You are on page 1of 3

นิสย

ั 7 อย่างสำาหรับคนสุขภาพดี
(ต่อจากฉบับท่ี 3 ประจำาเดือนมีนาคม)

“.......เราได้มาเพ่ ือเขาทัง้หลายจะได้ อย่ า งไ รก็ ต า ม เพ ราะ เหตุสภ า วะ


ชีวต ิ ภูมิศาสตร์ ความยากจน ความต้องการของ
และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” ยอห์น ประ ชาก ร วัฒนธรรมแ ละ อิท ธิพ ลท า ง
เ ศ รษ ฐ กิ จ จึ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ห้ ทุ ก ค น ทุ ก
นิสัยประการท่ี 2 กินเพ่ ือชีวิต
ประเทศได้ อ าหารพื ช ผั ก อย่ า งเพี ย งพอ
ข้อพระคัมภีร์ ปฐมกาล 1:29
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ป ร ะ ม า ณ ส อ ง ใ น ส า ม ข อ ง
พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิดเราให้พืชท่ีมี
ประชากรโลกยั ง ชี พ ได้ ด้ ว ยอาหารพื ช ผั ก
เมล็ดทัง้หมด ซ่ ึงมีอยู่ทัว่พ้ืนแผ่นดิน และ
การเลือกอาหาร ชอบหรือไม่ชอบได้พัฒนา
ต้นไม้ทุกชนิด ท่ีมีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า
ในตัวเรามาตัง้แต่เด็ก พฤติกรรมกินด่ ืมอยู่
เป็ นอาหารของเจ้า”
ในตัวเราตลอดชีวิต แต่ละวัฒนธรรมมีพ้ืน
คำานำา การกินอาหารเป็ นความสุขของชีวิต ฐานการกิ น ท่ีไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากประเพณี
อย่างหน่ ึง ในสวนเอเดน พระเจ้าทรงแนะ ดัง้เดิมในครอบครัวและสังคม
นำา อาดั ม และเอวาให้ รู้ จั ก กับ อาหารท่ีเ ย่ีย ม หลายๆประเทศ คนหลายพั น คนล้ ม
ยอดเพ่ ือรักษาชีวิตให้คงอยู่ เป็ นอาหารพืช ตาย จากการ
ผั ก ธั ญ ญาหารมี ทั ง้ ผัก ต่ า งๆ ผลไม้ ธั ญ พื ช กินอาหารไม่ถูกต้องหรือจากความหิว แต่ก็
และถั ว่ ต่ า งๆ ซ่ ึง มี ส ารอาหารท่ีจำา เป็ นต่ อ ยังมีอีกหลายประเทศ ส่วนใหญ่ทางซีกโลก
ชี วิ ต ส่ิง จำา เป็นต่ า งๆสำา หรั บ ชี วิ ต อยู่ ใ นส่ิง ตะวันตก คนจำา นวนพันท่ีตายเพราะตามใจ
เหล่ า นั น ้ อย่าง มา ก มา ยแ ละ สมดุ ลตา ม ปากในเร่ ืองอาหาร
ธรรมชาติ เช่น โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไข นักวิทยาศาสตร์สุขภาพประมาณการ
มัน วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และธาตุอ่ืนๆ ไว้ ว่า 40-70% ของโรคต่า งๆ เก่ีย วเน่ ือ งกั บ
