¸ÀA¥ÀÅl 5 - ¸ÀAaPÉ 1

PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¥ÀwæPÉ

6 Ticonderoga, Irvine, CA 92620

ªÀiÁZÀð 2010

kannada.kali@yahoo.com
HT

TH

949-559-1819

PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÉ ºÀvÀÄÛ ...

£ÀßqÀ PÀ°UÀ¼ÀÄ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°èzÁÝgÉ. ªÀiÁZïð
20, 2010 MAzÀÄ «±ÉõÀ ¢£À; PÀ£ßÀ qÀ PÀ°UÀ½UÉ ¸ÀqÀUÀgÀzÀ ¢£À.
zÀQët PÀå°¥sÉǤðAiÀÄzÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¢£À. ªÁ¶ðPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ°
¢£ÁZÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀ§â CªÉðÊ£ï £ÀUÀgÀzÀ
¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è
«dÈA¨sÀuÉAiÉÆA¢UÉ dgÀÄVvÀÄ.
¸À¥ÀÖA§gÀ 24, 2000 zÀAzÀÄ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ
PÀ° vÀgÀUÀw PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀAWÀzÀ
ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ CªÉðÊ£ï £ÀUÀgÀzÀ°è
¥ÁægÀA¨sÀªÁAiÀÄÄÛ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°èzÀÝ CzÀªÀÄå
¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ ©qÀÄUÀqÉ
D¸ÉUÉ C©üªÀåQÛ ¤ÃrvÀÄ. PÀÆqÀ¯É qÉʪÀÄAqï
¨Ágï, ¸ÀjmÉƸï, C£ÀºÉʪÀiï »¯ïì, ¸Á£ï
¥sÀ£ÁðAqÉÆ ªÁå°, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÉÄØïï UÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ
aUÀÄgÉÆqÉzÀªÀÅ. PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀÄvÀÛ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß vÉAPÀt £Ár£À
GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ºÀgÀqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ¸ÀzÀå, CªÉðÊ£ï, ¸ÀjmÉƸï, ªÀÄvÀÄÛ ªÁå°
±ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÀÝgÀÆ JA¢VAvÀ ºÉZÀÄÑ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ; ºÉZÀÄÑ ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÁoÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ; ºÉZÀÄÑ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
ªÀiÁvÀÄ NzÀÄ §gɺÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£Ár PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆqÀĪÀµÀÄÖ
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ¢£À¢AzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀ
PÀ°AiÀÄ PÀmÉÖ ºÀwÛzÁÝgÉ. NzÀÄ §gɺÀUÀ¼À°è ¥Àjtw ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ
PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ vÉgÀ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ.

M¼ÀUÉ K£ÀÄ EzÉ?
ªÀgÀ¢ «±ÉõÀ
PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÉ ºÀvÀÄÛ . . .

«±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ

1

PÀvÉ
Uɮī£À ºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ UÉÆæãÁxÀ gÁªï
PÀªÀÄðAiÉÆÃV vÀ.«. ²æäªÁ¸À

7
17

PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À
¥ÀzÀ ¯ÉÆûvï ²ªÀ

13

PÀ«vÉ
C¥Àà£À eÉÆvÉ ¥ÉÃmÉ ªÉÄÊ.²æÃ. £ÀlgÁd

15

¸ÀÄ¢Ý
§AzÀ£ÉÆà «ºÁ£ï, PÉ.¹.J. UÉ £ÀªÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
PÀ£ÀßqÀ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ«eÁÕ£À, UÀr£Ár£À°è PÀ£ÀßqÀ

25
26

¸ÀÆPÀë÷ä «ÃPÀët
PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ-7 §ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð

23

PÀ£ÀßqÀ QgÀt
MvÀÛªÀÄägÀ «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ

15

ªÀÄgÀĪÀiÁvÀÄ
¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄ

27

¤ªÀÄä C¤¹PÉ
"PÀ£ÀßqÀ PÀ°" AiÉÆÃd£ÉUÉ ºÀvÀÄÛ vÀÄA©zÀ F ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ªÀÄUÀÆ
¤ªÉÆäqÀ£É zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ J®è ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀjUÀÆ £À£Àß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄä ¸ÀAaPÉ vÀÄA¨Á ªÀÄÄzÁÝVzÉ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ
ªÉÊ«zsÀå¢AzÀ PÀÆrªÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÁÝVªÉ.
¤ªÀÄUÀÆ
¯ÉÃRPÀjUÀÆ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
- ªÉÄÊ.²æÃ. £ÀlgÁd
PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀĪÁVªÉ. «±ÉõÀªÁV, ±ÉÊ®eÁ
PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀgÀ D®âmïð ±Éé¬Älìgï (r¸ÉA§gÀ 2009)
¯ÉÃR£À, ¥Àæ¨sÁ«AiÀiÁVzÀÄÝ, vÀÄA¨Á »r¹vÀÄ. - VjzsÀgÀ CvÉæÃAiÀÄ
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

2

PÀ£ÀßqÀ PÀ°¬ÄAzÀ vÉÃUÀðqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ

EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁzsÀ£É. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ
PÀ° ¥ÀzÀ« ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÇ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀ§âzÀ MAzÀÄ
«±ÉõÀ. DPÁ±À ¢ÃQëvÀ, ²¯Áà dUÀ£ÁßxÀ, ±ÀÈw ±ÁAvÁgÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ
CjAdAiÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ vÀªÀÄä ¥ÀzÀ« ¹éÃPÁgÀ ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è
¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw PÀ£ÀßqÀ LqÉAnnUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£ÀÄß
PÀ£ÀßqÀ PÀ° ºÉÃUÉ gÀƦ¹zÉ JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. vÁªÀÅ ¸ÉÃgÀÄwÛgÀĪÀ
«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è PÁåA¥À¸ï PÀ£ÀßqÀ PÀè¨ï UÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ DgÀA©ü¸À°
J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä JA¢£À D¸É; DgÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É EzÉ.

