You are on page 1of 51

www.alangalangkumitir.wordpress.

com
AAK culture library

WIRID HIDAYAT JATI
Anggitanipun Pujangga
R. NG. RANGGAWARSITA
Kabangun dening
R. TANOJO
Penerbit “TRIMURT” Surabaya

Pambuka
Babon asline layang Wiri Hidayat Jati iki, karangane sang misuwur Raden
Ngabehi Ranggawarsita, Pujangga Karaton Surakarta, dikarang sampurnane
Nalika taun Jawa 1791, utawa Masehi 1862, kaiket ing basa Jawa Krama
gancaran kang alus lan endah, tulisan carik aksara Jawa.
Sang Pujangga iku lair ana ing Surakarta, nalika dina Senen Legi, tanggal
kaping 10 sasi Zulkaedah, taun Be, angkaning warsa 1728, churuf Alip
Kamsiyah Kliwon, utawa kaping 15 Maret 1802 Masehi. Wiwite dadi Pujangga
Karaton Surakarta nalika tau Jawa 1769, utawa Masehi 1841. sedane ing Rebo
Pon, tanggal kaping 5 sasi Zulkaedah, taun Jimachir, angkaning warsa 1802,
churuf Alip Arba’iyah Wage, utawa kaping 24 Desember 1873, kasarekake ing
makam Palar, sacedake Klaten, Surakarta.
Layang Wirid Hidayat Jati kang achir, iketane luwih singset, cekak aos lan
sampurna tinimbang karo Wirid Hidayang Jati kang dikarang ing wakti ing awal.
Samengko dicoba kaanyarake basane nganggo basa Jawa ngoko, kang ora
ngowahake basane, suprihe mung bisaa rada anggampangake panampane
sedulur-sedulur kang maca, kang pakulinane luwih gampang yen nampani
surasane basa Jawa Ngoko.
Bebukaning Wirid, amratelakake sangkepe patraping amejang ngelmu makrifat
kasampurnaning ngaurip, ing kuna wis katindakake dening para Wali kabeh.
Warahing Hidayat Jati, anuduhake dununge pangkating ngelmu makrifat,
wewejangan saka para wali ing tanah Jawa.
Panutuping Hidayat Jati, Sang Pujangga amedarake basa kang surasane
mangkene : “Samono iku masa borong ing panganggo, aku drema amedarake
bae, sarehne durung bisa anglakoni dewe, dadi amung atur pepuji marang kang
kasdu amarsudi, muga-muga pada bisaa anglakoni saka oleh parmaning
Pangeran kang asifat murah ing dunya asih ing achirat”.
Surakarta, 1 januari 1954.
R. TANOJO
www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library

1

www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library

WIRID
BEBUKANING WIRID
Bebukaning Wirid kang amratelakake ganepe patraping amejang ngelmu
makrifat kasampurnaning ngaurip, ing jaman semana wis katindakake dening
para Wali kabeh, urute sawiji-wiji ing ngisor iki.
Ingkang dingin, wiwitan patrap kang dadi kawajiban, iku guru karo bakal murid
pada amet banyu wudu, sarta niayat kang karepe mengkene : “Nawaitu raf’al
hadasi suharata walakabirata fardlanlillahi ta ala Allahu akbar” (Niyatingsun
amet banyu kadas, angilangake kadas cilik lan gede perlu karana Allah).
Nuli pada dandan anganggo sandangan sarwa suci, ora kena anganggo kang
mawa emas, utamane manawa karsa anganggo kuluk, banjur ngliga sarira
kekonyo gando wida, sarta nganggo sumping kembang oncen-oncen
Surengpati ana ing kuping kiwa, karo nganggo kalung kembang oncen-oncen
Margasupana, wangun kaya oncen-oncen usus pitik karangkep telu, utawa
nganggo gombyok keris kaya pangaten anyar.
Nuli ing pamejangan katata dipasangi tetuwuhan maju papat,sarta kadodokan
lampit kang resik, banjur katumpangan klasa pasair kang tigas, ing duwur pisan
katumpangan mori putih saules lapis pitu, apese lapis telu, mawa kasebaran
kembang campur bawur.
Nuli sesaosan srikawin salaka putih bobot satail, kadokok ing wewadah tunggal
karo lengz sundul-langit, sarta menyan bobot saringgit, kasasaban mori putih
mawa pangiring sesanggan gedang agung suruh ayu, jambene tanganan,
kasasaban mori putih dadi rong wadah sarta kembar mayang sajodo pada
sumaji ana ing pamejangan.
Nuli ing antara manawa wis sirep wong utawa wayah tengah wengi, pada tindak
menyang enggon pamejangan, kang bakal kawejang linggih madep mangulon ,
sarta dedupa ratus kaasepake ing kuping kiwa, banjur ing irung, wekasan ing
dada, iku wiwit kawejang teka gurune. Dene kang kawejangake, anurut
pamejange para Wali wolu ing Tanah Jawa, kakumpulake dadi sawiji. Wijose
pada amet wijining ngelmu kekiyasan saka Dalil pangandikaning Allah, kang
kasebut ing dalem Hadis pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah
marang Sayidina Ali kawisikake ing kuping kiwa, pepangkatane dadi wolung
wejangan, kapratelakake ing ngisor iki jarwane kabeh :
1. Wisikan Ananing Dzat
Wejangan punika dipun-wastani wisikan ananing Dzat, awit dening
pamejangipun kawisikaken ing talinga kiwa, wiyosipun kasebut ing dalem
daliling ngelmi ingkang wiwitan, nukilan saking warahing kitab Hidayat khakaik,
amratelakaken wangsitipun Pangeran Kang Maha Suci dhateng Kanjeng Nabi
Muhammad
Rasulullah,
makaten
jarwanipun
:
www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library

2

www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library
“Sejatine ora ana apa-apa, awit duk maksih awang-uwung durung ana sawijiwiji, kang ana dhingin iku ingsun, ora ana Pangeran Nanging Ingsun, sajatining
Dzat Kang Maha Suci anglimput ing Sipatingsun, anartani ing asmaningsun
amratandhani ing afngalingsun”.
2. Wedharan Wahananing Dzat
Wejangan punika dipun wastani Wedharan Wahananing Dzat, awit dene
pamejanganipun amarah urut-urutan dumadining Dzat, sipat, wahanipun
kasebut ing dalem daliling ngelmi ingkang kaping kalih, nukilan saking sarahing
kitab Dakaikalkaik.
Amratelakaken wangsitipun Pangeran Kang Maha Suci dhateng Kanjeng Nabi
Muhammad Rasulullah, karaos ing dalem rahsa makaten jarwanipun :
”Sajatine ingsung Dzat Kang Amurba Amisesa Kang Kawasa anitahaken sawijiwiji, dadi padha sanalika, sampurna saka ing kodratingsun, ing kono wus
kanyatan
pratandhaning
afngalingsun
kang
minangka
bebukaning
IraDzatingsun, kang dhingin Ingsun anitahaken kayu aran Sajaratulyakin
tumuwuh ing sajroning alam Adamm akdum azali abadi, nuli cahya aran Nur
Muhammad, nuli kaca aran Mirhatulkayai, nuli nyawa aran roh Idlapi, nuli damar
aran Kandhil, nuli sesotya aran Darah, nuli dhindhing jalal aran Kijab kang
minangka warananing Kalaratingsun”.
3. Gelaran Kahaning Dzat
Wejangan punika dipun wastani gelaran kahaning Dzat, awit dening
pamejanganipun ambabar dados kanyataan anasiring Dzat sipat, inggih punika
nalika Pangeran Kang Maha Suci karsa amujudaken sipatipun. Gumelar
kahananipun kasebut ing dalem daliling ngelmi ingkang kaping tiga, nukilan
saking Kitab bayan Humirat mupakat kaliyan Kitab Bayan Alip, kitab Madinil
Asror, kitab Makdinil Maklum, inggih punika bangsaning kitab tasawup sadaya.
Sami amratelakaken wangsitipun Pangeran Kang Maha Suci dhateng Kanjeng
Nabi Muhammad Rasulullah karaos ing dalem rahsa, makten jarwanipun ;
”Sajatine manungsa iku rahsaningsun, lan Ingsun iki rahsaning manungsa,
karana Ingsun anitahake Adam, asal saking anasir patang prakara : 1. Bumi, 2.
Geni, 3. Angin, 4. banyu, Iku kang dadi kawujudaning Sipatingsun. Ing kono
ingsun panjingi mudah limang prakara : 1. Nur, 2. Rahsa, 3. Roh, 4. Napsu, 5.
Budi, iya iku minangka warananing wajahingsun Kang Amaha Suci”.
4. Pambuka Tata Malige Ing Dalem Bait-al-makmur
Wejangan punika dipun wastani, kayektening kahanan Kang Maha Luhur,
inggih punika pambukaning tata malige ing dalem Bait-al-makmur. Awit dening
pamejangipun ambuka kodrat iraDzating Pangeran Kang Maha suci,
anggenipun karsa anjenengaken maligening Dzat minangka Baitullah wonten
ing sarahipun manungsa, punika sajatosipun dados pitedhah kayektening
kahanan satunggal-tunggal, anandhakaken kalarating Dzat Kang Maha Mulya
langgeng boten kenging ewah saking gingsir saking kahanan jati.
Kasebut ing dalem daliling ngelmi ingkang kaping sekawan nungkilan saking
sarahing Kitab Insan Kamil, amratelakaken wangsitipun Pangeran Kang Maha
Suci dhateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah hayat ingkang kapisan
karaosaken ing dalem rahsa, makaten jarwanipun.
www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library

3

www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library
”Sajatine Ingsun anata malige ana sajroning Bait-al-makmur, iku omah
enggoneng Parameyaningsun, jumeneng ana sirahing Adam, kang ana
sajroning sirah iku dimak, iya iku utek, kang ana antraning utek iku manik,
sajroning manik iku budi, sajroning budi iku napsu, sajroning napsu iku suksma,
sajroning suksma iku rahsa, sajroning rahsa iku Ingsun, ora ana Pangeran,
ananging Ingsun Dzat Kang anglimputi ing kahanan jati”.
5. Pambukaning Tata Malige Ing Dalem Bait-al-muharram
Wejangan punika dipun wastani kayektening kahanan Kang Maha Agung.
Inggih punika pambukaning tata malige ing dalem Bait-al-muharram, awit
dening pamejanganipun pambuka kodrat iraDzating Pangeran kang Maha suci,
enggenipun karsa anjenengaken maligening Dzat, minangka Baitullah wonten
ing dhadhaning manungsa.
Kasebut ing dalem daliling dados pitedahan kayektening kahanan satunggaltunggal, anandhakaken kalarating Dzat kang Maha Mulya lenggah boten
kenging ewah ginsir saking kahanan jati.
Kasebut ing dalem daliling ngemi ingkang kaping gangsal, inggih ugi sami
nukilan saking sarahing Kitab Insan Kamil, amratelakaken wangsitipun
Pangeran Kang Maha Suci dhateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, ayat
ingkang kaping kalih karaos ing dalem rahsa makaten jarwanipun :
”Sajatine Ingsun anata malige ana sajroning Bait-al-muharram, iku omah
enggoning lelaranganingsun, jumeneng ana ing dhadhaning Adam, kang ana
ing sajroning dhadha iku ati, kang ana ing antaraning ati iku jantung, sajroning
jantung iku budi, sajroning budi iku jinem, iya iku angen-angen, sajroning
angen-angen iku suksma, sajroning suksma iku rahsa, sajroning rahsa iku
Ingsun, ora ana Pangeran, anging Ingsun Dzat kang anglimputi ing kahanan
jati”.
6. Pambukaning Tata Malige Ing Dalem Bait-al-mukaddas
Wejangan punika dipun wastani ; kayektening kahanan Kang Maha Suci, inggih
punika pambukaning tata malige ing dalem Bait-al-mukaddas, awit dening
pamejangipun ambuka kodrat iraDzating Pangeran Kang Maha Suci angenipun
karsa anjenengaken maligening Dzat, minangka Baitulah katata wonten ing
kontholing manungsa. Punika sajatosipun ugi dados pitedhahan kayektening
kahanan satunggal-tunggal, anandhakaken kalarating Dzat Kang Maha Mulya,
lenggah boten kenging ewah gingsir saking kahanan jati. Kasebut ing dalem
daliling ngelmi ingkang kaping enem, inggih ugi sami nukilan saking sarahing
Kitab Insan Kamil. Amratelakaken wangsitipun Pangeran Kang Maha suci
dhateng Nabi Muhammad Rasulullah hayat ingkang kaping tiga, karaos ing
dalem rahsa makaten jarwanipun :
”Sajatine Ingsun nata malige sajroning Bait-al-mukkadas, iku omah enggoning
Pasuceningsun, jumeneng ana ing kontholing Adam, kang ana sajroning
konthol iku pringsilan, kang ana antarane pringsilan iku nutfah, iya iku mani
sajroning mani iku madi, sajroning madi iku wadi, sajroning wadi iku manikem,
sajroning manikem iku rahsa, sajroning rahsa iku Ingsun, ora ana Pangeran
angin Ingsun Dzat kang nglimputi ing kahanan jati, jumeneng sajroning nukat
gaib, tumurun dadi johar awal, ing kono wahananing alam ahadiyat, alam
www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library

4

www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library
wahdat, alam wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil,
dadining manungsa sampurna yaiku sajtining sipat Ingsun”.
7. Panetep Santosaning Iman
Wejangan punika dipun wastani panetep santosaning iman, abebuka sahadat
jati, awit dening pamejangipun amangsit ingkang dados pikekahing pangandel
kita, denira angestokaken dhateng kayektining gesang kita pribadi, manawi
sampun tetep minangka tajalining Pangeran Kang Maha Suci sajati. Kasebeut
ing dalem ijemak riwayating para wiliyullah, nukilan saking kadis makdus,
salebeting bab maklumatul uluhiyah. Wiyosipun anyariyosaken kakekating
taukid. Ingkang terus dhateng iktikad, wewiridan saking cipto sasmitanipun
Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ingkang kawangsittaken dhateng sayidina
Ali, makaten jarwanipun :
”Ingsun anekseni satuhune ora ana Pangeran anging Ingsun lan anekseni
Ingsun satuhune Muhammad iku utusan Ingsun”.
Menggah dunungipun makaten :
a. Ingkang dipun wastani Pangeran meniko Dzating gesang kita pribadi, sebab
sajatosipun sagung asya sami kukum napi sadaya, tegesipun asya ; sawiji-wiji,
tegesipun napi, boten wonten, mila kasebut boten wonten Pangeran isbatipun
inggih namung Dzating gesang kita pribadi. Tegesing isbat ; tetep, dados
teteping ingkang anyebut kaliyan ingkang sinebut Pangeran punika boten
wonten sanesipun, suraos tunggal tanpa wewangenan amung kaot lair batin
kemawon.
b. Ingkang dipun wastani Muhammad punika sipating cahya kita, mila dipun
basakaken utusan, amargi dados pangeran rahsaning Dzat, kawistara wonten
ing netya, kados ingkang kasebut wonten ing dalil salebeting Qur’an makaten
jarwanipun
:
“Sayekti temen-temen teka ing sira kabeh, utusaning Dzat metu saka ing
awakira kang maha mulya, mungguhing utusan iku anembadani barang
saciptanira, yen angandel sayekti antuk sih pangapuraning Pangeran”.
Manawi sampun anampeni dalil Qur’an pangandikanipun Pangeran Kang Maha
Suci makaten wau, dipun waskitha ing galih. Inggih gesangkita pribadi
wahananing nugraha, kahananing kanugrahan. Nugraha punika Dzating Gusti,
kanugrahan punika sipating kawula, tunggal tanpa wewangenan dumunung
wonten ing badan kita. Sampun uwas sumelang malih, sebab ingkang kasebut
ing Kitab Insan Kamil amarah manawi namaning Allah punika inggih namaning
Muhammad. Umpami sabet kaliyan warangkanipun. Ing mangke Allah
minangka warangka, Muhammad minangka sabet, ing tembe wewangsulan.
Wisiyating guru ingkang amedharaken ngelmi panetep santosaning iman,
kaprayogekaken sami anglampahana boten karsa dhahar ulam lembu. Kabar
angsal paedah manjing dados putra muridipun Kanjeng Susuhunan ing Kudus,
kaidenan ingkang dados saesthining galihipun.
Wonten riwayating guru manawi amedharaken ngelmi panetep santosaning
iman, ingatasipun amejang dhateng pawestri, wenang kawewahan makaten
www.alangalangkumitir.wordpress.com
AAK culture library

5

dumunung ing gesang kita. satuhune Muhammad iku utusan Ingsun Fatimah iku umat Ingsun”. Sampurnaning gesang kita punika boten wonten karaos utawi tanpa katinggal punapa-punapa. Sarta boten kasupen ing Dzat kita kang agung. lan anekseni Ingsun satuhune Muhammad iku utusan Ingsun. Manawi ingkang kasebut ing dalem dhikir “ La Illaha Ilullah. Byar sampurna padang tarawangan. iya Ingsun kang langgeng ora kena gingsir ing sawiji-wiji. latu. Sayekti awit saking pejah. Ora krasa apa-apa Ora ana katon apa-apa.alangalangkumitir. Dzating Pangeran Kang Maha Suci. Tegesipun : gesang ing kaanan keakalih. wijiling pejah saking gesang. dados sipating Allah Kang sajati. Kasebut ing dalem kiyas wewarahing para pandhita. Amung waluya sajati lajeng anglimputi ing alam sadaya . dados panuntuning tokid ingkang ambontos dhateng iktikad. Kayektosanipun kasebat ing dalem daliling Al Qur’an. bumi. Sasahidan Wejangan punika dipun wastani sasahidan. iya Ingsun kang amurba amisesa. kaisbatna anyebut Pangeran. Wasiyating guru ingkang medharaken ngelmi sasahidan. inggih gesang kita pribadi punika.com AAK culture library 6 . www. iya Ingsun kang urip tan kena ing pati. Muhammad tuwin sipating cahya. Amung Ingsun kang anglimuti ing alam kabeh kalawan kodratingsun”. satuhune ora ana Pangeran anging ingsun. 8. iya Ingsun kang eling tan kena ing lali. Muhammad Rasulullah “ tegesipun boten wonten Pangeran anging Allah. wonten ing alam sahir kita gesang. salebeting bab Maklumating Huluhiyah. kaprayogekaken sami anglampahana sampun ngantos anyebut Allah. Rasul punika asmaning Muhammad. Sami aneksenana yen kita mangke sampun purun angakeni “ Jumeneng Dzating Gusti “ Kang Maha Suci. sampun uwas sumelang. Muhammad iku rahsaningsun. dumunung ing rahsa kita. manawi Pangeran Kang Mahasuci punika kawasa amijilaken gesang saking pejah. dados pepuntoning taukid ingkang ambontos dhateng iktikad.alangalangkumitir. ing wekasan boten kenging pejah. wonten ing alam kabir inggih gesang. boten kekirangan ing afngal kita kang sampurna. satuhune ora ana Pangeran. anggenipun amencaraken nukilan saking kadis mahdus. makaten jarwanipun . anging Ingsun.wordpress. lan anekseni Ingsun. sapanunggalipun sadaya. lintang. Nabi Muhammad punika utusaning Allah punika afngaling Rasul. ”Ingsu ankeseni. langit.com AAK culture library jarwanipun. awit dening pamejanganipun kinen asahida dhateng wahananing sanak kita. ”Ingsun anekseni ing Dzatingsun dhewe. dumunung ing badan kita. angin. Inggih ugi pepiridan saking cipta sasmitaning Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ingkang kawangsitaken dhateng Sayidina Ali. wulan. toya. ingkang dipun wastani Muhammad punika sipating cahya kita pribadi.wordpress. boten kasamaran ing sama kita kang wisesa. Menggah dunungipun makaten : Ingkang dipun wastani Pangeran punika Dzating gesang kita pribadi. boten ewah gingsir ing sipat kita kang elok. iya sajatine kang aran Allah iku badan Ingsun Rasul iku rahsaningsun. Inggih punika ananing dumadi ingkang gumelar wonten ing alam dunya. kang kawasa wicaksana Ora kekurangan ing pangerti.www. Dipun basakaken . kayun pidareni. kadosta. Sajataning gesang kita punika. Wosipun anartani ing panetep santosaning iman.

