You are on page 1of 234

www.dacoromanica.

ro

NUMELE I ORANDUELA
CARTILOR NOULUI TESTAMENT.

Sfinta evanghelie dela Matei


Sfanta evanghelie dela Marcu
Sfanta evanghelie dela Luca
Sfanta evanghelie dela loan
lor Apostoli
Faptele
Epistola Apostolui Pavel catre Romani

inteia epistola lui Pavel care Corinteni


A doa epistola lui Pavel dare Corinteni
Epistola lui Pavel catre Galateni
Epistola lui Pavel catre Efeseni
Epistola lui Pavel care Filipeni
Epistola lui Pavel care Coloseni
inteia epistola a lui Pavel Care Tesaloniceni
A doa epistola a lui Pavel dare Tesaloniceni
inteia epistola lui Pavel catre Timotei
A doa epistola care Timotei
Epistola lui Pavel care Titu
Epistola lni Pavel catre Filemon
Epistola lui Pavel care Ebrei
Epistola lui Iacob
inteia epistola a lui Petru
A doa episto1a a lui Petru
IntBia episto16 a lui loan
A doa episto16 a lui Joan
A treia episto16 a lui loan
Epistola lui Iuda
Apocalipsul lui loan Teologul

www.dacoromanica.ro

Cap Pag,
28
3
16
31
24 48
21.

79

28 102
16 132
16 144
13 156
6
6

4
4
5
3

4
3
1

13

5
5
3

5
1
1
1

22

165
169
173
176
179
182
184
187
190
191
192
201
205
208
210
214
214
215
216

SANTA EVANGHELIE DUPE MATEU.


pea la Christos vacurl de om
Carte de fapte ale lui Iisus Christos. Babilon
Vaeurile de om de la Abraam p'en patrusprezece.
la Iosef.
de facere a lui Iisus Christos

ICarte
L Sul lui David fiul lui Abraam.

Zdmislirea, numele i nagerea lui


Christos.

x8 hr nasterea lui Iisus Christos

2 Abraam nascu pe Isaak, Isaak nascu astfel a fost. Logoditit fiind muma lui

pe Jacob, Iacob nascu pe Iuda yi pe Maria cu Iosef, mai 'nainte de a fi ei


fra0 lui, 3 Iar Iuda nascu pe Fares impreanA s'a aflat avend in pfintece
si pe Zara din Tamar, iar Fares nAscu din spirit sant. ig Iar Iosef bArbatul
pe Esrom, Esrom nascu pe Aram, ei, drept fiind ci ne voind s'o vAdiascri,
4 Iar Aram nascu pe Aminadab, Ami- se hotAri s'o partisiascit in ascuns.
nadab nascu pe Naason, Naason nascu 2o Acestea cugetend in sine, iatA tinpe Salmon, 5 Iar Salmon nAscu pe gerul Domnuluz 'i se arata in vie, ziBooz din Baobab, iar Booz nascu pe and: Iosefe fiul lui David, nu to teme
Obed din Rut, Obed nAscu pe Jesse, a ti lua femee pe Maria, pentru ca
6 Iar lease 'lemon pe David imperatul. eel nAscut in ea este din spirit sant.
David imperatul nAscu pe Solomon 21 Si va naste fin, si vel chema nudin femeea lui Uria, 7 Iar Solomon mele lui Iisus; citel el va mfintui pe
nAscu pe Roboam, Roboam nAscu pe poporul seu de peeatele lor.
Abia, Abia nascu pe Asaf. 8 Iar
22 Iar toate acestea s'au fAcut ca
Asaf nascu pe Iosafat, Iosafat anon BA se impliniascA ce s'a zis de Domnul
pe Ioram, Ioram nAscu pe Ozia, g Iar prin profetul care zice: 23 Lai feOzia nascu pe Ioatam, Ioatam nascu cioara in pAntece va ayes Qi va naste
pe Achaz, Achaz nascu pe Ezechia, fiu, si vor chema numele hi Emanuel",
zo lar Ezechia nAscu pe Manase, Ma- care se talmaceste en nol este Dumnase nascu pe Amos, Amos nascu pe nezeu.
Iosia,
zz Iar Iosia nAscu pe Iechonia
24 Si desteptAndu se Iosef din somn

$i pe frati lui la stramutarea In Ba- flcu cum 'i porunci Angerul Domnului,
bilon.
si luA pe femeea sa; 25 *i n'o cala Iar dupe strAmutarea in Babilon nes= pe densa vend ce nascu fiu; si
Iechonia nAscu pe Salatiel, Salatiel chema numele lux lime.
nascu pe Zorobabel, x3 Iar Zorobabel nAscu pe Abiud. Abiud nAscu
pe Eliachim, Eliachim nAscu pe Azor,
14 Tar Azor amen pe Sadoc, Sadoc

Si

Magi de la rest-irk
nAscut fiind Iisus In Betleemul

2 Wei in zilele lui Erod imperatul,

nascu pe Achim, Achim nascu pe Eliud, iati Magi de la resitrit venire la Ieru55 far Eliud nascu pe Eleazar, Eleazar salem zicend: 2 Unde este imperatul
nascu pe Matan, Matan nascu pe Iacob, nAseut al Iudeilor? cAct nol am vezut

is Iar Iacob nascu pe Iosef -bArbatul steaoa lui in resArit si venni= sA ne


Marie, din care fu 'Anent liens care se inchintim lui.
zice Christos.
3 Si auzind Erod imperatul se tux,
x7 Deci toate vacurile de om de in burl, si tot Ierusalemul cu densul,
Abraam pent: la David vacurT de om 4 Si adunfind pe to0 mat marl preocipatrusprezece, Qi de in David pens la lor si eArturari poporului cern stiint
strtimutarea in Babilon vacurl de om de Is densi unde se naste Christos
patrusprezece, si de In stramutarea in 5 Iar ei ziserl: in Betleemul ludei

www.dacoromanica.ro

[2.6-3.15.
did asa este scris prin profetul: 6 $i in pamentul lui Israel, did au muMATEU.

tu Betleem, pamentul lui Iuda, tad de rit cei care citutau sufletul copilului.
cum nu esti mai mic intre povittaitori 21 Iar el sculandu se lue copilul yi pe
lui Iuda; cad din tine va esi pove,- mama lui si veni in pamentul lui Istuitor, care va paste pe poporul men rael. 22 Dar auzind ca Archelan
domneste peste Iudea in local lui Erod
Israel."
7 Atunci Erod chemfind in ascuns tatel sea, se temu se se duce acolo;
luand stire in vis se duse in partile
pe Magi 'i intreba cu deamenuntul
despre timpul stelei aperate, 8 Si tri- Galilei, 23 i i venind se aseza in orannitendu 'i la Betleem zise: ducendu sul numit Nazaret, pentru ea sit se
ye cercetati cu deamenuntul despre impliniasce ce s'a zis prin profetl ce
copil; si data '1 ati aflat, dati mi stire, Nazareu se va chema.
pentru ca si eu venind se me inchin
loan Botezdtorul predicts in pustie.
lui. g Iar ei ascultand de imperatul
plecarit; si Wit steaoa pe cari o veIn zilele acelea vine Ioan Botezezuse in resarit mergea inaintea lor pea 3 torul predicand in pustiea Iudei,
ce venind statu d'asupra uncle era co- z Zicend: poceiti ye, cad s'a apropieat
pilul. xo Si vezend steaoa se bucu- imperatiea cerurilor.
3 Crici acesta
rare. cu bueurie foarte mare.
este cel zis prin Isaia profetul care
$i venind in case venal pe copil zice: glas de strigator in pustie; gait(
cu Maria muma lui, si cezend se inehi- calea Domnului, drepte faceti cararile
nare lui, si deschizend comorile lor lui." 4 $i acest Ioan avea imbritdetere daruri, our all tamale si amirne. carnintea lui de peel de canina si in12 i luand instiintare prin vis 8al nu eingetoare de pele imprejarul inijlocu-

se' intoarce la Erod, pe alts tale se lui sea; iar lirana lui era locusts si
duserit in Cara lor.

miere sMatied.

Fuga lui Christos la Egipt.


x3 Si plecand ei Wit angerul Domnului se aratd in vis lui Iosef, zicend:
sculandu te lea copilul si pe mama lui
si fugi in Egipt, si staff acolo pene ce '[I
voi spune; cuci Erod are sal, caute pe
copil spre a '1 perde. 14 Iar el muMuth' se lug, noaptea pe copil si pe
mama lui si piece. in Egipt, 15 Bi fu
acolo pene la sfirsirea lui Erod; pentru
ea sit se impliniasee ce s'a zis de
Domnul prin profetul care zice: din
Egipt am chemat pe fiul men."

si toata ladea si toate. imprejurimea

Uciderea copiilor la Betleent.

i6 Atunci Erod vezend eh fu halt


in ris de catre Magi se mania foarte;
si trimitend ucise pe toti copii ce erau
in Betleem si in toate hotarele lui de
la doff ani si mai jos, dupe timpul de
care lease canostinte cu deamenuntul

5 Atunci esia la densul Ierusalemal

Iorclanului,

6 Si se botezan cue catre

(Masai in riul Iordanului miirturisindu'si pecatele lor.


7 i i vezend pe multi dintre farisei
si saducei venind la botez le zise: pui
de vipere, tine v'a aretat sa fugiti de
urgiea viitoare? 8 Faceti deer rod
vrednic de pocaintit, g ti nu ganditi sa ziceti in ensive: tate. avem pe
Abraam; cad ye spun cis, poste Damnezeu din petrele acestea sal destepte
fii lui Abraam.
xo Acum securea ste
la rethicina pomilor, deci on ce porn

ce nu face rod bun se taie si in foe


aruncit. xi Eu ye botez in ape
spre pocitintit; iar eel care vine in
se

urma mea este mai tare de cat mine,


ceruia nu 'i stint de indestul sal 'i port
incaltemintea; acesta ye va boteza in
spirit sant si foe. 12 A clirui lopatit
de la Magi. 17 Atunci se implini ce este in maim lui, ei 'd va curati ariea
s'a zis de leremia profetul care zice: si va aduna graul lui iii granar, iar
18 Glas in Rama se nazi, suspin, plan- pleava o va arde in foe nestins.
gene si tipet malt; Rachel plangend
Ioan botezd pe Iisus.
pe copii ei si nu voia sal se mangae,
cad nu sant."
13 Atunci vine Ems din Galilea la
Iordan catre Ioan, spre a fi botezat de
inttircerea ei locuirea lui Iisus in
cittre acesta. 14 Iar el is opria ziNazaret.
cend: eu am trebuinta se fin botezat
Ig Iar sfirsindu se Erod, iate an- de tine, si tu vii la mine? 15 kb
genii Domnului se arate in vis lui respanzend Iisus zise: lasA acum,
Iosef in Egipt
20 Zicend: sculandu caw asa ni se cade sal implinim ori cc
te lea copilul si pe mama lui si du te dreptatc; atunci ii lusts.

www.dacoromanica.ro

3.16-5.13.]

MATEU.

16 Iar Ems botezat fiind indate, eai Petru yi pe Andrelu fratele lui, arun-

din ape; ai late 'i se deschisera cerurile al vezu spiritul al lui Dumnezeu
venind peste densul, pogorindu se ca
v7 $i iate, glas din ceruri
porumb.
zicend: acesta este Fiul meu eel iubit,
in care am bine-voit.

cand o plase, in mare; cad erau peeearl rg $i le zice: venitl dupe mine,
ai ye voT face pescari de 'ailment
20 Iar ei indata lasand plaaile II urmara.

21 $i mergend d'acolo inainte

vezu altI doi frati, pe Jacob al lui


Zebedeu gi
loan fratelo lui, In vas
Iisus este ispitit de treI on de diavolul. cu Zebedeupetatill
for Intocmindu
A Atunci Iisus fu dus in pustie de plapile, ai 'i chema.
22 Iar ei indata
catre spiritul, spre a fi ispitit de lesand vasul i pe tate' for urmara.
4diavolul.
2 Si dupe ce posti patruIisus vindecii fel de fel de bolnavi.
zecI de zile i patruzeci de noptl, flamanzi apol. 3 $i apropiindu se de
23 $i striibatu in toatit Galilea,
densul ispititoul I zise: daca Fiu eF,;ti invatand In sinagogile for Qi predicand
al lui Dumnezeu, zi ca petele acestea evanghelia impartitii ai vindeeand on
se se face paint 4 Iar el respunzend ce boalti ci on ce neputinte in popor.
zise: scris este, nu numal cu paine 24 $i eai vestea despre densul in toata
va trai omul, ci cu on ce cuvint ce Siria; cr adusera la demi] pe top care
ese din gura lui Dumnezeu."
se aflau in suferinte, coprinai find de
5 Atuncl '1 duce pe el diavolul in feluri de boale ai chinurl tai pe demoBanta cetate ai '1 prase pe aripa san- nizati i lunateci ci slabanogi, ci 'i yintuarului, 6 $i 'i zice: data Fiu eatl deca. 25 $i '1 urmara gloate multe
al lui Dumnezeu, arunce. te jos; cad din Galilea ai Decapole ai Ierusalem ai
scris este el fingerilor sei va porunci Judea al de dincolo de Iordan.
pentru tine ai pe maini te vor ridica,
ca nu cumva se. loveatI de peatre pi- Iisus fine cuvintare pe munte. Fend( ile.
Demnitatea i sarcima ucenicilor.
ciorul teu." 7 Zise Iisus lui: iaraa
este scris: nu ispiti pe Domnul Dum$i vezend gloatele se sui pe munte;
nezeu] ten."
ai aezend el venire. la densul uce5
8 'area it duce diavolul intr'un nici sei; 2 $i deschizend gura sa
munte foate inalt Qi 'i arate. toate inveta zicend:
imperatiile lumil ci marirea lor, g $i
3 Fericitl cei grad cu spiritul, el
fi zise: toate acestea ti le vol da, daca a for este imperatiea cerurilor.
cazend te vei fi inchinat mie. ro A4 Fericiti cei blanzI, el ei vor
tund zice Lens: mergi satana, cacI moateni pamentul.
aerie este: Domnului Dumnezeului ten
5 Fericiti cei care plang, el ei vor
te vei inchina ci numal lui vei sluji." fi mangaeatt
xx Atunci it lase, diavolul, ai iata an6 Fericitl cei care flamanzese pi
geri se apropiara de densul ci slujiau. insetotazif de dreptate, el ei se vor
Iisus incepe propdvilduirea.

12 $i auzind el loan fu pus ins

satura.
7 Fericitl cei milostivT,

eleivor11

inchisoare pled. in Galilea. x3 $i


8 Fericitl cei curati Cu inima, ce. ei
pailsind Nazaretul, venind se aaeza in vor vedea pe Dumnezeu.
Capernaum lenge. mare in hotarele lui
g Fericitl facetori de pace, ea ei se
Zabulon ci Neftalim, 14 Ca se. fie vor ehema fii lui Dumnezeu.
ro Fericitl cei goniti pentru dreptate,
implinit ce s'a zis prin Isaia profetul
care zice: 15 Pamentul lui Zabulon ea a for este imperatiea cerurilor.
pitmentul lui Neftalim spre mare,
r Fericiti siintetI cand ve vor mudincolo de Jordan, Galilea neamurilor," stra ai ye vor goni ai vor zice impro26 Poporul care se afla in intuneric tiva voastre on ce reu mintind pentru
vezu lumina mare, tai celor care aed in mine. is Bucurati ye ai ye veseliti,
tinnt ai in umbra de moarte le reseri ea plata voastra mull& este in ceruri;
lumina."
17 De atunci incepu Bens cacl aaa gonira pe pofeti cei mai
se predice ci se. zice.: pociiiti ye, ciiel 'nainte de vol.
13 Vol sfintet1 sarea pamentului; iar
s'a apropieat imperatiea cerurilor.
daca sarea 'cfi va fi perdut puterea, prin
Alegerea celor &Wei patru ucenici.
ce va dobindi iarIaputerea ei saratoare?
18 Si umbland pe range marea Ga- Pentru nimic nu me are terie fare: nu-

lilei vezu doi frail, pe Simon numit mai aruncate fiind in afare sl fie cal-

www.dacoromanica.ro

MATEU.
[5. 14-6. 2
dreaptl
te
smintecte,
tae
o
si arunc'o
14
Voi
santeti
lumina
cats de oamenl.
lumiT. Nu se poate ascunde cetatea ace- de la tine; cad mai bine 31 este ca sit
zata d' asupra muntelui; 15 Niel oameni pearl unul din membrele tale, si nu
nu aprind lumina yi o pun sub obroc, ci tot corpul teu sa ee ducs in gheenl.
fi

3z S'a zis: tine va fi bloat pe


dea carte de desparaunt in ease. x6 Asa el lumineze lu- femeea sa, sii.
mina voastrit inaintea oamenilor, pentru tire." 32 Iar eu zic voe ca ori tine
ca sit' vaza faptele voastre cele bane si care lass pe femeea sa afara de cuvint
in sfesnic, @i lumineaza tuturor celor care

sl mariaseit pe Tatal vostru care este de desfranare, o face sa fie adultera,


si cine va fi lust pe cea lasatA, se face
in cerurl.
Adeverata tnplinire a legei.

adulter.

33 Iarils atl auzit el s'a zis celor

17 Nu ganditi ea am venit sa des- de demult: nu jura stramb, ci da


fiintez legea sau profeti; n'am venit BA Domnulni juramintele tale." 34 Iar
desfiintez ci sl desevirsesc. z8 Caci eu zic voe nu jurati nisi decum; nisi
adever zic voe, pene ce va fi trecut pe cer, el este scaun al lui Dumnezeu;
cerul si pamentul, o iota sau un corn 35 Niel pe pament, ce este asternut al
de literci nu se va perde din lege, pene picioarelor lui; nici pe Ierusalem, ca
sit se face tot. x9 Deei cine va fi este cetate a marelui imperat; 36 Niel
desfiinlat una din aceste porunci foarte pe capul teu nu jura, ca nu potl face
mid ci va fi invatat asa pe oameni, un per alb sau negru. 37 Ci fie cuse va cbema eel mai mic in impera- vintul vostru aca, asa; nu, nu; iar mat
tiea cerurilor, iar cine va fi facut pi mult decat acestea este de la cel reu.
38 AO auzit ca s'a zis: ochiu pentru
va fi invatat, acesta mare se va cbema
in imperatiea cerurilor. zo Cad zic ochin si dinte pentru dinte." 3g Iar
voe ca daca nu va fi prisosit dreptatea en zic voe nu stati improtiva celui reu;
voastrii mai mult decat a carturarilor ci on cine te loveste pcste falca to
si a fariseilor, nu veti intra intru im- cea dreapta, intoarce'i cl pe cea alts;
4o $i celui care voeste a se judeca cu
peratiea cerurilor.
21 Ati auzit ea s'a zis celor de de- tine ci a 'tl lua amass., lass 'i si vestmult: nu omori"; si cine va fi omorit mentul. 4x $i off cine 'ti va pine
vinovat va fi judectitei. 22 Iar eu zic angara pentru o mild, du te cu densul
voe el on cine care se manic pe fra- doe. 42 Celui care cere de la tine
tele sell vinovat va fi judecittei, $i cine da'i, ci de la cel care voeste a se imva fi zis fratelui sett: rata, vinovat va prumuta de la tine nu 31 Intoarce fata.
43 AO auzit ca s'a zis: iubeste pe
fi sinedriului; iar cine va fi zis: nemintosule, vinovat va fi la gbeena focului. aproapele tell" si uraste pe vrajmasul
23 Deci daca aducl darul ten la altar tea. 44 Iar eu zic voe, iubitl pe
ci acolo 31 vei fi adus aminte ea fra- vrajmasi vostri si rugati ye pentru cei
tele ten are ceva Improtiva ta, 24 La- care ve gonesc pe vol, 45 Pentru ca
sa acolo darn! teu inaintea altarului Qi BA fiti fit ai Tatahu vostru eel din cemere inteiu, impaca te cu fratele teu rurl, el el face BA resara soarele seu
si atunci venind adu darul teu.
peste rel si peste bunt, si plot peste
25 Fit invoitor en improtivitorul drepti si peste nedrepti. 46 Cad daca
teu curind pene esti pe tale cu densul, iubiti pe cei care ye iubesc pe vol, ce
ca nu cumva Improtivitorul sit te dea plata aveti? Nu oare Qi vamesi fat
judecatorului pi judeciitorul slujitoru- aceeac? 47 $i daca imbratisati en
lui, qi vei fi aruncat in incbisoare. iubire pe frati voctri numal, ce fang
26 Adever zic tie, nu vet esi de acolo mat mult? Oare nu i pAganil fat
pene rind nu vet fi dat eel din urml aceeas? 48 Drept aceea fits vol deban.
sevirsitl, dupe cum Tatill vostru eel
27 A%1 auzit ca e'a zis: nu sevirsi ceresc desevircit este.

28 Iar en zic voe el on


cine care se uitl la femee spre a o
adulter."

pofti a si sevirsit adulter cu (Musa in


inima lui. 29 *i data ochiul tell eel
drept te sminteste, scoate '1 afara ci
'1 aruncti de la tine; cad mat bine 'tT
este ca BA pearl unul din membrele
tale si nu tot corpul teu BA fie aruncat
in gheena. 3o $i data mina ta cea

Iisus continua cuvintarea pe munte.


Despre pomana, rugare fi post.
A Luatl aminte sa nu desfa'surati virtutea voastrA inaintea oamenilor

spre a fi privitT de densi; iar de nu,

plata nu aveti de la TEAM vostru care


este in cerurl. 2 Deci and fact milostenie, nu trimbita inaintea ta, dupe

www.dacoromanica.ro

MATED.
6.3 -7.6.]
7
cum fac fAtarnici in sinagogY si in reu, tot corpul ten va fi intunecos.
strade, ca sa fie lludati de oamenl; Decl daca lumina ce este in tine, Intl'.
adever zic voe, ei 'pi iau plata lor. neree este, cat de mare este intune3 Iar tu and fad milostenie se. nu recul.
ctie stringa ta ce face dreapta ta,
24 Nimeni nu poate sluji la doi
4 Ca se tie milosteniea ta Intr'ascuns; domni; cad situ pe unul va uri si pe
si Tatal ten care vede intr'ascuns 'ti celalalt '/ va inbi, sau de unul se va
tine si pe celdlalt '1 va despretui nu
va resplAti tie.
5 Si and 0 rugati, nu fits ca fl- puteti sluji lui Dumnezeu Qi lui Ma-

tarnici; ca iubesc se. se roage stand in mona.


sinagogi si in unghiurile stradelor, ca
25 Drept aceea zic voe nu 0 inse. se arate oamemlor. Adever zic voe, grijiti pentru sufletul vostru ce sa
ei 'pT Ian plata lor. 6 Iar tu and te mancati $i, ce sd befi, nici pentru corpul
rogi, intra in camera ta si inchizend vostru Cu ce se, va imbrdcati. Oare
uca ta roage. te Tatillui ten eel in- sufletul nu este mai mult decat hrana

tr'ascuns, ci TatAl teu care vede in- si corpul decat imbrAcAmintea? 26 Uitati ve la paserile cerului, ca nici nu
tr'ascuns 'pi va resplAti tie.
7 Rugandu ye nu sporiti multe ca seamana mci nu secera nicl nu adund
pitgani; caci li se pare ca in vorbirea in grinar, si Tatra vostru eel cerese
for multA vor fi ascultatl. 8 DecT nu le hrAneste; oare voi nu sfinteti cu
ye asemanati lor; chef ctie Teal vostru mult mai presus de ele? 27 Si tine
de ce aveti trebuinte. mai 'nainte de a dintre voi ingrijind poate ad/toga peste
vdrsta sa un cot? 28 Si pentru imcere vol de ]a densul.
g Deci vol rugati ve astfel: Tatal briteitminte ee ingrijiti? Uitati ye cu
nostru care esti in cerurl, fie santit bAgare de seams la crini ca.mpului
numele teu; zo Vie imperatiea ta, cum cresc; nu se ostenesc nici nu tore.
face se voea ta cum in cer ci pe pa- 29 Si zic voe ea nici Solomon in toata
ment; z z Painea noastrA cea de toate marirea lui nu se imbrAca ca unul
zilele da ne o noe astazi; 12 i ne dintre acestia. 3o Si daca Dumnezeu
eartl noe datoriile noastre, cum si not imbrace astfel a campului earbit care
am ertat datorilor noctri; 13 Si nu este astAzi, ci maine se arunca in cupne duce pe not in ispita, ci ne scape. tor, oare nu cu mult mai virtos pe voi,
de eel reu. Cd a ta este impertifiea putin credinciosilor? 3i Deci nu 0
gi puterea fi meirirea in vecl; amin. mgrijitT zicend: ce se mancdm sau ce
14 Cad data yeti fi ertat oamenilor sa bem sau cu ce se, ne imbritertm.
grecalele lor, ye va erta ci voe Tatal 32 CA toate acestea pAgani le caute.;
vostru eel cerese. x5 Iar daca nu yeti cad ctie Tatal vostru cel cerese ca
fi ertat oamenilor, nici Tatal vostru nu
va erta gresalele voastre.
x6 Cand postiti, nu fits ca fatarnici
posomoriti; cad 'c1 intunecit fetele ca
se se arate oamenilor ca postesc. Adever zic voe, ei 'c1 Ian plata lor. iry Iar
tu cand postesti unge capul si spald
'ti fata, z8 Ca se. nu te ardti oame-

avetl trebuintA de toate acestea.


33 Clutati dar mai inteiu imperAtiea

Qi dreptatea lui, si toate acestea se vor


ad'aoga voe. 34 Deei nu ye ingrijiti

pentru maine; cad zioa de maine va

ingriji de la sine: destul este zilei reutatea ei.


Sfirfitul cuvinteirif de pe mode.
nilor a postesti ci TatAlui tau care Despre
judecarea pripitd fi ufuratea.
este intr'ascuns, si Tatal ten care vede
Nu judecati ca sa nu fiti judecati.
intr'ascuns 'ti va resplati.
Sd ne ferim de cele plimcintesci.

2 Cad en judecata cu care jude7


cati yeti fi judecati, si en mesura cu

x9 Nu ye adunati comori pe pd- care mesurati vi se va mesura. 3 be


ment, unde molie si rugind le stria ce vezi gunoiul ce este in ochiul frasi unde furl le desgroapA si le furl. telui teu, si nu zAresti birna din ()chilli
20 Ci adunati ve comori in cer, unde teu? 4 Sau cum veT zice fratelui teu:
nisi molie nici rugind nu be strica, si stab BA scot gunoiul din ochiul teu, ci
unde furl nu le desgroapd nici nu le iatA birna este in ochiul ten. 5 Paterfurl. 21 Cad unde este comoara ta, nice, scoate mai 'nteiu birna din ochiul
acolo va fi Qi inima ta. 22 Lumina- teu, gi atuncl vel vedea sa scoti gutorul corpului este ochiul. Daca ochiul noiul din ochiul fratelui ten.
6 Nu dati ce este sant edinilor, nicl
ten este curat, tot corpul ten va fi luminos; 23 Iar daca ochiul ten este nu aruncati margAritarele voastre Ina-

www.dacoromanica.ro

52

[7. 7-8. 15.

MATED.

intea porcilor, ea nu cumva sit le aceea, si n'a ciizut; cad era intemeeatit
calce cu picioarele lor si intorcendu pe peatra. 26 Si orl cine care aude
aceste cuvinte ale mele si nu le face,
se se. ve sfasie pe voi.
Despre puterea rugdciunii

7 Cereti si se va da voe, cautati si


vel afla; bateti si se va deschide voe.
8 Cad orT cine care cere lea, si cine
cauta afla, si cclui care bate 'i se va
deschide.

9 San care este omul dintre

voi de la care va cere fiul sett paine,


nu cumva va da peatra? xo Sau
daca va cere pe te, nu cumva va da
lui carpe? xx Deci data voi rei fiind
stip se. dati lucruri bune Ia copii vo-

stn, cu atat mai virtos Tatal vostru


eel din ceruri va da cele bune celor

va fi asemenea bitrbatului fare. minte,


care

'ci a dada casa lui pe nisip.

27 Si a cazut ploae si au venit riurile

si au suflat venturile si au izbit in

casa aceea, si a cazut, si caderea ei a


fost mare.
28 Si fu sand sfirsi Iisus cuvintele

acestea, gloatele rtimaserit uimite de


invetatura lui; 29 Cad le invata, ca
unul care are putere, iar nu ca carturan lor.
Iisus instintitosazd pe un lepros.

Si dandu se el jos de pe munte,

8 urmare. gloate multe.


care ter de la densul.
12 Deci toate sate atT voi sit ve
2 Si iate, un lepros apropiindu se
face. voe oameni, asa si voi facetl lor, de densul 'i se inching zicend: Doamne,
cad aceasta este legea si profeti.
daca voesti poti sit me curittesti. 3 Si
intinzend mana it atinse zicendu 1:
Despre inplinirea vointei dumnedeesci. voesc, fiT curatit; i indata fu curatita
x3 Intrati prin poarta cea strimta, lepra lui. 4 *i Iisus zice: vezl nu
ca large. este poarta si late. calea care spune nimenui, ci mergl, arata te preoduce Ia peire, si multi stint care infra tului si du darul pe care '1 a rinduit
prin ea, 14 Ca strimte. este poarta si Moise spre miirtune lor.
ingusta calea care duce la vieate. si
Vindecarea slugii sutafului.
putini stint care o afla.
15 Feriti ye de profeti mincinosi,
5 i intrand el in Capernaum, s'a
care yin la voi in imbracaminte de ol, apropteat de densul un sutas rugansi pe dinlauntru stint ]upi rapitori. du '1 6 Si zicend: Doamne, sluga
/6 Dupe roadele lor '1 veti eunoaste mea zace in mkt sliibitnog, chinuindu
pe densi; au doar culeg oameni stru- se cumplit. 7 Iisus zice: venind en
gun din spinl san smochine din ciu- it vol insanittosi. 8 Si respunzhd
lini? x7 Astfel on ce porn bun face sutasul zise: Doamne, nu stint destoinic
roade bune, iar pomul reu face roade ca sit intri sub acoperisul meu; ci zi
rele.
18 Pom bun nu poate face numal un cuvint si se va tamedui
roade rele, nicl porn reit nu poate face sluga mea. g Citei si eu mint om sub
roade bune. 19 OrT ce pom ce nu stitpinire, avend sub mine ostasi, si

face rod bun se taie i se arunca in zic acestuia: du te, si se duce; si alfoe. 20 Drept aceea dupe roadele lor tuia: vino, si vine; si slugei mele: fe
'i veti cunoaste pe densi.
aceasta, si face. ro Iar Baas auzind
21 Nu on cine care 'ml zice mie: se miry si zise celor care 'i unman:

Doamne, Doamne, va intra in imperii- adever zic voe, nicl in Israel n'am gatiea cerurilor, ci care face voea Tata- sit atata credintit. xi Dar ye zic voe
lui men care este in ceruri. 22 Multi ca mulV de la resent si de la apes
'ml vor zice in zioa aceea: Doamne, vor vent si vor sta la masa cu Abraam
Doamne, nu in numele tea am profe- si Isaac si Jacob in imperatiea ceruritizat, si in numele ten am scos afare lor; 12 Iar fii imperatii vor merge
dernoni, si in numele ten am facut in intunerecul eel mai din afara; acolo
multe minunl? 23 Si atunet voi mar- va fi plangerea si scarsnirea dintilor.
turisi lor ca nici o data nu v'am cu- 13 Si zise liens sutasului: du te, fie tie
noscut; departati ye de la mine care cum ai crezut, si se titmadui sluga lui
lucrati faradelegea."
in acel teas.
24 DecT on cine care aude aceste
cuvinte ale mele si le face va fi ase- Iisus vindecd pe &fora lui Petru P pe
a41 bolnavi.
menea barbatului cu minte, care 's1 a
cladit casa lui pe peatra. 25 Si a
14 *1 venind Iisus in casa lui Petru
ctizat ploae si an venit riurile si au vezu pe soacra acestuia zacend si
suflat venturile si an batut in casa aprinsit de frigurl. 15 Si atinse mana

www.dacoromanica.ro

8.16-9.17.]
MATEU.
9
ei gi o 'bare, frigurile, i ea se scull DM, i vezendu '1 11 rugara ea el
i

slujia lui.
treats din tinutul lor.
16 Iar facendu se sears 'i aduserit

multi demonizati ci scoase afara, spiri- Iisus insdn'dtoqacd la Capernaum pe un


slcibdnog.
tele prin cuvint numal, ci tam:1Am pe
tots care aveau suferinte, 17 Pentru
$i intrand in vas trecu dincoace qi

ca sa fie implinit ce s'a zis prieIsaia 9 veni in ormul seu.


profetul care zice: acesta lua slabi2 $i iatA aduserl pe un slabAnog
ciunile noastre ci boalele noastre le zacend pe pat. $i vezend Iisus crepurta."
Iisus indemnd pe doi ucenici.
i8 $i vezend Iisus gloate multe
imprejurul sett porunci a trece dincolo.
zg

dinta lor zise slabanogului: indrasneste,


fiule, ertate 'ti stint pecatele.
3 $i

late, uni dintre carturari ziserl intru


sine: acesta defaima. 4 Dar Iisus

ctiind cugetele lor zise: pentru ce en$i apropiindu se de el un car - getati rele in inimile voastre? 5 Cad

turar 'i zise: Invatatorule, 'tI vol urma


on unde vei merge. 20 Dar Iisus
zice: vulpile au vizuini gi paserile cerului locuinte, Anse Fiul omului nu are
unde se. 'pi

piece caul.

21 Iar un altul dintre ucenici sei


zise: Doamne, clit 'rni voe sit me due
mai 'nteiu i sa ingrop pe tatal meu.
22 Dar Iisus 'I zice: urmeaza 'inT, si
lass morti sl Ingroape pe morti lor.
Ems potolesce furtuna pe mare.
23 $i intrAnd el in vas, 'i urmarti
ucenici 1,n. 24 $i iate. furtunl strapnica. se fact' pe mare, incat vasul se
acoperea de valuri; iar el dormia.
25 $i apropiindu se de &emu' ucenici
it deteptara zicend: Doamne, scapa
ne, perim! 26 Iar el le zice: ce scut-

ce este mai lesne, a zice: ertate

stint peeatele, eau a zice: scoall te pi


umbla? 6 Dar ca sa 041 ca putere
are Fiul omului pe pliment a erta pecatele, atunci zice slabanogului: sculandu te ridica patul tett Qi mergl is
casa ta. 7 $i sculundu se se duse is
casa lui. 8 Iar gloatele vezend se
temura yi marira. pe Dumnezeu care
dl oamenilor putere ca aceasta.
Mated 0 ucenica lui Ion Boteatorui.
g $i trecend de acolo Iisus ,vezu pe
un om ezend is vame., Mateu numele
lui, pi zice: urmeaza 'mi. $i sculundu

se 'i urma.
zo $i fu cand gedea el la mass in
cask iata multi vame0 Qi pecatosi venind ezura la masa impreuna cu Iisus

teti fricoci, putin credinciof;ilor? Atunci i cu ucenici lui. sz 5, farisei vezend


sculandu se certa venturile ci marea qi ziceau ucenicilor lui: pentru ce Inva-

se facu lini,te mare.

Iar oameni tatorul vostru manAnce, cu vame0 si


12 Iar el auzind zise: n'au
acesta, pentru cA qi venturile qi marea trebuintii de doftor cei tars, ci care
'1 asculta?
13 Ducendu ye dar, invatati
suferA.
ce
este:
mill
voesc, iar nu jertfa."
Iisus vindecd pe doi indraciti.
Cad n'am venit sa chiem pe drepti,
28 $i trecend el dincolo in tinutul ci pe pecatoci.
Gadarenilor, it intimpinarl doi demo14 Atunci yin la (Mitsui ucenici lui
nizati et;ind din grope de morminte, Ioan zicend: pentru ce noT pi farisei
foarte infuriati, incat cineva nu putea postim, iar ucenici tei nu postesc?

se mirara zicend: ce

trece pe acea tale.

27

fel este omul pecatosi?

29 $i eats stri-

15

$i le zise Iisus: nu cumva pot

gara mend, ce avem noT cu tine, Fiule prieteni mirelui sa se intristeze pe cat

al lui Dumnezeu? Ai venit aid mai timp este mirele cu ei? Vor veni zile
'nainte de timp ca sa ne chinue0I? cand mirele va fi luat de la densi, di
3o $i era departe de denli pascend o atund vor posti. 16 Nimeni nu pune
turma de pond. multi. 3x Iar demoni bucata de petec nou is vestment ve'1 rugau mend: data ne scoti afara chin, cad aceea ce este pus ea umpiutrimite ne in turma de pond. 32 i tura lui rupe din vestment, yi o rupel le zise: mergetT. Iar ei epind se du- tura mai rea se face.

17 Niel nu pun

sera in turma de porel; qi iata toata oameni vin nou in bordufurl veal;
turma se repezi de pe ripti in mare, ci iar data pun, se sparg bordufurile,
muri in ape. 33 Iar pazitori fugirii, pi vinul se versa i bordufurile se
gi ducendu se in wall, spusere. tot, ci nimicesc; ci pun via nou in borducele ale celor demonizati.

34 $i late: furl noT, gi amendo6 se &trees& im-

tot orapul ei spre intimpinarea lui preuna.

www.dacoromanica.ro

52*

[0.18- 10.20,

MATEU.

10

Faca lui lair fi femeea siingercinda.


28 Acestea vorbind el tor, iatit un
maT mare venind la densul 'i se in-

ching, zicend: flea mea muri arum;

dar venind pune mans, ta peste densa,


29 $1 sculandu se Iisus
pi va fi vie.
urma fi urmarc1 si ucenici lui.
20 $1 iatg. o femee Cu scurgere de
singe de doisprezece ani apropiindu se
dinapol atinse ciucurele vestmentului
8611;
11 Cad zicea in sine: numai de
vol atinge vestmentul lui, vol fi set-

Trimiterea celor doisprezece apostoti;


ii imputernicesce fi povafuiesce.

$i chemand la sine pe cei doi10 sprezece


ucenicl ai sei le date pu-

tere seste spiritele necurate, ca al le


dea

fara

Qi

bola i on ce
2

s/ tftmitdoisca,
slAbiciune.

on

ce

Iar numele celor doisprezece apo-

atoll sent acestea: eel dinteiu Simon,


numit Petru, @i Andreiu fratele lui,
Iacob al lui Zebedeu ci Ioan fratele
lui, 3 Filip pi Bartolomeu, Toma si
pat/. 21 Iar Bans intorcendu se si Mateu vamesul, Iacob al lui Alfeu pi
vezend o zise: indrgsneste, fila; cre- Lebeu, numit Tadeu, 4 Simon Canadinta ta to a scapat. $i fu tlmaduitA neul si Iuda Iscariotul, care 'la @i dat
prins.
femeea din ceasul acela.
23 $i venind Ems la casa mal ma5 Pe aceeti doisprezece
trimise
relui $i vezend pe cantiltori din fluer liana poruncindu be for zicend: in cale
Qi gloata facend sgomot zise; 24 De- de pAganT nu mergetl si in orac de
plrtati vg, cad n'a murit fata ci doar- Samaritani nu intrati, 6 Merged mai
me. Iar ei rldeau de &flank
25 $i virtos catre oile cele perdute de casa
cand gloata fu data afar/, intrtind lui Israel. 7 Iar mergend predicati
apnea mana ei, si se scull fata. 26 $i zicend ca s'a apropieat impgrltiea cese duse vestea aceasta pests tot pl- rurilor. 8 Pe neputinciosi tamgduiti,
mentul acela.
pe morti invieati, pe leprosi curatitla
pe demoni dal afar /; in dar ail luat,
Doi orb1 fi mutul.
in dar datl. g Nu chstigati am
27 i trecend Haus de acolo, 0 ur- aid argint nici aramg. la incing6torile
mara doi orbi striggnd Qi zicend: mi- voastre, zo Niel traistl in cale nici
lueste ne, Fiul lui David. 28 Iar el dog vestminte nici incilltAminte nici
intrand in awl se apropiarl orbi de toeag; ciici vrednic este lucratorul de
densul, Qi liana be zice: credeti ca pot hrana sa.
face aceasta? Dermi3O zic: asa, Doamne.
II In on ce orac sau vat yeti fi
29 Atunci atinse ochil for zicend: dupe intrat, cercetatl eine este inteensul

credinta voasta fie

3o $i se vrednic; ai acolo renalneti pen6 and


z2 Iar intrand in aces
zicend: vedeti, nimeni al nu stie. casa, urati ei bine. 13 $i daca este
3x Iar ei wind respindir/ vestea despre casa aceea vrednicii, vie urarea voastrl
densul in tot pamenttil acela. 32 $i pests densa; iar daca nu este vredplecand ei afarl, iatl aduserg un nicg, urarea voastrl intoara se spre
om mut avend demon. 33 $i demo- vol. . 14 $i tine nu va fi primit pe
nul fiind scos afara, mutul vorbi. $i voT nici nu va fi ascultat cuvintele
se mirar/ gloatele zicend: nici o data voastre, ecind din casa aceea sau din
nu s'a ararat ass in Israel. 34 Iar oras111 acela scuturati praful de pe pideschiserl ochi tor.

vog.

certg, Bans vet/ fi ecit.

farisei ziceau: prin mai marele demo- cioarele voastre. 15 Adevgr zic vog,
nilor scoate afar/ pe demoni.
mai usor va fi pgmentului Sodomei si

Gomorei in zi de judecatl cleat ora-

.Tisus propavaduind fi vindectind, 4ice cis sului aceluia.

sant putini lucreitori.

i6 ha, eu vg trimit ca oT in mij:

35 $i strabatea Deus toate orasele locul lupilor; fitT dar intelepti ca serpi
si satele, invatand in sinagogile for ci ci fart reutate ca porumbei. i Fepredicfind evangheliea impgratil qi vin- riti vg de oamenl; cgcl ve vor da in
decind on ce boalit si orl ce slabi- sinedril, si in sinagogile for vg vor
chine. 36 Iar vezend gloatele 'i se biclui;
z8 $i inaintea stlpinitorilor
fe.cu mill de densele, el erau lesinate qi impgratilor yeti fi duel pentru mine,
par /site ca of neavend phstor.
37 Atunci zice ucenicilor sei: secerisul
este mutt, iar lucrItori putini: 38 Rugati vg decT de domnul secerisului, ca
ci

scoatl lucratori la secerisul alu.

spre mfirturie for $i paganilor.

zg Iar

and vg vor da pe vol, nu ingrijIti


cum sau ce al vorbitl; cici vi se va

da vog in ceasul acela ce s/ vorbitl;


20 Clei nu sfinteti vol care vorbiti

www.dacoromanica.ro

10.21-1 1. 19.)

MATEU.

11

Spiritul Tatillui vostru este care mine. etz Cine prime$e profet in
vorbete in vot. 21 $i va da frate nume de profet, plate de profet va
ci

pe frate la moarte i tate, pe copil, i


se vor scula copil asupra parintilor li
22 $i vett fi uritt
'I yor omorl pe ei.
de top pentru numele meu; dar care
rabdii pea in sfirkit, acesta se va mantui. 23 $i and ve gonesc pe voi din
acest oral, fugitl in celalt, cad adever

lua, i tine primqte pe drept in nume


de drept plata de drept va lua. 42 $i
tine va fi adilpat in nume de ucenic
pe unul dintre aceett mid numal cu
un pahar de apt rece, adever zic va,
nu va perde plata sa.
zic va, nu yeti fi sfir0t oraqele lui loan trimite pe ucenici sei la Christos.
Israel pea ce va fi venit Fiul omului. Christos miirturisefte pentru loan, fi
24 Nu este ucenic mat pe ens de aseamdnd pe Iudei cu copii care stau
in tcirguri.
inviltatorul, nici singe mat pe sus de
stapinul au. 25 Destul este uceni- u. $i a fost and sfir0 Iisus dand
A inateturi celor doisprezece ucecului a fie ca invittatorul seu, i sluga
ca stapinul seu. Daca pe stapinul ea- nici ai sei, trecu de acolo ca se Inv*
sei it numira Beelzebul, cu add mat qi sit predice in oracele lor.
virtos pe casnici lui. 26 Deci nu ye
2 Iar Ioan auzind in inchisoare de

temett de den0; cad nimic nu este faptele lui Christos, trirnitend it intreba

acoperit, care sit nu fie descoperit, li prin ucenici sei: 3 Tu ecti care vine,
ascuns care se nu fie cunoscut. 27 A- sau pe altul se. agteptitm? 4 $i receea ce eu ye zie va la intuneric, spunzend Iisus le zise: mergend spa spunett la lumina; i ceea ce auzig la nett lui Ioan cele ce auzitt i vedett:
ureche, vestitt de pe case.
5 Orbi ved qi qthiopi umbla, leproT
28 $i 'nu ye temetl de cei care ucid se curatese qi surzi aud, morti se
corpul, sufletul nu '1 pot ucide; temeti scale. si seracilor se binevesteste;
ve mai virtos de acela care pate sit 6 $i fericit este tine nu se va fi sminpearze in gheene Qi sufletul Qi corpul. tit in mine.
29 Au doarit nu se vind doe vrabiT
7 Iar plecand aceqtia, incepu Iisus
pentru un ban? $i nict una din ele nu sit vorbiaseit gloatelor despre loan: ce
va eildea pe pament fare. gtirea Tate,- att ecit in pustie se. vedetl? 0 trestie
lui vostru. 3o Chiar yi peri capului clatinandu se de vent? 8 Dar ce ati
vostru ant tots numeratl. 31 Drept ecit sa vedetl? tin om in-ibrecat in

aceea nu ye temett; vol santett mat vestminte mot? Iate cei care poarta
pe sus de multe vrabil.

3a DecT ort vestminte mot sant in casele imperag Dar ce att eeit? SA vedeti
inaintea oamenilor, vol marturisi ci eu un profet? Adever zic va, 0 mat mult
pentru el inaintea Talalui meu care decat un profet. xo Acesta este despre

tine care va marturisi pentru mine tilor.


este in ceruri; 33 $i orl tine me va
fi tegaduit pe mine inaintea oamenilor,
it vol titgadui Qi eu pe densul inaintea
Talalui men care este in cerurt.
34 Nu socotiti ca am venit se pun
pace pe miment; nu am venit se. pun
pace, ci spade. 35 Ceet am venit se

care s'a eerie: iata eu trimit inaintea

fetei tale pe angerul meu, care va gad


calea ta inaintea ta." a Adever zic

va, nu s'a ridicat dintre cel neseuti


de femel vre unul mal mare decat loan
Botezatorul; ci tine este mai mic in
imperatiea cerurilor este mat mare de-

invrajbese pe om cu tatal au i pe cat densul.

12 Din zilele lui Ioan

fats cu mama sa i pe flora cu soacra Botezatorul Qi pea scum imperatiea


ci. 36 $i vrejma0 ai omului mint cerurilor se lea prin staruinte, i cei
casnici lui. 37 Cine iube0e pe tats care intrebuintiaza'staruinta pun mana
sau pe mums mat mult decat pe mine pe ea. x3 Cad tots profeti li legea
nu este vrednic de mine; 0 tine iubete pea la Ioan profetizara, 14 $i data
pe fin sau pe fiice mat mult decat pe void se. primitt, el este Elie care are
mine nu este vrednic de mine. 38 $i sa zie. 15 One are urechl, se. auzil.
x6 Dar cu tine vol asemana neamul
orl clue nu lea cruces. sa 0 nu 'ml
urmeaza mie, nu este vrednic de mine. acesta? Este asemenea unor copil care
3g Cine va fi aflat sufletul au, it va stand in tirgurt strige dare ceilaltt
perde, 0 tine va fi perdut sufletul seu copii. 17 0 zic: v'am cantat din
finer 0 n'att jucat: v'am cantat de jale
pentru mine, acela it va afla.
4o Cine ye primete pe vol pe mine 0 nu v'ati intristat. x8 Pentru ca
me primete, i tine me primqte pe Ioan veni nicl menand, nisi bend, 0
mine primeste pe care m a trimis pe ei zic: are demon. 19 Veni Fiul omu-

www.dacoromanica.ro

MATEU.
[11. 20-12. 26.
lui mfineand ci bend, ci ei zic: iath un nici celor care erau en densul, fara
om manchtor si beutor de vin, prieten numai preotilor? 5 Sau n'ati citit in
12

al vamecilor si pecatocilor. .Si s'a cu- lege eh sambeta preot: spurch sambeta
noscut de dreapth Intelepciunea din in santuar, si stint faro vinh? 6 Dar
lucrurile ei.
zic voe ca aci este ceva mai mare slecat santuarul. 7 Si data ati fi stint
Mustrii orasele ce nu se pocdesc.
ce insemneadt: mild voesc, iar nu
zo Atunci incepu a mustra oracele jertfii," n'ati fi osindit pe cei fitrit
in care se fAcusera cele mai multe via.. 8 Chci Domn al sambetei este
minuni ale lui, pentru ch. nu s'au po- Fiul omului.
chit.
21 Vat tie Chorazin, val tie
g $i treeend de acolo veni in sinaBetsaida, ca dace in Tir i Sidon s'ar goga lor. ro Si lath. un om avend
fi fticut minunile ce an fost facute in meant. useattil ci '1 intrebara pe den-

vol, de mult in sac ci cenuch s'ar fi sul zicend: oare cade se a trunii.dui
pochit. 22 Dar zic voe, Tirului si sambeta? Pentru ca sit '1 invinuiasch
Sidonului va fi mat ucor in zi de judecata decht voe. 23 Si to Capernaum,
nu fuci ridicat One la cer? Pene la
iad vel fi pogorit; ca daca s'ar fi fheut

pe densul.

11 Iar el le zise: care om

va fi intre voi care va area o oae, si

dace aceasta va cadea sambeta in

groaph, an nu o va apnea c1 o va riin Sodoma minunile ce s'au fticut in dica? 52 Cat de mult deci se deotine, ar fi remas pene asttizi. 24 Dar Sebecte un om de oae! De aceea se
zic voe eh ptimentului Sodomei va fi cade a face bine sambeta. 13 Atunci
mai ucor in zi de judecata cleat tie. zice omului: intinde mama ta; ci el o
Intinse of se filen shattoash ca cealPreamdrirea Tatalui,

alth.

25 In acel timp respunzend Letts


14 Iar farisei wind se sfatuiru, imzise: to laud, Tath, Doamne al ceru- protiva lui cum sit '1 pearzh. 15 Dar
lui ci al phmentului, ca ai ascuns ace- Iisus eunoscend se departs d'acolo; si
urmarti multi, t4i thmhdui pe toti.
stea de intelepti i priceputi, ci le ai
descoperit celor nectiutori. 26 Ace, 16 Si 'i certa ca sit nu '1 des pe fatit,
Tath, ch. aca a fost bunhvointii inain- 57 Ca sit se implinia.sch ce s'a zis prin
tea ta. 27 Ori ce 'mi este dat ride Isaia profetul care zice: 18 Wit
de care Tattil meu, yi nimeni nu cu- Fin! meu pe care 'I am ales, iubitul
noacte bine pe Fiul decht numai Taal, men intru care a binevoit sufletul meu;
nici pe 'Fatal nu '1 cunoacte bine ci- pune vol spiritul meu peste densul ci
neva decht numai Fiul,
acela caruia judecath paganilor va vesti." ro Nu
ar voi fiul BA descopere.
se va certa, nici va striga, mid va auzi
tine va in drumuri glasul lui. 20 TreInvitei la sine pe amanita
stie sdrobitti nu va frange, si fectilit
28 Veniti en mine toti cei osteniti ce face fum nu va stinge, pene ce va
ci impovarati, ci en 0 voi odihni pe fi pornit judecata spre biruinth. 21 t'1
vol.
29 Luati jugul men asupra in numele lui vor ntidtijdui neamurile
voastrti ci invatati de la mine ca 'Agape."
bland stint ci smerit en inima, ci veti
afla repaus sufletelor voastre. 3o Chet lisus trindecd p'un indrdcit, dojenesce
jugul meu este bun ci povara mea blestemarea fariseilor, pi refusa a face
ucoarti.

Ucenici smulg spice scimbda.

lisus vindecti pe omul Cu mina uscatti.

22 Atunel 'i se aduse tin demonizat


orb ci mut; ci '1 thmtidui, incit mutul
graia ci vedea. 23 Si se mirau toate
gloatele ci ziceau: nu cumva acesta
este Fiul lui David? 24 Iar farisei
auzind ziceau: acesta nu scoate afarti
demoni, decat prin Beelzebul, ea *pin

Intr'acel timp merse Iistts shmz, beta prin semAntituri; si ucenici


sei flamanzira ci incepurti sit smulgh
spice ci art miinince. 2 Iar faresei
vezend ziserit lui: iat. ucenici tei fac peste demoni.
ce nu se cade a face sambeta. 3 Iar
25 Dar cunoseend gandurile !or le
el zise lor: au n'ati cetit ce {Twit David zise: on ce imperatie desbintindu se in
child flamanzi ci cei care erau en den- sine este pustilth, ci on ce orac sau
sul? 4 Cum intra in case lui Dum- cash desbinfindu se in sine nu va sta.
nezeu si mama painile punerii lnainte, 26 Si data satan scoate afarii pe Saceca ce nu se ch.dea lui sa manance, tan, s'a desbinat in sine; deci cum va

www.dacoromanica.ro

12.27-13.16.]

MATED.

13

eta imperittiea lui? 27 $i data eu o afla desertate., maturate si getite.


scot afar prin Bee lzebul pe demoni, 45 Atuncl se duce si lea cu sine alte
fii vostri prin cine 'i scot afare? De dapte spirite mai rele deck el, si inaceea ei vor fi judeeetori voatri. 28 Iar trand locuese aci; si se fat cele de pe
data eu prin spirit dumnezeese scot urm'a ale omului aceluia mai rele decat
afaril pe demoni, a ajuns decT la voi cele d'inteiu. Ada se va intimpla si
2g San acestui neam reu.
imperatiea lui Dumnezeu.
cum poate cine va sa intre in easa
celui tare si sa 'i repiasee sculele, daca Iisus arata cine e adearata sa rude.
an va fi legat mai 'nteiu pe eel tare,
46 Anche vorbind el gloatelor, late
gi atunei va prada easa? 3o Cine muma di frati lui steteau afare, cauan este cu mine improtiva mea este, tend sit 'i vorbiascit. 47 i zise lui
ci cine nu stringe cu mine risipeate. oare cine; We muma to gl frati tai
31 De aceea zic voe, orT ce pecat star :dare ceutand sa IT vorbiasee.
gi defilimare vor fi ertate oamenilor, 48 Iar el respunzend zise celui care 'i
dar defeimarea spiritului nu va fi er- spunea: cine este muma mea, ci cine
tate. 32 Si orT cine va fi zis cuvint stint frati mei? 49 Si intinzend mena
improtiva Fiului omului, ertat va fi sa spre ucenici sei zise: iate. muma
lui; dar on cine va fi zis improtiva mea gi frati mei; so Clei on cine
spiritului sant, nu va fi ertat lui nici va fi fecut voea Tatelui men care este
in veacul acesta, nici in eel viitor.
in ceruri, acela 'mi este frate si sort
33 San spuneti ca pomul este bun, ai mums.
si rodul lui bun; eau spunetT a pomul
este reu ai rodul lui reu, cad din rod Pilda cu semanettorul, aluatul, grdwntele
de muftar gi altele patru.
se cunoaate pomul. 34 Pui de viperit,
cum puteti vorbi tole bune, Sind vol
In aces zi esind Bans din ease,
rei? (Mei din prisosul inimei vorbe.te 13 sedea lenge mare. 2 Si se adugura. 35 Omul bun din comoare bu- nark la densul gloats multe inefit el
rsa scoate afara eele bune; gi omul intre, in vas ca se. saze, gi toatit gloata
reu din eomoare rea scoate afara cele stetea pe term.
rele.
36 Si zie voe ca on ce cuvint
3 *i le euvinta for multe in pilde
nefolositor pe care '1 vor zice oameni, zicend:
vor da despre densul socoteali in zi
Tate, esi semitnetorul se semene.
de judeeatit. 37 caci din cuvintele 4 Si semenand el unele semi* azure
tale vel fi indreptittit si din cuvintele linga tale, ci venind paserele le mantale vel fi osindit.
care..
5 Iar altele cazure pe loc pe38 AtuncT
respunc3ere uni dintre tros, unde nu aveau pement mult, ci
earturari si farisel zicend: Invittelo- indate resitrire. pentru ca nu aveau
rule, voim do la tine se vedem un pement adanc, 6 Reserind arise sosemn.
3g Iar el respunzend le zise: arele furit arse de arsita, ci pentru ce,
un neam reu si desfrinat cere semn, nu aveau ritdecine se usearg. 7 lar
si semn nu se va da lui, cleat semnul altele cazura, peste spinT, si creseurg
lui Iona profetul. 4o Ceci dupe cum spini ci le inebusira. 8 Altele azura
Iona fu in pantecele chitulni trei zile peste pementul eel bun ai deters rod,
ci trei nopti, astfel va fi Fiul omului una o Bute, alta saizecl, alta treizecT.
in inima pamentului trei Zile gi trei g Cine are ureehT, sit awe.
nopti. 41 Berbati din Ninevi se vor
xo Si apropiindu se ucenici
ziscula la judecata cu neamul acesta si sent: pentru ce le vorbeatl in pilde?
'1 vor osindi; ce ei s'au pocuit la pre - x x Iar el respunzend le zise: pentru
dies. lui Iona, si iata mai mult decat ca voe vi s'a dat sit cunoasteti tainele
Iona este aci. 42 0 imperlitease. de imperetii cerurilor, dar acelora nu li
la meaze zi se vs, ridica la judecata s'a dat. 12 Citcl cine are, 'i se va da
cu neamul acesta si '1 va osindi, ca ai va avea de prisos; iar cine nu are,
veni de la marginile piimentului sit ci ce are se va lua de la densul.
asculte intelepciunea lui Solomon, si z3 De aceea le vorbesc in pilde, cad
late mai mult decitt Solomon este am. gloatele vezend nu ved gi auzind nu
43 Iar tend spiritul necurat va fi and, nici nu pricep. 14 $i se impli-

edit din om, umble prin locurt fare neste cu densele profetiea lui Isaia
ape ceutilnd repaus, ci nu geseste. ceea ce zice: eu auzul yeti auzi, dar
44 Atunel zice: me vol intoarce la nu vett intelege, gi vezend yeti vedea
ease mea de unde am exit, di venind dar nu yeti eunoaste. 15 Cael s's

www.dacoromanica.ro

MA TEU.
[13. 16-51.
ingrAqat inima acestui popor, qi cu in cat vin puerile cerului ci stau in
urechile a auzit greu, @i a inches ochi ramurile lui.
lui, ca nu cumva se vazit cu ochi Qi
33 0 alts pilda le vorbi: imperil.
sa (laza cu urechile qi sit inteleaga cu tiea cerurilor este asemenea unui aluat,
inima qi se'. se intoarcA ca sit vindec pe care Mandl' '1 o femee '1 a ascuns
pe ei." 16 Fericiti stint ochi voqtri in trei mesuri de &jug. One ce s'a
ca ved, qi urechele voastre ca aud. dospit tot.
17 Cid adever zic voe a multi pro34 Toate acestea be vorbi lisus in
feti qi drepti an dorit all vazi ce ve- pilde gloatelor, qi fara pilde. nu le vor35 Ca sit se impliniasel
deti, qi n'au vezut, qi as *laze, ce au- bia comic,
zit!, Qi n'au auzit.
ce s'a zis prin profetul care zice :
18 Deel vol, ascultati pilda seml- deschide vol gura mea in pilde, spline
nAtorului.
x9 On tine aude cuvintul vol tare cele ascunse de la intemeerea
14

imperatii Qi nu intelege, vine vicleanul lumil."

yi repeste ce este semanat in inima


36 Atuncl lisand gloatele se duse
lui; acesta este la care s'a seminat in case sa; qi se apropiare. de densul
langl cale. 20 Tar ce s'a semanat pe ucenici lui zicend: deslucecte ne noe
loc petrol, acesta este care aude cu- pilda cu neghina tarinei. 37 Iar el

vintul gi indati cu bucurie it primeqte; respunzend zise: eel care seaman5


zx Dar nu are redficing in sine, ci este seminta cea bun5 este Fiul omului,
One la un timp, qi intimplandu se 38 Iar Carina este lumea; seminta cea
strimtorare sau gonire pentru cuvint bunk acectia sant flu impere,til, iar
'bidet& se sminteqte. 22 Iar ce s'a neghina sant fie eelui reu, 3g Vrejsemanat in spinl, acesta este care aude masul care a semanat o este diavolul;
cuvintul, dar grija lumii qi inselaciunea iar seceritsul este sfirisitul lumii, qi se.
bogatii ingbuseste cuvintul, qi se face ceratori sant ingeri. 4o Deci dupe
neroditor. 23 Iar ce s'a semanat pe cum se alege neghina qi se arde in foe,
pimentul bun, acesta este care aude astfel va fi la sfirsitul lumiT. 41 Va

cuvintul Qi intelege, care rodeste Qi trimite Fiul omului pe angeri Bei qi


face unul o sutA, altul caizeci, altul vor culege din imperAtiee lui toate
treizeci.
smintelele qi pe cei care fac faritde24 Altii pild5 le ruse for inainte legea. 42 $i vor arunca pe ei in

zicend: se aseaman5 imperAtiea cern- flacirea focului; acolo va fi plangerea


ci scratsnirea dintilor.
43 Atunci
bung. in farina se. 25 Dar dormind drepti vor straluci ca soarele in imoameni, veni vrejmasul lui qi sernAn peratiea Tatedui lor. Cine are urechi,
neghinit intre grau rsi se duse. 26 Iar sa auz5.
tend cream verdeata Qi fact' rod,
44 ImperAtiea cerurilor este asemeatunci se arilta i neghina. 27 $i nea unei combri ascunsi in taring., pe
venind slugile stipinului easel zi- care gAsind o un om a ascuns o, qi de
sera: Doamne, oare nu ai semanat se- bucurie pentru ea se duce qi vinde

rilor omului, care seaman seminta

minte. bung. in farina ta? De unde


este dar neghina? 28 Iar el le zise:
un om vrejmas a &cut aceasta. $i
denqi '0 zic: voesti dar sg. ne ducem
s'o elegem? 29 Iar el zice: nu, ca
nu cumva alegend neghina se ernulgeti impreune. cu dense. qi graul.
3o Lesati se. creaser,. amendoe impreunit pene la seceris, qi in timpul sece-

risului vol zice seceratorilor: alegeti


mai 'nteiu neghina qi legati o snopi
ea se. fie arse', iar graul stringeti '1 in
granarul meu.
31 0 shit pild5 le ruse inainte zicend: imperatiea cerurilor este aseme-

toate cite le are ci ampere. farina


aceea.

45 imperitiea cerurilor este feral


asemenea unui om negustor, cautand
margariters bune. 46 $i gasind un
margeriter de mult pret, ducendu se
vindu tot ce avea qi '1 cumpera.
47 Imperatiee cerurilor este iaril
asemenea unui ne,vod aruncat in mare
ci care prinde de tot felul; 48 Pe
care cand s'a umplut tragindu 'I ndvodari pe term gi asezendu se au ales
in vase ce era bun, iar ce era ren an
aruncat afare..
49 Astfel va fi la
sfirsitul lumil; vor eqi angeri tsi vor
desparti pe cei rei din mijlocul drep:
tilor. 5o $1 'I vor arunca pe dens'

nea unui graunte de muster, pe care


luandu '1 un om it semena in farina
sa; 32 Este mai mic cleat toate se- in flacks focului; acolo vg. fi planmintele, dar and a crescut este mai gerea qi scrisnirea dintilor.
mare decat legumele ai se face pom,
51 AtI inteles toate acestea? Ei 1

www.dacoromanica.ro

13. 52-14. 36.]


respund: asa, Doamne.

MATEU.

15

52 Iar el le 'i se filcu mill de ei si temedui pe


zise: de aceea on ce cArturar care a bolnavi lor.
fost fAcut ucenic al imperAtil cernrilor

15

$i facendu se scare se apropiarb.

este asemenea unui om, stapin al ca- de densul ucenici zicend: pustiu este
sei, care scoate din comera sa cele locul si ceasul a trecut acum; deci dl
nol si cele vechi.
Iisus despretuit in patria sa.
53 $i a fost cand sfirsi Iisus pildele acestea, se duse de acolo. 54 Si
venind in patriea sa invata pe densi
in sinagoga lor, in cat ei steteau
uimitT i

drumul gloatelor ca ducendu se in sate


el V cumpere demancare. i6 Iar
Iisus le zise: n'au trebuintil se, se duce;
dati be vbi se manance. sy Dar dens'

zic nu avem aci decat cincl pain!


si doi pesti. x8 $i le zise: acluceti
'mi acestea aci.
19 Si poruncind ca

ziceau: de unde are ace- gloatele

se,

seaze in mast pe ver-

sta intelepciunea aceasta gi puterile. deatA, lufind cele dna pain! Qi cei doi
55 Oare nu este el fiul teslarului? Nu pesti, cAutfind spre cer binecuvinta, pi
se numeste oare muma lui Maria si frangend dete ucenicilor pfilnile, iar

frati lui Iacob si Iosef si Simon si ucenici gloatelor. 20 $i mancare. toate


Iuda? 56 Si surorile lui nu stint oare si se 81-aura* si strinsere, prisosal
toate la nol? Deci de unde are densul de frAmiturI doesprezece cosuri pline.
toate acestea? 57 $i se smintiau 21 Iar cei care mai:leaser& eran herintru el. Iar Iisus le zise: nu este un heti ca la chic! mil afare, de femei si
profet despretuit, decat in patriea gi copil.
casa sa. 58 $i nu feat aci multe mt.
Iisus umbld pe mare .i de, mind de
aunt pentru necredinta lor.
ajutor lui Petru, ce era sit se 'nece.
Uciderea lui loan Botezdtorul.
22 $i indate sili pe ucenici obi se
A In timpul stela auzi Erod tetrar- intre in vas si sl tread, inaintea lui
chul vestea despre Iisus. 2 $i de cealaltA parte, pea ce va fi dat
zise oamenilor sei: acesta este loan drumul gloatelor. 23 i dupe ce a
BotezAtorul; el s'a sculat dintre mortl, dat drumul gloatelor se sui pe munte
si de aceea puterile lucreazA in el.
la o parte ca se, se roage. $1 lacendu
3 Pentru ca Erod prinzend pe Ioan se scare, era singur acolo. 24 Iar vaII legs si '1 puse in inchisoare pentru sul era acum in mijlocul merit munErodiada, femeea lui Filip, fratele sea. cindu se de valurI; de oare ce yenta!
4 Cad Ioan zicea: nu ti se cuvine era improtivitor.
tie s'o albT pe dense. 5 Si voind sa
25 $i in a patra streaje din noapte

'1 omoare se temu de gloat!, ce '1 veni In densi umbland pe mare.

26 Ve-

avea pe densul ca pe un profet. 6 $i zendu '1 dar ucenici umbland pe mare


serbAtorindu se zioa nasterii lui Erod, se spAimentarA, zicend ce este o nafiles Erodiadei juts inaintea oaspetilor luca, si de frier'. strigarA. 27 Dar Iisus

si plecu lui Erod;

7 De aceea cu indate le vorbi zicend, indresnitl, eu


dea on ce ar stint; nu ve temeti. 28 $i respuncere.
8 Iar ea indemnate fiind de zendu Petru zise: Doamne, dace estI
muma sa, de 'ml, zice, aci pe disc ca- tu, porunceste se, viu in tine pe ape.
pul lui Ioan Botezatorul. g Si in- 2,9 Iar el zise: vino. $i dfindu se jos
tristandu se imperatul pentru jurement din vas. Petru merse pe apa si veni
jurament fAgadui se,

si pentru cei care riedeau irnpreune, cu la Iisus. 3o Vezend Anse ventul tare
el la mast poruncs se, se dea, so $i se temu, si incepend a se a funda in

trimitend taie capul lui Ioan in inchisoare.


is Si se aduse capul lui
pe un disc si fu dat fetei si '1 duse
mumei sale. 12 Si venind ucenici lui
lute. corpul mort si '1 imormentark

mare striga zicend: Doamne, nape

31 Atuncl Iisus indate intinzend


mans. '1 apuca si zise: Min credinciosule, pentru ce to ai indoit? 32 $i
me!

suindu se ei in vas se potoli ventul.

ducendu se deter& de stire lui Iisus. 33 Iar cei din vas venind se plecare,
inaintea lui zicend: adeverat Fiul lui
Iisus saturd 5000 cement
Dumnezeu estl.
:3 Iar flans auzind se del:Arta de
pe tot! aceia earl se sting
acolo intr'un vas in lot pustiu la o Iisus vindecd, de
din.sui.
parte, si auzind gloatele urmara, pe
Qi

,jos din orasele lor.

34 Si trecend venire, in pementul Ge35 Dar cunoseendu '1 oameni

14 Si esind vezu gloats% mult5., s.i nezaret.

www.dacoromanica.ro

[14.86-16.1.

MATED.

16

locului aceluia, trimiserit in tot tinutul lats o femee Canaanee ecind din latuacela si
adusera pe totl bolnavi, rile acelea strigA, zicend: milueste ma,
36 Si '1 rugau ca numaT sa atinga Doamne Fiul lui David; flea mea este
ciucuri vestmentului sau, of catl atin- muncith Au de demon. 23 Iar el nu
sera furl scapatI cu destivirsire.
respunse un euvint. $i apropiindu
se de densul ucenici se '1 rugau ziIisus desaprolul fi dojenesce poruncile cend: da drumul ca strigh in urma

omenesci.
noastrh.
24 $i raspunzend zise: nu
Atunel via la Iisus carturari si stint trimis decat la oile cele perdute
15 farisei din Jerusalem zicend. de casa lui Israel. 25 .Si vemnd ea

2 Pentru ce ucenici tai caleA rinduiala


batrinilor? Cad nu 'qi spoil mainile
cand mananca pline. 3 Jar el raspunzend le zise, pentru ce of voT calcati
porunca lui Dumnezeu pentru rinduiala
voastra? 4 CAcI Dumnezeu a zis:
cinsteste pe tats] tau of pe muma ta,

'i se inching, zicend: Doamne, ajuta'ml.


26 Jar el raspunzend zise: nu se cuvine

a lua painea copiilor si a o arunca


chinilor.

27 $i ea zise aca este, Do-

amne, dar
ciini mananca din framiturile ce cad de la masa stitpinilor lor.

28 Atunci raspunzend Iisus S zise:


si tine vorbeste de rex pe tats sau pe femee, mare este credinta ta; fie tie
muma sh moara negresit." 5 Iar vol cum voesti. $i sa insanatosi flea ei
zieetT: tine va fi zis tatAlui sau mumei: din ace] ceas.

dirruit este Domnului orl ce ai folosi


Bolnavi in,stinectosiff.
de la mine; acela neapitrat nu va cinsti
pe tatal eau sau pe muma sa. 6 Deci
29 $i trecend de acolo Iisus se duse
ati desfiintat loges lui Dumnezeu pen- Maga mares Galilei of suindu se pe
tru rinduiala voastra. 7 Fatarnicilor, munte sazu acolo. 3o $i venire la
bine a profetizat despre vol Isaia zi- densul gloate multe, avend cu densele
cend:
8 Poporul acesta cu buzele schiopi, orbi, mutT, strambi si altl
in cinsteste, day inima lor departe multi, si
aruncarti Una, picioarele
este de mine; g In zadar ma ciustesc lui si el 'i trimadui.
3x Astfel ca
invatand invataturi, ce stmt porunci gloata se minima vezend pe mutT voromenesti."
bind, pe strlimbl sanatosi, pe schiopl
ro $i chemfind la sine gloata zise umbiand Qi pe orbi vazend; si marirti
lor: ascultatl si intelegeti; II Nu ce pe Dumnezeul lui Israel.
intra pe gura spurch pe om, ci ce ese
Ospatarea a 400 de bitrbati.
din gura, aceea spurch pe om.
12 Atuncl apropiindu se ucenici
32 Atuncl Iisus chemAnd la sine
zic: stil ca farisei auzind cuvintarea pe ucenici sei zise: 'mi este milli, de
s'au smintit? z3 Iar el raspunzend gloath, ca de trei zile acum staruesc
zise: orl ce sad, pe care nu 'I a sadit laugh' mine ci nu au ce sa manance;
Tatal meu eel ceresc, va fi desradaci- si a be da drumul nemancate nu voesc,
nat. x4 Lhsati pc denci; orbi sent ca nu cumva ss lesine de foame pe
aratittorl de drum la orbi; iar un orb drum. 33 Iar ucenici 'i zic; de uncle
dace va arata drumul la alt orb, amen- avem nol in pustie atAtea OW in cat
doi vor erotica in groapa.
sl shturirm atata gloata? 34 $i Iisus
15 Atunci raspunzend Petru zise: be zice: cite paini aveti? Iar ei zic:
deslusaste nos pilda aceasta. 16 Iar capte i putini pestisorI. 35 Si poel zise: ci vol nu pricepeti ancha? runci gloatelor sa pa., jos pe 'Arnett,
z7 Nu intelegetI ca on ce infra, in 36 Si Maud cele sapte pftlnl i pestI,
guilt' se duce in pantece si se aruncil multumind franse gi dete ucenicilor,
in cloaca? 18 Dar cele ce pornesc iar ucenici gloatelor. 37
mancarA
din gura es din inima, of acelea spurch tots Meat sa saturara, si luarA prisope om. iso Cad din inima es gandirI sul de frAmiturI sapte cocurl pline.
role, omorurl, adulter, desfamare, fur- 38 Iar cei care mancara erau patru
turT, marturii mincinoase, defaimari. mil de oamenl, afara de femel i copii.
2o Acestea stint care spurca pe om,
3g Si dand drumul gloatelor se sui
dar a manca Cu mftini nespillate nu in vas si veni in laturile Magda lei.
spurca pe om.
Farisci fi saducei cer un semn ceresc
Cananenca este ascultatit.

21 *i esind de acolo Iisus se duse


fn pantile Tirului @i Sidonului.

22 Si

16

Aluatul fariseilor.
$.i apropiindu se farisei of saducei,
ispitind cerurA de la densul sit le

www.dacoromanica.ro

16.2-17.10.]

MATEU.

17

arate un semn din cer. 2 far el re- meargl la Ierusalem si sa sufere multe
spunzend le zise: cand se face sears de is bltrini, si de is mai marl prezice %i senin va fi, pentru ca cerul este otilor si de la arturari, @i sa fie omorosu; 3 *i dimineata ei 41: astazi rit si a treia zi 8a se scoale. 22 $i
furtung va fi, pentru c6, cerul este rosu lufindu '1 la o parte Petru incepu sit
turburandu se. Fata cerului stiti s'o '1 certe zicend: milostiv sa 'ti fie Dumjudecati, dar semnele timpurilor nu le nezeu, Doamne; nu va fi pentru tine
4 Un neam reu c1 aceasta. 23 Iar el intorcendu se zice
puteti judeca?
aesfriinat cere semn, si semn nu se va lui Petru: mergi inapoia mea, satana;
do, lui, afar6, de semnul lui Iona. $i sminteala." esti pentru mine, ca tu nu
lAsendu 'i
ai in gaud cele ce sMit ale lui Dum5 $i venind ucenici lui in cealalti nezeu, ci cele ce stint ale oamenilor.
parte uitarii, se, sea paint 6 Iar Iisus
24 Atunci Iisus zise ucenicilor sei:
le zise: luati aminte gi feriti 0 de data voeste cineva sit vie dupe mine,
aluatul fariseilor saduceilor. 7 $i sit se lepede de sine ci sit lea cruces
ei se gandiau intru sine zicend ca sa ci sa mT urmeze. 25 Cita eine va
pftini nu lurtrAm. 8 Dar Iisus intele- fi voit sing scape sufletul 11 va perde

gend zise: ce ve genditi in ensive, pe el; dar tine va fi perdut sufletul

putin credinciosilor, ca nu luarati sea pentru mine, 11 va afla. 26 Penpainl?


g Nu pricepeti anche, nici tru ca ce va folosi omul, daca va fi

nu 0 aducetT aminte de cele cinci eactigat lumea intreag6., iar sufletul


peini ale celor cinci mil ci cite cosuri seu it va fi perdut; eau ce va da
luarati? to Nici de cele sapte plinl omul in schimb pentru sufletul seu?
ale celor patru mil si cite cosuri 27 Citci Fiul omului are ea vie in milluarati? ri Cum nu pricepeti c6, nu rirea Tathlui seu en toti angeri sei,
despre paini 0 zisei? ci feriti ve de si atunci va respliiti fie arum, dupe
aluatul fariseilor pi saduceilor. x2 A- fapta sa. 28 Adever zic vole, stint
tunci inteleserg c6, nu zise, ea del* uni din cei de fats care nu vor gusts
sa se feriasc6 de aluatul painii, ci de moarte pen6 ce nu vor fi vezut pe Fiul

inviltittura fariseilor ci saduceilor.


Mdrturisirea lui Petru fi cheile.

13 Si venind Iisus in partile Cesarei lui Filip intrebe, pe ucenici sei

omului venind in imps ratiea lux.


Schimbarea la fats.

Si dupe case zile Iisus Tea eu

17 sine pe Petru ci pe Iacob Qi pe


Ioan fratele lui, Qi 'i duce pe denci pe

zicend: pe tine numesc oameni ca este


Fiul omului? x4 Iar ei respund: uni tin munte inalt la o parte. a $i se
pe Ioan BotezItorul, alti pe Elie, si schimb6, la fatii inaintea lor, ci sta.
alti pe Ieremia eau pe unul dintre luci fate lui ea soarele ci vestmintele
profeti.
15 Dar voi, zice el, tine zi- lui se fAcur6, albe ca lumina. 3 $i
cep cit sent eu? x6 Atunci respun- iata li se afate. for Moise ci Elie vorzend Simon Petru zise: tu esti Chri- bind impreunit cu densul. 4 Atunci
stosul, Fiul lui Dumnezeu eel viu. incepend Petru zise lui Iisus: Doamne,
17 $i respunzend Iisus zise: fericit este bine ca sit fim aicl; daea voectl

esti Simone, fiul lui Iona, ca trup pi


singe nu 'ti au descoperit tie, ci Tathl
meu eel din ceruri. 18 $i eu zic tie
el tu esti Petru, si pe aceasta peatr6

voi face aci trei colibl, tie una

ci lui

Moise una gi lui Elie una. 5 Vorbind


el anche, lath un nor luminos umbri

pe densi, si iatn tin glas din nor zi-

voi cl6di biserica mea, si portile iadu- cend: acesta este Fiul meu eel iubit,

lui nu vor fi mai tars fata de densa. intru care am binevoit; ascultati de
19 Si voi da tie cheile imperAtii ceru- (Mitsui. 6 $i auzind ucenici cazurA
rilor, yi ce vei fi legat pe ptiment va cu fats for la plimint ci se temurti
fi legat in ceruri, ci cc vei fi deslegat foarte. 7 $i Iisus se apropie si atinpe pament va fi deslegat in ceruri. gendu'i zise: sculati ve si nu ye te20 Atunci porunci ucenicilor ea fig nu metl. 8 Iar ei ridicandu 'si ochi nu
spuna nimenui ca el este Christosul.

vezurit pe nimeni deck numal pe Iisus.


g Si dandu se ei jos de pe muntele

Anteia vestire despre suferintele fi mor- acela be porunci Iisus zicend: nimenui
tea sa. Trebuie sa urindm dupci urmele s6, nu spuneti vedeniea pent cand Fin!
mantuitorului.
omului se va fi sculat dintre morti.
ax De atunci incepu Iisus sit quill xo Si '1 Intrebara pe el ucenici zicend:
acenicilor s8i, ea trebue ca el sa pentru ce zic dar cirturaril ca trebue

www.dacoromanica.ro

MA TEU.
[17.11-18.16.
22 Iar el luandu '1, dii '1 for pentru mine gi pen-

18

sa vie maT 'nteiu Elie?

respunzend zise: Elie vine intr'adever tru tine.


gi va intocmi iarag tot. 12 Dar cu
Despre simplicitatea copilarescel.
ye zic ca Elie a gi venit, Anse ci nu '1
Smintela.
an cunoscut, ci facura cu densul cite
an voit; astfel gi Fiul omului va suferi IQ In ceasul acela se apropiara ucede la demi. z3 Atunci intelesera ucet) nici de Lens zicend: cine este
nici ca, el le vorbise despre Ioan Bo- oare maT mare in Imperatiea cerurilor?
tezatorul.
2 $i chemand la sine pe un
copil it puse in mijlocul lor, 3 $i
Vindecarea lunatecului.
zise: adever zic voe, daca nu ye yeti
x4 $i mergend ei spre gloats, veni intoarce gi sa fitT ca copii, nu yeti
la densul un om cAzend in genuchi la intra In imperatiea cerurilor. 4 DecT
el
15 $i zicend: Doamne, fie IT mils orT cine se va smeri pe sine ca acest
de fiul meu, ca este lunatic gi sufera copil, acela este maT mare in imperareu; cad de multe on cade in foe gi tiea cerurilor. 5 $i tine va fi primit
de multe orl in apA. z6 $i '1 am pe un copil ca acesta In numele meu,
adus la ucenici tei, dar ci nu putura, pe mine me primegte. 6 Iar tine va
sa '1 tarnaduiasca. 27 Iar liens re- fi sminteala unuia din acegti mid care
spunzend zise: neam necredincios gi cred in mine, maT de folos 'i este sa
sucit, IAA cand voT fi Cu vol? Pene Be atarne de gatul lui o peatra de
and ye vol ingadui? Aduceti '1 la moara vi sit fie afundat in adancul
mine aci. 18 $i Iisus it certa, gi de- marg.
monul egi de la densul, ci copilul fu
7 Val lumii din pricina smintelilor;
tamaduit din ceasul acela.
cAci trebue ea smintelele sit vine, dar
xg AtuncT apropiindu se ucenici de vaT omului aceluia prin care vine sminIisus la o parte zisera: pentru ce noT teala. 8 Deci daca mana to sau pinu puturam sa, '1 dam afara pe el? ciorul ten te sminteste, taie '1 gi arunci
20 Iar el le zice: pentru necredinta '1 de la tine; este bine pentru tine ca
voastra; cad adever zic voe, daca ati ea intri in vieata stramb sau schiop,
avea credinta cat un graunte de mugtar, decat avend doe mainT sau doe picioyeti zice muntelui acestuia: trecT de are ea fii aruncat in focul cel vecinic.
aid colo, gi va trece, ci nimic nu va g Si data ochiul ten te smintepte,
fi cu neputinta pentru vol. 21 Dar scoate '1 gi arunca '1 de la tine; este
acest fel de denzoni: nu ese decat nu- bine pentru tine sa intri c'un ochiu in
mai cu rugaciune gi post.
vieata, decat avend doi ochi ss fii
aruncat in gheena focului.
A (lows vestire a patrimilor sale.
20 Vedeti BA nu despretuiti pe vre
22 $i fiind ei in Gained, le zise unul dintre acesti mid, cad zic voe
Iisus: Fiul omului are sa fie dat in cit angeri for in ceruri totdauna primelni de oameni. 23 $i '1 vor omori vesc fata Tatalui men care este in cesi a treia zi se va scula; iar ei se in- runt 22 Cdci Fiul omului a venit ca
tristara, foarte.
sa mcintuiascti pe cel perdut. 22 Ce

vi se pare? Daca un om are o suta


de of gi se ratacegte una dintre ele,
24 $i venind ei in Capernaum, se au nu lasand pe cele noazecl gi nol
Tributul templului.

apropiara de Petru cei care string jumiitatea de siclu gi zisera: Invatatorul


vostru nu platecte jumatatea de siclu?
25 El zice: ago.. $i intrand in ma,
Iisus 'i apnea 'nainte zicend: ce 'ti se
pare, Simone? Imperati pamentului de
la tine Teau dari sau tens? De la fii

for sau de la streini?

streini, zice el. Aga dar,


fii mint scutiti.

27 Dar ca

in muntI, plecand cauta pe cea ratAcita? 13 $i daca se intimpla ca s'o


afle, adever zic voe ca se bucura de
ea mai mult cleat de cele noazed gi
nol, care nu se ratAcisera. 24 Astfel
find, nu este vointa, inaintea Tatalui
vostru, care este in cerurl, ca sa pears
26 De la unul dinteacegtI
zise Iisus,

Puterea cheilor.

25 $i data 'Ti va fi gregit tie frasminteall , ducendu te la mare a- tele tell, mere i cearta '1 intre tine
rune& o undita gi pegtele care va gi el singur; daca va fi ascultat de
fi egit Inteiu lea '1, gi deschizend tine, ai cagtigat pe fratele ten. z6 Iar
gura lui vel sfla un etatir; pe acela dace nu va fi ascultat, Tea eu tine
sit

nu le fim spre

www.dacoromanica.ro

18.17-19.164

MATEU.

19

Inehe nnul sau doi, ca prin gura a doi rilor Ono ce va fi plAtit toate. datosau trei marturi sit fie statornicit on riea. 35 Astfel si TatAl meu eel
ce cuvint. 17 $i daca nu va fi as- ceresc va face voe, dace nu vett fi
cultat de denci, spune bisericei; iar ertat din inimile voastre fie care fradaca nu va fi ascultat nici de biserica, telui seu.
el '%l fie tie ca paganul ci vamecul.
x8 Adever zic voe, cite veti fi legat .Respunsul lui lisus despre despdrtire
qi despre fameni.
pe pament vor fi legate in cer; Qi eke
yeti fi deslegat pe pament vor fi des$i a fost and sfirci liens euvinlegate in cer.
19 tele acestea, trecu din Galilea si
zg lark zic voe, ca daca doi dintre veni In pArtile Iudei pe dincolo de
vol se vor invoi pe pament asupra on Jordan. 2 $i 'I urmare, gloate multe,
carui lucru ce vor cere, va fi dat lor ci be temedui acolo.
de la Tate' meu care este in ceruri.
3 $i venire. la densul farisei ispi20 Caci unde sent doi sau trei adu- tindu 1 ci zicend: daca se cade omului
nati in numele meu, acolo Bunt eu in sit 'ci lase femeea sa pentru on ce cumijlocul lor.
vint? 4 Iar el respunzend zise: n'ati
cetit ce eel care 'i a facut de la inceDespre inglIduirea i impacdrea frciresciz- pul, nberbat ci femee
a &cut?"
i despre pilda datornicului mare.
5 $i zise: ,,de aceea va lass omul pe
21 Atuncl apropiindu se de el Petru tatel sea ci pe muma sa Qi se va lipi
zise: Doamne, de cite orl 'ml va de femeea sa si vor fi cei doi un trup,"
greci fratele meu ci 'i voi erta lui? 6 In cat nu mai stint doi, ci un trup.
Pene de capte ori? 22 lisus 'i zice: Deci aceea ce Dumnezeu impreunA
nu zic tie pene de capte orl, ci pene omul sa nu despartii.
7 Ei 'i zic: pentru ce dar Moise
de captezeci de orl capte. 23 De
aceea imperatiea cerurilor este ase- rindui a da carte de despArtire si a o
menea unui om imperat, care voi se lAsa? 8 Zice lor: fiind ca Moise in
face. socoteale cu slugile sale. 24 $i vederea invirtoceril inimei voastre ye
incepend sa face. socotealit, 'i se aduse dete voe se, lesati pe femeile voastre;
unul care 'i datora zece mil de talanti. dar de la inceput n'a fost aca. g $i
25 Dar ne avend el Cu ce se. platiasca, eu zic voe ca on tine va fi lasat pe
domnul seu porunci ca sit fie vindut femeea sa nu pentru desfranare ci se
el ci femeea ci copii Qi toate cite avea, va fi insurat cu alta, sevircacte adul26 Deci cazend ter; si tine s'a insurat ems cea ldsatd
ci se. se plittiascit.
sluga la pdment 'i se inching zicend: sevirsaste adulter.
zo Zic lui ucenici: data astfel este
Doamne, ingeduecte me, ci 'ti voi plati
tot. 27 Iar domnul acelei slugi avend starea omului cu femeea, nu este de
mill de densul dete drumul, si a folos a se insura. zz Iar el zise lor:
erta datoriea. 28 $i ecind acea slug* nu toti pricep cuvintul acesta, ci aceia
12 Cad stint fagitsi dintre cei care erau impreune, citron be este dat.
slugl cu densul, pe unul care 'i datora med care aca an fost nitscuti din pano Bute de denari, ci punend mina pe tecele mumei lor; ci sent fameni pe
densul II stringea de gat zicend: pia- care oameni 'i au facet fameni; si stint
tecte 'mi, data ecti dator. 29 Deci fameni care s'au facia pe sine ensucl
cazend la pament eel impreuna cu el fameni pentru imperetlea cerurilor;
slugit fl ruga zicend: ingeduecte me, tine poate pricepe sit pricepe..
ci
vol pled tot. 3o Dar el nu voia,
lisus binecuvintezd copiii.
ci ducendu se it arunca in incbisoare
z3 Atunci 'i se adusere copii, ca
pene ce va plitti datoriea. 3x Decl
slugile cele impreunil cu densul vezend sit 'c't pima mainile peste demi c1 se
cele intinaplate se intristare foarte Qi se roage; iar ucenici 'i a infruntat.
ducendu se lamurira domnului lor toate 24 Dar lisus le zise: lasatl copii Qi nu
opriti a veni la mine; ced imperecele petrecute. 32 Atuncl chemandu
'1 la sine domnul seu 'i zice: sluge rea, tiea cerurilor este a unora ca aceItia.
toate acea datorie 'ti am ertat o, fiind 15 $i punend mainile peke ding' se
cl m'ai rugat; 33 Oare nu se cedea duse de acolo.
ca ci to sit ai mile, de c'el impreunit
Tinerul amt.
Cu tine slues, dupe cum ci eu am avut

mile de tine?

34 i maniiodu se

z6 $i iata unul venind la (tenni

domnul sell 11 dete pe mina chinuito- zise: Invatittorule bwne, ce lucru buy,

www.dacoromanica.ro

20

MATED.

[19.17 - 20.23.

sa fac, ca sa am vieata, vecinic6.? ceas gasi pe alti stand Mira lucru, si


x7 Iar el 'i zise: ce me intrebl despre le zice: pentru ce stati aci testa zioa
7 Ei zic: pentru CA
lucru bun? Unul este eel bun, Dum- fara lucru?
nezeu; dar data -voepti sa intri in nimenea nu ne a tocmit. Zice lor- merla Care? geti si voi in vies men, qi ce este cu
vieata, pazepte poruncile.
zise el; iar Iisus zise: nu omori, nu dreptul yeti primi. 8 Si facendu se
sevirsi adulter, nu Pura, nu marturisi sears zice domnul viei catre ingrijitotg Cinsteste pe tag.' teu rul lui: ebeama pe luertitori si da plata,
mincinos,
Qi pe muma ta, Qi iubeste pe aproapele incepend de la cei de pe urma pone
teu ca pe tine ensuti." 20 Zice lui la cei d'int6iu. g Si venind cei de
tenhul: toate acestea le am pazit din pe la al unsprezecelea ceas primira
tinerefea mea; ce 'mi lipseste anche? cate un denar. so Si venind cei d'in21 Zis a Ems Iui: data voepti a fi teiu socotiau ca vor primi mai mutt,
desevirpit, mere vinde averea ta Qi da dar primira si demi cate un denar.
saracilor, Qi vet ayes. comoara in cer, is Primind anse cartian Improtiva
si vino urmeazii 'mi. 22 Iar tenerul stilpinului de casa 12 Zicend: acecti
auzind cuvintul pled. intristat, cael din urma an facet un ceas, pi ai pus
avea avutil multe.
d'o potriva cu noT care am dus greuta23 Si lisus zise ucenicilor sei: ade- tea zilei si arpita. 13 Iar el respunver zic voe el Cu grew va intra nn zend zise unuia dintre ei: prietene, on
avut in impkatica cerurilor. 24 Si ti fac nedreptate; oare nu to ai invoit
iar zic voe ca mai lesne este pentru cu mine un denar? 14 Iea ce este al
o camila sa treaca printr'o ureche de tau si pleats. Voesc sa, dau acestui
ae cleat pentru nn avut sa intre in din urma ca pi tie; 15 Or nu 'mi se
imperatiea cerurilor. 25 Si auzind cade mie sa fac ce voesc cu ale mele?

ucenici se infiorara tare zicend: tine Or ochiul teu este ten pentru ca cu
dar poate fi mantuit? 26 Iar Iisus sant bun? 16 Astfel vor fi cei din
uitandu se la dingi le zise: la oamenl urma intein, yi cei d'inteiu pe urma.
aceasta este cu neputinta, dar la Dum- Cad multi siint chemati, dar putini
uezeu tot este cu putinta.
aleft.
27 Atuncl incepend Petru '1 zise:
A treia vestire o patimilor.
iata noT hisaram tot si 'ti urmaram
tie; (led ce vom avea noi? 28 Iar
tq Si mergend Eons la Jerusalem
Bens le zise: adever zic voe ca voi lug. la o parte pe cei doisprezece ucecare 'mi ati urmat mie, la natiterea nici, si pe cale zise lor: 0 Iata
din non, cand Fiul omului va 11 shut mergem la Jerusalem Qi Fiul omului
pe tronul maririi sale, veti sklea gi va fi dat mai marilor preotilor Qi carvoi pe doisprezece tronurl judecand turaririlor, si '1 vor osindi la moarte;
pe cele doisprezece semintii ale lei ig Si 'I vor da in mama paganilor ca

29 Si on tine care a Meat sit '1 bajocoriasca si sit '1 bicluiascit Qi


frati sau surorl sau tats sau muma s6. '1 restigniasca, dar a treia zi se vs.
Israel.

sau Mum sau copil sau tarine sau case scula.


pentru numele meu, va primi imultit 9i
Copiii lui Zebedea. Certa pentru
va mocteni vieata vecinick. 3o Multi

anteietate.
dar hind inteiu vor fi in urma si find
In urma vor fi intein.
so Atuncl se apropia de densul
muma fiilor Ini Zebedeu cu fii ei, plePilda cu lucratori tocmiti.
candu se si cerend ceva de la el.
imperatiea cerurilor este 21 far el 'i zise: ce voesti? Ea 'i zice:
20 lei
asemenea unui om stapin de casii, zi ca sa raze. acestl doi fii ai mei unul
care eci dis de dimineata ca sa toe - d'a dreapta ta si altul d'a stanga ta
miasca lucratori in viea sa. 2 Si in- in imperatiea ta. 22 Dar Iisus respunvoindu se cu lucratori pe nn denar zend zise: nu etitl ce cereti. Puteti
zioa, trimise in vies. sa. 3 Si epind bea paharul pe care am sa '1 beau cu
pe la al treilea ceas v6zu pe alti stand
gi sa hti botezati in botezul in care
fall lucru in tirg, 4 Si acelora le me botez eu ? Peutm, zic ei. 23 Si
zise: mergett Qi voi in viea men, pi ce el le zice: inteadever yeti bea paharul
este Cu dreptul voi da voe. 5 Si ei meu
.i cu botezul cu care me botez
se dusera. Egind iar pe la al gasclea eu vefi fi botezati
dar a sedea d'a
pi al nonlea ceas facu asemenea. dreapta mea Qi d'a stanza men nu este
6 Esind apoi pe la al unspreseeelea al men a da aceasta, c1 se va da ace-

www.dacoromanica.ro

20.24-21.26.]
MATED.
21
fora pentru care s'a gatit de catre
zo $i intrand el in Jerusalem se
Tatra meu.

mica toata cetatea zicend: tine este


24 $i auzind cei zece se mahnirti acesta? zi Iar gloatele ziceau: aceadine asupra celor doi frai. 25 Dar sta este profetul, Iisus din Nazaretul
Iisus chemandu 'i la sine zise: stiti ca Galilei.
domnitori priganilor
stapinesc pe
Curd firea santuarului.

acestia si cei marl intrebuinteazA pu-

terea asupra lor.

26 Nu astfel va fi

12 $1 Iisus intra in santuarul lui


intre vol; ci care ar voi sa fie mare Dumnezeu, si dete afar% pe totl care
intre voi, va fi slujitorul vostru. 27 $i vindeau si cumperau in santuar, $i recare ar voi BA fie inteiul intre voi, va sturna mesele schimbatorilor de bani
fi sluga voastrA; 28 Dupe cum Fiul si scaunele celor care vindeau porumomului n'a venit ca sit fie slujit, ci ca bei, $i le zice: i3 Scris este: casa
sa slujascii si sit dea sufletul seu pret mea casa de rugaciune se va chema,"
de rescumperare pentru multi.
iar voi o faced pester% de talhari".
24 $i venire la densul in santuar
Doi orbi.
orbi $i schiopi, $i el 'i tamadui.

29 $i pornind ei de la Ierichon,
x5 Iar mai mari preotilor qi cArtuurma gloatii multa. 3o $i hal doi rari vezend faptele minunate pe care
orbi, care cedeau langll cale, auzind be facuse, si pe copii care strigau in
ea Iisus trece, strigara zicend: Doamne, santuar qi ziceau: Osana Fiului lui
fi
mil& de nob, Fiule al lui David. David, se mahnirl adinc,
16 $i
38 Jar gloata
infrunta ca all taca; zisertt: auzi ce zic acestia? Dar Iisus
dar ei mai tare strigau zicend: Do- le zice: adeverat; oare n'ati cetit nici
amne, fie '41 milli de nob, Fiule al lui o data ea din gura copiilor $i a auDavid. 3z $i stand Bans '1 chema si getorilor vol intocmi lauda?" 17 $i
zise: ce voiti all ve fac? 33 Doamne, lasandu esi afara din cetate la Bezic ei, BA se deschizl ochi nostri. tania, $i remase noaptea acolo.

34 Jar Iisus pAtruns fiind de mill atinse


ochi lor; qi indata vezurri $i 1 urmara.

Intrarea in lerusalem.

21

Smochinul neroditor.

Iar a doa zi intorcendu se in


cetate flarnanzi.
zg $i vezend un
08

and se apropiara de Ierusa- smochin langit cale se duse la el, dar

lem $i venirA la Betfaghe la mun- nu ga.'si nimic inteensul decat numal


tele maslinilor, atunci trimise Deus pe frunze. $i zice lui: de arum inainte
doi ucenici
2 Zicendu le: mergeti rod din tine as nu se fad in veci. $1
in satin ce este inaintea voastrA, si se usca smochinul indata. 20 $i veindata yeti afla o asinft legate $i un zend ucenici se mirara zicend: cum se
manz cu dense; deslegand aduceti la usca smochinul indata? 21 Dar Iisus
mine.

$i data cineva v'ar zice respunzend le zise: adever zic voe,

ceva, vets spune cri. Domnul are tre- daca yeti avea credintit $i nu ye yeti
buintA de ele; qi indata, be va trimite. indoi, veto face nu numai ce s'a facut
4 lar aceasta s'a facut ca sa se bra- cu smochinul; ci chiar data yeti zice
pliniasca ce s'a rostit prin profetul muntelui acestuia: ridica to $i to aruncare zice: 5 Spuneti Fiicei Sionu- ca in mare, se va face. 22 $i toate
lui: iata imperatul tea vine la tine, cate yeti fi cerut in rugleiune, crezend,
bland $i calare pe mina, fi pe manz, vet! primi.
fiul celui de sub jug."
Cuvintit rile lui lists fn templu.
6 Ducendu se dar ucenici, qi facend
23 $i venind el in santuar se aprodupe cum le poruncise Iisus, 7 Adusera asina si rnanzul, pi ' pi pusera piara de densul, pe and invAta, mai
d'asupra lor vestmintele, $i el se aseza mari preotilor $r batrim poporului zipe densele. 8 Iar partea cea mai and: cu ce putere fad acestea? $i cine
24 Iar
mare de gloata asternurl vestmintele 'ti a dat puterea aceasta?
lor pe cale; qi alti tAeau ramuri din Iisus respunzend be zise: ve voi incopaci qi asternura pe cale.
g $i treba $i eu un cuvint, pe care daca
gloatele care mergeau inaintea lui qi mi '1 spuneti, $i eu ye voi spune cu
care veniau dupe densul strigau zi- ce putere fac acestea. 25 Botezul lui
cend: Osana Fiului lui David, bine Ioan de unde era? Din cer san de la
cuvintat este cel ce vine in numele oameni? Iar ei cugetau intru sine ziand: 26 Dam zicem din cer, ne vs
Domnului," Osana in cele de sus.

www.dacoromanica.ro

[21.27-22.18.
zice: pentru ce dar n'ati crezut lui? aceasta se va sfarima; iar pe care va
Iar data zicem de in oameni, ne temem fi aunt ea, pe aceea iI va spulbera.
de gloats, pentru ca toti in pe Ioan
45 $i auzind mat maxi preotilor
drept un profet. 27 Si respunzend ei farisei pildele lui eunoscurti a vor22

MA TEU.

1)1

lui Iisus ziserl: nu stim. Zise si el lor: be#te despre den#i;

46 $i cautand en

nisi en nu ve spun cu ce putere fac al punA mans pe densul se temurl de


gloate, pentru el 11 tineau drept un
acestea.

28 Ce vi se pare voe? Un om avea profet.


doi fiT; Qi ducendu se la eel d'inteiu
Pilda cu cei chemall la nuiritcl.
zise: fiule, du te, lucreazA azi in viea
mea.
2g Iar el respunzend zise: nu
$i respunzend Iisus be vorbi iar
voesc; in urnik" Ansa parendu reit se 22 in pilde zicend: 2 Imperlitiea
duse. 3o $i ducendu se la eel d'al cerurilor este asemenea unui om imdoilea zise tot astfel. Iar el respunzend pent, care fAcu nunta fiului sell. 3 $i
zise: eu, Doamne, ni6 duc, dar nu s'a trimise slugile sale ca sti strige pe cei
dus. 31 Care din ace#ti doi a flcut chematl la nunta, dar ei nu voiau sa
voea tatAlui? Cel d'inteiu, zic ei. Ems vie. 4 Iar As trimise alte slugi zicend:
le zice: adever zic voe ea vame#i gi spuneti celor chemati, iata prInzul
desfrenatele merg inaintea voastrA. In men eta gata; tauri mei ci cele Ingrl32 Cad date ale male stint injunghiate, si tot
imperA.tiea lui Dumnezeu.
Joan veni la voi pe cale de dreptate, este gata; venitl In niintl. 5 Dar ei
si n'a0 crezut lui; iar yarn* fp des- tie and luare aminte se duserA, until
frinatele crezura lui, ci voi vezend in Carina su, altul in negustoriea sa;
nici nu v'a paint reu in urma ea el 6 Iar ceilaI T punend mlna, pe slugile
sale le infruntarA rucinos si le uciserit.
credetl lui.

7 Auzind dar Imperatul se =phi de

Pilda despre itterlitorif vief.


manie, si trimitend stile sale nimici
33 Ascultap altA pilda. Era un om pe acei ucigaqi gi arse oraqul lor.
stapin de casa, care sAdi vie si o im- 8 Atunci zise slugilor sale: nunta este

prejmui en Bard i flicu in ea lin #i


clitcli turn, si o dete lucrAtorilor, iar
el se duse departe. 34 $i and sosi
timpul roadelor trimise slugile sale la

gata, dar cei cheraag nu furl vrednici; g Deci mergeti pe in edirile

drumurilor, Qi pe cati 'i yeti fi gAsit


chemati 'i la nunta. it) $i eqind slulueriitorT ea sa lea roadele lui. 35 Dar gile acelea la drumurl strineera, pe
luerl.tori luAnd pe slugile lui, pe unul to%T cati allarg, si r6i ci bunT; si se
it baturl, pe altul 11 ucisera, iar pe umplu nunta de oaspett
altul fl omorira en petre. 36 Iar
zz Iar imperatul intrand spre a privi
trimise alte slugi mai multe deelt cele pe oaspeti vezu acolo un om ne Sind
d'inteiu, ci Pactirl cu acestea asemenea. imbrAcat in hainA de nunta; 12 Si
37 In urma trimise /a densi pe fiul i zice: prietene, cum ai intrat aci ne
s6u zicend: se vor sfii de fiul men. avend hainA de nunta? Iar el tacu.
38 LuerAtori Anse vezend pe fiul zi- 13 Atunci imperatul zise slujitorilor:
sera intre den#i: acesta este mosteni- legfindu 'I pictoarele i manic aruntorul; venue sl '1 ucidem si sit avem cati 'I in intunerecul eel mai din afarl,
noT modtenirea lui. 3g $i luAndu 'I acolo va fi plitngerea ci scarsnirea din11 aruncara afarl din vie i '1 uciserl. tilor. i4 Cad multi stint chemati,
4o Deci and va fi venit domnul viei, dar putini ale#1.
ce va face acelor lucrtitorl?
41 Ei
zic: pe cei rei cu reit va Daca se cuvine a plati tens sail tribut
Cesarului.
perde, si viea o va da altor lucrAtori,
care sA 'i des roadele in timpul lor.
15 Atunci ducendu se farisei so
42 Iisus le zice: n'ati cetit nici sfAtuirl cum sl, '1 prinzl in cuvint.
data in scripture: Peatra pe care n'a 16 i trimit in densul pe uceniei lor
luat o in seams claditori, aceasta a en Erodiani zicend: InvAtatorule, #tim
fost flcutA pentru cap de unghiu; de ea esti iubitor de vdever, ci inveti in
la Domnul a fost ea, si este rninunata adever tales lui Dumnezeu, si nu 'ti
in ochi no#tri"? 43 De aceea zic voe pug de nimenea, pentru ca nu te uitT
el se va lua de in voi imperatiea lui la fata oamenilor; 17 Deci :Tune
Dumnezeu qi se va da neamului care nog, ce 'ti se pare? Se cuvine a da
face roadele ei.
eens Cesarului, sat nu? 18 Iar Iisus
44 $i tine va fi citzut pe peatra cunoscend reutatea lor zise: ce me

www.dacoromanica.ro

22.19-23.18.]

MATEU.

23

19 Arttatl 'mi zicend: 44 Zia a Domnul Domuului


banul pentru cons. hr ei adusert meu, sezl d'a dreapta mea One ce vol
un denar. 20 i lisus le zice: al cui fi pus pe vrajmast tei sub picloarele
este chipul acesta si inscriptiea? 21 Al tale." 45 Deci dace David 11 nuispititT, filtarnicilor?

Cesarului, zic densi. AtuncT le zice: meste Domn, cum este fiul lui?
deci datT Cesarului cele ale Cesarului
46 Si nimenT nu putea sit 'i resi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezen. spunze. un cuvint, nicT nu indrasni ci22 Si auzind se mirart, si lesandu '1 neva din acea zi sit '1 mai intrebe.
se &merit
lisus mustn't pe farisei fi carturari penInvierea.
tru feilarniciea si mandriea lor. Rica23 In zioa aceea venirit la (Mitsui tele mari ale ferusalimului. Vestirea
despre ddrelmarea templului.
saducei care zic ca nu este inviere, si
'1 intrebart 24 Zicend: Invittittorule,
Atunci Iisus vorbi gloatelor si

Moist a zis: daca va ti murit cineva 23 ucenicilor sei 2 Zicend : pe


ne avend copii, fratele sett va Ina pe scaunul lui Moise an stet carturari si
femeea lui si va ridica urmas fratelni farisei. 3 Deci toate cate ve zic voe,
25 Eran intre noT sapte frati, facet1 si pfizitT, dar dupe faptele for
sett."
si eel d'inteiu insurandu se muri, si ne nu faceti ; cad ei zic si nu fac. 4 Ei
avend el urmas 'Asa pe femeea sa fra- leggy sarcini grele si en anevoe de
telni sett. 26 Asemenea si al doilea purtat, 1 be pun pe umeri oamenilor,
si al treilea, pene la al saptelea. 27 Iar iar ei nici cu degetul for nu voesc sit
in urma de tout muri gi femeea. 28 La le misce. 5 'I'oate faptele for le fac
Stiviere dar a citrui dintre cei sapte va spre a fi privitl de oamenT, act fac
filacteriile for late si mdresc ciucuri
fi femeea? Chet tout o avant.
29 Atuncl respunzend Iisus le zise: vestinentului, 6 Inbesc cele d'inteiu
0 ratticiti, nestiind scripturile nicT locurT la ospete si cele d'inteiu Beaune
pnterea lui Dumnezeu. 3o Cud la in sinagogI
7 $i urtrile de bine in
inviere !lid nu se insoart, nisi nu se tirgurT si at fie munitt de dare oame!nitrite.,

in cer.

ci stint ca angeri lui Dumnezen iii Rabi. 8 Dar vol sit an fitT numitt
3t Dar despre invierea mor- Rabi; tact until este inviitittortil vostru,

tilor n'atI cetit ce s'a rostit voe de iar voT toti santet1 frati.
Dumnezen zicend:

g $i tats

32 Eti stint Dum- se, nu numiti al vostru pe ptment.

nezeul lui Abraam si Dumnezeul lui cad unul este Taal vostru col cerese.
Isaac si Dumnezeul lui Iacob?" Dum- to Niel nu fitT numitT invititiltorl; cad
nezeu nu este al mortilor, ci al viilor. unul este invittAtorul vostru, Christos.
33 $i auzind gloatele rernasert ti Cine dar este mai mare intre vol,
tiimite de invItttura lui.
va fi slujitorul vostru. 12 Iar tine
se va fi inaltat pe sine, va fi umilit;
Formica cea mai mare.
si tine se va fi umilit pe sine, va fi
34 Jar farisei auzind et inchise inaltat.

13 VaT voe, carturari si farisei fitgura sadueeilor se adunart lenge densill, 35 Si intreba unul dintre el, inva- tarnici, et inchidet1 imperatiea cerntater de lege, ispitindu '1 si zicend: rilor inaintea oamenilor; caci vol nu
36 InvAtetorule, care poruncil este mat intrati, nici pe cei care yin nu 'i lasatT
mare in lege? 37 Iar Lens zise: sit intre. 14 Vai voe, carturari si faiubeste pe Domnul Dumnezeul teu in risei fqarnici, cu mcincali casele vedutoatit inima to si in tot sufletul ten si vilor, rugcindu ye rugdciuni lungi; .,penin tot engetul ten." 38 Aceasta este tru aceasta veli lua mai multei osindd.
porunca cea mare si cea d'intein. 15 Val voe, carturari si farisei faitar39 Iar a doa asemenea acestia: , in- nicT, ca ineunjurati marea si uscatul

beste pe aproapele ten ea pe tine ea at faceti un proselit, si cand s'a


4o In aceste doe poruneT se
coprinde toatit legea si profeti.
Christos, fiul lui David fi stcipanul.
41 $i adunatT fiind farisei, Iisus
intrebe.
42 Zicend: ce vi se pare despre Christos? Al cui fiu este? Al lni
David, 'i zic ei. 43 Cum dar David,
le zice el, il numeste in spirit Domn,
enstiti."

&cut, il facet1 fiu al gheeneT indoit


decat voT.

16 Val voe, poviltuitorT orbi, care

zicetf: tine va fi jurat pe templu, nu

este nimic; dar cine va fi jurat pe


aurul templului, dator este.

17 Nemin-

tosT @i orbi; cacT ce este mat mare?


Aural sau templul care santeste aurul?
18 $i: cine va fi jurat pe altar, nu este

www.dacoromanica.ro

53

MATEU.
[23. 19 24. 19.
nimic; iar tine va fi jurat pe darul ce cei trimisi la tine, de elite on am voit
este d'asupra lui, dator este. ig Or- sa adun pe copii tei, dupe cum aduna
24

bilor, cad ce este mai mare? Darn] eau paserea put sei sub aripi, dar n'atl

altarul care santeste darul? 2o Deci voit. 38 Iata vi se lash casa voastra
tine a jurat pe altar, jury pe el si pe pustie. 3g Clef zic voe, de acum nu
toate ce stint d'asupra lui; 2x *i mg mai vedeti, peng cand vetl zice:
tine a jurat pe templu jura pe el, si Binecuvintat cel ce vine in numele
pe eel care locueste intr ensul. 22 *i Domnului."

tine a jurat pe cer, jury pe tronul

lui Durnnezeu si pe cel care eta pe


densul.

Darimarea lerusalemului. Sfirsitul


Semnele venirii lui Christos
Indemnare de a veghiea.
*i esind Iisus se dueea de In san-

veacului.

23 Val voe, carturari si farisel fatarniel, ca dati zecluiala din isms si


miixar @i chimen, dar ati hint cele 24 tuar, si se apropiarit de densul
mai insemnate ale legit: judecarea ucenici Bei ea sit arate clndirile sandreaptd si mila si credinta; pe acestea tuarului. 2 Iar el respunzend le zise:
trebuia sit le facctf, si pe acelea sa nu nu vedeti toate acestea? Adever zic
le ltisati. 24 Povatuitori orbs, care voe, nu va fi litsata aci peatra pe
strecurati tantarul, dar inghitiGl ca- peatra, care nu va fi desfiteuta.
3 *i stand el pe muntele maslinimila. 25 Val voe, carturarl st farisel
fatarnicl, ca curatitI partea din afara lor, venira la densul ucenici la o parte
a paharttlui si a vasului de mcincare, zicend: spune nog, cand vor fi acestea?
dar d'inituntru stint pline de rapire si *i care va fi semnul venirii tale si al
z6 Fariseule orb, cu- sfirsitului veacului? 4 fi respunzend
necumptitare.

rata inteiu partea d'intiuntru a paharului si a vasului de vicincare, ea sit


fie curata si partea lui din afarit.
27 Val vor, carturari si farisel fatarnicl, ca semenatl cu mormintele vil-

Iisus le zise: vedeti sit nu ve amit-

5 Cad multi vor veni


pe numele meu zicend: eu sant Christosul, si pe multi vor amagi. 6 *i
vol veti auzi resboae si stiri de resruite, care din afara se arata frumoase, boae. Limp seama, nu ye spilimantati;
dar d'intiuntru stint pline de oase de caci trebue sa fie toate, dar on este
morti ai de on ce necuratenie. 28 Ast- anche sfirsitul. 7 Caci se va ridica
fel si vol din afara yr aratatl drept neam peste neam si impertitie peste
oamenilor; dar d'inauntru stinteti plini impgratie, si vor fi foamete si cutremure pe alocurea. 8 Dar toate acede fritarnicie si faradelege.
29 Val vor, carturari si farisel fa- stea vor fi inceput de dureri. g Atunci
tarnici, ca claditl mormintele profeti- ye vor da spre asuprire, si vg vor
lor, si infrumusetatl monumentele drep- omori, si veti fi mill de toate neamutilor, 3o *i ziceti: data am fi not in rile pentru numele meu. xo Si atunet
zilele pitrintilor nostri, n'am fi partasi multi vor cadea, si se vor da in maini
cu densi la singele profetilor.

giasea cineva.

3x Ast- uni pe

alti si se vor uri uni pe 00.

fel dar rnarturisiti voe ensivr ca san- it ,i multi profeti mincinosl se vor
tett' fil ai celor care ornorira pe pro- ridica si pe multi vor amitgi; 12 *i
feti. 32 Umplett si vol me.sura parin- pentru imultirea faradelegii se va reel
tilor vostri! 33 *erpi, pul de vipers, iubirea multora. i3 Dar tine a rtibcum sit fugiti de osindirea la gheenti? dat pene in sfirsit, acesta va fi man34 De aceea, iatit eu trimit la vol tuit. x4 *i se va predica aceasta
profetl si inteleptI si carturari; din- evanghelie a imperatil in toatti lumea,
tr'ensi vett omori si veti restigni, si spre mitrturie la toate nearnurile; si
dints ensi yeti biciui in sinagogile atuncl va veni sfirsitul.
veti Boni din oral in
voastre, ei
15 Deci cand vetl fi vezut groaza
oral; 35 Ca sa vie asupra voastra pustiiri", ce s'a zis prin Daniel profeon ce singe drept, ce este varsat pe tul, stand in be sant, tine citeste sr:

pament, de la singele lui Abel cel inteleaga, r6 Atunci care sant in


drept pene la singele lui Zaharia, fiul Iudea sac fuga in mutt, 17 Care
lui Barachia, pe care it ornorirtiti intre este pe casa sa nu se des jos ea el
gi altar.
36 Adever zic voe, Tea cele din casa lui, 18 *i care este
vor vent toate acestea asupra neamu- in camp sit nu se intoarca inapol ca
lui acestuia.
sit Tea vestmentul lui.
37 Ierusaleme, Ierusaleme, care
ig Val dar celor ce au in pantece
amori pe profeti si ucizi cu petre pe gi celor care dau tits in zilele acelea.

templu

www.dacoromanica.ro

84.20-25.14.)

MATED.

20 Rugati ve ca sa nu fie fuga voastra


earna, nicl sambeta. 21 Cad atunci
va fi suferinte. mare, care n'a fost de
la inceputul lumii pene scum, nici nu
va fi. 22 Si daca n'ar fi scurtate
acele zile, n'ar scapa nici un trup; dar
pentru cei alecT vor fi scurtate acele
zile.

25

42 Deci privegheati, ea nu @tit! in


care zi vine Domnul vostru. 43 Dar

cunoactetl aceasta, ea data stapinul

de casa ar cti in care streaja vine


furul, ar fi vegbiat, @i n'ar lass sit 'i
se saps casa. 44 De aceea ei vol

fitl gata, ca in ceasul in care an Onditl vine Fiul omului. 45 Dec! tine

23 Atunc! daca 0 zice cineva: iata este sluga eredinciosii @i cuminte, pe


ad este Christosul, sau colo, nu cre- care a pus o stapinul peste slug&
dep..
24 Clic! se vor ridica Christoci rimea sa, spre a le da demancare la
mincinoci ci profeti mincinocl, ci vor timp? 46 Fericita, este slugs aceea
da semne marl ci minunl, in cat sa pe care venind stapinul seu o va gtisi
arnagiasca, daca se poate, chiar pe cei fticend astfel. 47 Adever zic voe ca
elec.!.

25 Iata lam spas d'inainte. o va puns peste toata avutiea sa.

z6 Dec! daca vor zise voe: iata este 48 Dar daca area sluga rea find va

in pustie, nu eciti; iate. este in camere, fi zis in inima sa: stapinul men intarnu credetT. 27 Cad precum fulgerul ziaza, 49 Si va fi inceput sa beta pe
ese de Is result ci se arate. pent Is eel impreuna cu el slug!, @i mananca
aims, astfel va fi fi venirea Fiului pi bea cu betivi; 5o Stapinul acelei
28 Oil @i unde este corpul slugl va veni in zioa in care el nu
omului;
mort, acolo se vor aduna vulturi.
acteapta, ci in ceasul cand nu ctie,
29 Dar indata dupe suferinta ace- 51 Si 'I va despica in doe, ci partea
lor zile, soarele vs fi intunecat, @i !una lui o va pune cu fatarnici; acolo va

nu va da lumina ei, ci stelele vor ca- fi plangerea ci scarenirea dintilor.


dea din cer, ci puterile cerurilor vor
fi sguduite. 3o Si atund se va arata Pilda cu cele zece fecioare fi cu intre-

buinfarea talanfilor.
semnul Fiului omului in cer; @i atunci
se vor jali toate semintiile pamentului
A.tuncl va fi asemenata imperaci vor vedea pe Fiul omului venind pe
tiea cerurilor cu zece fecioare,
nori cerului cu putere @i marire mull& care luand candelele lor ecira spre
31 Si va trimite pe fingeri Bei en sunet intimpinarea mirelui. z Cinci din ele

25

mare de trimbita, @i vor aduna pe erau nechibzuite, iar tint! cuminte.


aleci lui din cele patru venture, de la 3 Cad cele nechibzuite, luand candecea mal departata, margine a cerurilor lele lor, nu Mart untdelemn cu sine;
pene la cealalta margine a lor.
4 Iar cele cuminte mart untdelemn in
3z Instep asemanarea de la smo- vasele lor cu candelele lor. 5 Si inchin. Cand ramura lui este frageta pi tarziind mirele dormitara toate ci dorinfrunzecte, cunoacteti ca aproape este miau. 6 Jar la mezul noptil se Men
vara. 33 Astfel ci vol cand vetl fi strigare: iata mirele, eciti spre intimvezut toate acestea cunoacteti ca el pinarea lui. 7 Atunci se decteptare.
este aproape langa ucl. 34 Adever toate acele fecioare ci Odra. candelele
zic voe, nu va trece neamul acesta, lor. 8 Iar eels nechibzuite zisera cepea cand aft fie toate acestea. 35 Ce- lor cuminte: dati ne din untdelemnul
rul @i pamentul vor trece, dar cuvin- vostru, ca se sting candelele noastre.
g Dar cele cuminte respunsere. zicend:
tele mele nu vor trece.
36 Iar despre zioa aceea @i teas nici data; nu va fi de ajuns nos ci
nimenl nu ctie, nicI angeri cerurilor voe; mai bine duceti ye la cei care
aid Fiul, cleat numal Tatal. 37 Si vind @i cumperati 0. xo Si plecand
precum at fost zilele lui Noe, ma va ele sa cumpere veni mirele, @i cele
fi venirea Fiului omului.
38 Cad gata intrara cu densul la nuntil, ci se
precum in zilele acelea infante de po- inchise uca. if In urine. yin @i cetop erau mancand ci bend, insurandu lelalte fecioare zicend: Doamne, Dose ci maritandu se, pone in zioa cand amne, deschide ne. ra Iar el respunintra Noe in corabie, 3g Si nu ctiura zend zise: adever zic voe, nu ve cu-

One ce veni potopul @i lua pe tot!, nose.


:3 Drept aceea vegheati, ca nu
astfel va fi qz venirea Finlui omului.
4o AtuncI din doi care vor fi in camp, stitl zioa, aid ceasul, cand vine Fiul
unul este luat @i unul este Itisat ; omului.
14 Cad dupe cum un om plecand
41 Din doe ricnind la ricnitii, una este
departs cheme slugile sale ci le dete
butt). @i una este lasata.

www.dacoromanica.ro

53*

MATEU.
f25.15-26.7.
dete and
34 Atunci va size imperatal celor
talanti, altuia doi, iar altuia unul, fie d'a dreapta sa: veniti, binecuvintati
caruia dupe puterea sa, si indata se Tat&lui meu, motenitl imperatiea ga26

avutiea sa,

z5 $i unuia

duse departe. i6 Indatii plecand cel tag. voe de la Intemeerea lumil. 35 Cacare luase cinci talanti lucre. cu den0 d' flamand am fost Qi mi ati dat sa

si facu alti cinci talanti. 17 Aseme- mananc; insetat am fost si mi atl dat
nea care luase cei doi castiga altl doi. all beau; strein am fost i m'ati adus
Iar care luase unul ducendu se la vol., 36 Gol, i m'ati imbracat,
saps in pament i ascunse argintul bolnav am fost i m'ati cautat, in instapinului seu.
chisoare am fost si ati venit la mine.
jg Dupe un timp indelungat vine 37 Atunci vor respunde lui drepti zisi stapinul acelor slugi, i face soco- cend: Doamne, cand te am vezut flateal& impreuna cu densi. 20 *1 apro- mand i ti am dat demfineare, eau inpiindu se cel care luase cinci talanti setat i ti am dat se. bei? 38 Cand
aduse alti einel talanti zicend: Doam- iar te am vezut strein i te am adus
ne, cinci talanti mi ai dat in mane.; la noi, sau gol Qi te am imbracat?
late, alai cinci talanti am castigat la 3g $i cand te am vezut bolnav sau
densi. 21 Zise lui stapinul seu: bine, in inchisoare
am venit la tine?
sluga bunt si credincioasa, la putine 40 $i respunzend imperatul le va zice:
Fe;

ai fost credincios,

la multe te voi adever zic voe, intru cat ati facet

pune; intre. intru bucuriea domnului


ten. 22 Apropiindu se si care luase
cei doi talanti zise: Doamne, doi talanti mi ai dat in mini; iata RAT doi
talanti am catigat la den,si. 23 Zise
lui stapinul seu: bine, singe. blind i
credincioasa, la putine ai fost credincios, la multe to voi pune; intra intru
bucuriea domnului ten.
24 Apropiindu se apol i care luase un talant
zise: Doamne, te am tiut ca esti om
aspru, seceri uncle n'ai semanat, si
aduni de unde n'ai venturat; 25 $i

unuia dintr'aceti frati ai mei, foarte


neluati in seams, mie 'mi ati facet.

talantul ten in pilment; iata ai ce este


al tell. 26 Iar stapinul seu respunzend
zise: singe. rea i neluatoare
aminte; tieai ca secer unde n'am semanat, si adun de unde n'am venturat? 27 Deci trebuia ca to se. fi pus
argintul meu la schimbatori, si vemnd
eu a fi luat cu dobenda ce este al

gol, or bolnav, or in inehisoare qi nu


ti am slujit? 45 Atunci va respunde
for zicend: adever zic voe, intru cat
n'ati facut unuia dintre acesti foarte
neluati in seams, nici mie nu 'mi ati
faeut. 46 $i se vor duce acetia la
pedeapsa vecinica, iar drepti la vicati

care are se va da si va prisosi, iar de


la eel care nu are, i ce are se va lua

a fost cand sfirci Iisus toate


26 5ieuvintele
acestea, zise ucenicilor

41 Atunci va zice si celor d'a stings:


duceti ye de la mine, blestematilor, in

focul eel vecinic care este gatit dia42 Gael flagi angerilor sei.
mand am fost i nu 'mi ati dat sa maname, insetat am fost si nu mi ati dat
sit beau,
43 Strein am fost i nu

volulni

m'ati dus la voi, gol si nu m'ati imbracat, bolnav i in inchisoare i nu


m'aV cautat. 44 Atunci vor respunde
Qi ei zicend: Doamne, cand te am ve-

fiindu 'ml teams m'am dus si am ascuns zut flamand, or insetat, or strein, or

vecinica.
densul talantul qi dati celui care are Cea din virmii vestire a patimilor lui
Iisus.
cei zece talanti; 29 Cad' tot la cel
meu.

28 Drept aceca luati de la

de la densul;

3o $i pe sluga cea sei:

2 $titi ca paste doe zile va fi

nefolositoare aruncati o in intunerecul Pactele, ci Fiul omului va fi dat spre


din afara; acolo va fi plangerea $i a fi restignit. 3 Atunci ma! marl
scaquirea diutilor.
preotilor i batrini poporului se aduflara in curtea archiereului care se
Judecata din urmd.
numecte Caiafa, 4 $i se sfatuira im31 Iar cand va veni Fin! omului in preuna ca prin amagire sa puns mans
marirea ea si toti angeri cu densul, pe Iisu Qi se. '1 omoare. 5 Dar zi-

atunci va sta pe tronul maririi sale, ceau: nu in serbatoare, ca se. nu se

32 Si vor fi adunate inaintea lui toate face. turburare in popor.


neamurile, 0 le va desparti pe unele
Ungerea din Betania.
de altele, dupe cum desparte pastorul
oile de capre, 33 $i va pune oile d'a
6 Si fiind Iisus in Betania In can
dreapta ea, iar caprele d'a stings.
lui Simon leprosul, 7 Veni la Elena

www.dacoromanica.ro

MATEU.
20.8-46.]
27
o femee avend un alabastru cu mir multi spre ertarea piteatelor. 29 Si
foarte pretios si turns pe capul lei zic voe, de scum nu voi mat bea din

8 Iar ucenici acest rod al vitei pene in zioii aceea


vezetd se malmiri adane zicend: pen- tend it voi bea cu voi nou in impetru ce perderea aceasta? 9 CAA se ratiea Tate lui meu.
putea vinde acest mir drept unlit, Q1
3o Si dupe ce cantarit binclarT, esire.
al se dea sitracilor. ro Dar Iisus in rnuntele maslinilo. 3x Atunci le
cunoscend le zise: pentru ce faced au-, zice Iisus: voi totl vett avea smintialit
perare femei? MI a fttcut un lucru in mine in noaptea aceasta, efici aerie
bun pentru mine; sr Fiind el pe este: bate vol pAstorul si se vor imBarad 'i &vett in totdauna Cu voi, pritstia oile turmei."
32 Dar dupe
dar pe mine nu me aveti totdauna. invierea mea, voi merge inainte de vol
12 Pentru ca ea turnand mirul acesta in Galileo..
pe corpul meu, spre imormintarea mea
33 Si respunzend Petru zise: daca
a facet. x3 Adever zic voe, on unde toti vor avea smintialit in tine, eu nici
va fi predicate evanghe]iea aceasta in odatA nu voi avea smintiall. 34 Zise
toata lumea, as va spune si ce a facut Iisus lei: adever zic tie ca in noaptea
aceasta spre amintiea ei.
aceasta, mai 'nainte d'a fi cantat co14 Atuncl until dintre cei doispre- cop], me vet tAgAdui de trei or!.
zece care se cheaml Iuda Iscariotu, 35 Zise Petru lui: chiar daca ar tebui
ducendu se la mai maid preotilor zise: ca sa rnor impreunft cu tine, eu nu to
15 Ce voitt sit 'mi dati, si eu 11 voi voi tAgAdui. Asemenea zisera si toll
da in mainile voastre? Iar ei 'i cum- ucenici.
panira treizeci de arginti. i6 r de
Suferintele din Ghetsemane.
atunci cauta timp nemerit ca el '1 dea
36 Atunci veni Iisus en densi In un
in mainile lor.
lot, numit Ghetsemane, ci zice uceni
Page le fi santa cind sat cuminecdturd. cilor sei: stall aci pone ce, ducendu
17 Iar in cea d'inteiu zi a azimilor me colo, me voi ruga.
37 Si luand cu sine pe Petra si pe
veniit ucenici la Iisus zicend: unde
voestl sa 11 gAtim ca sA. mitninci cei dot flu ai lei Zebedee incepu a
x8 Si el zise, mergett in se Intrista ci a se turbura adanc.
Paste le?
spunett: Invittit- 38 Atunci le zice: intistat foarte este
oral la cineva,
torul zice: timpul men aproape este, sufletul men pene la moarte; remineti
la tine fac Paste le cu ucenici mei. aci si vegheati cu mine. 3g Si men19 Si ucenici fAcuA, dupe cum le po- end putin mai 'nainte clzu pe fata
sa rugandu se si zicend: Tats, data
runci Iisus, pi Odra Paste le.
20 Iar facendu se seat* se puse Is este cu putintl, tread. de la mine pamass en cei doisprezece ucenici. 21 Si harul acesta; dar nu cum voesc eu, ci
mancand el zise: adever zic voe eh cum mesa, tu, 4o Si vine la ucenici
afla dormind, si zice lit Petru:
unul dintre vol me va da prins.
22 Si intristandu se ei foarte, Incepurit aca nu avurAtt tarie sa vegbeati un
sit zice fie care: doar nu cumva sent teas cu mine? 41 Vegbeati si vL rueu, Doamne? 23 Iar el respunzend gati ca sit nu intrati in ispitit. Tatea
zise: eel care a intins cu mine mina dever spiritul este nepregetator, dar
in vas, acesta me va da prins. 24 In- trupul neputincios.
42 Iara ducendu se de a doa oars
tr'adever Fiul omului se dose dupe
cum este scris despre densul, dar vat se rug& zicend: Tata] men, data nu
de omul acela prin care Fitt] omului este eu putintl sit treats acest pahar,
cAnd OA:lea la masa.

este dat prins; bine ar fi lei data nu ca sit nu 'I beau, facit se voea ta.
atia dormind;
s'ar fi niiscut omul acel:t. 25 Si re- 43 Si venind, iarAcT
spunz8nd Iuda care '1 a dat prins zise: cad ocbi for erau ingreoiatf.
iaract ducendu se
44 Si lAsandu
doar nu cumva stint eu, Rabi? Zise
se ruga a treia oat zicend acelas culei: tu ai zis.
26 Iar mancand ei, Iisus luand vint. 45 Atunci vine la ucenici si le
ptiine si binecuvintand franse, si eland zise: dormitt de arum ci odihniti
ucenicilor zise: luati, mancati; acesta ye. Iata s'a apropieat ceasul si Fiul
este trupul meu. 27 $i luand un pabar si rnultumind le dete zicend beti
din acesta toll; 28 Cad acesta este
singele men at legit, el se malt pentru

omului este dat in maini de peat-

46 Sculati ye, se. mergem; iattt


s'a apropteat eel care me va da
tost.

prins.

www.dacoromanica.ro

MA TEU.

28

Tradarea lui luck.


47 Si vorbind el anche, iath veni

de la mai mari preotilor Qi batrini


poporului Iuda, unul din cei doispre-

pi ca densul gloats mita en

zece,

48 Iar eel care avea


al '1 dea prins le dete semn zicend:
pe care it voi fi sarutat, el este, puneti mina pe el. 49 Si indata apropiindu se de Iisus zise: bucura te,
Rabi, pi it saruta. 5o Iar Iisus 'i
zise: prietene, fa 1ticrul pentru ce ai
venit. Atunci apropiindu se ei 'med.
spade pi lanci.

mainile pe Iisus pi it apucara.

