You are on page 1of 8

AP IE>MOI:

116}12016

TO EIPHNQ.f).IKEIO AE>H NQN

L:uyKpor~8~K

A~f.J~Tplo

arr6 rov AIKaar~ rou E1p~voo1KEfou A8~vwv, E 1p~voofK~

narravay1wrou, rov orrofo 6p1a ~ np6opo~ rou Tplf.JEAou ~

l:uf.J~ouAfou A1ofK~a~~

rou E 1p~voo1Kfou A8~vwv KOI T~ f pOf.Jf.JOTa BamAIK~

KWTOUAO.
L:uvopfaa O~f.J6ma oro aKpoar~p16 rou r~v 05fl 0Krw~pfou 2015 y1a va
OIK001 r~v urr68a~ 1-JETO~u:
Tl') ~ QVQKOlTTOU Oa ~ : Xpuaave~~ au~.
ytvo~

06owpou

Kwvaravrfvou N1v6rrou,\ou, KOTOfKou A1yaAw,

roupOOIJIXOA~,

orrofa

TO

rrapaara8~K

010 rou rrA~pE~ouafou r~~ OIK~y6pou Awvfoa ITOIJOU.


TrJ ~ Ka9' 11~

11 avaKon(j: Avwvuf.J~~ rparr~1K~~ Tmpfa~ f.J r~v

rrwvuf.Jfa TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS ANONYMH ETAIPEIA KOI


TO

OlaKpiTIK6 rfr,\o EUROBANK ERGASIAS, rrou OpU1

ar~v A8~va ,

VOf.J[f.JW~ KTTpOOWTTOUf.JV~~~ ~ OTTOfa rrapOOT08~K 010 T~~ TTA~p~ouafou T~~


OIK~y6pou AKpl~~~

navouaorrou,\ou.

H avaK6rrrouaa
TTOU

KOTOT8~K

~~Tf

VWTTIOV TOU

3847/1 0905/05-12-2014,

OEKT~ ~

va yfv1

arr6 27-11-2014

lliKOOT~pfou

OTTOfa

Vypa<p~

OTTOfa~ TTpOOOIOpfOT~K OIKOOIIJO~ OUT~


AKOAOU8~0 ~ au~~r~a~ 6rrw~

OUTOU, f.JE

avaKorr~ T~~.

OU~OVTO

Op18f.JO

OTO TTIVOKIO (BA-18), KOI

TTOU ava<ppTOI OT~V OPX~-

ava<ptpETOI ora rrpaKnKa.

MEAETHL:E TH AIKOfPA<l>IA
l:KE<l>THKE KATA TO NOMO

T~~

Elpr]VOOIKElOU A8r]VWV acrKf)8rjK VO!JOTUTTO KOI q .mp68c.apa (ap8po 632 rrap.

1 Knof..n) ( rrfoocrrJ 01arayrl<; lTI\r]pW!Jrl<;, acrKrJcrrJ avaKOTTrl<; 1-JE rrfoocrrJ crTrJV


Ka8' r]<;), ap!JOOfw<; 0 1crayTat, y1a va O"U~r]Tr]8f EVWTTIOV OUTOU TOU
~IKacrTr]pfou

1-JE Tr]V rrpocrrlKoucra TaKTIKrl OlaOIKacrfa, Tr]<; 01a<popac; Tr]<;

arratTrlOW<; (cru~J!3acrr] XOPrlYr]Or]<; oavEfou), ap8po 632 TT. KnoM. nptrr1,


ETTO!JEVW<;, va yfv1 TUTTIKO 0KTrl Kat VQ pUVrj8f r] VO!JIKrl Kat OUOIOOTIKrl
!3aat!JOTr]TO TWV A.6ywv Tr]<;.
Arr6 TO

cruvouacr~J6

Twv ap8pwv 632 rrap. 1, 633 rrap. 1, 623, 624 rrap.

1, 626 rrap. 1 Kat 2, 628 Kat 629

KnoA~

rrpoKUTTT1 6n Kup1o

avnKEf~JEvo

Tr]<;

ofKr]<;, rrou avofyTal 1-JE Tr]V avaKOTTrl Kma 01arayrl<; rrA.r]pW!Jrl<;, fvat TO Kupoc;
auTrl<; Kat 6x1 r] 01ayvwar] Tr]<; arrafTr]Or]<; y1a Tr]V orrofa Ki568r]K r] Olaravrl Orav A.6yo1 avaKOTTrl<; Efvat OlaKw"AuTIKE<; rl arroai30T1KE<; Tr]<; arratTrlOEW<;
OUTrl<; EVOTQ01<; TOU QVQKOTTTOVTO, r] 01-JUVQ TOU OOV10Trl - KOTO TOU OTTOlOU r]
QVQKOTTrl -

TTp10pf~Tat

OTr]V apVr]Or] TWV IOXUPIO!JWV TOU QVQKOTTTOVTQ Kat

Tr]V rrpo!3o"Arl QVTVOTOOWV, TTOU rux6v urrapxouv (An 433/2000 EA.Mvr]

41 .1596, An 1870/1986 EA.MvrJ 29.281 ).


