You are on page 1of 5
Nejsme extremiste a nesnasime granty Disponuje mimofddnou schopnosti skloubit praci s obéanskou angazovanosti. Nata¢i dokumentarni filmy avytvait dila ve verejném prostoru. Devétadvacetilety Vladimir Turner ale pitedev3im z pozice levicového aktivisty bojuje za lep&i svét. Stal u zrodu prazského Autonomniho socialniho centra Klinika a byl tam iv den, kdy se stalo teréem zhatského utoku. JAN H. VITVAR / FOTO MILAN JAROS RESPEKT.CZ 45 vypadal tok na Klinil Piigel jsem a2 ve chvili, kdy piijizdéli hasiti s policit. Do- stali sme echo a jeli na pomoc. Nikdo netusil, kolik tam je li, jestli to bude pouligné boj, jestlijedeme hasit oheit nebo osetiovat nase kamaridy. Pripravovalijste se na fyzicky stiet? Ne. Uz pies den mé napadlo, ie teoreticky je dobra chvile na titok. Bylo jasné, Ze hodné aktivisti a idi'z neonacistické scény je na demonstracich a protidemonstracich. Ale Ze by byl nékdo pfipraveny na ozbrojeny boj s lidmi v kuklich a zpalnymi predméty, to ne Jak reagovali névétévnict Klintky? Lidé byli hodné vyplaseni. Poréd dokola se omili, Ze Kli- nika je doupé levicovjch extremistii a radikilnich anar-~ chisti. JenZe k nam prosté chodi tiplné rozmanité pub- likum. V ta chvili tam byli hlané navstévnici, ktetf piisli z demonstrace na koncert. A ti se v Zivoté nesetkali s po- dobnyim druhem nésili. Radé znich doslo, Ze neonacismus je redlna vEc a Ze véci, co se tady dély v devadesitych letech a my na né zapomnéli, se mizou zopakovat. Mali ste strach, Ze se bhem noci situace zdramatizuje? Béhem veéera tam pracovalo asi padesét lid event. Po mohli ném zabarikidovat okna, uklidili jsme stiepy, vyho- ili ohoielé véci a policejni pasky. Chtéli jsme, aby to misto nepasobilo hrozivé. Nakonec se poustéla hudba a Klinika byla znovu pind. Byl to takovy zvlastni, solidarni moment. Jak fungovala policie? Urok se éesil dost amatérsky a pod cist tieba ukazoval titognou abrati, tedy nici vyrvali v parku, tak mi jeden policaje fekl, at ji uklidim. Chwili byli vevniti, asi aby'si to tiv eivilu v klidu obblidli, potom odjeli pryé. Jsem si jist, Ze kdyby se podobny titok codehral na jiném misté, ddim by byl celou noc hlidany a pro- bihalo by v ném profesiondlni vySettovani. Kdy2 jsem upro- stied noci odchizel, policie ud tam nebyla. Vratila se az druhy den, aby dohlédla na solidérni demonstraci, Ta byla nna nage poméry izasné, iruhy den prohlésil, Ze ,demokraté musi tvrdé odsoudit podpalovni komunitnich center, policejnich vozd nebo vozi restaurace Rizkérna". To, ie vas Hrad primo propojuje se zndmjmi titoky na praiského podnikatele, vas asi dpiné nenadchlo. To je piesné t: igogie a nevadélanost. Tady panuje piedstava,Z é republice je par anarchistii a vsichni h sedi na Klinice a plinuji néjaké titoky. To sa- mozfejmé neni pravda. Klinika se od titokii na Rizkérnu distancovala a nemé s tim nic spoleéného. Klinika nedéli atentity a neplinuje ceroristicke din Pokud mé nékdo pocit, 2e na Klinice po veserech operuje Sif revoluénich bunék, j@ policie itoky na Rizkirnu piipi- sue, tak to je demagogie. Vychizi z toho, Ze nase spole’ nost je silné antikomunisticks a o levicovych aktivistech ma 46 VLADIMIR TURNER (29) Vystudoval praiskou FAMU a UMPRUM. Zivi se mimo jiné toenim pofadu Nedej se pro Ceskou televizi. Jeho snimek Funeral je momentélng k