You are on page 1of 7

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA

SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

Skattebetalarnas Förening

SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT
Skatt är den klart största utgiften för en vanlig svensk familj med barn. Lite mer än hälften av det den genomsnittlige löntagaren tjänar går till skatt. De senaste åren har skatterna, särskilt på arbete, sänkts. Vi vill med den här rapporten visa några aspekter av vad sänkt skatt på arbete betyder i kronor och ören för invånarna i Sundsvall och Västernorrland. Dessutom ger vi en bild av hur mycket skattepengar kommunerna i länet tagit in de senaste åren och hur pengarna används. Här är våra viktigaste poänger: - Totalt har Västernorrlands län fått sina inkomstskatter sänkta med drygt två miljarder kronor i och med jobbskatteavdraget. - I alla kommuner i länet har den genomsnittlige löntagaren fått ett något större jobbskatteavdrag jämfört med riksgenomsnittet ( 16 504 kronor för Västernorrland jämfört med 15 749 kronor för riket som helhet). - Om jobbskatteavdraget försvinner betyder det en försämring med nästan en månadslön för de flesta personer med löner under 25 750 kronor i länet. För de med högre löner blir försämringen något mindre relativt deras lön. - Om fjärde steget i jobbskatteavdraget tas bort minskar inkomsterna för de med lägst lön i länet med cirka 13% av en månadslön. För de som tjänar mest (över 513 500) minskar inkomsten med 5% av en månadslön. - Ånge har det genomsnittligt högsta jobsskatteavdraget per löntagare i länet, Sollefteå har det lägsta. - 53 procent av jobbskatteavdraget i länet har gått till personer som tjänar mindre än den genomsnittliga heltidslönen i Sverige (25 750 kronor). - Totalt 2 000 färre personer betalar statlig inkomstskatt i länet i och med de ändrade skiktgränserna. - Den kommun som använt ROT- och HUS-avdragen mest är Kramfors, medan Sundsvallsborna använder avdragen minst. - Kommunalskatterna har varit stabila de senaste fyra åren, medan landstingsskatten höjdes något inför 2010. - De totala utgifterna i länets kommuner ökade under perioden med i genomsnitt 19 procent inflationsjusterat under perioden 1997-2007. De kommuner där utgifterna ökade mest var Örnsköldsvik och Ånge. Samtidigt ökade Timrå utgifterna minst. - Timrå uppvisar trots det den tredje högsta ökningen av utgifter inom välfärdens kärnområden i länet, medan Härnösand ökat välfärdsutgifterna minst.

HUR HAR VI RÄKNAT? - Där inte annat anges använder vi oss av Statistiska Centralbyråns analysverktyg FASIT för att beräkna vad förändringarna av inkomstskatterna sedan 2006 betytt för de boende i Västernorrland genom att tillämpa 2006 års regelverk på 2010 års inkomstvariabler. - Löneuppgifterna för hela Sverige kommer från SCB/HEK och avser år 2008. - För uppgifter om kommunal ekonomi har vi använt information från Statistiska Centralbyrån och vår rapport ”Välfärd och krishantering i Västernorrlands län”. Foto av Sundsvall: Åsa Grip

Skatterna i Västernorrland

Skattebetalarnas Förening JOBBSKATTEAVDRAGET: EFFEKTER AV SKATTESÄNKNINGARNA I VÄSTERNORRLAND Genomsnittspersonen med jobbskatteavdrag i Västernorrland har fått skatten sänkt med cirka 16 500 kronor om året i jobbskatteavdrag sedan 2006. Det motsvarar en ”löneökning” på över 2 000 kronor i månaden, eller 25 000 kronor om året. Den kommun där löntagarna fått störst jobbskatteavdrag är Kramfors (17 444 kronor om året). Det är högre än riksgenomsnittet (15 749 kronor). Alla kommuner i länet har fått större genomsnittliga sänkningar än riksgenomsnittet. TABELL 1: JOBBSKATTEAVDRAG PER KOMMUN:
JOBBSKATTEAVDRAG PER PERSON JOBBSKATTEAVDRAG TOTALT

1 2 3 4 5 6 8 -

Kramfors Timrå Ånge Sundsvall Härnösand Örnsköldsvik Västernorrland Sollefteå Hela Riket

17 444 kronor 17 222 kronor 16 800 kronor 16 706 kronor 16 692 kronor 16 655 kronor 16 504 kronor 16 455 kronor 15 749 kronor

157 miljoner 155 miljoner 84 miljoner 852 miljoner 217 miljoner 483 miljoner 2 129 miljoner 181 miljoner 76 306 miljoner

JOBBSKATTEAVDRAGET: VILKA HAR FÅTT SIN SKATT SÄNKT?
Även om snittsänkningen i länet är 16 504 kronor säger det inte hur avdraget fördelats mellan olika inkomstgrupper. Vad får en vanlig löntagare egentligen i avdrag? Till att börja med kan vi titta på fyra exempelgrupper: Grupp ett motsvarar den grupp löntagare som tjänar mindre än 18 750 kronor. Det motsvarar ungefär de tio procent av de heltidsanställda i Sverige som har lägst löner.