Av r] avaKOTTrl EX1 aaKr]8f E!Jrrp68Ea~Ja Kat VO!JI!Ja Kat 01 A.6yo1 Tr]<; Efvat
VO!JI!JOI

Kat

!3aat!JOI,

TO

OIKOOTrlPIO OKUpWV1

Tr]

OIOTaVrl TT"Ar]pW!Jrl<;,

Ola<popETIKO QTTOppfTTT1 Tr]V QVQKOTTrl Kat ETTIKUpWV1 Tr] OIQTOYrl TT"Ar]pW!Jrl<;.


Arr6 TO auvouacr!J6 TWV avw

OIQTQ~WV

rrpoKurrn:l OTI QVTIKEl!JEVO Tr]<; OlKr]<;

TTOU 10pUTQI 1-JE Tr]V QVQKOTTrl KOTO Tr]<; OIOTaVrl<; TT"Ar]pW!Jrl<; EfVat TO yKupo rl
IJr] Tr]<; . KOOOW<; Tr]<; TAUrafac;. LUVTTW<; IOXUPIO!JOl TTOU avayovTal 0
myVO!JEVr] arr6 Tr]V EKOOOrJ Tr]<; 01mayrl<; rr A.r]pW!Jrl<; arr6ai30r] Tr]<;
arrafTr]Or]<; OEV 1-JTTOpOUV va OTTOT"AOOUV A.6you<; Tr]<; QVQKOTTrl<; QUTrl<; OUT va
TTpOTa8ouv 1-JE OTTOIOOrlTTOT Tp6rro OTr] OXETIKrl OfKr], a<pou

OpiO!JOU OEV

UTTrlPXOV KOTO Tr]V EKOOOr] Tr]<; OIOTaVrl<; TT"Ar]pW!Jrl<; Kat apa OEV Efvat A.oyiKW<;
Ouvar6v va ETTIOpouv OTO yKupo Tr]<; KOOOEW<; Tr]<; (An 538/1994

~EE

1995.76).
Kara Tl<;

OIOT0~1<;

TWV rrapaypa<pwv 1 KQI 3 TOU ap8pou 1 TOU N.

~--1--

J{J

2 puMa roc; un' api91J.:f

128/1975,

TIOU

/2016 ano<paoWC TaKTIKric; OIOOIKaofac; Tou E1pnvoo1Kfou A9nvwv

a<popa

TpOTIOTIOftlOtl

KOI

OUIJTIA~pWOtl

010Tcl~WV,

ava<pEpOj.JEVWV OTtl AEITOUpyia TOU XPtliJOTOOOTIKOU OUOT~j.JOTO~, OTIC TO ETO~


m~aMTOI

1976

EIO<popa, TIOU ~apUV1 TO TrclOtl~ <pum:w~ TIIOTWTIKQ

IOpUj.JOTO TIOU AEITOUpyouv OTtlV El\1\aOa, UTIEp TOU KOIVOU 1\oyapiOOj.JOU YIO
T~V ETIIOTpO<p~ 0 E~OVWYIKE~ ETIIXEip~01~ OIO<p6pwv TOKWV.

0 1\oyapiOOj.JO~

OUTO~ O~j.JIOUpy~8~K OT~V Tparr~0 El\1\aOO~ KOT' E<pOp!JOY~ T~~ orr6


IJETO~u

1962

TWV T porrE~wv

OUIJ~Oo~~.

