You are on page 1of 15

॥ ÷ीगqगासहPनाम1तो×म्  ॥ 

 
     अग1cयु वाच । 
Íवना1नानेनगqगायान

णा¯ज7मÎनरथ कम्  । 
उपाया7तरम1cय7योÎन1नानफलं लभेत्  ॥ १॥ 
 
अश4ताना¯चपqगू नामाल1योपहताcमनाम्  । 
दू रदे शा7तर1थानाqगqगा1नानqकथ+भवेत्  ॥ २॥ 
 
दानं वा अथdतं वा अथम7×ः1तोׯजपे अथवा । 
तीथा7तराÎभषे कोवादे वतोपासन7तु वा ॥ ३॥ 
 
याि1तÍकि¯चcपड4×गqगा1नानफल9दम्  । 
Íवधाना7तरमा×े णतqवद9णतायमे ॥ ४॥ 
 
cवôोनवेद1क7दा7योगqगागभ समु qभव । 
परं 1वग तरqÎगÞयामÍहमानं महामते  ॥ ५॥ 
 
     1क7द उवाच । 
सि7तपु ÞयजलानीहसरांÎससÍरतोमु ने । 
1थाने1थानेचतीथाÎनिजताcमा²यु ÍषताÎनच ॥ ६॥ 
 
T*ट9cययकार|ÍणमहामÍहमभा¯7यÍप । 
परं 1वग तरqÎगÞयाःकोÇयं शोÍपनत×वै  ॥ ७॥ 
 
अनेनै वानु मानेनबु q²य1वकलशोqभव । 
दHेगqगोôमाqगेनदे वदे वेनश+भु ना ॥ ८॥ 
 
1नानकाले अ7यतीथषु ज¯यते जा[नवीजनै ः । 
ÍवनाÍव*णु पद|q4वा7यcसमथ मघमोचने ॥ ९॥ 
 
गqगा1नानफल+ñ[म7गqगायामेवल¹यते  । 
यथाgाHाफल1वादोgाHायामेवना7यतः ॥ १०॥ 
 
अ1cयु पाय इहcवेकः1योनाÍवकल+फलम्  । 
1नान1यदे वसÍरतोमहागु [यतमोमु ने ॥ ११॥ 
 
Îशवभ4तायशा7तायÍव*णु भि4तपरायच । 
÷qधालवेcवाि1तकायगभ वासमु मु Hवे ॥ १२॥ 
 
कथनीयं नचा7य1यक1यÎचcके नÎचc4वÎचत्  । 
इदं रह1य+परमं महापातकनाशनम्  ॥ १३॥ 
 
महा÷ेय1कर+पु Þयं मनोरथकर+परम्  । 
Îनद|9ीÎतजनकं Îशवस7तोषस7तÎत ॥ १४॥ 
 
ना+नांसहPqगqगायाः1तवराजेषु शोभनम्  । 
ज¯याना+परम¯ज¯यं वेदोपÎनषदासमम्  ॥ १५॥ 
 
जपनीय+9यcनेनमौÎननावाचकं Íवना । 
शु Îच1थानेषु शु Îचनासु 1प*टाHरमेवच ॥ १६॥ 
 
ॐ नमोगqगादे ¯यै  । 
ॐ कारFÍपÞयजराऽतु लाऽन7ताऽम

तPवा । 
अcयु दाराऽभयाऽशोकाऽलकन7दाऽमताऽमला ॥ १७॥ 
 
अनाथवcसलाऽमोघऽपं योÎनरम

त9दा । 
अ¯य4तलHणाऽHो¹याऽनवि¯छ7नाऽपरािजता ॥ १८॥ 
 
अनाथनाथाऽÎभ*टाथ ÎसqÎधदाऽनqगवÎध नी । 
अÍणमाÍदगु णाऽधारा0गÞयाऽल|कहाÍरणी ॥ १९॥ 
 
अÎच7cयशि4तरनघाऽqभु तFपाऽघहाÍरणी । 
अÍgराजसु ताऽ*टाqगयोगÎसqÎध9दाऽ¯यु ता ॥ २०॥ 
 
अHुÞणशि4तरसु दाऽन7ततीथाऽम

तोदका । 
अन7तमÍहमाऽपाराऽन7तसौEय9दाऽ7नदा ॥ २१॥ 
 
अशे षदे वतामू Îत रघोराऽम

तFÍपणी । 
अÍवqयाजालशमनी[य9त4य गÎत0दा ॥ २२॥ 
 
अशे षÍव¯नसह×|cवशे षगु णगु ि+फता । 
अ7ानÎतÎमर7योÎतरनु 0हपरायणा ॥ २३॥ 
 
अÎभरामाऽनवqयाq¹यन7तसाराऽकलqÍकनी । 
आरो¹यदाऽऽन7दव~ल|cवाप7नाÎत ÍवनाÎशनी ॥ २४॥ 
 
आ°चय मु Îत रायु *या[या¢याऽऽqयाऽऽ9ाऽऽय सेÍवता । 
आ¯याÎय7या¯तÍवqयाऽऽEयाcवान7दाऽऽ°वासदाÎयनी ॥ २५॥ 
 
