You are on page 1of 9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2009


(Kèm theo công văn số: 620/QLKH-ĐHTN, ngày 26 tháng 05 năm 2009)
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
1. TN2009-04-01B: Xây dựng kế TS Nguyễn - Kế hoạch giảng & Bài giảng điện
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Mạnh Đức tử môn học Lập trình Windows;
tử cho môn học Lập trình - Các chương trình minh họa chạy 3TC 4.5
Windows theo hướng tích cực hóa trên môi trường Windows, chi tiết
nhận thức của người học theo đề cương môn học;
2. TN2009-04-02B:Xây dựng kế Th.sĩ Vũ Vân Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Anh điện tử cho môn học Địa lý Kinh tế
tử cho môn học: Địa lý Kinh tế xã xã hội thế giới I
hội thế giới I (Phần châu Âu, châu 4TC 6
Mỹ) theo hướng tích cực hóa nhận
thức của người học
3. TN2009-04-03B:Xây dựng kế Th.sĩ Hoàng Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Việt Anh điện tử cho môn học Địa lý Kinh tế
tử cho môn học: Địa lý Kinh tế xã xã hội đại cương I 3TC 4.5
hội đại cương I theo hướng tích
cực hóa nhận thức của người học
4. TN2009-04-04B:Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Mẫn điện tử cho môn học Giáo dục học 1
tử cho môn học Giáo dục học 1 3TC 4.5
theo hướng tích cực hoá nhận thức
của người học
5. TN2009-04-05B:Xây dựng kế Ths. Hoàng Kế hoạch giảng dạy và bài giảng 3TC 4.5
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Tú điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ
hình thành biểu tượng toán cho mầm non
trẻ mầm non theo hướng tích cực
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
hoá nhận thức của người học
6. TN2009-04-06B:Xây dựng kế Ths. Đỗ Văn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Quân điện tử cho môn học Giáo dục học 2
tử cho môn học Giáo dục học 2 3TC 4.5
theo hướng tích cực hoá nhận thức
của người học
7. TN2009-04-07B:Xây dựng kế Ths. Ngô Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Mạnh Dũng điện tử cho môn học Môi trường và
tử cho môn học Môi trường và phát triển 2TC 3
phát triển theo hướng tích cực
hoá nhận thức của người học
8. TN2009-04-08B:Xây dựng kế Ths. Dương Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Thúy điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học Phương pháp Vinh phát triển ngôn ngữ
3TC 4.5
phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm
non theo hướng tích cực hoá nhận
thức của người học
9. TN2009-04-09B:Xây dựng kế TS. Dương Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Quỳnh điện tử cho môn học Địa lý Kinh tế
tử cho môn học: Địa lý Kinh tế xã Phương xã hội Việt Nam I 4TC 6
hội Việt Nam I theo hướng tích
cực hóa nhận thức của người học
10. TN2009-04-10B:Xây dựng kế Ths. Hoàng Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thanh Vân điện tử cho môn học Hệ thống
tử cho môn học: Hệ thống thông thông tin địa lý 4TC 6
tin địa lý (GIS) theo hướng tích
cực hóa nhận thức của người học.
11. TN2009-04-11B: Xây dựng kế TS.GVC. Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Nguyễn Văn điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học: Phương pháp Hồng dạy học sinh học I
4TC 6
dạy học sinh học I theo hướng
tích cực hóa nhận thức của người
học
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
12. TN2009-04-12B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Hạnh điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học Dẫn luận ngôn Phương dạy học sinh học I; Tài liệu hướng 3TC 4.5
ngữ theo hướng tích cực hoá nhận dẫn cho người tự học theo bài giảng.
thức của người học.
13. TN2009-04-13B: Xây dựng kế Ths. Cao Thị Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Hảo điện tử cho môn học Văn học Việt
tử cho môn học Văn học Việt Nam hiện đại 1; Tài liệu hướng dẫn
Nam hiện đại 1 theo hướng tích cho người tự học theo bài giảng. 3TC 4.5
cực hoá nhận thức của người học.

14. TN2009-04-14B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thi Minh Thu điện tử cho môn học Văn học dân
tử cho môn Văn học dân gian gian Việt Nam I; Tài liệu hướng dẫn
Việt Nam I (Phần Loại hình tự sự cho người tự học theo bài giảng. 3TC 4.5
và trung gian) theo hướng tích cực
hóa nhận thức của người học