²PÀëPÀjUÉ UËgÀªÁ¥ÀðuÉ

ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ ¥ÀjZÀɬĸÀĪÀ
C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ PÀ° AiÉÆÃf¹zÉ. CªÉðÊ£ï eÁUÀwPÀ
ºÀ½î ºÀ§âzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÀ£ÀßqÀzÀ
CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð “PÀ£ÁðlPÀzÀ gÉõÉä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ”
J£ÀÄߪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃrvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀæzÀ±Àð£À, PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÀiÁ»w, ªÀÄvÀÄÛ w¤¸ÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl K¥Àðr¹vÀÄÛ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

3

“ªÀÄAqÀ® PÀ¯É” J£ÀÄߪÀ G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæaãÀ PÀ¯Á ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. £À°¤ gÁªï,
CªÉðÊ£ï PÀ¯Á PÉÃAzÀæzÀ
¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è, ¤ÃrzÀgÀÄ.
2006gÀ°è CªÉðÊ£ï £ÀUÀgÀzÀ
ºÁªÁðqÀð
¥ÁPïð
¨sÀªÀ£ÀzÀ°è
£ÀqÉzÀ
PÀ£ÀßqÀ
PÀªÀÄälzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ
PÀ°PÁ
«zsÁ£ÀUÀ¼À
«ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.
ªÁå° ªÀÄvÀÄÛ CªÉðÊ£ï UÀ¼À°è
PÀ£ÀßqÀ
VÃvÉUÀ¼À
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ±ÀAPÀgÀ
PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÁå°
±Á£ÀĨsÁUÀ CªÀgÀÄ Cwy
²PÀëPÀgÁV PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹zÀgÀÄ.
2008gÀ°è JªÀiï.J¸ï.
gÁªÀÄtÚ ªÉÄõÀÄÖç ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £ÀÄjvÀ Cwy ²PÀëPÀjAzÀ ¨sÁµÀt ªÀÄvÀÄÛ
PÀ£ÀßqÀ PÀ° ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw £ÀqÉ¢ªÉ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ° «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ
¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀzÁ «ÄAZÀÄwÛzÁÝgÉ.
£ÁlPÀ, £ÀÈvÀå, ºÁqÀÄUÀ¼À°è ¤¹ìêÀÄgÁVzÁÝgÉ.
2006gÀ°è NzÀÄ §gɺÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ “PÀ£ÀßqÀ
ºÁqÀÄ”
vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
PÀ«vÉ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ F
¥ÀæAiÀÄvÀß EAzÀÄ J®èjUÀÆ ¦æAiÀĪÁVzÉ. E°è
M£ÀPÉ N§ªÀé
PÀ°vÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨Á¬Ä¥ÁoÀªÁVzÀÄÝ
CªÀgÀÄ ºÁqÀ®Ä ¸ÀzÁ¹zÀÞgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÉÆAiÀÄgï
¥Àæ¹zÀÞªÁVzÀÄÝ J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ
CAUÀªÁVzÉ.
²Ã¯Á ¨sÀmï, ²¯Áà dUÀ£ÁßxÀ, ¤Ã® PÉÆlæ¥Àà, DPÁ±À
¢ÃQëvÀ, ªÀÄvÀÄÛ «ªÀ»ß ±Á¹Ûç (PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwPÀ
¸ÀAWÀzÀ ) PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¥ÀæeÉÕ ¥Àæ±À¹ÛUÉ
¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. ²¯Áà §gÉzÀ “£À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀ
¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸À
¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ” JA§ ¯ÉÃR£ÀPÉÌ 2008gÀ°è
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

4

CPÀÌ (CªÉÄjPÀzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼À DUÀgÀ)zÀ ¸ÁÌ®²ð¥ï §A¢zÉ.
ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä ¯ÉÃR£À, ¸ÀÄ¢Ý, ²PÀëPÀjUÉ
PÀÄr£ÀÄr,
PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß¼Àî ªÀÄåUÀjhÄ£ï
MAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛzÉÝêÉ.
E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ, F
ªÀÄÆ®PÀ, CªÉÄjPÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ
CjªÀÅ ªÀÄÆrzÀÄÝ, C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
C©üªÀiÁ¤ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ° vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß
¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ. EAxÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ
²ªÀ±ÀgÀt
PÀ°AiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀzÁ EzÉ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ AiÀıÀ¹ì£ÀµÉÖ CzÀgÀ PÁgÀtªÀÇ
¸ÀºÀdªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ, E°è PÀ£ÀßqÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸ÀȶָÀ¨ÉÃPÀÄ
J£ÀÄߪÀ ¤ªÀÄä°ègÀĪÀ CzÀªÀÄå D¸É; ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ CzÀ£ÀÄß
PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ. PÀlÖ¼É E®èzÉ GgÀļÀÄwÛgÀĪÀ F PÀ£ÀßqÀ
PÀ° vÉÃjUÉ ²PÀëPÀgÀ ¤µÉ× ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ ºÉªÉÄäUÀ¼É UÁ°UÀ¼ÀÄ,
«zÁåyðUÀ¼À CvÁå¸ÀQÛAiÉÄ ¸ÁgÀy, EªÀgÉ®ègÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ ºÀĪÀÄä¸ÀÄìUÀ¼É
PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ. ºÀÄjzÀÄA©¸À®Ä £ÁªÀÅ ¤ÃªÀÅ! “DgÀAPÀĸÀ«ÄmÉÆÖqÀA £É£ÉªÀÅzÉ£Àß
ªÀÄ£ÀA” J£ÀÄߪÀAvÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä AiÀiÁjAzÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®è.
EA¢£À ºÀvÀÛ£É ªÀµÀðzÀ ºÀ§âPÉÌ “PÀ£ÀßqÀ¥ÁæaãÀvɬÄAzÀ £ÀªÀåvÉUÉ” J£ÀÄߪÀ
yêÀiï
ElÄÖPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000 ªÀµÀðUÀ¼À
EwºÁ¸ÀªÀżÀî PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr ²æêÀÄAvÀªÁV
¨É¼É¢zÉ.
C£ÉÃPÀ
CgÀ¸ÀĪÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ,
¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ
PÁæAwPÁgÀgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ°è
ºÀÄnÖ ¨É¼ÀVzÁÝgÉ. EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ “±Á¹ÛçÃAiÀÄ
¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À” zÉÆgÉwzÉ.
F ¢£ÀzÀ
n¥ÀÅöà ¸ÀįÁÛ£ï
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR
¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV ©A©¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁzÀªÀÅ.
ºÉaÑ£À avÀæUÀ½UÁV E°è QèQ̹: http://www.nirand.net/kk/2010
HT

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

TH

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

-

«±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ

5

Sohail I. Simjee, DMD, DDS
1-888-55-BRACES
13155 Jamboree Rd.,
Tustin, CA 92782

1810 Fullerton Ave. #202 16782 Lakeshore Dr,
Corona, CA 92881
Lake Elsinore, 92530

714-730-6600

951-736-5700

T

T

T

T

951-471-0194

Highest quality orthodontic care in a friendly, comfortable
environment for all - an adult, adolescent or child
T

Latest technological advances in the industry such as
invisible ceramic braces, self-ligating braces, and Invisalign,
along with the latest in computer technology
T

We pride ourselves on the high quality and courteous service
T

Team of professional, highly trained, dedicated,
compassionate and committed employees
T

Our aim is to improve patient health, appearance, selfconfidence and overall quality of life
T