आल1य¯7यापदांह7×ी[यान7दाम

तवÍष णी । 
इरावती*टदा×ी*टािcव*टापू त फल9दा ॥ २६॥ 
 
इÎतहास÷ु तीqयाथािcवहामु ×शु भ9दा । 
इ7याशीलसÎम7ये*ठािcव7gाÍदपÍरवि7दता ॥ २७॥ 
 
इलालqकारमालेqधािcवि7दरार+यमि7दरा । 
इÍदि7दराÍदसं से¯यािcव°वर|°वरव~लभा ॥ २८॥ 
 
ईÎतभीÎतहरे qयाचcवीडनीयचÍर×भ

त्  । 
उcक

*टशि4त³cक

*टोडु पमÞडलचाÍरणी ॥ २९॥ 
 
उÍदता+बरमाग|PोरगलोकÍवहाÍरणी । 
उHोव रोcपलोcक

+भा उपे7gचरणgवा ॥ ३०॥ 
 
उद7वcपू Îत हे तु °चोदारोcसाह9वÎध नी । 
उqवेग¯7यु *णशमनी उ*णरि°मसु ताÍ9या ॥ ३१॥ 
 
उcपÍôि1थÎतसं हारकाÍरÞयु पÍरचाÍरणी । 
ऊज वह7cयू ज धरोजावतीचोÎम माÎलनी ॥ ३२॥ 
 
ऊ²व रे तःÍ9यो²वा²वाqयू Îम लो²व गÎत9दा । 
ऋÍषव

7द1तु तqÎध°चऋण×यÍवनाÎशनी ॥ ३३॥ 
 
ऋत+भरqÎधदा×ीचऋ41वFपाऋजु Í9या । 
ऋHमाग वहHाÎच र

जु माग 9दÎश नी ॥ ३४॥ 
 
एÎधताऽÍखलधमाथाcवेकै काम

तदाÎयनी । 
एधनीय1वभावै 7याcवेिजताशे षपातका ॥ ३५॥ 
 
ऐ°वय दै °वय Fपा[यै Îत[यं [यै 7दवीqयु Îतः । 
ओजि1व7योषधीHे×मोजोदौदनदाÎयनी ॥ ३६॥ 
 
ओ*ठाम

तौ7नcयदा×ीcवौषध+भवरोÎगणाम्  । 
औदाय च¯चु रौपे7g|cवौ0ी[यौमेयFÍपणी ॥ ३७॥ 
 
अ+बरा²ववहांऽब*ठा+बरमाला+बु जेHणा । 
अि+बका+बु महायोÎनर7धोदा7धकहाÍरणी ॥ ३८॥ 
 
अं शु माला[यं शु मतीcवqगीक

तषडानना । 
अ7धताÎमPह7¯य7धु र¯जना[य¯जनावती ॥ ३९॥ 
 
क~याणकाÍरणीका+याकमलोcपलगि7धनी । 


मु qवतीकमÎलनीकाि7तःकि~पतदाÎयनी ॥ ४०॥ 
 
का¯चनाHीकामधेनु ःक|Îत क

c4लेशनाÎशनी । 
Hतु ÷े*ठाHतु फलाकम ब7धÍवभेÍदनी ॥ ४१॥ 
 
कमलाHी4लमहराक

शानु तपनqयु Îतः । 
क³णाgाचक~याणीकÎलक~मषनाÎशनी ॥ ४२॥ 
 
कामFपाÍHयाशि4तःकमलोcपलमाÎलनी । 


ट1थाक³णाका7ताक

म यानाकलावती ॥ ४३॥ 
 
कमलाक~पलÎतकाकाल|कलु षवै Íरणी । 
कमनीयजलाकHाकपÍद सु कपद गा ॥ ४४॥ 
 
कालक

ट9शमनीकद+बक

सु मÍ9या । 
काÎल7द|के ÎललÎलताकलक~लोलमाÎलका ॥ ४५॥ 
 
Hा7तलोक×याकÞडूःकÞडूतनयवcसला । 
खqÎगनीखqगधाराभाखगाखÞडे 7दु धाÍरणी ॥ ४६॥ 
 
खेखेलगाÎमनीख1थाखÞडे 7दु ÎतलकÍ9या । 
खेचर|खेचर|व7qयाEयाÎतःEयाÎत9दाÎयनी ॥ ४७॥ 
 
खि7दत9णताघौघाखलबु qÎधÍवनाÎशनी । 
खातै नःक7दस7दोहाखqगखÇवाqगखेÍटनी ॥ ४८॥ 
 
खरस7तापशमनीखÎनःपीयू षपाथसाम्  । 
गqगाग7धवÎतगौर|ग7धव नगरÍ9या ॥ ४९॥ 
 
ग+भीराqगीगु णमयीगतातqकागÎतÍ9या । 
गणनाथाि+बकागीतागqयपqयपÍर*टु ता ॥ ५०॥ 
 
गा7धार|गभ शमनीगÎतH*टगÎत9दा । 
गोमतीगु [यÍवqयागौग|¯×ीगगनगाÎमनी ॥ ५१॥ 
 
गो×9वÎध नीगु Þयागु णातीतागु णा0णीः । 
गु हाि+बकाÎगÍरसु तागोÍव7दाqÎUसमु qभवा ॥ ५२॥ 
 