อี ก นั บ พั น ท่ีใ ช้ โ ดยเซลล์ ต่ า งๆในร่ า งกาย อาหาร เช่นโรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวานและ
อาดั ม และเอวาช่ ืน ชอบกั บ อาหารหลาก อ่ ืนๆ
หลายชนิดมีสีสรรแปลกตา รูปร่างลักษณะ บางคนอยู่เพ่ ือกิน แต่คนท่ีสมบูรณ์คือกิน
และรสชาติ ท ่ีต่ า งกั น ทั ง้ สองไม่ เ คยขาด เพ่ ืออยู่
อาหารและไม่ ข าดสารอาหาร ต้ น ไม้ พื ช แบบสำารวจคนสุขภาพดี – 2
ต่างๆ ออกผลตามฤดูกาล (ใช้เวลาเล็กน้อยลองสำารวจตัวเอง)
แต่ความบาปท่ีย่างกรายเข้ามา ทำา ให้
เกิด กา รเ ป ล่ีย น แ ป ลง ใ น อา หา ร แ ม้ว่ า ใช่ ไม่ใช่
ศตวรรษต่อมาพระเจ้าได้ให้คำา แนะนำา เร่ ือง ท่านกินอาหารหลากหลายชนิดไหม
ความเปล่ียนแปลงทางอาหาร - อาหารเน้ือ ___ ___
สัตว์ ไขมัน สัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาด ท่านหลีกเล่ียงกินอาหารระหว่างม้ือไหม
อายุขัยของมนุษย์เปล่ียนไป โรคต่างๆ เพ่ิม ___ ___
ขึ้ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งต่ อ สู้ กั บ การปลู ก ผั ก พื ช ท่านกินผักวันละประมาณ 3 ส่วนไหม
และ ไ ร่นา มี ภัยธ รรมชา ติ แ มลง ควา ม ___ ___
แปรปรวนของดิ น ฟ้ าอากาศ น้ำา ท่ ว ม ภั ย ท่านกินผลไม้วันละประมาณ 2 ส่วนไหม
แล้ ง ทำา ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ อ การสะสม ___ ___
อาหาร แต่กระนัน ้ อุดมคติของพระเจ้ายังคง ส่วนใหญ่ท่านกินอาหารไขมันต่ำา
เป็ นอาหารพืชผักในสวนเอเดน ___ ___
ท่านเลือกกินอาหารหรือด่ ืมเคร่ ืองด่ ืมท่ีมี
น้ำาตาลน้อยไหม  มะเร็งลำาไส้ใหญ่พบมากในหมู่มะเร็งทัง้
___ ___ หลายใน
ท่านชอบกินอาหารกับคนอ่ ืนไหม สหรัฐอเมริกา ได้มีการพบว่าในแอ๊ดเวน
___ ___ ตีสท่ีกินเน้ือ
ถ้าท่านตอบใช่ทัง้หมด ท่านเป็ นคนกิน แดงและขาวเพ่ิมความเส่ียงของมะเร็ง
อาหารได้ถูกต้อง ถ้าบางท่านตอบไม่ใช่ ลำาไส้ เม่ ือ
ทานอาจต้องมีการเปล่ียนแปลงใน ข้อเหล่า เปรียบเทียบคนท่ีไม่เคยกินอาหารเน้ือ
นัน
้ สัตว์กับคนท่ี
กินอาหารเน้ือสัตว์อาทิตย์ละครัง้ มีความ
หลักฐานท่ีได้จากการศึกษาสุขภาพแอ๊ด เส่ียงเป็ น
เวนตีส มะเร็งลำาไส้ใหญ่ถึง 85%
ก า ร ศึ ก ษ า สุ ข ภ า พ แ อ๊ ด เ ว น ตี ส
 พืชผักเช่น ถัว่มีฝัก(เป็ นถัว่เขียว ถัว่
เป็ นการศึกษาในกลุ่มต้นๆ เพ่ ือหาหลักฐาน
ลันเตา เป็ นต้น)