orrofo

EyKpi8~K

19-03T~V

IJE

1265/12/1962 arr6<pao~ T~~ NOIJIOIJOTIK~~ EmTporr~~~ Tporrorro1~8~K 0 KOI


OUIJTIA~pw8tlK
EyKpf8~K

30-01-1969 OIOTporrE~IK~

orr6

OUIJ~oo~,

rrou

j.JE T~V 1520117/18-02-1969 OTTO<j)OO~ T~~ fOIO~ ETIITpOTI~~- H


OUT~

10<pOpa

T~v

IJE

~OpUV1

TIQO~~

TO

<pUOEW~

TIIOTWTIKcl

IOpUj.JOTO

TIOU

AEITOUpyouv OTl'"JV EAAOOO, OUj.JTIEpiAOj.J~OVOj.JEV~~ KOI T~~ Tparr~0~ T~~


El\1\aoo~

KOI avtpxnm o rrooooT6 tva Errf T~~ XIAiOI~ ET~oiw~, Errf TOu IJEOou

n~oiou Ulj.JOU~

TWV VT6~ EKaoTOu ~IJEpol\oyloKou tTOu~ IJ~VIofwv UTTOAofrrwv

TWV xop~yOUj.JEVWV urr' OUTWV TTOO~~ <pUOW~ oovfwv ~ TIIOTWOWV,


TTEpiAOj.J~OVOj.JEVWV
b~j.JOOIO, TTA~V

KOI TWV TIIOTWOEWV rrpo~ Tparr~0, W~ KOI rrpo~ TO

TWV EVTOKWV ypOj.Jj.JOTfWV. H EIO<popa OUT~ O<pfATOI TTEpOV

Twv ouv<lj.J1 T~~ arr6 19 MopTiou 1962, IJETa~u rwv TparrE~wv OUIJ~aaEw~,
au!Jcpwv~81awv
OT~V

1acpopwv (OMn 35/1997 El\Mv~ 38.1997.1530). E~al\1\ou,

rropaypo<po 2 TOU ap8pou 22 TOU N. 2515/1997 (<l>EK A' 154), TO orrofo

pU8j.Ji~1 TO ~~T~j.JO T~~ JOIO~ EIO<popa~ OTI~ TTEpiTITW01~ TWV Oavfwv TTOU
XOP~VOUVTOI OTTO TO TIIOTWTIKO IOpUj.JOTO TOU ~WTp1KOU opi~ETOI 6n:

EIO<popa OUT~ (EVVO[ TOU N. 128/1975) Tri~OAATOI KOI Tri TWV OOVEfWV 0
OpOXIJE~ KOI OUVclAAOVIJO KOI TWV IOOOUVOj.JOU OTIOTEAEOj.JOTO~ OUj.J~OOEWV

OTIO TIIOTWTIKO IOpUj.JOTO TOU E~WTEp iKOU TTpO~ <pUOIKO ~ VOj.JIKO TTpOOWTIO
TIOU EfVOI UTIDXP0 rrpo~ UTIO~OA~ <pOpOAOVIK~~ O~AWO~~- LT~V TIEpfTITWO~
auT~

urr6xpo~

y1a

T~v

aTT6ooa~

T~~

Ev

l\6yw

Ela<popa~

Eivm

oavEIOOOTOUIJEVO~ . ATT6 T~ aa<p~ ypOIJIJOTIK~ 0 1 murrwa~ Twv avwTtpw


01ara~wv

aa<pw<; auvayna1 6n

avwTtpw Ela<popa TOU N. 128/1975 ~apuv1

TO K08 fOOU~ TIIOTWTIKO IOpUj.JOTO TTOU A1T0Upyouv OT~V EAAOOO KOI 0


Kaj.Jfa

rrEpfrrTwa~

auvaynm

KaT'

Touc;

apx~v

oavIOA~TTT~

OTTO

T~V

iOIO

TTEAaT<; auTwv.
T~

YPO!Jj.JOTIK~

TouTO

a~iaaTa

OIOTUTIWO~

TWV

rrapaypa<pWV 1 KOI 3 TOU ap8pou 1 TOU N. 128/1975, OT~V OTIO[a p~TO

opf~Tal

OTJ: TTII3clt.f,TQI 1CJ<p0pcl TTOU 13apUV1 Ta

TTclCJr]~

<pUCJEW<;; TTICJTWTIKcl

10pu1Jara urrp rou KOivou t..oyaplaCJIJOU .. ., Or] A. rouro Kar'


cra<p~V1a
opf~1

apx~v

IJE

rrpoKUTTT1 arr6 Tr] XPrJCJJIJOTTOIOUIJEVr] 01arurrwcrr] rou v61JOU, rrou

6r1 urr6xpol y1a TrJV Ev t..6yw 1CJ<popa Efvm ra mcrrwr1Ka IOpuiJara.

np6KE!Ta! 0 TTEp! rj8Ef.TJIJEVr]<;;

