You are on page 1of 11

PRIJEDLOG

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja prvom potpredsjedniku Vlade


Republike Hrvatske (predlagatelji: 39 zastupnika u Hrvatskome saboru)

Veza:

Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/16-08/12, urbroja: 65-16-03, od 18.


svibnja 2016. godine

Na temelju lanka 125. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne


novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja
Tomislavu Karamarku, prvom potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske (predlagatelji: 39
zastupnika u Hrvatskome saboru) daje sljedee
OITOVANJE
Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode Prijedloga za pokretanje pitanja
povjerenja Tomislavu Karamarku, prvom potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, iz
sljedeih razloga:
1. Vlada Republike Hrvatske na elu s predsjednikom Tihomirom
Orekoviem usvojila je Program nacionalnih reformi s ukupno 61 reformskom mjerom u
etirima osnovnim podrujima Makroekonomska stabilnost i fiskalna odrivost, Laki
uvjeti poslovanja i investicijska klima, Obrazovanje za trite rada te Vea uinkovitost
i transparentnost javnog sektora. Glavni cilj usvojenog Programa nacionalnih reformi je
gospodarski rast, otvaranje novih radnih mjesta, fiskalna odrivost i poboljanje
gospodarskih i drutvenih prilika u Hrvatskoj te podizanje ivotnog standarda naih graana.
Stoga, svako djelovanje utjecaja mimo ovlasti ugroava stabilnost i gospodarski napredak
drave te nije u skladu sa stratekim opredjeljenjem Vlade Republike Hrvatske.
S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske e snanom politikom voljom
ustrajati na uklanjanju preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka u svrhu zatite
integriteta i transparentnosti u radu dravnih tijela i institucija, stavljajui naglasak na
odgovornost osoba na javnim funkcijama. Samo takvim pristupom mogue je postii
jednaku primjenu zakona za sve.

Neutemeljeno je stoga traiti politiku odgovornost prvog potpredsjednika


Vlade iskljuivo temeljem netonih i paualnih navoda iz predmetnog Prijedloga, a koji su
redom autorski uradci dnevnih i tjednih tiskovina. Time bi se suspendirala naela pravne
drave i postigao bi se suprotan efekt. Eventualna odgovornost svih, tako i prvog
potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka, utvruje se pred nadlenim tijelima i
institucijama Republike Hrvatske, zbog ega je g. Karamarko sam zatraio od Povjerenstva
za sprjeavanje sukoba interesa da pokrene postupak, u kojem e Povjerenstvo na osnovu
svih relevantnih podataka, dakle, sve potrebne dokumentacije i izjava, donijeti zakljuak da
li je prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Tomislav Karamarko u obnaanju javne
dunosti stavio svoj privatni interes iznad javnog interesa, odnosno da li je ili nije bio u
sukobu interesa.
Naime, u obrazloenju teksta Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja
prvom potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Tomislavu Karamarku neosnovano se
imputira postupanje suprotno odredbama Zakona o sprjeavanju sukoba interesa, tonije
lanka 2., bez prethodno provedenog postupka nadlenog tijela koje je u tu svrhu osnovano i
o tome jedino ovlateno odluivati, to predstavlja nedoputen pritisak na rad Povjerenstva i
u suprotnosti je sa temeljnim naelima vladavine prava, jednom od najviih vrjednota
ustavnoga poretka Republike Hrvatske, posebno odredbama o nepovrjedivosti slobode
pojedinca i njegove osobnosti; odredbe o samostalnoj i neovisnoj sudbenoj vlasti i dr.
Upravo na taj nain naruavamo povjerenje graana u tijela javne vlasti i
zakonitost njihova postupanja te otvaramo sumnju za mogui partikularni pristup u svrhu
dnevnopolitikih potreba.
Tono je da su tvrtka u vlasnitvu supruge prvog potpredsjednika Vlade
Republike Hrvatske Tomislava Kramarka, Ane ari Karamarko - Drimia i tvrtka u
vlasnitvu dugogodinjeg prijatelja prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Tomislava Karamarka, Joze Petrovia - Peritus, sklopile ugovor o suradnji koji je trajao
od 1. veljae 2012. do 31. prosinca 2015. godine u skladu sa svim pozitivnim propisima
Republike Hrvatske i obiajima profesije. Ugovorom dogovorena suradnja odnosila se na
poslove savjetovanja o medijima, medijskim strategijama i trendovima odreenih industrija
o emu u navedenim tvrtkama postoje arhivirani materijali koji idu u prilog injenici kako se
ovdje nije radilo ni o kakvoj fiktivnoj suradnji, kako se to tvrdi u predmetnom Prijedlogu.
Takoer, netona je tvrdnja o nepostojanju referenci i iskustva na tom podruju gospoe
Ane ari Karamarko, koja se ve dvadeset godina bavi medijima i PR-om, zbog ega je
bila i vie nego kvalificirana za pruanje svih usluga navedenih u ugovoru.
injenica je da Zakon o sprjeavanju sukoba interesa ne prijei da tvrtka u
vlasnitvu supruge prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Tomislava Kramarka
posluje s tvrtkom gospodina Joze Petrovia, kao to to ne prijei niti jedan zakon Republike
Hrvatske. Takoer, injenica je i da sam sukob interesa, odnosno okolnosti iz privatnog
ivota koje se isprepletu u odreenom trenutku s okolnostima koje proizlaze iz injenice da
netko u svojstvu dunosnika obavlja zakonom propisane ovlasti, same po sebi nisu sporne i
nisu u suprotnosti sa Zakonom. U tim sluajevima, dunosniku se predlae zatraiti
miljenje Povjerenstva koje e na temelju dokaza utvrditi sve relevantne injenice te
pojasniti koje su to sve radnje, s obzirom na sve okolnosti, koje e najbolje zatititi javni
interes, to je potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko i uinio.