गु णÎनयचÍर×ाचगाय×ीÎगÍरशÍ9या । 
गू ढFपागु णवतीगु व|गौरववÎध नी ॥ ५३॥ 
 
0हपीडाहरागु 7gागर¯नीगानवcसला । 
घम ह7×ीघ

तवतीघ

ततु ि*ट9दाÎयनी ॥ ५४॥ 
 
घÞटारवÍ9याघोराऽघौघÍव²वं सकाÍरणी । 
Uाणतु ि*टकर|घोषाघनान7दाघनÍ9या ॥ ५५॥ 
 
घातु काघू Íणतजलाघ

*टपातकस7तÎतः । 
घटक

Íट9पीतापाघÍटताशे षमqगला ॥ ५६॥ 
 


णवतीघ

णÎनÎधघ 1मराघू कनाÍदनी । 
घु स

णाÍप¯जरतनु घ घ राघघ र1वना ॥ ५७॥ 
 
चि7gकाच7gका7ता+बु °च¯चदापाचलqयु Îतः । 
Îच7मयीÎचÎतFपाचच7gायु तशतानना ॥ ५८॥ 
 
चा+पेयलोचनाचा³°चाव qगीचा³गाÎमनी । 
चायाचाÍर×ÎनलयाÎच×क

ि¯च×FÍपनी ॥ ५९॥ 
 
च+पू °च7दनशु ¯यबु °चच नीयाÎचरि1थरा । 
चा³च+पकमाला¢याचÎमताशे षदु *क

ता ॥ ६०॥ 
 
ÎचदाकाशवहाÎच7cयाच¯च¯चामरवीिजता । 
चोÍरताशे षव

ÎचनाचÍरताशे षमÞडला ॥ ६१॥ 
 
छे ÍदताÍखलपापौघाछqम¯नीछलहाÍरणी । 
छ7नÍ×Íव*टपतलाछोÍटताशे षब7धना ॥ ६२॥ 
 
छु Íरताम

तधारौघाÎछ7नै ना°छ7दगाÎमनी । 
छ×ीक

तमरालौघाछÍटक

तÎनजाम

ता ॥ ६३॥ 
 
जा[नवी7याजग7माताज¯याजqघालवीÎचका । 
जयाजनाद न9ीताजु षणीयाजगqÎधता ॥ ६४॥ 
 
जीवन¯जीवन9ाणाजग77ये*ठाजग7मयी । 
जीवजीवातु लÎतकाजि7मज7मÎनबÍह णी ॥ ६५॥ 
 
जाqयÍव²वं सनकर|जगqयोÎनज लाÍवला । 
जगदान7दजननीजलजाजलजेHणा ॥ ६६॥ 
 
जनलोचनपीयू षाजटातटÍवहाÍरणी । 
जय7तीज¯जपू क¯नीजÎनत7ानÍव0हा ॥ ६७॥ 
 
झ~लर|वाqयक

शलाझल7झालजलाव

ता । 
ÍझÞट|शव7qयाझqकारकाÍरनीझझ रावती ॥ ६८॥ 
 
ट|Íकताशे षपातालाटqÍककै नोÍgपाटने । 
टqकारन

cयcक~लोलाट|कनीयमहातटा ॥ ६९॥ 
 
ड+बर9वहाडीनराजहं सक

लाक

ला । 
डमqडम³ह1ताचडामरो4तमहाÞडका ॥ ७०॥ 
 
ढौÍकताशे षÎनवाणाढ4कानादचल7जला । 
ढु िÞढÍव¯नेशजननीढणqढु Íणतपातका ॥ ७१॥ 
 
तप णीतीथ तीथाचÍ×पथाÍ×दशे °वर| । 
Í×लोकगो¯×ीतोयेशी×ै लो4यपÍरवि7दता ॥ ७२॥ 
 
तापÍ×तयसं ह×|ते जोबलÍववÎध नी । 
Í×ल+यातारणीतारातारापÎतकराÎच ता ॥ ७३॥ 
 
×ै लो4यपावणीपु Þयातु ि*टदातु ि*टFÍपनी । 


*णाछे ×ीतीथ माताÍ×ÍवHमपदोqभवा ॥ ७४॥ 
 
तपोमयीतपोFपातपः1तोमफल9दा । 
×ै लो4य¯याÍपनीत

ि¯त1त

ि¯तक

ôïवFÍपणी ॥ ७५॥ 
 
×ै लो4यसु 7दर|तु यातु यातीतपद9दा । 
×ै लो4यल+मीि1×पद|त³याÎतÎमरचि7gका ॥ ७६॥ 
 
ते जोगभातपःसाराÍ×पु राÍरÎशरोग

हा । 
×यी1वFÍपणीत7वीतपनाqगजभीÎतनु त्  ॥ ७७॥ 
 
तÍर1तरÍणजाÎम×7तÍप ताशे षपू व जा । 
तु लाÍवरÍहतातीdपापतू लतनू नपात्  ॥ ७८॥ 
 
दाÍरqयदमनीदHादु *9ेHाÍद¯यमÞडना । 
द|Hावतीदु रावा¯याgाHामधु रवाÍरभ

त्  ॥ ७९॥ 
 
दÎश तानेकक

तु कादु *टदु ज यदु ःख(त्  । 
दै 7य(qदु Íरत¯नीचदानवाÍरपदा«जजा ॥ ८०॥ 
 