51 Si rata unul din cei care erau


cu Iisus intinzend mans trase spade
sa, pi lovind pe sluga archiereului
a theta urechea. 52 Atunci Iisus

(26.47-27.:4

aceasta zic voe, de acum vets vedea


pe Fin! omului stand d'a dreapta puteril pi venind pe non cerului.
65 Atunci archiereul sfdpia vestmintele sale zicend ea a rostit defaimare; ce mai avem trebuintri de martort? Raa acum ati auzit defaimarea
lui. Ce vi se pare voe?
66 Iar ei
respunzend zisera: este vinovat de
moarte. 67 Atunci scuiparit in fata
lui pi 'i deterd palme, iar alti it hatura cu nuele 68 Zicend: profetizeaza floe, Christoase, tine este care
te a lovit?
Tagaduirea lui Petru.
6g Tar Petru sta afara in eurte pi
veni la densul o slujnicri zicend: pi tu
erai cu Iisus Galileul. 7o Dar el
tagridui inaintea tuturor zicend: nu

zice: intoarce spade ta la locul ei,


cad toti care lean spade, de spade ptiu ce zici. 71 Si epind el la poartri
vor peri. 53 Sau ti se pare ca nu 11 vezu alta, pi zice celor de acolo: pi

acesta era cu Iisus Nazareul. 72 Si


jerk's trigadui cu jurament ea nu ptin
pe omul acesta. 73 far peste putin
apropiindu se cei care steteau zisera
lui Petru: cu adeverat pi tu esti dintre
ei; crici pi vorbirea ta te da pe fats.
ca la un facetor de rele ati epit cu 74 Atunci incepu a se da anatema pi
spade pi land se, me prindeti? In fie a se jura ca nu stiu pe omul acesta.
care zi stain in santuar invtitand, pi Si indath. cants cocopul 75 Si Petru
nu m'atl apucat. 56 Dar toate ace- 'pi aduse aminte de cuvintul lui Iisus
pot ruga pe Tatra meu, pi 'mi va pune
in rind chiar acum mat mult de doeIprezece legiuni de angeri? 54 Dar
cum vor fi implinite scripturile ch, aca
trebue sit fie?
55 In acel teas zise Iisus gloatelor:

stea s'au facut ca sa fie implinite scripturile profetilor. Atunci totT ucenici
lasandu '1 fugira.
Prinderea lui Iisus. infatisarea la
arhireu.

care zisese ch, mai 'nainte d'a fi eantat


cocopul de trei on me vet tagadui, pi

epind afarh plane cu amar.


Iisus inaintea lui Pi lat. Cdinra teirzie
a lui Iuda.

57 Si cei care prinsese pe Iisus it


Iar ra'cendu se dimineata tots mat
dusera la Caiafa archiereul, unde erau
mari preotilor pi batrini poporuadunati carturari pi batrini.
lui se sfhtuirk improtiva lut Iisus, ca
58 far Petru it urma de departe sa omoare. 2 *i dupe ce it legal*
pene la curtea archiereului, pi intrand it dusera pi id deterh in mainile lui
inauntru sta cu slujitori sa vazii
Pontiu Pi lat procuratorul.

27

3 Atunci Iuda, care it dace prins,

5g Iar mai mari preotilor pi ba- vezend ca fu osindit, caiudu se aduse


trini, adich tot sinedriul, criutau mar- inapoi cei treizect de arginti la mai
turie mincinoasa improtiva lui Iisus, mari preotilor pi batrini, 4 Zicend:
ea BA 'I omoare, 6o Si nu gesire, am gresit dand prins singe nevinovat.
depi veniserh multi martori mincinopi. Iar ei zisera: ce ne privepte pe not'?
In urma venind dot martori vzincino$ Tu vet vedea. 5 Si aruncand argintl
zisera: 61 Acesta a zis: pot darinna In templu se departs, pi mergend se

templul lui Dumnezeu pi in trei zile spanzura.


sa '1 cladese.
6 Iar mat 'marl preotilor luand ar62 Si sculandu se archiereul zise: ginti zisera: nu se cuvine a 'i pune in
nimic nu respunzi? Ce zic aceptia TEO- cutiea pentru daruri f itgliduite, de oars
potriva ta? Iar Iisus tacea.
ce stint prc de singe. 7 Si sfatuindu
63 Si archiereul zise: te jur pe se cumparara cu ei campul olarului
Dumnezeul eel viu ca sa ne spul dace spre imormentarea streinilor. 8 De
tu epti Christosul, Fiul lui Dumnezeu. aceea fu numit campul acela One in
64 Zice Iisus lui: tu ai zis; afara de zioa de azi Campul singelul. g Atunci

www.dacoromanica.ro

27.10-49.]
MATEU.
29
se implini ceea ce fusese rostit prin tiara Mug& &mut tenth, cohorta.
Ieremia profetul care zice: ei luare z8 $i imbrecandu '1 'i pusera o manta
cei treizeci de arginti, pretul pentru rode 29 $i Impletind cununa.' de
cel pretuit pe care densi ii pretuira spini pusera pe capul lui i trestie in
de la fii lui Israel, io $i deters dreapta lui; si ingenuchind inaintea
pentru campul olarului, dupe cum 'mi lui il luau in ris zicend: bucura te,
a rinduit mie Domnul."
iz Iar Iisus sta inaintea procuratorulni; si 'I intreba procuratorul zicend:
tu esti imperatul Iudeilor? 12 Iar
Iisus zise: tu zici. $i cand se vorbia
improtiva lui de catre mai man preotilor gi Marini nimic nu respundea.
z3 Atunci Pilat 'i zice: nu auzi cate
marturisese ei improtiva ta? r4 $i
nu respunse lui mei un singur euvint,
incat procuratorul se mira foarte.
Iisus pi Barabba.

imperatul Iudeilor,

3o $1 scuipand

pe el luarit trestia yi it bateau peste


cap.

3i $i dupe ce au ris de el,

desbriticandu '1 de manta il imbracara


cu hainele lui, si it dusera ca sa '1
restigniasetti.

32 $i esind afariti gil3ire. pe un om


din Cirene, cu numele Simon; pe acesta
It silire. ca sa 'i duel crucea. 33 Si

venind la local numit Golgota, ce se

34 '1 detere, se
bea vin amestecat en fiere; i gustand
zice locul eitipatinei,

nu voi sa bea.
Iar la serbetoare procuratorul
35 Iar dupe. ce 'I au restignit imavea obiceiu se. dea pentru gloat& pertirit intre densi hainele lui arundrumul la un inchis, pe care it voiau. cand sorts, ca sai se impliniascd a s'a
i6 $i aveau atunci pe un inchis vestit, rostit de profetul: impartit au hainele
care se numia Barabba. 17 Deci mele lorusi, pentru ccimasa mea arunadunati fiind ei impreune, Pilat le zise, card' sorts. 36 $i stand it paziau
la care voi ti se'l dau drumul pentru acolo. 37 $i puserit d'asupra capuvoi? Lui Barabba san lui Iisus care lui sett vina sa sense: ACESTA ESTE
25

se zice Christos? r8 Cad stiea ca IISUS IMPERATUL JUDEILOR.


din ura it dase in mainile lui.
38 Atunci stint restigniti irnpreuna
ig $i stand el pe scaunul de jude- en densul doi Wharf, unul d'a dreapta
cator trimise la densul femeea sa zi- si altul d'a stinga.
cend: nimic sit nu aibi tu cu acel
39 Iar trecetori it injosiau prin
drept, cad multe am suferit azi in vie vorbe, clatinand capetele Ion si zicend:
4o Cel care darimi templul si in trei
pentru densul.
20 Iar mat man preotilor si betrini zile it cladeati, mantueste to pe tine
indemnariti gloatele ca sit Ceara pe ensuti; data esti Fiu al lui DumneBarabba, far pe Iisus se. '1 pearzil. zeu, de. te jos de pe cruce. 4r Ase21 Dar procuratorul respunzdnd le menea mai man preotilor luandu '1
zise: la care din cei doi void sa dan in ris cu carturari yi batrini ziceau:
drumul pentru voi? $i ei zisera: lui 42 Pe alti a mantuit, pe sine nu se
Barabba. 22 Zice for Pilat: dar ce poste mantui. Daca este imperatul lui
voi face cu Law care se zice Christos? Israel, di se dea acum jos de pe crude
SA fie restignit, zic el tots. 23 $i el si vom crede inteensul; 43 S'a inzise: dar ce reu a facut? Iar ei mat crezut in Dumnezeu, se. '1 scape acum
tare strigau zicend: sit fie restignit. daca it voeste; citici a zis cg, sant Fin
24 $1 vezend Pilat ca nimic nu al lui Dumnezeu. 44 Acelas lucru
foloseste, ci mai mare turburare se imputau ci talhari care furl restigniti
face, luand ape, 'st spala mainile inain- impreuna cu el.
45 $i de la al saselea ceas se facu
tea gloatel zicend: nevinovat stint de
singele acestui drept, -voi veti vedea. intunerie peste tot pamentul pent la
25 $i respunzend tot poporul zise: al uoulea ceas.
46 Iar pe la at noulea ceas strigi
singele lui asupra noastriti si asupra
copiilor nostri. 26 Atunci dete pen- Iisus cu glas mare zicend: Eli, Eli,
tru ei drumul lui Barabba; far pe lama sabachtani? adece, Dumnezeul
Iisus biciuindu 'I it dete ca sit fie men, Dumnezeul meu, pentru ce m'ai
parasit? 47 Si uni dintre cei care
restignit.
stall acolo auzind ziceau ea pe Elie
Bicuirea, batjocura fi restignirea dui it chiama acesta. 48 $i Indatit alerIisus.
gelid unul dintre ei si luand un burete
27 Atunci ostasi procuratorului it umplu de otet, ci punendu '1 intr'o
bland cu ei pe Iisus in pretoriu adu- trestie dete se. bea. 4g Iar ceilalti

www.dacoromanica.ro

MATEU.
[27. 50-28. 20.
ziceau: lase, se vedem data vine Elie veni Maria Magdalena si cealaltit Marie se priviasee mormentul. 2 Si is-tit
se, '1 mintuiasca.
so Si Iisus strigand Wits cu glas se facu cutremur mare; ad angerul
mare
dete spiritul.
Domnului pogorandu se din cer @i vesx Si iate, catapetasma templului nind preveli peatra si eta d'asupra ei.
se sfasia in doe de sus pene jos, si 3 $i era infatisarea lui ca lumina: de
pementul se cutremura, yr etrele se fulger, si imbracamintea lui albe, ea
despicare, 52 Si mormintele se des - zepade. 4 Si de spaime de densul
chiserit, si multe corpuri ale santilor pazitori se cutremurara ci flue ca
adorrniti se sculare. 53 $i esind din morti.
morminte dupe invierea lui intrara in
5 Iar angerul respunzend zise fesanta cetate si se aratarit multora.
meilor: nu ye temeti voi; ced still el
54 Iar sutacul ci cei care impreune pe Iisus care fu restignit i/ ceutati.
Cu densul peziau pe Iisus, vezend cu- 6 Nu este aid; ceci s'a sculat dupe
tremurul si cele ce se fecusere, se te- cum a zis; veniti, vedeti locul unde
murk.* foarte zicend: cu adeverat Fiu era pus. 7 Si repede ducendu ye
spuneti ucenicilor lui ce, s'a sculat
al lui Dumnezeu era acesta.
55 Si erau acolo femel multe pri- dintre cei morti, si late merge Inainte
vind de departe, care urmasera din de vol in Galilea, acolo 11 vets vedea.
Galilea lui Iisus slujindu '1; 56 Intre late v'am spus.
8 $i plecand de repede de la morcare era Maria Magdalena, si Maria
minim lui Jacob si Iosef, si muma fii- ment, cu frice ci cu bucurie mare alergarb: se vestiasce ucinicilor lui.
lor lui Zebedeu.
50

g $i, ccind se duceau ele sd vestiascd


immormentarea lui Iisus.
ucenicilor lui, iatb. Iisus le intimpina
57 Iar fecendu se sears veni un om zicend: bucurati ye. Iar de apropiindu

avut din Arimatea, cu numele Iosef,


care fu ci el ucenie al lui Iisus;
58 Acesta ducendu se la Pilat cern
corpul lui Iisus. Atunci Pilat porunci
se fie dat. 5g $i Iosef luand corpul it

se apucara picioarele lui i 'i se inchinare. 10 Atunci Iisus le zice: nu


ye temeti; duceti ve, vestiti fratilor
mei ca se piece in Galilea, i acolo

me vor vedea.
infesura In panel: curate, 6o $i '1 puse
xx Iar pe and se duceau ele, iata
in mormentul seu nou, pe care il sepase uni ai custodii venind in cetate vestire
in peatrit, ci prevalind o peatra mare la mai mari preotilor toate cele ce s'au
Is usa mormentului se duse. 6z Iar fitcut. 12 Si dupe ce se adunare imacolo era Maria Magdalena si cealalte preune cu batrini si se sfatuira, deters
Marie, stand in fata mormentului.
arginti destui ostasilor, 13 Zicend:
62 Si a doa zi, care este dupe zioa spuneti ca ucenici lui noaptea venind
de pregittire, se adunarit impreunti mai '1 an furat, fiind not adormiti. 14 Si

mari preotilor ci farisei la Pilat, zi- daca aceasta se va asculta inaintea


and: 63 Domnule, ne am adus a- procuratorului, not it vom indupleca
minte ca acel amagitor fiind Liebe viu
a zis: dupe trei zile me scol. 64 De
aceea porunccste ca mormentul se fie
pezit bine pene a treia zi, ca nu cumva
venind ucenici se '1 fure ci sit zice

ci pe voi fare grije ve vom face.


x5 Iar ei Mend arginti &cure dupe

cum an fost invetati. Si s'a respindit


vorba aceasta Intre Iudei pene in zioa
de azi.

poporului: s'a sculat dintre morti, ci


i6 Iar cei unsprezece ucenici se
va fi ratecirea din urme mai rea de- dusere in Galilea, la muntele uncle be
cat cea d'inteiu. 65 Zise for Pilat: rinduise for Iisus, x7 $i vezendu 'I
aveti custodie, plecati, peziti bine cum se incbinare lui, iar uni se indoire.
stiti. 66 Iar ei pleeand pazire bine i8 Si apropiindu se Iisus be vorbi zimormentul en custodie, dupe ce an and: datu mi s'a on ce putere in car
pecetluit peatra.
zg Mergend faceti
si pe pement.
ucenici
toate
neamurile,
botezendu
invierea. Ingerul fi ferneile. Custozi in numele Tatelui si al Fiului si al
Aparinfrle inviatului. Porunca Santuiui Spirit,
20 Invetandu 'i sa
botezului.
peziascit toate sate v'am poruncit. Si
tarziu sambeta, and se lumi- iate eu sant cu voi toate zilele One
28 Iar
neaze, de zioa inteia a septaminei, la sfirsitul veacului. Amin.

www.dacoromanica.ro

1.1-374

MARCU.

31

SANTA EVANGHELIE DUPE MARCU.


zise: venitl dupe mine, ei vg vol
Botezdtorul loan. Botezarea gl ispitirea le
face se fill pescari de oamenl. 18 $i
lui Iisus. Chemarea celor patru pescari, indate lasand pltieile lor '1 urmare.
Iisus invacti la Capernaum fi inscind19 $i mergend de acolo putin inainte
toped pe un demonizat, pe soacra lui vezu
pe Iacob at lui Zebedeu ei pe
Petru ,ci pe un lepros.
Joan, fratele lui, si ei erau in vas inde evangheliea lui Iisus tocmind pleeile. 20 $i lactate. 'i chema;
IInceput
Christos, Fiul lui Dumnezeu, 2 Du- si lesand pe tate' lor Zebedeu in vas
pe cum este scris in Iesaia profetul: impreune en oameni tocmitl se dusera
late en trimit inaintea fetei tale pe dupe. densul.

angerul meu, care va gad calea ta

inaintea ta; 3 Glas de strigator in


pustie: gatitl calea Domnulux, drepte
facetT carerile lui." 4 Joan era botezand in pustie gi predicand botezul
poceintei spre ertare de pecate 5 $i
eeia la densul tot tinutul Iudei Qi toll
cei din Jerusalem, ei se botezau de
catre densul in riul Iordanului marturisind pecatele lor.
6 $i loan era imbrecat en vestment
de pert de climill Qi cu o incingetoare
de pele imprejurul mijlocului seu, ei
manta locuste ei miere selbatice.

21 $i ei vin in Capernaum; si indata sambeta intrand el in sinagoga


inveta. 22 $i erau uimiti de invettitura lui, cad 'i inveta ea tunu/ care
are putere, Jar nu ea carturari.
23 $i era in sinagoga lor un om cu
spirit necurat, si striga, tare
24 Zi-

and: ce avem noT cu tine. lime Nazarene? Ai venit sit ne peril; to stim

tine esti, santul hti Dumnezeu. 25 $i


Iisus it certa zicend: inchise fie IT
gura ei eel afara din el. 26 $i spi-

nitul necurat dupe ce

'11

scutura qi

7 $i striga cu glas mare esi din el.

27 $i se uimire toti, in cat cercetau


predica zicend: vine in urma mea eel
care este mat tare decal mine, cernia impreuna Intre denei zicend: ce este
nu 'i sant de indestul plecandu me sit aceasta? Inviltature. nos dupe a ei pudesleg

cureaoa incaltamintelor lui. tere; chiar spiritelor necurate be porun-

8 Eu ye botezai in ape., dar el ye va ceete, gi asculta de densul. 28 $i


etirea despre densul se respindi inboteza, In spirit sant.
g $i se intimpla in zilele acelea ca date pretutindenI in toate. imprejuriveni Iisus de in Nazareth Galilei gi mea Galilei.
29 $i indate esind din sinagoga vefu botezat in Jordan de catre Ioan.
to $i indata eeind din ape, vezu cern- nirl la casa lui Simon ei Andrelu cu
rile desfecute ci pe spiritul pogorandu Jacob ci loan. 30 Iar soacra lui Sise spre densul, ca porumb.

11 $i glas mon zacea aprinse de friguri, gi indate


vorbesc despre (Musa. 3z .$i apro-

se fdcu din ceruri: to eeti Fiul meu


eel iubit, in tine am binevoit.
12 $i indata spiritul it scoate afare,
in pustie. x3 $i era acolo in pustie
patruzeci de zile ispitinclu se de catre
satana, ei era on fearele, ei angeri

piindu se o ridica apucand de mina ei,

gi o hisarti frigurile, ei ea slujia lor.


32 Iar facendu se seara, sand apuse

aduceau la densul pe top


33 $1 tot oraeul era adunat in uea.
alujiau.
14 Iar dupe ce Joan fit prins, Iisus 34 $i tamadui pe multi care suferiau
veni in Galilea predicand evangheliea de feluri de boale, @i multi demon'
soarele,

care aveau suferinte ei pe demonizati:

imperatii lui Dumnezeu $i zicend. 15 Ca scoase alai* ei nu him pe demoni se


implinit este timpul gi s'a apropieat vorbiasca, ca it cunolteau ed este
imperatiea lui Dumnezeu; poeattt ye Christos.
35 $i a doa zi foarte de noapte
Qt credeti in evanghelie.
x6 $i trecend pe lenge. mares Ga- sculandu se eei ei se duse intr'un be
lilei vezu pe Simon ci pe Andrelu, pustiu, 9i acolo se raga.
36 $1 '1 nrmerire, Simon. ei cei imfratele lui Simon, aruncand o plasd in
mare; eacl erau pescari. 27 $1 Iisus preunil cu densul, 37 $i 'I aflara, 111

www.dacoromanica.ro

(1.38-2.27.

MARCU.

82

spun lui el toll te cauta.

38 $i el
le zice: sa mergem alt undeva in sa:
tele marl invecinate, ca sa predic egi

Chemarea lui 1I7ateu.

:3 $i esi iar 'IWO mare; si toga

acolo; cacl pentru aceasta am esit. gloats venia la el, sz 'i inviita.
14 $i trecend vezu pe Levi al lui
3g $i veni predicand in sinagogile lor
in toatii Galilea si scotend afar& pe Alfen stand la came., si 'i zice: ur
demoni.

4o $i vine la densul un lepros, ruandu .1 fi clizend in genuchl zicendu


'I ca data voesti pop sa me cure.testi.
41 $i facendu 'i se mill. intinzend
mana it atinse gi zice: voesc, fit curt. tit.
42 $i indata se departs de la
densul lepra, si fu curatit. 43 $i infruntandu '1 indata it scoase afarii, si
'i zice: 44 Vezi, nu spune nimenui
nimic, ci du te, arata te preotului gi
du pentru curatirea ta cele ce a rinduit
Moise spre marturie lor.
45 Iar el esind incepu sit spue multe

si sa respindiasca vorba, in cat el nu


mai putea intra pe fact in oras; ci sta

meazit 'mi. $i sculandu se 'i urma.

15 $i fit cand sedea el la mass in


casa lui, si multi vamesi gi pacatosi
sedeau In mast impreuna cu Iisus ai

cu ucenici lui; tact erau multi si 'i

urmau lui 16 $i carturari fariseilor.


$1 vezend ca manca cu vamesi gi pecatosi, ziceau ucenicilor lui, ca en vamesi si pacatosi milnance. si

bea?

$i auzind Iisus zice lor: n'au trebuinta de doftor cei ta', ci cei care
sufera; n'am venit sa them pe drepti,
x7

ci pe pacatosi.

Despre post.

18 $1 ucenici lui Ioan si farisei

afara in locuri pustil, gi veniau la den- aveau sil. postiasca. $1 yin gi zic lui:

sal din toate partile.

Inscintitosirea slcibcinogului la Capernaum.

intrand iaras in Capernaum dupe


2 $icateva
zile, se auzi ea este a casit.

2 $i se adtmarti multi, in cat nu mai


inciipea nisi locul spre usa, si le vorbia lor cuvintul.
3 $i yin aducend la densul pe un
slabanog purtat fiind de patra insr.

pentru ce ucenici lui loan gi ucenici


fariseilor postesc, iar ucenici tei nu
postesc?

1g $1 Iisus be zise: nu cum-

va pot prietini mirelui sa postiasca


Intru cat este mirele cu denai? Pe cat

timp au pe mirele cu densi nu pot


posti. 20 Dar vor veni zile and mi
rele va fi luat de la densi, si atuneb
vor posti in zica aceea. 21 Nimeni nu
coase bucatit de petec nou la vestment
vechiu; iar dace coase, umplutura nos

4 Si neputend ei a se apropiea de acelui vechiu rape din acesta; si a


densul din pricina gloatei, desfacura
acoperisul casei unde era, si scobind
lama. In jos patul pe care zacea slabanogul. 5 Si Iisus vezend credinta
lor zice slabanogulni: fiule ertate 'ti
sent pecatele. 6 $i erau acolo oare

spartura mai rea se face. 22 $i nimenT nu pune yin nou in bordufurl


veal, iar data pune, vinul eel nou va
sparge bordufurile, gi vinul se perde

acesta astfel? El defaima; tine poate


erta pecate decal numal unul, Damnezeu? 8 $i indata cunoscend Iisus
cu spiritul seu ca ei gandese astfel in
sine, zice lor: pentru ce ganditi acestea in inimile voastre? g Ce este
mai lesne, a zice slabanogului: ertate
'ti stint pecatele, sau a zice: scoala te
si Tea patul teu gi umbla? zo Dar
ce. sa atiti ca putere are Fiul omului
pe pament a erta pacate, zice slabl-

23 $i se intimpla ca el sit tread

care dintre carturari sezend gi gandind


in inimile lor: 7 Pentru ce vorbeate

ix 'fie zic, scoala te, lea


patul teu si mergi la casa ta. 12 $i
se scull., si indata luand patul esi
afara inaintea tuturor, in cat tot'
erau nimiti si mariau pe Dumnezeu

nogului:

zicend ca,
vezut.

gi bordufurile se nimicesc; ci trebue sd


puncl vin nou in bordufuri noi.
Smulgerea spicelor sambitta.

sambeta prin semantituri, si ucenici lui

incepura a merge pe drum smulgend


spicele.

24 Si farisei

ziceau: vezi,

pentru ce fac sambeta ce nu se cuvine?

25 $1 el le zise: n'ati cetit nicl

odata ce film David, cand avu trebuinta si fltimanzi el si cei impreung

en el?

26 Cum intra in ease lui

Dumnezen in timpul lui Abiatar archiereul, si manta painile puneril

inainte, pe care nu se cuvine a le

manta cleat numaT preoti, gi dete at


celor care erau impreund cu densul?
27 $i le zise: sambeta a fost facutit
pentru om, si nu omul pentru sam:
astfel niel data n'am beta, astfel Domn este Fiul omului si
al eambetei.

www.dacoromanica.ro

3. I 4. 7.]

MARCU.

33

venirA ea sit '1 apace, eAci ziceau


Iisus vindecd siimbeita o 'mind uscatd. sei
cii, '$i a exit din fire.
$i intra iar in sinagogA, si era
22 Jar iirturari care venirA, de la
3 acolo un om avend mans. uscatit; Ierusalem ziceau el are pe Beelzebul,

pIndiau data it tamildueste yi ca prin stapinul demonilor scoate


'1 invinuiaseit.
3 $'i afarl pe demoni.
zice omului care avea mina uscatit:
23 t$i chemandu 'i la sine le zicea
trod in mijloc. 4 Si zice lor: se cu- in pilde: cum poate Satan st scoatA
vine sambeta a face bine sau a face afarA pe satan? 24 $i data o imp&
reu, a scapa un suflet sau a omori? little se va fi desbinat in sine, acea
cu imperatie nu poate sta. 25 $i data
lar ei tAceau. 5 $i privindu
manic, tot de data intristdndu se de o emn se va fi desbinat in sine, acea
invirtosarea inimei lor, zice omului, casa nu va putea sta. 26 $i dad,
Intinde mans. $i intinse, si se act/ satan s'a sculat asupra sa, s'a desbisAnAtoasa mana ltd. 6 $i esind fari- nat, $i nu poate sta ci are sfirsit.
sei se sfatuira indata impreunA. cu Ero- 27 Dar nimeni nu poate intrand in
2

$i ii

sambeta, ca sA

diani improtiva lui, ca st '1 pearzit.


Iisus vindecd pe multi indrciciti.

casa celui tare BA rapiaset sculele lui,

daca nu va fi legat mai 'nteiu pe eel


tare, si atunci

va pritcla casa.

28 A-

7 Dar Iisus se depArta cu ucenici dever zic voe ca toate pecatele vor fi
sei spre mare, si 9 urma multime mare ertate fiilor oamenilor gi defaimArile,
din Galilee $i din Iudea, 8 Si din cate vor fi rostit ei; 2g Dar tine va
Jerusalem $i din Idumea $i de dincolo fi rostit defitimare improtiva spiritului
de lordan gi d'imprejurul Tirului Qi sant, nu are ertare in veac, ci vinovat
Sidonulni, multime mare, auzind cate va fi de pecat vecinic. 3o Pentru ca
facea, venirA la densul. g Si zise ziceau: are spirit necurat.
ucenicilor sei ca din pricina gloatei sn
fie la inddmanA pentru densul o Imitre, Iisus aratd care s12nt adeveratele sale
rude.
ca sa nu '1 strimtoreze; 10 Caci
tamAdui multi in cat nAvilliau spre
31 Atunci yin muma lui si frati lui,
densul, ea sa '1 atingit, cati aveau $i stand afarA trimiserit la densul cherani. Ir $i spiritele necurate, cand mandul. 3z $i gloata sta imprejuru;
it zariau, cadeatr 1.a picioarele ltd gi lui,
zic uni: Wt muma to i frati
strigau zicend ca to esti Fiul lui Dum- tdi i surorile tale afarl to caUtA.
nezeu. 12 *1 certa mult, ca sit nu'l 33 $i respunzend le zice: tine este
dea pe fatA.
muma mea Qi frati mei? 34 Si privind la cei care sedeau imprejurul lui
Iisus alege pe ces doispreclece
zice: iatt muma mea ci frati mei.

apostoli.
35 Cine va fi &cut voea lui Dumne13 Apof se duce sus pe munte gi zeu, acesta este fratele men si sort si
cheatra la sine pe care voi el insusi, muma.
14 5i ei venia la densul. $i fAcu
Pilda cu semenittorul, cu seminta ci

doisprezece ca sit fie on densul, Qi ca


15 $i BA
S; 'i trimitA sa predice

aibe putere a tamcidui boalele fi a


scoate afarti pe demoni, 16 $i filcu
doisprezece, si puse lui Simon nume
Petra; 17 $i pe Iacob al lui Zebedeu
@i pe loan fratele lui Iacob, si le puse
nume Boanerghes adeca fil ai tunetulul;
18 Si pe Andrea gi pe Filip

grduntele de mustar.

$i incepu iarhs st invete lane.

4 mare. $1 se adunit la densul gloatA


foarte multa, in cat el intra in vas ca
BA Qaza pe mare, si toatt gloata era
pe uscat lane'. mare. 2 $1 'i invata
mult in pilde, si be zicea in invAtAtura
sa: 3 Ascultati. lath esi semenAtorul
gi pe Bartolomeu ci pe Mateu gi pe sa semene,
4 $i se intimpla cand seToms si pe Jacob al ltd Alfeu i pe mena, una Manta cazu langA tale, gi
5 Si
rg 5i venirl paserile ci o manearl.
Tadeu si pe Simon Cananeul
pe Iuda Iscariotu, care 11 si dete prins. alta cazu pe loc petros, uncle nu avea

pament mult, si indata resari pentru

Iisus dojenesce farisei pentru defaimarea ea nu avea pament adanc; 6 $1 cand


sfeintului spirit.
resAri soarele fu area de arsitA, ci
20 April vine a cash, si iarAq se pentru et nu avea rAdtticinit se usca.

adtml gloatit, in cat ei nu puteau nici 7 Iar alta cazu intre spini, gi creseurA
Paine s8 mAnance. 2t i auzind ai spins si o Ina.busira, si nu dete rod.

www.dacoromanica.ro

N. 8-5.g.

MARCU.

84

8 Si altele centre. pe pementul eel


3o Si zise: cum sit asemenam frubun, oi detere rod ineltfindu se oi peretiea lui Dumnezeu, sau in ce pildit

creseend, of facu una treizeci oi alta s'o infitti.oem? 31 Este asemenea unui
oaized oi alta o Bute. 9 $i zise: tine greunte de muotar, care cand se seaare urechi, BA asculte cu luare aminte. men& In pement este sentintd mat mica

to Si cand fu singur, 11 intrebare decal toate semintele de pe pement,


despre pilde eel care erau pe lenge 32 Dar cand s'a semenat, create ci se
densul impreunit en cei doisprezece. face mat mare cleat toate legumele,
ix Si le zise: voe este dat a infelege ci face ramuri mart, in cat paserile
taina imperittii lui Dumnezeu; iar pen- cerului pot locui sub umbra lui.
tru cei din afar& tot se face In pilde,
33 $i in multe pilde de felul acesta

12 Ca jrivind sit priviasce ci se nu le vorbia cuvintul, dupe cum puteau


vaze, 61 auzind sit auzit of se nu pri- sit auza; 34 Si fare pildit nu le vorceapa, ca nu cumva sit se intoarcit ai bia, dar ucenicilor sei la o parte IAmuria tot.
eit li se erte pEcatele.
x3 Si le zice: nu Ott pilda aceasta,

si cum veil intelege toate pildele?


x4

Semenetorul

seamen&

cuvintul.

lisus potolesce marea.

95 Si fecendu se searit in acea al

15 Iar aceotia stint cei de lenge tale le zice: se trecem dincolo. 36 Si litunde se seamen& cuvintul, @i and vor sand ei gloata II lean cu denoi cum
fi auzit, bidet& vine satana ci lea en- era In vas, ci erau oi alte vase cu denvintul eel semenat inteenoi. i6 Si sul. 37 Si se facu o furtune mare de
aceotia de asemenea sent cei semenati vent, ci valurile se prevaliau peste vas,

pe loc petrol, care and vor fi auzit in cat scum era sit se umple vasul.
cuvintul indate fl primese cu bucurie, 38 $i el era dormind pe capeteiu in
17 Dar n'au radacine in sine, ci stint
One la tin timp, apol and este strimtorare sau prigonire pentru cuvint indate se smintese. 18 Si alti stint cei
semenatt intre spirt, aceotia stint cei
care auzira cuvintul, 19 Dar grijile
veaculni oi annigirea avutif ci poftele

partea din urmit a vasului; ot it deoteapt& oi


zic: Invetetorule, nu 'ti este
grip. cit perim? 3g Si sculandu se
certa ventul ci zice merit: tact, fit liniotite. Si se potoli yenta], ci se fee!'
liniote mare. 4o Si zise nor: pentru
ce Minteti aqa fricool? Cum nu avett
de altele intrand inebuoesc cuvintul ci eredinte? 41 Si se temurit en temere
se face neroditor. 20 Si aceia sent mare, ci ziceau intre densi: tine este
cei semenatT pc pementul eel bun, care dar acesta, cit i ventul ci mares asand cuvintul of primese, @i fac rod culta de densul?
until treizeci gi altul caizeci oi altul o
Demonizatul din tinutul Gherasenilor.
sate.
21 Si le zise cit nu cum va vine InSi venire in cealaltit parte a merit
minarea ca se fie push sub obroc sau 5 in tinutul Gherasenilor. 2 Si wind
sub pat? Oare nu vine ca se fie push el din vas, Indatit eoi Inainte din
in simile? 22 Cr lei nu este ceva gropi de morminte tin om In spirit neaseuns, care sit nu fie dat pe fate; curat, 3 ji care avea locuinta in
nici n'a fost ceva ascuns decat ca BA gropi de morminte, yi nimeni nu mat
vie la arhtare. 23 Dace cineva are putea se '1 lege nici chiar cu lanturi,
areal, sit asculte cu luare aminte.
4 I'entrn cit de multe on el fusese
24 Si zise nor: 'nett amiute ce legat cu legitturl de picioare ci eu lanauziti. Cu rnesura cu care mesurati, OA, dam lanturile furl rupte de el of
vi se va mosura yi vi se va potrivi. legaturile de picioare sfhrimate in bu25 Citel tine are, 'i se va da; oi eine nu cati, ci nimenT nu avea putere sit '1
are, ci ce are se va lua de la densul. supue; 5 Si totdauna noaptea i zioa
26 Si zise: astfel este imperittiea in gropi de morminte oi in munti era
lui Dumnezeu, precum un oin artinca strigand of lovindu se cu petre.
seminta in pement, 27 Apol doarme
6 Si vezend pe Lens de departe
pi se scoala noaptea pi zioa, of seminta slogs c1 'i se piece, 7 $i strigand
resare gi creote, cum el &isnot nu otie. en glas mare zice: ce ai cu mine,
28 Pementul de la sine rodeotc, mat lisuse, Mule al lui Dumnezeu eel prey

'nteiu pain verde, apol spit, dupe malt? Te jur pe Dumnezeu, nu me


aceea gran deplin in epic. 29 Iar multi. 8 Ceeri zicea: eoT, spirit neand rodul este facut, indate trimite curet, din omul acesta. g 51 '1 Inseeerea, cit a sosit secerioul.

treba: cum to numestl? Iar el 'i site:

www.dacoromanica.ro

5. 10-6. 7 ]
MARCO.
35
me numesc legiune, a multi santem. 33 Iar femeea temendu Be pi tremurind,
xo $1 '1 rugi, foarte ca se, nu 'i trimite.
afar& din tinutul acela.
xx Iar acolo ling& munte era pits&dud o turma mare de porci; xa $i
'1 rugare. tog demoni zicend: trimite ne
intre porcl, ca sa intrAm inteenpi.
x3 $i le dete voe. $i epind spiritele
necurate intrare, in porci, pi turma se

ptiind ce 'i se intimplase, veni pi ce.zu


inaintea lui, pi 'i spuse tot adeverul.

zice: du te la casa ta la ai tei,

Cu densul, pi intr.& unde era copila.


41 $i apucand mina copilei
zice:
Talita, cumi, ceea ce insemneazii: copile,
scoall te. 42 $i
tie zic

34 Iar el 'i zise: fiica, credinta ta te


a scapat; mere in pace, pi fit sknatoes& de rana ta.

35 Vorbind el inche vin uni de la

mat marele sinagogei zicend cii, fiica

ta a murit; pentru ce mat superl pe


repezi de pe ripe, in mare, ca la doe Inve.te,torul? 36 Iar Iisus ne lufind
mil, 9i se Inecarl in mare.
14 $i in seams, cuvintul vorbit zice catre
cei care 'i pApteau fugith pi vestire, in mat marele sinagogei: nu te tome,
amp pi la tarn; pi venire, se. vaze. ce crede numat. 37 $i nu lasi pe nimes'a intimplat. x5 $i yin la Iisus, pi nea cu densul s& '1 urmeze impreuni,
'Ted pe demonizatul, care avusese le- cleat numal pe Petru pi pe Iacob pi
giunea, stand imbre,cat pi intreg la pe Ioan, fratele lui Iacob, 38 $i yin
minte, pi se temurA. z6 $i cei care la casa mat marelui sinagogel, pi vede
vezuri le spusere, cum s'a intimplat en sgomot pi pe cei care plangeau pi se
demonizatul pi despre porci.
x7 $i v&itau foarte, 3g $i intrand inftuntru
incepurl a '1 raga ca s& piece din ti- le zice: pentru ce faced sgomot pi
nutul lor.
plingeti? Copila n'a murit, et doarme.
x8 Si suindu se el in vas it rugi 4o Dar ei 11 luau in ris. Apol (land
eel care a fost demonizat ca se. fie eu afarit pe toti lea cu sine pe teal codensul. 19 Dar Iisus nu '1 'Asa, ci
pilei pi pe muma ei pi pe cei impreuna
pi

vestepte le cite 'ti a fecut tie Domnul,


pi cum avu mile, de tine. 20 $i se
duse pi incepu a vesti in Decapole
cite 'i a fitcut Iisus; pi toil sL mirau.
21 i trecend Iisus in vas iarap de
cealalte. parte, se acluni gloat& multa
la densul, pi era ling& mare.

indata se scull copila pi umbla; ce.ci


era de doisprezece ant; pi ei se uimire.
indate en nimire mare. 43 $i le po-

runci mult ca nimeni BA nu ptie de


aceasta; pi zise sit 'i se des ei a&
Minunea lui Iisus la femeca sdngereindd menince.
fi la fica dui lair.
22 5i iatd vine unul dintre mai marl
sinagogei, anume Iair, pi vezendu '1
cade la picioarele lui, 23 $i '1 roagA
foarte, zicend ea, fiica mea este pe
moarte, ca venind sit pui miinile peste
ea, ca sit fie scepate, ssi sa triiiasca.

Profetul desprquit in patriea sa.


Apol epi de acolo pi vine in patriea

%-P sa, pi ucenici lui

urmeazli.

2 i

fiind Ambit& incepu sit invete in sins-

goge; pi eel multi ascultind remaserl


uimitl zicend: de unde are acesta ace-

24 $1 pleca eu densul; pi gloat& multe, stea; pi ce este intelepciunea date, acestuia? $i puterile de felul acesta care
'1 urma, pi '1 strimtora.

25 $1 o femee fiind in cur ere de se fac prin miinile lui?

singe de doisprezece ant, 26 $i suferind multe de la multi doftorl pi cheltuind tot ce avea, pi nefolosind nimic
ci mergend spre mai reu, 27 Auzind
cele despre Iisus, venind in gloat& dinapoi, atinse veptmentul lui; 28 CAA
zicea, ca data vol fi atius numal veptznintele lui, vol fi scApatii 29 $i in-

data fu secat isvorui singelui ei,

pi

simti in corpul ei el este vindecate, de


rani. 30 $1 inclatii Iisus cunoseend

in sine puterea ce epi din el, intor-

3 Oare nu

este acesta teslarul, fiul Maril pi fratele


lui Iacob pi Jose pi Iuda pi Simon? $i

nu stint surorile lui aid la not? $i se


smintiau in el.

4 Dar Iisus le zise el nu este tin

profet despretuit de cat in patriea lui


pi intre neamurile lui pi in casa lui.

5 $i nu putea face acolo tiict o minune,


de cat punend miinile peste putini bobnavl tiimidui. $i se mire de necredinta lor.
Trimiterea celor doispredece apostoli.

cendu se in gloat& zise: tine 'ini atinse


6 $i umbla prin satele d'imprejur
vestmintele?
31 Iar ucenici Bei 'i
ziseri, vezl gloata care te strimtoreazi invittitnd.
7 $i chum& la sine pe cei doisprepi zici: tine me atinse? 32 $i se unit
imprejur si, vaza pe care fiicu aceasta. zece, pi incepu a 'i trimite cite dot, pi

www.dacoromanica.ro

36

[6.8-46.

MARCU.

le dete putere asupra spiritelor necu- masa nu voi s'o inlature. 27 *i inrate, 8 *i le porunci ca sit nu lea data trimitend imperatul pe un spenimic cu sine pe tale de cat numai culator porunci sit aducit capul lui;
toeag, nici paine, niel traista, nici 28 Si ducendu se 'i a Meat capul in
aroma la incingetoare, 9 Ci inceltati inchisoare, si aduse capul lui pe disc
cu sandale, si sit nu imbracati doe si '1 dete fctci, iar fats, it dete mumei
vestminte. xo $i le zise: unde yeti fi sale. zg i i auzind ucenici lui venira
intrat in casit, acolo remaneti peno ca,nd si luara corpul lui most, si 'I puserit in
vett fi csit de acolo. zz *i in on ce morment.
loc care nu va fi primit pe vol, nici nu
Sciturarea celor cinci mii.
vor fi ascultat de vol, esind de acolo
3o *i se string apostoli la Iisus, si
scuturati Wine de sub picloarele
voastre spre marturie lor. Adder sic '1 instiintara de toate cate fiticurit si
vo6, mai usor va ft SodomiWor Si Go- Invetare. 3x *i be zice: veniti vol
morqilor in zi de judecatd, de cat ora- &sive la o parte, In loc pustiu, si
sului aceluia. 12 $i esind ei preclicarit odihniti ye putin. Caci erau multi care
13 *i veniau si care se duceau, si n'aveau
ca oameni sit se pocalaseit.
scoteau afara multi demoni, si ungeau timp potrivit nici sit manance. 32 *i
cu untdelemn pe multi bolnavi si 'i plecara in vas la un loc pustiu la o
tameduiau.

parte.

33 *i multi 'i vezure ducendu se si


cunoscure, si alergara acolo pe jos
14 $i auzi Erod imperatul, cad se din toate orasele si sosirit inaintea lor.
facuse cunoscut numele lui, i zicea ca 34 *i esind Iisus vezu gloats multi., si
Tdierea capului sf Ion. botestitorul.

loan Botezetorul s'a sculat dintre morti, 'i se facu mile de ei, ca erau ca of
si de aceea lucreaza puterile in el. neavend pastor; si incepu
invete

x5 All ziceau ca este Elie; iar alti

ziceau ca este tin Profct, ca unul dintre profeti. 16 $i auzind Erod zicea:
este Ioan al carui cap eu '1 am titeat,
acesta s'a sculat dintre morri.
17 Cad Erod ensusi trimitend puce
mans pe Ioan si '1 legit in inchisoare
pentru Erodiada, femeea lui blip fra-

multe.

35 *i Sind acum mult timp din zi,

apropiindu se de (Mitsui ucenici sei zi-

ceau ca pustiu este locul,

si ceasul

tarziu acum; 36 Da be drumul ca


ducendu se in locurile d'imprejur si in
sate sit 'si cumpere ce se manance.
37 Iar el respunzend be zise: dati le

tele sett; fiind ca se insurase cu ea. voi sit manance. Dar ei zic lui: duzs Pentru ce. loan zicea lui Erod ca cendu ne sit cumperem paini pentru
nu 'V se cuvine sit aibi pe femeea fra- doe sute de denarT, si sit le darn se
telux tea. x9 Iar Erodiada ayes unit, manance?
38 Iar el be zice: eke
pe el i voia se. '1 omoare, dar nu pu- paini aveti? Merged si vedeti. $i ei
tea; 20 Caci Erod se temea de Ioan, stand zic: cinci, sl doi pesti. 3g *i
stiindu '1 berbat drept si sant, si '1 be porunci se. 'i puns pe toti se saza
'Astra, si ascultandu '1 sta mult pe gan- mese mese pe earbe verde. 4o *i sedurl, dar 11 asculta bucuros.
zura cete cete, cate o mite si cate cinci
2x *i fiind zi nimeritil, cand Erod
de zioa nasteril sale film osp(1t celor
mai marl' ai sei si capitanilor si celor
d'inteiu ai Gable], 22 *i intrand feta
Erodiadei i jucitnd, placu lui Erod si

zeci.

41 *i luand cele cinci paini si

cei doi Pests, cautand spre cer binecu-

yin* st frame painile si dete ucenicilor ca sit le dea in maini, si pe cei


doi pesti
imparti la toti. 42 *1
celor care sedeau irrnreuna cu el la mancare toti si se saturant; 43 *i

masa, iar imperatul zis i fetei: cere 'mi


on ce voesti, ei 'ti V01 th; ! 23 i jura
ei ca orT ce vei fi cerut (.e la mine, 'ti
voi da pea la jumetate d.n imperatiea

Nara fremituri doesprezece cosuri urnplute, si de la pesti. 44 $i erau cei


care mancara painile cinci mil de barbati.
mea.
24 *i esind zise mumel sale:
Iisus umbleind pe mare.
ce sit cer? Iar ea zise: capul lui Joan
Botezetorul. 25 *i intrand indata cu
45 *i indata sili pe ucenici sei sit
grabs la imperatul ceru zicend: voesc intre in vas, si sit treace inaintea lui
ca numal de cat sit 'ml dai pe disc ca- de cealalta parte spre Betsaida, pene
pul lui Ioan Botezetorul. 26 *i in- ce el dii drumul gloatei.
46 *1
tristandu se foarte imperatul pentru dupe ce lass se duse pe munte se
jurarnent si pentru cei care sedeau la roage.

www.dacoromanica.ro

0.47-7.30.]

MARCU.

37

47 $i fitcendu se Beard vasul era In

g $i le zise: foarte bine, desfiintati


mijlocul mdrii, gi el singur pe uscat. porunca lui Dumnezeu, ca sit pdstrati
48 $i vezendu 'i pe dengi muncindu se rinduiala voastrd. to Cad Moise a
pe cA.nd tritgeau cu lopetele, de oare zis: einstegte pe tatAl tCiu gi pe muma
ce ventul era improtivitor, ce.tre a ta" gi tine vorbegte de reit pe tats
patra streaja din noapte vine la dengi sau pe muma sa moard negregit".
=bland pe mare, gi voia Ba tread): pe xx Jar vol zicetT: data un om va fi zis
langcl. dengi;
49 Jar ei vezendu '1 tatalui sau mumei: corban, adecd ddumbland pe mare li se pitru ed. este o ruit este Domnului orl ce ai folosi de
ndlucti, pi strigarit tare; cad top il la mine.
x2 Nu '1 mai lAsati sa fact
vezurd gi se spiiimentard. 5o Dar el nimic pentru tatAl sett sau muma sa,
indata vorbi cu dengi, gi le zice: in- 13 Desfiintand astfel cuvintul lui Dumdrdsniti ; au stint; nu ve temeti. 51 $i nezeu prin rinduiala voastrA, pe care
se sui la dengi in vas gi se potoli ven- ati dato; gi asemenea de acestea multe
tul; gi erau uimiirT foarte tare intre facet!.
dengi gi se mirau; 52 Pentru eii nu
14 $i ebemAnd la sine iaritg gloats
pricepurit din pain!, de oare ce inima le zise: ascultati me toil gi intelegeti.
for era impetritit.
15 Nu este nici un lucru de din afard
al omului, ce intrdnd intr'ensul poste
Vindecare de bolnavi.
sa '1 spurce: ci cele ce es din om
53 $i trecend venire spre termul stint care &pure& pe om. x6 Daca
Genesaretului, gi traserd la uscat. are dm va urechi, sd asculte cu luare
54 $i egind ei din vas, indata cunos- aminte.

55 Oameni cutreerarit tot


17 $i eind intra in cast de ta
tinutul acela, gi incepurd sit educe gloatd, iI intrebard ucenici lui despre
bolnavi pe paturi acolo, uncle auziau ca pada. x8 Jar el le zice: astfel dar
este. 56 $i oil uncle intra in sate gi vol nu pricepeta Nu intelegeti ca
sau orage sau locurl, puneau in tirgurl ori ce intrii. de din afard in om nu
cendu '1,

pe neputinciogi, gi '1 rugau ca sa atingd poate sa '1 spurce,

numal ciucurele vegtmentului sell; gi


cats '1 atingeau, erau scApati.
Iisus ne indemnii sd ne feria; de
porunci omenesci.

TinstLadeirriA jaardievnesnuiltifafiriinsedi gdieuniai

dintre carturarT venitl find de la


7Jerusalem.
2 $i vezend pe rani dintre

z9 CA nu intrit in

inima lui, ci in pantece gi ese afard in


cloaca, curittind toate bucatele? 2o $i
zise ca ce ese din om, aceea spurel pe
om. 21 Cdcl de dinduntru din inima
oamenilor, es gandirile rele, desfranarT,

22 Furturl, omorurl, adultere, pornirl

spre tot felul de inavutire, reutate,

ingalaciune, necumpetare, pismd, de-

ucenici lui ce. rnitnitncit pAinile cu fdimare, trufie, necumintie; 23 Toate


maini necurate, adecd nespitlate, 3 Ca- relele acestea es de dinituntru gi spurcd
cti Farisei gi tot! Judd data nu 'pi pe om.
spalit maInile racendu le pumn nu
Iisus vindecti pe fata femee! din
mAnancit, tinend rinduiala bdtrinilor,
Sirofenicia.
4 $i de la tirg venind data nu se tin24 $i sculandu se de acolo se duse
biteazit nu maitancii, gi alte multe stint
pe care le au primit BA le tint, precum, in tinutul Tirului i Sidonulni; ei in-

spitlarile prin afundare a paharelor


gi urcioarelor gi vaselor de aramd,
5 *i '1 intrebard farisei gi citrturari:
pentru ce neenici tei nu =bid dupe

rinduiala batrinilor, ci mAnancA painea


Cu main! necurate?

6 lar el le zise: bine a profetizat

Isaia despre vol, fiitarnicilor, cum este


scris: Attest popor cu buzele me cin-

stegte, dar inima for departe este de


mine; 7 In zadar me cinstesc Inv&
Vind invataturi ce sant porunci omenegti." 8 Lasiind porunca hii Dum-

trAnd intr'o cast, voi ca nimeni sa nu


gtie, dar nu putu sit fie necunoscut;
25 Ci indata auzind despre densul o
femee, a carei fats avea spirit necurati
venind cdzu la picioarele lui; 26 $1
femeea era Elinit, de neam Sirofeniciand. $i '1 ruga ea sa scoatA demonul
din fata ei. 27 *i Iisus 't zise: last
mai 'nteiu se. 0 sature copii; cdci nu
este bine a lua pdinea copiilor gi a o
arunca ainilor. 28 Jar ea respunse
zice: aga este, Doamne; dar gi
gi
cftini de sub mast miinancit din framiturile copiilor. 29 $i zise ei: pentru
acest cuvint mergi, a egit demonul din

nezeu tineti rinduiala oamenilor: spaletrile prin a fundare a urcioarelor ,Si paharelor; 6 alte de aseminea multe faced. fata ta.

3o $i dupe ce se duse la

www.dacoromanica.ro

[7. 31-8. 33.

MARCU.

88

ucenici uTtasere se Tea paIn!,

casa ei aflfi copila zlicend in pat Qi desi nu aveau cu densi in vas de cat o
monul esit.
paine. 15 $i le porunci zicend: luati
fisus vindecd pe un surdomut.
aminte, feriti ye de aluatul fariseilor
z6 $i se gan31 $i esind iaras din tinutul Tiru- si de aluatul lui Erod.
lui veni prin Sidon spre mares Galilei diau intru sine ea paint nu avem.
prin mijloeul tinutului Decapole. 32 $i 17 Dar Esus iutelegend le zice: ce ye
i aduc pe un surd si mut, si '1 roage gandit.I ca nu aveti pain'? Nu priceca sii pans mama peste densul. 33 $i petI niel nu intelegeti? AvetI inima
luandu '1 din gloittli la o parte plum voastre invirtosate? z8 Ochi avend
degetele in urechile lui Qi scuipand nu vedeti, si urechi avend nu auziti,
atinse limba lui, 34 $i cautand spre si nu ye aducetl aminte, zg Cand am
cer suspina pi 'i zise: Efata, :idea., frant cele cinci paIni la cele cinci mil,
deschide te. 35 $i se deschise ure- si cate cosuri pline de fremiturT luchile lui, si indate se deslega legatura aratl? Doesprezece zit ei. 20 $i
limbei lui, Qi vorbia bine.
cand am &tint cele sapte la cele patru
36 *i le porunci se. nu spunk nime- mil, cate cocurl umplute cu framiturl
nui; dar cu cat le poruncia, cu atilt luareti? $i ei zic: sapte. 21 $i le
mai mult vestiau ei. 37 $i se mirau zise: nu intelegetl anche?
peste mesure zicend: bine a ficut toate;
Vindecarea unui orb.
Qi pe surzi 'i face se Ruda, Qi pe mutt
22 Si yin la Betsaida. $i 'i aduc
se vorbiasce.
pe un orb, si '1 roage sii '1 atinge.
Sciturarea celor patru mil.
z3 $i luand de mane pe orb it scoase
Q In zilele acelea find iaritc gloat& afare. din sat; si dupe ce scuipa in ochi
14 Si

U multii, Qi ne avend ce sa inenance,


chemand la sine pe ucenici sei le zice:
2 '111i este mile de gloats, ca de trei
zile acum staruese lange mine si nu au
ce s. menance; 3 $i data le vol da
drumul nemfincati la casele tor, vor le-

lui, punend malnile pe densul, it in-

treba dace zereste ceva. 24 $i ultandu


se in sus zise: zeresc oameni, ce. vez ca
copaci pe cei care umbla. 25 Dupe

aceea puse iaras mrtinile pe ochi lui,

si vezu bine, si fu adus la starca de


sina de foame pe drum; si uni din- mai 'nainte, si vedca in departare toate
tr'ensi an venit de departe. 4 $i lemurit. 26 $i trimise la case lui
respunsere. ucenici sei ca de unde va zicend: nu intra in sat, nick nu spline
putea tine va sk sature pe acestia cu cuiva in sat.
paine aci in pustie? 5 $i intreba:
Mdrturisirea lui Petru.
cate paint aveti? lar el ziserli: sapte.
6 Si porunceste gloatei sa sea, jos pe
27 Si eei liens si ucenici sei in sapament; Qi luand cele sapte paint mul- tele Cesarei lui Filip; ci pe tale intreba
tumind frame, Qi dete ucenicilor sei ca pe ucenici sei zicendu le: tine zic
se. be punk' inainte; si is pusere inain- oameni ce sant eu? 28 Iar ei respuntea gloatei. 7 $i aveau putini pesti- sere zicend ca Ioan Botezetorul, alti
soil; si biuecuvintand puse inainte $i Elie, iar alti ce. egti until dintre prope acestia. 8 $i mancare. si se satu- feti. 29 $i el 'i intreba: dar vol tine
rare., si luare. prisosuri de framituri zicetl ce sant eu? $i respunzend Petri'
sapte cosurl. g Iar ei eran ca la pa- i zice: to esti Christosul. 3o $i I
tru mil. Si le dete drumul. zo Si in- certa ca se nu spunk nimenui despre
data intrand in vas cu ucenici Bei veni densul.
in partite Dalmanutei.
1

Cererea de semne ceresci. Sci se fere-sec

de aluatul fariseilor fi al lui Erod.


ix Si Ora farisei si incepure a se
price cu densul, cerend de la el un
12 Si
semn din cer, ispitindu '1.
suspinand adanc in spiritul sea zice:
pentru ce neamul acesta cere seam?
Adever zit voe tit uu se va da semn
neamului acestuia. 13 $i lasandu
intrand iaras in vas trecu de cealalte
parte.

Anteia vestire a patimelor.

31 $i incepu a 'i invsta ce Fiul

omului trebue sa sufere multe, si sa


nu fie primit drept bun de cetre betrini si mat maxi preotilor si carturafi
si se. fie omorit F,;i dupe trei zile zit in32 tii vorbia cuvintul pe fate.
$i luandu 'I Petru la sine incepu a '1

vieze.

33 Iar el intorcendu se 10 vezend pe ucenici sei cern'. pe Petra si


zice: mergi inapoia mea, satana; ea
certa.

nu ai in gaud cele ce mint ale lui


www.dacoromanica.ro

MARCU.
S.84- 9.32.]
39
Dumnezeu, ci cele ce glut ale oame- ch, Elie a si venit, si Mewl eu el cite
nilor.
voiri, dupe cum este scris cu privire
34 $i chemand la sine gloata im- la densul.
preunt cu ucenici Bei le zise: on tine
Vindecarea wnui indra,cit.
voeste se, vie dupe mine, it se lepede
de sine si sit lea crucea sa i sfi 'ml
14 $i venind ei la ucenici vezure.
urmeze. 35 Cad tine va fi voit sit 'ai gloatit multit imprejurul lor ai c'artuscape sufletul, 11 va perde; dar tine va rani pricindu se impreunit cu densi.
fi perdut sufletul seu pentru mine si 15 $i indatit twat gloata vezendu '1
pentru evanghelie, acesta 11 va scdpa. remase ulmite, Qi alergand spre el 'i
36 Caci ce foloseste ca omul se, castige urau de bine. 16 $i i intreba: penlumea intreage si st pearzit sufletul tru ce ye priciti cu densi? 17 $i reseu? 37 Caci ce ar da omul in sehimb spunse lui unul din gloatii: Invatittopentru sufletul sect? 38 Citel tine se rule, adusei la tine pe fiul men, avend
va fi rusinat de mine i de cuvintele spirit mut, IS $i on uncle l'a apumele in acest neam desfranat Qi peat- cat, 11 sgudue; si el spumeazil si scartos, gi Fiul omului se va rusina de el, sneste dinti si se usual; ci am zis ucecand va veni intru marirea Tata liu nicilor tei es '1 dea afarii, dar nu furt
Ben cu santi angeri.
in stare. ig Ian el respunzendu le
zice: 0 neam necredincios, pene And
Schimbarea la fatd.
vol fi cu vol? Pone cand ve vol
i zise lor: adever zic voe et aunt 1nel:dui? Aduceti '1 la mine. 20 $i
9 uni din cei de fate, care nu vor '1 adusera la dinsul. $i vezendu
gusta moarte pene ce nu vor fi vezut '1, spiritul indatit it scutura tare, si
impertitiea lui Dumnezeu venal, intru etizend la ptment se svercolia spu-

putere.
mend.
2 $i dupe vase zile Iisus lea cu sine
21 *1 intreba pe tatil lni: cat timp

pe Petru pe Iacob si pe Ioan si


duce pe dens' pe un munte inalt, singuff la o parte. 3 $1 se schimba la
fate, inaintea lor; gi vestmintele lui se
filcurt stralucitoare foarte albe, cum
inhibitor pe ph,ment nu poate initlbi
astfel. 4 $i Ii se artta lor. Elie impreunt cu Moise, ai vorbiau impreunt
eu Iisus. 5 $i incepend Petru zice

este de cand 'i a venit aceasta? Iar

el zise: din copilarie; s2 $i de multe


orl '1 a aruncat ehiar in foe si in apt,
ca sit '1 pearziti; dar daca poti ceva,
ajutit ne, fiindu 'ti mill de nol. 23 Iar

zise: daca poti"; tot este cu


putintt celui care crede. 24 qi inIisus

datit strigand tated copilului zise: cred,


ajutit necredintei mele. 25 Ian Iisus
lui Iisus: Rabi, este bine ca se, fim icir vezend eft aleargt aci eoatil, certa

si se, facem trei collbi, tie una si lui spiritul necunat zicendu 1: spirit mut
Moise una i lui Elie una. 6 Cad nu si surd, eu 'ti poruncesc, eel afart din
stiea ce sit respunza, Sind el erau plini el, si at uu mai intri intr'ensul. 26 $i
de spaiml. 7 $1 se filen un nor urn- strigand si tare sgaduindu '1 esi afarii;
brindu 't pe densi, ai fu un glas din si copilul fu ca un mort, in cat multi
27 Dar Iisus
nor zicend: acesta este Fiul men eel ziceau eft a murit.
8 $i de apucand mans lui ii ridica, $i el se
Yuba; ascultati de densul.
odatl privind ei imprejur mt vezurit pe scull.
28 $i intrand el in cast ucenici lui
nimenea de cat numal pe Iisus singur
it intrebarit la o parte: pentru ce noT
cu densi.
g $i dandu se ei jos de pe muntele nu puturtm se, '1 ditm afarl? 29 $i
aeela le pornnci ca sit nu spue la ni- le zise: acest fel prin nimic nu poate
menea cele ce vezuriti, de cat numal esi afart, de cat numal prin rugaciune
cand Fiul omului se va fi sculat dintre
morti. 10 $i ei tinurt cuvintul in sinele cercetand impreunt intre densi ce

gi

postire.

A doa vestire a patrimilor.


3o $i wind ei de acolo treceau prin
is $i '1 intreban zicend: pentru ce ztc Galilea, sc nu voia ca se, etie cineva.
farisei si citrturari eft trebue sit villa 31 Ctici invata pe ucenici set, si le zimai 'nteiu Elie? 12 Iar el zise: Elie cea ca Fiul omului se de, in maini de

insemneazt a se scula dintre morti.

venind mai 'nteiu, intocmeste iarita oamenl, gi '1 vor omori, Qi omorit fiind
toate. Dar cum este scris cu privire la dupe trei zile se va scull. 32 Dar
Piul omului? Sa sufere multe t el fie ei nu intelegeau rostul, Qi se temeau
ocotit drept nimic. x3 Dar zic vod el '1 intrebe.

www.dacoromanica.ro

54

[9. 33- 10.21.

MARCU.

40

Gd2civa pentru tine e mai mare.


Se recomandci smerenia fi stimarea celor

Deaplrfirea bdrbatului de femee.

*i sculandu se de aeolo vine in

Sa ne ferim de smintila.
10 tinutul Iudei anume ye dincolo
33 *i veniri la Capernaum; ci fiind de Iordan; pi iaris se string gloate
In easa 'i intreba: ce ye chibzulatb pe spre densul;
cale? 34 Dar ei ticeau; clef se chib2 $1 iaras 'i Invite, dup6, cum avea
zuiri intro densi pe cale tine BA fie obicelu. $1 apropiindu se farisei '1 inmal mare. 35 *i sezend chema la sine trebau data se cade bArbatului ea lase
pe eel doisprezece, pi le zice: daca femeea, ispitindu '1 ei. 3 lar el revoeste vre until BA fie inteiu, va fi in spunzendu be zise: ce v'a rinduit Moise"
urmi de totb pi slujitor al tuturor. 4 Iar ei ziserh: Moise dete voe sa 'i
36 $i luand un copil 11 puse in mij- eerie carte de despArtire pi sa o lase.
locul lor, pi dupe ce '1 imbritisi be 5 *i Dais be zise: in vederea invirtozise: 37 On tine va fi primit in nu- gAril inimei voastre ye serise aceasta
mele men pe until dintre acestl copil, porunei. 6 Dar de la inceput de
mici.

pe mine me primeste; pi orl tine me


va fi primit, an me primeste pe mine
ci pe cel care m'a trimis pe mine.
38 Atuncf Joan 'i zise: InvAtAtorule, :Aim pe until care in numele ten
da afara pe demonl, care an ne urmeazi pi '1 opririlm, pentru ca nu ne

fipturi bArbat pi femee 'i a &cut pe


densi; 7 De aceea va lase. omul pe
trail seu pi pe muma sa, vi se va lipi
de femeea sa. 8 *i vor fi cei doi un
trup", in cat nu mal stint doi, ci tin

trup. 9 Deci ceea ce Dumnezeu impreuna, omul al nu despartA.


111102 noe.
39 Dar liens 'i zise: an '1
xo *i in casa iaras it intrebara uceopritl; cid nu este nimenea care va nici despre aceasta. xx Iar el le zice:
face minune in numele meu pi va pa- on tine va fi Pleat pe femeea sa pi se
tes, nnmal de eat sa vorbiasca reu de va fi insurat cu alta, sevirsaste adulter
mine. 4o Cad tine nu este improtiva fate eu dense; xa i dace ea lisand
noastri, pentru nob este; 41 Cud tine bitrbatul ei se va fi miritat cu altul,
va fi dat voe sa 1341 un pabar de spa sevirsaste adulter.
in numele men, pentru ca sintetI ai
Iisus binecuvintled prunca.
lui Christos, adever zie voe ei nu va
perde plata ea.
i3 *i aduceau la densul copil, ea

42 *i tine va fi sminteali unuia si 'i atingi pe ei; dar ucenici infrundintre acestl mid care cred In mine, tau pe cei care 'i aduceau. 14 Iar
mai bine este pentru el daca este puss Iisus vezend se milini adane pi is zise:
o peatrA, de moara. Imprejurul gatului 16841 copii sa vinit la mine, nu 'i

sea pi este aruncat in mare. 43 $1 opritI; act imperitiea lui Dumnezeu


data te va fi smintit mina ta, tale o; este a unora ca acestia. 15 Adever

este bine ca to ea intri in vieati zic voe, orb tine an va fi primit

impe-

stramb, de cat avend doe maTni sa tiea lui Dumnezeu ca tin copil, an
to duel in gheeni in focul nestins. va intra intr'ensa. 16 *i iinbrati-

44 Unde vermele lor nu moare fi focul sandu 'i bineeuvinta, punend maInile
nu se stinge. 45 *i dace piciorul ten asupra lor.
to sminteste, taie '1; este bine ea to BA
Tinfrul aunt.
intri in vieati selliop, de cat avend
doe picioare sa fib aruncat in gheenii
17 *i esind el in cale, alergand until
in focul nestins, 46 Uncle vermele lor pi Ingenuchind inaintea lui it intreba:
nu moare ei focal nu se stinge. 47 $i InvitAtorule bune, ce BA fac ca sa
data ochiul ten te smintecte, da '1 moctenesc vieata vecinicit? 18 Iar
awl.; este bine pentru tine sli intri Iisus 'i rise: pentru ce me numecti
e'un ochiu in imperatiea lui Dumne- bun? Nimenea nu este bun de cat nuzeu, de cat avend dot ochi BA fit arun- mal until, Dumnezeu. 1g *tit poruncat in gheena focului. 48 Unde ver- elle: nu sevirsi adulter, nu omori, nu

mele lor nu moare pi focul nu se Pura, nu mArturisi mincinos, an nedrepstinge." 49 Clef fie care va fi sarat eu trio, einsteste pe tatil ten pi pe muma
foe, fi on ce jertfd cu sane va fi stiratii. ta." 20 Iar el 'i zise: Invitatorule,
5o Bung este sarea; iar data sarea
se face nesAratoare, Cu ce o vett indrepta? Avetb sare in yob &sive pi
avetb pace um cu alti.

toate acestea le am piizit din tineretea

zx *i Iisus uitandu se la el, il


ll lipseste: du tei
vinde toate cite ai pi di siraeilor, p
mea.

iubi pi 'i zise: una

www.dacoromanica.ro

MARC1.1.
10.22 - 11.6.]
41
vel avea comba.rd. In cer; pi vino, ur- tez eu? 39 51 ei ziserd: putem Iar
meaz4 'mi, 22 Dar el mAlmindu se Iisus le zise: paharul pe care it beau
de cuvintul acesta plea intristat; cad eu 11 vet! bea, pi cu botezul en care
avea avutil multe.
me botez eu vett fi botezatl; 4o Dar

23 $i liens uitdndu se imprcjur zice a sedea d'a dreapta mea sau d'a stanga

ucenicilor sei: cat de greu vor intra nu este al men a da, ci se va da aceavuti in imperatiea lui Dumnezeu. lora pentru care s'a gAtit.

24 Iar ucenici erau uimiti de cuvintele


41 $i auzind cei zece incepurd a se
lui. Dar Iisus iarlt respunzend le zice: mahni adane asupra lui Iacob pi Ioan.
copil, cat de greu este a intra In im- 42 $i chemandu '1 in sine Lens le zice:
perAtiea lui Dumnezeu aceia care se 041 clL cei care se par a domni peste
sncred in avutif. 25 Mal lesne este pd.ganI stdpinesc pe acestia, pi cei
pentru o cdmill sit tread. prin urechea maxi ai lor intrebuinteaz4 puterea asuacului de cat pentru un avut s4 intre pra lor. 43 Dar an astfel este intre
in imperittiea lui Dumnezeu. z6 Iar vol; ci care ar voi sA fie mare intre
ei se infiorard ma! mult zicend intre vol, va fi slujitorul vostru, 44 $i care
denpi: pi tine poate fi mantuit? 27 Iar ar voi sit fie inteiu Intre vol, va fi slugs
lime uitandu se la &Hsi zice : la tuturor; 45 MI pi Fiul omului n'a
oameni este en neputintd, dar nu in venit ea sit fie elujit, ci ca sit slujascA
Dumnezeu; cdci tot este cu putintd la pi sd, dea sufletul seu pret de rescumDumnezeu.
perare pentru multi.

28 $i Petru incepu a 'i zice: iatd


noI lAsardm tot, si 'ti am urmat tie.

Bartimeu.
2g Atunci respunzend Bens zise: adever
46 $i ei via in Ierichon, pi. pornind
zic voe, nu este nimenea care Uzi casd el de in Ierichon pi ucenici lux pi gloatit
sau frail sau surorl san mural, san tatA rani* sedea lfingd cale un orb cerpesau femee sau copil sau tarine pentru tor, Bartimeu, fiul lui Timeu. 47 $i
mine pi pentru evanghelie, 3o Daca auzind cd este Iisus Nazarenul, Incepu

nu va fi luat insutit acum In timpul a striga pi a zice: Fiule_al lm David,

acesta case pi frail pi surorl vi mume Iisuse fie 3T milli de mine. 48 51 '1
pi copil pi tarine printre urmarai, pi in infruntau multi ca sd teed; dar el en
veacul viitor vi eatA. vecInica. 3x Multi mult mai tare striga: Fiule al lui Dadar fiind inteiu vor fi in urml pi cei vid, fie 11 mild, de mine. 49 $1 stand
din urm4 vor fi Inteiu.
liens zise: chemati '1. $i ei chemard pe
orb zicendu
indrdsneste; scoallt, te
A treia vestire a patimelor.
5o Iar el aruncand la o
cheamd.
32 $i ei erau pe cale mergend In parte vestmentul seu, sarind veni la
sus la Jerusalem, pi Iisus merges inain- Iisus. 5x $i respunzend liens 'i zise:
tea lor, pi erau uimitI, far cei care ce voecti sA 'ti fac? Iar orbul zise:
urmau se temeau. $i ludnd la sine ia- Rabum, sd vez. 52 $i Iisus 'i zise:
rap pe cei doisprezece incepu a le du te; credinta ta te a sciipat. $i inspune cele ce erau s4 i se intimple, datd van, 'pi 'i urma pe tale.
33 CA iatit mergem in sus In Jerusalem
pi 1%1 omului va fi dat maI marilor Aducerea mesnzului. Intrarea lui Iisus
preotilor pi carturarilor, pi it vor osindi
la moarte, pi '1 vor da in Datum jpitgdnilor, 34 $i '1 vor bajocori, pi '1 vor

in Ierusalem.

II

$i cand se apropiard ei de Ieru-

salem, in Betfaghe pi Betanial epre

scuipa, pi 'I vor biciui, pi 'I vor mod, muntele maslinilor, trimite pe dot dintre ucenici sei pi le zice: 2 Mergeti
dar dupe trei zile se va scula.
in satul ce este inaintea voastrd; ci inFill lui Zcbedeu.

datd intrand Inteensul yeti afla un

35 $i yin In densul Iacob pi loan, mans legat, pe care n'a cezut anche

fii lui Zebedeu, zicendu

Invittlitorule, nimenea dintre oameni. Deslegati '1 pi


aduceti '1. 3 $i data einem v ar zice:

voim sit ne fad ceea ce vom cere de


la tine. 36 Iar el le zise: ce voiti ea
eu s4 ve fac? 37 Iar ei ziserl: dd ne
sit sedem nnul d'a dreapta ta, pi altul
d'a stfinga ta in mdrirea ta. 38 Dar
Iisus le zise: nu stip ce cereti. Puteti
bea paharul pe care '1 beau eu, san s4

pentru ce facet! aceasta? Spunetl tit


Domnul are trebuintd de el, pi Indatd
it trimite lards aci.
4 $i se duserd, e aflard manzul Te-

gat la 04 afarit la drum, pi '1 des'cage..

5 $i uni dintre cei care ste-

fits botezati cu botezul cu care me bo- team scold be ziceau

www.dacoromanica.ro

ce facati dealer

54*

42

[11.6- 12.11.

MARCU.

gand minzul? 6 Iar ei In spuseri cite ve rugati si ceretl, credeti ca ati


Cum a zis Iisus, el 'i lasarl. 7 $i luat, si yeti avea.
25 $i and stati rugAndu ve, ertati
aduc manzul la lisus, si pun pe
densul vestmintele lor, si el sezu pe daca aveti ceva improtiva cuiva, ca si
tatal vostru care este in ceruri so. ye
densul.
8 $1 multi asternurl vestmintele for erte gresalele voastre. 26 Iar daca

pe cale; iar alti frunzis, pe care it voi nu ertati, aid tateil vostru care
tleasera din tarini. 9 $1 cei care este in ceruri nu va erta grefalele

mergeau inainte, si cei care veniau in voastre.


urmi strigau: Osana binecuvintat este
lisus 4i apera atot putinta sa.
eel ce vine in numele Domnului;"
27 $i ei yin hills la Ierusalem. $1
xo Binecuvintata este impertitiea viitoare a Tatului noatru David, Osana =bland el in santuar vin in densul
mat mari preotilor si cArturari si biin cele de sus.
trini, 28 $i 'i ziceau: cu ce putere
Iisus blestemel smochinul, curcitti templul, fact acestea? Sau eine 'ti a dat puterea
recomandci credinfa, rugeiciunea fi ingd- aceasta ca se. fa ci acestea?
duirea reciprocci.
29 Iar Iisus respunzend le zise: ye
xx i intro. in Ierusalem in santuar; voi intreba ,Si. eu un euvint, si respunei privind imprejur toate, tarziu fiind deti 'mi, si vol spune voe cu ce putere
acum ceasul, esi la Betania, cu cei fac acestea. 3o Botezul lui Ioan era
doisprezece.
din cer sau de la oamenl? Respundeti
12 $i a doa zi, esind ei din Betania, 'mi. 31 $1 cugetau intru sine zicend:
flAmOnzi.
13 $i vezend de departe un data zicem din cer, va zice: pentru ce
smochin avend frunze, veni, poste va dar n'ati crezut lui? 32 Dar si zigisi ceva inteensul; si venind la el nu cem: de la oameni? Se temeau de pogasi nimic afara de frunze; caci nu era por; ciici tots tineau inteadever pe
timp de smochine.
14 $i respunzend loan ci era profet. 33 $i respunzend
Iisus 'i zise: de acum inainte in veac lui lisus zic: nu stim. $i Iisus be zice:
FA nu mat mtinince nimenea rod din nisi eu tin ye spun cu ce putere fac
acestea.
tine. $i ucenici lui ascultau.
15 $i ei vin la Ierusalem. $i Iisus
Pi lda cu ducrittori viei; petra
intrind in santuar incepu so. dea afarA
umghiulartt.

pe cei care vindeau si pe cei care


eumperau in santuar, si restume me-

dupe aceea incepu a le vorbi


in pilde. Un oin sAdi vie, si o
Bele schimbAtorilor de bani si scaunele
celor care vindeau porumbei, i6 $i imprejmui cu Bard si flicu vas sub lin

I2$i

nu ingaduia ca sA duce. cineva vas prin si clAdi turn, sr o dete lucrAtorilor, iar
santuar, 17 $i Invita si le zicea: nu el se duse departe. 2 $i la timp trieste stria ca rasa mea cash de rugi- mise la luertitori o singit, ca BA Yea de
ciune se va chema" pentru toate nea- in lucritorT din roadele viei; 3 Dar

murile? Tar voi ati fticut 'o pesteri


de tilhari".
a $i anzira mat marl preotilor si
carturari, si carltan cum si '1 pearzi;
cid se temeau de densul, pentru ca
toata gloata era uimitti de inviiti-

ei luandu '1 i/ bAtura, si '1 trimiserl


desert. 4 $i iartis trimise la densi pe
alti slugA; dar si pe acela it rtiniri la
cap si '1 necinstiri. 5 $i iar trimise
pe altul; dar si pe acela it omorirA, si
pe multi altI, pe uni biitendu 'i, pe alti
tura lui.
omorindu 'i. 6 Avea anche un singur
re $i cand se ram searA, eel afari fiu iubit; si '1 trimise in cele din urmii
din cetate.
la lucratori zicend ca se vor sfii de
20 $i trecend ei dimineata vezurA fiul men. 7 Dar acei lucrAtori ziserti
smochinul uscat din rAdticini. 21 $'i intre densi ca acesta este mostenitorul;
aducendu 'si aminte Petru zice: Rabi, veniti so. '1 omorim, si mostenirea va
iati smochinul pe care '1 blestemasi s'a fi a noastrA. 8 Si luandu '1 it omouscat. 22 $i respunzend lisus le zice: ririi, si '1 aruncarti afari din vie.
aveti credinte. in Dumnezeu. 23 Adever g Deci ce va face domnul viei? Va

zic voe ca on tine va zice muntelui veni si va perde pe ]ucrtitori, si va da


acestuia: ridicA te si aruncil te in mare, viea la alti. ro N'ati cetit laid scripsi nu se va Indoi in anima sa, ci va crede tura aceasta: Peatra pe care n'au lust
ca se va face ce zice, acela va avea ori o in Beanis claditori, aceasta a fost Mcc zice. 24 De aceea zic voe, toate cuth pentru cap de unghiu; 11 De

www.dacoromanica.ro

12.12-44j

MAROU

la Domnul a fost aceasta oi este minunata in ochi nostri"?


12 $i cautau ca el punt mans pe
densul, dar se temure de gloata; cael

4$

se intro demi, stiind cit bine be respunse, it intreba: care poruncit este

Inteia dintre toate? 29 Iisus respunse


cit inteia este: Asculta Israel, Domnul
gloata cunosen capentru denoi zisepilda Dumnezeul nostru este unicul Domn.
3o $i iubecte pe Domnul Dumnezeul
aceasta. $i lasandu 'I ei se clusera.
Cestiunea despre censul cesarului.

teu din toata, inima ta si din tot su-

fletul teu si din tot cugetul ten rill din


$i trimit la densul pe uni dintre toata puterea ta." 31 A doa este
farisei Qt Erodiani, pentru ca al '1 aceasta: Jubeote pe aproapele teu ea
prinza in cuvint. 14 $i venind zic: pe tine ensuti." Alta porunca mai mare
Invetatorule, stim a esti iubitor de de cat acestea nu este.
32 $i carturarul zise: bine, inva
&clever, oi nu 11 past de nimenea;
pentru ca nu to uiti la fats oamenilor, tittorule, adeverat ai zis eit unul este
ci en adeverat inveti calea lui Dum- Dumnezeu Qi nu este altul afara de
nezeu. Se cuvine a da cens Cesarului densul. 33 $i a '1 iubi din toad,
eau nu? SA dam sau se nu dam? inima oi din toatil priceperea oi din
15 Dar el eunoscend fatariea for le toata puterea, si a Tubi pe aproapele
zise:-pentru ce me ispititi? AducetT ca pe sine ensusi este mai mult de
cat toate ardereledetot si jertfele.
'mi un denar ca sa vez. 16 Iar ei
aduserit. $i le zice: al cui este chipul 34 Atuncl Iisus, vezendu 'I et respunse
acesta pt inscriptiea? Iar denoi zi- intelepteste, zise: nu esti departe de
seri: al Cesarului. x7 Atunel Deus imperatiea lui Dumnezeu. $i nimenea
le zise: dati Cesarului cele ale Cesa- nu mai indresnia se '1 intrebe.
rului, qi Im Dumntzeu cele ale 1W
David Domnul pi fiat.
Dumnezeu. $i se mirau de densul.
35 $i incepend Iisus zicea pe &Ind
Intrebarea despre invierea mor.
Inveta in santuar cum zic carturari ca
i8 $i yin la densul saducei care zic Christos este fiul lui David? 36 Enea nu este inviere, si '1 intrebau zicend: su1 David 'i zice in spiritul sant: ,,Zis
59 Invittatorule, Moise no a aerie ca a Domnul Domnului meu: cezT d'a
dace va fi murit fratele cuiva, Qi va fi dreapta met pone vol fi pus pe vritjlesat femee, oi nu va fi Moat copil, masj tei scaun a] picioarelor tate."
fratele sou sit lea femeea lui Qi ea ri- 37 Ensusi David il num9te Domn; de
dice urmas fratelui seu. 20 $apte unde dar este fiul 1W ? $1 toatit gloata
frati erau; oi cel d'intdiu luR femee, si it asculta en bucurie.
murind nu lesit urmac. 21 $i o lua
Sd ne Perim de carturari.
eel d'al doilea, si muri nelasand ur38 $i in a sa invittitture zicea: femac; si cel d'al treilea asemenea;
22 $i cei sapte nu Hoare. urmac. In riti ye de carturari care au placere sit
urma de top muri i femeea. 23 La umble in vestminte lungi si carom is
inviere, cand vor fi invieat, a grill plac un trite de bine in tirguri. 3g 5i
dintre ei va fi femee? Caci oapte o cele d'intaiu scanne in sinagogi Qi cele
d'intaiu locurl la ospete; 4o Care
avurit femee.
24 Zise for Iisus: oare nu ye rata- mananci cu degviroire casele Wuciti vol pentru aceasta, neotiind scrip- velor, si se maga intr'adins mult, aceturile, Wei puterea lid Dumnezeu? oda vor lua mai multi elude,.
13

25 Cael cftnd vor fi invieat dintre morti,

Paraua vaduvei.
$i stand el inaintea cutif pentru
despre morti ea invieaza, n'ati cetit in derail privia cum gloata arunca bans
cartea lui Moise, cu privire la, rug, de aroma in cutiea pentru darurT, Qi
cum 'i spuse Dumnezeu zicend: ,,Eu multi avuti aruncau mult; 42 $i ve-

Wel nu se insoart, nici nu se maxi*


ci sant ca angeri In cerurl. 26 Iar

41

sant Dumnezeul lui Abraam Qi Dumne- nind o vecluva Wag arunca doe
43 $i
zeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacob?" leptale, adeeit un cnadrant.
27 Dumnezeu nu este al mortilor, ci al chemand la sine pe ucenici sei be zise:
adever zic voe cit yeshiva aceasta, care
viilor. Tare ve rateeiti.

este Barna, arunca, mai mult de eat

Intrebarea despre porunca cea mai mare. toil care arunca. In cutiea pentru da-

44 Pentru ca, tog aruncarit


28 $i apropiindu se de densul until ruri;
dintre carturari, ascultandu pricindu din ce prisoseote tor, tar aceasta din

www.dacoromanica.ro

MARCU.

44

lipsa ei arunca tot cat avea, tot din zilele acelea.


ce traegte.
Ddrimarea santuarului. Cele din wind
intimp/ari. Strindordrile. Christoqi min-

[13.1-14.1.
i8 Rugati 0 ea se nu

fie fuga voastrd earns; 19 Cad vor


fi zilele acelea suferinte, Rya cum n'a

fost pea scum de is inceput de feptura, pe care a gent o Dumnezeu, qi

cinosi. Semnele ceresti. Venirea lui Chri- nicl nu va fi. 20 $i data Domnul
stay, indrefd. indemnifri de a veghia. n'ar fi scurtat zilele, n'ar seepa nici

Si plecand el din santuar, unul un trap, dar pentru cei alegl, pe care
dintro ucenici sei zice: Inviite- 'i a ales, a scurtat zilele.
21 $i
torule, vezl ce fel de petre gi ce fel de atunci dace 0 zice cineva: iatil aci
eladirl/ 2 Si lisus respunzend zise: este Christosul, sau sate colo, nu crevezi aceste cladiri marl? Nu va fi M- det!. 22 Cad se vor ridica Christoel
asa aci peatre peste peatr4 care se mincinogi qi profeti mincinogi gi vor
face semne qi minuni, spre a duce in
nu fie desfacute.
3 $i stand el pe muntele maslinilor ratacire, daca se poate, chiar pe cei
in fats santnarului, it intrebau la o alegT. 23 Dar vol luati seama; late
parte Petra gi Iacob gi Ioan gi An- v'am spus d'inainte toate.
drelu: 4 Spune nod, cand vor fi ace24 $i in zilele acelea, dupe rifestea? $i care va fi semnul, and ace- rinta aceea, soarele va fi intuneoat ci
stea an se fie implinite toate?
buns nu va da lumina ei. 25 $i ste5 Iar Bens respunzend incepu a le lele vor fi clizend din cer gi puterile
zice: vedetl se nu ve amagiascli. ci- care stint in ceruri vor fi sguduite.
neva. 6 Multi vor veni pe numele 26 $i atuncl vor vedea pe Fiul omumeu zicend ce. en stint, ci pe multi vor lui venind in norT cu putere multe gi
amegi. 7 Iar cand yeti fi auzit res- merire. 27 $i atunel va trimite pe
boae gi gtiri de resboae, nu ye spei- angeri sei gi va aduna pe alegi sei din
mantati; clicl trebue se. fie; dar nu este cele patru venturT, de is cea mai deanche sfirsitul. 8 CAA se va ridica pextatil margins de prtment One is cea
neam peste neam gi imperatie peste mat deptirtate margins de cer.
fmperatie; gi vor fi cutremure pe alo28 InvetatT asemanarea de is smocurea, fi vor fi foamete qi turburdri; chin. and ramura lui este fragete gi
,..,

inceput de durere vor fi acestea.

g Vol Inati seams de vol ensive;


clic1 0 vor da la sinedril qi in sins;
gogi yeti fi batuti qi inaintea stepinitorilor qi imperatilor vett sta pentru

infrunzegte, cunoasteti ca aproape este

vara;

29 Astfel qi vol, and veil fi

vezut acestea facendu se, cunoagteti ca


el este aproape lenge. NI 3o Adever

zic voe ce nu va trece neamul acesta,


mine, spre marturie lor. xo $i evan- One and se fie toate acestea. 31 Cegheliea trebue mai 'nteiu sa He predi- rul gi pementul vor trece, dar cuvincate la toate neamurile. zz $i cand tele mele nu vor trece.

ye due cei care ve dam', nu ingrijitl


32 Iar despre zioa aceea sau teas
ma! 'nainte ce se vorbitY, ci vorbiti nimeni nu gtie, nici fingeri in cer nici
aceea ce va fi dat voe in acel seas; Fiul, fere numal Taal.
pentru eh nu sfinteti vol care vorbiti,
33 LuatI aminte, priveghiatT, qi ruci Spiritul Sant.
gafi ye, ceci nu stitI cand este timpul
12 $i va da is moarte frate pe frate nemerit. 34 Ca un om ducendu se
gi tats pe fiu; gi se vor scula fii asu- departe, lesand casa sa gi dead slug!.
pra parintilor 131 i vor omori pe ei. lor sale putere, qi He crtruia lucrul lm,
i3 $i veil fi uritl de tots pentru nu- gi porunci portartilui sa vegheze.
mele men; dar eel care rabde. One in 35 Deci vegheatl, eacl nu stiti cand
sfirgit, acesta se va mental.

vine stilpinul cases, sears sau la mezul

14 Iar and vett fi vezut groaza noptil sau la cantatul cocogului sau
pustiiri,"
ce s'a zis de Daniel pro- dimineata; 36 Ca nu venind pe neafetul
stand node nu trebue, eine steptate se ye afle dormind. 37 Iar
citegte s4 inteleaga, atunci care aunt ce zic voe, zic tuturor, vegheati.
in I
BA fuga la munti, x5 Iar

Sfatul mai marilor preotilor 1e cdrturacare este pe case se nu se des jos, rilor.
Femeea care 'tangy capul lui Iisus.
nici se, nu intre ca sa lea ceva din

casa Ini; 16 $1 care este is camp se


A Iar dupe doe zile erau Pastele gi
nu se intoarce. InapoY, ca sa lea vest- 4 azimele; qi maT marl preotilor qi
mental lui. x7 Val dar celor care an carturnri cliutau cum punend ei mina
in .pantece gi celor care dau tits In pe el prim' amagire sit 1 MeV%

www.dacoromanica.ro

14.2-41.]

MARCU.

45

a Cad ziceau: nu In serbetoare, ca sti, Fiul omului se duce dupe cum este
nu fie turburare a poporului.
eerie despre densul; dar val de omul
3 $i fiind in Betania in cam lui acela prim care Fin] omului este dat
Simon leprosul, pezend el la mass veni rins; ins ar fi pentru el data nu s'ar
o femee avend un alabastru cu mir fi naseut omul acela.

foarte scump de nard adeverat;

pi
22 $i mancand ei, Iisus luand paine,
spergend alabastrul turns pe capul lui. binecuvintand frame, apoT le date pi
4 $i erau uni mehnindu se adenc intre zise: luati, mdncati; acesta este trupul
denpi pi zicend: pentru ce s'a fecut men. a3 $i luand paharul multumind
aceaste perdere a mirulni? 5 Di' se le date, pi beura din el toil. 24 $i le

pates vinde acest mir peste trei sute zise: acesta este singele men al legit
de denarl pi se se dea stiracilor; pi noi, el se varse pentru multi. 25 Adeerau maniopi pe (Musa.
ver zic voe eh nu vol maT bea din ro6 Iar Iisus zise: lasati o, pentru ce dul vitei pea in zioa aceea, tend 11
'i faceti superare? A fecut un lucru vol bea nou in imperatiea lui Dumbun pentru mine. 7 Fiind el pe Ba- nezeu.
rad 't aveti in totdauna en vol pi &And

26 Si dupe ce efintara latidarT, spire

voitl puteti se le faceti bine, dar pe la muntele maslinilor. 27 $i le zice


mine nu me avetl totdauna. 8 Ea Iisus ca top ve yeti sminti in mine in
fecti ce putu; apuca mai 'nainte se noaptea aceasta; eacT saris este: ,,bate
'raj ungii, corpul spre Imormintare. voi_pAstorul pi Be vor impreptia oile."
9 Adever zic von, in tont& lumea orl 28 Dar dupe invierea mea, vol merge
unde va fi predicate evangheliea, se inainte de vol in Galilee.
va spune pi ce a gent aceasta spre
29 Iar Petru 1 zise: chiar daca top
amiutirca ei.
se vor sminti, totul eu nu. 3o Si
to $i Iuda Iscariotu, until din cei Betts zice: adever zic tie ce tu azi
doisprezece, se duse la mai marl preo- in noaptea aceasta, mai 'nainte d'a fi
tilor ca se '1 dea for in mainT. ii Iar cantat de doe on cocopul, mil veT teei auzind se bucurare. pi fagitcluire se gedui de trei off. 3x Jar el mai tare
dea argint; pi el ceuta cum se '1 dea zicea: data ar trebui ca se mor imla timp nemerit in mainile lor.
preune cu tine, nu to vol tilgadui. Asemenea pi tots ziceau.
Mielul de pate pi infiinfarea sfintei

cuminecitturt.

in cea d'inteiu zi a azimelor,


and ei injunghiau melul de Paste, ucenici Bei 'i zic: unde voepti ducendu ne
se tT getim ca se menancT Paptele?
13 Si trimite pe doi dintre ucenici Bei
pi le zice: mergeg in rap, pi va eel
inaintea voastre. tin om ducend un vas
de pilment Cu ape.; urmati lui, 14 5i
spuneti stlipinulni casei, unde va fi intrat el, cit Invittatorul zice: unde este
pentru mine cam de oaspeti, in care
se mtinanc Paptele cu ucenici mei?
15 $i el ensupi va grata, voe o ince12 $i

Suferinfa in Ghetsemane.

32 5i vin la un loc al cerui name

este Ghetsemane, pi zice ucenicilor sei:

statl aci One me voi ruga.

33 Si lea cu sine pe Petru pi pe

Iacob pi pe Joan, pi incepu a se intrista


pi a se turbura adAnc, 34 $1 le zice:

intristat foarte este sufletul gieu pens


la moarte; remanet1 aci pi veghiati.

35 $i mergend putin mai 'nainte cazu

la pament pi se rugs ce data este


cu putinte se treats de la el ceasul,

36 $i zicea: Aba, Tate, tot 'tT este en


putinte; de la o parte de la mine acest
pere mare sus Oda cu apternut; pi pahar, Anse nu ce voesc eu, dar ce tu
37 $i vine pi 'i alit dormind,
acolo ittitl pentru not. x6 $i ucenici voesti.
epire, pi venire in oral pi glisire dupe pi zice lui Petru: Simone, dormi? Nu
avucl axle se veghezi un ceas? 38 Irecum le a spus; pi OW% Paptele.
17 Si facendu se mart, vine en eel gheatl pi ye rugati, ca se nu intrati
doisprezece.
18 $i stand ei la maid in ispita. Inteadever spiritul este nepi mancand. Iisus zise: adever zic voe pregetetor, dar trupul neputincios.
3g $i iar ducendu se se rugs zicend
ce unul dintre vol me va da prins, eel
care manance cu mine. x9 Iar ei in- acelap euvint. 4o $i venind iarep 'i gasi
cepure a se intrista pi a 'i zice unul dormind; cecl ochi for erau en totul
eate unul: nu cumva stint en? 20 Iar ingreueati, pi nu ptian ce se 'i respunda.
41 $i vine de a treia ()are pi le zice:
el respunzend le zise: until din cei
doisprezece, care intinge eu mine in dormiti de acum pi odihniti ve; este
'mill de mcincare. az Ca inteadever destul; a sosit ceasul, late Fiul omu-

www.dacoromanica.ro

MA RCU.

46

[14.42-15.9.

lui este dat in mainile peclitosilor. cuv1ntat?

6z Iar Iisus zise: eu sant,


42 Sculati ve, se mergem; late. s'a apro- si vett vedea pe Fitil omului stand d'a
pieat eel care me de prins.
dreapta puteril si venind intre nor(

63 Iar archiereul sfedind


vestmintele sale Ace: ce maT avem
43 $i Mate., vorbind el anche, vine trebuinte. de martori? 64 Ag auzit
de la mai mari preotilor si de la car- defdimarea; ce vi se pare voe? Iar ei
turari si Wed Iuda Iscariotul, unul tog 11 osindire cA este vinovat de
dintre cei doisprezece, yi cu dermal moarte.
gloats mult4 cu spade si land. 44 Iar
65 $i uni 1ncepure a '1 scuipa ci a
eel care ayes se. '1 des prins pe denacoperi fats d a '1 palmui ci a 'i
sul, dace un semn involt zicend: pe zice: profetizeazA, si slujitori ii pricare it voi fi serutat, el este; puneti mire, in betel cu nude.
mans pe densul si dueeti '1 en pavi
Tagetduirea fi ainta lui Petru.
bung.;
45 $i venind, indate apropiindu se de densul zice: Rabi, si 11
66 $i Petra fiind jos In curte,
saruta. 46 Iar ei pusera mMnile pe vine una dintre slujnicele archiereului
densul si '1 apucara.
67 i vezend pe Petru incel47 Iar unul dintre cei care steteau zindu se uitandu se la el zice: ci to
pe lenge densul trasend spada lovi erai en Iisus Nazarenul. 64 Dar el
pe sluga archieredui e tale urechea. tagedui zicend: nici nu stiu, nici nu
48 $i respunzend limo le zise: ca inteleg ce zici. $i esi afare inaintea
la un talltar ati esit cu spade ci land curt((; ci anti cococul. 6g $i slujsit me prindeti? 49 In fie care zi nica vezendu '1 incepu iar sA zicA celor
cram la voi invatand in santuar, ci nu care steteau aci cA si acesta este dinm'ati apucat; dar se face ca se fie im- tre ei. 70 Dar el iar tagadui. $i peste
cerului.

Print lerea lui Rms.

plinite scripturile.
so $i lesandu '1 tots fugire:

putin cei care steteau aci iar zisera lui

51 $i Petru: cu adeverat esti dintre ei; clef

an ten& oare care 'i urma impreune., esti ci Galileu; ps vorbirea ta se aseainfasurat fiind pe torpid gol c'un vest- mina.. 71 Iar el incepu a se da anament de panza, ci ei 11 prind; 5z Dar tema ci a se jura ea. nu stiu pe omul
el Wand vestmentd de p'anza, fugi gol acesta de care vorbitt 72 $1 inclate
de la ei.
de a dos oare oare anti cocosul. $i
53 $i dusere pe Iisus la archiereu, Petra 'pi aduse aminte de cuvintul cum
ppt se aduna toil mai mari preotilor yi i zisese Iisus ea mai 'nainte d'a fi
betrini d carturari. 54 ,i Petru 11 eantat cocosul de doe ori, me vet tAgAurma de departe pea inauntru in car- dui de trei ori; ci gandindu se plangea.
tea archiereului, qi sedea imprenne, cu
Iisus inaintea lui Pilat Lui Barabba
slujitori si se incelzea la foc.
se (lei drumul. Judecarea si oseindirea

sa, =mom de spimi.


Mate dimineata sfatuindo se
55 Iar mai marl preotilor c1 tot si- 15 mai mari preotilor cu batrini si
nedriul cautau improtiva lui lisus certurari adecA tot sinedriul, legend
marturie spre a '1 omori, si nu aflau. pe Iisus 11
' dusere si it deters lui Pilat.
56 Cad multi marturisiau mincinos
2 *1 '1 intreba Pilat: tu esti imp&
improtiva lui, Qt marturiile nu se po- ratul Iudeilor? Iar el resp-mzend
triviatt. 57 $i uni sculandtt se mar- zice: tu ziel. 3 $i mai marl preotilor
turisiau mincinos improtiva lui zicend: it invinuiau mutt. 4 Dar Pilat iar '1
58 C. noT l'am auzit zicend ca en vol intreba zicend: nu respunzi nimic?
darima templul acesta care este fecut late ate spun improtiva ta. 5 Jar
de main(, ci in trei zile voi cladi altul Iisus nu mai respunse nimic, in cat
nefficut de main(. 59 $i nici atsa nu Pilat se mire.
se potrivia mArturia Ion.
6 Iar /a serbetoare da drumul pen 6o $i sculandu se archiereul in mij- tru densi In un 1nehis, pe care it celoc intreba pe Esus zicend: nu respunzi reau. 7 $i era unul care so numeste
nimic? Ce marturisese acestia impro- Barabba inehis impreunii eu cei resentiva ta?
lati, care fecusere omor in rescoale.
6x Dar el tacea ci nu respunse ni- 8 $i gloats venind sus incepu sA ceare.
mic. Archiereul iaras '1 intreba si
a is da, cum le feces totdauna. g Iar
slew tu esti Christosul, fiul celui bine- Pilat respunse zicendu le: volt( se dau
Infatigarea, martueria fi suferinfa la
Caifa.

www.dacoromanica.ro

15.10-10.4.]

MARCU.

47

drumul pentru vol imperatuld Iudei- Israel, sa se dea mum jos de pe cruce,
lor? ro CAA cunoctea el din ure. 11 ca sa vedem gi sl credem. $i cei

dase In mainile lui mai mari preo- restigniti impreunit cu el 'i imputau.
tilor. 33 Si fiind al caselea ceas sL fact.'
xx Dar mai mari preotilor atitarii 1ntuneric peste tot parnentul pea la
gloats, ea sa dea drumul pentru danci al noulea ceas.
mai bine lui Barabba. 12 Iar Pilat
34 Si la al noulea ceas striga. Iisus
respunzend iarilc le zise: dar ce void
sa fac eu acesta pe care '1 numiti imperatul Iudeilor? 13 Atunci ei iar
strigara: restignecte '1. 14 Iar Pilat
le zicea: dar ce rex' a facut? Iar ei
maT tare strigara: restignecte '1.

cu glas mare ticend: Eloi, Eloi, lama


sabachtani?" care Insemneaza: Dum-

nezeul men, Dumnezeul meu, pentru ce


m'ai paritsit?" 35 Si uni din cei care
steteau aci auzind ziceau: lath cheamit
15 $i pe Elie. 36 Iar unul alergand ci um-

Pilat voind sa fact gloater pe voe dete plead un burete de otet, punendu '1
drumul pentru ei lui Barabba, ci pe intr'o trestle dete sit bea zicend: laIisus biciuindu '1 11 dete ca se, fie re- Batt; sa vedem daca vine Elie se. 'I
stignit.
lea jos.
z6 Iar ostaci 'I duserit in curtea
37 Iar Iisus scotend un glas mare
dinauntru, care este pretoriu, ci che- 'ci dete sufletul.
mart impreunit toatit cohorta. 17 $i
38 Si catapetasma templului fu ail'1 imbracarit in purpurit, ci impletind Oath, In doe de sue pea jos.
cununii, de spinl 't puserit pe cap;
39 $i vezend sutacul care era aci
x8 Si incepurit a 'i face urari: bucura inaintea lui ca in aca chip '13i dete
te, imporate al Iudeilor; x9 Si '1 ba- sufletul, zise: eu adeverat omul acesta
teau c'o trestle peste cap ci '1 scuipau, era Fiu al lui Dumnezeu.
ci put:Linda se in in genuchi 'i se plecau.
4o Si erau Qi femel privind de departe, intre care Maria Magdalena ci
Rfstignirea fi mortea sa pe cruce.
Maria muma lui Jacob eel mic ci a lui
20 Si dupe ce risera de el, 11 des- Jose ci a lui Salome, 4-1 Care &Ind
bracara de purpurit ci '1 imbracara cu era el in Galilea urmau gi '1 slujiau,
ci altele multe care venirit impreuna
hainele lui.
Si '1 dusera afarit ca sa 'I restig- cu densul la Jerusalem.
niasca.
Immormintarea lui Iisus.
21 Si silesc pe un trecetor venind
42 Si pentru tit era zi de pregatire,
de la camp, pe Simon Cireneu, tatill
lui Alesandru Q1 Rau, ca sit 'i duct adeca inainte de sambata, facendu se
crucea. 22 Si '1 due pe local Gol- acum Beath, 43 Venind Josef cel din
gota, ce insemneazit loud capatinei. Arimatea, sfetnic ales, care actepta ci
23 Si

dedeau sa bea yin dres cu el imperatiea lui Dumnezeu, indrasnind


intra la Pilat ci ceru corpul lui lisus.

smirnit, dar nu lua.

24 Si '1 restignesc, ci impart hainele 44 Jar Pilat se mire. ea este mort acum,
lui, aruncand sortt pe densele eine 11 chemand In sine pe sutac '1 intreba
data a murit de mult; 45 Si afland
ce lea.
25 Si era al treilea ceas, cand it de la outfits clarui lui Josef corpul mort.
46 $1 cumperand panza luandu '1 jos
restignira.
26 Si inscriptiea vinei lui era scrisa: 11 infacura cu palm ci '1 puse in mor:
meat care era sapat dintr o peatra, Qi
IMPERATUL lUDEILOR.
17 Si impreunit cu densul restignesc pravali o peatre, pe uca mormentului:
doi talharI, unul d'a dreapta ci altul 47 Iar Maria Magdalena ci Maria lui
d'a stanga lui. 28 fi fu impliniia Lose priviau uncle este pus.
scriptura care ace: n cu cei farciclelege
Invierea lui Christos.
fu socotit.
Si dupe ce trecu Sambitta, Maria
29 $i treeetori 11 defaiman, clatinand

capetele for Qi zicend: vaT, eel care


darimi templul ci in trei zile 11 el&
dectl, 3o Mantuecte te pe tine dandu
to jos de pe cruce. 31 Asemenea ci
maT marl preotilor luandu '1 in ris in-

16 Magdalena ci Maria lui Jacob ci


Salome cumperath aromate, ca venind
sit '1 ungil,. 2 $1 foarte de dimineatil

in inteia zi a saptilminei, vin in morment, resitrit find soarele. 3 Si zi-

tre denci impreunit cu carturari ziceau: ceau intre sine: cine ne va pravali

pe alti a mantuit, pe sine nu se poate peatra din uca mormentului? 4 .$1


'nautili. 3z Christosul, imperatul lui uittxndu se in sus za'rese ea peatra

www.dacoromanica.ro

LUCA.
[1.1-15.
este pravelita; pentru el era foarte cendu se vestira la ceilalt1; dar nu
43

mare.

5 $i intrand in morment vezura pe


un tear stand d'a dreapta imbracat in

vestment alb; si se spaimentara. 6 Dar

el le zice: nu ve spaimentatl; cautatt


pe Iisus Nazarenul eel restignit; s'a
sculat, nu este aci; 7 Iat4 locul unde
l'au pus. Duceti ve dar, spuneti ucenicilor sei 9i lui Petru ca, merge in
Galilee inainte de voT; acolo it vet!
vedea, dupe cum v'a, zis. 8 $i esind
ele fugira de la morment; pentru
e4 tremor Qi uimire le coprinse, si
nn spuser4 nimenui nimic cacl se
temeau.

Ardtdrile inviatuiui.

crezurit nicl acelora.


Porunca botezului.

14 Iar dupe aceea se arata color

unsprezece, stand ei la masa, si le imputa necredinta for si invirtosarea de


min* pentru ca nu crezure. celor care
'1 an vezut Invieat.

15 $i le zise: ducendu ve in toata


lumea predicatl evanglieliea in toatit
fiiptura. x6 Chic va h crezut Qi va
fi fost botezat se va mantui, iar tine
nu va fi crezut va fi osindit. 17 Iar
pentru cei care vor fi crezut vor urma
aceste Bennie, in numele men vor da
afar& demon!; vor vorbi in limb! no15

18 $erpl vor ridica in mainile for Qt

g Iar dupe ce a invieat, se arata chiar data vor fi bent ceva de moarte

dimineata, in inteia zi a siiptaminei, nu 'i va vittama; pe bolnavl vor pune


mai 'nteiu Mari! Magdalene!, de la care mainile si se vor insanatosi.
scosese capte demon!.

xo Aceea du-

cendu se vesti celor focti impreunit


cu el, care se tanguiau Qi plangeau.

innaltarea.
19 Domnul lisus deel, dupe ce vorbi

xx $i aceia auzind ca este viu Qi a fost cu del*, fu lust in cer Qi sezu d'a
vezut de (Musa nu crezurit.
dreapta lui Dumnezeu. 20 Iar aceia
12 $i dupe acestea se arata in alto esind predicara pretutindinea, lucrand
forme la doi dintre denci, care umblau Domnul impreuna cu densi Qi intarind
ducendu se la camp. x3 $i aceia du- cuvintul prin semnele ce urman. Amin.

SANTA EVANGHELIE DUPE LUCA.


hothririle Domnului. 7 i n'aveat
copil, de oare ce Elisabeta era stearpd,
De oare ce mult! incereare s4 aka- Qi amendoi erau inaintatl in zilele lor.
lntroducere.

tuiaseit o istorisire despre faptele

8 $i pe cand sevirsia inaintea lui

adeverite cu desevirsire intre no!, Dumnezeu cele preotestl in rindul

2 Dupe cum ne an dat cei care de in despartiril sale, g Dupe rinduiala


inceput au fost marturl cu ochi Qi slu- slujbei preotestl cazu sortul ca se tajitorl ai cuvintului, 3 Am gasit si en miteze, dupe ce a intrat in templul
cu cale, dupe ce am urmat cu deame- Domnului, xo $i toata multimea ponuntul toate de la inceput, ca se, .ti porului se ruga afara, in ceasul titmascriu tie pe rind, alesule Teofile, eriI.
i 1 $i i se arata lui un anger
4 Pentru ca se cunost! lamurit tariea al Domnului stand d'a dreapta altaprivitoare la cuvintele in care ai fost rtilui de tilmaere. 12 $i Zaharia yeinvatat.
Vestirea nafcerii. lui Ion Batezdtorul
printr'un anger.

zend s'a turburat, Qi teams it coprinse.

13 Iar angerul 'I zise: nu to teme,


Zaharia, pentru c4 rughciunen, ta a

fost ascultata, Qi femeea ta Elisabeta


5 Post a in zilele lui Erod, impeva nacte un fiu, Qi ye! numi numele
ratul Iudei, un preot oare care cu nu- lui Ioan. 14 $1 va fi pentru tine bumele Zaharia din despartirea lui Abia, curie 0 veselie, si multi se vor bucura
Qi avea femee dintre fiicele lui Aaron, de aceea ce va fi el. 15 Cad va fi
Qt numele ei Elisabeta. 6 Amendoi mare in fata Domnului, nu va boa
erau drepti inaintea lui Dumnezeu, nici yin, niel beuturii, ametitoare, Qi
umbland curatl in toate poruncile si chiar din pantecele mumei sale va fi

www.dacoromanica.ro

1,16-55.]

LUCA.

plin de spirit sant. 16 *i va intoarce


pe multi dintre fiu lui Israel la Domnul
Dumnezeul lor; x7 Si el ensupT va
fi inainte mergetor in fate lui in spiritul si puterea lui Elie, ca sit intoarcit
inimi de parinti spre copil si pe nea-

49

nose bArbat? 35 *i respunzend angerul zise: spirit sant va veni asupra

ta, si putere a celui prea malt te va


umbri; de aceea gi eel care se naste
din tine sant va fi 'numit Fiu al lui
Dumnezeu. 36 *i iata Elisabeta rnscultittori in gandul dreptilor, ca sit denies ta si densa a zamislit fin in
gAtiasel Domnului un popor intocmit. batrinetea ei,

gi

aceasta este a cases

z8 $i Zaharia zise dare anger: lung, pentru densa care se numeste

dupe ce vol cunoate aceasta? Lad stearpft;

37 CAel la Dumnezeu orl


eu stint bAtrin sit temeea mea inain- ce cuvint nu va fi fart putere".
WA in zilele ei.
xg i respimzend
38 Iar Mariam zise: iatit roaba
angerul
zise: en sant Gabriel care Domnului; fie mie dupe cuvintul teu.
stau inaintea lui Dumnezeu, Qi sant *i angerul se dime de in ea.
trimis sA vorbese catre tine si sit IT
Visita Mariei la Elisabeta.
binevestese acestea. 20 $i iatA veT fi
tacend ei neputend sit vorbecti pene in
3g *i seulandu se Mariam In zilele

zioa cand vor fi acestea; pentru ca acelea se duse cu grabl in tinutul


n'ai crezut cuvintelor mele, care vor muntos inteun oral} al semincii lui
fi implinite la timpul lor cuvenit.
ai Si poporul astepta pe Zaharia,
pi se mira ca, IntarziazA in templu.
22 Iar dupe ce epi nu putea sa be vorbias* atunci ei cunoscura ea, a vezut
o aratare in templu; si el ensusT le intaria prin semn aceasta, Qi remase mut.

Iuda, 40 *i intra in casa lui Zaharia


gi ura Elisabetei.
41 Si fu and auzi

Elisabeta urarea Maril, slid fatul in


pantecele ei; Qi Elisabeta se umplu de
spirit sant, 42 *i striga cu glas mare
gi zise: binecuvintatA efti, tu intre femeT, si bineeuvintat este rodul pantecelui teu. 43 *i de unde pentru mine
aceasta ea sit vie la mine muma Domnului meu? 44 CAci iatA cum veni

23 Si fu eit dupe ce se implinirl


zilele slujbei lui, se duse la casa lui.
24 Iar dupe aceste zile Elisabeta femeea lui remase grea, i se ascunse glasul urarei tale la urechele mele,
cincl lunT zicend:

25 CA astfel mi a salts in bucurie Mill in pantecele meu.

facut mie Domnul in zilele in care 45 $i fericita este care a crezut ca va


avu grip, sa ridice dintre oameni in- fi implinire celor zise ei de la Domnul.

josirea mea.
Vestirea nascerif, lui Christos prin

Cantarea de laudd a Mariei.


46 $i zise Mariam:
Gabriel.
Mareste sufletul meu pe Domnul,
26 far in luna a sasea angerul Ga- 47 $i s'a bucurat spiritul meu de Dumnezeu mantuitorul meu,
briel fu trimis de in Dumnezeu inteun
oras al Galilei cu numele Nazaret, 48 CA a cautat spre smereniea roabei
sale.
27 Catre o fecioarA logodita unui barCad iatA de arum me vor ferici
bat cu numele Iosef, din casa lui Datoate neamurile,
vid, si numele fecloarei era Mariam.
28 *i intrand la &suss angerul zise: 49 CA 'mi a facut mArire eel puternic.
*Si sant este numele lui;
bucurA te cea dAruitit; Domnul este
cu tine. Binecuvintatd efts tu intre 5o *i mila lui la neamurl Qi neamurl
pentru cei care se tem de denfemei.
zg Iar ea, dupe ce '1 vazu, se

turbura de cuvintul lui, si se gandia

sub.

in sine ce fel ar fi urarea aceasta. 51 FA,cut a tArie cu bratul seu,

Risipit a pe mandri in gandul inimei lor.


riam; clef ai aflat dar la Dumnezeu.
31 *i iatit veT lua In pfintece i veT 52 Dat a jos pe puternicl de pe tro3o *i angerul 'I zise: nu te teme, Manaste fiu,

gi

veT chema numele lui Iisus.

nurT,

*i inaltat a pe emeriti,
32 Acesta va fi mare si fiu al celui
prea malt as va chema,, rfi Domnul 53 Pe flamanzi umplut a de bung.tati.
Dumnezeu
va da tronul lui David
i pe avutt scos a afara depertl.
parintele seu; 33 *i va imperati 54 Sprijinit a pe Israel sluga sa, spre
a 'c1 aduce aminte de mila sa
peste casa lui Iacob in veae, si sfirsit
in veac,
al imperatil lui nu va fi.
34 Iar Mariam zise cats anger: 55 Precum vorbi cAtre pArinti nostri,
De Abraam si neamul seu.
cum va fi aceasta, pentru ea nu cu-

www.dacoromanica.ro

[1.68-2./6

LITCA.

50

56 $i Mariam remase impreuna cu 77 SA dai cunootinta, de mantuire poporului sea


densa ca la trei luni, apoT se intoarse
In ertare de pecatele for
la casa ei.
78 Pentru mila duioasa. a DumnezenNafcerea i tdierea imprejur a lui
lui nostru,
Cu care ne tercets resaritul din
57 Iar Elisabetei 'i se implini timpul
inaltime,
ca sit nits* gi nascu fiu. 58 k5i auzira locuitori d'imprejur oi rudele ei 7g Ca el lumineze celor care stau in
intuneree of in umbra de moarte,
ca Domnul a merit mila lui cu densa,
Spre a indrepta picloarele noastre
oi se bucurau impreuna cu ea.
pe tale de pace.
5g $i Mud fu zioa a opts venire

8o Iar copilul creotea Qi se intitria


sit taie imprejur pe copil, i '1 numiau
pe numele tatalui seu Zacharia, 6o $i in spirit, ci fu in pustie IAA in zioa
respunzend muma lui zise: nu, ci Ioan arataril sale catre Israel.
va fi numit. 61 $i zisera catre (Masa
Nafterea lui lisus la Betleem.
ca nimenea nu este din rudeniea to
care se numeote cu acest nume.

62 Iar

ei faceau semn tatalui sea cum ar voi


Mi. fie numit el. 63 $i cerend o to
blita cerise zicend: Joan este numele
lui. $i toti se mirarA. 64 $i indata,
fu deschisit gura lui of limbs lui of
vorbia litudand pe Dumnezeu.
65 $i teams fu peste toti care lo-

in zilele acelea eoi poruncl de

la Cesarul August ea sa, se inserie


toata. lames.. 2 Aceasta inseriere se

flea cea d'intein pe cand era Quirin


stapinitor al Siril. 3 $i se ducean
tot' ca sa se inscrie, fie care In oraul
sett.
4 Plea dar ci Iosef din Galilea, din oracul Nazaret, in lades in
in tot %inutul oracul lui David ce se numeote Bet-

cuiau imprejurul Tor,


muntos al Iudei erau vorbite de uni la
66 $i
al%i toate cuvintele acestea,
/41 care auziril, puneau in inima for
zicend: ce va fi oare copilul acesta?
Cad oi mana Domnului era cu densul.
Ccintarea de marire i laudd a lui
Zacharia.

67 $i Zacharia tatal sea fu umplut


de spirit sant oi profetiza zicend:
68 Bineeuvintat este Domnul Damnezeal lui Israel,
Ca cerceta i facu rescumperare
pentru poporul sea,
6g $i 'nalta nos corn de mantuire
In casa lui David slugs. sa,
7o Precum vorbi din veac prin rostul
santilor profetT ai sei,
71 Mantuire de vrajmaoi nootri oi de
mama tuturor care ne wan pe

leem, pentru ca el era din casa oi


neamul lui David, 5 Ca sa, se inserie
impreuna cu Mariam cea logodita lui,
fiind ea grea.

6 Dar pe tend erau ei acolo se Im7 $i


nascu pe fiul ei inteiul nitscut, of '1
pinata. zilele ca ea sa flung,

infitoa in scutice of '1 mica intr'o eels,


pentru ex nu aveau lot in easa de poposire.

8 $i in acel loo erau pastorT stand


afara in camp oi pazind streaja noaptea la to ma Tor. g $i un anger al
Domnului statu Tanga denci i marina
Domnului stritluci Imprejurul Tor, ci ei
se infricogara foarte tare. zo $i an-

gerul le zise: nu ye temeti; cad WI

ve binevestesc bucurie mare, care va


fi pentru tot poporul, xx Ca astad,

in oracul lui David, fu nascut voli

nol,
5Iintuitor, care este Christos, Domnul.
72 Ca Ma face mill cu parin %i nootri 12 $i acesta ye este semnul, vetT gesi
$i sa 'r11 aducl aminte de aoezemen- un copil infloat in scutece, pus Intel,
tul seu sant,
esle.

73 De juramdntul ce jura catre Abram


13 $i de o data se alatura cu anparintele nostru, ca sit ne dea gerul multime de oaste cereasca litu74 Ca, acapati find din mina vrajma- dand pe Dumnezeu oi zicend: 14 Mit-

oilor nootri,
rire intra cele de sus lui Dumnezeu
75 Fara. temere se 'i slujim.
ci pe pamdnt pace intro 'Darned bung
In santenie i dreptate inaintea lui voire.
vn toate zilele noastre.
15 $i tend se dusera de la denoi
76 Dar i tu, copile, profet al celui angeri la cer, pastori zisera, uni catre
prea malt vet fi numit;
alti: sa, mergem dar One la Betleem
Cad vet merge inaintea fetei oi se vedem euvintal acesta ce [ea InDomnului ca sa gateotl calla timplat pe care Domnul ni '1 fiteu eu:
lui,
16 $i venira grabindu se, pi
noscut.

www.dacoromanica.ro

2.17 -3.1.]

LUCA.

51

gasirg pe Mariam oi pe Iosef ci pe co- nuel, din semintiea lui Aver; aceasta
pil pus in esle '7 Jar ei vezend fa- inaintat6 In zile multe, dupe cc taiise
curt cunoscut despre cuvintul ce li s'a en barbat gapte ant de la fecioriea ei,
vorbit despre copilul acesta. i8 Si 37 Si (Musa o v6duva One in optzeci
totl care auzira se mirau de cele vor- ci patru de ant
care nu se departa
bite lor de catre pastorT. x9 Iar Ma- de la santuar slujind noaptea ci zioa
riam pAstra toate cuvintele acestea Cu post gi rugiieiune, 38 Si aceasta

cumpanindu le in inima ei.

20 Si

piistori se intoarserl marind gi laudand


pe Dumnezeu pentru toate cite auzira
tit vazura precum s'a zis catre dengi.
Taierea imprejur fi aducerea lui Iisus
la templu. Simeon fi Ana.

in acelac .ceas fiind venita lauds, pe


Dumnezeu, gi cuvinta despre (Mitsui
in toti care aoteapt6 in Ierusalem
rescumperare.

39 Si and s6viroir6 toate cele dupe


legea Domnului, se intoarserit in Galilea in oraoul lor Nazaret.
21 $1 cand se impliniri opt zile ca
4o Iar copilul creotea oi se intAria
sit '1 taie imprejur, se oi numi numele in spirit plin fiind de intelepciune, gi

beu Iisus, care fu spus de anger mai bunavointa lui Dumnezeu era peste
(Mitsui.
'nainte da fi el zamislit in pantece;
22 Si and se implinir6 zilele curltirii lor, dup6 legea lui Moise, it adu- Iisus la vdrsta de doispredece ani in
sera In Ierusalem ca 66 '1 punit inaintea Domnului, 23 Cum este scris in

templu; tinerefea sa in Nazaret.

41 Si parinti lui s6 duceau in fie


legea Domnului ea ori ce parte bar- care an in Ierusalem de s6rbAtoarea
Ateasca deschizend pantecele sant Pactelui. 42 Si and fu de doispreDomnului se va chema," 24 i s6 zece ant, mergend ei la Ierusalem dupe
dea jertfit dup6 cum este zis in legea datina s6rbatorii, 43 Si sfiroind zilele,

o pereche de turturele sau


doi pui de porumbi.0
25 Si Mt& era un ow. in Ierusalem,
numele lui Simeon, oi omul acesta era
drept gi tem6tor de Dumnezeu, aotepand mingaerea lui Israel, gi spirit
sant era peste (Mitsui; 26 Si el era

Domnului,

inotiintat de spiritul sant sl nu wag.


moarte One ce nu va fi vezut pe
Christosul Domnului. 27 Si veni din
indemnul spiritului la santuar; oi cand
adusera parinti pe copilul Iisus ca sa

&ea ei pentru densul dup6 datina

28 Si (Mitsui it Ina in bratele


sale oi binecuventa pe Dumnezeu gi
legei,
zise:

29 Acum ladT pe robul t6u, stiipine,

In pace dup6 cuvintul t6ut


3o CA vezura ochi mei mantturea ta,

31 Pe care ai graft o in fata tuturor


popoarelor,

32 Lumina ce se descoper6 neamurilor,

cand se intorceau ei, b6.eatul Iisus re-

mase in Ierusalem, gi parinti lui nu


otiurit.
44 Iar ei gandind ca el este
intre cei impreunA, calatorl venir6 tale

de o zi gi '1 clutau printre rude ;A

45 Si ne aflandu '1 se intoarser6 la Ierusalem cautandu 'I.


46 Si dupe trei zile it gasirl in
santuar sezend in mijlocul invatatorilor ci ascultandu gi intrebindu 'i;
47 Iar tog care '1 auziau se mirau de
priceperea ci respunsurile lui. 48 Si
vezendu 'I remasera uimiti, ci mums
lui zise catre donsul: Fiule, pentru ce
ne ai flout noe aoa? Iatit tatil teu oi
eu intristatl fiind to c6.utAm. 4g Si
zise catre denoi: ce este ea me ciutatl?
Nu stiatl ca eu trebue se. fiu in cele
ale Tatalui meu? 5o Dar ei nu pricepurl cuvintul pe care il spuse lor.
51 $i pleca impreuna cu (Mini ci venire. in Nazaret, oi era supus lor, oi
cunoseuti,

muma lui p6.stra toate cuvintele In

Si mArire a poporului ten Israel. inima ei.


52 Si Iisus sporia in intelepciune Qi
33 Si tatal lui gi muma lui erau in
mirare de cele rostite pentru (Mitsui. versa ci in buns vointa la Dumnezeu
34 Si 'i binecuvinta pe denoi Simeon oi la oamenl.
ci zise catre Mariam muma lui: Mtg.
Areitarea lui loan Botezdtorul.
acesta este spre cadere ci ridicare a Predica
fi botezui lui. Mdrturia sa
multor in Israel oi spre semn improdespre Christos.
tiva cAruia se va vorbi. 35 Dar gi
Iar In al eincisprezecelea an al
sufletul teu it va strapunge spade, ca
sa fie descoperite gandurl din multe 3 domniriT lui Tiberiu ca Cesar, fiind
iniml.

procurator al Iudei Pontiu Pilat,

gi

36 $i era Ana profeta, fiica lui Fa- tetrarch al Galilei Erod, iar Filip fro.-

www.dacoromanica.ro

[3.2 --4.4.
LUCA.
tele lui tetrarch al Iturei #i al tinutu- fratelni seu Qi pentru toate relele pe
lui Trachonitei, qi Lisania tetrarch al care le Meuse Erod, 20 Adaoga la
62

Abilenei,

2 In zilele archiereulul Ana toate ci aceasta, inchise pe Ioan in

Qi Caiafa, fost a cuvintul lui Dumne- inchisoare.

zeu catre Ioan, fiul lui Zacharia, in

Botezul i geneadogia lui Iisus.

pustie.

22 Iar pe cand fu botezat tot po-

3 $i el veni in twits imprejurimea

Iordanului predicand botezul pocaintei porul, i Iisus botezat fiind ci rugandu


spre ertare de pecate, 4 Dupe cum se cerul fu deschis, 22 $1 veni peste
este scris in cartea cuvintelor lui Isaia densul Spiritul sant In chip adeverat
profetul: Glas de strigator in pustie: ca porumb, i se fo.'cu un glas din cer
Gatitl calea Domnului, drepte facet! zicend: Tu ectl Fiul meu eel iubit, is
cararile lui; 5 OrT ce vale adrinca va tine am binevoit.
23 $i Iisus ensing era ca de treizecT
fi umpluta gi orl ee munte #i deal va
fi Meat In jos. $i cele strambe vor fi de an!, cand incepu, fiind, dupe emn
caTi, drepte, ci

cele greu de umblat se zicea, un fiu al lui Iosef, al lid Eli


24 Al lui Matat, al lui Levi, al lux
Melchi, al lui lanai, al lui Iosef,

call netede, 6 Si on ce trup va vedea mantuirea lui Dumnezeu."


ry DecT zicea gloatelor care e#iau
ca sit fie botezate de el: pui de vipers,

25 Al lui Matatia, al lui Amos, at lui

Naum , al Jul Esli , al lui Nagai,

fugiti de urgiea 26 Al lui Maat, al lui Matatia, al


viitoare? 8 Facet! dar roads vred- lui Semein, al lui Iosech, al lui Ioda.
nice de poceinte, #i nu incepetl a zice 27 Al lui Ioanan, al lui Resa, al lui

tine v'a aratat

sit

In voT emive; tats avem pe Abraam;


cael ye spun ca. poate Dumnezeu din
petrele acestea sit deqtepte /IT lui
Abraam. g Chiar arum sta securea
la radacina pomilor; decT orT ce porn

ce nu face rod bun se taie ci in foe


se anima.
zo $i '1 intrebau gloatele zicend:
ce sit facem dar? ix Iar el respun-

Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri.

28 Al lui Melchi, al lui Adi, al lui


Cosam, al lui Elmadam, al lui Er,
29 Al lui Iisus, al lui Eliezer, al lui
lorim, al lui Matat, al lui Levi,

3o Al

lui Simeon, a1 lui Iuda, al lui Josef,


al lui Ionam, al lui Eliachim, Si Al
lui Malea, al lui Mena, al lui Matata.
al Jul Natam, al Jul David, 3z Al
zend le zicea: tine are doe vestminte lui Iesai, al lui lobed, al lui Booz, al
ss des celui care n'are, #i tine are de- lui Sala, al lui Naason, 33 Al lui
mancare sit fats de asemenea.
Aminadab, al lui Admin, al lui Esrorn,
22 $i venira qi vamedi ca sit fie bo- al lui Fares, al lui Iuda, 34 Al lui
tezati gi zisera dare densul: Invilta- Iacob, al lui Isaac, al lid Abraam, al
torule, ce sit facem? 13 Iar el zise lui Tara, al lui Nachor, 35 Al lui
catre &rill: nu implinitl nimic mal Saruch, al lui Ragav, al lui Falee, al
mult peste cc ye este hotarit.
lui Eber, al lui Sala, 36 Al lui Cai14 $i '1 intrebau gi cei care slujesc nam, al lui Arfaxad, al Jul Sem, al lui
in oaste zicend: qi noT ce do. facem? Noe, al lui Ltimech, 37 Al lui Matu$i zise catre dentd: nu asupritT pe sala, al lui Enoch, al lui Tared, al lid
nimenea, nu naprustuitl pe nimenea qi Maleleel, al lui Cainam, 38 Al lui
fitl nonturaiti cu plata voastra.
Enos, al lid Set, al Jul Adam, al Jul
15

Iar pe and poporul era in

acteptare #i toti cugetau In inimile for

despre Joan, nu cumva el ar fi Christosul, 16 Ioan respunse tuturor zi-

cend: en ve botez cu spa; dar vine


eel care este mal tare de cat mine,
arida nu 'i sant de indestul sit desleg
cureaoa incaltamintelor lui, el ve va
boteza in spirit sant ci foc; 27 A carui lopata, este in mane lui, ea sit '#I
curate ariea ci sit adune grant in granarul lui, iar_pleava o va arde In foc
nestins z8 Deci multe anutne altele

Dumnezeu.

Ispitirea lui Iisus.


Iar Iisus Alin de spirit sant se inCoarse de la Iordan, ci fu dus din
indemnul spiritului in pustie 2 Patruzeel de zile ispitindu se de catre
diavolul. $i nu mama nimic in cede
zile, ci and se implinirs ele flamanzi.
3 Iar diavolul zise: data ecti Fiul
lui Dumnezeu, zi acestei petre sa as
fad, paine. 4 Si respunse Iisus cstre densul
zicend :
eerie este

indemnand binevestia poporului.


ca ,,nu numaT cu paine va trili omul,'
29 Iar tetrarehul Erod, mustrat fund
ci cu on cc cuvint a/ lui Dumne
de el pentru Erodiada femeea lui Fair sem

www.dacoromanica.ro

4.5 -42.]
LUCA.
53
5 Si dupe ce '1 duse In sus pe nu este placut in patriea sa. 25 Dar
un munte malt
arata in timp d'o adeverat ve spun ca multe vadtive
elipeale, toate imperatiile lumii. 6 Si erau in Israel in zilele lui Elie, and
'i zise diavolul: tie II vol da toata cerul fu inchis trei anl ci case funl, in
puterea aceasta ci marirea lor, ea mie eat se fiicu foamete mare peste tot
mi este data ci o dau cut voesc. pamentul, 26 Si la nici una dintre
7 Deci dar data tu te veI fi Inchinat ele nu fu trimes Elie fare numal la o
inaintea mea, toata va fi a ta. 8 $i femee vitcluva in Sarepta Sidonului.
respunzend Iisus 'l zise:
mergi in- 27 $1 Dilly leprocl erau in Israel pe
apoia mea, Satana, caci
seris este: timpul lui Eliseu profetul, dar nici
Domnului Dumnezeului tett te vei in- until dintre denci nu fu muatit fare
china ci numal lui veT sluji."

numal Neeman Sirul.

g Apol it duse in Jerusalem ci '1


28 i totl auzind acestea in sinapuse pe aripa santuarulni,
zise: goge, se umplura de furie, 29 $1 ecu-

daca Pitt ecti al lui Dumnezeu, aruncii, landu se 11 scoaserl afara din orac, ci
te de aci jos; so Cad eerie este ca '1 duserl pea la spranceana muntelui
naingerilor eel va poruuci pentru tine pe care era cladit oragul lor, ca BA '1

ca sa te paziasea," ix Si ea, ,,Pe repeaza in jos; 3o Dar el treeend


mainl te vor ridica, ca nu eumva sit prin mijlocul lor se duse.
lovestl de peatra piciorul ten." 12 $1
respunzend lisus i zise cii. zis este:
nu ispiti pe Domnul Dumnezeul feu."
13 $i dupe ce sfirsi Vet ce ispitire

Iisus proptivciduesce in Capernaum,

unde vindecci pe un indracut.


3x Si veni in jos la Capernaum oral
diavolul se departs de la densul pea al Galilei. Si 'i inviita sambeta; 32 Si
la un timp nemerit.
erau uimitl de invatatura lui, pentru
ea cuvintul lui era cu putere. 33 $i
Iisus incepe inviiptura publicd
in sinagogil, era un om avend spirit de
proptivaduiesce in Natant.
demon necurat, ci striga cu glas mare,

14 Si Iisus se intoarse in puterea 34 Hei, ce avem nol cu tine, Iisuse

spiritului in Galilea; ci esi etirea Nazarene? Ai venit BA ne perzl? Te

despre densul in toata imprejurimea. ctiu tine estI, santul lui Dumnezeu.

15 Si el invA,ta in sinagogile lor, lau- 35 Si liens 11 certa zicend: inchisa fie


dat Sind de tot!.
11 gum ci egi afara din el. Si demoi6 Si veni la Nazaret, unde fusese nul aruncandu '1 in mijloc eel afara din
crescut, ci in zioa sambetei intra, dupe el, nimic vatamandu '1. 36 Si cazu
obiceiul sett, in sinagoga, ci se scull fries peste toil, ci vorbiau Intre denci
sit citiasca. 17 Si 'i se dete cartea uni catre alti zicend: ce este cuvintul

profetului Isaia, ci deschizend cartea acesta, ca eu tarie gi putere porungasi locul unde era eerie: i8 Spiri- cede spiriteior necurate, ci es afara?
tul Domuului peste mine, pentru care 37 Si pornia etire despre densul in orI
m'a tins ea sit binevestesc saracilor, ce loe d'imprejurime.
m'a trimis sd tdmiiduesc pe cei sdrobig
cu inina xg SA, vestesc ertare celor Iisus vindecd pe socra lui Petro pi pe
multi bolnavi.
in robie, ci orbilor vedere, sa dau
drurnul celor apasatl, sa vestesc an
38 Apoi sculandu se din sinagnga,
placut Domnului." 20 Si inehizend veni in easa lui Simon. Tar soacra lui
cartea, dand'o indarat slujitorului, Simon era prinse, de frigurl marl, ci '1
stete jos; iar ochi tuturor din sinagoga rugara pentru densa. 3g Si stand
erau atintitl la densul.
plecat asupra ei certa frigurile, ci o

21 $1 incepu a cuvinta Mitre denci lase* iar ea de grab sculandu se

ea astazi s'a implinit scriptura aceasta slujia lor.


in urechele voastre. 22 I tot! mar40 Si apunend soarele totl eat!

turisiau pentru el ci se mirau de cu- aveau bolnavl de felurl de boale

vintele placute care eciau din gura lui, adusera In &Mimi; iar el punend maTqi ziceau: nu este oare acesta fiul Iui nile peste fie care dintre ei of tamadui.
Iosef? 23 Si zise catre denci: intr'a- 4r Din multi eeiau ci demon! strigand
Bever Imi vet! spune pilda aceasta: i zicend ea tu esti Fiul lui Dumnezeu.
doftore, vindecil te pe tine ensutl; fa Si eertand nu 'i lasa sit vorbiasca,

ci aci in patriea ta cate am auzit ca pentru ca ctiau ca el este Christos.


