You are on page 1of 9

SKÅNE OCH SKATTERNA

SÖDRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

Skattebetalarnas Förening

SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT
Skatt är den klart största utgiften för en vanlig svensk familj med barn. Lite mer än hälften av det den genomsnittlige löntagaren tjänar går till skatt. De senaste åren har skatterna, särskilt på arbete, sänkts. Vi vill med den här rapporten visa några aspekter av vad sänkt skatt på arbete betyder i kronor och ören för invånarna i Skåne i allmänhet och södra Skåne i synnerhet (Vi kommer i kommande rapporter att kartlägga utvecklingen i andra delar av Skåne). Dessutom ger vi en bild av hur mycket skattepengar kommunerna i länet tagit in de senaste åren och hur pengarna används. Här är våra viktigaste poänger: - Totalt har Skåneborna fått sina inkomstskatter sänkta med 9,2 miljarder kronor i och med jobbskatteavdraget. - I södra Skåne har jobbskatteavdraget betytt 4,9 miljarder kronor i sänkt skatt. - Staffanstorp har det genomsnittligt högsta jobsskatteavdraget per löntagare i länet, Skurup har det lägsta. - Om jobbskatteavdraget försvinner betyder det en försämring med ungefär 15 077 kronor om året efter skatt för den genomsnittliga personen med jobbskatteavdrag i Skåne. Det motsvarar en lönesänkning på nästan 20 000 kronor om året, eller en dryg månadslön innan skatt. - 53 procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med en förvärvsinkomst under 25 926 kronor (medianinkomsten för heltidsarbetande i Skåne). - Om fjärde steget i jobbskatteavdraget tas bort minskar inkomsterna för de med en inkomst på 18 500 kronor i månaden med nästan en femtedels månadslön innan skatt. - Totalt 11 000 färre personer betalar statlig inkomstskatt i länet i och med de ändrade skiktgränserna. - De kommuner som använt ROT- och HUS-avdragen mest är Vellinge och Lomma, medan Malmöborna använder avdragen minst. - Kommunalskatterna har ökat i fem kommuner och sänkts i tre sedan 2006. - De totala utgifterna i länets kommuner ökade med 24 procent justerat för inflation under perioden 1997-2007.

SÄNKNINGAR AV INKOMSTSKATTEN I SKÅNE LÄN 2006-2010 (MILJONER KRONOR):

10 000 mkr 7 500 mkr 5 000 mkr 2 500 mkr

9 227

883

294

0 mkr Jobbskatteavdrag HUS-avdrag Statlig inkomstskatt

Skatterna i Skåne

Skattebetalarnas Förening JOBBSKATTEAVDRAGET: EFFEKTER AV SKATTESÄNKNINGARNA I SKÅNE Genomsnittspersonen med jobbskatteavdrag i Skåne har fått skatten sänkt med cirka 15 077 kronor om året. Det motsvarar en ”löneökning” på nästan 25 000 kronor om året innan skatt. Personer som jobbar heltid har fått en ännu större sänkning. Den kommun där löntagarna fått störst jobbskatteavdrag är Staffanstorp, följt av Svedala och Burlöv. Totalt sett har skåne fått ungefär 700 kronor mindre i jobbskatteavdrag per person med avdrag jämfört med övriga riket, vilket beror på att riksgenomsnittet dras upp av särskilt Stockholm. De kommuner som fått minst jobbskatteavdrag per person med avdrag är Lund, Kävlinge och Skurup. Totalt skiljer det 1 625 kronor om året mellan Staffanstorp och Skurup. I absoluta tal är det inte överraskande Malmö som får störst jobbskatteavdrag. Totalt får Malmö kommun drygt två miljarder kronor om året i jobbskatteavdrag, medan Sjöbo, Burlöv och Skurup stannar på mellan 139 och 115 miljoner kronor i avdrag totalt sett. TOPPLISTORNA: JOBBSKATTEAVDRAG PER KOMMUN I SÖDRA SKÅNE:
JOBBSKATTEAVDRAG PER PERSON JOBBSKATTEAVDRAG TOTALT

1

Staffanstorp Riket

16 000 kr 15 749 kr 15 700 kr 15 625 kr 15 550 kr 15 545 kr 15 444 kr 15 250 kr 15 088 kr 15 077 kr 15 063 kr 14 935 kr 14 813 kr 14 375 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Malmö Lund Trelleborg Vellinge Eslöv Kävlinge Staffanstorp Lomma Svedala Sjöbo Burlöv Skurup Hela Skåne Riket

2 052 miljoner kr 926 miljoner kr 311 miljoner kr 244 miljoner kr 241 miljoner kr 237 miljoner kr 176 miljoner kr 171 miljoner kr 157 miljoner kr 139 miljoner kr 125 miljoner kr 115 miljoner kr 9 227 miljoner kr 76 306 miljoner kr