द7दशू कÍवष¯नीचदाÍरताघौघस7तÎतः । 
gु तादे वgु म¯छ7नादु वाराघÍवघाÎतनी ॥ ८१॥ 
 
दम0ा[यादे वमातादे वलोक9दÎश नी । 
दे वदे वÍ9यादे वीÍद4पालपददाÎयनी ॥ ८२॥ 
 
द|घायु ःकाÍरणीद|घादो¹Uीदू षणविज ता । 
दु ¹धा+बु वाÍहणीदो[याÍद¯याÍद¯यगÎत9दा ॥ ८३॥ 
 
qयु नद|द|नशरण7दे Íहदे हÎनवाÍरणी । 
gाघीयसीदाघह7×ीÍदतपातकस7तÎतः ॥ ८४॥ 
 
दू रदे शा7तरचर|दु ग मादे वव~लभा । 
दु व

ô¯नीदु Íव गा[यादयाधारादयावती ॥ ८५॥ 
 
दु रासदादानशीलाgाÍवणीgु Íहण1तु ता । 
दै cयदानवसं शु qÎधक×|दु बु qÎधहाÍरणी ॥ ८६॥ 
 
दानसारादयासाराqयावाभू ÎमÍवगाÍहनी । 
T*टाT*टफल9ाि¯तद वताव

7दवि7दता ॥ ८७॥ 
 
द|घ dताद|घ Tि*टद|¯ततोयादु रालभा । 
दÞडÎय×ीदÞडनीÎतदु *टदÞडधराÎच ता ॥ ८८॥ 
 
दु रोदर¯नीदावाÎच g वqg¯यै कशे वÎधः । 
द|नस7तापशमनीदा×ीदवथु वै Íरणी ॥ ८९॥ 
 
दर|Íवदारणपरादा7तादा7तजनÍ9या । 
दाÍरताÍgतटादु गादु गारÞय9चाÍरणी ॥ ९०॥ 
 
धम gवाधम धु राधेनु ध|राध

ÎतH

वा । 
धेनु दानफल1पशाधम कामाथ मोHदा ॥ ९१॥ 
 
धम|Îम वाÍहनीधु याधा×ीधा×ीÍवभू षणम्  । 
धÎम णीधम शीलाचधि7वक

Íटक

तावना ॥ ९२॥ 
 
²यात

पापहरा²येयाधावनीधू तक~मषा । 
धम धाराधम साराधनदाधनवÎध नी ॥ ९३॥ 
 
धमाधम गु ण¯छे ×ीधôू रक

सु मÍ9या । 
धमशीधम शा1×7ाधनधा7यसम

qÎधक

त्  ॥ ९४॥ 
 
धम ल¹याधम जलाधम 9सवधÎम णी । 
²यानग+य1वFपाचधरणीधात

पू िजता ॥ ९५॥ 
 
धू धू ज Íटजटासं 1थाध7याधीधारणावती । 
न7दाÎनवाणजननीनि7दनीनु 7नपातका ॥ ९६॥ 
 
ÎनÍषqधÍव¯नÎनचयाÎनजान7द9काÎशनी । 
नभोqगणचर|नू Îतन +यानारायणीनु ता ॥ ९७॥ 
 
Îनम लाÎनम लाEयानानाÎशनीतापस+पदाम्  । 
ÎनयताÎनcयसु खदानाना°चय महाÎनÎधः ॥ ९८॥ 
 
नद|नदसरोमातानाÎयकानाकद|Îघ का । 
न*टोqधरणधीराचन7दनान7ददाÎयनी ॥ ९९॥ 
 
ÎनÍण 4ताशे षभु वनाÎनःसqगाÎन³पgवा । 
Îनराल+बाÎन*9प¯चाÎनणाÎशतमहामला ॥ १००॥ 
 
Îनम ल7ानजननीÎनःशे ष9ाÍणताप(त्  । 
ÎनcयोcसवाÎनcयत

¯तानम1कायाÎनर¯जना ॥ १०१॥ 
 
Îन*ठावतीÎनरातqकाÎनलपाÎन°चलािcमका । 
ÎनरवqयाÎनर|हाचनीललोÍहतमू ध गा ॥ १०२॥ 
 
नि7दभ

qÎगगण1तु cयानागान7दानगाcमजा । 
Îन*9cयू हानाकनद|Îनरयाण वद|घ नौः ॥ १०३॥ 
 
पु Þय9दापु Þयगभापु Þयापु ÞयतरqÎगणी । 


थु ःप

थु फलापू णा9णताÎत 9भि¯जनी ॥ १०४॥ 
 
9ाणदा9ाÍणजननी9ाणेशी9ाणFÍपणी । 
पqमालयापराशि4तःपु रिजcपरमÍ9या ॥ १०५॥ 
 
परापरफल9ाि¯तःपावनीचपयि1वनी । 
परान7दा9क

*टाथा9Îत*ठापालनीपरा ॥ १०६॥ 
 
पु राणपÍठता9ीता9णवाHरFÍपणी । 
पाव ती9ेमस+प7नापशु पाशÍवमोचनी ॥ १०७॥ 
 
परमाcम1वFपाचपरñ[म9काÎशनी । 