การกินผลไม้ และผักจะลดความเส่ียงของ
ได้รบั การป้ องกันจากมะเร็งลำาไส้ใหญ่
มะเร็งหลายชนิด บัดนีใ้นหลายประเทศทัว่
คนท่ีกิน
โลกมี ก ฎระเบี ย บและการแนะแนวท่ีเ น้ น
พื ช ผั ก เช่ น ถั ว่ มี ฝั กมากกว่ า 2 ม้ือ ต่ อ
ความสำาคัญให้รวมผลไม้หลากหลายและพืช
สัปดาห์
ผั ก ชนิ ดต่ า งๆ ในอาหารประจำา วั น เพ่ อ ื การ
เปรียบเทียบกับคนท่ีกินน้อยกว่า 1 ม้ือ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและลดความเส่ีย งต่ อ การ
ต่อสัปดาห์
เป็ นโรค
จะมีความเส่ียงสูงถึง 50% และย่ิงไปกว่า
ผู้ วิ จั ย แอ๊ ด เวนตี ส ใคร่ ม องดู บ ทบาท
นัน้ เป็ นท่ี
ของอาหารบางชนิ ด มากกว่ า ดู เ ร่ ือ งสาร
น่าสังเกตว่าคนท่ีกินเน้ือสัตว์ แต่กินถัว่มี
อาหารในเร่ ืองของโรคมะเร็ง พวกเขาสนใจ
ฝั กลดความ
ว่า อาการอะไรท่ีส่ ง เสิ ร ม หรื อ ไม่ ก็ ป้ องกั น
เส่ียงต่อมะเร็งลำาไส้ใหญ่ด้วย ดูเหมือนว่า
โรคมะเร็ง
ผลการป้ อง
อาหารต่างๆ มีสารอาหารมากมายและมีสาร
กันของถัว่มีฝักต่างๆ สามารถทำาให้พิษ
เคมีจำา นวนร้อยท่ีทำา งานใกล้ชิดกันมาก ยัง
ของเน้ือเบา
ไงก็ ต ามอาหารคื อ ส่ิง ท่ีทำา ให้ ค นเราเจริ ญ
บางลงจึงไม่ค่อยเป็ นโรค
เติบโตและซ้ือหามาบริโภค
 สำาหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก ซ่ ึงพบมาก
การค้นพบจากการศึกษาสุขภาพแอ๊ด
ในชายสูงอายุ
เวนตี ส แสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนถึ ง ความ
มีอาหารหลายชนิดท่ป ี รากฏว่าป้ องกันได้
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาหาร และมะเร็ ง ปอด
การศึกษา
มะเร็งกระเพาะอาหาร ลำา ไส้ใหญ่ กระเพาะ
สุขภาพแอ๊ดเวนตีสเป็ นกลุ่มแรกท่ีพบว่า
ปั สสาวะและมะเร็งต่อมลูกหมาก
การกิน
 การกินผลไม้เป็ นการป้ องกันมะเร็งปอด
มะเขือเทศอาทิตย์ละหลายม้ือจะลดความ
ในหมู่คนท่ีสูบ-
เส่ียงต่อ
บุหร่ีในอดีต ซ่ ึงเป็ นคนท่ีกินผลไม้
โรคได้ 40% และถัว่มีฝักลดได้ 50%
มากกว่า 1 ครัง้ต่อวัน
 สำาหรับมะเร็งชนิดต่างๆ ทัง้หมด ผูท ้ ่ีกิน
มีโอกาสเส่ียงเป็ นมะเร็งปอดเพียง 25%
อาหาร
เม่ ือเปรียบเทียบ
มังสวิรัติมีความเส่ียงต่ำากว่าผู้ไม่ได้เป็ น
กับคนท่ีกินผลไม้น้อยกว่าสามครัง้ต่อ
มังสวิรัติ
สัปดาห์
กุญแจสู่การกินเพ่ ือชีวิต
ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับอาหารท่ี ต่อส่ิงแวดล้อม ประหยัด มีเมตตา
ต้องเลือกมากมายทัง้ในสวนครัว ในตลาด สมบูรณ์กว่าและใกล้เคียงกับอาหารท่ี
หรือศูนย์การค้า ภัตตาคารและท่ีบ้าน เราจะ พระเจ้าวางแผนไว้แต่ดัง้เดิม จงช่ ืนชมกับ
ไม่เคยได้อาหารหลากหลายชนิดจากแหล่งท่ี ชีวต

เราจะเลือกได้ ส่ิงท่ีเรากินกำา หนดได้จากส่ิง
คำาถามเพ่ ืออภิปราย
ท่ีมีให้ ส่ิงท่ีครอบครัวเคยกินมาก่อน ความ
1. อะไรคือส่ิงกีดขวางท่ีคนเราต้องเผชิญ
ชอบส่วนตัวประสบการณ์
กับการเลือก
กินอาหารท่ีดี
ในวั ฒ นธรรม รสชาติ รา คา แ ละ ควา ม
2. คนเรากลายเป็ นคนเคร่งครัดเกินเหตุ
สะดวก แต่คราวนีเ้ราต้องเน้นความสำา คัญ
ในเร่ ืองอาหาร
ของการกินท่ีถูกต้องอะไรล่ะ คืออาหารควร
ได้อย่างไร
กิ น ต่ อ ไปนี เ้ ป็ นข้ อ เสนอแนะท่ีจ ะช่ ว ยให้
3. ผลท่ีจะได้รับกับตนเองและผู้อ่ืนมี
ท่านเลือกอาหารท่ถ ี ูกต้อง อาหารท่ีทัง้สาร
อะไรบ้าง
อ า ห า ร ค ร บ ถ้ ว น มี ร ส ช า ติ แ ล ะ อ ่ิม ทั ง้
4. ท่านจะแนะนำาให้คนอ่ ืนรู้จักเร่ ือง
ครอบครัว
อาหารธัญพืช
จงเลื อ กอาหารท่ีม าจากพื ช เป็ น หลั ก
อย่างไร
ควรมีหลาก
หลายชนิดอย่างสมดุลและจำานวนพอ โปรดอ่านต่อนิสัยประการท่ี 3 ฉบับต่อ
ประมาณ กินธัญพืชผัก ผลไม้และถัว่มีฝัก ไป
ต่างๆส่ิงเหล่านีม ้ ีสารอาหารครบถ้วนและ (แปลจาก Adventist Health Study 2004
อุดมด้วยกากใย วิตามิน แร่ธาตุ มีไขมัน โดย Dr. Terry Butler)
และโคเลสเตอรอลต่ำา
 ให้มีอาหารโปรตีน ถัว่ต่างๆ เต้าหู้
เมล็ดพืช และ
ธัญพืชซ่ ึงเป็ นท่ีมาของโปรตีน
 อาหารท่ีสูงด้วยไขมันและน้ำาตาลต้องกิน
ให้น้อยลง
 กินอาหารท่ีเป็ นธรรมชาติให้มากกว่า
อาหารท่ป ี รุง
แต่งแล้ว
 ปรุงและจัดอาหารให้อร่อยและน่าดู
คนท่ีกิ น อาหารมั ง สวิ รั ติ ไ ด้ ผ่ า นการ
ทดสอบมานาน หลายพั น ปี มาแล้ ว ผู้ ค น
หลายวั ฒ นธรรมเคยกิ น อาหารมั ง สวิ รั ติ
ปั จจุ บั น ประชากรโลกมากกว่ า คร่ ึง เป็ น
มังสวิรัติ ความนิยมของโลกปัจจุบันทัว่โลก
ไปในทิศทางของอาหารมังสวิรัติมีประโยชน์
มากกว่า ทุกวันนีบ ้ ุคคลท่ีนึกถึงเร่ ืองสุขภาพ
และเป็ นนักส่ิงแวดล้อมในโลกตะวันตกจะ
เลือกกินอาหารมังสวิรัติ
เม่ ือมีโอกาสคนท่ีมีสุขภาพดีจะเลือก
ให้มีนิสัยกินอาหารพืชผัก ทำาให้เป็ นมิตร