You are on page 1of 25

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Sains

Tarikh

:03.09.15 (Khamis)

Masa

:7.45- 8.45 pagi

Kelas

: 4 Valluar

Bilangan Pelajar

:6

Tema

: Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tajuk

:Sistem Suria

Standard Kandungan

: 9.1

Standard Pembelajaran

: 9.1.1 Memerihalkan ahli Sistem Suria iaitu Matahari

Menganalisis pengetahuan tentang sistem suria


,planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid,
komet melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media

9.1.2 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria


dengan menjalankan aktiviti
Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat


i)
ii)

Pengetahuan Sedia Ada

Memerihalkan ahli dalam sistem suria


Menyusun urutan planet dalam sistem suria dengan betul

: Murid pernah melihat gambar gambar planet planet dalam

pembacaan atau di kaca telivisyen


KPS

: Memerhati, menganalisis, berkomunikasi,


meramalkan , membuat inferens, mentafsir maklumat

KBKK

: membanding beza, menghubungkait, membuat ramalan,


membuat urutan

Nilai /Sikap Saintifik

: Bersyukur,bekerjasama,sayang alam sekitar,berfikir secara


rasional,keyakinan, toleransi, menyedari bahawa sains
merupakan satu daripada cara untuk memahami alam

Strategi P&P

: Perbincangan kumpulan, kontruktivisme, Kaedah penyoalan

Bahan bantu Mengajar

: Persembahan Power Point, LCD, lembaran kerja, kad


bernombor,, tayangan video, model bumi

Langkah/Masa
Set Induksi

Isi kandungan/pelajaran
Gambar matahari

(3 minit)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


.Guru menunjukkan gambar matahari dan

Catatan
KPS

menanyakkan beberapa soalan yang

Memerhati,

berkaitannya kepada murid.

Berkomunikasi

a. .Apakah benda ini? (Matahari)


b Apakah kepentingan matahari
kepada manusia?

Langkah 1

Pengenalan ahli-ahli dalam sistem suria dan

(15 minit)

ciri-cirinya
Matahari

BBM
Kad bergambar

Guru mengaitkan dengan pembelajaran

Strategi

hari ini iaitu sistem suria

Penyoalan

1.Guru mempersembahkan ahli-ahli

KPS

sistem suria dalam power point.


2. Guru mengemukakan ahli-ahli

Memerhati
Berkomunikasi

sistem suria lalu menerangkan ciri-

8 planet

cirinya satu demi satu supaya murid

BBM

Satelit semulajadi

dapat memahami ciri-ciri ahli sistem

Slaid Power point

Asteroid
Meteoroid
Komet

suria dengan lebih jelas.


3.Guru membimbing murid membaca

Nilai dan sikap saintifik

nama ahli sistem suria dengan

Bersyukur

sebutan betul.

KBKK
Menghubungkait

Langkah 2

Pengenalan kepada 8 buah Planet dan ciri-

1.Guru menunjukkan gambar situasi

(20 minit)

cirinya

hutan 2..Berdasarkan gambar tersebut di


minta murid menjawab beberapa

Menghubungkait

soalan yang .berkaitannya.

Membanding beza

a Apakah yang mengambarkan situasi


Utarid

KBKK

ini?

Menganalis
Membuat urutan

b. Apkah yang membolehkan hutan ini


Zurah

membekalkan pelbagai jenis pokok?


c. Kenapa kita boleh hidup di tempat
seperti ini dan hubungkaitkan dengan

Bumi

Musytari

Zuhal

Kad bergambar
Slaid Power point

planet.
3.Guru memperkenalkan 8 planet

Marikh

BBM

KPS

melalui persembahan

Memerhati

power point secara urutan

Meramal

4.Guru mengemukakan gambar-

Menginferens

gambar planet untuk menjelaskan


kedudukan dan urutannya dalam

Nilai/Sikap saintifik

sistem suria.