परमान7दÎन*प7दा9ायि°चô1वFÍपणी ॥ १०८॥ 
 
पानीयFपÎनवाणापÍर×ाणपरायणा । 
पापे7धनदव7वालापापाÍरःपापनामनु त्  ॥ १०९॥ 
 
परमै °वय जननी97ा9ा7ापरापरा । 
9cयHल+मीःपqमाHीपर¯योमाम

तPवा ॥ ११०॥ 
 
9स7नFपा9ÍणÎधःपू ता9cयHदे वता । 
ÍपनाÍकपरम9ीतापरमेि*ठकमÞडलु ः ॥ १११॥ 
 
पqमनाभपदा¯यण9सू तापqममाÎलनी । 
परqÎधदापु ि*टकर|प³यापू Îत ः9भावती ॥ ११२॥ 
 
पु नानापीतगभ ¯नीपापपव तनाÎशनी । 
फÎलनीफलह1ताचफु ~ला+बु जÍवलोचना ॥ ११३॥ 
 
फाÎलतै नोमहाHे×ाफÍणलोकÍवभू षणम्  । 
फे न¯छल9णु 7नै नाःफु ~लकै रवगि7धनी ॥ ११४॥ 
 
फे Îनला¯छा+बु धाराभाफु डु ¯चाÍटतपातका । 
फाÍणत1वादु सÎललाफाÞटप³यजलाÍवला ॥ ११५॥ 
 
Íव°वमाताचÍव°वेशीÍव°वाÍव°वे°वरÍ9या । 
ñ[मÞयाñ[मक

qñा[मीñि[म*ठाÍवमलोदका ॥ ११६॥ 
 
Íवभावर|चÍवरजाÍवHा7तानेकÍव*टपा । 
Íव°वÎम×ं Íव*णु पद|वै *णवीवै *णवÍ9या ॥ ११७॥ 
 
ÍवFपाHÍ9यकर|Íवभू ÎतÍव °वतोमु खी । 
Íवपाशावै बु धीवेqयावेदाHररसPवा ॥ ११८॥ 
 
Íवqयावेगवतीव7qयाब

ं हणीñ[मवाÍदनी । 
वरदाÍव9क

*टाचवÍर*ठाचÍवशोधनी ॥ ११९॥ 
 
Íवqयाधर|Íवशोकाचवयोव

7दÎनषे Íवता । 
बह

दकाबलवती¯योम1थाÍवबु धÍ9या ॥ १२०॥ 
 
वाणीवेदवतीÍवôाñ[मÍवqयातरqÎगणी । 
ñ[माÞडक

Íट¯या¯ता+बु ñ [महcयापहाÍरणी ॥ १२१॥ 
 
ñ[मेशÍव*णु Fपाचबु qÎधÍव भववÎध नी । 
ÍवलाÎससु खदावै °या¯याÍपनीचव

षारÍणः ॥ १२२॥ 
 


षाqकमौÎलÎनलयाÍवप7नाÎत 9भि¯जनी । 
ÍवनीताÍवनताñ²नतनयाÍवनयाि7वता ॥ १२३॥ 
 
Íवप¯चीवाqयक

शलावेणु ÷ु ÎतÍवचHणा । 
वच 1कर|बलकर|बलो7मू Îलतक~मषा ॥ १२४॥ 
 
Íवपा¯माÍवगतातqकाÍवक~पपÍरविज ता । 


ि*टक×|व

ि*टजलाÍवÎधÍव ि¯छ7नब7धना ॥ १२५॥ 
 
dतFपाÍवôFपाबह

Íव¯नÍवनाशक

त्  । 
वसु धारावसु मतीÍवÎच×ाqगीÍवभावसु ः ॥ १२६॥ 
 
ÍवजयाÍव°वबीज¯चवामदे वीवर9दा । 


षाÎ÷ताÍवष¯नीचÍव7ानो+य शु माÎलनी ॥ १२७॥ 
 
भ¯याभोगवतीभgाभवानीभू तभाÍवनी । 
भू तधा×ीभयहराभ4तदाÍरqयघाÎतनी ॥ १२८॥ 
 
भु ि4तमु ि4त9दाभेशीभ4त1वगापवग दा । 
भागीरथीभानु मतीभा¹य+भोगवतीभ

Îतः ॥ १२९॥ 
 
भवÍ9याभवqवे*ç|भू Îतदाभू Îतभू षणा । 
भाललोचनभाव7ाभू तभ¯यभवc9भु ः ॥ १३०॥ 
 
Hाि7त7ान9शमनीÎभ7नñ[माÞडमÞडपा । 
भू Íरदाभि4तसु लभाभा¹यवqTि*टगोचर| ॥ १३१॥ 
 
भि¯जतोप¯लवक

लाभ+यभो7यसु ख9दा । 
ÎभHणीयाÎभHुमाताभावाभाव1वFÍपणी ॥ १३२॥ 
 
म7दाÍकनीमहान7दामातामु ि4ततरqÎगणी । 
महोदयामधु मतीमहापु Þयामु दाकर| ॥ १३३॥ 
 
मु Îन1तु तामोहह7×ीमहातीथामधु Pवा । 
माधवीमाÎननीमा7यामनोरथपथाÎतगा ॥ १३४॥ 
 
मोHदामÎतदामु Eयामहाभा¹यजनाÎ÷ता । 
महावेगवतीमे²यामहामÍहमभू षणा ॥ १३५॥ 
 