42 $i facendu se zioa egind se duse
s'au facut in Capernaum. 24 Si le
zise: adever zic voe ea nieT un profet intr'un loc pustiu, ci &stele '1 cautau;

www.dacoromanica.ro

[4.43-5.34

LUCA.

54

Qi venira pone la densul, Qi 'I tineau


ca ea nu piece de la (lei*. 43 Dar

el zise catre densi ca eu trebue ea


binevestese imperatica lui Dumnezeu
ei la alte erase, fiind ca pentru aceasta
sant trimis. 44 *i predica in sinagogile Galilei.
Pescuitul lui Petru Cu lamb fi hats.

Vindecarea sidbanogului.
17

fu intenna din zile cii, el in-

vitta, si Ode= farisei Qi invatatori de

lege, care venisera din orT ce sat al


Galilei Qi Iudei ei din Ierusalem; Qi
puterea Domnului era ca el sa. Minaduiasea. i8 $i iatit barbati aducend
in pat pe un om care era slabanog,

i pe cand gloats se indesa spre Qi cautau se: 'I duel inauntru Qi sa. '1
puns inaintea lui. ig $i ne glisind

densul Qi asculta cuvintul lui Dum5nezeu,


Qi el sta Mug& lacul Ghenesaret,

pe unde sa. '1 duce. inauntru din pri2 Atunci vezu doe vase stand langa cina gloatei, suindu se pe case: it itilac; iar pescari dandu se jos din ele saril, In jos printre carrunizi cu patul
spalau plasile. 3 $1 intrand intr'unul in mijlee inaintea lui MM. 20 $i
din vase, care era al lui Simon, it ruga vezend eredinta for zise: omule, earca el mane putin de la uscat; Qi stand tate 'ti sant pdcatele tale. 21 $i
in vas invata gloatele.
carturari Qi farisei incepure a se gandi
4 Iar cand inceti d'a vorbi, zise zicend: tine este acesta care vorbeste
catre Simon: mina la adanc, Qi lesatT defaimari? Cine poate erta pdcate de
In _jos plasile voastre spre pescuire. cat unul, Dumnezeu? 22 Iar Iisus
5 $i respunzend Simon, zise: Invata- eunoscend gandurile lor, respunzend
torule, toata noaptea muncind nu prin- zise catre densi: ce ve ganditi in iniseram nimic; dar pe cuvintul ten vol mile voastre? 23 Ce este mai lean,
lam in jos plasile. 6 $i facend aceasta a zice: ceartate 'ti sant pdcatele tale,

prinsera multime mare de peste; Qi se eau a zice: scoala te Qi umblri? 24 Dar


rupeau pplasile lor. 7 $i facura semn ca sa stitl ca putere are Fiul omului
tovarasilor din celalalt vas ca venind pe pament a erta pdcate, zise slab&
sit le ajute; Qi venire, i umplura a- nogului: tie zic, scoala te Qi luand pamended vasele, in cat ele se afundau. tul teu pleats la casa ta. 25 $i in8 Iar Simon Petru vezend clizu la pi- data sculandu se inaintea tuturor,
cioarele lui Iisus zicend: 41 de la luand paint pe care &Ices, se duse In
mine, Doamne, ca sant om pdcatos. casa sa landand pe Dumnezeu. 26 $i
g Cad frica it coprinse pe el Qi pe toti uimire coprinse pe toti, Qi mariau pe
care erau impreuna en el de pescuitul Dumnezeu, Qi se umplura de frica zicend
pestelui, pe care il prinsera, To Ase- ca vezuram lucruri minunate astazi.
menea Qi pe Iacob, Qi pe Ioan fii lui
Chemarea lui Levi.
Zebedeu, care erau partasi cu Simon.
i Iisus zise catre Simon: nu te thine;
27 $i dupe acestea epi, Qi zari pe

de arum vel vena oamenl. is $i un vamec cu numele Levi sezend la


tragend vasele la uscat, lasand tot 'i vamil , pi zise: urmeaza 'mi. z8 $i
urmara.
lasand tot sculandu se 'i urma.
29 $i Levi 'i film ospet mare in
Vindecarea unui lepros.
case sa, Qi era gloatii multa, de va12 $i pe cand era el Intr'unul din- mesi Qi de alti care sddeau In mash Cu
tre orate, iata un barbat plin de lepra; densi. 3o $i cartiau farisei Qi earthvezend dar pe Iisus, i cazend pe fate. rani lor dare ucenici lui zicend: pensa '1 rue. zicend: Doamne, dace voedti, tru ce mancati Qi betT impreuni cu
poti sit me curatesti. 13 $i intinzend vameci Qi pecatosi? 31 $i respunzend
mina it atinse zicend: voesc, flu cure - Iisus zise catre densi: n'au trebuinta
tit. $i indata lepra se duse de Ia den- de doftor cei sanatosi, ci eei care susul. i4 $i el 'i porunci el nu spue fell; 32 N'am vent se. diem la poIa nimeni; ci plecand arata te preo- cainta pe drepti, ci pe pecatosi.
tului, Qi du pentru curlitirea ta dupe
cum a orinduit Moise spre marturie Beclararea lui Iisus inprivinkt postului.
lor. 15 Dar Qi mai mult strabatea
33 Tar ei zisera catre densul: ucevorba despre densul, ci se adunau nici lui Ioan postese adesea Qi fac rugloate multe se. asculte Qi sa fie Mina; gaciuni, asemenea Qi ai fariseilor; iar
duiti de slabiciunile lor.
ai tei manance Qi beau. 34 Iar Iisus

26 Iar el se tragea d'o parte in zise catre ei: nu cum va puteti face

pustil Qi se ruga.

pe prieteni mirelui ea postiasce pe cat

www.dacoromanica.ro

5.35-6.31.]
time este mirele cu demi?

LUCA.
55
35 Vor x3 $i cand se fActs zioA theme, la sine
vent zile, oi child mirele va fi luat de pe ucenici sei, ci dupe ce alese doispre-

la denoi, atunci vor posti in zilele zece dintre ei pe care 'i numi ci apo-

acelea.

36 "i spuse i Oda cAtre demi ca

nimenT Wand petec de la vestment nou

stoli,

14 Pe Simon pe care 'I numi


Petru, i pe Andrelu fratele lui, oi
pe Iacob ci loan, ci pe Filip ci Bartolomeu,
15 $i pe Mateu or 7oma, oi
pe Iacob al lui Alfeu oi pe Simon, numit Zelotul, 16 $i pe Iuda al lui
Iacob, i pe Iuda Iscariotu, care se
gi

nu '1 pune la vestment vechTu; iar


data pwne, oi pe eel nou va rupe gi
celui vechin nu se va potrivi petecul
care este de la eel nou. 37 i nimenT nu pune yin nou in bor ufuri fb.eu tradAtor.
vechT; iar data pune, vinul non va
sparge bordufurile, oi el se va vArsa
oi bordufurile vor fi nimicite; 38 Ci

.Predica lui Christos de la camp.

17 $i dupe ce se dete jos cu (164,

trebue a pune yin nou in bordufuri stittu pe un be oes, ci ski/14 gloatA


3g $1 nimeni dupe ce a bent yin multa de ucenici ai sei, i multime
noT.
vechiu nu voeote vin nou; pentru ca mare a popornlui din toatit Judea of
Jerusalem, oi de pe marginea mAril
zice: eel vechiu este bun.
Ucenici smulg spice sambeta.
Omul cu meina uscatd, vindecat in
diva sabatului.

Tirului i Sidonului, care venire, se, 'I

asculte ci sit fie vindecati de boalele


lor,

e,8 $i cei bAntuitT de spirite necurate erau tArnAduiti. 19 $i toot&

a doa dupe gloata auto. BA '1 atinga, cii putere


6 $i inter) sambeta
el trecea prin se- eqia de la &ennui i vindeca pe to'.
tea d'intein

20 i el ridicAndu 'cl ochi la ucefrecAndu le cu miiinele mfincau. nici set zicea:


a Iar uni dintre farisei ziseril.: pentru.
Fericiti voi cei 6i-tract, ca a voastra
ce facet1 ce nu se cade a face sem- este imperAtiea lui Dumnezeu.
beta: 3 $i respunzend Iisus zise ce21 Fericiti voi cei fidmanzi arum,
tre denoi: nici aceasta n'atl cetit ce ca yeti fi silturati.
flea David, cand flAmanzi el oi cei
Fericiti cei care plfingeti acum, ca
care erau cu densul? 4 Cum intra yeti ride.
in casa lui Dumnezeu oi lua 0:Tulle
22 Fericiti senteti cand oameni ye
puneriT inainte i mance, i dete of ce- vor uri, i cand ve vor scoate dintre
lor cu densul, pe care nu se cuvine a ei ei ye vor despretui i vor lepada
le manta de cat numaT preotl? 5 $i numele vostrn ca reu din pricina Fiule zicea ca Domn este Fiul omului oi lui omului. 23 Bucurati ye in zioa

mfinfiturl; i ucenici lui smulgeau spice


gi

aceea i sAltati; cAcT iatA plata voastrit


al sfimbetei.
6 $i in cealaltA sambetA el intr.& in este multa in cer; pentru ca pArinti
sinagogA oi. invAta. Si era acolo un lor faceau In acelaol chip en profetl.
24 Dar vaT voe avutilor, cA, ye
om t mans lui dreaptA era uscata.

7 Iar carturari i farisei ii pandiau luati mfinglerea voastrA.

25 Val voe care santeti sAtui acum,


dae- tilmaclueote sambeta, ca art, gfisiascg. a 'I invinui. 8 Dar el etia ca yeti flamanzi;
gfindurile lor, i zise omului care avea
Val care ridet1 acum, ca 0 yeti inmfina uscatA.: scoalA oi still in mijloc. trista gi yeti plfinge.
26 VaT and tots oameni vor zice
$i sculAndu se stAtu. g $i atuncl
Iisus zise cOAre 1164: ve intreb daca bine de voi; pentru ca parintiI lor fese cuvine sambeta a face bine sau a ceau In acelaoT chip cu profeti miner face rel.', a sapa can a perde un noel.
27 Dar zrc voe care ascultatT: iusuflet?
zo $i privindu pe toil I
zise: intinde mana ta, iar el fAcu afa; bitifi pe vrajinaoi vootri, facetl bine la
oi se face sAnAtoasA mAna lui ca pi eel care ye urA.sc, 28 Binecuvintati
cealaltd

ii Iar ei se umplurii, de fu- pe cei care ye blesteml, rugati ye

rie, oi vorbian intre denoi uni egtre alti pentru cei care 0 necAjesc. 29 Colui care to loveste peste falcA de 'i se,
ce ar face lui Iisus.
loviascA i pe cealalta, i pe eel care
Alegerea celor doispredece aposto/i.

tea vestmentul, nu '1 opri a'fi lua

12 $i In zilele acestea el eoi la si amass,. 3o DA la on care cere


munte ca se, se roage, e1 petrecea de la tine, ci de la eel care Tea ale
noaptea In rugAciune cAtre Dumnezeu. tale nu cere inapoT.

www.dacoromanica.ro

31 $i dupe turn
55

56

LUCA.

[6.32-7.16.

49 Iar
for asemenea. 32 $i daca iubiti pe tine va fi ascultat si nu va fi fecut
cei care ye iubesc, ce multumire aveti? este asemenea cu un om care clAdeste

void sa ye face. oameni, faceti li vol pentru ce. ea fu bine clitdith.

CAei li pedal* iubese pe cei care 'i case pe pament fare temelie, in care
iubese pe del*. 33 $i daca faced beta riul gi inclate elzu toatit li daribine la cei care ve fac bine, ce multu- mares acelei case fu mare.
mire aveti? CAci si peat* fac aceeas.
34 $i daca imprumutatl pe aceia de la Iisus instinittofazd is Capernaum pa

care nadtijduiti a lua, ce multumire


aveti? $i pecAtoli imprumutil pecato-

sluga sutaului.
$i dupe ce sfirsi toate cuvintele sale

silor ca sit primiasca inapol d'o po: 7 in aueul poporului, intra in Caper-

35 Ci iubitl pe vratijmasi vostri naum. 2 Iar a unui sutas slugii, care


li faced bine si imprumutati, ne per- era in cinste la densul, bolnave fiind
zend nficlejdea de comic; si va fi plata era se. moarA. 3 $i auzind de Lima
voastre, multi, li yeti fi flu ai celui trimise la el batrini ai Iudeilor, ruprea Ina lt, a el ensusi este bun care gandu '1 ca venind sit scape pe sluga
cei nemultumitori si. rei. 36 Fitt deel lui. 4 Iar ei venind la Iisus 11 rumilt*, dupe cum si Taal vostru este gar& inadins, zicend ca este vrednic ea
sa 'i invoesti aceasta; 5 Cad iubeste
milos.
37 Nu judecati, si nu vet1 fi jade- poporul nostru, vi el insusl ne cladi
cap ; nu osinditl, si nu yeti fi osinditi; sinagoga.
6 $1 Iisus merges impreune cu a.
ertati, si veil fi ertati; 38 Dati, li vi
se va da; mesare bunt, indesata, clt- $i fiind el acum nu departe de ease,
tinate. si virfuita vor da in sinul vostru. sutasul trimise la densul prietenl ziCad ea mesura cu care mesurati, vi cendu 'I: Doamne, nu te osteni; cad
se va mesura inapol.
nu stint vrednic ca se intri sub aco39 Atunel le spuse li o pilda. Nu perisul meu; 7 De aceea nici nu
cumva un orb poate duce pe tale pe m'am crezut pe mine insumi vrednic
orb? Nu vor cAdea amendol in groape? ca se. viu la tine; ci zi un euvint, li
40 Nu este uceuic mai pe sus de inve- se va temedui sluga mea. 8 Ceci si
tatorul seu; dar adus in desevirsire fie eu sant om pus sub stepinire, eyelid
care va fi ea invittetoral seu.
sub mine ostasi, @i zit acestuia: du te,
4x Pentru ce vezi gunoiul ce este si se duce, si altuia: vino, si vine, si
in ochiul fratelui tea, si nu zaresti slugi mele: fe, aceasta, li face. g Iar
birna ce este in ochiul tea? 42 Cum Iisus auzind acestea se minuni de el,

trive.

poti zice fratelui ten, frate, stai se li intorcendu se zise gloatei care 'i
scot gunoiul ce este in ochiul ten, ne urma: voe ye zic, nici in Israel n'am
vezend to ensuti birna din ochiul tea? gesit atata credinta. ro $i trimisi
Fetarnice, scoate mai 'nteiu birna din intorcendu se a case aflara sluga saochiul tea, si atunci vel vedea se scotT nAtoase.
gunoiul ce este in ochiul fratelui tea.
Invierea flOrulto, din Naim.
43 CAA nu este pom bun fecend
rod reu, nici iaras pom reu fleend rod
ix $i In zioa urmitoare se duse
bun.

44 Cad fie care pom se eu- intr'un oral numit Nain; li mergeau

noaste din rodul lui; pentru ca nu culeg oameni smochine din spini, nici nu
adunal struguri din rugi. 45 Omul
bun din comoara bane, a inimei sale

pane inainte ce este bun, si eel reu

impreuna en densul ucenici destui ai


lui si gloata multi. 12 Iar cand se
apropie de poarta orasului, iatit se
aducea afare un mort, fiu unit la muma lui, si ea ensesi era vacluve, si
gloat& destula din oral era cu densa.
i3 $i vezend o Domnul 'i se fitcu mils
de ea si 1 zise: nu plange. x4 $i
apropiindu se atinse cosciugul, iar cei
care '1 duceau stature, si el zise: tinere, tie 'ti zic, scoalit te. 15 $i mor
tul se riche& in sus si incepu sa vor-

din cea rea pane 1nainte ce este rea;


cad din prisosul inimei vorbeste gum lui.
46 Dar pentru ce me chemati Doamne, Doamne, si nu facet): ce zic?
47 Tot care vine la mine si ascult&
de cuvintele mele si le face, vol arata
voe cu tine se aseamana; 48 Este biase.6., si '1 dete mumei Wit
asemenea cu un om care clAdeste case,
r6 Iar pe totu coprinse frica, ci

care sepa adanc si puse temelie pe mAriau pe Dumnezeu zicend el profet

peatra; li viirsftndu se apele riul beta mare s'a ridicat intre noT, si ce. Dumin casa aceea, si nu putu s'o clatine. nezeu a cercetat pe poporul seu.

www.dacoromanica.ro

7.17 -8.2.]

LUCA.

57

17 $i egi cuvintul acesta despre den- de yin, prieten al vamegilor gi pecii.sul in toath Iudea gi in toata impre- tosilor.
jurimea.
35 $i s'a cunoscut de dreaptIt inte
lepciunea de cittre toff fii ei.
Trimisix lui loan botezdtorul.
Pecdtosa care unge pe Iisus.
r8 $i duseril. stir lui loan ucenici
Bei despre toate acestea.
x9 $i Than
36 $i unul dintre farisei ii ruga ea
chemand la sine pe doi dintre ucenici sit mhnince linpreune cu densul; ai
sei trimise la Iisus zicend: tu esti acela intrand in casa fariseului gezu la mash.
care vine, eau pe altul sit asteptam?
37 $1 iate o femee care era in oral
zo $i venind la densul barbati zisera: o pechtoash., intelegend ca Bade la mash.

loan Botezetorul ne a trimis la tine in casa fariseului, aducend un alazicend: tu egti acela care vine, eau pe battrn en mir 38 $i stand dinapol
altul sh, astepthm? 21 $i in ceasul langh picioarele lui, plangend incept
acela vindeca pe multi de boale gi de sit tide cu lacriml picioarele lui gi le
rani gi de sprite rele, gi anume la sterse Cu perul capului ei, gi sitruta pimulti orbi ditrui vedere. 22 $i re- cioarele lui gi le ungea en mir. 3g Vespunzend Daus le zise: mergend spit- zend dar fariseul care '1 chemase, vorbi

nett lui ban ce vezurati gi auzirittl, intru sine zicend: acesta daca ar fi
cii orbT ved, gehiopi umblh, leprosi se profet, ar cunoaste tine gi ce fel este
curhtese, surd and, moil' se scoalit, femeea care it atinge; chat este pechsaracilor se binevestegte:

23 $i feri- toss&

cit este cine nu se va fi smintit intru


mine.

4o $i respunzend Ems zise cittre


densul: Simone, am sa 11 spun ceva.

24 Iar dupe ce plecari trimisi lui Jar el zice: Invittatorule, spine.

41 Un

Ioan, incept sit vorbiasch catre glonte imprumutittor eu dobenda avea doi dadespre Ioan: ce ati egit in pustie sh, torniel; until 'i datora cinci sate de

veder 0 trestle clatinandu se de denarl, iar celalalt cinched.

42 Ne

25 Dar ce all egit sa vedeti? avend ei oh platiasea, erta pe amenUn om imbrhcat in vestminte mot? doi; dect care dintre ei 11 va iubi mat
late cei care stint in vestminte alese molt? 43 Respunzend Simon zise:
gi in desfatare se aflh. in case imperil, gandesc ca acela caruia i s'a ertat mai
testi. 26 Dar ce all exit sit vedetl? molt. Iar el 'i zise: drept ai judecat.
Un profet? Adever sic voe, gi mai
44 $i intorcendu se cittre femee
molt de cat un profet. 27 Acesta zise lui Simon: vezi aceasta femee?
este despre care s'a scris: lath, eu 'Ti intrahl in cash, aph pentru picioatimit inaintea fetel tale pe finerul rele mele nu dedegi; dar aceasta en
men, care va gitti calea ta iniuntea lacrami 'mi uda picioarele gi cu perul
ta."
28 Zic voe, dintre cei uhscuti capului ei le Verse. 45 Sh,rutare nu
de femeT niminea nu este profet mai 'mi dedegi; dar aceasta de and intraih
mare de cat Than, ai tine este mai mic nu inceta seruth.ndu 'Ini picioarele.
in imperhtica lui Dumnezeu este mai 46 Cu untdelemn nu 'mi unseal capui,
vent*?

dar aceasta cu mir 'mi unse picioarele.


mare de cat densul.
29 $i auzind tot poporul gi vamesi 47 De aceea zic tie, ertate mint peesindreptatira pe Dumnezeu, botczati tele ei cele multe, ea mult a iubit; iar
fiind ei en botezul lui Ioan. 3o Dar cud putin 'i se earth, putin iubegte.
farisei gi invathtori de lege, ne fiind 48 $1 'i zise: ertate 'ti stint pecatele.

botezatl de densul, desfiintarit in pri- 49 $i cei care sedeau impreuna In mash


vinta or ensile hotarirea lui Dum- incepurh sit zica Intro dengi: tine este
nezeu.
acesta care earth chiar pecate? 5o $i
3i Deci cu tine voi asemitna pe zise catre femee: credinta ta te a manoameni acestul neam? $i cu tine se tuit, du te in pace.
aseamilnit ei? 32 Se aseamhnit cu
Femeile care slujesc lui Iisus fi
copii care stau in targ gi strigh. uni
uerntaci.
Mitre alti gi zie: v'am cantat din finer
$i dupe aceea el eillatoria din oral
si n'ap jucat, v'am chntat de jale ai
in orag gi din sat in sat predicanci
n'at.i plans. 33 Cad a venit Joan
Botezatorul nici phine mancand, nici gi binevestind imperhtiea lui Diunnevin bend, gi ziceti: are demon. 34 A zeu, 2 $i cei doisprezece impreuna
veldt Finl omului manchnd gi bend, en densul, gi oare care femei care fugi zicetT: lath. om mitucator gi beutor sese titmaduite de epirite rele gi de

www.dacoromanica.ro

55*

LUCA.
[S. 8-86
se
aduse
Ore
el
mums
to
pi
frati tei
boale, Maria care se numerate Magdalena, de la care esise capte demoni, steteau afara dorind se. te vaza. 2r Iar
3 *i Ioana femeea lui Chuza, ingriji- el respunzend zise catre amid: muma
torn! lui Erod, ci Susana pi altele mea gi frati mei stint acestia care
multe, care 'i ajutau din averea lor. asculta Qi fax cuvintul lui Dumnezeu.
Pi lda cu semfndtorul.

58

4 Dar tend se adunl gloatit multg,


ci din cei care eillatoriau la densul de

prin orate zise in pilda:

5 Esit a

semenittorul sa semine seminta lui. Si


and semena el una sentintd cazu Magri

cale, si fa calcatl, i paserile cerului


o mfincara.

6 *i alta cazu jos pe

peat* si crescend se uset pentru ca


nu avea umezeala;
mijlocul spinilor,

7 Si alta cazu in

Potolirea furtund de pe mare.


22 $i intr'una din zile el intra, intr'un vas ci ucenici sei ci zise eittre
&dash sa trecem dincolo de lac; si
plecarg. 23 Iar mergend ei en vasul,
el adormi. *i se lasa pe lac o furtung,
de vent, si donsi erau umplutl de value/ Qi steteau fn primejdie. 24 *i
venind la densul II desteptara zicend:

spini creseend Inviltatorule Invatatorule, silntem per-

d'impreuna o intbuqiril; 8 *i alta duti. Iar el ' decteptandu se certa yencazu pe pamentul eel bun, si erescend tul ci valul apei; ci incetarg, si se facu
film rod ineutit. Acestea zicend striga: liniste. 25 Atuncl le zise: node este
eine are areal el asculte cu hare credinta voastra? Iar ei temendu so
se mirara, zicend uni eittre alti: eine
aminte.
9 Iar ucenici Bei 11 1ntrebau ce ar este oare acesta, pentru ea porunceste
fi pilda aceasta, io Si el zise: voe chiar venturilor si apei, si aeculta de
este dat ea intelegeti tainele imperatil densul?
lui Dumnezeu, iar celorlaltT in pilde,
Vindecarea unui indrdcit.
ea privind sa nu vaza pi auzind sit nu
Iar pilda este aceasta:
26 fi venire In uscat in tinutul
priceapa.
seminta este cuvintul lui Dumnezeu. Gherasenilor, care este in fate dincolo
12 Iar cele de Maga cale sent cei care de Galilea. 27 Iar ecind el la uscat
auzira, apoi vine diavolul ci lea en- it %draping, un barbat oare care din
vintul din inima Tor, ca nu cumva ere- orris avend demon!; ci mult timp nu
tend al fie mantuitl. x3 Iar cele de se imbracase cu haing, si nu sta in east,
pe peatra stint cei care tend au auzit ci In gropi de morminte. 28 Vezend
primesc eu bucurie cuvintul, dar ace - dar pe Iisus ci racnind cazu la densul,
ctia n'au radacina, ei cred catva timp pi cu glas mare zise: ce ai cu mine,
si in timp de incereare se leapada. Iisuse Finle al lui Dumnezeu eel prea
14 Iar ce cazu intre spin!, acestia malt? Rogu te, nu me munci. 29 Castint care auzira, dar Empusi Sind la d poruncia spiritului necurat sit east
grip si avutie si la placerile vietei din om; pentru ca de multi an! 11
stint Inabusiti $i nit fac rod deplin. arise eu densul, $i era 'eget cu lan15 Iar ce cam In pament bun, acestia turi si pazit in legliturl de picloare,
stint cei care dupe ce auzira en inimg dar rupend lerraturile era manat de
curate si bung, in cuvintul ci rodesc demon in pustil. 3o *i Iisus '1 inIn rabdare.
treba, zicend: cum te numesti? *i el
16 Nimenea aprinzend luminarea o zise: leginne ca multi demon! intrase
acopere eu vas sau o pune sub pat; ci inteensul. 3x *i '1 rugau ca sit nu le
o pune In sfesnic, pentru ca cei care porunciasca st se duct in able.
intra sa vaza lumina. 17 Cad nu
3z *i era acolo o thrall de porci
este ceva ascuns care sit nu fie dat pe multi !Ascend in munte; si '1 rugarg,
feta, nici n'a fost ceva ascuns care sit ca sit le des voe sa, intre in aeeia. $i

nu fie cunoscut si sa nu vie la art- le dete voe. 33 Iar demoni esind din
tare. x8 Dec! lug! seama cum auzitl; om intrara in porel;. ci se repezi turma
cad eine are, se va da, $i eine nu de pe ripe, in lac, si se Meet.
are, se va lua de la densul si ce gin34 Si pazitori vezend ce s'a intimdeste ca are.
plat fugirl si vestirit in oral ci la tare..
35 Iar ei cwt ea vaza ce s'a intimCine e ruda lui Christos.
plat, si venire. la Deus, si &LTA pe
ig Si veni la densul muma pi frati omul, din care esise demoni, imbracat
lui, pi nit puteau sit se Intilniasct cu si intreg la minte stand laloa's
*m
clasti1 din pricina gloatei. 20 $i
lui Iisus; qi se temurt. 36 *i cei

www.dacoromanica.ro

S. 87-9.16.]

LUCA.

59

care vezurit le spusera cum fn scapat ei strigit zicend: copilit, deateapta te.
eel demonizat.
55 Si se intoarse spiritul ei Qi se scull
37 $i '1 rugl toati multimea tinu- indata, si porunci a 'i se da sii matului Gherasenilor ca sit piece de la nance. 56 $I remaserli uimig phrin0
densi, pentru eft erau coprin1 do fricit ei; iar el le porunci BA nu spue nimemare; iar el intrand in vas se in- nui ce s'a facut.
toarse.

38 $i birbatul din care esise demoni ii raga ca sa fie impreuna cu


densul ; dar liens It last zicend:
3g Intoarce te la easa ta, si spune
ate 'ti a facut tie Dumnezeu. $i
pleat, vestind prin tot oratml cite 'i a
fault Bens.
Invierea fetes lui Lair; minune la
femeea in cursore de sdnge.

Trimiterea apostoli celor doispre4ece.

$i chemand la sine ye cei doispre-

y zeee le dete putere Qi Imputernicire

peste toti demoni Qi sa tamiiduiaseit


boale. 2 i trimise sit predice im-

peratiea hu Dumnezeu si sa vindece


3 $i zise catre denqi! nu

pe bolnavf,

luati nimic pe tale, nici toeag aid


traista nici pains nisi argint, met sit

nu aveti cote doe vestminte. 4 $i in


4o $i intoreendu se Iisus, gloata it ce cash yeti fi intrat, acolo remanql
primi bine; eaci toil ii aateptau.
i de acolo scut. 5 I eittl nu ve pri41 $i iatit veni un barbat cu nu- mesc pe vol, ecind din acel orac seumele Iair, si el era mai mare al sina- turati praful de pe picioarele voastre
gogei; si eazend la picioarele lui Iisus spre marturie Improtiva tor.
it ruga ca BA intre in easa lui, 42 Oil
6 Iar ei ecind umblau din sat in
avea o singura fats ca de doisprezece sat binevestind Qi tannidnind pretutinanT, Qi aceasta era pe moarte. $i mer- denea.
gend el, gloatele '1 1nghesuian.
7 $i auzi Erod tetrarchul toate ce
43 $i o femee fiind in curgere de se fliceau, vi era in nedomirire despre
singe de doisprezece anT, care dupe ce ce se spunea de chtre uni ca Ioan s'a
mai eheltuise cu doftori toath averea sculat dintre morti. 8 _Jar de entre
ei nu putu fi tilmaduita de nimeni, alti ea Elie s'a artitat, ci de eAtre alti
44 Apropiindu se de dinapoi atinse el s'a sculat un profet oare care dintre
eiucurile vestmentului sell, Qi indata cei vechT. g $1 Erod zise: lui Ioan
statn curgerea singelui ei.
45 $i eu 'i am Meat capul; dar tine este
Bens zise: tine este care me atinse? acesta despre care and astfel de fapte?
$i tagaduind toti, zise Petru Qi cei $i &luta BA '1 vazA.
impreung, en densul: Invatatorule,
SiUurarea celor cinci crii.
gloatele to impresoara si te strimtoreaza, ai zici tine me atinse? 46 Dar
ro $1 intorcendu se apostoli spnIisus zise. cineva me atinse, cazi eu seri cite Them& $i luandu 'i en sine
simtil putere eaita de la mine. 47 Iar se duse la o parte la un oraQ numit
femea vezend ea nu remase ascuusa, Betsaida. 11 Iar gloatele afland 'i
tremurilnd veni Qi cazend la el spuse urmarit, si el primindu 'i le vorbia
inaintea poporului intreg pricina pen- despre imperhttea lui Dumnezeu, ci
tru care 11 atinse, Qi cum fu indatit vindeca pe cei care aveau trebuintA de
tamliduita. 48 $i el 'i zise: flick cre- tamaduire.
dintu ta te a scApat; du te in pace.
12 $i zioa incepu a se insera; atuncT
49 Vorbind el Anche vine cineva de venind la densul cei doisprezece zila mai marele sinagogel zicend cif a sera: da drumul gloatei, ca ducendu
merit flea ta; nu mai supera pe inva- se in satcle si in loeurile d'imprejur

tittorul.

so Iar Iisus auzind 'i

re- sa poposiascii, Qi sit afle demeneare,

spunse zicend: nu to teme, crede numai, si va fi scapata.


51 $i dupe ce veni a cash nu last
pe nimenea sit intre cu densul, de cat
numai pe Petru si pe Joan, pi pe Jacob
gi pe tatAl copilei Qi pe mums s ei.

52 far tots plingeau si se jilliau de

densa. $i el zise: Nu plangeti; n'a munt ci doarme. 53 Dar ei il, luau in


ris, Siind ca a merit. 54 Atunei el
dcind afarci pe tog i apucand mana

pentru ca aci sfintem in loc pustiu.


13 Iar el zise catre densi: dati le vol
sit manauce.. $i ei zisera.: nu avem mai

mutt de cat cinci painl Qi dol pecti,

afarit numai data ducendu ne noT vom


fi cumperat demancare la tot poporul
acesta. 54 $i erau ca la cinci mil de
barbatl. Dar el zise catre ucenici sei:
asezo.ti 'i la mash cete de cats eincl
zed. 15 $i ei fa.cura astfel Qi acesari pe toti in masa. 16 Iar el luand

www.dacoromanica.ro

[9.17-60.

LUCA.

60

cele duel paTnT si cei doi pesti, citutand spre cer le binecuvinta si frame,
si dete ucenicilor ca sit den in main!
la gloath. 17 $i mancare, si se saturant toil si se lua ce le remase doesprezece cosurT de framiturl.
Marturisirea lui Petru. intact vestire

vittatorule, este bine ca nol sit fim sictt

gi sit facem trei colibT, una tie si lut


Moise mina si Tina lui Elie, nestiind ce
34 Zicend el acestea se
vorbeste.

fecu un nor si umbri; iar del* se


inspitImentarit cand ei intrare, in nor.
35 $i se filen un gins din nor zicend:
acesta este Fiul meu eel ales, ascultati
a pafimilor.
de densul. 36 $i cand 0 fitcea gla18 $i cand se rugs, el singur uce- sul Iisus se afla singur. $i ei tecurit
nici erau cu densul 'i intreba zi- si nu spuserit in acele zile nimenui nizend: tine zit F oatele ell, stint en? mic din cele ce vezuserit.
x9 Jar ei respunzend zisera: loan Bote-

indracit. A doa vestire


zatorul, iar alp Elie, si al ti ca s'a Vindeearea wnuf
a patimsjor.
sculat un profet oare care dintre cei

37 Iar in zioa urmatoare dandu se


20 $i le zise: dar voT tine zicetT 0 stint en? $i respunzend Petra ei jos de pe munte, i1 Intimpina gloatit
vechl.

iatif un bhrbat din

zise: Christosul lut Dumnezen 21 $i


Pertandu 'i porunci sit nu spree aceasta
la nimenT, 22 Zicend eh, Fiul omului
trebue sit sufere multe gi sit nu fie pri-

multi'.

retiea lui Dumnezeu.

atul acesta, si era ascuns fate, de densi,

38

$i

gloate. strigi zicend: Invatiltorule, to


rog, matte, spre fiul meu, ca '1 am numa! pe el, 3g $i iath spirit '1 apnea
gi d'odatit raeneste si '1 scuturh en
spumare, gi abia se departeazit de Is
(Mitsui sdrobindu '1. 4o $i m'am nugat de ucenici tei ca sit '1 des afar'.
dar nu puturit. 41 $i Iisus respun

mit drept bun de catre bittrini si ma!


mars preotilor si citrturarT, si sa fie
omorit si a treia zi se. Invieze.
23 $i vorbia chtre tot!: daca voeste
cineva se, vie dupe mine, sa se lepede
de sine si sa Tea cruces sa in fie care zend zise: o neam necredincios si sucit,
zi, gi sit 'ml urmeze. 24 Cad' tine va pens cand vol fi la vol si ve vol in.
fi voit sit 'oi scape sufletul, it va perde; glidui? Adn eel pe fin! ten. 42 Dar
dar tine va fi perdut sufletul seu pen- pe cand venia la, (Mitsui, it scutura
tru mice, acesta it va sclipa. 25 Pen- demonul si 'I sgudui tare; iar Iisus
tru cif ce
foloseste un om castigand cent& spiritul necurat, gi temadui pe
lumea intreagit, gi perzendu se pe sine copil si '1 dete tatalui sett. 43 $i totT
Pnsusi sau fiind pitgubit? 26 Cad remaserh uimitl de market,. lui Dumeine se va fi rusinat de mine si de cu- nezeu.
Dar pe and totl se minunan do
vintele mete, de acesta se va rusina
Fiul omului, cand va vcni intru mitri- toate cate facea, Iisus zise eittre ucerea sa si a Tatalui si a santilor an- nici Bei: 44 Puneti vol in urechile
gent'.
27 $i zic voe: sant inteadever voastre cuvintele acestea: cad Fiul
uni din cei de fate care nu vor gusta omului are sit fie dat in maTn1 de
moarte pone ce nu vor fi vezut impe- oamenl. 45 Dar ei nu intelegeau ro$chi m barea la faki.

28 $i dupe cuvintele acestea, ca la


opt zile, 'nand cu sine pe Petru gi pe
loan gi pe Iacob se sui pe mnnte ca
sit se roa5e. 29 $i cand se ruga
ehipul fete' lui 0 Men situ], gi Imbritcamintea lui albs,, stralueind. 3o $i
iath vorbiau impreuna' cu densul doi
care erau Moise si Elie,
3x Care aratandu se in marine spuneau
barbatT,

sfirsitul seu pe care avea sit '1 impliniascit in Jerusalem. 32 Iar Petru si
cei impreune. en (Mitsui emu ingreoeati

de some; dar veghind ei anche vezure,

ca sit nu '1 priceapa; si se temeau ea


sit '1 intrebe despre acest rost.
Ambitia ucenicilor.

46 $i intra gaud in ei, tine dintre


densi ar fi ma! mare. 47 Dar Iisus
cunoscend gandul inimei lor, luand un
copil it puss laugh, sine,

48 $1 le

zise: or! tine va fi primit pe acest copil in numele men, pe mine me primeste; gi on tine me va fi primit pe
mine, primeste pe cel care m's trim's
pe mine; chef erne este ma! mic intre
vol to T, acesta este mare.
49 $i respunzend loan zise: Invatetorule, stim pe unul care in numele

mitrirea ltu si pe cei doi barbati care


steteau impreuna cu densul.
teu de. afara pe demon!, si '1 opriritm,
33 $1 pe cand se despartiau ei de pentru 0 nu urmeazi impreuna cu
is densul, Petra zise cittre Iisus: In- no!. 5o Dar Ems sin catre densul:

www.dacoromanica.ro

9.51-10.233

LUCA.

61

nu opriti, cad tine nu este improtiva va sta asupra lui paces voastra; iar
voastra, pentru vol este.
daca nu este, se va mtoarce spre vol.

7 Iternaneti in aceeas cast maneand si


bend ce salt la deni; pentru ct vred-

Ecitma ucenicilor.

51 $i and furl implinite zilele in- nie este lucrgtorul de plata sa. Nu 0

Altaril sale, ci el &slug 'ci 'udrepta, mutati din cast in casa.


fata ca fig mearga la Ierusalem, 52 A8 *i In orl ce oral intrati ci ye
tund trimise vestitori inaintea fetal primesc pe voi, mincatT ce yd este pus

sale. $i ei ducendu se intrara intetin inainte,

g $i tamilduiti pe cei bol-

oral de Samaritans, ca sa gatiaseg nay' in el, ci spuneti le: s'a apropentru densul; 53 $i '1 primirg., pen- pieat Is vox unperatiea lui Dumnezeu.
tru ca fats lui era indreptatg spre to Dar in orl ce oral yeti fi intrat ci
54 $i vezend ucenici sei
Jacob ci loan ziserg: Doamne, voest1
sa zicem ca sa se pogoare foe din cer
ci sa 'i mistuiaseg precut? a filcut si
Elie? 55 Iar el intoreendu se 'i certii.
$i zise: rut still ai earui spirit eilitteci
voi; cad Fiul omului n'a vent sd pearzci
Jerusalem.

suflete de oameni, ci set scape.

se duserg intr'alt sat.

56 $i

Urmarea dupes Iisus.

57 $i mergend ei, unul zise catre


densul pe tale: voi urma tie orl unde
te vei fi dus. 58 $i lisus 'i zise: vulpile au vizuini li pasgrile cerului locuinte, anse Fiti l omului n'are unde sa
'si piece capul.

59 Atunci zise dare un altul: ur-

meaza 'ml. Iar el zise: Doamne, dg, 'ml

voe ca mai 'nteiu ducendu me sa ingrop pe tatal meu 6o $i el zise: last


morn st ingroape pe morti ]or, iar tu
ducendu te des ttire in toate partile

nu ye prirneste, ecind in stradele lui


ziceti: ii $i praful ce se lipi de nol
din oracul vostru it scuturam vog la
pieloare. dar cunoateti aceasta, ca s'a

apropietit imperatiea lui Dumnezeu.


12 Zic voe ca in zioa aceea va fi mai

ucor pentru Sodoma de eat pentru

acel oral.
z3 Vai tie Chorazim, vai tie Betsaida; cg, claw. In Tir si Sidon s'ar fi

&cut minunilt ce au fost facute in


vol, de mult tend in sac i cenua

s'ar fi podia. 14 Dar Tirului ci Sidonului va fi mai ulor is judecatil de


cat vog. 15 $i tu Capernaum, an
full ridicat IAA la cer? Peng la iad
vei fi pogorit.
i6 Cine asculte, de vol de mine
aseultg, ci tine 0 despretueste pe vol
pe mine me despretueste; iar tine mg
despretueste pe mine despretueste pe
eel care m'a trimis pe mine.

17 $i se intoarsera col saptezecl en


bucurie zicend: Doamne, chiar demoni
de imperatiea liu Dumnezeu.
6x $i un altul zise: ti vol urma tie, ni se supun in numele ten. x8 Iar
Doamne, dar mai inteiu des 'mi voe sa el le zise: zgriam pe satan ca un fulger

las in rinduialg, pe cei care sent in dizend din cer. ig Lag v'am dat
casa mea. 62 Iar lisus zise catre putere sa calcati peste carpi li scordensul: nimenea punend maim sa pe piT, ci peste toata puterea vrajmasuplug i uitandu se inapol, nu este po- iui, si nimic nu va vatama pre vol.
trivit pentru impgratiea lui Dumnezeu. 20 Dar nu 0 bucurati de aceasta et
spiritele vi sg supun; bucurati ye ca
Trinziterea celor fapte zeta de ucenicl fi numele voastre stint serise in cerurl.
intoarcerea lor.
.Rugd de mulfumitd a lui Iisus.
Iar dupe acestea Domnul fact!

In

21 In acelal ceas se inveseli in


-/ cunoscut si pe all saptezecl, 0 'i
trimise cate dol inaintea fetei sale in santul spirit, ci zise: te laud Tata.,
orl ce eras ci loe, unde ayes sa vie el Doamne al cerului ci al pgmentului,
ensusi.

ca ai ascuns acestea de inteleptl ci

2 $i zicea catre denci: secerisul este priceputi, i le ai descoperit celor nemull, dar luergtori putinl; rugati ve stiutorI; aca, Tata, ca aca a fost bungdecI de Domnul secerisului ca sa scoatg, vointt inaintea ta. 22 $i intoreendu
lucrgtorl is secerisul sou. 3 Mergetl; se catre ucenici zise: toate 'mi stint

sates eu ve trimit ca mid Intro lupi. date mie de catre Taal men, 0 nime4 Nu purtati pungli de baui, nicl traista, nea an cunoacte tine este Fiul de eat
nisi incaltaminte; nu urati is nimenea numal Taal, si tine este Tatal de cat
pe tale. 5 In Casa in care vett fi in- numal Fiul, qi acela caruia ar voi Fiul

trat, ziceti mai 'nteiu: pace easel ace- sa descopere.


23 $i Intorcendu se la o parte zise
stiea. 6 $i data este acolo fiul pacii,

www.dacoromanica.ro

LUCA.
[10. 24-1 1. 16
catre ucenici: fericiti sfint ochi care maim impreuna en mine. 45 $i reved ce vedeti. 24 Cad zie voe ca spunzend Domnul zise: Marta, Marta,
multi profeti gi imperati voire set vaza, pentru multe ingrijegti gi de multe te
62

ce vedetl vol, tit nu vezure., gi se aura ingrijegti, 42 Dar d'un lueru este
trebuinte; ceci Maria 'cif alese partea
ce mmiti, gi nu anzire.
buns, ce nu va fi luata de la densa.
Pi lda cu Samaritanul milos.

25 $i late un invetator de lege se

scale ispitandu '1, zicend: Invetaterule,


ce facend vol mogteni vieata vecInice?

26 Iar el zise elltre densul: in lege ce


este stria? Cum citegti? 27 $i rL
spunzend zise: vel iubi pe Domnul
Dumnezeul tea din toate, inima ta gi
in tot sufletul ten gi In total tariea ta
Ili In tot cugetul ten", gi pe aproapele

Rugeiciune.a Domnului.

pe and se ruga el intr'un loc,


LII* $i
cand Inceta, zise cetre densul
unul dintre ucenici sei: Doamne, inv atit ne se ne rugans, dupe cum gi
Ioan invata pe ucenici sei.
2 Iar el le zise and ye rugatl, ziceti: Tate al nostru care esti in ceruri
santiasce se numele teu; vie imperetiea ta; facet se voea ta precum in cer
si pe pdnzint; 3 PaInea noastre de
toate ziiele da ne o noe in fie care zi;
4 $i ne carte, nog pecatele noastre,

ten ca pe tine ensutl . 28 Iar el 'i


zise: drept ai respuns; fa aceasta gi
vel fi viu.
29 Dar el voind se se indrepteze
pe sine zise cetre liana: gi tine este eacI gi nob ertem on cui ne datoreaze;
aproapele men? 3o $i respunzend gi nu ne duce in ispita, ci ne scapd de
Iisus rise: un om mergea in jos de la la cel reu.
Ierusalem in Ierichon, gi earn intre
5 Si rise cetre dengi: cine dintre
talhari, care gi desbrecandu '1 gi ra- vol va avea un prieten, gi se va duce
nindu '1 se duseril, lasandu 'I jumetate la densul in mezul noptii gi 'i rice:
mort.
3i Din intimplare un preot prietene, imprumute, 'ml trei painT,
mergea In jos pe acea tale, i vezendu 6 Pentru ce, tin prieten al men veni
trecu p'alaturea de densul. 32 Ase- de pe drum la mine gi n'am ce set i
menea gi un levit sosind in acel loc, pun inainte? 7 $i acela respunzend
dupe ce veni gi vezu trecu p'alaturea d'ineuntru rice: nu me da de estede densul. 33 Dar un samaritan mer- neale; acum este uga inchise, gi copii
&end pe tale veni In el gi vezendu '1 mei stint In pat en mine; nu pot scu'i se facu mile, 34 $i apropiindu se landu me se, 'ti dau. 8 Zic voe, chiar
lege ranile lui turnand untdelemn gi daca nu 'i va da sculandu se pentru
yin, gi pundndu '1 pe dobitocul sea ii ca 'i este prieten, totugl pentru induse la o case de poposire, gi purte, drlisneala lui sculandu se 'i va da cat
grill de densul. 35 Iar in zioa ur- are trebuiute. g $i en zic voe: cemiitoare dimineata cand egi, scotend reti, gi se va da voe, cautati, gi yeti
doi denarl dete celui care 'i primise gi afla, batetl, gi se va deschide voe.
zise: poarte grip, de densul, gi ce vei zo Cfici orb cine cere Tea, gi cine caute
fi mai cheltuit eu 31. vol da inapoi, afla, gi celui care bate 'i se va decand me intorc iar act 36 Care din- schide.
tre acegti trei 'ti se pare a fi fost
Ix $i de la care dintre voi, ca tats,
aproapele celui care earn intre tal- va cere fiul palne, nu cumva va da
bari? 37 $i el zise: eel care tam peatra? San data gi petite va cere, nu
mile, cu densul. Atunel Iisus '1 zise: cumva va da garpe in loc de petite?
du te, fa gi to asemenea.
12 Sau data va cere gi un ou, an
cumva va da un scorpion? x3 Deci
Maria fi Marta: un lucru este
dace voi rei fiind ctiti set dati luerurI
trebuincios.
bune la copii vogtri, en cat mai virtos

38 Iar cand ei mergeau el intre Tafel vostru care este in cer va da


intr'un sat: gi o femee en numele din cer spirit sant la cei care cer de
Marta it primi In casa ei. 39 $i la densul?
aceasta avea o sore numite Maria, gi
Iisus gonesce un drac.
care stand jos lenge picloarele Domnului asculta cuvintul lui; 4o Iar
04 $i scotea un demon, gi acesta
Marta era prinsa la o parte de mults era mut; gi egind demonul mutul vorbi;
slujire. $i stand zise: Doamne, nu 'ti gi gloatele se minunau. x5 Iar um
este grija ce soru mea me lase singure, dintre demi ziserit : cu Beelzebul
ea set slujesc? Zi 'i dar ea se pue domnul demonilor da afarit pe de-

www.dacoromanica.ro

11.16-51.]

LUCA.

63

i6 Si alti ispitindu '1 cerean de pine in ascunzktoare nick sub obroc,


is (Milani un semn din cer. 17 Dar ci in sfeanic, pentru ca cei care intra

. monT.

el atiind gandurile for le zise: oil ce BA vazk. lumina.. 34 Lumink.torul corimperktie desbinandu se in sine este pului este ochiul ten. Cand ocbiul tku
pustiitg, ai cask peste cask cade.

r8 Si este eurat, ai tot corpul ten este lumidaca ratan s'a desbinat in eiyie, cum nat; dar and este rku, gi corpul tku
va sta impkrittiea lui? Pentru eft sl- este Intunecat. 35 Tea seams dar ca
eep' a eu cu Beelzebul scot afark pe lumina care este In tine :A nu fie in-

demonT. x9 Iar daca en en Beelzebul tunerec. 36 Deci daca tot corpul tku
scot afark pe demonT, fii voatri cu tine este luminat, ne avend vre o parte in'i scot :dark? De aceea ei vor fi jude- tunecatk, luminat va fi tot, ca gi cand
cetori vostri. ao Si daca eu eu de- lumingtorul to lumineazg Cu raza sa.
getul lui Dumnezeu scot afarA demoni,
a ajuns deel is vol i'mpkrittiea lui Mustrarea reutcitii pd Ng/salsa fariseilor fi a cdrturarilor.
Dumnezeu.
21 Mid eel tare intrarmat fiind pk37 Si pe and vorbia 11 rugs. un fa-

zegte curtea lui, In pace sant averile risen ca sit pranziased is densul, si
lui.
22 Dar indata, ce un maT tare intrand so puse la mask. 38 Iar fa nde cat densul venind 11 va fi biruit, seul vezend se mill ca nu s'a Imbgeat
Tea arm/Ultra lui in care se increzuse, maT 'nteiu inainte d'a prfinzi. 3g Si
ai imparte prazile luate de la el. Domnul zise egtre densnl: acum vol
23 Cine nu este eu mine improtiva farisei curatiti partea din afara a pamea este, ai eine nu string cu mine barului ai a vasului de mancare, dar
risipeate.
Inguntrul vostru este plin de rapire ai
24 Cand spiritul necurat va fi eait reutate. 4o Nemintoailor, oare cc,
din om, umblA prin locurl fare apg care Men co este din afariT, nu facu gi
egutand repaus, ci ne gasind zice: me ce este d'inkuntru? 41 Dati dar cele
vol Intoarce is casa mea de unde am d'inkuntru milostenie, ai iatk tot ye
eait.. 25 Si venind o gitseate matu- este curat.
42 Deci var voe fariseiratk ai &URA. 26 Atunel se duce ai lor, ca (lag zeciniald din ismk, ai ruth
Tea cu sine alte aapte spirite mai rele ai din on ce legumk, gi lAsatl is o
de cat el, rai intrand locueate aci, gi sk parte judecarea dreaptd gi iubirea ckfac eels de pe limit ale omului ace- tre Dumnezeu; pe acestea trebuia sit
is faceti, gi pe acelea sk nu le hisatl.
luia maT rele de cat cele d'inteiu.
27 Iar pe child vorbia el acestea, o 43 Val roe fariseilor, ea iubitl cel
femee din gloatk ridicand glas zise: d'inteiu scaun in sinagogl ai urkrile de
fericit este p5.ntecele care to a purtat bine in tirguri. 44 Val' vok, carturari
ai titele pe care le ai supt 28 Si el si farisei atarniel, ca sfintetT es morzise: aae este, fericitl care &null& cu- mintele ce nu se cunosc, ai oameni care
umblk. pe d'asupra nu le atiu.
vintul lui Dumnezeu si '1 pitzese.
45 Si respunzend unul dintre invaSemnul lui Iona.
%ktori de lege 'i zice: InvAtAtorule, zi-

29 Si adunandu se gloats in gel- cend acestea ci pe noT ne Infruntezl


made incepu a zice: neamul acesta ruainos. 46 Iar el zise: vaT ai vok ineste neam rku; cere semn, ai semn nu vk.tatorilor de lege, ea, incgreati pe
'I se va da de eat numai semnul lui oameni en sarcini anevoe de purtat,

Iona profetul. 3o Cad dupe cum


lona fu un semn pentru NinevitT, astfel va fi gi Fiul omului pentru neamul
acesta. 3i 0 impkrAteask de la miaza
zi se va ridica is judecatk eu bArbati
acestui neam
va osindi, ca a ve-

iar voT nicl cu unul din degetele voastre


nu atingetl sarcinile. 47 Val vok,

pentru ca clkditI mormintele profetiomorirk.


lor, iar parinti voatri
48 DecT dar santeti martorl ai bleuviintati faptele pkrintilor voatri, pennit de la marginile primentului sk, tru ei denai 'i an omorit, iar vol cutasculte intelepciunea lui Solomon, qi diti mormintele ion. 4g De aceea ai
lata maT mult de cat Solomon este am. intelepciunea lui Dumnezeu zise: voT
32 BArbatI Ninevitl se vor scula is trimite is denai profeti .ci apostoll, gi
judecatk cu neamul acesta ai '1 vor dintre ei vor omori gi vor urmAri.
osindi; a ei sk pockirk is predica lui so Pentru ea sk fie cerut inapoi de Is
lona, gi iate maT mult de cat Iona neamul acesta singele tuturor profetilor, ce este vArsat de is intemearea
este aci.
33 Nimenea aprinzend lumina nu o lumil, 5x De is singele lui Abel pent

www.dacoromanica.ro

[11.62- 12.82.

LUCA.

64

la singele lui Zacharia care pen intre


altar of templu; ma este, ye spun, va
fi cerut inapoT de la neamul acesta.
52 Val voe invittatorilor de lege, a atl

A se feri de sycircenie

$i

celor luniesci.

de iubirea

13 $i unul din gloats

zise: In-

luat cheea cunootintil; vol endive n'atT vatatorule, spline fratelui meu sa imintrat of pe cei care erau set intre 'I parta mootenirea en mine. x4 Iar el
atT oprit.
zise: omule, tine m'a pus judectitor
53 Si and eoi el de acolo, arta- sau impartitor peste yore x5 Si zise
rani of farisei incepura. a '1 uri straonic clitre denoi: luati aminte of paziti ye
of a 'i da pricina ss vorbiascii. de mal de orT ce pornire spre inavutire, pen=the, 54 Pandindu '1 fi cautcind ca tru ca yieata cuiva nu sta in prisosul

sa prinza ceva din gura lui pentru ca ce are din ayutiile sale.
sd '4 invinuiascd.
16 Apol spuse o pildi care denci
zicend: Carina until om avut rodi bine.
A se feri de ftildivticie fi de
17 Si se gandia in sine zicend: ce vol
fovaire.
face, ca n'am uncle ss string roadele
in acelao timp adunandu se mele? 18 $i zise: aceasta vol face;
zecimi de miT de gloats, in cat 'mi vol da jos granarile of maT mart
se calcau uni pe alti, incepu a vorbi vol clddi, of vol stringe acolo toate
mai 'nteiu cittre ucenici sex: feriti ye roadele mele of bunurile mele, rg Si
pe vol endive de aluatul fariseilor, care vol zice sufletului meu, sufiete, ai
este fatarie. a Nimic nu este acope- multe bunurl puse pentru multi anT;
rit de toate partile care nu va fi des- odihneote te, marlin* bea, yeseleTte
coperit, of aseuns care nu va fi cu- te. 20 Dar Dumnezeu zise: neminnoscut. 3 De aceea cite all zis la tosule, in noaptea aceasta an sa tears
intuneric, vor fi auzite la lumina, inapol de la tine sufletul ten; of cele

I2*i

of

ce atl vorbit la

ureche in ea- ce ai gatit ale cui vor fi?

21 Aca

mere vor fi vestite de pe acoperioul este eel care aduna comoara, pentru
caselor.

sine ensuoT, of nu se inavuteote in Dum-

4 Voe ye zic, prieteni mei, nu ye nezeu.


temet1 de cei care omoara corpul of
22 $i zise catre ucenici sei, drept
dupe acestea nu maT an ce sa mal aceea zic voe, nu ingrijiti pentru su&ca.

5 Ye vol arias Mae de cine fletul vostru ce sa mancatI met pentru


corpul vostru eu ce sa, ye imbricatt
23 Sufletul este maT mult de cat hrana of corpul de cat imbracamintea.

ss ve temetl; temeti ye de aceea care


dupe ce a omorit are putere sit arunce
In gheena. Aga este, zic voe, de acestea temeti ye. 6 Au doar nu se vind
duel vrabil pentru doi bans?
nici
una din ele nu este uitatli inaintea lui
Dumnezeu.

24 PrivitT corbi, es nici nu seaman/I


nici nu secerft, ei n'au camera. nici

granar, of Dumnezeu hraneote; en cat


' Dar of peri capului mai mult ye deosibitl voT de paserli

vostru totT Out numeratT. Deel nu ye 25 Cine dintre vol ingrijind poste
temet1; vol ye deosebitT de multe adloga la yersta sa un cot? 26 Deel
vrabiT.

daca nu pnteti nici ce este eel ma!

8 $i zic voe, orI cine va fi martu- neinsemnat lucru, pentru ce ingrijiti


risit pentru mine inaintea oamenilor, de celelalte? 27 Priviti crini cum
ci Fiul omului va marturisi pentri; crest, nici nu tore nici nu teal of zic
densul inaintea fingerilor lui Dumne- voe, nici Solomon in toatii, marirea lui
zeu, g Iar cine me va fi tagaduit nu se imbraca ca unul din aceotiea,
inaintea oamenilor, tagaduit va fi ina- 28 Daca dar Dumnezeu imbraca astfel
intea fingerilor lui Dumnezeu.
in camp earba, care este azi of maIne
xo Si on cine va zice cuyint im- se arunce in cuptor, cu cat ma! virtos
protiva Fiului omului, ertat va fi lui; pe vol, putin credinciooilor?
dar eelui care va fi zis defaimare im29 Si vol nu cautati ce sit mancatl
protiva Santului Spirit nu 'i se va of ce ss betl, of nu fitY necumpenitl;
erta.
3o CAcT toate acestea le cauts pagani
xx Si cand ye due pe voY la sina- hunil; iar Tatal vostru otie es ayetT
gogi of dregatoriT #i stripinirT, nu in- trebuinta de acestea. 31 Decl cangrijitt cum sau ce yeti respunde sau tatl imperatiea lui, of acestea toate se
ce yet1 zice, 12 Cad Santul Spirit vor adaoge voe.
32 Nu te teme,
ye va inyata chiar in acel teas ce tre- turmit mica; pentru ca. Tata] vostru
bue sa spunetl.
a bine voit ss ye des imperatiea.

www.dacoromanica.ro

12.88-13.9.]

LUCA.

65

33 Vindeti averile voastre ci datl mi- mbnt? Nu sic voe, ci numal desbitostenie; facetI voe, entoive pungi ce nu rare. 52 Pentru ca de acum vor fi
Invechesc, comoare neincetate In ce- chid intfo case desbinatI, trel improcurl, unde fur nu se apropie nicl mo- tiva a do!, ci doI improtiva a trel.
lie nu strice. 34 Cad unde este co- 53 Desbinatl vor fi: Wit improtiva fiutnoara voastra, acolo va fi ci inima lui cif fiu improtiva tatalui; muma imvoastre.
protiva fiicei toi fiica improtiva mime!,
soacre improtiva nori sale ci nore imind.,eninare de a veghiea fi de a 8e
protiva soacrei.
ingadui cu iubire reciprocd.
Seninele
35 Incinse fie mijloacele voastre toi
luminarile aprinse;
36 Si vol ase54 $g zicea qi clite gloate: cand yemenea oamenilor care aoteapte. pe dom- deti nor ridicandu se de la apus, In-

nul for ensuol, and se va intoarce de datii ziceti ca vine ploae mare, si molt
Ia nunte ca venind oi Wend la noa este; 55 Si cand vedefi sufland ventul
indate. se 'i deschize.
37 Fericite de la miazit zi, zicet1 ca va fi caldurh
rant slugile acelea pe care venind dom- mare, zi este 56 Fatarnicf, fate piieul be va gesi veghind; adever zie voe mentului si a cerului 041 sa le cerceca se va ineinge oi va pune la inase, tat!, dar acest timp cum nu 041 sit '1
gi trecend alaturea va sluji. 38 Si cercetati? 57 Pentru ce dar nu judedaca va fi venit In a doa streaje, gi in cat! oi de la vol enoive ce este drept?
a treia, Qi va fi gasit astfel, fericite
58 Si pe and mergl cu protivnicul tett
sant slugile acelea. 3g CunottotetI dar la dregetor, de 'ti osteneale pe tale ca
aceasta, ca dace stepinul de case. ar se te desfacl de demi], ca nu cumva
oti in ce teas vine furul ar fi veghiat, se te tirasce la judecator, i judecetoJoi n'ar fi lasat se. 'i se cape case. rul se. te dea in mana slujitorului, toi
40 Dec! toi vol fitT gata, ca in ceasul in slujitorul sit to arunce in inchisoare.
care nu ganditt vine Fiul omului.
Sg Zic tie, nu veT etoi de acolo pea,
4r SSt Petru zise: Doamne, ce.tre ce nu vel fi pletit oi eel din urme.
no! vorbeoti amide, pilde sau toi catre ban.

top 42 Si Domnul zise: tine este

dar econom credincios, Cu minte, pe Predicd de pocaing a lui Ems despre


peirea Galileenilor.
care it va pune stapinul peste gaga

rimea sa, spre a da la tamp cuvenit


Si in acelato timp erau de fate
demancarea? 43 Fericite este sluga 13 uni aducendu
tire despre Gaaceea, pe care venind stepinul it va lileeni, al caror singe Pilat i1 amestegesi fecend astfel. 44 Adeverat zit ca cu jertfele lor. 2 $i respunzend
voe ca '1 va pune peste toatti avutiea Iisus le zise: ganditl vol oare ea acesa. 45 Dar data acea singe va fi zis otI GalileenI an fost mal pecatooI de
in inima sa: stepinul men intarziazil cat tot! Galileeni, pentru ce. an petit

se vie, oi va fi inceput se. bate pe slug! acestea? 3 Nu, zic yob, dar daca nu
oi pc slujnicI, se manance toi se. bea oi ve vet! fi poceit, tot! asemenea vet!
se. se imbete, 46 Stapinul acelei slu- peri.
4 Sau acei optsprezece peste
gl va veni in zioa in care el nu a- care cezu turnul in Siloam #i omori,
Oeaptd oi In ceasul cand nu otie, oi '1 ganditI voi oare ca ei an fost maI greva despica in doe, oi partea lui o va oitl de cat totI oameni care locuesc in
pune eu neeredincioqi. 47 Iar slugs Ierusalem? 5 Nu, zic voe, dar daca
aceea care a otiut voea stepinului sett nu ye vet! fi pocelt, totI asemenea vet!
gi n'a getit sau n'a &cut dupe voea peri.
6 Si spuse pilda aceasta oare tine
lui va fi cumplit biltuta. 48 Si care
n'a etiut, dar a fecut fapte vrednice de avea tin smochin 'AAA In visa sa, toi
batae, putin va fi bititute. De Ia orI veni clutend rod intr'ensul toi nu gtisi.
eine mu mult s'a dat, mult se' va cere ry Atuncl zise cAtre vier: iata trei anI
de la (Mitsui, toi cui s'a incredintat mult, de cand viu clutand rod in acest smochin toi nu gasesc; tale '1; pentru ce
vor core de la densul ma! mult.
4g Foe am venit se arunc pe pii- face toi pementul nefolositor? 8 Iar
meta, of cat do mult voesc ca acum se el respunzend 'i zice: Doamne, lase '1
fie aprius! so Dar am un botez spre ci anul acesta /And and vol fi sepat
a fi botezat, ci cat de neliniotit sant imprejurul lui oi voi fi pus gunom,
pens cand se va fi indeplinit! 51 Gan- g Si daca va fi facet rod In viitor,
di ti ca am venit se. (Ian pace pe pit- bine; iar daca nu, it ye! tam.

www.dacoromanica.ro

66

LUCA.

[13.10-14.8.

dele noastre ai invitat.

27 $i va zice:
Yindecarea unei boll, de optsprezece ani, zic voe, nu ve stilt de unde sunteti;
in 4iva sdmbetei.
deplirtati ye de Ia mine toti fiiptui-

10 $i invitta intr'una din sinagogi


xx $i iata o femee ayes de
optsprezece ani spirit de slibiciune, (11
era garbovitit si nu putea si se ridice
in sus nisi de cum. x2 $i vezend o
sambeta.

torT de nedreptate."

28 Acolo va fi

plingerea si scirsuirea dintilor, and


veti vedea pe Abraam si pe Isaac ci
pe Iacob i pe toti profeti in imperil:

tiea iii Dumnezeu, iar pe vor arun-

lisus o chemist la sine ci 'i zise: femee, cati afari. 29 $1 vor veni de Ia reesti lisatit de stabiciunea ta, 13 $i skit ci de la apus, de la meaza noapte
puse mainile peste densai >li indati se ci de la meazi zi, si vor sta la mass

indrepti In sus si mama pe Dum- in imperatiea lui Dumnezeu.


nezeu.

14 $i respunzend mar marele sinagogei, adine mihnindu se ca. Iisus o


timadui simbeta, zicea gloatel ci, sale
zile aunt In care trebue a se lucra2
decT inteensele venind tAmAduiti ye, st
15 Dar Domnul
respunse i zise: fittarnicilor, fie care

nu in zioa simbetei.

3o $i
iatit sent in urma care vor fi inteiu, ci
stint inteiu care vor fi in urmii.
Rindirea din partea lui Erod.
Jalea Ierusalimului.
31 $i in acel teas se apropiara de
(Mitsui nicte farisei zicendu 'i: ed gi
pleacit d'aci, fiind ca Erod voeste sa
to omoare. 32 $i le zise: ducendu ye
spuneti vulpil acedteia, iati dau afari,
demoni si tamiduiri sevirsesc astazI ei
maine, all a treia zi sfircesc. 33 Dar

dintre vor sambeta nu desleagit boul


sett or asinul de la esle, ci ducendu '1
it adapi? x6 Iar aceasta, fiica a lui
Abraam find, pe care o legs satana,
iatit de optsprezece ant, nu trebuia sa trebue ca en sa caletorese astazi Qi
fie deslegati de legittura aceasta in maine ci in zioa urmatoare, pentru ci
nu se poate s& pear& un profet afara
zioa simbetei?
34 Ierusaleme, Ieru17 $i zicend el acestea se rucinau din Ierusalem.
toti care steteau improtiva lui, si toatil saleme, care omori pe profeti ci ucizi
gloats se bucura de toate faptele ma- cu petre pe cei trimidi la tine, de cite
on am voit s& adun pe copii tei dupe
rete ce se seversiau de densul.
cum aduni paserea pui set sub aripT,
Pi lde fi cuvintitri despre impardeia dar n'ati voit. 35 lath ,,vi se Iasi
lui Dumnedell.
casa voastrau pustie. Dar zic voe, ca
x8 Deci zicea: cu ce este asemenea nu me mar vedeti pane cand veti zice
imperittiea lui Dumnezeu, ell cu ce o binecuvintat tine vine in numele Dom
vor asemena? 19 Este asemenea unui nului."
gritunte de mustar, pe care lufindu '1
un om it arunci in ensasi gradina sa, Iisus insdnittozaza pe un bolnav de
idropicd.
si crescu si se fieu porn mare, gi pa-

i and infra el In casa unuia


Berne cerului locuiri in ramurile lui.
20 $i iar zise: cu ce vor asemena 14 (Entre mar marl fariseilor sambeta
imperitiea lui Dumnezeu? 2x Este ea sit man:Ince pitTne, ei it pandiau.
asemenea unui aluat, pe care 1uandu 2 $1 iatit un om bolnav de II-tropic:1
'1 o femee '1 a ascuns in trei mesuri de era inaintea lui. 3 $i respunzend Iisus
vorbi catre invititori de lege si far-fin* pane ce s'a dospit tot.
22 1 umbla din orac in oras si din set zicend: se cuvine oare a timidui
sat in sat invittand i eiletorind la Je- sambeta sau nu? Iar ei titcura. 4
rusalem. 23 Iar in oare care 'i zise: apucand it titmidui qi dete drumul.
D00,0111C, putini sit fie oare cei care 5 Iar catre densi respunzend zise: al
se mitntuese? $i el zise catre densi: carui dintre vol fiu sau bon va ciidea
24 Luptati ye ca sa intrati prin poarta in put, ci nu indati ii va trage in sus
cea strimtit, ca multi, zic voe, vor cituta in zioa simbetei? 6 $i nu fura in
sa intro si nu vor putea. 25 Indati stare a respunde la acestea.
ce stapinul casei se va fi sculat i va
fi inchis uca, si veti fi inceput sit state Indemnare spre smerenie qi binefacere.
afari si sit bateti Ia uca zicend: Do7 Apoi spuse o pilda catre cei cheamne, deschide ne, si respunzend ve mati, dupe ce lui seams cum 'si aleva zice: nu ye stiu de unde santetT, geau tale d'inteiu locuri, zicend dare
26 Atunci yeti incepe a zice: am min- densi: 8 Cind vet fi chemat de tine
cat inaintea ta ci am bent, ci in stra- va in nuntii, nu to pune la mad, in eel

www.dacoromanica.ro

14.9-15.9.]

LUCA.

67

d'intgiu loc, ca nu cumva sa fie chemat uragte pe tatal seu pe muma sa gi pe


de densul altul mai cinstit de cat tine, femeea sa, gi pe copii sei, i pe frati
g Si venind eel care te a chemat pe sei gi pe surorile sale, i chiar gi vieata
tine gi pe el 'ti va zice: dil locul ace- sa &sag, nu poate fi ucenicul men.
stuia; /01 atund cu rugine vel incepe a 27 On tine nu poartl crucea sa &sag
tine cel din urma loc. xi) Deci cand gi vine dupg mine, an poate sit 'mi fie

vet fi chemat, ducendu to agaza te in


cel din urmil loc, ea, sit 'ty zica, cand
va fi venit ccl care to a chemat: prietene, mutii, te mat in sus; atuncl vet
avea cinste inaintea tuturor care stau
impreuna en tine la masa. xi Pentru ca on tine se inalta pe sine va fi
umilit; gi tine se umilegte pe sine va
fi inaltat.
12 Dar zicea gi celui care it chemase: cand fact prAnz sau cina, nu
chema pe prieteni tgi nisi pe frati tgi

aid pe rudele tale 'lid vecini avuti,

ca nu cumva gi ei sa te cheme iar gi


sit ai resplatit 13 Ci cand fact ospgt,
cheama grad, neputinciogi, gchiopi,
orbi, 14 Si fericit vet fi, pentru ca
n'au sli, )1 des inapoi; dam ti se va
rgsplati la invierea dreptilor.

ucenic.

28 Cad tine dintre vol voind a

clAdi un turn an OA mat 'nteiu fi socotegte cheltueala, daca are pentru desgvirgire? 29 Ca nu cumva punend
el temelie gi ne fiind in stare a sevirgi,
tots privitori sit inceapg. a '1 lua in ris,
3o &and ca acest om a inceput a cladi
gi n'a fost in stare sit sgvirgiasca.
31 San care imperat, plecand sa se
bath in resboiu cu alt imperat, nu stg.
mai 'ntein BA se sfatniasca data poste
intre zece mil sa intimpine pe eel care
vine improtiva lui cu dazed de mil?
3a Iar data nu, fiind el anche departe
trimitgnd solie sg roaga pentru cele de
pace. 33 Astfel dar on tine dintre
vol care nu se leapiidh de toate avutiile sale nu poate sa 'mi fie ucenic.
34 Bung, este sarea; dar daca gi sarea 'gl va fi perdut puterea, cu ce va
fi indreptata? 35 Nu este folositoare

Pi lda despre ospeful cel mare.


15 Si auzind acestea until dintre cei
care eta impreung la masa zise: fe- nicl pentru plment, niti pentru guricit este care va manta paine in im- noiu; oameni o arunch afar& Cine are
pertitiea lui Dumnezeu.
urechi sit asculte eu luare aminte.
16 Iar el 'i zise: un om facea cina
mare, gi chema pe multi 17 Si tri- Pilda despre oaea perdutd i despre
mise pe sluga sa la ceasul cinei sit zits drachma perdutd. Intoarcerea hului
risipitor la tat& sets.
celor chemati: veniti ca acum este
gata. 18 Si incepura unul dupe altul
rs *1 toti vamegi si pgcatogi se aprototi sit cearl ertare. Cel d'intgiu
piau de densul ca sg, '1 asculte.

zise: tarina am cumperat, gi am tre-

Dar farisei gi carturari murmurau

buinta M. me due s'o Irk; te rog, earth zicend ea acesta primegte la sine pe
lig Si altul zise: am cumperat pecatod gi milnanca impreunl cu el.
me.

cinci perechi de boT, gi mg due el 'i


3 Iar el spuse catre dengi aceasta
incerc; te rog, earth mg. 20 Si altul pildl zicend: 4 Care om dintre vol
zise: m'am insurat, O. de aceea nu pot avend o suta de of gi perzgnd una din
veni. 21 Si intoreendu se slugs spuse de nu lash pe tale noezeci gi nog in
domnului sgu acestea. Atunci maniindu campie, gi Fig duce dupg cea perdutd
se stapinul casei zise slugei sale: ed Ong and o va fi gasit? 5 Si gasind
indatii in stradele gi cat:riffle oragului o pune pe umeri Bei bucurandu se,
gi adu aid Barad gi neputinciogi gi 6 Si dupg ce a venit a msg cheaml
orbi gi gehiopi.
11 Si zise sluga, prieteni gi vecini, zicendu le: bucurati
domnule, s'a facut ce ai poruncit, gi ye Impreuna en mine, di 'mi am gasit
mat este loc. a3 Si zise domnul cake oaea cea perduta. 7 Zie vog ca astslugg: egi la drumurt gi gardurl gi si- fel pentru un pgeltos care sg pociliegte
legte 'ti sa intre, ca sit 'mi fie casa va fi bucurie in cer mai mu/t de cat
plink; 24 CAcI zie vog di din acei pentru nogzed gi nog de drepti, care
barbati care an fost chemati aid unul n'au trebuintii de pocAintl.
8 Sau care femee avend zece
an va gusta din cina mea.
drachme, daca va fi perdut o drachma,
Lepddare de sine.
an aprinde oare lumina gi maturA cam
25 Si mergeau impreunii en ei gloate gi cautii en lucre aminte pang cand o
multe, gi intorcendu se zise catre (Magi: ye fi gasit? g Si dupe ce a gasit o

26 Daca vine cineva be mine gi nu ebeaml prietenele gi vecinele zicend;

www.dacoromanica.ro

[15.10-16.1h.
3z $i el 'i
gasit drachma pe care am perdut o. zise: fiule, tu in tot dauna esti fm68

LUCA.

bucurati ye impreunit cu mine, cif am sul vitelul eel ingritsat.

lo Astfel, zic voe, este bucurie inain- preunh cu mine, pi toate ale mole ale
tea 6.ngerilor lui Dumnezeu pentru un tale stint. 32 Trebuia sit ne veselim
peeittos care se pocheste.
pi sh ne bucuritm, ca fratele ten acesta
xi $i zise: un om avea doi fi!. mort era pi invie; perdut era pi se afla.
12 $i eel mai toner dintre ei zise tathlui seu: tate., dh, 'mi partea de avutie Economul nedrept. Nimeni. nu poate
ce 'mi cade. $i le impiirti averea. sluji la doi domni. Despre farisei. Joan
41 legea.
13 $i nu dupe multe zile fiul mai ten&
A $i zicea pi chtre ucenici sei: era
stringend toate se duse inteo tare. dephrtata, pi acolo risipi avutiea sa ye- .1.1J un om avut care avea un econom,
Wind destritmat. 14 $i dupe ce den- pi acesta fu invinuit la densul ea risisul cheltui tot se intimpla foamete pindu '1 averea. 2 $i ehemandu '1 'i
mare prin acea tarp, pi el incepu sa zise: ce este aceasta ce auz de tine?
fie in lipsii. z5 i ducendu se se lipi DA socoteala de economiea ta, citei nu
de nnul dintre locuitori acelei ttifri, pi mai poti fi econom. 3 Iar economul
'1 trimise la campul sett se. peziascit zise in sine: cc am se. fac, pentru ea
porci; z6 $i doria sh 'i umple pan - domnul meu lea economiea do la mine?
tecele din roscori pe care 'i mancau A sapa nu stint in stare a cersi 'mi
porci, dar nimenea nu da.
este rusine. 4 $tiu ce am sit fac,
17 $i venindu 'si in mint! zise: cati pentru ca atumci and vol fi fost dat
simbriast ai tatalui men an prisos afar& din economic sit me primiaseh
de paine, iar eu pier ad de foame. chiar in casele lor. 5 $i chernand la
18 Sculandu me vol merge la tate.' men sine cate unul pe fie care dintre datoros
vol zice: tate., am gresit in fata nici domnului sett zise celni d'intdiu;
cerulul pi inaintea ta. 19 Nu mai stint cat esti dator domnului meu? 6 Iar
vrednic a fi numit fiul teu; fa me ca el zise: o sutit de mesurl de untdelenm.
pe unul dintre simbriasi tei. 20 $i $i el 'i zise: primeste 41 inscrisul pi
sculandu se veni la tatal seu. $i fiind sezend aerie degrab cincizeci. 7 Dupe
el anche departe tate.] seu 11 vezu pi 'i aceea zise celtualt: dar tu cat esti dase then mils, pi alergand se pleca pe tor? Iar el zise: o Bute, de mesuri de
gatul lui pi '1 shruta. 21 Iar finl I gran. $i el 'i zice: primeste 11. inserizise: tate., am gresit in fata cerului pi sul pi aerie optzeci.
8 $i domnul
Snaintea ta, nu mai stint vrednic a fi lhuda pe economul nedrept, fiind eh
numit fiul teu. 22 $i tatal zise chtre facu cu minte; pentru eh flu acestui
slugile sale: aduceti curind un vest- veac stint fate. de neamul for &must
ment lung, eel d'inteiu, pi imbre.eati '1, mai cu minte de cat fii luminil.
pi dal inel in mane lui pi incaltitnamte
g $i eu ve zic: faceti ye ensive
in picloare, 23 $i aduceti vitelul eel prieteni din Mamona eel nedrept peningrhsat, injunghiati, pi mancand se. ne tru ca atunci cand el va fi incetat sit
veselim, 24 Cl! acest fiu al men mort ve primiasch ei in locuintele veciniee.
era pi invie, perdut era pi se dia. $i to Cel credincios in putin este credinincepurh a se veseli.
cios pi In mult, pi col nedrept in putin
25 Iar fiul seu mat mare era la nedrept este pi In mult. 11 Dec! dar,
camp, pi venind and se apropie de data n'ati fost credincios! in Mamona
cash auzi cantare pi jocuri. 26 $i ccl nedrept, tine Ire va incredinta adeehemand la sine pe una dintre slug! verul? 12 $i dace n'ati fost credinintrebi ce se. fie acestea. 27 $i el 'i ciosi in coca ce este strein, tine va da
spuse ca fratele ten a venit; pi tatitl voe ce este al vostru? 23 Niel o
ten, pentru ee. '1 a primit shnhtos, in- singe. nu poets sluji la doi domni; cid
junghia vitelul col ingrilsat. 28 $i se sau pe unul va uri pi pe cele.lalt i/ va
intitrita de mitnie pi nu voia sit intre; iubi, sau de unul se va tine pi pe ceiar tate. sett esind it rugs. 29 Dar el 16.1alt i/ va despretui. Nu puteti sluji
respunzend zise tatAlui: iatit d'atittia lui Dumnezeu pi lui Mamona.
ani. 'ti slujesc pi nieT o date. porunca
14 $i acestea toate le auziau farisei
ta n'am ealcat, si mie aid o date. nu care erau iubitorY de argint, dar it luau
'mi ai dat un edisor, ca sa me vese- in ris de fatii. 15 $i le zise: vol sunlen en prieteni mei. 3o Iar cand veni tett oameni care ye facet! dreptl ensive
acest fiu al ten, care 'ti mance averea inaintea oamenilor, dar Dumnezeu cucu desfranatele, injunghiasi pentru den- noaste inimile voastre; pentru cit co

www.dacoromanica.ro

10. 16-17.21.]

LUCA.

este ales intre oamenT, uriciune este


inaintea lni Dumnezeu.
i6 Legea ei profeti pane la Ioan;
de atuncl impertitiea lui Dumnezeu se
binevesteete ei fie care prin stiiruintd
pAtrunde in ea.

69

2 Este maT folositor pentru densul,

daca este pusd o peatra de moat% imprejurul gatului sea ei a fost repezit in

mare, de cat sd smintiased pe unul

dintre aceetT midi. 3 Luati aminte de


17 Dar mai lesne este voT eneive. Daca va fi greeit fratele

ca sa treaca cerul qi pamentul de cat ten, ceartd '1, ei daca se va fi pociiit,


eartd '1. 4 Si daca va fi greeit tie de
eapte orT pe zi ei de eapte or! se va

sd caza. un corn de literci din lege.


z8 Ori vine lasd femeea sa ei se inBoara cu alta sevireeete adulter, ei eine
ae insoard cu cea liisatd de bArbat sevireeete adulter.
Pilda despre avutul fi Lazar
stiracul.

19 Era un om avut, ei se imbrdca


in purpurd ei bis veselindu se stralucit
in fie care zi. 20 Era ei un sdrae en
monde Lazar care fusese aruncat la
poarta lui, plin Sind de rani 21 Si
dorind sit se sature din cele ce Wean
de in masa avutului; 22 Dar ei caini
venind lingean ranile lui. Si muri adracul ei el fu dus de angeri in sinul
lui Abraam; muri Anse si avutul ei fu
imormentat. 23 *i in Iad ridicandn
'si ochi, fiind el in chinurT, vede de
departe pe Abraam i pe Lazar in sinttl lui.
24 Atunci el strigand zise:
TatA Abraame, fie 11 mild de mine ei

trimite pe Lazar, pentru ea BA intingd


in apd verful degetului sett si sd 'mi

fi Intors in tine zicend: me pocdese, it


veT erta.

5 *i apostoli ziserit Domnulni: dit


ne mai multi credinta. 6 Iar Domnul

zise: dace act avea credintd cat un

graunte de muetar, atl zice acestui sicomor: desrAddeineazd te

stideete te

in mare, ei v'ar fi ascultat.


7 $i eine dintre vol avdnd o slugs
arand sau plistorind, este care 'i va
zice, fiind venitl din camp: trecend indata eezi la masa? 8 lei oare nu 'i
va zice: gateete ce BA einez i incingandu te slujeete 'mi pane sit mtinane
ex sit beau, el dupe acestea mananed
pi bea tu?
g Nu eumva are sit mul-

tumiased slugei, pentru cd fleu ce


s'a poruncit? zo Astfel ci voT, cand
yeti fi fileut toate cele poruncite voe,

zicetT cd santem slugi nefoloeitoare, ce


eram datorT ad facem am fticut.
Vindecarea celor 10 leprosti.

xx *i pe and mergea in Jerusalem,


racoriascl limba, fiind cd in durerl stint
In flacarea aceasta. 25 Dar Abraam densul trecea printre -Samaria ei Galizise: fiule, &dull aminte ci
ai pri- lee. 12 *i intrand el intr'un sat I
ma cele bune in vieta ta, ei Lazar eeird inainte zece bArbati leproeT, cake
asemenea cele rele; acum dar el este stAturd de departe, x3 *i ei ridicarti
mangileat aid, dar tu WI in durerl. glas zicend: Iisuse, InvAttitorule, fie 'ti
26 Si pe langit toate acestea intre noT mild de noT.
14 *i vezend le zise:,

intre vol este statornicitd, o prapastie mare, pentru ea cei care voesc
sit nn poatA trece de aid in voT, nicl
de acolo sd nu treach la noT. 27 Ayi

tuna' zise: to rog dar, tats, ca sd '1


trimip in case tatAlni men;

28 Odd

am cinct fratT, pentrn ca si le spite

adevdrul, ea sd nu vie ei denei in acest


loc de chin. 29 Dar Abraam zise: an

ducendu ye ardtati ye preotilor. *i

pe cand ei mergeau fu rd

curitititi.

15 Iar until dintre denei vezend cd


este vindecat, se 'ntoarse mdrind eu
glas tare pe Dumnezeu, 16 *i elm
en feta la picloarele lui multumindu
'i; ei el era un Samaritan. 17 *i
respunzend Iisus zise: oare nu zece
furl curiititi? Cei noe undo stint?

pe Moise ni pe profeti, sit asculte de i8 N'au fost ei gAsiti intoreendu se sa


denei.

3o *i el zise: nu, tatd Abra- dea mdrire lui Dumnezeu de cat un-

ame, ci daca cineva dintre morti se va met acesta de alt neam? ig


fi dus in denei, se vor pocii. 31 Iar zise: sculandu to du te; credinta ta to
el 'i zise: daca nn ascultA de Moise si a scdpat.
de profeti, nu vor fi induplecati nicT
daca se va fi sculat cineva dintre mart!. imp8"ra'dia dui Duntinecleic fi a doe venire
a dui Christos.
Despre smintele. Ertarea Ocatelor fi
20 *i fiind intrebat de cdtre farisel,
puterea credinditi.
cand vine imperittiea lui Dumnezeu,
AtuncT zise cdtre ucenicT: este le respunse ci zise: imperAtiea lui
17 peste putintd ca BA nu vie smin- Dumnezeu an vine pe vezute cu ochi;
telile; der vaT aceluia prin care via; 21 Niel nu vor zice: iatti este aci san

www.dacoromanica.ro

LUCA.
[17. 22-18. 23.
col(); cad iatA imperAtica lui Dumne- auziti ce zice judecAtorul nedrept!
70

zeu este in mijlocul vostru.


22 Si zise chtre ucenici: vor veni
zile cand vets dori BA vedeti una dintre zilele Fiului omului, si nu yeti ve-

23 Si vor zice voe: iata colo,


Wit aci; nu 0 duceti, nisi nu grAbiti
dupe densi. 24 Cad dupe cum fulgerul fulgerand din o parte de sub cer
dea.

lumineaza pane la cealaltA parte sub

cer, astfel va fi Fiul omului in zioa


lui. 25 Dar mai 'nteiu trebue ca el

7 Dar Dumnezeu nu va face oare

dreptate celor alesi ai sei, care striga.


ciitre densul zioa si noaptea, si rabdO
indelung pentru demi? 8 Zic voe en,
va face in grabli dreptatea lor. Dar
Fiul omului cand va fi venit gasi va
el oare credinta pe ptiment?
Pilda despre fariseul ce se 'nchinci fi
vamequl.

9 Si zise pilda aceasta dare uni

sit sufere molt si sl nu fie primit drept care aveau incredere in sinele ensusi

bun de neamul acesta. 26 Si dupe ei stint dreptl si care despretniau pe


cum a fost in zilele lui Noe, astfel va ceilalti. so Doi oameni se duserti sus
fi i in zilele Fiului omului: 27 Man- in santuar ca sit se roage, snub farieau, beau, se insurau, se mAritau pea seu si celalalt Tames. xx Fariseul
in zioa cand intra Noe in corabie, gi stand se ruga astfel: Dumnezeule, 'ti
veni potopul si perdu pe toti. z8 Ase- multumesc el nu sent ca cei lalti
menea dupe cum a tint in zilele lui oamenT, re.pitorl, nedrepti, necredinLot: mancau, beau, cumperau, vindeau, ciosi in castitorie, sau @i ca acest vasildiau, cladiau; 29 Iar in zioa in mes; 12 Postesc de doe on pe seecare eel Lot din Sodoma OA foe si taming., dau zeciuialit din toate cate
pucioasit din cer, si perdu pe totl. dobendesc. x3 Iar vamesul de de3o In acelac chip va fi in zioa in care parte stand nu voia nici ochi sl 'f rise descoperl Fiul omului. 3s In acea dice spre cer, ci 's1 bOtea peptul zizi tine va fi pe inveligttl casei gi scu- cend: Dumnezeule, earte, me pe mine
lele lui in cast', BA nu se dea jos ca pectitosul. 14 Zic voe, acesta sau
BA le lea, ci tine este la camp dease- acela se dose la casa sa ca find enmenea sa nu se intoarea inditrat. noscut de drept? Pentru ca orb tine
32 Aduceti ye aminte de femeea lui care se inaltA pe sine va fi umilit, iar
Lot. 33 Cine va fi citutat sA castige care se umileste pe sine va fi inaltat.
sufletul sau, 11 va perde; si eine it va
lasses chema copal la sine.
fi perdut, it va pAstra in vieata.

ss Si adueeau la densul si copil


care vor fi pe acelas pat, unul va fi mid ca sA 'i atingA pe ei; gi vezend
luat, ci celalalt va fi lasat. 35 Din ucenici Infruntau. s6 Dar Iisus
34 Zic voe, in noaptea aceasta din doi

doe care vor fi risnind impreund, una


va fi luatA, iar cealaltit va fi lAsattl.
36 Din doi care vor fi in camp, unul
va fi luat fi celalalt va fi ldsat. 37 Si
respunzend densi 'i zie: unde, Doamne?
Iar el le zise: uncle este corpul, acolo
ci vulturi vor fi adunati.
Judeccitorul fi vciduva.

chema, la sine zicend: lAsati copii BA

vine. la mine ci nu 'i opriti; cad im-

peratiea lui Dumnezeu este a unora ca


ace$ia. x7 Adever zic voe, on tine

nu va fi primit impertitiea lui Dum-

nezeu ca un copil, nu va intra intr'ensa.

Primejdiile bogii lei.

Q Atunci be spuse o pildtt ca ei trex8 Si '1 intreba un mai mare zicend:


(-) bue sit se roage totdauna, si sO Invatatorule bune, ce sit fac ca BA
nu pearzA rAbdarea, 2 Zicend: in- mostenese vieata vecinicA? ig Iar
tr'un oras era un judecAtor, care nu se Iisus
zise: Pentru ce me numesti
temea de Dumnezeu si de om nu se bun? Nimenea nu este bun de cat nusfia. 3 Era Anse o vacluvA in acel mai unul, Dumnezeu.
20 Stir porunoral, si venia la dermal zicend: fa 'mi cile: ,,nu sevirsi adulter, nu omori, nu
dreptate fats de protivnicul men. 4 Si fura, nu mArturisi mincinos, einsteste
el nu voi catva tamp; dar dupe acestea pe tatal tin ci pe mums ta." 2s Iar
zise in sine ensusi: desi de Dumnezeu el zise: acestea toate be am pAzit din
nu me tern, niel de om nu me sfiesc? tineretea mea.
5 Tottql, pentru ca vaduva aceasta 'fin
22 Si auzind Iisus 'i zise: 'ti mai
face supitrare, vol face dreptate, ca lipseste una; vinde toate citte at ci imnu in cele din urmA venind sa me in- parte la saraci, ci veT avea comoarA in
frunteze strasnic. 6 Si Domnul zise: cerurl; si vino, urmeazit 'mi. 23 Iar

www.dacoromanica.ro

18.24 - 19.23.]
LUCA.
71
el auzind acestea se intrista tare; eAcT sa vazA pe Iisus tine este, dar nu paera foarte avnt.
tea de gloats, pentru ea era mic de
24 $i vezendu '1 Iisus zise: cat de scat. 4 $i alergand inainte se sui
grew vor intra avuti in imperatiea lui intr'un sicomor, ca sa '1 vaza, pentru
Dumnezeu, 25 Cad mai lesne este ca pe acolo avea sa treats. 5 $i
pentru o camila sa intre printr'o ureche Iisus and veni la local acela uitandu
de ac, de cat pentru un avut si intre se in sus it vezu si zise cAtre densul:
in imperatiea lui Dumnezeu. 26 Iar Zacheu, da te jos curind, caci astAzT
cei care auzira ziserA: si tine poate fi trebue sit reman in casa ta. 6 $i
mantuit? 27 $i el zise: cele ce sant curind se dete jos, si '1 primi cu bucu neputinta la oamenT, stint cu pu- curie.
tintA la Dumnezeu.

7 $i vezend totT cartiau intre densi,


28 Iar Petru zise: iatA nol dupe ce zicend ea a intrat sa poposiasel la an
lAsaram ale noastre 'ti am urmat tie. om pecatos. 8 Iar Zacheu stand zise
29 $1 el le zise: adever zic voe, nu cAtre Domnul: iatA jumetate din aveeste nimenea care pentru imperatiea rea mea, Doamne, o dau saracilor; gi
lui Dumnezeu mai case eau femee sau daca am napastuit pe vre unul cu ceva
frail sau parinti sau copii, 3o $i care dau inapoi impatrit. g Iar Iisus zise
BA nu Tea imultit in acest timp, iar in entre ddnsul ca astAzi s'a &cut manveacul viitor vieatA vecinicA.
tuire aceste case, de oare ce $i el este
an fiu al lui Abraam; To Cad Fiul
A treia vestire a patimelor.
omului veni sa canto ci sit mantuiascl
3x $i dupe ce lila la sine pe cei ce era perdut.
doisprezece zise catre (164: iatA merPilda despre banii incredintaff
gem in sus la Ierusalem, si vor fi imslugilor.
plinite toate cele scrise prin profeti
pentru Fiul omului; 32 Cad va fi
xi $i auzind ei acestea, mai spuse
dat in mana paganilor si va fi luat in o pilda, pentru ca el era aproape de
ris Qi va fi infruntat rusinos Qi va fi Jerusalem ci demi gandiaa ca imperascuipat, 33 $i biciuind it vor omorl, tiea lui Dumnezeu are sa se arate indar a treia zi se va scula. 34 i ei datA. 12 DecT zise:
nu intelesera nimic din acestea, si era
Un om de neam bun se duse lute
rostul acesta ascuns fats de dansi, si tare depA.rtata ca BA Tea pentru sine o

nu pricepeau cele zise.


Vindecarea unui orb.

imperAtie, ci sa se intoarea.

13 $i che-

mind zece slugT ale sale le dete zece


mine ci zise cltre ale: facet! negustorie
35 $i cand se apropia el la Jeri- pane And yin. 14 Dar cetateni Bei it
&on, sedea Magi tale un orb cersind. urau, si trimiserl dupe dansul o solie
36 $i auzind gloats trecend intreba ce zicand: nu voim ca aeesta sa imperasit fie aceasta. 37 $i 'i spuserA ca tiasca peste noi. 15 $i cand veni intrece Iisus Nazareul. 38 .$1 el striga &vat, dupe ce luase impera,tiea, zise ca
zicand: Iisnse, Fiule al lui David, fie sit 'i se theme aceste slugs carora le a
'ti milli de mine. 3g $i cei care mer- dat argintul, pentru ca ss stie tine ce
geau inainte '1 Infruntau ca sa tacit; negustorie a facut. x6 Veni dar eel
dar el si mai tare striga: Fiule al lui d'intein zicand: Doamne, mina ta a
David, fie 'ti mill de mine.
adus castig zece mine. 27 $i el 'i zise:
4o Atunci Iisus stand porunci ca el prea bine, slues bunk pentru cs to ai
sa fie adus la (Milani. $1 dupe ce el aratat credincios in putin, flu stApinis'a apropieat 11 intreba: 42 Ce voesti tor peste zece cetati. x8 $i veni al
sit 'tl fac? Iar el zice, Doamne, sA vez. doilea zicend: mina ta, Doamne, a adus
42 $i Iisus zise: vezT; credinta ta to cincl mine, x9 Iar el zise si acestuia:
a seapat. 43 $i indatA vezu, si '1 fiT i to steipinitor peste cincT cetatT.
urma mArind pe Dumnezeu. $i tot po- 20 $i veni un altul zicdnd: Doamne,
porn! 'vezend dete lama. lui Dum- iata mina ta pe care o aveam _pug la
o parte intr'un stergar; 2I Cad me
nezeu.
temeam de tine, fiind ca esti om asprn,
Zoe/feu.
Tei ce n'ai pus, ci seceri ce n'ai sema$i intrand trecea prin Ierichon. nat. 22 Iar el 'i zice: dupe cuvintele
19 2 $i iata un barbat numit cu tale te vol judeca, slugil. rea. $tiai cs
nume Zacheu, ci el era un mai mare en sent om aspru, Tau ce n'am pus, si
peste vamesT, $i era avut; 3 $i cluta secer cc n'am semAnat? 23 Si pentru

www.dacoromanica.ro

56

[19. 24-20.15.

LUCA.

72

ce n'ai dat argintul meu la masa vor surpa de tot jos pe tine ai pe co-

schimbAtorilor? $i eu venind cu do- pii tAi in tine, Q1 nu vor litsa in tine


bendit '1 aQ fi cerut. 24 $i zise celor 'peatrA pe peata, pentru ca n'ai cucare steteau de fatA: luati de la den- noscut timpul nemerit al cercetarit
sul mina ai (lag la eel care are zece tale.
mine. 25 $i
ziserit: Doamne, are
Iisus curittti templul.
zece mine. 26 Zic va eit se va da

orI cui care are, iar de la eel care nu


are ai ce are se va lua de la (Mitsui.
27 Iar pe aceatI vajmaal ai mei care
nu voirl ca eu sit imperAtesc peste
denai, aduceti 'ti aid ai injunghiati

inaintea mea.
28 $i zicend acestea mergea inainte,
ducendu se In sus la Jerusalem.
Intrarea lui Iisus in Ierusalim.
29

i and s'a apropieat de Bet-

45 $i intrlind in santuar incepu sit


des afarl pe cei care vindeau inteen-

46 Zicenda le: eerie


este: ,,ai va fi casa mea case de rugitciune;" dar vol atI flcut o ,,peatera de
sui pi cumperau,

tfilhari".

47 $i invilta In fie care zi In santuar; iar mat maxi preotilor ai cArturani Qi cei d'intein at poporului autau
sit '1 peara.
48 $i nu grisiau ce sit

facli; ad tot poporul se Linea de

faghe Qi Betania spre muntele numit (Mitsui ascultfindu 'i.


meslimp, trimise pe doi dintre ucenici
De unde este boteeud lui loan.
cei zicend: 3o MergetI in satul ce
este inainte, in care Intrind vett afla
$i Inteuna din zile InvAtfind el
un mfinz legat, pe care nimenea dintre Lg./ poporul In santuar ai binevestind
oamen1 n'a chat vre ()data, Q i desle- pfiairl spre densul ma! marl preotilor
gandu '1 aduceti '1.

3z $1 daca cineva Qi cArturari impreunA cu bfitrini,

v'ar intreba: pentru ce deslegati? Veti


spune aaa: pentru ca Domnul are trebuintit de el.
32 $i ducendu se trimiai aflarl dupe
cum le zise: 33 $i deslegfind ei manzul stitpini lui ziserA. cittre den0: ce
deslegatl manzul? 34 Iar ei merit:
pentru ca Domnul are trebuintit de el.
35 $i '1 aduserl la Thins, Qi aruncAnd
vestmintele for pe mfinz suirl d'asupra
pe Iisus. 36 $i mergend el aatermau
vestmintele for pe cale.
37 Iar apropiindu se al scum la co-

2 $i

intrebarl zicend cAtre densul: spune


noe cu ce putere fad acestea, sart eine
este care 11 dere tie aceasta putere?
3 Jar el respunand zise cAtre denai:
ye vol intreba Qi en un cuvint, ci spunet1 'zni:
4 Botezul lui Ioan era din
cer sau de la oamenl? 5 Dar ci engetarl intro sine zicend el de zicem
din cer, va zice: pentru ce n'ati crezut
lui? 6 lar daca zicern: de la oamenl,
tot poporul ne va ucide cu petre; cad

este Incredintat a loan era profet.


7 $i respunsera ca nu atiu de unde

boriaul muntelui mAslinilor, toatA mul- era.

8 Atuncl Iisus le zise: nisi en nu


timea ucenicilor bucurandu se Incepu ye spun cu ce putere fac aceasta.
sit laude cu glas mare pe Dumnezeu
Pilda despre vieris cei rei.
pentru toate minunile ce vezusera,
38 Ziand: mbinecuvintat" imperatul,
9 $i Incepu a spine cittre popor
care vine in numele Domnului"; pace aceastA pildit: un om sAdi vie ai o dete
in cer, Qi rarire in cele de sue.
eu invoiall la lucrAtori, iar el se duce
3g $i oare care dintre farisei din departe pentru must timp. zo $i is
gloatit ziserfi crave (Mitsui: Invittlto- timp euvenit trimise In lucrfitorl o slugl,
rule, ceartl ucenici. 40 $i respun- pentru ca sit 'i des din rodul viei; dar
zend zise: zic va ca daca acectia vor lueratori bAtendu 'I i1 trimiserl desert.
tacea, petrele vor striga.
ix $1 adaose a trimite pe o alts slugl;
dar ei bAtendu '1 ci pe acela ai necinIisus pldnge asupra Ierusalintului.
stindu '/ it trimiserli desert. 12 $i
qz $i and fu aproape, vezend ce- adaose a trimite pe in al treilea, Ana
tatea planse de (Musa, 42 Zicend cd ei anind ai pe acesta Li arunearl afarit.
daca ai fi cunoscut Qi to in aceastA zi i3 Atunel zise stiipinul viei: ce sa fac?
a to cele ce stint spre pace fie! Dar Vol trimite pe fiul men iubit; poate de
scum stint asennse de la ochi tei. acesta se vor sfii. 14 Dar luerAtort

43 Cad vor veni zile peste tine,

ai vfizendu '1

chibzuiau intre (renal zicend:

vrhjmaai tei vor face intArid impre- acesta este moatenitorul; sit 'I omorim,
jurul teu Qi te vor impresura ai te vor ca moatenirea el fie a noasta. Is $1
strimtora de toate partile. 44 $i te dandu '1 awl din vie it ornorirl. Dect

www.dacoromanica.ro

20.16-21.8.]

LUCA.

73

ce le va face domnul viol? z6 Va rad nu mai pot muri, fiind ce stint ca


veni vi va perde pe lueratori acestia, angeri, vi stint fit ai lui Dumnezeu,
si va da viea la alti.
fiind fiT ai invierii. 37 Iar ca morti
Si ei auzind zisera: se, nu fie!

17 Iar el privind in densi zise: ce


este dar aceasta ce este scris: peatra
pe care n'au luat o in Beanis cleditori,
aceasta a font fticuta pentru cap de
unghiu?" z8 011 eine va fi cazut pe
acea peatre va fi sfarimat; iar pe care

invieaza, char Moise a &cut cunoscut

in locul cu privire la rug, cand numeste pe Domnul Dumnezeul lui


Abraam vi Dumnezeul lui Isaac 0
Dumnezeul lati Iacob;

38 Dumnezeu

dar nu este Dumnezeu al mortilor, ci


al viilor; cecl top stint vii pentru denva fi cazut ea, pe acela 11 va spulbera. sul. 3g Si respunzend uni dintre carx9 Si carturari si mat marl preotilor turari zisera: Invetatorule, bine ai zis.
cautara se pun& mina pe densul in 4o Cad 'lief nu mai indresniau sa '1

acel teas, dar se temura de popor; intrebe nimic.


cad poporul cunoscu ca pentru densi
zise pilda aceasta.
Tramtul Cesarului.

20 Si dupe ce '1 pandirit trimisera


oameni puci inadins care se prefaceau
ea stint drepti, pentru ea sa '1 prinze
in cuvint, spre a '1 da. in mina stapinirii vi putcril procuratorului. 21 Si
'1 intrebaria zicend: Invetatorule, vtim
cit drept vorbesti vi invet1 si nn esti
partinitor, ci cu adeverat invet1 calea
catre Dumnezeu.

22 Se cuvine ea not

se dam Cesarului tribut sau nu?


23 Dar el pricipend bine vicleniea for
zise catre &up: 24 C naa ispitift?

Aratati 'rai un denar. Al cui chip qi


inseriptie are denarul? Iar ei zisera:
ale Cesarului. 25 Atunci le zise: de
aceea dati Cesarului ale Cesarului vi
lui Dumnezeu ale kri Dumnezeu. 26 Si

Al cuX flu e Christos?

41 Si zise catre del*: cum zic ea


Christos este un fiu a1 lui David?
42 Cad ensuct David zice in cartea
psalmilor zis'a Domnul Domnului
men: vezi d'a dreapta mea 43 Pone
vol fi pus pe vrajmasi tei scaun al
picioarelor tale." 44 Deci David it
numeste Domn, 0 cum este fiul sea?
A se Teri de eartterari.

45 Si auzind tot poporul zise ucenicilor sei: 46 Feriti ye de carturarl


care au placere se. umble in vestminte
lungi si iubese urarile de bine in tirgurl, vi cele d'inteiu Beaune in sinagogi 1 cele d'inteiu locurI la ospete,
47 Care manincii cu desevirsire casele
vecluvelor si se roage intr'adins mult,
acestia vor lua mai multi osindit.

nu putura. se. '1 prinda in vorbe inainCeti doi bani ai vaduvei.


tea poporului, vz mirandu se de respunSi ridicand privirea Ozu pe avuti
sill lui tacura.
21 aruneand darurile for in cutiea
Despre invierea mortilor.
pentru darurl. 2 $1 \Tau pe o vaduva
27 Atunci venind la densul uni carace, aruncend acolo doe leptale.
dintre caducei, care zic cit nu este in- 3 Si zise: adever zic voe ca aceasta vaviere, it intrebarit zicend: 28 Inve- duve. serace arunca mat mult de cat
tatorule, Moise ne cerise, daca va fi toti; 4 Pentru ca totl aeestia arunmurit fratele cuiva avend femee, vi care in darurl din ce prisoseste lor, iar

anume va fi murit fare. copii, fratele


sen sit Tea femeea vi se ridice urmas
fratelui lui. 29 Decl erau sapte frati;
si eel d'inteiu luand femee muri fare.
copii; 3o i o lui al doilea 0 al
treilea, 3z Dar in acelaci chip; si cei
sapte nu lasare, copii si murirA. 3z In

aceasta din lipsa ei arunca tot avutul

ce avea.
Cuvintarea lui Iisus despre dardmarea
Ierusalimului i despre a doa sa venire.
5 Si vorbind uni despre santuar, ca
este impodobit cu petre frumoase si eu
darurl fageduite, zise: 6 Acestea pe
care le privitl, vor veni zile in care nu

urma muri vi femeea. 33 Deci felucca la inviere a cerui dintre ei va fi


va fi lesate aci peatre pe peatre, care
femee? Cad sapte o avurit femee.
34 Si respunzend lisus le zise: fii nu va fi desfecute,".
7 Si '1 intrebara zicend: Invatatoveacului acestuia se insoare si se nagrite.,
35 Dar aceia care se vor fi in- rule, and vor fi dar acestea? Si care
vrednicit se aibit parte de veacul acela va fi semnul cand au se fie acestea?
8 Iar el zise: vedeti se nu fits amasi do invierea dintre morti ilia nu se
insoare ilia nu 0 maxi* 36 Cad giti; cad multi vor peni pe numele

www.dacoromanica.ro

56".

LUCA.

74

[21.9-22.13.

meu, zicend: eu sent; pi: timpul cuve- chinul pi top copaci;

3o Cend infrun
nit s'a apropieat; nu vt duceti dupe zesc, vezend, de la vol enpivt cunoaateti
del*. g $i cand yeti fi auzit rtsboae ca aproape este scum vars. 3x Ast-

pi turburitri, nu ye speriati; cites trebue ca acestea sit fie mai 'nteiu, dar
sfirpitul nu este indatii. zo Apol le
zise: se va ridica neam peste neam pi
imperatie peste imptrAtie, xx Vor fi

fel pi vol, mind yeti fi vezut acestea


intimplindu se, cunoapteti ea aproape

este imptratiea lui Dumnezeu. 3a Adevtr zic voe cit nu va fi trecut neamul

acesta, pent sit se fact toate.

33 Ce-

cutremure marl pi pe alocurea foamete rul pi pilmentul vor trece, dar cuvinpi molime, aritarl ingrozitoare pi semne tele mele nu vor trece.
marl din cer.
34 Luatl aminte de vol enpivt ca
x2 Dar inainte de toate acestea 'pi an cumva inimile voastre st fi in-

vor pone mainile pe vol pi a vor ur- greoeate de imbuibare pi de beuturt

mAri dandu ye in sinagogi pi la inchi- peste mtsurt qi de grijile vietei, pi fart

sori, teritl fiind inaintea imptratilor de veste sit vie peste voi zioa aceea;
pi stapinitorilor pentru numele meu; 35 CAci ca un lat va veni peste tot].
z3 $i se va sfirpi pentru vol spre mAr- care locuesc pe fata a tot piimentul.
turie. 14 Deel dar puneti in inimile 36 Vegheati dar in on ce timp ruvoastre sit nu gknditi mai d'inainte a &Ida vt st aveti putere ca BA set,
ye apAra; 15 CAA en ye vol da gurt pap' de toate acestea ce au BA fie,
pi intelepciune, etreia an vor putea sta pi ca sit fits pups inaintea Piului

improtivA sau respunde improtivA toti omului.


care ye sent irnprotivt. 16 i yeti fi
37 $i invAta zioa in santuar, iar
dati pi de paring pi de frati, pi de rude noaptea epind mitnea afart la muntele
pi de prietenl, pi vor omori dintre vol, numit maslinip. 38 $i tot poporul at

veti fi uritl de tots pentru nu- ducea dis de dimineatt la (Muni in


z8 Dar per din capul santuar ea st '1 asculte.
v stilt nu va peri; x9 Intru rAbluck& se invoeste sd dea prim
darea voastril yeti dobindi sufletele
17 Si

mele meu;

pe Iisus.
$i se apropia serbAtoarea azimelemul incunjurat de ostapi, atunci enlor care se nuniepte Papte. 2 $i
noaptetl ca s'a apropieat pustiirea lui. cAutau mai maxi preotilor pi ciirturari
21 Atunci cei din Iudea st fuet in cum et '1 rApue; cAci st temeau de
voastre.

20 Cand yeti fi vezut dar Ierusa-

22

munti, pi cei din mijlocul ei st piece popor.


BATA, pi cei din campuri sit nu nitre
3 Iar satana intro in Lida care se
inteensul. 22 CAci zile de rtsbunare numepte Iscariotu, fiind el din numtsent acestea spre a se implini toate rul celor doisprezece. 4 $i ducendu
cele scrise. 23 Val celor care au in se vorbi cu mai marl preotilor pi cu
pintece pi celor care dau tits in acele cApeteniile oastii cum O. '1 dea for in
zile; caci va fi nevoe mare pe pftment mina. 5 $i se bucurarl pi st legara
pi urgie pentru acest popor, 24 $i vor sit 'i dea argint; 6 $i el se invoi, pi
cridea de tilipul spades pi vor fi dual cAuta timp nemerit ea al '1 dea for in
robl in toate neamurile, pi Ierusalemul mainl fart ptirea gloatei.
va fi &Meat in picioare de neamurl,
Mielul de paste fi sf. dna%
pent cand st vor fi implinit ale neamurilor timpuri.
7 $i veni zioa azimelor, in care tre25 $i vor fi semne in soare pi lung. buia tat fie injungheat melud de Papte.

pi stele, pi pe pament strimtorare a 8 $i trimite pe Petru pi pe Ioan zineamurilor in nedomirire de vuetul cend: ducendu vt gatiti pentru noi

maril pi al valului, 26 Pe cand Paptele ca BA manchm. g Iar denpi 'i


oameni sufletul 'o: vor da de teams pi ziseril: unde voepti st gAtim? to $i
de Ma de cele ce an st vie peste le zise: WA, intrand vol in ()rap va epi
lume; caci puterile cerurilor vor fi sgu- inaintea voastrA un om ducend un vas
duite. 27 $i atuncl vor vedea pe Piul de pAment cu apt, urmati lei in casa
omului venind in nor cu putere pi mil- in care intl.& 11 Si yeti spune stApirire multi. 28 Tar cand incep acestea nului casei: InviltAtorul 31 zice, unde

st fie, mipeati vt pi ridicati capetele este casa de ()spot, mole sit mAninc

voastre, pentru ca s'a apropieat rescum- Paptele cu ucenici mei? 12 $i aeela


ptrarea voastrA.
va arAta vot o incapere mare sus cu
29 $i Is spuse o pildt: vedcti smo- apternut; acolo gittiti. 13 Ducendu

www.dacoromanica.ro

22.14 -53.]
LUCA.
75
se dar &ire dupe cum le spusese, #i cococul pene veT tligedui de trel orl ca
getira Pa#tele.
nu me cunosti.
14 Si cand sosi 'ceasul se puse la
35 51 le zise: And v'am trimis fare
masa, Qi apostoli impreuna cu densul. punge. Qi traiste qi inceltaminte n'ati
15 $1 zise catre demi: eu dor am do- avut lipse de ceva? Iar ei zisera de
rit sa mananc cu voT acest Pate mai mime. 36 Si in zise: acum dar tine
'nainte de patimirea mea; x6 Cftel are Bungs sa o Tea, asemenea ci traistii;
zic voe cif nu '1 mai menine, One cand #1 tine nu are spade, sit vine vestva fi desevirtfit in imperatiea lui Dum- mentul sou ci se cumpere. 37 Cite!
nezeu. 17 $i luand un pahar, multu- zic voe cit trebue a se implini in mine
mind zise: luatl acesta #i impartiti aceasta ce este scris: *1 cu cei fereintre vol; 18 Ced zic voe cal nu voi delege a fost socotit;" cad ci cele
mai bea de acum din rodul vitei One despre mine au sfir#it. 38 Iar ei zicand va fi vent imperatiea lui Bum- sere: Doamne, late aci stint doe spade.
nezeu.

ig $i luand pain multumind franse


qi le dete zicend: acesta este trupul

$1 el be zise: destul este.


Suferinfa lui Iisus la muntele

maginidor.
meu care se de, pentru vol; aceasta
faceti spre a mea amintire. 20 Si
3g $i ecind se dose dupe obiceia la
paharul de asemenea dupe cinare zi- muntele maslinilor;
ucenici
urcend: acest pahar este legea nob. in sin- mart. 4o Iar sosind la loc le zise:
gele meu, care se varsa pentru vol. rugati ve ca se nu intratI in ispite.
yQi

22 Totu#1 iate mane celui care me


41 $i el fu dus la o parte de la
de prins este cu mine pe mass. 22 Ca demi ca d'o aruncetura de peatra, Qi
Fiul omului se duce dupe cum a fost ingenuchind se ruga zicend: 42 Tate,

hoar% dar vai de omul acela prin data voecti treace acest pahar de la
care se di prins. 23 $i ei incepure mine; dar nu voea mea se fie &cute.,
a cerceta impreune intre demi tine ci a ta. 43 $i 'i se areta un anger
dintre ei ar fi care are se face aceasta. din ter interindu '1. 44 $i fiind in
luptit cu durerea se ruga mai steruitor.
Ambifia uceniellor.
$i sudoarea lui se tam ca piceturI

24 $i 136 ivi si pricire intre demi, marl de singe ce cad jos la pliment.
tine dintre ei gande#te a fi mai mare. 45 Si sculandu se de la rugaciune, yegesi adormitl din
25 far el le zise: imperati.pfig.anilor an nind la ucenici
stapinire peste ace#tia #1 cei care an pricina intristaril, 46 $i le zise: ce
putere asupra for se numesc facetori dormiti? Sculandu ve rugati ye, ea sa
de bine. 26 Dar vol scl nu fiti astfel, nu intrati in ispite.
ci care este mai mare intre vol se. fie
Prinderea lui Iisus.
ca mai toner, ci care este cepetenie sci
47 $i vorbind el anche, iate, gloats,
fie ca slujitorul. 27 Ce.d. tine este
ma! mare, cel care eta la masa eau cel Qi eel care se numecte Iuda, unul dincare slujmte? Nu oare eel care stir la tre eel doisprezece, venia in fruntea
masa' ? Ett stint in mijlocul vostru ca lor, ci se apropie de Iisus ea sit 'I sacel care slujmte. 28 Iar vol sfintell lute. 48 Iar Ems t zise: Iuda, prin
aceia care 41 stiiruit cu mine in ispi- serutare dai prim pe Fiul omului?
49 Si cei care erau pe lenge. dentele mele. 29 $i eu intocmese pentru
vol Imperatie, dupe cum a intocmit sub vezend ce are se fie ziserii: Do-

pentru mine Teal men. 3o Ca se amne, daca vom lovi cu Spada? 50 $i


mental Qi se betT pe masa mea in unul dintre demi lovi pe sluga arimperatiea mea, ci veti cedea pe scaune chiereului gi 'i tide urechea dreapta.
judecand cele doesprezece semintiT ale 51 Iar Iisus respunzend zise: Meat!
pea aci; qi atingendu 'i urechea 11
lui Israel.
3i Simone, Simone, late, satana v'a vindeca.

52 Si Iisus zise cittre ma! marl preocerut pentru sine spre a ve cerne ea
pe grau; 32 Dar eu m'am rugat tilor Qt ciipeteniile santuarului tit bipentru tine, ea se nu ineeteze credinta trini care veniserit la densul: ca la un
ta; #i ta, cand de vet fi intors, in- fficetor de rele ati edit cu spade ci
tare#te pe frati tel. 33 Iar el zise: litnei? 53 In fie care zi fiind eu cu
Doamne, cu tine stint gata se merF Qi vol in santuar n'ati intins malnile
in lnchisoare Qi la moarte, 34 $1 el asupra mea; dar ceasul acesta este al
zise: 11 spun, Petre, nu va canta azi vostru #i puterea intunereculut.

www.dacoromanica.ro

76

[22.M-23.25.

LITCA.

Tagtiduirea lui Petru.


54 $1 prinzendu '1 11 dusere si '1
biigarit in cass. archiereului;
Iar Petru urma de departe. 55 $i
aprinzend ei foe In mijlocul curtil .si
sezend impreune cedea gi Petru In mijlocal lor.
56 $i o slujnice vezendu '1 stand la

4 $i Pilat zise cetre mat marl preo-

tilor si gloate: nu gitsesc niel o vine


in acest om. 5 Dar ei si mai mult

steruian zicend ea interita poporul, in-

vatlind prin toate, Judea si incepend


de la Galilea pent ad. 6 $i auzind
Pilat de Galilea intreba data omul este
Galileu,

7 $i Intelegend a este din

hindlui Erod, 11 trimise sus la Erod,

foe si uitandu se bine la el zise: gi hind si el In Jerusalem in acele zile.

57 Dar el tii8 Jar Erod vezend pe Dols se bugedui zicend: femee, nu '1 cunosc. curl foarte; cid de malt timp doria
acesta era cu densul.

58 $i poste putin altul vezendu '1 zise: se '1 vazii, fiind ce. auzia multe despre
gi tu esti dintre dend. Jar Petru zise: el, si astepta se vazii vre o minune faomule, nu saint. 59 $i trecend ca un cute. de densul. 9
'1 intreba In

ceas, un altul adeverea cu t5,rie zi- multe cuvinte; dar el nu 'i respunse
cend: intriadever si acesta era en den- nimic. zo Jar mat marl preotilor si
sul, pentru ea gi Galileu este. 6o Dar azturari erau de fate Invinuindu 'I
Petru zise: omule, nu stiu ce zicl. $i
Indate vorbind el anche cants cocosul.
6z $i Domnul Intorcendu se se uita in
fate lui Petra, si 'si aduse aminte Petru de cuvintul Domnului, cum 'i zi-

foarte tare.

xi $i Erod Impreune en

ceata sa de ostad despretuindu '1 si

luandu '1 in ris, imbrecandu '1 cu vestment stralucitor it trimise sus la Pilat.

xa $i in acea zi Erod si Pilat se fasese ca mai 'nainte d'a fi canta azi cure, prieteni unul cu altul; cad mat
cocosul, me vet titgadui de trei ori. 'nainte erau In vrejmesie Intro dad.
5r esind sha@ planse cu amar.
Ostindirea lui Iisus.
Suferinta lui -rims inaintea lui Caifa.
i3 Atunci Pilat chemand la sine pe
63 $1 berbati care it tineau legat it mat marl preotilor gi pe cei mart gi
luau in ris betendu IL 64 $i acope- poporul zise cetre dad: 14 Mi ati
rindu fata '1 intreba zicend: profeti- adus pe omul acesta ca turburand posea* tine este care to lovi? 65 $i porul, si late cercetandu '1 inaintea
multe altele defaimand ziceau mitre voastre, eu n'am gesit in acest om nict
densul.
o vine din cate spuneti improtiva lui.
66 $i cand se tem zioll, si3 aduna 15 Dar nict Erod; cad '1 a trimis sus
batrinimea poporului, mat mad preoti- la not, si iate nimic vrednic de moarte
lor si carturari, si '1 dusere la sine- n'a fost faptuit de densul. x6 Dect
driul lor zicend: dace tu esti Christo- dar pedepsindu '1 'i vol da drumul.
sul, spune noe. 67 Tar el le zise: 17 $o avea nevoe ca la serbdtoare sit
data ve spun, nu veti crede; 68 $i dea pentru and: drumul la un feehis.

62

data ve intreb, nu vett respunde. 18 Dar ei strigare tare cu gamed&

69 De scum arise Piul omului va O- zicend: lea pe acesta, iar pentru not
dea d'a dreapta puteril lui Dumnezeu. de drumul lui Barabba, 19 Care era
70 $i tot" ziser5.: esti tu dar Fiul lui aruncat in inehisoare pentru o rescoale,
Dumnezeu? Jar el zise eatre dengi: facute in oras si pentru omor.
vol ziceti, ce eu sant. 71 $i ei zi20 $i Pilat le vorbi iartis, voind sa
sere: ce mai avem trebuinte de max- den drumul lui Iisus. 2I Dar ei
turie? Cad not engine am auzit din strigau la aceasta zicend: restigneste
gura lui.
'1, restigneste '1.
22 $i zise de a treia
oath catre densi: dar ce reu a fficut
Iisus inaintea lui Pilat; asemenea gi acesta? Niel o vine de moarte n'am
inaintea lui Erod.
gasit intr'ensul; deci pedepsindu '1 'i
$i ridicandu se toatit multimea lor vol da drumul. 23 Jar ei stitrulau
it dusere inaintea lui Pilat. a $i cerand cu striate marl ea el se fie
incepurii, a '1 Invinui zicend: pe acesta restignit, gi strigatele lor gi, ale preoti'1 am gesit indrumand spre reu neamul lor mai mart biruire. 24 Atuncl Pinostru si i'mpedicand a da tribut Cesa- lat hotarl se se face cererea lor; 25 $i
rultti, g1 zicend ea el este Christos, Im- dete drumul la acela care era aruncat
perat. 3 Atunet Pilat '1 intreb5, zi- in inchisoare pentru rescoall gi omor,
cend: tu esti imperatul Iudeilor? Iar pe care 11 ccreau; iar pe Iisus it dcte
el respunzend zise: tu ziel.
in voea lor.

2,,

www.dacoromanica.ro

23.26- 24.10.]

LUCA.

lisus in calea durerilor.

77

46 $i strigand Cu glas mare Mutt


zise: Tata, in mainile tale ineredintes

26 $i cand 11 ducean, punend maim spiritul men." $1 aceasta zicend


pe un oare care Simon Cireneu venind sufletul.

de la camp puserit crucea pe el ca s'o


duck in urma lui Lens.
27 $i urma multime mare de popor qi femei, care se bateau in pept si
'1 plangeau cu 1acritral. 28 Iar lisus
intorcendu se catre densele zise: fiice
ale Ierusalemului, nu plangeti de mine,
ci plangeti de vol 61100 ci de copii
voctri, 29 Cad iata vin zile in care
vor zice: fericite stint cele sterpe, yi
pantecele care n'au nascut, i titele
care n'au aplecat. 3o Atunci vor incope a zice muntilor: cadeti peste noi,
si dealurilor: ascundeti ne." 3x Pentru ce dace ei fac acestea cu copacul
verde, ce va fi cu cel uscat? 32 $i
se duceau pi alti doi facetori de rele ca
se, fie omoriti impreuna en &emu'.
.1Ustignirea fi mortea lui Iisus.

dete

47 Iar sutadul vezend ce s'a facut


merle pe Dumnezeu zicend: inteadever omul acesta era drept.
48 $i toate gloatele venite impreunii

la aceaste, priveliste, dupe ce privire


cele &cute, betendu 's1 pepturile se
intorcean inderat.
49 $i totl Cunoscuti lui ci femeile, care 'i urmau
impreuna din Galilee, steteau de departe spre a vedea acestea.
Immormintarea dui lista.

50 $i late un berbat cu nnmele


Josef sfetnic fiind, ci berbat bun si
drept

Acesta nu se invoise en
din Arimates, ores al Iudeilor, fi care adtepta
fi el imperetiea lui Dumnezeu, 52 Asz

botarirea si incrarea for

cesta venind la Pilat ceru corpul lui


Iisus,

53 $i luandu '1 jos 11 infasure.

33 $i cand venire la locul numit in panze, si '1 puse intenn morment

ceptitinit, acolo it ri.sstignire, asemenea sepat in peatre, uncle nimenea nu mai


si pe facetori de rele, pe unul d'a fusese pus. 54 $i era zi de pregaire,

ci sambeta avea sit inceapa.


a altul d'a stinga.
55 $i urmandu femeile, care veni34 Iar Iisus zicea: Tate, earte 'i;
cad nu stiu ce fac. $i impertind hai- sera impreuntt en densul din Galilee,

dreapta @i

zarire. mormentul ci cum fu pus cor-

nele lui aruncare sorts.

35 Si stetea poporul privind; Qi mai pul lui, 56 $i intorcendu se inderat


marl il luau in ris zicend: pe alti a getire, aromate gi mir. $i sambeta se
mantuit; se, se mantuiaseit pe sine &- odihnirit dupe lege.
midi, dace acesta este Christosul lui
Invierea dui Christos.
Dumnezeu, alesul. 36 Dar si ostasi
Iar in inteia zi a septamenei die
veni %i il luau in ris, 37 Aducendu
de dimineata venire, la morment
otet yi zicend: dace tu esti imperatul
ludeilor, mantneste te pe tine ensuti. aducencl aromatele ce glitisera. 2 Si
38 i inseriptia scrisd d'asupra lui gasirit peatra pravalitti de is morment,
era in grecefte, ci latineqie, fi ebregte: 3 $i intrand nu aflare corpul DomnuACESTA ESTE IMPERATUL IU- lui Iisus. 4 $i pe cand ele erau in
mare nedomirire despre aceasta, iatit
DEILOR.
3g Iar unul dintre facetori de rele doi barbati stature. inaintea for in vestpironit1 11 defaima zicend: nu esti tu minte luminand ca fulger; 5 Iar ele
oare Christosul? Mentueste te pe tine speriindu se si plecand fetele, spre ph&mug gi pe nol. 40 $i rospunzend ment, ei zisere. catre densele: pentru ce
celalalt zise infruntandu '1: nu te temi ceutatI pe cel viu intro cm mortI?
tu de Dumnezeu, ca in aceeasi osindit 6 Nu este aci, ci s'a sculat. Aduceti
42 $i not cu dreptate, did ve =hate cum v'a vorbit, pe cand era
esti?
luam cele cuvenite ce am faptuit; dar anche in Galilee, 7 Zicend cif Elul

24

acesta n'a faptuit nimic necuviincios.


42 Si zicea: Iisuse, adu 'ti aminte de
mine cand vel fi venit intro imperatiea
ta. 43 $i lista r zise: adever zit tie,
astezi vel fi impreuna cu mine in rain.
44 *i era acum ca la al saselea ceas
si intunerec se facu peste tot Omentul pens is al noulea ceas, 45 Intuneciindu se soarele; si eatapetasma
templului fu sfasiate prin mijloe.

omului trebue sit fie dat iu mains de


()email pectitosi, si se fie restignit, dar

a treia zi se Invieze.
8 $i ele 'si aduserit aminte de cuvintele lui, 9 $i intorcendu se de la
morment vestira toate acestea la cei
unsprezece si la tots ceilaltl. to *i
erau Maria Magdalena $i loans si Ma-

ria lui Jacob, ci altele impreunti cu


densele care spuneau acestea catre

www.dacoromanica.ro

78

[24.11 -50.
dus scum. $i infra ca sit remie en

LUCA.

zz $i cuvintele acestea se
perure, inaintea lor ca o poveste, ai nu
crezura lor.
12 Dar Petru sculandu se alergl la
morment, gi plecandu se vede fhgiile
de panzA singure; Ili se duse a case,
minunAndu se de ce s'a &cut.
apostolT.

Iisus se arata ucenicilor, ce mergead


in spre Emaus.

i3 $i late, doi dintre (Mini se duceau in acea zi la un sat, depArtat de


Ierusalem saizecT de stadil, al anti
nume Emanus, /4 $i ei vorbiau unul
catre altul de toate intimplArile ace-

dengi.

3o $i pe cAnd sta el la masa tinpreune cu densi, Mend plinea binecuvintit gi frangend le dete in mina.

31 Atunci se deschisere, ochi for gi '1

cunoscura; dar el se flcu nevezut de


la densi. 32 $1 zisera unul cittre al-

tul: oars nu ne ardea inima in nol


and ne vorbia pe cale, and ne lamuria scripturile?

33 $i sculandu se ei in acel ceas


se intoarsere, la Ierusalem, si aflare,
adunag pe cei unsprezece, Qi pe cei
impreunit Cu densi, 34 Care ziceau
stea. i5 $i pe and vorbiau ei si ca inteadever a invieat Domnul si s'a
cercetau impreunA, apropiindu se si aretat lui Simon. 35 i ei spuneau
Iisus en:31W merges impreune. cu demi; cele de pe cale si cum b s'a facut enx6 Iar ochi for eran tinug ca sit nu 'I noseut la frangerea pliniT.
eunoascl.

Iisus se aratti Apostolitor.


17 i el zise ciitre densi: ce stint
cuvintele acestea pe care le aruncati
36 $i vorbind ei acestea, Iisus enunul altuia intro voT mergend? $i ei sing stitu in mijlocul for si le zise:
stature, cu privirea posomorita. z8 $i pace voel 37 Dar ei spAimintandu
respunzend unul Cu numele Cleopa se si infricosandu se gAndiau ce. ved
zise cAtre densttl: to singur star ca un spirit. 38 $i le zise: pentru ce
strein in Jerusalem gi n'ai aflat cele sunteg turburag, si pentru ce se ridie
intimplate in el in aceste zile?
ganduri in inima voastra? 39 Vedeti
x9 $i le zise: care? Iar densi 'I zi- mAinile mele gi picboarele mele, ce, eu

sera: cele despre Iisus Nazarenul, care ensumi sent; pipaiti me si vedeti, pena fost barbat profet puternic in fapte, tru el un spirit nu are came si oase,
si in cuvint inaintea lui Dumnezeu gi dupe cum me vedeti pe mine ce, am.

a tot poporul,

20 Cum mai marl 40 $i zicend aceasta le area, mlinile


preotilor si mai marl nostri ii detere, si picloarele. 41 Dar ei de bucurie
la osindl de moarte si 'I restig-nira. necrezend Anche si minunandu se le
21 $I nob nitdajduiam el el este care zise: aveg ceva demAncare aci? 42 $i
avea sit scape pe Israel; dar cu toate densi 'i deter& o parte de peste fript
acestea astlizi merge pe a treia zi de fi dintr'un fagur de miere; 43 $i
cand s'au flcut acestea. 22 Intr'ade- luAnd inaintea tuturor mince.
ver uncle femel dintr'ale noastre ne au
44 Apol zise catre densi: acestea
pus in uimire, cacf find duse de dimi- aunt cuvintele mele pe care vi le am
neate, la morment, 23 $1 negAsind vorbit fiind finale impreune cu vol,
corpul lui venire. spunend ce. au vezut ea trebue a fi implinite toate cele
aratare de AngerT, care zic ea el este scrise despre mine in legea lui Moise
vie. 24
se duserit la morment uni si in profeti si in psalmI. 45 Atunci
dintre cei cu nob, si gasira astfel dupe deschise mintea for el inteleagl scripcum all spus si femeile, dar pe densul turile, 46 $i be zise ce. asa este scris,
nu '1 venire.
si ca a:Fa trebuia, ca Christos se, su25 Atunci el zise catre de*: ne- fere si se, invieze dintre morti a treia
priceputilor si cu inima intarzietori a zi, 47 $i al se predice in numele
crede in cele ce au spus profeti. see pocainta spre ertare de pecate la
26 Oare nu trebuia ca Christos se, su- toate neamurile, incepend vol de la
fere acestea gi se, intre in merirea lui? Jerusalem. 48 Vol stintetl marturl de
27 $i incepend de la Moise si de la acestea. 4g $i eu trimit fitgAduinta
tog profeti be talcui cele despre den- Tatitlui meu pests vol; dar vol stag
sul in toate scripturile.
in orasul Ierusalem One ce veg. fi im28 *i se apropiare. de satul unde briteati cu putere de sus.
mergeau, si el se facea el merge mai
innaltarea lui Iisus.
'nainte; 29 Dar ei steruire. de densul zicend: remai impreunit cu nol;
50 $i
duse afare One spre Bepentru cif este spre seare. gi zioa s'a tania, gi ridicAnd milinile sale 'i bine

www.dacoromanica.ro

1.1 -84.]

I OAN.

79

51 Si pe cand 'i bine- rA la Ierusalem cu bucurie mare.


cuvinta.
cuvinta se desphrti de deRi, si 53 $i erau ueincetat in santuar 'Auera due in sus spre cer. 52 $i (land fti binecuyintcind pe Dumnezeu.
ei inchinAndu se lui se intoarse- Amin.

SANTA EVANGHELIE DUPE JOAN.


lisus Christos este intruparea
Cuvintului vecinic.

Mdrtwrisirea lui loan botezdtorul despre


mielul lui Dumnedefc.

