You are on page 1of 5

TRUNG TM ICDL

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp T do Hnh phc
------------------------

------------

CNG CHI TIT


M-UN: Tin hc c s
1. Thng tin chung
-

Tn m-un: Tin hc c s
Phn b gi (LT/ThH): 16 gi (8/8)

2. Mc tiu m-un
M-un ny hng n cc mc tiu sau:
Cung cp cho hc vin cc kin thc v k nng c bn v s dng my tnh v cc thit b khc
mt cch an ton v bo mt
Gii thiu cc k nng s dng hiu qu cc chc nng chnh ca h iu hnh Microsoft
Windows 7

3. Chun u ra
Sau khi kt thc m-un, hc vin c kh nng:
V kin thc
Hiu cc khi nim c bn v cng ngh thng tin v truyn thng, my tnh, thit b my tnh v
phn mm
Hiu cc khi nim c bn v qun l tp tin v th mc
Hiu cc khi nim c bn v b nh v chc nng ca nn tp tin
Hiu c tm quan trng ca bo mt v sao lu d liu
Hiu cc khi nim c bn v mng my tnh
Nhn thc cc vn php l lin quan n cng ngh thng tin
V k nng
S dng cc chc nng chnh ca h iu hnh Microsof Windows 7
iu chnh cc thit lp chnh ca my tnh v s dng cc chc nng tr gip
To, sa, lu tr v in mt vn bn n gin
T chc mt cch hiu qu cc tp tin v th mc trong qu trnh s dng
S dng v kt ni n mng my tnh
S dng cc phn mm tin ch nn v trch xut tp tin c kch thc ln
S dng hiu qu cc phn mm dit virus bo v my tnh khi virus my tnh v cc phn
mm c hi khc.
1

5. Tm tt ni dung m-un
S pht trin khng ngng ca cng ngh thng tin v truyn thng (ICT) ang dn lm thay i cuc
sng ca con ngi. M-un ny gii thiu cc khi nim c bn lin quan n cng ngh thng tin v h
iu hnh ph bin nht hin nay Microsoft Windows 7. Hc vin s c gii thiu cc kin thc v
cng ngh thng tin v truyn thng, phn cng v phn mm. ng thi, cc hc vin s c rn luyn
v cch s dng cc chc nng c bn mt cch an ton v bo mt ca h iu hnh Microsoft Windows
7 thng qua cc bi thc hnh.
6. Ni dung chi tit m-un
M-un s bao gm cc ni dung chnh nh sau:
Bi 1: My tnh in t v cc thit b cng ngh
- Cng ngh thng tin v truyn thng
o Khi nim v cng ngh thng tin v truyn thng
o Cc loi dch v/ng dng ca ICT
-

Phn cng
o Khi nim phn cng.
o Cc loi my tnh in t v cc thit b khc
o RAM (Random Access Memory)
o Thit b tch hp v thit b ngoi vi
o Cc thit b vo ra ph bin

Phn mm v bn quyn phn mm


o Khi nim phn mm
o Cc loi phn mm
o Khi nim h iu hnh v mt s h iu hnh ph bin
o Phn mm ng dng
o Giy php tha thun ngi dng cui (EULA)
o Bn quyn phn mm

- Khi ng v tt my tnh
Bi 2: Lm quen vi Windows 7
- Mn hnh chnh (Desktop) v biu tng
o Mn hnh chnh v thanh cng c
o Cc biu tng ph bin
o La chn v di chuyn biu tng
o Shortcut
-

S dng ca s lm vic (Windows)


o Cc thnh phn ca ca s lm vic
o Cc thao tc c bn vi ca s lm vic

Cng c v thit lp
o Chc nng tr gip
o Cc thng tin c bn v my tnh
2

o Thay i thit lp cu hnh my tnh


o Thay i cc thit lp ngn ng
o Buc tt cc ng dng khng p ng
o Ci t v g ci t phn mm
o Lm vic vi mt s thit b ngoi vi
o Chp nh mn hnh
Bi 3: Lm vic vi ti liu vn bn v my in
- Lm vic vi vn bn
o Tp tin vn bn
o Cc thao tc c bn vi ni dung vn bn n gin
o Lu vn bn
-

My in
o Ci t v g ci t my in
o Thit lp my in
o Cc thao tc trong in n

Bi 4: Qun l tp tin v th mc
- Lm quen vi tp tin v th mc
o Cch h iu hnh t chc v trnh by tp tin, th mc trong cu trc phn cp
o Cc thuc tnh c bn ca tp tin v th mc
o Thay i cch hin th tp tin v th mc
o Cc loi tp tin ph bin
o Cc thao tc c bn vi tp tin v th mc
-

T chc tp tin v th mc
o Chn la chn v sp xp tp tin v th mc
o Sao chp, di chuyn tp tin v th mc gia cc th mc v a
o Xa v khi phc tp tin hoc th mc
o Thng rc

Lu tr v nn
o Cc loi thit b lu tr chnh
o Kch thc tp tin v th mc, n v lu tr
o Thit b lu tr
o Mc ch ca nn tp tin v th mc
o Thao tc nn tp tin v th mc
o Gii nn

Bi 5: Mng my tnh
- Cc khi nim v mng my tnh
o Mng my tnh v mc ch
o Internet v cc li ch mang li
o Mng ni b, mng c nhn o v li ch mang li
3

o Cc khi nim lin quan n tc truyn ti


o Truyn ti d liu qua Internet
-

Truy cp mng
o Cc ty chn kt ni Internet
o Nh cung cp dch v Internet v cc tiu ch la chn nh cung cp
o Mng khng dy

Bi 6: An ton v an ninh
- Bo v d liu v thit b
o Ci t mt khu
o S dng tng la
o Tm quan trng ca vic sao lu d liu
o Phn mm dit virus
-

Phn mm c hi
o Khi nim v cc loi phn mm c hi
o Bo v my tnh khi cc phn mm c hi

Cc gii php v hng dn an ton khi s dng my tnh

7. Hc liu
Ti liu bt buc:
ICDL Asia. ICDL Learning Material: Computer Essentials, Syllabus Version 5.
Ti liu tham kho thm:
Microsoft Windows Help
8. Lch trnh ging dy
Bui
1
2
3
4

Ni dung
Bi 1: My tnh in t v
cc thit b cng ngh
Bi 2: Lm quen vi
Windows 7
Bi 3: Lm vic vi ti liu
vn bn v my in
Bi 4: Qun l tp tin v th
mc
Bi 5: Mng my tnh
Bi 6: An ton v an ninh

Ti liu tham kho

Phn b gi (L
thuyt Thc hnh)

Section 1, 2

2-2

Section 2, 4, 5, 7, 8

2-2

Section 3, 6

2-2

Section 9, 10

2-2

9. Yu cu i vi m-un v cc yu cu khc ca ging vin


-

Yu cu hc vin i hc y , ng gi, hon thnh cc bi tp c giao v cc yu cu ca


ging vin

Tham gia hc trn lp t nht 80% tng gi hc ca m-un.

10. Phng php, hnh thc kim tra, nh gi kt qu hc tp m-un


4

Hnh thc kim tr


Bi tp
Thi kt thc m-un

Mc ch
Kim tra vic thnh tho
cc k nng ca bi hc
nh gi kin thc v
k nng ca c m-un

Trng s
0%
100%

Ghi ch
Mi bui hc
Thi trc nghim trn my tnh