VOIJ08TIK~<;;

pu81-JICJf}<; Ka! OXI lTEpf yvrpfou

KEVOU, TTOU Sa OIKOIOAOVOUCJ IJE avat..oyr] EPIJr]VEfa Tr]<;; avw

OlclTQ~r]<;;

Tr]

IJETaKUAICJr] Tr]<;; EV f..6yw EICJ<popa<;; CJTOU<;; OOVEIOOOTOUIJEVOU<;;, a<pou CJTI<;;


TTEpiTTTWCJ1<;; TTOU 0 VOj..J08ETr]<;; 8EAr]CJ TOUTO, TO opfs1 pr]Tcl, OTTW<;; CJTr]V
TTEpfTTTWCJr] Tr]<;; rrap. 2 TOU ap8pou 22 TOU N. 2515/1997, IJE Tr]V OTTOfa
KOTOI30A~<;;

TTII3clAATal r] UTTOXPEWCJr]

Tr]<;;

EICJ<popa~ OUT~~

KQI CJTQ TTICJTWTIKcl

IOPUIJOTa TOU ~wrp1KOU, 6rrou opf~Tal pr]Tcl 6TJ: CJTr]V TTpfTTTWCJr] auT~
urr6xpo<;; y1a Tr]V arr6oocrrJ

Tr]~

v t..6yw 1CJ<popa<;; fvm o oav1ooorou1Jvo<;; .

H UTTOXPEWCJr] Or]A. QTTOKAEICJTIKcl KQI IJOVO TWV TTICJTWTIKWV 10pUIJclTWV TTOU


AEITOUpyouv CJTr]V Ef..f..aoa y1a Tr]V KOTOI30A~ T~<;; EV f..6yw EICJ<popa<;; TOU N.
128/1 97 5 KOI r] OTTOy6pEUCJr] T~<;; IJETaKUAICJr]<;; T~<;; EV f..6yw EICJ<popa<;; CJTOU<;;

oavJooorou1Jvou<;;, rrpoKUTTT1 cro<pECJTara KOI Kar'


avw

OlclTO~r] T~<;;

ovriOiocrrot..~

orr6 Tr]V w<;;

rrap . 2 TOU ap8pou 22 TOU N. 2515/1997 (E<pA8 5253/2003,

nnpA8 1119/2002, E1pA8 2874/2004 OOr]IJ.).


Ka1 !3!3010, EJVOI OUVOT~ r] 010 CJUIJI30CJW<;; OVclAr]4Jr} EK IJEpOU<;; Tpfrou
TTPOCJWTTOU Tr]<;;

CJXETIK~<;; UTTOXPWCJW~

va yfv1 t..6yo<;; y1o

avaoox~

(361 471 ETT. AK), OIJW<;; OEV IJTTOp1


I

xptou<;; CJTr]V TTpfrrrwcrrJ

aur~,

a<pou arranfTm

cruiJI3ocrrJ IJEra~u rou oav1CJT~ (T parr~o Et..t..aoo<;;) Kal rou TpfTou,


y1a

arrt..~

OITIWOr]~,

urr6CJXCJr] f..U8pwcrw<;; (478 AK). H CJUIJI30CJr]

our~

ot..t..a

1J6vo

61-Jw<;; fvm

CJ ovrf8CJr] IJE Tr] CJWpEUTIK~ ~ Tr] CJTpr]TIK~ avooox~ xptou<;;

(1Ewpyi60r]<;; Arr6crTot..o<;;, Evox1K6 ilfKmo, IVIK6 IJEpo<;;, cr. 444, Kpr]TIK6<;;, CJ


AK lwpyicl0r] l::ra86TTOUAOU, ap8po 478, ap. 2) CJ Kcl8 TTEpfTTTWCJr] 0
urr6K1TaJ CJ t..yxo IJECJW Twv yVIKwv pr]Tpwv rou AK, 1ofw<;; Tou 174 Kal 281
AK (l3f...

l::To86rrout..o~

TTpfTTTWCJr]

Tr]~

CJ AK lwpyi60r]-l::ra86rrout..ou. 361 AK) . 'ETm, CJTr]V

EICJ<popa<;; TOU N. 128/1975 r] CJUIJ<pWVlO AU8pWCJW<;; fv01

6Kupr] ov Ov rrpoi3MTTTOI orr6 Tr] CJUIJI30CJr] onfo (causa) mo6crw<;;


(acqurirendi, credenti)

w~

rrpo<;; Tr] cruyKKPIIJEVr]

rrapox~

(l3f... norravTwvfou,

IVIKE<;; Apx<;;, 1983, cr. 280) (l3f... IJE af..Ar"J omot..oyfo w~ rrpo~ Tr] 81-JEAfwcrrJ

3 <puMo TrJC urr' ap19JJ.