.r In inceput era Cuvintiil, gi Cuvinxg $i aceasta este mArturiea lui


A tul era in Dumnezeu, si Dumnezeu Ioan, cend trimiserii Iudei din Ierusaera Cuvintul. 2 Acosta era in ince- lem pe preotT Qi Ievitl ca sA. '1 intrebe:
put la Dumnezeu. 3 Printr'dnsul tot tu tine esti ? 20 $i mArturisi ci nu
fu facut, yi f'a'rA ddnsul nu fu fa:cut Di' tAgAdui, ci mArturisi ca eu nu sent
macar ceva ce este fiicut. 4 Vieata Christosul. 21 i'1 intrebarl: ce dar?
era Intr'dnsul, si vie*, era lumina E01 Elie? AFi zice: nu stint. Ecti tu
5 $i lumina in intu- profetul? $i respunse: nu.
oamenilor.
22 Dec!
nerec se aratA, pi Intunerecul nu o 1 zisera: tine estl? Ca sl dam respuns
prinse.
celor. care ne au trimis; ce zici despre
6 Fost a un om, trimis de la Dum- tine ensutT? 23 Zise: eu tint ,,glas
nezeu, al cArui nume era loan; 7 A- de strigator in pustie; indreptati calea
cesta veni spre mArturie, ca ea martu- Domnului", dupe cum a zis Isaia prorisiascA, pentru luminA, ca totT sa fetul. 24 5i trimici ernu dintre facreszli printeensul. 8 Nu era acela rise!.
lumina, ci veni ca si mArturisiascA
25 $i '1 intrebarl qi zisera: penpentru lumina.
tru ce botezi dar, data tu nu WI Chrig Era lumina cea adeveratl, care stosul nici Elie the! profetul? 26 Relumineaza pe orT ce om, venind in spume for Ioan zicend: eu botez in
lume. ro In lume era, si lumea prin- apA: dar in mijlocul vostru sty. acela
teensul fu fAcutA, si lumea nu '1 cu- pe care voT nu '1 ctitT, 27 El este
noscu.
11 La ale sale veni, si ai sei care vine dupe mine, care a fost inainnu '1 primirA. 12 Iar cap it primirl tea mea, cArui eu nu dint vrednic sa,
le dete putere ca sA fie fiT ai lui Dum- desleg cureaoa incAltamintii lui.

28 A-

nezeu, adecd celor care crede in nu- cestea au fost in Betania dincolo de
mele lui, x3 Care nu din singe nici Jordan, unde boteza loan.
din a clirniT vointit nici din vointa
2g A doa zi vede loan pe lisus vede barbat , ci din Dumnezeu furii nind la ddnsul gi zice: iatA al lui Dumnascutl.
nezeu Mel care ridick pecatul lumi!.
$i Cuvintul trap se fficu gi lo- 3o Acesta este pentru care am zis;
cui intre no!, qi vezurAm marirea lui, dupe mine vine bArbat care a fost
mArire ca a unuinliscut de in TatAl, inaintea mea, pentru a era maT 'nainte
de mine. 31 $i eu nu '1 tiam, ci ea
plin de dar gi adever.
25 Ioan mArturise0e pentru ddnsul sit fie adus lui Israel la cunostinta,
@i striga zicend: acesta era despre care pentru aceasta am venit eu botezand
am zis: eel care vine dupe mine a fost in apa.
32 $i Ioan mArturisi zicdnd ca am
inaintea mea; pentru ca era mai 'nainte
vezut spiritul pogorindu se din cer ca
de mine.
16 CAA din aceea cu ce ddnsul era un porumb, Qi remase peste ddnsul.
plin not top. am lust, aded, dar peste 33 $i en nu '1 ctiam, ci care me tridar; 17 Pentru ca legea fu data prin mise sa botez in apA, acela 'mi zise:
Moise, darul qi adeverul prin lisus pests care veT fi vezut spiritul pogoChristos veni. 18 Pe Dumnezeu ni- rindu se si remenend paste ddnsul,

men! nu '1 a vezut vre data; Fiul acesta este care boteazA in spirit sfi,nt.

unul nAscut, care este la sinul Tata- 34 $1 eu am vezut, si am mArturisit ca


acesta este Fiul lui Dumnezeu.
lui, Reels a spus.

www.dacoromanica.ro

40

[1.35-3.24.

LOAN.

Cei d antei ucenici.

35. A doa zi iarac eta Ioan ci doi

dintre ucenici lui. 36 *i uitandu se


Fn fata lui Iisus care nmbla zice: iate,
Melul lui Dumnezeu. 37 i cei doi
ucenici '1 auzira vorbind, ci se dusere,
dupe Iisus. 38 Iar liens intoreendu
se ci vezendu urmand le zice: 3g Ce
ce incautati? Iar ei zisera; Rabi,
uncle stab?
etemneaza Invatatorule
40 Veniti ci yeti vedea, le zice el.

nu au. 4 Iisus I zice: femee, ce am


en , en tine? Ceasul meu n'a venit
Inch ().

5 Zice muma lui eltre cei

care slujiau: facet'. ori ce va zice voe.


6 *i erau acolo case vase de ape. fdr
cute din peatre, puce pentru euratirea

Iudeilor, luand fie care ate doe sau

7 Zice for Iisus: umpletl


vasele cu spa. Si le umplura pane sus.
trei mesuri.

8 *i le zice: acum scoateti ci duceti


veghetorului mesei. *1 denci

'1

dusera.

9 *i cand veghetorul mesei gusts apa


Dec! venire, ci -azure, unde eta, ci facuta vin, ci nu ctia de unde este, iar
remasera la densul in zioa aceea; fi slujitori care adusese apa.ctiau, veghetorul mesei eheama pe mire. xo *i
era ca la al zecelea teas.
41 Andreiii fratele lui Simon Petra zice: ori ce om pune inteiu vinul bun,

era unul dintre cei doi care auzira ci and s'au imbatat atunci pune pe
de in Ioan ci se &mere. dupe densul.
42 Acesta gasecte mai 'nteiu pe fratele sea Simon ci 'i zice: no! am emit
pe Messia, care se talcuecte Christos,
43 *i '1 duce in Iisus. Iar Iisus uitandu se in fata lui zise: tu eat! Si-

eel prost; tu ai %inut vinul bun pen()

care insemneaza, Petru.

Capernaum densul ci mums, lui ci frati

acum.

xx Acest inceput al minunilor it


facu Iisus in Cana Galilei ci facu cunoseut marirea sa, ci ucenici cei erezura inteensul.
mon fiul lui Than, tu vel fi numit Chefa,
12 Dupe aeeasta as duse in jos la
44 A doa zi Iisus voi se, piece in lui ci ucenici lui; ci acolo remasera nu
Galilee, ci gasecte pe Filip vi 'I zice: multe zile.
ormeaza 'mi.

45 Jar Filip era din

Betsaida, din oracul lui Andreiti gi

Curdtirea tempt:41W.

Petra.
x3 .5i era aproape PRtele Iudeilor,
46 Flip gasecte pe Natanael ci ci Iisus se duse in sus la Jerusalem.
zice: pe acela despre care cerise Moise 14 *i gasi in santuar pe cei care vind
in lege ci profeti nol l'am gasit, pe bob ci oi ci porumbel gi pe sehimbaIisus din Nazaret fiul lui Josef. 47 *i tori de ban! cazend, 15 *1 facend un
Natanael zise: din Nazaret poate fi bicid de impletiturl dete pe tot afara
ceva bun? Filip zice: vino ci vezl. din santuar, ci oile ci boi, ci versa
48 Iisus vezu pe Natanael venind bani marunti ai schimbatorilor ci rela densul ci zice despre el: iata ca Awn& mesele lor, x6 *i zise celor
adeverat un Israeli, in care nu este care vindeau porumbel: ridicati aceviclenie. 49 Natanael zice: de unde stea d'aiel, nu faceti easa Tatalui meu
me eunocti? Respunse Iisus ci i zise: awl de negustorie. 27 kil ucenici lui
te am vezut stand sub smokNhin ma! 'ci adusera aminte c. este Buis: rivna
'nainte d'a te striga Filip. 5o Re- casei tale me va mistui."
spunse Natanael fi '1 zice: Rabi, tu ectl
x8 Deel ludei respunserl ci 'i ziul lui Dumnezeu, tu ecti imperatul sera: ce semn ne aratI, pentru ca fact
lui Israel. 5x Respunse Iisus ci
acestea?
x9 Respunse Iisus ci le
zise: pentru ca 'ti am zis ca te am ve- zise: surpati acest templu, ci in trei
zut sub smochin, crezi? Mai marl de zile l vol ridica. 20 Dar Iudei zicat acestea vel vedea. 52 *i 'i zice: sere: acest templu fu dada in patruadever adever zit voe, de eon; yeti zed ci case de ani, ci tu 11 ye! ridica
vedea cerul deschizendu se, ci pe an- in trei zile?
22 Dar el zicea de
geri lui Dumnezeu suindu se ci pogcf- templu, de corpul sett. 22 Deci cand
rindu se peste Fiul omului.
se scull dintre morti, ucenici cei 'ci
aclusera aminte el aceasta zicea, ci
Prefacerea apei in vin la nunta din crezurii scripturei ci cuvintului pe care
Cana Galati
'1 a spus Iisus.
i a treia zi se facu nunte, in Cana
23 Iar and era in Ierusalem in
2 Galilei, ci muma lui Iisus era acolo. Pacte in serba.toare, multi crezurl in
2 Si fu chemat in nunta ci Iisus ci numele lui vezend semnele lui pe care
menial cei. 3 *i fiind lipse de vin be faces. 24 Dar Iisus ensuci nu se
muma lui Iisus zice catre densul: vin incredea in ei, pentru el el cunoctea

www.dacoromanica.ro

2. 26-3. 884
IOAN.
81
pe top, 25 Si pentru eit nu avea tre- sit fie mitntuitit printeensul. 1a Cine
buintit ca sit mirturisiascit cineva pen- crede Inteensul nu este osindit, iar
tru om; cAel el ensusi cunostea ce era tine nu credo a $i fest osindit, pentru
in om.
cit n'a crezut In numele unui-nitscut
Fiul
lui Dumnezeu. 19 Iar osinda
Vorbirea lui Iisus cu
este aceasta, ci lumina a venit in lame
gi oameni iubirit intunericul mai mull

Nicodem.

i intro fariseT era un om eu nu- de efit lumina; pentru e# faptele for


3 mole Nicodem, an mai mare al In- erau rele: 20 Cad on tine fAptueste
/tenor; 2 Acesta veni la densul noap- rele uraste lumina, si nu vine la lutea si 'i zise: Rabi, stim ca ai venit minit, pentru ca faptele lui sit nu fie
invAtittor de la Dumnezeu, pentru eit mustrate. 21 Iar tine lucreazit ado nimeni nu poste face aceste minuni pe vent] vine la luminit, ca faptele lui sit
care le fad tu, daca nu este Dumne- fie cunoscute, pentru cit sent sevirsita
zeu cu densul.
in Dumnezeu.
3 Respunse Iisus pi 'i zise: adever
adever zie tie, daca cineva nu va fi Ioan Botezdtorul tarturisesce de a doa
ord pentru Iisus.
fost nitscut de sus, nu poate vedea
impArAtiea lui Dumnezeu.
22 Dupe acestea veni Iisus si uce4 Lice cittre densul Nicodem: cum nici sei in pamentul Iudei, Qi acolo

poate un om bAtrin find ca sit fie petrecea timpul cu demi si boteza.


nitseut? Nu cumva poate intra de a 23 $i boteza yi Ioan in Enon aproape
doa oarit in pitntecele mumei sale si de Salim, pentru cit erau acolo ape
sit fie nitscut?
multe, si veniau $i se botezau. 24 Cad
5 Respunse Iisus: adever adever loan nu era Anche aruncat in Inchizic tie: daca cineva nu va fi fost soare.
nitscut din ai't si spirit, nu poate
25 DecT se Men din partea uceniintra in imperittiea lui Dumnezeu. cilor lui. Ioan intrebare eu ttn Iudeu
6 Ce este nitscut din came, came este, despre eurAtire. 26 Si venirit la loan
si cc este nitscut din spirit, spirit este. si 1 ziserit: Rabi, acela care era on
7 Nu to mira cit 'ti am zis: vol trebue tine dincolo de Jordan, pentru care tu
BA fit! nAscuti de sus. 8 Ventul suflit ai marturisit, iatit acesta boteazit si
nude voeste, si vuetul lui '1 auzl, dar totl yin la densul.
nu stil de unde vine si mole se duce;
27 Respunse Ioan si zise: nu poate
astfel este on tine care e nitscut din un ow sit lea nimic, daca nu 'i este
spirit.
dat din cer. 28 Vol ensive 'ml wing Respunse Nicodem si 'i zise: cum tett martori cit am spas: nu sant en
pot sit fie acestea?
Christosul, dar eh stint trimis inaintea
Io Respunse Ems si 1 zise: tu esti aceluia. 29 Cine are mireasit este
invAtAtorul lui Israel si nu cunosti mire; iar al mirelui prieten, care stit
acestea? 11 Adever adever zic tie ell si '1 ascultA, se bacura foarte de glanot vorbim ce stim si mitrturisim ce sul mireltti. Deci aceastit bucurie a
am vezut; ci vol nu primIti mitrturiea mea este implinitit. 3o Acela trebue
noastra. 12 Daca v'am spus cele pl. eit creaseit, iar eu sit send.
mentesti si nu credeti, cum yeti crede
3x Cine vine de sus este d'asupra
daca ye spun cele cerecti? i3 Si ni- tuturor; tine este de pe pitment, de pe
meni nu s'a suit in cer decilt numal plment este si vorbeste odic, dc pe pft.eel care s'a pogorit din cer, Fiul omu- ment. Cine vine din cer 32 MArturilui care este In cer. 14 Si dupe cum seste ce a vezut si a auziti dar ninienT
Moise InAltA sarpele in pustie, ass tre- nu primeste mitrturiea lut, 33 Cine
15 Pen- a primit mitrturiea lui a Intitrit ea
tru ca on tine care crede inteensul Dumnezeu este iubitor de adever.
sat nu pearl ci sit albe vieata veci- 34 Chei pe tine a trimis Dumnezeu,

bue sit fie inaltat Fiul omului,

vorbecte cuvintele lui Dumnezeu, pen16 Citci Dumnezeu iubi lumea atat tru ce. Dumnezeu nu dit spiritul dupe
de malt, incat dete pe Fiul sett until mesurA. 35 TatAl iubeste pe Fiul, si
ni ca.

nitscut, pentru ca on eine care crede

a dat tot in milna

lui.

36 Cine

inteensul sit nu pearit, ci sit albe crede in Fiul are vieatit veciniel;
vieatA veelnicit. 17 CAA Dumnezeu cine nu ascultit pe Fiul nu va vedea

nu trimise pe Fiul sell in lume ea sit vieatit, ci remane peste densul urgies
nalndiasel lumea, ci pentru ca lumea ltu Dumnezen.

www.dacoromanica.ro

JOAN.

82

[4.1-44,

etiti, noT ne inchinem la ce Olin, penVorbirea lui Iisus cu femeea samaritans. tru ca mantuirea din Iudei este;
Mai multi cred inteensul.
23 Adeverat vine un timp i acum
A Dec And intelese liana ce farisei este vent, and adeverati inchinetorf
auzise cA Iisus face si boteazd mai se vor inching. TatMui in spirit si ade-

4multi ucenici decAt loan,

2 Desi yen; cidT si Tatel pe uni as acestia


Dols ensusi nu boteza ei ucenici sei, voeste a se inchina lui; 24 Spirit
3 Leal Judea si se duse iar in Gali- este Dumnezeu, Qi cei care se inching.
lea. 4 Dar trebuia ca el se tread. lui trebue se se Inchine in spirit si

prin Samaria. 5 Deal vine la an adever.


oral al Samaril numit Sichar, aproape
25 Zice lui femeea: stiu el vine
de locul pe care 11 dete Jacob let Iosef Messia
adece Christos ; and
fiul sell. 6 Si acolo era putul lui acela va fi venit, ne va spune toate.
Iacob. Iisus dar ostenit fiind de cele- 26 Zice ei Iisus: en stint care 'ti vortonie se aceze, flume dectit lenge put; bese.
27 Intro acestea venire ucenici Bei,
era ca /a al sase/ea teas.
7 Atunci vine o femee din Samaria si se mirau cA vorbia cu o femee; dar
ea se scoate, ape. si Iisus 'i zice: di nimenl nu zise: ce voesti eau pentru
'int se beau; 8 Cita ucenici lui se ce vorbesti an densa? 28 Femeea
dusese in oras ca sA compere deman- deal 'c1 ihsa vasul de ape si se duse
in oral, si zice oamenilor: 29 Veniti,
care. g Dar femeea samaritans,
zice: cum tu laden fiind cerl si beT de vedeti un om care 'mi a spus toate
la mine, care sent femee samaritans? ( lite am flicut; nu cumva acesta este
Csci Iudei n'au a face cu Samaritani. Christosul? 3o Dec's- dar ei esira din
10 Respunse Iisus si 'i zise: data orac si veniau la densul. 31 Intre
ai sti darul lui Dumnezeu, si tine este acestea 11 rugau ucenici zicend: Rabi,
care 'ti zice: de 'mi se beau, tu ai fi menAnce. 32 Jar el le zise: eu am
cerut de la densul si 'ti ar fi dat ape, se menine o mitncare, pe care vol n'o
xi Doamne, zice femeea, nicT cunoasteti. 33 Dec/ ucenici zicean
vie.
vas' de scos ape nu ai, si putul este intre densi: nu cumva 'i a adua cineva
adilne; de unde ai apa cea vie? 22 Nu ss menance?
cum vs esti tu mai mare cleat tate'
34 Zice ha. Iisus: mancarea mea
nostru Jacob, care ne dete putul,. el este as BA fat voea celui care m'a triensusi bell dinteensul si fii Bei @1 tur- mis si se sevirsesc lucrul lui. 35 Oare
mele sale?
nu zieeti vol ca stint finehe patru hinT
13 Respunse Iisus ci 'i zise: on tine si vine secerisul? Iata zic voe, ridicati
care bea din apa aceasta va insets ochi vostri gt priviti ci semeneturile
iares; 14 Dar tine va fi bout din stint albe pentru seceris. 36 Acton
apa pe care o vol da eu, nu va insets seceratorul primeste plate, si adune rod
in veac, si apa pe care o vol da lui se in vieate vecInice, ca se se bucure imva face inteensul isvor de apii curgend preunii gi semenetonul gi seceretorul.
in vieate vecinice. x5 Doamne, zice 37 Mei in aceasta este cuvintul adefemeea cAtre densul, de. 'mi aceaste verat, cg. altul este semAnetorul si alape, ca se nu Insetez nisi se nu mai tul seceretorul. 38 Eu v'am trimis se

yin aci se scot ape..


16 Iisus 'i zice: du te, cheame pe
berbatitl ten si vino ad. 17 Respunse femeea Qi zise: n'am berbat.
Iisus 'i zice: bine ai zis ce n'am
berbat; i8 Pentru ei cinci berbati
ai avut, yi pe care '1 ai scum nu 11
este berbat. Adeverat ai spus aceasta.
19 Doamne,
zice femeea, vez ce. to
esti profet. 20 Perinti nostri se inchinare pe acest munte; si vol zicetl
ce in Jerusalem este locul undo trebue
a se inchina.

seceratl ce n'atl muncit; alti au muncit, yi vol ati intrat in mums. lor.
3g Si din orasul acela multi dintre
samaritans erezure, inteensul pentrn
cuvintul femei care merturisia el 'mi
a spus toate cite am feent. 4o Deci

dar samaritan, sand venire la el,

11

rugau ca Si remfie la densi; Ri Ammo,


acolo doe zile. 41 Si milt mai multi
crezure pentru cuvintul lui, 42 Si
ziceau femei ce nu credem numal pentru vorbele tale; did noT engine am

auzit, si cunoastem ce el este cu adeverat Mantuitorul lumel, Christord.


vine un timp cand nici pe acest munte,
43 Si dupe doe zile esi de acolo is
nici in Jerusalem ye veti inchina Ta- se dose in Galilea. 44 IAA Iisus entelui. 22 Vol ve inchinati is ce nu mita merturisi cg. un profet an are
21 Femee,

i zice Iisus, crede me ce.

www.dacoromanica.ro

4. 46-5. 26.]
JOAN.
83
cinste In patriea lui. 45 Deci cfind 8 &mil te. 'i zice Time, lea patul teu
veni in Galilea, it primira bine Gali- ei umbll. 9 $i indatei se flcu omul
leeni care vezuse toate ate flcu in stinAtos, gi luk patul seu ei umbla.
Jerusalem In serbltoare; cad gi ei yero Dar in acea zi era sAmbetl.
nise la serbatoare.

46 Dec! Betts veni Dec1 ziceau Iudei celui tAmAdnit: este

In Cana Galilei, unde flcu sambetl, ei nu

este ertat sa lei paxx Iar el le respunse: cel care


me flcu sAnAtos, acela 'mi zise: lea
patul teu gi umbla. 12 Deci '1 intreimp 'dr tesc.
bad': eine este omul care 'II a zis: lea
$i era in Cajernaum un om impe- patul ten ei umblit? 13 Dar eel tarittese al clrui hu bolia.
maduit nu etia eine este; elcl Iisus se
47 Acesta auzind ca Ems a venit dete la o parte find gloats in acel loc.
iarAe

apa yin.
Iisus tdmeiduesce pe fiul mai slujbas

tul.

din Iudea in Galilea se duse la densul,


14 Dupe acestea Betts SI glseete in
ci '1 ruga ca sit vie ci el tAmAduiasca santuar ex 'i zise: iata to ai ficut eape fiul sett; cicI era BA moarA. 48 Deci natos; nu maI pecAtui, ea sit nu fie
zise Iisus dare demi& daca nu vett fi ceva mat reu. 15 Atuncl omul se
vezut semne ei minunl, nu yeti crede. duse gi inetiintA pei Iudei ce. Iisus
49 Doamne, zise cltre densul omul im- este care '1 a flcut sAnAtos. x6 $i
peratesc, vino mai 'nainte d'a muri pentru aceasta Iudei urmariau pe EMS,
copilul meu. 5o Du te, 'i zice Bans; gi diutau set '1 omoare, fiind ca flees
fiul ten trleete. Ft: omul se increzu in acestea sambeta.
cuvintul pe care 'i '1 a zis Dots, ei
plea. 51 $i pe cand se intorcea Cutintarf ale lui Iisus despre sine ca
Judecdtor i cos cel ce inviezel morfii.
17 Dar Bens le respunse: TatAl men
52 Dec! ceru etiintl de la denei despre pene scum lucreazii, ci eu lucrez.
ceasul in care a fost mai bine; ei 7 z8 Decl pentru aceasta Iudei clutau

scum, slugile lui 'I eeira inainte ei


vestirl, zicend ea copilul seu trAelte.

spuserl ca ierl in ceasul al eaptelea '1


an ltisat frigurile. 53 DecI tatll eunoscu ca '1 au leisat frigurile in acel
ceas In care 'i zise Iisus: fiul ten
traeete; ci crezu densul 9i toatti casa
lui.
54 Aceasta fAcu haus iarle ca
al doilea semn dupe ce veni din Judea
in Galilea.
Iisus insane-dose:ad sambeta pe tun
sleibeinog la Bethesda bolnav de 38 ani.

Dupe acestea era o serbAtoare a

Iudeilor, el 'Haus se duse in Ieru5salem.


2 Si este in Ierusalem lIngl

maI mult ca sa '1 omoare, fiind ca


nu numal ca deslega sambeta, dar ci
zicea ca Dumnezeu este Taal seu, punendu se pe eine ensuei de o potriva
gi

cu Dumnezeu.

19 Deci respunse Elms ci le zise:


adever adever zic voe, nu poste Fiul
el face de In sine ensueI nimic, daca
nu vede pe Taal fAcend ceva; caci
cele ce ar face acela, acestea le face
gi Fiul intocmai.
20 Pentrn ca Tata
iubeete pe Fiul ei aratl toate ate
face el, co 'i va arlta lucrurl mal marl
cleat acestea, ca sit ye minunatl voi.

poarta oilor o sclidAtoare, ce se nu- 21 Ciici dupe cum Tatll deeteapti


meete pe ebreeete Bethesda, avend morti ei le dI vieaca, ago. ei Fiul da
cinci portice.

3 In acestea zAcea mul- vieata la cei pe care 'i voeete.

12 Pen-

time mare de bolnavi: orb!, schiopi, tru ca nici Tata nu judecl pe nimeusca %i,
4 Afteptand migcarea apei; nea, ci judecata toatl a dat'o Fiu!ui,
cad un anger al Domnului se pogora ca to%l sa cinstiascl. pe Fiul dupe cum
la timp nemerit in sciildettoare, pi tur- cinstesc pe Tatal, 23 Cine nu cinbura apa; gi cel d'inteiu care intra dupe steete pe Fiul, nu einsteete pe Tata.]
turburarea apei se faces seinettos de ari care 'la trimis.
24 Adever adever zic voe el eine
ce boald era tinut.
5 $i era acolo un om avend treized aude cuvintul meu gi crede in eel care
ei opt de ani in boala sa; 6 Pe ace- m'a trimis pe mine are vieata vecinica,
sta vezendu '1 Iisus zAcend, ci en- ei la judecata nu vine, ci a trecut din
noscend el de mult timp este acum, 'i moarte in vieata. 25 Adever adever
zice: voeeti el fil sAniitos? 7 Doamne, zic voe el vine ceasul gi scum este
i respunse bolnavul: nu am om ca si venit, cand morti vor auzi glasul Fiume arunce in ectildAtoare sand apa a lui lui Dumnezeu ei care vor fi auzit
fost turburata; cad pe and yin vil vor fi.
26 Cad dupe cum Taal
en, altul se pogoara inaintea mea. arc vieata in sine ens*, astfel a dat

www.dacoromanica.ro

84

[5. 27-6. 21.

IOAN.

si Fiului sit aIbe vieatt in sine ensusi,


27 $i putere 'i a dat ca sh. &eh jude-

Stiturarea celor cinci mit.


Dupe acestea Iisus se duse dincolo
28 Nu ye minunati de aceasta, eh vine LP de mares Galilei, ce se numeste si
ceasul cand top care dint in morminte marea Tiberiadei. 2 $1 urma gloath

cath, pentru ea este Fin al omului.

vor auzi glasul lui, 29 $i care vor


fi lucrat cele bune vor esi spre inviere
de vieatil., iar care vor fi faptuit eele
rele spre inviere de judeeata.

multi, pentru eh bedea minunile pe


care le facea is cei bolnavl. 3 $i

3o Eu an pot face nimic de la mine


ensuml; judee dupe cum aud, si judocata mea. este dreaptit, pentru eh no
cant voea mea, ci voea celui care m'a
trimis .pe mine, Tata& 31 Daca eu

Timis veni sus pe muntc, si acolo stete


jos cu ucenici sei. 4 $ i era aproape
Pastele, serbatoarea Tudeilor.

5 Deci

Timis ridicand ochi si vezend ca vine


spre densul gloatA multi nice lui Filip: de unde sa cumperam paint ca sit
manance acestiik? 6 lar aceasta zicea

marturisese pentru mine ensuml, martu- cercandu '1; cad el stia ce avea sa
riea mea nu este adeverata; 32 Al- The& 7 Filip respunde: paid pentul este care marturiseste pentru mine, tru doe ante de denarT nu le ajung, ea
si stiu ca adeverata este marturiea pe sit Tea fie care eke putin. 8 $i unul

care o marturiseste pentru mine.


33 Vol atT trimis la loan, si a marturisit pentru adever, 34 Dar eu nu
primesc marturiea de la un om, ci zic
acestea ca vol sit fit! mantuiti. 35 Acela era luminittorul care ardea si lu-

dintre ucenici sei, Andreiu fratele lui


Simon Petru, zice: g Este aci un

pentru un timp in lumina lui.


36 Dar eu am marturie maT mare
decal a lui Joan; cad lucrurile pe care
mi le a dat Tatal ca sit le sevirgesc,
acute lucrurl pe care en le fac marturisese pentru mine eh, Tatal m's tri-

multe, In acel loc. DeeT stature jos la

baeat care are einel paint de orz gi


dot pest], dar ce dint acestea pentru
atatut?

ro Atuncl Tisus zise: spunetT oame-

mina, gi vet at! dorit sa ve veseliti nilor sa stea jos la mass. $i era earba

mass barbati in num& ea is eind

mil.

11 $i Iisus itta palnile si mul-

tumi si dote ucenicilor


ucenici eelor
care sedum la mash; asemenea dete si
din pest! cat voira. 12 Iar dupe ce
mis. 37 $i Tatill care m'a trimis, se saturara., zice ucenicilor sei: strinacela a marturisit pentru mine. Niel get! framiturile ce an remas, ca ea an

glasul lui nu 'I all auzit vre o data, se pearza ceva. 13 Deel ei strinniei fate Jui n'ati vezut o, 38 $i en- sera si umplura doCsprezece cosurT
vintul lui nu 'I aveti remaind in voi, de framiturl care remasera celor
pentru eh vol nu credeti pe acesta pe care an mineat din cele eind paint
care '1 a trimis acela. 39 Cerectati de orz.
14 Tar oameni vezend minunea ce
scripturile, cleT voT ganditi cii inteensele avett vieatit vecInica , si facu ziceitu: acesta en adeverat este
acelea stint care marturisese pentru profetul care vine in lume. 15 Dec1
Tisue, cunoscend ca an de gaud sa vie
40 $i nu voitt sa venitT la mine ca si sa 'I Tea cu ails ca sit 'I fad. I'msit avet! vieata. 41 Nu primes mit- perat, se trase iarits is o parte in
rire de la oamenT, 42 Dar v'am en- munte, el singur.
noscut eh nu avetl in vol 640 iubi/isus umblti pe mare.
rea lui Dumnezeu. 43 Eu am venit
In numele Tathlui men, si nu me pri16 $i tend se facu scant, ucenici
mitt; data altul va fi venit In numele sei venire jos is mare, 17 $i intrand
set', pe acesta it vet! primi. 44 Cum in vas trecean dincolo de mare la
vuteti voT crede, cand primiti marire Capernaum. $i apnea intunerecul g!
uni de la alti, si nu eitutatt marirea Tisus nu venise finche la densi, 18 Si
care vine de la singurul Dumnezeu? sufland vent puternic mares se intaritit.
45 Nu ganditT eh en ye voi invinui la 19 Ded dupe ce manila% ca la dazed
Tatill men; este tine sit ye invinuiaseit, si einel san treTzecT de stadi!, zdresc
Noise in care vol v'ati pus inerederea. pe Timis umbland pe mare si apro46 Cad daca atl crede pe Moise, m'atl piindu se de vas, si ei se temura.
erode si pe mine; pentru ca acela 20 Dar el le zice: eu stint, nu ye tesense despre mine. 47 Tar daca an metl. 21 Deel voiau sit '1 Tea in vas,
credeti scripturile aceluia, cum vett si indatit vasul ajunse is locul la care
crede cuvintele mole?
mergeau.
mine;

www.dacoromanica.ro

6.22-62.]

LOAN.

85

inteensul sa aibe vieata vecinica gi eu


Iisus vorbesce despre sine insu#, cli e sX
'1 inviez in zioa de spa
painea MOM, ft; despre mdncarea clirnii
qr Deci Iudei cartiau Improtiva lui,
sale fi. despre berea sdngelui seti.
pentru eft zise: eu stint pftinea ce s'a
22 A doa zi gloata care eta dincolo pogorit din cer. 42i ziceau: nu este

de mare vezu di nu fusese alt vas

acesta Iisus fiul lui Iosef, pe al cArui tat6,

acolo cleat unul


acela in care in- gi pe a cariti mum& not gtim? Cum
i c& Iisus nu in- zice dar acesta ca din cer m'am pogorit?
trase ucenici lui
trase in vas impreunI cu ucenici Bei,
43 Respunse Iisus ci. le zise: nu
ci numai ucenici lui plecase; 23 Cei cartitl intre vol. 44 Nimeni nu poate

site vase de la Tiberiada venise a- veni la mine data nu '1 trage Taal
proape de local nude au mancat /Al- care m'a trimis, si eu 11 vol inviea In
ma dupe ce el multumi Domnul ; zioa de apol. 45 Este scris in pro24 and vezu dar gloata eft Iisus nu fetl: ,,si vor fi totl inviltati de Dumeste acolo ni i ucenici lui, intrarl ei in nezeu"; deci on tine care a auzit de
vase si venire la Capernaum clutand pe la Dag si a invatat vine la mine.
25 l i gAsindu '1 dincolo de 46 Nu pentru ca a vezut cineva pe
Iisus.

mare 'i zisera: Rabi, and ai ajuns aci?


26 Respunse for Iisus si zise: adever adever zic voe, me clutatl nu pentru el atl vezut minunile, ci pentru e&
ati mancat din pitIni gi v'atl saturat.
27 Dobinditi ye nu mincarea cea peri-

Taal, afarit de eel care este de la


Dumnezeu, acesta a vezut pe Tata].

47 Adever adever zic voe, tine crede

In mine are vieata, vecInicl. 48 Eu


stint painea vietei. 49 Pdrinti votri
au mancat mana in pustie ci an murit;

toare, ci mancarea ce remane spre 5o Aceasta este painea care se pogoard


vieate. vecluica, pe care Fiul omului o din cer, ca cineva sa mlnance dinteensa
clA voii; ciici Tatal, Dumnezeu, pe gi si nu moarA.
5z Eu stint painea cea

acesta '1 a adeverit.


vie care s'a pogorit din cer; data mii28 Deci ziserX catre densul: ce sa nanca cineva din aceasta paine, In veac
facem ea sI sevirsim luerurile lui Dumnezeu? 29 Respunse Iisus gi be zise:
acesta este lucrul lui Dumnezeu, ca sa
credeti in acela pe care 'I trimise densul.
3o Atunci zisera: cc semn faci to
dar, ca sa vedem gi s& credem in tine?

va fi viu; gi painea pe care en o vol

da pentru vieata lumil este trupul meu.


52 Deci Iudei se certau Intre demi
zicend: cum poate acesta aa ne dea sa
miinegm trupul lui?
53 Dar Ems be zise: adever adever
Ce lucru facl? 31 Parinti nostri au zic voe, data nu yeti fi mancat trupul
mancat mane in pustie, dupe cum este Fiului omului si nu yeti fi bout sineerie: paIne din cer le dote se. ma- gele lui, an aveti vieate. In vol ensive.

54 Cine mlnanc.1 trupul meu si bea


32 Deci Iisus be zise: adever ade- singele meu are vieate. vecinica, gi eu
ver zio voe, nu Moise ye dete painea it voi inviea in zioa de apol. 55 Uzi
nance."

din cer, ci Tatel meu ve dit din cer. trupul men este mincare adeveratI,
painea cea adeverata. 33 Cad painea gi singele meu beuturti adeveratii.
lui Dumnezeu este aceea care se po- 56 Cine mInanca trupul meu si bea
d& lurnii vieata.". singele meu remane in mine si eu
goarti din cer
@@i

34 Deci zisera ce.tre densul: Doamne, inteensul. 57 Dupe cum me trimise


pe mine Tata eel viu ci eu stint viu
de." ne totdauna aceasta palm.
35 Si zise for Iisus: eu cant patties pentru Tatal, ago si tine me mAnanca
vietei, eine vine la mine nu va fie.- pe mine si acela va fi viu pentru mine.
manzi, si tine crede in mine nu va in- 58 Aceasta este painea care s'a pogoseta nici odatti. 36 Dar v'am spus ea rit din cer, nu dupe cum an mancat
m'ati si vezut si nu credetl. 37 Tot pArinti vostri mane si au murit; tine
ce 'mi de. Tata] la mine va veni, gi pe mananca aceaste. paine va fi viu in veci.
5g Acestea le zise in sinagoga, incol care vine la mine nu '1 vol. da
afara, 38 Pentru ca m'am pogorit vg.tand in Capernaum.

6o De aceea multi dintre ucenici


din cer nu ca sa fax voea mea, ci
voea celui care m'a trimis. 3g *i lui auzindu '1 zisera: aspru este en-

aceasta este voea celui care m'a trims, vintul acesta; tine poate s & 'I asculte?
ca tot ce 'mi a dat mie se. an perz ceva 6z bi Iisus cunoscend In sine ensusl ca

din el, ci sa '1 inviez In zioa de spa. ucenici sei cfixtesc despre aceasta is
40 Cad aceasta este voea Tatalui men, zise: aceasta ye sminteste? 6z Dar
ca on tine care vede pe Fiul si crede data Vett' vedea pe Fiul omului suindu

www.dacoromanica.ro

[6.63 '7.30.
sgrbitoare, atund se duse qi el, nu de
fatti ei cam in ascuns.
xx Dee! Iudei 11 autau la sgrbg-

IOAN.

86

se unde era ma! 'nainte? 63 Spiritul


este care face viu, trupul nu foloseste
nimic; cuvintele pe care eu vi le am
zis spirit stint si stint vieatg. 64 Dar
stint uni dintre vol care nu cred. Cad
Iisus titia d'inceput tine stint care nu
cred si tine este care avea sit '1 dea
prins.
65 Si zieea: pentru aceasta

toare si ziceau: uncle este acela?

12 Si era nemultumire mare despre


dgnsul printre gloatit; uni ziceau ca
este bun; iar alti ziceau: nu, ci emitgeste gloata.
x3 Totusl de frica

v'am spur eg, nimenea nu poate M. vie Iudeilor nimenea nu vorbia de densul
la mine data "nu 'i este dat de la Ta- Era sfiealli.
66 De aceea multi dintre
14 Iar cand fu junuitatea sgrbittotin nieu.
ucenici sei se desert indiirAt st nu maI riI Iisus se duse sus in santuar Qi fnumblau cu dgnsul.
vtita. x5 DecI Iudei se minunau ziand: cum stie acesta carte flat al 6
Mdrturisirea lui Petru.
inviitat?

67 Dee! Iisus zise celor doispre-

16 Dar Iisus le rgspunse si zise:

zece: nu cumva voitl sit plecatl gi voi? Invgtg,tura mea nu este a mea, ci
68 Doamne,
rgspunse Simon Petru, a acelui care m'a trimis pe mine.

la tine ne vom duce? Tu ai cuvinte 17 Daca voecte cineva sit fact voea
de vieatg. vecInicg; 6g Si not am lui, va cunoacte din invgtAtura aceasta,
crezut si am cunoscut ca to esti san- daca este de la Dumnezeu sau daca eu
tul lui Dumnezeu.

7o Rgspunse for vorbesc de la mine ensumi.

x8 Cine

Iisus: nu v'am ales en oare pe vol vorbecte de in sine cautli mgrirea sa;
doisprezece? Si unul dintre vol este iar tine cautt miirirea celui care 'I a
diavol. 71 Iar el sicea de Inda a] trimis, acesta este adevgrat i nedreplui Simon Iscariotn: cad acesta, fiind
unul dintre eel doisprezece, avea sa '1
dea prins.
Necredinfa frafilor lui Iisus. Vorbirea
lui Iisus cu Iudei la serbatoarea corturilor, despre inveftitura sa, despre plecarea sa i despre sfantul duh. Furtarea poporului st a fariseilor fags' de

tate nu este intzegnsul. 19 Oare nu


Moise v'a dat legea? Si nimenea dintre
vol nu tine legea. Pentru ce cilutati
s# mg omoriti?
20 Respunse gloata i cise: ai demon; eine cautt sit te omoare?
21 Rgspunse Iisus si le zise: tin
lucre am &cut si tot! ye minunati.
22 Moise v's, dat therea imprejur, nu

dinstd.
pentru el este de la Moise, ci de la
p, Dupe acestea Ems umbla in Gall- parinti, Qi sambgta tgeti imprejur pe

/ lea; cad nu voia st umble in Iudea, om. 23 Deci: daca un om primeste


pentru ca Iudei egutau sg. '1 omoare. tgerea imprejur sgmbgta pentru ca sa
2 Si era aproape sgrbgtoarea Iudei- nu fie caleata legea lui Moise, pe mine
lor, fnfigerea corturilor. 3 Deei ziserti ye Ingniatl ca, am facut sambgta pe un

ciltre densul frati lui: stramuta te de om Intreg siingtos?


24 Nu judeaid si du te In Iudea, pentru ca gi catl dupe vedere, ci judecatl judecata
ncenici tgi sa vazg luerurile pe care le dreaptg..
fad. 4 CAA nimenl nu face ceva in25 DecI uni dintre Ierusalemitanl
tr'aseuns, gi cautii el gnsusi a fi fruit ziceau: nu este oare acesta pe care ei
sfiealg. Data fad acestea, fl te cu- 11 cautt ea sg, '1 omoare? 26 Si iata
noscut lumiI pe tine ensuti. 5 Pen- vorbecte filth sfiealg, i densi nimic nu
tru ct nici frati lui nu credeau in- zit. Nu cumva cei marl an cunoscut
tr'ensul.
en adevgrat el acesta este Christosul?
6 Dec! Iisus le zice: timpul men nu 27 Dar noi ctim pe acesta de unde
este anchg arum, iar timpul vostru in este; qi tend va veni Christosul, nimetotdauna este gata. 7 Lumen nu vg nea nu stie de uncle este.
poate uri pe vol, dar pe mine mg uraste,

28 Dec! Iisus strigg Inviltand in

lilea.

3o Deci cautau ca sit

pentru ca eu incredintez despre densa santuar @i zicend: gi pe mine mg stiti


cl lucrurile ei stint rele. 8 Duceti vg gi stitI de unde stint; $i de In mine
voi la serbatoare; eu nu mg due gnsumi n'am venit, ci adevgrat este eel
audio la serbgtoarea aceasta, pentru care m'a trimis, pe care voi nu '1 stiti;
ca timpul men nu s'a implinit finch& 2g Eu 11 stiu, pentru ca de la dgnsul
g Si mend acestea el rgmase in Ga- suet ci acela m'a trimis.
'1

prinzg

to Iar dupe ce plecarli frati sgi la dar nimenea nu plum mama pe ddn'

www.dacoromanica.ro

7.31-8.16.]
IOAN.
87
sul, pentru el nu venise anche cea- fi cunoscut ce face? 52 Respunserii
sul lui.
yi 'i mere.: nu cumva i tu esti din
31 *i multi din gloatii. crezure, in- Galilee? Cereeteaza i vezT ca. din Gatriensul, Qi ziceau: Christosul, eand va lilea profet nu se ridicti.
fi venit, nu cumva va face mai multe
53 $i se duse fie care la casa ea.

minuni decat pe care le fecu acesta?


32 Farisei auzira gloata soptind ace- Femeea pecdtoased. Christos vorbeste de
stea despre densul, si mai mari preo- sine, de chemarea sa fi de sfirsitul seu.
tilor gi farisei trimiserl slujitori ca sit Despre adeverata libertate fi robie. Iudei
stint urmaci diavoludui, iar nu ai lui
'1 prinzii.
33 Dar Iiens le zise: putin timp mai
stint eu vol gi me due In eel care m'a

Abraam.

Iar Iisus se duse la muntele maslitrimis. 34 Me veti auta gi nu me


nilor. 2 $i die de dimineatti veni
yeti gesi, gi undo sent eu vol nu pu- iarils in santuar, ci tot poporul venia
teti veni.
la densul, si stand jos 'i invitta.
35 Decl zisera Iudei uni ce.tre alti:
3 Iar certurari ci farisei aduc la
unde are sfi se duce. acesta, ca not sit densul pe o femee prima. In adulter, pi
nu '1 gesim? Nu cumva are sit se duce. punend o in mijloc, 4 'I zic: Inviila Iudei cei imprfistiati intre Eleni ci tAtorule, aceasta femee a foot prime.
se. invete pe Eleni? 36 Ce este cu- chiar asupra faptului de adulter. 5*i
vintul acesta pe care '1 a zis: me yeti Moise ne a poruncit in lege a omorl
alas gi nu me veti gag, si unde stint cu petre pe uncle ca acestea; doci tu
eu vol nu puteti veni?
ce zici despre densa? 6 $i ziceau
37 Iar in cea din urmil. zi mare a aceasta ispitindu '1, ca sit albe cuvint
serbatoril Ems eta gi stria zicend: a '1 invinui. Iar Iisus plecfindu se jos
data inseteaza cineva se. vie la mine scriea cu degetul pe pament. 7 Dar
pi se. bea. 38 Cine crede in mine, din find ea '1 iutrebau neincetat, ridipantecele lui vor eurge riuri de ape candu se In sus zise eatre demi: tine
vie, dupe cum a zis scriptura. 3g Ri dintre vol este fare. pecat-sit arunce eel
zise aceasta de spiritul pe care avea d'inteiu peatra asupra ei. 8 *i plesit '1 primiasce. cei care cred inteensul; candu se hires joe scriea cu degetul
eaci spiritul stint nu era Incite dat, pe pement. g Iar ei auzind fi, mupentru ca Iisus nu fusese finche merit. strati find de cugetul dor esiau unul
4o Deci multi din gloata auzind cu- cate unul, incepend de la cei Wain'
vintele acestea ziceau: cu adeverat pane in cei din urine., si remase nuacesta este profetul; alti ziceau: acesta mai Iisus ci femeea stand in mijloc.
este Christosul; 41 Jar al i ziceau: zo Atunc! Iisus ridicandu se, Ili ne
nu cumva din Galilea vine Christosul? earind pe nimenea afard de femee, '1
42 Oare n'a zis scriptura ca Christo- zise: femee, uncle stint aceia care te
sul vine din neamul lui David ci de Invinuesc? Nu te a osindit nimenea?
In Betleem, satul unde era David? x *i ea zise: nimenea Doamne. Atund
43 Dec! se fecu pentru densul desbi- Iisus zise: nici eu nu te osindesc;
nare in gloatii; 44 RI. uni dintre ei du te si nu mai pecfitui.
venire. ca se. '1 prima, dar nici unul nu
Ems lumina lumei.
puse mainile pe (Musa

45 Slujitort deal* venire. la mai mari

preotilor si la farisei, si acectia le ziserti: pentru ce nu 'I ail adus? 46 si


slujitori respunsera: niei o date. un om
n'a vorbit aye., cum vorbecte omul
acesta. 47 Iar farisei le respunsere:

12 Deci Bens le vorbi iarb.,c zicend:


eu sant lumina lumii; tine 'mi urmeazg

mie nu va umbla in intttnerec, ci va

avea lumina vie ei.


z3 $i farisei i ziserA: tu dai mgt.-

turie pentru tine ensuti; marturiea to

nu cumva gi vol ati fost amagitl? nu este adeveratfi. 14 Respunse Iisus


48 Nu cumva a crezut intr'ensul ci- ci le zise: chiar cand eu dau merturie
neva dintre mai marl san dintre fa- pentru mine &sum!, marturiea mea
rise!?

49 Dar gloata aceasta care nu


cunoaste legea este blestematil
5o Zice care ei Nicodem unul dintre densi, cal care venise mai 'nainte
la (Mitsui noaptea:
5x Oare legea
noastre. osindeste pe om daca nu va fi
auzit mai 'nteiu de in densul gi nu va

este adeveratii, pentru ei stiu de uncle


am venit i unde me due. Dar vol nu
ctiti de unde yin eau unde me due.
x5 Vol osinditl dupe vedere, eu nu
osindesc pe nimenea. 16 Chiar cand

osindesc si eu, hoterirea mea osinditoare este adeverate., pentru ce. nn

www.dacoromanica.ro

57

[S.17 -62.

IOAN.

88

34 Respunse for Iisus: adever adosent singur, ci en si eel care m'a trim* Taal. 17 Si ehiar In legea yen zic voe ea orT eine care fliptueote
voastre este seas ca martuaea a doi pecatul este rob al pecatului. 35 $i
oamenl este adeverata. iS Eu sent robul nu. remine In easa, pentru tot.

care dan marturie pentru mine ensumi, dauna; iar fiul remane pentru totdauna.

pi pentru mine (la marturie eel care 36 DecT daca fiul ye va fi fa.eut de
sine statatorT, yeti fi intr'adever de
m'a trimis, Tata.
ziceau: unde este; tatal sine statatort. 37 $tiu ca sfintett
rg DecT

teu? Respunse Iisus: nicT pe mine nu neamul lui Abraam; der cautati set me
me otio nieT pe Tat Al men; daca m'ati omoriti, pentru ca cuvintul meu nu
sti pe mine, at! sti pi pe Tata men. are be in voT. 38 Eu vorbesc ce am

20 Aceste cuvinte le vorbi Iisus vezut de la Tata men; ci vol deel fasand HMO cutiea pentru darurT pe ceti ce 4 auzit de la tatal vostru.
3g Respunsera Qi 'i zisera: tatal
and invata in santuar; ci nimenea nu
'1 prinse, pentru ca nn venise itnebe nostru este Abraam. Zice for Iisus:
ceasul lui.
Cuvintare in privinfa neeredinfir
Iudeitor.

dam 4 fi

fii

lui Abram, at! face

faptele lui Abraam. 4o Dar voi eautat! scum ea me omoriti pe mine, un


om care v'am vorbit adeverul, pe care

ci Deel iaras le rise Ague: eu me l'am auzit de la Dumnezeu; Abraam


due pi me veg cauta, ci veti muri in nu facu aceasta 4! Vol facetT fappecatul vostru; unde me due eu voi nu tele tatalui vostru.
Dar ei
zisera: noT nu sfintem
putet1 veni.
22 Dee! Iudei ziceau: nu cumva se nascutl din desfranare, avem un tats,
va omori pe sine &must, pentru ca ziee pe Dumnezeu.
42 $i Iisus le zise: daca Dumnezeu
undo me due eu vol nu putetl veni?

a3 $i le zise: vol sfinteti din cele de ar fi tatal vostru, m'atT iubi pe mine;
jos, eu sent din cele de sus; voi ain- cael eu din Dumnezeu am eat si yin;
tetl din lumea aceasta, en nu dint din eitel n'am vent de la mine ensuml, ci
lumen aceasta. 24 Deel v'am spus ea acela m'a trimis. 43 Pentru ce nu
veil muri in pecatele voastre; cad daca intelegetl vorbirea mea? Pentru ea nn

nu credeti ca eu sant, yeti muri In puteti auzi cuvintul meu.

44 Vol sfin-

tet1 din tatal, diavolul, ci voiti sit fapecatele voastre.


25 De aceea.'i zisera: tu eine esti? cet! poftele tatalui vostru. Acela de
$i Iisus le zise: tees ce de la inceput la inceput era omoritor de oamenT Qi
ye si vorbesc voe? 26 Multe am sit nu eta in adever, pentru ca intr'ensul
sic despre vol pi sa osindese; dar eel nu este adever. and vorbecte mincare m'a trimis pe mine adeverat este, ciuna, vorbeote din ale sale; pentru ca
oi eu ce am aunt de la densul aceatea este mincinos ci tats al mincinosului.
is vorbesc in lume. 27 s nu intele- 45 Dar pentru ea en spun adeverul nu
sera a le vorbia despre Tata.
me credetl. 46 Cine dintre vol me

28 Dee! to zise Iisus: and yeti fi mustra pentru pecat? Daca vorbeso

ridicat sus pe Fiul omului, atunel yeti


cunoaote ca eu stint, a de la mine ensum! nimic nu fae, ci dupe cum m'a
inv6.tat pe mine Tata, aceatea vorbesc.
29 $i eine m'a trimis pe mine este im-

preuna eu mine; Tatal nu m'a least

adever, pentru ce voT nu me credeti?


47 Cine este din Dumnezeu aseulta
cuvintele lui Dumnezeu; de meat voi
nu ascultati, pentru ca nu sfinteg din
Dumnezeu.
48 Respunsera Iudei ci 'i zisera: nu

augur, pentru ea eu totdauna fax cele zicem noT oare bine ca tu act! Samaplacute lui.
ritan si ai demon?
3o Acestea vorbind el multi crezura
49 Respunse Iisus: en nu am deintr'ensul. 3z Deel Iisus zicea catre mon, ci cinstesc pe Taal meu, pi vol
Iudei care crezuse intr'ensul: daca vol me necinstiti pe mine. 5o Eu nu taut
reminet1 in cuvintul meu, sfintet1 en mairea mea, este eine eauta i judeca.
adeverat ucenici mei, 32 Si veti eu- 51 Adever adever zic voe, daca va
noaote adeverul, pi adeverul ye va face pazi cineva cuvintul, an va vedea

de sine statatori.
moarte in veac.
33 Noi sfintem neamul lui Abraam,
52 Dec!
zisera Iudei: scum am
respunsera care densul, oi niel o data cunoscut ea ai demon. Abraam a mu:
n'am fort robi cuiva; cum rid tu ca rit i profeti, i tu zic!: daca va pal
yeti fi de sine statatori?
cineva cuvintul, nu va gusta moarte

www.dacoromanica.ro

8.53 9.32.]
LOAN.
89
in veac. 53 Nu cumva esti tu mai
mare decal tatal nostru Abraam, care Fariseii cercetezet pe orbul din tiaftere.
a murit? Si profeti au murit; drept
i3 Deci it due la farisei, pe eel care
tine te fad pe tine ensuti?
altridata era orb. 14 Si era sambeta
54 Respunse Iisus: data eu me vial' zioa in care Iisus facu noroiu
fi mark pe mine &aural, marirea mea deschise ochi. 15 Deci iar '1 intrebau
nimic nu este; este Tatal care me ma- si farisei cum a dobindit vederea. Si
reste, despre care vol ziceti ca este el le zise: noroiu 'mi a pus pe ochi, si
Dumnezeul vostru, 55 Si nu '1 ati m'am spalat si ved. is Si uni dintre
cunoscut, iar eu it cunosc. Si daca zic farisei ziceau: omul acesta nu este de
el nu '1 cunosc, voi fi asemenea voe la Dumnezeu, pentru ea nu tine sammincinos; dar 11 cunosc si prizese eu- beta. Iar alti ziceau: cum poate un
vintul lui. 56 Abraam tatal vostru om pecatos sa face astfel de minuni?
fu bueuros sa vaza zioa mea, si vezu Si era desbinare intre densi. 17 Deci
si fu multumit.
iarag zic orbului: tu ce zici despre
57 Deci zisera Iudei catre densul: densul, pentru ea 'ti a deschis ochi?
cincizeci de ani nu ai anche si ai ve- Iar el zise ca este profet.
zut pe Abraam?
28 Dar Iudei nu crezura, despre
58 Zise for Iisus: adever adever zic densul ca era orb si a dobindit vedevoe, mai 'nainte d'a fi fost Abraam rea, pene ce chemara pe parinti celui
aunt eu.
care a dobindit vederea, ig Si 'i in5g Deci luara petre ca sa arunce trebara zicend: acesta este fiul vostru
intr'ensul; dar Iisus se ascunse si esi despre care ziceti ca fu naseut orb?
din santuar, trecend prin mijlocul ior, Cum vede dar acum? 20 Deci refi astfel se duse.
spunsera parinti lui si zisera: stim ca
acesta este fiul nostru si ca fu nrtseut
Tdmdduirea orbului de la
orb; 21 Iar cum vede acum nu stim,
nastere.
sau tine 'i a deschis ochi nob nu stim;
i trecend vezu pe un om orb de intrebati '1, este in versta, el ensusi va
9 la nastere. 2 Si ucenici sei '1 in- vorbi despre sine.
trebara.

zicend, Rabi, tine pecrttui,

acesta sau parinti lui, ca as fie nascut


orb? 3 Respunse Iisus: nisi acesta
nu pecatui nici parinti lui, ci pentru
ca lucrurile lui Dumnezeu sa fie aril:tate la densul. 4 Noi trebue sa facet pene este zioa lucrurile celui care
m'a trimis; vine noapte, cand nimenea
nu poate lucra. 5 Cand stint in lume,
lumina lumii sent.
6 Zicend acestea scuipa jos si facu
noroiu din scuipat, si unse cu noroiu
peste ochi orbului; 7 Si 'i zise: du
te, spala te la izvorul Siloam (ce insenaneaza: trimis). DecT se duse si se
spala, si veni vezend.
8 Iar vecini si cei care 11 vedeau
mai 'nainte ea era cersetor ziceau: nu
este oars acesta eel care lade si cerseste? 9 Uni ziceau ea acesta este;
iar alti ziceau: nu, ci seamana cu densul. Ace la zicea ca eu sant. io Deci
'1 intrebau: cum dar 'ti s'au deschis
ochi?
zr Respunse acela si zise:
omul care se numeste Iisus facu no-

22 Acestea zisera, parinti lui pentru

ca se temeau de Iudei; cad. Iudei se


invoisera ca data va fi rnarturisit cineva ca el este Christos, sa fie dat
afara din sinagogii.

23 De aceea zi-

sera parinti lui ca este in versa"; in-

trebati '1.
24 Deci chemara de a doa omit pe
omul care era orb si zisera: da mririre lui Dumnezeu; noT stim ca omul
acesta este pecatos. 25 Iar acela respunse: nu stiu data este pecatos; una
stiu, ea orb find ved acum.
26 Deci
zisera: ce ti a Omit?
Cum ti a deschis ochi ?
27 Re-

spunse lor: v'am spus acum si n'ati

auzit; ce voiti sa auziti iaras? Nu

cumva void): si voi sa ye faceti ucenici lui?


28 Si '1 infruntara aspru si zisera.:
tu esti ucenicul aceluia, iar nob Bunters

ucenici lui Moise; 29 Noi stim ca


Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar pe
acesta nu '1 stim de uncle este.

3o Re-

spunse omul si be zise: in aceasta dar


roiu si 'mi unse ochi si 'mi zise: este minunea, ca 'vol nu stitl de unde
du te la izvorul Siloam si spala. te. este, si 'mi a deschis ochi. 3r Stim
Deci ducendu me si spalandu me ea Dumnezeu nu asculta pe pecatosli
am dobindit vederea.
12 *i I Li- ci data este cineva teMetor de Dum
sera :

tics eL

unde este acela ?

Nu stiu, nezeu si face voea lui, pe acesta 11


asculta.

3a Din veac nu s'a auzit ea

www.dacoromanica.ro

57 *

[9. 33-10. 36

IOAN.

90

cineva a desehis ochi vre unui 'fascia


orb; 33 Daca acesta n'ar fi de in
Dumnezeu, n'ar putea face nimic.
34 Respunsera Q1 'i zisera: tu cu totul
esti nitscut in 'Acute, si tu ne inveti
pe nol? i 'I deters afara.
35 Iisus auzi ca '1 au dat afara, si

grill de ol.

14 En sant pdstorul eel


bun, si cunose pe ale mele, $i ale mele
me cunose, 15 Dupe cum me eanoaste Tata] si eu cunose pe Taal, ta

pun pentru oile mete.


i6 Am ci alts oT, care an sant din
staulul acesta, ci pe acelea trebue ca
gasindu '1 zise: erezi tu In Fiul lui eu sa le due, si vor asculta de glasul
36 Respunse acela gi meu, i va fi o turma, un pastor.
Dumnezeu?
sufletul 'mi

zise: si tine este, Doamne, ea ail. crez 17 De aceea Tatra me iubeste, fiind ca
Inteansul? 37 Iisus 'i zise: si '1 ai pun sufletul men, ca iaras sa '1 lean.
vezut, si este acela care vorbeste eu 18 Nimenea nu '1 ridicil de la mine, ci
tine. 38 Iar el zise: crez, Doamne, si eu 11 pun de la mine ensumI. Putere
am ca sit 'I pun, ci putere am ca hulls
'i se Inchina.
3g Si Iisus zise: eu am venit in sa '1 lean. Aceasta porunca, am primit
aceastit lume spre a osindi, ca cei care o de la Taal meu.

nu ved sa \mai si cei care ved sit fie


orbl.

4o $l auzira acestea uni dintre farisei care erau cu densul,


'i ziserii:

nu cumva gi not santem orbi?

41 Zise

xg DecT jails se gm pentru cu-

vintele acestea desbinare intre Iudei.


20 Iar multi dintre ei ziceau: are demon si nu este In firea lui; pentru ce
'1 ascultati?
21 Alti ziceau: cuvintele acestea nu sant ale unui demoni-

for Iisus: daca atl fi orbi, n'ati avea


pecat; dar scum ziceti ca vedem; deci zat; nu cumva un demon poate deschide ochi orbilor?
pecatul vostrn Amine.
22 *i era atunci in Ierusalem ser-

Pdstorul cei bun. Cuvintele lui Iisus la beaoare de santirea templului; era iarna;
serbatoarea de sanfirea templului.
23 Si Iisus se preumbla in santuar in
Adever adever zit voe, cine nu porticul lui Solomon. 24 Dec1 Iudei
IO intra pe use in staulul oilor, ci it Incunjurara pi ziceau: pent cand

Bare pe d'altil parte, acela fur este si ne scoti sufletul? Daca tu esti Chritalhar; 2 Iar cine intra pe usa pastor stosul, spuue ne fare: sfiealit,
este al oilor. 3 Acestuia portarul 'i
25 Respunse for Iisus: v'am spur,
desehide, qi oile and glasul lui, si si nu credeti; lucrurile pe care le fat
eheama oile sale pe nume si le duce in numele Tatalui meu, acestea marafara. 4 $i dupe ce a manat afara turisesc pentru mine; 26 Dar vol nu
pe toate ale sale, merge inaintea lor, credeti pentru ea nu stintetT dintre oile
Qi oile i urmeaza, pentru ca cunose mele, dupe cum v'am spur.
27 Oile
glasul lui. 5 Dar unui strein nu 'i mele asculta de glasul men, ci eu le
vor urma, ci vor fugi de densul, pen- cunose, yi 'mi urmeaza; 28 $i eu le
tru ca nu cunose glasul streinilor.
dau vieatit veeinica.,.si in veac nu vor
6 Aceasta asemanare be spuse Iisus; peri, si nu le va rap' cineva din mina
dar aceia nu inteleserit ce erau ce le mea. 29 Tatal men care 'mi le a dat
este mai mare decat toti; Qi nimenea
vorbia.
7 Decl lards be zise Iisus: adever nu le poate ritpi din mana Tatalui

adever zit voe ca eu sant usa catre

meu.

furl sant oi talhari; dar oile nu ascultura de densi. g Eu sant usa; data
va fi intrat cineva grin mine, mantuit
va fi, ci va intra i va esi Qi pasune
va afla. re Furul nu vine deeAt ca
ea fure si sa Injunghe oi sa pearza; eu
am venit pentru ca oile mete JO, albs
vieata, si sit sibs de prison.
rr Eu
sant pruftorul eel bun. Pastoral eel
bun 'si pune sufletul pentru oile sale.
12 Iar eel tocmit ci care nu este pastor,
ale earn oI nu sant ale sale, priveste
lupul venind si lasit oile Qi fuge; yi
lupul le rapeste Qi imprastie oile;
x3 Peutru ea tocmit este, si nu 'i este

sa '1 omoare.
32 Iisus be respunse: multe lucrurl

ol.

8 Totl cati venire inainte de mine

3o Eu F,;i Tatal santem una.

31 Deci Iudei liars iaras petre ea

bune v'am ariltat de la Tatal meu;


pentru care lucru din ele me omoritl
en petre? 33 Respunsera lui Iudei

eicend: pentru lucru bun nu to omorim


Cu petre, ci pentru defaimare, ci pen-

tru ca tu om fiind de fad pe tine en-

sutl Dumnezeu.
34 Respunse for Dots: an este oars

eerie in legea voastra eft eu am zis:

Dumnezei santetl?" 35 Daca legea a


numit Dumnezel pe aceia eitre care a
fost euv1ntul lui Dumnezeu, scriptura
nu poate fi desfiintata, 36 Vol zicetl

www.dacoromanica.ro

10. 37-1 1.40.]


I0 AN.
91
aceluia pe care Tate] '1 a santit ei '1 geamen zise celor impreuna cu densul
a trimis in lume ca tu rosteeti deftii- ucenici: se mergem ci nob ca se mumare, pentru ca am zis: Fiul lui Dum- rim cu densul.
nezeu sent? 37 Daca nu fax lucru17 Venind dar Iisus 11 afie avend
rile Tatelui meu, nu me credetl; acum patru zile in morment.
38 Iar dace is fac, chiar dace nu me
18 i Betania era aproape de Jerucredetl, credeti lucrurile, ca sa etiti pi salem ca la cincisirezece stadiI; rg Si

cunottetet1 ca Tatel este in mine ei mulct dintre Index venisere la Marta ei


Maria ca se, le mingie pentru fratele
3g Deci ceutatt iar ca se 'I prima, lor. 20 Deal Marta indata ce auzi cA
dar el seep& din mina lor.
vine Iisus, eel inaintea lui; iar Maria
4o *i se duse iare,s dincolo de Ior- cedea jos in ease.
dan in locul unde era Ioan, wind bo21 i Marta zise dare Bens: Doteza in inteia date, qi remase acolo. amne, dace ai fi fost aci, n'ar fi murit
41 u multi venire la densul 9i ziceau fratele meu.
22 i acum etiu ca Dumsa

eu in 'fatal.

ce Ioan n'a fleut nici o minune, dar nezeu 'ti va da cite vei cere de la
toate cite a spus loan despre acesta Dumnezeu. 23 Fratele teu va inviea,
erau adeverate. 42 Si multi crezure i zice Bens. 24 Stiu,
zice Marta,
inteensul acolo.
ca va inviea la Invierea in zioa de
apoi.
25 Eu sent invierea i vieata,
Invierea lui Lazar.
zise Iisus. Cine credo in mine yin vu

era un otn bolnav, Lazar din fi, chiar data va fi murit;


II
Betania, din satul Mani qi al tine care este viu qi credo in mine
Martei sore ei. 2 Iar Maria era aceea nu
Si

26 tiSi orb

va muri in veac; cree aceasta?


care a uns en mir pe Domnul qi 'i a 27 Aqa este, Doamne, zice, eu am
eters picloarele cu Oral ei, al cerei crezut ce tu ecti Christosul al lui Dumfrate Lazar era bolnay. 3 Deci suro- nezeu Fiu care vine in lume.
rile trimisera la densul zicend: Do28 Si zicend aceasta, se duse pi
amne, hal pe care '1 iubeeti este cheme pe Maria sora ei spunend In
bolnay.
ascuns: Invitatorul este aci ei to
4 *1 Iisus auzind zise: boala aceasta cheama.
zg Aceea Indate ce auzi se
nu este spre moarte, ci pentru merirea scoale in grebe ei vine la densul.
lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu 3o $i Iisus nu venire anche in sat, ci

se fie merit printr'ensa.


5 Si Dais iubia pe Marta ei pe sore
ei pi pe Lazar. 6 Deci dupe ce auzi
a este bolnav, atunel mat remase doe
zile in locul unde era; 7 ApoI dupe
aceasta zice ucenicilor: se mergem iar
in Iudea. 8 Rabi, 'i zit ucenici, Iu-

era in locul unde eqi Marta inainte


31 Dec1 Iudei care erau cu dense in
case ei o mingieau, vezend a Maria

zioa, nu se potieneete, pentru ca vede


lumina acestei lumI; 10 Iar data
umble cineva noaptea se potieneete,
fiind di nu este inteensul lumina.
x 1 Acestea vorbi, ei dupe aceea le
zice: Lazar prietenul nostru a adormit;
dar me due ca sa '1 deetept din somn.
zisera: Doamne,
12 Deel ucenici
daca a adormit, va fi seepat. x3 Dar
Iisus vorbise despre moartea lui Lazar;

care venisere. impreune en dense, plangend


ei, gemu in spiritul sett cl se
turbure, 34 i zise: unde '1 ate pus?
Doamne, zic ele, vino ei yea. 35 Betts lecrama. 36 Decl ziceau Iudei:
iata cat de mult 11 iubia! 37 Iar uni

s'a sculat in grebe i a ecit,

ur-

mare, gendind ce se duce la morment


ca sit piing& acolo.
32 Dec1 Maria inflata ce veni uncle

dei cautau chiar acum sa to omoare era Iisus, vezendu '1 'i cazu la picioare
cu petre, ci iar merge acolo? g Re- zicendu Doamne, dace ai fi fost ad,
spume Iisus: oare nu doesprezece sent nu 'mi ar fi murit fratele. 33 Iar
eeasurile zilei? Daca umbla cineva liens cand o vezu plangend qi pe Iudei

dintre denei ziceau: nu putea oare


acesta care a deschis ochi orbultu

se face ca ei acesta sit nu moar.6.?


38 Decl Iisus gemend iar in sine, yule
ei denei gfindire ca vorbeete despre la morment; el era o Reetere et a
adormirea somnului.

24 Deci atund peatre era puse, inaintea ei.

39Luatb

Ems be spuse fare sfieala: Lazar a peatra, zice Iisus. Doamne, 'i zice
murit, 15 si me bucur pentru vol, Marta sore celui mort, scum miroase
el nu eram acolo, pentru ca sa cre- reu, pentru ea este a patra zi. 4o Zino
ei Betts: nu 'ti am qua ce dace crezi
detl; sa mergem dar la densul.
16 Dec' 'Toms care se numeqte vei vedea merirea lui Dumnezeu ?

www.dacoromanica.ro

[11.41_12.21.

IOAN.

92

41 Peel 'ultra peatra de unde era pus era Lazar, pe care Dm it sculase
dintre morti. 2 Deci 'i fecus tine.
mortui.
Iar Iisus ridica ochi In sus si zise: acolo, si Marta elujia, iar Lazar era
Tate, 'ti multumese ca m'ai ascultat. unul dintre cei care cedeau la masa
42 Eu ctiam a totdauna me asculti; IMpreune. cu densul. 3 Atunci Maria
dar am zis pentru gloata ce ate im- luand o litre de mir foarte stump de
prejur, pentru ea se. creaze ca to m'ai nard adeverat unse picioarele lui Iisus
trimis. . 43 Si zieend acestea striga si cteree cu perul ei picloarele lui; si

eu glas mare: Lazere, vino afar.! ease, se umplu de mirosul mirului.

)$i esi mortul avend pickerels si


4 Iar unul dintre ucenici lui, hula
mainile legate cu fesii de panzli, ci Iscariotu care avea se. '1 des prins,
feta lui era infesurate. cu un stergar. zice: 5 Pentru ce nu s'a vindut acest
Deslegati '1, le zice Ems, ci lasati '1 mir pe trei sute de denari ci se se fi
dat la Barad? 6 Dar el zise aceasta
se. mearge.
45 Deci multi dintre Iudei, care nu pentru eft avea OA de Barad, ci
venire la Maria si vezure cele ce fan pentru el fur era ci punga avend da
Emu, crezure kteensul.
la o parte din cele pause intr'ensa.
7 Deci Iisus zise: las'o ca '1 a pestrat
44

Uneltirile arhiereilor fmpotriva vieyil

lui Iisus.

pentru zioa imormentarii mele;

pe sand

8 Cad

aveti in totdauna eu voi,


46 Iar uni dintre densi se dusere dar pe mine nu me aveti In totdauna.
la farisei si le spuse cele ce fecu Iisus.
g Si gloate, multe. dintre Iudei afla
47 Deci mai marl preotilor si fa- el este acolo, si venire. an numai penrisei adunara sinedriu, si zieeau: ce tru Iisus, ci ca se. vazl ci pe Laze;
facem, pentru ca omul acesta face pe care it scull dintre morti. 10 Iar
multe mmuni? 48 Daca 11 lesem ass., mai mari preotilor se sfatuire ca sa
toti vor credo inteensul, $i Tor veni omoare ci pe Lazar, zi Pentru ca
Romani si ne vor lua ci kcul ci nea- din pricina lui multi dintre Iudei pie mul.
49 Iar unul oars care dintre cau ci credeau In Iisus.
densi Caiafa, arehiereu fiind in anul
Intrarea lui Iisus in lerusalim.
acela, le zise:. voi nu stiti nimic,
5o Niel nu cumpaniti cu mintea ca ne
12 A doa zi gloata multe, care era
este de fobs ca se. mare. un om pen- venite Ia serbetoare, au2ind ca Bens
tru popor si al nu pears tot neamul. vine la Ierusalem, x3 Luare ramuri
51 4.1 aceasta n'o zise de la sine en- de ferric ci esira .pre Intimpinarea lui,
susi, ci archiereu fiind in anul acela ci striFau: sena, binecuvintat este
'i

profetiza ce, Iisus avea sit moat% pen- tine vine In numele Domnului," impotru neamul lor, 52 ji nu numai pen- ratul lui Israel.

tru neamul lor,

ci

qi pentru ea se.

x4 Si Iisus gesind un asin tenet

adune inteuna pe fii lui Dumnezeu cei cezu pe densul, dupe cum este eerie:
imprastiati.
53 Deci din aces zi se x5 Nu to teme, hies Sionului, iata
imperatul teu vine cezend pe rnanzul
sfatuire. ea 136. '1 omoare.
54 Pentru aceea bens nu mai umbla asinei." z6 Dar ucenici sei an inte-

fare. sfieala printre Judd,' ci se duse lesera acestea in inceput, ci and fu


merit liana, atunci 'ci adusera aminte
ca acestea erau striae pentru densul ci
acestea 'i au &cut.
x7 Deci marturisia gloata care era
cu densul ea a chemat pe Lazer din
Belem mai 'nainte de Paste, ca se se morment ci '1 a invieat dintre moral.
curatiascif. 56 Deci .ce.utau pe Iisus i8 De aceea it si intimpina gloats,
si vorbiau Intre densi stand In san- pentru ea auzi ce densul fleuse minutuar: ce. vi se pare, a n'are se. vie nea aceasta. 19 Deci farisei zisera
ilia de cum la serbetoare? 57 Iar intre densi: vedeti ca nimic nu folomat mari preotilor ci farisei dedese po- siti; iatit lumea s'a due dupe densul.
runt ca .daca =eve ctie uncle este se.
freennostiinteze, pentru ca se. '1 prinze. Despre rodui mot* sale. Glas din cer.
20 Si erau uni Elini dintre cei care
Maria ungepicioarele lui Iisus fin Betania. yin ea se se Inchine in timpul serba_Cu case. zile mai 'nainte de toril; tx Acectia dar venire la Filip,
12 Paste
lima veni la Betania, wade eel de In Beteaida Galiki, si '1 rugare
de acolo. in tinutul aproape de pustie,
intr'un ores numitEfraim, si acolo 'c1
trecea timpul en ucenici.
55 Si.era aproape Pastele Iudeilor,
pi multi din .tare. venire sus Ia Ieru-

www.dacoromanica.ro

12.22 - 13.10.]
LOAN.
93
zicend: Domnule, voim se. vedem pe toarea, pi eu vol vindeca.g 41 Ace Iisus. 22 Filip vine ti spune lui An- stea zise Isaia pentru ca vezu marirea
dreiii, vine Andreia lot Filip si spun lui $i vorbi despre densul. 42 Totucl
lui Rms.
multi chiar dintre ma! man crezurit
23 Iar Iisus le respunde zicend: a inteensul, dar din pricina fariseilor nu
venit ceasul ca Fiul omului sa, fie ratirturisiau, ca se nu fie chill &fare
merit.
24 Adever adever zic voe, din smagoga; 43 Cad au iubit ma
daca grituntele de grail ce a cazut pe rirea oamenilor ma! mult decal mariparnent nu va fi murit, remane numal rea lui Dumnezeu.

el; iar data va fi murit aduce rod

44 $i Iisus striga ci zise: tine crede

25 Cine 'c' iubeste sufletul it in mine, nu crede in mine ci in eel


perde, ci tine 's1 uraste sufletul in lu- care m'a trimis pe mine, 45 $i tine
mea aceasta it va pastra pentru vieata me vede pe mine vede pe eel care m'a
vecinica. 26 Daca mi slujaste cineva, trimis pe mine. 46 Eu am venit ca
se. 'mi urmeze, ci uncle sent eu, acolo lumina In lume, pentru ca orI eine
mult.

va fi pi shijitorul men; daca 'mi slujacte care crede In mine se, nu remae in Incineva, it va cinsti Tatal. 27 Acum tunerec. 47 $i daca cineva va fi auzit

sufletul 'mi este turburat, gi ce se. zic?


Tate., mpg, me din ceasul acesta. Dar
pentru aceea am venit in ceasul acesta.
28 Tata, mareste '11 numele.
Decl veni glee din cer si '1 am
merit, si iar U vol mari.
29 Jar gloats care eta si auzi zicea
ca tunet a fost; alti zicean: anger 'i a
vorbit. 3o Respunse Iisus si zise: nu

de la mine cuvintele si nu le va fi pa-.


zit, en nu '1 osindese; cad n'am venit
sa osindese lumea, ci se mantuese 1m.
mea.
48 Cine me despretueste pe.
mine ci nu primeste cuvintele mete
are tine se '1 osindiasce; cuvintul pe
care '1 am spus, acela 'I va osindi in
zioa de apol; 49 Pentru ce eu n'am

pentru vol. 31 Acum este judecarea


acestei him!; scum va fi aruncat afar
stapinitorul acestei mum!: 32 Si, en
indate, ce vol fi initltat de pe pement,

pommel ce se. zic c ce se. , vorbesc.


5o $i stiu ca porunca lui este vieatd.

vorbit. de la mine ensuml, ei Tatal


pentru mine a fost glasul acesta ci care m'a trimis el ensusl 'mi a dat.
.

vecinica. Dee! eele ce vorbesc eu, dupe,

cum 'mi a spus ,Tatal, asa vorbesc,


Cea din urmd cind cu spalarea
aceasta o zicea insemnfind en ce moarte
picioarelor.
avea sit moare.
34 Decl gloata respunse: nol am
Iar ma! 'nainte de serbatoarea
auzit din lege ce Christosul remane in
3 Pastelui stand Iisus ca 'i a veni1

vol trage .pe toti la mine.

33 Iar

veac; si cum zici tu a Fiul omului ceasul ca se, se striimute din lumea

trebue se fie inaltat? Cine este acesta aceasta la Taal, iubind pe ai Bei care
Fiul omului? 35 Drept aceea Ems eran in lume, 'i a iubit penes in sfirsit,
le zise: lumina este intro vol anche 2 $i pe sand era tine, cand diavolul
putin timp. Umblati dupe cum aveti 'ci pusese acum in gaud ca Duda, fiul
lumina, ca se nu ye apuce intunerecul; lui Simon Isetiriotu,, se, '1 dea prins,
si tine umbla in intunerec nu stie in- 3 lima, stand ce. TRIM 'i a dat tot in
cotro merge. 36 Dupe cum &yeti lu- main!, si ee, de la Dumnezeu a esit pi
mina, credeti in lumina, ca se ve fa- la Dumnezeu merge, 4 Se scoale, de
la eine, ci 'c1 desbrace hainele, ci luand
cet! fit ai lumina'.
Aoestea vorbi Ems ci plecand se un stergaz se incinse. 5 Apol toarna
ape in vasul de spelat, si incepu sa
ascunse de densi.
spele pieloarele ucenicilor ci se is
Necredinta ludeilor.
stearge cu ctergarul cu care era fume,
6 Decl vine in Simon Petru. Acesta
37 Dar desi &raise atatea minunI
zice: Doamne, tu 'mi spell picloainaintea for nu credeau inteensul,
38 Pentru ca se fie implinit cuvintul rele? 7 Respunse Ems @i 'i zise: tu
lui Isaia profetul pe care. '1 a zis: nu sti acum ce fat eu, dar ye! intelege
,,Doamne tine a crezut la cele auzite in urme. 8 Petru 'i zice: in veac nu
de la not? $i bratul Domnului cui a 'mi veI spala picloarele. Iisus 'i rep
fost deseoperit? 3g De aceea nu spunse: daca nu to vol fi spalat, nu ai
puteau crede, ca fares. Isaia a zis: parte cu mine. g Simon Petru 'I races
tosat a Doamne, nu numai picloarele mole ei
4o Orbit a ochi for @i
inima lor, ca se nu vaza cu ochi ci se ci malnile pi capul, xo Ems 'i race:
nu inteleage cu inima pi sa nu se in- tine s'a seeldat nu are trebuinte, se. se

www.dacoromanica.ro

[13.11-14.10

10AN.

94

spele, decl este cu totul curet; ci vol


Noua port/ma a iubirel.
curag sfinteti, dar nu toil. xx Cad
3x Si And eci, zice Iisus: scum
ctiea pe eel care avea aft 1 dea prins;
de aceea zise ce nu tog sfintet1 en- Fiul omului este merit, c1 inteensul

Dumnezeu este merit. 32 Daca Dum12 Dec! dupe ce le spAle picloarele nezeu este merit inteensul, c1 Dumne-

ratT.

lug, hamele ci Be puse iar la zeu 11 va mAri In sine ensucl, Qi indatA


mask le zise: intelegeti ce v'am fficut? 11 va mAri. 33 Copil, putin timp ma!
z3 VoT me ntunitl: Invat Atorul #i Dom- stint impreunl cu vol; in yet1 elute,
nul, ci bine zicetl, eAcI stint. 24 DecT c1 dupe cum am zis Iudeilor ca undo
daca v'am opAlat pieloarele, eu Dom- me due eu voi nu puteti veni, ci voe
nul Qi InvAtAtorul, i voe datori san- ye zic de acum inainte. 34 PoruncA
tell sit spllati picloarele uni altora; not ye dau, ca of ye inbip uni pe alti,
15 Cad pilde, v'am dat, ca se faceti Qi dupe cum v'am iubit ca ci voi sit ye
vol dupe cum v'am fAcut eu. x6 Ade- iubit! uni pe alti. 35 Inteaceasta vor
ver adever zic voe, nu este sluge, mat cunoacte tot! el 'mi sfintetT ucenie!,
mare cleat stapinul seu, nice trimis daca aveti iubire uni cAtre MO.
ma! mare deal eel care '1 a trimis.
Iisus vestesce tracliirea iui Petru.
i7 Daca ctitl acestea, fericitI sfmteg
daca le yet1 fi fAeut. 28 Nu zic
36 Doamne, 'i zice Simon Petrn,
despre vol tote: eu ctiu pe care 'i am undo to duel? Respunse Iisus: unde
ales; ci trebuia ce aft fie implinitA me due nu pot! sit 'mi urmezT acum,
scripture: cel care 'mi =induce dar maT in urml 'mi vet urma. 37 Doci 'A

plinea ridicat a cAlcliul seu Impro- amne, zice Petru, pentru ce nu pot
tiva mea." 19 De scum ye zic ma! se 'ti urmez de scum? Sufletul 'mi vol
'nainte d'a se Imp lini, ca BA credetl pune pentru tine. 38 Iisus respunde:
and se va fi implinit ce eu stint. IT ye! pune sufletul pentru mine?
2o Adever adever zic voe, tine pri- Adever adever zic tie, nu va cAnta
mecte pe or! care U voi fi trimis pe eococul pane ce nu me ye! fi tAgAduit
mine me primecte, iar tine me primecte de trei or!.
pe mine primecte pe cel care m'a trimis
Christos merge la Tata. Fligadueste
pe mine.
trimiterea Mdngdetorului. Unirea creIisus aratd pe treicleitor.
dinciosilor Cu Christos. Paces iui.

21 Acestea vorbind Iisus se turSA nu se turbure inima voastrii;


burl cu spiritul #i mArturisi ci zise: 14 avetl incredere in Dumnezeu,
adever adever zic voe Ca unul dintre avetI Incredere gi In mine. 2 In case
voi me va da prins. 22 Deci se uitau TatAlui meu stint multe locuinte; iar
ucenici uni la alti, nedomiritl fiind dace n'ar fi, v'ac fi spus; pentru ce me
despre eine vorbecte. 23 Si era langA due al ye gatese loc. 3 Si dace me
sinul lui Iisus la mace unul dintre uce- vol fi dus yi vol fi gAtit voe toe, iar
nici Bei pe care '1 iubia Iisus.

24 Dec!

Simon Petru face semn aceatuia ci 'I


zice: spune cine este despre care vorbecte. 25 Si acela plecrindu se sere
peptul lui Iisus zice: Doamne, one
este? 26 Iisus respunde: este acela
pentru care en voi Intinge imbucatura
pi
voT da. Dec! intingend Imbue&
tura Tea ci da lui luda flu al lui Simon
Iscariotu.
27 Si dupe imbuciitura
data, atunci intra satan in acela. Dee!
Iisus 'i zice: ceea ce fad, fa ma! curind. 28 Si nimenea dintre cei care
Wean la mass nu intelese pentru ce
'i a zis aceasta. 29 Cad uni gandiau,
fiind ca hide avea punga, cit Ems '1
zice: eumperit cele ce ne trebue pentru serbAtoare, sau BA dea ceva seracilor. 3o Deel dupe ce Jut acela imbueltura eci indatA; ci era noapte.

vin ci ye voi lua la mine ensuml,


pentru ca unde stint eu BA fiti ci vol.
4 Si ctitl calea unde me due eu.
5 Doamne, zice Tome., nu ctim

unde to duel, vi cum Sim calea?


6 Ems 1 zice: en stint calea c1 adeverul Qi vieata; nimenea nu vine la Ta-

al decat prin mine.

7 Daca m'atl

cunoscut pe mine, vet! cunoacte i pe


Tate! meu; de acum inainte cunoacteti
'1 ci '1 ate vezut.

8 Doamne, 'i zice Filip, anti ne

pe Tafel, ci ne este de ajuns. g Lens


i zice: de atata timp stint eu voT, c1
nu m'ai cunoscut, Filipe? Cine m'a
vezut pe mine a vezut pe TatA,I; cum
zicT tu: fixate ne pe Tat Al? ro Nu
crez1 el eu stmt in Tat Al c1 Tat Al este

intru mine? Cuvintele pe care le zic


Yoe nu le spun de la mine ensumT;

www.dacoromanica.ro

14.11-15.17.1

LOAN.

dar Tat Al care locueste In mine face


lucrurile lui.
zx Credeti 'mi a eu
stint in Tat Al si Taal este Intru mine;
iar daca nu, credeti 'mi pentru ensesi

95

vorbi multe cu voT; cite! vine stepIni-

tornl lumii, si in mine nu are filmic,


31 Dar ca sit cunoaseit lumea el inbesc pe TatAl, si dupe cum 'mi a poruncit Tatal, ass fee. Sculati ve, st

lucrurile mele.
12 Adever adever zie vo6, tine erede plecAm d'aci.

In mine va face si el lucrurile pe care


le fac eu, @i mai marl deckt acestea va Vita cea adevZrata. Porwnca Zvi Chri
face pentru ca en me due la Tatitl, stos qi cea mai mare iubire. Prieteni
13

i orl ce vett fi cerut In numele deft. Ura

qi

vines limit Ma'ngeletorul.

meu, aceasta vol face, pentru ca Tata


Eu want vita cea adevdrata, sti
sit fie merit in Fiul. z4 Daca yeti fi 15 Tata' men este lucrAtorul. 2 Or!
cerut ceva in numele meu, eu vol face ce coarda de vita in mine ne &and
aceasta.
rod o desfiinteazA, si pe orl care care
15 Daca me iubiti pe mine, vet! face rod o curatl ca sit face, mai mull
pezi poruncile mele. z6 Si eu vol rod. 3 Vol siinteti curatl scum pen
ruga pe Tatra si vs da vo6 alt Man- tru cuvintul pe care vi '1 am spus.;
gletor, ea se fie In veac impreunfi en 4 Rem/nett In mine, si eu voi remcinc.
vol, 17 Pe Spiritul adeverului, pe in voT. Dupe cum coarda de vita nu
care lumea nu 11 poate primi, pentru poate face rod de la sine &Islet daca
ca nu '1 vede nit! nu '1 cunoaste; dar nu vs fi remas In vita, asa nisi voi
voT it cunoastetI, fiind ca remlne la daca nu vet! fi Ames in mine. 5 Et.
vol si va fi intru vol. 18 Nu ve slant vita, voi coardele vitel. Cine revol ,lasa singuri in lume, vin la voi. mane in mine si eu rev/an In el, acestv
x9 Anche putin timp si lumea nu me face rod mult, pentru ca fall de mine
mal vede, dar vol me vedeti; ce.ci en nu puteg face nimic. 6 Daca cineva
sent via, si vol vett fi vii. 20 In nu vs fi remas in mine, aruncat ft .
acea zi vol vet! cunoaste ca eu stint In afar! ca coarda de vitesi s'a uscat,
Taal meu si voi in mine si eu In vol. si o string c1 in foe o emu* c1 arde.
21 Cine are poruncile mete si le plzeste, 7 Daca vet! fi Ames in mine, si cuacela este care me iubeste; iar tine me vintele mele vor fi remas in vol, caiubeste pe mine iubit va fi de clitre ret! orl ce atI voi, si se vs face vol.
Tatal meu, si eu 11 vol iubi qi me vol 8 In aceasta este =Ira Tata] men, Cu
arita ensumi lui.
se, aduceti rod mult si 'mi vetI ii
22 Doamne,
zice Iuda, nu Isca- ucenicl.
riotul: @i ce s'a Intimplat ea glndesti
g Dupe cum m's iubit pe mine Tasit to arAti nod pe tine &Butt si nu 01, si eu v'am iubit pe vol; remlneS1
lumil?
In iubirea mea. xo Daca yeti fi pa23 Respunse Iisus si 'i zise: daca zit poruncile mele, yeti rentfine In iucineva m6 iubeste vs pAzi cuvintul birea mea, dupe cum si eu am pitzit
men, si Teal meu i1 va iubi, qi la (Mit- poruncile TatAlui meu qi remin In insui vom veni si locuintd ne vom face birea lui. lz Acestea vi le am opus
is densul. 24 Clue nu me iubeste nu ea bucuria mea al fie in voi si bucuplzeste cuvintele mele; @i cuvintul pe ria voastra BA fie deplinit.
22 Aceasta este porunca mea, ea sit
care '1 auzitl nu este al men ci al Tave iubitl uni pe alti dupe cum v'am
tdlui care m's trimia pe mine.
25 Acestea vi le am vorbit fiind iubit. x3 Nimenea nu are o iubire
Incite la vol; 26 Dar Allnglietorul, maT mare decat aceasta ca cineva sit
Spiritul Sant pe care il vs trimite Ta- 'cl _panit sufletul pentru prieteni set.
tol in numele meu, el ve vs Invite tot 14 Vol 'mi stintetl prieteni, daca vet1
pi ve vs educe aminte tot ce v'am zis. fi fAcut cele ce eu ve poruncesc.
27 Pace ve las voe, paces. mea o 15 Nu ve mai numese slug!, pentru el
dau vo6; nu dupe cum de, lumea ve sluga nu 'tie ce face stApinul seu;
datt eu. SA nu vi se turbure inima nicl v'am numit prieteni, pentru ca v'am
sit se sperie. 28 AtI auzit ca eu v'am &cut cunoscut tot ce am auzit de la
his: me due si yin la vol. Daca m'ati Tata meu. 16 Nu vol m'atl ales pe
fi iubit, v'atl fi bucurat ca me due Is mine, ci en v'am ales mie, qi v'am rin
Tata], Sind tit TatAl este mai mare duit ca vol se, ve ducetl si rod sl
cleat mine. 29 Si scum v'am spus aduceti si rodul vostru sit remfie, penma! 'nainte d'a se face, as se. credetl tan ea ea ve des or! ce vetT fi cerut
eind se vs fi fitcut. 3o Nu vol mai de la Teti' in numele meu. 17 Ace-

www.dacoromanica.ro

[15.18-16.27.

JOAN.

96

stea ve poruneese, ca sit ye iubitl uni fi duo, 11 voT trimite In vol. 8 Si venind acela va mustra lumea pentru
pe alti.

z8 Daca lamen ye uraste pe .vor, pecat gi pentru dreptate si pentru jueunoastett cl. m'a urit mat 'nteiu pe decatl. g Pentru pecat, fiind ca nu
mine cleat pe vol. zg Daca att fi din cred in mine; zo Pentru dreptate,
lame, lumen ar inbi ce este al Betz; Sind cif mb due la Tat Al si nu mb maT
dar pentru el nu sfinteti din lume, ci vedett; zz Pentru judecatl, fiind ca
eu v'am ales mie din lame, de aceea stilpinitorul lama acestia este judecat.

12 Mal am multe de spas vob, dar


so Aduceti ye
lumen vb uraste.
aminte de cuvintul pe care vi 'I am nu putetf purta greutatea lor; z3 Iar
zis: nu este gage. maT mare cleat ea: and va fi venit acela, spiritul adevep.inul sea. Daca m'au prigonit pe mine, rului, va aritta voe calea spre tot adesz pe vol ve vor prigoni. Daca an p6.- vbrul; eld nu va vorbi de in sine enzit cuvintul meu, Qi pe al vostru 11 vor sue, ci va vorbi sate aude, si va vesti
21 Dar toate acestea le vor Yoe cele ce au sit vie. 14 Ace la me
pitzi.

face Toe din pricina numelni men,


pentru el nu still pe cel care m'a tri22 Daca n'as fi venit si nu le
mis.
ag fi spas, pecat n'ar avea, dar scum

va marl pe mine, pentru ca ye lua din


al men $z va vesti voe. 15 Tot cat

are Tidal al men este, de aceea am

zis cif lea din al men ei va vesti Yoe.


16 Patin si nu me mai vedeti, Qi
nu an cuvint de fndreptare pentru pcatul lor. 23 Cine me uraste pe mine iar putin si me yeti vedea, ca eu me
uraste Qi pe Tatitl meu.

24 Daca n'as due la Tata

fi fleut intre densi lucrurile pe care

17 Deet zisera, dintre ueenici eel

nimenea o.ltul nu le a facut, pecat n'ar uni cltre alii: ce este aeeasta ce ne
avea; dar aenm i m'au vezut si m'au zice: putin cf nu me vedett, si iar panrit gi pe mine i pe Tat Al meu. Tin si me vett vedea? $i el me due in
25 Ci ca sit fie Implinit euvintal ce Tatitl? z8 Deel ziceau ce este acest
este sells in legea lor, cif. JArit euvint putin de care vorbeste? Nu stim ce
spune.
m'au urit".
26 Clad va fi venit Mangletorul pe
zg Dar Iisus cunoscu ca voiau sit
acre eu fl vol trimite voe de la Taal, 'I Intrebe Vi le zise: despre aceasta

Spiritul adeverului care de la Tatal cereetatt fntre vol pentru el am zis:


pnrcede, stela va marturisi pentru putin Qi nu me vedetf, ffi iar putin si
mine; 27 *i mArturisitt Qi vol, pentru me vett vedea? 20 Adever adever
el de In inceput suntett en mine.
zie voe ca vol vett pilings si 0 vett
jali, iar lumea se va bucura; vol ye
Prigonirae viitoare. Ajutorul Mcing&vett Intrista, dar fntristarea voastrl va

tortclui. Intristarea schimbatit in bucurie. fi spre bucurie.

Bugaciunile facute in numele lui


Christos. Pugs ucenicilor.

az Femeea cand naste

Intristare are, pentru ca 'i a venit


ceasul; dar and a nesent copilul nu
vi le am vorbit ea al nu 'ci mai aduce aminte de durere pentru
IAcestea
u ye smintitl. 2 Et viS vor da bucuriea el fu format om In lume.
afar din sinagogl; inteadever vine 22 Dect ci vol intristare aveti scum;
en timp ea ort cine care v'a omorit sa
gandiase 6. a aduce jertfl lui Dumnezen. 3 *i acestea le vor face pentru
a n'an eunoseut.pe Tatid nicl pe mine.

4 Dar acestea vi le am vorbit ea sl


ye adueeti aminte de els clad va fi

dar iar ye vol vedea, si inima voastri


se va bucura, si nimenea nu va lua de
la vol bucuriea voastri. 23 Si In Zion
aceea nu me vett fntreba nimic. Adever adever zie voe, orl ce vett fi cerut
de la Tat/1, va da voe in numele meu.
24 Pene scum n'ati cerut nimie In numele meu; cerett Qi vett primi, pentru
ea bucuriea voastrA el fie deplinit.
25 Acestea vi le am vorbit in assmis.'ntirt; dar vine ceasul cand nu vol
maT vorbi voe In asemanitri, ci are,

venit timpul, ca eu v'am spas. *i acestea nu vz le am spas din inceput, pentru el eram eu vol.
5 Acum Anse me due la cine m'a
trimis, qi nimenea dintre vol nu me
intreabh: unde to duet? 6 Ci pentru
el v'am vorbit acestea, intristarea v'a sfiealit ye vol da stire despre Tata
umplut'inima.
26 In aces zi vett sere In numele meu,

7 Dar en ve spun adeverul, este si nu ye zie el eu vol raga pe Taal


bine pentru vol ca eu sit me due. pentru vol; 27 Clet ensust Tata 0
Clot dims. .nn me vet fi duo, Allngleto- mbeste, pentru el vol m'atl iubit qi

rul nu va veni in vol; iar data me vol atT crezut cif eu de in Dumnezeu am

www.dacoromanica.ro

16.28-18.6.]

IOAN.

97

28 Am esit din Tata] ai am ve- in lume ea se. aibe bucuriea mea denit in lnme; iaraa las lumea si me due plina inteenai.
In Tatal.
14 En le am dat cuvintul ten, dar
29 lata, zic ueeniei sei, acum vor- lumea 'i a unit, pentru ea nu sant din
besti fara sfieala, si nu spui nici o Imam, dupe cum eu nu silk din lume.
asemanare. 3o Acum stim ea stir tot 15 Nu me rog ca sa 'i Tei din lume, ci
si n'ai trebuinta ca sa te intrebe ci- ca sa paze#ti de eel reu. x6 Et nu
neva; de accea credem di de la Dum- sant din lume dupe cum eu nu sant
din lume. 17 Santeate 'i in adeverul
nezen ai esit.
31 Iisus le respunse: acum credeti? ten; cuvintul ten este adever. r8 Dupe
32 Tata vine ceasul si acum a venit ca cum m'ai trimis pe mine in fume, si eu
sa fiti risipiti fie care la ale sale ai pe 'i am trimis in lume. 19 $i pentrn
mine sa me lasatt singur; dar nu sant (164 eu me santesc pe mine ensumi,
singur, pentru ea Tatal este cu mine. si pentru ca si ei sa fie santiti in
33 V'am spus acestea ca sa aveti pace adever.
in mine. lu lume avett strimtorare, dar
20 $i nn numal pentru acestia me
rog, ci sr pentru cei care crede in mine
indrasniti, eu am biruit lumea.
prin euvintul lot, 21 Pentru ea tot,1
Rugaciunea lui Christos pentru sine, sa fie una, dupe cum tu, Tata, esti in
esit.

pentru apostoli si pentru to eredinciosi. mine ai en in tine, ca si ei se fie in

not, ca lumen sa creazit ea tu m'ai


trimis. 22 $i eu le am dat marirea
nit ceasul; mareate pe Fiul ten, ca Fiul pe care 'mi ai dat o, ea se. fie una
vorbi Iisus, si ridicandu
17 Acestea
ochi spre cer zise: Tata, a ve-

dupe cum not una stintem; 23 Eu


stint inteenai pi tu in mine, ca se. fie

ten sa te mariasca, 2 Dupe cum 'i a


dat lui putere peste on ce trup, pentru ca se. dea vieate. vecinica la toti
pe care 'i ai dat lui. 3 $i aceasta
este vieata vecinica, ca sa te cunoasca
pe tine singurul adeveratul Dumnezeu
si pe Iisus Christos pe care '1 ai tri-

desevirsiti intr'una, sa cunoasca lumeF

ca tu m'ai trimis

cum m'ai iubit pe mine.

ai iubit dupe

24 Tata, ce mi ai dat mie, voesc

ca unde stint en sa fie si aceia ce

4 Eu te am marit pe tine pe mine, ca sa priviasea marirea men, pe


pitment, seviraind lucrul pe care mi '1 care 'mi ai dat o, pentru ca m'ai iubit
ai dat se, '1 fac; 5 $i acum mareste mai 'nainte de urzirea lumiT. 25 Drepme tu, Tata, la tine ensuti en marirea tube Tata, lumea nu te a cunoscut, dal
mis.

pe care o aveam la tine mai 'nainte en te am cunoscut, si acestia au cud'a fi lumen..

noscut ca tu m'ai trimis;

tine este;

sic flu inteenai.


Venirea lui Iuda si spatula ostasilor.
Prinderea lui Iisus.
Acestea zicend Iisus esi impreuna
18 en ucenici sei dincolo de pariul

8 Pentru

ca,"

cuvintele pe

care 'mi le ai dat le am dat lor,

26 $i be am

facut cunoscut numele tea si '1 voi


face cunoscut, pentru ca iubirea en
care m'ai iubit se. fie inteenai, si eu

6 Am facut cunoscut numele ten


ai dat din
oamenilor pe care 'mi
lume. Ai tei erau ai mie 'mi 'I ai dat,
pi cuvintul ten '1 au pazit. 7 Acum
au cunoscut ca tot ce 'mi ai dat de la
sl

del* le an primit, ai au cunoscut cu


adeverat ea de la tine am exit, si au

crezut ca tu m'ai trimis. 9 Eu pentru Cedron, unde era o gradina in care


denai me rog; nu me rog pentru lume, jar& el si ucenici sei.
2 $i Iuda care avea sa '1 dea prins
ci pentru care 'mi ai dat, hind ea ai tei
stint, so $i tot ce este al men at tell atiea locul, pentru ea adesea ore Ii-

este, ai al ten al men, ai marit sant sus s'a adunat acolo cu ucenici sei.
it $i eu nu mai sant in 3 Dect Iuda dupe ce lug ostaai din

intr'ensi.

Nine, dar ei sant in lume, si eu la tine cohorte si slujitori dintre ai preotilor


vin. Tata sante, pastreaza 'i in numele mai marl si ai fariseilor vine acolo cu
tea pe care 'lid '1 ai dat, ca sit fie una faclii ai felinare si arme.
4 5i Iisus atiind toate ce an sa vie
dupe, cum mintem not. 12 Cand cram
en (164 in lume, en 'i pastram in nu- peste densul eai ai be zice: pe tine canmele ten pe care 'mi '1 ai dat, si 'i am tati? 5 Pe Iisus Nazareul, respunpazit, ai nici unul dintre &nal n'a pe- sera ei. Eu stint, le zice Iisus. Iar Inds
tit deck numal fiul peiril, pentru ca care avea sa '1 dea prins era cu denai.
se fie implinita scriptura. s3 Acura, 6 Deci cand be zise: en aunt, se deters

dar vin la tine, pi acestea le rostese inapol pi azure. la pament

www.dacoromanica.ro
I

98

[18. 7-19. 2.

IOAN.

7 $i iar 'i intreba: pe cine ceutati? tu dintre ucenici lui? El titgitdui si


Iar ei ziserri: pe Dots Nazareul. 8 Re- zise: nu stint. 26 Si unul dintre sluspunse Iisus: v'am spur ce eu stint; gile archiereului, rude Sind cu acela
deci deca me cautati pe mine, lesati a eerui ureche o titease Petru, zice:
pe acestia se se duck'. g Pentru ca nu te am vezut eu in gredine cu dense fie implinit cuvintul pe care 'I a zis, sul? 27 Dar Petra Mils tagedui, si
ce pe care mi ai dat n'am perdut pe indata cants cocosul.
Mel unul dinteensi.
Judecarea innaintea lui Pilat.
xo Deci Simon Petru avend spade,
28 Deci due pe Iisus de la Caiafa
o trase si lovi pe sluga archiereului si
'i tee urechea dreapta; si numele slu- in pretoriu; si era dimineatiti; si (Iasi
gei era Ma lehu. xi Dar Iisus zise lui nu intrare in pretoriu, pentru ca sit nu
Petra: pane spada in teace. Paharul se spurce ci se. manance Pastele.
29 Atunci Pilat esi afare la densi
pe care mi '1 a dat Tatal oare nu '1
si zice: ce invinuire aduceti improtiva
bean?
acestui om? 3o Respunsere ei pi
Mdrturisirea lui _rims in fafa /wi, Ana zic: daca acesta nu ar fi fost facetor de
si Caifa. Tdg tiduirea lui Petru.
rele, nu 'ti '1 am fi dat prins. 31 Deci
12 Deci ostasi din cohorte si cepi- Pilat le zise: luati '1 voi, si judecati '1
tanul si slujitori Iudeilor prinsern pe dupe legea voastre. Si Tilde] zisere:
Iisus yi '1 legal* x3 Si '1 dusere In- noe nu ne este ertat se omorim pe niteiu la Ana, ceel era socrul lui Caiafa, menea; 32 Pentru ca sit fie implinit
care era archieren in acel an. 14 Si cuvintul lui Iisus, pe care 'I a zis inCaiafa era care sfatuise pe Iudei ce semn'and en ce moarte ayes se moara.
este de folos ca un om se mount pen33 Deci Pilat esi iar in pretoriu si
theme pe Iisus pd 'i zise: tu esti imp&
tru popor.
x5 Si lni Iisus urma Simon Petru si ratul Iudeilor? 34 Iisus respunse:
alt ucenic. Si ucenicul acesta era cu- zici tu aceasta de la tine ensutl, eau
noscut archiereului si intra et' Iisus in alti 'ti an vorbit despre mine? 35 Recurtea archiereului, i6 Iar Petru sta spunse Pilat: nu cumva en stint Iudeu?
afare. la use,. Deci ucenicul celalalt Neamul ten si mai maid preotilor te an
care era cunoscut archiereului esi afare dat In mainile tilde; ce ai facut ?
si vorbi portrtritei, si dose pe Petru 36 Respunse Iisus: imperittiea mea nu
ineuntru. 17 Deci slujnica portarita este din lumen aceasta. Daca imperezice lui Petra: nu cumva est1 si tu tiea mea ar fi din lumea aceasta, sludintre ucenici acestui om? Nu sant, 'i jitori mei ar fi luptat, ca se nu fiu dat
zice el.
prins Iudeilor; scum dar imperatiea
18 Iar slugile si slujitori steteau mea nu este de aid. 37 Deci Pilat
dupe ce facusere jaratee, pentru ca i zise: astfel dar nu esti tu imperat?
era frig, si se incelziau; si sta si Petru Respunse Iisus: tu zici, fiind ca stint
impreune en densi si se incitlzia.
imperat. Eu spre aceasta stint nrtscut
19 Deci archiereul intreba pe Iisus si spre aceasta am venit in lume, ca
despre ucenici lui si despre invetatura sit merturisesc pentru adever; on cine
lui. 20 Iisus 'i respunse: en am vor- care este din adever asculte de glabit {Ara sfiealit lumil; eu totdauna am sul nett. 38 Pilat 'i zice: ce este
invetat in sinagoge si in santuar, nude adever?
se adune toti Iudei, si intr'ascuns
Si aceasta zicend esi iar la Iudei,
n'am vorbit nimie. 21 Pentru ce me i le zice: eu nu gesese nicI o vine
intrebi? Intreaba pe cei care an auzit inteensul. 3g Dar voi aveti obicein
ce le am vorbit; iatit acestia Stitt ce ca la Paste sit dan pentru vol drumul
am zis eu.
unui inchis; deem voiti ca se dau dru22 Si zicend el aeestea until dintre mul pentru vol imperatului Iudeilor?
slujitori fiind de fate dete lui lisus o 4o Atunci strigarii iarits toti zicend:
palmy zicend: astfel respund archie- nu acestuia, ci lui Baraba. 5i Baraba
reului? 23 Iisus respunse: daca am era talhar!
vorbit reu, dovedeste acest reu; iar
daca am vorbit bine, pentru ce me bati? laid omul. Iisus in fafa lui Pilat.
24 Deci Ana it triinise legat la Caiafa Biciuirea i incoronare cu cununa cis
spini.

archiereul.

25 $i Simon Petro sta i se incezia. Deci ziseril: nu cumva esti si

19

Atunci dar Pilat hie pe Iisus si


'1 bielui.
2 Si ostasi impletind

www.dacoromanica.ro

19.3-37.]

WAN.

cununa de spinl 'I puserit pe cap, ei '1 IMPERATUL IUDEILOR.

yg

20 Dec!

imbracara cu vestment de purpurit, multi dintre Iudei citira acest titlu,


3 $i veniau la &mail ei ziceau: bu- pentru ca era aproape de ores locul
curl te, imperatul Iudeilor; ei 'i de- unde fu restignit Iisus; ei era eerie
deau palme.
ebreeste, latineste, eleneste. 21 Dec!
4 $i Pilat iar esi afarit ei le zice: preoti mal marl ai Iudeilor ziceau lui
iata vi '1 aduc afara ca se. cunoastetl Pilat: nu eerie: Imperatul Iudeilor, ci
ca nu gasesc nicl o vine. inteensul. ca el a zis: sent imperatul Iudeilor.
5 Dee! Iisus esi afara, purtand cununa 22 Pi lat respunse: ce am eerie, am
de spin! ei vestmentul de purpuri. $i eerie.
Pilat le zice: iata omul. 6 Dar cand
z3 Ostasi decl, dupe ce restignira
mai maxi preotilor ei slujitori 11 vezure. pe Iisus, luarit hainele lui ei facura
strigara zicend: restigneste '1, restig- patru pArtl, fie ciirui ostas o parte,
neste 'I. Pilat le zice: luati '1 voi ei luard ei vestmentul lui. $i vestmentul
restigniti '1; cael eu nu gasese vine. era necusut, tesut de sus pests tot.
inteensul. 7 Iudei 'I respunsera: not 24 Ded ziserit intre demi: sit nu '1
avem lege, ei dupe legea noastra tre- sfasiem, ci se, aruncam sorts pentru
bue se. moara, pentru ea s'a &cut pe densul, al cui va fi. Pentru ca ea fie
sine Fiu al lui Dumnezeu.
implinita scriptura: Impartit att hai8 Dec! And auzi Pilat acest cuvint,
ma! mult se temu, g $i intra iar in
pretoriu ei zice lui Iisus: de uncle eeti
tu? Dar Iisus nu 'i dete respuns.
zo Dec! Pi lat 'i zice: mie nu 'mi vorbesti? Nu Oil ca putere am el 'ti dau
drumul ei putere am ea to restignesc.

nele loruel. $1 pentru vestmentul meu


aruncara sorts." Dec! ostasi facura
acestea.

25 i steteau lenge. crucea lui Iisus


muma lui ei sora mumei lui, Maria lui
Clopa, ei Maria Magdalena. 26 Dec!
Iisus vezend pe muma sa ei pe uceni11 Iisus
respunse: n'ai avea nicl o cul pe care '1 inbia stand alaturl, zice
putere asupra mea, data nu 'ti ar fi mumei: femee, iate. fiul tea. 27 Apoi

lost dat de sus; pentru aceasta eel zice uceniculni: iata muma ta. $i din

care me dete prins tie ma! mare pe- acel ceas o lui ucenicul in sine.
cat are.
28 Dupe aceasta Iisus stiind cit to12 De aceea Pilat incerca sit dea tul s'a sfirsit scum, pentru ca scripdrumul; dar Iudei strigau zicend: daca tura ea fie indeplinita, zice: 'mi este
dai drumul la acesta, nu esti prieten sete. 29 $i era acolo un vas plin de
al Cesarului; orl tine care se face pe otet; decl punend ei inteun isop un
sine imperat este improtiva Cesarului. burete plin de otet 11 duserit la gura
13 Dec! Pi lat auzind de euvintele ace- lui. 3o $i cand lua Iisus otetul zise:
stea, aduse afara pe Iisus, ei si BOA s'a sfirsit, ei plecand capul dete spipe scaunul de judeeittor in locul nu- ritul.
3x Dec! Iudei, fiind ea era zi de
mit Litostroton, iar ebreeste Gabbata.
14 $i era zi de pregatire pentru Paste,
era ca la al saselea ceas; ei zice Iudeilor: sate. imperatul vostru. x5 Dec!
ei strigara: lea '1, lea '1, restigneste '1.
Zice for NW: pe imperatul vostru sit
restignese? Respunsera mai marl

pregatire, ea si nu remise corpurile pe

cruce sambeta, cad zioa acelei sambete era mare, rugara pe Pilat ca sit

be sdrobiasca oasele picloarelor ci se


fie ridicatl. 32 Dec! ostasi venira ei
sdrobirit celui d'intein oasele picloarepreotilor: nu avem imperat deck pe lor, asenzenea ei celui impreuna restignit cu densul, 33 Iar venind in Iisus
Cesarul.
cand 11 vezura ca era mort acum, nu 'i
Rlstignirea. Cele din 1.41Mil cuvinte fi sdrobira oasele picloarelor,
34 Ci
naortea.
unul dintre ostasI impunse coasts

16 Atunci ii dete for ca sa fie re- cu o lance, si indata esi singe et

stignit. Dec! luarit pe Iisus ei 'I du- ape..


35 $i eel care a vezut a inarturisit,
sera,
x7 $i ducendu 'c1 el ensue!
crucea esi la locul numit a Capatinei, ei marturiea lui este adeverata, ei stela

ce se cheame. pe ebreeste Golgota, Ole ce. spune adever, pentru ea et voi


18 Unde i1 restignire, ei impreunti cu sa credetl. 36 Cad acestea s'au fif(Muni alt1 doi de o parte ei de alta, cut ea se. fie implinita scripture: Os
nu 'i se va sdrobi." 37 ,i iar site
iar in mijloc pe Iisus.
rg $i Pi lat sense ei titlu ei prase pe scripture zice: Privi vor la eel pe

cruce; ei era eerie: TTSITS NA ZAREITT. care '1 an impuns w

www.dacoromanica.ro

[19. 33-20. 31
si zereste pe Iisus stand, si nu sties

LOAN.

100

ingroparea.

38 Si dupe acestea Josef din Arimatea, ucenic fiind al lui Iisus, dar
intr'ascuns de frica Iudeilor, rug& pe
Pilat ca sa ridice corpul lui Iisus; sc
Pilat dete voe. Deci veni si ridica
corpul lui Iisus. 3g Si veni si Nico-

cii. este Iisus.

15 Femee,

zice Iisus:

pentru ce plangi? Pe tine cautl? Ea


gandind ce, este gradinarul, '1 zice:
Doamne, data tu 'I ai dus in alts parte,

spune 'mi uncle '1 ai pus, si eu 11 vol


ridica. i6 Maria, 'i zice Iisus. Ea intoreendu se 'i zice: Rabuni, adece, Indem care venise inteia ()are, noaptea la vatatorule. 17 Nu me atinge, zice
densul, aducend o amestecature, de Iisus, caci finale nu m'am suit la Ta-

mirth'', 0 aloe ca la o sutit de litre. Val meu; du to la frati mei .si le spume:
4o Deci luarit corpul lui Iisus si '1 le- me sui in Tatel meu si Tatal vostru
garb, in

fitsil de panza cu aromate, si la Dumnezeul meu si Dumnezeul

41 Si

era gradink in locul unde fu ucenicilor ca am vezut pe Domnul, si

dupe cum an Iudei obiceiu sa imor- vostru.


i8 Vine Maria Magdalena vestind
menteze.

restignit, si in gradina un morment acestea

zise.

nou, in care nimenea nu fu pus vre Iisus s'aratti la eel unspredece fi apoi
date. 42 Deci din pricina zilel de
opt Mile in urns lui Toma.
pregittire a Iudeilor, pusera pe Iisus
an Si fiind seam in zioa aceea in
acolo, pentru ce, mormentul era aproape.
Dup4i invierea sa, Iisus se arata

inteia zi a saptaminei, 0 incuiate find

2O

ucile unde erau ucemci adunat1 de


frica Iudeilor, veni Iisus ci stete in
Iar in cea d'inteiu zi a sapteme- mijloc, si le zice: pace voe. 20 Si
Maria Magdalena vine la zicend aceasta le arata mainile si

che,

si vede peatra ridicate de pe zend pe Domnul.

Mariei Magdalene.

morment dirnineata intunerec fiind an- coasta. Deci se bucurara ucenici ye-

2 Deci alearge. si vine in


Simon Petru si la celalalt ucenic pe
care it iubia Iisus, si le zice: au luat
pe Domnul din morment, si nu stim
unde 'I au pus.
3 Deci esi Petru si celalalt ucenic,
gi veniau la morment. 4 Si alergau
amendoi impreune.; si celalalt ucenic
alerga mai repede inaintea lui Petru
si veni inteiu la morment, 5 Si plemorment.

candu se vede fasiile de panze, jos, dar

21 Drept aceea
Iisus iar le zise: pace voe; dupe cum
m'a trimis pe mine 'fatal, si eu ye trimit pe vol. 22 i aceasta zicend
sufla asupra for si le zice: luati spirit
sant. 23 Ale caror pecate le veti fi
resat, lasate sant lot.; ale caror peeate
le tineti, tinute sant.
24 Si Toma unul dintre cei doispre-

zece, numit Geamen, nu era cu densi


cand veni Iisus. 25 Deci cei]altl ucenicI
ziceau: am vezut pe Domnul.
Dar el le zise: data nu vol fi vezut in
maInile lui semnul cuielor si nu vol fi
pus degetul meu in locul cuielor si nu
vol fi pus mana mea in coasta lui, nu

nu intra inauntru. 6 Deci vine Siintra in


mon Petru urmandu
morment, gi priveste fasiile de panza
jos, 7 Si stergarul care era pe capul
lui nu se afla cu fasiile de prinza, ci voi crede.
la o parte infasurat intr'un loc.

8 A26 Si dupe opt zile iarrts erau inatunci intra si celalalt ucenic care veni untru ucenici lui, si Toma cu densi.
inteia la morment, si vezu si crezu; Vine Iisus, usile fiind incuiate, si stete
9 Cacl nu stiau anche scriptura, ca in mijloc si zise: pace voe. Apol zice
el trebue sit se scoale dintre moral. lui Toma: 27 Ad aci degetul ten si
so Deci ucenici se duserri iar la ei vezi mainile mete, si ad mana to si
acasa.
pune o in coasts, mea, si nu flu necreis Si Maria sta la morment afare, dincios, ci credincios. 28 Si Toma
plangend. Si pe cand plangea se pleca respunse
1 zise: Domnul meu si
sal se uite in morment, 12 Si zitreste Dumnezeul meu!
29 Iisus 'I zice:
doi angeri imbrecatl in alb, sezend Toma, ai crezut, pentru ca m'ai vezut;

unul la cap si altul la picloare, unde fericiti siint care n'au vezut si au
era pus corpul lui Iisus. x3 Si ace- crezut.
stia zic: femee, pentru ce plangi?
3o Dar Iisus fecu inaintea uceniciPentru ca 'mi, a luat pe Domnul le lor sei si alte multe minuni, care nu
zice ea, si nu 'stiu unde '1 an pus. sant scrise in cartea aceasta; 3x Jar
14 Zicend acestea Be intoarse inapol, acestea sant scrise ca as credeti ea

www.dacoromanica.ro

21. 1-25.]
LOAN.
101
liens este Christosul Fiul lui Dumnezeu, gi crezend al avetT vieate. in Iisus intrebd pe Petru. Prorocire despre
dinsul si loan.

numele lui.

Iisus se arata din nou ucenicilor /a


marea Tiberiadei.

21

Dupe acestea Iisus jar se arata.

ucenicilor la marea Tiberiadei; si

se arata astfel.

z Erau inapreuna
Simon Petru i Toma numit Geamen
si Natanael eel de la Cana Galilei si
fii lui Zebedee si alti doi dintre ucenici lui. 3 Me due sa pescuesc, le zice
Simon Petru. Venim si nol impreuna
cu tine, 'i zit densi. Esirit si intrara,

in vas, si in noaptea aceea an prin-

sere. nimic.

4 Si facendu se dirnineate. Iisus fu

x5 DecT cand pr5,nzirg, Iisus in


treabli pe Simon Petru: Simone fiul
lui Ioan, me iubesti pe mine mai mult
decat aeestia? Asa este, Doamne,
respunde, tu stil ca te iubesc. Paste
melusei mei, 'i zice el. 16 Iaras '1
intreaba, de a doe. oare: Simone fiul
lei Ioan, me iubesti? Asa este, Doamne, respunde, tu etil ca, te iubesc;
paste oile mete, 'i zice el. 17 De a
treia oath '1 intreaba: Simone fiul lui
Ioan, me iubesti? Petru se intrista ca
i zise de a treia era,: me iubesti? Si
i zise: Doamne, tu stiff tot, tu cunostt
ca. te iubesc; Iisus 'i zice: paste tur-

la term, dar ucenici an stian ce. este mele male. x8 Adever adever zic tie,
Iisus. 5 DecT Iisus le zice: copil, nu cand eraT maT tener, te incingeal pe
cumva aveti ceva demancare? Nu, 'i tine ensuti si umblal unde voial; dar
respunsera ei. 6 Iar el le zise: arun- and veT fi irnbatrinit, veT intinde
cat' plasa in partea dreaptit a vasului, mainile tale, si altul te va incinge si
si vett afla. DecT aruncara si nu maT te va duce unde an voesti. 19 $i
puteau sa o traga din pricina multi- aceasta o zise insemnand cu ce fel de
mil de peste. 7 Atunci ucenicul moarte va maxi pe Duinnezen. $i voracela pe care 1 iubia Iisus zice lui bind aceasta zice: urmeaza 'mi.
zo Iar Petru intorcendu se zareste
Petru: Domnul este. DecT Simon Petru,
cand auzi ca este Domnul, 'si incinse venind in urma pe ucenicul pe care '1
haina, &Tel era gol, si se arunca in iubia Iisus, care se si rezime. la tine.
mare. 8 Iar ceilalti ucenici venire pe peptul lui si zise: Doamne, tine
cu luntrea, cad' nu erau departe de este care te de, prins? zi DecT pe
uscat ci ca la doe sate de coti, tarind acesta vezendu '1 Petra zice lui Iisus:
Doamne, dar acesta ce va fi? 22 Iisus
plasa cu peste.
g DecT cand esira la uscat, ved car- i zice: daca voesc ca denim' sit' rebuni aprinsi acolo si peste pus pe mau 'Axle ce yin, ce 'ti este tie? Tu
densi st paine. to Iisus le zice: adu- urmeazli 'mi. 23 Deci esi vorba aceti din pesti pe care 'i atl prins ceasta intre fratl ca ucenicul acela nu
acum.
ix Simon Petru se sui in moare; si Iisus nu zise ea an moare,
luntre si trace plasa la uscat plina, de ci: dace voese ca densul se. remana
pest( marl o suta cincizeci si trei; si pane ce vin, ce 'ti este tie?

plasa an s'a rupt deli erau atat de


mel1i.

incheerea ear0I.

12 Aidea, pranziti, le zice Iisus. Dar

24 Acesta este ucenicul care mAr-

Tea pamea si le da, asemenea si pestele.

25 Sant si alte multe pe care le facu

nicl until dintre ucenici nu indrdsnia turiseste pentru acestea care a eerie
sa '1 intrebe: tu tine esti? stiind ca acestea, si stim ca marturiea lui este
este Domnul. x3 DecT Iisus vine si adeverata.

14 Acum pentru a treia ara se liens, care dace s'ar fi eerie cate una,

aritta Iisus ucenicilor, dupe ce se scula mi se pare ca chiar lumea an ar fi Incaput in sine cartile ce s'au semis. Amin.
dintre mortl.

www.dacoromanica.ro

[1.1-2.4.

FAPTELE APOSTOLILOR.

102

FAPTELE APOSTOLILOR.
d'impreunit cu femeile si cu Maria

Iisus invieat fitglIdueqte apostolilor ve- muma lui Iisus gi cu frati lui.
nirea Siintului Spirit fi se inalp la cer.
Alegerea lui Matia ca apostol.
d'inteiu istorisire, Teofile, am

ICea
15 $i intr'aceste zile sculandu se
alciituit o despre toate cate incepu
Iisus sa fact si sa invete, a Penes in Petru in mijlocul fratilor
si era
zioa in care fu luat sus, dupe ee prin gloatit de persoane in acel loc ca la o
spirit sant dete porund apostolilor pe Butt dazed*
zise:
16 Barbati
care 'qi alese; 3 Citrora prin multe frail, trebuia ca sa fie implinitt scrip-

seinne netriga'duite li se si infatisa viu tura pe care mai d'inainte a spus o


dupe pittimirea sa, arittandu li se in spiritul sant prin gura lui David despre
timp de patruzeci de zile, si vorbind Iuda, care se fact' calaurt celor care
cele despre imperttiea lui Dumnezeu; prinsera pe Iisus, 17 Intru cat era
4 $i mancand impreunt cu densi le numerat intre nol Qi fu ales la aceastii
porunci sit nu se departeze de Ierusa- slujba. is Dar acesta 'si dobindi un
lem, ci sa astepte ftgaduinta Tatalui pe loc din plata fartdelegiT, si citzend cu
care ati auzit o de la mine; 5 Pen- capul in jos nrapa prin milloc, si vart= a Joan boteza in apa, iar voT yeti sate flirt toate maruntaiele lui; x9 $i
fi botezati in spirit sant nu dupe multe fu cunoscut tuturor care locuesc in
aceste zile.
Ierusalem, astfel ca locul acela fu nu-

6 DecT dupe ce s'au adunat '1 Intrebara zicend : Doamne, nu cumva


statornicesti iarts in timpul acesta imperittiea pentru Israel? 7 Jar el le
zise: nu este al vostru sit stip' timpu-

rile eau vremurile potrivite, pe care

le a asezat Tata prin a sa putere,


8 Dar yeti Ina putere cand Santul

mit in limba for Akeldama, adeca be


de singe. 20 Pentru ca scris este in
cartea psalmilor: Fie locuinta lui pustie ci sa nu fie care locueste inteensa," si altul at Tea insarcinarea lui."
21 DecT trebue ca until dintre acestl
barbati care an venit impreunt cu noT
in orT ce timp cat Domnul Iisus a stat
intre nol. 22 - Incepend de la bote-

Spirit va fi venit peste vol, Qi 'mi veti


fi marturT in Ierusalem si in toata Iu- zul lui loan , 1)60 in zioa in care
dea si in Samaria si One la marginea fu luat sus de la nol, sa fie martor impamentului.
preunit cu nol al invieriT lui.
g $i acestea zicend fu ridicat in sus
23 $1 pusert inainte pe doi, pe Iosef

privind ei, si un nor il lua asuprt


de la ochi lor.

16i

numit Barsaba, care fu supranumit


Iustu, si pe Matia.

24 $i rugandu se

to $i pe cand se uitau densi cu zisera: tu, Doamne, care cunosti iniochi neclintiti spre cer ducendu se el, mile tuturor, arata din acesti doi pe
kat li se iufatisarit' i doi barbati in unul, pe care '1 ai ales. 25 Ca sa lea
is $i ziserit: barbati
Galilei, ce statf uitandu ve spre cer?
Acest Iisus care fu luat de Ia voT spre
cer astfel va veni dupe cum '1 ati yezut ducendu se spre cer.
12 Atunci se intoarsert la Ierusalem de Ia muntele numit Maslinis, ce
este aproape de Ierusalem, tale de
sambeta avend. 13 $i and intrara se
suirt in camera de sus, unde stetean
vestminte albe,

Petru i Joan

locul acestei slujbe gi apostolil, de la


care se abatu Iuda spre a se duce la
locul seu. 26 $i le detert sort!, Ili
clzu sortul pe Matia, si fu numerat
impreuna cu cei unsprezece apostoll.
Pogorirea Santului Spirit fi darul
limbilor.

$i cand fu implinitt zioa cincireeimil totl erau impreung, la un loc;

Andreiu, 2 $i fart de veste se facu sunet din


Filip si TOM, Bartolomeu Qi Mateu, cer ca de un vent ce bate tare si umplu
ci

Iacob

Iacob al lui Alfeu si Simon Zelotul

#i toatt casa unde sedeau,


3 $i II se
Inds al lui Jacob. s4 Acestia tots aratart limbl ca de foc despartite, si se
staruiau intr'un cuget in rugaciune aseza peste fie care dintre ei, 4 Si

www.dacoromanica.ro

2.5-41.]

FAPTELE A POSTOLILOR.
103
tot' se umplura de spirit sant, pi ince- voe dupe sfatul rinduit pi ptiinta mat
pura a vorbi in alte limb' dupe cum d'inainte a lui Dumnezeu, pironindu '1
spiritul le da a se rosti.
vol prin mama celor fatire.delege '1 at'
5 Si erau IudeT locuitorT in Jeru- omorit, 24 Pe care Dumnezeu, dupe
salem, barbati temetori de Dumnezeu ce deslega durerile mortil, '1 a invieat,
din on ce neam al celor care se afla pentru ea nu era cu putinta ca el sa
sub cer; 6 Si dupe ce se facu acest fie Omit de densa. 25 Cad David
sunet se strinse multimea pi se turbura, zice despre densul: Zariam de mai

pentru ce, fie care 'i auzia vorbind in


limbs sa ensittii. 7 Si tot' erau uimitl
pi se minunau zicend: iate, oars nu
stint Galilei toll aceptia care vorbesc?
8 Si cum auzim noT fie care limbs.

'nainte pe Domnul totdauna inaintea


mea, pentru &A este d'a dreapta mea,
ca sa nu fiu clatinat. 26 De aceea
veselitu s'a inima mea pi s'a bucurat
limbs mea, chiar pi trupul meu 'pi va
noastrii ensapT in care am fost nascuti, pune locuinta pe incredere, 27 Peng Part' pi Mezi pi Elamitl pi cei care tru ca nu vel lasa sufletul men in lad,
locuesc in Mesopotamia, Iudea pi Capa- nici nu vel da pe cuviosul ten se, vaza
docia, in Pont pi Asia, ro In Frigia stricaciune.
28 Facutu m1 ai cupi Panfilia, in Egipt pi in partile Libil noscut cal de vieata, umplea me vel de
de lange. Cirene, pi Romani care se veselie cu fats ta."
afla aici ca streinT, IudeT pi proseliti,
29 Barbati frati, 'mi este ertat a
it Cretan' pi Arabi, 'i auzim vorbind vorbi fare. sfieala mitre vol despre pain limbile noastre maririle lui Dum- triarchul David, ca pi s'a sfirpit pi
nezeu? 12 Si tot' erau uimiti pi nu imormentat fu, pi mormentul lui este
se domiriau, zicend unul catre altul: intre nol 1)60 in zioa aceasta. 3o Deci
ce va se, fie aceasta? 13 Iar alti bit- profet fiind pi ptiind ca cu jurament 'I
tendu 'pi jot ziceau ca sent plini de a .1urat Dumnezeu ca din rodul coapsei
must.
lun vs. pune pe tronul lui, 31 Mai
vezend vorbi despre Invierea
Predica lui Teem despre Iisus Mesia. 'nainte
lui Christos, ea nici nu fir lasat in Iad,
14 Dar Petru stand cu cei unspre- nici trupul lui nu vezu striciiciune.
zece 'pi ridica glasul pi le rosti: Frati 3z Pe acest Iisus '1 a invieat DumneIudeT pi tote care locuiti in lerusalem, zeu, pentru care noT tots sTintem maraceasta se, ye fie cunoscut, pi ascultati tort 33 Deci inaltat fiind prin dreapta
cuvintele male.
15 Cad aceptia nu lui Dumnezeu, dupe ce primi fogastint bell dupe cum ganditi vol, pen- duinta santului spirit de la Tatal,
tru ce, este al treilea ceas din zi, turna ceea ce vol pi vedeti pi auziti.

x6 Ci aceasta este ce s'a zis prin profetul Ioel; 17 Si va fi in zilele din


urma, zice Dumnezeu, vol turna din
spiritul men peste on ce trup, pi vor
profetiza fii voptri pi fiicele voastre, pi
tineri voptri vedenil vor vedea, pi bitrini voptri vise vor visa; 18 Si anu-

34 Cad nu David se sui in ceruri,


dar ensue' zice: ,,zis a Domnul Domnului meu: chi d'a dreapta mea,

35 Rene ce vol fi pus pe vrajmapi tei


apternut al picioarelor tale." 36 Deci
toata case lui Israel BA ptie neclintit
ca Dumnezeu '1 a facut atat Domn cat
me peste robi mei pi paste roabele pi Christos, pe acest Iisus pe care vol
mele vol turna in stele zile din spiri- '1 all restignit.
37 Iar en auzind fur& strapunpi prin
tul meu, pi vor profetiza. 29 Si voT
da rninum in cer sus pi semne pe pa- inima, pi ziseril care Petra pi ceilaltT
merit jos, singe pi foc pi nor de fum; apostoli: ce sa facem, barbati frati?
38 Si Petra zise catre demi: po20 Soarele va fi infapurat in intunerec
pi luna in singe, ma' 'nainte d'a fi ve- caiti ye, pi fie care dintre vol se, fie
nit zioa Domnului, zioa cea mare pi botezat in numele lui Iisus Christos
stralucita. 21 Si on tine care va fi spre ertare de pecatele voastre, pi yeti
chemat numele Domnului mantuit primi darul Santului Spirit. 3g Cad
va fi."
pentru vol este figaduinta pi pentru
22 Barbati Israeliti, ascultati en- copii voptri pi pentru tog cei in deparvintele acestea: pe Iisus Nazareul, tare, pe call '1 va fi chemat la sine
barbat adeverit de la Dumnezeu pen- Domnul Dumnezeul nostru. 4o Si
tru vol cu puteri
minuni pi semne, prin mai multe alte cuvinte dovedia
indemna zicend: scapati ye de
pe care le a facut Dumnezeu printr'ensul in mijlocul vostru, dupe cum en- acest neam sucit.
41 Deci ei primind cuvintul lui
;dye ptiti.
23 Pe acesta, dat Sind

www.dacoromanica.ro

58

104

FAPTELE A POSTOLILOR.