T

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

6

PÀvÉ

Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ
* UÉÆæãÁxÀ gÁªï, zÀĨÉÊ
vÀÄªÉ ©zÀÝ ¸À¥Àà¼ÀPÉÌ HjUÉ HgÉà £ÀqÀÄV ºÉÆÃVvÀÄÛ. NqÉÆÃr
§AzÀ ªÀiÁzÀÄ J¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ PÉfAiÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«£À CzsÀð ¨sÁgÀ ºÉÆvÀÄÛ
C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ. gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÉÆAr
£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ §½ ªÀÄÄjzÀÄ £À¢Ã ¤ÃgÀ£ÀÄß ZÀÄA©¸ÀĪÀ zÀȱÀå PÀAqÀÄ
¨ÉgÀUÁVzÀÝ ¸ÉÃvÀÄ. “¹ªÉÄAlÄ ºÁPÀzÉà ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ »ÃUÉÃ
DUÀĪÀÅzÀÄ” JAzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁzÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«£À Q«AiÀÄ°è
“ªÀÄvÉÛ ¸ÀAeÉ ¹UÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ®Æè K£ÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ¤£Àß ¥ÁrUÉ
¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃV D¦üù£À°è PÀĽvÀÄPÉÆÔ JA§ »vÀªÀZÀ£À
ªÀiÁrzÀÝ. ¨É¼ÀUÁUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÉÃvÀÄªÉ ©zÀÝ ªÁvÉð PÁrÎaÑ£ÀAvÉ ºÀgÀr
zÀÆgÀ zÀÆgÀ¢AzÀ d£À eÁvÉæUÉ §AzÀAvÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. ¤ªÀiÁðt
ªÀÄÄVzÀÄ GzÁÏl£ÉUÉ ¹zÀÞªÁVzÀÝ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ!
¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ UÀAmÉ ºÉÆwÛUÉ ¥ÉÇðøÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀήÄ
¤AiÀÄAwæ¹
ªÀÄÄjzÀÄ
©zÀÝ
¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ
JgÀqÀÆ
§¢AiÀÄ°è
¸ÀªÀÄgÀzÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è ¨É𠤫Äð¹zÀgÀÄ. ¸ÀPÁðj D¦üøÀgÀÄUÀ¼ÀÄ,
¥ÀwæPÉAiÀĪÀgÀÄ, gÁdPÁjtÂUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ºÉÆÃUÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ.
E£ÀÆß ¥ÀÇtðUÉƼÀîzÀ D ºÉzÁÝjAiÀÄ°è zsÀƼÀÄ J©â¸ÀÄvÀÛ CµÀÄÖ
ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CµÀÄÖ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ NqÁrzÀÄÝ CzÉà ªÉÆzÀ® ¨Áj. ºÀvÀÄÛ
UÀAmÉ ºÉÆwÛUÉ ¸ÉÃvÀÄªÉ §½ d£À¸ÀAzÀt PÀrªÉÄAiÀiÁV “Uɮī£ÀºÀ½î
ºÉzÁÝj AiÉÆÃd£É” ¸ÉÊlÄ D¦üù£À §½ d£À ¸ÀAzÀt ¸ÉÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ.
§ºÀıÀ: ¸ÉÃvÀÄªÉ ±ÀAPÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀºÁ EµÀÄÖ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è d£À
¸ÉÃjgÀ°®è!

¸ÉÃ

D¦üøÀÄ ºÀvÀÄÛªÀgÉUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ vÁ£É? ¸ÉÃvÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß
HgÀÄUÉÆÃ®Ä ºÁPÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è
PÀĽvÀ. ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÉAiÀiÁzÀgÉ CzÀPÉÌ PÀAmÁæPÀÖgï,
EAf¤AiÀÄgï, r ¹, JªÉÄä¯Éè, ªÀÄAwæ EªÀgÉ®è vÀ¯É dfÓPÉƼÀî°,
¢£ÀUÀÆ° ¥ÀUÁgÀPÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÁ£ÉÃPÉ vÀ¯©
É ¹ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

7

JAzÀÄ ªÀiÁzÀÄ ºÉýzÀAvÉ ªÉÆzÀ¯Éà ¤±ÀѬĹ §AzÀÄzÀjAzÀ¯ÉÆÃ
K£ÉÆà CªÀ¤UÉ ªÀĺÀvÁÛzÀ WÀl£É K£ÀÆ E®è JA§AvÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä
¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. D¦üù£À ºÉÆgÀUÉ dªÀiÁ¬Ä¹zÀÝ d£ÀgÀÄ ¨ÁV®Ä
vÉUÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EtÄQ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀ
MA¢§âgÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ D¦üÃ¸É®è ¸ÀÄvÁÛr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÉÃvÀÄ«£À
¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ “¸ÉÃvÀÄ, ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÉ PÀuÉÆÃ,
JAf¤AiÀÄgï J°è?” JAzÀÆ PÉýzÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁjà D¦üù£À°è CzÁUÀ¯ÉÃ
JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ C£ÀĨsÀªÀ«zÀÝ ¸ÉÃvÀÄ AiÀiÁgÀ ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛj¸ÀĪÀ
UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃUÀ°®è. F D¦üù£À°è vÀ£Àß PÉ®¸À gÀ¹Ã¢ ªÀiÁr l¥Áà®Ä
PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, §AzÀ l¥ÁணÀÄß zÁR°¹ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. EzÀÄ ©lÖgÉ
¨É¼ÀUÉÎ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ ¨ÁV®Ä ºÁQ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÉÃvÀÄ vÀ£Àß jf¸ÀÖgÀÄUÀ¼À£Àß vÀAzÀÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ. UÀAmÉ
ºÀ£ÉÆßAzÀƪÀgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
JgÀqÀÄ
EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ,
JgÀqÀÄ
UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÁUÉAiÉÄà ¢£ÀUÀÆ°AiÀÄ°ègÀĪÀ E£ÉÆߧâ
C¹¸ÉÖAmï ±ÉÆèsÁ - EªÀAiÀiÁðgÀÆ §gÀ¯Éà E®è.
ºÀ£ÉßgÀqÀÄ UÀAmÉUÉ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ fÃ¥ÀÅUÀ¼À°è ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄA¢ §A¢½zÀgÀÄ.
CªÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ r ¹ JAzÀjvÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÉÃvÀÄ JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß
ªÀiÁrzÀ. “¥ÀgÀªÁ E®è PÀĽvÉà ªÀiÁvÁqÀÄ.. EAf¤AiÀÄgÀÄ PÀAmÁæPÀÖgÀÄ
AiÀiÁgÀÆ §A¢®èªÁ?” JAzÀgÁvÀ. “E£ÀÆß E®è ¸Ágï.. FUÀ
§gÀ§ºÀÄzÀÄ ¸Ágï” J£ÀÄߪÀ ¸ÉÃvÀÄ«£À GvÀÛgÀPÀÆÌ PÁAiÀÄzÉà J®ègÀÆ
M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. M¼ÀV¤AzÀ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÀÄPÀvÉ PÉý
§gÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀqÀÄªÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ r ¹ “EAf¤AiÀÄgï, PÀAmÁæPÀÖgï ©lÄÖ
¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÄ §AzÀgÀÆ M¼ÀUÉ ©qÀ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ C¥ÀàuÉ PÉÆr¹ ¥ÀÅ£À:
M¼À ¸ÉÃjzÀgÀÄ.
¸ÉÃvÀÄ
PÀĽvÀ¯Éè
D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝ.
ªÀÄÄAzÉ
K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ?
vÀ¤SÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀAmÁæPÀÖgï, ªÀÄAwæ EªÀgÀ°è
MA¢§âgÀ PÀÄað ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀt wAzÀzÀÄÝ ¸Á©ÃvÁzÀgÉ
²PÉëAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉUÉ ¹zÀÞªÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ ºÉzÁÝj
AiÉÆÃd£É E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ vÀ£Àß
¢£ÀUÀÆ° GzÉÆåÃUÀ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Æ §ºÀÄzÀÄ!
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