}tJ /2016 arro<paowc TaKTIKTic OIOOIKaofac Tou E1pnvoo1Kfou A9nvwv

rou rrapavo!JOU E<pAS 5253/2003 EE!JTTLl 2003.643, MovnTptK 137/2003


AA.l:'J.Vf] 2003.1433) .
Q<; TTpO<; TOV OVQTOKIO!JO Tf]<; 10<p0p0<; TOU N. 128/1975 Of]!JEIWVOVTOI TO
~~<; : ATTo Tf] OIOTO~f] TOU op8pou

8 6 TOU N. 1083/1980 TTpf ayopo<; KOI

TTWA~aw<; ouva'A'Ac'iy!JOTO<; KOI ~vwv TPOTT~1KWV ypO!J!JOT[wv, TTPOKLJTTT1

OTI fJ NO!JIOIJOTIK~ EmTpOTT~ !JE OTTO<p001<; Tf]<; ouvarar va 1TITpETT1 rov


KTOKIOIJO Twv o<p1AO!JEvwv ToKwv aTO TTIOTWTIKO ropu!JaTa, TTou A1Toupyouv
OTf]V E'A'Aooa, xwpf<; OTTOIOO~TTOT XPOVIKO ~ OAAO TTpl0p101JO. M f300f] OUT~
Tf] VO!J08TIK~ ~0UOI000Tf]Of], K008f]K f] 289/30-10-1980 OTTO<pOOf] Tf]<;
No!JIOIJOTIK~<;

EmTpon~<;.

nou

OfJIJOOIU8fJK

Ku[3pv~aw<; KOI EX1 IOXU VOIJOU (f3'A. op8po

OTfJ

E<pf]!JEpfoa

Tf]<;

8 6 N. 1083/1980), IJE Tf]V

OTTOfa opfo8f]K OTI 0 KTOKIO!JO<; TWV O<p1AO!JEVWV 1<; TO<; TpOTT~0<; KOI TOU<;
'Aomou<; TTIOTWTIKOU<; opyavrcr!JOU<; V Ka8uoTp~01 TOKWV, ouvaTOI va yfvTOI
OTTO Tf]<; TTPWTf]<; f]!JEpa<; K08UOTp~aw<; OVU OIOUO~TTOT XPOVIKOU ~ OAAOU
TTpi0p101JOU, VW OTO 00<pl0 [3' Tf]<; fora<; OTTO<p00W<; ava<ppTOI OTI 0
Aoyo<;

KOOOW<;

Tf]<;

[VOl

f]

avayKOIOTf]TO

TOU

KTOKIO!JOU

TWV

Ka8uoTpou!JVWV TOKWV OIJEOW<; IJOAI<; Karaarouv OTTOITfJTOf yra Tf]V KOAULj.JfJ


TOU OVTlOTOIXOU KTOKIO!JOU TWV TOKWV TTOU O<pfAOUV 01 TpOTT~<; OTOU<;
KOT08Er<; TOU<; KOI AOITTOU<; OOV10TE<; TOU<;. M Tf] OIOTO~f] OUT~ 801Tl0Tf]K
~afp0f], y1a Tl<; Tp0TT~1KE<; OUVOA'Aay<;, w<; TTpO<; TOU<; TTpi0p101JOU<; TTOU

Tf8VTOI OTTO Tl<; OIOT0~1<; TWV op8pwv 296 AK KOI 11 0 KOI 111 2 EioNAK.
Karo TfJV vvo1a 5 Tf]<; aTTo<poaw<; auT~<; Tf]<; NO!JIOIJOTIK~<; EmTpOTT~<;, o
KQT' ~afp0f] OTTO TOU<; TTpi0pi01JOU<; TOU OVQTOKIOIJOU KTOKIO!JO<; TWV V
Ka8uoTp~01 TOKWV 1TITpETTTOI !JOVO IJE Tf]V TTp00TTo80f] on rouro EX1

OUIJ<pWvfJ8f OTTO TO !JEPfJ, <pooov Of]Aao~ o o<p1AErf]<;. EX1 OTTOOX8f !JE Tf]V
lTIOTWTIK~ OU!Jf300f], TOV OUO!JEV~ yr' OUTOV 6po yra TOV KOTO TOV TTOpOTTOVW

TpOTTO OVOTOKIO!JO TWV K08UOTpOU!JVWV TOKWV (OMn 8, 9/1998 LiEE

1998.177 TT. ). To VO!J08TIK6 auT6 K08aTw<; ETTOLj.J TTAtov va rcrxu1 y1a Tl<;
v<; (IJETo Tfl 8ofJ a 1oxu rou v61-1ou) TpaTT~iK<; cru~Jf3aa1<; (ap8po 12 N.

