You are on page 1of 1

Èçäàíèå íà

:
Ñîôèÿ, êâ. Ãîðíè Áîãðîâ,
óë. “Õàí Áîãðîâ” ¹22
òåëåôîí: 02 994 64 07
0885 73 30 78
Òàçè ëèñòîâêà å èíôîðìàöèîííà. Â íåÿ ñà îòðàçåíè ïðîäóêòè, ðàçðåøåíè çà óïîòðåáà êúì 01.01.2012

Ôóíãèöèäè
²-âî ïðúñêàíå åêñêîðèîçà

Äèòàí ÄÃ 0,3% (30ã/10ë âîäà);
Ìèêàë Ôëàø 0,3% (30ã/10ë âîäà)

²²-ðî ïðúñêàíå áðàøíåñòà ìàíà (îèäèóì),
ãðîçäîâè ìîëöè,
õîáîòíèöè, ëîçîâà êðàñòà

Øàìïèîí/Ôóíãóðàí 0,15% (15ã/10ë âîäà);
Áîðäî Ìèêñ 0,5-0,6% (50-60ã/10ë âîäà);
Àðäåíò 50ÑÊ 0,02% (2ìë/10ë âîäà);
Òîïàç 100ÅÊ 0,02% (2ìë/10ë âîäà);
Ôàëêîí 460ÅÊ 0,03% (3ìë/10ë âîäà);
Ôîëèêóð 250ÅÂ 0,04% (4ìë/10ë âîäà);

Ëåòîðàñò 10ñì
²²²-òî è ²V-òî ïðúñêàíå áðàøíåñòà ìàíà (îèäèóì),
ìàíà,
ãðîçäîâè ìîëöè,
àêàðè

Àðäåíò 50ÑÊ 0,02% (2ìë/10ë âîäà) +
Êîðñåéò Ð ÄÔ 0,25% (25ã/10ë âîäà);
Ðèäîìèë Ãîëä 0,25% (25ã/10ë âîäà) +
Øàâèò 25ÅÊ 0,01% (1ìë/10ë âîäà);
Äðàãî 76ÂÏ 0,16% (16ã/10ë âîäà) +
Ëåòîðàñò Òîïñèí Ì 70ÂÏ 0,1% (10ã/10ë âîäà);
20-40ñì Øàâèò 72ÂÄÃ 0,2% (20ã/10ë âîäà)

V-òî è V²-òî ïðúñêàíå áðàøíåñòà ìàíà, ìàíà,
ñèâî ãíèåíå,
ãðîçäîâè ìîëöè

Èíñåêòèöèäè/Àêàðèöèäè

Áè 58 0,15% (15ìë/10ë âîäà);
Íóðåëå Ä 0,05 -0,75% (5 - 7,5ìë/10ë âîäà);
Ñàíìàéò 20ÂÏ 0,05% (5ìë/10ë âîäà);
Îìèò 57Å 0,1% (10ìë/10ë âîäà);

Ðåëäàí 40ÅÊ 0,12% (12ìë/10ë âîäà)
Íèñîðàí ÅÊ 0,05% (5ìë/10ë âîäà);
Îðòóñ 5ÑÊ 0,05% (5ìë/10ë âîäà);
Îìèò 57Å 0,1% (10ìë/10ë âîäà);

Áîðäî Ìèêñ 0,5-0,6% (50-60ã/10ë âîäà)
Åêëåð 49ÂÃ 0,05% (5ã/10ë âîäà);
Øàâèò 72ÂÄÃ 0,2% (20ã/10ë âîäà);
Êóàäðèñ 25ÑÊ 0,08% (8ìë/10ë âîäà)
Öúôòåæ