Menyayangi alam sekitar

5.Guru membimbing murid


Uranus

memahami ciri-ciri dan kedudukan


setiap planet dengn lebih jelas..
6.. Murid diminta membaca nama

Neptune
Langkah 3

Kenal pasti keistimewaan dan ciri-ciri 8 buah

planet-planet dengan sebutan yang


betul.
1.Guru memberikan setiap kumpulan dua

Strategi

(20 minit)

planet dalam sistem suria

kad yang mengandungi ciri-ciri atau

Perbincangan kumpulan

keistimewaan mana-mana planet.


Contohnya ;

2.Murid berbincang dalam

KBKK

Planet yang terbesar dalam sistem

kumpulan mengenai kad yang diterima

mencirikan

suria.
Planet yang terdekat dengan

berkaitan dengan planet yang mana.

membanding beza

matahari
Planet yang tercantik sekali dalam
sistem suria.
Planet yang mempunyai orbit yang
terkecil dalam sisitem suria.
Planet yang mempunyai kepanasan
suhu yang tertinggi.
Planet yang tidak mempunyai
satelit semula jadi.

3.Guru meminta wakil setiap kumpulan


menampalkan ciri-ciri planet-

KPS

planet berkenaan di papan putih

Memerhati

berdasarkan kad-kad yang mereka

Menginferens

terima mengikut planet yang

Berkomunikasi

bersesuaian dengannya.
3.Guru menerangkan ciri dan

Nilai/Sikap Saintifik

keistimewaan planet-planet tersebut

Bekerjasama

berdasarkan gambar di power

Kerajinan

point dan membandingkan dengan

Menyayangi kepada

jawapan murid yang ditampal oleh

alam sekitar

setiap kumpulan.

Bersyukur
BBM
Tayangan power point
LCD
Kad keistimewaan planet

Penutup
(2 minit)

Lembaran kerja

1.Guru merumuskan pengajaran pada


hari ini denganmenyoalkan beberapa

Kad nama planet


BBM
Lembaran kerja

soalan untuk memastikan murid benarbenar faham akan pengajaran yang


disampaikan
2. Murid diminta menjawab soalan-soalan
dalam lembaran kerja yang diberikan oleh
guru.

Langkah/Masa

Isi kandungan/pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set Induksi

Gambar keluarga

(3 minit)

.Guru menunjukkan gambar keluargai dan

KPS

menanyakkan beberapa soalan yang

Memerhati,

berkaitannya kepada murid.

Berkomunikasi

a. Gambar ini menunjukkan apa?


b. Apakah yang dapat lihat daripada
gambar ini?
c. Berapa ramaikah ahli keluarganya?
Guru mengaitkan dengan isi pelajaran
hari ini sistem suria

Langkah 1

Pengenalan kepada ahli-ahli dalam sistem

(15 minit)

suria dan ciri-cirinya


Matahari

1.Guru memperkenalkan ahli-ahli


sistem suria dalam power point.
2. Guru mengemukakan ahli-ahli

BBM
Kad bergambar
Strategi
Penyoalan

KPS
Memerhati
Berkomunikasi

sistem suria lalu menerangkan ciri-

BBM

8 planet

cirinya satu demi satu supaya murid

Slaid power point

Satelit semulajadi

dapat memahami ciri-ciri ahli sistem

Nilai dan sikap saintifik

suria dengan lebih jelas.

Bersyukur

Asteroid
Meteoroid
Komet

3.Guru membimbing murid membaca


nama ahli sistem suria dengan

KBKK

sebutan betul.

Menghubungkait

1.Guru menunjukkan model bumi lalu


Langkah 2

Pengenalan kepada 8 buah planet dalam

menghubungkaitkan dengan planetnya

KBKK

(20 minit)

sistem suria dan ciri-cirinya

2..Berdasarkan model tersebut di

Menghubungkait

minta murid menjawab beberapa

Membanding beza

soalan yang .berkaitannya.

Menganalis

a Apa nama alatan ini?