2 3 4 5 6 7 8

Svedala Burlöv Trelleborg Lomma Sjöbo Vellinge Malmö Hela Skåne

9 10 11 12

Eslöv Lund Kävlinge Skurup

HUR HAR VI RÄKNAT? - Där inte annat anges använder vi oss av Statistiska Centralbyråns analysverktyg FASIT för att beräkna vad förändringarna av inkomstskatterna sedan 2006 betytt för de boende i Skåne genom att tillämpa 2006 års regelverk på 2010 års inkomstvariabler. - För uppgifter om kommunal ekonomi har vi använt information från Statistiska Centralbyrån och vår rapport ”Välfärd och krishantering i Skåne län”. Foto av Lund: Anton Holmquist & Pauline Gyllengahm Soasta (Licens: CC 3.0)

Skatterna i Skåne

Skattebetalarnas Förening JOBBSKATTEAVDRAGET I SKÅNE: VILKA HAR FÅTT SIN SKATT SÄNKT? Även om snittsänkningen i länet är 15 077 kronor kronor säger det inte hur avdraget fördelats mellan olika inkomstgrupper. Vad får en vanlig löntagare egentligen i avdrag? Här undersöker vi hur jobbskatteavdraget fördelats bland heltidsarbetande i Skåne. Obsevera att pensionärer inte har fått samma skattesänkningar som löntagare och inte räknas in bland heltidsarbetande, något som Skattebetalarnas Förening arbetar för att förändra. Totalt har 53 procent av jobbskatteavdraget gått till personer med en inkomst som är lägre än medianförvärvsinkomsten för en heltidsarbetande person i Skåne (25 926 kronor). När det gäller de heltidsarbetandes inkomster delar vi upp de som jobbar heltid i Skåne i tio lika stora delar (eller ”deciler”) som är ordnade efter den inkomstens storlek, från lägst till högst inkomst. ”Decil 1” är alltså den tiondel som har lägst inkomster och ”decil 10” är den tiondel som har högst inkomster. Bland heltidsarbetande går övre gränsen för decil 1 enligt prognosen för år 2010 vid ungefär 18 500 kronor i månaden, decil 6 (”mittinkomsttagaren”) börjar vid 26 300 kronor i månaden och decil 10 vid 44 100 kronor. Som ni kan se i diagrammet nedan så fördelar sig jobbskatteavdraget relativt jämnt mellan inkomstgrupperna bland de heltidsarbetande. Det beror på att avdraget ”slår i taket” redan i mitten av inkomstfördelningen.

JOBBSKATTEAVDRAG EFTER INKOMSTGRUPP, HELTIDSARBETANDE I SKÅNE (MKR): 800
727 755 762 766 771 776 679

600
584

643

400
377

200

0 Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

Bland deltidsarbetande är jobbskatteavdraget något mer ojämnt fördelade, troligtvis eftersom det finns en mycket stor spännvidd vad gäller arbetstid (1-89% av heltid) i gruppen. Decil 1 går från 0 till drygt 5000 kronor i månaden, medan decil 10 börjar vid cirka 25 000 kronor i månaden.

JOBBSKATTEAVDRAG EFTER INKOMSTGRUPP, DELTIDSARBETANDE I SKÅNE (MKR): 400 359 300 256 277 302

200 179 100 116 135 145 178

234

0 Decil 1
Skatterna i Skåne

Decil 2

Decil 3

Decil 4

Decil 5

Decil 6

Decil 7

Decil 8

Decil 9 Decil 10

Skattebetalarnas Förening JOBBSKATTEAVDRAGET: VAD HÄNDER OM JOBBSKATTEAVDRAGET FÖRSVINNER ELLER KRYMPER? Vad händer då med de boendes i Skånes privatekonomi om jobbskatteavdraget försvinner, eller minskas på olika sätt? De alternativ som förekommit i debatten gäller allt från ett totalt avskaffande av jobbskatteavdraget till att enbart det ”fjärde steget” ska tas bort. Men vad betyder då dessa alternativ i kronor och ören? I tabellen här nedanför visar vi vad ett borttaget jobbskatteavdrag betyder uttryckt i extra månadslöner om året för heltidsarbetande personer i olika inkomstgrupper. Vi visar effekten för en person som tjänar sämre än 90 procent av alla andra heltidsarbetande, för en person som tjänar precis i mitten av inkomstfördelningen (”medianinkomsten”) och för någon som tjänar bättre än 90 procent av alla andra heltidsarbetande. EFFEKTER AV BORTTAGET JOBBSKATTEAVDRAG:
GRUPP BLAND (MÅNADSLÖN) JOBBSKATTEAVDRAGET TAS BORT HELT / ÅR ”FJÄRDE STEGET TAS BORT” / ÅR

