You are on page 1of 163

ZADATAK NAUKE

Nikad dovršen san

ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U TOME DA
ODGOVORI NA PITANJE ILI NIZ PITANJA U
VEZI SA PREDMETOM KOGA ISTRAŽUJE

PRIKUPLJANJE

1. zadatak nauke

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA PREDMET POSMATRANJA JE UVEK ČINJENICA ILI ODNOS MEĐU ČINJENICAMA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ČINJENICA JE SVE ONO ŠTO MOŽE DA BUDE ILI JESTE PREDMET MISLI .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ČINJENICA JE SVE ONO ŠTO MOŽE DA BUDE ILI JESTE PREDMET MISLI. PA I SAMA MISAO .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA REZULTAT POSMATRANJA JE PODATAK O ČINJENICAMA ILI NJIHOVIM ODNOSIMA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ČINJENICE U DODIRU SA POSMATRAČEM POSTAJU PODACI TJ. ISKAZI O ČINJENICAMA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ČINJENICA I NJENO ZNAČENJE SU DVE RAZLIČITE STVARI! .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ČULNI PODACI PREDSTAVLJAJU PLITAK SLOJ ISKUSTAVA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA POSTOJE ČINJENICE KOJE NIJE MOGUĆE ČULNO OPAŽATI .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA VELIKI BROJ ČULNIH PODATAKA JE ISKRIVLJEN I LAŽAN .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ZLATNO PRAVILO EMPIRISTIČKE FILOZOFIJE: OČISTI DUH OD PRETHODNO NAUČENIH IDEJA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA BEZVREDNO PRAVILO EMPIRISTIČKE FILOZOFIJE: OČISTI DUH OD PRETHODNO NAUČENIH IDEJA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA NEMOGUĆE PRAVILO EMPIRISTIČKE FILOZOFIJE: OČISTI DUH OD PRETHODNO NAUČENIH IDEJA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA EMPIRIZAM: BITNO JE ISKUSTVO SVAKOG POJEDINCA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA MANJI DEO ISKUSTVA STEČEN U NEPOSREDNOM ODNOSU SA SVETOM .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA VEĆI DEO ISKUSTVA STEČEN ODNOSU POJEDINCA SA DRUŠTVOM .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA POJEDINAC SE RAĐA U KULTURI KOJE JE SKORO SVE DEFINISALA ZA NJEGA I UMESTO NJEGA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA OBJEKTIVNOST BI SE POSTIGLA SAMO UKLANJANJEM POSMATRAČA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA POSMATRAČ .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA POSMATRAČ UTIČE NA STAVOVE I PONAŠANJE .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA POSMATRAČ POSTAJE SASTAVNI DEO SLIKE .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA PONAŠANJE LJUDI SE MENJA U PRISUSTVU POSMATRAČA .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA MERNE TEHNIKE JESU POJAVE .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA UTICAJ TEHNIKE POSMATRANJA NA PREDMET ISTRAŽIVANJA! .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA ISTINA NIJE NIKAKVA SPOZNAJA STVARI PO SEBI VEĆ STVARI ZA MENE .

PRVI ZADATAK NAUKE JE DA PRIKUPI ŠTO VIŠE PODATAKA O PREDMETU KOGA POSMATRA SAZNANJE STVARI PO SEBI NIJE MOGUĆE .

zadatak nauke .OPIS 2.