2601/1998). 2:U!J<j)WVO IJE Tf]V

~afp0f]

OUT~

TTOU 801Tl0Tf]K !JE Tf]V

Kupw8foa !JE VOIJO aTT6<pacrrJ Tf]<; No!JIOIJOTIK~<; EmTpOTT~<;. TTOPx6rav OTI<;


TpcXTT~<; KOI OTO lTIOTWTIKO iOpU!JOTO f] WXEP10, OTO TTAafmo TOU 1TITpTTTOU

Kav6va orKafou TTOU t8T fJ oraTO~fJ, va KTOKf~ouv, Of]Aao~, KOTa rov

XPI101f.JOTTOIOUf.JEVO auTo OIKOVOf.JIKO opo, va uTToAoyf~ouv AOVIOTIKW<; TOKOU<;


ETTf Ka8uoTpouf.Jvwv TOKWV aTTo TI1V TTPWTI111f.JEpa Tl1<; Ka8uoTp~ow<; TOU<;
(~A. yla EVVOia KTOKIOf.JOU An 1355/1988 EAMVI1 1999.287 (290), not..nAS

1443/2002 NoB 2003.683 (686)). npmTtpw, o Kar' <papf.JOV~ Twv avwTtpw


iS!md~Luv

TOU dp8pou 8 rrp. 6 mu N. 1083/1980 Kat rn,<; arro<pdm:cu<;

289/1980 Tl1<; NOf.JIOf.JOTIK~<; EmTpOTT~<; IOIOlTEpO<; TpOTTO<; OVOTOKIOf.JOU TWV


OTTOIT~OEWV
E~OTTAIOf.JO

TWV T paTTsWV

TOU<; f.J

OIKOOTIK~

~0KOAOU8f

OTTO<p0011

va OIETT1 OUTE<; KOI f.JTcl TOV

ciAAO KTA0TO TlTAO, Ka8ooov KOI

f.JTa TOUTO 01 o<p1AOf.JVOI y1a T11V KUpla aTTafT11o11 TOKOI

E~aKo!-.ou8ouv

va

txouv TO xapaKT~pa O<pEIAOf.JEVWV 0 TTIOTWTIKO IOPUf.JOTO TOKWV, OTTW<;


opf~1

TO ap8po 8 6 TOU N. 1083/1980 KOI 11 TTpoava<pEp8foa OTTO<p0011 T11<;

Nof.JIOf.JOTIK~<;

rrapaTTciVW

EmTpoTT~<;

PI1TE<;

(An 1782/2002 Et..M v11 2002.1430). ATTo Tl<;

OIOT0~1<;

TOU

TTpo.iOXUOVTO<;

KOI

TOU

U<piOTOf.JEVOU

VOf.J08TIKOU K08EOTWTO<;, ETTITpETTTO<; fv01 0 OVOTOKIOf.JO<; K08UOTEpOUf.JEVWV


TOKWV KOI

f.Jovov.

TTPOf.l118Eiwv KOI

L:E KOf.Jfa TTpfTTTWOI1 oEv ETTnptTTETOI avaTOKIOf.JO<;

~oowv.

rraparravw OIOT0~1<;,

Ka8 avTf8TI1

ouf.J~ao11

Efvm Eu8tw<; avTf8ET11 om;

a K08 OE TTEpfTTTWOI1 EAEVXETOI f.JEOW rwv

O l aTa~wv

174, 178, 179 AK. AKOf.JI1 KOI f.JE TEAEOAOVIK~ EPf.l11VEfa rwv oxEnKwv
OIOTO~EWV

TO OUf.JTTEpOOf.JO ElVOI lOIO, O<pOU EV04JEI TOU OTI 11 OTTO<p0011 T11<;

NOf.JIOf.JOTIK~<; ETTITpOTT~<; 8Eanf~EI ~afpOI1

TTptTT1 va Pf.li1VUTal OTva.

