You are on page 1of 4

l g?

vChat l gii php chat trc tuyn theo


thi gian thc nhm h tr vic chm sc
khch hng mt cch hiu qu nht

CCH THC HOT NG

NHN VIN

Chm sc khch hng


Hong My
T vn vin

T vn, h tr
cc vn

xin cho cho mnh hi

ca khch hng

Cho bn

Thin Minh

in thoi Ip6 gi nhiu

Khch mi - ang online

Hm nay
Ni dung

xin cho cho mnh hi

KHCH HNG

Gii php kt ni thnh cng

Tm kim thng tin


gii p cho cc vn
gp phi

Cho bn

in thoi Ip6 gi nhiu

Gi l 16 triu bn nh ...

LI CH CA VCHAT

i vi khch hng
c tri nghim cch
thc mua sm trc tuyn
tin li
Nhn c s chm sc
mt cch nhanh chng
mi lc, mi ni

i vi nhn vin
Tng tc vi cc nhn
vin khc gip nng cao
hiu qu chm sc khch
hng
Ch ng t vn cho
khch hng thng qua vic
theo di hnh vi ca h
trn website

i vi ch website
Tit kim chi ph, tng
doanh thu
D dng theo di, qun l
cht lng chm sc khch
hng ca tt c nhn vin
Qun l c s d liu
khch hng mt cch an
ton v ng b

H tr ng thi nn tng
website v gian hng trn
vatgia.com
Tch hp cc ng dng m
rng trn vchat store

Tch hp gii php qun l


khch hng trn
FB fanpage

Theo di hnh vi truy cp ca


khch hng trn website

Chat mi lc mi ni vi ng
dng vChat trn cc
nn tng khc nhau

Tip nhn thong tin khch


hng qua email/sms khi
khng trc tuyn

KHCH
NI g
V v
SN
PHM
CA
CHNG
TIti
Khch HNG
hng ni
sn
phm
ca
chng

ni g v sn phm ca chng ti ng Nguyn Trung c CEO baokim.vn


Nh s dng phn mm vChat tch hp trn website baokim.vn,
chng ti nhanh chng gii p c cc thc mc ca khch hng
ngay khi h cn. iu ny cc k quan trng trong vic thc y khch
hng i n quyt nh s dng dch v thanh ton qua baokim.vn.
Thc t, lng khch hng tng mnh k t khi chng ti p dng
gii php ny

Ch Nguyn Th Thu Tho T vn vin cng ty t vn


du hc Sunrise Vit Nam
Sau khong 2 thng s dng vChat, ti thy vic qun l d liu
khch hng tr nn n gin hn hn, hiu qu t vn cng c
nng ln. Vi vChat, ti c th t vn ln n vi chc khch hng
trong mt ngy so vi ch tm 10 ngi nh trc kia.

VCHAT CUNG CP NHNG GI DCH V VI TNH NNG PH HP VI QUY M


CA TNG DOANH NGHIP KHC NHAU
GI TRI NGHIM
Ph hp vi c nhn
mun tri nghim vChat

GI C BN

GI PH BIN

Tt nht cho cc ca hng


va v nh

L tng cho b phn


chm sc khch hng ln

199.000

399.000

/ 1 c nhn

nhn vin/ thng

nhn vin/ thng

90 cuc chat / thng

Khng gii hn cuc chat

Khng gii hn chat thng minh

Lu lch s chat trong 14 ngy

2 cu mi chat thng minh

ng nhp trn nhiu thit b

2 b phn chm sc

MIN PH

Khng gii hn b phn chm sc


Nhn lin h Offline qua
SMS/Email

Ty chnh ca s chat
Tch hp gii php
qun l Fanpage, Facebook

CI T VCHAT CC NHANH
Vic ci t vChat cho website l cc k n gin v nhanh chng. vChat c th hot ng ngay sau khi thc hin
sao chp on m nhng ln website.

1
Sao chp m nhng

ng nhp vo vChat

Bt u tr chuyn

THNG TIN LIN H


vChat - Cng ty c phn Vt Gi Vit Nam

Chi nhnh H Ch Minh: 70 L Gia - Qun 11 - H Ch Minh

Tr s chnh: 51 L i Hnh - Hai B Trng - H Ni

in thoi: 0473050116 | Website: vchat.vn