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU AKO OPIS NIJE VERAN ČINJENICAMA KASNIJE FAZE U ISTRAŽIVANJU ĆE BITI UPROPAŠĆENE .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU NAUČNI OPIS JE VRSTA PREVODA SIROVE ČINJENICE U NAUČNU ČINJENICU .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU NAUČNI OPIS JE VRSTA PREVODA SIROVE ČINJENICE U SIMBOLIČKI PRIKAZ STVARNOST .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU SVAKI OPIS ČINJENICE JE I NJENO TUMAČENJE U SVETLU NAUČNE TEORIJE TJ. HIPOTEZE .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU NAUČNIK VRŠI IZBOR IZMEĐU ČINJENICA .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU TREBA OPISATI SAMO ONE ČINJENICE KOJE SU ZNAČAJNE ZA OSNOVNU HIPOTEZU .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU DOVOLJNO JE VALJANO OPISATI JEDNU ČINJENICU IZ KLASE A NE CELU KLASU .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU SLABOST OPISIVANJA ČINJENICA JE ŠTO SE OGRANIČAVA NA POJAVNO .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU SLABOST OPISIVANJA ČINJENICA JE ŠTO GUBI VEZU SA SUŠTINOM .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU NASTANAK MODERNE NAUKE POVEZAN JE SA PRELASKOM OD OPISA POJEDINAČNE POJAVE .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU NASTANAK MODERNE NAUKE POVEZAN JE SA PRELASKOM NA OPIS MASOVNIH POJAVA .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU POŠTO NIJE MOGUĆ OPIS SVIH POJAVA POJEDINAČNO .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU POŠTO NIJE MOGUĆ OPIS SVIH POJAVA POJEDINAČNO – TEORIJA UZORKA .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU KAKO SE .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU KAKO SE IZ KLASE ISTOVETNIH SLUČAJEVA SE SPOZNA SE JEDAN SLUČAJ .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU TAKO SE .

DRUGI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U ŠTO TAČNIJEM OPISU TAKO SE UPOZNAVANJE JEDNOG SLUČAJA MOGU BOLJE RAZUMETI SVI DRUGI .

zadatak nauke .KLASIFIKOVANJE 3.

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA KLASIFIKOVANJE ČINJENICA TJ. PODATAKA SE OBAVLJA UVEK S OBZIROM NA NEKO MERILO .

PODATAKA KADA SE ČINJENICE KLASIFIKUJU U NJIH ULAZI PRVA ZAMISAO O NEKOJ POVEZANOSTI .TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ.

TREĆI ZADATAK NAUKE
SASTOJI SE U
KLASIFIKOVANJU ČINJENICA
TJ. PODATAKA

SVAKA KLASIFIKACIJA ILI TIPOLOGIJA JE
PRVO OTKRIVANJE ILI UNOŠENJE REDA

TREĆI ZADATAK NAUKE
SASTOJI SE U
KLASIFIKOVANJU ČINJENICA
TJ. PODATAKA

KLASIFIKACIJA SE VRŠI U
ODNOSU NA JEDNO MERILO

TREĆI ZADATAK NAUKE
SASTOJI SE U
KLASIFIKOVANJU ČINJENICA
TJ. PODATAKA

TIPOLOGIJA SE VRŠI U
ODNOSU NA VIŠE MERILA

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA KLASIFIKACIJA I TIPOLOGIJA JOŠ NIŠTA NE OBJAŠNJAVAJU I NIŠTA NE RAZUMEVAJU .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA KLASIFIKACIJA I TIPOLOGIJA SU USLOVI SPOZNAJE .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA KLASIFIKACIJE I TIPOLOGIJE SU STVORENE SA CILJEM DA SE ODSTRANI NERED .

PODATAKA RED JE POTREBA ISTRAŽIVAČA DA POJAVE SREDI PREMA SVOJIM MERILIMA .TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ.

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA SREĐIVANJE JE LOGIČKO SREDSTVO DA RAZLIČITE POJAVE SVRSTAMO U ISTU KLASU .

LJUDE. PODATAKA KLASIFIKOVATI POJAVE. IDEJE ZNAČI SPUTATI IH.TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. OKAMENITI IH! . OKOVATI IH.

PODATAKA BEZ POJMA KLASE NIJE MOGUĆA NAUKA .TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ.