Decil 1: Lön 18 500 kr / mån Decil 6: Lön 26 300 kr / mån Decil 10: Lön 44 100 kr / mån Källa: Jobbskatteavdrag.se

15 131 kronor 20 484 kronor 21 048 kronor

2 304 kronor 3 000 kronor 2 868 kronor

För nästan alla heltidsarbetande handlar det alltså om en risk för en ökning av skatten med 15 - 20 000 kronor om året vid ett totalt avskaffande, och om 2- 3 000 kronor om bara ”fjärde steget” försvinner. Vad betyder det då i termer av månadslöner? EFFEKTER AV BORTTAGET JOBBSKATTEAVDRAG I MÅNADSLÖNER (FÖRE SKATT):
GRUPP (MÅNADSLÖN) JOBBSKATTEAVDRAGET TAS ”FJÄRDE STEGET” TAS BORT BORT (I MÅNADSLÖNER) (I MÅNADSLÖNER)

Decil 1: Lön 18 500 kr / mån Decil 6: Lön 26 300 kr / mån Decil 10: Lön 44 100 kr / mån Källa: Jobbskatteavdrag.se

104 % 102 % 71 %

16 % 15 % 14 %

Sammantaget riskerar de flesta i länet mellan att förlora cirka 80 procent av en månadslön om jobbskatteavdraget försvinner. Om bara fjärde steget tas bort förlorar de flesta ungefär en tiondel av en månadslön om året. De med högst inkomster riskerar dock bara att förlora knappt en halv månadsinkomst vid ett totalt avskaffande.

STATLIG INKOMSTSKATT I SKÅNE LÄN:
Den statliga inkomstskatten har inte sänkts de senaste fyra åren, men brytpunkterna som avgör när du måste betala statlig inkomstskatt på 20 respektive 25 procent på din inkomst har flyttats uppåt. I Skåne betyder det att ungefär 9 300 fler personer nu slipper att betala statlig inkomstskatt. Totalt har den statliga inkomstskatten sänkts med 294 miljoner kronor i länet, eller 2 649 kronor per betalande. STATLIG INKOMSTSKATT
SÄNKNING AV STATLIG INKOMSTSKATT ANTAL BETALANDE (CIRKA) 2010* FÖRÄNDRING ANTAL BETALANDE 2006-2010

Skåne Riket

294 miljoner kr 2 165 miljoner kr

121 000 personer 1 018 000 personer

- 11 000 personer - 93 000 personer

* På grund av litet urval redovisas inte enskilda kommuner för statlig inkomstskatt (litet urval per kommun).

Skatterna i Skåne

Skattebetalarnas Förening

HUS-AVDRAGET: VILKEN KOMMUN HUS-JOBBAR MEST?
De kommuner som använt sig mest av HUS-avdraget (d.v.s. de s.k. ROT- och RUT-avdragen tillsammans) per användare i Skåne är Svedala och Sjöbo, följda av Skurup och Kävlinge, medan de minst HUS-benägna kommunerna är Malmö och Staffanstorp. Totalt har invånarna i Skåne HUS-jobbat för ungefär 883 miljoner kronor. Den genomsnittlige HUS-användaren i Skåne har använt något mindre pengar än den genomsnittlige HUS-användaren sett till hela Sverige. ROT- / HUS-AVDRAG PER ANVÄNDARE OCH KOMMUN
SKATTEREDUKTION (HUS) PER ANVÄNDARE TOTAL SKATTREDUKTION (HUS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Svedala Sjöbo Skurup Kävlinge Riket Vellinge Hela Skåne Burlöv Eslöv Trelleborg Lund Lomma Malmö Staffanstorp

16 000 kr 16 000 kr 14 000 kr 12 500 kr 12 235 kr 11 667 kr 11 321 kr 11 000 kr 10 500 kr 10 333 kr 10 286 10 000 10 000 9 000

16 miljoner kr 16 miljoner kr 14 miljoner kr 25 miljoner kr 7 133 miljoner kr 35 miljoner kr 883 miljoner kr 11 miljoner kr 21 miljoner kr 31 miljoner kr 72 miljoner kr 20 miljoner kr 150 miljoner kr 18 miljoner kr

Sett till HUS-avdragets storlek per person som arbetar tillräckligt för att få ett jobbskatteavdrag är Vellinge och Lomma de kommuner som får mest HUS-avdrag per person, med 2 188 kronor respektive 1 818 kronor per skattebetalare. Eslöv, Lund och Malmö är de kommuner som använder avdraget minst, med dryga tusenlappen i HUSarbete per skattebetalare. ROT- / HUS-AVDRAG PER SKATTEBETALARE OCH KOMMUN
SKATTEREDUKTION (HUS) PER SKATTEBETALARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vellinge Lomma Sjöbo Skurup Staffanstorp Svedala Kävlinge Trelleborg Burlöv Eslöv Lund Malmö