Manawi saged ambirat hawa napsu. Minangka panglenyepaning rahsa ing tembe. nuli amarah patrape paraboting ngilmu dadi wolung pangkat. Minangka pangluyutaning jiwa ing tembe. iya Ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. iya Ingsun Kang Amurba Amisesa Kang Kawasa Wicaksana ora kekurangan ing pangreti. satuhune ora ana Pangeran.com AAK culture library 7 . c. 2. “Ingsun angruwat kadangingsun papat kalmia pancer kang dumunung ana ing badaningsun dewe. “Ana pepujaningsun sawiji. kasebut ing ngisor iki : 1. Minangka pambirating durgandana ing tembe. Angengirangi dhahar nginum . Punika sarehning kula dereng saged anglampahi piyambak.wordpress. Nyenyuda napsu wuwus . asmane iya asmaningsun. Tobat utawa Panalangsa. Ingsun puja ing patemon tunggal sakahananingsun. anging Ingsun. iya Ingsun kang urip ora kena ing pati. Pangruwat. kabar dumugining delahan ing tembe lajeng layat dados cahaya gum. “Ingsun analangsa maring Dzatingsun dewe. Bokmanawi kalampahan makaten inggih wallahu alam katarimahipun. iya sajatine kang Allah iku badaningsun. “Ingsun anakseni ing Dzatingsun dewe.alangalangkumitir. Pamuja. afngale iya afngalingsun. 4. Muhammad iku cahyaningsun. iya Ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. byar sampurna www. sakehing kadang ingsun kang ora katon lang kang ora karawalan. satuhune Muhammad iku utusaningsun. Manawi tansah awas emut saestu manggih kamulyan ing sangkan paran sasaminipun kados riwayating para ahli ngelmi ingkang kasebut ing ngandhap punika : a. iya Ingsun kang eling ora kena lali. saking aDzat kadunungan manah awas tuwin emut. Saksi ing Dzat Kita. sarta kadangingsun kang metu bareng sadina kabeh pada sampurnaa nirmala waluya kahanan jati dening kudratingsun”. regeding jisimingsun gorohe ing atiningsun. ganda awon. 3. Taberi suci temen . tegesipun . Manawi sampun lenyep rahsanipun. sifate iya sifatingsun. Sawise ganep pamejange. sampurna kalawan kudratingsun”.wordpress. ilang tanpa wewayangan ing kaanan kita kang sejati. Dados amewahi teranging pambudi. b. ananing wasiyating guru ingkang sami kawaleraken sadaya punika manawi kasupen boten dados punapa. lan anakseni Ingsun.www. isbatipun saking karsaning Pangeran. kaya Sasahidan. utawa kadangingsun kang metu saka marga ina. Dzate iya Dzatingsung. Minangka paluluhaning raga ing tembe. Rasul iku rahsaningsun. laline ing uripingsun salawas-lawase ing mengko Ingsun ruwat sampurna ing sadosaningsun kabeh saka ing kudratingsun”. Mar Marti Kakang Kawah Adi Ari-ari Getih Puser.com AAK culture library kadosta : ing bebasan saking karsaning Allah. sebab sajatosipun ingkang dados awisaning ulah ngelmi kasampurnan punika namung napsu. Angawisi sare shawat . d.alangalangkumitir. serenge ing napsuningsun. dados namung anyumanggakaken ing pamanggihing galih kemawon. Kabar pakantukipun ingkang sampul kalampahan asring kadhawahan ilham.

kaunggahake dening cahyaningsun. Anucekake Sakehing Anasir. Amarah sumurup maring cahya kang kuning. “Ingsun mancad saka ing alam Insan Kamil. “Ingsun anucenaken sakaliring anasiringsun kang abangsa jasmani. Sawise mangkono. Mutmainah sumurup maring cahya kang amancawarna.wordpress. mung Ingsun kang anglimputi ing alam kabeh kalawan kudratingsun”. sampurna saka ing kudratingsun”. Maha Sucekake Ing Dzat. Sufiyah sumurup maring cahya kang putih. winalenan dening rahsaningun. ora ana katon apa-apa. Angumpulake Kawula Gusti. nuli tumeka ing alam Misal. 7. ora ana katon apa-apa. nuli amarah maneh praboting amatrapake panjenenganing Dzat. 6. iya iku pangucapingsun. 8. nirmala walya ing kahanan jati dening kudratingsun”. “Cahya ireng kadadeyaning napsu. byar sampurna padang terawangan. cahya abang kadadeyaning napsu. kasebut ing ngisor iki. nuli tumeka ing alam Wahdat. 1. “Allah kang kinawin.alangalangkumitir.www. dadi sangang pangkat. sumurup marang Dzating cahyaningsun kang awening mancur mancorong gumilang tanpa wewayangan. Luwamah sumurup maring cahya kang abang. 3. Mikail pangambuningsun. tunggal dadi sakahanan.alangalangkumitir. srikawine sampurna saka ing kudratingsun”. anglimputi ing kawulaningsun. ora karasa apa-apa. sampurna padang tarawangan saka ing kudratingsun”. nuli tumeka ing alam Wachidiyat. tumeka ing alam Ajsam. nuli tumeka ing alam Arwah. “Ingsun Dzating Gusti Kang Asifat Esa. Angrakit Karatoning Dzat. nuli tumeka maring alam Insan Kamil maneh.wordpress. Jabarail. Angawinake Badan Karo Nyawa. cahya kang amancawarna kadadeyaning Pramana. kabeh-kabeh pada kalimputan dening Dzatingsun saka ing kudratingsun”. Sangkan Paraning Tanazultarki. 2. Idjrail pamiyarsaningsun. www. cahya puti kadadeyaning napsu. sinaksenan dening Malaekatingsun papat.com AAK culture library padang terawangan. cahya kuning kadadeyaning napsu.com AAK culture library 8 . “Ingsun Dzat Kang Amaha Suci Kang Sifat Langgeng. Israfil paningalingsun. iya iku Insun kang angawin badaningsun. kang amurba amisesa kang kawasa. pangulune Muhammad. saksine Malaekat papat. kang sampurna nilmala waluya ing jatiningsun kalawan kudratingsun”. suci mulya sampurna anunggal kalawan sakaliring anasiringsun kang abangsa Rochani. Pambirat Asaling Cahya. 5. winalenan dening Rasul.

sangkep. ora kena mejang. “Jaganingsun sapanduwur sapangisor kabeh.alangalangkumitir. “Jisimingsun kang kari ana ing alam dunya. Sawise mangkono.wordpress. Nuli kang kawejang dijanjeni. Amasang Kamayan. 6.alangalangkumitir. Angracut Jisim.com AAK culture library 9 . 9. “Sakahe titahingsun kabeh. kapratelakake ana Babaring Wirid amawa murad maksud kasebut dadi pituduhane dununging ngelmu makrifat kabeh mau iku. waluya kulit daging getih balung sungsum sapanunggalane kabeh. saisen-isening karatoningsun. pada suci mulya sampurnaa kaya Ingsun saka ing kudratingsun”. 8. sajeroning batin anuwun pangapura marang Kang Amurba Amisesa ing ngurip. Angukud gumelaring Jagad. sampurna bali marang ingsun maneh saka ing kudratingsun”. “Ingsun andadekake alam dunya saisen-isene kabeh iki. saka ing kudratingsun”. ana akrabe kang lara lara-banget. “Turasingsun kang maksih pada kari ana ing alam dunya kabeh pada nemuwa suka bungah sugih singgih aja ana kang kekurangan. Anarik Sampurnaning Akrab. kabeh ora ana kang kekurangan. kang pada andulu kang pada karungu pada asih welasa marang Ingsun. Ambabar Karaharjaning Turas. pepak sabalaningsun. kang amejang maca dunga Istiqfar karo dunga Kabula. dene Manawa kaburu ing perlu. Ingsun wengku sampurna sakapraboningsun. andadekake ing karatoningsun kanga gung kang amaha mulya. supaya aja nganti pleh wewalak anggone amerake rahsaning Dzat iku. iku kena amisik Ananing Dzat bae. Manawa isih urip gurune. 7. 5. byar gumelar dadi saciptaningsun kabeh saka ing kudratingsun”. “Sakeha machlukingsun kabeh. yen wis tutug ing wewangene. Ingsun kukud mulih mulya sampurnaa dadi sawiji kalawan kahananingsun maneh saka ing kudratingsun”. Amasang Pangasihan.www. 4. Ing wekasan kang kawejang dijantenana yen panggonaning patrap pratikele sawiji-wiji.com AAK culture library “Ingsun Dzat Kang Maha Luhur Kang Jumeneng Ratu Agung. rahayu salameta sapanduwure sapangisore saka ing kudratingsun”. asala saka ing cahya muliha maring cahya. mangka during ngelmu. kang wis kalakon andadekake ora prayoga. yen wis ana ing jaman karamating maha mulya. pada kaprabawa dening kamayan dening kudratingsun”. kang amurba amisesa kang kawasa.wordpress. kang ora angendahake maring Sun. kang pada mulih ing jaman karamating alame dewe-dewe. www.

bumi sucikang becik arane. GURU Iki pratelane wajibing wong kang pantes dadi guru. pamejange anuju purnama. tegese bangsa Pandita. 5. angger anajaluk idening guru kang amejang ngelmu iku.wordpress. prayoga kanggo panggonan amejang. Bangsaning Sujana. tegese bangsa tani. ana wolung prakara : 1. kang alim ing kitab. utawa endog. Memule angaturi dahar marang leluhur kang pada amedarake rahsaning ngelmu makrifat apa kang dadi dedaharane nalika isih urip. utamane yen ana ing gunung. Sawise luwar saka pamejangan. pecel pitik. saupama kang kawejang mau during anarima utawa isih kurang padang ing panampane. ing Ngadipala. Dene pakolehing amejang iku. Mungguh pakolehing enggon pamejang iku. angger becik jenege sarta sepen. Bangsaning Agama. tegese bangsa linuwih. Bangsaning Atapa. pamejang ing dina Anggara Kasih (seasa Kliwon). sarta nganggo kinang. 7. 8. kang isih kadrajatan. tegese bangsa sugih. utawa palataran ing Masjid Gede. mungguh kehing ambengan dadi telung asahan. Memule angaturi dahar Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. salamating jiwa raga. ora angetung purnama. kang ulah kabisa. ing ara-ara. kang isih kasawur prawirane. 2. 2. tegese bangsa prajurit. ing banyu. Bangsaning Supunya. sarta ora kauban wangon. kang tansah ulah laku. sega wuduk. Manawa arep anggeguru ing liyane maneh ora dadi apa. ing kono nuli pada angepung mabengan. 3.alangalangkumitir.wordpress. Sawise mangkono banjur pada sesalaman. Tulak-bilahi wekasan Salamet.com AAK culture library Kajabone saka mangkono.www. jangan menir. 6. Bangsaning Awirya. sapepadane kang sakira pakoleh ing jeneng karo panggonane. BAB GURU LAN MURID I.alangalangkumitir. kang isih kabegjan. Bangsaning Susatya. kang dadi wong becik. Majmuk Kabula. tegese bangsa luhur. utamane kang kawejang mau yen karsa angabekti marang kang amejang. terong. Bangsaning Aguna. lembarang pitik. luwih utama pisan Manawa amejang ana ing Sitinggil. kang temen. tegese bangsa ulama.com AAK culture library 10 . tegese bangsa pinter. kembang konyoh. bangawan ing Ngobol. www. Memule angaturi dahar para Sahabat Rasul karo para Waliyullah. Manawa sangaraning sasi anuju dina Jum’at. 4.ara-ara ing Purwadadi. kaya ta : ing gunung Agung. yeng amarengi sasi tanggale sapisa ing dina Jum’at. karupuk. ing ngisor iki pratikele : 1. sarta ora taliwangke. sego golong. kabeh iku pada kadonganan onga Rasul. anggere or sangar ora na’as. iwak kebo siji kagoreng. 3. Bangsaning prawira. lombok.

Sambegana. Tanggap ing sasmita. tegese memantes tembung. tegese sugih carita. 4. Kulina. Sumurup ing sastra. 3. ora mawa wigah-wigih. ora sok memisuh lan supata.wordpress. Mardawalagu. Ora angendak kagunan. 3. 4. 3. Ora ambalekake pitakon. MURID Iki pratikele wong kang wajib dadi murid. 8. 3. 5. 7. Diwasa.wordpress. 6. 3. 7.alangalangkumitir. ana wolung prakara : 1. 2. Paramakawi. Tanpa lelara. Tanpa kuciwa. Utamane wong dadi guru ana wolung prakara : 1. 5. Tunggal bangsa. tegese sugih kabisan. Paramasastra. Tedak turun. 6. 2. 8. 2. Nastapa. Antepan bebudene. Tunggal agama.www. bisa anampani pasemoning murid. Santosa. Tunggal basa. Patitis nalare. 5. Engetan. 5. www. ana wolung prakara : 1. Mulus ing sarira. 5. 4. Ora duwe pakareman. Lumuh ing pamrid.com AAK culture library Dene panganggoning wong dadi guru ana wolung prakara : 1. 6. Mandraguna. 6. 2. Sepen ing pangrayangan. 2.com AAK culture library 11 . ora duwe pangarah apa-apa. tegese limpad ing sastra. Tulaten pamulange. Wenanging dadi murid. tegese putus ing kawi. 7. Nastiti. Nawungkrida. Alus ing wicara. tegese lantip ing panglepasan. 4.alangalangkumitir. 7. Asih ing murid. Hawacarita. dianggep anak putu. 8. Mardibasa. 4. tegese engetan. 6. II. Jatmika ing solah. Paramarta lelabuhane. ora dadi kira-kiraning murid. 8. ora ana cacade. tegese bisa gawe lemesing lelagon. Becik labete. Wis kaliwat tengah tuwuh. Uger-ugering wong dadi guru ana wolung prakara : 1. Ora amburu aleman. angunggul-unggulake kapinteran.

awit duk maksih awang-uwung durung ana sawijiwiji. Tegese Kiyas. sirik yen amiyagaha. angiras minangka bebukaning hidayat kang dadi pituduhe dununging ngelmu makrifat kabeh. kawisikake ing talingan kiwa. 4. amencarake wewarahing para Pandita/Ulama. kang kawejang marang Sayidina Ali. 3. Anastitikake. Hadis pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis. Mungguh dununge mengkene : www. Mokaling dadi murid. Anerangake. Anindakakake.www. 5. Bocah durung dewasa. Lana. amratandani ing afngalingsun". Edan. Tegese Dalil. Ayan. Angatonake.com AAK culture library 7. Mungguh kang dadi wijining ngelmu makrifat anurut kekiyasan saka. 8. dene apesing kawula manawa tumeka ing janji. 5. sirik yen angumpeta. sirik yen maidowa. anyaritakake wewulanging Rasulullah. Anglulusake. lestariya urip ing awal akir.com AAK culture library 12 . Anggelarake. Ijmak lan Kiyas. aja nganti korup marang panasaran. kaya ing ngisor iki jarwane : "Sajatine ora ana apa-apa. angumpulake wewejange para Wali. 8. 7. sirik yen ambatalena. Kabeh iku dadi pambukaning kekeran kang amedarake rahsa gaib sajatining ngaurip. Angimanake. 6. saka pangandikaning Pangeran Kang Amaha Suci. ana wolung prakara : 1. 3. Wong lara banget kang wis lali. waskita ing sampurnaning sangkan-paran. kinen angestokake Ananing Dzat kang kasebut ing Dalil sapisan. supaya waskita ing uripe.alangalangkumitir. ana wolung prakara : 1. wiyose asal saka ing Dalil. ora ana Pangeran.alangalangkumitir. anuduhake pangandikane Allah.wordpress. kang ana dingin iku Ingsun. Bisu. 2.wordpress. Panganggoning dadi murid. 2. Amusawaratake. sirik yen anyuala. anglimputi ing sifatingsun. Tegese Ijmak. Wong tuwa kang wis lali. Tegese Hadis. sirik yen angenengena. Wuta. sirik yen anapekena. ananging Ingsun Sajatining Dzat Kang Amaha Suci. kamulyaning kahanan jati ana ing jaman kalangengan. Tuli. amung bisaa. 7. Santika. 6. sirik yen anglirwakna. anartani ing asmaningsun. 4. 8. BABARING WIRID KANG AMAWA MURAD MAKSUD Iki Babaring Wirid kang amawa murad saha maksude pisa.

afngal iku dadi wahananing Dzat.wordpress. dadining sifat iku kudusul alam. kasebut ing Dalil kapindo.wordpress. nuli nyawa aran roh Idlapi. enggone angambet iya angagem ing grana kita. Anglimputi ing sifat iku iya rupa kita pribadi. enggone amiyarsa iya angagem ing talingan kita. dadi padha sanalika. nuli damar www. awit dadining Dzat iku kadim azali abadi. Amartandani afngal iku iya solah bawa kita pribadi. nuli cahya aran Nur Muhammad. angandika. enggone anyamadi sifat iku upama kaya madu kalawan manise. wahananing cahya kang anglimputi ing jasad. Dene sifat. enggone anartani asma iku upama kaya srengenge lawan sorote. kang angilo lawan wewayangane. tegese. nuli kaca aran Mirhatulkayai. iya iku urip dewe ora ana kang anguripi. wewayangan mau melu bae. sakaliring kang anama sifat iku sayekti kadunungan ing Dzat kabeh. mula kawasa aningali. kang anama Dzat iku. sifat iku anartani asma. aja mawa uwas sumelang ing galih. enggone angrasakake saliring rahsa iya angagem pangrasa kita. enggone dadi wahananing Dzat iku upama kaya samudra lawan ombake. dumunung ana ing urip kita.alangalangkumitir. sajatine kang anama Muhammad iku. Dadi sejatine. enggone amartandani afngal iku upama kaya paesan (kaca). iku saka kudrad kita kabeh. kang dhingin Ingsun anitahaken kayu aran Sajaratulyakin tumuwuh ing sajroning alam Adamm akdum azali abadi. ananging pada tarik-tinarik tetep-tinetepan. asma iku amratandani afngal.alangalangkumitir. Dene asma. samubarang kang anama Dzat iku yekti dumunung ana ing sifat.com AAK culture library Kang angandika Sajatining Dzat Kang Amaha Suci iku iya urip kita pribadi. ing kono wus kanyatan pratandhaning afngalingsun kang minangka bebukaning IraDzatingsun. sabab wahananing wahya dyatmika iku wis kasarira.com AAK culture library 13 . tegese anyar ana kahananing alam dunya. Mula bebasane wahananing Dzat iku anyamadi sifat. tegese dingin dewe nalika isih awang-uwung salawase ing kahanan kita. sayekti anelakake pakartining Dzat kang Sampurna. yekti wahananing ombak anut saka rehing samudra. mengkene jarwane. manawa ing bebasane tuwa Dzating Manungsa karo Sifating Allah. amiyarsa. Dzating Pangeran Kang Amaha Suci iku enggone aningal saka angagem netra kita. ”Sajatine ingsung Dzat Kang Amurba Amisesa Kang Kawasa anitahaken sawijiwiji. yekti ora kena yen kabedakena. angrasakake saliring rahsa.www. sayekti kaaku pasebutaning Dzat Kang Wisesa. Anartani asma iku iya nama kita pribadi. lair batining Allah wis dumunung ana ing urip kita pribadi. yekti ora kena kapisahena. yekti saulah bawaning kang angilo. sayekti kawimbuhan warnaning Dzat Kang Elok. saka pangandikaning Pangeran Kang Amaha Suci. Dene mungguh ing urut-urutane dumadining Dzat sifat iku ana wahanane. Dene Dzat. angganda. tajalining Muhammad. tegese mengkene. enggone angandika iya anggagem ing lesam kita. Dene afngal. sampurna saka ing kodratingsun. sayekti katitipan rahsaning Dzat Kang Agung.