महा9भावामहतीमीनच¯चललोचना । 
महाका³Þयस+पू णामहqÎध°चमहोcपला ॥ १३६॥ 
 
मू Îत म7मु ि4तरमणीमÍणमाÍण4यभू षणा । 
मु 4ताकलापनेप³यामनोनयननि7दनी ॥ १३७॥ 
 
महपातकराÎश¯नीमहादे वाध हाÍरणी । 
महोÎम माÎलनीमु 4तामहादे वीमनो7मनी ॥ १३८॥ 
 
महापु Þयोदय9ा¯यामायाÎतÎमरचि7gका । 
महाÍवqयामहामायामहामेधामहौषधम्  ॥ १३९॥ 
 
मालाधर|महोपायामहोरगÍवभू षणा । 
महामोह9शमनीमहामqगलमqगलम्  ॥ १४०॥ 
 
मात ÞडमÞडलचर|महाल+मीम दोि7झता । 
यशि1वनीयशोदाचयो¹यायु 4ताcमसेÍवता ॥ १४१॥ 
 
योगÎसqÎध9दाया7याय7ेशपÍरपू Íरता । 
य7ेशीय7फलदायजनीयायश1कर| ॥ १४२॥ 
 
यÎमसे¯यायोगयोÎनय|Îगनीयु 4तबु qÎधदा । 
योग7ान9दायु 4तायमाqय*टाqगयोगयु क्  ॥ १४३॥ 
 
यि7×ताघौघस¯चारायमलोकÎनवाÍरणी । 
यातायात9शमनीयातनानामक

7तनी ॥ १४४॥ 
 
याÎमनीशÍहमा¯छोदायु गधम Íवविज ता । 
रे वतीरÎतक

g+यारcनगभारमारÎतः ॥ १४५॥ 
 
रcनाकर9ेमपा×ं रस7ारसFÍपणी । 
रcन9ासादगभाचरमणीयतरqÎगणी ॥ १४६॥ 
 
रcनाच|³gरमणीरागqवेषÍवनाÎशनी । 
रमारामार+यFपारोÎगजीवातु FÍपणी ॥ १४७॥ 
 
³Îचक

gोचनीर+या³ÎचरारोगहाÍरणी । 
राजहं सारcनवतीराजcक~लोलरािजका ॥ १४८॥ 
 
रामणीयकरे खाच³जार|रोगरोÍषणी । 
राकारqकाÎत शमनीर+यारोल+बराÍवणी ॥ १४९॥ 
 
राÎगणीरि¯जतÎशवाFपलावÞयशे वÎधः । 
लोक9सू ल|कव7qयालोलcक~लोलमाÎलनी ॥ १५०॥ 
 
ल|लावतीलोकभू Îमल|कलोचनचि7gका । 
लेखPव7तीलटभालघु वेगालघु cव(त्  ॥ १५१॥ 
 
ला1यôरqगह1ताचलÎलतालयभqÎगगा । 
लोकब7धु ल|कधा×ीलोक

ôरगु णोिज ता ॥ १५२॥ 
 
लोक×यÍहतालोकाल+मील HणलÍHता । 
ल|लालÍHतÎनवाणालावÞयाम

तवÍष णी ॥ १५३॥ 
 
वै °वानर|वासवेqयाव7²यcवपÍरहाÍरणी । 
वासु दे वाqÎUरे णु ¯नीविHवHÎनवाÍरणी ॥ १५४॥ 
 
शु भावतीशु भफलाशाि7तःशा7तनु व~लभा । 
शू Îलनीशै शववयाःशीतलाऽम

तवाÍहनी ॥ १५५॥ 
 
शोभावतीशीलवतीशोÍषताशे षÍकि~बषा । 
शरÞयाÎशवदाÎश*टाशरज7म9सू ःÎशवा ॥ १५६॥ 
 
शि4तःशशाqकÍवमलाशमन1वस

सं मता । 
शमाशमनमाग ¯नीÎशÎतकÞठमहाÍ9या ॥ १५७॥ 
 
शु Îचःशु Îचकर|शे षाशे षशाÎयपदोqभवा । 
÷ीÎनवास÷ु Îतः÷qधा÷ीमती÷ीःशु भdता ॥ १५८॥ 
 
शु qधÍवqयाशु भावता÷ु तान7दा÷ु Îत1तु Îतः । 
Îशवेतर¯नीशबर|शा+बर|FपधाÍरणी ॥ १५९॥ 
 
°मशानशोधनीशा7ताश°व¯छतध

Îत*टु ता । 
शाÎलनीशाÎलशोभा¢याÎशÍखवाहनगभ भ

त्  ॥ १६०॥ 
 
शं सनीयचÍर×ाचशाÎतताशे षपातका । 
षqगु णै °वय स+प7नाषडqग÷ु ÎतFÍपणी ॥ १६१॥ 
 
षÞढताहाÍरसÎलला*Çयाय7नदनद|शता । 
सÍरqवराचसु रसासु 9भासु रद|Îघ का ॥ १६२॥ 
 
1वःÎस7धु ःसव दु ःख¯नीसव ¯याÎधमहौषधम्  । 
से¯याÎसqÎधःसतीसू ि4तः1क7दसू °चसर1वती ॥ १६३॥ 
 
