You are on page 1of 2

Ang Lamok at ang Leyon

Minsang namamahinga sa tabing ilog ang Leyon ay naisipan itong


buwisitin ng Lamok. "Hoy, Leyon! Ikaw nga ba ang Hari ng Kagubatan?"
Tumindig ang Leyon at hinanap kung saan nanggagaling ang boses. Nang
walang makita ay muli itong nagbalik sa may damuhan. Habang ikinikiskis
nito ang matatalim na ngipin sa batuhan ay may narinig siyang busina na
paikut-ikot sa kanyang tenga. "Hoy Leyon.. Leyon," pangisi-ngising usisa ng
pilyong Lamok na dumapo pa sa ilong ng nakangunot na Leyon. "Tinatanong
kita.
Ikaw
nga
ba
ang
Hari
ng
Kagubatan?"
"Oo, ako nga! Hindi mo ba alam? Ako ang Haring dapat igalang ng
sinumang naninirahan sa kagubatan!" pagyayabang ng Leyon. "Teka, teka.
Bakit ikaw ang dapat na maging Hari. Para sa akin wala kang karapatang
mamuno sa kapaligiran. Hindi ako hanga sa iyong pagtatapang-tapangan!"
Tumayo sa galit ang mga tenga ng Leyon. Tumindig din sa kabangisan ang
mga balahibo nito. "Grrr..." nanlilisik ang mga matang hinampas ng Hari ang
ilong upang patayin ang maliit na Lamok na madaling nakalipad at mailing
nagbaon ng panusok sa pisngi ng Hari. "Aruy! Aruy!" nagkikisay sa sakit ang
Leyon. "May Hari bang ganiyan? Isang tusukan lang ng insektong katulad ko
ay nag-aaaruy na? Ako ang dapat tanghaling hari. Maliit man ay may
panandata namang makapagpapa-aruy sa hari-hariang di dapat patungan ng
korona
ng
kagitingan!"
Lumipad na naman nang paikut-ikot ang nambubuwisit na Lamok.
Kahit maliit lang ang pangangatawan ay pinagalaw naman niya ang laki ng
kaniyang kaisipan. Nang ituturok na naman niya ang matulis na panurok ay
tumalon na sa gitna ng sapa ang takut na takot na Leyon. Napag-isip-isip ng
Lamok na mabisa pala ang matulis niyang panusok. Sa mariing tusok lang ay
nagkokokoromba na sa pag-aruy ang pobreng Hari ng kagubatan. Tuwangtuwa sa kahahagikgik ang pilyong Lamok. Tuwang-tuwang naglilipad sa
paligid-ligid ang insektong may matulis na panurok. Sa kasamaang palad ay
nasabit ang pakpak niya sa sapot sa mga sanga ng puno ng banaba. Sa
pagpipilit na ikampay ang mga pakpak ay napakapit siya sa malagkit na
sapot ng Gagamba. Sa pagpipilit na makawala ay lalong nagkasabit-sabit
ang mga paa, pakpak at buong katawan ng Lamok. Nang dumating ang
gutum na gutom na Gagamba ay maluwag sa loob na tinanggap ng Lamok
ang kapalaran niya. Ang ikinalulungkot lang ng Lamok ay nailublob niya sa
sapa ang higanteng Leyon pero maliit na Gagamba lang pala ang sa kaniya
ay
lululon.
Tanong:

Ang Lamok at ang Leyon


1.
2.
3.
4.

Anu-anong klaseng hayop/insekto ang pangunahing tauhan sa pabula?


Sino ba ang Hari ng Kagubatan ang tinutukoy ni Lamok?
Paano nilublob ng Lamok ang Leyon sa sapa?
Ano ang ikinalulungkot na nangyari kay Lamok pagkatapos na
maihulog
ang Leyon sa sapa?
5. Anong aral ang mahihinuha sa kwentong binasa?