[2. 42-3. 26.

furl botezap, si se adaoserl jn acea ticul numit al lui Solomon, ulmit1


zi ea la tree mil de suflete;

Obftea de la Ierusalim.
staruian in invetltura apostolilor @i in impArtAsire, in frAngerea
pamiI ki in ruglciuni. 43 $i fie elrui
42 i

suflet 'i se film teamA; mute minuni


si semne se fAceau prim apostoll in
Ierusalem, i temere mare era peste
to %i.
44 Si toti credinciosi erau la
un loc i aveau toate de obste, 45 $i
vindeau averile i avutiile si le impartiau la top, dupe cum avea cineva
trebuintl; 46 $i in fie care zi eran
inteun gaud stAruitori in santuar, si
frangend- plane din cast in cast luau
parte la mast ea bucurie si flreasce,

12 Dar Petru vezend zise catre


popor: bArbati Israelitl, pentru ce ve
minunati de acesta, san pentru ce pironitl ochi la nol, ca cum en a noastrA
putere eau temere de Dumnezeu am fi
facut ca el sa amble? x3 Dumnezeul
lui Abraam gi Dumnezeul lui Isaac si
Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul pH:
fiind.

rintilor nostri, a mArit pe sluga sa

Lens, pe care vol '1 art dat Prins gi '1


atl tagAduit in fats. lui Pilat, desi

acesta gasi en eale a 'i da drumul;

14 Dar vol atl tagAduit pe santul Qi


dreptul, si act cerut pe an bArbat ucigas a vi se dArui, 15 Iar pe incepetorul vietei '1 a1i1 omorit, pe care Dum-

nezeu '1 a Invieat dintre morti, pen-

nevinovatie a inimei. 47 Lludfind pe tru care not santem martorl. x6 $i


Dumnezeu i fiind plleuti la tot popo- pentru credinta in numele lui pe
rul. Iar Domnul adloga la un loc in acesta, pe care 'I vedeti si '1 stiti,
fie care zi pe cei mantuiti.
'I a intarit numele lui, ci credinta
care este in nor. printeensul 'i a dat
Petru insiincitoseas4 pe un ch i op
Intregimea aceasta inaintea voastrA
cerstitor.
tuturor.

Iar Petru si Ioan se duceau sus in


17 $i scum, fratilor, stin el din
3 santuar la ceasul rugAciuniI, al nestiintit ati faptuit, precum ci mal
2 $i era purtat un oare care
barbat, schiop fiind de la nastere, pe
care '1 puneau in fie care zi 11110
poarta santuarului, numitl poarta Frunoulea.

18 Dar Dumnezeu a implinit astfel cele ce a vestit mal 'nainte

maxi vostri;

prin gura tuturor profetilor, cl Christosul sea ayea sa sufere. ig Ded

moasl, spre a cersi milostenie de la cei pocliti ve ci intoarceti ve spre a fi


care intrau in santuar; 3 Acesta ye- sterse ale voastre pecate, ca sl vie de

zend pe Petra Qi pe Ioan avend de la fata Domnulul timpurl potrivite


gaud sa intre in santuar se ruga a 'i pentru insufletire, 20 $1 sit ve trida milostenie. 4 Dar Petru pironind mitl pe Christos Iisus cel mal d'inainte
privirea la densul impreunA cu loan rindmt,
21 Pe care trebue sl '1
zise: uita te la nol. 5 $i privi cu primiasca cerul 1)60 la timpurl de
luare aminte asteptand sl primiasca intocmire din nou a totului, desceva de la del*.
pre care timpwri a vorbit Dumnezeu
6 Atuncl Petru

zise: argint i our din veac prin rostul

santilor sei

nu am; dar ce am, aceasta 'ti dau: in profeti.


numele lui Iisus Christos Nazareul
22 Moise a zis cl Domnul Dumscoald te fi amble.. 7 $i apucandu '1 nezeu va ridica voe profet, ca mine,
de mana dreapta it scull; si indatA dintre frati vostri; de densul ascultati
furl, intArite picioarele i glesnele, in toate cite va zice catre vol. 23 $i
8 $i sarind in sue stAtu, ci umbla, Qi va fi: orl ce suflet care nu va fi asculintra impreunA ea densi in santuar tat de acel profet nimicit va fi din
umbland si sarind ci laudand pre Dum- popor." 24 $i toti profeti de la Sanezeu.

muel

9i

cei care an urmat pe rind,

g $i tot poporul it vezu umbland si cat' dintre ei au vorbit, au si vestit


lludand pe Dumnezeu; to $i 'I cu- mai d'inainte aceste zile. 25 Vol minnosteau cl acesta Odea pentru milo- teti fii profetilor si ai leglmentului pe
stenie lange, poarta Frumoase, a can- care '1 a intocmit Dumnezeu fatl de
tuarului, 1 furl umplutI de spalml Qi parinti vostri zicend dare Abraam:
uimire pentru ceea ce 'i se intimplase. ci in urmasi tei binecuvintate vor fi
toate neamurile pamentului." 26 PenPetru chemd mulfimea la poctiintei fi tru vol Dumnezeu inviind pe sluga sa
credintd.

Iisus '1 a trimis mal 'nteiu ca sa ve


it $i el tinend pe Petra si pe Ioan binecuvinteze, intorcendu ye fie cars
alerga la denzi tot poporul spre por- de la reutatile voastre.

www.dacoromanica.ro

4.1 -34.]

FAPTELE A POSTOLILOR.
105
mai
fie
auziti
pe
niciirT,
nici
si
nu
mai
Petru si loan adusi inaintea sinedriu- Inv* in numele lui Iisus.
lui stint opriti d'a mai invcita. Sufe1g Dar Petru ci Joan respunzend
rintele apostolilor.
zisera catre denoi:_judecati daca este
$i pe and vorbiau ei catre popor drept inaintea lui Dumnezeu sa ascul11 se infatioara preoti oi cipitanul
titm mai mult de vol, cleat de Dumsantuarului ci caducei, 2 Foarte in- nezeu; zo Cam nox nu putem si nu
grijati, pentru cif ei invatit poporul ci vorbim cele ce am vezut oi auzit.
vestiau in persoana dui Iisus invierea 21 Iar denoi, dupe ce 'i au mai amedintre morel, 3 $i puseri mainile pe nintat, le deterit drumul, ne afland nidenoi of I deteri in pazi /And a doa mie cum sa pedepsiasca din pricing
zi; cid acum era sears.
poporului, fiind ca totI minau pe
4 Dar multi dintre cei care ascul- Dumnezeu pentru ceea ce se facuse.
tara cuvintul crezurit, oi se facu nu- 22 Cad mai mult de patruzecb de ant
merul barbatilor cinci miT.
avea omul asupra caruia se &cum,
5 $i a font c. a doa zi furl adu- aceasti minune a timiduirii.
natx la Ierusalem mai marl for oi b &.Rugliciwnea credinciosilor.
trim of carturari, 6 $i Ana archiereul oi Caiafa oi Ioan oi Alexandru oi
23 $i litsati find si se duel veniri
catl erau din neamul mat marilor preo- la ai or i ficuri cunoscut cite au
tilor. 7 $i punendu 'i in mijloc 'i in- zis catre denoi mai marl preotilor ci
trebarit: in ce putere sau in al cui batrini. 24 Iar ei auzind ridicari innume atl facut vol aceasta?
tr'un gaud glas catre Dumnezeu oi
8 Atuncl Petru plin fiind de spirit ziserit: stapine, tu care ai ficut cerul
Ant zise dare denoi: mai marl ai qi pitmentul Qi mares ci toate ce stint
poporului of batrini ai dui Israel, inteensele, 25 Care prin spirit sant
g Fiind el nob stintem astizi judecati ai zis prin gura parintelui nostru Dapentru o facere de bine catre un om vid sluga ta: ,,Pentru ce s'au intiritat
neputincios, prin care acesta fu scipat, neamurT, Qi popoare an cugetat cele
to Cunoscut se. ye fie voe tuturor Qt departe? 26 Imperati pamentului s'au
la tot poporul lui Israel, ca in numele resculat pi stapiniton s'au adunat imlui Iisus Christos, Nazareul, pe care preuna improtiva Domnului oi improvol '1 atT restiFnit, pe care Dumnezen tiva Unsului seu. 27 Cid improtiva
'1 a invieat dintre morti, In numele lui Iisus sluga ta cea sante, pe care '1
aceluia eta acesta de fati sinatos ai uns, s'au adunat eu adeverat in acest
inaintea voastri.
xx Acela este orao Erod Qi Pontiu Pilat impreuni
peatra ce nu fu luata in seama" de cu neamurT oi popoare ale lui Israel,
catre voi, reladitorilor, ce a fost fi- 28 Spre a face cite mina ta ci sfatul
cuta pentru cap de unghiu." 12 $i tell au rinduit mai d'inainte ca si fie.
in nimenea altul nu este mintuire; 2g $i acum, Doamne, Tea aminte la
cud nici nu este sub cer alt nume dat amenintarile lor, ci d. robilor tei ca
intre oamenl, in care nume nob trebue far& de nici o sfieall s. vorbiasca cu66. fim mintuitT.
vintul ten, 3o Intinzend tu mina ta
13 $i vezend ei indrisneala lui Pe- spre timiduire gi spre a se face semne
tru of loan, oi dupe ce inteleseri ca qu minuni prin numele lui liens sluga
stint oamenl fart carte oi din lumea de ta cea Banta.
3x $i rugandu se ei se cutremuri
los, se mirau qi cunoctiau c. ei erau
impreuna cu Iisus. 14 Iar privind pe locul, unde erau adunati, c1 toti furs
omul eel timaduit stand impreuni cu umpluti de spiritul sant, ci vorbiau
densi n'aveau nimic de zis improtivit. fare sfieall cuvintul lui Dumnezeu.
15 $i dupe ce porunciri. ea ei si ease

afara din sinedriu, se sfatuirk impteuna Credinciofii forntiza un trop fi suflet.


32 Iar inima ci sufletul multimil
intre denoi
x6 Zicend: ce sit facem
acel3tor oamenT? Cad este ,stint tuturor credinciooilor erau una, ci nici unul nu
locuitorilor din Jerusalem ei printeenoi zicea ca din a sa avere este ceva al
s'a facut o minuno cunoscuta, oi nu seu, ci toate be erau de Obote. 33 Si

putem tigidui. x7 Dar ca sit nu se apostoli dedeau cu multi putere marrespindeaseit aceasta mat departe in turiea lox pentru Invierea Domnului
popor, sa 1 amenintam ca sit nu mai Iisus Christos; ci peste denoi top era
vorbiasedi in acest nume la nici un om. mare dar. 34 Cael nici unul dintre
x8 $i chemindu 'i be porunci ca sa, nu denci nu era in lipsi de ceva; de ogre

www.dacoromanica.ro

58*

FAPTELE APOSTOLILOR.
[4.35-5.32
ce catT stapiniau locurT eau case, yin- venind umbra lui maear BA urnbriasch
zendu le aduceau pretul celor vin- pe vre unul dintre dinei. 16 Si venia
dute
35 Si '1 puneau la picloarele Qi multime din oracele d'imprejurul
apostolilor; Qi se impartia fie caruia Ierusalemului, aducend bolnavi ei bandupe cum avea cineva trebuintiti.
tuitl de spirite necurate, Qi toti erau
36 Jar Iosef care fu numit de catre tamAduiti.
apostoll Barnaba
ceea ce insemAngerul dd apostolilor drumul din
neaza fiul mangaerii levit, de fel din
106

Cipru,

37 Avend un loc la tart it

vindu, aduse suma de ban! ei puse la

inehisore.

17 Atuncl sculandu se archiereul Qi


totl cei impreunit cu dinsul care aunt

pictoarele apostolilor.
recta saduceilor
umplura de
Anania qi Safira. Minunile Apostolilor. pisrna 18 Si puser& se
malnile pe apoIar tin barbat cu numele Anania stoli ei 'i pusera in inchisoarea bete5 impreung. cu Safira, femeea sa, vindu ascii.
19 Dar fingerul Domnului
2 Si dete ceva la o parte deschizend noaptea ucile inchisoril Qi
averea,
pentru sine din pretul ei, etiind Qi fe- scotendu afarl zise: 20 MergetT ei
meea, ei

aducend o parte o puse la stand vorbiti in santuar poporului de

pieloarele apostolilor. 3 Iar Petru toate rosturile acestei vied. 21 Si


zise: Anania, pentru ce umplu sataua ascultand intrara din revarsat de zorl
inima ta, ca BA minti to pe spiritul in santuar yi invatau.
sant, ei sa, dal la o parte pentru sinet1
Si venind archiereul Qi cei impreuna
din pretul locului? 4 Remanend ne- cu densul chemara sl se adune sinevindut, nu 'ti ar fi remas oare tie, ei driul, adecA toata bAtrinimea fiilor lui

vindut find, nu era oare pretul in a Israel, ei trimisera la inchisoare spre


ta putere? Pentru ce 'ti ai pus in a fi adueI apostoli. 22 Dar venind
inima ta acest lucru?
mintit oame- slujitori nu 'i gasira in inchisoare; Qi
nilor ci lui Dumnezeu. 5 Si Anania intorcendu se incunoetiintarl 23 Ziauzind aceste cuvinte dizend jos muri; cend ca inchisoarea am gasit o inQi fricA. mare cazu peste toti care au- cuiata in toata tariea, Qi pe pazitori
zirA acestea.
6 Si sculandu se bar- stand la uci, deschizend arise n'am glbatI mai tinerl 11 ridicarl impreunil Qi sit pe nimenea inauntru. 24 Iar ehducendu '1 afa& '1 imormentarA.
pitanul santuarului ei mai marl preo7 Iar dupe tin timp cam de trei tilor, cand auzirit cuvintele acestea,
ceasurl intra ei femeea lui nectiind ce erau in nedomirire despre denci, ce ar
s'a intimplat. 8 Si Petru zise catre fi aceasta. 25 Si venind un oare care
dense: spune 'mi data att vindut locul le aduse etire ca, iata barbati pe care
pentru atata? Iar ea zise: aea este, i atI pus in inchisoare stau in santuar
pentru Rata. g Atunc! Petru zise ei invata poporul.
catre densa: pentru ce v'ati invoit im26 Atunci plecand capitanul cu slupreuna ca sa cercati spiritul Domnn- jitori 'i aduse, dar nu cu sill, cad se
lui? Iata picIoarele celor care imor- temeau de popor ca s& nu 'i omoare
mentara pe barbatul tett stint la uert, cu petre. 27 Si aducendu
puei to vor duce afarA. la Si indata sera in sinedriu. Si archiereul 'i incazu la picioarele lui Qi muri; Qi in- treba 28 Zicend: intr'adins v'am potrand tineri o gasira moarta Qi ducend runcit sa nu invatati in acest nume,
o afar& o imormentara Mug& barbatul Qi iata atl umplut Ierusalemul de Inei. 11 Si cazu fricA mare peste toata v:ft:aura voastra, ei voiti sa aducetI
adunarea credinciocilor, ei peste tot! asupra noastra singele acestui om.
care auziau acestea.
29 Dar Petru respunzend Qi ceilaltt
12 Iar prin mainile apostolilor se apostoli ziserit: trebue a asculta pe
faceau multe semne ei minuni in po- Dumnezeu mai unlit decat pe oamenl.
por; ei toti erau intr'un gand in por- 3o Dumnezeul parintilor noctri a, inticul lui Solomon; x3 Si nimenea vieat pe Iisus, pe care vol '1 atl omodintre ceilalti nu indrasnia sit se ala.- rit cu mitinile voastre atarnandu '1 pe
ture de denei; dar poporul 1 lauda, un lemn; 31 Pe acesta Dumnezeu
14 Si se adaogau din ce in ce ma! prin a sa dreaptA '1 a indltat Incepetor
mult cei care credeau in Domnul, mul- gt Mantuitor, spre a da pociiintit lui
time de barbat1 ei de feme!; 15 Ast- Israel ei ertare de pecate. 32 Si
fel c& scoteau la strade pe bolnavl Qi no! santem martorl de aceste ropuneau pe paturl ei aeternutul, ca stunt, precum ei spiritul sant pe care

www.dacoromanica.ro

5. 33-7. 6.]
FAPTELE APOSTOLILOR.
107
'1 a dat Dumnezeu odor care '1 as- de cIedintit ei de spirit sant, ei pe Ficulla.
lip et pe Prochor qr pe Nicanor qr pe
33 Iar ei auzind erau sfasiati de Timon pt pe Parmena @i pe Nicolau,
durere i se sfatuiau
omoare.
proselit din Antiochea, 6 Pe care 'i
infatieara inaintea apostolilor, Qi ei rugandu se pusera mainile peste &mei.
34 Atunci sculandu se in sinedriu
7 Si cuvintul lui Dumnezeu sporia,
nn fariseu cu numele Gamaliel, inva- ei se imultia foarte numerul ucenicilor
tittor de lege pretios la tot poporul, in Ierusalem, pi multime mare de preotT
Sfatul dui Gamaliel.

porunci ca sit den pe oameni putin veniau la credinta.


timp afara, 35 $i zise care denei:
invinuirea lui Stefan.
barbati Israeliti, luatl bine seama ce
aveti de gand sa faceti acestor oame8 Iar Stefan plin de dar gi putere
ni. 36 Cad mai 'nainte de aceste zile facea minuni Qi semne marl in popor.
se ridica Teuda, zicandu se pe sine
g Si se sculara oare care din sinaensuei a fi ceva, la care se alittura un goga zisti a Libetinilor ei a Cieneimutter de barbati ea la patru Bute; lor ei a Alexandrinilor ei a celor din
acesta fu omorit, i toil tail '1 ascul- Cilicia ei Asia, intrebandu se impreuna
tara furl impractiatl ei nimicitl. cu Stefan, Io Si nu erau in stare a
37 Dupe acesta se ridica Iuda Gali- se improtivi 1ntelepciunif pi spiritului
leul in zilele inscrierii Qi atrase popor cu care vorbia.
is Atunci pusera
milt dupe sine. Si acela peri, yi toV inadins barbati spunend ca nol '1 am
tail '1 ascultau furl risipiti. 38 $i auzit vorbind cuvinte defilimatoare imacum ye zic, stati departe de aceeti protiva lui Moise ei a lui Dumnezeu;
oameni, Qi lasati 'i, pentru a data ho- 'a Si intaritara poporul pi pe batrini
tarirea aceasta eau lucrul acesta este
de la oameni, se va desfiinta; 3g Iar
data este de la Dumnezeu, vol nu 'i
yeti putea nimici; stag dar departe ca
nu cumva Ba fiti
lui Dumnezeu.

pi

ei pe carturarI, ei venind fitra veste it


tarirrt eu sila pi '1 dusera la sinedriu,
13 Si infatisarit martorl mincinoeI zi-

cend: omul acesta nu Inceteazit d'a

luptittorl improtiva rosti cuvinte defairmitoare improtiva

acestui loc sant ei improtiva legil;


40 Si ei '1 ascultari, gi chemand la 14 Cad '1 am auzit zicend ca Iisus,
denei pe apostoli, bittendu 'i le porun- acest Nazareu, va darima local acesta
cia 81 nu vorbiasca in numele lui Qi va schimba datinele pe care Moise
Iisus, ei le dete drumul. 41 Deci ei ni le a dat in primire. 15 Si piroplecara din fata sinedriului, bucurandu nind ochi la densul toil care eedeau
se eh s'au Invrednicit a fi despretuiti in sinedriu vezurit fata lui ea o fao
pentru numele lui Iisus; 42 Si in on de anger.
ce zi in santuar ei a cast nu incetau
invatand Qi binevestind pe Christos
Iisus.
Alegerea a fapte diaconi. Sporirea

Stefan vorbeste inaintea sinedriului


despre darui lui Dumnezeu fi despre indarcitnicirea poporului. Estasa,Si. mortea.

Atunci zise archiereul: nu cumva


7 acestea astfel sent?
2 Iar el zise: barbati frati pi Faimultindu se ttcenici in aceste
6 Si
zile, se facu cartire din partea Ele- Tint!, ascultati. Dumnezeul mariril se
nietilor improtiva Ebeilor, pentru cl arata parintelui nostru Abraam find
vaduvele for erau trecute cu vederea in Mesopotamia, mai 'nainte d'a locui
in slujiea din fie care zi. a Atunci in Charan, 3 Si zise catre densul:
cei doisprezece chemand la denei mul- eel din pamentul ten ei din rudeniea
timea ucenicilor zisera: nu este potri- ta, Qi vino in pamentul pe care 'ti '1
vit ca not pitrasind cuvintul lui Dum- voi aritta." 4 Atunci eeind din ptiobstei.

nezeu sa slujim la mese.

3 Deci, fra- month] Chaldeilor locui in Charan; qi


de acolo 11 stramuta, dupe moartea
tatalui lieu, in acest pament in care lo:

tiler, cautati dintre vol eapte barbati


dovediti cu buns purtare, plini de spirit sant ei intelepciune, pe care 'i vom
pane la aceasta indatorire; 4 not
vom starui in rugaciune el in slujirea

cuitl vol acum. 5 $i nu r dete act


moetenire nicl o urma de piclor; dar,
pe cand 1111 avea Incite coptl, fagadtti

ca sa '1 dea lui in stapinire .ei urma5 Si cuvintul placu la toata multi- eilor sei dupe dermal. 6 St Dumnemea, ei aleserti pe Stefan, barbat plin zeu vorbi astfel, ea aurinaei lui vor fi
cuvintului.

www.dacoromanica.ro

FAPTELE A POSTOLILOR.
[7.7-42.
locuitori vremelnici in pament strein, matoare li se arata, pe and se bateau,
vor robi ci vor mecaji patru ei indemna la pace zicend: berbati,
ci
sute de ani; 7 Si pe poporul, callus voT santeti fratt; pentru ce vg faceti
vor fi robit, i1 vot judeca eu", zise nedreptate unul altuia? 27 Dar cel
Dumnezeu, vet dupe acestea vor egi ali care nedreptatia pe aproapele seu it
'mi vor sluji mie in acest loc." 8 Si inlatura zicend: tine te a pus mai
'i dete legament de there imprejur; el mare ei judecator peste nos? 28 Nu
astfel nascu pe Isaac si '1 the impre- cumva voecti sa me omorl, dupe cum
jur in a opts, zi, ei Isaac pe Jacob, si ai omorit Teri pe Egiptean?" 29 La
acest cuvint Moise fugi, ei locui vrelacob ye cei doisprezece patriarchi.
g St patriarchi pismuind pe Iosef it melnic in pilmentul Madiam, uncle
vindura spre Egipt; dar Dumnezeu fu nascu doi fii.
3o Si dupe ce furs impliniti patruen densul. to Si 'I scoase din toate
necazurile lui, ci dete dar s3i intelep- zecT de ant, 'i se arida in pustiea munMune inaintea lui Farao, imperatul telui Sinai& angerul Domnului intr'o
Egiptului, ei '1 facu mai mare peste flacare de foe a unui rug. 3i Si Moise
Egipt Qi peste toati casa sa. it A- vezend se minuna de vedenie; ci aprotuna veni foamete peste tot Egiptul piindu se el ca sa priviasce. ed facu
ei Changan, ci strimtorare mare; si nu glasul Domnulni efitre (lemma: 3a Eu
gasiau hrane parinti noetri. 12 Si sent Dumnezeul parintilor tei, Dumauzind Jacob ca in Egipt stint grim, nezeul lui Abraam si Isaac si Iacob."
108

trimise pe parinti !weft' mai 'nteitl; Si Moise tremurand nu Indrasni sa

13 Si a doa oars Josef fu cunoscut de priviasca. 33 Atuncl Domnul zise:


frati lui, el se flea cunoscut lui Farao desleage inceltemintea picloarelor taneamul lui. 14 Atuncl losef trimitend le; cad local in care star este p'ament
chenaa la sine pe Jacob, tatel sett, ei scant. 34 Am vezut cu adeverat neteat& rudeniea, eaptezeci gi cinci de cazul poporului meu, care este in
suflete. 15 Deci Jacob vent In Egipt, Egipt, si am ascultat suspinul lor ei
ei se sfirei, el ei parinti noetri. 16 St m am pogorit sa 'i scot; et scum vino,
furs stramutati la Sichem ci puel in to trimit in Egipt."
mormentul pe care '1 cumpera Abraam
35 Pe acest Moise pe care 'I tag&
pentru un pret in argint de in fii lui duith zicend: ,,cine te a pus mai mare
Emor in Sichem.
si judecator?" Pe acesta ii trimise
17 Si cu cat se apropia timpul fe- Dumnezeu ca se. fie si mai mare el
gadnintei, pe care Dumnezeu o dete rescumperator impreune cu angerul
prin jurement lui Abraam, pe atilt care 'i se arata in rug. 36 Acesta
crescu poporul ei se imulti in Egipt. scoase afare facend minuni ei semne
18 Nue cand sd ridica peste Egipt in Egipt gi in mares rocie ei in pustie
alt imperat, care nu Oa pe Josef. patruzeci de ani. 37 Acesta este
19 Acesta Intrebuintand meeteeugire Moise care zise fiilor lui Israel: Dumimprotiva neamului nostru inecajt pe nezeu va ridica Toe un profet ca mine
parinti noetri spre a face lepadati pe dintre frati voetri," de densul moult*.
copii lor, ea se nu fie pastrati in 38 Acesta este care la adunarea popovieate.
20 In acel timp fu nascut Moise, Qi
era placut lui Dumnezeu. El fu crescut
trei luni in casa tatalui sett; 21 Si
fiind el lepadat, it ridica Elea lui Farao
ei 'I crescu mare ca flu al ei. 22 Si

rului in pustie a fest de aproape cu


angerul care 'i vorbia in muntele Sinai

si en parinti noetri; acesta primi cuvinte vil ca sa ni le des nog, 3g Ca-

ruia parinti noetri nu voire. a 'i

fi

ascultatori, ci '1 lepadare ci se intoarMoise fu invatat in on ce etiinte a sera cu inimile lor spre EgIpt, 4o ZiEgiptenilor; el era puternic in cuvin- cend lui Aaron: fa ne dumnezei care
tele si faptele lui.
vor merge inaintea noastra; efici acest

23 Iar tend 'i se implini un timp Moise care ne a scos din pamentul
de patruzeci de ani, veni in minte Egiptului, nu etim ce s'a intimplat,"
ca sit cerceteze pe frati sei, pe fii lui 4! Si theure. un chip de vitel in acele
Israel. 24 Si vezend pe unul nedrep- zile Qi adusere jertfa idolulul, ai se destatit it apgrii, ci resbuna pe cel biruit fatail la lucrurile nnainilor lor. 42 Dar
omorind pe Egiptean.
25 Deci el Dumnezeu se intoarse de la ei ci 'I
gandia ce frati Bei inteleg el Dumne- dete ea elujascit octiril cerectl, dupe
zeu le va da mantuire prin mama sa; cum este eerie In cartes profetilor:
dar nu inteleserg. 26 Si in zioa ur. ,Casa lui Israel, nu cumva '1311 ati

www.dacoromanica.ro

7.43- 8.19.1
kAl-PrEIJE A POSTOL1LOR
109
adus vite injunghiate ci jertfe in timp
de patruzeci de ani in pustie? 43 Ba Urnarirea Chreftinilor in lerusalem de
mitre Saul.
finche atT purtat cortul lui Moloch, tli
steaoa dumnezeului Refan, chipurile Q $i In aces zi fu urmArire mare impe care le atl facut sfi, 0 inchinatl
protiva credinciocilor care erau in
lor; ci 0 vol stramuta dincolo de Ba- Ierusalem; Qi totT, afarA de apostoll,
bilon."

furA imprActiatl prin tinuturile Iudei ci


44 Cortul mArturiT era pentru pA- Samaril.
rinti noctri in pustie, dupe cum a rin2 Dar bArbatT temetori de Dumneduit cel care vorbi lui Moise, ca se. '1 zeu ridicarA pe Stefan spre a '1 imorfactt dupe chipul pe care '1 a vezut; menta Qi '1 jitlira foarte mull. 3 Saul
45 Pe acesta pArinti noitri dupe ce '1 Anse bantuia pe credinciocT intrand
an luat in primire, it ci aduserl cu prin case, ci Wind biirbati li femeT
Iosua cand luarti in stApinire neamu- da prink la inchisoare. 4 DecT cei
rile, pe care le fugitri Dumnezeu de la imprActiatT strata-aura din loc in loc
fata pArintilor noctri pent in zilele lui binevestind cuvintul.
David; 46 Care afla dar inaintea lui
Dumnezeu ci Be rugs sA giisiascA o Filip wag in Samaria. Simon magu.
locuinyt pentru Dumnezeul lui Iacob.
5 Si Filip venind intr'un oral al Sa47 i Solomon 'i cladi cast. 48 Dar marii le predica pe Christos.
6 Si
eel prea Malt nu locuecte in cele fa- gloatele erau intr'una cu luare aminte

cute de maini, dupe cum zice profe- la cele zise de Filip, ascultandu le
tul: 49 Cerul 'mT este scaun, ci pa- ci vezend minunile pe care le faces.
mental acternut al picToarelor mele; 7 CacT spirite necurate, strigfind cu
ce fel de casa 'mi yeti elAdi mie? zice glas mare, eciau din multi care be
Domnul, eau care este local odihnei aveau; ci multi slAbAnog1 ci cchiopi
mele?
so Oare nu mina mea %ea furs tamaduitl. 8 Si fu bucurie mare
in acel oral.
acestea toate?"
51 Cerbicocilor Qi netleatilor Impre-

jur cu inimile ci cu urechile, voT totdauna 0 improtivitl spiritulni sant; ci


voi siinteg ca parinti voctri. 52 Pe
care dintre profet1 nu 'i urmarira parinti voctri? Ba finche ornorirl pe cei
care au vestit maT d'inainte despre venirea Celui Drept, ai cArui trAdatori ci
omoritorl v'ati. Meat voT acum,

53 Ca-

re atT primit legea prin rinduieli de

fingerT, ci pe care n'atl pazit o.


54 Auzind acestea erau sfAciati de
durere in inimile lor, si sefirsniau cu
dinti improtiva lui. 55 Iar el plin
fiind de spirit sfint, uitfindu se neclintit spre cer vezu mArirea lui Dumne-

g Si era maT 'nainte in oral un

bArbat cu numele Simon, care fAcea


magic li panes in uimire poporul Samaria', zicend ca el insuci este un care
cine insemnat, zo La care tots de la
mic One la mare erau cu luare aminte
zicend: acesta este puterea cea numitA
mare a lui Dumnezeu. 11 Si erau en
luare aminte la dermal, pentru ca de
malt timp scosese din minte cu magiile sale, 12 Dar cand crezurl lui
Filip, care binevestia despre imperAtiea lui Dumnezeu li despre numele lui
Iisus Christos, furl botezatT atfit barbatl cat ci femel. 13 Si 611134 Simon
crezu, Qi botezat find strtruia MITA

zeu ci pe Iisus stand d'a dreapta lui Filip, li vezend semnele li puterile marl
Dumnezeu: 56 Si zise: iata, zAresc ce se faceau remase uimit.
14 Iar apostoli, care erau in Jerucerurile deschise ci pe nal omului stand d'a dreapta lui Dumnezeu. salem, auzind ca Samaria a primit cu57 Atunci ei strigfind cu glas tare 'ci vintul lui Dumnezeu, trimiserft la denci
tiuurft urechile astupate ci intr'o unire pe Petra ci loan, 15 Care venind se

58 Si scotendu rugari pentru ei ca sit primiaseA spi'1 afar& din oral '1 omorau cu petre. rit sant. z6 CAci nu se pogorise finche
Si martori /nisei% jos vestmintele lor peste nicT unul dintre del*, ci erau
la icloarele unui tear numit Saul. numal botezatT in numele Domnului
17 AtuncT apostoli puneau mal59 'i pe cand it omorau cu petre pe Bons.
Ste an, el se raga ci zicea: Doamne nile peste demi, ci ei luau spirit sant.
x8 Iar Simon vezend cl spiritul
Iisuse, primecte spiritul meu. 6o Si
ingenunchind striga cu glas tare: Do- shit se di prin punerea mMnilor apoamne, nu le pune pecatul acesta. Si ace- stolilor, le aduse banT 19 Zicend:
asta zicend adormi. Iar Saul ineuviinta dati 'mi Qi mie imputernicirea aceasts,
ca pe cine vol fi pus maTnile sit pnimpreuni cu aceia omorirea lui.

InaviilirA asupra lui,

www.dacoromanica.ro

[8. 20-9. 1%.


FAPTELE APOSTOLILOR.
cred ca Iisus Christos este Fiul lui
miasca spirit sant. 20 Dar Petru
zise: argintul teu impreuna cu tine fie Dumnezeu. 38 $i porunci sa stea triispre peire, pentru ca ai gandit cA, da- sura, si amendoi se deters jos la spa,
rul lui Dumnezeu se dobindeste prin ant Filip cat gi eunucul; Si Filip it
bent 21 Tu n'ai parte nici sort la boteza. 39 Iar cand esirA, din apA,
cuvintul acesta, cacl inima ta nu spiritul Domnului rapi pe Filip, si
este dreaptii inaintea lui Dumnezeu. eunucul nu '1 mai vezu, dar merges
22 Deci pocaeste te de aceasta reutate pe cale sa bucurandu se.
4o $i Filip fu aflat in Azot, $i binea ta, gi roaga te de Domnul, poate 'ti
se Ira erta gandul inimei tale. 23 Cad vestia strabatend toate orasele One ce
ved ca tu esti in amaraciune de fere densul veni la Cesarea.
si in legAtura nedreptatil. 24 $i respunzend Simon zise: ruga%i ye vol Saul vine la oredintd ,si Anania it bo110

Damasc. Urmarit de Indef. fuge


care Domnul pentru mine, ca sa nu teaziila laIerusalem
,si de aci la Tars.
vie peste mine cele ce a1iI zis.

25 Deci ei, mArturisind si vorbind


Iar Saul, insufland Ruche amenincuvintul Domnului, se intoarserA la 9 tare si omor improtiva ucenicilor
Jerusalem, Qi bineveatiau in multe sate
ale Samaritanilor.
Convertirea sad int6rcerea eunucului din
Etiopia.

Domnului, venind la archiereu

2 Cern

de la densul scrisori la Damasc catre


sinagogt, ca data va gasi pe vre uni
di stint in calea Domnului, atat barbatl cat i femeT, as aducl legatl la

26 $i un Anger al Domnului vorbi Ierusalem.


lui Filip zicend: scoalA te si te du spre
3 $i mergend s'a apropieat de Da-

miaza zi pe calea ce merge in jos de masc, i fruit de veste straluci ca un


la Jerusalem la Gaza; aceasta cale este ful er imprejurul lui o lumina din cer,
pustie.
27 $i sculandu se plea. $i 4 i eitzend la pArnent auzi un glas
rata un bArbat Etiopean, un eunuc, un zicendu 'i: Saule, Saule, pentru ce me
puternic la curt= Candacei, impera- urmaresti? 5 Iar el zise: tine esti,
teasa Etiopenilor, care era peste tot Doamne? $I Domnul zise: eu stint
tesaurul ei, venise la Ierusalem sit se Iisus pe care tu 11 urmarecti; cu greu
inchine. 28 $1 pe cand se intorcea, 'ti este sd add cu piciorul peste
si sedea in trasura as citia pe profe- ,5'i tremureind fi sperieat find zise: Dotul Isaia.
amne, ce voesti sd fac? Si Domnul rise
29 Atuncl spiritul zise lui Filip: cdtre densul: 6 Scoall te dar si intrit
apropie te Qi tine te de aceasta tra- in oras, i 'ti se va apune ce trebue
aura. 3o $i Filip alergand '1 auzi ci- ea faci tu.
tind pe Isaia profetul, si zise: oare
7 Jar bArbati care mergeau imintelegl cele ce eitestl? 3z Iar el preunit cu densul pe cale remasera
zise: cum as putea intelege, data nu incremenitI, auzind glasul si nezarind
'ml area tine va? $i rugit pe Filip ca pe nimenea. 8 $i Saul se sculA de
suindu se sit sazit cu densul.
jos, si deschizendu 'i se ochi nu vedea
32 $i partea scripturei pe care o nimic; si ducendu '1 de mita. 11 aducitia era aceasta: Ca o oae la in- sera in Damasc. g $i trei zile a fost
junghere fu adus, si fara glas ca un fara vedere, si nu manta nici nu beu.
mel inaintea celui care '1 tunde, asa
to $i era in Damasc un ucenic cu
nu 'titi deschide gura sa. 33 In injo- numele Anania, Qi Domnul in vedenie
sirea lui fu ridicatti, judecata lui; si zise catre densul: Anania, iar el zise,
neamul lui tine '1 va spune? Cacl se kith me eu aunt, Doamne. xi $i Domlea de pe pament vieata lui." 34 A- nul rise catre densul: sculAndu te du
tunci eunucul respunzend lui Filip zise: te pe strada numita Dreapta Qi cauti
rogu te, despre tine zice profetul in casa lui luda pe Saul cu numele
aceasta? Despre sine ensusI sau despre Tarsean; cad iatA se roagA,

x2 $i el

un altul? 35 Iar Filip deschizendu a vezut in vedenie un barbat, Anania


'si gura sa i incepend de la scriptura cu numele, intrand la densul yi punend

aceasta binevesti pe Ems.


mAinile peste el, ca iar sa. vazA.
36 $i pe cand mergeau pe cale, ve- 13 $i Anania respunse: Doamne, am

nirA la o apa, gi eunucul zise: lath auzit de la multi despre acest barbat
&pg.; ce me impedicA ca sa fiu botezat? cfite rele facu santilor tei in Jerusa37 Si Filip 'i rise: data crest din toata lem;
14 $i aci are Imputernicire de
ininus, este ertat.

$i respunzend zise: la mai marl preotilor ea sa lege pe totl

www.dacoromanica.ro

9.16 - 10.6.]
FAPTELE APOSTOLILOR.
care cheamg numele ten.
15 Dar
Domnul zise: du te, pentru ca acesta Petru tdmdduiesce pe Ems

111
pi inviezel

pe Tabita.
ce numele meu inaintea neamurilor
32 Si Petru trecend pe la toti stinti
Qi imperatilor
ci fiilor lui Israel; veni jos ai in santi care locum In
26 Cad eu
vol ariita cat de Lida. 33 Si gasi acolo pe un om,

este un vas ales, spre a du-

mull trebue si sufere el pentru nu- Enea cu numele, care zacOnd de opt
mele men.

and in pat era slabit cu totul. 34 Si


Petru 'i zise: Enea, Iisus Christos te
vindecit; scoalg rid 'ti acterne 6=10.
Si indati se scull. 35 $i '1 vezura
toti locuitori din Lida ci Saron, denai
care se intoarserg la Domnul.
36 Si in /Lope era o ucenita cu numele Tabita, care tillmicitit find se
zice Ciprioarg; aceasta era piing de
zg Si luind mancare se In- fapte bune ai de milostenii pe care le

17 Deci Anania 0 duse ci it:ltra in


acea casa, si punend mainile peste
densul zise: frate Saule, Domnul m'a
trimis, Iisus care '0 se arata in calea
pe care veniai, pentru ca iar sa veal oi
sit flu umplut de spirit sant. z8 Si
indatg eitzurg de In ochi lui ca niate
soizl, ai iar vezu, yi sculandu se fu botezat,
titri.

Si Saul fu cite va zile en ucenici


in Damasc. 20 Si apoi predicg Indata in sinagogi pe Iisus, ca acesta
este Phil lui Dumnezeu. 21 Si toti
care ascultan remineau aimiG ai zicean: nu este oare acesta care nimici

In Jerusalem pe cei care chemau acest


nume? Si pentru aceasta a venit
aci ca sit 'i duel legag la mai
mari preotilor.
22 Dar Saul se
intaria oi mai mult, Qi punea In in-

facea.

37 Si bolnavindu se ea in

acele zile, muri; ci dupe ce o scildara


o puserg in camera de sus. 38 Si

Lida fiind aproape de lope, ucenici


auzind ca Petru este inteensa trimisera doi bfirbati in el rugindu '1: nu
pregeta sa vii FAA In not.
3g Deci Petru sculandu se veni impreung cu denai; oi sosind it duserg in
camera de sus, yi 'i se infatiaarg toate
veduvele plingend gi aratind vest-

mintele ci hainele, cite le ficea Clcurciturg, pe Iudei care locuiau In prioara and era cu densele. 4o Si
Damase, domirindu
Christosul.

cg acesta este Petru dind pe toti afarg Qi ingenuchind

23 Si cand erau implinite zile destule, Iudei se sfatuira impreung ca el


'1 omoare; 24 Dar sfatul for fu adus
la cunoatinta lui Saul. Si ei piziau

se rugs, ci intorcendu se spre corp zise:

Tabita, atoll te. Si ea 'ci deschise ochi,


si vezend pe Petru se ridica, in sus.

41 Si Petru dindu 'i mina o scull in

sus; Ili chemind pe sand ci pe veduve

portile Danzascului zi oi noapte, pentru o infatial for vie. 42 Si se film cuca sg. '1 omoare;
25 Iar ucenici sei noscut prin that& lope, ci multi creluandu '1 noaptea ii trecurg prin zid, zurg in Domnul. 43 Si in acele zile
lasandu '1 jos intr'un cog.
el remase in Iope la un Simon tabicar.

26 Si venind la Ierusalem cerca sit


se allture de ucenici; Qi top' se temeau Corneliu, indemnat find de un anger,
de densul, necrezend ci este ucenic. trimite la lope sd theme pe Petru. In
unei vedenii Petru vine la Cesarea,
27 Si luindu '1 Barnaba cu sine il urma
duse in apostoll, si le istorisi cum a unde boteaed pe Corneliu fi toatd

vezut in cale pe Domnul ai ca 'i a vor-

bit, si cum a predicat farg sfieall in


Damase in numele lui Iisus. 28 Si

lui, precum i pe alci.

Si In Cesarea era un birbat en

10 numele Corneliu, witty} din cohorta

era impreung cu anal in Jerusalem in- numitg Italica, 2 Virtos yi temetor de


trand ai eaind, gi predicind farg sfiealg Dumnezeu en toatg casa lui, facend
in numele Domnului. 29 Si vorbia multe milostenii poporului Qi rugindu
ai se intreba cu Elenictl; dar ei erau se totdauna lui Dumnezeu. 3 Acesta
porniti ca sit 'I omoare. 3o Si fra- vezu lamurit intr'o vedenie, cam pe in
%i cunoseend bine aceasta il duserg ceasul al noulea din zi, un anger al
in jos la Cesarea, Qi '1 trimiserg la lui Dumnezeu intrand la densul ci ziTars.
cendu
Cornelie. 4 Jar el pironind
31 Deci biserica prin toata Iudea oi ochi la &null ci sperieat Sind zise: ce
Galilea ai Samaria avea pace, intirindu este, Doamne? Si cingerul zise: ruse ai inaintand in fries Domnului, si gaciunile tale qi milosteniile tale s'au
se imultia prin chemarea in ajutor a suit spre aducere aminte inaintea lui
Dumnezeu. 5 Si acum trimite bgrSintului Spirit.

www.dacoromanica.ro

[10.6 -41
FAPTELE AP OSTOLILOR.
641 la Tope si cheama se vie Simon, la rope venire Cu densul. 24 $i a
care se numeste Petru; 6 Acesta este don zu intrare in Cesarea; iar Comeprimit ca oaspete la un Simon tabaca- liu aptepta Cu rudele sale pi cu prierul, a cArui case este lenge. mare. teni Bei de aproape pe care 'i chemase
Acesta 'ti va spune ce trebue se fact impreuna in sine. 25 Si and fu se
tu. 7 Iar dupe ce pled, Angerul care intre Petru, Corneliu ecindu fnainte
vorbia, strigend pe doi dintre cas: i cAzendu 'i in picloare se plecfi.
nici sei pi pe un ostap virtos dintre cei 26 Dar Petru fl ridica zicend: scoale
care erau pe lange densul credinciopi te; yi eu ensumf stint un om. 27 Si
vorbind cu densul intra, si gesepte pe
in slujbe, 8 Si spunendu le toate
mull care se adunasere,
trimise la lope.
28 Si zise cetre denpi: vol ptiti cat
g Si a doa zi pe cand aceia mergeau pe cale pi se apropiau de ores, de neertat este unui berbat Iudeu a se
Petru se sui pe case. pe la ceasul al pune de o potrive. eau a merge irnprepaselea ea se se roage. zo Si Haman- una cu unul de alt neam; dar mie 'ml
zind voia se manfince; $i gAtind ei a aretat Dumnezeu sit an numese pe
cAzu peste densul uimire, zo Si ze- nicI un om spurcat sau necurat. 29 Si
repte cerul deechis Qi pogorindu se la de aceea fere a face fmprotivire am
ddnsul un vas ca o mass mare de venit, chemat Sind se viu. Dec! Intreb
panze, legate la patru cepetie pi 16- pentru care cuvint atl trimis se. viu?
sfindu se in jos pe pAment, 12 In 3o Si Corneliu zise: de la a patra zi
care erau toate cele cu patru picloare IAA la ceasul acesta postiam ci me
si taritoare ale pamentului pi sburA- rugam in al noulea teas in casa lima,
toare ale cerului. 13 Si se facu un si iate. un berbat in vestment strainglee catre densul: Petre, sculandu te citor statu inaintee mea, 3z $i zise:
Injunghe pi menfince.
14 Iar Petru Cornelie, ascultate 'ti a fost rugaciunea
zise: cu nicf un chip, Doamne; pentru si milosteniile tale hire aduse aminte
ca nici o data n'am lamest fie ce spur- inaintea lui Dumnezeu. 32 Decl tricat pi necurat. 25 Si iar un glas se mite la Iope i cheamA se vie Simon,
fdcu catre densul de a doa mire: nu care se numecte Petru; acesta este
zice ce este spurcat aceea ce a zis primit ca oaspete in casa lui Simon
Dumnezeu ce este curat. x6 Aceasta tabAcarul lenge mare. 33 Dec! inse facu pea de trei orl, qi indate. va- data am trimis la tine, pi to bine ai
sul fu ridicat in sus spre cer.
Meat ce ai venit. Acum noT dar tog
17 Si pe and Petru nu se domiria suntem act inaintea lui Dumnezeu, ca
In sine, ce ar fi vedeniea pe care o se ascultam toate cele rinduite tie de
vezu, jet& berbati trimipl de Corneliu, cetre Domnul.
intreband cu deamenuntul de casa lui
34 $i Petra deschizend gura zise:
Simon sosire la poarte., 18 Si stri- cu adeverat inteleg ce Dumnezeu nu
gaud intrebare dace Simon numit este partinitor, 35 Ci in orl ce poPetru se afle. aci ca oaspete.
por, cel care se teme de densul i lu19 Dar pe cAnd Petru se gandia in creaze. dreptate 'i este plAcut; 36 Vol
sine despre vedeniea ea, spiritul zise: cutioaftere cuvintul pe care '1 a trimis
iata, te caute trei berbatl. 20 Dec! Dumnezeu fiilor lui Israel, binevestind
sculandu te, du te jos, pi pleaca im- pace prin Iisus Christos
acesta este
preuna en denpi fare a te fndoi de Domn al tuturor
37 Vol cunoaceva, pentru ca eu 'i am trimis.
pteti euvintul ce a mere prin teat/
21 Atuncl Petru dfindu se jos la Iudea, incepend de in Galilea, dupe
berbati care erau &loaf" de Corneliu botezul pe care '1 a predicat Joan,
la densul, zise: iata en sant pe care '1 38 Pe Iisus eel din Nazaret, cum '1 a
cAutatl; ce este pricina pentru care tins Dumnezeu cu spirit sant pi putere;
sfinteti aci? 12 Iar ei zisere.: Corne- care a umblat din be in loc facend
liu sutapul, berbat drept Qi temetor de bine ci terneduind pe toti cei impilatI
Dumnezeu, dovedit bun de catre tot de cetre diavolul, pentru ce. Dumnepoporul Iudeilor, a fost inptiintat de zeu era cu densul. 3g i no1 sCntem
cetre un sent finger ca se trimite a te martorl pentru toate cate face in Cara
chema la casa Iui pi se awe cuvinte Iudeilor si in Jerusalem; pe care '1
de in tine. 23 Dec1 cheme.ndu
an pi omorit atarnandu '1 pe lemn.
Ineuntru seta,.
4o Pe acesta Dumnezeu '1 a invieat a
Si a doa zz Petru sculandu se epi treia zi, yi 'i a dat ca se fie cunoscuty
Impreime cu ei, gi uni dintre frati de 4x Nu in tot poporul, ci nod, marto112

www.dacoromanica.ro

FAPTELE AP OSTOLILOR.
10. 42-11. 281
113
rilor, care mal d'inainte am fost aleci I casa in care eram, trimicl find titre
de Dumnezeu, care am mancat ci am mine de la Cesarea. 12 $i spiritul
but impreuna eu densul dupe invie- 'mi zise sa me due impreuna cu densi
rea lui dintre mortl; 42 Si ne a po- I fail. a me indoi de ceva. $i venire cu
runcit BA predicam poporului ci sa in- !mine ci acecti case barbatt ci intraram
credintam ca el este eel rinduit de , in casa omului. 13 Si ne spuse cum
Dumnezeu judecator al viilor ci al a vezut pe anger stand in ema sa ci
mortilor. 43 Pentru acesta mitrturi- zicend: trimite in lope ci cheamit pe
sesc totT profeti, ca orT tine crede in ; Simon numit Petru, 14 Care va vorbi
el primecte ertare de pecate prin nu- mitre tine cuvinte, prin care veT fi man mele lui.
; tuft tu ci toata casa ta.
15 $i ince44 Pe and vorbia anche Petru pend eu sa vorbesc cazu spiritul sant
aceste cuvinte, spiritul sant cazu peste peste dine! ca ci peste nol in inceput.
totT care ascultau euvintul. 45 Si re- 16 Atuncl 'mi am adus aminte de cumasera uimitl credincioci din taerea vintul Domnului, dupe cum zicea: Ioan
imprejur cati venire impreuna cu Pe- I a botezat in apa, dar vol yeti fi botetru, pentru ca fi peste neamurl s'a vAr- ; zatl in spirit sant. 17 Decl fiind ca
sat darul Sfintului Spirit; 46 Cad 'i Dumnezeu le a dat acelac dar ca ci
auziau vorbind in limb! ci marind pe nos, crezura In Domnul Iisus Christos;
Dumnezeu.
' en ce putere aveam ca sa oprese pe
I

47 Atunel Petru zise: nu cumva Dumnezeu?

poate cineva opri apa ea sa, nu fie bo18 Si auzind acestea se linictira, ci
tezaci acectia, care luarit spiritul sant jmaririra pe Dumnezeu zicend: Dumea ci noi? 48 Si rindui ea ei sa fie nezeu dar dete ci neamurilor poet-anti
botezati In numele lui Ems Christos., spre vieati.

AtuncT i1 rugara or, remle la denci

Impreistierea evangedied Zed Antiochea.


cateva zile.
Numele chrestin.
Petru istorise.ge la Jerusalem vedeniea
ig DecT cei impractiati din pricina
sa la lope, fi venirea la credinta a dui) strimtoritriT, ce veni in timpul lui SteCornelia fi a familii lui.
fan, ajunsera, pent la Fenicia i Cipru
T Iar apostoli ci frati care erau prin Qi Antiochea, ne vorbind nimenui enIudea auzirA ea c1 neamurile an vintul decat numal Iudeilor. 20 Si
primit cuvintal lui Dumnezeu. 2 Si dintre denci er' uni barbati din Cipru
cand veni Petru la Jerusalem, cei din ci din Cirene, care fiind veniti in Antaerea imprejur se intreban intro denci tiochea vorbi au catre Elini, binevestind
improtiva lui, 3 Zicend ca ai intrat pe Domnul Iisus. 21 Si era mane
in barbati care n'au taerea imprejur ci Domnului en denci, ci un numer mare
ai mancat impreuna cu denci.
crezend se intoarsera la Domnul.
;

4 Si Petru incepend le spuse pe

22 Iar vorba despre denci se auzi

rind zicend: 5 Eu me rugam In ora- la urechile bisericei care este in Jeruqui lope, ci in uimire vezui o vedenie: salem, ci trimisera pe Barnaba Ilene la
pogorindu se un vas ca o masa mare Antiochea. 23 Acesta venind ci vede panza legated in patru capetie 1A- zend darn! lui Dumnezeu se buena,
sandu se jos din cer, ci veni pea la ci indemna pe tog ca sit staruiasca on
mine; 6 In care, uitandu me cu pri- otarirea inimei in Domnul, 24 Penvirea pironita, deosibiam cu mintea ci tru ca era barbat bun ci plin de spivedeam cele cu patru picioare ale pa- rit sant ci de credinta. Si adaose Dommentului fi feare ci taritoare ci shwa- nului gloata din destul.
25 Si Barnaba veni la Tars ca sit
toarele cerului. 7 Am auzit s un
gifts zicendu 'mi: Petre, sculandu to caute pe Saul, 26 Si dupe ce '1 gasi
injunghe ci manfinca. 8 Si am zis: '1 aduse la Antiochea. $i tamp de un
Cu the! un chip, Doamne, pentru ea an intreg ei venire impreuna in bisespurcat eau necurat n'a intrat nicT ricA qi invatara gloat& destull, c1 uce()data in gura mea. g Dar glasul 'mi nici fug. numitT Chrectinl pentru inteia
respunse de a don owl din cer: nu oaril. in Antiochea.
zice tu ca este spurcat, eeea ce a zis ingrijesc de chrestinsi din ludea in timDumnezeu ca este carat. xo Si acepul and era pomete mare.
asta se facu pane de trei onT, c1 iaracT
27 $i In acele ails venire profetT de
toate furl trace sus In cer. x $i Wit
de odati se infa.tivark trei barbatl la 1 in Jerusalem la Antiochea. as Ian

www.dacoromanica.ro

FAPTELE A POSTOLILOR.
(11.29-13.4.
unul dintre dinsi, cu numele Agab, ci alergand ineuntru spuse el Petru
sculandu se vesti prin spiritul sant eri, eta inaintea portei. 15 Iar ei zisera
o foamete mare va sit fie peste tot pa- catre densa: nu esti in firea ta; dar
mentill locuit, care se si facu in tim- ea incredinta Cu staruinta ca asa este.
114

pul lui Claudiu Cesarul. ag


ucenici hotarirrt sit trimita, dupe cum se
inlesnia fie care dinteensi, mijloace de
vetuire la frati care locuesc in Iudea,
3o Ceea ce si fticurit trimitend la batrial prin mana lui Barnaba si Saul.
Iacob este omorit. Petru secs din inchisoare de catre duper vine la casa Mara.
In timpul acela Anse Erod, imp&

12 ratul, puse mainile ca sit fad,

8, i ei zieeau: este 6.ngerul lui.

x6 Dar

Petru staruia batend; si dechizend it

17 *i facendu le semn cu mans ca sit tacit le


space cum Domnul 1 a scos din inchisoare, si zise: spuneti acestea lui Iacob si fratilor. Si esind se duse intr'alt loc.
Mortea lui Erod.
vezure. si remasera uimiti.

x8 $i facendu se ziol era turbu-

2 Si omori rare nu putina intre ostasi, ce s'a flcu spada pe Iacob, fratele lui Joan. cut oare Petru. ig $i Erod cautandu
3 Si vezend ce. place ludeilor, mai '1 cu staruinta si negasindu '1, cerce-

reu la uni din ai bisericei.

puce mans si pe Petru, si erau zilele ta,nd cu deamenuntul pe pazitori poazimelor. 4 $i prinzendu '1 it puce in runci ca ei sit fie omoriti, si plec6.nd
inchisoare, dandu '1 la patru streji de din Iudea la Cesarea, remase aci.
cafe patru ostasi ea sit '1 paziasca, ho20 Si Erod era in mare vrajmiisie
tarn Sind ca dupe Paste se, '1 aducit en locuitori din Tir si Sidon-, dar ei
sue inaintea poporului.
intr'un gand venire la densul, si in5 Deci Petru era pazit in inchi- duplecaud pe Blastu, care era pests
soare; si rugaciune mitre Dumnezeu se camera de culcat a imperatului, cefAcea intr'una pentru densul din par- reau pace, pentru ce. tara lor avea
tea bisericei.

rnijloacele de vetuire din Cara impera-

6 Si and avea de gand Erod ca sit teasea. 21 *i dupe ce fu hotarite o


'1 scoate. afarrt, Petru era culcat in zi, Erod imbrecandu se in vestment
aces noapte intre doi ostasi, legat Sind Imperatesc, si sezend pe tron cuvinta
eu doe lanturi si pazitori hinge use catre densi; 22 $i poporul striga la
prtziau inchisoarea. 7 $i iata un fin- zisele lui: glas de Dumnezeu, si nu de
ger al Domnului stAtu de data, si o om. 23 $1 indati un anger al DomluminA lumina in inchisoare; si lovind nulni it lovi pentru ca nu dete mArire
in coasts lui Petru it destepta zicend: lui Dumnezeu; si mancat find de verscoalit de grab. Si 'i cazurrt jos lan- mi muri.
Virile din mainl. 8 *i angerul zise:
24 Jar cuvintul lui Dumnezeu spoincinge to si pune 'ti sandalele in pi- ria si castiga in multime. 25 $i Barcloare. Si el facu asa. Apoi 'i zise: naba si Saul, dupe ce 'c1 implinira inimbracA 'ti haina si urmeazA 'mi. sarcinarea, se intoarsera din Jerusalem,
g $i esind urma, si nu stiea ca ade- luand cu densi si pe Joan care se "mini
verat este ce se face prin anger, ci Marcu.
se pares ce. vede o vedenie. io $i
trecend tea d'inteiu streaja si pe a doa, Pavel cu Barnaba i Marcu face inteia
venire la poarta de fer ce duce in oral, calatorie spre a invafa neamumurile.
care li se deschise de la sine si esind Elima este orbit. Sergiu Paul vine la
credinp.
apucara inainte intr'o strada, si indate.
se departa fingerul de la densul.
$i erau in Antiochea la biserica
xx Atunci Petru venindu 'si in sine 13 in fiinta profeti pi Invitatorl,
zise: scum stiu cu adeverat ea Dom- Barnaba si Simeon numit Niger si Lunul a trimis pe ringerul seu si m'a ciu Cireneul, si Manaen care fusese
scapat din mina lui Erod si din toatti crescut impreunit cu Erod tetrarehul
asteptarea poporului Iudeilor. 12 Si si Saul. 2 $i pe cand slujau ei Domdandu 'ci bine seams veni la casa Ma- nului si postiau spiritul sant zise: deoril, mums lui loan, care se numeste sebiti 'mi ileum pe Barnaba si pe Saul
Marcu, unde erau multi adunati si se la lucrul pentru care imi 'i am chemat.
rugau. 13 Si batend el la usa por- 3 Atunci postind si rugandu se putei, o elujniert cu numele Rode veni sit nend maimle peste dens' 'i Ware. al
asculte, 14 Si cunoscend glasul lui piece.
Petru, de bucurie an deschise poarta,
4 Acestia dar trimisT Sind afarit de

www.dacoromanica.ro

FAPTELE APOSTOLILOR.
13. 6-40.]
115
catre spiritul sant venira la Seleucia, 21 $i de aci 'nainte cerurli imperat, gi
gi de acolo plecart pe apt): la Cipru, Dumnezeu le dete patru zeci de ant pe
5 $i ajungend in Salamina vestirt cu- Saul fiul lui Chip, barbat din semintiea
vintul lui Dumnezeu in sinagogile lui Beniamin; 22 5i Dumnezeu lullIudeilor; gi aveau slujitor gi pe loan. turandu '1 le ridica imptrat pe David,
6 Si strabatend tomtit insula pent la caruia gi zise marturisind: am gasit
Pafu gasirt pe un barbat mag, profet pe David, fiul lui Iesai, barbat dupe
mincinos Iudeu, cu numele Bar-Iisus, anima mea, care va face toate voile
7 Care era cu proconsulul Sergiu Paul, male." z3 Din urmagi acestuia Dumbarbat priceput. Acesta chemand la nezeu aduse lui Israel dupe fagaduinta
sine pe Barnaba gi pe Saul cauta cu Mantuitor pe lisus, 24 Dupe ce Joan

sttruintt sa auza cuvintul lui Dumnezeu; 8 Si Elima magul


cad' astfel se talmacegte numele lui
li se
improtivi, incercand sit intoarct cu

predict mat 'nainte de venirea lui botez de pocainta la tot poporul lui Is-

reutate, fiule al diavolulul, vrajrnagule


al on direi dreptati, nu indetezi d'a
stramba &tile cele drepte ale Domnului? r r $i scum iata mana Domnu-

metori de Dumnezeu, not ni s'a trimis


cuvintul mantuiril acegtia. 27 Cad

25 $i pe and loan sfirgia calea sa, zicea: ce ganditi ca stint eu?


desevirgire pe proconsul de la credinta. Nu sant eu; dar iata vine dupe mine
g Dar Saul care se numeste gi Pavel, caruia nu stint vrednic a 'i deslega inplin filind de spirit sant, uitandu se caltamintea picioarelor.
neclintit la densul ro Zise: 0 tu pli26 Barbati frail, fii neamului lui
pule de on ce ingalaciune gi de on ce Abraam gi cei care sant Intre vol terael.

cei care locuesc in Ierusalem gi mal

marl lor, necunoscend pe acesta gi osin-

lui asupra ta, gi vet fi orb ne vezend dindu '1, au implinit ale profetilor rosoarele pane la un timp cuvenit. $i in- still care se citese in fie care sambeta.
data cam peste densul negura gi in- 28 Si negasind nici o vina de moarte
tunerec, gi urnbland imprejur auto, tine cerura de la Pilat ca el sa fie omorit;
et '1 duct de mama 12 Atunci pro- 29 $i child sevirgirt toate cele scrise
consulul vezend ce s'a fiicut crezu, mi- despre dermal, luandu '1 jos de pe lemn
randu se de invatttura Domnului.
id pusera in morment. 3o Dar Dumnezeu '1 a invieat dintre morti; 3x CaPavel predicci la Antiochia Pisidiei. re se areta in mai multe zile celor

x3 5i cei de langs. Pavel trecend care venira impreuna cu densul de in


de in Pafu venira In Perghe a Pam- Galilea la Jerusalem, care acum sant

filii ; gi Ioan despartindu se de denci se martori lui Inaintea poporului. 32 $i


not ye binevestim voe fagaduinta faintoarse in Ierusalem.
14 Iar ei strabatend de in Perghe cuta dare parinti, fiind ca Dumnezeu
venira la Antiochea Pisidiei, gi intrand pe aceasta a implinit o pentru copii
in sinagoga in zi de sambeta se *- noptri inviind pe Iisus, 33 Dupe cum
met pe scaun. r5 $i dupe citirea gi este eerie in psaimul al doilea: Fiul
legit gi a profetilor, mai maxi sinago- meu esti tu, eu astazi to am nascut."
gei trimisera catre densi zicend: bar- 34 Dar et Dumnezeu '1 a invieat dintre
bati frati, daca aveti vre un cuvint de morti spre a nu se mai intoarce la
stricaciune, a zis astfel ca ,,vol da voe
mangaere pentru popor, vorbitl.
16 Atunci scullindu se Pavel gi fit- cele sante ale lui David, cele incredincend semn cu mana zise: Bitrball Is- tate prin jurament." 35 De aceea gi
raelitT gi cei care ye temeti de Dum- in alt psalm zice: nu veT da pe eel
nezeu, ascultati. 27 Dumnezeul ace- cuvicrs al ten et vazt stricaciune."
stui popor al lui Israel 'gi alese siegi 36 Cad David, slujind pentru neamul
pe parinti noptri, gi inalta poporul cat stu potrivit hotariril lui Dumnezeu,
gezu vrennelnic in pamentul hgiptului, adormi gi fu adaogat la ptrinti sei gi
gi cu brat inalt it scoase de acolo, vezu stricaciune; 37 Dar pe care
i8 $i cam patruzedi de ani 'i purta in- Dumnezeu '1 a invieat, nu vezu strica-

lesnindu le hrana in pustie, 29 Si ciune.


38 Dec1 cunosent at ye fie voe, btrnimicind gapte neamuri in plmentul
Chanaan le imparti for spre mogtenire bati frati, ca prin acesta se vestegte
voe ertare de ptcate; 39 In acesta
pamentul acelora.
zo $i dupe acestea le dete in timp on tine care crede este indreptat de
cam de patru sate cinci zeci de ani toate de care vol n'ati putut fi indrepjudecatori pane la Samuel profetul. tati in legea lui Moise. 4o Deci luati

www.dacoromanica.ro

FAPTELE APOSTOLILOR.
(13.44,- 14.22.
aminte sit nu vie peste voi ce s'a zis vintu] darului seu, dfind sa se face.
In protect: 4x Vedeti, despretuito- prin mainile lor semne qi minuni.
4 Si se desbina multimea orasului,
rilor, si miratt ye qi peritt, ca eu am
ea fac un lucru in zilele voastre, lucru qi uni erau cu Iudei, iar alti cu apope care nu '1 yeti credo, daca vi '1 stoli. 5 Si and se taw o pornire a
116

epune cineva."

42 Si esind ei afar% din sinagoga


Iudeilor rugau ca sA 1i se spline, in
sambeta urmatoare rosturile acestea.
43 Si dupe ce se deaf/1m adunarea,
multt dintre Iudei si dintre temetori
de Dumnezeu, proselitt, urmara lui
Pavel si lui Barnaba, care vorbind
care densi indemnau sit stAruiasca
In darul lui Dumnezeu.
44 Si in. sambeta viitoare mai tot
orasul se aduna ca se, asculte cuvintul
lui Dumnezeu. 45 Dar Iudei vezend
gloatele se umplure. de pisma", qi se
improtiviau la cele zise de Pavel, improtivindu se si deffiimand. 46 Iar
Pavel si Barnaba indrasnind ziserA:
pentrn voi era de trebuinta ca se. vi
se vorbiascri mat 'ntein cuvintul lui
Dumnezeu; dar find ea '1 lepAdatT si
nu ye judecatt pe voi ensive vrednici
de vieata vecinicti, iata ne intoarcem
catre neamuil. 47 Caci asa ne a po-

neamurilor qi Iudeilor cu mat marl lor

ca ea

infrunteze rusinos si s& 'i

omoare eu petre, 6 Ei dfindu 'si bine


seama fugirti in oracele Licaonil, Listra

si Derbe si in imprejurime;

7 Si
8 Si in Listra eta jos un barbat

binevestiau acolo.

neputincios la picloare, care nu urn-

blase nict o data, schiop fiind din pfintecele mumei lui. g Acesta asculta
pe Pavel vorbind, care uitandu se neclintit la densul qi vezend ea, are credinta spre a fi vindecat, xo Zise cu

glas mare: scoala te drept pe picloarele tale. Si facu o saritura qi umbla.


ix Iar gloatele vezend ce fact' Pavel

ridicara glasul lor in limbs Licaona

zicend: Zei, asemenandu se osmenilor,


venire jos In noT. 12 Si numiau pe

Barnaba Joe, iar pe Pavel Mercur,


fiind ce, el era calauza cuvintului.

i3 Iar preotul lui Joe, care este afar&


inaintea oracului lor, aducend tauri si
runcit Domnul: Pusu te am pe tine cununi la portile oraqului, voia sit inspre lumina a neamurilor, ca sa fit to junOre jertfa impreuna cu gloatele.
spre mantuire pane in marginea pa- z4 Si auzind apostoli Barnaba si Pave!,
mantului."
sfasiindu 's1 vestmintele lor, se repe48 Si auzind ueamurile se bucurau zira in gloat& strigand x5 Si zicend:
si mariau cuvintul lui Dumnezeu, si barbati, pentru ce faceti acestea? Si
cats erau rinduiti spre vieata vecinica not sdutem oameni, avend ca vol aceeas
crezura;
fire qi simtire, care ye binevestim ea
4g Si cuvintul Domnului se im- se ye intoarceti de In aceste nimicurf
prastia prin tot tinutul. so Dar Iudei spre viul Dumnezeu, care facu cerul
intfiritara pe femeile tennetoare de qi pgmentul si marea si toate ce saint
Dumnezeu pe cele alese qi pe cei de inteensele, z6 Care in veacurile trefrunte ai orasului, si atitarl urmarire cute ingadui toate neamurile ca sa.
improtiva lui Pavel si a lui Barnaba, mearga pe caile lor; xry Totuct nu

scoasera afara din hotarile lor. se las& pe sine ens* flirt dovada
5: Iar de*, scuturand praful de pe lucrfind binele, dfindu ne din cer plot
si

pictoare improtiva lor, venire. la Iconia; 52 Sl ucenici erau plint de bucurie si de spirit sant.
Pavel ft: Barnaba predicd in calatoriea

qi timpuri roditoare, umpland de brand


qi veselie inimile noastre. 18 Si zicend acestea ei abia oprirA gloatele ca

sa nu le injunghe jertfa.

zg Atunci sosira de la Antiochea si


lor. Goniti fiind din Iconia vin la Listra, Iconia Iudei, si dupe ce induplecare,
unde swat priviti drept zei. De la Derbe gloatele si aruneara cu petre in Pavel,
sit intorc la Antiochea.
it tfirau afar& din oras, gfindind el

Si find in Iconia Pavel fi Bar- este mort; 20 $1 dupe ce '1 ineunjurath ucenici, sculandu se intra in

14 naba intrare, in acelas timp in


sinagoga Iudeilor si vorbira astfel in
cat crezu multime mare de Iudei si

oras.

i a don zi esi impreune. cu Bar-

Elent. 2 Dar Iudei ne induplecandu naba In Derbe. 21 $i binevestind in


se intexitare. qi inreutaprit sufletele nea- acel oras si facend destui ucenici se
murilor improtiva fratalor. 3 Deet re- intoarserA Is Listra qi Iconia si Anmasera mult timp vorbind fare sfieala tiochea, 22 Intarind suflete nceniciIn Domnul, care da dovadA pentru cu- lor, indemnfindu 'i sit staruiaaci in

www.dacoromanica.ro

FAPTELE A POST OLILOR.

14. 23-15. 28.]


credintit,

117

si ca prin multe suferinte cerbicea ucenicilor un jug, pe care nici

trebue se, trecem nol ea se, intram in


imperatiea lui Dumnezeu. 23 Si alegendu le prin ridicare de mainT presbiter! la fie care biserice, rugandu se
cu postirl
lase Domnului, in care

parinti nostri nisi not' n'am Post in stare


se '1 purtam? 11 Ci credem ca suntem mantuiti prin darul Domnului Iisus

Christos, dupe cum si aceia.


12 Atunci tam toate. multimea, si

ascultau pe Barnaba si pe Pavel la24 Si stritbatend Pisidia venire, la murind cats semne si minun! facu
25
Si
vorbind
la
Perghe
Pamfilia,
Dumnezeu printeensi intro neamuri.
cuvintul venire, in jos la Atalia, 26 Si
13 Iar dupe ce tecurit ei, lua cude acolo plecare, pe ape, la Antiochea, vintul Iacob zicend: 14 Barbati frati,
de unde fusese dati darului lui Dum- ascultati me: Simeon deslusi cum mai
nezeu pentru lucrul pe care '1 sevir- 'nteiu Dumnezeu 's1 cauta ca se Tea
sire.
din neamuri un popor pentru numele
27 Ajungend dar si adunand bise- sou.
15 Si cu aceasta conglasuesc
rica, spuserit cate a facut Dumnezeu cuvintele profetilor, dupe cum este
en densi, si ce a deschis neamurilor scris: 16 Dupe acestea iar me voi
use de credinta. 28 Si remanre, acolo intoarce si vol cladi din nou cortul eel
nu putin timp cu ucenici.
cazut al lui David, si cele resturnate
ale lui iar le vol cledi si '1 vol inAdunarea apostolilor la Ierusalem pen- drepta, 17 Pentru ca cei remasi
ai
tru tderea imprejur a neamuririlor. Cu- oamenilor se caute pe Domnul, si
ointarea lui Petru. Cuvintarea lui Iacob. anume toate neamurile peste care a
Epistola trimist chregtinilor din An- fost chemat numele meu asupre le,
crezusere.

tiochea.

venind uni de la Ierusalem in15 Si


vittau pe &act ca dace nu yeti fi
titeatl imprejur dupe datina rinduita de
Moise, nu puteti fi mantuitl. 2 Si
facendu se improtivire si cercetare nu
putine din partea lui Pavel si Barnaba

zice Domnul care face acestea


noscute de la inceputnl lumil."

18 Cu-

19 De

aceea eu gesese eu cale a nu supers


pe cei care dintre neamuri se intorc
Is Dumnezeu, 20 Ci se li se trimita

scrisoare ca sit se feriascii de pangeriturile idolilor si de desfranare si de ce

fats, de aceia, frati hoterira ca Pavel este sugrumat si de singe. 21 Cite!


si Barnaba li alti oare care dintre Moise are din timpurl de demult in fie
densi se se duck pentru smote, nein- care ors., pe cei care '1 predicl, citit
telegere la apostoli si batrini care erau fiind in sinagogi in or! ce sarnbeta.
22 Atunci apostoli si batrini imla Ierusalem. 3 Dec! ei trimisl fiind
din partea bisericei treceau prin Feni- preune, en twit& biserica gasira en
cia si Samaria, istorisind intoarcerea cale, ca alegendu 's1 berbatl dintre
neamurilor, si feceau bucurie mare la &Ansi sit trimita In Antiochea cu Pavel
tot! frati. 4 Si ajungend la Ierusa- si Barnaba pe Iuda care se numeste
lem fura primiti de biserice si apostoli Barnaba si pe Sila, berbati cepetenil
si batrini, si spusere cate o facut Dum- intre fratl, 23 Scriindu le prin mans
nezeu cu densi; 5 Dar s6 ridicaril lor: Apostoli si batrini frati multit
uni din secta fariseilor care au crezut, senatate celor dintre neamuri fret!,
zicend ca trebue se 'i tae imprejur ci care sent in Antiochea si in Siria si
sa le porunciasce, se paziasca legea in Cilicia. 24 De oare ce am auzit
ca uni dintre not venind v'au turburat
lui Moise.
6 Atunci s6 aclunar6, apostoli i cu cuvinte stremutand sufletele voastre,
batrini

sa cerceteze acest Incru.

7 Si zicend cd trebue se, fifi tdeafi imprejur

dupe ce se facu multi vorbire, Petru fi sd pdziff legea, carora noT nu le am


sculandu se zise catre densi: Barbati poruncit, 25 NoT am gesit cu cale
frati, vol stip ce de mult timp Dum- intr'un gaud fiind, ca alegendu ne barnezeu 'qi alese intre noT ca prin rostul bat! se, trimitem la voi impreune cu

meu se, auzii, neamurile cuvintul evan- iubiti nostri Barnaba si Pavel, 26 OaglieliT si se creaza. 8 Si cunoscetortil men! care 'si au pus sufletele lor pende inimi Dumnezeu le dovedi, dandu tru numele Domnului nostru Iisus
le spiritul sant ca si noe, 9 Si nu Christos. 27 Dec! am trimis pe Iuda
facu nicT o deosibire intre nol si intre si Sila, care si ei ensusl se, incunostindensi, curetind prin credinte, inimile teze prin cunvint aceleasT. 28 Clic!
lor. ro Acum dar pentru ce ispititi a &It cu cale santul spirit cl not ca

pe Dumnezeu prin aceea ca puneti pe sit nu se mai pung pests vol nici o

www.dacoromanica.ro

FAPTELE APOSTOLILOR.
[15.29- 10.22.
greutate, decat acestea ce sant de nea- dupe ce furl opriti de sintul spirit ea
pAratA trebuintit, 29 SA ye feriti de sa vorbiaseit cuvintul in Asia; 7 Dar
cele injunghiate idolilor di de singe di venind spre Misia Incercau sa meargA
de cele sugrnmate di de desfranare, de in Bitinia si spiritul lui //sus nu 'i in118

care pitzindu ve pe vol ensive cu in- gadui. 8 Deci trecend pe langa. Misia
venira in jos la Troa.
grijire, bine faceti. Fiti sitnatosi.
9 Si in timpul noptil se grata lui
3o Deci trimici fiind ei venire, in
jos la Antiochea di stringend multimea Pavel o vedenie: un bilrbat Macedodeterii scrisoarea. 31 Sn citind se bu- nean eta di '1 ruga zicend: treci in
curarA de mangfierea datd. 3z Si Macedonia do ajuta ne. io Si cand
hula di Si la, profeti fiind di ei, indem- vezu vedeniea, indatA cAutaram sa esim
in Macedonia, judecand ca Dumnezeu
narli prin multe cuvinte pe frati si
intarira. 33 Si remanend catva tamp ne a chemat sit le bine vestim.
xx Deci plecand din Troa am mere
furA trimieT cu pace de catre frati la

cei care 'i an trims.

34 lar Sila drept la Samotracia, di a doa zi in


35 Dar Neapoli, rz Si de acolo in Filipi,

(Kiel cu cale sa rem& acolo.

Pavel di Barnaba remaserit in Antio- care este inteiul oral de colonie al


chea, invatand di binevestind impreuna pArtil Macedonil; di in acest oral am
di cu alti multi cuvintul lui Dumnezeu. remas cateva zile.
A doa ctilcitorie de misiune a lui Pavel. Pdfaniile lui Pavel in Filipi. Lidia fi
temnicerul se fac credincioqi.
36 $i dupe cfiteva zile Pavel zise
x3 Si in zioa sambetei am edit afar&
cittre Barnaba: intorcendu ne acum
sa cercetam pe frati in fie care oral, din poarta orasului in un reu, uncle
in care am vestit cuvintul Domnului, era obiceiu sit fie loc de rugilciune, di
cum se aft ei. 37 Si Barnaba se ho- stand jos vorbiam femeilor care eran
Uri s& lea impreuna cu densi di pe adunate. z4 Si o femee cu numele
Ioan care se numeste Marcu. 38 Dar Lidia, temetoare de Dumnezeu, vinzePavel gitsia c& este drept sa nu lea toare de purpura din orasul Tiatira,
impreun& cu densi pe acesta, care se asculta, a carei anima o desehise Domdesparti de ei de in Pamfilia di nu veiii nul ea sit lea aminte la cele vorbite
impreunit cu densi la lucru. 3g Si se de Pavel. 15 Si dupe ce fu botezata.
ivi inimosie, in cat se des artith until ' ea di casa ei, ne ruga zicend: de oars
de altul, di Barnaba luand en eine pe ce ati judecat ca sant credincioasit
Marcu pleca pe apa. in Cipru. 4o Iar Domnului, intrand in casa mea remaPavel alegendu 'di pe Sila se chase, neti aci, di staruind ne induplica.
x6 Si pe cand ne duceam nol in
lasat fiind de mitre frati in darul Domlocul de rugaciune, ne esi Inainte o
nului.
41 Si strilbatea prin Siria si Cilicia slujnicit care avea spirit ce vorbia din
pantece, di care ghicind aducea mutt
intarind bisericile.
castig stapinilor ei. x7 Aceasta urLa Listra primeqte pe Tivioteu. Din mand lui Pavel di noe stria zicend:
Asia Pavel trece in Macedonia la Filipi. acesti oameni sant slujitori ai lui Dum-

nezeu eel prea Inalt, care ye vestesc


voe cale de mantuire. 18 Si aceasta
mele Timoteu, fiu al unei femei Iudee o facea in mai multe zile. Dar Pavel
ajunse in Derbe di Listra. Si
16 Si
tats acolo era un ucenic cu nu-

credinciosa di al unui tata Elen.

2 El suparandu se di intorcendu se zise spi-

era dovedit eu burns purtare de dare


frati din Listra di Iconia, 3 Pe ace eta voi Pavel ca sa mearga impreunA
cu dinsul, di luandu '1 it tae imprejur
din pricina Iudeilor care erau in stele
locum; caci toti stiau ca tatal lui era
Elfin.

ritului: in numele lui lisus Christos tie


'ti poruncese sa esi afara dinteensa; di

esi afara in acel teas.


19 Iar stapini ei vezend ca s'a due

nadejdea castigulni lor, punend malnile


pe Pavel di Sila tarira in tirg inain-

tea mai marilor,

20 Si aducendu

4 Si cand treceau prin oracle, le de- capeteniilor ziserii: acedti oameni care
deau sa paziasca poruncile gasite cu sant iudei turbura orasul nostru, 21 Si
cale de catre Apostoli di batrini cei aduc la cunostintit datine ce nu ne este
din Ierusalem. 5 Deci bisericile erau ertat a le primi, nici a le tine, Ro.
intitrite in credintA di prisosiau la nu- mani fiind nol. 22 Si s'a ridicat im.

mar in fie care zi.


6 Si trecura prin Frigia di

Galatia,.

pretinit gloats Improtiva Ion si cape.


tensile slasiindu le vestmintele for po.

www.dacoromanica.ro

FAPTELE APOSTOLILOR.
16.23- 17.17.]
119
rune! sit 'i batA, cu vergT, 23 $i dupe era o sinagogA a Iudeilor; a $i dupe
ce le deterA multe lovituri aruncarA obiceiul situ Pavel intril in denci, ei in
in inchisoare poruncind pazitorulni in- trei sfimbete vorbi cu denci din scripchisoriT ea 'i pAziascii, bine; 24 Ace - turT, 3 Descoperind ci lAmurind cit
eta primind o astfel de porunca 'i Christos trebuia sit pAtimiascit ei sit
aruncii, in fundul inchisorii ci le inte- invieze dintre morti, ci ca acesta este
pene picToarele in lemn.
Christosul, Ems pe care '1 vestesc volt.
25 Iar dupe mezul noptiT Pavel ei 4 $i uni dintre ei se induplicarl ei

Si la rugfindu se lAudau pe Dumnezeu fura dap' prin sort! lui Pavel ci Sila,

cei legati
ascultau cu luare a- multime mare de ElenI teinetorl de
26 $i de data se flea cutre- Dumnezeu, ci nu putine dintre femeile
mur mare, incat se sguduirA temeliile de frunte.
gi

minte.

inchisoriT; Qi indatA furA deschise toate


5 $i Iudei pismuind ci lufind Cu siucile, ci legitturile tuturor furA des- nele pe uni bArbatT rei din cei de rind
facute.
27 Iar pAzitorul inchisoril gi facend gloat& turburau orwl, gi

decteptindu se ci vezend deschise ucile 'navalind la case, lui Jason cAutau el


inchisorii, trAgend spade era sit 'ci re- i scoatA afar& in popor; 6 Dar ne-

pue vieata, gfindind ca cei legati an gAsindu 1 tirau pe Iason


fugit afarA. 28 Dar Pavel strigfi, cu
glas mare zicend: nu IT face tie nici
un reu, cAci toti sfintem aci. eg $i
cerend luminAri sit repezi inAuntru, Qi

tremurand cdzu inaintea lui Pavel ci


Si la,
3o Si ducendu afarA zise:
Domnilor, ce trebue sit fac eu ca sit
fiu mantuit? 3x Iar ei ziserA: crede
in Domnul Bens Christos, ci vet ff
mantuit to ci casa ta. 32 $i Inv&
tarti cuvintul Domnului impreunit yi

toti care erau in casa lui.

33 $i
lufindu 'i la sine in acel ceas al noptil

gi

pe uni

fratI la mai marl oracului, strigand c&


acedtia care au intAritat la rescoalit pe
toata lumen venire, ei aid, 7 Pe a-

cedtia Jason 'i a primit vows la sine;


ci acectia tot! lucreazA improtiva poruncilor Cesarului, zicend cit un altul
este imperat, lisus. 8 $i turburarl
gloata Qt pe mai marl oracului, care
auziau acestea. g $i dupe cc luarii,
indestulare de la Jason ci de in ceilalti le deterA drumul.
Pavel propavricluesce la Berea.

spell rAnile lor, ci indatA fn botezat el


lo Iar frati indat& trimiserit noapci tot! ai Bei, 34 $i ducendu 'i la tea pe Pavel ei pa Sila in Berea, care
casa sa puse mass ci se veseli fiind ca sosind se duserit in sinagoga Iudeilor.
crezuse cu toata a sa familie lui Dam- ri Acectia erau mai marimmoci decal
nezen.
cei din Tesalonic, denci primirA cuvin35 Iar fAcendu se ziol cApeteniile tul cu toat6, voiociea, cercetand en
trimiserit pe slujitori for zicend: dl deamenuntul in fie care zi scripturile,
drumul la acei oamenT. 36 $i pitzi- dace acestea ar fi ada. xa Dec! multi
torul inchisoriT spuse cAtre Pavel cu- dintre denci crezurit atat dintre femeile

vintele acestea ca au trimis capeteniile ca BA vi se des drumul; scum


dar ecind afarA merged in pace.
37 Dar Pavel zise dare denTi: dupe
ce ei ne au b6.tut in fate. lumil fart a

cetatent Romani fiind no!,


ne an aruncat in inchisoare Qi scum
pe ascuns ne dau afara? Nu aca, ci
venind ei insuff sit ne scoatit afa rA.
fi osindit1,

Elena cele cuviincioase, cat ei dintre


bArbati nu putinT. 13 Dar and into-

leserit hide' din Tesalonic c& ci in

Berea s'a vestit de cAtre Pavel cuvintul lui Dumnezeu, venire, miceand ci
aci gloatele ci turburandu le. 14 Atune! frati indatA trimiserA pe Pavel
ca sit se duct pent spre mare; Eli Sila
ci Timoteu remaserA acolo. 15 Iar

38 $i slujitori aduserA cApeteniilor in cei care insotiau pe Pavel it dusera


cunoctintl aceste cuvinte; tar ei auzind pen! la Atena; i Iufind poruncl cAtre
ca stint Romani se temurit 3g $i ve- Sila yi Timoteu, ca sa vie cat mai eunind IT imbunarA,ci ducendu 'i in afarA rind la densul, pieced,.
'i rugan sit piece din orac. 4o Iar ei
Pavel predictt la Atena.
ecind din inchisoare intrart in case
x6 $i pe cand Pave] 'i actepta In
LidiT, ei vezend pe frati 'I mfinghearA,
Atena, spiritul lui fu initsprit in sine
ci apoi plecarit.
vezend c& oracul este plin de idol!.
Pavel cu Sila i Timoteu la Tesalonic. 17 Dec! vorbi in sinagoga cu Iudei ci
$i trecend prin Amfipoli ci Apo- cu temetori de Dumnezeu, ei in tirg
17 Ionia venire, In Tesalonic, uncle in fie care zi an cei care '1 intilniau.

www.dacoromanica.ro

59

FAPTELE A POSTOLILOR.
[17.18-18.17.
$i uni dintre filosofi Epicurel ci local lor. 34 $i uni bkrbati alAtuStoicl intrau in vorbl cu (Mitsui, ci randu se pe langl densul crezurii, in
sift ziceau: ce ar urea sa spue acest tre care ci Dionisiu Areopagitul, ci o
vorbaret? Iar alti ziceau: se pare el femee cu numele Damari, ci alti im
este vestitor de zeitati streine; pentru preunl cu denqi.
ea le binevestia pe liens ci invierea. Pavel sic! la Corint
cu Acuila qi Priszg $i luandu '1 cu densi it duserA
cila. Galione proconsulul.
la Areopag zicend: putem sti ce este
aceasta invataturl nol ce se vesteste
Dupe acestea plecand din Atena
de catre tine? 20 Cad aduci in auzul 18 veni la Corint. 2 $i afla pe un
nostru ceva strein; deci stintem ho- Iudeu cu numele Acuila, de neam din
tariti sit stim ce va BA fie aceasta. Pont, venit de curind din Italia, ci pe
21
Ateniani tots ci streini care se Priscila femeea lui, pentru ca Claudia
afla de obiceiu acolo nu aveau timp dase poruncit ca toti Iudei el piece din
120
x8

3 $i find
biascA ceva sau sa auzl ceva mai el el era de aceeac meserie remase la
ei ci lucrau, cad' erau de meserie fa22 Atunci Pavel stand in mijlocul Rod de corturi.
potrivit pentru nijnic alt, decht sa vor- Roma; la densi veni Pavel;

4 $i vorbia in sina-

Areopagului zise: Barba* Ateniani, gogl in fie care sambetA, ci indupleca


intru toate ye vez pe vol mai temetorl Iudei c1 Eleni.
de Dumnezeu.

z3 Cad trecend ci

5 $i cand venirA din Macedonia Silo

privind de aproape lucrurile de mare


cinste ale voastre am giisit ci un altar
pe care este scris: NECUNOSCUTULUI DUMNEZEU. Dee! ceea ce voi
cinstiti foarte mult fara sa cunonsteti,
aceasta ye vestesc eu voe. 24 Dumnezeu care flcu lumea ci toate ce stint
inteensa, acesta find Domnul cerulni
si at pamentului nu loeueste in temple

ci Timoteu, Pavel era cu tan' prins de


invataturA, aducend dovezi Iudeilor ca
Iisus este Christosul. 6 Dar ei improtivindu se 0 defaimand, Panel seu-

buintA de ceva, el ensuci dand tuturor


vicata ci suflare ci toate; z6 A fAcut
dintr'un singe ori ce neam de oameni
sa locuiasca pbste toad& fats pitmen-

Crispu mai marele sinagogei crezu im-

turandu 'ci hainele zise catre densi:


singele vostru vie peste capul vostru;

eu stint curet; de aci 'naiute me voi


duce la neamuri.

7 $i esind de acolo

veni in casa unuia cu numele Titu


facute de maini, 25 NMI nu este slu- Iustu temetor de Dumnezeu, a carui
jit de maini omenesti ca avend tre- casa era vecinl cu sinagoga. 8 $1

tului , intocmind timpurl hotarite ci

marginile locuirii lor, 27 SA caute


pe Dumnezeu, doar eel putin '1 ar pipai ci '1 ar afla, desi nu este departe
de fie care dintre nol; 28 Caci in-

teensul vetttim si ne miscam ci siintem,

dupe cum ei uni dintr'ai vostri poeti


au zis: en ci no! santem din neamul

preuna cu toatA casa lui in Domnul;


ci multi dintre Corinteni auzind ereaunt ci furA botezati.
g $1 Domnul zise intr'o vedenie de
noapte lui Pavel: nu te teme ci vorbeste 0 nu tacea, zo Pentru cif eu
stint cu tine ci nimenca nu va pune
mina pe tine ca sa 'ti faca reu, fiind
el mult popor am eu in acest oral.
n $i sezu un an ci case lent, invatand intre denci cuvintul lui Dum-

lui. 29 Deci din neamul lui Dumne- nezeu.


zeu Sind, nu trebue sa gtindim cA.Dum12 Dar pe cand Galione era pro-

nezeirea este asemenea cu our sau argint sau peatrA, cioplitura a mestetsugului ci a ge.ndiril omului! 3o Drept
aceea Dumnezeu trecend cu vederea

tnnpurile nectiintei di de stirs acum


oamenilor ca toti de pretutindenea sa
se pocalasel, 3z Pentru el a pus o

zit in care va sit judece lumea in drep-

tate printr'un barbat, pe care '1 a rindud, dupe ce dete tuturor credintkprin
aceea ca '1 a invieat dintre morti.
32 $i auzind de inviere de morti
aid 'Eli bateau joc, tar alti ziserA: te
vom asculta despre aceasta ci alta
(lath.

33 Asa fiiud, Pavel esi din mij-

consul al Achaei, Iudei pasira intr'un


gand improtiva lui Pavel ci 'I dusera
la judecatorie, 13 Zicend ca acesta
indupleca prin cuvinte amagitoare pe
oameni ea sa se inchine afara din lege
lui Dumnezeu. 14 $i pe cand Pavel
era sa deschidi gura, Galione zise catre Iudei: data ar fi vr'o nedreptatire
sau faptii vicleanit, Iudeilor, co drept
cuvint v'ac ingadui. z5 Dar find el
stint neintelegeri despre inviltatura ci
nume ci despre legea voastrA, yeti vedea voi ensive, eu nu voesc el fiu judecAtor al acestora. 16 $i goni de
la judecatorie. 17 $i toti Eleni pu-

www.dacoromanica.ro

FAPTELE APOSTOLILOR.
18.18-19.21.]
121
n8nd mina pe Sostene, ma' marele botezul lui Than. 4 Atuncl Pavel zise:
sinagogei, it bateau inaintea judeca- loan a botezat botez de pocainta, zitorit. i lui Galione nu 'i pasa nimic dud poporului ca sa creaza in eel
de acestea.
Paved se intdrce prin Efes da Ierusalim
fi Antiochea.
x8 Iar Pavel mat remanend Ruche
destule zile, lasand fratilor remas bun

care vine dupe densul, adeca in Iisus.

5 $i auziud furl botezatt in numele


Domnului Iisus.

6 $i dupe ce 'si

puse Pavel mainile asupra lor veni

spiritul sant peste (184, ci vorbiatt in


limbi Qi profetizau. 7 $i tott barbati
se duso pe ape. in Siria, si impreuna erau ca la doisprezece.

cu demi' Priscila si Acuila, care 'si


8 $i intrand in sinagoga cuvinta
tunde capul in Chenchre, cad ayes o fart sfieala in timp de trei luni, vorIjuruinta. 19 Si ajunsera la Efes,
bind eu ei si induplecandu 'i la cele
asi
pe aceia acolo, iar el intrand in despre imperatiea lui Dumnezeu. 9 Si
sinagoga vorbi cu Iudei. 20 $i ru- de oare ce uni erau invirtosatt ci nu
gandu '1 ei ca se. remae mat mult timp se induplecau vorbind de reu calea
la demi, el nu se invoi,

21 Ci le Iasi Domnului inaintea multimit, Pavel


remas bun zicend: trebue negresit ca eu despartindu se de ei deosibi pe ucesci fat la Jerusalem serbcitoarea ce vine, nict Bei, vorbind in fie care zi in 'coals
gi iar me vol intoarce la voi vrend lui Tiranu.
Dumnezeu, si pled, de la Efes.
xo $i aceasta se facu in timp de doi

22 $i dupe ce se dete jos la Cesa- ant, 'Meat auzira cuvintul Domnului

rea, mergend la Jerusalem si facend tots care locuesc in Asia, stet Tilde
urart bisericei, se dune in jos la An- cat ci ElenT.
tiochea,
xx $i Dumnezeu facea prin ma:tulle
lui
Pavel minunt nu de cele neinsemA treia cdldtorie apostolicd a lui Pavel. nate,
12 heat si cterpre sau maApo line 442 Efes.
hrame de la corpul lut erau aduse

23 $i stand catva timp pleca, tre- peste cei bolnavi, ci hoalele se dedud prin Galatia si Frigia, intarind partau de la densi si spiritele rele
pe tot' ucenici.
esiaa shalt.
24 Iar un Iudeu cu numele Apo13 $i oare care dintre Iudei exor-

line, de neam din Alexandria, barbat cist! care umbla din lot in loc incerinviitat, tare fiind in scripture., veni la card sa numiascl peste cei care au
Efes. 25 Acesta fusese inviitat in ca- spirite rele numele Domnului Iisus zi-

lea Domnului; si ferbend in spiritul and: ye jur pe Iisus pe care '1 presett vorbia si invata cu deamenuntul dict! Pavel. x4 $i erau oare care fit,
cele despre lisus, deci cunostea numal apte ai unui Scheva mat mare preot
botezul lui Ioan; 26 Acesta incepu Iudeu, care faceau aceasta. 15 Dar
a vorbi farli sfieall in sinagoga. $i spiritul reu respunzend le zise: pe
auzindu '1 Priscila si Acuila it luara lisus it cunosc Qt pe Pavel il Ohl; dar
la denci ci mat eu deamenuntul II in- vet eine sfintett? x6 $i omul, in care
vatara calea lui Dumnezeu. 27 $i era spiritul reu, sdrind asupra lor si
hotarindu se se. treats in Achaia, frati biruind pe amendoi avu aca de mare
scrisera catre ucenici iudemnand ca se. putere improtiva lor, 'neat fugird din
'1 primiasce.. Acesta venind ajuta prin aces case. golt si 111141.

darul dui Dumnezeu mult celor care


crezusera. 28 Cad' puternic, prin netagaduite cuvinte, dovedi Iudeilor inaintea lumil, aratand prin scripturl ea
Iisus este Christosul.
Pavel invata in Efes

17 $i aceasta fu cunoscut tuturor


Iudeilor ci Elenilor care locuesc in

19 Pavel trec8nd prin partile de sus


veni la Efes si gasi pe uni ucenici.
a Si zise catre denci: primit 41 spirit
sant dupe ce at' crezut? Iar ei zisera

cartile le ardeau inaintea tuturor; Qi


socotira preturile lor impreunu, si ga-

Efes, Qi cdzu temere peste densi totT,

ci se maria numele Domnului Iisus;


x8 $i multi dintre cei care crezusera

veniau, marturisindu se si spunend faptele lor. 19 $i multi dintre cei care


$i pe cand Apo line era in Corint, facura lucrurt de nici un folos aducend

sir& in argint cinci zeci de mil de


drachme.

20 Asa de puternic sporia

catre (18118;11: dar nici n'am auzit data ci se intaria cuvintul Domnului.

este spirit sant. 3 $i le zise: in ce


21 $1 cand furs implinite acestea,
ati fort dar botezatT? $i ei zisera: in Pavel 'st puse in spirit ea, trecend grin

www.dacoromanica.ro

59 *

FAPTELE A POSTOLILOR.
[19. 22-20.13
Macedonia si Achaia sit se duck la cele sante nici deflime.tori ai Zeitei
Ierusa1em, zicend cit dupe ce vol fi noastre. 38 Deci dar daca Demetriu
fost acolo trebue ca sit vez si Roma. si cei impreunt cu densul mesterl an
22 *1 trimitend in Macedonia pe doi cuvint improtiva cuiva, adunari pentru
dintre cei care 'i slujau lui, pe Timo- judecare se tin si proconsuli stint; at se
teu Eli Erastu, el se tinu catva timp theme in judecata uni pe alti. 39 Iar
daca cereti ceva despre altele se va
spre Asia.
Irenuri in adunarea legiuitit. 4o Cad
Re-solla argintarului Demetriu.
stintem in primejdie d'a fi chemati la
23 *1 in timpul acela se face nu judecatit pentru rescoala de aste.zi, neputina turburare despre calea Domnu- fiind nicl o pricina pentru care vom
liti.
24 Cad un argintar, cu numele putea da cuvint in privinta acestei inDemetriu, facend temple mid de ar- grAmadiri. 41 Si mend acestea dete
gint ale Dianei dedea mesterilor nu drumul adunlrii.
putin de lucru; 25 Adunand pe acestia $i pe lucratori pentru uncle ea Pavel inva(ii in Macedonia fi Grecia.
acestea zise: barbatl, stiti el din acest La Milet vorbeqte bdtrinilor de care se
desparte.
lucru ne este traiul, 26 $i vedeti Qi
auzitl el nu numal la Efes ci mai in
$i dupe ce inceta turburarea, Patoati Asia, Pavel acesta induplecand 20 vel trimitend se. vie ucenici sei,
abate gloatit destull, zieend el nu stint 0 zicendu le remas bun pleca sit se
122

dumnezei aceia care sant facutl de duel in Macedonia. z $i treeend prin


27 Dar nu numal aceastil partile acelea, Qi prin melte cuvinte inparte ne este in primejdie ca st emit demnandu veni in Elada,
maini.

in dispret, ci si santuarul marei Zeite


3 $i remanend acolo trei lunT, si
Diana sit fie socotit intru nimic, si are pandit fiind el de catre Iudel tend era
sii fie chiar nimicita mAretiea ei, pe sit se duct in Siria, gasi cu cale stt se
care toata Asia si toati lumea o cm- intoareit prin Macedonia. 4 $i '1 insteqte.
soti penis in Asia Sopatru din Berea,
28 Iar ei auzind si umplandu se de
lui Piru, iar dintre Tesaloniceni
mitnie strigau zicond: Mare este Diana Aristarch ci Secund si Gaiu din Derbe
Efesenilor. 29 $i se umplu orasul de si Timoteu, iar dintre cei din Asia TiamestecaturA, ci intr'un gand pornirL chic si Trofim; 5 Acestia ducendu se
in teatru, rapind cu densi pe Caiu ci inainte ne asteptara in Troa. 6 $i
Aristarch Macedoneni, impreuna call- dupe zilele azimelor noT am plecat pe
tort ai lui Pavel. 3o $i Pavel hota- apt de la Filipi, ci pone in cinci zile
rinda se sit intre in popor, nu 'I lesara am venit in densi in Troa, unde am
ucenici; 3x $i uni dintrz. capetenii1e remas sapte zile.
Asa, prieteni fiindu
trimitend la
Pavel invie:zd pe Eutichu.
densul it rugau sa nu se duel la teatru.
32 Deci uni strigau alt ceva; cad adu7 $i in inteia zi a saptaminei adunarea era amestecata, i cei mai multi nandu ne not ca st frangem paine
nu stiau pentru ce se adunasera. 33 A- Pavel, avend de gand sa plece a doa
tunel facurit pe Alexandre st easa din zi, vorbi cu denci c1 intinse euvintarea
gloata, impingendu '1 Iudei inainte. $i pea la mezul noptil. 8 $i erau deAlexandre fecend semn cu mina voia stele lumini aprinse in camera de sus
st se apere Inaintea poporului. 34 Dar unde ne aflam adunatl. g $i un tener
ei eunoseend ca este Iudeu, se face cu numele Eutichu cezend pe fcrea.strii,
un glas din partea tuturor strigand cufundat in somn adinc, pe and Pavel
cam doe ceasurl: Mare este Diana Efe- vorbia cu densi mereu inainte, tarit
senilor.
fiind de some elzu jos din al treilea
35 Atunci cancelarul potolind gloats rind ci fu ridicat mort. io Iar Pavel
zise: barbatl Efeseni, tine este oare dandu se jos se plecit peste densul si

dintre oameni care nu cunoacte el luandu '1 in brate zise: nu v11 speriati,
oracul Efesenilor este slujitor al marei Diane si al chipului ei cazut de la
Joe? 36 Deci fart cuvint de improtivire fiind acestea, se euvine ca vol
st fip linistiti si se, nu faceti nimic cu
pornire nechibzuita. 37 Cad ati adus
pe blrbati acestia nefiind Ind furl de

cad sufletul lui este inteensul. r i $i


venind sus ci frangend painea si gustand, si vorbind de indestul pent la
zori pled, apoi. 12 Iar ei aduserit pe
baeat via, si se mangileara peste mesurt.
13 Si ad plecand inainte pe vas no

www.dacoromanica.ro

20.14- 21.9.]

FAPTELE APOSTOLILOR.
123
dintre vol ensive se vor ridica barbatI
vorbind lucruri sucite on se. tragit dupe
densi pe ucenicT.
3x Drept aceea

am due la Asu, avend a lua de acolo


pe Pavel iaras cu no:, cad astfel rinduise, de care ce el avea se. mearge
pe jos. x4 Iar and ne intilni la Asu,
luandu '1 iar cu not am venit la Mitilene.
15 $i de acolo plecand pe ape
am ajuns a doa zi indreptu Chiului, si
in zioa urmatoare ne apropieram de

vegheati aducendu ye aminte ce trei


ant noapte Qi zi n'am incetat afetuind
Cu lacrami pe fie care dintre voi.
32 $i acum ye incredintez lui Dum-

nezeu ci cuvintului darului seu, care


Samu @i reManend in Troghilu am ye- poate se ye intariasca i sii ve dea
nit a doa zi la Milet. i6 Cad Pavel rnostenire intre totT cei sentitT. 33 N'am
gasi cu cale se. treats pe ape, pe lenge. dorit argint eau our eau imbreceminte
Efes, pentru ca sit nu 'i se intimple sa de in nimenea. 34 Vol ensive cunoaintarzie in Asia; cad se grabia sit fie, stett ce aceste maint au slujit pentru
data ar fi cu putintit, in Jerusalem cele trebuincloase mie ci celor frnin zioa cincizecimil.

preune. cu mine. 35 In toate v'am


ca astfel ostenindu ve trebue
tipostolul isi is remas bun de la cei aratat,
se sprijniti pe cei care sant slabl, Qi
mai batrani ai obstei din Efes.
sa tinett minte cuvintele Domnului
17 $i de la Milet trimitend la Efes Lane, ca ensusT el a zis: fericit este a
theme. pe batrini bisericei sit vie la da mat mult, decal a lua.
densul.
x8 Si cand venire la (Muni
36 $i acestea zicend, ingenuchind
le zise:
se rugs inwreuna cu (lentil. 37 $i
Vol stiff cum am fost cu vol tot plansul tuturor a fost de indestul, gi
timpul din inteia zi de cand am caleat plecandu se pe gatul lui Pavel fl sain Asia,
ig Slujind Domnului cu rutau, 38 Simtind durere mat ales
total smereniea Qi cu lacranit Qi incer- pentru cuvintul pe care fl zisese, ea
cart ce mi s'au intimplat in pandirile n'au s# mat vazit fata lui. $i '1 in:to-

Iudeilor;

20 Cum n am micsorat ni- tire. pone Is. vas.

din cele de folos ca sa nu ye


vestesc voe si sit ye invitt in fata tu- Calatoriea lui Pavel la Ierusalem. La

p:tie

turor si prin case, 21 Dovedind add Cesarea Agab pro fetizeazci lui Pavel ca
Iudeilor cat si Elenilor pocainta spre va fi print; fi legat. In Ierusaletn e primit de Iacob.
Dumnezeu Qi credh4a in Domnul nostru Iisus Christos.
$i dupe ce ne despertirem de ei
22 $i acum lam eu silit fiind in 2I am plecat pe ape yi tinend dru.-

spiritul melt me due in Jerusalem, mul drept am venit In Con, $i a don 2.1
nectiind cele ce au sit 'mi se intimple
acolo,
23 Decat numal ce, spiritul
sant 'mi dovedecte in fie care ores ziand ea lanjurt qi strimtorart me asteapta. 24 Dar mie ensumi nu 'mi soeotese sufletul vrednic de niel un cuvint ca sa 'mi savirsese calea et inser-

la Rodu, si de acolo la Patera.

2 $i

gasind un vas care era sa treats in


Fenicia, suindu ne in el plecaram pe
ape. 3 Dar zerind Cipru si lasandu
'1 la stanga mergeam spre Siria, si ne
am dat Joe la Tiru; pentru ca in acel

loc se descarca vasul de povare. 4 $i


cinarea pe care am luat'o de la Domnul am remas acolo sapte zile, dupe ce
liens, spre a marturisi evangheliea da- cautand cu dinadinsul am Omit uceniel, care spuneau prin spiritul sant
rului lui Dumnezeu.

25 $i acum iata eu stiu ce. nu vett ltti Pavel ca nu trebue sit se duce la
mat vedea fata mea voi toil, printre Jerusalem. 5 $i cand am facut zilele
care am trecut predicand imperatiea deplin, esind am plecat insotindu ne
lui Dumnezeu. 26 De aceea ye mar- tool cu femel Qi copil pane afare din
turisesc in zioa de astazi ca eu curat orals ci ingenuchind pe term rugandu
stint de singele tuturor. 27 Cact nu ne, 6 Ne am despartit uni de alit, ci
m'am ferit se. ye vestesc voe toata ne am suit in vas, iar densi se intoarhotitrirea lui Dumnezeu.

28 De aceea sera in casele lor.

luatt aminte de vol &sive si de toata

7 ler nol sfirsind de tot calittoriea

turma in care spiritul sant v'a pus de la Tiru am ajuns in Ptolemaida, gi

episcopl, ca sit pastoritl biserica Dom- urand bun gesit fratilor am remas o
nului, pe care '1st a dobindit'o prin en- zi la densi. 8 $i a don zi ecind am
stun singele seu. 29 Eu stiu ca dupe venit in Cesarea; si intrand in casa
plecarea mea vor intra intre vol lupl lui Fi lip, fiind tin evangbelist din cei
3o $i #apte, am remas in &emu]. g Ace
grozavl, necrutand turma,

www.dacoromanica.ro

FAPTELE A POSTOLILOR.
121.10 -40.
eta avea patru fiTce fecToare care pro- pi de ce este sugrumat pi de desfranare.
fetizau.
z6 Atunci Pavel luand en sine pe
to $i remAnend noT mai multe zile
124

barbati aceia, curatindu se impreuni


cu denpi in zioa urmatoare, intra in
santuar, dand de ptire implinirea zilelor de curAtire, pane ce fu adus darul
ritul sant: aatfel vor lega Iudei in pentru fie care dintre denei.
Jerusalem pe bArbatul a anti incin- Pavel e prins in templu psi. adus in Lagetoare este aceasta pi 'I vor da prins
vein din Judea un profet cu numele
Agab, ix $1 intrand la noT pi luand
incingetoarea lui Pavel, legendu 'al
picioarele pi mainile zise: apt', zice spi-

bera romans.
27 $i cand erau sit se sfirpiascl cele
cei care stint de loe de acolo it in- papte zile, Iudei din Asia zArindu '1 in
demnam ca se. nu se duce, la Ierusa- sautuar, intarita toata gloata ei puserA
13 Atunci Pavel respunse pi mainile pe dinsul, 28 Strigand: barlem.

in mainile neamurilor.
12 $i cand auzirArn acestea, noT pi

zise: ce facet! plangend pi sdrobindu


'mi inima? CAcT eu stint gata pentru
numele Domnului Iisus nu numal a fi
legat ci ei a muri la Jerusalem. 14 $1
ne induplecandu se el ne am liniptit
zicend: face se voea Domnulni.

bap Israeliti, dap ajutor; acesta este


omul care invata pe top de pretutindin! Improtiva poporului Qi a legit pi

a locului aceatuia, ba incite pi Eleul


aduse in santuar pi a spurcat acest loc

sant;

29 CAci zilrisera mai 'nainte in

15 Iar dupe aceste zile preglitip ()rap en (Mitsui pe Trofim Efeseanul,


Sind ne am due la Ierusalem; i6 i despre care gandiau cit Pavel '1 a adus
venire impreunA cu noT pi dintre uce- in santuar. 3o $i fu mipeat (wapiti innici de la Cesarea, care ne an adus la treg pi se &duna poporul, 9i apucand
un oare care Mnasone din Cipru, uce- pe Pavel il trAgeau afara din santuar,
nic vechiu, la care furAm primip in pi indatA fura inchise upile.
case ca oaspetl.
3x Dar pe cand cercau ca sit 'I
17 $I sosiVi fiind no! in Jerusalem, omoare vent veste la tribunul cohorfrati ne prima& cu bung vointa.
tei ca tot Ierusalemul este intAritat;
i8 Iar a dos zi intra Pavel im- 32 Acesta de IndatA luand ostapT pi
preunA cu no! la Iacob, pi se adunarii sutapi alerga jos la denpi; iar ei vezend
tot! bAtrini. 19 $i urand sAnAtate la pe tribun pi pe okapi incetaril se bate.
top spunea efite una cu deamenuntul pe Pavel. 33 Atuncl apropiindu se
eele ce facu Dumnezeu intre neamuri tribunul '1 apnea pi porunci se fie le-

gat eu doe lanturT, pi Intreba tine ar


34 $i strigau din
nezeu, ci 'i zisera.: frate, tu vezl cite gloattl, uni intr'un fel, iar alti intr'alzeciEnT de mit stint cei care an crezut, tul; pi ne putend el cunoapte din pripi totT sant plinT de rivng pentru lege; cina sgomotului ce este temeinic, poprin insarcinarea data 1111.

20 $i ei ascultand mariau pe Dum- fi pi ce a feptuit.

ax Dar an fost pueT in cunoetinta runci sa '1 duce. in tabArrt. 35 $i cand


despre tine ca inveti pe tot! Iudei care
stint intre neamuri ca sa ae lepede de
Moise, zicend el ei nu trebue se. taie
imprejur pe copii for nici se umble in
datine. 22 Ce este dar? Negrepit trebue se, as adune multime; cad vor
auzi ca ai venit. 23 DecT fa aceasta
ce 'ti zicem. Avem patru bArbap care
an asupra for juruinta; 24 Pe aceptia
luandu cu tine curate!te te impreunA
en ei, pi cheltuepte pentru &up ca sa
'pi raze, capul, pi top vor cunoapte ca
nu este nimic din aceea ce an fost Inv:gap despre tine, ci urmezi pi tu enguti pAzind legea. 25 Iar pentru nea-

murile care an crezut no! am trimis

Berisoare dupe ce am hotArit, ca ei &arm paziasca nimic de felul acesta deceit

ajunse la trepte se intimpla ea el sit

fie due de catre ostakil din pricina silnicii gloatei; 36 CAA multimea poporului urma strigand: Tea 'I,

37 $i cand era se intre In tabAra


Pavel zice tribunului: mi este oare
ertat sit spun ceva catre tine? Jar el
38 Nu eptt tu dar
Egipteanul care mai 'nainte de aceste
zile Intarita la rescoalit pi acoaae in
zise: ptil elenecte?

puatie pe cei patru mil de bArbap

3g Iar Pavel zise: eu sant


inteadever om Wen, din Term] Cilicii, cetittean al unui rap nu neinsemnat; te rog dar, de. 'mi voe an vorbesc
catre popor. 4o $i dupe ce el 'i dete
voe Pavel stand pe trepte faeu poporului semn cu mina;
$i acanthi se tacere mare le vorbi
ucigapT?

numai ca ei sa se feriasca de ce este


injunghiat pentru idol! pi de singe in limbs ebreeasce. zicend:

www.dacoromanica.ro

22.1 - 23.3.]

FAPTELE APOSTOLILOR.
125
me rugam in santuar eu fui in ulPaul vorbefte poporului despre vedeniea Qi
mire,
Si '1 am vezut zleendn 'mi:
cereascd gi de trimiterea sa la neamuri. grabestez8
i
es1 eurind din Jerusalem;
Cetafean Roman find se improtivefte ca pentru ce. nu
31 vor primi marturiea
sa fie batut.
despre mine. 19 Si eu am zis, DoBarbaki frati gi 064, ascul- amne, ei ensusi ctiu ca en puneam in
tati 'ml apararea catre vol acum. inehisoare si bateam prin sinagogT pe
2 Iar auzind ca le vorbia in limba cei care an crezut in tine; 2o Si cand
ebreesel, tinurit mai mull liniste; stunt' se versa singele lui Stefan martorul
zice: 3 Eu sant barbat Iudeu, nascut ten, cram ci eu ensurni de fata si inin Tarsul Cilicil, dar crescut mare in cuviintam impreun& si paziam vestminacest oras, invatat la picToarele lui tele celor care 'I omorau. 21 Si zise
Gamaliel dupe strasniciea legii parin- catre mine: mergi el eu te vol trimite
testi, plin de rivna Sind pentru Dum- afara intre neamuri in departare.
nezeu dupe cum santeti astazi si vol
22 Si '1 ascultau pene la acest cutot!; 4 En am urmarit aceasta, tale vint, i ridicarg glasul for zicend: Tea
pene la moarte, legend gi (land prinsi de pe parnent pe unul ca acesta; caci
la inchisoare barbati si femel, 5 Dupe nu se cuvine ca el sit traiasca. z3 Si
cum 'mi d& dovada atat archiereul cat pe cand strigau ei gi aruncau jos vestqi toata batrinimea, de la acestia pri- mintele for gi asvirliau Carina in aer,
mind Qi serisorT calve frati m'am dus 24 Tribunul porunci ca el sa fie adus
la Damasc, ca i pe cei care erau in tabgra, zicend sa '1 cerceteze cu loacolo sl '1 aduc legatl la Jerusalem yid de biclu, ca sl afle pentru care
pentru ca s& fie pedepsitl.
pricing strigau asa improtiva lui.
6 Si pe cand mergeam eu gi me 25 Dar cand 11 intinsera pentru bicile
apropiam de Damase, fall de veste in de etude, Pavel zise catre sutasul care
mezul zilei straluci din cer ca un ful- era de fata: ye este oare ertat sa bager imprejurul men o lumina de inde- teti cu bite pe un om Roman si nejustull. 7 Si am chzut in locul unde decat? 26 Si auzind sutasul, ducendu
cram si am auzit un glas zicendu 'mi: se la tribun spuse zicend: ce ai de
Saule, Saule, pentrn ce me urmaresti? gand el fact? CacT omul acesta este

8 Iar eu am respuns: tine esti, Do- Roman. 27 Si venind tribunul 'i zise:
amne? Si zise catre mine: eu sant spune 'mi, tu esti Roman? Si el zise:
Iisus Nazareul pe care tu it urma- aa este. 28 Si tribunul respunse: eu

rest'. g Si cei care erau cu mine za- en multi sum& de bani am dobindit
rira intr'adever lumina, dar n'auzira aceastl cetatenie. Si Pavel zise: dar eu
glasul celui care 'mi vorbia. to Si sant chiar nascut Roman. 29 Dec!
am zis: ce sl fac, Doamne? Iar Dom - indat& se deter& la o parte de la dennu] zise catre mine: sculandu te merge sul cei care aveau s& '1 cerceteze; si
la Damasc, i acolo 'ti se va spune tribunul se temu, dupe co cunoscu el
despre toate ce 'ti stint rinduite ca sa este Roman si ca el fusese legat.
3o Si a doa zi hotarindu se ea enle fact'. I z i find ca nu 'mi ridicam
ochi in sus din pricina maririi acelei noasca ce este temeinic, pentru ce este

luminl, dus Sind de mina de dire cei invinuit de catre Jude!, it deslega, $i

care erau cu mine am venit la Damasc. porunci ca s& se adune mat mare preoiz Si un Anania, barbat temetor de tilor si tot sinedriul, yi aducend jos pe
Dumnezeu dupe lege, dovedit bun de Pavel it puse inaintea lor.
catre tot! Iudei care locuesc acole, Pavel inaintea sinedriului. Desbinarea
x3 Venind la mine si stand aproape 'mi
Aratarea Domzise: hate Saule, uita te in sus. Si en lntre farisei fi saducei.
nului.
chiar in acel teas m'am uitat la el.

Si Pavel uitandu se neclintit la


14 Si el zise: Dumnezeul parintilor
nostri te a ales pe tine ca sa cunosti 23 sinedriu zise: barbati hap, eu in
vointa lui gi sl vezl pe cel Drept gi total cunoctinta bung de mine &sum
sa auzl glas din gura lui, 15 Ca vel m'am purtat in chemarea mea pentru
fi martur pentru densul la tot! oameni Dumnezeu pene in aceastl zi. 2 Iar
despre cele ce ai vezut Qi ai auzit. archiereul Anania porunci celor care
16 Si acum ce ai in gaud? Sculandu steteau langa (Mitsui ca sg. '1 bata peste
ra. 3 Atunci Pavel zise catre el:
te, boteaza te i spala 'ti pecatele tale,
umnezeu te va bate pe tine, perete
dupe ce ye! fi chemat numele lui.
17 Si cand me intorsel la Ierusalem varuit, chiar tu vezT judecandu me dupe

www.dacoromanica.ro

FAPTELE A POSTOLILOR.
[23. 4-35.
lege, Qi eiticand legea poruncesti sd fiu luindu 'I 11 duse la tribun Qi zise: Pabatut? 4 Iar cei care steteau de feta, vel care este Inchis chemandu me is
zisera: pe archiereul lui Dumnezeu it sine me twit sa aduc la tine pe acest
infruntezl? 5 $i Pavel respunse: nu tenet, avend sa 'ti vorbiasca ceva.
stiam, fratilor, ce. este archiereu; cad ig $i tribunul luandu 'I de mine Qi
este eerie: ,,pe mai marele poporului ducendu '1 la o parte intrebit: ce este
ce ai sa 'mi spur? 2o Si el zise ca.
ten nu '1 vorbi de reit."
126

6 $i cunoscend Pavel ca o parte Iudei s'au inteleles se te roage ea

este de saducel, iar alta de farisel striga matne se aduet jos la sinedriu pe Pain sinedriu: berbatt frati, eu stint vel, ea cum ar avea de gaud sd cercefariseu, fiu al fariseilor; pentru na- teze mat cu deamenuntul despre densul.
dejde Qi inviere dintre morn BMA cer- 21 Dect tu nu te inerede lor; caci mat
Inuit de patruzect de berbatt dintre
cetat eu.

7 Ii ziand el aceasta se ivi nein- densi 11 pandesc, ca uni care s'au dat

telegere intre farisel Qi saducel; si des- pe ei ensust anatema, ca nici se nu


binate fu multimea. 8 Pentru ca ca- manence nici sit nu bea pene And nu
ducei zic cit nu este inviere, 'del anger, '1 vor fi repus; si acum stint gate actepnici spirit; iar farisei pe amendoe le tend fageduinta de in tine. 22 Dect
merturisesc.
g $i se facu striget tribunul dete tenerului drumul, porunmare, si sculandu se uni dintre &tau- cind se, nu spue la nimenl, ce. ai facut

rail din partea fariseilor sL certau zi- cunoscut acestea dare mine.
23 $i chemand In sine pe doi oare
cend: nisi un reu nu gesim in acest
om; dar data spirit 'i a vorbit sau care dintre statist zise: de in al treilea
anger? ro Si facendu se mare nein- ceas din noapte aveti gata doe sate de
telegere, tribunul ternendu se ca Pavel ostasY Qi saptezect de calerett si doe
se nu fie sfasiat de catre densi po- Bute de arcast ca se mearge p8ne in
runci ca venind ostirea jos se '1 ril- Cesarea, 24 $i sa aducetl dobitoace
piascii, din mijlocul lor si se '1 duce de povare. ca punend pe Pavel se '1
in tabere.
duce bine la Felix procuratorul,
xx Jar in noaptea urmatoare stand
25 Scriind scrisoare ce avea acest
Domnul Tanga el zise: indrasneste; ca coprins: 26 Claudiu Lisia alesului produpe cum ai marturisit cele despre curator Felix, multa sanatate. 27 Pe
mine Ia Jerusalem, astfel trebue ca tu acest berbat, prins fiind de cetre Iudei
sa martitrisestt si in Roma.
Qi avend se. fie omorit de densi, venind
eu cu ostire '1 am scepat, afland ea
Incercarea de a ucide pe Pavel este sa- este Roman. 28 $i voind sa cunose
darnicitti prim aducerea sa la Cesarea. bine vina pentru care 11 pirau '1 am
rz $i fecendu se ziolt Iudei dupe ce adus in sinedriul lor, 29 'L am &sit
s'au strins in ceate. se deter& pe ei en- pirit pentru nedomirirl ale legit lor,
Bust anatema, zicend nici sa, nu me- dar ne avend nici o vine vrednice de
nines nici sa nu bea pene cand nu moarte sau de legaturt. 3o $i aduomoare. pe Pavel. 13 $i erau mat cendu 'mi se in cunostinte ce are se
multi de patruzect cei care fecure acest fie o curse din partea Iudeilor improjurement impreune; 14 Care ducendu tiva acestui barbat, de indata,' 'I am
se In mat marl preotilor si in betrint trimis in tine, poruncind Qi celor care
zisere: cu anatema ne am dat pe not 'I invinuesc se spunit inainta to cele
engine anatema se. nu gustam nimic One improtiva lui. Fit sant-dos.
and nu omorIm pe Pavel. x5 Acum
31 Dect ostasi luand pe Pavel, dupe
dar vol impreune cu sinedriul facets cum be fusese rinduit, it (timer& noapcunoscut tribunului pentru ca sit '1 tea la Antipatri. 32 Si a doe zi se
aduce jos in vol ca cum att avea de intoarsere in tabard, lesand pe celerett
grind se hotariti mat cu deamenuntul sa se duca cu densul; 33 Care, incele despre densul; iar nob, mat 'nainte trend in Cesarea Qi (lend procuratorude a se apropia el sfintem gata se '1 lui scrisoarea, infatisare Qi pe Pavel.
repunem.

i procuratorul citind Qi intre34


16 Dar fiul surorei lui Pavel auzind band din care tinut este, si afland
de pendirea lor, venind Qi intrand in ca din Cilicia, 35 Zise: te vol
tabard spuse lui Pavel. r7 $i Pavel asculta cu deamenuntul, cand vor fi
chemand la sine pe unul dintre sutasi venit gi cei care te invinuesc; po-

zise: du pe acest tear Ia tribun, cad runcind ca el sit fie pezit in pretoriul
are ea 'i spuna ceva. r8 Dect el lui Erod.

www.dacoromanica.ro

24.1 -215 7.]

FAPTELE APOSTOLILOR.

127

din Asia curgtit In santuar, nu


Pavel se apdrd inaintea lui Felix de Jude!
gloata, nici cu sgomot, 19 Aceia
invinuirea ce 'i se aduce de Tertud ,Si. cu
Iudei, qi vorbefte inaintea lui Felix fi trebuia sa fie de Ltd inaintea ta ci sa
me invinuiasca, daca ar avea ceva imDrusilei.
protiva mea, 20 Sau chiar aceetia sa
Si dupg chid zile veni archiereul spuna, ee nedreptate au gasit, cand am
Annum cu uni bAtrini si cu tin stat inaintea sinedriului, 21 Decal
retor Tertul, care facing cunoscut pro- numal acest singur cuvint pe care '1
curatorului improtiva lui Pavel.
am rostit tare, stand intre denei, cg,
2 Si chemat fiind el, Tertul incepu pentru inviere dintre morti aunt cercesg, '1 invinuiasca zicend:
3 Avend tat eu astAzi inaintea voastrg,.
prize tine parte de multA pace si de in22 Si Felix, auzind acestea, amAna
tocmiri bune faeute acestui neam prin pentru alts data, ctiind mai cu deaingrijirea ta in ori ce parte si pretu- mgnuntul cele despre calea. aceasta,
tindinea, no! cunoactem, alesule Felix, zicend: cand va fi venit tribunul Lisia,
cu toatii multumirea. 4 Dar ea sa nu voi hotAri cele ale voastre; 23 Pote in mult timp, te rog sa ne asculti runcind sutaeului ca Pavel sa fie tinut
pe scurt cu a ta bung. vointa. 5 Cad' in paza Qi sg, aibe liniste ci sa nu
afland pe barbatul acesta aducgtor de opriascA pe nimenea dintre ai lui ca sa
peire c' indemnand la rgscoala pe toti
slujasca. 24 Si dupe cateva zile
Iudei care stint peste tot pamentul lo- venind Felix cu Drusila femeea ea,
cuit, Sind capetenie a eresil Nazareilor, care era ludee, trimise sg, cheme pe
6 Care a Incercat BA spurce ci santua- Pavel, si '1 asculta despre credinta in
rul, Qi pe care am pus mans., 7 $i Christos EMS. 25 Si vorbind el cu

24

am volt sd '1 judectim dupe legea noastra, del* despre dreptate i infranare ci

dar venind tribunul Lisia '1 a due jos despre judecata viitoare, Felix infricocu multi silnicie din mtiinile noastre, po- sandu se respunse: pentru acum du te,
runcind celor care '1 invinuiau sd vie gi cand vol avea timp potrivit te vol
inaintea ta; 8 De la care pot!, ensuti chema iar, 26 Aeteptand In acelag
cercetand cu scumpatate, se, cunocti cu timp eg. 'i se vor da ban! de catre Padeamgnuntul despre toate acestea pen- vel, pentru ca sd
dea drumul; de
tru care no! '1 invinuim.
aceea Qi mai adesea trimitend ea '1
g Si se invoirg $i Iudei zicend ca cheme vorbia cu dgnsul.
acestea asa stint.
27 Si implinindu se doi an!, Felix
to Si Pavel respunse, dupg ce pro- avu urmac pe Porciu Festu; ci Felix
curatorul S.= semn sa vorbiascg.: voind BA
dobindiascA multumire de
$tiind ca tu de multi an! ecti judecg,- la Iudei lass pe Pavel litchis.
tor acestui neam, bucuros me spar de
cele pentru mine ensumi, is Putend Pavel se apeirei inaintea lui Festu fi a
Iudeilor veniff la Cesarea.
tu cunoaste bine ca nu am mai mult
de doesprezece zile, de cand am venit
Deei Festu, dupe ce pg.si pe tinula Ierusalem ca sa me inchin; 12 Si 25 tul seu, se duse dupe trei zile de
nici in santuar nu m'au gAsit vorbind la Cesarea la Jerusalem. 2 Si mai
catre cineva sau fAcend rgscoalit de magi preotilor ci fruntasi Iudeilor
gloata, nici in sinagoe nici prin oras, facura cunoscut improtiva lui Pavel,
13 Nici nu pot sa it dovediascg, cele 3 Si '1 rugau cerenti ea indatorire impentru care me invinuesc ei acum. protiva lui ca sa trimitg, BA, '1 cheme
14 Dar 'ti mg,rturisesc aceasta, ea po- la Jerusalem, facend ei din aceasta o
trivit cu calea pe care densi o numesc cursa ca sa '1 repue pe tale. 4 Dar
eresie, slujesc inteadever Dumnezeului Festu respunse ca Pavel este tinut in
parintese, crezend toate cele scrise dupe paza la Cesarea, si cg, el ensue! IAA sa
lege si in profetl, 15 Avend in Dum- piece in curind; 5 Dec! care dintre

nezeu nadejde, pe care si acectia en- voi stint in stare, zise el, venind imsuet o au, cg, are sa,' fie inviere a drep- preuna cu mine, sa '1 invinuiasca, dael
tilor e a nedreptilor. x6 De aceea si este ceva necuviincios in acest barbat,
6 Si stand intre densi nu mai mult
eu ensumi me ostenesc sa am in totdauna intreagii cunostinta de mine de opt zau zece zile, venind la Cesainaintea lui Dumnezeu si a oamenilor. rea, sgzend a doa zi pe scaunul de jii17 Si dupe mat multi an! am venit ca decAtor porunci ca Pavel sa fie adus.
sa fac milostenil pentru neamul meu yi 7 Si venind el, it inconjurarg Judd
darurl; a La care m'au gasit uni care veniserg de la Jerusalem, aducend

www.dacoromanica.ro

[25.8-28.9.
FAPTELE A POSTOLILOR.
21 Si Agripa rise catre Festu: as
improtiva lui multe si grele Ynvinuirl
pe care nu puteau BA le dovediasel, vrea rri en ensumi sA auz pe acest ow.
8 Pe cand Pavel se apAra ca n'a gre- Maine 11 veT auzi, zise el.
23 Dec! a doa zi venind Agripa si
sit ceva Die' fate. de legea Iudeilor,
nicl fat& de santuar, nici late. de Cesar. Berenice cu multA pompa, si intrand
g Dar Festu, voind sA dobindiasee. ei in auditoriu impreuna, cu tribuni Qi
multumire de la Iudei, respunzend lui barbati cei mai alesi ai orasului, si
Pavel zise: voestI ca mergend la Jeru- poruncind Festu, Pavel fu adus.
24 Si Festu zice: Imperate Agripa
salem sit flu judecat acolo inaintea mea
pentru acestea? ro Si Pavel zise: eu si tot' bilrbati care santetT de fata en
stau inaintea scaunulni de judecator no!, priviti pe acesta despre care 'rni
al Cesarului, unde trebue sh Su jude- a vorbit toatA multimea Iudeilor in
cat; pe Indel cu nimic nu 'i am ne- Jerusalem i aci, strigand ea el trebue
dreptatit, dupe cum si tu mai bine en- sa, nu maI fie viu. 25 Dar en am innosti.
xi Dec! dar, data nu stint in teles tit el n'a fAptuit nimic vrednic
drept si am fnptuit ceva vrednic de de moarte, si acesta ensusi cerend sa
moarte, nu me feresc de moarte; iar fie judecat de Augustul, am botarit sa
data nu este nimic din acelea pentru '1 trimit. 26 Despre care nu am ceva
care acestia me invinuesc, nimeni nu temeinic ca se. scriu Domnului meu.
poatc sa me dea lor. Cer s& fiu judecat De aceea '1 am adus Inaintea voastra
si mai ales inaintea ta, Imperate Agride Cesarul.
rz Atunci Festu chibzuind impreuna pa, pentru ea facendu se cercetare
cu cei chemati a se sfiltui respunse: ai cu deamenuntul ea am ce se, sA scriu.
cerut sii fii judecat de Cesarul, la Ce- 27 Cite' mi se pare nemintos, ca trimitend pe un inchis se. nu arat si cusarul to vex duce.
vintele improtiva lui.
Pavel este infatisat la regele evreit Agripa.
13 Si trecend eiteva zile, Agripa Inaintea lui Agripa fi Festu Pavel vorimperatul si Berenice sosirii. la Cesa- besce de vieata sa din trecut, de vedeniea
128

rea ca sA ureze lui Festu bun venit.

*i fiind ca remasera acolo mai multe


zile, Festu istorisi irnperatului cele
x4

cereascci fi de credinta sa.

Agripa zise catre Pavel: 'ti


226
%-0 este ingaduit se, vorbestI pentru

despre Pavel zicend : este lAsat in in- tine &mutt


Atunci Pavel intinzend mina rostia
chisoare de catre Felix un barbat,
25 Pentru care, fiind eu la Jerusalem, cuvinte de apArare:
a Imperate Agripa, me cred pe mine
'mi an facut cunoscut ma! mari preotilor si bAtrini Iudeilor, cerend hotA- ensumi fericit avend sit me apAr astAzi
rire improtiva lui; x6 Carora le am inaintea ta de toate cat's Bunt invinuit
respuns ca Romani n'au obiceiu sit dea de catre Jude!, 3 Mg ales ci tu eupe un ow, pene cfind invinuitul nu are nostI toate obiceiurile si neintelegerile
de fat& pe invinuitori lui si nu 'lea be dintre Jude!; de aceea me rog sA me
de aparare pentru invinuire. 17 Deci ascultati en marinimie.
dupe ce au venit ei aci, ne mai ficend
4 Dec1 dar vetuirea mea din tine-

nici o amfinare, sezend a doa zi pe rete, ce fu de la inceput in neamul


seaunul de judecator am poruncit ca meu in Jerusalem, o stiu tot! Judd,
el fie adus bArbatul; x8 Improtiva 5 Pentru ca ei me cunosc de mult,
eitruia sculandu se invinuitori, nu adu- daca voesc sA mArturisiasci, el eu am

ceau nici o vine rea din acele pe care


'mi be puneam en in minte,
rg Ci
aveau fap de densul niste neintelegeri
pentru a for temere de Dumnezeu si
pentru un Dols mort, despre care Pavel zicea cA este viu. 20 Si eu nedomirindu me la cercetarea despre acestea intrebam data el ar voi sa naeargA la Jerusalem si acolo sa fie judecat
pentru acestea. 21 Dar Pavel cerend

vetuit ca fariseu potrivit Cu cea mai


strasnica secta a credintii noastre in
Dumnezeu. 6 Si acum pentru nadejdea in fagadninta facutii de Dumnezeu
catre parinti nostri stau judeefindu me,
7 La care liigaduintil cele doesprezece

semintil ale noastre, slujind cu stAruinta noapte Qi zi, nadajduese sit

ajungl; pentru aceastA nadejde stint invinuit de catre Jude!, irnperate Agripa.
ca el sa fie tinut in pastrare pentru 8 Pentru ce se socoteste de necrezut la
hotArirea Augustului, am poruncit ca vol data Dumnezeu invieath mort!?
el se, fie tinut in pastrare One ce '1
g De aceea eu m'am gandit in mine
vol trimite la Cesarul.
ensuml c& pentru numele lui Iisus Na-

www.dacoromanica.ro

26.10-27.8.]

