You are on page 1of 1

Vek Noc 2012

Mal som tak zvltny sen. Blil som sa so


skupinkou ud k vekej budove. Dao ako chrm,
alebo ako centrlny rad. Vea schodov. Naraz ns
predilo obrovsk nkladn auto a pred naimi
zrakmi do cesty pred budovu vyklopilo nklad hliny
a kamenia. A zmizlo. Doln polovica schodov bola
zasypan po celej rke. udoval som sa, e uom
to ani vemi neprekalo a namhavo sa tverali cez
prekky do budovy na aksi slvnos. Mne to
pripadalo nemon. Rozhodol som sa to zmeni.
V tej chvli sa mi zjavila technika mojich mladch
rokov, frik a vek lopata, akou som v bani
nakladal uhlie. Zaal som odva kamenie a robi
dao ako priesmyk cez vek nsyp priamo do
budovy. Bolo mi smutno, ako to bolo uom
ahostajn a po obidvoch stranch sa napriek
nezmyselnej prekke za kad cenu usilovali dosta
sa na slvnos. Uprostred prce, telo ako z olova,
spoten som sa posadil na naloen frik a som sa
prebudil.
Svoj vekonon pozdrav posielam hlavne Vm,
ktorm sa aj na jar krtia dni, ktor sa zodierate,
namhate, borte s chorobami, s prekkami a ste
v tom sami. Vm, o trasujete cestu do krajiny, o
ktorej sa vm zd, e do nej nevstpite. Vm, o zmierujete, odpate, nenavne hadte
cesty k uom. Odstraujete zranenia, delte sa aj s tm, o by ste mohli poui sami. o
v lske aspo fkate na rany a trpezlivo nesiete bremeno svoje a scitne aj starosti svojich
blnych. Vm, o ste chor, smutn, nespen, odmietnut, o rtate len svoje rany a straty.
Vm, o ste uprostred vekej depresie a krzy nestratili ndej.
Jei to ku koncu preval podobne. Prehral vo vobch. Aj vern priatelia ho opustili. Svoj
hlas dali Barabovi a skonil ako vieme. Napriek tomu ns najviac obdaroval. Poznanm, e
aj nepochopitene tragick a bolestn prbeh me ma zmysel, ndejn vystenie, budcnos
a sta sa darom pre tch, o prdu po ns. Nech je mier v tejto krajine.
elm Vm pekn Vek Noc.