You are on page 1of 2

Programes per a la integració social i Accés a altres estudis

laboral (Isla)
L’alumnat que hagi fet algun d’aquests
En l´àmbit de la formació professional programes podrà prosseguir estudis de formació
s´estableixen aquests programes amb la finalitat professional específica, si supera la prova d’accés
de preparar els joves que no han assolit els a cicles de grau mitjà, en què es tendran en compte
objectius de l´ESO per incorporar-se a la vida les qualificacions obtingudes en el programa.
activa o per continuar estudis.
Aquestes actuacions estan emmarcades i
cofinançandes dins el programa operatiu de Referències legislatives
l´objectiu 3, període 2000 /2006, del Fons Social
Europeu de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. La taxa de cofinançament aplicable és
del 45%.
• Ordre del conseller d’Educacio i Cultura de 6 de
maig de 2004, per la qual es regulen els aspectes curs 2006-2007
essencials dels programes per a la integració
social i laboral (BOIB núm. 69, de 18 de maig de
Característiques 2004).
• Resolució del conseller d’Educació i Cultura de
Representen el nivell més elemental de 30 de desembre de 2005, per la qual es convoquen
formació professional i van destinats a aquelles ajudes econòmiques per desenvolupar programes
persones de 16 a 21 anys (excepcionalment per a la integració social i laboral per a entitats
fins a 24 anys), que no han obtingut el graduat privades sense finalitat de lucre, associacions
en educació secundària obligatòria, no tenen empresarials sense finalitat de lucre i centres
titulació acadèmica superior al graduat escolar educatius privats concertats per a 2006/2007.
ni cap titulació professional.
Són programes que desenvolupen les entitats i
associacions empresarials sense finalitat de lucre i
Programes ISLA
Preinscripció i matricula
els ajuntaments. Tenen una durada d’un curs
escolar (un mínim de 990 hores) i un cop superada
la part de formació en el centre educatiu, l’alumnat Les persones interessades a matricular-s’hi
ha de realitzar la part de formació pràctica en s’han de posar en contacte amb les entitats
centres de treball segons la modalitat en què es responsables dels programes.
desenvolupi el programa. Les activitats formatives han de començar

Certificació
abans de dia 30 de desembre de 2006. Programes per a
En acabar el programa l’alumnat rep un certificat
la integració social i laboral
amb les qualificacions obtingudes en les àrees i
els mòduls que estableix la normativa vigent, que
els capacita per accedir al món laboral i exercir
tasques d’acord amb el seu nivell de qualificació. (Convocatòria entitats privades)

Per a més informació,


Ptge. Part. de Guillem de Torrella, 1, 5ª • 07002 Palma
Tel.: 971 176 500 • Fax: 971 177 534
http://dgfpie.caib.es (normativa, documentació)
http://formacioprofessional.caib.es (oferta formativa) UNIÓ EUROPEA
email: formacioprofessional@dgfpie.es Fons Social Europeu

Conselleria d’Educació i Cultura >Direcció General de Formació Professional Conselleria d’Educació i Cultura >Direcció General de Formació Professional
Serveis socioculturals i a la comunitat
Manteniment i serveis de producció
PROGRAMES PER A
LA INTEGRACIÓ SOCIAL

Electricitat i electrònica
I LABORAL

Comerç i marqueting

Edificació i obra civil

Hoteleria i turisme
Activitats agràries

Imatge personal
(Convocatòria entitats privades)

Arts gràfiques
Entitats desenvolupadores de programes ISLA

Administració

Fusta i moble

Sanitat
MALLORCA
PROGRAMES ISLA

Operari de manteniment bàsic d’edificis


Municipi Entitat Adreça CP Localitat Telèfon Adreça electrònica

Operari d’imprenta ràpida i manipulats

Operari muntador equips informàtics

Auxiliar de clínica en hospitalització


Binissalem Mallora Patrimoni C/ Escola Graduada, 13 07350 Binissalem 625 39 72 42 mallorcapatrimoni@yahoo.es

Auxiliar de dependent de comerç


Convocatòria 2006-2007 Institut de Reinserció Social

Operari restaurador en fusta

Auxiliar de transport sanitari


Manacor C/ Pedro Llull, 24, bxs. 07500 Manacor 971 55 28 39 meslluny@iresweb.org
Operari d’activitats forestals

Ajudant de restaurant i bar


(IRES)

Serveis auxiliar d’oficina

Auxiliar de puericultura
Auxiliar de perruqueria
Operari de llanterneria
AMADIP.ESMENT C/ de’n Bosc, 1 07002 Palma 971 71 16 27 sol@amadipesment.org
Auxiliar d’ofimàtica

Auxiliar d’estètica
Centre penitenciari de Mallorca.

Ajudant de cuina
Associació Cultural Gitana 07120 Palma 609 67 43 08 juanjovillar@terra.es

Zelador sanitari
Ctra. Soller, 1

Ateneu Alcari C/ Ramón Berenguer III, 1 bxs. 07003 Palma 971 70 04 98 atenue@alcari.es

Aula Cultural C/ Martí Costa, 4, 1r 07013 Palma 971 72 85 12 aulacultural@aulacultural.og

Colegio La Purísima para niños


Camí veïnal de la vileta, 11 07011 Palma 971 73 38 68 info@la-purisima.org
sordos
MALLORCA Palma
Creu Roja Espanyola C/ Arquitecte Bennassar, 73 07004 Palma 971 29 50 00 baleares@cruzroja.es
Binissalem MALLORCA PATRIMONI
Fundació ECCA Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 17 07006 Palma 971 46 33 21 balears@radioecca.org
Manacor INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL (IRES)
Fundació Projecte Jove C/ Ramón Servera Moià, 42 07015 Palma 971 60 65 61 ueriksson@projectejove.es
AULA CULTURAL
PIMECO Av. Alemanya, 2, 3r 07003 Palma 971 20 66 14 formacio@formaciopimem.com
AMADIP. ESMENT
Projecte NAÜM. Germanes de
ASSOCIACIÓ. CULTURAL GITANA
C/Ca’n Ferragut, 4A 07011 Palma 971 78 30 19 hcaridad_1@infonegocio.com
la caritat de Sant Vicenç de Paül

ATENEU ALCARI Santa Maria Mallorca Patrimoni C/ Jaume I, 16 07320 Santa Maria 625 39 72 42 mallorcapatrimoni@yahoo.es

CREU ROJA ESPAYOLA

Palma FUNDACIÓ ECCA

PROJECTE NAÜM

PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP

COL·LEGI LA PURÍSSIMA EN SON RAPINYA

PIMECO

PROJECTE JOVE
SINTONITZA EL TEU FUTUR
Santa Maria MALLORCA PATRIMONI

TP - taller professional TPAC - taller professional amb contractació TPNEE - TP per a alumnes amb NEE

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

Conselleria d’Educació i Cultura >Direcció General de Formació Professional

Imprès al Taller d’Iniciació Professional de Producció d’Arts Gràfiques delCEPA Francesc de Borja Moll d’Inca

Rate