FA PTELE A PosToLILOR.
129
zareul trebue sit lucrez multe impro- Audit se, Festu zice Cu glas tare: 'ti
tivA,
io Ceea ce am ai filcut in Jeru- ai ecit din fire, Pavele, atiinta multit
salem, i pe multi dintre santi eu te duce la smintire.
am Inchis in inchisorl, dupe cc am luat
25 Dar Pavel zise: nu 'mi am eait
imputernicirea de la mai maxi preoti- din fire, alesule Festu, ci rostesc culor, ci pe cftnd erau omoriti 'mi am vinte ale adeverului ai ale cumintil.
dat glasul, x $i resbunandu 'mi pe 26 Clci despre acestea ctie imperatul,
demi de multe on prin toate sinago- cAtre care al vorbesc fArA sfieall fiind;
gile
siliam sit defaimeze, ai peste pentru cit nu stint incredintat cu nimic
mesurit infuriindu me asupra for
el el nu atie ceva din acestea, find ea
urmariam One ai in ()made de din aceasta nu s'a petrecut intr'un unghitt.
afara.
27 CrezT profetilor, imperate Agripa?
12 In aceste urmdrirf ducendu me $tiu cif crezi!
la Damasc cu Imputernicire ai cu drept
28 $i Agripa zise catre Pavel: cu
de lucrare de la mai mari preotilor, putin me indupleci ca sit me fac are13 Am vezut, imperate, in mezul zilei atin. ag Iar Pavel zise: m' az ruga lui
pe tale o luminA din cer, intrecend Dumnezeu ca ai cu putin Qi cu mult,
striilucirea soarelui, incunjurandu me nu numal tu ci qi tots care me asculta
pe mine ai pe cei care mergeau im- astAzi sit fits astfel cum stint ai eu,
preuna cu mine; 14 $i cazend nol afarA de aceste legaturl.
tots jos la pament, en am auzit un glas
30 $i se scull imperatul Qi procuzicend cltre mine in limbs ebreeaseut: ratorul ci Berenic ci cei care aedeau
Saule, Saule, pentru ce me urmAreati? impreunl cu denci, 3x $i tragendu
Cu grew
este se, calci cu pielorul se ei le o parte vorbiau uni en alt.i
peste ghimpl. 15 $i en am zis: tine zicend ca ornul acesta nu faptueate
eatI, Doamne? Iar Domnul zise: en nimic vrednic de moarte eau de lega-

stint bens pe care tu it

urmtireatl.

turt

32 i Agripa zise lni Festu:

i6 Dar scoalA te ai stei pe picioarele omului acestuia putea sit 'i se den
tale; cad pentru aceasta m'am artitat drumul, data n'ar fi cerut sit fie judetie, ca stl flit tu rinduit slujitor ci mar- cat de Cesarul.
tor atat de cele ce ai vezut, cat ai de
cu soli sari porneste pe apd la
cele pentru care me vol artita tie, Pavel
17 Scapandu te eu pe tine din acest Roma. incurajarea marinarilor din parpopor jai dintre neanutri, in care eu te te '1. Sfdrimarea vasului fi scaparea
tuturor.
trimit, 18 Ca sit le deschizl ochi,
spre a se intoarce de in intunerec la
Si and fu hothrit ca noT sit plelumina ai de la stApinirea lui satan 27 elm pe apli in Italia, ei deterA in
spre Dumnezeu, ea sa primiasel, ci prin primire pe Pavel ai pe oare care alt1
credinta in mine ertare de pecate ai inchiai unui sutaa cu numele Iuliu din
cohorta Augusta. 2 $i suindu ne insorts intre cei santiti.
19 De aceea, imperate Agripa, nu tr'un vas de la Adramit, care avea sa
m'am fitcut ne ascultAtor vedenil ce- meargii la locurile de pe langa Asia,
reati, zo Ci am vestit maT 'nteiu atat ne am due, find cu noT Aristarch Macelor din Damase Qi celor din Jerusa- cedoneanul din Tesalonic; 3 $i a dos
lem ai in toatA tarts Iudei, cat ai nea- zi ajunseram la Sidon, ai Iuliu, purmurilor ca sa se pociliascA 0i sa se tandu se omenos cu Pavel, I dete voe
intoarca spre Dumnezen, &dud In- sa se duct la prietenl ca sit capete
grijire. 4 $i pornind de acolo am
crurl vrednice de pocilintl.
zx Pentru acestea Iudei apucandu mers pe lenge, Cipru pentru ci ventume, fiind eu in santuar, se incercau sit rile erau Improtivitoare, 5 $i trecend
me omoare. 22 Deci avend parte de mares de pe Mug& Cilicia qi Pamfilia
ajutorul lui Dumnezeu One in aceastl am venit jos In Mira Licit
zi stau, dovedit find bun ci de mic ai
6 $i acolo sutacul gasind un vas
de mare, fiind el nu zic nimic, dent Alexandrin mergend in Italia ne a suit

cele ce an opus atat profeti cat ai inteensul. 7 Dar fiind ca in multe


Moise el an el fie, 23 Adecd data zile mergeam Incet ai cu anevoie njunChristosul are sit fie supue in patimire, gond Tanga Cnidu, de oare ce ventul
data el intein fiind din invierea mor- nu se 'Asa sa ne apropiem, am mere pe

tilor are sa vestiascA lumina atat po- langl Creta spre Salmone; 8 $i cu
greutate mergend nol pe 1111ggl derma,
porului cat Qi neamurilor.
24 $i pe and rostia acestea apa- am venit la un loc numit Limanurlf

www.dacoromanica.ro

FAPTELE A POSTOLILOR.
[27. 9-43.
180
Frumoase, de care loc era aproape ora- am incredere in Dumnezeu cit astfel
va fi dupe cum 'nil s'a vorbit mie.
sul Lasea.
g Si trecend mult timp ci cAlAtoriea 26 Dar peste o insula trebue sa dam.
27 Sr cand fu a patrusprezecea
fiind scum primejdioasa, pentru ca ci
postal trecuse acuin, Pavel 'i indemna noapte, manati Sind not incoaci ci Inzo Zicendu le: barbati, ved ca cAlato- colo in Adriatica, catre mezul noptit
riea are se, fie cu mare indrasneala, gi oameni vasului dedeau en bantuala

mult pagubA nu numal pentru inear- ca o tart vine aproape de densi;


caturg gi vas, ci ci pentru sufletele 28 Si litstnd mesura in jos gasira danoastre. zi Dar sutagul aseultit mai zed' de stanjeni gi departandu se putin
mult de carmaciu ci de eApitanul va- ci lasand iar mesura in jos, gasirg

decit de cele zise de Pavel. eincisprezece stanjeni. 29 Si temendu


12 Si limanul nefiind bun de ernat, cei se ea nu cumva BA dAm peste locuri
mai multi gasira, cu cale el piece de stancoase, aruncftnd din partea d'inaacolo, incerccind daca cumva, dupe ce poi a vasului patru ancore doriau sa
vor fi ajuns la Fenica, ar putea BA er- se fact zioa.
neze, wind aci un liman a! Cretei ase3o Dar oameni vasului citutind sa
zat spre meazA zi gi apus ci spre meaza fuga din vas, gi lasand luntrea jos in
noapte ci apus.
mare sub cuvint ca ar avea sa intinza
13 Si batend beet vent de meazI ancore de la rise, 3x Pavel zise sutazi, parendu li se CA stint stapini pe a gului ci ostagilor: daca acestia nu resului

lor punere la cale, ridicand ancora man in vas, voi nu puteti fi seApati.
mergeau mai aproape pe langA Creta. 32 Atunci ostaci taearA funiile luntrii
24 Dar nu dupe mult timp 0 repezi gi o lasarrt sa caza.
improtiva ei vent furtunos care se nu33 Si pene cand era se, se fact zioa,
megte Eurachilon; 15 Si vasul rapit Pavel indemna pe toti sa iea parte la
fiind cu totul ci ne putend sa se im- mast zicend: astazi este a patruspreprotiviascA ventului, eram dui lasandu zecea zi de and asteptfind sfintetl

ne in voea lui.

16 Si trecend pe intr'una nemancati, ne luand nimic.

langl o insula numita Clauda, eu anevoie am fost in stare sa prindem luntrea,


17 Pe care ridicand o sus,
oameni intrebuintau mijloace de apilrare ineingend vasul pe de desubt; ci
temendu se BA nu dea peste Sirte, M-

aud vetrilele jos erau manati astfel.


18 Si tare primejduiti fiind not de
furtunA, aruncara a doa zi povara,
ig Si a treia zi aruncara cu maanile

34 De aceea ye Inderon sa limp parte


la masa; cael aceasta este spre scapa-

rea voastra; pentru ca un per al nici


unuia dintre voi nu va peri din calm]
seu. 35 Zicend dar acestea ci luand
paine multumi lui Dumnezeu in fata
tuturor, si frangend incepu sa manance.

36 Si tot! Sind cu inima bunt luara ci


ei sit manance. 37 Si eram in vas
toate sufletele doe sute sapte zed gi
lor uneltele vasului. 20 Si mai multe case. 38 Si dupe ce se saturarA de
zile ne aratandu se nisi soare nisi mancare, ucurau vasul aruncand afara
stele, ci furtuna foarte mare amenin- in mare cele pentru brana lor.
tand necontenit, fu luatA in cele din
3g Si cand se facu zioa, nu cunoctiau

urma on ce
noastrA..

nadejde de scAparea bine pamentul, dar zariau un sin de

21 S1 Sind ca de mult nu mancase


nimeni, fauna Pavel stand in mijlocul
lor zise: barbati, trebuia ca ascultand
de mine Esa nu plecati de la Creta ci
BA fi crutat aceasta indrasneala ci pakubl. 22 Acum dar ye indemn sa
110 cu inima buna; cad nici o perdere
de suflet nu va fi dintre voi afarA de
a vasului. 23 Pentru ca statn langa

mare avend term, catre care se hota-

rira, data ar putea, sa maul vasul.

40 Si desfAcend ancorele le lasarA in


mare, in acelas timp lasand in jos legaturile carmelor ci intinzend vetrila

din frunte la adierea ventului tineau


spre term. 41 Dar (land ei peste un
be lntre doe mart intepenira vasul; ci
piscul infigendu se sta neclintit, iar
partea d'inapoi a vasului se sfarima de

mine in noaptea aceasta un anger al tariea valurilor. 42 Atunci hotarirea


Dumnezeului, al cAruia sant eu gi Ca- ostacilor fu ca sit omoare pe cei lerui slujesc zieend: 24 Nu to teme gati, ca nu vre unul ecind afara in
Pave le, to trebue sg, stai inaintea Ce- 'not sa scape grin fugA; 43 Dar susarului; ci Wit Dumnezeu 'ti a daruit tacul hotarit hind sa scape pe Pavel
pe toti care calatoresc cu tine, 25 De
impedica de la intelesul lor, ci poaceea, barbati, fit! cu inimit bung.; cad runci ca cei care pot sit inoate, arun.

www.dacoromanica.ro

27.44-28.30.j

FAPTELE A POSTOLILOR.
131
cendu se cei d'inteiu se. ease. la uscat.
16 Iar And am intrat in Roma,
44 5i ceilaitT uni pe scfindurl, iar alti sutasul dete ccipetenii ostamtz in primire
pe ceva de ale vasnlui.
pe cei legafl iar lui Pavel 'i dete voe

$1 astfel se filet' c& totI furl seit- sa remfie singur cu ostasul care '1
patl Ia uscat.
nazis..
17 $i dupe trei zile densul chemn,
Sfarimarea vasului la Me lite. Vipera.

impreuuit la sine pe cei care erau frun$i scitpag fiind, atunci cunoscu- tap Iudeilor;

venind ei impreunit
ZQ, ram bine ca insula se numeste zise ettre densi:si bArbatl
'&41, en ne
Me lite.

2 $i

barbari ne arttau nu fteend nimic improtiva poporului sau

putinft buntvointh; pentru ca aprinzend foe ne luarit pe totl la dens' din


pricing ploei ce era si a frigului.
3 $1 Pavel stringend gramadt de
uscaturl si punend pe foc, o viperit
eying de cAldurt, '1 apuct, de giant.
4 $i barbari cand vezura vetuitoarea
attrnatii de mane lui ziceau uni dare
alti: en adeverat omoritor este omul
acesta, pe care dreptatea nu '1 list. sit
fie viu, desi este scApat din mare.
5 Dar el scuturand in foc vetuitoarea
nu suferi nicl an reu. 6 $i ei asteptau cit el are sit se umfle sau st cazlt
de o drat most. Dar asteptand densi

datinelor pitrintesti, legat fiind in Ieru-

salem am fost dat in mainile Romanilor, 18 Care cereetandu me voiau


et 'mi dea drumul pentru ca nieY o vine

de moarte nu era in mine;

x9 Dar
Iudei improtivindu se prin envinte am

fost nevoit st cer a fi judecat de Cesarul, nu cii, ay avea ceva ca sit invi-

nuesc neamul men. ao DecY pentru


acest cuvint v'am chemat ca sit ve vex
si sit ye vorbesc; cad pentru nadejdea

lui Israel stint impresurat cu acest


lant.

25 Iar ei zisert ettre (Mitsui: noI


n'am primit din Iudeea nicl scrisorl

mult si vezend ct nu 'i se intimplt despre tine, Did venind vre unul dinnicl un ten, schimbandu se ziceau cit tre frat1 a dat de tire sau a vorbit
el este Dtunnezeu.

Fapta minunata a lui Pavel.

ceva reu de tine. 22 Dar gAsim en


drept sit auzim de la tine cele ce gandestl; did despre eresiea aceasta ne

7 $1 imprejurul acelui be avea este cunoscut c& pretutindenea se vortarine un anume Popliu, eel d'inteiu al beste irnprotivit.
insulei; acesta dupe ce ne primi ne
23 $i hotarindu 'i o zi venire. mat
ospeta prieteneste trei zile. 8 $i catal mulct la (Mitsui in case de poposire,
Int Popliu zacea apucat de frigurl yi carora le spuse adeverind imperittiea
vintre. La densul intrand Pavel si ru- lui Dumnezeu, si ineredintfindu 'i de
dimineata One sears despre Iisus atilt
gandu se, punend maTnile asupril,
facu sant.tos. g FAcendu se aceasta din legea lui Moise cat st din profett.

veniau la densul si ceilalti din insult 24 $i uni erau incredintati de cele


care aveau suferinte si erau te.macluiti; spuse, iar alti an credeau.
to Acestia ne cinstirt yi cu multi,
25 $i ne invoindn se intre densi
cinste, Ri fiind not sit plectra pusert pieced., dupe ce Pavel zise un cuvint,
et bine a vorbit spiritul sant prin Isaia
cele pentru trebuinta noastra.
profetul catre pitrinti vostri 26 ZiSosirea qi predica lui Pavel la
and: ,,Du to la poporul acesta yi zi:
Roma.
cu auzul vetl auzi dar nu vets intett Iar dupe trei luny plecartm in- lege; si vezend yeti vedea, dar an vet!
tr'un vas Alexandrin, en semnul Castor cunoaste;

27 CAA s'a ingrasat inima

si Polux, care vas ernase in insult. acestui popor, si cu urechile au aunt

$i ajungend la Siracusa am remas greu, yi an inchis ochi lor, ca nu


trei zile.
x3 De acolo ineunjurand cumva et yez& cu ochi si s& aunt cu
12

am sosit la Regiu; @i dupe o zi batend


vent de meaziL zi, am venit a doa zi la
Potion, 14 Unde gitsind frail am fost
indemnati sit remitnem la densi sapte

urechile yi at inteleagti cu inima yi sa

vindec pe el."
se intoarct, si se
28 Dec! cunoscut sit ye fie vele di
neamurilor s'a trimis aceastt .mantuire a lui Dumnezeu; si &dust vor

zile; yi astfel am venit la Roma. 15 $1


frati d'acolo auzind cele despre noT asculta.
29 qi dupe ce zise el acestea, Iudei
venire spre intimpinarea noastra One
Ia Font lui Apiu si la Trei taberne, plecarti avend mare neinklegere intre

pe care vezendu 'i Pavel, multumind densi.


3o far Pavel remase doi an! de.
hti Dumnezeu, lua indrhsnealt.

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE ROMANI.

132

plinl intr'o casa inchiriata de el &- Dumnezeu

gi

invAtand

[1.1 -26
fArA

nici o

Bug', gi primia pc top care veniau Ia sfiealA, farAt nici o pedica cele despre
densul, 31 Predicand imperAtiea lui Domnul Iisus Christos.

EPISTOLA APOSTOLUI PAVEL CATRE ROMANI.


r5 Astfel intru cat me privegte pe

Pavel laudit biserica din .Roma pentru mine, nu este preget ea sa ve bine-

credinta ei, arcitand dorinfa d'a veni vestese ci Yoe care slinteti in Roma;
s'o vcati.
16 CAA nu me ruginez de evanghe-

Pavel slujitor al lui Bans Christos, liea lui Christos, pentru ea este putechemat apostol, deosibit fiind pentru rea lui Dumnezeu spre mantuire la tot
evangheliea lui Dumnezeu, a Pe care care crede, atat Iudeu maT inteiu, cat
a fagaduit o mai dinainte prin profeti gi Elen.
sei in scripturl sante, 3 Despre Fiul
see nAscut dupe trap din seminta lui Evangelic aratd dreptatea din credinki
David, 4 Rinduit Fiu al lui Dumne- pentru pogcinii, ce stau sub mania lui
Dumnedeu.
zeu puternic dupe spirit de santenie
prin inviere dintre morti, Iisus Christos
x7 Pentru ca, indreptatire de la
Domnul nostru, 5 Prin care am luat Dumnezeu se descopere in ea din credar gi apostolie spre supunere de cre- dinta pentru credintA, dupe cum este
dinta Intre toate neamurile pentru nu- scris: Dreptul prin credintA va fi yin."
rnele sell. 6 Intre care sunteti gi voi 18 Cacl maniea lui Dumnezeu se descochematt ai lui Iisus Christos,
pere din cer Improtiva orl cArei necu7 Tuturor care sfintetl in Roma cernicil gi nedreptatl a oamenilor, care
iubitl de Dumnezeu, chematl santi.
tin cu silnicie adeverul in nedreptate,
Dar voe gi pace de la Dumnezeu ig Pentru eh ce este cunoscut al lui
Tatal nostru gi Domnul Iisus Christos. Dumnezeu aratat este inteengi, de oare
ce Dumnezeu le a facut cunoscut lor.
Evangelic c o putere dumnediesca cc 20 Crici cele nevezute ale lui stint zamcintuiesce i to face fericit.
rite de la facerea lumil, prieependu se
8 Mai inteiu multumese Dumnezeu- cu mintea prin apturi, adeca vecinica
Rd men prin list's Christos pentru vol ]ui putere ci maretie dumnezeeasca,
tot:, fiind ca credinta voastra se ve- pentru ea dengii sit fie fArA cuvint de
stcgte in toath lumea. g Cad martur aparare, 21 Pentru ca degi cunoscu'mi este Dumnezeu, antis. 'i slujesc in sera pe Dumnezeu nu 'I au marit ca
spiritul men in evangheliea Fiului seu, pe tin Dumnezeu, nici nu 'i au multucat de neincetat 'mi aduc aminte de mit, ci furl amAgitl in gandirile lor,
vol lo Totdauna in rugAciunile mele, gi intunecata fu nemintoasa Ion inima.
cerend data cum va in cele din urmA 22 Zicend ca stint intelepti, fura nevol avea parte prin vointa lui Dum- mintogi, 23 i i schimbara marirea nenezeu BA vin Ia voi. rr Cad doresc peritorului Dumnezeu cu asemanare de
sa ve vez, ea BA ye imptirtagese ceva chip de om peritor gi de sburatoare gi
day spiritual pentru ca voi sa fiti in- de dobitoace gi de taritoare,
24 De aceea gi Dumnezeu 'i a dat
tariti, 12 i aceasta este ca en Ba
fiu impreunA Indemnat intre voi prin pringi in poftele inimilor Ion spre necredinta ce este intre no', atat a voastrA curatenie, ca eorpurile lor an fie necinstite intre ei ensugx, 25 Ca uni care
cat gi a mea.
x3 Dar, fratilor, nu voesc ca vol sa an schimbat adeverul lui Dumnezeu in
nn OW cit de multe onT 'mi am pus in minciuna, gi an cinstit gi an slujit fapgaud BA yin la vox,
gi am fost im- turei in be Faptuitorului, care este
pcdicat pene acum
pentru ca sa binecuvintat in yea. Amin. 26 Penam oare care rod gi intre voi, ca gi tru aceasta Dumnezeu 2 a,, dat pring1
intro ecielalte neamurT. 14
t da- in patiml de necinste; cies( gi cele de
tor atat la E'en' cat gi la barbarT, parte femceasca ale lor au schimbat
atat la invatatt cat gi is neinvatatr; intrebuintarea &easel pc cca irnproIA

www.dacoromanica.ro

1. 27-2. 29.]

EPISTOLA CATRE ROMANI.


133
27 Asemenea gi cei de reul, atat peste al Iudeului mai 'nteiu
tiva firil,
parte berbeteasce, lasand intrebuinta- cat si al Elenului; ro MArire Anse si

yea fireasch a femei, fort aprind in cinste si pace va fi orx cui care lu-

pofta for intre densi, sevirsind rusinea, creazA binele, atat Iudeului mai 'nteiu
parte barbeteasee in parte berbeteasca, cat si Elenului; ix Cad la Dumnei primind in ei ensile resplata ce tre- zeu nu este partinire.
buia a retacirii lor. 28 Si dupe cum
12 Cilti dar ne avend legea vor fi
n'au judecat de bun ca sit alba pe pecatuit, ca ne avend legea vor si pert;
Dumnezeu in deplinit cunostinte, Qi si catl avend legea vor fi pecatuit, prin
Dumnezeu 'i a dat la o gandire ne- lege vor fi judecati; x3 Pentru ce. nu
trebnica, ca st face. cele ce nu se en- auzitori legit stint indreptiltiti inaintea
vin, 2g PlinT fiind de orb ce nedrep- lui Dumnezeu, ci implinitori legit vor
tate, de desfr dnare, de reutate, de po - fi indreptatiti, 14
Cand dar neanire spre tot felul de inavutire, de in- murT care n'au legea fac din fire cele
reire, umpluti de pisme, de omor, de ale legit, acestia, lege ne avend, stint
cearta, de inselaciune, de viclenie, lorusi ensust lege, x5 Ca uni care
3o Soptitori, vorbitori de reu, uritl de dovedesc lucrul legit eerie in inimile
Dumnezeu, sumetl, ingamfati, Mud& tor, dovada dandu be impreunit a for
rosi, nescocitori de rele, nesupusT pa- stiinta de sinele, si gdndurile invirintilor, 3x Nepriceputi, calcittorl de nuitoare eau Qi aparAtoare dintre
cuvint, fare iubire &easel, neimpcicati, densi , x6 In zioa camel va judeca
fart mile; 32 Ca uni care cunoscend Dumnezeu prin Esus Christos dupe

bine hotarirea lui Dumnezeu, ct cei evangheliea mea cele ascunse ale oamecare fiiptuese unele ca acestea stint nilor.
vrednici de moarte, nu numal cit fac
17 Daca tu dar esti numit Iudeu si
aceleasS, dar i dau incuviintare la cei te razimi pe lege si te laud en Dumnezeu,
care le faptuesc.
x8 Si cunosti voea lui si incuviintez1 pe cele bune, invetat fiind
,hidecata lui Dumnezeu este pentru toff. din lege, 19 Si ai inere'dere ce tu enIn radar se meindresc Iudei cu legea fi sutl esti clilduze de orbs, lumina celor
cu taerea imprejur. Atilt lud,ei cdt fi intru Intunerec,
20 Indreptator al
pagdnii stint pdcatosi.

nemintosilor, invAtator al nectiutorilor,

aceea esti fere cuvint de apt- avend icoana cunostintei yi adeverului


2 De
rare, omule, orT care juded; cad in lege; 21 Dec1 tu care inveti pe
in aceea ce judeel pe altul pe tine en- altul pe tine ensuti nu te inveti? Camitt te osindesti, pentru tit tu care ju- re predict: nu fura, furl? 22 Care
deo faptuesti aceleasi. 2 Dar not zici: nu sevirsi adulter, sevirsesti adulstim ce judecata lui Dumnezeu este ter? Care uriisti idoll, jefuesti terndupe adever improtiva celor care fap- plele? 23 Tu care te lauzi eu legea,
tuesc unele ca acestea.

i socotestl necinstesti pe Dumnezeu prin cAlcarea


legit? 24 Pentru cn ,,numele lui Dum-

tu aceasta, omule, care judeci pe cei


care faptuesc unele ca acestea, si care
fad aceleasf, ce tu vel sctpa de judecata lui Dumnezeu? 4 San despretuesti bogetiea bunetetil lui si a Ingeduirii si a indelung rabdaril, necunomend ce bunatatea lui Dumnezeu te
duce la poceinte? 5 Dar dupe invirtosarea ta si inime, nepocaite 'ti gramadesti tie ensutT mtnie in zi de manie Fri de descoperire a dreptei judecltt a lui Dumnezeu, 6 Care va da
fie ceruia dupe lucrarile sale," 7 Celot care dupe starninIA de bunt lu-

nezeu din pricina voastrA este defai-

mat intre neamuri," dupe cum este


eerie.

25 Cita taerea imprejur foloseste


inteadever data fact legea; dar data

esti calce.tor de lege, taerea ta imprejur s'a facut netAere imprejur. 26 De-

ci data netherea imprejur pazeste hotaririle legit, oare netaerea lui impre-

jur nu va fi socotitA ca Mere imprejur?

cea din fire nethere imprejur


care implineste legea te va judeca pe
tine calcator de lege in litera si tAere
imprejur. 28 Pentru cA nu este Index' cel in afarl, nisi taere imprejur
cea in afarl in came; 29 Ci Iudeu
este cel in ascuns gi tAere imprejur a
27 Si

crare cautit marire si cinste si neperire


le va da vieate vecinice.; 8 Iar pentu cei care fac zavistil si nu se supun
adeverului, dar stint supusi nedreptetiT,
ra fi mfinie gi aprindere, g Suferinta inimei este in spirit iar nu in htera
gi strimtorare va fi peste orT ce suflet pentru care lauda nu este de Is amen'
de om care lucreaza cu desevirsire ci de la Dunmezeu.

www.dacoromanica.ro

[3. 1-4. 9.
EPISTOLA CATRE ROMANI.
la Dumnezeu, doveditit fiind de lege si
Toti omenif fare deosebire stint pacalog de profeti; 22 Indreptatire care vine
Si devin dregi faro merit, prin credinfii. de la Dumnezeu prin credinte, in Iisus
134

Credinfd in Christos mantueste. Credinfa Christos pentru to' fi peste to care


nu desfiinfeaza legea.
cred. Cad nu este deosibire, 23 Pen-

DecT care este mai multul Iudeului, tru ea tots pecatuirit si an lipse. de
marirea lui Dumnezeu, 24 Indrepta-

este folosul taerii impre3jur?sau 2care


Este mult in on ce chip. Mai

Ott fiind ei prin daruire cu al lui dar

Intel u eh le au fost incredintate cuvin- prin rescumperarea care este in Christos


tele lui Dumnezeu. 3 Cum dar data Iisus; 25 Pe care Dumnezeu '1 a pus

uni n'au crezut? Nu cum va neeredinta lor va desfiinta credinciocica lui


4 Sit nu fie; dar fie
Dumnezeu?
Dumnezeu iubitor de adever, iar on

la privire ispiisitor prin credinta in al


seu singe, spre aratare a dreptatil lull

si sit biruesti cand veT judeca tu."


5 Dace dar nedreptatea noastra invedereaza dreptatea lui Dumnezeu, ce
vom zice? Nu cumva ea Dumnezeu
care cerceteaza cu maniea sa este ne6 Sa
drept? ca un om vorbesc.
nu fie; efici cum va judeca Dumnezeu

fie el drept @i indreptatind pe eel din


credinte in Iisus.
27 Deci unde este lauda? Mara fu

pentru trecerea prin ingaduirea lui


Dumnezeu a pecatelor sevirsite mai
26 Spre aratarea dreptatil
ce om mincinos", dupe cum este scris: 'nainte,
Ca sit fiT indreptatit in cuvintele tale, lui in timpul de acum, pentru ca sa

lumea?

lesata. Prin care lege? A lucrurilor?

Nu, ei prin lege de credinta. 28 Cad


socotim eh omul este indreptatit prin
credinta fare. lucruri ale legit'.
29 San Dumnezeu este al Iudeilor
7 Iar data in a mea min-

duna a prisosit adeverul lui Dumne- numal? Nu si al neamurilor? Este si


3o De oare ce unul
gi en judecat ca pecatos, 8 Si sit nu este Dumnezeu], care va indreptati
facem cele rele ca sa. vie cele bune, titerea imprejur din credinta, si nedupe cum sfintem defaimati i dupe taerea imprejur prin credinta.
3x DecT desfiintam noT legea prin
cum spun uni ca zicem nol? Osinda
credinta ? Sit nu fie, ci statornieim
lor este dupe drept.
g Ce este dar? Avem noT apitrare? legea.
Nici de cum, pentru ca am invinuit Abraam Snsuo% prin creding a fost
mai 'nainte atat pe Iudei cat si pe indreptatit. Darul lui Dumnezeu fu
ElenT ca toti stint sub pecat, io Dupe
ccind nu era tileat imcum este scris ca.: Nu este drept nici dat lui Abraam prejur.
unul macar, xi Nu este care intelege, nu este care cauta pe Dumne- A Deci ce vom zice el Abraam etc&
mosul nostru a fost aflat dupe trup?
zeu; 12 Toti s'au abatut, impreuna
2 Pentru cii data Abraam a fost
netrebuitori s'au facut; nu este care
face bunatate, nu este pene la unul. din lucruri indreptatit, are cuvint de
x3 Morment deschis este gatlejul lor. lauda, dar nu inaintea lui Dumnezeu.

zeu spre mitrirea lui, pentru ce mai stint al neamurilor,

Cu limbile lor vicleniau, venin de 3 Cad ce zice scriptura? Abraam


aspide sub buzele lor, 14 A caror
gura este plina de blestem si amaraciune;
15 luti sent picioarele lor
spre versare de singe, 16 Derepanare i silnicie in caile lor, 27 $i
tale de pace n'au cunoscut. z8 u

crezu lui Dumnezeu, gi 'i se socoti ca


indreptatire." 4 Anse celui care lu-

creaza nu 'i se socoteste plata euvenita dupe dar, ci dupe datorie; 5 Iar

celui care nu lucreaza, dar crede in

eel care indreptateste pe necinstitorul


se socoteste credinta
lor lor."
lui ca indreptatire.
6 Dupe cum si David rosteste lauds
ig $tim anse ca tot ce zice legea,
pentru cei care Bunt in lee be spune, fericirii omului, caruia Dumnezeu
ca orl ce gura sa fie inclusit si toata socoteste fara lucruri indreptatire, zilumea sa fie vinovatit lui Dumnezeu, and:
7 ,,Fericiti ale caror faradeeste temere de Dumnezeu inaintea ochi- de Dumnezeu,

20 Pentru ca din lucruri ale legit ni- lee an fost lesate si ale caror pecate
meni nn va fi indreptatit inaintea lui"; su fost acoperite; 8 Fericit barba-

cad prin lege se chi cunostintit de tul al carui pecat an '1 va socoti Dompecat.

nul."

21 Astfcl dar afara din lege s'a fitg Dec' lauda acestei fericiri este pencut cunoscut indreptatire care vine de tru taerea imprejur situ si pentru ne-

www.dacoromanica.ro

4.10-5.16.]
EPISTOLA CATRE ROMANL
tAerea imprejur? caa zicem: se so-

135

coti lui Abraam credinta ca indrep- Mdntuirea vine din credincll. Moartea

di invierea lui Christos este pentru not.


In Deci cum se socoti? Fiind el in
DecT IndreptAtitl fiind no! din crethere imprejur eau in netAere impre- 3 ding avem pace in Dumnezeu prin
jur? Nu in there imprejur, ci in ne- Domnul nostru haws Christos, a Prin
there imprejur. is Si semn de there care am avut gi apropierea prin creimprejur prima ca pecete a indreptii- dinth in acest dar, in care stAm gi ne
tiril credintei celei in netaerea impre- laudrina pe nadejdea mAriril lui Dumjur, pentru ca sa fie el parintele tutu- nezeu.
ror care in netrtere imprejur Mind cred,
3 Si nu nurnal pe ncidejde ne Zhuspre a li se socoti gi for indreptAtire, dam, ci ne lAudam gi in suferinte,
12 Si piirinte al Merit imprejur pentru gtiind ch suferinta pricinueste staruinaceea care sent nu numaT in there im- ta, 4 Iar stA.ruinta incercare, gi inprejur, dar gi merg in urmele credin- cercarea nAdejde; 5 Iar niidejdea nu
tei cele in netriere imprejur a pArin- d6 de rugine, pentru ch iubirea lui
telui nostru Abraam.
Dumnezeu este turnatA in inimile
x3 Pentru ch fitgAduinta, ca sit fie noastre prin spirit stint care ne fu dat
el mostenitor al limit n'a fost fAcutfi noe.
nici lui Abraam nisi urmagilor sei prin
6 Pentru cA, fiind nob anche nepulege, ci prin indreptAtire din credintl. tinciogT, Christos la timp cuvenit mu14 CAci daca cei din lege stint mogte- ri pentru necinstitori de Dumnezeu.
nitorT, zAdarnicitli este credinta gi des- 7 Negregit cu anevoe va muri cineva
fiintatA, este flgricluillta;
x5 Pentru pentru un drept; did pentru eel bun
ch legea pricinuegte manie; iar unde poate gi indrasnegte cineva sit moara;
nu este lege, nu este niel cAleare de 8 Dumnezeu dar invedereaz1 dare nob
lege. 16 De aceea din credinth saint iubirea sa enshgb, pentru cA Christos,
moftenitori, ca &I fie ei dupe dar, pen- fiind noT anche pecatogi, muri pentru
tru ca fagAduinta O. fie temeinicii noT. 9 Deci indreptlititl fiind scum
pentru tot( urmagi, nu numai pentru in singele lui, mult ma( lesne vom fi
cei din lege ci gi pentru cei din cre- scApati prin el de miniea dumnezeeasca,
dinta lui Abraam, care este pArintele ro ChdT daca, urig Sind nob, am fost
nostru tuturor, 17 Dupe cum este impacati cu Dumnezeu prin moartea
eerie cA. te am pus p_Arinte al multor Fiului seu, mult maT virtos, impA.cati
fath de Dumnezeu inain- fiind, vom fi scApati prin vieata
neamuri"
tea caruia crezu, care dA vieatii celor
xi Dar nu numab vom fi sap* ci
morti gi cheamg cele ce nu stint ca ci ne lAudam in Dumnezeu prin Domi8 Abraam, care improtiva nul nostru Ems Christos, prin care am
Sind;
nAdejdiT, pe nadejde intemeiat crezu, luat scum ImpAcarea.
ca sri fie el pArinte al multor neamurl
dupe rostirea: ,,astfel vor fi urmagi Dupd cum pecatul fi mdrtea a venit prin
tei;" x9 Si fiind ch nu fu slab in Adam astfel dreptatea i viefa prin Christos la tocs 6menif.
credinth., nu 'gT indrept6, privirea la
ensuel corpul seu amortit fiind cam
12 Drept aceea dupe cum printr'un
de o suth de anT,
niel la amortirea om intra pecatul in lume, gi prin pecat
pentecelui Sarei; 20 Si in vederea moartea, gi astfel moartea strabatu in
fagAduintei lui Dumnezeu nu govai in top oameni, pentru ca toti pecAtuirA;
necredinth., ci fu imputernicit In cre- 13 CAA pone in lege era pecat in lume,
dinth, and ma'rire lui Dumnezeu, dar pecat nu se trece in socoteala And
ax i deplin incredintat fiind cA ceea nu este lege.
14 Totugl moartea a
ce a fA.gaduit puternic este sA. gi facit domnit de in Adam pene in Moise gi
22 De aceea 'i se gi socoti ce indrep- peste cei care nu pecatuirA in asemAnarea eillcaril lui Adam, care este chip
tAtire."
23 Si nu s'a scris pentru densul al celui viitor. 15 Anse nu dupe cum
numaT ch
se socoti", 24 Ci gi este gregala, aga gi darul, chef data cei
pentru nob crirora are sa ni ae see. mu ti an murit prin gregala unuia, eu
tiasert, care credem in aceea care a in- mutt maT mult a prisosit la cei multi
vieat dintre morti pe liens Domnul darul lui Dumnezeu i dAruirea prin
nostru, 25 Care ,,fu dat pentrn gre- darui unul om, liens Christos. x6 Si
galele noastre" gi fu invieat pentru in- darul nu este ca printr'unul care pecatui; pentru di de la uuul este judedreptatirea noastra.
tritire."

www.dacoromanica.ro

(;O

EPISTOLA CA THE ROMANI.


[5.17-7.4.
care spre osincIA, iar darul este din multe '1 asculta in poftele lui,
13 Niel nu
greBlill spre indreptittire. 17 CAci data infatisati pecatului membrele voastre
136

prin gresala unuia domni moartea prin- ea arme de nedreptate, ci infatiBati ye


tr'unul, en mult mai mult cei care prii- pe vol enOve lui Dumnezeu ca fiind

mesc prisosirea darului si a dAruiril vii dintre morfi, si membrele voastre


indreptatirii vor domni in vieata prin- inflitisati le lui Dumnezeu ca arme ale
tr'unul, Iisus Christos. 18 Deci day, indreptatirii. 14 OW pecatul nu va
dupe cum printr'o gresalii veni Bind& avea stapinire peste vol; pentru cA nu

pentru tote oameni, tot asa si printr'o santeti sub lege ci sub dar.
hothrire de indreptatire veni pentru
15 Deci ce este? Sit pecatuim, pentoti oameni indreptatire care de, vieata. tru ca nu say tem sub lege ci sub dar?
19 Cad dupe cum prin neascultarea SA nu fie. 16 Nu stiti vol ca cui ye
unui om cer multi se fricurl pecatotsil infatiBatl pe vol encive robi spre ascultot aBa gi prin ascultarea unuia cer tare, robi santeti ai aceluia de care
multi se vor face drepti.
ascultati, fie ai pecatului spre moarte,
20 Dar se mai alritura. legea ca sA fie ai ascultaril spre indreptatire?
se irnultiaseA greBala; si unde s'a imul- 17 Dar rnultumitA lui Dumnezeu of
tit pecatul, a prisosit darul peste me- eratl robi ai pecatului, Qi ati ascultat
aura, 21 Peutru ca dupe cum a dom- din inimA de al invAtAturii isvod la
nit peeatul in moarte, tot aBa sit dom- care aft fost dati, 18 Scutiti fiind
niascA si darul prin indreptatire spre anse de pecat, ati fost frienti robi penvieata vecinice, prin Iisus Christos, tru indreptatire. xg Omeneste vorDomnul 'rostra.
besc din pricinA de neputintA a trupului vostru. CAci dupe cum ati infatisat
Sfintirea gi noua ascultare e rodul in- membrele voastre roabe necurlitenh Qi
dreptcifini prin credintii.

farAdelegii spre faradelege, astfel scum

Ce vom zice dar? SA remanem in infatisatt membrele voastre roabe in6 pecat
-0
pentru ca sit se imultiasca dreptatiril spre santire. 20 CAci cand
darul? 2 SA nu fie. Nol care ne am erati robi ar pecatului, erat] scutiti de
lepadat de pecat, cum vom mai vetAxi indreptatire. 21 DecT ce rod aveati
inteensul? 3 Sau nu cunoaBteti ca Muriel de la acelea de care avum ve
toti care am fost botezul in Christos rusinatl? Pentru ea sfirBitul acelora
Iisus, in moartea lui am fost botezati? este moarte 22 Acum dar scutiti
4 Deci imormentatl am fost impreund, fiind de pecat, si robi fiind facuti lui
cu densul prin botezul in moartea lui, Dumnezeu, aveti rodul vostru spre
pentru ca dup6 cum Christos fu sculat Bintire, iar sfirsitul vieata vecinicii.
dintre morti prin mArirea TatAlui, aBa 23 Pentru ca plata pecatului este
si nol sA umblAm in moire de vieata. moarte, iar darul lui Dumnezeu vieata
5 CUT, data ne am fAcut impreuna vecinicit in Christoe Iisue, Domnul
partasi in asemanarea mortii lux, vom nostru.
fi Ili in aceea a InvieriT lui,
6 De
oare ce cunoastem aceasta, ea omul Legea (ceremoniald) find desfiintat'd,
trebue sit Ise supunem lui Christos.
nostru eel vichlu fu restignit impreunti
cu densul, ca BA fie desfiintat corpul
Sau nu stiti, fratilor,
eAci aupecatului, pentru ca noT se, nu mai / noseetorilor de lege le vorbese
slujim pecatului; 7 Fiind cA tine a mu- cit legea are stapinire asupra omului
rit este desvinovatit de pecat. 8 Daca pe cat timp este el in vieata? 2 Cad
dar am murit impreuna cu Christos, femeea maritatA este legate, prin lege
credem ca vom sr vetui impreuna cu de barbatul ei in vieata; iar daca va
densul,
g Stiind ca Christos sculat fi murit barbatul, ea este desfacuta
fiind dintre morti nu mai moare; moar- de legea care o lega cu barbatul.
tea nu mai are stapinire peste el. 3 Deci dar in vieata fiind barbatul ei
to CAci ceea ce a murit, a murit o se va numi adultera, daca se face fedata pentru totdauna fata de pecat; ?nee altui bArbat; iar data va fi murit
iar ceea ce vetueste, fata de Dumne- barbatul ei, scutita este de lege spre
zeu vetuefte. xx Asa si vol socotiti a nu fi ea adultera, fiind fame altui
ye pe vol ensrve cA siinteti morti fatA barbat.
de pecat, dar vetuind fate, de Dumne4 Astfel, frati mei, si voT omoriti
zeu in Christos Iisus, Do2nnul nostru. aft fost fate. de lege prin corpul lui
12 Dee] se, nu domniascii pecatul Christos, spre a ti vo] ai altuia, ai ceIn corpul vostru cel muritor, spre a lui sculat dintre morti, peutru ca sit

www.dacoromanica.ro

7. 6-8. 13.]

EPISTOLA CATItE ROMANI.


137
aducem roade lui Dumnezen. 5 MT, tfindu se improtiva legit mintiT meie si
cfind eram in came, patimile pecatelor robindu me pentru a pecatului lege,
care aunt prin lege erau lucatoare In care este in membrele mele. 24 Mun-

membrele noastre, ca st aduct roade cit om stint eul Cine me va setpa de


mortis; 6 Dar acum foram desfilcutt corpul acestei mo? 25 M111(11MCBC
de lege, mortI fiind fad de aceea in lui Dumnezeu prin Iisus Christos Domcare eram tinutl cu silnieie, astfel ca nul nostru. Deci dar en ensutni slujesc
nol slujim in inoirea spiritului ei nu cu mintea legit lui Dumnezeu, iar cu
in vecliimea literei.

7 Ce vom zice dar? Este legea

carnea legit pecatului.


Credincio7ii aunt scutifi de osdndire,

pecat?
Se. nu fie. Dar pecatul nu 'I am cu- umblcind dupes spirituel divin, devin fait
noscut dead prin lege; eta pofta n'o lui Dumne4ed .7i stunt impreund moVeetiam, data nu zicea legea: nu pofti." nitori cu Christos. Fdptura suspina.

8 Pecatul dar luind pornire prim po- Spirituel mijlocegte pentru cei sant". Unirunct lucra cu desevireire In mine on rea celor alesi ai dui Dumnezeu cu
Christos.

ce pot.* pentru eft fart lege mort

este pecatul. 9 Si eu eram alts data


Niel o osindire acum dar pentru cei
vin fert lege; dar cfind veni porunca, t-P care stint in liens Christos, cei care
pecatul iar a invieat, Jo St eu am umbld nu potrivit carnii, ci potrivit
murit ei porunca care era spre vieata, spiritului. 2 Pentru ct legea spi*itu-

aceasta 'mi se inemeri spre moarte; lui care duce la vieatli in Christos
rx Cad pecatul lufind pornire prin po- Iisus m'a scutit de legea pecatului
muet me amtgi i printeensa me o- a mortil. 3 Cad ceea ce era peste
mori. 12 Astfel dar legea este Banta, putinta legit, intru cat era neputintsi porunca este sante. ci dreapti ci cioasa prin came, Dumnezeu, trimitend
bunk.
pe ensusi Fiul sett in aseminare de
i3 Decl ce era bun 'mi a fort came pecttoast i pentru pecat, osinmoarte?
di pecatul in came, 4 Pentru ea hoSi nu fie; ci pecatul 'ini a lost ttrirea legil et fie implinita in not,
moarte., ca se. se arate pecat prin aceea care nu umblam potrivit cArnil ci poca prin ce era bun 'mi a pricinuit trivit spiritului.

moarte, pentru ca pecatul eh fie prin


5 Cad care stint potrivit ctrnii
portmea peste mesurt pecatos.
gandese cele ale ctrnii, iar care stint
potrivit spiritului cele ale spiritului.
Carnea luptd impotriva spiritului. mud 6 Pentru et gfindirea carnii este moarte,
e robul pecatului.
iar gfindirea spiritului vieate. 10 pace:

14 Cscl etim ca legea este in sine 7 De oare ce gfindirea etirnit este yak
spiritualt; iar eu stint de came, vindut maga. improtiva lui Dumnezeu; pentru
sub 'Ace. x5 Pentru ca ce sevireese ca nu se supune legil lui Dumnezeu,

nu cunosc; de oare ce nu ce voesc cad ilia nu poate.


aceasta filptuesc; ci ce urtsc aceasta
fac. 16 Iar dace nu ce voesc aceasta
fac, zic impreunt cu legea et ea este
bunt. 17 Acurp dar nu mai sevirpee eu aceasta, ci pecatul care locueete in mine. is Cad eau ca ceva
bun nu locueete In mine, adect in carnea mea; pentru ca a voi este in mine,

dar a lucra cu desevireire binele nu.

8 far cei care

sent in came nu pot sit place. lui Dumnezeu.

g Vol lug nu stinted in came ci in


spirit, data inteadever locueete in vol
spiritul lui Dumnezeu. Jar data cineva
nu are spiritul lui Christos, acesta nu
este al lui. to $i data Christos este
in vol, corpul este mort fats de pecat,
ittr spiritul este vieatt fate. de indreptatire.
ii Daces dar spiritul celui

19 Cact nu fac binele pe care '1 voesc,


ci reul pe care nu '1 voesc pe acesta care scull pe Iisus dintre morti lo'I faptuesc. 20 Iar dace ce nu voesc cueete in voi, cal care scull pe Chri-

aceasta fac, nu mai sevirsese eu ace- stos Iisus dintre mortl va face vii,
asta, ci pecatul care locueete in mine. prin spiritul seu care locueete in vol, ei
21 Decl gasesc pentru mine, care voesc corpurile voastre muritoare. 12 Decl
legea spre a face binele, ca reul .mi dar, fratilor, datorT stintem nu carnil,
eta Inainte. 22 Me bucur knee im- ea st vetuim potrivit earnii. 13 Cad
preunt cu legea lui Dumnezeu potri- data vetuitl potrivit carnii, aveti st mu; iar data in virtutea spiritului otnnvit omului d'inauntru, 23 Dar ved in
membrele mele o altfel de lege, lup- ritT luertrile corptilui, vett fi in vieati

www.dacoromanica.ro

60*

EPISTOLA CATRE ROMANI.


[8.14-9.10.
3z
Ce
vom
zice
dar
fate.
de acestea?
14 Chc1 top care stint manati de
spiritul lui Dumnezeu, acestia stint fit Daca Dumnezeu este pentru not, eine
ai lui Dumnezeu. 15 Pentru ca nu sta improtiva noastrh? 32 Care in138

primirfitt spirit de robie iar spre te- teadever nu cruta pe ensust Fiul seu,
mere, ci primiatt spirit de infiare, in ci 11 dete pentru not toil, cum nu ne
care strightn; Abba, Tath. z6 Spilltul ensust mArturiseste impreuna cu
spiritul nostru ca sfintem fit ai ltti
Dumnezeu. 17 Iar daca &latent fit,
pi mostenitort sintem; mostenitort ai

va darui pt impreunh cu densul toate?


33 Cine va ridica invinnire improtiva
alesilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este
indrepthtitor? 34 Cine este osinditor?
Christos Iisus care muri, dar mat vir-

ai lui Christos, daca inteadever wiferim impreunA, eu densul ca s. pi fim


mAritt impreuna cu el.
18 Cad socotesc ca suferintele timpului d'acum nu stint de acelas pret
fate de marirea ce are sh fie descoperita pentru nol. ig Pentru eh dorul
staruitor al fapturei asteapth cu nerabdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
no Find ca faptura fu supuse zhdarnicit, nu de bunh voe, ci pentru acela

este de a dreapta lui Dumnezeu, care


pi mijloceste pentru not?
35 Cine ne va desphrti de iubirea
lui Christos? Suferinta sau strimtorare
sau urmitrire sau foamete sau golhtate
sau primejdie sau spadh? 36 Dupe
cum este stria ca ,,pentru tine sfintem
omoritt toath zioa, socotiti am fost ca
of de Injunghere." 37 Dar in toate
acestea mat malt biruim prin eel care
ne iubi pe not. 38 Chet stint lucredintat ca nict moarte nici vieatit, nici
Angell nici stapinirt, nisi ce este acum
nici ce va fi, Mel putert 3g Niel inhltime mid adincime nict vre o allfel
de fapturh. nu va putea s. ne desparth

lui Dumnezeu pi irnpreunit mostenitort tos care fu sculat dintre mortt, care

care o supuse pe tememl nAdejdit.

ax Cad ensusi faptura va fi seutita de


robiea stricaciunit, spre a fi stapina de
sine a mhririt fillor lui Dumnezeu.
11 Cad stim ch. toath faptura suspina
pi este in durerl pene acum. 23 Dar
nu numat toatit faptura, ci pi not, desi
avem pirga spiritului, pi not chiar
suspinhm in not engine, asteptand cu
nerabdare infiarea, rescumperarea corpului nostru. 24 Chet in nildejde am
fost mantuitt; dar nadejde vezuth nu

de iubirea lui Dumnezeu ce este in

Christos Ems Domnul nostru.


Fagclduin(cs lui Dumnezeu este nestrdmutatd. Adeverati urmasi ai lui Abraam.

Darul lui Dumnezeu. Jacob, 0 Esau,


Moise fi Farao. Profqii despre alegerea

neangurilor.
este nAdejde; tact tine nadajdueste
Adever zic in Christos, nu mint,
ceea ce vede? 25 Iar daca ne.dajduim ce nu vedem, asteptarn cu sta- 9 stiinta de mine ensumt dovedindu

ruinte..

26 Astfel dar pi spiritul vine in


ajutor sl.biel unit noastre. Cud nu
ptim ce se, cerem intru cat trebue in
rughciunile noastre, dar acela spirit
mijloceste pentru binele nostru prin

mi impreune. cu mine in spiritul sant,


2 Ca mare intristare am tit neincetata
durere in inima mea. 3 Chet as dori
eh fiu eu ensumi anatema de la Christos pentru frati mei, rudele mele dupe
trup,

4 Ca uni care stint Israelitl,

27 Iar cereeth- care an infiarea pi marirea pi asezhtorul inimilor stie care este gandirea mintele pi darea legit pi slujba dumnespiritului, fiind ch. se roage. pentru santt zeeasch. pi fagaduintele,
5 Care an
dupe cum voeste Dumnezeu.
parintl, pi din care este dupe trup Chri28 Stim ch pentru cei care iubesc stosul, care este peste toate Dumnezeu
pe Dumnezeu on ce lucreaza spre bine binecuvintat in veci. Amin.
suspinuri de nespus.

impreunh, ca pentru uni care stint

6 Dar nu vorbesc de felul cum a


chemati potrivit unei punerl la tale. chzut cuvintul lui Dumnezeu. Chet nu
29 Cad pe care 'i a cunoscut mat toil care stint din Israel stint Israe liti;
d'inainte, 'i a si rinduit mat d'inainte 7 Si nu pentru c. stint urmasi lui
asemanatt la fata cu chipul Fiului sett, Abraam, stint tote fit, ci: ,,in Isaak 'ti
pentru ca se. fie El inteiunaseut intre se va numi urmas"; 8 Adech, nu fii
multi frail; 3o Iar pe care 'i a rin- din trup stint fit ai lui Dumnezeu, ci
duit mat d'inainte, pe acestia 'i a 0 fii din faghduinth stint socotitt drept

chemat; pi pe care 'i a chemat, pe urmasl.

g Cad cuvintul fh.ge.duintei


indreptatit; iar pe este: ,,pe timpul acesta vol veni 0 Sara
care 'i a inclreptatit, pe acestia 'i a pi va avea fiu.
acestia 'i a

marit.

pi

to Dar nit rmmat Sara avu curial


www.dacoromanica.ro

9.11-10.14.]

EPISTOLA CATRE ROMANI.


139
dumnemesc, ci i Rebeca avend pat de fi lisat o seminta, ca Sodoma am fi fost
la unul, de la Isaac parintele nostru, ci ca Gomora am fi fost asemanati."
r1
Cad desi nu erau &riche nascutt
3o Ce vom zice dar? Ca neamuri
copii i nu faptuira ceva bine sau reu, care nu aleargii dupe indreptatire apupentru ca gasirea cu tale a lui Dum- cart indreptatirea, si indreptatirea care
nezeu sit remle potrivit alegerit, nu din este din credinta; 3x Iar Israel alerfapte ci de la eel care cheama
gfind dupe legea indreptatirii nu ajun-

12 '1 se zise ca cel mare va sluji ce- se la lege dateitoare de indreptatire.


lui mic;" x3 Dupe cum este scris: 3z Pentru ce? Pentru ca alergarea fu
pe Iacob '1 am iubit, iar pe Esau '1 nu din credinta, ci dupe cum este din
am urit."
lucrurl ale legit; cad s6 lovir& de

14 Ce vom zice dar? Nu cumva


este nedreptate la Dumnezeu? Sa nu
fie.
15 Cacl zice lui Moise: vol milui pe ort tine miluesc, @i me vol indura de ori-cine me Indur," 16 Deci
dar nu este de la cel care voeste nice
de la eel care alearga, ci de la Dumnezeu care milueste. 17 CA.ci scriptura zice lui Farao cit: pentru aceasta
chiar to am ,desteptat, ca s& arat in
tine puterea mea, si ca sa fie dat

peatra poticniriT,"

33 Dupe cum este

scris: Iata eu pun in Sion peatrit de


poticnire @i sane& de sminteala, si tine

crede intr'dnsul nu va fi rusinat."


indrepteqirea din credinfel fad cu in-

dreptafirea din lege. Profefiti despre 1:14deti fi neamuri.

bunavointa inimei mele


10 Fratilor,
si cererea care Dumnezeu stint

pentru densi spre mantuire.

2 Cad

in stire numele meu in tot pAm6ntul." le marturisesc ca au rivna pentru


18 Dec! dar pe tine voeste i/ milueste, Dumnezeu, dar nu potrivit unei depline intelegerT; 3 Pentru ce. necuiar pe tine voeste al invirtosaza.
xg Dar 'mi vet zice: pentru ce se noseend indreptatirea de la Dumnezeu

mat plange? Citet hotarit lui tine se si cautAnd sa statorniciasel a for indreptatire, nu s'au supus indreptittirif
improtiveste?
2o Negresit, omule, to tine esti care de la Dumnezeu. 4 Gad sfirsit at
respunzl improtiva lui Dumnezeu? Nu legit este Christos spre indreptatire ort
cumva va zice plasmuitura catre pits - cm care crede.
5 Cad Moise scrie despre indreptiimuitor": pentru ce m'ai fault astfel?
2.x Sau nu are olarul putere peste lutul tires care este din lege, ca omul care

lui, ca din aceeast framentaturit sa va fi facut acele rinduelf viu va fi


fact un vas spre mute, iar altul spre printeensa." 6 Iar despre indreptiinecinet? 22 Cum dar, data Dumne- tirea din credinta astfel zice: nu zice
zeu voind sa 's1 mate maniea qi sa 'sT in inima ta: tine se va sui in cer?"
fact cunosent puterea ingadui in multa

indelungit rabdare vase de manie intocmite spre peire, 23 Si ca sa fact'


cunoscut bogatiea maretit lui peste
vase de mila pe care mat d'inainte le
a gatit spre marire? 24 Astfel find
not, ne @I cheml nu numal dintre lade' ci si dintre neamuri,

aceasta insemneaza a aduce jos pe

Christos;
7 Sau on tine se va
pogori in abis?"
aceasta insemneaza
a scoate afar& pe Christos dintre morti.

8 Dar cc zice? Aproape de tine


este cuvintul, in gura ta fp in inima
ta; adeca cuvintul credintei pe care '1

g Pentru cA data vet 5


predicam.
25 Dupe cum zice qi Osea: Vot marturisit eu gura ta pe Domnul Iisus,

numi pe care nu este poporul men po- si vet fi crezut in inima ta c& Dumneporul meu, si pe care nu este iubitt zeu '1 a sculat dintre morti, vet fi mAniubita, 26 Si va fi in locul unde li tuit; xo Cad cu inima se crede spre
se zise: vox nu stintett poporul meu, indreptatire, iar cu gura se mArturiacolo vor fi numitt fit ax viului Dum- seste spre mAntuire.

r1 Pentru ca scripture zice: ort


27 Iar Isaia strigi despre Israel: tine care crede inteensul nu va fi ru-

nezeu."

daca numerul fiilor lui Israel ar fi ca sinat." ra Cad nu este deosibire de


nisipul marii, remasita numai se va Iudeu si Elen; fiind ca el este Domn
mAntui. 28 Cad el va aduce la in- al, tuturor, bogat find pentru tot! care
deplinire qi scurt va alcatui judecata '1 chea.ma. x3 Pentru cit ort tine
in dreptate; pentru ca Domnul va face care va fi chemat numele Domnului
judecat& scurt alcatuita" pe pament. mantuit va fi."
14 Dar cum sit cheme pe acela in
29 Si dupe cum a zis mai inainte
Isaia: Data Domnul Sabaot nu ne ar care nu crezurA? Si cum sa creaza sn

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CA THE ROMANI.


[10.15-11.27.
acela despre care nu auziril? $i cum spre vinare, si spre pledicit Qi astfel
sit auzit fire, predicator? x5 $i cum spre resplatit ler, to Intunece se ochi
ee predice daca nu vor fi trimis? Dupe lor ea sit nu vaza, 81 incov one purucum este scris: cat de frumoase Bunt rea spinarea lor."
it Decl intreb, oare nu se poticpicioarele celor care binevestesc pace,
celor care binevestesc cele bune." nirti ca sit cazit?
SA nu fie. Ci prin grecala lor s'a
16 Dar nu toti 0 supuserit eyanghelii.
Cam Isaia zice: ,,Doamne, tine crezu Aleut mfintuirea pentru neamurl, ca sa
la cele auzite de la nor?" 17 DecI 'i face pe (leap rimnitorI. 12 Daca
140

credinta vine din cele auzite, iar cele


auzite prin cuvintul lui Christos.
x8 Dar intreb, oare nu auzira ei?
Negre8it: Peste tot pementul e8i glasul lor. $i la rnargimle lumil rosturile
lor. 19 Dar intreb, oare nu cunoscu
Israel? Moise eel d'inteiu zice: ,,Eu ye
vol intltrita asupra unui nepopor,

dar gresala lor fu o bogAtie a lumil


Qi

cAderea lor o bogAtie a neamurilor,

cu cat mai virtos intreg numeral lor?


13 Voe neamurilor ve vorbesc. Decl
intru cfit sant eu al neamurilor apostol 'mi laud slujba mea, 14 Poate
cumva vol face rimnitori pe ai mei, si
vol scApa pe uni dintr'enci. 15 daci
asupra unui popor neintelegetor ve vor dace inlAturarea lor este a lurnii imatita la manic." 20 Iar Isaia indrits- plcare, ce va fi aclaogirea lor dace nu
16 Tar data
ne8te Qi zice: Aflat am fost pentru cei vieata dintre morta
care nu me mute, cunoscut m'am fl- pirga este Ana pt frimentAtura este
cut celor care nu intreabe de mine." stinted; si daca radecina este sante, ci
21 $1 dare Israel zice: toatit zioa in- ramurile sant sante..
17 $i daca unele dintre ramuri fare
tinsel mfirnilo mele catre nn popor
neascultator Qi improtiyitor cu vorba." rupte, tu arise, de8i maslin selbatie
fiind, ai fost altoit hiteensele 81 te ai
0 parte de Iudei st2nt alecii, iar o parte &cut impreune pArtas al rAdOcinei Qi
rapine:. Necredinia Iudeilor este man- al sucului maslinului, 18 Nu te mantuirea neamurilor. Tot Israelui va fi dri fate de mum& iar dace te manmcintuit o data.
dresti, nu tu til rddacina ci radecina
Deci intreb, oare inlatura Dum- pe tine.
ig Dar veT zice: ramurY
I nes. pe poporul sell?" Si nu furl rupte .pentru ca eu se Su altoit.
fie. Cad ci eu sant Israelit, din nea- 20 Bine; din pricina necredintei furl
mul lui Abraam, din semintiea lui Be- rupte, iar tu prin credinte stay. Nu fit
niarnin. 2 Dumnezeu nu inlatura pe eu gdndul pe sus, ci teme te. 21 Cacl
poporul seu" pe care fl cunoscu mai dace Dumnezen nu erutfi ramurile
d'inainte. San nu 8titi ce spume scrip- fireiti, nici pe tine nu to va cruta.
ture unde ye vorbe8te de Elie, cum se
22 Decl vezl bunatate Qi asprime
plunge el lui Dumnezen i'mprotiya lui de la Dumnezeu; asprime catre cei
Israel? 3 Zicend: ,,Doamne, pe pro- care cAzure, iar catre tine buntitate de
feti tei omorira, altarele tale din la Dumnezeu, data vet fi steruit In
temclie le resturnare, ci eu am remas bunittatea lui, altfel ci tu veT fi Meat.
singur Qi caute sufletul men." 4 Dar 23 $i aceia dar, daca nu vor fi staruit
cc i zice respunsul dumnezeese? 'Mi in necredint vor ti altoiti; cAci puam Wet Qapte mil de berbati, ca uni ternic este Dumnezen sa i altoiascl
care nu '8i plecarit genuchiu lui Baal." iarAs. 24 Cad dace tu ai fost theta
5 Deci astfel qi in timpul de scum a din firescul maslin selbatic si improfost o rema8ita potrivit unei alegeri tiva firii ai fost altoit in maslin bun,
din dar; 6 Iar dace este din dar, nu cu atAt nisi virtos acestia, care stint
mai este din lucruri; altfel darul nu firesti, vor fi altoiti in al lor maslin.
se mai face dar. i data este din 1u25 Cacl nu voesc, fratilor, ca vol
crwri, an mai este dar; altfed ducrul nu sit nu cunoasteti taina aceasta, pentru
mai este lucru.
ea BA nu fiti intelepti dupe a vonstra
7 Decl ce este? Israel nu dobindi gasire cu axle, ce. invirtocare a fost in
aceea ce cauta cu staruinte, iar cei parte pentru srael One ce va fi intrat
aleci dobindira; 8i ceilalti titre, Infix.- intreg numerul neamurilor.
26 $i
tottati, 8 Dupe cum este scris: Dum- astfel tot Israelul va fi mantuit, dupe
nezeu le dete spirit de ametire, ()chi cum este scris: Veni va din Sion Manca se nu vaza gi urechl ea se nu auze tuitorul, inlatura va necucernicii de Is
One in zioa de azi." g Si David Jacob. 27 $i acesta este a8ezementul
zice: Face se masa lor spre lat si exit de la mine pentru den8i, cand vol

www.dacoromanica.ro

11.28-13.5.]

EPISTOLA CATRE ROMANI.


141
28 Negre- demnittor, in indemnare sa fie; eel care
sit dupe evanghelie sent urig de Dum- impartil4aste cu &easel nevinovatie
nezeu pentru vol, dar dupe alegere sent sit impartafascd; eel care este rinduit
iubitl pentru paring lor; 29 CleI mat mare, cu sirguintil sd fie; eel care
fara parere de Mu sent darurile si milueste, cu blindete sa miluiascic
chemarea lui Dumnezeu. 3o Pentru g Iubirea sit fie farl fitarie. UritI
ca, dupe cum si vol n'atT ascultat alta, reul, lipiti vb de bine;

S inaturat pecatele lor."

data de Dumnezeu, iar acum ail fost

miluiti prin neascultarea lor,

ro In inbirea frAteascl uni catre

31 Ast- al ti fig cu iubire &easel In cinste fits

fel si acestia n'au ascultat acum, ca calauzit uni altora, is In sirguinta


prin mila voastra di fie si densi mi- nepregetittort, fits ferbintt cu spiritul,
luiti. 32 CAA Dumnezeu braise impreunit pe toti spre neascultare, pentru
ca pe tog sit 'i miluiaeca
Preandirirea minunatelor cdi dumne-

slujitr Domnului. 12 In puterea nadejdit bucurati vb, in suferingi fig etatornici, in rugaciune fig staruitorT en
rabdare, x3 La trebuintele santilor

faceti ve rartast, grabiti ye en ospitalitatea.


33 0, adincime a bogatit si a inte14 Binecuvintatt pe cei care ye
lepciunit si a cunostintei lui Dumne- urmaresc; binecuvintati si nu blestezen; cat de neprimitoare de cercetare matt.
sent judecatile lui si cat de neprimi15 Sit ye bucurati cu cei care Be
toare de urmare clile lui. 34 Pentru bucura, el plangett cu cei care piing.
el tine a cunoscut gandul Domnu- x6 Ganditi aceeas uni pentru alti; nu
lui? Sal tine e'a facut sfetnicul lei? gandig la cele inalte, ci liisati ve a fi
35 San tine 'i a dat inteiu lui, si 'i se dust de cola smerite; nu ve faceg inva da inapol?" 36 CA toate stint eleptl dupe a voastra gAsire en cale.
dinteensul si printeensul si pentru
17 Nu resplitig nimenui Mu pendeesei.

densul; Lai fie marire in yea Amin. tru Mu; purtag grija de cele bune
Indeninuri la sanknie. Intrebuinfarea
folositoare a deosebitelor dared.
dar, fratilor, prin inI2 v6 indemn
lui Dumnezeu, ea se, infaticati corpurile voastre ca o jertfa,

inaintea tuturor oamerrilor,

18 Dace

este cu putintl, intro cat Ire priveste,


traits in pace cu toti oameni; 19 Nu
ve resbunag vol ensive, iubitilor, ci
dal loe manil; cad eerie este: ,,a mea
este resbunarea, eu vol resplati, zice
vie, 'Arita, bineplAcutA lui Dumnezeu, Domnul. 20 Ci daca va fi flaminzit
inchinaciunea voastra cuvenita gan- vrajmasul Mu, de. 'i de mancare; data
dirit. a Si sa nu fig in asemlnare cu va fi insetat, da 'i as bea; act facend
veacul acesta, ci el ye schimbag prin aceasta carbuni de foe vet &ramadi pe
inoirea mintil voastre, pentru ea el capul lui." 21 Nu fit biruit de catre
cereetag vol care este voea lui Dum- reit, ci birueste reel prin bine.
nezeu, binele si bineplacutul si desavirsitul.

Supwaerea fatd de stdpiniri.

IOn ce

suflet fie supus inaltelor


3 Cad in puterea darului care 'mi
este dat mie zic orl cei care este intro 3 stapinirt. CacI nu este stapinire
vol, sa nu fie cu grind mat pe sue de- decat de la Dumnezeu, iar care sant de
cat ceea ce trebue el &Aim* ci sit Dumnezeu sent rinduite. a Astfel
gandiascl ca al fie intreg la minte, tine nu este supus stapinirit se improDumnezeu a impl.rtit fie caruia dupe tiveste intoemirit lui Dumnezeu; iar
mesure, de credintl.

4 Pentru ca dupe cei care se improtivesc vor lua osinda

cum intr'un singur corp avem multe pentru densi ensile. 3 Pentru el cei
membre, si membrele toate nu au mart nu sent o team& pentru fapta
aceeasi lucrare, 5 Astfel not cei bunit ci pentru Mu. Voesti dar 8& nu
multi un singur corp santem in Chri- to temi de stapinire? Fa binele, si vet
stos, iar trite unul sfintem membri uni avea lauda de la densa. 4 Cad este
slujitoarea lui Dumnezeu spre bine tie;
pentru alti.
6 Avend arise deosibite darurl po- iar data vet fi facut reul, teme te;
trivit darului care ne a fost dat nob; pentru c& nu fara cuvint poarta spada;
fie profetie dupe mbsura credintei, sit act este slujitoarea lui Dumnezeu,
profetialm; 7 Fie diaconie, In dia- resbunatoare in privinta manit pentru
conic sci fim; fie ca este inviigitor, In cel care faptueste reul. 5 De aceea
tuvatatura sa fie; 8 Fie ca .este in- trebuinta este ea sit fig aup41, nu nu.

www.dacoromanica.ro

[13.6- 14.23.

EPISTOLA CATRE ROMANI.

142

mat din pricina manit, ci ei pentru a 6 Cine tine zioa pentru Domnul o tine;
voastra stiinta de sineve.

fi cine nu fine zioa pentru Domnul nu


o fine; tine mananca pentru Domnul
dart, elle) ei sent slujitorl ai lui Dum- mananca, cad multumeste lui Dumnenezeu, pentru aceasta chiar stint sta.- Zen; ei tine nu mananett. pentru Domruitorl. 7 Dap tnturor datoriile, ce- nul nu mananca, ei multumeste lui

6 Caw pentru aceasta plats l

ei

7 Pentru ca nimenea
lui care cere darea, daft darea, celui Dumnezeu.
care cere vama, vama, celui care cere dintre not nu vetueste pentru sine, ei
teama, teama, celui care cere cinstea, nimenea nu moare pentru sine; 8 Cad
ei daca vetuim pentru Domnul vetuim,
cinstea.
ei daca murim pentru Domnul murim.
Indemnare sa iubim pe aprdpele nostru. Deci ei daca vetuim ei daca murim,

8 Nu datoritT nimenui nimic, decat ai Domnului santem.

g Cacl pentru

numal a ye iubi uni pe alti; act tine aceasta a murit ei a invieat Christos,
iubeste pe un altul a implinit legea. ca sa albs stapinire ei peste morti ii
g Cad: nu 86'11.0 adulter; nu omori, peste vii.
io Tit dar pentru ce judect pe franu fura, nu meirturisi strcimb, nn pofti,"
ei on ce alts poruna, in acest cuvint tele ten? San ei to pentru ce despreeste coprinsa, in: iubeste pe aproapele tuestt pe fratele ten? Caci tot1 ne vom
tutu ca pe tine ensutt." xo Iubirea infittisa inaintea scaunului de judecaPentru ca
pentru aproapele nu sevirsaste reu; tor al lui Dumnezeu.
dect coprinsul legit este iubirea.
scris este: viu mint eu, zice Domnul,
cA mie 'mi se va pleca ori ce gemindemnare sa umbldm in lumind.
chin, ei ort ce limbl va landa pe Dum-

it Si aceasta find a stitl timpul

nezeu."

12 Dect dar fie care dintra

cuvenit, ca acum este ceasul ca vol sa no! va da pentru sine cuvint lui Dum-

fitl desteptatl din somn; cact acum nezeu.

mantuirea este mat aproape de not de-

cal and am crezut.

12 Noaptea a
inaintat, zioa s'a apropieat. SA lepadam dar lucrurile intunerecelui, a imbraciim armele luminil. 13 SA umblam cuviincios ca in timpul zilei, nu
in ospete desfh.tlitoare ei betil, nu in
culari rusinoase ei desfrinari, nu In

13 Deci sit nu mat judeam nni pe


alti; ci aceasta judecati mat virtos, ca
sit nu dati fratelui cuvint de poticneala
sau sminteala. z4 Stiu ei stint lucredintat in Domnul Iisus, ca nimic nu

este spurcat prin sine ensue!, decat

numat pentru eel care gandeste ca este


ceva spurcat, pentru acela spurcat este.
cearta. ei rimnire; z4 Ci luatl imbra- x5 CA.c1 daca fratele ten a mahneste
caminte pe Domnul Iisus Christos, ei din pricina manarit, nu ma! umbli

nu purtati grija de trupul vostru spre potrivit iubiril. Nu perde din pricina
pofte.

manarii tale pe acela pentru care a


murit Christos.

x6 Dec! sa nu fie de-

Crutare pentru cei slabs in credintd. faimat binele vostru. x7 CAcT imp&
Sminteala trebue inldturatd in mdncare ratiea lui Dumnezeu nu este mancare
,Si in tinerea gilelor. Christos este ju- ei beutura, ci indreptatire ei pace ei
decdtor. Fie care set urmeze dupe cre- bucurie in spirit sant; 18 Pentru ca
clink& sa.
tine potrivit acestia slujeste lui ChriIar pe cel slab in credintit luati stos, este bineplacut lui Dumnezeu, ei
pentru amen!.
14 '1 la vol, nu spre lammirea gan- cercat
durilor. a Unul are Incredere sa maig Deci dar sa urmarim cele ale
nance de toate, dar eel slab mananca. path ei cele ale intaririt intre not enlegume.
3 Cine manancii, sa nu de- sine. 20 Nu darima din pricina manspretuiasca pe care nu mananca; iar emit lucrul lui Dumnezeu. Tot este
eine nu mananca sa nu judece pe care curat; dar reu este pentru omul care
mananca; act Dumnezeu '1 a luat la mananca prin poticnealit. 21 Bine
sine. 4 Tu tine eeti care judect slugA este a nu Diana came, Met a bea win,
streina? Fats. de Domnul sau numat Mel a face ceva de care se poticneste

sta sau cade; dar va sta, pentru ca fratele ten sau se sminteste sau slabeste.
Domnul are putere ca sa 'I faca sa 22 Tu aibl inaintea lui Dumnezeu crestea.
dinta, pe care o ai dupe tine ensuti.
5 Unul alege o zi fatO de altii zi, Fericit tine nu se judea pe sine entar altul alege ori ce zi. Or! cine fie Blip in ceea ce incuviinteaza; 23 Iar
pe deplin incredintat in al sea cuget. tine sovaeste daca va fi mancat, osin

www.dacoromanica.ro

15.1-10.1.]
EPISTOLA CATRE ROMANI.
143
dit este, peutru ca nu din credinte pentru neamuri, slujind preoteste evana mdncat; i tot ce nu este din cre- gheliea lui Dumnezeu, pentru ca jertfa
dinta pecat este.
neamurilor se, se faca bineprimite, Banti O. in spiritul sant. 17 Decl am laude
Trebue ad ne silim a ne intciri uni pe in
Christos Iisus, pentru cele ce stint
alti. Toil set slujim lui Dumnezeu.
catre Dumnezeu; r8 Cad nu vol inSi datorl sfintem not cei tars ca drasni sa vorbese ceva ce n'a sevirsit
sit ingeduim slabiciunile celor ne- Christos prin mine, prin cuvint pi fapta,
15
putinciosi, pi sa nu ne placem no en- spre suptmerea neamurilor, 19 In pu2 Fie care dintre noi se place
aproapelui seu spre bine pentru Intlrire; 3 Cad pi Christos nu a placut
siesi ensupl, ci dupe cum este scris:

tere de semne pi minunl, in puterea


spiritului sant, incat de la Ierusalem
pi imprejur pene in Iliria am indepli-

spre invetatura noastra furs scrise, ca


prin staruinta pi prin mangtierea scripturilor sa avem nedejdea noastra.
5 Iar Dumnezeul staruintei pi al

21 el dupe cum este scris: Vor vedea


cei carora nu li s'a vestit despre densul, pi cei care nu vor fi auzit vor in-

marirea lui Dumnezeu.

fiu insotit de vol acolo, data mai 'nteiu

sine.

nit evangheliea lui Christos;

20 Can-

mustrarile celor care te mustra pe tand Anse cinstea mea astfel ca ea bitine eitzurii asupra mea." 4 Pentru nevestesc nu unde fu numit Christos,
ca toate care fait scrise mai 'nainte, ca se nu cladesc pe temelie streina,
telege."

mangeerii sit vg dea ca se. ganditi


22 De aceea am si fost oprit in tea
aceeasi uni In alti dupe voea lui Chrt- mai mare parte ca sa yin la vol;
otos Iisus, 6 Pentru ca intr'una cu 23 Dar acum ne mai avend lot in
o gura se marig pe Dumnezeu pi Tata) aceste tinuturT, pi de multi anT avend
Domnului nostru Iisus Christos. 7 De dorinta se yin la voi, 24 Indate ce
aceea luati la voi uni pe alti, dupe plec in Spania vol veni la voi; pentru
cum pi Christos ve lua la sine spre ca nedejduese trecend sa ve ved pi sit
8 Caci zic ca Christos s'a Smut vol fi fost in parte indestulat de vol.

slujitor al taeril imprejur pentru ere- 25 Acum me due la Jerusalem slujind


dinciosiea lui Dumnezeu, ca sa inta- santilor. 26 Cad Macedonia $i Achaia
riasce fitgeduintele date parintilor. an binevoit sa faca o hnpartasire in
g lar neamurile pentru mild sit ma- seraci santilor, care sant in Jerusalem.
riasca pe Dumnezeu dupe cum este 27 Au binevoit inadins, pi datori stint
scris: Pentru aceasta te vol lauda ei lor; pentru ca data neamurile au
intre neamurT, pi vol canta numele avut impartesire de cele spirituale ale
ten." io Si Tar zice scriptura: Vese- lor, datoriaza se. le slujiasca pi in cele
liti ye, neamurilor, Cu poporul sett," firesti. 28 Decl dupe ce vol fi sevirii *i Tar: Laudati, toate neamurile, sit aceasta pi vol fi incredintat lor acest
pe Domnul, pi se '1 mariasce pe el rod, vol pleca pe la vol in Spania;
toate popoarele." is Si iar Isaia zice: 29 Si ptin ca venind in vol, vol veni
Va fi radacina lui Iesei pt cel care se cu aceea cu ce este piing binecuvintaridica se domniasce, peste neamuri, in- rea lui Christos.
tr'ensul neamurl vor nedejdui."
3o Ve indemn dar, fratilor, prin
x3 Iar Dumnezeul nadejdil se ye Domnul nostru Iisus Christos pi prin
umple de orl ce bucurie pi de pace in iubirea spiritului sa luptati impreuni
credinte, ca sa prisositi voT in nadejde cu mine in rugaciunile voastre pentru
mine dare Dumnezeu, 31 Ca se, fin
in puterea epiritului sant.
scapat de neascultatoii din Judea pi
Isbdnda i imprastiera evangeliei prin slujirea mea rinduite, pentru Jerusapredica Apostolului.
lem sit se faca bineprimite santilor;
14 Dar stint incredintat, frati mei, 32 Pentrn ea, dupe ce vol fi venit in
pi en insuml despre vol, ca pi vol en- bucurie la vol prin voea Ini Dumnezeu,
sive sfinteti pfin de inime bunk um- se, me linistesc impreune cu vol. 33 Iar
pluti cu ori ce cunostinte, in stare ca se, Dumnezeul pecil cu vol tot!. Amin.
ve inteleptiti pi uni pe alts. 15 V'am
scris anse mai cu indresneale in uncle Pavel face cunoscut pe Febe. Felurite
parts, ca unul care ye aduc iares imbracidri, trimise la cei din Roma.
Ferirea de desbinarr. Doxologie.
aminte pentru darul care 'nix este dat

de la Dumnezeu 16 Ca sit fiu eu


slujitor rinduit al lui Christos Iisus

Ve fac cunoscut pe Febe, Bora

16 noastra, fiind slujitoare a biserieei

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE ROMANI.


[10. 2-27.
2 Ca se, o pri- sartitare Banta. Ve imbratisazA biserimitt in Domnul dupe cum s6 cuvine cile toate ale lui Christos.
pentru santi si BA o ajutoratI in lucrul
Sd ne Perim de amdgitori.
in care are trebuintit de vm; caci si
densa a fost ingrijitoare pentru multi
57 Ve indemn, fratilor, se, fltI cu
@i chiar pentru mine.
3 Imbratisati luare aminte asupra acelora care fac
pe Prisca si pe Acuila impreuna lucri- deshinAri qi smintell impro ti va in vatatori mei in Christos Iisus, 4 Ca uni turci pe care ati invAtat o, si abateti
care pentru sufletul meu an pus jos 0 de la clerr,4i. 18 Pentru ca uni ca
144

care este in Chenchre,

gatul lor ensusl, cArora nu nunial eu acestia nu slujese Domnului nostril


le multuniese ci qi toate bisericile nea- Iisus Christos ci peintecelui lor 'dustup,
murilor, 5 Uraff si bisericei care este si prin vorbire buns gi cuvinte bine

puss amilgese inimile celor fara reutate. ig Ascultarea voastrli Anse a


ajuns in toti; de aceea me bucur de
voi, si voesc ea vol sa fiti intelepti
fatA de bine, si curati fatA de reu.
20 far Dumnezeul pacii va sdrobi indatll pe satana sub picioarele voastre.
Darul Domnului nostru Iisus Christos en vol.
Christos.
Salutdri din Corint.
8 Imbratisati pe Ampliat iubitul
21 Ve imbrAtisazA Timoteu lucrAmen in Domnul. g Imbritisatl pe
Urban impreuna lucratorul nostru in torn) impreuna cu mine, si Luciu qi
Christos qi pe Stachi iubitul meu. Jason si Sosipatru rudele mele.
so Imbratistql pe Apelle eel cercat in
22 Ye imbratisez in Domnul, eu
Christos.
Tertin care am scris epistola.
Imbratisati pe cei care sent dintre
23 Ye ImbrAtisaza Gaiu ospetAtorul
ai lui Aristobol,
men si al bisericei intregl. Ve imbraxi ImbrAtisatl pe Erodion ruda tisaa. Erastu economuI orasului si
men. ImbrAtisatl pe cei care sent din- Cuartu fratele.
tre ai lui Narcis, care sent in Domnul.
24 Darud Domnului nostru Iisus
12 Imbratisati pe Trifena si pe Tri- Christos Cu voi tqi. Amin.
fosa care s'au ostenit in Domnul. ImPreamarirea dui Dumnezeu.
bratisati pe Persida iubita, ca una care
mutt s'a ostenit in Domnul.
25 hr celui care poate sa ye intax3 Imbratisatl pe Rufu alesul in riasca pe vol pentru evangheliea mea
Domnul @i pe muma lui si a mea. si predicarea lui Iisus Christos, peutru
14 Imbratisatl pe Asincrit, pe Fle- descoperirea tainei tAcute in veacuri
gonte, pe Ernie, pe Patrova, pe Erma vecinice, 26 Dar scum fAcuth cuc1 pe frati care sent impreuna cu densi. noscut prin scripturl profetice dupe
:5 Imbratisati pe Filolog qi pe Tuba, rinduiala vecinicului Dumnezeu, adusa
pc Nerea si pe sora lui, @i pe Olim- la cunostintk intre neamuri spre aseulpan, si pe tots 564 care stint im- tarea credintei,
27 Lui, prin Iisus
Christos, unicului inteleptului Dumnepreuna cu densi.
16 Imbratisati ve uni pe alp in Zen marire fie in veci. Amin.

in casa lor.
Imbratisatl pe Epenet iubitul men,
care este pirga Asir pentru Christos.
6 Imbratisatl pe Mariam, ea una care
se osteni malt pentru vol. 7 Imbratisati pe Andronie Qi Iranian rudele
mele qi prinsi impreuni cu mine, ca
uni care stint insemnati intre apostoll,
si care maT 'nainte de mine an fost in

INTEIA EPISTOLA CATRE CORINTENI.


zeu si Sostene fratele 2 Bisericei lui
Mulfumiri aduse Corintenilor pentru Dumnezeu celei care este in Corint,

eredinta lor.
santitilor in Christos Iisus, ehemati
T Pavel ehemat apostol al lui Chri- Anti, tuturor care in on ce be alloy

Bt013 liens prin vointa lui Dumne- si al nostru cliental numele Domnului

www.dacoromanica.ro

1.3 -2.7.]

EPISTOLA I CATRE CORINTENI.


145
nostril Iisus Christos. 3 Dar voe si ce in intelepciunea lui Dumnezeu lupace de la Dumnezeu Tat Al nostru Qi mea nu cunoscu pe Dumnezeu prin
intelepciunea ei, binevoi Dumnezeu
Domnul Iisus Christos.
4 Multumesc Dumnezeului meu tot- prin nemintociea predicei sit mantuiasee
dauna pentru vol in puterea darului pe eel care cred. 22 De oare ce si
lui Dumnezeu, care fu dat voe in Chri- Iudei semne cer si Eleni intelepciune
stos Iisus, 5 Ca in orl ce atl fost caute, 23 NoT predicem pe Christos
imbogApt inteensul, in orl ce cuvin- restignit, pentru Iudei sminteale iar
tare si in onT ce eunostinte, 6 Dupe pentru neamurl nemintosie. 24 Dar
cum merturisirea lui Christos fu Intl- pentru cei chemati ensest, atdt Iudel
rite in vol, 7 Astfel ca vol nu sun- cat si Eleni, predicant pe Christos putetl remasi pe unnit in nici un dar, terea lui Dumnezeu Qi intelepciunea
asteptand cu steruintd descoperirea lui Dumnezeu; 25 CA ce este neminDomnului nostru Iisus Christos, 8 Ca- toe al lui Dumnezeu este mai intelept

re si ye va interi pe vol pone la sfirsit ea se fiti neinvinuiti in zioa Domnului nostru lisus Christos. g Credincios este Dumnezeu prin care ati
fost chemati la impertisirea cu Fiul
set' Iisus Christos, Domnul nostru.
Desbinarile trelniesc inleiturate.

io Ve indemn, fratilor, prin numele


Domnului nostru Iisus Christos, ca
totI sit zicetti aceeasi $i se an fie intre
vol desbinerT, dar sit fitl invoiti in acelas gaud si in aceeas parere. xx Pen-

decdt oameni, ci ce este slab al lui

Dumnezeu este mai tare decdt oameni.

a6 Vedeti dar chemarea voastra,

fratilor,

ca nu multi

stint intelepti

dupe came, an multi stint puterniel,


nu multi stint de neam strAlucit;
27 Ci pe tole nemintoase ale lumil 'si

le alese Dumnezeu ca se den de rusine


pe intelepti, Qi pe cele slabe ale lumiT
ici

le alese Dumnezeu, ea se des de

rucine pe cele tars, 28 Si pe cele de


neam de jos ale lumil si pe cele despretuite 'pi le alese Dumnezeu, pe cele ce

tru ce despre voi, frati mei, 'mi s'a nu sent, ca se desfiinteze pe cele ce

fficut cunoscut de care cei ai Ch loei, sent, 29 Pentru ea se an an laude niea intre voi sent pricirT. 12 Si zic menea inaintea lui Dumnezeu, 3o Din-

aceasta, pentru a fie care dintre vol teensul dar slinteti vol in Christos
zice: eu sent al lui Pavel, yi eu al lui liens, care se facu pentru noT intelepApo line, si eu al lui Chefa,

pi

en al lui ciune de is Dumnezeu, indreptetire ci

santire Qi reseumperare, 3i Pentru


Christos.
13 Impertit este Christos! Nu cumva ca, dupe cum este scris, tine se laudi

Pavel fu restignit pentru voi? Sau in in Domnul sit an laude."


numele lui Pavel atl fost botezati? inthitatura dui Christos este cereasca,
14 Multumese lui Dumnezeu cA pe nicl
plina de putere fi de spirit.
unul dintre vol n'am botezat cleat nuSi eu cdnd am venit la vol,
mai pe Crispu si pe Gaiu, x5 Ca sit
nu ziea eineva a ati fost botezati in 2 lor, am venit adueendu ve tains lui
numele meu. x6 Am maT botezat gi Dumnezeu Is cunostinte nu in mesura
case lui Stefana; afare de acectia nu unei reversArl de cuvint sau de intestiu data am botezat pe vre un altul. lepciune. 2 CAcT n'am hotarit ad stiu
17 Cfiel Christos nu m'a trimis sa ceva intre vol decdt pe Lens Christos
botez ci sit binevestesc, an in intelep- pi pe acute restignit. 3 Si eu in
ciunea cuvintului, pentru ea sA nu fie slAbiciune si in temere Qi in multa
fried am fost la vol. 4 Si vorbirea
golita cruces. lui Christos.
inns yi predica mea nu era in cuvinte
Cuvintul crucii pare a fi nebunie, 3i induplecAtoare ale intelepeiunii ometotusi e puterea lui Dumnezeu.
nesti ci in dovedirea spiritului si a
18 Cad cuvintul crucil este nemin- puteril, 5 Pentru ca eredinta voastra
tocie celor peritori, iar nee care avem se. nu fie in intelepeittne omeneasea ci
ea fim mantuiti este puterea lui Dum- in puterea lui Dumnezeu.
6 Rostim Anse intelepeiune intro
nezeu. 19 Cad eerie este: Perde vol
intelepciunea inteleptilor, Qi nimici vol cei desevirsiti, dar intelepciune nu a
pnceperea celor cuininti." 20 Unde veacului acestuia, nici a stapinitorilor
este inteleptul? Unde este carturarul? veacului acestuia care an se fie desUnde este priciuitorul veacului ace- fiintatl; 7 Ci rostim prin table intestuia? Nu facu Dumnezeu nemintoasa lepciunea lui Dumnezeu care este
intelepciunea lumil? a1 Cad, de oare &scan* pe care Dumnezeu o rindui

www.dacoromanica.ro

[2. 8-4. 3.
EPISTOLA I CATRE CORINTENI.
ma! 'nainte de veacurT spre marirea Dumnezeu. 8 Cel care eideOe gi eel
noastra; 8 Pe care inOlepciune ni- care uda una stint, iar fie care va lua
menea dintre stapinitori veacului ace- plata sa potrivit muncei sale. g Cad
stuis, n'o eunoscu; ciel data ar fi en- ai Itti Dumnezeu stintem no! impreund,
noscut o, n'ar fi restignit pe Domnul luerAtorT; ai lui Dumnezeu pAment de
g Ci dupe cum este eerie: arat, a lui Dumnezeu cladire stinmAririi.
,,Cele ce ochiul nu vezu gi urechea nu teti vol.
xo Dupd al lui Dumnezeu dar care
la inimA de om nu s6 suirA,
auzi
146

Eid

acestea le gAti Dumnezeu celor care 'I 'nil fu dat, ca architect intelept am pus
zo Dar nod ni le descoperi temelie, ei altul cladqte d'asupra. Dar
iubesc."
Dumnezeu prin spiritul au; cad spi- fie care sd, lea seama cum clAdete
ritul cerceteazA toate, i cele adincl d'asupra. 11 CAel nimenea nu poate
ale lui Dumnezeu. 11 Pentru ca tine pune alts temelie decal cea pusA, care
dintre oameni gtie cele ale omului de- este liens Christos. 12 Iar daca cick spiritul omului care este inteensul? neva clAdeOe d'asupra pe temelie aur,
Astfel gi cele ale lui Dumnezeu nime- argint, petre pretioase, lemne, fin, tre-

13 Lucrul fie caruia cunoscut


se va face; pentru ca zioa va arata,
12 No! dar am primit nu spiritul ca in foe ed descoperti, el ce fel este
lumit ci spiritul eel de la Dumnezeu, lucrul fie caruia focul ensuqi va inea sit cunoatem cele Elamite nod de cerea. 14 Daca al cuiva lucru, pe
Dumnezeu,
13 Pe care k ci rostim care '1 va fi clAdit, va rdmA,nea, platA
nu in cuvinte invatate de la intelep- va lua; 15 Iar data lucru cuiva va
nea nu le a cunoscut cleat spiritul lui stie,
Dumnezeu.

ciune omeneasca, ci invAtate de la spi- fi fost are de tot, pAgubit va fi de plata


ritul sant, unind cele spirituale cu cele lui, dar el ensult va fi mantuit, insd
spirituale. 14 Dar un om firese nu aga ca prin foe.

16 Nu Oct ea sunteti templul lui

primete cele ale spiritului lui Dum-

nezeu; cAcT nemintoie este pentru den- Dumnezeu ei spiritul lui Dumnezeu

sul, qi nu poate sa le cunoascA, find


ea sd judeca, spiritual. 15 Iar eel
spiritual judecd, toate, dar el de nimenea nu este judecat. 16 Cite! tine a
cunoscut 011(1111 Domnului ca sit '1
]udece?" No! Ailed cunoa$em gAndul
lui Christoe.
Nepriceperea Corintenilor se vede din
desbinaren intre den. i. Nuntat Christos
este temeliea bisericei. Chreqtini stint
templul lui Dumnezeu. Intelepciunea

locuete in vol?

17 Daca cineva

stria templul lui Dumnezeu, pe acesta


Dumnezeu it va strica; pentru ca templul lui Dumnezeu este sant, cum suntett vo! sang.
18 Nimenea ell nu ed amAgiaseli pe

sine ensue!; dace, cineva gandeqte ea


este intelept intre vol in veacul acesta,
ea se facd, nemintos, ca sit fie intelept.
19 CAct intelepciunea lumil acectia este
neminto0e inaintea lui Dumnezeu.

Pentru ca eerie este: Cel care prinde


cu mina pe inteleptl in vicleniea lor."
Si eu, fratilor, n'am putut sit vd 20 Si iar: Domnul cunoa0e ganduvorbese ca unor spiritual!, ci ca rile inteleptilor, ca sant dqarte."
lumii.

3unora de came, ea unor de curind

21 De aceea nimenea sit nu sd laude

naseutl in Christos. 2 Cu lapte v'am intre oameni; clic! tot este al vostru.
hranit, nu en bucate; cAel nu puteati 22 Fie Pavel fie Apoline fie Chefa, fie
:Inch& Dar nici acum nu puteati inch& lume fie vieata fie moarte, fie cele de
3 Pentru cd, tot fireett suntett. Cad fait fie cele viltoare, tot este al vostru,

de oare ce intre voi este rimnire ci 23 Iar vol siinteti ai lui Christos, ei
cearta ci desbineiri, nu stinted oare Christos al lui Dumnezeu.
firekstl qt =big! dupd felul omului?
4 Cael and unul zice: eu stint al lui Slujitori lui Christos. Pavel apostol qi
Pavel, iar altul: eu sant al lui Apo- cei pe care a adus la credinp in Coring. Timoteu inainte mergetor al lui
line, nu stinted oament?
Pavel.
5 Deci ce este Apoline? Si ce este
Pavel? SlujitorT prin care ati crezut, A Ap dar fie care sit ne socotiasel
ei dupd cum Domnul a dat fie caruia.
ca slujitorl ai lui Christos pi Ingri

6 Eu am sadit. Apoline a udat, dar jitorT ai tainelor lui Dumnezeu. 2 AstDumnezeu a fleut sa creascA; 7 Ast- fel fiind sd cere in eels din urmA de
fel nisi care sadekite este ceva, nisi la ingrijitorT, ca fie care sit fie gasit
care udA, ci care face sit creasea, eredincios. 3 Pentru mine este ceva

www.dacoromanica.ro

4. 4-0. 1.]
EPISTOLA I CATRE CORINTENL
147
foarte neinsemnat ca se fiu judecat de nul, i voi cunoacte nu cuvintul cevoi sau de vre o zi omeneasce; dar lor care s'au falit ci puterea lor;
nici eu pe mine ensumI nu me judec; 2o Pentru ce nu in cuvint este im4 CAA in mine &mini nu cunosc ni- peretiea lui Dumnezeu, ci in putere.
mic, dar nu in aceasta stint indrepta- 2Z Ce voir Sit via cu toeag in vol,
tit; Domnul este care me judeca.
sau cu iubirea spiritului @i a bleu5 De aceea nu judecati ceva maT detil ?
'nainte de timp, 1)60 ce va fi venit
Domnul, care va ci da la lumina cele Anatematizarea unui nerusinat. Corinascunse ale intunerecului Qi va face teni sd se feriascd de nerufinag, de rdpitorti ft: de idolatri.

cunoscut chibzuintele inimilor; ci atun-

cI lauds va fi pentru fie care de la r. In sfirsit se aude la vol de desfriD umnezeu.


3 Bare, si d'o astfel de desfranare
6 Dar acestea, fratilor, le am In- cum nu este nici intre pagan!, meat
teles de mine ensumi ci de Apoline se. aib4 cineva pe femeea tatalui see.
2 Si vol v'ati Alit, ci nu v'atl intrila not a nu trece peste ce este scris, stat mat virtos, ca se fie dat la o parte
pentru ca se nu ye falitl unul In fo- din mijlocul vostru eel care a faptuit
losul altuia improtiva unui altuia. lucrul acesta? 3 Cad eu nefiind de
7 Pentru ce. tine te deosibeete? Ce ai fate cu corpul, dar de fate fiind cu
ce n'ai lust? Iar daca ai ci Joliet, pen- spiritul, am judecat scum ca cum ag
tru ce te lauzi ca cum n'ai fi luat? fi de fate, pe eel care astfel a sevireit
8 Acum sfintet1 setui; acum v'atT aceasta, 4 In numele Domnului noimbogatit; fara noT ati domnit; Qi daca stru Iisus Christos, adunatl fiind vol
ati fi domnit macar, ca ea domnim pi impreune. ci spiritul meu cu puterea
not impreuna cu voi! g Gandesc Domnului nostru Iisus Christos, 5 Si
Anse, Dumnezeu ne a aratat pe noT dad pe until ca acesta satanei spre
apostoli ca pe cei din urma, ca osin- peirea cerniT, pentru ca spiritul lui
pentru binele vostru, ca sit invetati de

dit1 la moartez pentru ca. priveliete ne se fie mantuit in zioa Domnului Lens.

6 Nu este bun cuvintul laudei


zo Not santem nemintoeT voastre! Nu Vitt cfi putin aluat doepentru Christos, iar vol mint* in peOe toatli frementetura? ry Curetitl
Christos; not stlntem neputinciosT, iar bine aluatul cel vechiu, ca se fiti free
am facut lumil, stet Angerilor cat' qi
oamenilor.

vol tart; vol stinteff, maritl, iar not mentetura proaspeta, dupe cum sandespretuitt
II Pelle in ceasul de teti fare aluat; cad si Pactele nostru
acum @i flitmenzim i insetam i fare. Christos injunghiat fu. 8 De aceea

imbracitminte sfultem, @i cu pumni sit serbilm nu eu aluat vechiu nici cu


sfintem bittutT t1i nestatatori sentem aluat de reutate yi viclenie, ci cu azime
12 Si ne ostenim lucrend cu mainile de curlitie si adever. g V'am aerie in
uoastre; Infruntati fiind binecuvintem, epistola mea ca se nu ye amestecati
urmariti suferim, 13 Defaimati fiind, Cu desfranatl, io Nu cu desevircire
ne rugiim; ca gunoae ale lumit ne am sit nu va amestecaff cu desfranati lumiT
facut pone acum, ca o curatiture a acectia sau cu cei porniti spre tot felul
tuturor.
de inavutire @i cu rlipitori eau cu idoi4 Nu rucinandu ye pe vol stria latri, fiind c>i atunci trebue sit esitI
acestea, ci inteleptindu ve ca pe copii din lume. xi Astfel dar v'am stria
mei iubitl. 15 Pentru ca daca a4i se. nu ye amestecatI daca vre unul nuavea zece mil de invate.tori in Chn- mindu se frate este desfranat sau porstos, nu averi Anse multi parintT; cad nit spre on ce fel de inavutire sau
eu v'am nascut in Christos Iisus prin idolatru sau infruntator, eau betiv san
evanghelie. i6 DecI ve indemn, luati repitor, cu unul ea acesta nici 8lt nu
ye dupe mine.
mancatT Impreuna. 12 ClicT ce am eu
17 Pentru aceasta chiar v'am trimis ali judec pe cei din afare.? Nu judecatl
pe Timoteu, care este fiul meu iubit si voi oare pe cei d'ineuntru? i3 Pe cei
credincios in Domnul, el ye va educe din earl Dumnezeu va judeca. Dad
aminte ceile mele cele in Christos la o parte pe cel reit dintre vol encive."
Iisus, dupe cum invii% pretutindinea in
Pavel mustrd pe cei care se judecd pen on ce biserice..
tru ale for inaintea paganilor.
z8 Dar uni s'au falit ea cum n'ac
Indrasnecte cineva dintre voi, pint
veni eu la voi; ig Vol veni Anse in
avend improtiva altuia, se se judece
curind la vol, daca va fi volt Dom-

www.dacoromanica.ro

148
EPISTOLA I CATRE CORINTENI.
[6.2-7.15.
inaintea nedreptilor si nu inaintea san- '1 va fi Meta un om, este afara din
tilor? a Sau nu stiff ca santi vor ju- corp; jar eel care face desfranare pedeca lumea? Si data lumea este jade- catueffte in 611841 corpul sett. zg San
catii intre voT, santet1 voi oare nevred- nu stitl ca eorpul vostru este templul
nicT d'a face judectIfT foarte neinsem- spiritului sant care se afla in vol, pe
nate?
3 Nu stifl ca vom judeca care '1 avetT de la Dumnezen, si nu
anger!? Necum cele trebuincioase vie- santetT ai voctri 61100?
zo CAcT
tei! 4 DecT daca aveti judecati pen- cumperaAT at! fost vol en pret; maritT
tru cele trebuincioase vietei, pe cei dar pe Dumnezeu in corpul vostru yi
care aunt despretuiti in biserica voa- in spiritul vostru, ca uncle care aunt ale
strA, pe acestia
punetl judecAtorT? lui Dumnezeu.
5 Spre rusinea voastrA zit. Astfel nu
cilsatorie, vecilstitorie, vaduvie,
este intre voT nicT un intelept, care Despre
cdsatorii, ciisdtoriea intre
va putea hotitri intre fratele seu? desfacerea
6 Dar frate cu frate se judeca, Bi chrestini fi nechrestini. Despre tlierea

aceasta in aintea necredinciosil or !

7 In- imprejur. Despre robie. Despre fecware.

sfirsit acum este o Were pentru voT


ea avetT judecAti uni eu alti. Pentru

ce nu lilsatl ma! bine st vi se fact

nedreptate? Pentru ce nu lAsatT mai


bine BA vi se face pagubA? 8 Ci vol
facet! nedreptate Qi pricinuitl paguba,
ei aceasta fratilor!

LIar despre cele ce .'mi at! scris,


bine este pentru om sl nu atinga
ee; 2 Din pricina desfranArilor

Anse fie care aibii femeea sa, si fie care


aibii bArbatul ei. 3 Barbatul dea femei datoriea, asemenea Qi femeea barbatului ei. 4 Femeea nu este stapina

pe corpul ei ci bArbatul; asemenea


&I se feresa de nedreptate 0 de des - bArbatul nu este stapin pe corpul lui
frdnare.
ci femeea. 5 Nu ye lipsiti unul pe
g San nu stip. ca nedrepti nu vor altul, afarl numal dace este ceva din

mosteni imperatiea lui Dumnezeu? Nu invoialA pentru un timp cuvenit ca at


fits rAtAciti; nicT desfranatl, nicl idola- ye indeletniciti en postul gi rugaciunea,
trI, nisi faptuitorT de adulter, nici mo- ,ci iarits1 sit fiti la un lot, pentru ea
leBitt, Wei cei care au pat cu parte satana BA nu ve intArite la pecat din
barbateascA,
zo Nici furl, nicT cei pricina necumptitaril voastre.
porniti spre orT ce fel de inavutire,
6 Iar aceasta o zic din ingAduinta,
nicT betivl, nicT infruntAtorT, Did rripi- nu din poruncl.

torT nu vor molteni imperiltiea lui


Dumnezeu.
!I si astfel erati uni!
Dar v'ati spAlat, dar atl fost santi T,
dar ati fost indreptAtitT in numele
Domnului Iisus Christos si in spiritul
Dumnezeului nostru.

7 Doresc ca toti

oameni sa fie cum stint si eu ensumi;


dar fie tine are darul seu de la Dum-

nezeu, unul aca iar altul intr'altfel.

8 Iar celor necasAtoritT le zic si mai


ales vAduvelor, bine este pentru del*
dace vor fi remits ca si mine; g Dar

12 Toate 'mi stint ertate, dar nu data nu se infraneazti cAsAtoriascA se;


toate folosesc. Toate 'mi stint ertate, cad maT bine este a se cAsatori decat
dar nu eu voT

fi

stapinit de ceva. a se aprinde.

z3 MancArile stint pentru pantece Qi


pantecele pentru mancArT; dar Dumnezeu va desfiinta yi pe acesta si pe
stela. Corpul Anse nu este pentru desfranare ci pentru Domnul, $i Domnul
pentru corp. 24 Iar Dumnezeu a invieat yi pe Domnul ci pe noi ne va inviea prin puterea sa. 15 Nu ctitl di
corpurile voastre stint membre ale lui
Christos? DecT ridicand eu membrele

lui Christos le vol face membre ale

unei desfranate? SA nu fie.

26 Sau

nu stitl ct eel care se lipeste de cea


desfranata un corp este cu densa?
Old vor fi", zice, ,,cei doi un trup".
27 far eel care se lipeste de Domnul
este un spirit cu densul. 18 FugitI

zo Iar celor care stint

casAtoriti le poruncesc, nu eu ci Dom-

nul, femeea sii nu se desparta de barbat,

zz

Iar Qi data se va fi de-

spartit, Arnie nectisittoritA eau sa fie


impacatA cu bArbatul ei, ci bArbatul
BA nu 'rsi lase femeea. -

I2 CelorlaltI Anse le zic eu, nu

Domnul; dace vre un frate are femee


necredincioasA si ea incuviinteath sa
locuiasett cu densul, BA nu 'si o lase;
x3 $i dace vre o femee are bArbat necredincios si acesta incuviintea.za at
sazA cu dense, sl nu 'c1 lase barbatul.
14 CAA bArbatul necredincios santit
este in femeea sa, ci femeea necredincioasA santitA este in fratele barbat;
fiend el altfel copii vofitri stint nem-

de desfranare. OrT ce pecat, pe care rat!, iar scum aunt santl.

www.dacoromanica.ro

25 Dace

7.16 S. 8.]

EPISTOLA I CATRE CORINTENI.


149
dar necredinciosul se desparte, sit se grija de cele ale Domnului, ca LA fie
desparta; nu este robit fratele sau sora Banta ci en corpul si cu spiritul; iar
in unele ca aceasta. In pace ne a che- care s'a maritat poarta grijit de cele
mat Dumnezeu. 16
Cad ce stii tu, ale lumit, cum sa placa blrbatului.
femee, data vei scapa pe bfirbatul tcu 35 Si aceasta o zic spre folosul vostru
sau ce iii tu, barbatule, data vel chiar, nu ca el arunc asupra voastra
selpa pe femeea ta?
lat, ci pentru a spori buna cuviinta si
17 Fla numal sd etie: dupe cum staruinta la Domnul, netrasi fiind in
fie caruia 'i a impArtit Domnul, dupe multe griji.
cum Dumnezeu a chemat pe fie care,
36 Iar data gandeste cineva cl se
astfel sa umble. si astfel pun eu la poarta urit fata de fitca sa, daca este
cale in toate bisericile. 18 A fest ci- peste floarea verstei nenzetritatti, gi daca
neva chemat, fiind Meat imprejur? SA trebue 81 fie in astfel de imprejurare
nu se fact netieat imprejur; este ci- maritata, faca ce voeste; nu gresaste,
neva chemat, fiind in netlere Impre- elsatoriasca se. 37 tine sta. Anse nejur? Sa nu se fact teat Imprejur. miscat in inima sa, neavend nevoe, dar
ig Taerea imprejur nimic nu este ci are stApinire peste vointa sa, ci in a
netaerea Imprejur nimic nu este, ci sa inima a gasit cu cale aceasta, ca sa
paza poruncilor lui Dumnezeu este to- tint pe flea sa, bine va face. 38 Asttal.
20 Fie care in chemarea prin fel st eel care infiritt pe fitca sa face
care fu chemat, in aceasta remtle. bine, ci eel care n'o mfirith mat bine
21 Ai fost chemat rob fiind? Nu 'ti fie va face.
grija; ci Qi daca esti in stare sit fiT de
3g Femeea pe eit timp este in
sine statator, foloscete te mai mult. vieata barbatul ei este legatt de den22 Cam robul chemat in Domnul este sul; iar daca va fi murit barbatul, este
de sine stiltator al Domnului; aseme- de sine stapina ca sa se marite cu tine
nee si de sine statatorul chemat find voecte, numal in Domnul sit se marite.
este rob al lui Christos. 23 Drept 4o Dar, dupe ptirerea mea, mai feripret ail fost cumperatt; nu ye faceti cal este daca remane astfel; i ginrobs ai oamenilor. 24 Fie care in ce desc ci eu ca am spiritul lui Dumfu chemat, fratilor, in aceasta remfie nezeu.
la Dumnezeu.
25 Iar despre fecioare n'am porun- Nu trebue sti dam sminteald Wind parte
la jertfele pagdnilor.
ca de la Domnul, 'mi dau Anse cu pl.rerea ca un miluit de Domnul ca sit
Iar despre cele injunghiate idolilot,
fin credincios. 26 Deci socotesc tit LA ctim ca tots avem cunostintii.
pentru nevoea de acum este bine ace- Cunostinta ing5mfif, iar iubirea inasta, c3 este bine pentru om el fie tareste. 2 Dace cineva gandeste ca
astfel. 27 Esti legat cu femee? Nu a cunoscut ceva, n'a cunoscut finche
cauta desfacere; esti fart femee? Nu dupe cum trebue st cunoasca; 3 Dar
cauta femee. 28 Dar sit daca te veT daca iubeste cineva pe Dumnezeu, acela

fi insurat, n'ai gresit; gi fecioara daca cunoscut este de densul.


4 Deci
se va fi maritat n'a gresit; dar uni ca despre mfincarea celor injunghiate ido-

acestia suferinta vor avea in trupul lilor stim ca nu este nici un idol in

lor, eu finse ye crut.


29 Dar aceasta zic, fratilor, timpul
este scurt de tot: ca de aci 'nainte s't
cei care an femel sa fie ca cum n'ar
avea, 3o Rt cei care plfing ca cum
n'ar plange, Qi cei care 436 bucura ca
cum nu s ar bucura, si cei care cum pert ea cum n'ar stApini, 31 fi cei
care se folosesc de lume ca cum n'ar
avea folos de d.insa; cici fata lumil
ace stiea trece. 3z Voesc Anse ca sa
fits fart griji. Neinsuratul poarta griji
de cele ale Domnului, cum se piaci
Domnului;

lume, Qi ca nu este nici un Dumnezeu,

cleat numai Unul.

5 Cael si daca

stint aca numiti dumnezei fie in ter fie

pe pannent, ca cum ar fi multi dumnezei ci multi domni,

6 Dar noT avem

un singur Dumnezeu Tatfil, din care


sfint toate Qi noi pentru densul, yi un
singur Domn Iisus Christos, prin care
stint toate si noi printeensul. 7 Dar
nu in top este cunostinta aceasta; caci
uni in stiinta de sinele de pea scum

despre idol mfinfinc/ ca fiind injunghiat

idolului, si ctiinta de sinele a for slabt

33 Iar care s'a insurat fiind se mfinjeste.

8 Mfincare Anse nu ne va pune pe


poarta grijt de cele ale ]umii, cum st
plack femei. 34 Impartite stint si fe- not inaintea lui Dumnezeu; nici daca
meca si fecioara: nemAritata poarta vom fi mancat nu avem mai mult, nisi

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA I CATRE CORINTENI.


[S. 9-10. 1.
daca nu vow fi mancat nu avem lips?. Cei care sthruesc la altar 'pi beau parg Luati Anse seams ca nu cumva tea for cu altarul? 14 Astfel a rinaceastt stare de sineve a voastre, sit fie duit pi Domnul pentru cei care dau in
smintealit pentru cei slabl. io CAA ptire evangheliea ca sit traiasct din
daca to va fi vezut cineva pe tine care evanghelie, 15 Dar eu nu m'am fo150

ai cunoptintt llozend la masa in capipte, losit de comic din acestea. $i n'am

oare ptiinta lui de sine slab fiind el nu eerie acestea pentru ca astfel sit se
va fi intaritt ca sit mtnAnce cele in- fact cu mine; ctel frumos este pentru
junghiate idolului? xx Negrepit per- mine mai bine sa mor cleat sit 'mi
dut este prin cunoptinta to cel slab, nimiciasct cineva cuvintul laudei mele.
fratele pentru care a murit Christos. x6 Pentru ea, data binevestesc, n'am
12 Astfel dar, grepind ettre frati voptri cuvint de laudt; eta neaptrata trepi lovind a for slaba ptiinta," de sinele, buintt me tine de aproape s'd bine grepitl ettre Christos. i3 Chiar de vestesc; ci vai este pentru mine daca
aceea, data o mfineare aduce smintealt nu binevestesc. x7 Cad daca de bunt
fratelui men, nu vol manta came in veac, voe fac aceasta, am cuvenitit plata;
ca sit nu aduc smintealt fratelui meu. iar daca nu de bunt voe fac, 'mi e'a
incredintat o sareinit de ingrijitor.

Pavel vorbege de apostolatul seu fi de is DecT care 'Irei este plata cuvenitt?
dreptul seu. N'a prinnt plata datoritd Ca binevestind sit fac evangheliea a fi
pentru invdpura sa. El s'a foleut tu- primitd fart cheltuialt, pentru a nu
turor toate.
face o rea intrebuintare de dreptul
Nu sant eu stapin de mine? Nu meu in evanghelie.

9 sant eu apostol? N'am vezut oare

ig CteT stapin de mine fiind fatit

pe Iisas Domnul nostru? Nu santetb vol de top, m'am ftent pe mine ensumb
in Domnul lucrarea mea? 2 Daca rob tuturor, ca sa captig pe mab multi;

altora nu sant apostol, voe Anse ne- 20 M'am facut Iudeilor ca Iudeu, ca
grepit ye sant; clef vol sfinteti in Dom- st, captig pe Iudei; celor de sub lege
nul pecetea apostolii mele.

3 Aceasta ea sub lege, ne fiind ensumi sub lege,

este apararea mea ettre cei care me ca et captig pe cei de sub lege;
bean in cereetare. 4 Nu avem oare 21 Celor care n'au legea ca neavend
drept sit manctm pi at bem? 5 Nu eu legea, nu fiind eu fart legea lui
avem oare drept at ducem incoace pi
incolo o sort ca femee, ca pi ceilalti
apostoll pi frati Domnului pi Chefa?
6 San numai eu pi Barnaba nu avem
drept st nu lucram?
7 Cine slujapte vre date, ca ostap

Dumnezeu ci supus legit lui Christos,


ca sit captig pe cei JAM lege;

22 M'am

fileut slab celor slabT, ea st captig pe


cei slat* tuturor m'am facut tot, ca cu
orb ce chip et scap pe uni. 23 Tot
dar fac pentru evanghelie, ca sit me
cu platt de la sine &slap Cine st- fac irnpreunt, 'Arta al ei.
depte vie pi nu mAnfinct rodul ei? Sau
eine pastorepte turmt pi nu mtnance, indemnare sd rcitmim dupd corona ne-

peritore.
din laptele turmei? 8 Nu vorbesc
oare acestea ca om, eau nu spune pi
24 Nu ptitT et cei care aleargt in
legea acestea? g Pentrn et in legea stadin, totl aleargt, dar unul Tea dalui Moise este eerie: nu lega gura bou- rul de biruitor? Astfel alergatT ca sit
lui care treert," Oare de boi 'i este dobinditl darul de biruitor. 25 On
grip, lui Dumnezeu? zo Sau pentru care luptttor Anse se infraneazt de on
not inadins zice? Clef pentru nol s'a ce, steeta dar ca sa lea o =mut periscris, et cel care art pe temeiul nadej- toare, iar nob neperitoare. 26 Eu
dil trebue et are, pi eel care treerit pe acum astfel alerg, nu ca cum of alerga

temeiul ntclejdil ca et se imparttpasea.


xx Daca not v'am semanat cele spirituals, mare lucru este daca nol vom secera cele fireqt1 ale voastre? 12 Daca
alti se imparttpesc de acest drept asupra voastra, nu mac bine nob? Dar nu
ne am folosit de dreptul acesta, ci toate

pe neptiute, astfel me lupt cu pumnul,


nu ea cum ap bate aerul; 27 Ci 'mi
invinetese corpul en pumnul pi 'mi '1

tarese ea pe un rob, ea nu, dupe ce


am fost altora vestitor, eu &sum' sit

me fax neprimit.
le suferim ca st nu punem vre o pie- Perirea ludeilor in pustie este un semn
de asprimea dumnezeeascd.
diet evanghelii lui Christos.
13 Nn stip ct cei care luereazt
fratilor, ea vol sit
"el041nuehvoese,
cele 'Ante manancit cele din santuar? 10 nu
parinti noptri tots erau

www.dacoromanica.ro

10.2-11.8.]
sub nor

EPISTOLA I CATRE CORINTENL

151

top trecurA prin mare, ritAm pe Domnul? Nu cumva sfintem


2 Si toti in Moise fura botezap in nor mai tan decht densul?
si in mare, 3 Si top mancarA aceeasT
Crutarea constiintelor.
mh,ncare spirituala, 4 Si top beura
aceeasi beutura spiritualA; cad beau
23 Tot este ertat, dar nu orb ce
dintr'o peatrA spirituala urmAtoare, iar foloseste; tot este ertat, dar nu orb ce
peatra era Christos; 5 Dar Dumne- intareste. 24 Nimenea sa nu caute ale
zeu nu bine voi in mai multi dintre sale ci fie care ale altuia. 25 Mancatl
densi; citci furA repusT in pustie.
on ce se vinde in macelArie, ne cer6 Si acestea au fost semne pentru cetand ceva pentru stiinta de sine;
nol, ca eh, nu urn nob poftitorl de rele, 26 Caci al Domnului este pAmentul
dupe cum an poftit si aceia. 7 Si nu si cele cu care este plin." 27 Daca
fiti idolatri, ca uni dintre den si, dupe ve va chema cineva dintre necredinsi

cum este scris: ,,s'a pus poporul sit mA- 60 si voiti sit ye duceti, rah:neap orb
nince si sA bea, sr se sculara si;, joace." ce ye este pus Inainte, necereetaud ceva

8 Nici si nu facem desfrAnazi, dupe


cum fAcura desfrAndri uni dinteensi si
perira intr'o singura zi doezed si trei
de mil. g Si sib nu punem la incercare pe Domnul, dupe cum it ispitirh.
uni dinteensi si perira de carpi. io Si
nu cartiti, dupe cum efirtirA uni din&el-10 si perirA de perzetorul. ri Si
acestea ea semne li se intimplau acelora, dar fu aerie spre inteleptirea

pentru stiinta de sine. 28 Iar daca


ye zice cineva: aceasta a fost jertfitil,
nu mancati din pricina aceluia care a
spus si a stiintei de sine
cad. al
Domnului este pamentut si cele cu care
este plin
29 S, tiintA de sine Anse
zic, nu a to ci a altuia, cAcT pentru ce

este judecata starea mea de sinemi de


cAtre o altii stiinta de sine? 3o Dac,
eu stint partaq darului, pentru ce stint
noastra. la care au ajuns sfirsiturile mustrat de aceea pentru care eu mulveacurilor. 12 Astfel tine gandeste tumesc?
ca stit neclintit, fie cu luare aminte sA
31 De aceea fie eh, mAncap fie cA
nu caze..
heti, fie ch, facet ceva, faceti tot spre
13 Incercare nu v'a apucat, cleat mArirea lui Dumnezeu. 32 Fiti nenumal omeneascA; dar credincios este smintitorT si Iudeilor si Elenilor si
Dumnezeu, care nu va ingAdui ca vol bisericei lui Dumnezeu, 33 Dupe cum
sa fiti incercati peste ce puteti, ci va si eu plat tuturor in tot, ne cltutand
face de odatil cu incercarea si scApa- folosul men Amami ci pe al multora,
rea ca sa. puteti rabda. 14 De aceea, ea sA fie mAntuip.
iubiti mei, fug*. de idolatrie.
Barbatul sa se roage cu capui dcsvelit
Santa cuminecatura e o inpartagire cu
femeea cu capul nvelit.
Christos.
T Luati ye dupe mine, dupe cum si
15 Ca unor mintosi ve vorbesc; jueu m'am luat dupe Christos.
decatb voi ce zic eu. 16 Paharul bi2 Ve laud Anse, fratilor. Ca in tot
necuvintarii pe care '1 binecuvintam ye aduceti aminte de mine si tineti
nu este oare impArtasire cu singele lui datinele astfel dupe cum vi le am inChristos? Painea pe care o friingem credintat voe. 3 Dar voesc ea vol BA
nu este oare impArtasire cu trupul lui stip ea Christos este sapid orb carui
Christos? 17 Pentru ca o singurft bArbat, iar bArbatul este cap al femei
plitne este, tin singur trup shntem nob si Dumnezeu este cap al lm Christos.
cei multi; cad top ne impartasim 4 Orb ce barbat care se roaga sau vordintr'o singura plum is Vedetl pe beste ceva profetic avend ceva pe cap
Israel cel &en; cei care mananca jert- necinsteste capul sett. 5 Orb ce fefele nu aunt oare partasT cu altarul? mee care se roaga sau vorbeste pro rg Ce spun eu dar? Ch, ce s'a in- fetic cu capul neinvelit neeinste7te
junghiat pentru idols este ceva? Sau capul ei; caci una si aceeasT este cu
ca idolul este ceva? 20 Ci ca ce in- cea rasa. 6 Cad daca o femee nu 'si

junghe pagani, injunghe pentru de- inveleste capul, si tuna. se; iar daca

mom si nu pentru Dumnezeu ", nu voesc unit este pentru femee ea 81 se tunza
dar ca voi BA ye facetb partasi en de- sau sA se razh., inveliasca 'si capul.
moni. 21 Nu putep bea paharul Dom- 7 Caci un barbat nu trebue sit 'pi in-

nului si paharul demonilor. Nu puteti veliasch capul, find chipul si mArirch


sa ye impartasiti de masa Domnulut lui Dumnezeu; iar femeea este marlsi de masa demonilor. 22 Sau luta- rea barbatului. 8 Pentru ca nu este

www.dacoromanica.ro

61

[11.9-12.14.
EPISTOLA I CATRE CORINTENI.
nului,
vinovat
va
fi
de
trupul si sinbarbat din femee, ci femee din barbat;
g Si pentru a n'a foot fAcut barbat gele Domnului. 28 Cerce se dar omul
pentru femee, ci femee pentru barbat; pe eine, Qt. astfel mAnance din aceasta
lo De amen femeea trebue sl. aiba pline si bea din acest pahar. 29 ad
stApinire asppra capului ei pentru an- tine cu nevrednicie man/mea si bea,
lr Anse nici femee fArA bar- osinda pentru sine ensusi manancl si
gerl.
bat, nici barbat fara femee nu este in bea, data nu judeca trupul Domnului.
Domnul. 12 Cad dupe cum femeea 3o De aceea intre voi multi aunt slab!
este din barbat, astfel si bArbatul prin si bolnavi si multi dorm, 31 Dad.
femee, iar toate stint din Dumnezeu. Anse ne am judeca pe no! ensine, n'am
152

32 Dar judecatl fiind,

13 Judecati in voi insive; cuviin- fi judecati;

cios este ca o femee neinvelitA la cap sfintem inteleptiti de Domnul pentru


ea se roage lui Dumnezeu? 14 Si nu ca sit nu fim osinditl de odatl cu lu

ve invatA chiar fires ca un barbat


daca poartl, perul lung necinste 'i este,
15 Si o femee data poartA perul lung
mitrire 'i este? Pentru el. perul lung 't
este dat drept invelitoare.
16 Iar data gAseste cineva en cale

33 Astfel, frati mei, tend ye


adunatl ca sa mineati, aoteptati uni
pe alti. 34 Iar data 'i este cuiva
foame, manance a case, ca sit nu ye
mea.

adunati spre osindl. Celelalte le vol


rindui indatA ce voi fi venit.
sit fie iubitor de cearta, noi nu avem impartirea i unitatea daruri/or sdnan astfel de obiceiu, si nici biserieile tului spirit. Multe membre va/nt intr'un
lui Dumnezeu.
Povatuire spre a lua cu demnitate sdnta
cwminecatura.

Poruncind Anse aceasta nu laud,


fiind ca nu ye adunati impreunA spre
mai bine, ci spre mai rel.'. z8 Mai
'ntSiu pentru ca venind vol impreunA
in adunare and ca aunt desbingri intre
voi, si in parte cred. xg Cad trebue
it fie si deosebirl intre vol, pentru ca
17

eel lAmuriti sa se fue cunoscuti intre


vol. 20 Dee! and ve adunatl in acelas loc nu este cu putintii, ca sa mancati eina Domnului; 21 Pentru ca
fie care Tea mai d'inainte eina sa la o
parte and mantIncl, si astfel unuia
este foame, iar altul este beat. 22 Nu

corp.

despre cele spirituals daruri,

le)Iar
fratilor, nu voesc ca voi sa nu

cunoasteti.

2 and erati pagan!, 041

ea era ti dust. spre idoli mutt., ca cum


att fi foot minati. 3 De aceea ye fac
cunoscut ca nimenea vorbind in spiritul lui Dumnezeu nu zice: anatema fie
Iisus; si nimenea nu poate zice: Doran
este Iisus, decat nurnai in spiritul sant.

4 Stint Anse impartirl de daruri,


dar stelae spirit este; 5 Si sant im-

partiri de slujbe, dar stelae Domn

6 Si impArtirl de luerari aunt,


dar acelao Dumnezeu este care lucreaza toate in toil. 7 Si fie ciiruia 'i
este;

se da aratarea spiritului spre folos,


aveti dar case ca sa mancati si BA 8 Caci unuia 'i se dA prin spiritul sant
bet!? Sau despretuiti biserica lui Dum- cuvint de intelepciune, iar al tuia cuvint

nezeu, si dati de rusine pe cei care de intelegere dupe rinduiala aceluias


n'au? Ce BA ye zic? Ire voi !Audit? In spirit, g Altuia credinta in acelao
spirit, altuia darur" de tamaduiri in
aceasta nu a laud.
23 CAci eu am primit de la Domnul acelas spirit, to Altuia lucrArI de
ceea ce v'am si dat, ca Domnul Iisus puteri, altuia profetie, altuia judecitrI

in noaptea cand era dat pries lul de spirite, altuia fclurl de limb!, altuia
24 Si multumind o frAnse si
zise: Luafi, mancati, acesta este trupul meu care pentru voi este sa fie
(rant; aceasta facet' spre a mea amintire. 25 Asemenea si paharul dupe
cinare, zicend: acest pahar este noul
paine

aoezament in singele meu; aceasta fa-

ceti, ori de cite on it beti, spre amintirea mea. 26 Pentru ea de cate on


mancati pitinea aceasta si beti paharul
acesta, moartea Domnului vestit", One

talmacire de limb'. 11 Toate acestea


Anse to lucreaza until si acelao spirit
impartind fie carnia in parte dupe cum
hotAraote.

12 Cad dupe cum corpul este until


si are multe membre, dar toate membrele corpului deoi multe find un corp
stint, aoa este tti Christos; 13 Pentru
ca ci intr'un singur spirit no! tot! am
fost botezati spre a fi un singur corp,
fie Iudei fie Eleni, fie rob! fie stApini
de sine, si top cu un singur spirit am

sand va fi venit.
27 Astfel tine en nevrednicie mit- foot adApati.
panel, pAinea eau bea paharul Dom14 Cad si corpul nu este un singur

www.dacoromanica.ro

12.15-14,7.]
membru ei multe.

EPISTOLA I CATRE CORINTENL


153
15 Daca va fi zis ca si flu ars, iar iubire nu am, nimic

piciorul, fiind ea nu stint mini, nu nu folosesc.


stint din corp, nu pentru aceasta nu
4 Iubirea este indelung ribditoare,
este din corp. x6 $i daca va fi zis iubirea este piing de bunatig, iubirea
urechea, fiind el nu stint ochiu, nu nu rimnecte, nu este liudaroasil, nu se

stint din corp, nu _pentru aceasta nu


este din corp. 17 Daca corpul intreg
ar fi un ochiu, nude ar fi auzul? Daca
intreg ar fi auz, unde ar fi mirosul?
z8 Astfel dar Dumnezeu a pus membrele pe fie care dintre ele in corp,

ingimfa, 5 Nu este necuviincioasi,


nu cauti ale sale, nu Intarita la minis,
nu pune In socoteali reul, 6 Nu se
bucuri de nedreptate, se bucuri Anse
iinpreuni en adeverul; 7 Toate le

suferi, toate le crede, toate le nidij19 Daca Anse toate dueste, toate le rabda.
ar Ii un singur membru, unde ar /1
8 Iubirea nici odata nu cade; iar
corpul?
2o Astfel dar stint multe fie profetii, vor fi desfiintate; fie limmembre, dar un singur corp. 21 Nu bi, vor inceta; fie intelesnl adfinc,
poate ochiul si zits miinei: n'am tre- va fi desfiiintat. g Cid in parte
buinti de tine, sau capul iarasi sci zicd cunoastem, si in parte vorbim propicioarelor: n'am trebuinti de voi; fetic; 10 lar and va fi venit de22 Ci ale corpului membre care par a sevirsitul, ce este In parte va fi desfi mai slabe, mint cu mult mat mult fiintat. 11 Cfind cram copil, vorbiam
dupe cum a voit.

neapirat trebuitoare, 23 $i cele care ea un copil, gfndiam ca tin copil, 'mi


ni se par a fi mai de necinste ale cor- dam parerea ea tin copil; eind m'am
pului, pe acestea le imbracim cu mai facut barbat am desfiintat cele ale comulta cinste, si cele necuviincioase ale pilului. 12 Cid acum vedem printr'o

noastre au mai multi buni euviinta, oglindi inteun chip intunecos, dar
24 Iar cele cuviincioase ale noastre atunci fati in fats; acum cunosc in
n'au trebuinti. Ci Dumnezeu a in- parte, dar atunci vol cunoacte in tot,

tocmit corpul, dind mai multi cinste dupe cum am si fost bine cunoscut.
celui ciruia 't lipseste. 25 Ca Fsi nu
13 Acum dar remAne credinta, nafie neunire in corp, ci membrele el in- dejdea, iubirea, aceste trei; iar mai
grijasca d'o potrivi uncle pentru altele. mare dintr'acestea este iubirea.
26 $i daca un membru auferi, toate
membrele suferi impreuni.; si daca tin Darul limbilor pi darul profetti. Inuremembru este Tara, toate membrele se buintarea bund Pi intrebuinprea rea a
darurilor in biserica. Femeea trebue sa
bucura impreuni.
tacd in biserica.
27 Voi dar eintetl corpul lei Chri1A AlergatT
stos i membre In parte. 28 $i pe
sit dobinditi iubirea;
uni 'i a pus Dumnezeu in biserici mai
rimmti Anse cele spirituale daintein apostoli, al doilea profeti, al ruri, dar mai virtos sit vorbiti profetreilea invitatori, apoi a pus puteri, tie. 2 Pentru a tine vorbecte in
in urmi darurT de timiduiri, ajutoriri, limbii, nu vorbecte oamenilor ci lei
indreptiri, feluri de limbi. 29 Oare Dumnezeu; cad nimenea nu intelege,
toti stint apostoll? Oare tots profeti? cu spiritul knee vorbecte tame. 3 Tar
Oare toti invititorT? Oare toti au pu- tine vorbecte profetic, intarecte si interi? 3o Oare toti au daruri de ti- deamni vi mingle pe oameni prin vormicluirl? Oare toti vorbese in limbi? birea sa. 4 Cine vorbecte in limbit
3x Rimniti se intireste pe sine ensusT, dar cine
Oare toti tilmacese?
Muse darurile mai marl, v1 la aceasta vorbeste profetic intireste biserica.
5 Doresc ca voi toti si vorbiti in
ye art o cale mai inaltit.
limbi, dar mai virtos sa vorbiti proIubirea este mai presus de Mate.
fetic; mai mare este Anse tine vorbeF,ite
Daca vorbese in limbile oameni- profetic, decit cine vorbecte in limbi,

3 for si ale angerilor, iar iubire nu afari numal daca tilmiceste, pentru
am, m'am fieut arama sunatoare sau ca biserica sa dobindiasci Interim.
6 Acum dar, fratilor, daca voi fi
chimbal sgomotos. 2 $i daca am profetie si ctiu tainele toate si tot intele- venit la vol vorbind In limbl, ce vol
sul dor aline, si daca am toati cre- folosi voe, daca nu vol fl vorbit la voi
dints incit sa stramut munti, iar iubire sau in descoperire sau In inteles adane
nu am, nimic nu stint. 3 $i daca voi eau in profetie sau in inviltatura?
fi dat demlincare saracidor toata aye- 7 Cale neinsufletite desi dau de la sine
rea mea, vi daca vol fi dat corpul meu stunt, fie fluer fie ebitari, daoit 1E186

www.dacoromanica.ro

U'

EPISTOLA 1 CATRE UORINTENI.