स+पôरqÎगणी1तु cया1थाणु मौÎलक

तालया । 
1थै य दासु भगासौEया1×ीषु सौभा¹यदाÎयनी ॥ १६४॥ 
 
1वग Îनः÷ेÎनकासू +मा1वधा1वाहासु धाजला । 
समु gFÍपणी1व¹यासव पातकवै Íरणी ॥ १६५॥ 
 
1म

ताघहाÍरणीसीतासं साराि«धतरिÞडका । 
सौभा¹यसु 7दर|स7²यासव सारसमि7वता ॥ १६६॥ 
 
हरÍ9या(षीके शीहं सFपाÍहरÞमयी । 
(ताघसqघाÍहतक

qधेलाहे लाघगव (त्  ॥ १६७॥ 
 
HेमदाHाÎलताघौघाHुgÍवgाÍवणीHमा । 
॥ उôर7यासः ॥ 
 
इÎतनामसहPं Íहगqगायाःकलशोqभव । 
क|त Îयcवानरःस+य¹गqगा1नानफलं लभेत्  ॥ १६८॥ 
 
सव पाप9शमनं सव Íव¯नÍवनाशनम्  । 
सव 1तो×जपा¯Qे *ठं सव पावनपावनम्  ॥ १६९॥ 
 
÷qधयाभी*टफलद¯चतु व ग सम

qÎधक

त्  । 
सक

7जपादवा¯नोÎत[येकHतु फलं मु ने ॥ १७०॥ 
 
सव तीथषु यः1नातःसव य7ेषु द|ÍHतः । 
त1ययcफलमु Íद*टि7×कालपठना¯चतत्  ॥ १७१॥ 
 
सव dते षु यcपु Þयं स+य4चीणषु वाडव । 
तcफलं समवा¯नोÎतÍ×स7²यं Îनयतःपठन्  ॥ १७२॥ 
 
1नानकालेपठे 1तु य×क

×जलाशये । 
त×सि7नÍहतानू नqगqगाÍ×पथगामु ने ॥ १७३॥ 
 
÷ेयोथ|लभते ÷ेयोधनाथ|लभते धनम्  । 
कामीकामानवा¯नोÎतमोHाथ|मोHमा¯नु यात्  ॥ १७४॥ 
 
वष ि7×कालपठना¯Qqधयाशु Îचमानसः । 
ऋतु कालाÎभगमनादपु ×ःपु ×वा7भवेत्  ॥ १७५॥ 
 
नाकालमरण7त1यनाि¹नचोराÍहसा²वसम्  । 
ना+नांसहPqगqगायायोजपे¯Qqधयामु ने ॥ १७६॥ 
 
गqगानामसहP7तु ज¯cवा0ामा7तरं dजेत्  । 
काय ÎसqÎधमवा¯नोÎतÎनÍव ¯नोगेहमाÍवशे त्  ॥ १७७॥ 
 
ÎतÎथवारHयोगानांनदोषः9भवेôदा । 
यदाज¯cवाdजेदे तc1तो×q0ामा7तरं नरः ॥ १७८॥ 
 
आयु रारो¹यजननं सव|पgवनाशनम्  । 
सव ÎसqÎधकर+पु ं साqगqगानामसहPकम्  ॥ १७९॥ 
 
ज7मा7तरसहPेषु यcपापं स+यगिज तम्  । 
गqगानामसहP1यजपनाôcHयं dजेत्  ॥ १८०॥ 
 
ñ[म¯नोमÍपः1वण 1ते यीचगु ³त~पगः । 
तcसं योगीHू णह7तामात

हाÍपत

हामु ने ॥ १८१॥ 
 
Íव°वासघातीगरदःक

त¯नोÎम×घातकः । 
अि¹नदोगोवधकरोगु ³g¯यापहारकः ॥ १८२॥ 
 
महापातकयु 4तोÍपसं यु 4तो¯यु पपातकै ः । 
मु ¯यते ÷qधयाज¯cवागqगानामसहPकम्  ॥ १८३॥ 
 
आÎध¯याÎधपÍरÍH¯तोघोरतापपÍर¯लु तः । 
मु ¯यते सव दु ःखे¹यः1तव1या1यानु क|त नात्  ॥ १८४॥ 
 
सं वcसरे णयु 4ताcमापठ7भि4तपरायणः । 
अभीि¯सतांलभेिcसqÎधं सव ःपापै ः9मु ¯यते  ॥ १८५॥ 
 
