You are on page 1of 3

PENDIDIKAN MORAL

Pekerja-pekerja lelaki Islam Syarikat Harmoni tidak berpuas hati kerana pihak majikan
tidak membenarkan mereka waktu rehat selama satu jam sehari.
a) Berikan tiga nilai yang patut diamalkan oleh pihak majikan Syarikat Harmoni ini.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
( 3 markah)
b) Berikan maksud salah satu nilai di jawapan (a) di atas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
(2 markah)
c) Nyatakan tiga tindakan yang sepatutnya diambil oleh para pekerja untuk menunjukkan
rasa tidak puas hati mereka kepada majikan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________
(3 markah)
d) Terangkan 3 kesan akibat daripada perbuatan mogok oleh pekerja kepada syarikat.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
(3 markah)

.

jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Kebebasan beragama ii. (1m + 1m) iv. (1 m) (d) i. Menubuhkan dan menyelenggarakan yayasan agama masing-masing. (2 m) iii. Melaporkan kepada Kementerian Sumber Manusia/ Kesatuan Sekerja (1 m) ii. menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. Menghormati. Menganut dan mengamalkan tuntutan agama masing-masing. (1m + 1m) iii. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Berhak mengurus hal-ehwal berkaitan agama. (1 m + 1m) (pilih mana-mana 2 jawapan) .Skema Jawapan 1 (a) (b) i. Bebas menjalankan kerja-kerja mengembangkan agama di kalangan mereka. Menghantar surat saman/ surat menyuarakan ketidakpuasan hati kepada majikan. (2 m) ii. Melindungi hak pekerja iii. Mematuhi peraturan dan undang-undang (1 m) (1 m) (1 m) Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. (2 m) ( mana-mana satu) (c) i . Mengadakan rundingan dengan majikan (1 m) iii. (1 m + 1m) ii.