vidéni na piehlice Napomez{ samoty, je probiha v praiskych galeriich Fotograf Gallery, Ex Post aSkolské 28. RESPEKT 7 | 15,- 21, UNOR 2016 piedstavu, Ze jsou to extremisté. Za levicovy extremismus tak povazuje i to, Ze nékdo pomaha uprchifkiim, zdarma yauje komunitni skolku nebo Ze na dobrovolnické bizi aa bez jalkychkoli grant provozuje dim oteveny komukoli.. byli velmi pravd&podobné neonacisté z tvrdého jada slivistickych hooligans. Nepijdete po vzoru devadesatych let vytidit? ‘Nemiizu véder, jest néjaky pomatenec 7 jakychkoli kruht nékde néjaké neonacisty nenapadne. Jestli politici jako Konvicka, Zeman, Okamura a cely tenhile soucasny dream team éitici nenavist chtéji pouliéni boje, tak at se zajedou podivat na nepokoje do Atén, Berlina nebo Hamburku. hei fit, Ze kdyz budou dal sit své ideje a tim bude pfiby- vat neonacisti, sami vytvoif protircakei extremist. Je jasné, Ze jeden druh nésili bude produkovat kontranisil Mluvig io Klinice? Ne, my rozhodné nestojime o eskalaci nésili, Jak Ize jednodude popsat osazenstvo Kliniky? Dal by se zde poudit termin postautonomie, Vychizi anar- chistické autonomni scény, ale nabaluje na sebe lidi z mno- hem irstho spektra. Ja, dejme tom, nejsem z jejtho tvrdého jjidra a osobné jsem nékdy trochu nastvany, kdyz bhem ddebat zjstim, jac lidé tam jsou. Ale navzjem nis to obo- hacuje. Je jasné, Ze kdybychom provozovaliradikilné anar- chisticky squat, tak by tam tenhle drub lidi vabec nebyl. V tombe je Klinika skvélé, Ze je opravdu otevfenym komu- m prostorem. Divno pryé je doba, kdy v agendé anar- chisti bylo psit po edech ACAB (All Cops Are Bastards ~ Viichni policajti jou parchanti, pozn. red.) a hézet dlazebs kostky proti piedstaviteltim byznysu a statu. Aspoi u nds. vedou nejvétsi spory? éma je spoluprice s jinymi organizacemi, stétem & i politickymi stranami, Pro nékteré lid to znamend zpronevéfeni se Gistym idedliim. Hodné z téch, kdo chodi na Kliniku, mé blizko k zelenym, ale taky k pirétim nebo k Mladjm socidlnim demokratim. A jsou tu i lidé z, ek- néme, pravicového spektra. Na Klinice se uéi, co je politika, a realné ji provozuji na kaidodenni bizi. A do toho je tady iizky kolektiv Kliniky, ktery se bez jakehokoli platu stard 0 provoz domu, o kaZdodenni program. A zarovet se snazi vvést osobni Zivoty a vydélivat si na Zivobyti. A tohle je pro nékteré z vis pi Pro nékoho by mohl byt. Solidarni zdroje Jak ty js se dostal ke Klinice? ‘Na zaéitku byl sound systém CIRKUS ALIEN, ktery byl od devadesatek seskupenim zdaleka pfesahujicim svou rod- ‘nou free-techno scénu. By! to politicky sound systém, ktery, nes1 anarchistické idealy. Hudebné mé techno nikdy moc nezajimalo, ale propojeni uméni, prozkoumivani opusté- ‘yh prostor, Spetka ilegality a konkretizovani politického postoje ~ to mi davalo jasny smysl. Asi pred sedi ley jsem RESPEKT.CZ s témito lidmi zaéal cestovat, objevovat squaty po Evropé a ngjakou, dejme tomu, undergroundovou alternativni le- vicovou kulturu. Na squaty, ilegélni kulturné akce é DIY kkarnevaly jsem ze zagétku chodil dsté jako konzument kul- tury. Vic takovych mist sem pak sim zaéal vyhledavat pti stdZich a rezidencich v Evropé, Jizni Americe nebo tieba Austrilii. Kdy2 to Glovéka zajimé, stane se brzy i tvarcem a ziisti, o Gem je to slavné ,Do Tt Yourself. O squatingu jsem zaéal