4. Mungguh dununge mangkene : 1. iku hakekating sukma. ingaran dinding jalal. tegese kaca wirangi.wordpress. iku hakekating jasad. kaya ta utek. dadi wahananing alam Wahdat. dumunung arah-arahing Sajaratulyakin. kacarita ing Hadis awarna susetya kang mancur mancorong gumantung tanpa cantelan. 6. dadi wahananing alam Insan Kamil. nuli sesotya aran Darah. jantung.com AAK culture library 14 . manik. Nur Muhammad. minangka sesandanganing atma. Darah. dadi wahyaning jasad ing jaba.wordpress.alangalangkumitir. 7. tegese diyan tanpa geni. Mungguh pratelane saka Ijmak Kiyas. ing kono kahananing Nur Muhammad. Kijab Retna. pepangkataning dinding jalal. kacarita ing Hadis metu saka susetya kang amanca warna. Kijab Rukmi. 3. Kandil. 1. Kang dingin. Kijab. Kijab Kisma. dadi wahananing alam Misal. kukus. tegese susetya.alangalangkumitir. ati. pada kanggonan malaekat.com AAK culture library aran Kandhil. kacarita ing Hadis. 3. iku hakekating cahya kang ingaku tajalining Dzat. kasebut ing ngisor iki. banyu. tegese kayu sajati dumunung ing jagad sunyaruri. dadi wahananing alam Arwah. kang ingaku pepaesaning Dzat. dadi wahyaning jasad ing jero.www. kang ingaku kahananing Dzat. dadi wahananing alam Ahadiyat. minangka embaning atma. warnane kaya manuk merak. minangka afngaling atma. kaya ta mani. nuli dhindhing jalal aran Kijab kang minangka warananing Kalaratingsun”. iku hakekating pramana. uruh. dadi wahananing alam Ajsam. kang ingaku wewayanganing Dzat. amatokake telung pangkat. banyu. daging. kang ingaku warananing Dzat. 2. iku hakekating Dzat mutlak kang kadim. iku hakekating budi. www. lan sapanunggalane. kacarita ing Hadis adarbe sorot mancawarna. kacarita ing Hadis asal saka Nur Muhammad. sungsum. kukus. tumuwuh ing sajroning alam Adam makdum azali abadi. dadi wahananing alam Wahidiyat. ing nalika mosik anganakake uruh. iya iku Dzating atma. kang ingaku rahsaning Dzat. isih awang-uwung salawase ing kahanan kita. kaya ta kulit. Miratulkayai. minangka wiwaraning atma. getih. minangka sifating atma. tegese warana kang agung. kacarita ing Hadis dumunung ana sangareping Nur Muhammad. lan sapanunggalane. minangka asmaning atma. sarta enggon pakumpulaning roh kabeh. tegese sajatining Dzat kang amasti dingin dewe. lan sapanunggalane. Roh Idlafi. tegese nyawa kang wening. Sajaratuyakin. 2. ana sajroning nukat gaib. dadi wahyaning jasad kang alembut. tegese cahya kang pinuji. iku hakekating angenangen. 5. kang awarna uruh. mau pada dadi anelung warana.

sangkepe jumeneng Insan Kamil. Mungguh dununge mangkene : Mudah iku Dzating kawula. langgeng ora kena owah gingsir saka kahanan jati. Kang Amaha Mulya. dadi wahananing napsu.www. banjur tumurung marang netra. sajroning napsu iku suksma. sajroning budi iku napsu. kukus. langit. 5. 2. Kijab Pepeteng. ora ana Pangeran. 4. Roh. naraka. banjur tumurun marang lesan. leren ana ing utek. sajroning rahsa iku Ingsun. banjur tumurun marang grana. Budi. 1. dadi telung ayat. 2. karana Ingsun anitahake Adam. iku sajatine minangka kayektening kahanan sawiji-wiji. 4. kacarita ing Hadis panjinging mudah limang prakara mau. kapratekake ing ngisor iki : Ayat kang kapisan. sinamadan dening Dzat kita Kang Maha Agung. iya minangka warananing wajahingsun Kang Amaha Sudi”. mangkene jarwane : www. lang Ingsun iki rahsaning manungsa. kasebut ana ing dalil kaping pat. kursi. Kijab Nur Cahya kang luwih padang. sabab kahananing bale srasy. Kang kaping telu. dadi wahananing napas lan sapanunggalane. banjur tumurun marang jaja (dada). Pambukaning Tata malige ing dalem Bait al muharram. kang ana sajroning sirah iku dimak. Ayat kang kapindo. dadi kahananing atma. 3. wiwit saka ing embuembunan. banyu. 2. ananging Ingsun Dzat Kang anglimputi ing kahanan jati”. 3. sajroning manik iku budi. wis kawengku ana saroning warana. Geni. dadi kahananing sukma. wot siratal mustakim. dadi kahananing rahsa.wordpress. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait al makmur. iku kahanane kasebut ana ing daliling telu. Kijab Nur Rasa.com AAK culture library Kang kapindo. 4. saisen-isene kabeh iku. tegese kasampurnaning manungsa. wajah iku Dzating Gusti Kang Asifat Langgeng. taraju. Rahsa.com AAK culture library 15 . 1. 3. ametokake telung pangkat. ingaran Adam. ing kono Ingsun panjingi mudah limang prakara. bumi. asal saka ing anasir patang prakara. mangkene jarwane : “Sajatine Ingsun anata malige ana sajroning Bait-al-makmur.alangalangkumitir. Kabeh iku warananing Dzat pada dumunung ana Insan Kamil. mangkono iku kawimbuhan saka karsane Kang Amaha Suci enggone anjenengake maligening Dzat. dadi wahananing pancadriya.wordpress. pratelane kaya ta. Banyu. swarga. gumelar dadi kaelokaning sifat kita kang esa. banjur sumarambah ing jasad. Napsu. asal saka anasir patang prakara. katata ana ing Baitullah. Kijab Embun / Banyu Urip. dadi telung kahanan. jumeneng ana sirahing Adam. kalam. Kijab Guntur. 2. anandakake kalarating Dzat Kang Agung.alangalangkumitir. banjur tumurun marang karna. saka pangandikaning Pangeran Kang Amaha Suci. 3. kang ana antraning utek iku manik. 3. mangkene jarwane : “Sajatine manungsa iku rahsaningsun. 1. Nur. 1. 2. Geni. 1. Kijab Geni. ametokake telung pangkat. Bumi. lochil-makful. Angin. Bumi. Banyu. uja tuwas sumelang maneh. sajroning suksma iku rahsa. iya iku utek. iku omah enggoning parameyaningsun. saka pangadikaning Pangeran Kang Amaha Suci. iku dadi kawujudaning sifatingsun. ing nalika Kang Amaha Suci karsa amujudake sifate. anartani ing wasaning afngal kita kang sampurna. Angin.

kahananing kanta. Wasiyate guru kang amedarake ngelmu Pambukaning Tata malige ing dalem Bait al makmur.alangalangkumitir. anarik wahananing karsa. dadi pambukaning pamiyarsa. sajroning budi iku jinem. sajroning suksma iku rahsa. anging Ingsun Dzat kang anglimputi ing kahanan jati”. dadining manungsa sampurna yaiku sajtining sipat Ingsun”. kahananing kanugrahan. iku omah enggoning lelaranganingsun. Dada. karo iwak manik.com AAK culture library 16 . www. dadi pambukaning paningal. 6. mangkene dununge sawiji-wiji : 1. nugraha iku Dzating Gusti. iya iku mani sajroning mani iku madi. tegese omah kang kalarangan. sajroning angen-angen iku suksma.wordpress. sajroning jantung iku budi. alam wahidiyat. iku omah enggoning Pasuceningsun. Napsu. kahananing hawa. kang ana ing antaraning ati iku jantung. alam insan kamil. anarik wahananing swara. dadi pambukaning panggada. sedenge aja nganti angarani polo karo manik. Kang dingin.alangalangkumitir. kang ana sajroning konthol iku pringsilan. dadi pambukaning nitya. ing kono wahananing alam ahadiyat. alam wahdat. Sukma. Manik. 2. kahananing atma. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait al mukaddas. Manawa wis anampani ing Dalin pangandikane Kang Amaha Suci mangkono mau diwaskita ing galih. sajroning wadi iku manikem. Budi. kahananing pranawa. mangkene jarwane : ”Sajatine Ingsun nata malige sajroning Bait-al-mukkadas. alam ajsam. anuduhake kang kasebut ing sajroning Bait al makmur. dadi pambukaning pangrasa. 4. kang ana ing sajroning dhadha iku ati. alam misal. ora ana Pangeran angin Ingsun Dzat kang nglimputi ing kahanan jati. tumurun dadi johar awal. jumeneng ana ing kontholing Adam.www. Sirah.com AAK culture library ”Sajatine Ingsun anata malige ana sajroning Bait-al-muharram. 3. tunggal tanpa wangenan dumunung ana ing badan kita. kabare pakolehe kang wis kalakon asring katarima ngelmune. jumeneng sajroning nukat gaib. kanugrahan iku sifating kawula. tegese omah kang arane. Dene pratelane kayektening kahanan kabeh mau kasebut ing ngisor iki pituduhane. utamane anglakonana ora karsa dahar iwak utak. alam arwah. anarik wahananing warna. anarik wahananing wisesa. mangkene dununge sawiji-wiji : 1. duwur dewe iku wahananing nugraha. sajroning madi iku wadi. sajroning rahsa iku Ingsun.wordpress. iku wiyose kahananing Bait al muharram. anarik wahananing cahya. 7. 5. kang ana antarane pringsilan iku nutfah. anuduhake kang kasebut ing sajroning Bait al muharram. Kang kapindo. sajroning rahsa iku Ingsun. ora ana Pangeran. Rahsa. iya iku angen-angen. sajroning manikem iku rahsa. kahananing pramana. anarik wahananing cipta. Utek. Ayat kang kaping telu. iku wiyose kahananing Bait al makmur. jumeneng ana ing dhadhaning Adam. dadi pambukaning pamicara. kahananing nyawa.

sajroning manikem rahsa. wenang kiniyas mangkene. 7. iya iku sengseming pangrungu. 7. Rahsa. kang ana sajroning baga iku puruna. mangkene dununge sawiji-wiji : 1. anarik wahananing birahi. Rahsa. Budi. Ati. Manikem. 5. Pringsilan. anarik wahananing wisesa. sajroning wadi manikem. kabar pakolehe kang wis kalakon. manawa amedarake rahsaning Bait al mukaddas. sedengane aja nganti angarani mani.alangalangkumitir. kahananing kanta. jumeneng ing bagane Siti Kawa. Madi.com AAK culture library 2. anuduhake kang kasebut sajroning Bait al mukaddas. asring katarima ngelmune. anarik wahananing napsu. 2. katumusan wahananing birahi. anarik wahananing karsa. kahananing nyawa. sajroning madi wadi. Jinem. kahananing suksma. asring katarima ngelmune.wordpress. Ing nalika Kang Amaha suci karsa anata malige ana sajroning Bait al mukaddas. iya iku sengseming sapocapan. sajroning rahsa iku Dzating atma kang anglimputi ing kahanan jati. katumusan wahananing pangrasa. dadi wahyaning napas. dadi bebukaning asmaratantra. timbanging pringsilan. tegese omah kang sinucekake. 5. 6. karo iwak jantung. kahananing pranawa. dadi wahyaning pangrasa. Kang kaping telu. 6. dadi bebukaning asmaraturida. iku wiyose Bait al mukaddas. dadi bebukaning asmaranala. timbangane kontol. iya iku sengseming sapandulon. Dene pituduhe mangkene.www. kahananing pancadriya. 4. kabar pakolehe kang wis kalakon. ingatase mejang marang pawestri. 3. kahananing rupa. dadi wahyaning pamiyarsa. 4.wordpress. sedengane aja nganti angarani angen-angen. 3. utamane anglakonana ora karsa dahar iwak pringsilan sapanunggalane. anarik wahananing cipta. iya iku sengseming salulut. dadi wahyaning keketek. anarik wahananing swara. dadi wahyaning pangganda. Kontol. baga. kahananing pangraita. Mani. Wasiyate guru kang amedarake ngelmu Pambukaning Tata malige ing dalem Bait al mukaddas. Wadi. Ing ngisor iki ana wirayating guru. katumusan wahananing wisesa.alangalangkumitir. katumusan wahananing karsa. kahananing pancamaya. kang ana ing antaraning puruna reta. dadi bebukaning asmaratura. Jantung. sajroning mani madi. iku sengseming ati. kahananing atma. kahananing warna. Wasiyate guru kang amedarake ngelmu Pambukaning Tata malige ing dalem Bait al muharram. kahananing atma. katumusan wahananing hawa. Suksma.com AAK culture library 17 . dadi bebukaning asmaragama. kahananing purba. puruna. dadi wahyaning pamicara. katumusan wahananing cipta. dadi bebukaning asmaradana. utamane anglakonana ora karsa dahar iwak ati. iya iku sengseming pangrasan. www. iya iku mani.

Ana wewejanganing guru kang amedarake rahsaning ngelmu Gelaran Kahananing Dzat. kekiyasan saka Dalil kaping pat. satuhune ora ana Pangeran. mung Ingsun kang anglimputi ing alam kabeh kalawan kudratingsun”.com AAK culture library ing sabanjure pada karo ingatase amejang marang kakung. kekiyasan saka Dalil kapindo. Fatimah iku umatingsun”.wordpress. 2. terkadang ayat kapindo Pambukaning Tata-malige ing dalem Bait al muharram. Ana wewejanganing guru kang amedarake rahsaning ngelmu Wedaran Wahananing Dzat. iya Ingsun Kang Amurba Amisesa Kang Kawasa Wicaksana ora kekurangan ing pangreti. satuhune Muhammad iku utusaningsun. www. terkadang ayat kaping telu Pambukaning Tata-malige ing dalem Bait al mukaddas. nuli asahida marang wahananing sanak kita. Riwayating guru ana maneh. ora karasa apa-apa. prayoga anetepana kang dadi Santosaning Iman.com AAK culture library 18 . kekiyasan saka Dalil kaping telu. kang kasebut ing dalem batin mangkene jarwane : ”Ingsun anekseni satuhune ora ana Pangeran anging Ingsun lan anekseni Ingsun satuhune Muhammad iku utusan Ingsun”. ingatase amejang marang pawestri.alangalangkumitir. kaya ta bumi. iya Ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. RUPA-RUPA WEJANGAN SAKA PARA GURU Ing mengko amratelakake wewejanganing guru sawiji-sawiji. iya Ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Mawa wis waskita. iku ing pamedare rahsaning ngelmu kang kawejangake awarna-warna. enggone amardi supaya pada amardiya ing waskitaning sangkan-paran. Ana wewejanging guru kang amedarake rahsaning ngelmu Wisikan Ananing Dzat. ayat kang kapisan Pambukaning Tata-malige ing dalem Bail al makmur. dadi sifating Allah kang sajati. iya Ingsun kang urip ora kena ing pati. wenang kawuwuhan mangkene jarwane : ”Ingsun anekseni satuhune ora ana Pangeran anging Ingsun lan anekseni Ingsun satuhune Muhammad iku utusan Ingsun. iya iku sahadat jati. srengenge. lan anakseni Ingsun. iya Ingsun kang eling ora kena lali. rembulan. Rasul iku rahsaningsun.www. iya pada angestokake urut-urutaning kekiyasan saka Dalil pangandikane Pangeran Kang Amaha Suci. lintang. Ana wewejanganing guru kang amedarake rahsaning ngelmukayektening kahanan. Manawa wis sumurup surasaning sahadat jati mangkono mau. langit.wordpress. anging Ingsun. pada anaksenana yen kita mengko wis angakoni jumenenge Dzating Gusti Kang Amaha Suci. byar sampurna padang terawangan. geni. ora ana katon apa-apa. kang kadawuhaken marang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kasebut ing ngisor iki. 3. iya sajatine kang Allah iku badaningsun. 1. kekiyasan saka Dalil sapisan.alangalangkumitir. Muhammad iku cahyaningsun. banyu lan sapanunggalane kabeh. kasebut ing dalem batin mangkene jarwane : “Ingsun anakseni ing Dzatingsun dewe. 4. angin. iya iku kahananing dumadi kang gumelar ana ing alam dunya.

bokmanawa anekakake pamaido. kara ngelmu Fatah. Ngelmu Majalin. Ngelmu Nakisbandiyah. kajaba amung pepangkataning ngelmu Talek. kang supaya mupakat ing surasane. 5. 4. 2. Ngelmu Mungin. upama katunggalake karo pepangkataning ngelmu kang sajati. 6. Kabeh iku panganggone amung piranti amujudake malaekat kang dadi tandaning badan alus ana ing dunya bae. utawa saka Sasahidan.www. jatmika rehne wis amumpuni saliring pangawruh. para sesualan iku pakolehe amung rebut unggul ing pangawruh. Ana wewejanganing guru kang amedarake rahsaning ngelmu saka Santosane Iman abebuka sahadat jati. Ngelmu Mubin. Ngelmu Satariyah. Ngelmu Sufi. tegesing ngelmu Talek. iku pada mawa empan sarta papan dewe. amarga ora darbe ati kepanasan. iku ngelmu ametokake kaelokan kehe pitung prakara : 1. kekurangan iku kang amarakake kepanasan. kang dadi tandaning tontonan ing lahiriyah bae. pamaido iku mundak dadi padu. mulane para sujana kang putus temenan iku ora sedya sesualan. ing mengko kawedarake kabeh. 7. dene manawa ana kang sumedya amadoni muga dikalahana bae.alangalangkumitir. 3. Ngelmu Gaibulguyub. Ngelmu Mahbut. kehe sangang prakara : 1. Ngelmu Makdum Sarpin.wordpress. Ngelmu Barayan. Ngelmu Charajek. 9. 6. 2.com AAK culture library 19 . 7. Ngelmu Sepi. mula pepangkataing ngelmu mau katata dadi sawiji. 5.alangalangkumitir.wordpress. Ngelmu Sirasab. Ngelmu Ahyan. aja nganti lumawan mundak kabarabeyan. mangkaono bae wis cukup. Kabeh iku panganggone amung piranti amujudake pepangkataning kaelokan. ora mupakat karo rahsaning ngelmu kasampurnan. para padon iku isih kekurangan. 3. 4. Ngelmu Chak. kepanasan iku amarakake para bantah karo sesualan. diarani Nakisbandiyatulchak. tegese ngelmu Fatah iku ngelmu sorogan. Ngelmu Fatakurrahman. www. ing wekasan kalonglongan. mangka salah surupe kang angrasakake. rebut unggul ing pangawruh iku ora wurung andadekake pasulayan. 8. manawa meksa kaburu asengadiya isih kekurangan surup. yen pangiwane ngelmu panitisan. Mungguh surasane kabeh iku iya pada bae. PRATIKELE ANGETRAPAKE PARABOTING NGELMU KASAMPURNAN KANG KINENGKER KALARANGAN DENING PARA WALI Iki Pratikele Angetrapake Paraboting Ngelmu Kasampurnan kang kineker kalarangan dening para Wali.com AAK culture library 5.