[14. 8-15. 7.
26 Deci ce este, fratilor? Cand ve
nu vor fi dat sunetelor o deosebire,
cum va fi cunoscut ce este cantat cu admit* impreuna, fie tine are un psalm,
fluerul eau ce este cantat cu chitara? are o invAtatura, are o descoperire, are
8 Cam data si trimbita va fi dat un o limba, are o talmacire; toate sa fie
164

sunet nehotarit, eine se va gati la


resboiul?
g Astfel #i voi prin limba
voastra data nu vett fi dat un cuvint
lesne de inteles, cum va fi cunoscut ce
este vorbit? Cita vett fi oan,cni care
vorbese in vent. zo Stint multime
poate de feluri de graiurt in lume, qi
'Um un fel de grain nu este filth inteles. ti Decl daca nu stiu intelesul
gratului, vol fi barbar pentru eel care
vorbeste,

#i

eel care vorbeste ra fi

barbar la mine.
is Astfel gi voi, fiind cit santeti
rimnitort de spirite, cautati pentru intarirea bisericei ca gti avetl prisos.
13 De aceea tine vorbesce in limbit,
roage se ca sit talrnaciasca. 14 Pentru cit data me rog in limba, spiritul
meu se roaga, iar mintea mea este neroditoare. 15 Ce este dar? Me voi
ruga cu spiritul, me vol raga Anse si
cu mintea; voi canta cu spiritul, vol
canta Anse si cu mintea. z6 Fiind ea
data cu spiritul binecuvintezi, cel care
tine local celui nestiutor cum va zice
Amin la multumirea tit? De oare ce
nu stie ce zits. 17 Negresit to multume;;ti bine, dam celalalt nu este intuit. 18 Multumesc lui Dumnezeu,
en vorbese in limba mai mull decitt
vot tots; x9 Dar in biserica voesc sa
vorbese duct cuvinte cu mintea mea,

spre intarire.

27 Fie cit vorbesce ci-

neva in limba, elite doi sau eel molt


ate trei vorbiascd, i pe rind, si until
talmaciaseft;
28 Tar data nu este
[Almada, tacit in biserica, vorbiascit
'$i Anse sie0 qi lui Dumnezen. 29 Pro-

feti Anse vorbiascit doi sau trei qi judece ceilalti. 3o Dar data se va fi
descoperit altuia care stit, tacit eel d'inOW. 3z Citci putet1 tots cate unul sa
vorbiti profetic, pentru ca top sit invete si sit fie indemnati. 32 i i spirite de profeti stint supuse la profeti;
33 Cam Dumnezeu nu este al neorinduelei ci al pacil. Ca in toate biserieile santilor,
34 Femeile tacit in biserica; citci nu
li se da voe sit vorbiasca, ci sit fie supuse, dupe cum zice si legea. 35 Iar
daca voesc sit invete ceva, intrebe a

cash pe barbati lor; pentru ca urit

este pentru femee sit vorbiascit in biserica..

36 Sau a exit de la voi euvintul lut


Dumnezeu, salt a ajuns la voi numat?
37 Daca cineva ganclesce cit este
profet sau spiritual, cunoasca bine ce
Ire Built, ca este porunca Domnului,
38 Dar data nu cunoasce cineva, sit nu
cunoasca.

3g Astfel dam, frati mei, rimniti

vorbirea profeticit, si nu impedicatl


ca sa invat si pe alti, deck zece mil vorbirea in limbs; 4o Dar tot sit se
de cuvinte in limba.
faca cu buna cuviinta gi dupe min-

so Fratilor, nu fill copil la minte, duialit.


ci in privinta reutatil fits copil, iar la

minte fits oanteni deplini. 21 In lege Invierea luti Christos este tenzeliea ereeste semis ca in alte limbi .tai in buze dinlei noastre. Moartea este cel din amale altora vol vorbi poporulut acestuia, nia vriljnias. Botezul pentru ntorrl. Invierea inorOlor. Noul corp.
$i Mei astfel nu me vor asculta, zice
Domnul". 22 De aceea limbile stint spre
ISVC fac eunosent, fratilor, evansemn nu credinciosilor, ci necredinciosi3 gheliea pe care am binevestit o
lor, iar vorbirea profeticit este nu pen- von, pe care att qi primit o, in care si
tru neeredincio#1 ci pentru credinclost. stati, 2 Prin care si suntett man-

23 Dect daca biserica intreaga se tuits, daca tinett cu thrie cu ce cuvint


va fi adunat in acelas loc, gi tots vor- v'am binevestit voe, afara numat data
besc in limbs, i vor fi venit inauntru in zadar at' crezut. 3 Cad v'am dat
nestiutort sau necredinciost, nu vor zice in cele d'inteiu aceea ce am si primit,
6a v'a't esit din fire? 24 far data ca Christos potrivit scripturilor a mutots vor fi vorbit profetic, gi va fi ve- rit pentru pecatele noastre. 4 i cit
nit inauntru vre un necredincios sau fu imormintat, si cit a invieat a treia
nestiutor, mustrat ele el de tots, jude- zi potrivit scripturilor, 5 Si ca. se
cat este de tots, 25 Cele ascunse ale aratA lui Cliefit, dupe aceea celor doiinimei sale se fac invederate; si asa sprezece. 6 In urmA se aratit de o

cazend pe fata lui se va inchina lui data la peste tint' cute de frati, dinDumnezeu, vestind cit ,,cu adeverat tre care mai multi aunt remasi IAA
Dumnezeu este intre voi".

scum, iar uni adormirit.

www.dacoromanica.ro

7 Dupe aceea

15.8-61.]
EPISTOLA I CATRE CORINTENI.
155
se mate, lui lacob, in urma tuturor cei mortl? Insfirsit daca morti nu se
apostolilor. 8 Iar in 'Irma de top mi invieaza, pentru ce se mai boteaza
se arab% si mie, nasteriT timpurii oare pentru densi? 3o Pentru ce stam si
cum. g CacT dintre apostoll en stint not in primejdie in fie care teas?
eel mai mic, ca unul care nu stint de
indestul sit fiu numit apostol, pentru
ea am urmarit biserica lui Dumnezeu;
to Anse prin darul lui Dumnezeu stint
aceea ce sant, yi darul seu fata de
mine nu s'a facut nelucrator, dar am
muncit mai mult decal densi toti, si
nu eu ci darul lui Dumnezeu impreuna
cu mine. 11 Dect fie el eu, fie ca
aceia, asa predicam si astfel ati crezut.
12 Iar data se predich Christos ca

3x In fie care zi mor, pe ]auda voastra,


fratilor, pe care o am in Christos Iisus
Domnul nostru. 32 Daca ca om m'am

luptat cu dobitoace selbatice in Efes,


care 'mi este folosul? Daca morti nu

se invieaza, sa manciim ci sa bem,

cad maine minim." 33 Nu fitl ratacitl; vorbirt rele stria, obiceiurt bune.
34 Treziti ve cum se cade si nu peeltuitt; cael uni au necunostinta de
Dumnezeu, spre rusinea voastra vor-

a invieat dintre mortl, cum zic uni besc.


intre vol ea nu este inviere de morti?
35 Dar va zice cineva: cum in13 Iar daca nu este inviere de morti,
14 Iar data
Christos n'a invieat, degarta este dar
predica noastra, desarta si credinta
15 Dar siintem aflall si
voastra;
nici Christos n'a invieat;

vieaza morti? In ce fel de corp yin ei?

36 Nemiutosule, to ce seminT nu re37 Si ce


semint, nu Gemini corpul ce are sa fie,
ci grauntele gol, daca se inemereste de
martorT mincinosi ai lni Dumnezeu? gran sau de ceva din celelalte; 38 Dar
find ca am marturisit improtiva lut Dumnezeu 'I dii corp dupe cum a voit,

Bare data nu va fi putrezit;

Dumnezeu ca a invieat pe Christos, pe si fie cariea dintre seminte corpul ei.


care nu '1 a invieat daca cu adeverat 3g Nu orl ce trup este acelag trup; ci
morti nu se invieaza. x6 Cad daca altul trup de carnet* altul trap de
morti nu se invieaza, nici Christos n'a vite, altul trup de paserT, altul de

fost invieat; 17 Iar daca Christos pestl. 4o Si sant corpurl ceresti, yi


n'a fost invieat, desarta este credinta corpurT primentesti; dar alta este mavoastra, santeti Ruche in pecatele voa- rirea celor ceresti, yi alta a celor pastre; 18 Prin urmare perditti sant si mentestI;
41 Alta este stralucirea
cei adormiti in Christos. rg Daca in soarelui, si alta stralucirea lunei, yi
vieata aceasta santem numai nadaj- alta stralucirea stelelor; cad stea de
duind in Christos, santem mai de plans stea se deosibeste in stralucire.
42 Astfel este si invierea mortilor.
decat tots oameni.
zo Acum anse Christos a fost in- Este semanat in putrejune, se scoala
vieat dintre morti, pirga celor ador- in neputrejune; 43 Este semanat in
mitt 21 Cam de oare ce printr'un necinste, se scoala in marire; este seom este moarte, printr'un om este si mallet in slabiciune, se scoala in pu-

44 Este semanat corp firesc, se


semi& corp spiritual; daca este corp
firesc, este si spiritual. 45 Astfel si
este scris: s'a facut inteiul om Adam
stos, apol cei ai lui Christos la veni- spre suflet de vieata;" eel din urma.
rea sa, 24 Dupe aceea va ft sfirsi- Adam spre spirit dstator de vieata.
tul, cand da lui Dumnezeu si Tatal 46 Dar nu spiritual este eel d'inteiu
22 Pentru ca dupe
si in
Christos totT VII vor fi fficutl. a3 Dar
fie care in a sa ceata; _pirga este Chri-

inviere a mortilor.

cum in Adam tots mor, astfel

tere;

imperatiea, cand va fi desfiintat orT ce ci firescul, dupe aceea spiritualul.


domnie si orl ce stapinire si putere. 47 Inteiul om este ,,din pament, de lut",

25 Caci trebue ca el sa imperatiasca.


pane ce ,,va fi pus pe toil vrajmasi sub
picioarele sale". - 26 Moartea, eel din
urma vrajmas, este desfiintata; 27 Cael tot a supus sub picioarele lui." Iar
Mind zice ca tot a fost supus, invederat (ate ca afara de eel care 'i a supus
lui toate. 28 Iar cand va fi supus lui

al doilea om, Domnul, este din cer.

48 Ce fel este eel de lut, astfel sant yi


cei de lut, si ce fel este eel ceresc, ast-

fel sant si cei cerestt;

4g Si dupe

cum am purtat chipul celm de lut, vom


parts yi chipul celui ceresc.

5o Aceasta Inse o sic, fratilor, ca


trup si singe nn pot sa mostemasca

toate, atunct si Fittl ensusT art fi supus imperatiea lui Dumnezeu, mei putrecelui care 'i a supus toate, ca sit fie junea nu mosteneste neputrantnea.
51 Iata tana ve spun; tots nu
Dumnezeu totul in tot. 29 Fiind ca
ce vor face cei care se boteaza pentru vom adormi, dar tots vom fi schimbati,

www.dacoromanica.ro

[15.52-16.23.
EPISTOLA I CATRE CORINTENI.
52 Intr'un moment, inteo clipealA de el use mare si de inriurire 'mi este
ochiii, la cea din urma trimbitit; clot deschisa, si multi 'mi stau improtive.
va trimbita, si morti se vor scula fart
Recomandarea lui Timota
156

stricAciune si not vom fi schimba %i.

53 Pentru ct trebue ca stricAciosul


acesta sit imbrace nestricAciune

qi

To Daca dar Timoteu va fi venit,

mu- luati seama ca BA fie la vol fere teams,

caci lucreaze. lucrul Domuulni ca si


54 Iar and striciiciosul acesta va mine; rr Deci sit nu '1 despretuiaseA
fi imbrAcat nestricAciune 6i muritorul cineva. Insotiti '1 dar in pace, ca sit
acesta va fi imbrAcat nemurire, atuncl vie la mine; pentru cA '1 astept cu
va fi cuvintul care este eerie: inghi- frati.
ritorul acesta sit imbrace nemurire.

12 Cat pentru Apo line, fratele, mult


tita fu moartea spre birnire. 55 Unde
' %i este, moarte, biruinta? Unde 'ti '1 am indemnat ca sit vie la vot cu
este, moarte, acul ?" 56 Jar aeul mor- frati; si en total nu 'i lipsia vointa en
%il este pecatul, si puterea pecatului IBA vie acum, dar va vein indata ce vat
57 Dar multiunitA lui fi gasit timp nemerit.
este legea.

Dumnezeu care ne de birninta prin


Domnul nostru Dais Christos.

58 De

aceea, frati mei iubiti, fits nemiscati,


neclintiti, prisosind totdauna in lucrul
Domnului, stiind ca osteneala voastrii
nu este desarta in Domnul.
Stringere de ajutoare pentru Chreftini.
Cat pentru stringerea de ajutoare

Poo ?INK

13 Vegheatl, fitl statornici in credintl, imbarbatati ye, intariti ye.

14 Toate ale voastre in pace sit se

face.
15 Ve indemn

Anse, fratilor,
stiti
casa lui Stefana, ea este pirga Achaii

si s'au rinduit pe densi ensusi spre


slujire stntilor,
16 Ca si vol se.
vol astfel dupe cum am poruncit bise- fit supusi unora ca acestia si orl el-

IA
%-P ce este pentru cei sfintl, facet' si

ricilor G-alatii.

2 In fie care inteia zi ruia care Increazii impreunil si se oste-

a sapteminei, fie care dintre vol se neste.


x7 Me bucur de venirea lui Stefana
pus de o parte a cast stringend din
aceea ce ar merge bine, pentru ca si Fortunatul si Achaicu, pentru
nu cand vol fi venit atunel sa se fact acestia an implinit lipsa voastra;
stringerl de ajutoare. 3 Si cand vol 18 CAci an usurat spiritul men si al
fi sosit la vol, pe care 'i yeti fi gasit vostru. Dect cunoasteti bine pe uni ca
bunt, pe acestia S vol trimite prin epi- acestia.
stole ca se duct darul vostru la JeruSalutdri i ineheere.
4 Iar daca este cu tale ca si
salem.
19 Ire ureazi bisericile Asir. Vg
eu se. me due, vor merge impreunit cu
mine.

ureazA multe Acuila 4i Prisca im-

5 Vol veni Anse la vol, cand vol fi preune cu biserica care este in casa
trecut prin Macedonia; ce.ci prin Ma- tor. 20 Ve imbratigazA toll frati. Imcedonia tree, 6 Si poate vol remane brAtisati vt uni pe alti in serutare

la vol tau si vol erns., pentru ca sit sante.


21 Urarea mea cu mina mea a lui
me insotiti vol unde me vol duce.
7 MI nu voesc ca se 0 ved acum in Pavel. 22 Daca cineva nu iubeste pe
treacitt; pentru ca nAdajduesc BA re- Domnul, anatema fie. Maran ata.
23 Darul Domnului Iisus cu vol.
man catva timp la vol, data Domnul
va fi dat voe. 8 Vol remane Anse in 24 Iubirea mea eu vol toil in Christos
Efes pea la Cincizecime; g Pentru Ems.

A DOA EPISTOLA CATRE CORINTENI.


teu fratele bisericei lui Dumnezeu celei
Pavel birue.fte cu ajutorul lui Dumne- care este in Corint impreunl cu toti
zeu toate suferintele, fi If mulfumesce. stnti care stint in toate. Achaia. 2 Dar
apostol al lui Christos Ems voe si pace de la Dumnezeu Tate' noIPavel
prin vointa ii Dumnezeu si Timo- stru si de la Domnul Iisus Christos.

www.dacoromanica.ro

1.3-2.10.]

EPISTOLA II CATRE CORINTENI.


157
3 Binecuvintat este Dumuezeul gi oare am &cut ceva eu usurintit? Mari
Tatil Domnului nostru Bens Christos, numal data ceea ce me chibzuesc poTatil indurarilor gi Dumnezeu al or! trivit cirnil me chibzuesc ea sit fie In
cares mingfieri, 4 Care ne mang6.e mine aga aga gi nu nu. 18 Dar crepe noi pentra toate. suferinta noastra, dincios este Dumnezeu prin aceea, cl
ea prin minglerea en care engine stin- cuvintul nostru titre vol nu este aga
tem mingleati de Dumnezeu sit putem si nu. ig Pentru ca al lui Dumnenoi mangilea pe cei care stint in orT zeu Fiu Ems Christos care fu predice suferintii. 5 Pentru cl dupe cum cat intre vol prin no! prin mine gi
patimile lui Christos prisosesc asupra Silvan gi Timoteu, nu fu aga gi nu, ci
noastra, astfel prisosegte prin Christos aga a fost in sine. ao Cite! atat de
gi minglerea noastri. 6 Fie dar cl multe figAduinte ale lui Dumnezeu
stintem strimtorati, pentru manglerea sAnt intr'ensul ass; de aceea si prinvoastri gi pentru mintuire sAntem tr'ensul Amin, lui Dumnezeu spre ml
strimtoraff; fie di stintem mangleati, rire prin noi. 21 Iar eel care ne face

pentru manglerea voastri care este statornie impreunl cu voi in Chrilucritoare in suferirea cu ribdare a stos gi care ne unse, este Dumnezen,
acelora0 patimi pe care gi no! le pe.- 21 Care ne si pecetlui gi dete arvuna
timim. Si nidejdea noastri este tare apiritului in inimile noastre.
pentru voi, 7 5tiind ca dupe cum
z3 Eu Anse chem pe Dumnezeu
siinteti partasi ai patimilor, astfel Wol- martor pentru sufletul meu, cl ernter?: i ai mangaerii.
tandu ye pe voi n'am mai venit la
8 Cad nu voim, fratilor, ca voT sit
nu gtiti de suferinta noastra, ce ni s'a
facut in Asia, ca foarte mult peste putere am fost ingreoTati, ineat noT am
fost cu desevirgire in nedomerire gi in
privinta vietei; g Dar chiar in nol
incine am avut hotirirea mortii, ea sit
nu fim increzetorl in no! engine, ci in
Dumnezeu care invieazi morti,

xo Ca-

re ne a scapat pe no! dintr'o moarte


aga de mare gi ne va scapa, in care
am nadijduit ci use va scapa @i mai
departe, 11 Fiindu ne si vol de ajutor cu rugaciunea pentru no!, ca din
inulte fete darul facut noe si fie multumit prin multi pentru noi.
11 Pentru
lauds noastrl aceasta
este: martuiiea gtiintei noastre de noi
engine ce. in sfintenie gi curitie de in
Dumnezeu, nu in intelepciune omeneasca ci in darul lui Dumnezeu, ne
am purtat in fume, dar mai ales citre
vol. 13 Cid nu allele ye scriem, decat cele ce cititi sal gi intelegeti, am
Angie nadejde ea pent in cele din urmi
Dupe cum ne atl
vet! intelege, 14

ca not ye stingi inteles in parte


tem cuvint de 'audit, dupe cum gi voi

noe in zioa Domnului nostru Bans.


Aparare inpotriva invinuirei, cli ar fi
nestatornic.
3[5 $i pe aceasta deplinit incredere
eram hotarit si vin mai 'nteiu la voi,
ca sit aveti un al doilea dar, 16 $i

Corint.

24 Nu vot rice ci avem stitpinire peste credinta voastri, ci pentru

ca stintem impreuni ajutitorT ai bucurl! voastre; cid stall in credinta.


Nevenirea lui Pavel este o crupre pentru

Corinteni. Ertarea celui desfrinat.

mine ensumi dar am glisit eu


2 In
cale aceasta, ea si nu vin In voi
iarag cu intristare. 2 Cici daca eu
ye intristez, tine mai este care me inveseleste pe mine, daca nu eel intristat
de mine? 3 Si am scris chiar aceasta,

ea nu dupe ce vol fi venit sit am intristare din partea acelora de care trebuia BA me bucur, avend incredere in
vol totl ci bucuriea mea este a voastri
tuturor,

4 Pentru ci din multi supirare gi

strimtorare a inimei v'am eerie printre

multe lacraml, nu ca sa fiti intristati,


ci ca si cunoasteti iubirea pe care o
am mai mult catre voi.
5 Daca dar cineva a intristat, nix
pe mine m'a intristat, ci in parte, ca sa
nu 'I ingreuez, pe voi tot!. 6 Destul
este pentru unul ca acela pedeapsa
aceasta care 'ti s'a facut de care mai
multi, 7 In cO.t vol d'improtivl mai
bine sit '1 ertati gi sit 'l mangleati, ea
nu cumva unul ca acesta se. fie inghitit de o mai mare intristare. 8 De
aceea ve indemn si hotariti iubire in
privinta lui; g CIGI pentru aceasta
am gi scris, ca. sit =lose limurirea

pe in voi BA tree in Macedonia, gi voastri, data santeti ascultatori in


lark. din Macedoni sl yin la vol gi sa toate. to Iar cui .1 ertati ceva, gi
eu 'ti ert; pentru el si eu, data am
fiu petrecut de vol in Iudea.
17 Deel aceasta hotirind, nu cumva ertat ceva, am ertat aceasta pentru voi

www.dacoromanica.ro

158

EPISTOLA lI CATIZE CORINTENI.

[2.11 4.6.

in fata lui Christos, 11 Ca se, nu fie desfiintate., 8 Cum nu va fi oare


urn dobinditT de satana; cad' gandu- mult mai mareata slujirea spiritului?
g Pentru ca daca in slujirea aducerile lui nu ne aunt necunosente.

toare de osind& este maretie, cu mult

Apostolul preamdresce pe Dumnecled mai mult prisoseate in maretie slujirea


pentru islainda puternicd a predicei cu- aduceloare de indreptatire. to Cad
rate despre Christos.
chiar maretiea nu este maretie in

xa Venit fiind dar Ia Troa pentru


evangheliea lui Christos si fiindu 'mi
ttaa deschisa in Domnul, 13 N'am
avut liniate in spiritul men, fiind ca
n'am gilsit pe Titu fratele men, ci dupe
ce m'am despartit de denai am eait in

aceasta parte din pricina mfiretii celei


1 x Pentru ea data
peste mesura,
ceea ce are sa fie desfiintat este maret,

cu mult mai mult este maret ceea ce


remfine.

12 Deci avend o astfel de nitdejde

ne folosim en multa indrasnealit 13 Si


14 Multumitil dar lui Dumnezeu, nu punem acoperement pe fata noastra
care totdauna ne duce in serbarea bi- dupe cum Moise punea acoperement pe
ruintei sale in Christos, si face cuno- fata sa, pentru ca fii lui Israel sa nu
scut prin noi in on ce loc mirosul en- tiny neclintit privirea la sfiraitul celui
15 Pentru ca al lui ce avea sit fie desfiintat. 14 Ci invirnoatintei lui.
Christos bun miros stintem nol lui toaate fur& gandurile lor. Caci IAA
Dumnezeu intre cei care sent mantuiti in zioa de astazi acelaa acoperement
yi intre cei care stint perduti, 16 U- remfine la citirea vechiului aaezament,
nora miros din moarte spre moarte, nedescoperit fiind ca este desfiintat in
Christos; 15 Ci pene astazi este acoaltora miros din vieata spre vieata.
tine este destoinic la acestea? 17 Ca- perement pe inimile lor, and este citit
Macedonia.

ci noi nu prefacem ca cei multi cu-

vintul lui Dumnezen ci ea din curatie,


ci ca de in Dumnezeu vorbim inaintea
lui Dumnezeu in Christos.
Pavel se face cunoscut pe sine insusi

Moise;

16 Dar and se va fi intone

la Domnul inima lor, acoperementul


este luat la o parte. 17 Domnul Anse

este spiritul, ai unde este spiritul Domnului, acolo este stare de sine. 18 Iar
nol toti, cu fata descoperitil in oglindri
Corintenilor. Litera fi spiritul. Aco- privind merirea Domnului, sfintem
perementul lui Moise este ridicat in schimbati in acelaa chip de la marine

Christos.
Ia mfirire, dupe cum este de la DomIncepem s& ne facem iar cunoscut nul spiritului.
3 pe nol enaine? Afar& numai daca Evangheliea este unora descoperitd, alavem trebuinta, ca uni oameni, de epistole de cunoaatere catre vol sail de tora acoperitd. To ate suferintile stint
nadejdii in marirea
in voi. 2 Vol sfinteti epistola noastra, biruite pe temeiul
vecinicd.
inserisa in inimile noastre, cunoscuta
3 Cunoseutt A De aceea avend noi aceasta
gi cititit de tot! oameni,
cinare, dupe cum am fost miluitit
fiind vol ca sfinteti epistola a lui Christos slujita de noi, inscrisa nu cu cer- nu perdem rabdarea, 2 Ci am inlaneala ci cu spiritul viuliii Dumnezeu, turat de in nol cele ascunse ale munu pe placi de peatrA, ci pe plfici de giniT neumbland in viclenie nici prefacend cuvintul lui Dumnezeu, ci prin
came, pe inimile voastre.
4 0 astfel de incredere avem dar arfitarea adeverului fa.cendu ne pe noT
prin Christos catre Dumnezeu, 5 Nu engine cunoscuti catre onT ee atiinta
voi zice ca prin noi engine sfintem de- de sine a oamenilor in fata lui Dumstoinicl sa judecam ceva ca de la noT nezeu.
enaine, ci destoiniciea noastra este de
3 Iar gi daca este acoperita evanin Dumnezen, 6 Care ne a ai facut gheliea, noastra,, intre cei perduti este
ai unui aaezament nou destoiniel slu- acoperita, 4 In care dumnezeul vea-

jitori, nu ai literel, ci ai spiritului, cului acestuia a intunecat gandurile


pentru ca litera omoara, iar spiritul
face via. 7 Iar data cea de moarte
aducetoare slujire sapata in litere pe
petre s'a facut in maretie, incat fii lui
Israel nu puture, sa 'al tins neclintit
privirea la fata lui Moise din pricina

neeredincioailor ca sa nu den raze luminarea evanghelii mariril lui Christos, care este chipul lui Dumnezeu.
5 Pentru ca nu ne predicam pe noi
enaine ci pe Christos liana Domnul,
iar pe not engine slujitori voltri prin
maretii fctei lui, care maretie avea sa lisus. 6 Fiind ca Dumnezeu care po-

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA II CATRE CORINTENI.


4. 7-5. 21.]
159
runci din intunerec lumineze lumina",
5 Iar eel care ne a deseviroit chiar
el este care lumina in inimile noastre spre aceasta este Dumnezeu, care ne
spre luminarea cunoaoterii milriril lui a dat arvuna spiritului. 6 Deci avend
Dumnezeu in tato, lux finis Christos. indrasnialA totdauna Qi otiind cii lo7 Avem Anse comoara aceasta in cuind in acest corp santem instreinatT
vase de lut, pentru ca coviroirea pu- de In Domnul; 7
Cad prin creteriT sit fie a lui Dumnezeu Qi nu tv- dinta umblam, nu incunjurafi find
uind de la not; 8 In on ce chip prin chipul lui;
8 Avem dar insiintem apasati dar nu strimtorati, drasniala gi ne place mat bine sa fim
aduoi in nedomirire dar nu lipsiti de instreinati din acest corp gi BA locuim
nadejde, g Urmariti dar nu pArasiti, la Domnul. g De aceea, fie locuind
aruncati jos dar nu perduti, 10 Tot- in acest corp; fie instreinatT fiind,

dauna purtand pretutindini in corpul ne gi silim sit 'i fim bineplAcuti.


nostru moartea lui Iisus, ca gi vieata xo Pentru ca not toti trebue BA fim
lui Iisns O. fie aratata in corpul nostru. dati de fats Inaintea scaunului de juxi Cad pururea not cei vii stIntem decittor al lui Christos, ea fie care sa
dap spre moarte pentru Iisus, ca Qi Tea cu sine ccle ce s2nt prin corp, povieata lui Iisus ea fie aratata in car- trivit cu ce a faptuit, fie bine fie rem
nea noastra cea muritoare.
12 Astfel moartea luereazg, in not, Insemniitatea slujbei ce predict& isplifirea
fi impacarea.
iar vieata in vol. 13 Avend dar ace lag spirit al credintei, dupe cum este
xx Drept aceea cunoseend temerea
scris: ,,am erezut, de aceea am vorbit," de Domnul induplecam pe oamenT, lui
Qi not incredem, de aceea gi vorbim, Dumnezeu finite santem cunoscutT; Qi
14 Stiind ca cel care a invieat pe nadajduesc cA, oi in a voastrix otiinta
Domnul liana ne va inviea oi pe not de sineve sant cunoscut. 12 Nu ne
Cu Iisus Qi ne va infatioa impreuna cu facem voe cunoscut iar pe not engine,
vol. 15 CAcT toate siint pentru vol, ci sicem acestea dandu ye prilej in cuea darn! in-tult,it fiind prin max multi vint do laudA pentru not, ca se, aveti
sa prisosiasca multumirea spre mArirea moist de lauds catre aceia care in fats
se laude oi nu in inima. 13 Cad fie
lui Dumnezeu.
x6 De aceea nu perdem raldarea, ca ne am eoit din fire, pentru Dumneci Qi data omul nostru din afara este zeu ne am eqit din fire, fie cA, sfintem
prapadit, dar cel d'inauntru al nostru intregl la minte, pentru vol suntem ineste Inoit din zi in zi. 17 Pentru ca. tregi la minte. 14 Pentru ca iubirea

micimea de putin timp a suferintei lui Christos ne tine pe not, dupe ce


noastre deseviroeote pentru not in chip am judecat aceasta, ca unul a murit
peste mesura spre a coviroi o cumpen1 pentru toil; deel ei tott au murit;
vecinicA de marine, 18 Fiind cA, not 15 Si pentru toti a murit, ca cei viT
nu indreptam privirea la ode ce stint al nu mat vetniaseii pentru ei ensuoi,
vezute, ci in cele ce nu sent vezute; ci pentru eel care a murit oi a invieat
caci cele vezute sent trecetoare, iar pentru denoi.
x6 De aceea not nu cunoattem de
cele nevezute vecinice.
acum pe nimenea dupe trup; chiar
Trebue sa imbr &dm haina nod cereascd data am cunoscut dupe trup pe
in locul celei pamenteqti. Dorinfa de Christos, acum nu '1 ma! cunoastem.
vie* vectnicd.
17 Deci data este cineva in Christos,
Cad otim ch data va fi fost des- este fapturA non; cele vechI au trecut,
5 fiintata casa noastra pamenteaseA iata toate s'au facut noi. 18 far toate

de cort, avem in cerurt cladire de la sent de in Dumnezeu, care ne a iinDumnezeu, easa nefacuta de mina, peat sieol prin Iisus Christos @x ne a
veemica. 2 Pentru ca chiar in acest dat insarcinarea impacaril, 1g Pentru

cort suspinam, dorind a fi imbracati pe ca Dumnezeu era impacand lumen sieoT


d'asupra cu locuinta noastra cea din in Christos, netrecendit le in socotiall
cer, 3 Si inteadever vom fi gasiti greoalele lor, Qi &vend pus in not euimbracatl, nu gob. 4 Cad ca um vintul impacaril.
20 Ded pentru Christos selntem
care stintem in acel cort suspinam
find apasati, pentru eg, nu voim a fi soli ea cum Dumnezeu indeamna prin
desbracatl ci Imbracati pe d'asupra, noi; ve rugam pentru Christos, impa-

ea ce este uauritor sg, fie inghttit de cati ye eu Dumnezeu. 21 Cad pe


eel care n'a cunoscut pecat, '1 a favieata.

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA II CATRE CORINTENI.


[6.1-7.12
cut pentru nol pecat, ca sit fim fi voe drept Tata, gi vol 'mT vet! fi drept
no! Indreptatire de la Dumnezeu in- fiT gi fiice, zice Domnul Atottiitorul."
tr'ensul.
.tndemnare spre a se slit*.
Slujitori Jul Dumnezeu in Coate se arata
Dee!, iubitilor, avend aceste 0,0ca stint ai lui.
/ duinte, sa ne curatim pe noT engine
160

Fiind dar impreuna lueratorT cu de orT ce manjitura a trupului pi a


Christos ve ci indemnam ca sit nu spiritului desevirpind santenie in teprimitl indepart darul lui Dumnezeu. mere de Dumnezeu.
2 Faceti ne loc in inimile voastre;
Cael zice: In timp placut te am
ascultat pi in zi de mantuire te am pe nimenea n'am adus in stare rea, de

ajutat;" iata scum timp bineplacut, iata


3 Ne dand
acum zi de mantuire;
intru nimic lila o sminteala, ca se. nu
fie defAimata insareinarea noastra,

la nimenea n'am lust mat mult.

3 Nu

spre osinda zit aceasta; cacT am zis


ma! 'nainte ca, sfintet1 in inimile noastre

spre a muri impreuna pi a trai im-

4 Ci in or! ce chip facendu ne cuno- preuua. 4 Multa indrasnealit am fats


scut pe no! engine ca ai lui Dumnezeu de voT, multa lauds am pentru vol;
slujitori prin multi rabdare, in sufe- sflnt plin de mangaere, prisosese peste
rinte, in nevol, in strimtorarl, 5 In mesura cu bucuriea in toata intristabatal, In inchisorl, in turburitrl, in oste- rea noastra.

nell, in vegherl, in posturl,

6 Prin

5 Pentru cit, pi dupe ce am vent

curatie, prin cunoptintA, prin indelungl in Macedonia, trupul nostru n'a avut
rabdare, prin bunatate, prin spirit sant, nicT o linipte, ci in orT-ce chip sdrobitl

prin iubire fart fatarie,

7 Prin cu- eram: din afar& lupte, d'inauntru tevint de adever, prin putere de la Dum- mer!. 6 Dar Dumnezeu care mangae

nezeu; prin arme d'a dreapta gi d'a pe cei emeriti ne a mangaeat pe nol
stanga ale indreptatiril,

8 Prin ma- prin venires !al Titu;

7 Si nu numal

rire pi injosire, prin defaimare gi laudA; prin venirea lui ci gi prin mangaerea

ca amagitorl pi iubitorl de adever,


9 Ca neptiutl gi cunoscutT bine Sind,
ca murind gi iatt tritim, ca pedepsitl
pi nu omoriti,
xo Ca intrastatl, dar
totdauna bucurandu ne, ca Arad, dar
pe multi inavutind, ca ne avend nimic
pi avend tot in stApinire.

en care a fost mangaeat la vol, adu-

cendu ne la cunoptinta dorinta voastra,


plangerea voastra, buna vointa voastra
pentru mine, meat maT mult m'am bucurat.
Mdhnirea dumnedeesca.

8 Ffind ca pi data v'am intristat in


Apostolut ne indenttul sa nu ne ameste- epistola mea, nu me caese; depi mai
cam cu necredinciofii.
'nainte me caiam, cad ved ca acea
Gura noastrA este deschisit catre scrisoare v'a intristat, depi pentru putin
vol, Corintenilor, inima noastra este timp, g Acum me bucur, nu pentru ct
largita; xa Nu sfintett strimtatT in ati fost intristat!, ci pentru ca ati fost
no!, dar sfintetl strimtatl in cele d'inaun- intristatl spre pocainta; cad intristatT
tru ale voastre; 13 Fitt largi gi voT, atl fost dupe voea lui Dumnezeu, ca st
in acelaf chip, ceea ce este aceeacl re- nu fitT intru nimic pagubitl de eatre not.
splatit,
xo Cad intristarea dupe voea lui Dumnevorbese ca nnor fiT.
14 Nu trageti cu neeredinciopi in- zeu lucreaza pocainta spre mantuire de
xx

tr'un jug strein voe; cad ce insotire necitit; iar intristarea lumil lucreaza
are dreptatea cu faradelegea? Sau ce moarte.
impartapire ale lumina cu intunerecul?

ix Cad iatt chiar aceastit intri-

15 Si care este invoirea lui Christos stare dupe voea lui Dumnezeu a sevir-

fate. de Beliar, eau ce parte are un cre- git pentru voT atata sirguinta, mat ales
dincios cu un necredineios? x6 Si ce aparare, mai ales neplacere, mat ales
unire are templul lui Dumnezeu cu teams, mat ales dorinta, maT ales rimidoli? Act noT sfintem templul viuhui nire, maT ales resbunare. In orT ce chip
Dumnezeu, dupe cum a zis Dumnezeu ati dovedit ct vol engine sfinteg cu-

ca vol locui intre denpi gi vol umbla


intre denpi, gi voi fi Dumnezeul for pi
ei vor fi poporul meu. 17 De aceea
epitl din milocul for gi fiti deosibiti,
zits Domnul, gi necurat nu atingetl;
ui eu ye vol primi la mine, 18 Si vol

rate in acea fapta. Is Aatfel dar, gi


data v'am aerie, nu v'am scris pentru
cel care a nedreptatit nicT pentru cel
care a fost nedreptatit, ci pentru ca
sirguinta voastra pentru not sa fie invederata la vol inaintea lui Dumnezeu.

www.dacoromanica.ro

7.13 -9.6.]

EPISTOLA II CATRE CORINTENI.

161

13 De aceea stIntem mangleati. Dar povdrare, ci prisosul vostru in timpul


pe lIngd mAngfterea noastra ne am bu- de acum sa fie dupe potrivit la lipsa
curet peste mesurd mai ales de bucu- acelora, 14 Ca si prisosul acelora sd

riea lui Titu, a spiritul lui a fost fie la lipsa voasta, ca as fie potrivire,

usurat din partea voastrit tuturori 15 Dupe cum este aerie: tine multul

x4 Pentru cd. dace m'am ldudat lux strinsese n'a avut mai mult, si tine
ceva pentru voi, n'am fost dat de rn- putinul strinsese n'a avut mai pntin."
vine; ci dupe cum v'am vorbit toate in
x6 Dar multumitd. lui Dumnezeu
adever, astfel gi lauda noastrd inaintea care da aceeasi sirguinta in inima lui
lui Titu adever s'a facut, 15 $i inima Titu pentru vol, 17 CA a primit inlui este mai mult pentru vol, cand 'ci tr'adever indemnarea mea, gi fiind mai
educe aminte de supunerea voastrd sirguitor a plecat de bund voe la vol.
tuturor, cum '1 at1 prima cu temere gi zs Nol Anse am trimie impreund Cu
fried mare. 16 Me bucur dar cd In densul pe fratele, a cdrui laudd in
on ce privintii am ineredere in vol.
evanghelie este prin toate bisericile,
xg Dar nu numal cd este leiudat, ci si
Pavel laudd pe Chrestini din Macedo- ales
de biserici prin ridicare de
nia pentru stringere de ajutoare si in- mainia fost
ca
8001
nostru de cAldtorie cu
deamnd pe Corinteni sd facd fi des*

darul acesta, care este slujit de noT

asemenea.

Fratilor, iar ye facem cunoscut al


8 lui
Dumnezeu dar care a fost dat
in bisericile Macedonil,

spre mdrirea Domnului &must gi nepregetul nostru, ao Ferindu ne prin

aceasta, ca ad nu ne fats cineva im-

a CA in multi putdri in aceasta multime de darurl

incercare de suferinta a fost prisosirea slujitd de noi; ax Pentru el purtam


bucuril for gi sArAciea for edam/ a grijd de cele buns nu numal inaintea
prisosit spre bogAtiea lamuriril lor; Domnului, ci gi inaintea oamenilor.
3 Mlirturisese, cd de Mind voe au dat 22 Am trimis dar impreund cu demi
dupe putere gi peste putere, 4 Cu pe fratele nostru pe care '1 am incermulti stdruinta rugAndu ne ei pentru cat de multe on in multe, ca fiind sirdarul gi anume pentru impdratsirea guitor, scum Anse este mult mai sirslujiril celei pentru sAnti, 5 St nu guitor prin multa ineredere ce are Midupe cum am nAdAjduit, ci pe sine en- tre voT.
23 Fie cd vorbesc pentru
sudi s'au dat Domnului mai 'nteid Titu, pdrtasul meu si impreund luerdsi no
prin vointa lui Dumnezeu. tor pentru voT; fie cd mint fratl ai
6 Pentru cd noT sd indemnilm pe Titu nostri, ei stint trimigT ai bisericilor,
ca dupe cum a inceput mai 'nainte, mdrire a lui Christos. 24 Deci ardase ea gi sevirsiascd intre vol si bine- tati cdtre del* in fate bisericilor dovada iubirii voastre si a laudei noastre
facerec. aceasta.
7 Anse dupe cum in on ce priso- pentru vol.
841 prin credintd gi prin cuvint gr prin
de ajutoare trebue facutd in
cunostiqd si prin on ce sirgumtd. gi Strtngerea
grabd. .Resplata binefacerilor.
prin mbirea yoastrA care noT, sa priCdci 'mi este inteadever de prison
sositt si in aceasta binefacere. 8 Nu

zic in chip poruncitor, ci prin sir- 9 sa ve scriu despre ajutorarea tea


guinta altora incercand si flinta ade- pentru ;Anti; 2 Pentru ca stilt neCacT

pregetul vostru de care me laud pen-

Christos, a bogat find s'a facut same


pentru voi, ca voi sA, fit' bogati prin
xo Si parere 'taxi dau
saraciea lui
in aceasta; cdei aceasta este bine pen-

gate d'acum un an, si rivna voastrd a


insufletit pe mai multi. 3 Am trimis
dar pe frati, ca lauda noastril pentru

veratd a iubirii voastre:

eunoasteti darul Domnului nostru Iisus tru vol Macedonenilor, ca Achaia este

vol sa nu fie zddarnicita in partea


tru vol, ca uni care ati inceput mai aceasta, ca sd fiti gate dupe cum zi'nainte d'aeum un an nu numal ea fa- ceam, 4 Ca nu cumva, cand vor fi
cets, ci ad si voiti;

zz Sevirsiti dar venit impreund cu mine Macedoneni si

acum a si face, ca dupe cum a fost ye vor fi grtsit negate, sa fim dati de

nepreget intru a voi, astfel sd fie 11.1 in- rusine noT, ca sa nu zic voi, in aceasta
tim a 03/11.0 dupe avere. xa Pentru ineredere temeinied. 5 Deci am ginea dace este nepregetul, este bineprimit dit de neapdrata." trebuintd sa indemn

potrivit cu ceea ce are oare cum, nu pe frati ca mai 'nainte ad vie la vol
potrivit en ceea ce nu are. z3 Cdc1 si mai 'nainte sa gitiasca bineeuvin.
BA nu fie unora ucurare, iar voe 1m. tares voastril figliduitil de mine may

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA II CATRE CORINTENI.


[9. 6-11.3.
d'inainte, ca aceasta sit fie gata astfel va fi fost implinita supunerea voa162

ca o binecuvintare, nu ca o pornire stra.


spre inavutire.
7 Ve uitati la cele ce stint in fate?
6 Aceasta rinse, eine searrant In Dace are cineva incredcre in sine ch
chip crutator, in chip crutator va si este al lui Christos, gandiasca aceasta

secera, sr eine seamana pe temeiul bi- iaras despre sine ensusi, ca dupe cum
necuvintitril, pe temeiul binecuvintarii este el al lui Christos, astfel si not.
va si secera. 7 Fie care set dea dupe 8 Caci si data me vim fi laudat ceva

cum s'a hotarit in inima sa, nu din mat mult de puterca noastra, pe care
suparare sau din sila; pentru ca Dum- ne a dat o Domnul spre cladirea si nu
nezeu iubeste pe datatorul voios." 8 Si spre darimarea voastra, nu me voi ruputernic este Dumnezeu sa face a pri- sina, 9 Pentru ea sit nu par ca v'as

sosi on ce dar spre vol, pentru ca in


on ce totdauna avend on ce indestulare sa prisositi spre orl ce lucru bun,
g Dupe cum este scris: Risipit a, dat
a celor jinduiti, dreptatea lui remilne
in veac." io Iar cel care dit seminta
semitnatorului si prune spre mancare
va da si va imulti seminta voastra si
va face sit crearict roadele indreptatirii voastre; ii In on ce imbogttitr fiind spre or! ce lamurire, ca una
care lucreazt prin not multumire lui
Dumnezeu.
12 Pentru ca slujirea
acestui dar nu nurnar ca umple de tot
lipsurile shntilor, dar si prisoseste prin
multe multurniri catre Dumnezeu;

i3 Prin adeverirea slujirii acestia indemnafi marese pe Dumnezeu pentru

supunerea la mArturisirea voastra catre

evangheliea lui Christos si pentru lamurirea impArttsiril catre toti, 14 Si


densi cu rugaciune pentru vol ve doresc pentru al lui Dumnezeu dar, care

infricosa oare cum prin epistolele mele.


to Ca epistolele sale, zice cineva, stint

inteadever cu greutate si tart, dar infatisarea corpului seu este fara putere
si cuvintul despretuit. xi Unul ca
acesta grindiaseil aceasta, ca ce fel
stintem cu cuvintul prin epistole ne
fiind de fats, astfel stintem cu lucrul
si de fate fiind.
12 Pentru di nu indritsnim sit ne
inumeram sau sh ne punem d'o potrivt pe not &vine cu uni dintre aceia
care se fac ennoscut pe densi ensust;
ci der* mesurandu se pe sine lorusi
&asap si punendu se d'o potrivg pe
sine lorust ensust nu stint priceputa.
13 Nor Anse nu ne vom lauda in cele
fara mesura, ci dupe mesura marginil
trash noe, cu care mesura ne a impartit Dumnezeu, ca sa ajungem pea si
la vol. 14
Cact nu ne intindem
pe not ensine prea mult, ca cum n'am
ajunge la voi, pentru ch si pene la voi
am ajuns in evangheliea lui Christos,

peste mesura asupra voastra.


15 Multumita lui Dumnezeu pentru
15 Nu ne laudam in cele fart
darul lui cel de nespus.
mesura, in osteneli streine, dar avend
data credinta voastra creste,
Aperarea lui Pavel impotriva cleveti- nadejde,
ea sa ne facem mart intre voi potririlor protivnicilor se% Si inpotriva apo- vit marginit trasa noe spre prisosire.
stolilor faisI.
este

Iar eu ensumi Pavel ve indemn


AU prin blandetea si bunatatea lui
Christos, eu care de fate stint intr'ade,
ver smerit intre voi, dar in lipsa indrasuesc catre vim; 2 Me rog ca nn
find de fata sa indrasnesc cu tariea
increderii cu care gaudesc sa cutez
improtiva unora care ne tin ca urn
bland potrivit carnii. 3 Pentru ca
deli umblam in came, nu ne luptam
potrivit carnii. 4 Cact armele luptei

16 Ca sa vestim evangheliea la locurt


dincolo de voi, fare a ne lauda de eele
ce stint gata inauntrul marginit trasa
altora. 17 Iar eine se lauda, laude
se in Domnul; i8 Pentru ca nu eine
se face cunoscut pe sine ensust, acela

este dovedit bun, ci acela pe care

Domnul it face cunoscut.


Sirguinfa lui Pavel fad de Corinteni fi
neprimirea de plata.
dace atl ingadui ceva putin

I I '

noastre nu stint omenesti, ci puternice


necumintie de la mine! Dar me
pentru Dumnezeu spre darimare de lo- si ingaduiti. z Cacl ye rimnesc cu
curl intarite, 5 Darimilnd gandirile riumirea ltti Dumnezeu, pentru ca v'am
si orr ce inaltime ce se ridich im- logodit unui barbat, ca sa infatisez lui
protiva cunostintei de Dumnezeu, Christos o fecioara curata; 3 Me tem
si robind orr ce minte spre supu- anse ca nu cumva, dupe cum sarpele
nere la Christos, 6 Si gata fiind amagi prin vicleniea lui pe Eva, minea resbuntm orl ce nesupunere, cand tile voastre BA fie abetute de la curt-

www.dacoromanica.ro

11.4-12.5.]

EPISTOLA II CA TRE CORINTENI.


163
tiea cea in Christos. 4 Cad negreait, fart putere! Dar in ce este cineva
dam). eel care vine predict'', pe un alt oare cum indrasnet, in necumintie zic,
Iisus pe care not an '1 am predicat, indrasnet stint i en. 22 Ebrel aunt
sau primiti an altfel de spirit pe care ei? Si eu. Israelitt stint? Si eu. Neamul
nu '1 ati primit, sau o altfel de evan- lui Abraam stint ei? Si eu. 23 Slujighelie pe care n'ati primit o, inga- tort ai lui Christos stint ei? Eaindu
duiatt cu drept cuvint; 5 Socotesc mi din minti vorbesc! MaT presus

Intru nimic n'am fost mai in stint eu! Prin ostenelt mai mult, prin
batal mai mult, prin inchison peste
mesura, prin primejdit de moarte de
multe on; 24 De la Indet de cinci
on patru zect fara una de lovituri am
privinta voastra.
luat, 25 De trei on am fost batut
7 Sau am facut greaala ca v'am cu vergt, o data am fost improacat cu
binevestit in dar evanghcliea lui Dum- petre, de trei on am petit spargere de
nezeu, smerindu me pe mine ensumi vas, o noapte Qi o zi am facut la adanpentru ca sa fiti voi inaltati? 8 Alte cul manic; 26 Prin calatorit de multe
biserici am pradat 'nand platd pentru or prin primejdil de riun, prin pria ve sluji pe voI, ai de lath, Sind la mejdit de tilhari, prin primejdit din
vol ai lips& avend n'am lost sarcina partea nearnului, prin primejdil din
nimunui; g Cad lipsa mea a umplut partea pagdnilor, prin primejdit in ores.
o cu deseviraire frati dupe ce venirit prin primejdit in pustietate, prin pndin Macedonia; ai to orl ce m'am pazit mejdil in mare, prin primejdit intre
finse cu

urine de cei mai inaltI apostolt. 6 Dar


dcai stint neinvatat in cuvint, nu finse
in cunoatinta neinvatat, ci in on ce noT
am facut cunoscut aceasta intre totl in

pe mine ensumt ea sit nu cad greu frati mincinoai,

27 Prin osteneall ali


munca, prin vegherl de multe on, prin
foame jai sete, prin postin adesea ori,
prin frig ai golatate. 28 Afara de
acestea luarea aminte ce am in fie care
Ca nu ye iubesc? Dumnezeu atie. zi, grija tuturor bisericilor. 29 Cine
12 Jar ceea ce fac, gi vol face, pentru este slab, 'al eu an stint slab? Cine

pentru vol, gi me vol pitzi. zo Este


adever al lui Christos in mine, cd lauda
aceasta nu va fi ingriidita pentru mine
in tinuturile Admit. ix Pentru ce?

aceasta fac, ca sa tali"' prilejul celor este abatut ai nu eu me aprind de


care voesc prilej, ca in ceea ce se laucla durere?

3o Daca trebue sit mil laud, me


sa fie Oat' ca gi not
z3 Pentru ca uni ca acestia stint voT laude de cele ale slabiciuniT mele.
apostolt mincinoai, lucratonl vicleni,
ludnd chip de apostoli ai lui Christos.
14 Si nu este mirare, pentru ca ensuaI
satana Tea chip de anger al luminit.

3z *tie Dumnezeu ai al Dotnnului liens

Tatal, care este binecuvintat in veci,


ca nu mint. 32 In Damasc cdpeteniea poporului imperatului Areta pazia

15 Deci nu este mare lucru data yi oraTul Damascenilor ca sa me prinzd


slujitori lui lean chip ea slujitori ai 33 Si printr'o uscioard Intr'un cog am
dreptatil, al caror sfirait va fi dupe fost lasat in jos prin zid si am scapat

din mdinile lui.


primejdia ce a avut o, Vedeniile cerestf ale lui Pavel. Boldul
carnit; suferintele sale marl fi intarirea
cdnd a intemeiat obstea.
sa divind.
x6 Iaraa zic, nu gAndiascil cineva

laptele tor.
Munca grea

Este de neaparata trebuinta ea


ed nu stint cuminte; tar daca nu, primiti me ai ca pe un fart minte, ca sa IZ sa me laud, dar nu 'ml este de
me laud ai eu ceva putin. 17 Ceea folos, vol veni Anse la vedenit ai descoce vorbese, nu vorbesc dupe Domnul, periri ale Domnului. 2 *tin pe un
ci ca in stare de necumintie vorbesc om in Christos cu patrusprezece anT
in aceasta Incredere temeinica a laudei. mai 'naintre, rapit fiind unul ca acesta
x8 De oare ce multi. se lauda. potrivit pene la al treilea cer, data in corp 710
carnit, me vol lauds si eu. x9 Pentru atiu, sku lard de corp nu stiu, Dumca bucuros ingaduiti pe cei fara minte, nezeu stie. 3 BSI atiu pe un astfel de
find vim curninti; 20 CUT ingadniti om, data in corp fu rapit sau fdra de
data ye robeste cineva cu sila, data corp nu atiu; Dumnezeu atie, 4 Ca
ye roade cineva, data of prinde cineva, fu rapit in Raiu vi auzi cnvinte de
data se poarta cineva mkndru, data nespus, pe care nu este ertat omulni a
ye loveate cineva in fatd. 21 In chip le vorbi.
5 Pentru unul ca acesta me vol
de necinete zic, cum ca noT am fost

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA 11 CA TRE CORINTENI.


112.6-13.11.
164
16,114 dar pentru mine ensum1 nu me Christos vorbim. Dar toate, iubitilor,
vol lAuda, decat numal In slabiciunile pentru clAdirea voastrA. 20 Cad me
6 CacI daca voi fi voit s6. me tern ca nu cumva, dupe ce voi fi venit,
mele.
laud, nu vol fi fara minte, pentru cA set ye gAsesc nu ca pe uni cum voese,
adev6r vol spune; me feresc lase de si 66. fiu gAsit pentru vol ca anal cum
lauds, ca st1 nu g6.ndiasc6. cineva In nu voip, ca nu cumva sd se gdseascd
privinta mea pentru ceea ce me vede intre voi pricire, rimnire, intarithri, za-

eau aude de la mine.


7 Si ca s6. nu me inalt mai presus
prin multimea peste m6surA a descoperirilor, mi s'a dat bold pentru carnea
mea, fingerul satauei, ca set me bate
cu pumni, pentru ca BA nu me inalt
peste mesurii. 8 Pentru acesta de trei
orl am rugat pe Domuul, ca acela s6.
stea departe de la mine. 9 Si 'mi
zise: ti este de ajuns darul men, pentru cb puterea mea in shibiciune se
desevirsaste. Deci foarte bucuros me
vol lauds mai ales in slAbiciunile mele,

ea BA locuiasth asupra mea puterea

vistiT, vorbirl de ren, loptirl, ingamfAri, turbuthri; 21 Ca, dupe ce iarasi

vol fi venit, sit nu me smertasc6, Dumnezeul meu fatA de vol, 1i sA piing pe

multi dintre cei care an pec6.tuit ma!


'nainte 1i nu se vor fi pocait de neonratiea 1i desfranarea si necumpetarea
pe care le an ftiptuit.
Venerea in curind a apostolului /a Corint. Indemnare la vieafd regulatci.

De a treia oath. seta data vin la

voI: pe temeiul spusei a doi si


13
a trei martorl va fi statornicit on ce

lui Christos. zo De aceea am plAcere cuvint." 2 Am zis mai ' nainte tend
in 816.biciuni, in mustrArl aspre, in ne- eram de fats de a dos oath, si zic
vol, In urmarirl 1i In strinator6,r1 pen- mai 'nainte 1i scum, thud lipsese, celor
tru Christos; &id tend stint slab, atun- care an pecatuit si tuturor celorlelg,

el stint puternic.
Paves amintesce dragostea as curatd.
xi M'am fault Eta minte lduddndu
na; vol m'ati silit. Pentru c6. eu aveam
trebuintA sa me fac cunoscut de catre
voi; cad intru nimic n'am fort mai in
urmA de cei mai inalti apostoll, deli
nu stint nimic. 12 Negresit, dovezile
apostolului furl 86virsite intre vol in
orT ce stAruint6. prin semne 1i minun!
li puterl. 13 Caci ce este in ce ati fost

daca vol fi venit iarAsI, nu vol


3 Fiind ea voi cantati o dovadA acelni care vorbeste in mine
cli,

cruta.

Christos, care fat6 de vol nu este farti


pufere, ci este puternic intre vol.
4 Cam! din sleibicitme fu chiar restignit,

dar din puterea lui Dumnezeu este viu,

pentru ca si not sfintem slab! inteen-

sub, dar din puterea lui Dumnezeu fatA


de vol vom fi vii impreuna. cu derma.

5 Cercati v6 pe voi ensive daca

stinteti in credintA, dovediti v6 pe voi


mai pe jos fate. de celelalte biserict, de- en1iv6 de bun!; eau nu ve cunoasteti
cat numai ea en ensumi nu v'am fort sar- bine pe vol en1iv6 ea Christos Iisus
eine? Daruiti 'ml nedreptatea aceasta. este intru voi? Afarit numai daca cumx4 lata eu stint gata sa. via pentru va sfntetl nedovediti bun!. 6 Nadaja treia oars la Vol, si nu voi fi ear- duesc ans6 ca vetT cunoalte cA not nu
dna; pentru cl nu doresc ale voastre stintem nedovediti buns. 7 Si ne ruci pe vol. Clef nu stint datorl copii gam cAtre Dumnezeu ca sit nu ve face.
BA stringa pentru parinti lor, ci pArinti Dim an reu, nu pentru ca noI sa ne
pentru copii lor. 15 Ea Anse foarte aratam dovediti bunt, ci pentru ca voi

bucuros vor cheltui 1i me voi jertfi sa facet! binele, iar not sa fim ca nopentru sufletele voastra. Daca v6 iubesc dovediti bun!. 8 Pentru ca nu putem
mai mult, stint iubit mai putin?
ceva improtiva adeverului, ci pentru
x6 Fie dar ala, eu nu v'am impo- adever. 9 Ne bucuram ans6 sand noi
vArat; ci istet hind v'am prins prin stintem slab!, iar vol sA fits puternici;
mestesugire. 17 Nu cumva am lust aceasta 1i ne rugam, intregtrea voastrA.
mai milt de la voi prin vre unul to De aceea nehind de fatA scriu acedintre cei pe care 'i am trimis /a voi? stea, pentru ca de fate. fiind sa nu In18 Am indemnat pe Titu si am trimis trebuintez asprime potrivit puteril pe
inapreanA cu densul pe fratele; nu cum- care 'mi a dat o Domnul spre cladire
va Titu a lust mai malt de la voi? si nu spre dArimare.
Na am umblat cu acelasi spirit? Na
Incheere.
in aceleasi urme?
ig De demult ganditl BA ne aparAm
zz Insfirsit, fratilor, bucurati v6,
fati, de vole Inaintea lui Dumnezeu in fits desevirsiti, fit! m6,ngleati, gauditl

www.dacoromanica.ro

1.1-2.6.]

EPISTOLA CATRE GALATENI.


165
aceeasT, trait' in pace, si Dumnezeul
x3 Darul Domnului Iisus Christos
inbirii si al paeif va fi cu voT. xa Im- si iubirea lui Dumnezeu si impArbratisati ye uni pe alti in sitrutare tasirea Santului Spirit fie cu vol
Banta. Vg imbratisaza tot' santi.
tot!.

EPISTOLA LUI PAVEL CATRE GALATENI.


me chema prin darn!

seu
z6 Sit
Alunecarea Galatenilor de la adeverul descopere pe Fiul sett intru
mine,
penevanghelii. Pavel istoriseqte vieafa sa de tru ca sa '1 binevestesc intre neamurT,
mai 'nainte fi apostolatul sou.
de indata nu m'am destainuit ciitre
IPavel apostol, nu de la oamenT nieT trap si singe, 17 Niel nu m'am dus
prin om, ci prin liens Christos ci la Jerusalem la apostoli mai 'nainte de
Dumnezeu Tatal care '1 a Invieat din- mine, ci am plecat in Arabia, si iar
tre mortl, a Si tot' frati impreuna m'am intors Ia Damasc.
cu mine, bisericilor Galat'. 3 Dar
z8 ApoT dupe trei anT m'am dus la

fie voe si pace de la Dumnezeu Ta- Jerusalem ca sa cunosc pe Chefs, pi


tra Qi Domnul nostru Iisus Christos, am remas la densul cincTsprezece zile;
4 Care s'a dat pe sine ens* pentru x9 Iar pe un alt dintre apostoll n'am
piicatele noastre ca, dupe vointa lui vezut, decat numal pe Iacob fratele

Dumnezeu i Taal nostru, sa ne stoats Domnului. ao Si tole ce ye scriu,


afara pe noT din veacul de fats eel tata, inaintea lui Dumnezeu scriu, penrex',
5 Lui fie marire in veci vecilor; tru ea nu mint.
Amin.
21 Dupe aceea am vent in tinutu6 Me mir ca aca de repede ye Ara, rile Sifil si ale Cilicil. 22 Si eram
mutati de la eel care ye chema prin necunoscut la fate. bisericilor Iudeei
darul lui Christos la altfel de evan- care stint intru Christos; 23 Auziau
ghelie, 7 Care nu este alta: decat Anse numaT ea urmaritorul nostru de

numal ca stint uni care ye turbura pi alta data acum binevestecte credinta
voesc sa restoarne evangheliea lui pe care care cand o ducea Ia peire,
Christos.
8 Dar chiar data no' sau 24 Si mariau in mine pe Dumnezeu.
anger din cer va fi binevestit peste Adunarea apostolilor In lerusalem. Disceea ce am binevestit voe, anatema fie.
g Dupe cum am zis ma! 'nainte, pi scum puta lui Pavel cu Petru In Antiochea.
Legea i credinfa.
zic iar, data cineva ye binevesteste
In urma dupe patrusprezece ani iar
pests ceea ce at' primit, anatema fie.

2 m'am due la Jerusalem cu Barnaba,


pentru mine pe oamenT sau pe Dam- luand impreuni cu mine si pe Titu;
nezeu? Sau cant sa plat oamenilor? 2 Si m'am due potrivit unei descopeDaca as placea anche oamenilor, slu- rirT, si am istorisit inaintea for evangheliea pe care o predic intro neamurl,
jitorul lui Christos n'ac fi.
ix Ye fac dar cunoscut, fratilor, ca tar la o parte celor insemnatl, daca nu
evangheliea care a fost binevestita de cumva alerg in depart sau am alergat.
mine nu este dupe om; xa Pentru ca 3 Dar Ilia Titu care era cu mine,
pi eu n'am prima o nicl n'am invatat Elen fiind, nu fu silit ca sit fie Meat
ro Pentru ca castig eu scum chiar

o de in om, ci prin descoperirea lui imprejur, 4 Pentru frati mincinoel


Iisus Christos. x3 At' auzit dar de funsatT, ca uni care venira de fat& ca
purtarea mea all& data in Judaism, ca sit iscodiasca starea noastra de sine
urmariam peste mesura biserica lui encine pe care o avem in Christos
14 Si Bens, pentru ca sa ne robiasca, an depi o duceam la peire,
sporiam in Iudaism peste multi de o sevirsire; 5 Acestora nici un teas
versta cu mine in neamul meu, fiind macar nu le am intrat in voe cu enmai mult rImnitor de datinele stramo- punerea, pentru ca adeverul evanghe6 Jar
liT sa remae neclintit la vol.
vilor mei.
is Dar and binevoi eel care me de la cei care se socotesc a fi ceva
deosibi de in p.ntecele mumei mele si orT cum erau ei alta, data nimic nu 'mi

Dumnezeu

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE GALATENI.


[2. 7-3. 16.
foloseste; Dumnezeu nu este plrtinitor care m's, iubit si e'a dat pe sine enmie finse cei insemnati ni- sust pentru mine. 21 Nu leapad daomului;
mic nu 'mi s'au destainuit, 7 Ci d'im- rul lui Dumnezeu, cad data prin lege
protivt dupe ce vezura ca 'mi este in- vine indreptetire, Christos a murit decl
eredintate. evanghelieh netaeriT impre- fart cuvint.
jur, dupe cum Ini Petro a taerii im- Spiritul este primit din credintd. creprejur, 8
Pentru ca cel care a
lui Abraam ,si a fiilor set. Fagdlucrat pentru Petra fate de apostoliea dinta
lui Dumnezeu. Legea. Christos.
tacrii imprejur a lucrat si entru mine duinta
fate de neamuri,
g 'i dupe cc Legea duce la Christos. Fii credintei
sent flu lui Abraam.
cunoscure darul care 'mi u dat mie,
0 nemintosilor Galateni! Cine v'a
Iacob si Chefa si Than, care se soco166

tesc a fi stalpi, 'mi detere, mie si lui 3 deochiat pe vol ca sa nu ve supu-

Barnaba dreptele for de Insotire, pen- neti adeverului, clrora inaintea ochilor
tru ca not sd binevestim intre neamuri, fu aerie mat 'nainte Iisus Christos in
iar ei in taerea imprejur; io Numal vol ea restignit? 2 Aceasta numat

de strati el ne aducem aminte, ceea


ce m'am si silit sit fac chiar aceasta.
Pavel se impotrivesce lui Petru fi re-

voesc st aflu de la vot: din lucrurt


ale legit ati primit spiritul sau din

ascultarea credintei? 3 Asa de nemintosi sfinteti? Dupe ce ate inceput in


mane statornic la indreptiitirea prin spirit, acum in carne ye desevirsitt?
credintd.
4 In desalt ati pttimit atlt de multe,
xi Iar clnd veni Chefa la Antio- data si in desalt ar fi numal! 5 Deci

chea, de fate m'am improtivit lui find


el era invinuit. 12 Cact mat 'nainte
d'a fi venit uni de la Iacob mfinca impreuna cu neamurile; iar and venire,
se da la o parte si se deosibia, temendu se de cei din taerea imprejur;
13 i se fatarnicira impreuna cu den-

eel care ye dat voe spiritul si luereaze


minuni intre vol, din lucrurT ale legit
sau din ascultarea credintei?

6 Dupe cum Abraam crezu lui

Dumnezeu, si 'i se socoti spre indreptatire". 7 Cunoasteti deci tit cei care

stint din credinta, acestia stint fit ai


aul si ceilaltt Judd, haat si Barnaba lui Abraam. 8 Si scriptura, vezend
fit amagit prin fatariea lor. x4 Dar mat 'nainte ca din credinta indreptaelnd am vezut ea nu calca drept po- teste Dumnezeu pe nearnun, dete stire
trivit adeverului evanghelit, am zis lui bunt mat 'nainte lui Abraam el. in

Chefa inaintea tuturor: daca to Iudeu tine vor fi binecuvintate toate neamufiind traesti ca neamuri si nu ca Iu- rile". g Drept aceea cei din credinta
deu, cum silesti neamurile se &Masa stint binecuvintatt impreuna cu credinciosul Abraam.
dupe datinele Indeilor?
xo Cact cttt stint din lucrurl ale
15 Noi prin fire stIntem Iudei, si nu
din neamun pecatost, i6 Strend ewe legit, sub blestem stint; pentru el este
el omul nu este indreptetit din lucrurt scris ca ,,blestemat este orl eine care
ale legit, dealt prin credinta in Chri- nu starueqte in toate cele sense in
stos Iisus. Si not am crezut in Chri- cartea legs ca se le face. r i Iar
stos Iisus ca sa fim indrepatiti din ca prin lege nimenea nu este indrepcredinta in Christos si nu din lucrurl tatit inaintea lui Dumnezeu invederat
ale lcgii, pentru ca din lucrurt ale este, fiind ca dreptul din credintl va
legit nimeni nu va fi indreptatit". fi viu "; rz Legea Anse nu este din
x7 Iar data not cautand ca sa fim in- credinta, dar cel care va fi facut cele
dreptatiti in Christos am fost aflati qi ale legit va fi viu prin ele". /3 Chriensine pecato0, oare Christos este sluji- stos ne a rescumperat din blestemul
tor al pecatului? Sa nu fie. 18 OA legit dupe ce se face pentru not bledata pe cele ce le am darimat, pe ace- stem, pentru ca stria este: blestemat
stea iar le cladesc, me Invederez ca cal- este on tine care este atftrnat pe lemn,"
cator at legit pe mine ensurni. rg Pen-

Pentru ca b inecuvintarea lui Abraam

tru ea eu prin lege am murit fata de se ajungt la neamun in Christos Iisus,


lege ca sa fiu viu fata de Dumnezeu. ca sa Warn prin credinta fagaduinta
20 Am fost impreuna restignit cu spiritului.
15 Fratilor, ca un om vorbesc. NiChristos; viu anse nu mat stint en,

dar negresit este viu in mine Christos; menea dar nu desfiinteazl un legament
iar ceea ce traesc acum in trap traesc intarit al unui om sau adaoga anche
in credinta in al lui Dumnezeu Fiu intoemiri la el. x6 Iar lui Abraam si

www.dacoromanica.ro

3.17-4.24.]

EPISTOLA CATRE GALATENI.


167
urmasului sett furl rostite fagliduin- nfiscut fiind din femee, neseut fiind sub
tele. Nu zice: yi urmasilor, ca de multi, lege, 5 Pentru ca sit rescumpere pe
ci ca de unul: si urmasului ten," care cet de sub lege, ea sit luhm infierea.
este Christos. 17 Aceasta zic dar: 6 $i fiind ca slinteti fii, Dumnezeu trilegAmentul intfirit mai 'nainte de Dum- mise de la sine spiritul Fiului sett in
nezeu nu '1 desfiiinteaza legea venita inimile noastre strigend: Aba, Tata.

dupe patru sute Qt treizeci de ani, 7 Astfel dar nu mai esti rob ci fiu;
pentru ca sa faca fagfiduinta nefolositoare. z8 Cad data mostenirea vine
din lege, nu mai vine din fagaduinta;
dar lut Abraam 'i a daruit Dumnezeu
mostenirea prin fagaduintfi.
Legea ca inveta tor spre Christos.

x9 Deci ce este legea? Pentru cal-

earl de lege fu adaogatii, One (Ind

va fi venit urrnasul cfiruia. '1 s'a fficut


fage.duinta, rinduita find legea prin fingeri, prin mfina unui mijlocitor. 20 Si
mijlocitorul nu este al unuia, dar Dumnezeu este unul.
21 Deci este legea improtiva MO-

duintilor lui Dumnezeu? Sa nu fie.

Cad daca fu (lath, legea ca putend sa


dea vieata, cu adeverat indreptatirea
ar fi din lege. 22 Dar scriptura inchise toate sub pecat, ca ffigadninta
sa fie data credinciosilor din credinta
in Iisus Christos. 23 Si mai mai
'nainte d'a fi venit credinta cram pa241 sub lege ca inchisT spre credinta
ce avea sa fie descoperitii. 24 Drept

iar daca esti fiu, qi mostenitor esti prin


Dumnezeu.
8 Atunel inse necunoscend pe Dumnezeu ati slujit dumnezeilor, care desi

din fire nu stint; g Dar acum dupe


ce ati cunoscut pe Dumnezeu, iar mai
virtos dupe ce ail fost eunoscuti de
Dumnezeu, cum ve intoarceti iarasi la
inceputurile nedesevirsite slabe Qi sarace, carora iara.si voiti a le sluji din
nou? 10 Pfizita zile si luta Qi timpurl hotarite qi ani! xx Am grija de
vol ca nu cumva sit fi ostenit in desart
pentru voi.
12 Fiti ca mine a i eu am fost ca
voi, ye rog, fratilor. NicT o nedreptate
nu pl'mi att. &cut; 13 Si stiti ce. din
pricina slabiciunit trupului v'am binevestit inteia oars, 14 Si incercati
fiind in trupul meu nu matt despre-

tuit nisi nu m'ati inlaturat, ci m'ati

primit ca pe un anger al lui Dumnezeu, ca pe Christos Iisus. x5 Decl


unde este fericirea voastra? Cad' ve
marturisesc cll data cu putint{a ar fi
aceea legea s'a facut invatatorul nostru lost ochi vostri scotendu 'i 'ml ail fi
spre Christos, pentru ca din credinta dat mie. x6 Drept aceea facuta m'am
vrajmasul vostru vorbindu ye adesa fim indreptatiti;

25 Iar dupe ce veni credinta nu mai verul?


x7 Ei se straduese se. ye cfistige nu
sfintem sub inve.Otor. 26 Pentru ca
Dumnezeu prin cre- cuviincios, ci voesc sa ye desparta, ca
tog stinte_ti fii
dinta in Christos Iisus; 27 Cad cfiV vol sa rimnitl de densi. 18 Este bine
in Christos ail fost botezati, in Chri- a fi rimnitor in bine totdauna, si nu nustos v'ati imbracat. 28 Na este Iudeu mal efi.nd stint de fats la vol. Igo Fii

nici Elen, nu este rob nict stapin de mei, pe care iarfisl ea durere ye Ilan
sine, nu este parte bfirbateasca si parte pene And Christos va fi luat chip infemeeasefi; caci voi tot' unul sfinteti tru vol, 20 A vre sa fiu de fats la
in Christos Iisus. 29 Iar data voi vol chiar acum Qi sa 'mi schimb glasfinteti ai lui Christos, sfinteti dar ur- sul, cad stint in nedomirire in privinta
masul lui Abraam, mostenitorl potrivit voastra.
fagaduintei.
Sara fi Agara o icond a obstet din agezamintud not .gi vecha
Cel mic este mostenitor. Robi legis yi
fii lui Dumnezeu.
21 Spuneti 'mi voi care voiti sa fiti
Zic knee, pe efit time rnostenitorul sub lege, nu auziti legea? 22 Cad
4 este copil, intru nimic nu se deosi- este scris ca Abraam avu doi fiu, pe
beste de rob, deli este stapin peste until din cea roaba Qi pe altul din cea
23 Cel din cea
toate, 2 Ci este sub veghetori si in- de sine statatoare.
grijitorT pfine la zioa hotarite. mai roaba Anse a fost nascut dupe trup,
nainte de tatal seu. 3 Astfel si no' iar cel din cea de sine statatoare prin
cand cram copit, cram robiti sub ince- fagaduinta. 24 Ca uncle care au alt
puturile nedesevirsite ale lumii, 4 Dar inteles de cum spun vorbele; pentru ea
cand veni implinirea timpului, Dum- acestea aunt doe asezaminte, unul de
nezeu trimise de Ia sine pe Fiul sea, Ia muntele Sinai, nascend spre robie,

www.dacoromanica.ro

62

EPISTOLA CATRE GIALATENI.

168

[4.25-6.7.

Sa until care este Agar. 25 MY al pornire pentru trnp, ci slujiti ye uni


cinai munte este in Arabia Agar; pi pe alti prin iubire. 14 Clef toate.
ea stl in acelapi rind cu Ierusalemul legea este implinite, intr'un singer ende scum, pentru a el robepte en fii vint, in: iubecte pe aproapele tett ea
26 Iar Ierusalemul de sus este pe tine ensutl." 15 Iar daca ve
Bei.
de sine stltator, ca unul care este mu- muscati uni pe alti pi ye mtincati,
me a noastre; 27 Cad este scris: luatl seama se, nu fitl nimiciti uni de
Veselepte to tu, stearpa, care nu napti, catre alti.
isbucnepte in bucurie pi strige, tu care
16 Zic dar, umblatl potrivit spirin'ai durerY de facere; ca multi stint tului pi nu yeti implini pofta carnii.
fii, maY MUIP ai celei singuratiee de- 17 Pentru el carnea pofteste improtiva spiritului, iar spiritul improtiva
elt ai celei care are berbat."

28 Vol Anse, fratilor, stinteti fii TA- ciirnil; cad acestea stau improtivl
glduintei ea Isaac. 29 Dar dupe cum unul altia, ca nu ceea ce atl voi aceatunci eel care fu naseut dupe trup stea sit le faceti. z8 Iar data sfinteti
urmaria pe eel ndscut dupe spirit, ast- manati de spirit, nu stinteti sub lege.
x9 Si lucrarile cernii stint cunoscute,
fel pi scum. 3o Dar ce zice scriptura? Da afare. pe roabe pi pe fiul ei; ea unele care stint desfranare, necurlpentru ca nu va mopteni fiul roabei cu tie, necumpetare, 20 Idolatrie, fermefiul celei de sine statatoare.0 3x De catorie, vre.jme.c,a, pricire, rimnire, inaceea, fratilor, not nu stintem fii roabei, tariterl, zavistii, desbinitri, deosibirl,
ci a celei de sine statetoare.
ax Pismuirl, betiT, ospete desfAtatoare
cele asemenea acestora, pe care vi
Stdruirea in stare de this ehreftinii pi
le spun mal 'nainte, dupe cum maY
improtiva amdgitorilor judaizatori. Le- 'nainte am spus, ca cei care faptuesc
gea este desevirfitd prin eredinfa, iubire unele ca acestea nu vor mopteni imp&
pi scinknie.
retiea lui Dumnezeu.
Pentru a eta de sine v'a fAcut Chri22 Iar rodul spiritului este iubire,
3 stos pe vol de sine state:toil. Deci bucurie, pace, indelungl rabdare, bustati pi nu ye prindeti iar in jugul natate, inimA buna, credinte, 23 Blaurobit.

2 Ufa eu Pavel ye zic el daca yeti


fi fost tleati imprejur, Christos nimic
nu va folosi voe. 3 Si merturisesc
iaracl on carui om tiieat imprejur el
este dator sa implineasce toata legea.
4 V'atl deplrtat de la Christos ca uni
care siinteti indreptatiti in lege, ati
cAzut din dar. 5 Pentru el not in
puterea spiritului apteptam din eredints. nadejdea indreptatiril. 6 Cad
in Christos Iisus nici taerea imprejur
nu poate ceva, nici netaerea imprejur,
ci credinta care se arate, prin iubire.
7 Alergatl bine; tine v'a impedicat
ca

dete, infranare; improtiva unora ea

acestea nu este lege. 24 Si cei care


stint ai lui Christos Iisus an restignit
carnea impreune. cu patimile pi poftele
ei.
25 Daca trtiim cu spiritul potrivit spiritului pi pepim. 26 Se, nu firn

iubitorl de marks departe, dend pricina uni altora, pismuind uni pe


Indemnare spre a fi blcindf fi bineftledtori.

Fratilor,

daca un om va fi fost
6
LP apucat de vre o gresale., vol cei
ci

spiritualT indreptatY pe unul cA acesta

prin spiritul blfindetiY, luand seama

se. nu ve supuneti adeverului? asupra to ensuti, ca sA nu fi pi tu in-

8 Indemnarea nu este de la cel care cercat.


ye cheama. 9 Putin aluat dospepte
2 Purtati greutatile uni altora, pi
total framentetura. zo Eu am incre- astfel yeti implini in tot legea lui

dere in vol in Domnul ca nimic alt nu Christos. 3 Pentru cA daca gandepte


yeti gandi; iar eel care ye turbura pe vre unul cA este ceva, depi nu este ni-

voi va purta osinda, on tine ar fi el. mic, se amagepte pe sine ensupi. 4 Laxx Eu dar, fratilor, daca predic inche muriasca. dar fie care Meru] seu AntAerea imprejur, pentru ce mai stint supi, pi atunci va ayea cuvint de landa
urmArit? Deci dar s'a desfiintat smin- pentru sine numal pi nu pentru tin alteals crucil. 12 Si daca s'ar taea tul; 5 Cad' fie care va purta sarmAcar de tot cei care ye intarite pe cina sa.
vol in rescoala!
6 Cel care invatl cuvintul imperte.x3 Pentru cA voi, fratilor, ati fost pima. invatatorului in on ce este bine.
chemati ea se fiti de sine statatori;
7 Nu 41 rAtaciti, Dumnezeu nu se
numai nu intoareeti starea de sine spre lase a fi luat in rill. Cad ce ye A

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE EFESENI.


169
semfinat un om, aceasta va tOi secera; ca nicl taeati .imprejur enseel nu pa8 CA cel care seaman& in carnea sa zesc legea, ci voesc ca voI sa. fitl
din carne sa va secera peire, iar cel theati imprejur pentru ca se. se laude
care seamitnit in spiritul sant din spi- in carnea voastra. 14 Pentru mine
ritul stint va secera vieat& vecInicl. Anse departs fie ca 5a me laud, cleat
g S& nu perdem dar r&bdarea facend numal in crucea Domnului nostru
binele; cad la timpul Ben nemerit vom liens Christos, prin care lumea 'mi
secera ne fiind obositi. Io Decl dar, este restignitil, 6i eu lumil. 15 Pendupe cum avem timp nemerit, a& fa- tru ca nici there imprejur nu este
cem binele catre totl, dar mai ales ceva, nicl netliere imprejur, ci fapturA
catre cei ai noetri de o credintil.
x6 ,,Si cat( vor merge dupe menog..
sura aceasta trasa, pace peste denei pi
A se Teri de eresuri. Crucea lui Iisus e
ci peste Israelrul lui Dumnezeu.
mai presus de on -ce.
17 De aci 'nainte nimenea s nu 'mi

1.1-191

xx Vedetl cu ce litere marl v'am pricinniasc6 greutItl, pentru c& eu port


eerie cu mana mea. 12 CAtl voesc sa in corpul meu semnele impunslturilor
nib& infaticare pl6cut& in carne, ace- lui liens.
18 Darul Domnului nostru Lens
stia ye slim as FA fitl taeatl imprejur, numal ca sit nu fie urmariti pen- Christos cu spiritul vostru, fratilor;
tru cruces, lui Christos. 13 Pentru Amin.

EPISTOLA LUI PAVEL CATRE EFESENI.


stos, cele din cer Qi cele de pe ptiment;
.Preamarirea lui Dumnecleii pentru bine- inteensul, 11 In care am ei dobindit
cuvintarea duhotmicescit in Christos. partea de moetenire rinduitl fiind mai

apostol al lui Christos Iisus d'inaintea dupe punerea la cale a celui care lucreaz& toate potrivit sfatului
ci credincioei- vointei sale, za Ca sa fim spre lauds
in Efes
care Bunt
lor in Christos Iisus. a Dar voe si mariril sale nol, care am nadajduit mai
pace de la Dumnezeu Tatitl nostru afi 'nainte in Christos; 13 In care vitateti Qi vol, dupe ce atl auzit cuvintul
Domnul Bens Christos.
3 Binecuvintat fie Dumnezeu ei al adeverului, evangheliea mantuiril voaDomnului nostru Iisus Christos Tat6., stre, in care si crezend pecetluitl atl
care ne binecuvint1 pe noi prin orl ce fost cu spiritul fagAduintei cel stint,
binecuvintare spiritual& in cer in Chri- liugtiminte spre a sport in har. Christos
stos, 4 Dupe cum ne a ales siegi incapul obstei.
tr'ensul mai 'nainte de intemearea In14 Care este arvuna moetenirii noaca sa fim nol sang yi desevireitl
m
inaintea sa, in iubire 5 Rinduindu stre spre rescumperare a poporului
ne pe nol mai 'nainte spre infiere catre dobindit de densul, pentru lauda masine prin Iisus Christos, potrivit g6.- riril lui.
15 Pentru aceasta c1 eu, auzind de
siriI cu cale a vointei sale, 6 Spre
lauda mariril darului sou, en care ne credinta voasta in Domnul Iisus ei de
iubirea cea catre tots Anti, 16 Nu
a daruit in eel iubit,
7 In care avem rescumperarea prin incetez multumind pentru vol aducensingele lui, ertarea greealelor noastre, du 'mi aminte in rug6ciunile mole,
potrivit bogatil darului sou, 8 Pe care 17 Pentru ca Dumnezeul Domnului

IPavel
prin vointa lui Dumnezeu santilor,

'1 a prisosit catre nol prin on ce in- nostru Ems Christos, Tatal mariril,
telepciune ci pricepere,

g Facendu-ne sa ye dea spirit de intelepciune ei des-

cunoscut taina vointei sale, potrivit coperire in cunoaetere desavirsiita a lui,


gAsiriI sale cu cale pe care mal d'in- 18 Luminaci avend ochi inimel voastre,
ainte 'el a pus o in gand zo Pentru ca sit cunoacteti vol care este nidejdea
intocmirea impliniril timpurilor cuve- chemaril lui, care este bogAtiea mariril
nite, e& 'I adune iaragl toate in Chri- moeteniriT lui intro sinti, zg Si eat

www.dacoromanica.ro

62*

EPISTOLA CA TRE EFESENI.


[1.20-3.10.
de peste mesurl este catre noi, care tele din mijloc, desparOtura, x5 Vraj170

eredem, marimea puterii lui dupe Incrarea taxn virtutei lui, 20 Pe care
a aratat o in Christos sculandu 'I dintre morti i asezAndu '1 in dreapta lui
in cer 21 Sus peste on ce domnie si
stapInire si putere si domnire i peste
on ce nume ce se numeste nu numai
in veacul acesta ci si in eel viitor,
22 $1 ,,tot supuse sub picioarele lui",
gi pe densul it dete cap peste toate bisericei, 23 Ca una care este corpul

mAsia, dupe ce a desfiintat prin trupul


sett legea rinduelilor coprinzetoare de
porunci, pentru ca sa faca in sine enBust pe cei doi un singur orn non faand pace, x6 $i sa impute cu Dumnezeu pe amendoi Intr'un singur corp
prin crime, dupe ce a omorit vrajmasiea printeensa. 27 $i venind binevesti pace voe celor de departe si pace
cclor de aproape; 18 Ca printr'ensul

avem amendoi intr'un singur spirit

lui, plinitura celui care implineste toate apropierea spre Tatal.

in toate.
zg Deci dar nu mai anteti streini
si locuitori vremelnici, ci stinteti imPecittosi stint mcintuiti prin darul din preuna cetateni ai antilor si d'ai cacredinta in Christos. Neamurile stint sei lui Dumnezeu, 20 Claditt fiind
chemate la pace in Christos.
voi in sus pe temeliea pusa de apo$i v'a facia vu pe vol morti Sind stoll i profeti, find peatra unghiulare.
2 prin gresalele si pecatele voastre, a ei Christos Iisus, 21 In care on
2 In care ati umblat oare cAnd potri- ce cladire bine impreunate. fiind va
vit veacului lumii acestia, potrivit dom- spori spre templu sant in Domnul,
nului stApinirii aerului, spiritului care 22 In care si vol anteti impreuna

lucreazA in fii neascultarii; 3 Intre claditi spre locuinta a lui Dumnezeu


care si noi tots am petrecut oare and in spirit.
in poftele trupului nostril, fAcend voile
trupului si ale gAndurilor, i eram Taina despre miintuirea neamurilor. Pacope prin fire ai mania ca si ceilaltl; vel este apostolul neamurilor. ineatimea
4 Dar Dumnezeu bogat fiind in mile., ecanghelit. Locuinp lui Christos este in

pentru multa sa iubtre cu care ne a


iubit, 5 $i fiind noi morti prin gresalele noastre ne a facut vii cu Chriprin dar stinteti mfintuiti
stos,
6 $i ne a invieat impreune. si ne a
asezat impreuna in cer in Christos
Iisus, 7 Pentru ca se, arate in yea-

curile ce yin bogatiea peste mesurA a


darului sett prin bunatate asupra nonstrA in Christos Iisus. 8 Cad prin
darul lui sfutteti mantuitT prin credinta,, i aceasta nu din voi, darul lui
Dumnezeu este; g Nu din fapte este
darul, ca

se.

inimile credinciofilor.

Pentru aceasta cu Pavel, legatul

3 lui Christos Timm pentru voi, neamuffle


2 Daca negresit ati auzit
de intocmirea darului lui Dumnezeu,

care 'mi a fost dat mie pentrn voi,

3 CA potrivit unei descoperiri 'mi s'a


dat in cunostinta taina, dupe cum mai
'nainte am scris pe scurt, 4 Dupe
care putett citind sa intelegeti priceperea mea in a lui Christos taina, 5 Ca-

re nu s'a dat in cunostinta in alte


veacuri fiilor oamenilor, dupe cum fu

nu se laude cineva. descoperita acum santilor sei apostoll

ro Pentru cu stintem faptura lui, fa- si profett prin spirit, 6 CA neamucuti fiind, in Christos Iisus spre fapte rile sant impreune, mostenitoare i imbune, pe care mat 'nainte le a gatit preuna un corp i impreung partast ai
Dumnezeu ca sA umblam inteensele. fagilduintei in Christos Iisus prin evanix Dc aceca aduceti ve aminte ca ghelie, 7 Al carei slujitor m'am faoare cand, voi neamurile in trup, erati cut potrivit daruiril darului lui Dumnumitt netaere imprejur de catre cea nezeu, care mi a fost dat mie dupe me8 Mie
numita taere imprejur facute. cu mina sura lucrarii puteril lui.
in trup, 12 Ca in timpul acela erati celui en mult mat mic decit tott anti
fora Christos, instreinati de intocmirea mi a fost dat darul acesta, ca sa binecetateneasea a lui Israel si streini de vestesc neamurilor neprimitoarea de
legAmintele fagaduintei, ne avend na- cercetare bogAtie a lui Christos, g
dejde i fara Dumnezeu in lume; se. lumineze tuturor care este intocmixS Acum Anse in Christos Iisus vol, rea tainei din veacuri anima in Dumcare alta data erati departe, v'ati fa- nezeu care a facut toate, zo Ca incut aproape prin singele lui Christos. telepciuneo. lui Dumnezeu cea de multe
24 Cad pacea noastra este el, care a feluri sa fie data acum prin biserica
fAcut cele doe una, adecit a surpat pare- in eunostinte domniilor i stApinirilor

www.dacoromanica.ro

3.11-4.29.]

171
EPISTOLA CATHE EFESENI.
in cer, 11 Dupe punerea la cale de pe alti profeti, pe alti binevcstitori, Pe
veacurl pe care a desevirsit o in Chri- alti pastor! $i invatatori, 12 Spre instos liens Domnul nostru, 12 In care tregirea santilor pentru lucru de sinevent indrasneala @i apropierea, in de- jire, pentru cladire a corpului lui

plina incredere prin credit*. intr'ensul. 13 De aceea me rog sa nu perdeti rabdarea in suferintile mele pentru vol, care sant marirea voastra.
14 Pentru aceasta plot genuchile
mole inaintea Tatalui, 15 Din care
'4i trage numele ori ce neam in cer Ri
pe pament, 16 Ca potrivit en bogatiea maririi lui sa ve dea ea se, fiti in-

tariti cu putere prin spiritul lui fatit


de omul d'inauntru, 17 Ca Christos
sa locuiasca prin credintri in inimile

18 Ca in iubire inrildacinati
intemeiati sa putela pe deplin ea sit
intelegeti impreuna cu tot! slinti care
este largimea $i lungimea si adfincimea si inaltimea, x9 $i se. cunoasteti
inbirea lui Christos cea mai pe sue decat stiinta, pentru ca sa fiti plini pone
la tot cu ce este pfin Dumnezeu.
20 Iar celui care poate sa faca mai
pe sus de tot, mai de prisos deelt cele
ce cerem sau pricepem potrivit puteril
care se arata in no!, 21 Lui fie milrirea in biserica si in Christos Haus in
toate neamurile veacului veacurilor ;
voastre,
mi

13 Pelle chnd toti vom fi


ajuns la unirea credintei si a cunotintei lamurite a Fiului lui Dumnezeu, In
barbat desevirsit, in mesura de versta
a impliniturei lui Christos, 14 Ca en
nu mai fim neverstnici, aruncati fiind
de valuri Qi dusi income si incolo de
or! ce vent al invataturei prin inselaciunea oamenilor, prin viclenie spre
uneltirea ratacirii,
15 Ci vorbind
adeverul in iubire sa erestem in toate
in privinta lui, care este capul, Christos, 16 Din care tot corpul bine impreunat si impreuna bine pus fiind sevirsaste, prin tot ce simtire a darii,
eresterea corpuhii, potrivit unei luerarl
in mesurii a fie ctirei part!, spre cladirea lui ensusi in iubire.
Christos,

Indemnare sa umbleinz intr'o viefd nouit.

17 Dec! aceasta zic si incredintez


in Domnul, ca vol sa nu mai umblati
dupe cum umblii, si neamurile in desar-

taciune a mintii lor, i8 Intunecati


fiind ei in gandul lor, instreinati de
vieata lui Dumnezeu, prin nestiinta

Amin.

ce este inteensi, prin invirtosarea ini-

vine chemarii cu care ati fost cematl,


2 Cu torah, smereniea gi blandetea, en
indelunga rabdare, Ingaduindu ve uni
pe alti in iubire, 3 Silindu ve sit
pastrati unirea spiritului in legatura

'I

mei lor, zg Ca uni care lipsiti fiind


In multemea feluritelor ckaruri, trebue de simtire s'au dat pe sine ensuci despastratif unirea credintei. Biserica este franarit spre loom de ori ce necuracorpul lui Christos.
tenie, in pornire la or! ce fel de thaDec! ve indemn eu legatul in Dom- vutire. 20 Dar voi n'aci lava tat ast4 nul ea sit umblati dupe cum se cu- fel pe Christos, 21 Daca inteadever

ati auzit $i att fost invatati intr'ensul dupe cum este adever in Bens,

22 Ca vol sit lepadati de la sine ve


fatii cu purtarea de mai 'nainte pe
omul eel vechiu, care este perdut po-

4 Un singur corp este si un trivit poftelor inselaciunit, 23 Sa fiti


singur spirit, dupe cum $i chemati att dar inoiti in spiritul mintii voastre
pacii;

fost printr'o singurit nadejde a cheinri- 24 $i sa ye imbracatt in omul eel non,


rut voastre; 5 Un singur Domn, o care este fricut dupe chipul lui Dumsingura credinta, un singur botez; nezeu in dreptate si santenie a adeve6 Un singur Dumnezeu si Tata al tu- rului.

turor, care este peste toti i prin tot!


ci intru tot!.
7 Iar fie caruia dintre not s'a dat
darul dupe mesura daruirii lui Christos.
8 De aceea zice: Suindu se la
inaltime aduse robi robime, dete da-

25 De aceea, lepadand de la vol

minciuna, vorbiti adeverul fie care cu

aproapele sou," pentru ca suntem mem-

bre uni ai altora.

26 Maniati ye ci nu pecrituiti;"

soarele nu apue peste intanitarea voarurT oamenilor." 9 Iar s'a suit" ce stra,
este fara numal ca s'a i pogorit
27 Nici nu dat1 be diavolului.
in partile mat jos decat pamentul? 28 Furul nu mar fume, ci mai virto Cel care s'a pogorit este ensusi Qi tos munciasca lucrand cu mainile sale
care s'a suit mai pc sus de toate cern- binele, ca sit aiba sa dea celui care
rile, ea sa umple toate.
are trebuinta.
11 Si el ensusi dote pe uni apostoll,
29 OA ce cuvint rat nu easa din

www.dacoromanica.ro

[4.30 -6.4.
EPISTOLA CATRE EFESENI.
gura voastre, ci daca este vre until bun desevirsire timpul nenaerit, eltel zilele
la cladirea trebuintei, ca se dea un aunt rele. 17 De aceea nu ye facet'
dar celor care ascultii. 3a Si nu in- WA mints, ci Intelegeci care este voea
tristati pe al lui Dumnezeu spirit sant, Domnului, 18 Si nu ye imbatatl de
in care atT fort pecetluitl pentru zi de yin in care este desfranare, ci fitT plinT
rescumperare.
de spirit, ig Vorbind intre vol In
3x OnT ce amaraciune gi aprindere psalms ci laudarl ci cantarl spirituale,
si manic Qi strigare si defaimare inla- laudand si cantand in inima voastra
turatit fie de la vol impreune cu or1 Domnului, ho Multumind totdauna
172

ce reutate. 32 Faceti ye dar buni pentru toate lui Dumnezeu si Teal in


uni entre alti, miloci, ertatorT uni al- numele Domnului nostru liens Christos,
tora dupe cum si Dumnezeu v'a ertat 21 SupusT find uni altora in frica lui

Christos.
in Christos.
Datoriile castitorifilor.
Trebue sd urmdm iubirea lui Dumnezeu
si a Jai Christos. Sirguinfa mitre vieag
22 Femeile fie supuse barbatilor for
curatd. .Rodul lumina Datoriea ca sd ca Domnului, 23 Pentru ce un barne purtdm cuminte fi potrivit invagtu- bat este cap al femei sale, dupe cum
rei evanghelice.
si Christos este cap al bisericei, el &e Drept aceea fig urmatorT lui Dum- still este mantuitorul corpului. 24 Dar
p nezeu, ca copil iubitT, a Si urn- dupe cum biserica este supuse lui ChriWatt in iubire, dupe cum pi Christos stos, ass @i femeile fie supuse berbati-

v'a iubit si s'a dat lui Dumnezeu pe lor in tot.


sine ensusl pentru nol ca prinos gi
25 Barbatilor, iubitl femeile voastre,

jertfit spre mins bineplacut.


dupe cum tsi Christos a iubit biserica
3 Iar desfranare pi orl ce necure- si s'a dat pe sine &mull pentru dense,
tenie eau pornire spre orl ce fel de 26 Ca s# o santiasca prin cuvint dupe
inavutire nici BA nu se numiasce. in- ce a curatit o prin spalare de apit,
tre vol, dupe cum se cuvine santilor, 27 Ca se o infaticeze el Blest biserica
4 Niel uriciune, nicT vorbire neroada, mitreate, ne avend pats sau incretinici vorba glumeate, care nu se cade, tura sau ceva de felul acestora, ci sit
ci rnaT virtos fie multumite. 5 CacT fie Banta si desevirsita. 28 Astfel dar
cunoasteti aceasta, ce orl care desfra.- barbati stint datorl sit 'c1 iubiasee fenat sau necurat sau pornit spre on ce meile for ca corpurile for ensesT. Cine
fel de inavutire, care este idolatru, nu 'pi iubeste pe femeea sa pe sine se
are mostcnire in imperatiea lui Chri- iubeste; 29 Pentru ca nimenea nu 'si
stos si a lui Dumnezeu. 6 Nimenea a urit vre o data trupul sen ensusl, ci
se nu ye amagitu3ce cu vorbe goale; fie care '1 hraneste ci '1 incalzeste, dupe
cad pentru acestea vine maniea lui cum si Christos biserica, 3o Fiind ca
Dumnezeu pests fii neascultarit. 7 De- sfintem membre ale corpului sea din
cl nu ye faceti partasT cu densi.
trupul lui $ din oaselc lui. 31 ,Pen8 CacI site data eratl intunerec, tru aceea va lasa omul pe tatal sou si
acum Anse lumina. in Domnul; umblati pe muma sa si se va lipi de femeea

ca copil ai luminii, g
Pentru ce sa si vor fi cei doi un singur trup."
rodul luminii std in orl ce bunatate Qi 32 Taina aceasta este mare, dar eu
ro Do- zit cu privire la Christos pi biserica.
in dreptate si in adever,
vedind de bun ce este bineplacut Dom- 33 Anse si voT fie care astfel sti
nului, x $i nu fits partasi la lucru- iubiascit femeea sa ea pe sine ensusl,
rile neroditoare ale intunerecului, ci iar femeea sit se teams de barbat.
mai virtos
mustrati le. rz Cad
cdtre pdriug fi ale
cele fa'cute in ascuns de dare denci Datoriile copiilor
este Tucinos a le Qi spune; 13 Toate parinfilor cdtre copii. Datoriile sluqi ale stdpinilor c4arise daca stint mustrate se fac cu- gilor cdtre stdpini
tre dual.
noscute de lumina., pentru ea tot ce
Copil, ascultati in Domnul pe piteste facut cunoscut lumina este. 14 De
aceea zice: desteapta te, to care dorms 6 rinti vostri; cad aceasta este drept.
pi scoala te dintre morti, si Christos a Cinsteste pe tatel teu Qi pe muma
'ti va lumina."
ta," care este inteia porunca In faga15 Dect 1114 aminte cu deamenun- duintit, 3 Ca se. 'ti fie bine si veT
tul cum umblati, nu ca neintieleptl ci trai anT multi pe pament."
4 Si vol tatilor, nu interitatl la maea inteleptl, 16 Cumperandu ye cu

www.dacoromanica.ro

6.6-24.]

EPISTOLA CATRE EFESENI.


173
nie pe copii voctri, ci crecteti '1 In in- tornicl. 14 De aceea stati avend invetetura 71 inteleptirea Domnului.
tins mijlocul vostru cu adever, Q1 im5 Slugi lor, ascultatT pe stepini vo- brecandu viS cu platoca dreptetif.
ptri fire.ctl cu temere ci hick' In cure- 15 Si inceltendu vb picloarele cu g4teniea mimei voastre ca pe Christos, tirea evanghelil pitch, 16 Mal luand
6 Nu slujind unmet in fata ca uni care cu vol la toate scutul credin%ei, prin
caute se, place oamenilor, ci ca slue care yeti putea stinge toate segetile
ale lui Christos facend din suflet voea arzetoare ale celui reu, 17 Si luati
lui Dumnezeu,
7 Slujind cu buns eoiful mantuirii, Ili a spiritului spade,
vointe ca Domnului #i nu oamenilor, care este cuvintul lui Dumnezeu, 181n
8 Stiind a fie care daca va fi ft- orl ce rugeciune ci rugeminte, rugandu
cut ceva bun, aceasta va lua cu sine ve in spirit in orl ce timp potrivit, yi
de la Domnul, fie slugs fie stepin en privire la aceasta veghind en orl
de sine.
ce steruinte ci rugitminte pentru tool
9 Si vol stilpinilor, facet( aceleact skull 19 Si pentru mine, ca sit 'mi
fa%a de denci, incetand cu amenintarea, fie dat cuvint in deschiderea gurei

ctiind ct Qi Domnul for ci al vostru mele, ca fare. sfieale sit fac cunoscut

este in cer
densul.

pertinire nu este la teens evanghelit, 2o Pentru care mint


sol in lanturl, ca inteensa sit vorbesc
fart
sfieall dupe cum trebue ea sit
Armatura spiritului.
pi

to Insfircit, fitT puternici in Dom-

vorbesc.

ineheere.
nul ci in tariea virtutei lui. 11 Imbrecati 0 ea toate. armittura lui Dum21 Iar ea se atitl 9i voT cele ale
nezeu, ca sit puteci vol sta improtiva mele, ce fac, Tichic, iubitul frate pi

uneltirilor diavolului; 12 Ci nu avem


lupta improtiva singelui ci a trupului,
ci improtiva domniilor, improtiva sta.pinirilor, improtiva stepinitorilor Tutunerecului veacului acestuia, improtiva
spiritelor reutetil in locuri cerectl.

credincios slujitor In Domnul, va face


voe toate cunoscut, 22 Pe care '1 am
trimis la voT chiar pentru aceasta, ca

sa cunoacteti cele despre nol fi st

mangle inimile voastre.


23 Pace fie fra4ilor c1 iubire cu ere-

13 Pentru aceea lust! cu vol theta ar- dinte de la Dumnezeu Taal ci Dom-

matura lui Dumnezeu, ca s4 putetT eta nul Iisus Christos. 24 Darul fie en
improtiva in zioa cea rea, 61 dupe ce to%l care iubesc in chip neperitor pe
vets fi sevircit toate sit remanett eta- Domnul nostru Ems Christos.

EPISTOLA LUI PAVEL CATRE FILIPENL


scum, 6 Incredintat Sind de aceasta
Pavel aratd iubirea sa ditre Filipeni. chiar, ca eel care incepu in vol lucru
Boadele lanNrilor dui. Numai pentru bun it va sfirci pene in zioa lui Chribisericd voefte sd mai trdiascd. El trebue stos Iisus; 7 Dupe cum este drept
ad sufere pentru Christos.
pentru mine ca sa gandese aceasta
Pavel ci Timoteu slujitorl ai lui pentru vol toil, pentru ea en ye am in
I Christos Iisus tuturor sentilor celor inima mea stet in legaturile mele cult
care stint in Filipi impreuna episcopi- #1 in apararea mea ci in intarirea
lor Qi diaconilor. 2 Dar voe ci pace evanglielii, pertaci find vol totT imde la Dumnezeu Taal nostru ci Dom- preuna cu mine ai darului. 8 Cad
martur 'mi este Dumnezeu cat vet
nul liens Christos.
3 Multumese Dumnezeului meu In doresc pe vol toi in inima lui Chritoate a mea aducere aminte de vol, stos Iisus.
g Si aceasta me rog, ea iubirea
4 Totdauna in on ce cerere a mea
pentru vol toil filandu 'mi cu bucurie voastril se prisosiasce anche mal malt
ruga.mintea, 5 Pentru unirea voastre ci mal mult in cunoctinta c1 in orT ce
in evanghelie din cea d'inteiu zi One pricepere, to Peutru ca vol sit incu-

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE FILIPENI.


[1.11-2.16.
viinta.t1 pe cele bune, ca sit fiti 'emu- nimic de cei improtivitorT, ceea ce este
ritt qi nesmintitori pentru zioa lui Chri- pentru densi un semn de peire, iar
stos,
xx Plini fiind de al dreptatif pentru voi de mantuire, si aceasta de
rod, care este prin Iisus Christos, spre la Dumnezeu; 29 Pentru ca voe vi
s'a dat darul pentru Christos, nu numarirea si lauda lui Dumnezeu.
12 Voesc Anse ea vot sit stip, fra- mai ca sa, credeti inteensul, ci sa si
tilor, on cele ale mele Fiat intors suferiti pentru densul, 3o Av 8nd
mai virtos spre inaintarea evanghelii, aceeasi lupta, dupe cum ati vezut o la
x3 Astfel ca legaturile mele se facura mine si acum auziti in mine.
eunosente in Christos in tot pretoriul
si tuturor celor la1tT, 14 Si mai multi Trebue sd avem iubire uni cdtre alti
dintre frati, inerezendu se in Domnul dupe exemplu lui Christos. Smereniea
legaturilor mele, indrasnesc mai mult si mdrirea lui Christos. Trebue sd ne
sai a dobindi miintuirea.
ca sa vorbiasca Era teama cuvintul
174

DecI data este vre un indemn In


15 Uni negrcsit si din ura qi pri- 2 Christos, data este vre o mangaere
cire, iar alti de buna vointa predica. de iubire, data este vre o impartasire
pe Christos; 16 Alti anse din iubire, a spiritului, data este vre o inime. si
lui Dumnezeu.

stiind ca suet hotarit la apararea evanghelii, 17 Iar alti din zavistie vestesc
pe Christos nu Cu gand curat, socotind
sit destepte suferinta legaturilor mele.

indurare, 2 Impliniti 'mi bucuriea ea


sa ganditi aceeas, avend aceeas iubire,
Intr'un cuget gandind aceeas, 3 Ne
gandind nimic in mesura zavistiT nici

18 Cum dar? In on ce chip anse, fie a mariril desarte, ci cu smereniea uni


prin cuvint netemeinic fie prin adever, pe alti socotind mai pe sus cleat pe
Christos se aduce in cunostinta, si de sine ensesi, 4 Nu cautand fie care
aceasta me bucur. Dar si me voi bu- ale sale, ci fie care si cele ale altora.
cura, x9 Pentru ce. stiu ca aceasta
5 Simtiti in voi aceasta ce fu simse va sfirsi pentru mine spre mantuire tit si in Christos Iisus, 6 are in
prin rugaciunea voastra si prin dare a forma de Dumnezeu Sind nu socoti

20 Po- drept o rapire a fi d'o potriva cu Dumtrivit asteptaril staruitoare si nadejdil nezeu, 7 Ci se goli pe sine &sq.(
mele ca nu vol fi dat in nimic de mu- Wand forma de rob, In asemanare de
spiritului lui 1.1811S Christos,

sine, ci cu toata indresneala ca tot- oameni aratandu se si in infatisare


dauna si acum marit va fi Christos aflat fiind ca om, 8 S'a smer].t pe
in corpul meu, fie prin vieata fie prin sine ascultator fiind pene la moarte,
moarte.
moarte awe de truce. g De aceea qi
21 Cad pentru mine a trai este Dumnezeu '1 a inaltat foarte sus si
Christos si a fi murit castig.

22 Daca a daruit numele care este mai presns

dar a trai in trup, aceasta chiar 'mi de on ce nume, zo Ca in numele lui


este un folos de lucru, si pe care din Iisus sit se piece on ce genuchiii al
doe sit' 'mi aleg nu fac cunoscut. celor cerestt si al celor pamentesti si

23 Stint tinut a.nse de amendoe: dorinta avend ca sa me despart de corp


si 8a fiu impreuna cu Christos, cam
este cu mult mai bine; 24 Dar a mai
remanea in trup este mai trebuincios

al celor de sub pament, ix Si orl ce


limbe sa marturisiasea spre marirea
lui Dumnezeu Tatal ea Domn este
Bans Christos.
12 Astfel dar, iubiti mei, dupe cum

pentru vol. 25 5i ineredintat fiind de totdauna m'ati ascultat, desevirsitl cu


aceasta, stiu ea vol remanea si vol re- teama si frice. mdntuirea voastra nu

manes aci cu voi tott pentru inain- numat on fiind eu de fata, ci cu mult
tarea voastra si bucuriea credintei, mat virtos acum in lipsa mea; x3 Ca26 Pentru ea cuvintul vostru de lauda et Dumnezeu este care lucreaza in voi

sit

prisosiasea in Christos Iisus in si sa voiti si sa lucrati pentru buna


sa. vointa.
14 Facet]. tot fara cartirl

mine prin venirea mea iaras in voi.


27 In chemarea voastra purtati ve
numal Intr'un chip vrednic de evangheliea lui Christos, ca fie ca voi fi

si fara indoeli, 15 Ca sa fiti curati


si fara reutate copit ai lui Dumnezeu,
desevirsiti in mijloculunui neam stramb

venit si ye voi fi vezut, fie Ca nu sant si sucit, intre care ye aratati ea lutnide fata, sit auz cele despre voi, ca state natort in lume, 16 Avend la voi cuintr'un spirit, luptandu-ve impreuna vintul vietei, spre lauda pentru mine
intr'un suflet pentru credinta evan- in zioa lui Christos, ca nu in desart am
ghelii,
28 Si ne speriindu ye intru alergat nicl in desart m'am ostenit.

www.dacoromanica.ro

2. 17-3. 21.]
EPISTOLA CAME FILIPENI.
175
17 Ci Qi daca 'mi se varsg, singele In trup. Daca vre un altuia 'i se pare
la jertfirea gi slujirea preoteasca a cre- cit are incredere in trup, mie mat mult;
dintei voastre, me bucur gi ye urez 5 Prin taere imprejur de opt zile fiindl
bine voe tuturor; z8 Si chiar de din neamul lui Israel, din semintiea lui
aceasta bucurati ve @i voi ci uralt 'mi Benjamin, ebreu din ebret, in mesura
legit fariseu, 6 In mesura rIvnei urbine.
al bisericei, desevIrcit Sind in
Epafrodit. maritor
Se recomanclii Timoteu
mesura indreptatirii ce este in lege.
x9 Naditjduesc dar in Domnul Timis 7 Ca unele care 'mi erau castigurl,
ca sit ye trimit indatft pe Timoteu, acestea le am socotit pentru Christos
pentrn ca sa flu ci eu Cu inima buna paguba. 8 Dar intr'adever Qi socodupe ce vol fi cunoscut cele ale voastre. tesc ctit toate sant paguba pentru in-

20 Cam nu am de acelac gaud cu mine altimea cunostintei lui Christos Iisus,

pe nimenea, care va ingriji in fiinta Domnul meu, pentru care toate 'mi
adevgrului de cele ale voastre; 21 Pen- furl pagubite, ci le socotesc ca gunoae
tru el tote cauta cele ale lor, nu cele ea sit dobindese pe Christos, g Si sit
ale lui Christos Iisus. 22 Incercarea fin aflat Itteensul, nu avend indrepta-

lui lug o cunoactett, cit ea un coPil tirea mea cea din lege, ci pe cea prin
pgrintelui a slujit impreuna cu mine credinta in Christos, indreptgtirea de
pentru evanghelie. 23 Pe acesta dect la Dumnezeu pe temeiul credintei,
nadajduesc sit '1 trimit indatg ce vol zo Ca sg, '1 cunosc pe densul ci putefi vezut oare cum cele pentru mine; rea invierii lui i impartacirea patimi24 Am anse incredere in Domnul cg ci lor lui, asemanat fiind d'o potrivit
mortii lui, xi Daca cumva voi ajunge
eu vol veni in curind.
25 Am socotit dar de trebuintii sa la invierea cea dintre morn.
12 Nu zic ca am dobindit acum
trimit la vol pe Epafrodit, fratele ci
impreung lucratorul ci impreung luptatorul men, iar al vostru trimis i slujitor al trebuintei mele, 26 Fiind el
ye doria pe vol top gi era foarte tur-

darul de biruitor eau want acum des&


vircit, alerg Aug spre darul de biruitor
daca cumva '1 dobindesc, pentru cl gi
eu am fost dobindit de Christos Iisus.

buret, pentru eft ati auzit cit a fost 13 Fratilor, en nu me socotesc anchg pe
bolnay. 27 $i intr'adever bolnav a mine ensumi sa fi dobindit; 14 Dar
fost aproape de moarte; dar Dumnezeu una socotesc, uitand pe cele din nrma,

avu mila de (Mitsui, ci nu numat de Qi intinzendu me mat mult spre cele


densul ci ci de mine, ca sl nu am in- d'inainte, alerg la semn catre darul de
tristare peste intristare. a8 Dect '1 biruitor al chemarit de sus a lui Dumam trimis mat in graba, ca vezendu '1 nezeu in Christos Iisus.
sg, ye bucurati iarac si eu sit fiu mat
Sd ravnim dupd cele ceresci.
neintristat. 29 Primiti '1 dar in Dom15 Deci catl sfintem desevirciti,
nul cu toata bucuriea, ci aveti in cinste
pc uni ca acectia, 3o Fiind cit pen- aceasta sit gilndim; i daca ganditt
tru lucrul lui Christos s'a apropieat ceva de altfel, ci aceasta o va descopeng la moarte, dupe ce s'a pus cu peri voe Dumnezeu; 16 Dar la aceea
sufletul in primejdie, pentru ca sa im- ce am ajuns, potrivit cu aceeac 0441.
pliniaseg lipsa voastrit in slujirea catre 17 Fratilor, fill impreung cu alts urmatori ai mei ci indreptatt privirea la
mine.
cei care umbla astfel dupe cum ne
fePavel indeamna pe Filipeni sd se
avett pilda pe not. z8 Cam umbla
's ur- multi pe care de mat multe orl ye 'i
reascci de protivnici Iudef T
meze lui in purtarea chreftind.
numiam, iar scum ci plangend spun,
In sfircit, frati mei, bucurati ye in cit sant yrajmasii cruciT lui Christos,
3 Domnul. Ca sit ye scriu aceleact x9 Al carol. sfircit este peire, al caror
mie nu 'mi este cu preget, iar voe de Dumnezeu este pantecele c1 a caror
marire este in rucinea lor, care gintemeinicie.
2 Vedeti cams! Vedeti lucratori desc cele pamentectI. 20 Cad hinta
rgi! Vedett scrijilatura! 3 Cact not statului nostru este in cerurl, de unde
sfintem taerea imprejur, not care slu- si acteptam cu staruintit ca Mantuitor
jim prin spiritul lui Dumnezeu gi ne pe Domnul Iisus Christos, 21 Care
laudam in Christos Iisus ci nu ne in- va schimba la chip corpul smerenit
noastre, asemanat fiind la fata cu corcredem in trup,
4 Cu toate ca eu am incredere Qi pul maririt lui, potrivit lucraril ca

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE FILIPENI.


[4. 1-23
't;41 supue iar in stare de inflorire ca sit ye ginditi la cele pentru mine; pentru care
toate.
si ye gindiatT, dar nu aveatl timp po.
Incurajare spre unire, spre veselia in trivit. zz Nu gdndesc cif zit in vede116

densul este in stare si se

Doran, spre a se inchina fi spre tote rea llpsei mete; pentru ca en am in


faptele bune.
vatat in cele ee stint se fiu multumit
De aceea, frati mei iubiti si dont!, eu. C8 am. 12 titi SA fiu @i smerit.
bucuriea 1i cununa mea, astfel statI stiu se am Si de prisos; stint deprine
4in Domnul,
sit fiu in ori-ce si in toate, oi saturat
mbitilor.
2 Indemn pe Evodia si pe Sintiche sa fiu si flemand, sit am de prisos sit
o indemn ca sit aibe. ace's gind in fiu fi in lipse. z3 Toate le pot in eel
74 Atl
Domnul. 3 In adins to rog oi pe tine, care me intarecte pe mine.
adeveratule Sizighe, pune mina im- facut Inge bine luind parte impreuna
preune cu densele, ca unele care au cu mine la strImtorarea men.
luptat impreunk cu mine in evanghe75 Dar stiti oi vol, Filipenilor, eii
lie, in unire Qi cu Clement si cu ceil- la inceputul evanghelil, cind am evil
altl impreune lueratorl ai mei; ale caror d ,n Macedonia, nicl o biserice n'a fost
nume stmt in carte de vieata.
in' impartesire cu mine in Boeotian de
4 Bucurati ve in Domnul totdauna; dare si primire, deal numal voT siniar vol zice, bucurati ye.
guff, z6 Pentru ce si In Tesalonic si
5 Blindetea voastra se fie cunoscute date si de doe or! 'mi atl trimis pen
de toll oameni. Aproape este Domnul. tru trebuinta mea. 77 Nu pentru ce

6 Nu ingrijitl de nimic, ci in ori ce eer darul vostru, ci cer rodul care


prin rugaciune i prin rugaminte sit fie prisoseste pentru socotiala voastre.
cunoscute en multumire cererile voastre z8 Am Anse toate de indestul si am de
catre Dumnezeu. 7 Si a lui Dumne- prisos; stint plin dupe ce am primit de
zeu pace care este mal pe sus de or! in Epafrodit cele de la vol, miros bi-

ce minte va pazi inimile voastre

si

neplicut, jertfe primite, bineplacute

gandurile voastre in Christos


lut Dumnezeu. ig Si Dumnezeul men
8 In sfircit, fratilor, cite sant ade- va umplea de marire in Christos Eats

Orate, cite stint de cinste, cite sant orl ce trebuinta a voastra potrivit cu
drepte, cite stint curate, cite sant bogatiea lui.
20 Tar lui Dumnezeu gi Tata]
foarte de iubit, cite sant bine de auzit, data este vre o virtute Qi data este nostnt fie marirea in vecI vecilor.
vre o lauds acestea socotiti le;

g Si Amin.

cele ce att invetat si ati luat de la

mine $i at,1 auzit si atl vezut In mine,

Incheere fti binecuvintare.

21 ImbratisatI in Christos Bens pe


acestea faceti le; si Dumnezeul path
va fi cu vol.
orT care stint. Ye imbrattisaza frati care

stint impreunif cu mine. 22 Ve imbraMultuntirea apostolui pentru binefacerca tisaza pe vol toil sand, dar mal ales

primitel de la Filipeni.

cei din casa Cesarulni.

to Warn bucurat foarte Anse in


23 Darul Domnului Batts Christos
Donuml, ea in sfirsit atl ajuns odata fie en spiritul vostru.

EPISTOLA LUI PAVEL CATRE COLOSENI.


Dedicatie.

Pavel apostol al lui Christos Iisus


I prin vointa lui Dumnezeu gi Timoten fratele; 2 Sintilor care stint in
Colose si credincioci frail in Christos.
Dar fie voe si pace de in Dumnezeu
Tani nostru.

Mugumitd fi rugaciune pentru credinta


Colosenilor.

3 Multumirn totdauna lui Dumnezeu

yi Tatal Domnului nostru Iisus Christos rugtindu ne pentrn voT, 4 Dupe


ea am auzit credinta voastra in Christos Iisus si iubirea ee avetl catre toll

www.dacoromanica.ro

1.5 -2.8.]

EPISTOLA CATRE COLQSENL


177
5 Pentru nedejdea care ve este lui, 23 Daca inteadever remenett in
pestrate in cerurl, pe care at' auzit o credinte intemeeatl @i intariti si ne
mat 'nainte in cuvintul adeverului fiind clintiti de la nadejdea evanghelit

Anti.

6 Care ajungend is vol pe care ati auzit o, care fu predicate


ca si in toate lumea este aducetoare la oil-es fapture. ce este sub cer, al
de rod si create ca si intre vol, din cent slujitor m'am facut en Pavel.
zioa in care att auzit o si act cuno24 Acum me bucur in suferintile
scut cu adeverat darul lui Dumnezeu; pentru vol ei umplu cu totul lipsurile
7 Dupe cum act invetat de la Epafra, suferintilor lui Christos cu trupul meu
iubitul impreune, slujitor cu not, care pentru corpul lui, care este biserica,
este pentru vol credincios slujitor al 25 Al arm. slujitor m'am &Mt potrievanghelii,

lui Christos, 8 Si care ne a incunootiintat despre iubirea voastre in spirit.


9 De aceea gi not, din zioa in care
am auzit, nu incetam rugandu ne pen-

vit inshreinArit de la Dumnezeu, ce mi

io Ca sit umblatt cum se envine inaintea Domnului spre orT ce


placere, aducend rod in on ce lucru
bun si crescend prin cunoptinta desevirsita a lui Dumnezeu.
Prin onT
ce putere intarict fiind potrivit taril
oneririt lui spre on ce staruinte. si indelunge rabdare, cu bucurie 12 Multumind Tatalui care v'a facut destot-

msririT tainei acestia intre neaunurt,


care este Christos intre vol, neclejdea
meririt; 28 Pe care not it vestim ineeleptind pe on care om ci invittend

s'a dat mie fats de voi ca se. implinese cuvintul lui Dumnezeu,

26 TaTna

cea ascunsa, din veacurT ci din nes-

tru vol si cerend ea se, fit" phut de murT, iar acum fu descoperita santilor
eunostinta adancit a vointei lui prin set, 27 Carora Dumnezeu a voit se,
orl ce intelepciune i pricepere spiri- le face cunosent care este bogetiea
tuals,

nici prin lumina pentru partea sortului


sentilor; 13 Care ne a scapat din
stapinirea intunerecului Qi ne a stramutat in imperetiea Fiului iubiril sale,
14 In care avem rescumperarea, ertarea pecatelor;

pe on care om prin ort ce intelepciune,


ca se infatikam pe orT care om des&
viqit in Christos; 29 Pentru aceasta

m6 ci ostenesc luptandu me potrivit


lucrariT lui ce so lucreazg, in mine cu
putere.
improtiva inva atorilor mincinoft Inmormintag fiind noI cu Christos, am
invieat. $tergerea inscrisului improtiva
noastrii.

Voesc dar ca vol se. qtitT eit de


mare lupte, am pentru vol ci cei

Mdrirea lui Christos fi a evanghelii sale.

15 Care este chipul lui Dumnezeu


celui nevezut, mat inteiu nescut decat
orl ce fapture, i6 Pentru ce inteensul an fost facute toate in cerurl gi pe
pament, cele vezute pi cele nevezute,
fie tronuri fie domnit, fie capetenil, fie
stapinirt. Toate stint ficute printeensul Qi pentru densul, 17 Si el snug'
este mat 'nainte de toate i inteensul
toate stau impreune, is Si el ensust
este capul corpului, al bisericei; el este
inceput, inteiu nacut dintre mortt, ca
sa se face. densul in toate cel d'inteiu,

din Laodicea $i ca,tt n'a vezut fats mea

in trup, 2 Ca se fie mingeeate lid mile lor, unit' fiind in iubire Qi pentru
oft-ce bogatie a increderii depline a
priceperil, spre cunoasterea desevirsite
a tainei lui Dumnezeu a lui Christos.
3 In care taints stint ascunse toate
comorile intelepeiunit ci cunostintei.

4 Aceasta zic ca nimenea se, nu ve

in ale

prin vorbire induplicatoare.

5 Pentru ca si data stint departs cu


trupul, dar cu spiritul stint en vol fm-

preuna, bucurandu me si vezend a

z9 Pentru ca inteensul a bine voit voastra rinduiala si intaritura credinDumnezeu ca se locniasca toate plini- %ei voastre in Christos.
6 Dect dupe cum act primit pe
tura 2o $i printeensul se impace
toate fate de sine, &and pace prin Christos liens Domnul, umblati in7 Inredacinael si claditl
singele crucil sale, printeensul sal sm- teensul,
pace fie pe cele de pe 'Dement fie pe fiind intr'ensul si Interiti prin credinte
dupe cum att fost 1'1044, prisosind
cele din cerurl.
11 $i pe vol fiind oare And in- in ea cu multumire.
8 Luatl aminte nu cnmva va fi cistreinatt et wit! prin gandirea in luimpecat Anse neva care ve repeste prin filosofie si
crurile cele rele,
scum 21 In corpul trupului sea prin amegire desarte., yotrivit datinei de la
moarte, ea se ve infatiseze pe vol oament, potrivit inceputurilor nedeaesant" si curati si nevinovatt inaintea virsite ale lnmil, ei nu potrivit lui

www.dacoromanica.ro

178

Christos;

EPISTOLA CATRE COLOSENI.


[2. 9-3. 20.
g Pentru el intr'ensul lo- 3 CAA ati murit si vieata voastrit este

cueste in Corp toata plinitura Dumne- aseunsl impreunit cu Christos in Dumto Si stintett plini intr'ensul, nezeu; 4 Ca'nd se va fi aratat Chrizeirix,
care este corpul on carei domnil si stos, vieata voastra, atunci si voi imstapiniri, ii In care si taeatt impre- preuna cu densul ye vett arata in
jur atl fost cu there imprejur nefacutl, mArire.
5 Deci dar amortiti membrele voade mana, prin desbracarea corpului
carnii, prin tlerea imprejur a lui Chri- stre cele de pe pament: desfranare,
stos,
12 Imormentati fiind in botez necuratie, patiml, pofta rea si poruire
impreunl cu (Mitsui, in care si sculatt spre inavutire ca una care este idolaatx fost impreuna prin credinta in hi- trie, 6 Prin care vine maniea lui

crarea lui Dumnezeu care '1 a sculat Dumnezeu peste flu neascultarii, 7 In13 Si pe vol, tre Care si voi ati umblat mita data,
morn find in gresalele voastre si in calla traiati in acestea; 8 LepAdatt
netaerea imprejur a ca.rnii voastre, v'a dar acum si voi toate: manie, aprinfacut vii impreuna cu densul, dupe ce dere, reutate, defaimare, vorbire desprene a ertat no toate gresalele; 14 Du- tuitoare din gura voastra, g Nu ye
pe ce sterse ce este improtiva noastrA mintiti uni pe alti, fiind ca y'ati descu poruncile din mana aerie, care ne bracat de omul cel vechiu d'impreuna
era improtivitor, si '1 a ridicat din mij- eu faptele lui to Si v'ati imbracat
loc, pironindu '1 la truce; 15 Desbra- en eel nou care se inoteste spre cunocand domniile si puterile le scoase fare. stinta deplina dupe chipul celui care
sfieala la arltare, ducendu le in ser- 1 a facut pe el, rx Unde nu este
barea biruintei sale prin ea.
Elen si Iudeu, taere imprejur si nez6 Deci as nu ye judece cineva in there imprejur, barbar, Schit, rob,
mancare sau in beutura sau in parte stapin de sine, ci tot si in tots este
de serbatoare sau de luny no'l sau de Christos.

pe el dintre morn;

27 Care stint o umbra a ce12 ImbrAcati ye dar, ca alesT ai lui


lor viitoare, iar corpul este al lui Chri- Dumnezeu sand si iubiti, cu inimA de
stos. 18 Nimenea sa nu ye faca sa indurare, cu bunatate, smerenie, birthperdeti darul de biruitor, voind su faca dete, indelunga rabdare,
13 Inge;
aceasta prin smerenie si slujirea auge- duindu ye uni pe alti si ertand uni
rilor, calcand peste cele ce a vezut, altora, data are cineva vre o plangere
indesart fiind ingamfat de gandirea improtiva cuiva; dupe cum si Christos
trupului sett, x9 Si netinend capul, v'a ertat asa si voi; 14 Iar peste
indestu- toate acestea imbraeaci ye cu iubire
de unde tot corpul luandu
sambete,

lare si bine pus fiind prin simtiri si care este incingetoare a deseyirsiril.
legaturi sporeste cresterea de la Dum- 15 Y pacea lui Christos hotarascl in

inimile voastre, la care pace att i fost

nezeu.

20 Daca ati murit impreuna Cu chemati intr'un singur corp; si faceti

Christos fata de Inceputurile nedeseyir- ye multumitort

site ale lumii, pentru ce vi se porunceste, ca cum ati trai in lume:

21 Nu

z6 Cuvintul lui Christos locuiasel

in voi cu bogatie, in on ce intelep-

pune mina, mid nu gusts., nisi nu ciune invatandu ye si inteleptindu ye


atinge, 22
Care tote aunt spre stri- pe vol ensive prin psalmi, laudari, cancAciune prin intrebuintare
dupe tari spirituale, in bucurie cantand in
poruncile si invataturile oamenilor? inimele voastre lui Dumnezeu; 17 Si

23 Ca uncle care sant avend negresit


nume bun de intelepciune prin slujire
aleasa de bunA voe si smerenie si necrutare de corp, dar nu prin oare care
cinste fata de satiul trupului.

tot on ce facet' in cuvint sau in lucru,


faced tot in numele Domnului Iisus,
multumind printeensul lui Dumnezeu

Taal.

Datorige sqgor, copiilor, pdrincgor sluAlesi lui Dumnezeu trebue sa caute cele
gger, stapdnilor.
ceregi. Oniut cel nou trebue sa imbrace
r8 Femeilor, fitT supuse bArbatilor,
vieata sea noa.
dupe cum se cuvenia in Domnul
Deci dar, data ati fost sculati im19 Barbatilor, iubiti femeile voastre

preuna cu Christos, cautatt cele de si nu fiti aspri fata de ele.

sus, unde este Christos sezend d'a


20 Copiilor, ascultatl pe parinti
dreapta lui Dumnezeu; 2 Ganditi vostri intru toate; did aceasta este
cele .de sus, nu cele de pe pament. bineplacute. in Domnul.

www.dacoromanica.ro

3. 21-4. 18.]

EPISTOLA. CATRE COLOSENI.

179

21 Tatilor, nu intfiritatl pe copii mis impreune. cu Onesim, credinciosul


vostri, ca sa nu fie mahnitt.
si iubitul frate, care este dintre vol;

22 Slugilor, ascultati intru toate pe ei ve vor face cunoscut toate cele de


stgrani vostri firesti, nu slujind numal aid.

in fata ca uni care cauta se. place,


oamenilor, ci in curlttiea inimei te-

mendu 0 de Domnul. z3 Ori. ce facetl, lucratl din suflet ca Domnului gi


nu oamenilor, 24 Stiind ea de la
Domnul veil primi resplata mostenirit.
SlujitT Domnului Christos; 25 Gad

Salutdri $i incheere.

to Ve imbratisaze. Aristarch prins


impreunrt cu mine, si Marcu nepotul
lui Barnaba, despre care all primit porunci,
miti '1,

data va fi venit la vol, pri-

si Si Iisus care se nutine face nedreptate va lira cu sine meste lustu, care stint din taerea imnedreptatea ce a facut, Qi nu este pfir- prejur, acestia singurl stint impreung
tinire.
lucratori cu mine pentru imperatiea
lui Dumnezeu, ca uni care 'mi au fest

.Rugaciunea este de trebuintil. Trebue sd mangfiere.


ne purtam infelepteqte.
12 Ire imbrfitisazA Epafra care este
A Stlipinilor, datl Slugilor ce este drept dintre voT, slujitor al lm Christos Iisus,

este potrivit, stiind ca si vol


4avetTcestapin
in cer.
gi

totdauna luptiindu se pentru vor in

rugaciunile sale, ca se. statI desevirsitl


2 Staruitl in rugficiune, veghind in- gi pe deplin incredintatl in oil ce voe
teensa cu multumire, 3 Rugandu ye a lui Dumnezeu. x3 Cad
martutot de odatA si pentru nol, ca Dum- risesc ch." are multa osteniall pentru
nezeu sif ne deschizfi usa cuvintului, vol yi pentru cei din Laodicea qi cei
spre a spune a lui Christos talna, pen- din Ierapole. 14 Ve imbrfitisaze Luca
tru care si legat stint, 4 Ca so. o fac medical cubit si Dema.
15 Imbratisatl pe frati din Laodicunoscut cum trebue sfi vorbesc eu.

5 In intelepciune umblatl fate. de cea si pe Nimfa si bise rica care este


eel din afara, rescumperfindu ye tim- in casa lor. 16 Si cfind va fi fost
pul nemerit. 6 Cuvintul vostru se. fie citita la vol epistola, facetl ca sl fie
totdauna placut, cu sane dres, ca s stitt citita si in biserica din Laodicea, Qi
cum trebue vol se. respundetl fiecfiruia., pe cea din Laodicea BA o cititT si vol.
7
Cele ale mele toate vi le va 17 Si spunett lui Archip: yen de din face cunoscut Tichic, iubitul frate coniea pe care ai luat o in Domnul,
si credincios diacon gi impreune. sluji- ca se. o implinesti.
18 Urarea mea cu mina mea a
tor cu mine in Domnul, 8 Pe care

'1 am trimis la vol pentru aceasta chiar, lui Pavel. Aduceti ye aminte de
ca se. cunoasteti cele despre no' si se legfiturile mele. Darul fie cu vol.
mangle inimile voastre, g 'L am tri- Amin.

INTLIA EPISTOI,A A LUI PAVEL CATRE


TESALONICENI.
Tesaloniceni stint de lauda pentru credinfa lor.
.1. Pavel si Silvan si Timoteu bisericei
Tesnionicenilor in Dumnezeu Tatal
si in Domnul Iisus Christos. Dar fie
voe si pace de la Dumnezeu Tatal nostru $i de la Domnul Iisus Christos.
2 Multurnim lui Dumnezeu totdauna
pentru vol to', aducendu ne aminte de
vor in rugaciunile noastre, 3 Neince-

Dumnezeu si Taal nostru de lucrul

credintei voastre si de osteniala iubiril

voastre si de stfiruinta nadejdii voastre in Domnul nostru Iisus Christos,


4 .5tiind noT, frail iubitl de Dumnezeu,
alegerea voastre., 5 Cad evangheliea

noastre, nu s'a &cut Is voT in envint


numal, ci si in putere @i in spiritul
stint si in mune. depline. incredere,

dupe cum si stitl ce fel ne am facut


6 Si vol
intre vol pentru vol.

tat aducendu ne aminte inaintea lui v'atl facut urmetorl ai nostri si ai

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA I CATRE TESALONICENI.