LTI1V TTpOK1f.JEVI1 TTpfTTTWOI1, OTTO TI1V KTlf.JI1011 TWV VOf.Jlf.JW<; KOI f.J
TTlKA11011, KOTEpW8V, TTpOOKOf.JI~Of.JEVWV Eyypci<pWV, OAAO K TWV OTTOlWV
AOf.J~avovTm

UTT04JI1 TTpo<; Of.J011 ano01~11 KOI a!-.,\a y1a T11 ouvaywy~

OIKOOTIKWV TKf.J11pfwv (An 154/1992 EAMv11 33.814, An 88/1985 EAMVI1


26.450, E<pA8 7044/1990 E!-.Mv11 33.385, E<pA8 140/1987 NoB 35.778), OTTO
m OIOOyf.Jam T11<; KOIV~<; TTfpa<;, TTOU AOf.J~avovTm UTT04JI1 aurETTayytMw<;
aTTo To ~IKaaT~plo (ap8po 336 4 KnoM), aTTo

oaa auvof.Jo!-.oyouv 01

OlclOIKOI, 0 OUVOUOOf.JO KOI f.J T11V ETT' OKpOOTI1PlOU rrpo<pOplK~ OIOOIKOOJO,


aTToofx811Kav m ~~<; TTpayf.JOTIKa TTEpiorariKa: L:E EKTEA011 T11<; 24090/2014
01amy~<; TTA11PWf.J~<; TOU ~IKOOT~ TOU EIPI1VOOIKfou A811vwv, 11 avaKoTTTOuoa

UTTOXPW811K VO KOTO~ciA1 OTI1 Ka8' 11<; 11 OVOKOTT~ TO TTOOO TWV 9.676,16


EUpW, TTAEOV TOKWV KOI E~OOWV. H OVOKOTTTOUOO f.J TOV 2 Aoyo (OEA.8 ETT.) T11<;
avaKOTT~<; Tl1<; IOXUPf~TOI OTI OTO AoyapiOOf.JO (OTTO 0Uf.J~0011 XOP~VI1011<;

OQVlOU, TTOU UTTEypalJ) IJE T11V Ka8' 11t;) , IJE (30011 TOV OTTOlO K00811K 11
TTpoa(3ai"\OIJEV11 01aray~ TTA11PWIJ~c;, 11 Ka8' 11c; r~c; TT(3aA TT1!3apuva11 jJ
TI1V IO<popa TOU N. 128/1975, jJ TTapaVOIJOUc; QVaTOKIOIJOUc; T11c; IO<popac;
. ; aur~c;. Kma ra npoava<ppO!JVa ar11 VOIJIK~ aKE4J11, o au!Jf3anKoc; rouroc;
opoc; jJTaKUA1011c; Tl1c; IO<popac; TOU N.
OOV10A~TTT11

128/197 5 OTI1V OVOKOTTTOUOO

fv01 anoALnwc; aKupoc;, KOT<l TO ap8po 174 AK, KOI avTf8noc; jJ

TOV KOVOVO avayKaOTIKOU OIKOJOU TOU ap8pou 1 TTOp. 1 KOI 3 TOU N. 128/1975,
OVE~OPTI1Ta

OV 11 OU!Jf30011, TTOU TTp1EX1 TOV opo OUTO, KOTapTlOT11K UOTpa

OTTO OTOIJIK~ OJanpay!JaTU011 ~ av anorAf TTp1XOIJVO yVIKOU opou


auvaAAaywv (MovnT p 137/2003 EmaKELl 2003.270), OOOIJEvou OTI 11
10<pOpa TOU N. 128/1975 OVaTOKisOTaV TTapaVOIJO Ka8 IJ~Va 0 (3apoc; Tl1c;
avaKOTTTOuaac;,
TTapavo!JEc;

IJE anorAa!Ja TI1V m!3apuva11

XPWOJc;

unpjJTpwv

ToKwv,

TOU

AoyapJaOIJOU

VOW!Jarw8vTwv

IJE
oTO

OJQTQOOOIJEVO va TTA11pw8f K<paAmo ((3A. KOI ap8po 2 nap. 6 N. 2251/1994).


E101KOTpa, KaTO Ta npoava<ppOjJVa, TO TTOOO Tl1c; jJTOKUA1011c; 111c; IO<popac;
TOU N. 128/1975 TTpOOTI8EjJVO OTouc; TOKouc; OVOTOKisOTOV TTpi001KO IJOsf jJ
OUTOUc;, VIVOTOV 011Aao~ QVQTOKIOIJOc; <popou xwpfc; VOIJIIJO npoc; TOUTO
OIKOlWIJO, KOTO TO TTpOOVO<ppOjJVO OT11 VOIJIK~ OKE4J11, yyovoc; TTOU
TTi(3apUV TI1V OVOKOTTTOUOO jJ TOKouc; UTTpOVW TWV VO!Jl!JWV. ETTOIJEVWc;,
we; TTpoc; TO TTOOO T11c; 0TTOlT110I1c; T11c; Ka8' 11c; 11 OVOKOTT~, VIC TO OTTOJO
EK00811K 11 vOIK11 01aray~ TTAI1PWIJ~c;, Ov npoKUTTT1 ano ra anomraa!Jma
TWV jJTTOpiKWV (31(3Afwv T11c; TO auvoAo T11c; O<p1A~c;, Aoyw 111c; OKUpOTI1TOc; TWV
OUIJTTp1Aa!Jf3avo!Jvwv