15. TN2009-04-15B: Xây dựng kế TS. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Hằng Phương điện tử cho môn học Đại cương về
tử cho môn học Đại cương về văn văn học dân gian; Tài liệu hướng
học dân gian Việt Nam theo dẫn cho người tự học theo bài giảng. 2TC 3
hướng tích cực hóa nhận thức của
người học
16. TN2009-04-16B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Thu Thuỷ điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn Phương pháp dạy học dạy học tiếng Việt; Tài liệu hướng 2TC 3
tiếng Việt theo hướng tích cực hóa dẫn cho người tự học theo bài giảng.
nhận thức của người học
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
17. TN2009-04-17B: Xây dựng kế Ths. Lê Hồng Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Sơn điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học Quản lý hành dạy học tiếng Việt.
chính Nhà nước và quản lý 2TC 3
ngành Giáo dục và đào tạo theo
hướng tích cực hoá nhận thức của
người học.
18. TN2009-04-18B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng diện Thị Út Sáu điện tử cho môn học Tâm lý học.
tử cho môn học Tâm lý học theo 3TC 4.5
hướng tích cực hóa nhận thức của
người học
19. TN2009-04-19B: Xây dựng kế PGS.TS Đàm Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Uyên điện tử cho môn học Lịch sử Việt
tử cho môn học Lịch sử Việt Nam Nam cổ trung đại; Tài liệu hướng
5TC 7.5
cổ trung đại theo hướng tích cực dẫn cho người tự học theo bài giảng.
hóa nhận thức của người học

20. TN2009-04-20B: Xây dựng kế TS Vũ Thị Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thái điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và
nghiên cứu khoa học giáo dục và ứng dụng CNTT trong dạy học ở
4TC 6
ứng dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học.
Tiểu học theo hướng tích cực hóa
nhận thức của người học

21. TN2009-04-21B: Xây dựng kế Th.sĩ Lâm Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thùy Dương điện tử cho môn học Toán 1
tử cho môn học Toán 1 theo 3TC 4.5
hướng tích cực hóa nhận thức của
người học
22. TN2009-04-22B: Xây dựng kế CN Phạm Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Định Chiến điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học Phương pháp dạy dạy học Âm nhạc 2TC 3
học Âm nhạc theo hướng tích cực
hoá nhận thức của người học
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
23. TN2009-04-23B:Xây dựng kế CN Dương Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Lê điện tử cho môn học Mỹ thuật
tử cho môn học Mỹ thuật theo 3TC 4.5
hướng tích cực hoá nhận thức của
người học
24. TN2009-04-24B:Xây dựng kế CN Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Thương điện tử cho môn học Âm nhạc
tử cho môn học: Âm nhạc theo Huyền 3TC 4.5
hướng tích cực hóa nhận thức của
người học
25. TN2009-04-25B:Xây dựng kế Cn Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Đức Vượng điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học: Phương pháp dạy Mĩ thuật 3TC 4.5
dạy Mĩ thuật theo hướng tích cực
hóa nhận thức của người học
26. TN2009-04-26B:Xây dựng kế Ths. Cao Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thúy Ái Bích điện tử cho môn học Cơ sở ngôn
tử cho môn học: Cơ sở ngôn ngữ ngữ và Tiếng Việt thực hành
3TC 4.5
và Tiếng Việt thực hành theo
hướng tích cực hóa nhận thức của
người học
27. TN2009-04-27B:Xây dựng kế Ths. Trần Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Ngọc Bích điện tử cho môn học Toán học 3
tử cho môn học Toán học 3 theo 4TC 6
hướng tích cực hoá nhận thức của
người học
28. TN2009-04-28B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Thu Hằng điện tử cho môn học môn Giáo dục
tử môn Giáo dục sống khoẻ sống khoẻ mạnh, kỹ năng sống và
mạnh, kỹ năng sống và đạo đức đạo đức cho học sinh tiểu học 3TC 4.5
cho học sinh tiểu học theo hướng
tích cực hoá nhận thức của người
học
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
29. TN2009-04-29B: Xây dựng kế Ths. Lê Thị Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thu Hương điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học: Phương pháp dạy học toán 1
dạy học toán 1 theo hướng tích 4TC 6
cực hoá nhận thức của người học

30. TN2009-04-30B: Xây dựng kế Ths. Nông Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Trang điện tử cho môn học Văn học 2
tử cho môn: Văn học 2 theo hướng 3TC 4.5
tích cực hoá nhận thức của người
học.
31. TN2009-04-31B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Hồng điện tử cho môn học Dạy học lớp
tử cho môn học Dạy học lớp ghép Chuyên ghép và giáo dục hòa nhập trẻ
và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết khuyết tật 3TC 4.5
tật theo hướng tích cực hóa nhận
thức của người học.

32. TN2009-04-32B: Xây dựng kế Ths. Lý Văn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Hoan điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho môn học: Phương pháp dạy học toán 2 2TC 3
dạy học toán 2 theo hướng tích
cực hoá nhận thức của người học
33. TN2009-04-33B: Xây dựng kế Th.sĩ Hoàng Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Thị Nga điện tử cho môn học Cơ sở tự nhiên
tử cho môn học Cơ sở tự nhiên – – Xã hội
2TC 3
Xã hội theo hướng tích cực hóa
nhận thức của người học.