Ovdje Vlada Republike Hrvatske istie kako se potpredsjednik Vlade


Republike Hrvatske Tomislav Karamarko do odluke nadlenog tijela na vlastiti zahtjev
izuzeo iz svih procesa donoenja odluka vezanih uz INU. Takoer je potrebno naglasiti kako
je Vlada predsjednika Tihomira Orekovia do sada donijela samo jednu odluku vezanu za
INU, i to 28. travnja 2016. godine, kojom Odlukom je dana suglasnost ministru
gospodarstva za sklapanje ugovora o zastupanju.
Vlada Republike Hrvatske titit e prije svega nacionalne interese u sluaju
INE te e inzistirati na ispunjenju svih preuzetih obveza o ulaganju u hrvatske rafinerije od
strane MOL-a.
2. Vezano uz navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja prvom
potpredsjedniku Vlade o tobonjim pritiscima koje bi Tomislav Karamarko navodno vrio
na druge dravne dunosnike Vlade, Vlada Republike Hrvatske utvruje te navode
neistinitim, te ih kao takve odbacuje. Odgovornosti koje su vezane za odluke na operativnoj
razini ne mogu se poistovjetiti s ukupnim angamanom u pojedinim segmentima drutvene i
gospodarske aktivnosti koje u najirem smislu rijei pokriva pojedini resor. Naime,
Odlukom Vlade Republike Hrvatske prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko
odreen je lanom Vlade Republike Hrvatske zaduenim za nacionalnu sigurnost, koji je po
poloaju lan Vijea za nacionalnu sigurnost i po poloaju obavlja i dunost predsjednika
Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavjetajnih agencija. Osim toga, u svojoj
profesionalnoj karijeri, Tomislav Karamarko obnaao je niz odgovornih dunosti iz podruja
nacionalne sigurnosti, dunost ministra unutarnjih poslova i elnika sigurnosno-obavjetajne
agencije, zbog ega posjeduje veliko znanje i iskustvo kojim uvelike moe pridonijeti
kvalitetnijem i efikasnije radu dravnih tijela i institucija iz nadlenog resora. U svom radu
Tomislav Karamarko se ponaa odgovorno i iskljuivo u skladu sa svojim ovlastima te isto
trai i od svih drugih, sukladno zakonima.
Na temelju svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske predlae
Hrvatskome saboru da odbije Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja prvom potpredsjedniku
Vlade Republike Hrvatske, Tomislavu Karamarku.
Za svog predstavnika, koji e u vezi s iznesenim oitovanjem biti nazoan na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Tomislava
Karamarka, prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK
Tihomir Orekovi