8

ªÀÄ£À¹ì£À M¼ÀUÉƼÀUÉà RIJAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ. ¯ÉÆÃPÀ¯ï ºÀÄqÀÄUÀ,
CAUÀ«PÀ® JA§ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¸ÉÃvÀĪÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ
vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà PÁ®PÉëÃ¥À ªÀiÁr ¸ÁPÁVzÀÝ
¸ÉÃvÀÄ«UÉ F GzÉÆåÃUÀ ºÉüÀ¯ÁgÀzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆnÖvÀÄÛ. JgÀqÀÄ
ªÀµÀð
PÀ¼ÉzÀÄzÉÃ
w½¢gÀ°®è.
E°èAiÀÄ
PÉ®¸À
ªÀÄÄVAiÀÄÄvÁÛ
§A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ
E£ÉÆßAzÀÄ
wAUÀ¼À°è
¸ÉÊmÁ¦üøÀÄ
ªÀÄÄaÑ
¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ¯Éà ªÀÄÄA¢£À ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ
JA§ ªÁvÉð PÀÆqÀ §A¢vÀÄÛ. ¥ÀÅ£À: K£ÀÆ PÉ®¸À«®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ
¹ÜwAiÀÄ §UÉUÉ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ ¨ÉÃqÀªÁVvÀÄÛ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ.
JqÀUÁ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ºÉeÉÓ ºÁPÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ §®UÁ°UÁUÀĪÁUÀ
HgÀÄUÉÆÃ®Ä ¨ÉÃPÁV§gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀtÚA¢£À°è DvÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ
±Á¯ÉUÉ ©lÄÖ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DvÀ ¨É¼ÉzÀAvÉ®è JwÛPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁV
HgÀÄUÉÆÃ®Ä §A¢vÀÄÛ. zÉÆÃtÂAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ D PÀqÉ ºÉÆÃV ¥ÀÅ£À:
MAzÀÄ Q «Äà £ÀqÉzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ±Á¯ÉUÉ ºÀvÀÄÛ UÀAmÉUÉ
vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀÄzÀjAzÀ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ±Á¯É ¸ÉÃgÀĪÁUÀ
¸ÁPÁV ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. M¼ÉîAiÀÄ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀvÀÛ£Éà PÁè¸ÀÄ
¥Á¸ÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄÄAzÉ LzÀÄ Q «Äà zÀÆgÀzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃgÀ¯ÁUÀzÉ
«zÁå¨sÁå¸À C°èUÉ ¤AwvÀÄÛ. ¨Á®åzÀ°è vÀ£Àß F zÀÄgÀªÀ¸ÉÜUÉ PÀAqÀªÀgÀ
ªÉÄÃ¯É PÉÆÃ¥ÀªÀÅQÌ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DvÀ£À vÀAzÉ MAzÀÄ ¨Áj zÉÆuÉÚ CªÀ£À
PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ “£À£Àß vÀ¦àUÉ £À£ÀUÉ ²PÉë PÉÆqÀÄ £À£Àß PÁ®£ÀÆß ªÀÄÄjzÀÄ
ºÁPÀÄ” JA¢zÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉÆÃ¥À E½zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ “£Á£ÉãÀÄ
ªÀiÁqÀ° ºÉüÀÄ, ¤£Àß PÀµÀÖ PÀAqÀÄ £À£ÀUÉ CwêÀ zÀÄ:RªÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß
zÀÄ:R £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀ°è ºÉüÀ°? zÉêÀgÀÄ PÉÆlÖzÀÄÝ CAvÀ ¤Ã£ÀÄ
CzÀgÉÆA¢UÉ §zÀÄPÀ®Ä PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ” J£ÀÄßvÀÛ vÀ¯É £ÉêÀj¹zÀÝgÀÄ.
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÉ®¸À E®èzÉ PÀĽvÀÄ PÀĽvÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ ªÀÄ£ÉAiÉÄAzÀgÉ
eÉÊ°£À ºÁUÁVvÀÄÛ. DvÀ ¢£Á®Æ ¸ÀAeÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£Éßà PÁzÀÄ
PÀĽwgÀÄwÛzÀÝ. LzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ D PÀqÉ
ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À vÀAzÉUÉ EµÀÖ«gÀ°®è. ±ÀæªÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ C£Àw
zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ £À¢zÀAqÉAiÀÄ°è §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. CzÀÄ CªÀ£À
ªÉÄaÑ£À vÁtªÁVvÀÄÛ. dļÀÄ dļÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ, ºÀQÌUÀ¼À
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