dening ora nama sapa-sapa. kang elok iku sifate. asma. tegese pasrah marang iradate. Panengeran Kang Dingin. 1. ugel-ugele wis katon pedot. Rabiul Akhir. Panengeran Kang Kaping Telu. tegesing kudrat : kuwasa. tegesing Kiyamat. tanpa warna tanpa rupa. Iya iku anenuwun pangapura marang Pangerane. Jumadilawal. kaya ta.com AAK culture library 20 . Shafar. jamal. jumeneng. ing kono panggonaning afiyat. kamal. ing kono panggonaning kurmat sapanunggalane anglakoni panggaweyan becik.. tegese pangapura. tesegesing kamal : sampurna. afngal : pakreti. afngal. tegesing iradat : karsa. tegese muhung sawiji. tanda kurang patang puluh dina. Kang kaping pat. Zulkaedah. kang www. sifat. kaya ta. dariji manis kaangkat. tegesing jalal : agung. kinantenan taberi asesuci. b. sarta ora arah ora enggon. rembulan katon ireng.com AAK culture library Panengeraning Dina Kiyamat . ing kono panggonaning amatrapake pikukuhing ngelmu kasampurnan kaya kang kasebut ing ngisor iki : a. ing kono panggonaning wasiyat karo riwayat. Islam. 3. Bebukane amratelakake kang dadi Panengeraning dina Kiyamat. kang diwaskitani ngelmune iya iku anguningani dununging Dzat. tegesing jamal : elok. d. tegesing Dzat : kanta. ing sasi Muharram. tegese angandel. yen wis asring mireng kang kapiyarsa. Kang kaping lima. tegese waskita. kahar. Kang kaping telu. Tauhid. yen dariji panungguling asta dibekuk. sifat : rupa. Kang dingin. tegese amemeling karo wewarah. kabeh iku tanda kurang rong sasi. Besar. dudu wandu. tanda kurang setengah taun. banyu katon abang. 2. kang diandel kudrate. Panengeran Kang Kapindo Kang kapindo. wewayangane dewe katon loro. Rejeb. kang wisesa iku asmane. yen wis salin ing paningale. anetepana panggalih : trima. kang agung iku Dzate. rila. geni katon ireng. sato kewan. kang slamet iku chayate. Makrifat. kapetelake dalah epekepeke. yen wis asring uninga kang ora katonton. andulu langit katon abang. dening anglimputi ing alam kabeh. tegese slamet. srengenge katon ireng.alangalangkumitir. Pasa Syawal. kinantenan angati-ati marang uripe dewe. ing kono panggonane anyaketi tapa brata anyenyuda pakareman. yen wis kaangkat anjunjung dariji manise mau. Panengeran Kang Kaping Lima. mireng rerasaning jin setan.www.wordpress. Iman. saha banjur angapura marang kang pada kaluputan. tegesing kahar : wisesa. Panengeran Kang Kaping Pat. tegesing khayat : urip. temen. dumunung ana ing sifat jalal. yen asta kawawas ing netra loro darijine wis katon kalong. utawa aminta pangapura marang kang pada rumasa kalarakake atine. tanda kurang satuan. 5. Ruwah. tanda kurang sasasi.wordpress. dening dudu lanang dudu wadon. c. asma : aran. Jumadilakhir. kasebut ing gisor iki. Mulud. 4. mungguh utama iku dumunung ana ing sabar darana.alangalangkumitir. utama.

panangkise anapekena rahsaning jati wisesa. lan kang ora karawatan. dening bisa gumelar pada sanalika pakretine. serenge ing napsuningsun. sarta kadangingsun kang metu bareng sadina kabeh pada sampurna nirmala waluya ing kahanan jati. tanda kurang pendak dina. tauhid. islam dumunung ana ing eling. makrifat dumunung ana ing awas. iman dumunung ana ing eneng. Biyung. tanda kurang satengah sasi. utawa kadangingsun kang metu saka marga hina lan ora metu saka ing marga hina. amung kurang ing saantara dina. ing kono panggonaning tobat. utawa cacing kalung karo cacing tembaga. Kang kaping nem. patrape manawa lagi wungu sare. Kang kaping wolu. Dzat iya Dzatingsun.www.com AAK culture library 21 . ing kono waktuning Dajal laknat katon arep agawe arubiru. 7. dumunung ana ing ening. marang kahanan kita. Garwa. banjur karuwata kaya ing ngisor iki : "Ingsun angruwat kadangingsun papat kalima pancer kang dumunung ana ing badaningsun dewe. 6.alangalangkumitir. sakehing kadangingsun kang ora katon. yen wis asring katonton warnane dewe. tegese ora arep apa-apa. Panengeran Kang Kaping wolu. Mar marti Kakang Kawah Adi Ari-ari Getih Puser. ing mangko Ingsun ruwat sampurna ing sadosaningsun kabeh kalawan kudratingsun". iya iku pangonaning katekan rancana saka sadulur papat. laline ing uripingsun salawas-lawase. terkadang asring andadekana wetuning sesuker tinja taun. saka kawasa tanpa sangsaya. 8.com AAK culture library sampurna iku afngale. sifate iya sifatingsun. Nini. kasebut ing ngisor iki : "Ingsun analangsa maring Dzatingsun dewe. kara tinja kalong. sapadane kang dadi pelenging cipta bisaan anunggal ing jaman kalanggengan. afngale iya afngalingsun. yen wis rumasa larakasandang. Kang kaping pitu. asmane iya asmaningsun. yen wis karasa gerah uyang saranduning sarira ing jaba jero kabeh. Putra.wordpress. Wayah. regeting jisimingsun.wordpress. iku tanda wis parek ing dina Kiyamat. ing kono panggonaning Pamuja. Ingsun puja ing patemon tunggal sakahananingsun. kalima pancer dumunung ana ing badan kita dewe. tegese angenirake angenangen. andadekake teranging nutfah. ing wekasan pucuking parji karasa anyep. www. Kaki. aneges karsane Kang Kawasa. samprna kalawan kudratingsun". Ing nalika iku ciniptaa kang pinuja tunggal. patrape ing saben apangkat arep sare.alangalangkumitir. kaya ta Bapa. Mungguh dununge mangkene. Panengeran kang Kaping Nem. Pamujane kasebut ing ngisor iki : "Ana pujaningsun sawiji. dening kudratingsun". gorohing atiningsun. Panengeran Kang Kaping Pitu.

com AAK culture library 22 . yen ketek ana ugel-uegeling asta wis ora ana. iya iku pangucapingsun. nuli Nur Muhammad tumimbul. kaya ta : anasir badan asal saka ing bumi . andadekake pengeng sanalika. pangulune Muhammad. saksine malaekat papat. sifat. srikawine sampurna saka ing kudratingsun". amarga napas iku dadi saksining roh. wis kasebut ing ngarep ana wekasaning wewejangan. tegesing anasir : bangsa. nuli tumeka maring alam Achadiyat.alangalangkumitir. andadekake oncate pramananing kanaka. suhud. Nuli anyiptaa sangkan paraning Tanazultarki. kaunggahake dening cahyaningsun. suci mulya sampurna anunggal kalawan sakaliring anasiringsun kang abangsa rochani. amarga cahya iku dadi pratandaning roh. mangkana pambirate ing sajroning cipta : "Cahya ireng kadadeyaning napsu Luwamah sumurup maring cahya abang. 9. Yen wis mangkono. pamiyarsaningsun.alangalangkumitir. ing kono panggonaning ngawinake badan karo nyawa. Jabrail. iya iku getih. Tegese ngelmu : paningal. tumeka maring alam Ajsam. tanda bakal binuka kijabing Pangeran. pangambuningsun. nuli tumeka maring alam Insan Kamil maneh. Ijraril.com AAK culture library Nuli asaksiya kalayan Dzat kita dewe. Tegese nur : cahya. meh katone sakehing cahya. Dene enggone anucekake kasebut ing sajroning cipta mengkene : "Ingsun anucekake sakalaliring anairingsun kang abangsa jasmani. iku kaciptaa suci mulya mulih marang asale.www. kasebut ing ngisor iki : "Ingsun mancad saka alam Insan Kamil. sinaksenan dening malaekatingsun papat. Israfil. nur. cahya abang kadadeyaning napsu Amarah sumurup maring cahya www. iku tanda wis muncad ing dina Kiyamat. sarta pramananing tingal wis sepen. supaya aja nganti kalimputan dening cahya kang andadekake durgamaning sangkan paran. angin. Tegese wujud : wahana. asma. nuli tumeka maring alam Wahdat. nuli tumeka maring alam Misal. Tegese suhud : saksi. paningalingsun. nuli tumeka maring alam Arwah. iya iku bangsaning khak kang dumunung ana ing Dzat. saampurnaa anunggal kalayan anasiring roh. nirmala waluya ing kahanan jati dening kudratingsun". iya iku cahya kang anglimputi ing sarira. banyu. ngelmu.wordpress. Nuli anyiptaa ing pambirat asaling cahya sawiji-wiji kasampurnakake saka kudrat kita. nuli tumeka maring alam Wachidiyat. Kang kaping sanga. amarga getih iku dadi kanyatahaning roh.wordpress. Mikali. winalenan dening Rasul. geni. sampurna padang terawangan saka ing kudratingsun". winalenan dening Rahsaningsun. kang sumende ana kahananing wujud. kasebut ing sajroning cipta mangkene : "Allah kang kinawin. ing wekasan garing-gingen kang sarira banjur kambu gandaning sawa. iya iku paningaling netra balaka. utawa garebeging talingan wis meneng. jumeneng kalayan pribadine. afngal. andadekake rupeking pandulu rengating alis. kaya asahid marang wahananing sanak kita. iya iku Ingsun kang angawin badaningsun. amarga paningal iku dadi pamawasing roh. iya iku kahananing dumadi kang gumelar ing alam dunya. ing kono panggonaning anucekake sakehing anasir. iya iku napas. Panengeran Kang Kaping Sanga Utawa kang Wekasan. gumilang-gilang ana ing ana ing wadana.

palanangan sapalandungane sinipat karo jempol sikil aja nganti katindihan. cahya putih kadadeyaning napsu Mutmainah sumurup maring cahya kang amancawarna. angingkemake lambe kang adamis. teka sakarsa-karsaningsun kabeh. dibener sesipatane lawan tengahing dada. pepak sabalaningsun kabeh ora ana kang kekurangan. banjur tata-tata dandan kaya ing ngisor iki ptrape : 1. www.wordpress. Nuli amawas pucuking grana. Yen wis sareh. polok ketemokake pada polok digatuk. dengkul katemokake pada dengkul dirapet. upama angrasa liwung kaya mendem. salonjoring sikil awit jempol sikil katemokake pada jempol sikil dipapak. angusapa batuk kaping telu (3). sampurna saka ing kudratingsun". Ing kono pamegengeng napas katurunake metu ing grana maneh. 3. saka ing kudratingsun". angusapa dada kaping telu (3). amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta angrakit karatoning Dzat kita kang amaha mulya kaya mangkene : "Ingsun Dzat Kang Maha Luhur Kang Jumeneng Ratu Agung. upama angrasa arep lali. kabeh-kabeh pada kalimputan dening Dzatingsun saka ing kudratingsun". kang sampurna nirmala waluya ing jisimingsun kalawan kudratingsu". jempol diadu pada jempol. Nuli angeremake netra kang alon.www. anglimputi ing kawulaningsun tunggal dadi sakahanan. Yen wis sareh. Ing kono pamegenging napas tinurunake metu ing grana kang alon aja nganti kasusu. dirijining asta pada antuk ing selaning dariji kaya angapu-rancang. kang amurba amisesa kang kawasa andadekake ing karatoningsun kang agung kang maha mulya. cahya kang amancawarnakadadeyaning pramana sumurup maring Dzating cahyaningsun awening mancur mancarong gumilang tanpa wewanyangan. kang amurba amisesa kang kawasa. Nuli amegeng napas ing sanalika banjur anyipta matrapake panjenenganing Dzat. wiwit angumpulake kawula gusti mangkene : "Ingsun Dzating Gusti Kang Asifat Esa. byar sampurna padang terawangan. disipat ing dada tumeka ing puser. Ing nalika iku upama ana karasa apa-apa ing badane. ana sasedyaningsun. jangkep saisen-isening karatoningsun. ing palanangan. upama angrasa arip arep sare. kang alon aja kasusu. Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh. amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta maha sucekake ing Dzat kita kaya mangkene : "Ingsun Dzat Kang Maha Suci Kang Asifat Langgeng. angusapa embun-embun kaping telu (3). banjur angeningake cipta. ora ana katon apaapa.com AAK culture library kang kuning. ilat katekuk manduwur kapadalake ing cetak. kang alon aja nganti kasusu. banjur tumumpang ing dada. Wiwit asidakep suku tunggal anutupi babahan nawa sanga. 4. angusapa puser kaping telu (3).alangalangkumitir. Ingsun wengku sampurna sakapraboningsun. ing jempol sikil.alangalangkumitir.com AAK culture library 23 . byar gumelar dadi saciptaningsun. untu gatuka pada untu kang rata. 2. banjur pasrah analangsa ing Dzate dewe.wordpress. cahya kuning kadadeyaning napsu Sufiyah sumurup maring cahya kang putih.

asale saka ing cahya muliha maring cahya. wulu kulit daging getih balung sungsum sapanunggalane kabeh. wiwit pamegenging napas amung sapisan bae. saka ing kudratingsun".com AAK culture library 24 . Yen wis sareh.wordpress. Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh. kang ora angendahake maringsun. kasampurnakake kaya mangkene : "Jaganingsun sapanduwur sapangisor kabeh. kang pada andulu kang pada karungu pada asih welasa marang Ingsun saka ing kudratingsun". Ingsun kukud mulih mulya samprna dadi sawiji kalawan kahananingsun maneh saka ing kudratingsun".com AAK culture library Yen wis sareh. amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta angukud gumelaring alam dunya kasampurnakake kabeh kaya mangkene : "Ingsun andadekake alam dunya saisen-isene kabeh iki.wordpress. Yen wis sareh. sampurna bali Ingsun maneh.alangalangkumitir. kang alon aja kasusu. iya Ingsun Dzating Gusti Kang Asifat Esa. Yen wis sareh. yen wis ana jaman karamat kang amaha mulya. Yen wis sareh. Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh.www. Dene enggone amatrapake panjenenganing Dzat kabeh mau yen karingkes dadi sawiji ana pratingkahe. amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta anarik marang para akrab sapanduwur sapangisor kang wis pada ngajal. amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta amasang kamayan marang para mahkluk kang pada angarubiru. kang alon aja kasusu. rahayu salameta sapanduwure sapangisore saka ing kudratingsun". Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh. pada nemuwa suka bungah sugih singgih aja ana kang kekurangan. Yen wis sareh. amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta ambabar marang tedak turune kang pada kari kaya mangkene : "Tusasingsun kang maksih pada kari ana ing alam dunya kabeh. kang alon aja kasusu.alangalangkumitir. yen wis tutug ing wewangene. pada kaprabawa ing kamayan dening kudratingsun". amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta amasang pangasihan marang para tumitah kabeh kaya mangkene : "Sakehing titahingsun kabeh. kang alon aja kasusu. kang alon aja kasusu. iya Ingsun Dzat Kang Maha Suci asifat Langgeng. amegeng napas maneh ing sanalika banjur anyipta angracut ing jisim kita kaya mangkene : "Jisimingsun kang kari ana ing alam dunya. utawa ora angendahake marang jisim kita kaya mangkene : "Sakehing mahklukingsun kabeh. ing sanalika amatrapake kaya mangkene : "Sakaliring cahya kabeh pada kalimputan dening Dzatingsun. kang alon aja kasusu. kang pada mulih ing jaman karamating alame dewe-dewe pada suci mulya samprnaa kaya Ingsun saka ing kudratingsun". Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh. iya Ingsun Dzat Kang Maha Luhur Kang Jumeneng Ratu www. Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh. Ing kono pamegeng napas tinurunake metu ing grana maneh.

iya iku ana ing woding jejantung. makrifat netra. wahanane dadi angin kang metu saka badan wae. Yen wis mangkono. patrape kabeh iku iya wis kacakup. tegese saliring jasmani kaciptaa luluh dadi banyu. nupus iku tetalining rahsa. mula sejatining sarengat iku lesan. sarta pamegenging napas tinurunake metu ing grana kang alon aja nganti kasusu. Banjur kaciptaa ing sasurasane. dienget aja nganti tumpang suh kumpuling napas.com AAK culture library 25 . kakumpulake dadi sawiji ana ing lintang johar akhir. ing kono banjur karasa nikmat saliring anggaotaning sarira kabeh. tanapas. nuli pamiyarsaning talingan. iya iku dada. kaupamakake guguring wukir ikrap. andadekake seseke ing napas. nuli panggandaning grana. wahanane angin kang tetep ana ing jero bae. amirasa. angukud jagadingsun. amasang pangasihan marang titahingsun. nupus. Yen wus kumpul dadi sawiji. saka tengen mubeng ngiwa. wajah iku Dzating Gusti Kang Asifat Langgeng. ing kono banjur anarika napas saka kiwa mubeng anengen. dununge ing netra. dumunung ana ing ati suweda. iya iku puser. amasang kamayan marang mahklukingsun kabeh sampurna saka ing kudratingsun". talingan pengleh. iku tetalining ati. katarik manduwur bener kang sareh. pakartine anglimputi sakaliring jasmani rochani. Mungguh cancude ing sajroning amegeng napas mau uger enget ing cipta bae. ing kaciptaa licin dadi nukat gaib.alangalangkumitir. tarekat. * Hakekat lakuning nyawa. ing wekasan cahya surem. kaupamakake bawure kaca wirangi. * Tarekat lakuning ati. hakekat. tanapas. angluwihi www. utawa kangsrahing hajar al aswad. * Makrifat lakuning rahsa. swara sirna. sabab yen sajroning jaman karamatullah ing tembe waktuning makam ijabah. dumunung ana ing jejantung.www. leren tinata ana ing maligening Bait al Muharram. nupus. wahanane dadi angin kang manjing marang badan bae. mudah iku Dzating kawula. maras kita tumangkep ing ati. napas iku tetalining jisim. dumunung ana ing puser. amung kari cipta bae. hakekat : talingan. angganda. nuli pamirasaning lesan. napas. dununge ing lesan. nuli kaciptaa layat dadi cahya gumilang tanpa wewayangan ing kahanan kita kang sajati. tarekat : grana. nuli kaciptaa luyut dadi nyawa.alangalangkumitir. kaupamakake bubrahing wot siratalmustakim. anpas. wahanane dadi angin kang metu angiwa anengen saka badan. utawa rubuhing ardi tursina.com AAK culture library agung. ora bisa aingali. kang amurba amisesa kang kawasa angracud jisimingsun. tegese woting ati. dununge ing grana. Yen wis mankono. utawa esating banyu zamzam. leren tinata ana ing maligening Bait al Makmur iya iku ing sirah. amarga wis kinukud tataning sarengat. amarga sirnaning mudah kari wajah. amababar turasingsun. utawa rusaking ka’batullah. apa saciptane dadi. tegese panggonan katarima. tanapas. dumunung ana ing puat kang aputih. nuli kaciptaa lenyep dadi rahsa. anpas iku tetalining roh. kaupamakake rentahing godong sajaratilmuntaha. erah kita parad banjur karasa walikaten salir anggaotaning sarira kabeh andadekake : netra bawur. makrifat : * Sarengat iku lakuning badan. banjur anyipta cancuding amatrapake panjenenganing. dununge ing talingan.wordpress.wordpress. miyarsa. anarik jaganingsun. mau banjur katarik manduwur kang alon. lidah mangkeret. anpas. grana mingkup.