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA KLASA PODRAZUMEVA DA SU ČLANOVI KLASE SLIČNI ILI ISTOVETNI BAR PO JEDNOJ OSOBINI .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA SVAKA KLASIFIKACIJA MORA DA ZADOVOLJI IZVESNE LOGIČKE ZAHTEVE .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA A) DA SE IZVRŠI S OBZIROM NA ODREĐENI KRITERIJUM ILI MERILO .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA A) DA SE IZVRŠI S OBZIROM NA ODREĐENI KRITERIJUM ILI MERILO B) DA BUDE DOSLEDNA .

TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ. PODATAKA A) DA SE IZVRŠI S OBZIROM NA ODREĐENI KRITERIJUM ILI MERILO B) DA BUDE DOSLEDNA C) DA BUDE POTPUNA .

PODATAKA A) DA SE IZVRŠI S OBZIROM NA ODREĐENI KRITERIJUM ILI MERILO B) DA BUDE DOSLEDNA C) DA BUDE POTPUNA D) DA IMA OŠTRINU RAZLIKOVANJA MEĐU GRUPAMA .TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ.

PODATAKA NAŠ NAČIN KLASIFIKACIJE JE JEDAN OD MOGUĆIH ALI JE KLASIFIKACIJA UNIVERZALNA .TREĆI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KLASIFIKOVANJU ČINJENICA TJ.

DEFINISANJE 4. zadatak nauke .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DRUŠTVENE POJAVE LAKŠE JE OPISATI NEGO DEFINISATI .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA PRELAZ SA OPISA NA DEFINICIJU ZNAČI GUBITAK ŠIRINE I DOBITAK DUBINE SPOZNAJE .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA SVAKI IZUZETAK OD DEFINICIJE SAMO JE PROTEST PROTIV SUŽAVANJA STVARNOSTI .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DEFINICIJA NE SME BITI NI PREVIŠE ŠIROKA NI PREVIŠE USKA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NAŠE DEFINICIJE SE MENJAJU SA UPOZNAVANJEM NOVIH ISKUSTAVA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NAŠE DEFINICIJE SE MENJAJU SA NAŠIM SAZNAJNIM POTREBAMA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NAŠE DEFINICIJE SE MENJAJU SA RASTOM NAŠEG SAZNANJA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA AKO BI DESNA STRANA DEFINICIJE BILA JEDNAKA LEVOJ KORISTILI BISMO NJEN OPIS .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DEFINICIJA NEKOG POJMA JE SVOĐENJE TOGA POJMA NA DRUGE POJMOVE UŽEG OBIMA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA LEVA STRANA JE UVEK SIROMAŠNIJA .

GEOMETRIJI… .ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA IDEALNE DEFINICIJE SU MOGUĆE U LOGICI. MATEMATICI.

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NE I U NAUKAMA O ČOVEKU .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DEFINISATI POJAM ZNAČI POVUĆI JASNU GRANICU PREMA OSTALIM POJMOVIMA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DA LI JE I KADA JE NUŽNA DEFINICIJA KLJUČNIH POJMOVA? .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NA POČETKU ISTRAŽIVANJA? .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DA BISMO ZNALI ŠTA UOPŠTE ISTRAŽUJEMO .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NA KRAJU ISTRAŽIVANJA? .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA KADA SE UPOZNAJU BITNA OBELEŽJA POJAVE .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA NIKAD? .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DEFINICIJA OGRANIČAVA VIDIK I PREDSTAVLJA NASILJE NAD ČINJENICAMA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA BOLJE IMATI NEKAKVU NEGO NIKAKVU DEFINICIJU ALI NE UZMITE JE PREVIŠE OZBILJNO .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA DEFINICIJA JE VIŠE VODIČ U POSMATRANJU NEGO ODREĐIVANJE SUŠTINE POJMA .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA TRADICIONALNA LOGIKA: .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA UOPŠTAVANJE PRONALAŽENJE ISTOVETNIH OSOBINA POJAVA JEDNE KLASE .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA ONO ŠTO IM JE ZAJEDNIČKO PREDSTAVLJA NJIHOVU SUŠTINU .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U DEFINISANJU OSNOVNIH POJMOVA JEDNA PAŽLJIVO OPISANA ČINJENICA AKO JE DOBRO ODABRANA MOŽE DA OPIŠE KLASU .