Percentil 1-10 bland heltidsarbetande: under 18 750 kr/mån

Percentil 10-50 bland heltidsarbetande: 18 750 - 25 750 kr/mån

Percentil 50-90 bland heltidsarbetande: 25 750 - 42 750 kr/mån

Percentil 90-100 bland heltidsarbetande: över 42 750 kr/mån

Grupp två täcker in de som tjänar från 18 750 till 25 750 kronor, det vill säga alla som tjänar från de lägst betalda tio procenten till medianlönen i Sverige. Grupp tre täcker in de som tjänar mellan 25 750 och 42 750 kronor i månaden. Det motsvarar alla heltidsarbetande som tjänar från mittlönen (medianen) för heltidsarbetande till de tio procent som tjänar mest i landet.

Skatterna i Västernorrland

Skattebetalarnas Förening TABELL 2: JOBBSKATTEAVDRAG EFTER INKOMSTGRUPP:
GRUPP (MÅNADSLÖN) JOBBSKATTEAVDRAG, KRONOR JOBBSKATTEAVDRAG, ANDEL

Under 18 750 kronor / mån 18 750 - 25 750 kr / mån 25 750 - 42 750 kr / mån Över 42 750 kr / mån

373 miljoner 742 miljoner 864 miljoner 149 miljoner

18 % 35 % 41 % 7 %

De med inkomster under 18 750 kronor fick totalt 373 miljoner i jobbskatteavdrag (Notera att de flesta deltidsarbetande ingår i denna grupp) . De med löner som motsvarar de högst betalda tio procenten i Sverige fick cirka 149 miljoner kronor, eller sju procent av länets totala jobbskatteavdrag. Totalt har gruppen med en lön mellan 18 750 och 25 750 kronor i månaden fått en samlad skattesänkning på 742 miljoner kronor genom jobbskatteavdraget. Gruppen med lön mellan 25 750 och 42 750 kronor har fått 864 miljoner kronor i skattesänkning. TABELL 3: JOBBSKATTEAVDRAG PER PERSON EFTER INKOMSTGRUPP:
GRUPP (MÅNADSLÖN) ANTAL PERSONER I LÄNET I INKOMSTKATEGORI JOBBSKATTEAVDRAG / ÅR / PERSON (CIRKA)

Under 18 750 kronor / mån 18 750 - 25 750 kr / mån 25 750 - 42 750 kr / mån Över 42 750 kr / mån

40 000 42 000 40 000 7 000

9 325 kronor 17 667 kronor 21 600 kronor 21 286 kronor

Hur många i länet som har inkomst ingår då i de olika inkomstkategorierna? Som tabellen ovan visar är fördelningen relativt jämn sett till de grupper som har ”heltidslöner”. Den grupp som har något lägre jobbskatteavdrag per person har lägre inkomster än de lägst betalda 10 procenten av de heltidsjobbande i Sverige, och det är därför troligt att många i gruppen jobbar deltid.

JOBBSKATTEAVDRAGET: VAD HÄNDER OM JOBBSKATTEAVDRAGET FÖRSVINNER ELLER KRYMPER?
Vad händer då med de boendes i Västernorrlands privatekonomi om jobbskatteavdraget försvinner, eller minskas på olika sätt? De alternativ som förekommit i debatten gäller allt från ett totalt avskaffande av jobbskatteavdraget till att enbart det ”fjärde steget” ska tas bort. Men vad betyder då dessa alternativ i kronor och ören? TABELL 4 A: EFFEKTER AV BORTTAGET JOBBSKATTEAVDRAG:
GRUPP (MÅNADSLÖN) JOBBSKATTEAVDRAGET TAS BORT HELT / ÅR ”FJÄRDE STEGET TAS BORT” / ÅR

Under 18 750 kronor / mån 18 750 - 25 750 kr / mån 25 750 - 42 750 kr / mån Över 42 750 kr / mån

9 325 17 667 21 600 21 286

1 284 kronor 2 700 kronor 2 900 kronor 2 900 kronor

Skatterna i Västernorrland

Skattebetalarnas Förening

TABELL 4 B: EFFEKTER AV BORTTAGET JOBBSKATTEAVDRAG I MÅNADSLÖNER
GRUPP (MÅNADSLÖN) JOBBSKATTEAVDRAGET TAS ”FJÄRDE STEGET” TAS BORT UNGEFÄRLIG BORT (I MÅNADSLÖNER) (I MÅNADSLÖNER) SNITTINKOMST I GRUPPEN

Under 18 750 kronor / mån 18 750 - 25 750 kr / mån 25 750 - 42 750 kr / mån Över 42 750 kr / mån

95 % 81 % 80 % 37 %

13 % 12 % 11 % 5 %

9 800 kronor / mån 21 750 kronor / mån 27 000 kronor / mån 58 000 kronor / mån

Sammantaget riskerar de flesta i länet mellan att förlora mellan 80-95 procent av en månadslön om jobbskatteavdraget försvinner. Om bara fjärde steget tas bort förlorar de flesta ungefär en tiondel av en månadslön om året.

