You are on page 1of 4

Hc phn: Qun tr ngn hng thng mi

Ging vin: TS. Nguyn Th Thy Linh


BI TP CHNG 2
Bi 1
Ngn hng Norfolk c bng cn i k ton (tm tt) nh sau. Trong bo co ny c mt s s liu b m
v khng nhn thy c. Anh (Ch) hy gip ngn hng in vo nhng s cn thiu. Tt c s liu u c
n v tnh l t VND.
Tng ti sn c
Tin mt v tin gi ti cc t chc tn dng
Chng khon
Qu d tr v cc hp ng mua li
Tng cho vay v ng trc khch hng
D phng ri ro cho vay & ng trc khch hng
Cho vay v ng trc khch hng rng
Chng khon u t
Ti sn c nh
Ti sn c nh hu hnh
Goodwill v ti sn c nh v hnh khc
Ti sn c khc
N PHI TR V VN CH S HU
Tng n phi tr
Tin gi ca khch hng
Cc cng c ti chnh phi sinh v cc khon n ti chnh khc
Pht hnh giy t c gi
Cc khon n vay
N di hn th cp
Cc khon n cc
Tng vn ch s hu
Vn c phn u i
Vn c phn thng
Thng d vn c phn thng
Li nhun cha phn phi

$4,000.00
90.00
535.00
45.00
(200.00)
2,700.00
20.00
15.00
200.00
175.00

80.00
10.00
50.00
480.00
40.00
5.00
25.00
320.00
70.00

Bi 2:
Bn cnh bng cn i k ton tm tt nh trn, ngn hng Norfolk cng chun b bng bo co kt qu
hot ng kinh doanh (bo co thu nhp) vi mt s s liu cn thiu. Anh (Ch) hy b sung nhng thng
tin cn thiu ny

Hc phn: Qun tr ngn hng thng mi


Ging vin: TS. Nguyn Th Thy Linh

BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH


Thu nhp t li v cc khon tng t
Chi ph li v cc khon tng t
Thu nhp li thun
Tng thu nhp ngoi li
Thu nhp t hot ng dch v
Thu ph dch v trn ti khon tin gi
Thu nhp t hot ng dch v
Cc khon thu nhp ngoi li khc
Li (l) t mua bn chng khon kinh doanh
Thu nhp bt thng khc
Tng chi ph ngoi li
Chi ph tin lng & thng cho nhn vin
Chi ph thit b v c s vt cht
Cc chi ph ngoi li khc
Chi ph d phng ri ro tn dng
Thu nhp thun trc thu Pretax net operating income
Thu thu nhp doanh nghip (30%)
Li nhun rng sau thu

$200
60
107
20
25
30
5
2
125
10
20
22

Bi 3:
Hy tnh cc s liu sau

Thu nhp li rng


Thu nhp ngoi li rng
Thu nhp thun trc thu
Li nhun rng sau thu
Tng doanh thu hot ng
Tng chi ph hot ng
C tc chi tr cho c ng thng

Bit rng

Tng thu nhp t li


Tng chi ph li
Tng thu nhp ngoi li
Tng chi ph ngoi li

$140 D phng n xu
100 Thu thu nhp doanh nghip
75 Phn li nhun gi li tng thm
90

$5
4
6
2

Hc phn: Qun tr ngn hng thng mi


Ging vin: TS. Nguyn Th Thy Linh

Bi 4:
Bng cn i k ton v bo co kt qu hot ng kinh doanh mi nht ca ngn hng UEB c cho nh
sau

Bo co kt qu hot ng kinh doanh


Thu li v ph t hot ng cho vay
Thu li v c tc t hot ng u t
Tng thu nhp t li

$50
6
56

Chi ph li tin gi
Chi ph li cho cc khon vay
Tng chi ph li

40
a
46

Thu nhp li rng


Thu nhp ngoi li
Chi ph ngoi li :
Lng v thng nhn vin
Chi ph qun l
Cc chi ph ngoi li khc
Tng chi ph ngoi li
Thu nhp ngoi li rng
Chi ph d phng ri ro tn dng
Thu nhp hoat ng thun trc thu
Li (L) t hot ng kinh doanh chng khon
Thu nhp bt thng
Tng li nhun trc thu
Thu
Thu nhp rng sau thu

10
20
10*
5
b
17
-2
5
8
2
-1
9
2
7

*Ghi ch: Ngn hng hin ti c 40 nhn vin lm vic ton thi gian.
Bng cn i k ton
TI SN
Tin mt & tin gi ti TCTD
Tin gi ti NHNN
Chng khon u t
Cho vay rng
(D phng n xu = 25)
(Li khng thu hi c = 5)
Ti sn c nh rng
Tng ti sn

$100
10
150
700
50
980

N & VCSH
Tin gi khng k hn (KH)
$190
Tin gi tit kim ca KH
c
Tin gi c k hn ca KH
470
Vay cc TCTD khc
80
Tng n phi tr
d
Vn ch s hu
Vn c phn thng
20
Thng d vn c phn thng
35
Li nhun gi li
e
Tng vn
80
3

Hc phn: Qun tr ngn hng thng mi


Ging vin: TS. Nguyn Th Thy Linh
Tng ti sn c sinh li

860 Tin gi chi tr li

650

Anh (ch) hy in vo nhng ch cn trng trn bng cn i k ton v bo co kt qu hot ng


kinh doanh. Sau s dng nhng bo co ny tnh cc ch tiu o lng hiu qu hot ng ca
ngn hng
Thng qua cc thng tin ti chnh ny, anh ch nhn thy nhng im mnh v im yu no ca ngn
hng UEB trong hot ng kinh doanh?