ČETVRTI ZADATAK NAUKE
SASTOJI SE U DEFINISANJU
OSNOVNIH POJMOVA

ILI DRUŠTVO

OBJAŠNJAVANJE

6. zadatak nauke

ŠESTI ZADATAK NAUKE
SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU
POJAVE

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OBJAŠNJENJE POJAVE JE OTKRIVANJE UZROKA NJENOG NASTANKA .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OBJAŠNJENJE POJAVE JE OTKRIVANJE NJENE STRUKTURE .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OBJAŠNJENJE POJAVE JE OTKRIVANJE NJENE FUNKCIJE .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OBJAŠNJENJE POJAVE JE OTKRIVANJE NJENE FORME .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE UZROČNO OBJASNITI ZNAČI POKAZATI ZAŠTO SE DESILA NA OVAJ NAČIN A NE DRUGAČIJI .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE STRUKTURNO OBJASNITI ZNAČI UPOZNATI ELEMENTE I NAČIN NA KOJI SU POVEZANI .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE FUNKCIONALNO OBJASNITI ZNAČI OTKRITI FUNKCIJE KOJI DEO IMA U OKVIRU SISTEMA .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OBJASNITI FORMU ZNAČI OTKRITI TRAJNE I NEPROMENJIVE OBLIKE IZRAŽAVANJA .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE LOGIČKO OPRAVDANJE SE ČESTO BRKA SA NAUČNIM OBJAŠNJENJEM .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE NAUČNI ISKAZ SE LOGIČKI OPRAVDAVA TAKO ŠTO SE UVRSTI U DEDUKTIVNI SISTEM .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE NA VRHU DEDUKTIVNOG SISTEMA SE NALAZI AKSIOM .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE AKO LOGIČKI NE PROTIVREČI ON SE SMATRA OPRAVDANIM .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OVO NE ZNAČI DA JE TAJ ISKAZ NAUČNO OBJAŠNJEN .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE NAUČNO OBJAŠNJENJE JE SPECIFIČNO JER U OSNOVI IMA NAUČNI ZAKON I TEORIJU .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE NAUKA TEŽI DA OBJASNI ŠTO VIŠE ČINJENICA ŠTO MANJIM BROJEM ZAKONA .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE ŠTO VIŠE ZAKONA SA ŠTO MANJE TEORIJA .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE OBJASNITI NEŠTO ZNAČI POVEZATI TO SA SVIM DRUGIM .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE ALI TO NIJE MOGUĆE .

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE ODVOJENO POSMATRANJE ISKUSTVENIH ČINJENICA NE MOŽE DOVESTI DO TEORIJE .

TRAŽENJA ZAJEDNIČKIH I BITNIH OSOBINA .ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE MISAONIM PROCESOM UPOREĐIVANJA.

ŠESTI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U OBJAŠNJENJU POJAVE DOSPEVAMO DO RAZUMEVANJA UZAJAMNIH VEZA. PRAVILNOSTI I ZAKONITOSTI .

zadatak nauke .RAZUMEVANJE 7.

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA DVA TUMAČENJA STVARNOSTI .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA RACIONALNO-ISKUSTVENI: OBJAŠNJENJE .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA METAFIZIČKO NADISKUSTVENI: RAZUMEVANJE .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA JEDNA LJUDSKA RADNJA JE VIŠE OD LANCA UZROKA I POSLEDICA .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA PORED OBJAŠNJENJA VEZA MORA SE POJAVITI I RAZUMEVANJE NJIHOVOG ZNAČENJA ZA NAS .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA JEDNOM SE LJUDSKO DELOVANJE POJAVLJUJE KAO DOGAĐAJ .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE OD RAZUMEVANJA DRUGI PUT U OBLIKU ZNAČENJA KOJE SU MU UČESNICI PRIDALI .

