You are on page 1of 17

PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÒNH QUAÙN

TRÖÔØNG MAÀM NON PHUÙ HIEÄP

CHUÛ ÑEÀ
TRÖÔØNG MAÀM NON
Thöïc hieän 3 tuaàn Töø 15/9-3/10/08
Caùc chuû ñeà nhaùnh :-Tröôøng lôùp
Maàm Non cuûa beù (1t )
-Lôùp hoïc cuûa beù
(1t )
-Teát Trung Thu
(1t )
Naêm Hoïc : 2007-2008
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG NAI
TRÖÔØNG THPT DL VAÊN LANG


GIAÙO AÙN
HOÙA 11

GIAÙO VIEÂN: TRAÀN THU HAÏNH


NAÊM HOÏC: 2007-2008
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : CHÍNH TAÛ

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ


PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : TAÄP LAØM
VAÊN
GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : LÒCH SÖÛ

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ


PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN
 

THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : ÑÒA LÍ

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ


PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : TAÄP ÑOÏC

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ


PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : ÑAÏO ÑÖÙC

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ


PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : KHOA HOÏC

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ


PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑÒNH QUAÙN
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TRAÀN QUOÁC TOAÛN


THIEÁT KEÁ BAØI


DAÏY
MOÂN : KEÅ CHUYEÄN

GIAÙO VIEÂN: PHAN THÒ LYÙ