Membuat urutan

b. Apakah yang kamu dapat perhaitkan


daripada alat ini?
c.Apa yang boleh menyebabkan
manusia hidup dalam bumi ini?
c. Kenapa kita boleh hidup di planet

BBM
Kad bergambar
model
carta

ini?
3.Guru memperkenalkan 7 buah planet
yang lain.
4. Murid ditunjukkan gambar planetplanet tersebut.

KPS
Memerhati
Meramal
Menginferens

5.Guru menjelaskan kedudukan planet


dan urutannya serta ciri-ciri setiap

Nilai/Sikap saintifik

planet dalam sistem suria.

Menyayangi dan

6. Guru membimbing murid memahami

memahami alam sekitar

kedudukan setiap planet dengan lebih


jelas melaui carta sistem suria.

Langkah 3

1.Kedudukan setiap planet dalam sistem

1.Murid ditayangkan slaid power point

Strategi

(20 minit)

suria melaui tayangan slaid


2.Kenal pasti ciri-ciri dan keistimewaan planet
dalam sistem suria.

Contohnya ;
Planet yang terbesar dalam sistem
suria.
Planet yang terdekat dengan
matahari
Planet yang tercantik sekali dalam
sistem suria.
Planet yang mempunyai orbit yang
terkecil dalam sisitem suria.
Planet yang mempunyai kepanasan
suhu yang tertinggi.
Planet yang tidak mempunyai
satelit semula jadi.

Penutup
(2 minit)

Lembaran kerja

yang disediakan.

Perbincangan kumpulan

2.Murid diminta mengenalpasti


kedudukan dan urutan setiap planet-

KBKK

planet yang ditunjukkan.

mencirikan

3.Guru memberikan setiap kumpulan dua

membanding beza

kad yang mengandungi ciri-ciri atau

mentafsir maklumat

keistimewaan mana-mana planet.

KPS

2.Murid berbincang dalam

Memerhati

kumpulan mengenai kad yang diterima

Menginferens

berkaitan dengan planet yang mana.

Berkomunikasi

3.Guru meminta wakil setiap kumpulan

Nilai/Sikap Saintifik

menampalkan ciri-ciri planet-

Bekerjasama

planet berkenaan di papan putih

Kerajinan

berdasarkan kad-kad yang mereka

Menyayangi kepada

terima pada planet yang berkenaan.

alam sekitar

3.Guru menerangkan ciri dan

Bersyukur

keistimewaan planet-planet tersebut

BBM

berdasarkan gambar di power

Tayangan power point

point dan membandingkan dengan

LCD

jawapan murid yang ditampal oleh

Kad keistimewaan planet

setiap kumpulan
1.Guru merumuskan pengajaran pada
hari ini dengan menyoalkan beberapa
soalan untuk memastikan murid benar-

Kad nama planet


BBM
Lembaran kerja

benar faham akan pengajaran yang


disampaikan
2. Murid diminta menjawab soalan-soalan
dalam lembaran kerja yang diberikan
oleh guru.

Langkah/Masa
Set Induksi
(3 minit)

Isi kandungan/pelajaran
Tayangan video matahari

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


1.Guru menayangkan video matahari dan

Catatan
KPS

menanyakan beberapa soalan yang

Memerhati,

berdasarkannya kepada murid.

Berkomunikasi

a. .Apakah yang ditujukkan dalam


tayangan video tadi?
b Apakah yang disebutkan tentang

BBM
Tayangan video

matahari dalam sedutan tayangan


tadi?

Langkah 1

Penerangan mengenai ahli-ahli dalam sistem

(15 minit)

suria dan ciri-cirinya

2.Guru mengaitkan dengan isi

Penyoalan

pebelajaran hari ini sistem suria


1.Guru memperkenalkan ahli-ahli

KPS

sistem suria dalam power point.


