You are on page 1of 16

Kinh T Qun L

Chng trnh MBA


i hc Grigg Hoa K - i hc Quc Gia
H Ni

Mc tiu mn hc

Gii thiu nhng vn ct li


ca kinh t qun l

Hng dn cch ng dng


nhng khi nim mang tnh l
thuyt vo nhng vn kinh
t thc tin

nh gi hc vin

Chuyn cn + Kim tra gia k (Multiple choices)


20%
im d n nhm (gi bi lun qua email)
20%
im thuyt trnh theo nhm
30%
im kim tra ht mn (bi tp c nhn)
%

30

Ni dung chng trnh

Bi 1: Gii thiu mn hc
Bi 2: Phn tch cu
Bi 3: L thuyt sn xut
Bi 4: L thuyt chi ph
Bi 5: Hnh vi ca hng trong cc cu trc
th trng
Bi 6: nh gi sn phm
Bi 7: L thuyt tr chi v chin lc cnh
tranh
Bi 8: u t, yu t thi gian v cc th
trng vn

K hoch hc tp (d kin)

Ngy 1
Bui sng:

L thuyt bi 1 + bi 2
Multiple choices
Review question
Bui chiu: Bi tp nhm v thuyt trnh (cho bi
2)
Ngy 2
Bui sng:

L thuyt bi 3 + bi 4
Multiple choices
Review question
Bui chiu: Tho lun nhm v thuyt trnh (cho
bi 2,
bi 3, bi 4)

K hoch hc tp (d kin)

Ngy 3
Bui sng:

L thuyt bi 5 + bi 6
Multiple choices
Review question
Bui chiu: Bi tp nhm v thuyt trnh (cho bi
5+
bi 6)
Ngy 4
Bui sng:

L thuyt bi 7 + bi 8
Bi tp trn lp (cho bi 7 + bi 8)
Review question
Bui chiu: Tng kt v n tp
Kim tra gia k (90 pht)

Bi 1: GII THIU MN HC

Kinh t qun l c g khc so vi cc


mn hc kinh t thng thng khc?
Khng

c g khc bit v l thuyt; kinh t


qun l c nn tng l l thuyt kinh t
chun.
S

khc nhau cch ng dng l thuyt


kinh t.

Kinh t qun l l g?

Kinh t qun l l mn khoa


hc v vn dng l thuyt kinh
t v cc cng c ca khoa hc
ra quyt nh v vic s dng
(phn b) ti u cc ngun lc
khan him ca mt t chc.

Kinh t qun l c th c gi
l kinh t hc vi m ng dng

Bn cht ca kinh t qun l


Cc vn ra
quyt nh qun l

Cc l thuyt kinh t

Khoa hc ra quyt nh

Kinh t qun l

Cc gii php ti u i vi
vn ra quyt nh qun l

Cc vn ra quyt nh qun l

Gi v sn lng
Sn xut hay l i mua
Cng ngh sn xut
Mc tn kho
Phng tin v mc qung co
Thu v o to lao ng
u t v ti tr cho u t

Cc l thuyt kinh t
L

thuyt kinh t v m
L thuyt kinh t vi m

L thuyt hnh vi ngi tiu dng


L thuyt doanh nghip
L thuyt v cu trc th trng v nh gi

Cc l thuyt kinh t tm cch d on v gii


thch cc hnh vi kinh t, v thng c xy
dng da trn c s cc m hnh

Khoa hc ra quyt nh
Cng c v k thut phn tch
Phn tch s liu
c lng thng k
D bo
L thuyt tr chi
Ti u ho
M phng

Cc cng c v k thut trn c s dng


xy dng v c lng cc m hnh kinh
t nhm mc tiu xc nh hnh vi ti u ca
doanh nghip

Kinh t hc qun l

S dng cc l thuyt kinh t v phng


php khoa hc ra quyt nh gii quyt
cc vn ra quyt nh qun l

V d

L thuyt kinh t cho bit lng cu i vi


mt hng ha (Q) thay i theo gi (P), thu
nhp (Y) v gi hng ha lin quan (P l) xy
dng m hnh:
Q = f(P,Y, Pl)

Da vo nhng s liu v Q, P,Y, P l i vi


mt hng ha c th, chng ta c th c
lng mi quan h thc nghim

T mi quan h c c lng trn, nh


qun l ca doanh nghip c th a c
nhng quyt sch quan trng nhm t mc
tiu ti a ha li nhun

L thuyt doanh nghip

Loi hnh doanh nghip


- DN mt ch s hu (proprietorship)
- DN ng s hu (partnership)
- Cng ty c phn (JSC)

u nhc im ca mi loi
doanh nghip?

Mc tiu ca doanh
nghip
o
o
o
o

Ti a ho li nhun
Ti a ho doanh thu
Ti a ha li ch qun l
T tho mn