tocit filmy — a jeden z nich, s Apolenou Rych- likovou, io Klinice. Jak je moiné, Ze ze vech t&ch squat, kterymi si proBel, se dodnes udréela jen Klir rotoze jsme v tom bardku aspofi chvili byli. Piijinfch ob- sazovatkich nas té#koodénci vidyeky vymlétili hned prvni den ven, takée jsme nestihli dim zprovoznit a ukizat spo- leénost,jaky potencidl mé, Na Klinice byly béhem prvnich atrnécti_dni obsazovatky koncerty, otevieli jsme ji lidem a ivtotilné spatnych podminkich provozu jsme ukézali, co se tam miize dit. Ale rok je potid strasné milo. Pokud bude fungovat déle, diim bude &im dil vie funkéni, oprave- néjsia viechno bude ,profesiondlngj™ Co se vim za ten rok nejvic podatilo? Siroka vefejnost ma pistup ke sluzbam, za které by jinak musela platit. A hlavné si mize zkusit se sama na jejich chodu podilet. Af uz budeme mluvit o desitkich ptedné ek pedagogi napiié akademickym spektrem, preni a nej- -vétii prouprehlicke sbirce nebo uz jen o tom, ze lidé 2 Prahy ‘maji prostor, kam miiZou pfijit v lété na zahradu, sedét tam s détmi, které si hraji na piskovisti, a podivat se dovnit? koncert. Poznaji svobodu, kteri neni zalozend na penézich. To je pro mé nejdalezitg Myslig, Ze takovéhle jiné misto v Praze n fe od mnoha jinych komunitnich center Komunitni centra byvaii vétSinou zaméfend na tizky okruh aktivit nebo jsou oramovina svjm statutem, s nimZ souvist forma grantu, ktery pfijimaji. Zéroven jsou Fizena shora. Motivace lidi fungujicich 2dola dava projektim vétsi au- tenticitu a moznost, aby se na chodu pod! kazdy,kdo neni a7 rozhovor Jeden pan mio vikendu feki, Ze plijdu pod kudlu jako jeden zprvnich, rasista, sexista, xenofob, ageista a tak dile, Privé motivace, Ze lid néco délajé na bézi ,udélej si sim*, mi piijde uréu- jie. Stejné jako kdyZ poprvé dostanete od policajta obus- keen. Je fajn, Ze sow i jind misea, a nemusi samozéejmeé jit jen o squaty. Jak se dafi tohle viechno driet bez granti? Dotujete Kliniku sami? Cistetné ano, Velki dst penéz jde ze solidarnich zdrojti — po Evropé na podobnych mistech potidaji koncerty a bene- Seng akce. Tole sou seeuktury na keerych seojime:jakmile se néco stane, tak si podobné kolektivy odjinud z Evropy nebo iz Cesk republiky nabizej{ pomoc. Ted na opravu vy= mlicenych oken po titoku, ta nova jsou éist8i nez rodokmes dejakého nécka, Jsme schopni generovat penize sami. Kli- nika nikdy Zdny grant nepéijala a jsem si jisty, Ze prijimat nebude. Nalepky rebelstvi ‘Vystudoval jsi FAMU a UMPRUM, chvili jsi byl Zlenem skupiny Ztohoven. Tvoje tvorba se dé popsat jako angaiovand intervence do krajiny & mésta. V Eem je tohle lepii nei galerijni svat? Je to pro mé jediny mozny zptisob propojeni profess, kreré jsem wystudoval, &li audiovizuilni studia a intermedislat kkonfrontaci,a mych spoletenskyich nézora. Nic jiného ned spoleéensky angazované véci ve verejném prostoru délat nemizau. Galerie jsou pfece jenom uzavieny elitdisky pro stor, kde se necitim dobie, i kdys v nich samoziejmé taky vystavuju. Pozornost vyvolalo teba tvoje Teepee, které si postavil pro bezdomovce u Hldvkova mostu, nebo akee, pi niz jste s pfételi na chvili proménili ot: se megaboard uBarrandovského mostu ve svij soukromy Kolotoé. Jak Easto se kvil témto akeim ocitaé v konfliktech s pofi K tomu bych se nerad wyjadfoval, Jé nevnimam, Ze jsou ty