9

PÀ®gÀªÀ, §AqÉUÉ vÁV d£ÀgÀ£Àß £À¢ zÁn¸À®Ä ¸ÀeÁÓV ¤AvÀ zÉÆÃtÂ,
¤ÃjUÉ ºÁj ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ½î ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÀ£Àß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ
PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄwÛzÀÝ. PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ HgÀªÀgÀÄ, ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
zÉÆÃtÂUÀ¼À°è »A¢gÀÄV §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ vÀ£ÀUÉ D ¨sÁUÀå
E®èªÀ®è JAzÀÄ £ÉÆAzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ. ¸ÀÆAiÀÄð vÀ£Àß ¥Á½ ªÀÄÄV¸ÀĪÀ
ºÉÆwÛUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ §gÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ªÀiÁzÀÄ«£ÉÆqÀ£É ¸Àé®à
¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Àß PÉý ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝ. CUÁUÀ ¹£ÉêÀiÁzÀ
¹rUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁzÀÄ. vÀ£Àß CtÚ£À PÁè¸ï ªÉÄÃmï
DVzÀÝgÀÆ E¢ÃUÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£Éà DVzÀÝ. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CtÚ
CªÉÄÃjPÁPÉÌ ºÁgÀĪÁUÀ ªÀiÁzÀÄ«£À PÉÊ »rzÀÄ “ªÀAiÀĸÁìzÀ ºÉvÀÛªÀgÀ£ÀÄß
ºÁUÀÆ PÁ®Ä H£ÀzÀ vÀªÀÄä£À£ÄÀ ß ¤£Àß zsÉÊAiÀÄðzÀ°è ©lÄÖ
ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãɔ JAzÀÄ PÉÊAiÉÄwÛ M¦à¹ ºÉÆÃVzÀÝ.
JgÀqÉPÀgÉ E¼ÀĪÀj ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ JgÀqÉPÀgÉ vÉAV£À vÉÆÃlzÀ°è
AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV zÉÆgÀPÀÄwÛzÀÝ £À¢¤Ãj£À zɸɬÄAzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ
DzÁAiÀÄPÉÌãÀÆ PÉÆgÀvɬÄgÀ°®è. CtÚ DUÁUÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ L£ÀÆgÀÄ
qÁ®gï ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀzÀ zÉÆqÀØ UÀAmÁV §AzÀÄ
¨ÁåAPÀ°è PÀÆgÀÄwÛvÀÄÛ. ºÀtzÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄRzÀ
ªÁvÁªÀgÀt«gÀ°®è. PÉ®¸À«®èzÀ ¸ÉÃvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬Ä £ÀqÀĪÉ
ªÀiÁvÀÄ C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁV PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
¨ÉÃqÀ, ¸ÀĪÀÄä£É MAzÀÄ PÀqÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÁ? PÁgÀt E®èzÉ
¹r«ÄrUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁPÉ? £ÀqÀÄgÁwæAiÀĪÀgÉUÉ ¹£ÉêÀiÁ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ
PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁPÉ? JAzÀÄ zÀ¨Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«£À vÀAzÉ
vÁ¬Ä.
EAvÀºÀ MAzÀÄ ¢£À ªÀiÁzÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÉƸÁ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÁUÀÆ
ºÉzÁÝjAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý vÀA¢zÀÝ. ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ »AzÉAiÉÄà zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ
ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÉæãÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀzÀ ¢«ÄäUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©zÁÝUÀ HjUÉ®è
PÀÄvÀƺÀ®. vÀ£Àß HgÀÄUÉÆÃ®Ä ºÁPÀÄvÀÛ ¸ÉÃvÀÄ PÀÆqÀ §AzÀÄ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ
¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. ªÀiÁzÀÄ
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ C¦üùUÉ vÉgÀ½ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ
CxÀªÁ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ PÉÆr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝ.
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

10

¢£ÀUÀÆ° ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ªÉÄnæPï ¥Á¸ÁzÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ M§â ªÀåQÛUÉ
ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ® ªÀåQÛUÉ E£ÉÆßAzÀÄ »ÃUÉ JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÉÊmÁ¦üù£À°è
GzÉÆåÃUÀ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀªÀ£Éà ¸ÉÃvÀÄ«£À PÉÊAiÀÄ°è Cfð
ºÁQ¹zÀÝ. ºÁUÉ ¹QÌzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÉÃvÀÄ«UÉ F JgÀqÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀÄzÉÃ
w½¢gÀ°®è.
“M¼ÀUÉ AiÀiÁAiÀiÁðjzÁÝgÉ?” UÀr©rAiÀÄ°è §AzÀ EAf¤AiÀÄgï eÉÆò
PÉýzÁUÀ AiÉÆÃZÀ£Á®ºÀj¬ÄAzÀ JZÉÑvÀÛ ¸ÉÃvÀÄ.
“J®ègÀÆ EzÁÝgÉ.. ¤ªÀÄUÉ M¼ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉýzÁÝgÉ.. ºÉÆÃV” JAzÀ
¸ÉÃvÀÄ.
EAf¤AiÀÄgï M¼ÀUÉ vÀ®Ä¥ÀÅvÀÛ¯Éà M¼ÀVAzÀ ¨ÉƨÉâ eÉÆÃgÁ¬ÄvÀÄ..
r ¹ ¥ÀÅ£À: ºÉÆgÀ§AzÀgÀÄ..
“D £À£ÀäUÀ PÀAmÁæPÀÖgï §AzÉæ M¼ÀUÉ ©qÀÄ.. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÄ §AzÀgÀÆ r¹
DqÀðgï.. ¥ÀæªÉñÀ E®è C£ÀÄß..” JAzÀÄ ¥ÀÅ£À: M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.
PÀAmÁæPÀÖgï §gÀ¯Éà E®è.
CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ “UÀÄqÀÄ UÀÄqÀÄ zsÀqÀ zsÀqÀ” PÀ¼ÉzÀªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ ºÉÆgÀUÉ
§AzÀgÀÄ.. ¥ÀwæPÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄwÛPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀAeÉ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ
§AzÀÄ ¥ÀwæPÁ ºÉýPÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ r ¹ fÃ¥ÀÅ ºÀwÛ ºÉÆgÀlÄ
ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¨É£Àß »AzÉ G½zÀ fÃ¥ÀÅUÀ¼ÀÆ PÁgÀÄUÀ¼ÀÆ
ªÀiÁAiÀĪÁzÀĪÀÅ. ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀÆ ªÉÄ®è ªÉÄ®è eÁUÀ SÁ°
ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ.
¸ÉÃvÀÄ UÀAmÉ £ÉÆÃrzÀ. JgÀqÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀģɬÄAzÀ vÀA¢zÀÝ Erè
¸ÁA¨Ágï wAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV PÉÊ vÉƼÉzÀÄ §AzÀ..
ºÉÆgÀUÉ
AiÀiÁgÀÆ E®è! ¥ÀÅ£À: §AzÀÄ vÀ£Àß PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¸ÀtÚUÉ ªÀÄA¥ÀgÀÄ
ºÀwÛvÀÄÛ.
“ºÀ¯ÉÆà ¸Ágï.. ¤ªÀÄä ¸ÉÃvÀÄªÉ vÀÄAqÁV ©¢ÝzÉ.. ¤ÃªÀÅ ¸ÀÄRªÁV ¤zÉÝ
ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃgÀ®è?” zÀ¤AiÉÆAzÀÄ ¸ÉÃvÀĪÀ£Àß JwÛ ºÁQvÀÄÛ.
UÀr©rAiÀÄ°è JzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽvÀ ¸ÉÃvÀÄ.
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

11

ºÉÆgÀUÉ LzÁgÀÄ ªÀÄA¢ ªÁå£ÉÆAzÀgÀ°è §AzÀÄ PɪÀÄgÁzÀ°è D¦üù£À
¨ÉÆÃqÀÄð ¸ÉgÉ »rAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. §AzÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà n«AiÀĪÀgÀÄ
JAzÀjvÀ ¸ÉÃvÀÄ.
“K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ.. D¦üù£À°è
¸ÁUÀºÁPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¸ÉÃvÀÄ.