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE
OD RAZUMEVANJA

PONAŠANJE IMA SVOJU
UNUTRAŠNJU I SPOLJAŠNJU STRANU

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE
OD RAZUMEVANJA

SPOLJAŠNJA JE VIDLJIVA I
LAKO JU JE OBJASNITI

SEDMI ZADATAK SASTOJI SE
OD RAZUMEVANJA

UNUTRAŠNJA JE SAKRIVENA I
TEŠKO JU JE RAZUMETI

zadatak nauke .PREDVIĐANJE 8.

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE PREDVIĐANJE JE VEOMA VAŽAN ZADATAK NAUKE .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE U DRUŠTVENIM NAUKAMA NIJE BITNO PREDVIĐANJE DOGAĐAJA VEĆ POSLEDICA .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE ČESTO SE DRUŠTVENE NAUKE OMALOVAŽAVAJU JER NEMAJU STEPEN TAČNOSTI PRIRODNIH .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE MOGUĆE JE RAZLIKOVATI TRI SLOJA DRUŠTVENE STVARNOSTI .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE ONI DOZVOLJAVAJU TRI RAZLIČITA STEPENA PREDVIDIVOSTI .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE PREDVIĐANJE JE NAJTAČNIJE KAD SE ODNOSI NA SLOJ DRUŠTVENE STVARNOSTI GDE SU .

.OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE VEROVANJA.

OSMI ZADATAK NAUKE JE
PREDVIĐANJE

VEROVANJA, MIŠLJENJA,

OSMI ZADATAK NAUKE JE
PREDVIĐANJE

VEROVANJA, MIŠLJENJA,
PONAŠANJA

OSMI ZADATAK NAUKE JE
PREDVIĐANJE

VEROVANJA, MIŠLJENJA, PONAŠANJA
REPETATIVNA, RUTINSKA I STEREOTIPNA

ŠTO ĆE PREDVIĐANJE UČINITI MANJE PRECIZNO .OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE DRUGI SLOJ NIJE POSTVAREN DO TE MERE.

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE ONO ĆE SE KRETATI U OKVIRIMA VEROVATNOĆE I STEPEN VEROVATNOĆE ĆE BITI VISOK .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE POSTOJI SLOJ LJUDSKE STVARNOSTI KOJI NIJE POSTVAREN .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE PREDVIĐANJE SE GRANIČI SA NAGAĐANJEM I PRAĆENO JE VELIKIM GREŠKAMA .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE PREDVIĐANJE NIJE DOKAZ ISTINITOSTI TEORIJE .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE NAUKA PREDVIĐA DOGAĐAJE KOJE NE ZNA DA OBJASNI .

OSMI ZADATAK NAUKE JE PREDVIĐANJE NAUKA OBJAŠNJAVA DOGAĐAJE KOJE NE MOŽE DA PREDVIDI .

KONTROLA 9. zadatak nauke .

DEVETI ZADATAK NAUKE JE KONTROLA .

DEVETI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KONTROLI KONTROLA JE POKUŠAJ OVLADAVANJA DRUŠTVENIM PROCESIMA .

DEVETI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KONTROLI DRUŠTVENIM PROCESIMA KOJI BI INAČE TEKLI SPONTANIM TOKOVIMA .

DEVETI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KONTROLI TEORIJSKA NAUKA IMA ZADATAK DA OBJASNI I RAZUME DRUŠTVENU STVARNOST .

DEVETI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KONTROLI PRIMENJENA NAUKA IMA ZADATAK DA OBLADA NJOME ILI JE DRŽI POD KONTROLOM .

DEVETI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KONTROLI KONTROLA NE U SMISLU PROVERAVANJA ZAKLJUČAKA .

DEVETI ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U KONTROLI KONTROLA SAMIH DRUŠTVENIH POJAVA I PROCESA NA OSNOVU SPOZNAJE ZAKONITOSTI .