STATLIG INKOMSTSKATT I VÄSTERNORRLANDS LÄN:
Den statliga inkomstskatten har inte sänkts de senaste fyra åren, men brytpunkterna som avgör när du måste betala statlig inkomstskatt på 20 respektive 25 procent på din inkomst har flyttats uppåt. I Västernorrland betyder det att 2 000 personer mindre än för fyra år sedan måste betala inkomstskatt, i och med att brytpunkten för när statlig inkomstskatt tas ut flyttats från en inkomst på cirka 25 700 kronor till cirka 32 000 kronor i månaden. Den kommun som betalar in mest statlig inkomstskatt är Sundsvall. Per betalande person är det Kramforsborna som betalar mest i statlig inkomstskatt. För de mindre kommunerna ska det noteras att urvalet för invånare som betalar statlig inkomstskatt i datamaterialet är litet och att uppgifterna därför inte är exakta. TABELL 5: STATLIG INKOMSTSKATT
SÄNKNING AV STATLIG INKOMSTSKATT ANTAL BETALANDE (CIRKA)*

Sundsvall Örnsköldsvik Härnösand Kramfors Timrå Ånge Sollefteå Västernorrland

15 miljoner SEK 12 miljoner SEK 5 miljoner SEK 3 miljoner SEK 3 miljoner SEK 2 miljoner SEK 2 miljoner SEK 41 miljoner SEK

11 000 5 000 2 000 1 000 2 000 1 000 1 000 23 000

* På grund av litet urval är antalet betalande ungefärligt.

Skatterna i Västernorrland

Skattebetalarnas Förening TABELL 6: SÄNKNING AV STATLIG INKOMSTSKATT PER BETALANDE
KRONOR PER BETALANDE (CIRKA)

1: Kramfors 2: Härnösand 3: Örnsköldsvik 4: Ånge 5: Sollefteå Västernorrland 6: Timrå 7: Sundsvall

3 000 2 500 2 400 2 000 2 000 1 783 1 500 1 364

HUS-AVDRAGET: VILKEN KOMMUN HUS-JOBBAR MEST?
Den kommun som använt sig mest av HUS-avdraget per löntagare är Kramfors, medan de boende i Sundsvall använder sig klart mindre av HUS (eller ROT som avdraget också ofta kallas) . Överlag använder de boende i Västernorrland HUSavdraget ungefär lika mycket som övriga riket. TABELL 7: ROT- / HUS-AVDRAG PER LÖNTAGARE OCH KOMMUN
SKATTEREDUKTION (HUS) PER LÖNTAGARE TOTAL SKATTREDUKTION (HUS)

1: Kramfors 2: Timrå 3: Örnsköldsvik 4: Härnösand Hela Riket 5: Ånge Västernorrland 6: Sollefteå 7: Sundsvall

1 800 1 600 1 581 1 429 1 408 1 400 1 368 1 333 1 111

18 miljoner 16 miljoner 49 miljoner 20 miljoner 7 133 miljoner 7 miljoner 186 miljoner 16 miljoner 60 miljoner

Skatterna i Västernorrland

Skattebetalarnas Förening

KORTFAKTA KOMMUNERNAS EKONOMI : KOMMUNALSKATTEN
Kommunalskatten har varit konstant de senaste fyra åren i hela länet. Landstingsskatten höjdes inför 2010 något, med 0,39 procent. LANDSTINGS- OCH KOMMUNALSKATT

35 %

34 %

33 %

32 %

31 % 2006
Ånge

2007
Timrå

2008
Härnösand

2009
Sundsvall

2010
Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik

KOMMUNERNAS EKONOMI : UTGIFTSÖKNINGAR PER KOMMUN I VÄSTERNORRLAND
Hur ser då utgiftsbilden i länets kommuner ut? Det senaste årtiondet har utgifterna ökat med ungefär en femtedel i reala termer. För att läsa mer om kostnadsutveckling och kommunal ekonomi i länet, läs gärna vår rapport ”Välfärd och krishantering i Västernorrlands län”. En länk till rapporten finns i faktarutan nedan. TABELL 8: UTGIFTSÖKNINGAR 1997-2007
KOMMUN UTGIFTSÖKNING PER INVÅNARE ÖKNING VÄLFÄRDSUTGIFTER

Örnsköldsvik Sundsvall Ånge Timrå Sollefteå Kramfors Härnösand Medel

25 % 21 25 13 16 19 14 19

26 25 24 23 20 17 12 21

LÄS MER OM VÄSTERNORRLANDS EKONOMI I VÅR RAPPORT ”VÄLFÄRD OCH KRISHANTERING I VÄSTERNORRLANDS LÄN”

I rapporten ”Välfärd och krishantering i Västernorrlands län” från november 2009 går vi igenom kostnadsutvecklingen och ekonomin i Västernorrlands kommuner. Vill du läsa mer om kostnadsutveckling, välfärdskostnader och den ekonomiska utvecklingen i länet, hämta rapporten på vår hemsida: http://www.skattebetalarna.se/Skattebetalarna/smid/12460/ArticleID/2227 Källa: ”Välfärd och krishantering i Västernorrlands län” (2009)

Skatterna i Västernorrland