AiÀiÁgÀÆ

E®è..”

CªÀgÀ£ÀÄß

“£ÁªÀÅ nëAiÀĪÀgÀÄ.. ªÀÄÄjzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ §UÉUÉ j¥ÉÇÃmïð ªÀiÁqÀ°PÉÌ
§A¢zÉÝêÉ..” JAzÀ CªÀgÀ¯ÉÆè§â.
“E°è AiÀiÁgÀÆ E®è.. ¸ÀAeÉ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÀAvÉ, DUÀ
§¤ß..” ¥ÀÅ£À: ¤gÁ¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀ ¸ÉÃvÀÄ.
“¸ÀAeɪÀgÉUÉ PÁAiÀÄĪÀ ºÁV®è £ÁªÀÅ.. ªÀÄÄjzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ zÀȱÀå
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛêÉ.. ¤ÃªÀÅ ¸Àé®à «ªÀgÀuÉ ¤Ãr.. £ÀªÀÄUÀµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ..”
JAzÀgÁvÀ.
“¤ªÀÄVµÀÖ §AzÀzÀÄÝ ªÀiÁr.. £Á£ÀÄ «ªÀgÀuÉ
C¢üPÁjAiÀÄ®è..” ¸ÉÃvÀÄ PÀrØ ªÀÄÄjzÀ ºÁUÉ ºÉýzÀ.

PÉÆqÀĪÀ

ªÀÄlÖzÀ

C°èAzÉzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAqÀ ªÀÄÄjzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ §½UÉ ºÉÆìÄvÀÄ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÀ ¸ÉÃvÀÄ. nëAiÀÄ°è §gÀĪÀ CªÀPÁ±À.. PÉ®ªÀÅ d£À
EzÀPÁÌV ®PÀëUÀlÖ¯É ºÀt ¸ÀÄjAiÀÄÄvÁÛgÉ.. ºÉÃUÀÆ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ
DUÀzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ? gÁwæ nëAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ
®PÁëAvÀgÀ d£À £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ! DzÀgÉ £Á¼É E¯ÁSÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄïÉ
vÀ¤SÉ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.. PÉ®¸À ºÉÆÃzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.. ºÉÃVzÀÝgÀÆ
mÉA¥ÀgÀj PÉ®¸À vÁ£É.. E£ÉÆßAzÀÄ wAUÀ¼°
À è ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.. vÀ£Àß ªÉÄïÉ
£ÀqÀªÀ½ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÁªÀPÁ±À
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛ..
(ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ...)

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

12

PÀ£ÀßqÀ vÀAvÁæA±À

¥ÀzÀ
ಪದ पद పద్ പട് પદ ਪਦ ପଡ଼ পদ Pada
T

T

* ¯ÉÆûvï ²ªÀ
UÀtPÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£Àß §¼À¸À®Ä C£ÀĪÁUÀ°PÉÌ
£ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà ¥ÀzÀ. MlÄÖ 8 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ - PÀ£ÀßqÀ,
»A¢. vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, UÀÄdgÁw, UÀÄgÀĪÀÄÄT (¥ÀAeÁ©),
MjAiÀiÁ, §AUÁ½, ºÁUÀÆ DAUÀè - ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA§°¸À¯ÁVzÉ.
J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ QðªÀÄuÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ avÀæUÀ¼À£Àß ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
F vÀAvÁæA±ÀzÀ UÀÄt«±ÉõÀvÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:PÉÆõÀÖPÀUÀ¼À£ÀÄß, avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ.
MªÉÄäUÉà C£ÉÃPÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ PÉƼÀÀÄzÀÄ, ¥Àæwà PÀqÀvÀªÀÇ
MAzÀÄ ºÉƸÀ Tab £À°è vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ
§gÀºÀzÀ°è §gÉzÀ ¸ÀAªÀÄÈzÀÝ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß (rich text, dot rtf) vÉgÉAiÀÄ
§ºÀÄzÀÄ. (¸ÀgÀ¼À ¥ÀoåÀ ªÁV vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ)
£ÀÄrAiÀÄ°è §gÉzÀ ¸ÀAªÀÄÈzÀÝ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß (dot nudi) vÉgÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
(¸ÀgÀ¼À ¥ÀoÀåªÁV vÉgÉAiÀÄÄvÉÛ)
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÀÄqÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ,
ºÀÄqÀÄQzÀ
¥ÀzÀUÀ¼À°è
vÀ¦àzÀÝgÉ
§zÀ°¸À§ºÀÄzÀÄ. (Find & Replace)
¤ªÀÄä EZÉÑAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¤WÀAnUÉ ¸ÉÃj¹ PÉƼÀÀÄzÀÄ.
°£ÀPïì £À°èAiÀÄÆ F vÀAvÁæA±ÀªÀ£Àß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.
§gÀºÀ ºÁUÀÆ £ÀÄr, JgÀqÀÆ ªÀiÁzÀjAiÀÄ QðªÀÄuÉAiÀÄ°è
§gÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
PÀqÀvÀUÀ¼À£Àß PDF DVAiÀÄÆ G½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ
¥ÀzÀ¥ÀÇwð ¸ÀºÁAiÀÄ (auto - completion) «gÀÄvÀÛzÉ.
CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¸À§ºÀÄzÀÄ, ºÁUÉ C®APÀj¹zÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß
HTML DV G½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ
J¯Áè PÀqÉ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV PÉêÀ® AiÀÄƤPÉÆÃqï (UTF-16) ªÀiÁvÀæ
§¼À¸À¯ÁVzÉ
ANSI PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¸À¯ÁVzÉ. (CAzÀgÉ §gÀºÀzÀ brh
PÀqÀvÀUÀ¼À£Àß vÉgÉAiÀħºÀÄzÀÄ)
JAlÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£Àß ¨ÉA§°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