180
[1. 7-3. 8.
Domnului, primind cuvintul in multA fie care dintre voT ca un taut pe copii
strimtorare cu bucurie de spirit sant, Bei, 12 Si rugfindu ye eu stAruinta
7 In cat vol v'atT facut pilot& tuturor BA umblatl cum se cuvine inaintea lui
credinciogilor din Macedonia gi din Dumnezeu care ye chiaml la imperilAchaia. 8 Pentru ell de la vol a re- tiea ci mArirea sa.
sunat cuvintul Domnului nu numa! in
13 Si pentru aceasta gi nol multuMacedonia ci in Achaia, ci in orI ce mirn neincetat lui Dumnezeu, cit lufind
loc a p.,truns credinta voastra in Dum- vol cele auzite de la no!, cuvintul lui
nezeu, bleat noI n'avem trebuintA sl Dumnezeu, atl primit nu al oamenilor
spunem ceva; 9 Cad chiar ei spun cuvint, ci dupe cum este adeverat al

despre nol ce fel de intrare am avut lui Dumnezeu cuvint, care se Bi lula vol, si cum v'ati intors la Dumne- creaza in vol care credetT. 14 OA
zeu de la idoll ca sit slujitT viului Bi vol, fratilor, v'atl facut urmAtorI ai
adeveratului Dumnezeu, gi sii actep- bisericilor lui Dumnezeu care stint in
tap pe Fiul sett din ceruri, pe care '1 Iudea in Christos Iisus, pentru ca atl
a sculat dintre mortl, pe Iisus care ne suferit ci vol aceleaBI de la cei de un
ecapl pe noI din mfiniea ce vine.
neam en vol, dupe cum ci ei de la
Iudei, 15 Care Bi pe Domnul '1 au
Rivna lui Pavel pentru predicarea evan-

omorit, pe Iisus, gi pe profeti lor, Bi pe


Credinta statornicci a Tesaloni- noI ne au urmArit Br lui Dumnezeu nu
cenilor. Dorinta lui Pavel ca iar eel vasd stint plitcutl gi tuturor oamenilor impe Tesalonticenti.
protivitorI, 16 Oprindu ne pe no! 136
ghelii.

vol ensive Btitl, fratilor, el in2 Dar


traree noastra la vol n'a fost in
deBArt,

Ci

vorbim neamurilor ca sit fie mantuite,


pentru ca ei sA impliniasca totdauna

desi am suferit ma! pecatele lor. Dar a ajuns peste denli

'nainte Bi am fost rusinos infruntati in


Filipi dupe cum 041, am indrfisnit in
Dumnezeul nostru sit spunem eltre vol
cu multe. luptit evangheliea lui Dumnezeu. 3 Cad indemnarea noastra nu
este diu riitzlcire, niel din necurAtie,
nicl in inBellciune, 4 Ci dupe cum
am fost invrednieitl de Dumnezeu ca
sit n1 sL ineredinteze evangheliea satfel vorbim, nu cAutfind BA plAcem

maniea pene la sfircit.


17 Iar no!, fratilor, departe fiind de
la vol foarte putin timp en fata, nu cu

inima, ma! mutt ne am silit cu mult


dor ca sit vedem fata voastrA.

18 De

eu
acea am volt sa venim la vol
gi odata ei de doe or!
gi
Pavel
ne a impedicat satana. ig Cad care

este nadejdea noastra sau bucuriea sau

cununa laudei, sau nu stinteti si vol


oamenilor, ci lui Dumnezeu care la- inaintea Domnului nostru Iisus la vemureste inimile noastre. 5 Pentru ce nires lui? 20 NegreBit, vol sfinteti
nic! data nu ne am arltat cu cuvin- mArirea ci bucuriea noastra.
tare de linguBire, dupe cum Btiti, nicl
sub cuvint pentru pornire spre inavu- Pavel ne putend veal la Tesalonicenti le
tire, Dumnezeu este martor, 6 Niel trimite pe Timoteu, care intorcendu se
inapoti aduce ctiri bune.
clutfind marire de la oamenl, nicl de
In vol Ilia de la alti, derti putem el ,D De aceea ne mai rebdfind ne am
fim in cinste ca apostoll ai lui ChrihotArit sit reminem singur! in Atena,
otos; 7 Ci ne am arAtat blanzi in a Si am trimis pe Timoteu, fratele nomijlocul vostru, dupl cum o ratting. in- stru gi slujitor lui Dumnezeu gi imellzeste pe copii ei; 8 Aetfel plini preund lucredor cu not in evangheliea
de iubire pentru von eram bucuroci se lui Christos, ca BA ye intariasca Bi sit
ye dam nu numal evangheliea lui Dum- ye imblrbateze pentru binele credinnezeu, ci ci sufletele noastre chiar, pen- tei voastre, 3 Ca nimenea ea nu fie
tru ca v'atl facut Mbill 110g. g CleT sgudnit in strimtorArile acestea. Cite!
ye adueetl aminte, fratilor, de oste- &give 041 ca spre aceasta 4fintent
niala noastra si de munca noastra; pusl; 4 Pentru el Bi cfind eram la
noapte Bi zi lucrand spre a nu impo- col, ye spuneam mai 'nainte ca avem
vAra pe cineva dintre vol, am predi- sa fim strimtoratl, dupe cum ci a fost
cat cake vol evangheliea lui Dumne- gi BtitT. 5 De aceea si eu ne ma!
zeu.
io VoT sfintetI martor! Bi Dum- rAbdand am trimis ca sit cunosc crenezeu cu cata santenie gi dreptate gi dinta voastra, nu cumva v'a ispitit
desevirBire ne am arltat voe care cre- ispititorul ci in deBArt BA fie osteneala
detl, 11 Dupe cum 041 cum ne am noastra.
aratat indemnandu ye vi povituind pe
6 Acum Luse, Sind -cl Timoten a

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA I CATRE TESALONICENI.


181
3.7- 5.10.]
vent la nol de la vol si ne a adus Dumnezeu ca sa ye iubiti uni pe alti;
(tire bunt despre credinta Qi iubirea ro Cad si facet! aceasta eltre tog

voastra, si ca avetl de noT amintire frati din Macedonia intreagl. Ve in-

bunk totdauna, dorind ca sa no vedetT, demnam dar, fratilor, sa prisositT mat


dupe cum si nol pe vol, 7 De aceea mult it Si sk clutatl cinstea voastra
fratilor, in toath, nevoea tli strImtora- in a trili linistit ci a face cele ale sale

rea noastrk am fost mangleatl fats de si a lucra cu mainile voastre, dupe


vol prin credinta voastra, 8 Ci scum cum v'am poruncit no!, xa Ca al
traim, dad. voT stag in Domnul.
umblati cuviincios fatl de cei din afarl
Qi sa n'avetl trebuinta de nimenea.
liugdeiume din inimd pentru obqtea.

g Pentru ca ce multumire putem Speranfa ndstrd in privinfa decedafilor

da in schimb lui Duninezeu de voT In

x3 Fratilor, nu voim ea voT sit nu

Oat, bucuriea Cu care' ne bucuritm stitT despre cei adormiti, ea sit nu ve


pentru vol inaintea Dumnezeului no- intristati ca Qi ceilalti care n'au nastru,
xo Noapte i zi rugandu ne dejde. r4 Ch.c1 data credem ea Iisus
peste mesura ca sit vedem fata voastra a murit si a invieat, aca Qi Dumnezeu
fi sa implinim lipsurile credintei voa- pe cei adormitl va aduce prin Iisus
impreunl, cu densul. 15 Dar aceasta
etre?
rr Iar ensucl Dumnezen fi LAM ve spun in cuvintul Domnului, el noT
nostru i Domnul nostru Iisus sit nete- cei vii, cei care rernlnem One la veziasca spre vol drumul nostru; 12 Si nirea Domnului, nu vom intrece nici
pe vol sa ve Inavutiasch. Domnul ci sit de cum pe cei adormit!; r6 CheT &ve facs sa prisositi in iubire uni cake Bust Domnul in lndemn, in glas de aralti ell care totT, dupe cum si not sicn- changhel si in trimbita lui Dumnezeu
tem avuti fi prisosim in iubire dare se va pogori din cer, gi cei morn intru
x3 Spre a inthui inimile voastre Christos vor inviea intdiu, 17 Apol
vol,
ca sci fie desevirsite in santenie inain- not cei vi!, cei care reminem, vom fi
tea lui Dumnezeu fi Tatal nostru In rapiti in aer pe norT impreunl cu densi
venires Domnului nostru Iisus Christos spre Intimpinarea Domnului; @i astfel
vom fi totdauna impreunit en Domnul.
cu totT Anti sei. Amin.
x8 De aceea mitingiteati ye uni pe alti
Trebue sit stdruim in curd fie fi iubire. pe temeiul acestor cuvinte.
A

Dar in cele din urmh, fratilor, ve Venirea Domnului va fi in curind. Fii

rugiim Qi ve indemnam in Domnul


4Iisus,
ea dupe cum all luat de la noT

cum trebue vol sl umblati fi sit pll-

cetT lui Dumnezen, dupe cum si umhint; sk prisositl maT mult. 2 Cad

ctiti ce porunct v'am dat prin Domnul Iisus. 3 Pentru ca aceasta este

voea lui Dumnezeu, sfintirea voastra,


ea al ye feritl de desfranare, 4 Fie

care dintre vol sl stie a 'IT dobindi


vasul sea in santire Qi cinste, 5 Nu
in patima de pofta ca pi neamurilo
care nu cunosc pe Dumnezeu,

6 Sit

nu treaca peste margiuile hotlrite yi

Ed nu lea mat mult in treburile sale de

lumina imbue sa vegheze. Supunere cdtre

mai marl nostri.


Iar despre ani pi despre timpurile
fratilor, n'avetl trebuintit
5sa vinemerite,
se scric; 2 OA vol ensive 041
prea bine ca zioa Domnului ea un fur
in noapte, asa vine. 3 Cand 'pi zits
pace si liniste", atunci FAA, veste le
vine peirea ca durerea de facere celei
care are in pantece, fi nu vor scilpa
nici de cum.
4 Dar voT, fratilor, nu suntetI in
intunerie ca as ve apuce zioa ca un
fur; 5 Pentru ca vol toil siintet1 tiT
ai lumina fi ST ai zilei; nu mintem ai
noptil, nici ai Intunerecului; 6 DecT
dar sa nu dormim ea ceilaltT, ci sit

la fratele seu, peutru el resbuniitor


este Domnul de toate acestea, dupe
cum si v'am spus mai 'nainte, si dovez1 v'am dat. 7 Cite! Dumnezeu nu veghem fi as fim trezT; 7 Pentru 00
ne a chemat pentru necuratie, ci in cei care dorm, noaptea dorm, si cei
8 De aceea despretuitorul care se imbatl, noaptea se imbatit;
santire.
nu despretueste pe om, ci pe Dumne- 8 Dar noT fiind ai zilei sh fim trezi,
zeu, care si d, spiritul seu eel sant imbraefind ea platosa credinta i iubirea gi ca coif niciejdea de mfintuire;
la voT.
g Iar despre iubirea frateascit nu g Ca Dumnezeu nu ne a pus spre raftaveg trebuinta ca sk ye serM; pentru nie, ci spre dobindirea roantuiril prin

el voT &sive sfinteti invatati de la Domnul nostru bens Christos,

www.dacoromanica.ro

to Cara

[1.1-2.1.
EPISTOLA II CATRE TESALONICENI.
a murit pentru binele nostru ca, fie cif
17 Rugati ye neincetat, 18 Mulveghem, fie ca dormim, sa traim im- tumitl in orl ce; cad aceasta este
preuna cu densul. ix De aceea man- vointa lui Dumnezen in Christos Iisus
gaeati ye uni pe alti gi claditl ye unul pentru vol.
pe altul, dupe cum si faced.
1g Nu stingeti spiritul, 20 Nu
21 Lem uri tI
despretui VI pro fetiile ;
Sfeituiri i salutari.
ails tot, tinetl binele; 22 Feriti ye
12 Ve rugam dar, fratilor, se en- de on ce fel de reu.
182

noateti pe cei care se ostenese intre

23 Iar ensusi Dumnezeul paciI se

titi pe cei fare rinduiale, mangaeatl


pe cei mid la suflet, sprijiniti pe cei

25 Fratilor, rugati ye pentru not.


26 Imbratisatl pe frati toil in sarutare sante.
27 Ve jur pe Domnul ca sa fie citita epistola la toti frati.
28 Darul Domnului nostru Iisus

voi si rinduitl mai marl vostri in Dom- se santiasce, desevirsiti, si sit fie pazit
nul gi inteleptitori vostri, x3 Si sa 1 intreg spiritul vostru si sufletul gi conaveti in iubire mat pre sus pentru pul fere, pate la venirea Domnului
lucrul lor. Treig in pace uni cu alti. nostru Iisus Christos. 24 Credincios
14 Ire indemnam dar, fratilor, intelep- este eel care ire cheame, care si va face.

slabi, fiti indelung rabdatori catre tots.


15 Luati seama se. nu resplatiasce
cineva reu cuiva pentru reu, ci tot -

dauna centati binele uni catre alti si


catre tot'. 16 Bucurati ye totdauna, Christos fie cu voi.

ADOA EPISTOLA A LUI PAVEL CATRE


TESALONICENI.
angerii puteriI sale 8 In fepae
Pavel lauds credinta Tesalonicenilor. en
de foe, dad osinda celor care nu enChristos resplateste fi la bunt isi la rei nose pe Dumnezeu gi celor care nu
la a doua revenire.
asculta de evangheliea Domnului nosi Silvan si Timoteu bisericei stru Iisus, g Ca uni care vor lua peIPavel
Tesalonicenilor in Dumnezen Tatal deapsa, peire vecinica. ,,de la fats
nostru si in Domnul Iisus Christos. Domnului si de la marirea tariff lui",
a Dar voe si pace de la Dumnezeu to Cand va fi venit ca se. fie marit
Tatal nostru si de la Domnul Iisus intre santi sei si se. fie privit cu mirare
Christos.
in zioa aceea intre toti care au cre3 Datorl sdntem sa multumim tot- zut,
ce crezute a fost marturiea
dauna lui Dumnezeu pentru voi, fra- noastra cetre vol.,
tilor, dupe cum se cuvine, a credinta
Pentru care ne gi rugem totvoaslra creste peste mesure i se in- dauna pentru voi, ea Dumnezeul nostru
multeste iubirea fie caruia dintre vol sa ye invredniciasce de chemarea sa
tots de la uni la alti, 4 In cat not gi sa impliniasca cu putere on ce gaengine ne laudam cu vol in bisericile sire cu tale sere bunatate si lucrul
luu Dumnezeu pentru statorniciea voa- credintei,

12 Ca sa fie merit al Dom-

stra si credinciosiea in toate urmari- nului nostru Iisus nume in vol gi vol
rile voastre si in strimtorarile pe care inteensul potrivit darului Diunnele suferiti, 5 Semn invederat al drep- zeului nostru i Domnului Iisus Chritei judecati a lui Dumnezeu, ca vol sa stos.
fit' invredniciti de imperatiea lui Dumnezeu pentru care si patimiti, 6 Daca Antichrist se aratei inaintea venirit lui
en adeverat drept este in Dumnezeu Christos. Staruirea in credinta cea bund.
Apostasia i Antechrist.
on sit dea in schimb strinitorare celor
care ye strimtoreaza pe voi 7 Si voe
Ve rugem dar, fratilor, in privinta

care santeti strinitorati u.surare en not,


venirit Domnului nostru Iisus Chrila descoperirea Domnului Iisus din con stos si a adunarii noastre impieuna la

www.dacoromanica.ro

2.2-3.18.]

EPISTOLA II CATRE TESALONICENI.

183

a Ca voT se. nu 0 lasati a


fi clatinati indatit din minte, nici nu ve indenzn la rugaciune pentru respindirea
cuvintului evanghelii.
spiimantatl nici prin spirit, nici prin
densul,

cuvint, nici prin serisoare ca fiincl de '1 In cele din urine., fratilor, rugati ye
la noT, cum ca ar fi aproape zioa Dompentru no!, ea cuvintul Domnului
maul. 3 SA nu 0 amagiasea cineva sa se respindiasca oi se, fie marit ea of
cu nici un chip, ea nu este aproape zioa la voT, a $i se. fim seapatI de oameDomnului data nu va fi venit mat ni necuviinciooi oi rei; cite! credinta
'nteiu apostasiea oi nu va fi fost des- nu este a tuturor. 3 Dar credincios
coperit omul faritdelegiI, fiul peirii, este Domnul care ye va interi of ve va
4 Improtivitorul csi care se 'Malta maT 'alai de ce este reu. 4 Avem inere-

pe sus de tot ce se numeote Dumnezeu sae ce este de mare cinste, in cat


ensuol se asaza in templul lui Dumnezeu, aratandu se pe sine ce. este

dere in voi in Domnul, ea facet! oi


yeti face cele ce poruncim. 5 Iar

Domnul se, indrepteze inimile voastre


spre iubirea lui Dumnezeu Qi spre staDumnezeu.
torniciea lui Christos.
5 Nu 0 aducet1 aminte ea fiind
ce nu umbla in rananche la voi 0 spuneam acestea? Mustrarea acelora
duel&
6 Si cunoaoteti ce '1 opreote acum, ca
el BA fie descoperit Ia timpul see po6 Fratilor, v8 poruncim in numele
trivit, 7 Pentru ca taina faradelegit Domnului nostru liens Christos, ca sit
se luereazg acum, numal ca pine se. fi ve feritt de orT ce frate care umbla

inlaturat din mijloc este tine el opri- fare. rinduialit oi nu potrivit invAtAturei
&sea chiar acum. 8 Si atuncl va fi pe care a primit o de la noT. 7 Pendescoperit eel fare delege pe care Dom- tru ca enoive otitl rum trebue sit ne
nul Iisus it va nimici cu suflarea gurei
sale of it va sfarima prin aratarea yeniril sale, g Pe acela a eirui venire
este in orl ce putere of in on ce semne
oi minunl ale minciunil potrivit lucrerif lui satan, to $i in on -ce amagire
a nedreptAtil pentru cei care merg spre

peire, pentru ca n'au primit iubirea


adeverului, spre a fi ei mantuitl.

11 $i

chiar de aceea le trimite Dumnezeu


lucrarea raticiriI ca ei se creada minciunii,

12 Ca BA fie osinditl total care

nu crezura adeverului, ci incuviintarl

urmatl noe, ca n'am fost fare. rinduialA


intro vol, 8 Niel n'am mancat in dar

pain de Ia cineva, ci in ostenialA Qi


munce. nerapte of zi berind ca se, nu
impovirem pe cineva dintre voT;

9 Nu

sic di nu avem drept, ci ca sa ne dam


pe noT encine voe pilde. spre a ne nrma nog. to CAd And eram la voT
Qi aceasta v'am poruncit, ca daca cineva nu voecte BA lucreze, nici sa nu
manince. Ix Pentru ca auzim pe uni
umblind fare. rinduiala intro vol nelucrand nimic, ci ostenindu se in luerurI
fare. folos; 12 Dar unora ca acectia

nedreptatea.
13 Iar noT datorT santem sa multu- le poruncim oi indemnitm in Domnul
mim lui Dumnezeu totdauna pentru Dims Christos ca lucrand in titcere el
vol, fratT iubiti de Domnul, ca Va ales 'oi manance pilnea lor. 13 Vol Ina,
Dumnezeu de la inceput spre mantuire fratilor, nu perdetl rAbdarea facend

in santirea spiritului oi in credinta binele.

24 Iar daca cineva nu ascultit de


24 La care v'a oi chemat
prin evangheliea noastra spre dobin- cuvintul nostril prin epistola aceasta,
direa
Domnului nostru Iisus insemnati ye pe acesta; nu 0 ameste-

adeverului,
Christos.

cati cu dinsul ea BA fie ruoinat;

noastrA.

dea paces totdauna In orI ce be.

15 Si

15 Deci dar, fratilor, stag tart, oi nu '1 socotitl ca pe un vrejmao, ci intineti bine datinele in care atl fost in- teleptiti '1 ca pe un frate.
16 Iar ensuoI Domnul pia se. vit
010 fie prin cuvint, fie prin epistola
16 Iar ensuol Domnul nostru Iisus Domnul cu vol tot!.
Christos oi Dumnezeu 'Patel nostru,
Salutare Cu mina lui proprie.
care ne a iubit oi ne a dat in dar
17 Urarea mea Cu mina mea a lui
mangiere veciniel oi nedejde buntt,
17 SA mingae inimile voastre of se. re Pavel, care este un semn in orT cc,
intiriasea in orI cc lucru pi cuvint epistoll; astfel scriu.
bun.

18 D arul Domnului nostru cu vol toll.

www.dacoromanica.ro

63

184

EPISTOLA I CATRE TIMOTEIU.

pl. 1-2. 7.

INTMA EPISTOLA CATRE TIMOTEIU.


dar am fost miluit, cA cunoseend am
invatatura evanghelii trebue feritd de facia in neeredinta, 14 fii a prisosit
invataturi deqarte. Legca i darul lui poste mesura darul Doumului nostru
Christos. Pavel se chi pe sine pildd. cu credinta si iubire ce este in Chrilmeneu yi Alexandru.

Pavel apostol al lui Christos Ilene


I dupe porunca lui Dumnezen Mantuitorul nostru si a lui Christos liens
2 Lui Timoteu,
nadejdea noastrA
adeveratul fiu in credinta. Dar, milA,
pace de la Dumnezeu TatAl si de la
Christos liens Domnul nostru.
3 Dup6 cum to am indemnat ca sa
r6mAl in Efes, cand plecaiu in Macedonia, pentru ca sii poruncesti unora
sa nit Invete intr'altfel, 4 Niel s nu
'si indrepteze luarea aminte la istori-

stos lime. 15 Credincios este cuvintul


si vrednic de on ce primire, c# Christos
lisus veni in lume ca BA mantuiascA pe

pecatosi, dintre care inteiul taint eu;


16 Ci pentru aceasta am fost mi-

luit, ca in mine mai inteiu ea crate

Iisus Christos toatA, indelunga sa rab-

dare, spre pildA a celor care au el


creazA, inteensul spre vieata vecinicA.
17 Iar imperatului vecilor, neperitoru-

lui, nevezutulni, unicului inteleptului


Dumnezeu fie cinste si mArire in veci
vecilor; amin.
is Aceasta poruncl 'tt pun inainte,
sire inchipuite si la insirari ale neamului ce n'au margine, ca unele care finle Timoteu, potrivit cu profetiile cc
pricinuesc cercetari mai mult deal in- au fost mai 'nainte asupra ta, ca sa
tocmirea lui Dumnezeu cea in cre- luptt inteensele lupta cea buna, 19 Avend credinVt si stiinta de sineti bung,
dinta, aca fa;
5 Ian tintirea poruncil este iubire pe care urn inlaturand o au suferit
din inima curat si din stiint.a de sine spargere de vas in ce priveste crebuna si din credinta fara fatarie, dinta; 20 Dintre care este Imeneu
aba- si Alexandru, pe care 'i am dat lui
6 La care uni neinemerind
tut in vorbire desarta, 7 Voind sa Batella ca el fie inteleptitl sa nu defie invatatori de lege, nepricepend fame.
cu mintea nici eels ce spun, nice Rugaeiuni pentru top.. Dumnezeu este
ceic despre
care cu incredere se
unul i Mijlocitorul unul.
rostesc.
Deci mai 'nainte de toate indemn
8 titim fi.nse cA legea este buna,
data se foloseste cineva de ea potrivit 2 ca sa se faca crereri, rugaciuni,
legit, g De oare ce stin ca lege nu mijlocirt, multumirl pentru tote oameni,
este pusa pentru eel drept, dar pentru 2 Pentru imperatl si pentru top care
cei fara lege si nesupust, pentru ne- stint in stapinirl inalte, ca sa petrecem
einstitori de Dumnezeu si pAcAtost, vieata line si linistita in on ce temere
pentru necuviosr si lumesti, pentru de Dumnezeu si in on ce bunl cuomoritorl de tats si omoritorl de viintA. 3 Aceasta este frumos si bine
mums, pentru omoritorl de oameni, prima inaintea Mantuitorului nostru
ro Pentru desfranatt, pentru cei care Dumnezeu, 4 Care voeste ca toil
au pat cu parte barbateasca, pentru oameni sa fie mantniti si BA vie la cuvinzetori de oameni, pentru mincinosi, nostintl deplina a adeverului. 5 Cud
pentru cei care jura stramb, si pentru unul este Dumnezen, unul este si Mijon ce de altfel ce este improtwa in- locitor al lui Dumnezeu si al oamenivataturei sanatoase, ix Dup6 evan- lor, un om Christos Iisus, 6 Care
gheliea mAririt fericitulni Dumnezeu, s'a dat pe sine prat de rescump6rare pentru tots, dovada pentru timcare 'mi a fost lucredintatA mie.
12 Multumesc celui care m'a inta- purile sale cuvenite; 7 Pentru care
lui Christos Hens Domnul nostru, dovadd eu am fost pus predicator si
ca m'a socotit credincios, punendu me apostol, adevAr spun, nu mint, invaspre slujire,
13 Desi mai 'nainte tator al neamurilor in credintA si
eram detaimator si urmaritor si Burnet; adev6r.

www.dacoromanica.ro

2. 8-4. 13.]

EPISTOLA I CATRE TIMOTEIU.

185

baud si mull& indasniala in


Ce se cade sd facci barbalii si femeile. treapta
crediuta care este in Christos lisus.
8 Deci hotarese ca barbati sa se
Cuprinsul principal al evangheliei.
14 Acestea 'ti scriu, desi nadajduese

roage in ort ce be ridicand mainT


cuvioase, faril manie ai fara gand de
cearta. g Asemenea voesc ca femeile
sd s8 roage in imbrAcAminte euviincioasa, cu sfieala &easel gi cu minte
intrega FA se gAteasca, nu cu impletitali' ale peralui ai cu our sau margaritare salt vestminte foarte scumpe,
to Ci prin fapte bune cum se cuvine
femeilor care fagaduese temere de
Dumnezeu. xi Femeea invete in tacere in on ce supunere; 12 Iar fe-

sa yin la tine mal curind; x5 lar


daca intarziez, sa ctil cum trebue sa
se poarte cineva in a lui Dumnezeu
case, ca una care este a viului Dumnezeu biserica, stalp si temelie tare a
adeverului.

x6 Si invederat, mare este

tarna credintei descoperite; El 0 facu


cunoscut In trup, fu indreptatit in spirit, se arata angerilor, fu predicat intre
neamurl, fu crezut in lume, fu luat sus

mei nu 'i dau voe sa invete, niel sa in marire.


stapiniasca pe barbat, ci BA fie in liniste.
x3 Pentru ca Adam a fost
plasmuit iiiteiu, apoT Eva. 14 Si Adam

Invciteitori tnincinoi ce au sci vie.

Spiritul Else spune Ilmurit ca in


n'a fost am?igit, iar femcea amagita
timpurile din urma uni se vor dehind a cazut in caleare de poruncl, parts de la credinta, indreptand luarea
15 Dar va fi mantuita prin nastere de aminte la spirite amAgitoare ci invAcopil, dace ele reman cu minte intrega taturT de demoni, 2 La invcipturi de
iu credintit si iubire ci santire.
mincinosl prefacutT, inferatl in a lox

stiinta de sinele, 3 Oprind casatorirea, poruncind a se feri de mancArT pe


Credincios este cuvintul: daca do- care Dumnezeu be a facut spre impar
reate cineva episcopie, bun lucru tasire cu multumire pen tru cei credinpofteste. 2 Deci trebue ca episcopal ciosi si care an cunoscut pe deplin
ea lie fara nicT un fel de vine, barbat adeverul. 4 Pentru ca on ce faptura
al unei singure femel, bagator de seen* a lui Dumnezeu este bunft, si nimic nu
Episcopi fi diaconi.

cuminte, cuviincios, primitor de oas- este de lepadat daca se lea cu multupeti, indemanatee as invete, 3 Nu mire; 5 CacT este santit prin cuvintul
dat vinului, nu desprins sa bate, nu lui Dumnezeu si rugaciune.
dat la ccitig urit, ci bland, nu galce- indemnari spre a se deprinde in evlavie.

vitor, an iubitor de argint, 4 Rin6 Acestea supunendu le fratilor vel


duindu 'ci bine case sa, avend copil
in supunere cu toata buna cuviinta, fi al lui Christos lisus bun slujitor,
Dace dar cineva nu stie sa rin- bind ca te hrilnesti cu cuvintele ere5

t:Masa case sa, cum va parte grija (le dintei si ale invataturei bane pe care
6 Nu de ai urmat o; ry Iar de istorisiri inchibiserica lui Dumnezeu?
curind sadit, ca nu intunecat fiind de puite lumestI si babestI ferecte te. Demandrie sa caza in judecata de vre prinde te Anse pe tine ensutl la temere
an improtivitor. 7 Dar trebue sa atba de Dumnezeu. 8 Pentru ca deprinpi dovadit bunii de la cei din afaril, ca derea corporall este spre putin de fosa nu caza in mustrare ci in cursit de los; iar temerea de Dumnezeu este spre
toate de folos, avend fitgaduinta de
vre un Impritivitor.

vieata de acum si de cea viitoare.


nu dap la yin malt, nu dati la castig de on ce primire. to Caci pentru
9 Avend table credintei in aceasta ne osteniin Qi ne luptain, ce
urit,
8 Aseminea diaconi trebue sd fie cu-

viinciosT, an eu cuvintul in doe felurl, g Credincios este cuvintul Qi vrednic

10 Dar si avem nadejde in vial Dumnezeu, care


acectia ea fie mai inteiu cereatT, apoT este mantuitorul tuturor oamenilor, mai
sa slujiascit, dace sent fara vine.. ales al credinciosilor.
ix Porunceste acestea si invata.
ee Avend femeT asemenea cuviincioase,
nu zavistuitoare, bagatoare de seams, 12 Nimenea ss nu despretuiasca tine ci fa te a credinciosilor incredincioase in toate. x2 Diaconi sd reteat
stiinta de sinele curate.

fie asemenea barbati ai unei singure chipuiala in cuvint, in purtare, in iufemei, rinduind bine pe copii for si bire, in credinta, in curatie.
x3 Pane ce via eu, indrepteaza
x3 Pentru ca cei care au
casele lor.
alujit bine dobindesc pentru (Iasi luarea aminte la citire, la indemnare.

www.dacoromanica.ro

63 *

[4. 14-6. 5.
EPISTOLA I CATRE TIMOTEIU.
x6 Daca
s'au
abiltut
dup6
satana.
la invAtAtura. 14 Nu fi nepasator de
darul care este in tine, care 'ti a fost vre un credincios sau vre o credincioasa
dat prin profetie eu punerea mainilor are veduve, sA be vie in ajutor, pi sa
preotilor. 15 Acestea cugctrt le, fit in no fie ingreoeata biserica, ca sit vie
acestea, ca Inaintarea ta sti lie aratata in ajutor celor InteadevAr veduve.
17 Preoti care rinduesc bine sa fie
tuturor. 16 Ica aminte de tine onButt si de invAtAtura ta, rAraat in ace- invrednicitt de indoita cinste, mat ales
stea; cad fAc6nd aceasta Qi pe tine On- ei caret BA ostenesc in cuvint si in in18 Pentru ea scriptura
'Buti te vet manta si pe cei care aseulta vatitturA.
zice: boului care treed. nu 'i lega
de tine.
gura," si: vrednic este lucratorul de
Cum trebue a indemna. Care veduve plata sa."
trebuesc ajutate. Despre mai marit obre Improtiva preotului nu primi Instei. Despre pitcatosi.
vinuire, decItt nurnai in fata a doi sau
Nu Infrunta pe mat batrin, ci in- trei martori.
20 Mustra inaintea tuturor pe cei
deamna '1 ca pe un tata, pe mai
tineri ca pe hap', 2 Pe mat bittrine care pocatuesc, ca Qi ceilaltt sa aibfi
ca pe mume, pe mai tinere ca pe su- temere.
21 Dan dovadA inaintea lui Dumrort In on ce curatie.
3 Cinsteste pe veduve care stint in- nezen si a lui Christos Iisus si a tuteadev6r veduve. 4 Dar daca vre o turor fingerilor ales' ca sA pazesti
veduv, are copil sau urmasi, ei sa in- acestea fara hotarire mat d'inainte, ne
vete a cinsti In temere de Dumnezeu facend nimic dup6 partinere.
22 Nu pane indatA mainile peste
mai 'nteifi casa for si a da resplatiri
parintilor; pentru cit aceasta este bine nimenea, mei nu te face partas de pitsi primit inaintea. lui Dumnezeu. 5 Iar cate streine. PastreazA to curat pe tine
cea inteadever veduva gi remash sin- ensutl.
23 Nici an mat bea numal apA, ci
gull are nadejde in Dumnezeu yi starueste noapte si zi in cereri i ruga- foloseste te de putin yin pentru stochuf ; 6 Dar aceea, inteadever veduvii macul teu si pentru desele tale slabi
fi remasa singurd, care traeste in des- ciuni.
24 PAcatele unor oamenl stint prea
fatare a murit de vie. 7 i acestea
porunceste le ea 'EA fie faril nici un fel invederate, mergend inainte spre osinde via,. 8 Iar data cineva au poarta dit, iar altora be si urmeaza de aproape;
grija de ai sei sai mai ales de ai casei, 25 Asemenea g1 lucrurile bane aunt
a tAgaduit credinta si este mai rem prea Invederate, Qi cele ce stint intr'altfel nu pot fi ascunse.
decat un necredincios.
g 0 veduva. BA fie trecutA in cataPurtarea robilor chrestini.
log, daca nu este mat micA de saizeci
Cati stint robs sub jug socotiaseit
de anT, daca a fost femeea unui singur
barbat, io Daca are dovada de lu- 6 pe stapini ]or vrednict de on ce
crun bane, daca a crescut eopiI, daca cinste, ca sa nu fie defaimat numele
a primit streini oaspeti, daca a spalat lui Dumnezeu pi invatatura. 2 Iar
picioarele santilor, daca a venit in care an pe credinciost de stapini, nu
ajutor celor strimtorati, daca a fost despretuiasca, fiind cA stint frati, ci
urmatoare de aproape in ort ce lucru slujiasca 'i mai mult, fiind ea stint ereix Iar de veduve mat tinere dinciost si iubitt cei care sprijina fabun.
fereste te; cam tend se vor fi aprins cerea de bine. Acestea invata pi poimprotiva lui Christos, doresc BA se runceste.
marite, 12 Avend osinda fiind ca au
Despre eretici.
desfiintat ineredintarea cea d'inteitt;
13 Dar in acelas timp si fara placere
3 Daca cineva invata Intr'altfel si
de lucru invata umbland din casa in nu se apropie de cuvintele sanatoase
cash., dar an numat farA. placere de cele despre Domnul nostru Iisns Chnilucru, ci &ant i limbute Qi sirguitoare stos si de invatatura potrivit temerit
in lucrurl farA folos, vorbind cele ce de Dumnezeu, 4 Inganfat este, ne
an se cade. 14 Dect hotaresc ca ye- stiind nimic, ci bolind de cercetarl ct
duve mai tinere sA. se /Tante, sa nasal. lupte de cuvinte, din care naste piscopit, sa fie stapine de easa, sit nu dea muire, cearta, defaiman, banuelt rele,
improtivitorulut nici un cuvint de in- 5 Ciocniri intruna de oamenl stricatu
fruntare; Ig Pentru e, acum unele la minte si lipsitt de adevAr, gandind
186

www.dacoromanica.ro

0.6-21.]

EPISTOLA I CATRE TIMOT11U.


187
ca temerea de Dumnezen este un mij- lui Dumnezen datatorul de vieata la
loc do castig. Stai departe de uni Ca toate gi inaintea lui Christos Iisus
acestea.
care marturisi inaintea lui Pontiu Pi]at marturiea buna, 14 Ca tu, curia,
indemnare ca sit ne mulcumim cu
fat% nisi un fel de vina, sa tit porunpqin.
ea pen6 la aratarea Domnului nostru
6 Dar este inteadever un mijloe de Iisus Christos, is Pe care o va arrita
castig mare temerea de Dumnezeu cu In timpurile sale cuvenite Fericitul si
indestulare. 7 Pentru ca not nimic singurttl Stapinitor, imp'dratul celor
n'am adus in Rune, ca nict nu putem care irnpe'ra,tese pi Domnul celor care
duce ceva afara en not; 8 Avend domnesc, 16 Care singer are nemuhrana de toate zilele si imbracarninte, rire, locnind in lumina de neapropieat,
vom fi indestulatt en acestea. g Iar pe care nu '1 a v6zut nimenea dintre
cei care se hotaresc sit fie bogatI cad oameni, nici nu '1 poate vedea; Ltd fie
in ispita si lac si in multe pofte ne- cinste si stapinire vecinicit, amin.
bune si vatamatoare, ca unele co
Poruncit pentru eel bogag.
afunda pe oament in perzare si peire.
to Cad' radacina a tuturor relelor este
17 Bogatilor in veacul de acum poiubirea de argint, pe care uni en in- runceste le ca sit ml gandiasca do ei
focare dorind o s6 ratacira de la cre- lucrurt inalte, nict sit aiba incredere
dinta Ri s6 strapunsera en durerl in nestatorniciea bogatit, ci in Dumnezeu care ne dit toate eu bogatie spre
multe.
folosire,
18 Ca sa lucreze binele, sa
Sfdtuire sd ne luptam pentru buna cre- fie bogati in lucruri bune, sa fie dardint&
nici, impartAsitort, to Punendu 's1
ix Dar tu, o omule al lui Dumne- comoarri in o parte o temelie buna
zeu, fugi de acestea; si aleargit sa do- pentru viitor, ca sa apuce inteadever
bindestt indreptatire, temere de Dum- vieata.
20 0 Timotee, prizeste ce 'ti s'a innezeu, credinta, iubire, rabdare, blandete ingaduitoare. 12 Lupta to lupta credintat, abatdndu to de vorbirile debuna a credintei, apnea vieata vet- carte lumestt si de improtivirile
mincinoase, 21 Pe care uni laudand
nica, la care ai lost chemat Qi ai marturisit martnrisirea buna inaintea mul- o n'au inemerit in ce priveste credinta.
tor martorl. 13 Poruncesc inaintea Darul cu vol.

ADOA EPISTOLA CATRE TIMOTERT.


aducendu 'mt aminte de lacramile tale,
ca sa mu umplu de bucurie, 5 Luanda
apostol al lui Christos Bans, 'mi aducere aminte de cea fara fatarie
IPavel
prin vointa hti Dumnezeu, potrivit credinta ce este in tine, ca una ce a
fagaduintei de vieata ce este in Chri- locuit mat int6ill in bunica ta Loida st
stos Iisus, a Lui Timotein iubitul fin. in muma ta Eunice ci stint Incredintat
Pace de la Dumnezeu Tatrd si de la ca si in tine locueste.
6 Pentru care cuvint 'ti aduc a
Christos Iisus Domnnl nostru.
minte ea sa inflacarezt darn! lui DumPavel lauda pe Timoteu. Loida qi. Eu- nezeu, care dar este in tine prin punice. Credinta ,Si invatatura sanatoasli nerea mamilor mele.
7 Cact Dumne
trebuese petztle. Lauda adusd casei lui zee nu ne a dat spirit de sfieala, ci de
Onesifor.
putere ci iubire ci cumintie.
8 peel nu to rucina de dovada
3 Multumese lui Dumnezeu, eKruia
'i slujesc de la stramost in ctiinta cu- Domnului noshm, nict de mine legatul
Dedicalie.

rata de sinemt, cum am noapte ti zi lui, ci sufera r6u1 impreuna on mine


neineetata aducere aminte de tine in pentru evanghelie potrivit puteril lui
rugaciunile mole, 4 Dorind sit to vez, Dumnezeu, g Care ne a mantnq si

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA II CATHE TIMOTEIU.


[1.10-2.26.
ne a chemat en chemare Bantu, nu dupg ei demi sit aibtI parte de mAntuirea ce
lucrurile noastre ci dupg a sa gasire este iu Christos lisus eu marine yea.
xx Credincios este cuvintul:
en cale si dupe darul lei, ce ne a fost
dat nog in Christos list's inainte din cg ei daca am merit impreung cu denveacuri vecinice, to Iar acum facut eul, gi vil vom fi impreung. en (Mitsui;
cunoscut prin aratarea Mantuitorului I2 _Baca rAbdgm, vom gi impgrati imnostru Christos Iisus, care desfiinta preung, en dinsul; data it vom Metmoartea, dete la lumina vieata gi ne- dui, gi el ne va tagildui; x3 Dace 'i
murire prin evangheliea sa, xx La stintem necredinciosi, el credincios recare en am fest pus predicator si apo- mane, pentru cif an poate a se taggstol gi Invatiltor; 12 Pentru care cu- dui pe sine ensusi.
vint si safer acestea, dar nu mg rusiA se feri de polemicd fi de eretici.
nez; pentru ca stiu cui m'am increzut,
si stint incredintat cg, puternic este sa
14 Acestea adu 'ti le aminte, spupaziasci ce mi s'a incredintat pentru 'tend adeverul inaintea lui Dumnezeu,
sit nu fad lupth, de cuvinte, la nimic
zioa aceea.
188

13 AibT inchipuialga, de cuvinte sang- folositor, la dariimarea celor cc ascultg.

tease pe cele ce le ai auzit de la mine


in credintg gi iubire ce este in Christos
liens; 14 Aceea ce bine 'ti s'a incredintat pazeste prin spirit sfint, care
locueste in no!.
is Stii aceasta, cg, 'ttI an inters fats

xs Sileste te ea lui Dumnezeu el te


infatisezi pe tine ensutl dovedit bun,
luerg.tor ne dat de rusine, urmand

drept cuvintul adeverului. z6 Iar de


lumestile vorbirT desarte fereste te;

pentru ca ei vor inainta mai departs

de la mine toll care stint in Asia, dintre necucerniciea, 17 Si vorbirea ion ca


care este Figel gi Ermogene. 16 SA gangrene va afla hrang.. Dintre care
dea Domnul mill casei lui Onesifor, este Imeneu gi Filet, IS Ca uni care

ca de multe orT m'a insufletit si de n'au inemerit in ce priveste adeverul,


lantul men nu s'a rusinat, 17 Ci sand zicend ca invierea S'a facut acum gi
fu in Roma a cercetat en sirgnintit de rgstoarnii credinta unora.
mine si m'a aflat. xs Sa. dea Domzg Dar temellea tare a ltu Dumne-

nul ea sa afle milli de in Domnul in zeu.st6, avend pecetea aceasta: euzioa aceea. Si tot ce a slujit in Efes, noseut a Domnul pe cei care stint ai
set," si depgrteze se de la nedreptate
tu mai bine cunosti.
on tine numegte numele Domnului".
Cununa oastei lui Christos. Cuvintul 20 Intr'o casg mare nu stint numai
adeverului trebue urmat drept.
vase de our gi de argint, ci si de lemn
Deci tu, fiul men, imputerniceste te si de lut, si unele stint spre cinste, iar
2 in darul care este in Christos lisus, altele spre necinste; 21 DecT daca
2 Si cele ce ai auzit de in mine prin cineva se va fi curAtit pe sine bine de
multi martorl, acestea incredinteaza le acestea, va fi vas spre cinste, santit,
In oameni credinciost, ea uni care vor stapinului folositor, gatit spre on ce
fi destoinici BA invete gi pe alti.

3 Sufera rgul impreuna cu mine


ca un bun ostas al lui Christos Iisus.
4 Nimenea slujind ea ostas nu sg ineurca in lucruri ale vietei, pentru
ca sit placg celui care a strins oaste.
5 Tar gi data se lupta cineva, nu este
incttnunat daca nu se va fi luptat potrivit legit. 6 Trebue ca plugarul
care se osteneste sa se impartagascii

lucru bun.
Purtarea slujitorului Domnului.
22 Iar de dorintile tineretit fugl gi
alearga sa dobindesti indreptAtire, eredintil, iubire, pace cu cei care cheamg

din inimii curate numele Domnului.


z3 $i de cercetgrile nemintoase si lipsite de invatatura fereste te, de oare
ce etii ea de nase lupte;
24 Si un
el mai 'nt'eiu de roade. 7 Pricepe ce slujitor al Domnului nu trebue sit se
zic, cad Domnul
va da pricepere lupte, ci sg, fie catre tot! bland, invg.in toate.
tutor indemanatec, rabdator de rele,
8 Adu 'ti aminte de Iisus Christos 25 Inteleptind en blandete pe cei care
invieat (Mitre morn, find dintre ur- se improtivesc, nu eumva le ar da
masi lui David, dupg evangheliea mea, Dumnezeu pocainta spre cunoasterea
g In care sufer real One in legaturt deplina, a adeverului, 26 Si O. se
ca un facetor de rele, dar cuvintul lui treziasca spre vointa lui seeipand
Dtunnezeu nu este legit. zo Pentru din latul diavolului, vinati find de
aceasta rabd toate pentru cei alert, ca detail].

www.dacoromanica.ro

3.1 4.18.]

EPISTOLA II CATRE TIMOTEIU.

189

Reutatea gi pecatosiea tempurilor din insarcinarea de evanghelist trebue in-

wind fi ameigitorii.
deplinita cu credinciosie.
Cunoaste Anse aceasta, ct in zile A Incredintez inaintea lui Dumnezeu
3 din urmit vor veni timpuri primej- 4 si a lui Christos Iisus care are sa
dioase. 2 Pentru ca vor fi oameni judece vii yi mortt, incredintez atat pe
iubitori de ei 61184, iubitori de ar- aratarea lui cat gi pe imperittiea lui;
gint, laudarosT, inganfati, defilimatorT, z Predict cuvintul, stai de aproape la
nesupusi parintilor, nemultumitori, ne- limp cuvenit la timp necuvenit, mustra,
euviosi, 3 Fara iubire fireascit, ne- cearta, Indeamna eu on ce indelungt
primitori de Invoire, zavistuitorl, nein- rabdare yi invataturA. 3 Cam va fi

un timp cand nu vor suferi invata4 Tradatori, porniti fart chibzuiala, tura sanatoasa, ci dupe ale for pofte
intunecati, mai mult iubitori de pia- Qi vor gramadi invatatori, gfidilati
ceri &cat iubitori de Dumnezeu, fiind la auz, 4 $i de la adever 'et
5 Avend infatisarea temeriT de Dum- vor intoarce auzul, dar se vor abate
franati, neImb)Anzit1, neiubitorl de bine,

nezeu, dar care an tagaduit puterea ei; la istorisirl inchipuite. 5 Tu anse fit
si de acestia departeaza te. 6 Cam treaz in toate, suferA reul, fa lucru de
dinteacestia saint care se vire. in case evanghelist, adeveresti 'ts cu desevirsi robesc femeioare incarcate de pe- sire slujba.
cate, duse de felurite pofte, 7 Tot6 Pentru ca acum am sa 'mi vArs
dauna inviltand si neputend veni nice singele, yi timpul despartirit mele este

odatii la cunostinta deplina a adeve- aproape.


rului. 8 $i dupe cum Iane Qi Iambre
Lupta lui Pavel pentru cumin&
se improtivirl lui Moise, astfel si ace7 Lupta buns, m'am luptat, drumul
stia se improtivesc adeverului, oameni
prapaditi la minte, nelamuriti in ee 'I am facut, credinta am pazit; 8 Inpriveste credinta. 9 Dar nu vor in- sfirTit 'mi este pastrata a indreptatirii
ainta mai departe; pentru ct nebuniea cununa, pe care 'mi p va da in zioa
tor va fi invederatti tuturor, cum a fost aceea Domnul, dreptul Judecator, dar
nu numal mie, ci ei tuturor care an
ti a acelora.
iubit aratarea lui.

indemnare sa remcinem la sfdnta scripVesti, inscircinari fi salutart.


tura.
g Sileste te sa vii curind la mine.
xo Tu Anse 'mi ai urmat de aproape
invatatura, felul victei, hotArirea, cre- xo Cam Dema m'a pitrasit, fiind ca a
dinta, rabdarea indelungit, iubirea, in- iubit veacul de acum, $i a plecat la
gaduinta, xi Urmarirdc, suferintele Tesalonic, Crescente in Galatia, Titn

ce fel 'mi rear' facut in Antiochea, in in Dalmatia;

x x Numal Luca este

Iconia, in Listra; ce fel de urmariri cu mine. Pe Marcu luandu 'I adu


am rabdat, si din toate m'a scapat en tine; pentru ce, 'mi este folositor

spre slujba. 12 Pe Tichic '1 am trimis la Efes.


z3 Venind adu 'mi felonul pe care
'1 am lasat in Troa la Carp, ei cArtile
mai ales pergamentele.
14 Alexandru aramarul multe rele
cend in ratecire pi hind dust in rataza
i toti
Domnul.
care voesc
sa traiasce. en temere de Dumnezeu in Christos lisus urmAriti vor
fi.
13 Oamenl rex inse i amagitori vor inainta spre mai reu, du-

'mi a facut; Domnul va da dupe


14 Iar tu rem6,1 in cele ce ai invt lucrurile lui. 15 Pazeste te Qi tu de
tat si in cele ce ai fost intarit, de oare densul; pentru ca tare s'a improtivit
ce stil de la tine ai invatat. 15 $i cuvintelor noastre.
16 In inteia mea aparare nimenea
fiind ca de nixie copil cunosti scrieri
sante, care pot si te fact intelept spre nu 'mi a venit in ajutor, ci toti m'au

cire.

mantuire prin credinta care este in pArasit; BA nu li se puna in socoteala;

Christos Itsus.
16 On ce scripturA 17 Dar Domnul 'mi stete in ajutor si
insuflata de Dumnezeu yi folositoare me intari, ca prin mine st fie cu des&

este spre invatatura, spre mustrare, vh.sire adeverita predica si sa auza


spre indreptare, spre inteleptire care toate neamurile; si am fost scapat din
este in dreptate, 17 Ca omul lui glua de len. 18 Domnul me va Reaps
Dumnezeu sa fie desevirsit, gAtit de- de on ce lucru ren si me va mantui
mutcindu me in imperatiea lui cea
plin spre on ce lucru bun.

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA C ATRE TITU.


[1. 1-2. 9.
cereasca; Lui fie marirea In veci veci- nay. 21 Sileste te sit vii maT 'nainte
de earns.
lor, amin.
'Ti ureaze de bine Eubul yi Pudente
19 Ureaza de bine Prischi si lui
Acuila gi casei lui Onesifor. 20 E- gi Linn si Claudia si frati totT.
22 Domnul Iisus Christos cu spirirastu a remas in Corint, jar pe Tro190

fim

'1 am lasat in Milet fiind bol- tul ten. Darul en voi. Amin.

EPISTOLA LUI PAVEL CATRE TITU.


introducerea. Dumnezeu nadejdea meintuirif nu este mincinos.
Pavel slujitor al lui Dumnezeu, apostol arise al lui Iisus Christos, po-

I
trivit credintei alesilor lui Dumnezeu
gi cunostintei depline a adeverului care

este in mesura temeri! de Dumnezeu,


a Pe temeiul nedejdit de vieatI vecinicit, pe care a faglduit o ma! 'nainte

is Unul
dintre densi, ensure un profet al lor a
zis: Cretani sant totdauna mincinos!,
castig urit cele ce nu trebue.

feare rele, pantece nelucratoare.

13 Do-

vada aceasta este adeverat6. Pentru


acest cuvint mustreaza aspru ca sa
fie sanatosi in credinte., 14 Ne indreptand ei luarea aminte la istorisir!
inchipuite Iudeestt si la porunel ale
oamenilor care 'si intorc fata de in

de veacurl vecinice nemincinosul Dum- adever.

15 Tot este curat celor curat!, iar


3 Iar la timpurile sale cuvenite a facut cunoscut cuvintul sea in celor necurati si necredinciosI nimic
predica, ce 'mi a fost incredintata mie nu este curat, ci nectiratii be este atat
dupe porunea Mantuitorului nostru mintea lor cat si stiltnta de sinele a
nezeu,

Dumnezeu,

4 Lui Titu adeveratul lor.

16 Ei marturisesc ca stiu pe

fin in mesura credintei de obste. Dar Dumnezeu, dar tagaduesc prin lucrnsi pace de la Dumnezeu Tatal si de la rile lor, uriciosi find si nesupusi si
spre orI ce lucru bun nehimuriti.
Christos Iisus Mantuitorul nostru.
Despre ocuparea slujbelor fi despre disci- Sfaturf pentru batrine, batrine, tinert,
plina bisericesca in Greta.

slugf.

5 Pentru aceasta te am lasat In

Dar to vorbecte cele ce se cuvin


Creta, ca sa intocmestI maI departe 2 invateturei sanatoase: a Ca bacele remase InapoI si sa, pui in fie care trini sa fie trezi, cinstiti, cuminte, saoras preoti, cum en 'ti am rinduit, nAtosl In credinta, la iubire, la nab6 Daca este cineva fara vine, barbat dare; 3 Batrinele asemenea sa fie in
al unei singure femei, avend coph cre- infatisare cuviincioase, nu zavistuidinciosi, nn In invinuire de desfranare toare, nice robite de yin mult, invatlsau nesupusf. 7 Pentru ca episcopal toare de bine, 4 Ca sit cumintiasca
trebue sa fie fail vini ca eeonom al pe cele tinere sit 'si iubiasclt barbati,

lui Dumndzeu, nu placend siesi, nu sa 'si iubiasca copit, 5 Sa fie cupornit la manic, nu dat vinului, nu minte, curate, casnice, bune, supuse in
deprins sa, bate., nu dat la castig urit, ai lor barb ate, ca sa nu fie defaimat
8 Ci primitor de oaspeti, iubitor de cuvintul lui umnezeu.
bine, cuminte, drept, cuvios, infranat,

6 Asemenea indeamna pe maT tig Tinendu se de cuvintul credincios nAri sa fie cuminte 7 In toate artpotrivit inve,teturei, ca sa fie in stare tandu te pe tine ensuti ca chip de Inatat ca sat indemne pe temeiul invata- cruri bune, ea nestricaciune in invetaturei sanatoase, cat si sa, mustre pe ture., ca buna cuviinta, 8 Ca cuvint
sanatos neprimitor de invinuire, penvorbitori improtiva.
xo Caci nesupusl, vorbitori indesart trn ca eel care este improtiva ea se
si amegitori stint multi, maI ales cei ru,,dneze, neavend sa zica nimic reu
din taerea imprejur, xx Carora tre- despre no!.
bue a le astupa gun., ea uni care dag Indeaninci pe slugi sa fie supuse
rapIng toate casele invAtand pentru la ai lor stapinI, sat fie in toate bine-

www.dacoromanica.ro

2.10 - 3.15.]

EPISTOLA C ATRE TITU.


191
plrieute, sit nu respunzl improtivh, iubirea de oamenT a Mftrituitorului noio Sit nu dea ceva la o parte pentru stru Dumnezeu, 5 Nu din lucrurile

densele, ci sa arate on ce bunt, ere- cele din dreptate pe care le am facut


dintl, pentru ca el impodobiasct, in noT, ci dupe a sa mila ne a mfintuit
toate inva.tatura care este a Mantuitorului nostru Dumnezeu.
Harul mantuitor s'a dat tuturora.
ix Cad darul mantuitor al lui Dum-

prin bate de naotere de a doa oath of


prin inoire de spirit ant, 6 Pe care
'I a turnat peste noT cu bogiitie prin
Iisus

Christos

Mtintuitorul

nostru,

7 Ca Indreptatip find prin darul lui

nezeu s'a aratat tuturor oamenilor, sa ne facem potrivit nAclejdii moote12 Invittandu ne, ea lepadand necu- nitorT de vieatl vecinicl.
cerniciea oi poftele lumeoti sit traim
intelepteote of drept pi cu temere de Felurite sfiltuiri, insarcincirt $i salutifri.
Dumnezeu in veacul de acum,

i3 A-

oteptand fericita nadejde Qi argtarea


maririi a marelui Dumnezeu oi a
Mantuitorului nostru Christos Lens,
14 Care s'a dat pe sine pentru nol ca
sa ne scape de on ce faxadelege of sa
'oi curatiasel sieoi un popor al sell,
rimnitor de lucruri bune.
15 Acestea spune pi indeamnl ei
mustra cu on ce punele in cale. Nimenea sit nu te despretuiasel.
Ascultarca de autoritate. Sa ariitiim

leap de on cine bleindefe.

8 Credincios este cuvintul, ci hotit-

rese ca to sit te rosteoti cu incredere


despre acestea, ca cei care s'au lucrezut lui Dumnezeu se, poarte grip, a
ocroti lucrurT bune. Acelea stint bune
Qi folositoare pentru oamenl; g Iar
de cercetlri nemintoase yi de inoirrirT
ale neamulni pi cearta Qi lupte legiste
ferecte te, pentru cit mint nefolositoare
degarte. to De omul desbinAtor
dupe inteia qi a doa mustrare fereote
oi

te,

ii De oare ce ctit ca unul ea

acesta s'a alAtut Qi pecittueote Sind de


sine osindit.

Ada le aminte el fie supuoi stripi12 Cand vol trimite pe Artema in


nirilor, dregatoriilor, sa asculte, sa tine sau pe Tichic, sileote te sa vii la
fie gata spre orl ce lucru bun. 2 St, mine in Nicopole; cats acolo am gasit
nu defaTme pe nimenea, sa fie neghlce- cu cale sit ernez.
13 Pe Zena legiN Ron, invoitori, aratand onT ce blan- stul

pi

pe Apoline trimite mai 'nainte

d* care top oameni. 3 Pentru ca cu ingrijire, ca el nu le lipsiasca nici noT eram alta (lath, nepriceputi, mic.
14 Si sit invete of ai nootri ca
neascultatori, find duoi in ratacire, sa ingrijasca de luerurT bune pentru

shijind poftelor gi feluritelor placer', trebuintele neapitrate, ca el nu fie nepetrecend viectta in reutate i pismuire, roditorl.

uriti fiind, uni pe alti urindu ne.


Baia renascerei.

4 Dar cand s'a aritat bunItatea

pi

15 Te irabrfitiyazt, top care stint


cu mine. FA urari de bine celor care
ne iubesc in credintI. Darul cu voi
top. Amin.

EPISTOLA LUI PAVEL CATRE F1LEMON.


Domnul Iisus Christos. 4 Multumese
.Pavel lauda pe Filemon fi mijloceste ca totdauna Dumnezeului meu, aducendu
sa erte pe Onesint robul s6u, primindu '1 'mi aminte de tine in rugaciunile mete,

iaraqi ca pe un frate in Domnul.


5 Anzind de iubirea ta oi de credini Pavel legat al lui Christos Iisus ciooiea pe care o ai entre Domnul Iisus
of Timoteu fratele lui Filemon, iubitul pi catre top Anti, 6 Ca impArtaoirea
gi Impreunit lucratorul cu noT, 2 Si cu credinclooiea ta sit se fact, lucre.Appii sort, noastra yi lui Archip, ootea- toare pentru Christos in cunoacterea
nul nostril impreuna cu noT, of biseri- deseviroita a oil carui bine ce este
cei in casa ta. 3 Dar voe i,pace de Intru vol; 7 Cacl multi bucurie ci
la Dumnezeu Tatal nostru ci de la minglere am avut in iubirea ta, fiind

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATES FILEMON.


11.8 25.
ca inimile santilor an fost ulurate prin tie #i in trap #i in Domnul. x7 Dect
dace me ai parta#, prime#te '1 in tine
tine, frate.
8 De aceea, de#1 avend IndrAsneale. ca pe mine. 18 1ar dace te a pitgu192

in Christos ca se. 'ti poruncesc ce se


g Te rog mai mult pentru
cuvine,
iubire; astfel fiind eu, ca Pavel batrin,
iar acum gi legat al lui Christos Iisus,
to Te rog pentru copilul meu, pe care

bit in ceva sau datoreaza, pane aceasta in socoteala mea; sg Eu Pavel


am scris cu mama mea, en voi plati,

sit nu IT zic ca chiar tu ensuti


20 A#a,
'I am nascut in legaturile mele, pe frate, eu ay avea folos de tine in
era Domnul; u#ureazA. 'mi inima in Chriii Care altil data
Onesim,
ca

'mi remal mie anche dator.

nefolositor, dar acum #i tie qi mie fo- stos.


lositor, pe care 'N '1 am trimis inapol,
21 Incredintat fiind de ascultarea
x2 Pe densul, adecA inima mea.

x3 Eu

ta 'ti am scris, ctiind ca vel face #i

peste cele ce zic. 22 In acela# timp


Anse gate#te 'mi gi case de poposire;
cAci niiditjduese ca prin rugliciunile
voastre voi fi daruit voe.
23 Te imbrittipza Epafra cal prins
imprenne. en mine in Christos Erma,
24 Marcu, Aristarch, Dema, Luca, Unpreuna lucrator cu mine.
25 Darul Domuului Iisus Christos
mai vIrtos mie, i cu atat mai mult cu spiritul vostru.

voiam sg '1 tin la mine, ca sit 'mi sin jiasca pentru tine in legaturile evanghelil,
x4 Dar fare. incuviintarea ta
comic n'am volt sit fac, pentru ca binele de in tine sit nu fie ea de snit, ci
de bung voie. 15 Cad poate pentru
aceasta s'a despartit putin timp, ea sit
'1 aibi vecinic,
x6 De acum nu ca
rob ci mai sus de rob, ea frate iubit,

EPISTOLA CATRE EBREI.


qi sceptrul dreptatil este. sceptrul imDumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul peratil tale. g Iubit ai dreptatea qi
seu care este peste toate, mull mat pe ai urit nedreptatea; de aceea, Dumnesus deceit angeri chiar.
zeule, Dumnezeul ten te a uns pe tine
.1. Dupe ce in multe pArti qi in multe cu untdelemn al bucuriT mai pe sue
chipuri vorbi Dumnezeu do demult de part* tei." io Si: Tu Doamne,
parintilor in profeti, la sfirlitul acestor in inceput intemeeat ai pamentul, ci
zile ne vorbi in Fiul, 2 Pe care 'I a lucruri ale mainilor tale sant cerurile;
pus peste toate raoltenitor, prin care rr Ele vor peri, dar tu retail pururea;
Qi facu veacurile; 3 Care fiind etre; #i toate ca o hainA se vor invechi,
lucire a mariril lui #i chip al fiintei lui 12 Si ca pe un vestment le vel schimba
qi ducend toate cu cuvintul puteril ci schimbate vor fi, dar tu acela# ectt
sale, dupe ce siivirqi curatire de pe- qi ani tei nu vor inceta."
cate a #ezut d'a dreapta mariril in cele
13 Si catre tine dintre angeri a zis
de sus, 4 Fiind facut en atat mai vre odata: *ezi d'a dreapta inea pane
bun deceit angeri cu cat a motItenit ce vol fi pus pe vrajmaill tei scaun al
nume mai deosebit cleat clen#i.
picioarelor tale?" 14 Nu stint oare
5 Cad carui dintre angeri a zis vre tots spirite slujitoare trimise spre slujba
odata: Fiul men east' tu, eu azi te am pentru cei care au BA moqteniascit mannAseut?" Si iarit is Eu voi fi Tata tuirea?
#i el 'mi va fi Fin?"
6 Si child va fi adus iar in lume pe Suntan datori sit ascultam de cuvintul
lui Christos.
Inteiul nascut zice: Si sa, se inchine
lui to ti angeri lui Dumnezeu."
,) De aceea trebue ca noT cu atat mai
7 $i de anger' zice: Cel ce face G mult sit luam aminte la cele auzite,
pe fingeri Bei venturi gi pe slujitori sei ca nu cnmva sit ne strecuram pe langl
pea de foe,"
ale. 2 Cad dace cuvintul vestit prin
8 Ian de Finl site: Tronul ten, angeri a fost temeinic, Qi on ce abaDumnezeule, este in veacul veacului, tere 8i neascultare a luat dreapti

www.dacoromanica.ro

2. 3-3. 18 s

EPISTOLA CATRE EBREI.

193

3 Cum vom sclpa noT,


data vom fi fost nepasatorT la o ast- Christos este mat mare de cat Moise.
fel de mkntuire? Ca una care, vestita Daca abaterea de la legea lui Moise nu
find din inceput prin Domnul, fu ade- reincine nepedepsita, cu atilt mai putin
verith intre noT de cei care Emil* nu rentane nepedepsita abaterea de la
resplatire,

legea lui Christos.

Dand Dumnezeu dovadh la aceasta


impreunii. cu densi prin semne i minunl Qi felurite puteri gi prin ale

vointh.

turisirii noastre, la Iisus,

De aceea, frati santi, phrtasT ai

chemttrii ceesti, indreptatt luarea

spiritului sant impartirl dupe a lui aminte la trimisul i archiereul mrtr-

2 Care este

credincios celui care it rindui, dupe

Calea lui Christos prin suferinte la cum si Moise era credincios in toata
marire.

5 Pentru a nu Angerilor a supus

casa lui.

3 Pentru ea acesta a fost invred-

Dumnezeu lumea viitoare dcspre care nicit de mai mare marire decit Moise,
vobim. 6 Dar a tnartuisit oars tine dupe cum are maT multa cinste deckt
undeva zicend: Ce este omit! eh, 'ti casa eel care a clIdit o desevirsit.
aduci aminte de densul? Sau Fiul omu- 4 Cad on ce cash. este desevircit el&
lui ca to uiti cu luare aminte spre el? ditti de cineva, dar Dumnezeu este
ry Pusu '1 ai putin timp mai pe jos do care clhdi desevirsit tot. 5 Si inAnger', cu marire Qi cinste '1 ai incu- teadever Moise era credincios in toath
nunat, si 'I ai pus peste lucrurile mdini- casa lui ca slugh spre a da dovadh de
lor tale, 8 Tot ai supus sub picioa- cele ce erau sa fie vorbite, 6 Chrirole Iii." Dar prin aceea Crl, a supus stos Anse ca Fin este credincios peste
lui pe toate, nimic n'a Ihsat nesupus casa lui, a chrui cash santem noT, data
lui; acum Anse nu vedem incite pe vom fi tinut pene la sfirsit nesfieala
toate supuse lui; g Dar vedem pe temeinich si cuvintul de lauda al niteel pus putin timp maT pe jos de an- dejdil.
gerT, pe list's, eu marire gi cinste in7 De aceea, dupe oum zice spiritul

cununat pentru patima mortii, cum sant: Astazi data yeti fi auzit glasul
prin darul lui Dumnezeu gusts moarte
pentru fie care.
to CheT se cuvenia lui, pentru care
sant toate pi prin care sant toate, fiind

8 Nu invirtosati inimile voastre


ca in intaritare, ca in zioa ispitirii in
pustie,
g Uncle me" ispitira phrinti
voctri spre incereare, si vezura lucrueh dose multi fiT la mhrire, sit desevir- rile mele patruzeci de anT.
to De
lui,

siasea prin patimT pe incepetorul man- aceea m'ain superat pe neamul acesta,
tuiril lor. xx Pentru ch. si care gin- Fjti ant zis: totdauna sant ratacitl cu
teste si care sant santiti dintr'unul inima; dar ei nu cunoseurh chile mele,

sant toti; de aceea nu se rusineaza ca xx Cum am jurat in mkniea mea: nu


is Zicend: vor intra in repausul men." 12 lamp
sit 'i numiascit frati,
Spune voi fratilor mei numele ten, aminte, fratilor, nu cumva va fi in ciin mijlocul bisericei to vol Ihuda;" neva dintre voi inimh rea de necre-

Si iar: En me voi Increde

in-

dintit ca sit se depitrteze de la vial

find cal copii an avut impartitsire de


singe si trup, si el se impartasi de ele
in chip foarte apropieat, ca prin moartea sa sa desfiiinteze pe eel care are
stapiniea mortii, adech pe diavolul,
is Si SR scape pe acestia cati de frica

anche: Astlizi", ca sa nu fie invirto-

16 Cad negresit nu de Angell


are grip., ci de urmaci lui Abraam are
grija. 17 De aceea trebuia ca intru
toate sit fie nsemenat fratilor, ca eh fie
milos gi eredincios archieren in cele
catre Dumnezeu, spre a isphsi pecatele

lui, nu invirtosatT inimile voastre ca


in inthritare."
16 Cine inthritarh dar, desi auzirh?

x3

tr'ensul;" $i, iar: Iath en si copii pe Dumnezeu, i3 CI indemnati ye uni


care 'mi a dat Dumnezeu." 14 Deci pe alti in fie care zi, pene ce se zice
sat cineva dintre vol prin insalheiunea
pecatului; 14 Cad ne am facut phr-

tasi ai lui Christos, numal data vom

ti tinut inceputul temeinic al incederiT


pene la sfirsit. 5 Prin aceea eh se

mortii in toata vieata erau tinuti in zice: ,,Astazi data vett fi auzit glasul
robie.

Dar n'ad fost toti care esisea din

Egipt prin Moise? 17 Si pe tine se


super& patruzeci de ant? Nu oare pe
poporului. i8 Cad pentru aceea ch. cei care pecatuiserh ale chror trupuri
a suferit, fiind ensusi ispitit, poate sa chzura in pustie? 18 Si carora se
juril ea u'au sit intre in repair al
ajute celor care stint ispititi.

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE EBREI.


[3.19 -0.1
lui, daca nu celor care nu ascultaril? noastre, afarA de pAcat. i6 Deci sit
x9 Vedem dar ca nu putura sa intre ne apropiem cu incredere de trouul
pentru necredinta.
darului, ea EA luam mill gi sa atiam
clan spre ajutor la timp cuvenit.
Idepausul fagaduit Iudeilor este dat celor care cred in Christos. Puterea cu- Christos este archiereu in veci, preot ca
vintului lui Dumnezeu. Despre archie- Melehisedec. Pentru eel mart este treriea lui Christos.
buinta de hrana tare, pentru cei said
194

de lapte.
A 4)ecT, fiind ca remane anche fagAduintA spre a intra in repausul lui,
Pentru cl, orl ce archier en, find
sa ne temem ca nu cumva Ea pant ci- 5 luat dintre oameni, este p us pentru
neva dintre vol ca a remas in urma. ament in cele catre Dumnezeu, ea EA
a Cad fagaduintil avem negregit, dupe aduca damn gi jertfe pen tru pecate,
cum gi aceia; dar cuvintul ce fu auzit 2 Putend fi ingaduitor catre eei nenu le folosi, fiind cif n'a fost amestecat gtiutorz gi ratacitorl, fiind cif gi el
cu credintA la cei care auzira. 3 Cae1 ensagi este impresurat de slabioune,

intram in repaus cei care am crezut, 3 Si pentru aceasta dator este, dupe

dupe cum a zis: ,,Cum am jurat in cum aduce pentru popor, aga gi pentru
maniea mea: nu vor intra in repausul
meu", degi lucrurile erau acute de In
intemeerea lumii. 4 Pentru ca a zis
unde va despre zioa a saptea astfel:
Si s'a repausat Dumnezeu in zioa a
gaptea de toate lucrurile lui." 5 Si
in acest /oc iaragt: ,,Nu vor intra in

sine sit aducA pentru pecate.


4 Si nimenea nu 'ci tea siegi cinstea

Intro uni inteensul, gi cei mai d'inainte


care avura fagaduinta n'au intrat pentru neascultare, 7 Iar hotaragte o zi
,,astAz1", zicend in David dupe a.tata
timp, cum s'a spus mat 'nainte: AstAzi

dupe riudniala lui Melchisedec."


7 Care in zilele trupului sett, Sind
eif aduce cued gi rugAciunt stti.ruitoare

aceasta,

ci chemat fiind de Dumne-

zeu, dupe cum gi Aaron. 5 Astfel pi


Obviates nu se marl pe sine &sag' ce
sa fie facut archiereu, ci eel care vor-

bi catre densul: Fiul meu egtt tu, en


azi te am nascut;" 6 Dupe cum gi
6 Decl find ca remane anche sit in alt loc zice: Tu egtt preot in veac

repausul meu."

daca veil fi auzit gland lui, nu invirtogat1 inimile voastre." 8 Cad daca
lisus 't ar fi dus la repaus, n'ar vorbi
Dumnezeu dupe acestea de alta zi.
g Dect dar remane anche repaus de

cu strigAt tare gi lacraml catre acela


care putea sa '1 scape din moarte, gi

ascultat fiind pentru temerea sa de


Dumnezeu,

8 Degi Fin fiind, invata.

ascultare din cele ce patimi, g Si


desevirgit fiind se fAcu tuturor care
asculta de densul pricinuitor de man-

xo Numit find de
ro Cad tine a intrat in repausul lui, Dumnezeu archiereu dupe rinduiala

sambetA pentru poporul lui Dumnezeu. Wire vecinica,

acela s'a gi repausat de lucrurile sale,


dupe cum Dumnezeu de ale lui.
II Sa ne sirgnim dar ca sa intram
in acel repaus, ca nimenea sa nu cada
in aceeagi pilda a neascultarit.
12 Pentru ca viu este cuvintul lui
Dumnezeu gi luerator gi mat tAtetor

decat ort ce spade cu doe taigurt gi

patrunzend pone desparte suflet gi spirit, rosturt gi mAduve, gi judecator

al gandirilor gi al gindurilor inirnei;


x3 tii nu este faptura ascunsa inaintea
lui, chiar toate stint goale gi descoperite ochilor lui, catre care avem cu-

vintul.
14 Dect avend archiereu mare care
strabatu ccrurile, pe Iisus Fiul lui
Dumnezeu, sit tinem cu tarie marturisirea. 15 Pentru ea nu avem archie-

lui Melchisedee.

II Despre care avem malt sa vor bim gi cu anevoe sa spunem lAmurit,


find ca v'ati facut intarzietor1 cu auzurile. rz Cact vot trebuind chiar sa
fits invatatort de mult tirhp, iaragi
avetl trebuinta ca eineva sa ye invqe
cele d'inteiu inceputurt ale cuvintelor
lui Dumnezeu, gi v'att facut avend
trebuinta, de lapte, nu de hranA tare.
x3 Pentru c3 tine se impartagegte numat din lapte este ncgtiutor de cuvIntul de dreptate, cast este copil; 24 Iar
hrana tare este a celor desevirgitt, care
prin deprindere au simturile destotnice
spre deosibirea binelui gi a reului.
Feresce te de a te abate de la credinfa.
A De aceea lAsand invatittura incepA-

ren care nu poate suferi impreuna la u toare despre Christos sa inaintam

slabiciunile noastre, dar archiereu ispi- cu sirguinta spre desevirgire, ne punend


tit flint' in toate pot' it ascmcnarit vol iaragI temelie cu uocamta de la-

www.dacoromanica.ro

0. 2-7. 14.]

EPISTOLA CATRE EBREI.


195
cu credinta in Dum- care o avem ca ancorit neclintita si
crurY moarte,
nezeu, 2 Cu invatatura despre bote- temelnica a sufletulni Qi intrand inaunzurt, qi punerea matnilor, si invierea trul catapetasmei, 20 Unde a intrat
mortilor, Qt judecata vecinica. 3 Si pentru not Iisus, ca inainte mergetor,
aceasta o vom face, numai data Dum- fiind fecut dupe rinduiala lui Melchinezeu de. voe.
sedec archiereu in veac.
Qi

4 Cad este cu neputinta, pe cei

care an fost luminatt odate. $i au gu- Melchisedec este mai mare deceit Abraam
stat darul cerese Qi s'au facut partast fi Levitt. Christos este archiereul nostru
desevirqit in veac.
ai spiritului sant 5 Si au gustat euCad acest Melehisedee imperatul
vintul bun al lui Dumnezeu $i puterile
veacului viitor,
7 Salemului, preotul lui Dumnezeu,
6 Si care an cazut, a 'i inoi iarest celui prea halt, care intimpina pe
spre pocilinta, fiind ca ei restignese din Abraam intorcendu se acesta de la
uou lorust pe Fiul lui Dumnezeu Qi '1 taierea imperatilor $i '1 bineeuvintai,
dau de pilda. 7 Pentru ca pamentul, 2 Caruia kit zectuialit din toate im-

care a but ploaea ce vine adesea perti Abraam, insernneaza mat 'nteiu
peste densul $i care naste verdeata fo- imperatul dreptatil, iar apol

Qi

imp&

lositoare acelora pentru care $i este ratul Salemului, care este imperat al
lucrat, Tea parte la binecuvintare de pecit, 3 Fart tate, far/ muma, fere,
la Dumnezeu; 8 Iar facend spiny $i istorisire de neam, ne avend nict inpitlemida nu este gesit bun $i a proape ceput al zilelor nict sfirsit al vietei,
de blestem este, sfirsitul lui este spre dar eu totul asemenat fiind Fiului lui

Dumnezeu, remane preot pururea.


ardere.
4 Vedett dar cat de mare este aceindemnare sit remeinem statornici r,i 0 sta, caruia chiar zectuiala 'i dete Aavem incredere in fagliduinfi.
braam din cele mat bune, el patriarg Dar slintem incredintatt despre chul! 5 Si inteadever cei din fie lui

vol, iubitilor, de mat bune lucrurl $i Levi care primesc pteotiea an potrivit
care in de mantuire, Qi data vorbim legit porunca ea sa lea zectuiale. de la
astfel. to Cad Dumnezeu nu este popor, adecit de la frati lor, macar ct
nedrept ca sit uite lucrul vostra $i fi aceftia au esit din coapsa lui Aiubirea pe care att aratat o pentru nu- braam; 6 Iar eel care nu '$i trage
mele lui, prin aceea cif ate slujit san- neamul dinteensi a luat zectuale, de
tilor $i slujitl. ii Dorim dar ca fie la Abraam, $i a binecuvintat pe cel
care dintre voe st arate aceeast rivna care are fagaduintile. 7 Fitra vre un
pentru increderea deplina a nadejdit cuvint de improtivire dar, cel mic este
pene la sfirsit, 12 Ca ea nu fitt in- binecuvintat de eel mare. 8 Si aci
tarzietort, dar urmatorT ai celor care oameni muritorl lean zeciuelt, iar acolo
prin credinta $i indelunge rabdare mo- unul care este dovedit ea trateste luC
zeciuialii. 9 Si cum am (Pee, prin
stenesc fitgeduintile.
13 Cad Dumnezeu and a dat ft- Abraam a dat zeemiala $i Levi care
geduintt lui Abraam, fiind ce, nu avea lea zectuell; so Pentru cit era anche
sa jure pe nimenea mat mare, jure. pe in coapsa tatelni seu, sand '1 intim54 Zicend: cu adeverat bine- pina Melchisedec.
sine,
it Dect dar, data era desevirsire
cuvintand to vol binecuvinta si imulpentru ca po55 Si astfel, find prin preotiea levitica,
tind to vol
ca avu indelunga rabdare, dobindi fa- porul pe temeiul ei a primit legea

gitdui n t a.

ce trebninta mat era ca dupe rinduiala

Melchisedec sa se ridice un altfel


16 Pentru ca oameni jure. pe eel
care este mat mare, $i juramentul le de preot si nu 0 zice preot dupe rimeste sfirsit spre statornicire a on emu duiala lut Aaron? 12 Preotiea dar
cuvint de improtivire; 57 In aceasta fiind schimbate, este de neaparata treDumnezeu, voind st arate mat molt buinta ea se face Qi o schImbare a
mo;tenitorilor fegaduintei nestramuta- legit. 13 Cad acela, eu privire in
rea hotaririt lui, mijloci prin jurament, care sant zise acestea, s'a impartisit
18 Ca prin doe fapte nestriimutate, in de o altfel de semintie, de la care nicare este cu neputinte, ca Dumnezeu menea n'a slujit altarului; 14 Pensit fi mintit, sit avem indemnare puter- tru et este foarte invederat ce. din
nica not care am scapat ca sa tinem Iuda a reserit Domnul nostru, ,eu pricu tarie nadejdea push inainte, r9 Pe vire la care semintie Moise nu. zisf

www.dacoromanica.ro

[7.15-0.4.
EPISTOLA C ATRE EBREI.
3
Cam
on
care
archiereu
este pus
nimic despre preott. x5 Si anche cu
malt mai cunoscut este, data dupe ase- ca sa aduca daruft gi jertfe, de aceca
menarea lui Melchisedee sc ridich un era de ncaparata trebumta ca gi acesta
astfel de preot, i6 Care s'a fficut nu sa fi avut ceva ce sa aduca. 4 Daca
dupe legea unei portinct trupeTti, ci dar ar fi pe pamont, nisi n'ar fi preot,
196

dupe puterea unei viett neperitoare. fiind en Bunt cei care aduc potrivit
17 Cad este dovedit cii tit egti preot legit darurile, 5 Ca uni care slujesc

in veac dupe rinduiala lui Melchi- unei inehipuiturt gi unei timbre a santuarului cense, dupe cum a primit
sedec".
i8 Pentru ca o desfiintare a unei dumnezeeasch porunca Moise sand era
porunci ce a fost mat 'nainte se face sa infiinteze cortul, cad zice: Tea
din pricina slabiciunii gi a nefolosului seama, vet face toate potrivit chipului
ig
Cad legea n'a desevirgit ce '0 a fost aratat pe muntele" Sinai;
ei,
nimic
ci se face o intrare peste 6 Acum Anse a dobindit slujbil. preodensa a unei nhdejdf mat bune, prin teasel mar deosebit en cat este gi
care ne apropiem de Dumnezeu.

mijlocitor al unui Agezarnent mat bun,

20 Si intru cat s'a facut preot nu ca unul care este legiuit pe temeiul

fat% sevirgire de jurament,


pentru faghduintilor mat bune.
7 Pentru ch data aceia inteiul Aqech aceia an fost faeutt preott farh sevirgire de jurament, 21 Jar el cu se- zciment era desevirgit, nu se dada lot
virgire de jurament a fost flout preot pentru al doilea. 8 Dar mustrandu
zice: Tata yin zile, zice Domnul, gi
prin eel care zice chtre (Mitsui: Jurat
a Domnul gi nu se va cai; to egtt vol alchtni nn non Agezament fata de
preot in veac" dup6 rinduiala lui Mel- casa lui Israel gi fay'', de casa lui Iuda,
chtsedec.
22 Intro atat s'a &cut 9 Nu ca Agezamentul pe care it facui
liens chezag al unui mat bun Agezh- phrintilor tor, in zioa child 'i am apu
merit.
cat de mA.nh ca eh, 'i scot din pamen23 Si aceia inteadever att fost mat tul Egiptului, cif ei nu sthruirh in Agemulti facuti preott pentru aceea eh. zamentul men, de aceea gi en nepasaBunt impedieati prm moarte ea sa re- tor am fost de dengi", zice Domnul,
mAnh;
24 Dar el pentru aceea ca ro Ca acesta este Aezamentul pe care
reinfine in veac are preotiea nestramu- '1 vol intocmi easel' lui Israel. Dupe
tata; 25 De aceea poate gi elf man- acele zile, zice Domnul, punend legile
tuiasch cu desevirgire pe cei care se mile in gA,ndul tor, gi pe inima for le
apropie printeensul de Dumnezeu, vol inserie gi vol fi for Dumnezeu, gi
Sind totdauna viu spre a mijloci pen- ei 'mi vor fi popor.
r Si n'au sa
tru dengi.
mat Inv* fie care pe cetateanul seu.

26 Cad astfel de archiereu se en- gi fie care pe fratele sett mend: cuvenia pentru not, curat, furl reutate, noagte pe Domnul. Ca tot' me vor enfara pata, deosebit de pecatogi, gi fiind noagte de la mic pea la mare ai tor.
mai sus deeht cerurile, 27 Care nu 12 Ca vol fi milostiv la nedreptatile
are in fie care zi neaparata trebuinta tor, gi nu 'mi vol mat aduce aminte de
sa aduca, ca archierei, jertfe mat pecatele for ft: de fdradelegile tor."
'ntein pentru pecatele sale, spot penr3 Prin aceea cli zice un Non"
tru ale poporulut; cad a facut aceasta Asezanzent a invechit pe Inteiul Asezaodath pentru totdauna aducendu se mint; tar ce este invechit gi batrin
jertfa pe sine ensugl. 28 Cad legea este aproape de perire.
pune archierei oameni care an slAbieiune, tar cuvintul juramentului sevir- Deosebirea intre santuarul pamentesc si
cit care fu in urma legit pune pe Fiul eel ceresc. Ispdsirea dupe legea lui Noise
nu este desevirsitoare; dar ispasirca fadesevirgit in veac.
Archi,ereul nostru ceresc este mijlocito-

cutd de Christos este desevirfitoare.


inteadever avea gi inteiul Asez4-

rul unui nou Asczament mull mai bun y mint hotarirl pentru slujba dumnedeccit cel vechiu.

zeeasch gi santuarul phmentese.

2 Ca-

Iar virf la cele ce zicem este: avem et fit intocmit un cort inteiul, in care
astfel de archiereu, care s'a agezat se cilia sfesnicul gi masa gi puterea
d'a dreapta tronulni maririt in cerurt inainte a painilor, care cort se cheamh
2 Ca preot jertfitor al santnarului ade- /oc stint. 3 Iar dup6 a doa catapeverat gi al cortultti adeverat pe care tasma fu intocmit un cort care se
'1 a infipt Domnul, tar au om.
chearna kic prea sant, 4 Av6nd tit-

www.dacoromanica.ro

9. 6-10. 7.]
EPISTOLA C ATRE EBREI.
197
ntaetoare de aur ai chivotul AozI- tot poporul, 20 Zicend; acesta este
rnentului ferecat peste tot cu aur, in singele Aaezamentului pe care '1 a pocare era tin vas de aur avend mans, runcit voe Dumnezeu." 21 i stropi
ai toeagul lui Aaron care odreslise ai asemenea cu singe cortul ai toate va-

5 Iar d'asu- sele pentru slujba dumnezeeasce. 22 Si


pra lui Cherubimi mitriril umbrind aproape toate stint prin singe euretite
tablele Aaezeraentului,

ispasitorul; despre acestea nu este actin, potrivit legit, ai fart versare de singe

de vorbit en deamenuntul.
6 Astfel fiind intocmite acestea,
preoti inte totdauna in inteial eort seviraind slujbele durnnezeeatl, 7 Iar
in al doilea odata pe an numat archie-

nu se face ertare.

23 Deci este inteadever de neapitrate trebuinte ca in-

chipuitura celui ce este in cerurl sa


fie curetite prin acestea, iar ensue!
cerescul santuar sd fie serbatorit prin

reul, at fare singe pe care '1 aduce mai butte jertfe decat acestea.
pentru sine ai pentru ale poporului
24 Pentru el Christos infra nu in
greardi din neattinte, 8 Invederand locul eel prea sant facut de maini, inspiritul sant aceasta: ca calea locului chipuiture a celui adeverat, ci chiar in

celui prea sant se,' nu fie anche aretata, cer, ca sit se infatkeze acum pentru not
pe cat timp mai ate inteiul cort, g Ca Inaintea fetei lui Dumnezeu; 25 Niel

unul care este o asemenare fate de nu intro in cer ca se se aduce de mai


timpul de acum, potrivit caruia cort multe or! jertfe pe sine ensual. dupe

se aduc darurl Qi jertfe ce nu pot de- cum intra archiereul in fie care an eu
sevirai in atiinta de sine pe eel care singe strein in locul eel prea sant,
face slujbe dumnezeeasee, to Fiind 26 Fiind ca altfel trebuia ca el se. fi
pe hinge manerai ai beuturl gi felurite petimit de mai multe ori de in tatespalArl, numal intoemirl ale trupului meerea lumil; acum dar la sfircitul
puse One In timp de indreptare.
veacurilor s'a aretat o singurti data
xi Iar Christos, venit archiereu al spre desfiintarea pecatului prin jertbunurilor viitoare, prin eortul mai mare firea sa. 27 Si intru cat este hotitrit
ai mai desevirait, nu facut de mane, oamenilor sa moarti, o singure data,
adeca an al acestei fepturi, 12 Nici iar dupe aceea judecatil, 28 Astfel
prin singe de tapi ai vitei, dar prin ai Christosul, Sind o singnre date aduc
singele sea intra odate pentru tot- jertfa ea se in/ature pecatele multora,
dauna in locul eel prea sant, dupe ce de a dos oars fare pecat se va arAta
dobindi rescumperare vecinica.

13 Ca- celor care cu staruinta '1 aateapte spre

d dace singele de tapi ai de tauri ai utantuire.


a junicei eettuail, ce stropeate pe cei
spurcati, santeate spre curatirea tru- Legea este umbra Age amentului nou.
pului, 14 Cu cat mai mult singele Jertfele ispasitoare ale legit si aderelui Christos, care prin spirit vecinic se rata jertfa ispasitoare a lui Christos.
aduse pe sine desevirsit lui Dumnezeu, Jertfele sant desfiintate. Mare este peva curati eunoatinta de sineve a voa- deapsa celor care a abat de la invdLauda credinfei sta.
eta de lucruri moarte, ea se slujitl ftitura evanghelii.
tornice.
viului Dumnezeu.
15 Si pentru aceasta este mijlocitor
ch legea avend o umbra
al unui Aaezement nou, ea prin aceea IOPentru
a bunurilor viitoare, nu enseai
ca.' se flea moarte spre rescumperare icoana lucrurilor, nu poate nicl o data
de abaterile de sub inteiul Aaezament, prin aceleaal jertfe in fie care an, pe
se lea cei chemati fageduinta mocte- care le aduc neincetat, sit deseviraiasea
nirit vectnice.
16 Cita unde este pe cei care se apropie; 2 Clef n'ar

dieatil, este de neaperate trebninte ea


se fie moartea celui care face dieatii;
17 Pentru ca o diced' este temeinice
la cei morti, fiind ce. nicl odata nu are
tarie and traieate eel care face dieata.

fi incetat oare jertfele aduse, pentru


aceea ea eel care fac slujba dumnezeeasert, curakiti find odata, nu mai an

niet o cunoatinte de pecate? 3 Dar


intr'ense/e este in fie care an o aduis De aceea, nisi inteittl ...4ezeiment n'a cere aminte de pecate.
4 Pentru ce este cu neputinte ca
fost serbetorit fare singe.
ig Cad, dupe ce fie care poruncit singe de tauri ai de tapi sa inleture pepotrivit legit fa !gins& de Moise la tot cate. 5 De aceea intrand in lume zice:
poporul, dupe ce lua singele.viteilor Qi Jeafa c1 primps n'ai volt, dar corp
al tapilor cu ape ai lana bolts matt at 'mi ai intocmit, 6 Arderidetot yi jertfe
isop, stropi atat cartes ensesi eat ai pentru pecat n'ai binevoit; 7 Atuncl

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE EBREI.


[10.8-11.4.
in volumul
26 CAcT daca not de bunit voe peam zie: lath en vin,
ea sit cAtuim, dupe ce am luat cunoatinta
earth este eerie pentru mine
fac voea ta, Dumnezeule!" 8 Zieond adeverului, nu mai remane jertfa penmaT sue ca jertfe si prinoase si arde- tru pecate, 27 Dar renuine o infriridetot si jertfe pentru pecate n'ai volt, coartoare aateptare a judecittei si o
niel n'ai binevott", ca unele ce Bunt iutime a focului viitor ea sit mistuittser,
g Atunci a pe improtivitorl, 28 Cine a lepiidat
aduse potrivit legit
zis: iata en vin ca sit fac vointa ta. legea lui Moise moare" farit milli ,,pe
Desfiinteaza dar ce este zis intent ca tetneiul spusei a doi eau trei marten";
198

sit

statorniciasca ce este zis a doa 29 Ganditi, de cat mai rea pedeapsa


va fi invrednicit cel care a caleat in

oars; ro In care vointa stintem sanOtt odata pentru totdauna prin prinosul coryului lui Iisus Christos.
it *1 intr'adever orl care preot sta
liturgbisind in fie care zi si aducend
de mai multe orT aceleaai jertfe, ca
unele care nu pot nici odata eit inlatune cu total pecate; 12 Acesta anse,
dupe ce aduse o singur# jertfa pentru
pecate, se as,eza, pentru totdauna d'a
dreapta lui Dumnezeu, x3 Aateptand
de scum One ce vor fi puaT vrAjmaai
Bei scaun al picioarelor sale. 14 Cad

picioare pe Fiul lui Dumnezeu ai a socotit de necurat a] Asezamentului singe

in care fu santit, at a intimpinat ou


despret spiritul darului. 3o Pentru
ca cunoaatem pe cel care a zis: ,,a

mea este resbunarea, cu vol resplitti,"


si iar: Domnul va judeca pe poporul
sin." 3z Infricosator este a cadea in
manile viului Dumnezeu.
32 Aduceti vi dar aminte de zilele
de mai nainte, in care dupe ce ati fest

laminati at1 rrbdat o mare luptit de


printr'nn singur prinos a desevirait suferinte, 33 Pe de o parte prin mupentru totdauna pe cei care sant santiti.
x5 Dar ai spiritul sant ne dii dovada; cad dupe ce a zis: 16 Aceeta este Aaezrmentul pe care '1 vol
alcatui fats de denai dupe acele zile,
zice Domnul: dand legile mete in inimile tor, le vol eerie at in gamin' tor,
:7 *i.de pecatele for ai de faraclelerile for nu 'mi vol mai aduce aminte."
is Unde este dar ertare a acestora, nu

maT este jertfa pentru pecate.


Marirea noului afeetimint, ne indemnd
qci fim statornici tin credinta fi in marturisire.

strarl gi strimtorarT fiind puaT spre privelilte, iar pe de alta facendu vi

partaaT ai celor care se aflau astfel.

34 Pentru ea ati suferit impreunA atat


cu cei incbiat, cut ai rapirea averil

voastre atT primit o cu bucurie, cunoscend ca aveti pentru vol o avere


maT bunit gi stittatoare. 35 Deci nu
day la o parte indrasniala voastrA, ce
are negreait resplatire mare.
36 Caci aveti trebuintr, de ritbdare

ea, dupe ce atT facut voea lui Dumnezeu, sa luati cu sine vi frgaduinta.

37 Pentru cit putin timp mai este,


foarte putin, eel care este sit vie va
veni at nu va intarzia;
38 $i cel
ig DecT, fratilor, avend in singele drept al men va fi viu prin credinta,
lui Eerie incredere temeiniea spre in- ai daca din sfleala se va fi dat la o
trarea in locul eel prea sant, 20 Pe parte, sufletul meu nu binevoeate incare intrare o deschise pentru not ea tr'ensul". 39 Dar noT nu santem ai
o cale nor ai vie prin catapetasma, sfielei spre peire, ci ai credintei spre
adecit prin trupul lui, 21 i avend dobindirea sufletului.
mare preot peste casa lui Dumnezeu,
22 Sa ne apropiem en inima adeveratit, Credinta i roadele ei dovedite de cei de
mai 'nainte.
in desevirsita cunoatinta de credinta,

mintem curatiti in inimile


noastre de atiintr rea de noT aline;
fiind cit

find ea sfintern spalati pe corp


cu spit carats., sa tinem cu tarie marturisirea statornica a nadejdii noastre,
cad* credincios este cel care fagadui,
24 5i sr Indreptam luarea aminte uni
asupra altora spre intraripare de iubire
Qi lueruri bane, 25 Ne parasind adunarea noastrr, dupe cum au uni obi
ceiu, ci indemnandu ne i cu atat mai
malt en cat vedeti zioa apropiindu se.
z3

II

Ian credinta este incredere te-

meinica despre cele ce mint naditjduite, dovada dobIndita despre lucrurile ce nu sant vezute. 2 Caci in

aceasta avail dovada batrini.

3 Prin credinta pricepern ca veacurile an fost intoemite prin euvintul lui

Dumnezeu, ca ceea ce este vezut el


nu fie facut din cele ce se arata.
4 Abel credintit avend aduse lui
Dumnezeu mai bung jertfa. decat Cain,

prin care credinta priuni dovada erl

www.dacoromanica.ro

11.5-35.]

EPISTOLA C ATRE EBREI.


199
este drept, eland Dumuezeu marturie puternic este Dumnezeu a scula ci
la darurile lui, qi printeensa vorbeste dintre mortl; de aceea 11 Ilia en sine
anche, desi a murit.
ci din punerea in primejdie.
5 Pentru a sa credinta Enoch fu
20 Credinta avend despre cele viistramutat ca se. nu vaza moartea, gi toare binecuvinta Isaac pe Jacob si pe
,,nu fu aflat pentru ca Dumnezeu it Esau.
stramutase". Cad mal 'nainte de stra21 Credinta avend Jacob bineeumutarea sa a fost dovedit ca placuse vinta, cand era sa moara, pe fie care
lui Dumnezeu. 6 Fara credinta dar dintre flu lui Iosef
se rugs rezimat
nu este cu putinta a placea lui Dum- pe virful toeagului seu".
nezeu; pentru ca eel care se apropie
22 Credinta avend Iosef facu, pe
de Dumnezeu trebue sa creaza ca este cand era di se sfirciasca, aducere
of ca se face resplatitor celor care '1 aminte despre ecirea fiilor lui Israel si
cauta.
dete porunca in privintor oaselor sale.
7 Noe, dupe ce fu instiintat de
23 Credinta find, Moise dupe ce fu
Dumnezeu despre cele ce nu erau an- naseut a fost means trei luni de catre
che vezute, crediuta avend facu eu parinti lui, pentru ca '1 au vezut copil
luare aminte o corabie peutru scapa- placut ci nu se temurit de porunca imrea casei sale, prin care credinki osin- peratului.
di lumea, si se facu mostenitor al in24 Credinta avend Moise nu primi,
dreptatiril potrivit credintei.
cand fix mare, ca se, fie numit liul unei
8 Pentru a sa credinta Abraam fiice a lui Farao, 25 Alegend mat
chemat find se supuse ca se. easa la bine se. sufere 1.6111 In acelasi timp cu

locul pe care avea sa '1 lea in mo- poporul lui Dumnezeu, decat sit aibe o

stenire, gi esi nestiind incotro merge. placere trecetoare a pecatului, 26 Sog Credinta avend statu vremelnic in cotind infruntarea lui Christos drept

pamentul fagaduintei ea in pament mat mare bogatie, decat comorile Egipstrein, locuind In corturl, cu Isaac si tului; peutru ca 'si Indrepta privirea
Iacob, Impreuna mostenitori aceleeasi la resplatire.
fagaduinti; xo Pentru ca astepta ce27 Credinte. avend parasi Egiptul,
tatea ce are temelil, al tarsi 'nester ci ne temendu se de maniea imperatului;
intemeetor este Dumnezeu.
pentru ca starui Cu statornicie ca zitxi Si chiar Sara credintA avend rind pe eel care nu este zarit.

primi putere spre intemeere de urmasi


Qi afara din timpul cuvenit al verstei,

28 Credinta avend a rinduit Patele


stropirea singelul, ca perzetorul ce-

fiind ea socoti credincios pe eel care lor inteiu naseutl sit nu atinga pe
lagadui. IS Pentru aceea si de la ai lor.
29 Credinte. avend trecura prin maunul, Qi anche amortit find, fin% nascutl in multime ea stelele cerului pi rea rosie ca pe pament uscat, pe cand
ca nisipul cel nenumerat ce este pe Egipteni, facend incercare en ea, fur&
Inghititl.
termul maril.
3o Credinta fiind zidurile Ierichox3 Potrivit credintei au murit acestia toil, ne luand cu sine fagaduin- nului cazurit, dupe ce furl incunjurate
tile, ci de departe vezendu le si zicend sapte zile.
31 Credinte. avend Raab desfranata
bun venit, p marturisind eft streini Qi
trecetorl stint pe pament, r4 Pentru nu pen impreuni eu cei neascultatorl,
ca cei care zic unele ca aceatea arata fiind ca premise cu pace pe iscoditori
ca cauta en staruinta o patrie. 15 Si poporului.
32 Si ce mal zic anche? Cad timinteadever, data aveau in minte pe
aceea din care esira, aveau timp ca sit pul nu 'mi va ajunge spunend despre
se intoarca; x6 Dar acum doresc mai Ghedeon, Barac, Samson, Ieftai, David
Mina, adeca cereasca. Pentru aceea $i Samuel ci despre profetl, 33 Care
Dumnezeu nu se rusineaza de densi ca in puterea credintei biruira imperatil,
sa fie numit Dumnezeul lor; cite le a &cura dreptate, dobindira fagaduinti,
astupara guri de le, 34 Stinsera pugatit cetate.
17 Abraam avend credinta a adus tere de foc, scapara de ascutisuri de
jertfa pe Isaac, cand fu incercat, si el Spada, se imputernicire. din slabiciune,
care primi in sine fage.duintile aducea se facura tan in resboiu, Infransera
jertfa pe unicul naseut, x8 El catre tabere de streini; 35 Femel primira
care fu zis ca in Isaac 'ti se va nu- prin inviere pe morti Ion; iar alts inmi urmas", rg Gandind iu sine ca tins' pe roatit furs chinuitl ne primind

www.dacoromanica.ro

64

[11.36-12.26
EPISTOLA C ATRE EBREI.
scriparea, pentru ca s7i dobindiasca tasim de santeniea lui. ri Oil ce inmar bun& inviere; 36 Iar alti sufe- teleptire la starea de acum nu pare
rira batjocorirl si biciuri, ba anche inteadever cu este de bucurie, ci de
legaturi si inchisoare; 37 Furl ucisi intristare, dar mat in urmit da ce16.
cu petre, fura ispitifi, Ina herfistruiti, deprinsi prin ea rod de pace al drepnnuriri de moarte cu spade, umblarit MOT.
incoacl si incolo imbreicari in pet de indeninare sa fim evlaviosi, avend inve200

oae, in pel de capril, in lipsi fiind,


apasatT, suferind real,

38 Ei, de care

dere ferusalimul ceresc.

x2 De aceea indreptati iar mfiinile


lumea nu era vrednicA, rittacira in
pustil si in, munti Ili in pesterT si in obosite si genuchile slibanogite, 13 Si
facetl urme drepte cu picloarele voacrapitturile pitmen tului.
39 Si acestia totT, desi primire. in stre, ca ce este schiop sa nu se abate,
puterea credintei for bunt dovada, nu ci mai virtos se. fie vindecat.
14 Citutatl pace cu totT si santirea,
luarit cu sine figaduinta, 4o Rinduind mal 'nainte Dumnezeu ceva mat fir& care nimenea nu va vedea pe

bun pentru not, ca se, nu fie ei des& Domnul, 15 Indreptand cu ingrijire


luarea aminte ca nu remanend vre unul
virsiti taxa not.
in urma de la darul lui Dumnezeu, ca
Christos este incepetorul pi desevirsitorul nu vre o riclacine, de amiraciune crecredintei. Dumnezeu intelepteste prin su- scend in sus sa bOntue" si printr'enss
ferinte pe fi Bei.
cei multI si fie molipsitl, 16 Ca set
,., De aceea si not, fiind eft avem nu fie vre un desfrfinat sau vre un luimprejurul nostru un riga de mare mesc ca Esau, care pentru o singuri
nor de rnartorl, lepidfind orb ce greu- mfincare dete dreptul ski de intein
tate si pecatul ce lesne impresoart, sit nitscut. x7 Pentru ce. Stitt ca si maT
alergam en stiruinta in lupta ce ne in urmi, tend dori al mosteniasel bista inainte, a Indreptand privirea la necuvintarea, nu fu lust in semi, cats
incepetorul si desevirsitorul credintei, nu aflfi lot pentru schimbare de gAnd,
lisus, care dupe ce despretui rusinea desi cu lacriml o cern.
18 Cad nu v'atT apropieat de munte
suferi crucea pentru bucuriea ce sta
inainte, si sade d'a dreapta tronului ce se pipite si aprins de foe, si de nor
intunecoa si de intunecime si de furlui Dumnezeu.
3 Uitati ye dar bine la eel care a tuna ig Si de sunet de trimbita si
suferit in sine de la cei pecatosi o asa de al cuvintelor glas, pe care auzindu
de mare improtivire en vorba, pentru '1 ei se rugarit ca sa nu li se mai vorca si nu obositi, Sind in sufletele voa- biaseli; 20
Cad ntt suferiau postre ostenitl. 4 Nu v'ati improtivit runca: chiar dobitoc daca va fi atins
anche pens la singe luptandu ye im- muntele, va fi omorit en petre sau cu
protiva pecatului,
sageatei va fi streipuns; 21 Si
ast5 Si atT uitat de tot indemnul care fel de infricositoare era arfitarea!
ve vorbeste ca unor fiT? Fiul men, nu Moise zise: ,,inspaimantat stint si tre-

socoti drept putin inteleptirea de la mor! " 22 Ci v'ati apropieat de

Domnul, ilia nu osteni, tend esti mu- muntele Sion si de cetatea viului Dumstrat de densul; 6 Cid pe care '1 nezeu, de Ierusalernul ceresc, si de zeiubeste Domnul, '1 intelepteste, si bieineste pe on care Su pe care densul
it primeste la sine." 7 Spre inteleptire suferitl, Dumnezeu se poarta cu
voT ca cu fil; card care fiu este pe care
nu '1 intelepteste tatal? 8 Iar data

cinil de miT de fingeri, 23 De adunare spre serbare sr de adunare de in-

tat Miscuti, mist in ceruri, si de ju-

decitor, Dumnezeul tuturor, si de spirite

ale dreptilor desevirsitl,

24 Si de

Iisus mijlocitorul Asezamentului de cu-

stinteti fira inteleptire, de care tett rind si de al stropiril singe care vors'au impartasit, siinteti dar fit firesti beste maT bine decfit Abel,
25 Luati seama, nu pirasitT pe cel
g Apol aveam inteleptitorT pe O- care ye vorbeste; cam daca aceia n'au
HO nostri dupe trup si ne sfiiam; nu scapat cfind pitrasira pe cel care rone vom supune cu mult mar virtos steste pe pament cuvinte dumnezeestl,
si nu sfinteti fir adeveratt.

Tatalui spiritelor si vom fi vii? to Pen- milt mai virtos not nit vom scapa,

tilt ca ei dupe a for gasire cu tale ne not care ne intoarcem de la eel care
inteleptiau pentru patine zile, iar ace- rosteste cuvinte dumnezeesti din cer,
sta spre folosul nostru ca as ne impar- 26 Al cilrui glas seuchii atuncT uitmeu-

www.dacoromanica.ro

EPISTOLA CATRE EBREJ.


12. 27-13. 2o.,
201
tul, iar acum fagitdui zicend: ,,eu voT
rr Cad corpuure nobitoacelor al
olatina anche o data nu numal pamen- caror singe este dus pentru pecat in
tad ci ei cerul." 27 Jar acest ,,anche locu] pre sant prin archiereu, corpuo datit" arata schimbarea celor ce sant rile acestora stint arse afar& din tasguduite ca a unor lucrurl &cute, bArl. /2 Pentru aceea ci Iisus, ca sa

pentru ca sit remae cele ce nu sant santiasca prin singele seu poporul, pasguduite. 28 Pentru aceea, fiind c& timi afarA din poartl. r3 Deer dar

primim imperatie neclintitl, mult,umim sit eeim la densul afarA din tabArrt, suprin care multumire sa slujim ltti Dum- ferind infruntarea lui; r4 Cite nu
nezeu cu buns plAcere, cu luare aminte avem aci cetate statatoare, ci caul-Am cu
ci sfieala; 29 Carl ei este Dumnezeul stiiruintit pe cea viitoare.
r5 Deci
nostru ,,foc mistuitor".
printeensul sa aducem totdauna lui
Dumnezeu jertfa de laudA, adeca rod
indeninare spre itsbire; sa ne ferim de de buze care lauda numele lui.
desfrcinare gi de sgeireenie.

13

/6 Nu uitatl dar facerea de bine ei

Iubirea frateaseit sit remae. 2 Nu impartAeirea; cad la jertfe de acestea


uitati ospitalitatea, Mei prin ace- gaseete Dumnezeu buns phicere.

asta uni fart sa ctie primirA oaspeti

17 Ascultati de mai marl voctri ei

supuneti ye; pentru ca ei vegheaza


3 Adneeti ve aminte de cei legati pentru sufletele voastre ca um care

pe ranger(.

ca legatt impreuna cu vol, de cei care dau seeing, ca sA fax& aceasta cu busufera reul ca fiind qi vol &give in curie ci nu suspinand; cad aceasta ve
este nefolositor.

corp.

De cinste fie casittoriea in toate


indeninari finale 8i salutari.
sn pate/ curet; cad pc desfranat ei pe
18 Rugati ve pentru not, clef soviultcri 7 va judeca Dumnezeu.
. G-findirea yi purtarea fie neiubi- cotim c& avem etiintit bung de nol enthere Le argint, fiti indestulatl de cele eine, fiind ea dorim s& fim bine in
de acum; citeT el ensuel a zis: ilia de toate. rg Si mai Mult ve indemn sa
cum n'arn s& tc las, in nici un chip nu facet( aceasta, ca sit fiu mar curind
to pitrasecc," 6 Aetfel nol indritsnind inapoieat voe.
20 Iar Dumnezeul Neil eel care a
zicem: Dornnul 'mi este ajutor, nu me
scos afarA dintre morti pe marele pavol teme; ce 'mi va face omul?"
stor al oilor prin singele unui AeezaArlintire sa urniam flumes dwpa inve- merit veeTnic, pe Domnul nostru Iisus,
tatorii cinstiti.
21 SA 0 aduci la desevircire in orl ce
4

7 Aduceti ve aminte de mai marl lucre bun ca sa facet( voea lui, luvoetri, ca uni care v'au vorbit cuvin- critnd in nol ce este bineplacut Maintul lui Dumnezeu, al citror sfireit al tea lui prin Iisus Christos, Lui fie nilvietei privindu 'I de aproape urmati rirea in vecT vecilor. Amin.
22 Ve indemn Ilnse, fratilor, inglcredinta lor.
8 Iisus Christos Teri ci azi acelaeT duitl cuvintul indemnaril; act ci pe
este in vecl g Prin invAtaturT felu- scurt v'am scris.
23 MIMI cit s'a dat drum fratelui
rite ei streine nu 0 amagiti; cad este
bine ca prin dar sh fie intitrita inima, Timoten, cu care 0 vol vedea dace
nu prin mancarl din care n'au avut fo- vine mai curind.
24 Urati bine In tot( maT marl volos cei care umbla en densele. roAvem
altar de la care n'au drept sA mAnance etri ci la tot( santi. Ire urcazA bine cei
din Italia. 25 Darul cu voT tot(.
cei cape slujesc cortnlui.

EPISTOLA LU1 JACOB.


sprezece sernintiT, ce stint in impritetiere
Ispitele sant de folos. Aratiile sant tre- multa sAnAtate.
eatoare.

2 Frati mei, socotiti drept on -ce

T Jacob slujitor al lid Dumnezeu el al I bucurie, arid vet( fi chzut in felurite


Do:nil:dui Iisus Christos celor doe- I ispite, 3 Stiind ca incercarea voastrit

www.dacoromanica.ro

64*

EPISTOLA LUI JACOB.


[1.4-2.12.
in eredintti lucreza star-ninth.; 4 Iar cineva este auzitor al euvintului si nu
sthruinta sit gibe lucru deplin, en sa implinitor, acesta seaman& bhrbatului
fits desevirsitr si intregf, ne avend care priveste in oglinda fata firei sale;
lipsh de nimic.
24 Cad s'a privit pe sine si a plecat,
202

5 Daca dar cineva dintre vol are si indath a uitat ce fel era.

25 Cine

lipsa de intelepciune, ceara de la Dum- s'a uitat Anse de aproape in legea de-

nezeu care dit tuturor d'adreptul si nn


infrunta, si 'i se va da. 6 Cearh Anse
:11 credinta, neindoindu se de nimic;
pentru ca tine se indoesce seamanit cu
valul nihrit miscat de vent si aruncat
incoaci si 'ncolo. ry Adech sh nu Omdiasch eh va lea ceva de la Domnul
acel om, 8 Bhrbat indoelnic, nestatornic In toate chile sale.

g Fratele smerit lauds se dar de

inhltimea lui,

Jo lar bogatul de sme-

reniea lui, eh va trees ca o floare a


erbei. x x Pentru ch, resari soarele
impreunh en arsita si neck earba, si
floarea ei chzu" si podoaba fetei ei
peri; astfel si bogatul va peri cu in-

sevirsith. a stitril de sine, si a starnit


la ea, neffIcendu se auzitor ultilc, ci
indeplinitor al lucrului, acesta va fi
fericit in indeplinirea ei.
26 Daca gandeste cineva a fi slujitor lui Dumnezeu, netinendu 'ci in
frb.0 limbs sa ci amagindu 'oi inima,
slujirea de Dumnezeu a acestuia este
desarth.
27 Slujirea lui Dumnezeu
curata si fitrt path. in Dumnezeu si
Taal este aceasta: a cerceta pe orfanl
si veduve in strimtorarea lor, a to ptzi
pe tine ensutt curat fatt de lame.
Nu trebue a desprefui pe saraef.. In
fabirea care aproapele este implinitd

legea.
cetul in umbletele sale.
12 Fericit este barbatul care rabdh
Frati mei, sh nu avefi on partinire
ispita, eh Ihmurit fiind va lea a vietei 2 credinta Domnului nostru lisus
cununh, pe care a frighdui to Domnul Christos; a mhriril. 2 Chet data va
celor care '1 iubesc.
fi intrat in adunarea voastrh un barbat
avend inel de our In deget, inibracat
Obarsin p8Catuirsl.
in vestment stralucitor, tp va fi intrat
x3 Nimenea ispitit fiind eh nu zich si un sarae in vestment soios, 3 Si

ct stint ispitit de Ia Dumnezeu; pen- ve veti fi uitat eu luare aminte sere


tru eh Dumnezeu este necercat de rele, eel care poarth vestmentul cel strainsi densul nu ispiteste pe nimenea. citor si vett fi zis: tu shit aci bine, si
24 Dar fie care este ispitit, fiind tras saracului yeti fi zis: tu staff colo sau
si momit de a sa pofth. 15 Apol shzt in picloarele mele, 4 Nu v'atl
pofta dupe ce a zamislit naste pecat, indoit oars in vot ensive si v'att facut
tar pecatul dupe ce a fost desevirsit judechtort de gandirt rele?
naste moarte.
5 Ascultatt, frati mei iubiti, oars
z6 Nu liti rhtacitt, frati mei iubift. Dumnezeu an 'si a ales pe eel saract
27 OH ce dare bung. si orl ce dar de- pentru lame ca sit fie bogati si rnostesevirsit sb pogoarit de sus de la al nitort ai imperatil, pe care a fhgaduit
luminilor Taut, in care nu este schim- o celor care it iubesc? 6 Ian vol atl

bare sau umbra tacuta de mutare. despretuit pe eel same. Oare nu bogati
z8 Binevoind ne a nascut prin cuvint ye impileaza pe vol, si ei ve threat la
de adever, ca sh fim not o pirgh a judecati? 7 Nu defhimeazh ei numele

fapturilor sale.
bun care fu chemat peste vol? 8 Daca
implinill legea imperhPrimirea gi faptuirea dupa euvintul lui inteadever
teasel: Jubeste pe aproapele ten ea
Dumne4eu.
pe tine ensutt," potnivit scripturei, bine
19 Sit stift, frati mei inbitt: on ce facetl. g lar daca siintetr phrtinitort,
om fie ager Ia auzire, meet in vorbire, lucratt pecat, mustratr fiind de lege ea
inset In mAnie; 20 Cam a barbatului chlcatort.
ramie nu luereazh dreptatea hli Dum10 Pentru et tine va fi phzit torah.
nezen.
legea, dar va fi pecatuit intro singurh

21 De aceea lephand on ce nem- poruneh, s'a facut vinovat de toate

rAtie si prisosire de rentate primitt cu poruncile. zz Pentru ea tine a zis


bliindefe euvintul sitdit, care poate aft nu s6virF,d adulter', a zis si ,,nn
mantniaseh sufletele voastre.
omori" ; iar data nn sevirsesti adulter,
22 Faeeeti ye dar implinitori ai en- dam omori, to ai facet calcator de lege.
vintului, si nu numal auzitort, inseto Astfel vorbitt si astfel facett, ca
lhudn ve pe vol ensive. 23 Ca data c.ei care an sit fie judecaft twin legea

www.dacoromanica.ro

2.13-4.6.]

EP1STOLA LUI IACOB.

203

staril de sine. z3 ow judecata este


gait mile. pentru eel care nu face mila;
mila se mandregte fate. de judecatt.
Credinta adeveratd se dovedesce prin

nedreptatit! Limba se rinduegte intre


membrele noastre, gi manjagte tot corpul gi arde in flacare roata firei gi in
flacare este area de gheent. 7 Pentru ea on ce fire de feare gi paserI, de
fapte.
taritoare gi de vetnitoare in mare este
14 Care este folosul, frati mei, daca domolite. gi a fost domolita de firea
zice cineva et are credinta, iar fapte omului, 8 Dar limba nimenea dintre
nu are? Oare credinta '1 poate man- oament nu poate sa. o domoliasca; este
tui? 15 Daca un frate sau o sore un reu fara incetare, plint de venin
sent golf gi au lipst de brana trebuin- adueetor de moarte. 9 Cu densa binecioasa in fie care zi, 16 Si cineva cuvintam pe Domnul gi Tatal, gi en
dintre vol In va fi zis: mergett in pace, densa blestemtra pe oamenl care sent

incalziti ve gi shturati ve, dar nu le facuti dupe asema.narea lui Dumnezeu;

datt cele trebuincioase corpului, care


este folosul? 17 Astfel gi credinta,
daca nu va fi avut fapte, moarta este
in sine. 18 Dar va zice cineva: to
ai credintt, gi eu am fapte; arata 'mi
credinta to fart fapte gi eu 'ti vot arata
din faptele mele credinta. x9 Tu
crezI et unul este Dumnezeu? Bine
fact; gi demoni cred gi se infioreazt.

ro Din aceeagi garu ese binecuvintare

gi blestem. Nu trebue, frati mei, ca


acestea BA fie astfel,

rx Na cumva
isvorul manna din aceeagI desehizeturt duleele gi amarul? z2 Oare
poate, frati mei, un smochin se. fact
masline sau o vita smochine? Niel apt
saratt nu poate da apt dulce.

infelepciunea de sus.

20 Voegtl dar st cunogtI, omule degart,

et credinta fare. fapte este nelucra-

13 Cine este intelept gi intelegetor

ca credinta lucreazit impreuna cu faptele lui, gi din fapte fu desevirgita credinta, 23 Si fu irnplinitt scriptura
care zice: ,,iar Abraam crezu lui Dumnezeu, gi 'i se socoti spre indrepatire,
gi fu numit prieten al lui Dumnezen."

ve me.ndritr fa(a, de adever, gi mintiti.

intre vol? Acela arate din purtarea


ax Abraam tattl nostru nu fu in- bunt faptele lui eu blandete de intedreptatit din fapte, fiind et aduse jertft lepciune 14 Iar daca avetl rimnire
pe altar pe Isaac fiul sett? 22 Vezt amare. gi zavistie in inima voastra, nu
toare?

24 Vedett et din fapte este indrep-

15 Aceastt intelepeiune nu vine de

sus, ci este pamenteasca, &easel, demouiceascd,


16 Cacl uncle este rimnire gi zavistie, acolo este neorinduialt
gi on ce lucru reu. 17 Iar intelepciunea de sus este mai 'nteiu curata,
apoi pacmica, invoitoare, ascultatoare,
plint de mila gi roade bane, neindoelnick fara fatarie. z8 $i seminta de
dreptate este in pace semitnata de eel
care fac pace.

te.tit omul gi nu din credinte. numal.


25 Dar asemenea gi Raab desfranata
nu fu indreptatita din fapte, fiind et
primi pe vestitori gi 'i scoase afarit pe
alta tale? a6 Cad dupe. cum corpul
fart spirit este wort, astfel gi credinta
Urdeiwnea pismei.
fart fapte moarta este.
De unde stint resboae gi de unde
Cititori nu trebue ad aibcl invatittort
lupte intre vim? Nu de aci, din pofmulft. Cu greu este a infreina limba. tele voastre care se ()sten in mend rele
Nu fits multi invttatort, frati mei, voastre? a Poftitt, gi nu avetI; omo
stiind et mare Bina vom lua. ritt gi pismuiti, ci nu putett dobindi;
2 Pentru el tots mult peettuim; daca ve luptatt gi ve resboitr. Si nu avett
cineva nu pecatuegte in euvint, acesta pentru ca vol nu cereti; 3 Cereti ci
este barba.t desevirgit, in stare sit in- nu prirnitt, pentru ce. cereti r6u, ca st
franeze gi tot corpul. 3 Daca not dar cheltuitt in poftele voastre,
punem franele in gurile cailor ea sa ni
.Recomandarea smerenief.

supunem, ducem dupe not gi tot cor4 Desfrtnatilor. Nu gtiti et priete4 lata chiar vasele, degi sent
ase marl gi imamate de venturl int', niea lumit este vrejmagt lui Dumneaunt duse de canna mica incotro ho- zeu? DeeT eine se va fi hotarit se. fie
taragte pornirea celui care indrepteazai prieten al lumil, se face vrajunag lot
5 Astfel @i limba mic membru este si Dumnezeu. 5 Sau ganditI ea indeart

pul lor.

vorbegte lucruri marl. Iata ce foe, ce zice scriptura? Cu pisma dompte spipadure aprinde 6 Limba. Foe, lumen ritul care locui in nol, 6 Anse da mai

www.dacoromanica.ro

204

El'ISTULA LU1 1AUU13.

14.

20.

mare dar. De aceea zice: Dumnezeu 6 AtT osiudit, atz omorit pe cel drept;
all improtivecte mandrilor, iar emeriti- nu vi se improtivecte.
lor be de. dar. 7 Deci supuneti ye lui
Dumnezeu; dar improtiviti ve diavo- Despre indelunga rabdare fag de frail.
lului, ci va fugi de la vol; 8 Apro7 Deci fiti Indelung rebdatort, frapieati ye de Dumnezeu, ci se va apro- tilor, pea la venirea Domnului. late
pie de vol.
plugarul acteapta pentru (Mitsui rodul
Curatiti ye mainile, pecatosilor, ci pretios al parnentului, Sind indelung
sentitt inimile, Indoelnicilor. 9 Sim- re:bdator pens ce primeste ploae timOtt durere ci intristati ye, plangett; purie ci tarzie; 8 Fitt ci vol inderisul vostru preface. se in intristare ci lung rabdatori, intaritl inimile voastre,
bucuriea in rucine de vol ensive. ca s'a apropieat venirea Domnului.
to Fitt stneritt inaintea Domnului, ci
g Nu suspinatt uni improtiva altora,
fratilor, ca se nu fitt judecati; late juel ye va inalta.

ix Nu vorbiti de reu uni pe alti, deeiltorul ste inaintea ucilor. to Luatt,


fratilor, ca pilda a suferintei ci a in-

fratilor. Cine vorbecte de reu pe fratele sett oil judeca pe fratele sett, vorbecte de reu legea ci judecil legea; iar
data judeci legea, nu ecti implinitor
al legit ci judecator. 12 Unul este
legluitor ci judecator, eel care poate
sa mantuiasce, ci se pear* tine ectl
dar tu, care judeci pe aproapele?
Sci ne ferim de indraznela prea mare

delung rabdarit pe profeti, care vorbirit in numele Domnului. zz late


fericim pe cei care rabdare. en statornicie; de rebdarea lui lob ati auzit ci

efirsitul de la Domnul, vedett ea foarte


miloe este Domnul ci IndurAtor.
A nu Jura uuratec.

zz Dar inainte de toate, frati mei,

in afacerile lumesci.
nu juratT, Mel pe cer nisi pe pament,
x3 Venitl acum cei care ziceti: nits pe on ce alt jurament; ci fie al

astazi eau maine vom piece la oracul vostru aca, aca, ci al vostru nu, nu, ca
ci la orasul c1 vom face acolo anul ci di nit cadets sub judecatA.
vom face negustorie ci vom castiga,
x4

Ca um care nu stip cele de

Despre puterea rugaciunii.

maine; cad cum este vieata voastre.?


x3 Sufere cineva intre vol? Sa se
Pcntru ce sinteti abur ce putin timp roage; este cineva cu inima buns? Sa
15 In chute. x4 Este cineva bolnav intre
se aratil, apol ct dispare;
be ea vol se zieett: daca Domnul vol? SA theme la sine pe preoti bisevoecte vom ci trei, vom ci face aceasta ricei, ggi ei ea se roage peste (Mitsui,
eau aceea. z6 Acum laudati ve dar ungendtt '1 cu untdelemn in numele
in mandriea voastre desartii; oil ce Domnului. 15 Si rugaciunea credinlands de fetal acesta este rea. 17 Deci tei va scapa pe eel bolnav ci Domnul
eine ctie sa face bine ci nu face, stela it va scuba; chiar dace a facet pecate,
pecat are.
'i se va erta.
x6 Deci marturisiti ye uni altora
Despre ama'girea bogtitiei.
pecatele, ci rugati ye uni pentru alti,
Venitt scum cei care slntet1 bogati, ea ea SO tamaduiti; mull poate ruga-

5 plingett jalindu ve de muncile ce ciunea dreptului, de oare ce ea lu-

vin peste vol. z BogAtiea voastre a creaza. 17 Elie era om asemenea nos
putrezit, ci vestmintele voastre an fost la fire, ci en rugaciune se rugs ca sit
mencate de molii, 3 Aurul vostru ci nu plow, ci n'a ploat pe pament trei
argintul sent pline de rugini, ci ru- am ci case luni; x8 Si iarast se ruga,
gine for va fi dovada improtiva voastre, ci cerul dete ploae ct pamentul odrasli
ppt ca foe va manca trupurile voastre. rodul lui.
V'att adunat comoare in zilele d'apot!
Despre dragostea lap de rettacift.
4 Tata plata lucrAtorilor care an secerat tarmile voastre, plata ce remane
x9 Frati mei, data cineva intro vol
in urma strige, dintre vol, ci strigatele se va fi ratacit de la adever, ci cineva
secerittorilor att intrat in urechile Dom- it va fi intors, zo Se. etie ce, cel care
nului Sabaot. 5 V'ati desfetat pe pa- a intors pe pecatos din ratacirea clit
went ci v'atl desmerdat, atl hranit ini- ltti va scapa sufletul lui din moarte,
mile voastre in zi de injungliere. ci va acoperi o multime de pecate.

www.dacoromanica.ro

1. 1-2. 2.]

EPISTOLA I A LUI PETRU.

205

INTIAlhA EPISTOLA A Lill PETRU.


introducere.

Petru apostol al lui Iisus Christos


alesilor, locuitori trecetori ai impraatierii in Pont, Galatia, Capadocia,
Asia si Bitinia, 2 Dupe atiinta de
mai 'nainte a lui Dumnezeu 'Fatal, in

indemnare spre a duce o vieatd Woad.


z3 Pentru aceea incin&endu ye mijloacele gandirii voastre, hind desteptl,
n6.dajduttl des6virsit in darul ce vi s6

educe in descoperirea lui Iisus Chri-

stos. 14 Fiind ca stinteti fiT ai asculsantirea spiritului, spre ascultar i stro- taril, ne asemanandu ye poftelor de mai
pire cu singele lui Iisus Christos. Dar 'nainte in neatiinta voastra, 15 Ci
voe ai pace sA fie imultitit.
dupe Santul care v a chemat, fiti ci vol
santi in ori ce mers al vietei, 16 PenMdrire pi laudd lui Dumnezeu pentru tru a scris este: fiti santi, pentru cA
marea nadejde pi mcintuire a credin- sant sant eu."
ciofilor.
17 Si data vol chematl in ajutor ca
3 Bineeuvintat este Dumnezeu si al Tats pe eel care cu nepartinire judeca
Domnului nostru Iisus Christos Tata, dupe lucrul fie efiruia, petreeeti in tecare dupe mare mils sa ne nascu ia- mere timpul vremelnicil voastre, 18 De
raT spre nadejde vie prin invierea lui oare cc atiti ca nu prin cele atricaIisus Christos dintre mortl, 4 Spre cioase, argint sau aur, ati fost rescummoatenire neperitoare si far& path. ai perati din mersul Vostru depart in
neyeatejita, pastrata in ceruri pentru vieat& dat de la plrintl. 19 Ci Cu
not, 5 Care santem in puterea lui singe pretios, ca al unui mel desevirsit
Dumnezeu pitziti spre mantuire, gata ci faral pate, al lui Christos, 20 Cuca ea fie descoperitit in timpul d'apoi. noscut fiind inteadever mai 'nainte de

6 De care ye veseliti, deal putin time


scum, daca se =vine, stinteti intristati
in felurite ispite. 7 Pentru ca a credintei voastre lainurire mai pretioasa
decat a aurului peritor, lamurit Anse
prin foe, oh. fie aflata spre laud& ai
marire gi cinste la descoperirea lui
Bens Christos; 8 Pe care deai nu '1
atl vezut it iubiti, In care, desd nu '1
vedeti scum dar crezend, ye veseliti cu

intemeerea lumil, dar la sfircitul timpurilor aratat pentru vol, 21 Care


printeensul ati crezut in Dumnezen,

scull dintre morti ai dete


marire, astfel ca eredinta voastrit al
care 11

uidejdea este In Dumnezeu.


22 Dupe ce ati curatit sufletele yoaetre in ascultarea adeverului prin spirit
spre iubire frateasea fare. fatitrie, iubiti ye ditinuitor din inima um pe alti,
bucurie de nespus yi marita, 9 Luand 23 NAseuti find iarls1 nu din Being:
vol d'aci sfiraitul credintei voastre, flare peritoare ci neperitoare, prin al
lui Dumnezeu cuvint viu ci statator
mantuirea sufletelor.
zo Despre care mfintuire citutara cu in veac. 24 Pentru c: Off ce trup
staruinta qi cercetarit eu deamenuntul este ca o earba, gi orl ce marire a lui
profeti, care profetizarit despre darul ca o floare a erbei; s'a uscat earba, a
25 Iar envintul
rinduit pentru vol, z z Cercetand ei cazut si floarea;

la ce sau la ce fel de timp inyedera Domnului rftine in veac." i `Iteesta


spiritul lui Christos, care spirit era in- este cuvintul care fu binevestit el-

Wei* dovedind mai d'inainte patimile tre vol.


gi maririle
Sd ne apropiem de peatra cea vie. Preodupe acestea; 12 Carom /e fu desco- fie
imperciteascd. Vieatit curate. Supuperit el nu pentru denai ensual, dar nerea
altre mai mart. Trebue sa suferim
pentru vol slujau acelea.si care scum
avend pada pe Christos.
huh. vestite voe prin cei care ye bineDeci lepadand ori ce reutate al orl
vestira in spirit sant trimis din cer, 1a
care lucruri angeri doresc sa se uite 2 ce viclenie gi fataril si pismuirl si
2 Iid ei
orl ce vorbirl de ris
de aproape.

rinduite pentru Christos

www.dacoromanica.ro

[2.3-3.9.
EPISTOLA I A LUI PETRII.
ei blanzl, ct yi celor suciti.
Cu infocare laptele cuvintator nepre- x9 Cite' aceasta este placut, data cifacut, ea in el sa cresteti spre man- neva pentru stiinta ce Dumnezeu are
tuire, 3 Daca ati gustat a bun este de densul sufera intristarl patimind pe
nedrept. 20 Pentru ca ce fel de lauda
Domnul".
4 Catre care apropiindu ve, cdere este, daca gresind i palmuiti Sind veti
peatra cea vie, ne luata intr'adever in rabda? Ci data facend bine si patiseams de oamenT, dar la Dumnezeu mind yeti rabda, aceasta este placut
206

stintetT copiT nfiscuti de curind, doriti celor buni

&lease, pretioasii, 5 Si vol fiind ca la Dumnezeu. 21 Ce.cr pentru aceasta


siintetT petre vii claditi slinteti casa atT foot chemati, ca si Christos a paspirituale. spre preotie santa, ca sa timit pentru vol, lasandu ve pilde. ca
aduceti jertfe spirituale bine primite Ini sa urmati de aproape in urmele lui,

Dumnezeu prin lisus Christos.

6 Pen- 22 Care ,,pecat nu facu, nier nu se afla

tru el se coprinde in scripture:: Iata viclenie in gura lui"; a3 Care fiind


eu pun in Sion peatra unghiulardt aspru infruntat nu respundea impro-

aleasa, pretioase, si tine credo inteensa tiva prin aspre infruntarr, patimind nu
nu va h rusinat." 7 Deci voe care ameninta, dar se da pe sine celui care
credett ye este cinstea; iar neeredin- judeca drept; 24 Care pecatele noaeiosilor, peatra pe care n'o luarit in stre el be a duo la corpul lui pe lemn,
seama claditori, aceasta ft' facute. pen- ca dupe ce am murit fate, de pecate

tru cap de unghiu," si: peatra de po- se tram pentru dreptate; prin ale eaticnire ci stfnca de smintealit, 8 Ace- rui semne de lovituri ati foot vindelora care neascultand cuvintul se lo- call. 25 Pentru ca eratl ca of ratavesc, pentru care xi purl au foot. g Dar cite, dar cum v'atr Intors la pastoral
vol sfinteti rsemintie aleasa, preotie si veghetorul sufletelor voastre.
imparateascii, neam sant, popor al sou

dobindit, ca sa vestiti afara virtutile"


celui care v'a chemat din intunerec la
lumina lui minunata; to Vol care

alta data eratz nu popor, dar acum

popor al lid Dumnezeu, care erati nu


miluiti, dar acum ati foot miluiti.
xx Iubitilor, ve indemn, fiind ce.
suntetl vremelnieT yi locuitori trecatort, sa ve feritr de poftele firestr, ca
unele care se ostesc improtiva sufletului,
12 Avenel mersul vietei voastre
bun intie neamurr, ca in aceea ce ve