tegese lali. iya iku manik. kang wiwit katon dingin. iku wahananing budi. ametokake kahananing napsu patang prakara. bokmanawa anitis marang sato kewan miwah gegremetan. tegese pepalanganing manungsa iku pada kena owah gingsir. pangrasane ing dalem adam kukumi tekane sakehing cahya kang pada anglimputi ing Dzating karaton. kaya ngibarating aksara Alif kang ajabar jer apes. katon saka pangrasa kaya ing ngisor iki : 1. sarta santosa. wahyane saka lesan. iya iku rupa kita pribadi. apadang dudu padanging rahina. tegese alaming rahsa. empane dumunung ana ing cipta papane ana ing paningal pamiyarsa pangganda pangrasa pamirasa. iku wahananing ati kawimbuhan cahyaning utek. kawasane amung anuntun sakaliring sifat kabeh. iku wahananing jantung kawimbuhan cahyaning johar awal. Kang kaindo. pada angragada kaya anganggep Pangeran. yekti pada anandang jawaliyah.wordpress. Ora antara suwe cahya ireng sirna. Ing atasing aral basariyah kabeh. ing kono aningali sagara tanpa tepi.alangalangkumitir. ing nalika iku aja nganti kasamaran marang panengeraning rupa kang sajati. wahanane ing waduk. kang pada dadi durgamaning ati. tegese alaming nyawa. iya pada www. unine : A. dadi pangrasaning sarira. kaya mangkene.wordpress. 2. kang pancamaya anglimputi jatining ati. katon alam Siriyah. tegese jaman kamulyaning Allah. hawane ing nalika urip amarakake dahaga arip luwe sapanunggalane. panaten deduka sapanunggalane. wahanane ing amperu. aja nganti korup ana sajroning cahya ireng. Alam Siriyah. waktuning sirnaning warana banjur katoning jaman karamatullah. ing kono tekaning cahya patang warna ireng abang kuning putih.com AAK culture library nikmating sanggama ing nalika metokake rahsa. awit katon alam Rochiyah. supaya aja kengetan marang kang keri kabeh. katone tumurun siji-siji. prabawane bumi ganjing. diarani muka sifat. tanpa keblat wetan lor kulon kidul ing tengah ing ngisor ing duwur. amratelakake kang bakal kaleksanan ing sajroning jaman Karamatullah. amarga awit binuka kijabing Pangeran. cahya ireng. padange angluwihi padanging alam Rochiyah. ing nalika iku panggonaning lali. satengahing sagara katon ana duryat pancamaya warna kaya teja gumawangcahyane. tegese : Aku Iki Urip. kadadiyane ing sajroning cahya ireng katon sakaliring sato kewan miwah gegremet. iku kahananing napsu Luwamah.alangalangkumitir. banjuranyipta brangta ing Dzat. hawane ing nalika urip amarakake angkara. U. ing nalika iku amung amustiya pepuntoning tekad kang santosa. nuli katon cahya abang. kayektenan ing dalem adam kukmi. poma dienget. alaming napsu diarani alam Nasut. sasirnaning alam Rochiyah. wahyane saka karna. Alam Rochiyah. WANGSITE KANJENG SUSUHANAN KALIJAGA APA KANG BAKAL KALEKSANAN ING JAMAN KARAMATULLAH Iki wangsite Kanjeng Susuhunan Kalijaga. I.www. Kang dingin.com AAK culture library 26 . iku kahananing napsu Amarah. kadadiyane ing sajroning cahya abang katon sakaliring budi srani brekasakan. iya iku dadi pratandane apesing kawula.

pepinginan pakareman kabungahan sapanunggalane. iku karaton dzating manuk miwah bangsa iber-iberan. iya iku karatoning panasaran. www. alaming napsu diarani alam Malakut. santosa. Ora anatara suwe cahya abang sirna. iku karatong dzating tetuwuhan. 4. bokmanawa anitis marang brakasakan. karaton kang katon ana sajroning cahya ireng. iku kahananing nafsu Sufiyah. alaming napsu diarani alam Lahut. poma dijinem sarta santosa. miwah bangsaning beburon banyu. poma disareh sarta santosa.wordpress. ing kono katon cahya wening. ing nalika iku panggonaning rekasa.com AAK culture library ngragada kaya anganggep Pangeran. kahanane ing balung. iku karaton dzating brekasakan. sajroning cahya ana murub sawiji angadeg sasada lanang gedene. kadadiyane ing sajroning cahya putih katon sakaliring iwak loh. aja nganti anyipta milih salah sawiji. ing nalika iku panggonane uninga ing karaton kang rinakit Maha Mulya. nuli katon cahya kuning. kaya ta anglakoni puja tapa brata kang kalantur-lantur. ijo gumelar bareng pada katon karaton sarwa raras kabeh. iya pada angragada kaya anganggep Pangeran. kang katon ana sajroning cahya abang. ireng abang kuning putih ijo biru wungu dadu. kaya ta. wahyane saka netra. iku wahanane warnaning pramana. sarta. kang katong ana sajroning cahya ijo. prabawane geni murub gede angaladalad. darbe sorot wolung warna. bokmanawa anitis marang iwak loh miwah bangsaning beburon banyu. Ora suwe cahya kuning sirna. aja nganti korup ana sajroning cahya putih. katon alam Nuriyah. tegese asreng. alaming pancadriya diarani alam Hidayat. Alam Nuriyah. prabawane banyu wening tanpa sangkan. wahanane ing nalika urip amarakake murka. alaming napsu diarani alam Jabarut. aja nganti korup sajroning cahya abang. 3. Alam Nuriyah Luhur. ing nalika kapiyarsa swara kaya anuduhake karatong kang agung kang Amaha Mulya. Kang kaping pat. iku dzating sato kewan miwah gegeremetan. ora mawa watara. aja nganti korup ana sajroning cahya kuning. poma ditetep. bokmanawa kalebu ing karaton panasaran. isih ana sajroning alam Nuriyah. Kang kaping telu. tegese alaming cahya. iku kahananing napsu Mutmainah. tegese gingsir. wahanane ing lelimpa. padange angluwihi padanging alam Sariyah. sasirnaning alam Sariyah. tegese karaton. kang katon ana sajroning cahya kuning. hawane ing nalika urip amarakake lobaning kautaman sapanunggalane. dening anuduhake panggonane ing nalika gumelaring karaton. gumelar pada katon swarga asri kabeh. iku wahanane pancadriya. kadadiyane ing sajroning cahya kuning katon sakaliring manuk miwah bangsa iber-iberan. nuli katon cahya putih. kang katon ana sajroning cahya putih. kawimbuhan cahyaning pramana. tegese pituduh. ana ing sagara rahmat. bokmanawa anitis marang manuk miwah bangsa iber-iberan. iku karaton dzating iwak loh miwah bangsaning beburon banyu. ing kono tekaning cahya amancawarna. prabawane angin pancawara gede. ireng abang kuning putih.com AAK culture library 27 .alangalangkumitir.alangalangkumitir. wahyane saka ing grana. ing nalika iku panggonaning renggang saliring anggaota.www. anaging dudu sejatine karaton kang rinakit Maha Mulya. iya pada angragada kaya anganggep Pangeran.wordpress.

wordpress. alaming pramana diarani alam Iskat. iku kadadiyan saka dustaning cipta. iku kadadiyan saka sambadaning cipta.alangalangkumitir. f. ing nalika iku kambu gandane sakehing kahyangan mau amrik arum angambar kaya anarik rahsa. dudu lanang dudu wadon. bokmanawa dadi ratuning jin ireng. iku kadadiyan saka doraning cipta. ananging dudu sajatining swarga kang amaha suci. Kang katon swarga sarwa abang abra marakata mimba sesotya geniyara. Kang katon swarga sarwa dadu muncar mimba mirah dalima. ing kono katon cahya mancur. jumeneng ing makam baka. c. Alam Uluhiyah Luhur. yen jumeneng ana ing kono. 6. e.com AAK culture library 28 . bokmanawa dadi ratuning jin kuning. dudu panggonan kang nikmat manpangat rahmat. sangsaya wuwuh padange. Kang katon swarga sarwa ijo angenguwung mimba manik tejamaya. kaya ta : a. tegese alaming Pangeran. bokmanawa dadi ratuning jin dadu. kang amurba amisesa ing alam kabeh. angaku utusaning Dzat Kang Amaha Suci. iya iku alam Ilahiyah. b. poma disantosa aja nganti angimanake. Kang katon swarga sarwa miru muyek mimba manik nilapakaja. ing nalika iku tekaning widadari www. ing nalika iku tekaning malaekat awarna bapa kaki. ananging uripe saka dzating atma. g. bokmanawa kalebu ing swarga panasaran. Kaping lima. tegese birahi. bokmanawa dadi ratuning jin abang. poma aja nganti karasakake. iku kadadiyan saka kanistaning cipta. amung panggonan kamukten bae.www. Kang katon swarga sarwa dadu muncar mirah pusparaga. iku kadadiyan saka owah gingsiring cipta. bokmanawa dadi ratuning jin putih. sabab iku afngaling suksma kita pribadi. d. iku kadadiyan saka setyaning cipta. kinen angirid marang chalaratullah. bokmanawa dadi ratuning jin biru. dudu wandu. sasirnaning alam Nuriyah. Kang katon swarga sarwa ireng meles meleng-meleng mimba mustikaning bumi. ing kono katon cahya mancorong. bokmanawa dadi ratuning jin wungu.com AAK culture library kawimbuhan dening sukma. yen jumeneng ana ing kono. 5. iku warnaning sukma kang amimbuhi ing saliring warna kabeh. yen jumeneng ana ing kono. yen jumeneng ana ing kono. ananging uripe saka pramananing rahsa. yen jumeneng ana ing kono. Kang kaping nem. bokmanawa dadi ratuning jin ijo.alangalangkumitir. sapanunggalane leluhur lanang. iku pramananing rahsa. dening panggonane rumasa brangta marang gumelaring swarga. yen jumeneng ana ing kono. iya iku kahyanganing jin kabeh.wordpress. iku kadadiyan saka sambawaning cipta. padange angluwihi padanging alam Nuriyah. yen jumeneng ana ing kono. sajroning cahya ana sifating rerupan kaya golek gading asawang peputran mutyara. katon alam Uluhiyah. Kang katon swarga sarwa putih maya-mayawenes mimba manikmaya. yen jumeneng ana ing kono. jumeneng ing makam pana. isih sajroning alam Uluhiyah. Kang katon swarga sarwa kuning sumunar mimba retna dumilah. anglimputi saubenging jagad cilik jagad gede ing saisen-isene. Alam Uluhiyah. iku kadadiyan saka santosaning cipta. sajroning cahya ana sifating rerupan kaya tawon gumana. h.

kadim azali abadi. dibasakake : chayun bila rochin. saka pamejange sawijining guruku. ana ing alam Sahir kita urip. mangkene pamejange. iya iku pambirating ganda ala bisaa angganda becik. Ing wusana aku matur ambodoni. amung cahya gumilang tanpa wewayangan. www. angaku utusaning Dzat Kang Amaha Suci. destun amung bebantahan bae. sabab iku afngaling rahsa kita pribadi. anggon-anggon ana ing karsa. menawa ing buri ana kang wis oleh katerangane ing sesurupan. anglimputi ing alam kabeh. muga kagaliha ing sayektine. kaya amemuji aja nganti mati ing saenggon-enggon. ora enggon. ana ing alam Kabir iya urip. urip dewe ora ana kang nguripi. pangrasaning ati wis genep. Saka pamikirku iya prayoga ing surasane. ing kono tanpa antara pamoring kawula gusti. ora arah. iya iku urip kita mulih dadi Sajatining Dzat mutlak kang kadim azali abadi. WUWUHAN BAB PAMBIRATING GANDA ALA BISAA ANGGANDA ARUM Bab pambirating ganda ala. Kang kaping pitu. iya iku Tajalining Gusti Kang Amaha Suci Sajati. kinen angirid marang chalaratullah. tanpa rupa. sabab unine kaya ngelmu Kabuddan. aja nganti para bantahan.wordpress. Alam Uluhiyah Luhur Dewe. samengko ngelmu mau kagelarake ing kene. katambahake nunggal ana sajroning Wirid iki. poma disantosa aja nganti angimanake.alangalangkumitir. tanpa warna. kang amurba amisesa. sapanunggalane leluhur wadon. pada sanalika banjur enget ing wentehan saniskaraning purwa madya wasana kabeh. iku pakewuh enggonku matrapake. mulane banget-banget ing welingku. ing wekasan sumelang maneh. ananging pakewuhing patrap dening unine kang andadekake ora pakoleh.www. dumunung ing urip kita pribadi. anyumanggakake patrape pangganggone. katarima ing sarira. Aja uwas sumelang maneh. iku Dzating atma. anjaba amung wejangane Kyai Ageng Liman. ing kono ora katon apa-apa.wordpress. bokmanawa kawancenan mundak apa pakolehe. bisaa mati kaulesan lawon lapis pitu. manggon ing pungkasan. Dene pemutku Wirid iki ora kena kapariksa marang kang durung tunggal ngelmu. kang elok sifate. ing wekasan sumangga. "Hyang-hyang jawata yoganing ngulun. ora jaman. tanpa kira-kira padange. tegese urip ing kahanan loro. kawidekna kapiya karep. bisaa anganda becik. tegese urip tanpa nyawa. isih sajroning alam Uluhiyah. kang kawasa anitahake sakaliring alam. anunggal sajatining Dzat Kang Asifat Esa. ana kang durung pati terang ing sesurupanku. aku mung drema angimpun sakaliring ngelmu saka wewejanganing guru sawiji-wiji. kuranga kaya ora akeh. dibasakake : chayun pitdareni. apranawa mengku saliring makam sampurna.alangalangkumitir. kang samprna afngale.com AAK culture library 29 . 7. kang Agung Dzate. gunung lawu sap pitu iku kabeh". saiki aku wis oleh sesurupane. kang wisesa asmane.com AAK culture library awarna biyung nini.

alangalangkumitir. 6. Kanjeng Susuhunan ing Benang. 1.wordpress. wewejangane. kaya kang wis kasebut ana sajroning Wirid kabeh. mungguh kang katembungake Kanjeng Susuhunan Lepen. Kanjeng Susuhunan ing Giri Parapen. Sabda angin.wordpress. www. wiyose iya uga asal saka Dalil Hadis Ijmak Kiyas. 4. 5. 1. wewejangane. para Wali karsa amejang iya amung wolu. radia Allahu anhu alaihi salam″.alangalangkumitir. Wedaran Wahananing Dzat.Tanoyo) HIDAYAT JATI WARAHING HIDAYAT JATI Iki Warahing Hidayat Jati. wewejangane. iya ananing urip kita pribadi. ing nalika anyipta cancuding amatrapake psnjenenganing Dzat. wewejangane. 8. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-muharram. dong ginendong saking karsane Gusti Sunan Lepen. Kanjeng Susuhunan ing Muryapada. dadi kang pada ngupakara pada rahab kabeh. ing saangkatan maneh nalika jaman akhire nagara ing Demak. pada karsa ambuka wiridan kang dadi wijining wewejangan surasaning ngelmu kasampurnan dewe-dewe. wewejangane. Kanjeng Susuhan ing Kalinyamat. wewejangane. utawa kawisikake marang wong kang wis ngangkat sakarat. (R. sajatine iya Banyu Urip. 2. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-makmur. Kanjeng Susuhunan ing Giri Kadaton. sasedane Kanjeng Susuhunan ing Ngampeldenta. Wondene patraping pangonane. wewejangane.www. kacarita ing kuna saka wasiyate Kanjeng Susuhunan Kalijaga. Kanjeng Susuhunan ing Majagung. Sasahidan. Saka pituduhe Kyai Guru. badanku arum. Kanjeng Susuhunan ing Tandes. Wedaran Wahananing Dzat. wewejangane.com AAK culture library 30 . sah ganda kari rasa.com AAK culture library Dene asale ngelmu mau. Iki Ngelmune Kang Kaesti : ″Bismillahi-rrahmani-rrahim. wejangane. 7. rak-lap tan ana karsa. saankatan nalika jaman awale nagara ing Demak. 3. Kanjeng Susuhunan ing Darajat. Kang kapindo. mungguh pepangkatane sawiji-wiji kapratelakake ing ngisor iki : Kang dingin. anuduhake dununge pangkating ngelmu makrifat wewejangan saka para Wali ing Tanah Jawa. selehku arum. Kanjeng Susuhunan ing Gunungjati. wewejangane. tansah murba wisesa. para Wali kang karsa amejang amung wolu. kang kawasiyatake marang putra wayah kabeh. surasane ngelmu ikikaesti ing dalem cipta. jisime banjur bisa anggando arum. Wisikan Ananing Dzat. tumrap surasane ngelmu iki. Para kang pada nganggo ngelmu iki. Kanjeng Susuhunan Kajenar. Wisikan Ananing Dzat. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-mukaddas. kang wis katatan (kalakon). resep enggone ngrukti. Gelaran Kahananing Dzat. Santosaning Iman. 2.

manawa durung bisa anampani ing panggalih. dudu wandu. dumunung sajabaning budi. surasane iya anunggal bae. ora arah ora enggon. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-mukaddas. 1.com AAK culture library 31 . wewisikane ora ana apa-apa.www. iya iku jueneng pribadi. Kanjeng Susuhunan ing Kudus. Gelaran Kahananing Dzat. Kanjeng Susuhunan ing Padusan. wewejangane. tegese budi. Roh. sarehne hakekate Dzating Pangeran Kang Amaha Suci iku binasakake luwih dening gaib. badan kabeh. prayoga amarsudi ing surasane pangimpuning para wewejangan kabeh. Nur. Sasahidan. Kanjeng Susuhunan ing Atasangin. www. 1. kalilan dening guru Kanjeng Susuhunan Kalijaga. Sir. tegese rahsa. ambabarake wewejangane. sumarambah ing netra ing netra. kaya kang kasebut ana Warahing Hidayat Jati mangkene. Jasad. Mungguh wewisikane kang wis waskita iku. ing ngisor iki babare sawiji-wiji. tegese nyawa. asifat dudu lanang. nanging durung urut patrap panggonane ing sawiji-wiji. minangka warnaning Dzat. amarga pada wewiridan saka pamejange Kanjeng Susuhunan Ngampeldenta kabeh. iku kang kapasrahan pangawasaning Dzat.com AAK culture library 3. 3. ana sajroning nukat gaib kang keluwih langgeng. 6. Akal.wordpress. asma afngal kabeh. diarani sukma. 7. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-makmur. 4.wordpress. dudu wadon. cahya. amung cipta-sasmita dumunung ana waskita. tegese urip. Kanjeng Susuhunan ing Tembayat. ing kono amedarake kurat iradate dadi pitung kahanan. wewejangane. wahanane dadi bisa aningali iya iku paningaling Dzat angagem ing netra kita. wewejangane. sakehe kang kasebut iku dudu sajatining Dzat kabeh. rahsa. dibasakake Dzat mutlak kadim azali abadi. 5. dumuning sajabaning napsu. Sajatining Dzat Kang Amaha Suci iku asifat Esa. Pambukaning Tata malige ing dalem Bait-al-muharram. dumunung sajabaning cahya. 6. supaya gampanga enggonku angrasakake riwayating Dalil Hadis Ijmak Kiyas. Chayu. dumunung sajabaning Dzat. banjur ambabar sagung kang dadi parabote amatrapake panjenenganing Dzat kabeh. Napsu. budi. tanpa warna tanpa rupa. kang amasti dingin dewe nalika isih awang0uwung salawase ing kahanan kita. mula ing mangko kaimpun dadi sawiji. 2. wewejangane. Ing nalika kayu anguripi kahananing cahya. kinarsakake anguripi kahananing cahya. Dene wewejangane kang wis kasebut ing duwur iku. dadi wahananing sifat. 5. Kanjeng Susuhunan ing Kalijaga. dumunung sajabaning sukma. 8. 4. wewejangane. tegese. tegese angkara.alangalangkumitir. sukma.alangalangkumitir. 7. dumunung sajabaning Dzat. sumarambah saka ing wiwitan tumeka ing wekasan. tegese asifat sawiji. sarta ora mawa jaman. napsu. Denen Chayu. mungguh wewijangane kaya ing ngisor iki. dumunung sajabaning rahsa. Panetep Santosaning Iman. Kanjeng Susuhunan Geseng. ananging kang wajib kaimanake amung Ingsun. tegese badan.