13

«ªÀgÀuÉ
PÉ®ªÀgÀÄ "§gÀºÀ" zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£Àß, ªÀÄvÉÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ "£ÀÄr"
ªÀiÁzÀjAiÀÄ£Àß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ ªÀiÁzÀjAiÀÄ Qð ªÀÄuÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ
¥ÀæZÁgÀzÀ°èªÉ.
DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ
JgÀqÀÆ
ªÀiÁzÀjAiÀÄ
ªÀÄuÉUÀ¼À£Àß
C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.
PDF PÀqÀvÀUÀ¼À£Àß vÀÄA¨Á portable F §UÉÎ ¤ªÀÄUÀÆ w½¢gÀÄvÉÛ. F
jÃwAiÀÄ PDF PÀqÀvÀUÀ¼À£Àß gÀa¸À®Ä, PDF JAzÀÄ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ
UÀÄArAiÀÄ£Àß MwÛ. ªÀÄÆ® PÀqÀvÀzÀ PDF version ¹zÀݪÁUÀÄvÉÛ.
¥ÀzÀ¥ÀÇwð ¸ÀºÁAiÀÄ, K¤zÀÄ CAwÃgÀ? MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆrÛä.
¤ÃªÀÅ FUÀ "¥ÀæzÀ±Àð£À" JAzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä EaѸÀÄ«j JAzÀÄ ElÄÖ
PÉƽî. CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä "¥Àæ" JAzÀÄ ("pra") §gÉAiÀÄÄwÛÃj, DUÀ,
PÀÆqÀ¯Éà "¥Àæ" CPÀëgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ QqÀQ vÉgÉAiÀÄÄvÉÛ.
CzÀgÀ°è "¥Àæ" CPÀëgÀ¢AzÀ DgÀA§ªÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£Àß ¥ÀnÖ
ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÉÛ. D ¥ÀnÖAiÀÄ°è "¥ÀæzÀ±Àð£À" JA§ ¤ªÀÄä DAiÉÄÌ PÀÆqÀ¯ÉÃ
PÀAqÀÄ §AzÀ°è D ¥ÀzÀªÀ£Àß high light ªÀiÁr PÉƽî. ¥ÀæzÀ±Àð£À C®èzÉ,
¨ÉÃgÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C¤ß¹zÀgÉ, ¸ÀĪÀÄä£É §gÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃV, ºÀwÛgÀzÀ
¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀnÖ vÁ£ÁUÉ vÉgÉAiÀÄÄvÉÛ, ¨ÉÃPÉAzÀgÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁr E®è CAzÀgÉ
¤ªÀÄä ¥ÁrUÉ ¤ÃªÀÅ §gÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃV.
CPÀëgÀUÀ¼À£Àß C®APÀj¸ÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄUÉà w½¢gÀÄvÉÛ, C®APÀj¹zÀ
¥ÀoÀåªÀ£Àß HTML ºÁV G½¹ PÉƽî. HTML ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÇtð
AiÀÄƤPÉÆÃqï, F JgÀqÀÆ UÀÄtUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¤ªÀÄä PÀqÀvÀªÀ£Àß ¨ÉÃgÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥ÀÇål£Àð°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¨Ëæ¸Àgï £À°è vÉgÉAiÀÄ §ºÀÄzÀÄ.
J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ KPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ Qð ªÀÄuÉ AiÀÄ£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸À¯ÁVzÉ. PÀUÀ¥ÀzÀ Qð «£Áå¸ÀªÉà J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ
C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀiÁUÀ° PÉêÀ® PÀ£ßÀ qÀzÀ PÀUÀ¥À Qð
ªÀÄuÉ «£Áå¸ÀzÀ°è mÉʦ¸ÀĪÀAvÉ mÉʦ¸À §ºÀÄzÀÄ.
¯ÉÆÃzÁå².PÁA http://lodyaashi.com/index.html UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr.
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß E½¹PÉƽî. ¤ÃªÀÇ ¸ÀºÀ ¥ÀzÀ §¼À¹. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ºÀAaPÉƽî
ºÁUÀÆ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ PÉÊUÀ½UÉ vÀ®Ä¦¹.
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

14

¥ÀÅlÖ ¥ÀÅnÖ C¥Àà£À eÉÆvÉAiÀÄ°
¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ
¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ºÉÆmÉÖ ºÀ¹zÀÄ
¥Àà
ZÀÄgï-ZÀÄgï UÀÄmïzÁUÀ
J£ÁgÉÆà PÉÆqÀÄì K£ÁgÉÆ CAvÀ
£À
¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÁUÀ
ªÉÄUÁØ£À°Ø£À a£ÀßzÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ
PÀtÂÚUÉ ©vÁÛUÀ
eÉÆ
C¥Àà¤UÁzÉæ ªÀÄzsÁåºÀßzïºÉÆvÀÄÛ
PÁ¦ü ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ

ºÁ®Æ-¸ÀPÉæ ¨ÉgÀ¸ÉÆÌAqÀÄ ©¸ÁåUï
UÀÄmïPÀj¸ï¨ÉÃPÀÄ
¥ÀÅnÖ ºÉÆmÉÖà vÀÄA¨Á ¥ÀÅmïzÀÄ
¥ÉÃ
HmÁ-wArà ¨ÉÃqÀ
ªÀÄÈzÀĪÁzï L¹ÌçêÀiï MA¢¢âmæÉ

ZÀ¥Àà¸ÁðÛ¼É £ÉÆÃqÀ
- ªÉÄÊ.²æÃ. £ÀlgÁd
¥ÀÅlÖ£ï PÀtÄÚ AiÀiÁªÁUÀÆè£ÀÄ
PÀjAiÀÄĪÀ ¨ÁArèAiÀÄ PÀqÉUÉ
mÉƪÉÄÃmÉÆ ZÀnßAiÀÄ®èzÀÄÝvÀ w£Àß®Ä
¨ÉgÀ¼ÀÄ¥ÉàÃjAiÀÄ CrUÉ!
ªÀÄ£ÉÃUïºÉÆÃV CªÀÄä£ïºÀvæÀ
ªÀgÀ¢ M¦à¸ï¨ÉÃr
ºÁ¼ÀƪÀÄƼÀÆ AiÀiÁPï w£ïݧA¢æ
CAvÀ ¨ÉʬĸÉÆÌèÉÃr!

C

1. ªÀÄÈzÀĪÁzï L¹ÌçêÀiï = ¸Á¥sóïÖ ¸Àªïð; 2. ¨ÉgÀ¼ÀÄ¥ÉàÃj = ¥sæA
óÉ Zï ¥sÉóæʸï

MvÀÛ`ªÀÄä’gÀ
eÉÆÃgÁV NzÀÄvÀÛ £ÀPÀ°¹

ªÁYäAiÀÄ ¥ÀjtvÀ£ÀÆ, ªÁVäAiÀÄÆ, eÁuÉä §¯ÉäUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÁzÀªÀ£ÀÆ,
¥ÀgÀ»vÀ UÉAiÉÄä AiÉÆÃVAiÀÄÆ DzÀ CeÉäÃgÀzÀ gÀÄPÁä£ÀAzÀ£ÀÄ ¥ÀzÁä¸À£À
ºÁQ §æºÀä-DvÀä-DªÀÄĶäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ªÀÄ£ÀzÀ PÀ±Àä® vÉƼÉAiÀÄ®Ä
vÀ£ÀäAiÀÄ£ÁV ²ªÀ ¸ÀägÀuÉUÉ ©ªÀÄä£É PÀĽvÀgÉ PÁ®zÀ CjªÉAiÉÄ EgÀzÀÄ.
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