aTO

AoyapJaa!Jo noawv r11c; Ja<popac; TOU

N.

128/1975 KOI TOU OVQTOKIOIJOU OUTWV. H OKUpOTI1TO TWV TTijJEpouc; TTOOWV


TTI1POs1 li1V OTT001KTIKOTI1Ta jJ yypa<pa, aAAa KOI TO KK080p101JEVO TOU
auvoAou Tl1c; OTTOIT~OWc;, O<pOU OTO OTTOOTTOOIJO TWV jJTTOpiKWV (31(3Afwv,
nou npoaKO!JlOTI1Kav ano TI1V Ka8' 11c;, Ov fvm ouvaToc; o OJaxwpiO!Joc; Twv
ETTI!JEpouc; noawv, a<pvoc; Aoyw TOU foouc; r11c; yypa<p~c;, a<pntpou Aoyw
T11c; VOWIJOTWOI1c; OTO AoyapiOOIJO TWV TTOOWV 111c; 10<pOpac; OTO TTOOO TWV
TOKWV,

jJ

napaTTpa

OUVETT10

TI1V

aOUVOjJlO

TTpoaOtOpiOIJOU

TOU

TTPOV!JaTIKOU TTOOOU T11c; O<p1A~c; KOI OVTlOTOIXO 111c; OTTOlT110I1c; T11c; Ka8' 11c;
(E<pAa!J 124/2007). L::uvTTwc;, 11 anafTI10I1 ano TI1V npoa(3aAAo!JVI1 otmay~
TTAI1PWIJ~c;

fv01 IJI1 KKa8aptOjJEV11 KOI 0 OVWTEpW Aoyoc; 111c; OVOKOTT~c;

KpfVETOI we_:; OUOJO [300ij..lOc_:;.


KOT' OKO..\ou8fa TWV OVWTEpW, KOI O<pOU TTOpEAKEI fl
..\6ywv, fl
oramy~

OVOKOTT~

TTAI"JPW!-l~c.:;

TTpETTEI VO yfVEI

avaK6TTmuoac_:;

TWV AOIITWV

KOT' OUOJOV KOI VO OKUpW8Ef fl

(ap8po 633 TTap. 1 KnoM), aTToppmmj..ltvwv Twv

11 Ka8'

KOTOOIK008Ef

OEKT~

E~ETOOI"J

(ap8po

flc_:;,

we_:;

I"JTTrJ8Efoa,

176 KnoM),

OIKOOTIK~

OTI"J

OEKTOu

yEvoj..ltvou

OOTTOVI"J
mu

Tflc_:;

OXETrKou

OIT~j..lOTOc_:; .

riA TOYL J\OIOYL AYTOYL


b.IKO~EI

OVTij..JWA[a TWV OIOOJKWV.

b.EXETOI TI"JV OVOKOTT~.


AKUpWVEI

TI"JV

24090/2014

OIOTOY~

TTAflpWj..l~c_:;

TOU

b.IKOOT~

TOU

ErprJVOOrKEiou A8rJvwv.
KaTOOIKO~EI

TI"JV K08'

flc_:; 11 OVOKOTT~ OTI"J OIKOOTIK~ OOTTOVI"J Tflc_:;

OVOKOTTTOUOOc_:;, TI"JV OTTOJO K08opf~EI OTO TTOOO TWV OIOKOOJWV TTEV~VTO

(250,00) wpw.

Kpf8rJKE,

aTTo<paofo8rJKE

Kar

Oflj..lOOIEU8flKE,

oE

Oflj..J6ora

EKTOKTI"J

OUVEOp[OOfl OTO OKpOOT~p16 TOU, j..JE OTTOVTEc_:; TOUc_:; OIOOJKOUc_:; KOI TOUc_:;
TTAflpE~ouofouc_:; auTwv OIKI"JVOPOUc_:;, OTI"JV A8~va, TI"JV 28r, ATTpr..\fou 2016.

H IPAMMATEAL