You are on page 1of 7

แผนการสอนที่ 1

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน
หน่ วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
เรื่อง ความแตกตุางของเทคโนโลยี และสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศ เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ …………

1. สาระสำาคัญ
ปั จจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก
และความแตกต่างของเทคโนโลยี และสารสนเทศ เมื่อมารวมเป็ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิธีการปฏิบัติ ที่มีการจัดลำาดับอย่าง
มีรูปแบบ และขั้นตอนที่จะทำาให้เกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องของความ
รวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความรู้ในเรื่องของระบบ
สารสนเทศ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกตุางของเทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2. สามารถจำาแนกบทบาทของระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
คอมพิวเตอร์ได้
3. บอกความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้
3. สาระการเรียนรู้
1. ความแตกตุางของเทคโนโลยี และสารสนเทศ
2. จำาแนกระบบสารสนเทศที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
3. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูสนทนากับนั กเรียน และให้ตัวแทนนั กเรียนเลุาเรื่องตอน
ปิ ดเทอม ให้ครูฟัง
2. ให้ตัวแทนนั กเรียนชายในห้อง 1 คน และนั กเรียนหญิง 1
คน อธิบายความแตกตุางของเทคโนโลยี และสารสนเทศ ตามที่นักเรียน
เข้าใจ ให้ครูฟัง แล้วครูอธิบายเสริม
3. ครูใช้วิธีสุ่มเลขที่ ตรงกับเลขที่ใคร ให้อธิบายการจำาแนก
บทบาทของระบบสารสนเทศที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนและครูฟัง
แล้วครูอธิบายเสริม แล้วนั กเรียนบันทึกลงสม่ด
4. ตัวแทนนั กเรียน 2 คน ชุวยกันอธิบายความหมายของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ให้ครูฟัง แล้วครูอธิบายเสริม แล้วนั กเรียนบันทึกลงสม่ด
5. ครูให้นักเรียนชุวยกันสร่ปเนื้ อหา ความแตกตุางของ
เทคโนโลยี และสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ให้ครูฟัง
6. ครูแจกใบงานให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนทำาใบงาน สุงครู
ในชัว่ โมง

5. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งความรู้
1. หนั งสือเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เว็บ http://202.143.147.66/it_web/unit1.htm

6. วิธีการวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
(1) ความสนใจ
(2) การรุวมอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
(3) การทำาใบงาน

7. ความคิดเห็นผู้บริหาร
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………..
(นายไพรัช หงษ์
เทียบ )
ตำาแหนุ งผู้อำานวย
การโรงเรียนบ้านสันดอน
8. บันทึกหลังการสอน
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ปั ญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

แนวทางแกูไข
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………
……..ผู้สอน
(นางสาวไพริน
เบกขุนทด)

วันที่ …… เดือน………….. พ.ศ. .............


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร
ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผุานการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป

คะแนน สร่ป
เลขที่ ชื่อ – สก่ล 2 2 2 รว ผุา ไมุ
2
ม น ผุาน
1 ด.ช. ส่รเชษฐ์ จงเจริญ
พรรัตน์
2 ด.ช. ประกิจ ส่ขะ

3 ด.ช. ประเสริฐ แซุจง

4 ด.ช. คมสันต์ ชุางเหล็ก

5 ด.ช. วัชรพล ดอกรัก

6 ด.ช. ฐานั นดร มังน้ อย

7 ด.ช. สินชัย รอดหลักดี

8 ด.ช. วาย่เทพ บัวเจริญ

9 ด.ญ. ศิริยาพร อยุูยืน

10 ด.ญ. กัญธิมา ด้วง


สวัสดิ ์
11 ด.ญ. วิภาวรรณ
บริส่ทธิ ์
12 ด.ญ. เอกลักษณ์ สิงหา

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม
ความกระตือรือร้น
การปฏิบัติตามใบงาน
การจัดเก็บอ่ปกรณ์ให้ เรียบร้อยหลังการเรียน
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………..

ลงชื่อ…………………………………
……..ผู้สอน
(นางสาวไพริน
เบกขุนทด)

วันที่ …… เดือน………….. พ.ศ. …………