सं शयाÍव*टÎचô1यधम ÍवqवेÍषणोÍपच । 
दाि+भक1याÍपÍहं P1यचेतोधम पर+भवेत्  ॥ १८६॥ 
 
वणा÷मपथीन1तु कामHोधÍवविज तः । 
यcफलं लभते 7ानीतदा¯नोcय1यक|त नात्  ॥ १८७॥ 
 
गाय¯ययु तज¯येनयcफलं समु पािज तम्  । 
सक

cपठनतःस+य4तदशे षमवा¯नु यात्  ॥ १८८॥ 
 
गा7दïवावेदÍवदु षे यcफलं लभते क

ती । 
तcपु Þयं स+यगाEयातं 1तवराजसक

7जपात्  ॥ १८९॥ 
 
गु ³शु ÷ू षणqक

व 7याव7जीवं नरोôमः । 
यcपु Þयमज येôqभा¹वष ि7×षवण¯जपन्  ॥ १९०॥ 
 
वेदपारायणाcपु Þयं यद×पÍरपçयते  । 
तcषÞमासेनलभते Í×स7²य+पÍरक|त नात्  ॥ १९१॥ 
 
गqगायाः1तवराज1य9cयह+पÍरशीलनात्  । 
Îशवभि4तमवा¯नोÎतÍव*णु भ4तो अथवाभवेत्  ॥ १९२॥ 
 
यःक|त येदनु ÍदनqगqगानामसहPकम्  । 
तcसमीपेसहचर|गqगादे वीसदाभवेत्  ॥ १९३॥ 
 
सव ×पू 7योभवÎतसव ×Íवजयीभवेत्  । 
सव ×सु खमा¯नोÎतजा[नवी1तो×पाठतः ॥ १९४॥ 
 
सदाचार|सÍव7ेयःसशु Îच1तु सदै वÍह । 


तसव सु राच ःसक|त ये इमां1तु Îतम्  ॥ १९५॥ 
 
ति1मं 1त

¯ते भवेô

¯ताजा[नवीना×सं शयः । 
त1मातसव 9यcनेनगqगाभ4तं समच येत्  ॥ १९६॥ 
 
1तवराजÎममqगाqगंश

णु याि°चवै पठे त्  । 
÷ावयेदथतqभ4ता7द+भलोभÍवविज तः ॥ १९७॥ 
 
मु ¯यते ÍHÍवधै ःपापै म नोवा4कायस+भवै ः । 
Hणाि7न*पापतामेÎतÍपत

णा¯चÍ9योभवेत्  ॥ १९८॥ 
 
सव दे वÍ9य°चाÍपसव Íष गणसं मतः । 
अ7ते Íवमानमा³[यÍद¯य1×ीशतसं व

तः ॥ १९९॥ 
 
Íद¯याभरणस+प7नेÍद¯यभोगसमि7वतः । 
न7दनाÍदवने1वै र7दे ववcस9मोदते  ॥ २००॥ 
 
भु 7यमानेषु Íव9ेषु ÷ाqधकालेÍवशे षतः । 
जपि7नदं महा1तो×ि+पत

णा7त

ि¯तकारकम्  ॥ २०१॥ 
 
यावि7तत×Îस4थाÎनयाव7त| अवु कणाःि1थताः । 
ताव7cयेवÍहवषाÍणमोद7ते 1वःÍपतामहाः ॥ २०२॥ 
 
यथा9ीणि7तÍपतरोगqगायाि+पÞडदानतः । 
तथै वत

¯नु यु ः÷ाqधे1तव1या1यानु सं ÷वात्  ॥ २०३॥ 
 
एतc1तो×qग

हे य1यÎलÍखत+पÍरपू 7यते  । 
त×पापभयं नाि1तशु Îचतqभवनं सदा ॥ २०४॥ 
 
अग1ते Íक+बह

4ते नश

णु मेÎनि°चतं वचः । 
सं शयोना×कत ¯यःस7दे ¹धÍरफलं नÍह ॥ २०५॥ 
 
यावि7तमcय1तो×ाÍणम7×जाला7यनेकशः । 
तावि7त1तवराज1यगाqगेय1यसमाÎनन ॥ २०६॥ 
 
याव7ज7मजपे1तु ना+नामेतcसहPकम्  । 
सक|कटे *वÍपम

तोनपु नग भ माÍवशे त्  ॥ २०७॥ 
 
Îनcयं Îनयमवानेतोिजपेc1तो×मु ôमम्  । 
अ7य×ाÍपÍवप7नःसगqगातीरे म

तोभवेत्  ॥ २०८॥ 
 
एतc1तो×वरं र+य+पु रा9ो4ति+पनाÍकना । 
Íव*णवेÎनजभ4तायमु ि4तबीजाHरा1पदम्  ॥ २०९॥ 
 
गqगा1नान9ÎतÎनÎधः1तो×मेत7मयेÍरतम्  । 
Îस1नासु जा[नवी7त1मादे तc1तोׯजपेतसु धीः ॥ २१०॥ 
 
इÎत÷ी1का7दमहापु राणे एकाशीÎतसाह£यां  
सं Íहतायाचतु थकाशीखÞडे पू वाqधेगqगासहPनाम 
कथनं नामै कोनÍ×ं शôमो अ²यायः ॥