Ing nalika kayu anguripi kahananing jasad. tegese napsu iku amengku uriping budi. amawa tanda katon saka pramana karasa ing dalem rahsa. kang kinarsan teka saka parmaning Kang Kawasa. sumarambah ing grana. b. 4. Manawa pasane wis kari sawengi ora kena sare. iya iku panggandaning Dzat angagem ing grana kita. Ing nalika kayu anguripi kahananing napsu. Wiwit angurangi dahar sare.wordpress. banjur anuwuhake wulu kuku sapadene. iya iku karsaning Dzat angagem ing ati kita. Jasad kawisesa dening budi. tegese rahsa iku amengku uriping suksma. mulane wahananing urip iku tanpa wangenan karo ananing Dzat. wahanane dadi bisa angganda. sumarambah ing lidah. wahanane dadi bisa amiyarsa.www. tegese Dzat iku witing urip. ana mangunah teka kagawa ing utusan metu saka sarira kita kang amaha mulya. iya iku pangandukaning Dzat angagem lesan kita. Ing nalika kayu anguripi kahananing suksma. saestu ora beda ing nalika amratandani agngal sajroning alam. ing kono Manawa katarima kang cinipta dadi. e. sumarambah ing getih. tegese suksma iku amengku uriping napsu. Ing nalika kayu anguripi kahananing budi. wahanane dadi bisa angandika. Nur kang misesa Sir. kaya ing ngisor iki. Ing nalika kayu anguripi kahananing rahsa.wordpress. anyegah sahwat ambirat napsu hawa ing sawatara dina. amrsudi kawasa.alangalangkumitir. urip kapurba Dzat. 5. Dzat amurba Kayu.alangalangkumitir. saisen-isening alam kabeh . sumarambah ing ati. 3. budi kawisesa dening napsu. Roh amisesa Napsu. tegese urip iku amengku wahyaning cahya. Napsu amisesa Akal. iya iku afngaling Dzat angagem ing saulah kita. iya iku pamiyarsaning Dzat angagem ing karna kita. 6. wahanane dadi bisa birahi anduweni karsa. Akal amisesa jasad. banjur pasa anglowong sarta ambisu ing dalem telung dina telung bengi. PATRAPE MANEKUNG (SEMADI) PATRAPE MANEKUNG SAKA WASIYAT DALEM KANJENG PANEMBAHAN SENAPATI INGALAGA Dene santosaning pangesti kayektekake kang dadi tandane. d. suksma kawisesa dening rahsa. ora kena angemu sak serik duka cipta. iya urip kita iku Dzating Gusti Kang Amaha Suci Sajati. napsu kawisesa dening suksma. cahya kaiwisesa dening urip. f. adapt kang wis kalakon. tegese budi iku amengku uriping jasad. g. Kayu amisesa Nur. rahsa kaisesa dening cahya. banjur bisa amolahake srengenge rembulan angin sapanunggalane.com AAK culture library 32 .com AAK culture library 2. c. mungguh pratikele Manawa arep manekung saka wsiyate Kanjeng Panembahan Senapati Ingalaga Mataram. iku Manawa pinesu ing sajroning manekung anungka semadi aneges karsa. kang sinedya ana. pada dumunung ana ing purba wisesaning Dzat kaya kang kasebut ing ngisor iki : a. tegese cahya iku amengku uriping suksma. aja uwas sumelang ing galih. wahanane dadi bisa ambekan. Sir amisesa Roh. bareng ing wayah tengah wengi adus banjur manganggo kang www. sumarambah ing talingan. Mungguh baline mangkene.

teka sakarsaningsun. 27 utawa tanggal kaping 29. ijabahe tanggal kaping 12. Sasi Mulud. ing wekasan pasrah analangsa marang Dzat kita dewe. 1. 2.. patrape pitekur. sarta akekonyoh (damel) ganda wida jebab wangi (minyak wangi). 6.. Sasi Muharram. URUT-URUTING ARANE WAHANANING DZAT Ing mengko amratelakake urut-urutaning namane Wahananing Dzat kang wis kasebut ing ngarep kabeh mau kaya ing ngisor iki. Liyane dina-dina ing duwur iku pada sepen tanpa dina ijabah.wordpress. jengku katemokake pada jengku dirapet. Sasi Pasa.. banjur katarik manduwur maneh kang alonalon. polok katemukake pada polok di gatuk. nuli asta karo angrangkul jengku patrap sidakep suku tunggal. www.. anung.com AAK culture library sarwa suci. 3. kaya kang kasebut kapratelakake ing ngisor iki... tumeka ing wayah bangun esuk iku wiwit tafakur mati raga nutupi babahan nawasanga. ana sasedyaningsun. leren tinata ana ing dada.www... adat pada sanalika bae kayektenan kang dadi tandane.. Manawa wis sareh anarik napas maneh saka tengen tumeka ing puser leren saantara suwene banjur katurunake angiwa metu ing leng grana kiwa kang alon aja nganti kasusu. dadi saciptaningsun.. banjur katarik manduwur bener kang sareh... jempol asta banjur winawas karo pucuking grana. ing kono angenengake cipta sarwi osik matrapake panjenenganing Dzat kaya mangkene : "Ingsung Tajalining Dzat Kang Amaha Suci...alangalangkumitir.... Sasi Rejeb.alangalangkumitir. nuli panariking napas katurunake metu ing leng grana karo pisan kang alon aja nganti kasusu.. wekasane manawa sareh anarik napas maneh saka kiwa mubeng anengen. Manawa wis mangkono.. ananging sejatine iya among sawiji Chayu iku. metu saka ing kudratingsun". saka tengen mubeng angiwa. palanangan sapalandungane sinipat karo jempol sikil dibener aja nganti katindihan. ing kono tinarik saka kiwa tumeka ing puser leren saantara suwene banjur katurunake anengen metu ing leng grana tengen kang alon aja nganti kasusu.. Kang Amurba Amisesa kang Kawasa angandika kun fayakun. ijabahe tanggal kaping 9. CHAYU Kang dinging Chayu tegese urip. ijabahe tanggal kaping 21. jempol sikil ketemokake pada jempol sikil dipapak. diarani maneh Chayat tegese anguripi.. 25. leren tinata ana ing sirah. ambal kaping telu kaya mangkono panariking napas.... aja nganti tumpang suh kumpule dadi siwiji. 23. adedupa madep mangetan utawa mangulon angarepake keblate dewe.com AAK culture library 33 .. darijining asta pada antuk ing selaning dariji kaya angapu rancang. arane amung saben ing dina ijabah bae aja nganti katowangan (kelalen). kakumpulake dadi sawiji ana ing puser. Sasi Ruwah ijabahe tanggal kaping 15. . Mungguh patraping panekungan iku prayogane bisaa kalakon ing saben sasi sapisan. diarani maneh Chayu Daim tegese urip kang tetep...wordpress.. ijabahe tanggal kaping 27. nuli anata wetuning napas tanapas anpas nupus... 4. sabab ing kono waktuning katarima saliring panuwun. ijabahe tanggal kaping 8 utawa tanggal kaping 9. karo tanggal kaping 10. diarani Chayun tegese panguripan. 5. Sasi Besar.

dingibaratake roh kewani tegese kaupamakake nyawa kang anguripi sato kewa. Sir Kahiri tegese rahsa wisesa. warnane putih Mungguh grebane kabeh iku. 3. 1. SIR Kang kaping telu Sir tegese rahsa. Sir Ngaji tegese rahsa mulya. Nur Nubuwat tegese cahya kang santosa. iku sejatine iya amung sawiji. Mungguh grebone kabeh iku kasebut nama Sirullah tegese rahsaning Allah. Sir Hakiki tegese rahsa sajati. 1. 5. 3.com AAK culture library NUR Kang kapindo Nur tegese Cahya. Nur Mahdi tegese cahya sumirat.com AAK culture library 34 . 2. Sir Kamali tegese rahsa sampurna. ananging dinamani dadi limang pasebutan. 5. Sir Wahdi tegese rahsa tunggal. ananging dinamani dadi nem pasebutan. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake wahananing cahya. iya iku dadi wahyaning asmaratura. ROH Kang kaping pat Roh tegese nyawa utama suksma. iku sajatine iya amung sawiji. Roh Rochani tegese nyawaning suksma. 1. iya iku dadi wahyaning asmaranala. Nur Rani tegese cahyo loro. Roh Rahmani tegese nyawaning kang sifat murah diarani Roh Rabani tegese nyawaning Pangeran. tumanem dadi uriping budi. Roh Nurani tegese nyawaning cahya. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake hawananing napsu. 6.alangalangkumitir. Mungguh grebone kabeh iku kasebut nama Rachullah tegese nyawaning Allah. 7. Nur Riyat tegese cahya samar. warnane ijo.alangalangkumitir. iya iku wewanyanganing nyawa kang anuwuhake wulu kuku sapanunggalane. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake anggaotaning badan. warnane kuning. 2. Sir Ibtadi tegese rahsa purba.wordpress.www. Roh Napsani tegese nyawaning napsu. ananging dinamani dadi pitung pasebutan. 6. www. Roh Jasmani tegese nyawaning jasad. Nur Muhammad tegese cahya kang pinuji. 5. warnane abang. Roh Idlafi tegese nyawa kang wening diarani Roh Kudus tegese nyawa kang suci. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake kahananing rahsa. iya iku wewayangananing nyawa kang anguripake warananing suksma. Roh Nabati tegese nyawaning tumuwuh. dinamani Sir Gaibi tegese rahsa gaib. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake ananing atma. iya iku dadi wahyaning asmaradana. iku sejatine iya amung siwiji. 4. 4. iya iku dadi wahyaning asmaraturida. iya iku dadi wahyaning asmaragama. warnane ireng. kasebut Nurullah tegese cahyaning Allah. iya iku cahya kapindo. 2. 3.wordpress. iya iku dadi wahyaning asmaratantra. 4.

Patemoning nyawa lan rahsa iku den arani Suksma Jati tegese suksma nyata. 3. 3. campur dadi Sasraludira. Napsu Luwamah tegese angangsa. Napsu Sufiyah tegese meles. den arani maneh Suksma Rasa tegese suksma rahsa. 4. Patemoning napas lan budi iku den arani Suksma Dyatmika tegese suksma batin.com AAK culture library Dene terange wewejanganing Roh iku manawa karujukake karo wsiyate Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung. iku ngibarating martabat Wahdat. wahyane saka netra kasebut dadi www. ananging dinamani dadi patang pasebutan. 2. sampurnane anarik leburing wulu kuku. Dene patemoning Suksma kabeh iku dadi Suksma Adi Luwih tegese suksma utama.www. Tandaning Nyawa anganakake keketek. NAPSU Kang kaping lima Napsu tegese angkara.alangalangkumitir. binasakake nyawa utawa jiwa kasebut aran suksma. Tandaning Suksma anganakake rasaning jasad. 7. 1. darbe hawa amarakake dahaga arip luwe sapanunggalane. dinamani napsu Suwiyah tegese adreng. darbe hawa amarakake murka. pepinginan pakareman kabungahan sapanunggalane. waluya dadi Manik Maya gumilang tanpa wewayangan tegese bali dadi Dzating nukat gaib. 2.wordpress. panasten deduka sapanunggalane. 4. nalika musawaratan ngelmu kadawuhake marang Kyai Pangulu Ahmad Kategan. 1. prabedane pada amawa tanda sowang-sowang. 2. iki sawiji-wijine. wahyane saka lesan kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot ireng. Patemoning rahsa lan cahya iku den arani Suksma Wisesa tegese suksma wenang.alangalangkumitir. Tandaning Roh iku anganakake getih. wahanane ing lelimpa. mulih marang azali abadi. wahyane saka karna (kuping) kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot abang.com AAK culture library 35 .wordpress. Ananging Suksma iku ana pepangkatane dadi pitung warna. hawane ing waduk. Sejatine Roh iku sawiji minangka kahananing rahsa. Napsu Amarah tegese sereng. wahanane ing amperu. iku sajatine iya mung sawiji. yen kumpul dadi Retna Inten Jumanten. darbe hawa amarakake angkara. iku ngibarating martabat Wachidiyat. Patemoning napsu lan nyawa iku den arani Suksma Mulya tegese suksma mulus. sampurnane anarik leburing kulit getih. Tandaning Jiwa anganakake napas. mangkene pangandika dalem. 5. Patemone jasad lan napas iku den arani Suksma Wahya tegese suksma lair. iku ngibarating martabat Achadiyat. 1. Patemoning budi lan napsu iku den arani Suksma Lana tegese suksma tetep. Patemoning cahya lan urip iku den arani Suksma Kawekas tegese suksma pungkasan. 3. 6. sampurna dadi Sotyaludira.

iya ati suweda tegese woding ati. dubur.wordpress. www. iya ati manakwi tegese wahyaning budi. Budi Sanubari. agambah marang maras banjur dadi napas. iya ati siri tegese rahsaning ati. 1. mula sangkaning cipta birahi. 1. dinamani budi safi utawa ati safi tegese ati wening dadi ngibarat pangrasaning budi. 3. dibasakake badan jasmani iya iku badan wadag. dadi ngibarat kahananing budi. 2. 2.com AAK culture library 36 . pamiyarsa. manawa kaetung dalah kang arangkep nama dadi pitung pasebutan. wahanane ing bebalung wahyane saka grana (irung) kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot putih. sikil. ananging dinamani dadi limang pasebutan. tegese ati lima. iku pada metu saka hawaning napsu kabeh. iku sajatine iya amung sawiji. Napsu Mutmainah tegese jinem. kaya ta anglakoni puja brata tapa brata kang kalantur-lantur ora mawa watara. dumunung ing jantung dadi birahi. 5.alangalangkumitir. Jasad Turab tegese badan kadadiyan saka lebu. parji. 2. Budi Maknawi. napas. Dene manawa kapatitisake witing napsu iku saka utek. AKAL Kang kaping nem Akal tegese budi. iya iku loba marang kautaman. 4. darbe hawa amarakake loba. Diarani Jayanendriya tegese wisesaning budi. kadadiyane anunggal pasebutan. dibasakake badan rochani iya iku badan suksma. dinamani budi jaki utawa ati jaki tegese ati suci dadi ngibarat pramananing budi. napas. Budi Suweda. iya ati sanubari tegese wahananing budi. iya ati pu-at tegese woting jajantung.com AAK culture library ngibarat kahananing ati kang asorot kuning. pada anartani marang ngibarat namaning ati. kedeping netra. kenyaming lambe. Dene manawa kapatitisake pakartining budi iku diarani pancadriya. dumunung ing ati dadi cipta. 4. sampurnane anarik leburing balung sungsum.wordpress. Diarani Antarendriya tegese antaraning budi kayata : keketek. pamirasa. pangrasa. 3. Budi Pu-at. sumarambah ing jasad banjur ametokake swara saka lesan. tanapas. anunggal lakunimng getih banjur dadi tanapas. kayata : karasaning kulit. katampan ing ati maneh banjur dadi anpas.alangalangkumitir. Diarani Karmendriya tegese purbaning budi. nupus. JASAD Kang kaping pitu Jasad tegese badan. rasaning lidah. iku sajatine iya mung sawiji.www. anpas. Jasad Latip tegese badan alus. peperangane dadi telung pangkat pada anglimang pakarti. kayata : paningal. wetune saka jantung banjur dadi nupus. swara. ananging dinamani dadi rong pasebutan. 1. iya iku pangawasa kang metu saka rahsaning budi. Budi Siri. asta. pangganda. sampurnane anarik leburing daging otot.

turu karo amelek kaya mangkono ngibarate. Ambirat napsu tegese aja nganti angumbar hawa. Mungguh patrape anyidakake eninging rahsa. temen. paninggal kita. CHAYU Kang dinging Chayu tegese urip. diarani maneh Chayat tegese anguripi. diarani maneh Chayu Daim tegese urip kang tetep. Angengurangi sare tegese sareya manawa banget karipan.alangalangkumitir. lambange : curiga manjing warangka tegese badan alus isih dumunung sajroning badan wadag. 6. ambisu karo carita. 3. PRATIKELE ANGLULUH ING BADAN WADAG Dene pratikele angluluh badan wadag mau. lumayu sarwa alinggih. 1. utama. angawasake enenging pancadriya. diarani Chayun tegese panguripan. Asesuci tegese taberi adus esuk. iya iku bebasan lungguh sarwa lumaku. Anguda-uda sahwat tegese asahwata karo garwa manawa banget kangen.wordpress. 4. Dene manawa arep waskita dununging asepen. Angarang-arangi pangandika tegese angandika manawa nganggo masa kala. angger ora kawistara. lunga sarwa aturu. tegese anglerenake saniskaraning ngaurip kabeh. Manawa wis bisa kalakon mangkono.com AAK culture library 37 . 7. 5. sangkan parane anunggal kahanan sajati. kena kalanteh anglakoni tapa brata kaya ing ngisor iki. pamiyarsa kita.com AAK culture library Mungguh janjine badan wadag karo badan alus iku ora kena pisah. kalimputan dening Chayu Daim tegese urip kang tetep dumunung ing kahanan kita pribadi. NUR www. URUT-URUTING ARANE WAHANANING DZAT Ing mengko amratelakake urut-urutaning namane Wahananing Dzat kang wis kasebut ing ngarep kabeh mau kaya ing ngisor iki. upama satu munggwing rimbagan. iku. Angengurangi ngunjuk tegese angunjuka manawa banget kasatan. lumaku karo andeprok. pamirasa kita.wordpress. mula dipralambangi : warangka manjing curiga tegese badan wadag dumunung sajroning badan alus. sarta dumunung ing asepen iya wallahu alam katarimane. ananging sejatine iya among sawiji Chayu iku. angagema budi trima. Angengurangi dahar tegese dahara manawa banget luwe. panganda kita pangrasa kita. pada kabalekena marang sangkane dewe-dewe. sakaliring rupa kita kapasrahena marang kang adarbe rupa sakaliring swara kita kaulihena marang kang adarbe swara. nalika badan wadag isih dadi emban. manawa wis bisa mangkono.alangalangkumitir. lila. ananging wewangsulan ing tembe badan wadag iku luluh sampurna ana sajroning badan alus. 2.www. saka wsiyat dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwana I.

iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake ananing atma. iya iku cahya kapindo.wordpress. Sir Ngaji tegese rahsa mulya. 2.www. warnane putih Mungguh grebane kabeh iku. iya iku dadi wahyaning asmaratura. 1. SIR Kang kaping telu Sir tegese rahsa. 3. iku sejatine iya amung siwiji. warnane kuning. Nur Mahdi tegese cahya sumirat. ananging dinamani dadi nem pasebutan. tumanem dadi uriping budi. 2. ananging dinamani dadi pitung pasebutan. ananging dinamani dadi limang pasebutan. 5. iya iku wewanyanganing nyawa kang anuwuhake wulu kuku sapanunggalane. 4. dingibaratake roh kewani tegese kaupamakake nyawa kang anguripi sato kewa. iya iku dadi wahyaning asmaraturida. iya iku wewayangananing nyawa kang anguripake warananing suksma. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake wahananing cahya. 6. Nur Rani tegese cahyo loro. Sir Kahiri tegese rahsa wisesa. 1. 6. 3. Roh Nabati tegese nyawaning tumuwuh. warnane ijo. iku sajatine iya amung sawiji.alangalangkumitir. Roh Rahmani tegese nyawaning kang sifat murah diarani Roh Rabani tegese nyawaning Pangeran. 2. iya iku dadi wahyaning asmaradana. 4. ROH Kang kaping pat Roh tegese nyawa utama suksma. 3. Sir Ibtadi tegese rahsa purba. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake anggaotaning badan.com AAK culture library 38 . iya iku dadi wahyaning asmaranala. Mungguh grebone kabeh iku kasebut nama Rachullah tegese nyawaning Allah. dinamani Sir Gaibi tegese rahsa gaib. Roh Napsani tegese nyawaning napsu. iku sejatine iya amung sawiji. kasebut Nurullah tegese cahyaning Allah. warnane ireng. Sir Hakiki tegese rahsa sajati. Sir Wahdi tegese rahsa tunggal. 7.alangalangkumitir. 4. Sir Kamali tegese rahsa sampurna. Nur Nubuwat tegese cahya kang santosa. Dene terange wewejanganing Roh iku manawa karujukake karo wsiyate Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung. Mungguh grebone kabeh iku kasebut nama Sirullah tegese rahsaning Allah. 5.wordpress. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake kahananing rahsa. Roh Idlafi tegese nyawa kang wening diarani Roh Kudus tegese nyawa kang suci. nalika musawaratan ngelmu www. Roh Jasmani tegese nyawaning jasad. iya iku wewayanganing nyawa kang anguripake hawananing napsu. Roh Rochani tegese nyawaning suksma. 1. Nur Muhammad tegese cahya kang pinuji. warnane abang. 5. Nur Riyat tegese cahya samar.com AAK culture library Kang kapindo Nur tegese Cahya. iya iku dadi wahyaning asmaragama. iya iku dadi wahyaning asmaratantra. Roh Nurani tegese nyawaning cahya.

6. iku ngibarating martabat Wachidiyat. sampurnane anarik leburing wulu kuku. pepinginan pakareman kabungahan sapanunggalane. hawane ing waduk. iki sawiji-wijine. Patemoning napas lan budi iku den arani Suksma Dyatmika tegese suksma batin. mangkene pangandika dalem. Patemone jasad lan napas iku den arani Suksma Wahya tegese suksma lair. Patemoning rahsa lan cahya iku den arani Suksma Wisesa tegese suksma wenang. campur dadi Sasraludira. mulih marang azali abadi. 2. wahyane saka lesan kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot ireng. 1. yen kumpul dadi Retna Inten Jumanten. wahanane ing lelimpa. wahyane saka netra kasebut dadi www. 2. Patemoning budi lan napsu iku den arani Suksma Lana tegese suksma tetep.alangalangkumitir. den arani maneh Suksma Rasa tegese suksma rahsa. 3. 3. dinamani napsu Suwiyah tegese adreng. Napsu Luwamah tegese angangsa. Napsu Sufiyah tegese meles. Patemoning nyawa lan rahsa iku den arani Suksma Jati tegese suksma nyata. waluya dadi Manik Maya gumilang tanpa wewayangan tegese bali dadi Dzating nukat gaib. Sejatine Roh iku sawiji minangka kahananing rahsa. Dene patemoning Suksma kabeh iku dadi Suksma Adi Luwih tegese suksma utama.com AAK culture library 39 . NAPSU Kang kaping lima Napsu tegese angkara.com AAK culture library kadawuhake marang Kyai Pangulu Ahmad Kategan. sampurnane anarik leburing kulit getih. 4. darbe hawa amarakake dahaga arip luwe sapanunggalane. darbe hawa amarakake angkara. wahanane ing amperu. Patemoning cahya lan urip iku den arani Suksma Kawekas tegese suksma pungkasan. Tandaning Roh iku anganakake getih. iku ngibarating martabat Wahdat. 1. Tandaning Suksma anganakake rasaning jasad. 3. ananging dinamani dadi patang pasebutan.alangalangkumitir. sampurna dadi Sotyaludira. Tandaning Jiwa anganakake napas. 1. iku ngibarating martabat Achadiyat. binasakake nyawa utawa jiwa kasebut aran suksma.www. wahyane saka karna (kuping) kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot abang.wordpress. 2. Ananging Suksma iku ana pepangkatane dadi pitung warna. 4. Patemoning napsu lan nyawa iku den arani Suksma Mulya tegese suksma mulus. 7. panasten deduka sapanunggalane. prabedane pada amawa tanda sowang-sowang. Napsu Amarah tegese sereng.wordpress. darbe hawa amarakake murka. Tandaning Nyawa anganakake keketek. 5. iku sajatine iya mung sawiji.

Budi Suweda. Budi Sanubari. peperangane dadi telung pangkat pada anglimang pakarti. dibasakake badan jasmani iya iku badan wadag. mula sangkaning cipta birahi. kedeping netra. Jasad Turab tegese badan kadadiyan saka lebu. dadi ngibarat kahananing budi. iya iku loba marang kautaman. www. kadadiyane anunggal pasebutan. swara. Budi Siri. 2. 4. ananging dinamani dadi limang pasebutan. 1. 1. sikil.com AAK culture library ngibarat kahananing ati kang asorot kuning. dinamani budi jaki utawa ati jaki tegese ati suci dadi ngibarat pramananing budi. sumarambah ing jasad banjur ametokake swara saka lesan.wordpress. Diarani Antarendriya tegese antaraning budi kayata : keketek. Diarani Karmendriya tegese purbaning budi. 2. 2.com AAK culture library 40 . sampurnane anarik leburing daging otot.www. tanapas. wetune saka jantung banjur dadi nupus. iya ati sanubari tegese wahananing budi. 4. iya ati suweda tegese woding ati. pada anartani marang ngibarat namaning ati. kayata : paningal. napas. napas. 3. Budi Pu-at. dubur. pamiyarsa. iya iku pangawasa kang metu saka rahsaning budi. Dene manawa kapatitisake pakartining budi iku diarani pancadriya. dumunung ing jantung dadi birahi. AKAL Kang kaping nem Akal tegese budi. dumunung ing ati dadi cipta. kaya ta anglakoni puja brata tapa brata kang kalantur-lantur ora mawa watara. iya ati manakwi tegese wahyaning budi. kenyaming lambe. pangganda. JASAD Kang kaping pitu Jasad tegese badan. manawa kaetung dalah kang arangkep nama dadi pitung pasebutan. iya ati siri tegese rahsaning ati. asta. iya ati pu-at tegese woting jajantung. parji. Jasad Latip tegese badan alus. wahanane ing bebalung wahyane saka grana (irung) kasebut dadi ngibarat kahananing ati kang asorot putih. rasaning lidah. dibasakake badan rochani iya iku badan suksma. sampurnane anarik leburing balung sungsum. 5. 1.alangalangkumitir. iku sajatine iya mung sawiji. kayata : karasaning kulit. Diarani Jayanendriya tegese wisesaning budi. 3. anpas.alangalangkumitir. dinamani budi safi utawa ati safi tegese ati wening dadi ngibarat pangrasaning budi. pangrasa. katampan ing ati maneh banjur dadi anpas. pamirasa. iku pada metu saka hawaning napsu kabeh. Napsu Mutmainah tegese jinem. Budi Maknawi. agambah marang maras banjur dadi napas.wordpress. Dene manawa kapatitisake witing napsu iku saka utek. iku sajatine iya amung sawiji. ananging dinamani dadi rong pasebutan. anunggal lakunimng getih banjur dadi tanapas. darbe hawa amarakake loba. nupus. tegese ati lima.

wordpress. ananging wewangsulan ing tembe badan wadag iku luluh sampurna ana sajroning badan alus. kena kalanteh anglakoni tapa brata kaya ing ngisor iki. Angarang-arangi pangandika tegese angandika manawa nganggo masa kala. temen. lambange : curiga manjing warangka tegese badan alus isih dumunung sajroning badan wadag. PRATIKELE ANGLULUH ING BADAN WADAG Dene pratikele angluluh badan wadag mau. DERAH WAHANANING DZAT Ing ngisor iki amratelakake urut-urutane Wahananing Dzat kabeh. lunga sarwa aturu. Dene manawa arep waskita dununging asepen. 2. lumaku karo andeprok. Anguda-uda sahwat tegese asahwata karo garwa manawa banget kangen. Mungguh patrape anyidakake eninging rahsa. angawasake enenging pancadriya. 4. Angengurangi sare tegese sareya manawa banget karipan. angger ora kawistara. Angengurangi dahar tegese dahara manawa banget luwe. pamiyarsa kita. nalika badan wadag isih dadi emban. Angengurangi ngunjuk tegese angunjuka manawa banget kasatan. 5. 1.wordpress. sangkan parane anunggal kahanan sajati. Ambirat napsu tegese aja nganti angumbar hawa.com AAK culture library 41 1 . lumayu sarwa alinggih. paninggal kita. pada kabalekena marang sangkane dewe-dewe. 7. pamirasa kita. www. iku. iya iku bebasan lungguh sarwa lumaku. sarta dumunung ing asepen iya wallahu alam katarimane. panganda kita pangrasa kita. manawa wis bisa mangkono.com AAK culture library Mungguh janjine badan wadag karo badan alus iku ora kena pisah.www.alangalangkumitir.alangalangkumitir. Asesuci tegese taberi adus esuk. tegese anglerenake saniskaraning ngaurip kabeh. 3. sakaliring rupa kita kapasrahena marang kang adarbe rupa sakaliring swara kita kaulihena marang kang adarbe swara. angagema budi trima. 6. lila. upama satu munggwing rimbagan. ambisu karo carita. kalimputan dening Chayu Daim tegese urip kang tetep dumunung ing kahanan kita pribadi. utama. turu karo amelek kaya mangkono ngibarate. saka wsiyat dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwana I. mula dipralambangi : warangka manjing curiga tegese badan wadag dumunung sajroning badan alus. Manawa wis bisa kalakon mangkono.

Nur. saka durung sanyata ing kahanan. Jasad. tegese angkara.wordpress.com AAK culture library 6 Dzat mutlak kang kadim azali abadi. dipralambangi : ”Kombang angajap ing tawang”. tegese : kembang terate urip ora mawa banyu. Dene Nur iku minangka tajalining Chayu. akanta tanpa warna tanpa rupa . 4. tegese : kombang angleng ana ing awangawang.alangalangkumitir. mula ing dalem martabat kasebut : la takyun. tegese cahya. Akal. tegese budi. dipralambangi : ”Kusuma anjarah ing tawang”. 6.com AAK culture library 42 . 7. Chayu. Napsu. ananging akeh kang pada katambuhan. mula ing dalem martabat kasebut : takyun awal. tegese badan. awit kasorotan saka purbaning Dzat sejati. kasebut pramana.alangalangkumitir.wordpress. awit kasorotan saka wisesaning atma sajati. kasebut pranawa.www. tegese urip. tegese ora arah ora enggon. amung dumunung ana rambahi ana sajroning urip kita. dipralambangi : ”Tunjung tanpa talaga”. 5. Roh. tegese rahsa. Dene Cahyu iku minangka tajalining Dzat. kasebut atma. 2. awit dening binasakake ora mawa jaman makam. tegese nyawa. Dene Dzat iku tanpa tuduhan. 3. asifat elok dudu lanang dudu wadon dudu wandu. tegese : kembang tuwuh ana ing awang-awang. www. Sir. kasebut sukma. 1. dening wis sanyata kahanane. iya iku dadi sesandaning urip. mula ing dalem martabat kasebut : takyun sani. dening wiwit sanyata ing kahanane.

DERAH KAHANANING DZAT ING DUNYA LAN ING DELAHAN (ACHIRAT) Kodok kinemulan ing Leng www. tegese : kodok iku ngibarating mudah kang ana sajroning jasad.wordpress. iya iku kahanane sifating kawula wis kalimputan dening Dzating Gusti. dening sanyata metu ing kahanane. Dene Roh iku minangka tajalining Sir. dening sanyata kawedar ing kahanane. mula ing dalem martabat kasebut : akyan maknawiyah. tegese : jasad genti dumunung ana ing jero. awit kasorotan saka wisesaning sukma sajati. dipralambangi : ”Tapaking Kuntul anglayang”. tegese : kaelokan urubing geni ana sajroning banyu iku.mula ing dalem martabat kasebut : akyan sabitah.com AAK culture library Kodok angemuli ing Leng 43 . mula manawa isih jamaning sifat. dipralambangi : ”Geni murub ing teleng samudra”. Dene Napsu iku minangka tajalining Roh. dipralambangi : ”Isining wuluh wungwang”. Dene Jasad iku minangka tajaline Wahananing sifat. dadi pada tarik-tinarik. awit kasorotan saka wisesaning pramana sajati. dadi embane para mudah kang wis kasebut ing ngarep mau. dene manawajamaning Dzat ing delahan. Dene Budi iku minangka tajalining Napsu. dening sanyata tetep ing kahanane. dening sanyata urip ing kahanane. dipralambangi : ”Kodok kinemulan ing leng”. mula ing dalem martabat kasebut : akyan mukawiyah. awit kalimputan dening pakumpulaning sorot.com AAK culture library Dene Sir iku minangka tajalining Nur. awit kasorotan saka wisesaning pramana sajati. tegese : ora kawistara isenisening wuluh wungwang iku. kaya ing ngisor iki dasare.alangalangkumitir. surasane pada karo pralambang : lumpuh angideri jagad. tegese : jaran anyander isih kinarung ana sajroning jajaran dadi upacara.www. dipralambangi : ”Kodok angemuli ing leng”. tegese : ora mawa labet tapaking manuk kuntul anglayang iku.wordpress. iya iku kahaning Dzating Gusti isih kalimputan dening sifating kawula. awit kasorotan saka wisesaning angkara sajati. pada sumarambah amaratani salir anggaotaning badan jasmani kabeh.alangalangkumitir. eleng ing ngibarating jasad sajabaning mudah. mula ing dalem martabat kasebut : akyan kajariyah. tetep-tinetepan. dipralambangi : ”Kuda ngerap ing pandengan”.

www.com AAK culture library Kahanane ing Dunya Kahanane ing Achirat DZATING GUSTI KANG NGUWASANI ING ATASE TURU TANGI LAN PATINING JSAD KITA Balik mungguh Dzating Gusti iku kaceke karo kawula dening adarbeni pangawasa. mulih dadi sajatining Dzat mutlak kang kadin azali abadi. banjur luluh manjing ing dalem pranawaning cahya. malah waluya uripe langgeng ana ing kahanan kang maha mulya. ing kono wahanane diarani matri kahananing jasad kita. rerem sajroning Bait al makmur.wordpress. ing kono wahanane dadi tangi kahananing jasad kita. ananging satemene ora mati.alangalangkumitir. mangka kaprabawa dening pangawasaning suksma anggelar pangrasa. Manawa pangawasaning suksma wis ambabar pancadriya sarta ambabar wiwaraning pramana. wenang ambabar prabawa sarta anarik wedaring gelar kukudan. Kaya upamane manawa karkating jasad katarik ing pangrasaning budi. Kaya mangkono uga umpamane manawa karkating jasad katarik ing pangrasaning budi. kalaksanan saliring saloh bawa kabeh. pangrasaning budi kairup ing hawaning napsu. hawaning napsu kasirep dening wisesaning suksma.wordpress. banjur weruh maneh marang saniskara kang katon ing alam dunya. banjur amuntu ing wiwaraning pramana. wisesaning suksma kakukud marang pangawasaning rahsa. hawaning napsu kasirep dening wisesaning suksma. wahanane dadi turu kahananing jasad kita. anglerep saniskaraning pancadriya. anunggal karo purbaning atma. ing kono saka pangrasa katonton alaming ngimpi.alangalangkumitir. pangrasaning bbudi kairup ing hawaning napsu. amung ngalih panggonan bae. mula dipralambangi : anenun senteg pisan anigasi tegese : lagi sadela ing paningaling alam ngimpi banjur bisa weruh kang katonton ing alam dunya maneh. anuwuhake pangrasaning budi nganti sumarambah ing jasad kabeh. mula dipralambangi : tanggal www.com AAK culture library 44 . banjur angredakake hawaning napsu.

ing kono wahanane diarani mati kahananing jasad kita.wordpress. ing kono saka pangrasa katonton alaming ngimpi. tegese : durung suwe tumitah ana ing alam dunya. pangarsaning budi kairup ing hawaning napsu. dene binasakake dudu lanang dudu woado dudu wandu. kalaksanan saliring solah bawa-kabeh. mangka kaprabawa dening pangawasaning sukma anggelar pangrasa. Kaya mangkono uga upamane manawa karkating jasad katarik ing pangrasaning budi. iku ibarat kaelokaning Dzat. Balik mungguh Dzating Gusti ku laceke karo kawula dening anderbeni panguwasa wenang ambabar prabawa sarta anarik wedaring gelar kukudan. pangrasaning budi kairup ing hawaning napsu. wahanane dadi turu kahananing jasad kita. mula dipralambangi : ”tanggal pisan kapurnaman”. Kaya umpamane manawa karkating jasad katarik ing pangrasaning budi. tegese : lagi sadela ing paningaling alam ngimpi banjur bisa weruh kang katon ing alam dunya maneh. kaya apa satemening sifate. dening ora arah ora enggon. ananging tegese. mulih dadi sajatining Dzar mutlak kang kadim azali abadi. hawaning napsu kasirep dening wisesaning sukma rerem sajroning Bait al mukmur. Manawa pangawasaning sukma wis amababar pancadriya sarta amababar wiwaraning pramana. banjur amuntu. 2. mula dipralambangi : ”anenun senteg pisan anigasi”.alangalangkumitir. Tambining Pucang : tegese ibarat kaelokane sifating Dzat. ananging satemene ora mati. sakehing para amarsudi ngelmu pada darbe panemu dewe-dewe. ing kono wahanane dadi tangi kahananing jasad kita. ing endi saestuning panggonane. ing wiwaraning pramana. anunggal karo purbaning atma. DZATING GUSTI KANG NGUWASANI ING ATASE TURU TANGI LANG PATINING JASAD KITA. Ana kang angarani www. angelerep saniskaraning pancadriya. malah waluya uripe langgeng ana ing kahanan kang maha mulya. banjur angrebdakake hawaning napsu. banjur luluh maning ing dalem pranawaning cahya. Gigiring Panglu : tegese gigiring mimis. 1.com AAK culture library pisan kapurnaman tegese : durung suwe tumitah ana ing alam dunya. banjur bisa bali dadi manungsa kang sampurna sarta waskita ing saniskara. kaya kang kapratelakake ing ngisor iki. sayekti among dumunung ana Dzating urip kita. hawaning napsu kasirep dening wisesaning sukma. banjur weruh maneh marang saniskara kang katon ing alam dunya. wisesaning sukma kakukud marang pangawasaning rahsa. PRALAMBANG PRALAMBANGING NGELMU Ing mangke anutugake urut-urute pralambnag kabeh. banjur bisa bali maneh dadi manungsa kang sampurna sarta waskita ing saniskara. sayekti amung dumunung ana sifating urip kita. bener luput amborangake ing deduga prayogane . anuwuhake pangrasaning budi nganti sumarambah ing jasad kabeh.www.alangalangkumitir.wordpress.com AAK culture library 45 . amung ngalih panggonan bae.