HRVATSKI SABOR
KLUB ZASTUPNIKA SDP-a

Klasa:
Urbroj:
Zagreb, 18. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Tomislavu Karamarku, prvom


potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske
-

dostavlja se

Potovani,
U prilogu dopisa dostavljamo Vam Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Tomislavu
Karamarku, prvom potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske te traimo da isti uvrstite u
Dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora.
S potovanjem,

PREDSJEDNIK KLUBA ZASTUPNIKA SDP-a

Zoran Milanovi

ZASTUPNICI U HRVATSKOME SABORU

Zagreb, 18. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Sukladno lanku 116. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske i lanku 125. stavak 1.
Poslovnika Hrvatskoga sabora, dolje potpisani zastupnici u Hrvatskome saboru podnose

PRIJEDLOG

ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA TOMISLAVU KARAMARKU,


PRVOM POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Podnositelji ovog Prijedloga trae da se u Dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora odmah
uvrsti toka Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Tomislavu Karamarku, prvom
potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i to iz sljedeih razloga:

1. Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nalazi se u


okolnostima koje ukazuju na postojanje ozbiljne interesne povezanosti s fizikim i
pravnim osobama iji su ciljevi i interesi suprotni interesima Republike Hrvatske i
hrvatskih graana, ime je dovedena u pitanje mogunost da Tomislav Karamarko,
kao lan i prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, da na objektivan i nepristran
nain, u interesu Republike Hrvatske i hrvatskih graana, donosi odluke u tijelima
vlasti, konkretno u Vladi Republike Hrvatske.
Tvrtka Josipa Petrovia Peritus Savjetovanje plaala je tvrtki Drimia, koja je u vlasnitvu
Ane ari, sadanje supruge, a tadanje partnerice Tomislava Karamarka, za usluge
savjetovanja i praenje stanja u energetskom sektoru 2.500,00 Eura mjeseno, u razdoblju
od 1. veljae 2013. godine do 31. prosinca 2015. godine, to znai da joj je isplaeno otprilike
800.000,00 kuna u ukupnome iznosu.