V²²-ìî è V²²² ïðúñêàíå áðàøíåñòà ìàíà, ìàíà,
ãðîçäîâè ìîëöè

Êîðñåéò Ð 0,25% (25ã/10ë âîäà) +
Àêîèäàë ÂÃ 0,3%(30ã/10ë âîäà);
Òîïàç 100ÅÊ 0,02% (2ìë/10ë âîäà) +
Ìèêàë Ôëàø 0,3% (30ã/10ë âîäà);
Ôàëêîí 460ÅÊ 0,03% (3ìë/10ë âîäà) +
Ôîðìèðàíå íà Âåðèòà ÂÃ 0,2% (20ã/10ë âîäà);
÷åïêàòà Êóàäðèñ 25ÑÊ 0,08% (8ìë/10ë âîäà)

²Õ-òî ïðúñêàíå ìàíà, ñèâî ãíèåíå,
ãðîçäîâè ìîëöè

Çàòâàðÿíå íà
÷åïêàòà

Äåöèñ 2,5ÅÊ 0,04% (4ìë/10ë âîäà);
Âàçòàê Íîâ 100ÅÊ 0,02% (2ìë/10ë âîäà);
Åôöèìåòðèí 10ÅÊ 0,04% (4ìë/10ë âîäà);
Ñóìèöèäèí 5ÅÊ 0,025% (2,5ìë/10ë âîäà

Øàìïèîí/Ôóíãóðàí 0,15% (15ã/10ë âîäà) +
Òîïñèí Ì70 0,15% (15ã/10ë âîäà)
Åêëåð 49ÂÃ 0,05% (5ã/10ë âîäà);
Òîïñèí Ì70 0,15% (15ã/10ë âîäà) +
Åëåêòèñ 75ÂÃ 0,2% (20ã/10ë âîäà);
Äðàãî 76ÂÏ 0,16% (16ã/10ë âîäà) +
Òîïñèí Ì 70ÂÏ 0,1% (10ã/10ë âîäà);
Òîïñèí Ì70ÂÏ 0,15% (15ã/10ë âîäà) +
Áîðäî Ìèêñ 0,5-0,6% (50-60ã/10ë âîäà);
Øàâèò 72ÂÄÃ 0,2% (20ã/10ë âîäà);
Êóàäðèñ 25ÑÊ 0,08% (8ìë/10ë âîäà)

Õ-òî ïðúñêàíå ìàíà, ñèâî ãíèåíå

Èçáèñòðÿíå íà
çúðíîòî
Åêëåð 49ÂÃ 0,05% (5ã/10ë âîäà);
Øàâèò 72ÂÄÃ 0,2% (20ã/10ë âîäà);
Ñóè÷ 62,5ÂÃ 0,08% (8ã/10ë âîäà);
Êóàäðèñ 25ÑÊ 0,08% (8ìë/10ë âîäà)

XI-òî ïðúñêàíå ñèâî ãíèåíå,
îñè

Äåöèñ 2,5ÅÊ 0,04% (4ìë/10ë âîäà);
Êàðàòå Çåîí 0,03% (3ìë/10ë âîäà);
Åôöèìåòðèí 10ÅÊ 0,04% (4ìë/10ë âîäà);
Âàçòàê Íîâ 100ÅÊ 0,02 (2ìë/10ë âîäà)

Óçðÿâàíå
Òðåòèðàíèÿ ïðè ïîÿâà íà
ñèìïòîìè íà õëîðîçà

Ñåêâåñòðåí - ïî÷âåíî
10ã/ëîçà (ïðè ëåêà õëîðîçà); äî 40ã/ëîçà (ïðè ñèëíà õëîðîçà)
Ëàêòîôîë Fe - ëèñòíî
Õëîðîçà 0,7% äî 1% (îò 70 äî 100ìë/10ë âîäà)

àêàðèöèä
ñèñòåìåí ôóíãèöèä
ëîêàëíî-ñèñòåìåí ôóíãèöèä
êîíòàêòåí ôóíãèöèä
èíñåêòèöèä
Ïðåäè ïðèëàãàíå íà ïðîäóêò çà ðàñòèòåëíà çàùèòà, âíèìàòåëíî ïðî÷åòåòå åòèêåòà è ëèñòîâêàòà è ñòðèêòíî ñïàçâàéòå óêàçàíèÿòà íà ïðîèçâîäèòåëÿ!