34. TN2009-04-34B: Xây dựng kế Ths. Nguyễn Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Tú Quyên điện tử cho môn học Tiếng Việt
tử cho môn học Tiếng Việt thực thực hành 2TC 3
hành theo hướng tích cực hóa
nhận thức của người học
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
35. TN2009-04-35B: Xây dựng kế Ths. Đặng Lệ Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Tâm điện tử cho môn học Phương pháp
tử môn học Phương pháp dạy học dạy học tiếng Việt 1 4TC 6
tiếng Việt 1 theo hướng tích cực
hóa nhận thức của người học

36. TN2009-04-36B: Xây dựng kế TS Hoàng Thị Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảng điện Chiên điện tử cho môn học Phương pháp
tử cho học phần Phương pháp dạy học hóa học trường THPT
dạy học hóa học trường THPT 3TC 4.5
theo hướng tích cực hóa nhận thức
của người học
37. TN2009-04-37B: Xây dựmg kế Cn Dương Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảmg điện Thị Nhị điện tử cho môn học Giáo học pháp
tử cho môn Giáo học pháp 1 theo 1 3 4.5
hướng tích cực hoá nhận thức của
người học.
38. TN2009-04-38B: Xây dựmg kế Th.sĩ Dương Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảmg điện Công Đạt điện tử cho môn học Tiếng Anh 1,2
tử cho môn Tiếng Anh (1+2) theo 3TC 4.5
hướng tích cực hoá nhận thức của
người học.
39. TN2009-04-39B: Xây dựmg kế Ths. Chu Việt Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảmg điện Hà điện tử cho môn học Cơ lượng tử
tử cho môn Cơ lượng tử theo 5TC 7.5
hướng tích cực hoá nhận thức của
người học.
40. TN2009-04-40B: Xây dựmg kế TS Vũ Thị Kế hoạch giảng dạy & Bài giảng
hoạch giảng dạy và bài giảmg điện Kim Liên điện tử cho môn học Thiên văn đại
tử cho môn Thiên văn đại cương cương 2TC 3
theo hướng tích cực hoá nhận thức
của người học.
41. TN2009-04-41N: Xây dựng ngân Th.sĩ. Bùi Thị Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho
hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn Dậu môn Di truyền - Tiến hóa. Số lượng
5TC 10
Di truyền - Tiến hóa câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín
chỉ.
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
42. TN2009-04-42N: Xây dựng ngân ThS. Hoàng Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn Thị Mỹ Hạnh cho môn học Lịch sử xã hội nguyên
môn học Lịch sử xã hội nguyên thủy, Cổ đại, Trung đại và Cận đại 4TC 6
thủy, Cổ đại, Trung đại và Cận thế giới. Số lượng câu hỏi: Tối thiểu
đại thế giới 100 câu /01 tín chỉ.
43. TN2009-04-43N: Xây dựng ngân Vũ Văn Cành Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho cho môn học Lôgic học. Số lượng
4TC 6
môn học Lôgic học câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 tín
chỉ.
44. TN2009-04-44N: Xây dựng ngân Th.sĩ Bùi Thị Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho Vân Hương cho môn học Kinh tế chính trị Số
môn Kinh tế chính trị (khối lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 3TC 4.5
chuyên ngành Giáo dục công dân) tín chỉ.

45. TN2009-04-45N: Xây dựng ngân Th.sĩ Trịnh Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Thị Thuận cho môn học Tâm lý học trẻ em. Số
học Tâm lý học trẻ em lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 4TC 6
tín chỉ.

46. TN2009-04-46N: Xây dựng ngân TS Nguyễn Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn Thị Tâm cho môn học Sinh học tế bào. Số
2TC 4
học Sinh học tế bào lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01
tín chỉ.
47. TN2009-04-47N: Xây dựng ngân Th.sĩ Lê Công Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Thành cho môn học Giáo dục học. Số
4TC 6
Giáo dục học lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01
tín chỉ.
48. TN2009-04-48N: Xây dựng ngân Th.sĩ Bành Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm Đức Hoài cho môn học Sinh lý trẻ em Số
cho môn học Sinh lý trẻ em lượng câu hỏi: Tối thiểu 100 câu /01 3TC 4.5
tín chỉ.

49. TN2009-04-49N: Xây dựng ngân Th.sĩ Nguyễn - Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho Thị Mây cho môn học. Số lượng câu hỏi: Tối 4TC 6
môn học: Địa chất đại cương. thiểu 100 câu /01 tín chỉ.
50. TN2009-04-50N: Xây dựng ngân TS Lê Ngọc Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm 3TC 6
Kinh phí
Chủ nhiệm Số tín
STT Mã số - Tên đề tài Sản phẩm phê duyệt Ghi chú
đề tài chỉ
(triệu đồng)
hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm Công cho môn học. Số lượng câu hỏi: Tối
cho môn học Sinh thái học và Đa thiểu 100 câu /01 tín chỉ.
dạng sinh học
51. TN2009-04-51N: Xây dựng ngân Th.sĩ Dương Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm
hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm Văn Hiền cho môn học Số lượng câu hỏi: Tối
2TC 4
cho môn học Giải phẫu học thiểu 100 câu /01 tín chỉ.
người

Tổng số đề tài: 51 Tổng kinh phí 247.5