akce ilegiln Pro mé je ilegaln{ spousta jinych vei ~ teba reklama ve vefejném prostoru, piistup statu k bez- domoveim &i piistup stétu k opusténym domim, Proto nemim Z4dny pseudonym. Necitim, Ze bych délal néco ilegalniho. V poslednich letech je hrozné trendy délat ri- doby angatované uméné ve veiejném prostoru, niéit re- Klamy ve stylu takevaného urban hacking. To jsou né- lepky rebelstvi a undergroundu, ktery je éasto smysleny a umélcim jen umoziuje lip prodavat. V osobnim Zivoté se pfitom nijak neangaéuji, nevidis je na demonstracich 48 a akcich, kde bys ofekéval, ze by méli byt, kdyz jsou tak angazovant. Nélepka ,kontroverzni" a opletaéky s policiljsou ale ts jednou z cest, jak zpropagovat to, co umélec dalé. ‘Ono to kontroverzni neni, Ja nikomu neublizuju. A nechei z toho délat mainstream. Ty véci nedélim proto, abych byl slavny a abych vydélaval penize. Ve tiech praiskych galeriich ted probiha pfehlidka Napomezi samoty. Ukazuje vjsledky expedic riznych uméled - véetné tebe - do severnich Cech, Co jste tam objevili? Byl jsem tam nékolik tydna, Projekt je norsko-islandsko- esky, takze ty umélecko-ekologické expedice probihaly vtéchhle tiech zemich v t&zebnich oblastech a industridl- nich & postindustridlnich zénach. J4 jsem objevil v Cesku naprosto surredlné druhy mésiéni krajiny: De hloubky jsem jistil, jakou historif jsou tam poznamenani lidé a priroda, Do projektu jsem byl pravdépodobné piizvin proto, ze dé- lim, dejme tomu, angazované vEci a ofekavalo se ode mé asi, Ze % téhle pozice udélim néco radikilné aktivistickeho. \Vyiel z toho ale kritky poeticky film Funeral, kde prochézié znigenou krajinov anechévss se jf pohleovat. ‘Mim jasny odpor k celému uhlobaronskému primyslu, kk wykotistovant lidi a krajiny. V tomble ohledu nejsem vvibec optimisticky a ekologie je podle mé jediny stiedo- bod, ke kterému by méla celosvétové smétovat aktivistickt hhnuti. § timhle védomim jsem tam jel. Ale tou krajinou jsem byl tak ohromeny, e se aktivisticky odpor pozvolna ‘ménil do takového az patetického piistupu — a nakonec je mij vystup mozné docela sentimentilni. V té krajiné jsem se naprosto ztratil jako 2klamany jedinec jsem se-v ni sna- Hi najft si svoje misto a vySel mi 2 toho surrealisticky film, moznd nejosobnéjai véc, co jsem za posfednich deset fet uudélal Je dobie, kdy2 tvorba neni snadno piedpokladatelnd. Odstéhovat se Minulf t¥den vypustila Klinika dali video na svou Podporu. Jak dlouho myslif, 3e bude fungovat? To, co se tady délo, je dikaz, %e must jet dal, Ze mésto tako~ vhle mista pottebuj, V thle dobé by se méla prodluzovat smlouva a vypada to, Ze se prodlouii. Jsem pfesvédéen, Ze takowjchhle domd bude v Ceské republice pfibyvat, A jest ne, tak to pro mé bude jeden z dalsich divoda, proé z téhle zemé nékdy mond srabicky utedu. Kam? Celé hnuti Pegidy 2 riznych odnodt neonacisti, xeno- fobii a jinych nenavistnych lidi o vikendu celoevropsky dost selhalo, Na demonstrace jich pfislo malo a dal opako~ vali pouze dali Izi Jeden pan mi ekl, Ze pijdu pod kudlu jako jeden z prvnich, Dal jsem si vyslechl, ze sem Zidovsky hhmyz, Ze nemam deti a jsem z praéské kavirny, takze ne~ mam nérok se k né’emu vyjadfovat a at se odstéhuju. To viechno jsou jenom feti. Ale kdybych se odstéhovat musel, tak do Jizni Ameriky. RESPEKT 7 | 15, - 21, UNOR 2016