2 188 1 818 1 778 1 750 1 636 1 600 1 563 1 550 1 375 1 313 1 161 1 103

Skatterna i Skåne

Skattebetalarnas Förening

KORTFAKTA KOMMUNERNAS EKONOMI : KOMMUNALSKATTEN
Staffanstorp och Lund är de kommuner som sänkt kommunalskatten mest de senaste åren, medan Svalöv, Östra Göinge och Sjöbo har höjt skatten mest. Kävlinge och Vellinge är de kommuner som har lägst kommunalskattesats medan Bromölla har högst kommunalskatt. KOMMUN
KOMMUNALSKATTESATS (TILL KOMMUN OCH LANDSTING) FÖRÄNDRING KOMMUNALSKATTESATS 2006-2010

Staffanstorp Lund Höör Ystad Skurup Burlöv Vellinge Örkelljunga Bjuv Kävlinge Lomma Svedala Hörby Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Åstorp Båstad Malmö Landskrona Helsingborg Höganäs Eslöv Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Svalöv Östra Göinge Sjöbo

29,3 % 31,2 % 31,0 % 30,5 % 30,5 % 30,5 % 28,9 % 29,2 % 31,3 % 28,9 % 29,6 % 30,6 % 30,2 % 31,0 % 32,2 % 31,7 % 31,0 % 30,4 % 30,7 % 30,6 % 31,2 % 30,6 % 30,6 % 30,1 % 30,1 % 30,8 % 31,3 % 30,9 % 29,4 % 31,0 % 30,9 % 31,5 % 30,8 %

⌧0,60 % ⌧0,40 % ⌧0,25 % ⌧0,25 % ⌧0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %

Källa: SCB (2010)

Skatterna i Skåne

Skattebetalarnas Förening

KOMMUNERNAS EKONOMI : UTGIFTSÖKNINGAR PER KOMMUN I SKÅNE
Hur ser då utgiftsbilden i länets kommuner ut? Det senaste årtiondet har utgifterna ökat med ungefär en fjärdedel i reala termer i länets kommuner. För att läsa mer om kostnadsutveckling och kommunal ekonomi i länet, läs gärna vår rapport ”Välfärd och krishantering i Skånes län”. En länk till rapporten finns i faktarutan i rapportens Appendix. TABELL 8: UTGIFTSÖKNINGAR 1997-2007 KOMMUN
UTGIFTSÖKNING PER INVÅNARE

Bjuv Staffanstorp Båstad Hässleholm Kristianstad Åstorp Vellinge Trelleborg Skurup Östra Göinge Ängelholm Lund Eslöv Hörby Svalöv Höör Helsingborg Bromölla Osby Tomelilla Ystad Svedala Lomma Sjöbo Kävlinge Landskrona Höganäs Perstorp Simrishamn Klippan Malmo Örkelljunga Burlöv Genomsnitt

37 % 34 % 34 % 34 % 30 % 29 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 27 % 26 % 25 % 25 % 24 % 24 % 23 % 23 % 22 % 22 % 22 % 21 % 21 % 21 % 20 % 20 % 19 % 17 % 17 % 16 % 16 % 14 % 24 %

Källa: ”Välfärd och krishantering i Skåne län” (2009)

Skatterna i Skåne

Skattebetalarnas Förening

APPENDIX: DECILGRÄNSER OCH RAPPORTLÄNK

DECILGRÄNSER DELTIDSARBETANDE
DECIL INTERVALL TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST / ÅR

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

−63 200 63 200 - 91 800 91 800 - 125 300 125 300 - 152 800 152 800 - 177 600 177 600 - 198 400 198 400 - 215 900 215 900 - 239 800 239 800 - 299 100 299 100 -

DECILGRÄNSER HELTIDSARBETANDE
DECIL INTERVALL TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST / ÅR

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

−222 400 222 400 253 900 275 000 293 900 316 300 340 200 375 000 431 200 528 900 253 900 275 000 293 900 316 300 340 200 375 000 431 200 528 900

LÄS MER OM SKÅNES EKONOMI I VÅR RAPPORT ”VÄLFÄRD OCH KRISHANTERING I SKÅNE LÄN”

I rapporten ”Välfärd och krishantering i Skåne län” från 2009 går vi igenom kostnadsutvecklingen och ekonomin i Skånes kommuner. Vill du läsa mer om kostnadsutveckling, välfärdskostnader och den ekonomiska utvecklingen i länet, hämta rapporten på vår hemsida: http://www.skattebetalarna.se/LinkClick.aspx?fileticket=km4mjWznxmg%3d&tabid=3848&mid=18839

Skatterna i Skåne