Wekasaning Langit : tegese iku ibarat wangenane soroting cahya. Tugu Manik Ing Samudra : tegese iku ibarat pantenging cipta terus marang pelenging paningal. sairib pada karo : Busana Wastra Tanpa Seret : tegese iku ibarating jasad. asal saka banyu tansah kailenan banyu. 10. 19. ing nalika tanajul. Adining Wuragil : tegese iku ibarating martabat Insan-Kamil. Manuk Miber Angungkuli Langit : tegese iku ibarat rasaning budi. Uwit Ana Sajroning Wiji : tegese iku ibarating kawula dumunung ana ing Gusti. utawa : Banyu Kinum Ing Banyu : tegese iku ibarating wujud kita. asal saka ing geni tansah andadekake geni. banyu sajroning banyu iku getih. Galihing Kangkung : tegese iku ibarat wahananing sukma.www. Tambining Pucang iku leng-ing grono loro. iya iku wahanane dadi napas. 8.wordpress. Wiji Ana Sajroning Uwit. 7. winbuh sajroning af’al kita. 13. www. utawa srengenge ana sajroning cahya. asal saka ing angin. 15. 14. asal saka ing lemah. 16. mula ana kang ngarani. pada karo : Banyu ana Sajroning Banyu.com AAK culture library 46 . 9. 12. utawa : Geni Binasmi ing Geni : tegese iku ibarating wujud kita. mungguh Insan-Kamil iku wahananing urip kitapribadi. Angin Katarik Ing Prau : tegese iku ibarat lakuning napas metu saka ing jasad. Busana Kancana Retna ora Amboseni. Ana kang angarani.com AAK culture library 3. 6. busana kancana retna wahanane dadi jasad ing jero. wimbuh sajroning pancadriya kita. Ana kang angarani Susuhing Anging iku rambut. Susuhing Angin : tegese iku ibarat paleremaning napas. pada karo : Angin Anginte Prahara : tegese iku ibarating wujud kita. dibasakake pangleburan papan tulis. iya iku wahanane dadi daging. tiba ana wekasan dewe. iya iku wahanane dadi pramananing netra. 18. 5. dumunung ing kahananing sifat kita. 17. surasane pada karo : Kaca Angemu Srengenge : tegese iku ibarat cahya kasorotan ing. Srengenge Pine. Wekasaning Samudra Tanpa Tepi : tegese iku ibarat wangenane pangawasing rahsa. Gusti dumunung ana ing kawula. Kakanganing Pambarep. samudra iku ibarating ati sapanunggalane.wordpress. bareng tekane ing tembe dadi wiwitan. saka pangira wau bokmanawa kaliru ing sesurupan. Amek Geni Adedamar : pada karo : Geni ana Sajroning Geni.alangalangkumitir.alangalangkumitir. Geni Sakonang Angasatake Samudra : tegese iku ibarat hawaning nafsu. bokmanawa saka pangira bae. tugu manik iku kalam. ing tembe kapendem ing lemah. sumarambah tumeka ing sifat kita. iya iku wahanane dadi getih. saka pangira bokmanawa kajupuk saka pamrayoga bae. Angangsu Pikulan Banyu. dumunung ing jantung. sumarambah tumeka ing sifat kita. Bumi Kapetak Sajroning Lemah : tegese iku ibarating wujud kita. Prau Amot Samudra : tegese. prau iku ibarating jasad. Barat Katiyub ing Angin. 4. anggung angingsep anging ametokake angin. 11. busana wastra wahanane dadi kulit. iya iku wahanane dadi napsu.

Samudra Winaton Kilat : dadi ibarating wot siratalmustakim. iya iku hakekate palenggahaning Dzat. antara nem taun. Ing saiki amung kajujag samono bae urut-urute panunggalaning pralambang kabeh. luwih. korining Pangeran. iya iku hakekate palawanganing Dzat. sawanganing samudra retna. pamiyarsa. iku diarani : kori sela matangkep. amba. tegese wis liwat tengah tuwuh. tegese papankang rineksa. tegesing ‘arasy : padaupan. Sawanganing Samudra Retna : dadi ibarataing babu’larbab. dumunung ana ing utek utawa jantung. Wiji Tuwuh Ing Watu : dadi ibarating loch kalam. rineksa ing malaekat Katibin. nanging wardine kang sejati iku ora prayoga manawa kagawe rerasanan ing akeh. pangrasa miwah pamiarsa. tur ora pati andadekake perlu ing surasane. ingatase wong urip iku awit saka lair tumeka ing sabanjure. tanda ing solah bawa kita. tegese kursi : palenggahan. dumunung ana ing babahan nawasanga sajroning jasad. tegese.alangalangkumitir. 21. sarta kang wis kalumuhan deduga.alangalangkumitir. dumunung ana ing budi. kaya kang kapratelakake ing ngisor iki. 2. 23. iya iku hakekating panimbanging Dzat. endek. lire kaya wirayating para sepuh. manawa kapratelakake ing satutuge tanpa wekasan. duwur. Sawarnane kang binasakake : cilik. 24. ciyut. pangganda. dumunung ana ing jasad.com AAK culture library 47 . tegesing kalam : panyeratan. tegese dalan kang bener.www. iya iku hakekate pasewakaning Dzat. mungguh dununge mangkene : Ananing Dzat kita awarana Wahananing Sifat kita. Ana kang ngarani wot siratalmustakim iku hakekate wetuning pamicara. sapanunggalane iku dadi ibarate Ananing Dzat. dene manawa ana pralambang elok kang kagawe cangkriman. kenane kawicarakake kalayan kang wis pada tunggal ngelmu. kurang sapanunggalane iku dai ngibarate wahananing sifat. iya iku hakekate sifating Dzat. Upama unen-unen : Botok Banteng winungkus ing godong asem. godong asem dadi ibarat Wahananing Sifat. kabitingan ing alu bengkong. pradikane diwawasa saka ing deduga prayoga kaya ing ngisor iki. dawa. utawa menga mingkeming lambe. awiyos katuwuhan iradating Dzat kaping rolas. tumuwuh ing angen-angen. 1.com AAK culture library 20. cendak. 22. ing dalem satuwuhan. dumunung ana ing paningal. alu bengkong dadi ibarat Kahananing Af’al kabeh.wordpress. dadi ibarat melar mingkusing maras. oke TUWUHE IRADATING DZAT www. Bale Tawang Gantungan : dadi ibarating ‘arasy kursi. iya iku hakekate wewayanganing Dzat. iku pada pakolehe. lochilmakful. Tengahing Arah : dadi ibarataing mijan. Mungguh ing Kabudane. amarga durung dumunung wahananing tumuwuh. tegesing mijan : taraju. rineksa ing malaekat Kiraman. kasebut. Sawarnane kang binasakake : gede.wordpress. manawa kawicarakake marang kang durung darbe deduga mundak kadinginan tuwuh. iya iku hakekate pesating atma tumeka ing chalarating Dzat. dumunung ana ing sirah utawa jaja. iku pradikane : botok banteng dadi ibarat Ananing Dzat. tegesing loch : papan.

8. adat kadunungan ati awas emut. 3. tegese asring-asring kalalen. iku manawa isbating wujud kita. 6. Dene luwihe saka iku adat katuwuhan lali maneh. Amundut Barkating Bumi. Amundut Wiraganing Pandita. katuwuhan murka. 7. tegese durung enget (durung eling). Amundut Nastapaning Awerda. 2. Awit umur 7 tahun tumeka 12 tahun. iku manawa isbating wujud kita. dadi ibarat wimbuh lobaning napsu Mutmainah tanda bakal sidem pramanem. Amundut Sabaring Sudra. 3. iku manawa isbating wujud kita.com AAK culture library 1. katuwuhan enget. dadi ibarat wimbuh murkaning napsu Supiyah tanda bakal rerem. 4. Amundut Adiling Ratu. katuwuhan pepeka. 10.wordpress. dadi ibarat sudaning rupa warna. Amundut Lomaning Sugih Arta. ing kono ana kang dadi tanda bakal katekan Bangas. mungguh pratikele supaya aja nganti katuwuhan lali maneh. iku manawa isbating wujud kita. 11. dadi ibarat wimbuh angkaraning napsu Amarah tanda bakal sirep. kaya kang kasebut ing ngisor iki. katuwuhan santosa. sabab sajatine kang dadi laranganing ulah ngelmu kasampurnan iku amung napsu. 12. dadi ibarat wimbuhing dahaganing napsu Luwamah tanda bakal lerep. dadi ibarat gingsiring budi. 9. mani.wordpress. manawa wis parek ing dina Kiyamat. 8. sapanunggalane. Awit umur 13 tumeka 18 tahun. katuwuhan budi. iku manawa isbating wujud kita. iku amung anyegaha napsu hawa. 5. 7. Awit umur 19 tumeka 24 tahun. sarehne aku durung bisa anglakoni dewe dadi amung atur pepuji bisane kalakon oleh kamulyan. 5. iku manawa isbating wujud kita. 6. tegese utusaning Pangeran Kang Amaha Suci. iku aku anyumanggakake ing panggalih. Amundut Sihing Kadang Warga. Awit saka lair tumeka 6 tahun. katuwuhan wiweka. www. katuwuhan jatmika. katuwuhan wirangi. andawuhake janji marang alam dunya. iku manawa isbating wujud kita. dadi ibarat larading getih.alangalangkumitir. Awit umur 49 tumeka 54 tahun. 1. Awit umur 37 tumeka 42 tahun. oke TANDA BAKAL KATEKAN BANGAS (PATI) SAWISE CEDAK DINA KIYAMAT Ing wasanane amratelakake riwayating Hadis. awiyos warna malaekat Jabrail (Jibril) kinen amundut sepuluh pangkat. katuwuhan birahi. Awit umur 25 tumeka 30 tahun.alangalangkumitir. Awit umur 43 tumeka 48 tahun.www. katuwuhan lali. iku manawa isbating wujud kita. Awit umur 55 tumeka 60 tahun. dadi ibarat owahing paningal. pamiyarsa. 2. Awit umur 61 tumeka 66 tahun. Awit umur 31 tumeka 36 tahun. manawa tansah awas emut. pamirasa.com AAK culture library 48 . katuwuhan deduga. Amundut Wiranging Pawestri. tamtu nemu kamulyan ing sangkan paran. 4. Awit umur 67 tumeka 72 tahun. katuwuhan rumangsa.

anunggal karo kahananing Dzat kita Kang Amaha Suci. kaya kang wis kasebut ana sajroning Wirid kabeh. awit saka durung kabuka ing pambudi. mangkene jarwane. sabab kang kasebut ing Hadis. iku kang kawawas mau tanda wis tumeka ing janji angalih marang panggonan kang maha mulya. diarani bekaning jiwa. badan anyep wis kambu gandaning sawa. iku manawa isbating wujud kita.wordpress. dadi ibarat sunyaning rahsa. iku sumangga ing panampaneamung atur pamujiku kang muga-muga bisaa anampani ing surasaning ngemu kabeh. 5. BEKANING NGAURIP LAN TAPANING NGAURIP Mungguh bekaning ngaurip iku wiyose dadi rong pangkat. 3. Amundut Imaning Mukmin. Sapa kang sumurup ing Pangerane. tamtu dai kamulyaning sangkan paran. kehe limang warna. utawa ulate wis pucet. Manawa wis sunya rahsane. kang sapangkat anuduhake panengeran saka paningal kita pribadi. kedepe wis leren. Ambabar suka renaning karsa. iku tanda wis kawistara ing panengeran. tamtu dadi dosa gede.alangalangkumitir. Anuruti budi pitnahpanganiaya. aja nganti kalabetan kang dadi bekaning ngaurip. sabab Daliling ngelmu mangkene jarwane. Kang sapangkat maneh diarani bekaning raga. 2.wordpress. 2. Amundut Sastraning Kuran. 1. Sapa kang uninga marang badane. pamawas kita kapratelakake ing ngisor iki. Anggelar ambek angkara murka. iya kang wis sumurup ing surasaning ngelmu makrifat kabeh. amarga ora sumurup ing surasane. www. mungguh dununging panengeran rong pangkate. dadi ibarat gingganging sukma. iku manawa isbating wujud kita. utawa bali kaya lageyane nalika isih bocah. keteke wis sepen. tegese kang uninga marang badane iku. iku tanda bakal alihan. 1.www. Dene manawa kang wis terang bisa anampani kabeh iku.com AAK culture library 49 . 10. Manawa kawawas wis darbe lageyan kang owah saka adate. tamtu iya sumurup marang badane. Gede-gedening doso iku wong kang ulah ngelmu makrifat. Tegese kang sumurup ing Pangerane iku. Alise wis tepung. tegese . Amedar watak dora paracidra. menawa wong ulah ngelmu makrifat iku katanggungan. rong pangkate. tegese wis meh katekan Bangas. wewayangan sajroning netra wis oncat.com AAK culture library 9. anuduhake panengeran kang kawistara ing paningal marang liyan. kang sapangkat. tamtu iya uninga ing Pangerane. iya kang bisa anguningani marang jiwa ragane dewe. Manawa wis kawawas wis sunya matine.alangalangkumitir. tegese ing awal akir ora ana sansayaning jiwa raga. Angumbar napsu hawa. kehe iya limang warna. 4. kaya riwayating Hadis. mangkene jarwane.

5.com AAK culture library 50 . zakate lumuh panggawe zina bebandrekan. menawa karasa luwe banget arep mangan. 4. 3. tapane anyegah napsu hawa. 4. 2. Peranga yen arep mangan : tegese. 3. tapane anyegah sare. sinamura kanggo mlaku-mlaku. tapane anyegah ngunjuk. manawa kalebetan beka kaya kang sebut ing duwur mau. 4. Rahsa. 2. Lumah nastapa puja brata. 4. Asta. zakate ening. Menawa dek isih jaman Budha ana bebasan mangkena. Mangana yen arep lukaku : tegese.alangalangkumitir. Ati utawa Budi. Wiyose riwayating Hadis iku. Kajaba saka iku ana maneh kang wenang ditapani utawa kazakatan. tapane patrap anor anuraga.wordpress. zakate ataberi lelaku istirakatan. zakate sepen saka pangira ala. 1. 5. Grana. kasayutana kaya mangsah prang sabil. tapane anyegah dahar. www. zakate meneng analangsa. 2.alangalangkumitir. Parji (Kelamin). Manawa kalakon mangkono tamtu kasebut janma utama. Lumakuwa yen arep turu : tegese. tapane utama. Napsuwa yen arep perang : tegese. Sabecikane lungguh becik angadeg. 6. 5. Ulah caroba. zakate lumuh angisep alaning liyan. Suku. Sabecikane turu becik amelek. Badan. tapane suci. zakate sabar ing coba bilahi sarta angapura ing kaluputan. kaya ing ngisor iki pratelane. tapane anyegah lumaku pangawe ala. 2.www. sadat luwange asring andadekake ora widada ing uripe. Napsu. 4. mula menawa bisa suminggah saka sakehing beka iku tamtu andadekake prayoga lulus raharja ing uripe. Sabecikane melek becik tangi. zakate ora dahwen munasika. Atma. Sarwa kesed sungkanan. 7. tapane temen. Sabecikane tangi becik alungguh. asarapana dahar ing sawatara. tapane anarima. menawa rumangsa arep metu napsune kasamura turu. luwih utama menawa bisa anglakoni kang dadi kawajibane tapaning ngaurip sarta zakate pisan.wordpress. Laku nista. Sabecikane angadeg becik lumaku-lumaku. 1.com AAK culture library 1. zakate lumuh aningali ing kamelikan. 3. zakate taberi ulah pengaweyan becik. tapane anyegah colong calimut. Cahya. zakate lumuh amiyarsa para padu. Netra. kaya ing ngisor iki pratelane. 5. zakate lumuh amaratangan. tapane rila. 3. kang kadawuhake marang para putra wayah kaya ing ngisor iki. 1. 5. zakate emut. Nyawa. 2. 1. menawa arep perang karo mungsuh diwanek-wanekna wetuning napsu. 6. zakate lumuh angrasani liyan (wong). Tingkah degsura. mula ana bebasan saka wasiyate Kanjeng Susuhunan ing Ngampekdenta. tapane anyegah sahwat. Turuwa yen arep napsu : tegese. Lesan. menawa arep lelungan adoh. 7. Karna. 3. menawa karasa arip arep sare. tapane awas.

com AAK culture library 51 . Warna ala. Manawa bisa anglakoni mangkono. Allahumma istajib du’a ana bil chirati. sifat kuciwa iku kang darbe cacat. www. kalingan dening nitya sumeh. Garap-gangsuling lesan. sabab ana bebasan kaya ing ngisor iki. mugamuga pada bisaa anglakoni saka oleh parmaning Pangeran kang asifat murah ing dunya asih ing achirat. kalingan dening gelem angalah wicara. garap-gangsuling lesan iku manwa kasaluru ing ujar saru. kaya ta. amin amin amin amin ya rabbal alamin. kayumanan ing sakarsane.wordpress. samona iku masa borong ing pangganggo. kedaling lesan kudu angirih-irih. ptrape kanti deduga prayoga. obahing badan kudu angarah-arah. PANUTUP MAWA SANDI ASMA Rangkot-rungkiding badan. sumangga enggone angrasakake. dadi amung atur pepuji marang kang kasdu amarsudi. kang pantes tiba ing sambawa kalayan sambada.alangalangkumitir. tegese angon wahyaning mangsa kala. aku drema amedarake bae. kalingan dening ber-budi bawa-leksana. Dene pakolehe tapa iki amung laku kang ora kawistara iya iku tansah prayitna ing uripe. kalingan dening ati sareh. kalingan dening solah susila.com AAK culture library Ora susah mawa kategesan. tamtu lulus ing solah bawane. Taliti sudra. tumanduk panimbang sawatara. sarehne durmh bisa anglakoni dewe. taliti sudra iku tedaking wong cilik. tamtu wis pada sumurup liding bebasan iki.wordpress.alangalangkumitir.www. tumindak kalayan reringga. empane mawa papan. Mungguh kang binasakake rongkot-rungkuding badan iku mawa carobo demen anganggo sandangan kusut. warna ala iku kang ora sambada. Sifat kuciwa.