Suradnja tih dviju pravnih osoba ne bi bila sporna da se ne radi o tvrtkama povezanim s
osobama Josipa Petrovia, biveg lana Uprave INA-e iz vremena mandata predsjednika
Vlade Ive Sanadera, (kojem se sudi za korupciju u sluaju MOL), a sadanjeg lobista
maarskoga MOL-a s jedne strane i Ane ari, tadanje partnerice, a sadanje supruge
Tomislava Karamarka, biveg ministra iz vremena mandata predsjednika Vlade Ive Sanadera,
saborskog zastupnika i predsjednika tada najznaajnije oporbene stranke HDZ-a, a sadanjeg
prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Sve ukazuje da je ta poslovna suradnja izmeu dviju navedenih tvrtki bila fiktivna, s
obzirom da je za usluge marketinga i komunikacija te za praenje stanja u energetskom
sektoru odabrana upravo tvrtka Drimia koja nikad ranije nije poslovala s energetskim ili
naftnim sektorom te samim time nema nikakvih referenci ni iskustava na tom podruju, a sve
u svrhu kupovanja budueg utjecaja kod donoenja odreenih politikih odluka vezanih za
odnose izmeu Republike Hrvatske, maarskog MOL-a i INA-e.
Takoer, prema samim tvrdnjama gospoe Ane Karamarko, izmeu prvog potpredsjednika
Vlade Tomislava Karamarka i Josipa Petrovia, lobista maarskoga MOL-a, postoji prisan
privatni i prijateljski odnos za koji se zasigurno moe tvrditi da utjee na donoenje politikih
odluka vezanih za odnose Republike Hrvatske i maarskoga MOL-a, poput odluka o
arbitranom postupku koji se vodi u sluaju MOL, a za iji se prekid HDZ, stranka iji je
predsjednik upravo Tomislav Karamarko, ustrajno zalae.
Navedenim postupcima i u takvim okolnostima, prvi potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske, Tomislav Karamarko doveden je u situaciju u kojoj se moe opravdano smatrati da
njegov privatni interes utjee na njegovu nepristranost u obavljanju javne dunosti te da svoj
privatni interes stavlja ispred javnog interesa.
Na taj nain ozbiljno je narueno povjerenje graana u tijelo javne vlasti, konkretno u Vladu
Republike Hrvatske i svaki daljnji ostanak Tomislava Karamarka na dunosti prvog
potpredsjednika Vlade bio bi znak da su takve situacije, u kojima se privatni interes stavlja
ispred javnog doputene i poeljne, to nikako ne moe biti sluaj u demokratskoj i
civiliziranoj dravi, emu Hrvatska tei.
Posebno je zabrinjavajue da se prilikom razotkrivanja injenica koje su gore navedene i
njihovog iznoenja u javnosti, istovremeno i paralelno javljaju ozbiljni pritisci na medije, a
prijeti se i ucjenjuje i saborske zastupnike koji su odluili javno progovoriti o navedenom
sluaju pa ak i na one iz vladajue koalicije. Za to se koriste najnevjerojatnije protuzakonite
metode, poput javnog objavljivanja zdravstvenog kartona sa ifrom dijagnoze jednog
zastupnika, kako bi ga se uutkalo i zastrailo. Sve to govori da osobe iz interesnog kruga
Tomislava Karamarka ne prezaju ni od ega kako bi zatitili njegove i svoje privatne interese,
a na raun i tetu interesa Republike Hrvatske i njenih graana.
Meutim, do sada razotkrivena interesna povezanost koja se oituje kroz gore navedene
injenice, mogla bi biti samo manji dio puno znaajnijeg kruga interesa koji za cilj ima
daljnju rasprodaju hrvatskog nacionalnog bogatstva, prirodnih resursa i stratekih tvrtki te
pogodovanje svojim izabranim partnerima, kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva, uz

ostvarivanje ogromne materijalne koristi za pojedince koji su sudionici tih interesnih krugova,
a iji je jedan od znaajnijih subjekata upravo Tomislav Karamarko, sadanji prvi
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Naalost, Hrvatska je ve ranije imala takva iskustva, upravo s prolom Vladom HDZ-a,
njenim predsjednikom Ivom Sanaderom te brojnim ministrima i dunosnicima HDZ-a koji se
i danas nalaze u vrhu vlasti ili stranke. Upravo stoga, obrazac ponaanja lake je prepoznati i
dunost je saborskih zastupnika upozoriti na opasnost od poinjenja velike i nepopravljive
materijalne tete Republici Hrvatskoj i njenim graanima te je sprijeiti, dok za to jo postoje
mogunosti.

2. Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske uestalo i


kontinuirano opstruira zakonima i Ustavom propisani rad dravnih tijela i dravnih
dunosnika koji su tim tijelima na elu te na taj nain dovodi u pitanje funkcioniranje
dravnih tijela, sve u svrhu ostvarivanja vlastitog utjecaja u onim dravnim tijelima i
drugim institucijama gdje za to ne postoje zakonske ili druge pretpostavke.
U vie navrata, prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko javnim se izjavama, koje se
ne moe tumaiti nikako drugaije nego kao pritiske, obraao dravnim dunosnicima kojima
nije nadreen u smislu ustroja dravnih tijela te u stvarima za koje nema ovlasti.
Tako je u oujku ove godine, prilikom posjeta ibeniku izjavio: Orepi je tu da rjeava
probleme, a ne da sam postane problem. Odgovara premijeru, ali i meni, a jasno smo mu rekli
tko iz policije mora otii. Na taj nain ne samo da je izaao iz okvira svojih ovlasti koje ima
kao potpredsjednik Vlade, pokuavajui voditi kadrovsku politiku i zahtijevajui smjene u
resoru Ministarstva unutarnjih poslova, to je po zakonu u izriitoj nadlenosti ministra
unutarnjih poslova Vlahe Orepia, nego je izrekao i prijetnju ministru Orepiu, nazivajui ga
problemom, samo zbog toga to nije smijenio rukovodee policijske slubenike i to bez
ikakvih zakonskih prepostavki opisanih u Zakonu o policiji, poput teih povreda slubene
dunosti ili nesposobnosti za rad.
Neto kasnije, u travnju, nakon to su zbog bizarne krae u zgradi policije u Zagrebu, ipak
razrijeeni ravnatelj policije Domini i drugi policijski dunosnici, potpredsjednik Vlade
Karamarko je u Koprivnici izjavio: Ministar je neto nauio, ovo je njegovo iskustvo.
Najbolje je uiti na vlastitoj koi, implicirajui da ga je ministar ranije trebao posluati i
smijeniti kadrove u policiji koji nisu po volji Tomislavu Karamarku pa ne bi dolo do tih
situacija.
Takoer, Tomislav Karamarko, osim pritisaka na ministre u Vladi Republike Hrvatske, javno
je upuivao poruke i samom predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Tihomiru Orekoviu.
Tako je u situacijama vezanim za nikad argumentirane pokuaje smjene tadanjeg ravnatelja
SOA-e Dragana Lozania, vrio pritisak na predsjednika Vlade pourujui ga da i on
supotpie zahtjev za razrjeenje koje je inicirala predsjednica Republike. Prolo je svako
razumno vrijeme. On je ve trebao biti razrijeen, govorio je tada u Novoj Gradiki, iako

nema nikakve ovlasti u razrjeenju ili imenovanju elnika obavjetajnih slubi u Republici
Hrvatskoj.
Isto se ponovilo i prilikom imenovanja novog elnika SOA-e, nakon to je Dragan Lozani
podnio ostavku, kada je Tomislav Karamarko vrio pritisak na predsjednika Vlade Tihomira
Orekovia da na elo SOA-e imenuje njegovog kandidata.
Sve ovo moda i ne bi bilo toliko sporno, i ostalo bi u okvirima politikog nadmetanja u
okvirima vladajue koalicije, da ne postoje jasne indicije da je Tomislav Karamarko ovakve
pritiske vrio u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i utjecaja nad represivnoistranim tijelima
koja za predmet svojih istraga trebaju imati upravo i ona postupanja i situacije od kojih su
neke opisane upravo pod tokom 1. ovog Prijedloga, a to su korupcija, kupovanje utjecaja,
zloupotreba poloaja i ovlasti te ostvarivanje nepripadajue materijalne koristi na tetu
Republike Hrvatske.
U tom kontekstu, ovakvi postupci postaju potpuno neprihvatljivi i nedopustivi za jednog
dravnog dunosnika i to iz razloga to se dravni dunosnik stavio u poloaj da svoje osobne
interese stavlja ispred interesa javnosti i ispred interesa Republike Hrvatske, a dravna tijela
koja za zadau imaju tititi interese i sigurnost svih graana Republike Hrvatske stavlja u
funkciju instrumenta za ostvarenje svojih parcijalnih interesa.

Na ovom mjestu treba podsjetiti na tekst prisege koju je prvi potpredsjednik Vlade Tomislav
Karamarko dao pred zastupnicima Hrvatskoga sabora kada je stupao na dunost. Priseem da
u dunost lana Vlade savjesno i asno obnaati, potivati Ustav, zakone i pravni poredak, te
se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske, rekao je tada.
Iz gore navedenog, moe se nesumnjivo zakljuiti da postupci Tomislava Karamarka, prvog
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske nisu injeni u svrhu svekolikog napretka
Republike Hrvatske, da nisu u skladu sa zakonima i pravnim poretkom te da nisu poduzimani
s asnim namjerama, nego upravo suprotno, za ostvarivanje osobne koristi i interesa.
S obzirom na to i s obzirom da su gore navedeni postupci potpuno nespojivi s dunou lana
Vlade Republike Hrvatske, podnositelji ovog Prijedloga predlau Hrvatskome saboru da
nakon provedene rasprave donese

Odluku o iskazivanju nepovjerenja Tomislavu Karamarku, prvom potpredsjedniku


Vlade Republike Hrvatske.

You might also like