You are on page 1of 2

မမ ဘဘတတကမက ဘမျျပသငင ငတတင စက(၁ဝ)ခခနင “

လလ ေေတတမမမမက ကကက ယယ ယမက ေဘတတကကက ေေအ
ကကစကဆတယယ နယထထက တစစယ နယ ဒမမ မဟကတယ
တစစယ နယထကကက ုေေေျပခထယ ဖလ ၾကမယယ ထငက တယယ။ သသမမ ဖစစထ ယ ကတၽနယေတကက ႔က မက ေဘတတကကက
ဒမစကတတကကက ထေပပ ေျပ
တဘထ နလညယေပၾကေရအငယ .. လလ ႔ဘဝက တကက ေေတငယ တလနယပတယယ။ ကကက ယယ ယနန ေေဘက
ေေတဆမမမေကသခမငယ၊ ခမစ စူခင စူ၊ သလ ငယယမငယတတကကက တနနကုထသငယ ယပတယယ။ ဆန ေကရတသမမ သလ တကက ႔က သငယ ဘ
ယ ဝမမ
ဘယယေလေကက ရပၾကငယ သက တမမမေကမျဖစက စနထ႔။ မက ေဘတတကကက ရကက ေေေသလစပ။ သင ငအမမ ပထလကပပုပယ သလ တကက ႔က
သငယ ယကကက စခငယ ယလ
တနက ု႔ အသငယေ္က ေမ ေနပတယယ။ မက ဘရထ ႕ရစငယ ငယဟသငယ ယအတတကယ ေေလၿငက မ္အရပယ
ထဝရနခကက ရဆက ပမက ယဖစက တယယ။
(၁) အငယ ပ! အငယ ပ! သက ၿပမ … အရမယရပစပထ!
(၂) ကက စၥရမကေေသလ? မရမကရငယ ဖကနယ ေခမတမယယ !
(မက ေဘတတဖကနယ ဆကစ စကပခမငန ္ ေကသကစ ကယျဖစပက မယ မ
ယ ယယ။ သလ တကက ႔ရထ ႕ရတည္ ယမယ ကကု ကတၽနယေတကက ႔ နလညယေပသငယ ယပတယယ။
ဖကနယကကကခမဖကက႔ပထ ေမလပနထ႔)
(၃) ေေေျပရင ပညယ နလညပ မ
မ ဟကတကဘလ။ ေမမပနထ႔ေတ!
(၄) မလက ပက နထ႔လကက ႔ အထပပပယေေျပထရကစ နထ႔… .. လက ပပတတတကလညယ ေမကငယ ဘလ။
(သလ တကက ႔အငကနထ႔မမမ ေမတထယ အလက ပကက ုလက ပစထ အခ

ကတၽနယေတကက ႔က ဂရက တစကက ကက ထ ႔ သလ တကက ႔ကကက မလက ပနက ု႔တတယယ။ ဒပမထယ ဒဟ
သလ တကက ႔အသန ေကမဝငယ ေတၾကငယ သလ တကက ႔ကကက ခန စစပတယယ )
(၅) ဟ.. ေေေဖဖ၊ ေေေမမတကက ႔နညယက ေေခတစ ုနနၿပမ ။
(မက ေဘတတရထ ႕အႀကန ဉ
ဏက ကတၽနယေတကက ႔အတတကယ အသန ေကတညယ ခယ မငပ မ တညယ လ
ယ က မယမယ ယယ ။ ဒပမထယ
ဒမထကက ထင ု႔ေကငယ
ပက
တထယစကကကက ကတၽနယေတကက ႔ေေျပသငယ ယပတယယ )
(၆) သအခနယ ကကက မရမငယပနထ ႔လကက ႔ ေေေျပထရကက ထ ႔ အခကေေတၾကညယ ယ ပစၥညယတတရမေမတတ႔ေတ
ဘလ။

(ကကက ယယ ယအခနယ ကကက ကကက ယစ က ုင္ ငယမ တက ေေကငယ ပတယယ။ မရမငယခမင္ငယ သလ တကက ႔ရထ ႕ေစတနကကက ေေတ ေမစကပနထ႔ ) (၇) သဘစမယယ က ုတ သသက တယယ။ ဟငယ တတ ထညယ ယထညယ ယေမပနထ႔ေတ ! (ကတၽနယေတကက ႔အျပနုကက ေေစငယ ယေေမမ ေမနၾကတထယ မက ေဘတတက သလ တကက ႔ရထ ႕ေမတတ၊ သလ တကက ႔ရထ ႕ဂရက စကက ကပ တတကကက ကတၽနယေတကက ႔အတတကယ အထလ စမ မနထတထယ ထမငယ ဟငယ တတထထ ထညယ ယခမကပၾကတယယ။ ဒကကက ကတၽနယေတကက ႔က ဆက တယကတယၿငက မယၿငက မကထ႔ လကယန လကက က္န ေကပပထ ) (၈) ဒမဟငယ ကမနယေတတကကက မစပနထ႔လကက ႔ မမ ထရကက ထ ႔ စကကကက နေမထင ငူ! (သလ တကက ႔ရထ ႕ တစ က စ ယ ေခတၽတ လတထယ အကမငယ ယေေတတ ေေေျပ ငယလထရခကက တယယ။ ဟငယ ခမက္ငယ တစက ပပခမကနကု႔ အႀကန ေေပတက ပကက ေေကငယ ပတယယ ) (၉) သ ကကက ယယ ဘ ယ သကကက ယယ ခမငယ ယခမကနယၿပမ လက ပစတစယယ။ တဗမစယေတကယေတကယ ေမေျပနထ႔ .. နကကက ၿငမ တယယ။ (၁ဝ) ဒမ ပစၥညယတတ မယလ ေေတပဘလ ဆကက ဘဖစပက ု႔ ဒမမမပနေကထေရသတလထ ! (မက ေဘတတက ကတၽနယေတကက ႔နထ႔အတလ ႀကမ ပငယလခထယ တထယ အရတတကကက သက မယထခမငတ စ ယၾကတယယ။ သလ တကက ႔သက မယထတတတ တစကကမန ေ ပ က ပညယ ယေေနပစ… ေေနငစခမကနပ မ ကတၽနယေတကက ႔ေကလဘဝက ဝတယထ တ ယ ထယ အဝတက စတတကကက ကတၽနယေတကက ႔ေတတ႔မက တထယအခကတၽနယေတကက ႔ဝမယသၾကညယၾကဥမ မယယ မဟကတက လ !) Credit : ငယ ငယေစန .