2. Guru menayangkan animasi ahli-ahli

Matahari
8 planet
Satelit semulajadi
Asteroid
Meteoroid
Komet

Strategi

Memerhati
Berkomunikasi

sistem suria lalu menerangkan ciri-

Mentafsir maklumat

cirinya satu demi satu supaya murid

BBM

dapat memahami ciri-ciri ahli sistem

Slaid Power point

suria dengan lebih jelas.

Nilai dan sikap saintifik

3.Guru membimbing murid menyebut

Bersyukur

nama ahli sistem suria dengan sebutan

Minat dan dan bersifat

betul secara lisan

ingin tahu terhadap alam


KBKK

Susunan dan kedudukan planet-planet serta


.

Menghubungkait

Langkah 2

1.Guru menunjukkan model bumi sambil

KBKK

(20 minit)

meminta murid meramalkan apakah

Meramalkan

yang berkaitan dengan isi pelajaran

Menghubungkait

hari ini.

Membanding beza

pergerakan planet mengelilingi matahari

2.Guru meminta murid menyatakan namanama planet yang mereka ketahui.

Menganalis
Membuat urutan

3.Guru menayangkan slaid planet-planet


dalam sistem suria mengikut kedudukan

BBM

dan urutan dengan menerangkan ciri-

model

cirinya.

Slaid Power point

4. Guru meminta murid menyebut namanama planet mengikut kedudukan dan

KPS

susunan dalam sistem suria.

Memerhati

5.Guru mengemukakan beberapa soalan

Meramal

berdasarkan peredaran planet.

Menginferens

a.Ramalkan apa yang akan berlaku

Berkomunikasi

sekiranya planet-planet tidak beredar


mengikut orbit masing-masing?
B,Ramalkan apa yang akan berlaku jika

Nilai/Sikap saintifik
Menyayangi alam sekitar

orbit Bumi mendekati atau menjauhi

Mensyukuri nikmat

Matahari?

kurniaan Tuhan
Berani dan yakin

Langkah 3

Tayangan slaid bertujuan untuk pengukuhan

1.Murid diberi set solan kuiz

KBKK

(20 minit)

pemahaman

2. Murid membuat soalan tersebut dalam

mencirikan

10 minit
Aktiviti berunsur hiburan kuiz

3.Terlebih dahulu guru telah

membanding beza
menghubungkait

menyediakan soalan dalam bentuk


Contohnya:

power point di komputer..

1Apakah kesan Bumi jika Bumi berada


dekat dengan matahari?
A.
B.
C.
D.

Kehidupan akan musnah


Suhu akan berkurang
Air akan dibekukan
Cahaya akan berkurangan

3. Murid diberikan senarai soalan yang

planet yang paling besar dalam sistem

Memerhati

sama untuk mengenalpasti atau

Menginferens

menyemak jawapan mereka yang

Berkomunikasi

disetkan dalam komputer


4.Jawapan murid akan direspon oleh
komputer.
4.Setiap murid akan menyemak jawapan

2.Di antara planet yang berikut, apakah

KPS

Nilai/Sikap Saintifik
Bekerjasama
Kerajinan

masing-masing untuk mendapatkan

Berfikir secara rasional

skor mereka

Bersyukur

suria?
BBM
A Uranus

Slaid power point

B.Neptun

LCD

C.Zuhal

Kad nombor

D Marikh.
Penutup
(2 minit)

Lembaran kerja

1.Guru merumuskan pengajaran pada


hari ini dengan menanyakan beberapa

BBM
Lembaran kerja

soalan untuk memastikan murid benarbenar faham akan pengajaran yang

Sikap saintifik dan nilai

disampaikan

murni

2..Guru mengedarkan lembaran kerja

Menyedari sains adalah

kepada semua murid.


3.Guru merumuskan pengajaran hari ini

satu cara untuk


memahami alam

dengan menyatakan bahawa hanya


bumi sesuai bagi manusia hidup. Oleh

Mensyukuri nikmat

itu kita perlu menjaga bumi ,Jangan

kurniaan Tuhan

membuat aktiviti-aktiviti yang boleh


mencemarkan bumi.

