You are on page 1of 3

Същност на SWOT анализа:

Анализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на


вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на
организацията, както и външните възможности и заплахи. SWOT анализа
е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се
съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните
възможности и заплахи. SWOT анализ е ситуационен анализ, за разлика
от дуги анализи, които използват пазарен, продуктов или някакъв друг
подход. Това означава, че той трябва да бъде определен във времето, за
което са поставени стратегически цели. Факторите от вътрешната и
външната среда, чието време е определено е правилно при разработка
на SWOT анализа (над матрицата да се изписва организацията и датата,
за която се отнася). При динамичната и бързо развиваща се среда той ще
бъде различен в различните периоди от време, съответстващ на
стратегическите цели.

Полза от SWOT анализа

Подробното изписване на всички посочени елементи в него, което


позволява да се направи оценка на ситуацията. Прилага се при всички
управленски решения, в т.ч. стратегически. Има важно значение при
оценка на дейността на организацията, определяне на текуща
стратегическа позиция и избора на стратегия. С него се определят
конкурентните предимства и ключовата уязвимост на организацията.

Цел на SWOT анализа

Максимизиране на лявата част на матрицата (силни страни и външни


възможности) и минимизиране на дясната (слаби страни и заплахи) чрез
избора на стратегия.

Силни страни - съществуващи позитивни фактори в компанията които


благоприятстват реализирането на мисията на компанията (завоювани
пазарни позиции, висока квалификация на персонала, регистрирани
патенти и други обекти на интелектуалната собственост, които
осигуряват уникалност и високо качество на продукцията и др ).

Слаби страни - съществуващи негативни вътрешни фактори от гледна


точкареализацията на мисията на компанията (ниско ниво на
продажбите, недостиг на финансови ресурси за инвестиции, ниско ниво
на оперативния мениджмънт, недостатъчна квалификация на част от
персонала, отсъствие на система за стимулиране, мотивираща персонала
и др.).

Възможности - положителни външни фактори, които


Благоприятстватреализирането на мисията и конкретните цели на
компанията (очертаващи се тенденции за разширяване на пазара,
възможности за бърз и лесен достъп до финансови ресурси
благоприятни възможности за коопериране с научно изследователски
организации и др.)

Заплахи - негативни външни фактори за реализацията на мисията и


текущата дейност на компанията (икономическа рецесия, висока цена
на привлечени външни финансови ресурси, неблагоприятни
нормативни регулации и ограничения по отношение на продуктите и
услугите производствената и търговска дейност на компанията
наличие на нелоялна конкуренция, лесен достъп на други фирми до
бизнеса и др.)

Графично представяне на SWOT анализа:

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБОСТИ

Примерни критерии: Примерни критерии:

1. Предимства 1. Недостатъци на продукта/услугата


на продукта/услугата 2. Липса на конкурентни предимства
2. Конкурентни предимства 3. Репутация, присъствие и достъп на
3. Уникално ценово предложение пазара
4. Ресурси, активи, персонал 4. Финанси
5. Опит, ноу хау, информация 5. Уязвими страни на фирмата
6. Финансови резерви, вероятна 6. Изпълнение на крайни срокове, и
възвръщаемост работа под натиск на крайни
7. Цена стойност, качество срокове
8. Географско местоположение 7. Пропуски в качеството
9. Акредитация, квалификация, 8. Материална база Управленско
сертификати покритие, приемственост на
10. Управление управленските решения
11. Производствен капацитет
12. Оборудване
13. Философия и ценности на
фирмата
БЛАГОПРИЯТНИ ЗАПЛАХИ

ВЪЗМОЖНОСТИ (РИСКОВЕ)

Примерни критерии: Примерни критерии:

1. Развитие на пазара, бранша 1. Политически ефекти


2. Уязвими страни на 2. Законодателни ефекти
конкуренцията 3. Ефекти от околната среда
3. Тенденции в сектора 4. Развитие на ИТ сектора
4. Развитите на технологиите 5. Намерения, цели на конкуренцията
и иновациите 6. Пазарно търсене
5. Глобално влияние върху 7. Нови технологии, услуги, идеи
бизнеса 8. Важни контакти и партньорства
6. Нови пазари 9. Препятствия
7. Целеви пазарни ниши 10. Неопределими слабости
8. Географски, внос, износ 11. Загуба на ключови служители
9. Нови уникални ценови и 12. Липса на персонал
продуктови предложения 13. Климатични промени
10. Развитие на бизнеса и
продукцията
11. Партньорства
12. Влияние от модни тенденции,
сезони, климатични условия