You are on page 1of 2
Heft 64 C ug Aner B | - “095 | CERERE DE INREGISTRARE IN/RADIERE DIN Nroperater ge | REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITAR: dale cu cancter eo | ‘A. CERERE DE INREGISTRARE B, CERERE DE RADIERE oO [DATE DE IDENTIFIGARE A CONTRIBUABILULUI Persoana impozabila & Persoana juridica neimpozabil DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIGUABILULUT DENUMRENUME PRENUNE | QUCU) AROTAN COO Ge IREGISTRARE IN SOOPURI OE TVA RO COO DE IDENTIFIOARE FISCALA Talé "TARA DE REZIBENTA ROME JODET LAR GES [SECTOR STRADA Lexgectri/ NR, er | 7 [ae | +] cooposta | (7eq32 cs FAR EMAL : "DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUUREPREZENTANTULUI FISCAL | DenumiRE /WONE, PRENUME | GEOLEESCU ACE XANARIAA ‘COD DE IDENTIFICARE FISCALA. TaetFfeyz lel] DOMICHLIUL FISCAL [qua Aces PiTesT7 S7e, CxeRcici , RL Bee SC. € ET APE coppagran | 1104 32. [tern | Ov22eacce? | | FAX [ema =i | Tn tomes peniorn58 in Logs 9 S710 pind Cedul fazl,cu mode gi comple | tere, seta | A scree ge Opaaiv Torta parts open TCO po Si tron al ester. ‘4 Deciar pe propria réspundere c3, la data depuneril prezontei, asociati si administrator! sunt parsoanele din Anexa Is cereres ce inrogistrere. 18, Raciorea din Regist Operatoriorintracomunitarh Sub sanctiuite aplicatefoptl de fas a acto pubic, dectar ed datele inscrise fy acest formar —____________suatcorscte si completa NE _ABZIAR ADFULA(S TR A: j [Sempra £ So comploteaz’ de porsonalel organuiul fiscal ‘Grgan seal [pata inwgisiare |] Cod MEP 121301 40.1t7r0 Anexé la Cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari Nr. 1 (eae DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUL [peNUMRENOME,PRENUME [BUCO (RARE IN SCOPURIDE TVA GOD DE 1953 Sletetst 1 TARA DE REZIDENTA 1 Ube CEES | SECTOR OCALITATE. Pre —} STRADA ExERCITIU aoe | ed sc [e_| ET {Tar |} | coorosrat | “LEFON 244 EPOS PE (ewe 1 I DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUUREPREZENTANTULUI FISCAL DENUMIRE /NUME: PRENUME | GECEGESEU EXAR ARI AA DIB | [G0 DE IGENTIFICARE FISCALA zrateloiz lel ers FIC [BoMPciLive FISCAL MPT TOR ALE 3, PUCESTT EET Ag! TELEFON, CFL SCOCOT C08 ROSTAN bene { Gaia ADMINISTRATOR te | Home ‘Data ions pasier Nurnind Ge | God ge denateore | Oomcrursecy Th | pronumerserumce | trogsare infra de statics | Foals socal 7_[hucu ANBidey _|'2.20.(9 44 fous meses, Piten| 9201COSUIE ( RVCUREDIT, SECS} eee TASOCIAT! Ne. | Sue, Data qileculrayieril Numan de ] Cod de identficare ] Domiciia'sede Ci | prenumerOonumire | inrogistrre in ara de stablice | fiscal soca! - - | Anexez la prezenta certificatele de de cazie cazier. er judiciar ale administratorilor gi asociatitor , | precum si urmatoarele documente: EMPUTERH CIE ‘Sub soneftunile splicatefaptei de fais in acte publica, dacar ¢@ datele inserise in ‘acest formular sunt corecto $i omer F Nomele personel caro fen cararas hue _Aneae aaa, (fea CA ee cS ——n a ae [Sree Nomar irvogaleme Data inregistare | “Se complotsazs de porsonslul orgarwihd fiscal Name e persoane care a veriioal