You are on page 1of 1

TỔNG

HỢP
TRANG
PODCAST
LUYỆN
NGHE
1.http://podcastsinenglish.com/ :
Chia
theo
cấp
độ
của
người
học.
.
2.https://learnenglish.britishcouncil.org/…/elementary-podcas… :
mức
căn
bản
.
3. http://effortlessenglish.libsyn.com/ :
cái
này
chắc
ai
cũng
biết
:))))
.
4. http://www.listen-to-english.com/index.php?cat=podcasts : cái bài podcast kèm script

quiz
.
5.http://eltpodcast.com/ : các bài conversation trình độ căn bản và inter.
.
6. http://englishlingq.com/ : dành cho những bạn nghe khá, nội dung dễ nghe
.
7.http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/tae
.
8.http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html
.
9.http://esl.culips.com/ : trang này cực hay nhé, có thể học từ vựng và idioms thông qua
các
bài
podcasts,
nội
dung
dễ
nghe
.
10.http://www.betteratenglish.com/be-episode-archives : Trang này cũng hay không kém,
từ vựng được in đậm và kèm script nữa cho những bạn nghe chưa tốt.
.
11. http://teacherluke.co.uk/ : Trang này khỏi chê :))) có bài nghe có script, có bài thì
không
nhưng
giọng
đọc
dễ
lội
cuốn.
.
12.http://www.businessenglishpod.com/ : bạn nào học business có thể luyện nghe ổ
trang
này
.
13.http://splendidspeaking.podomatic.com/
.
14.http://historyofenglishpodcast.com/ : podcast về lịch sử tiếng anh, so sánh sự khác
biệt
giữa
tiếng
anh
cổ

bây
giờ.
Giọng
không
khó
nghe
.
15. http://www.pronuncian.com/Podcast/
.
==>>> các bạn có thể truy cập vào đây để xem thêm 1 số bài podcast
khác : https://goo.gl/djRKnL