Langkah/Masa
Set Induksi
(3 minit)

Isi kandungan/pelajaran
Gambar Bulan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


.Guru menunjukkan gambar bulan dan

Catatan
KPS

menanyakkan beberapa soalan yang

Memerhati,

berkaitannya kepada murid.

Berkomunikasi

a. .Apakah benda ini?


b Siuasi apakah yang ditunjukkan ?

BBM

d. Mengapakah benda ini tidak kelihatan

Kad bergambar

pada hari siang?


Strategi

Langkah 1

Pengenalan kepada ahli-ahli dalam sistem

(15 minit)

suria dan ciri-cirinya


Matahari

Guru mengaitkan dengan pembelajaran

Penyoalan

hari ini iaitu sistem suria


1.Guru mempersembahkan ahli-ahli

KPS

sistem suria dalam power point.


2. Guru mengemukakan ahli-ahli

Memerhati
Berkomunikasi

sistem suria lalu menerangkan ciri-

8 planet

cirinya satu demi satu supaya murid

BBM

Satelit semulajadi

dapat memahami ciri-ciri ahli sistem

Slaid Power point

Asteroid
Meteoroid
Komet

suria dengan lebih jelas.


3.Guru membimbing murid membaca

Nilai dan sikap saintifik

nama ahli sistem suria dengan

Bersyukur

sebutan betul.

KBKK
Menghubungkait

Langkah 2

Pengenalan kedudukan 8 buah planet dalam

(20 minit)

sistem suria

1Guru meminta murid menyatakan namanama planet yang mereka ketahui.


2.Guru memperkenalkan 8 buah planet

KBKK
Menghubungkait
Membanding beza

serta ciri-cirinya melalui persembahan

Menganalis

power point

Membuat urutan

3. Guru mengemukakan gambargambar planet untuk menjelaskan

BBM

kedudukan dan urutannya dalam

Slaid Power point

sistem suria.
5.Guru membimbing murid

KPS

memahami kedudukan setiap

Memerhati

planet dengan lebih jelas dan tepat.

Meramal

6.. Murid diminta membaca nama

Menginferens

planet-planet dengan sebutan yang


betul

Nilai/Sikap saintifik
Menyayangi alam sekitar

Langkah 3

Kenal pasti kedudukan planet planet dalam

(20 minit)

sistem suria dalam susunan urutan yang


betul.

1.Murid ditunjukkan gambar-gambar


planet dalam power point.

Strategi
Perbincangan kumpulan

2.Murid diminta mengenalpasti planetplanet yang ditunjukkan.


3.Setiap kumpulan diberikan tag nama

KBKK
mencirikan

planet .

membanding beza

4.Murid diminta berbincang dan membina


ayat yang boleh mewakili setiap planet

KPS

supaya mudah untuk mengingat nama

Memerhati

planet.

Menginferens

5.Perlakuan ini diteruskan selama 10


minit.
6. Wakil kumpulan diminta menyebutkan

Nilai/Sikap Saintifik
Bekerjasama

ayat yang dibina mengikut urutan

Kerajinan

planet-planet dalam sistem suria.

Menyayangi kepada

7. Kumpulan yang berjaya membina ayat


itu diberi ganjaran.

alam sekitar
Bersyukur

8.Murid ditayangkan slaid power point


yang memaparkan cara mudah untuk

BBM

mengingati nama-nama planet tersebut.

Tayangan power point


LCD
Tag nama planet

Penutup
(2 minit)

Lembaran kerja

1.Guru merumuskan pengajaran pada


hari ini dengan menanyakan beberapa
soalan untuk memastikan murid benarbenar faham akan pengajaran yang
disampaikan

BBM
Lembaran kerja

2. Guru mengedarkan lembaran kerja


kepada semua murid.
3. Murid diminta menjawab soalan-soalan
yang diberikan oleh guru.

lll