15

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

16

PÀvÉ

PÀªÀÄðAiÉÆÃV
* vÀ.«. ²æäªÁ¸À, ªÀÄÄA§¬Ä
gÀÄw
ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ
CªÀ£À
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
zÀjzÀæ
PÁ¯ÉÆPÀÌj¹vÀÄÛ.
ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ eÁvÀPÀ §gÉzÀªÀgÀÄ
ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ
F
ªÀÄUÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÉUÀÆ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀµÀÖPÁ®, EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÁZÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
K½UÉ.
ºÁUÉAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÁZÉUÉ vÀ¼ÉÆîÃPÁÌUÀvÉåÃ?
C°èAiÀĪÀgÉ«UÉ CªÀ£À¥Àà CªÀÄä LµÁgÁ«Ä fêÀ£À £Àqɹ EzÀÝzÉÝ®èªÀ£ÀÆß
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. F £Á®Ì£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ C¥Àà¤UÉ PÉ®¸À«®è.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w£Àß®Ä K£ÉãÀÆ E®è.
ºÉƸÀºÀ½îAiÀÄ dAUÀªÀÄ PÀgÀqÀ¥ÀàdÓ ©üPÉë ¨ÉÃr, vÀAzÀ PÁ¼ÀÄ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß
EªÀ£ÀªÀÄä ¨sÁVÃgÀyUÉ PÉÆlÄÖ - £ÉÆÃqÀªÀiÁä ¤Ã£ÀÄ C£ÀÄPÀÆ®¸ÀÜgÀ
ªÀģɬÄAzÀ §AzÀªÀ¼ÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ C¨sÁå¸À«®è. £Á£ÀÄ
vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄªÉ - ¤Ã£ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁqÀÄ JAzÀ¼ÀÄ. vÀAzÉ
«±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄ PÉ®¸À §zÀÄQ®èzÉà vÀ£ÀUÁV EzÀÝ ¥Á¼ÀÄ ©zÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß
¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ. CA¢£ÀªÀgÉUÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¢zÀÝ ªÉÄÊ
PÀlÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §VÎÃvÉÃ? CzÀÄ DV §gÀ°®è. PÉÆ£ÉUÉ CªÀ£ÀtÚ C¯Éè¯ÉÆèÃ
zÀÆgÀzÀ ®PÀ̪À½îAiÀÄ°è EªÀ¤UÁV UÀĪÀiÁ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À PÉÆr¹zÀgÀÄ. ¸Àj
C°è ¸ÀA¸ÁgÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¸Àé®àªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁgÉÆà vÀ¯Éð ªÀiÁr
«±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ PÉ®¸À ºÉÆìÄvÀÄ.
ªÀÄvÉÛ CªÀgÀtÚ DUÀ vÁ£É ±ÀgÁªÀwAiÀÄ CuÉPÀnÖ£À PÉ®¸À ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ
C°è ªÉÄùÛç ¨ÉÃPÁV EªÀgÀ£ÀÄß C°èUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ.
zÀÄ©üðPÀëzÀ°è
C¢üPÀªÀiÁ¸À §AzÀAvÉ »AzÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
ºÀÄnÖzÀªÀÅ.
ªÀÄ£ÉAiÉÆà PËgÀªÀgÀ ¸ÉÊ£ÀåªÉÇà C£ÀÄߪÀ ºÁVvÀÄÛ. ¥Á¥À
¨sÁVÃgÀy ºÀ¸ÀÄ«£ÀAvÀºÀ ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀ¼ÀÄ. ºÉÃUÉÆà fêÀ£ÀzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß
J¼ÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀiÁgÀÄw ºÉʸÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉUÉ ±ÀgÁªÀw PÉ®¸À
ªÀÄÄVzÀÄ CªÀ£À¥Àà «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄjUÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®¸À ºÉÆìÄvÀÄ.
ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢PÉÌà vÉÆÃZÀzÀAvÁVzÀÝgÄÀ .
zÉêÀgÀAvÉ

ªÀiÁ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

17

§AzÀªÀgÉƧâgÀÄ «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄjUÉ zÀÆgÀzÀ ¸ÁUÀgÀzÀ ªÀÄArAiÀÄ°è PÉ®¸À
PÉÆr¹zÀgÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß °AUÀ£ÀªÀÄQÌAiÀįÉèà ©lÄÖ ¸ÁUÀgÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÁÌV
ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ, ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ªÀÄ£É ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ
§Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ.
±Á¯ÉAiÀÄ°è
ªÀiÁ¸ÀÛgÀÄUÀ½UÉ
CZÀÄѪÉÄaÑ£ÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ.
±Á¯ÉAiÀÄ
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ eÉÆìĸÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀtÚ ²æãÁxÀ£À£ÀÄß
ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÁoÀPÁÌV §gÀÄwÛzÀÝ aPÀÌ aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÁoÀ
ºÉýPÉÆqÀ®Ä EªÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ¸Àé®à DzsÁgÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtgÁzÀgÀÄ.
£ÉÆÃr zÉêÀgÀÄ ºÉÃUÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AzÀÄ
ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ºÀÄ®Äè PÀrØAiÀĤßvÀÄÛ ªÀÄļÀÄUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ.
EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉà C£ÀÄߪÀAvÉ CªÀgÉ®ègÀ »jAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ
ªÀÄ£É ©lÄÖ J°èUÉÆà ºÉÆÃVzÀÝ. ªÀÄArAiÀÄ°è ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr
M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÝ «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÀÄ C°è E°è ¥ËgÉÆûvÀåªÀ£ÀÆß
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀgÀxÀªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
E£ÀÆß aPÀÌ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²æãÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄwAiÀĵÉÖÃ
¸Àé®à w¼ÀĪÀ½PÉ §AzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ.
²æãÁxÀ ¸Àé®à ¸ÀÆPÀë÷ä ±ÀjÃgÀzÀªÀ.
wÃxÀð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ²ÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ GµÀÚ
DUÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀÄÝzÀgÀ°è ¸Àé®à UÀnÖUÀ CAzÉæ £ÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄwAiÉÄÃ. JAxÀ
PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ C¥Àà¤UÀÆ CªÀÄä¤UÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É£É߮ĨÁV ¤®ÄèwÛzÀÝ.
¥ÀjÃQë¸À®Ä UÀnÖUÀjUÉà PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ eÁ¹Û §gÀĪÀÅzÀAvÉ.
ªÀiÁgÀÄw ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwUÉ §AzÁUÀ vÀÄA¨Á PÀµÀÖzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §A¢vÀÄ.
aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ ¢£ÀA¥Àæw MAzÀ®è MAzÀÄ PÁ»¯ÉUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁgÀÄwAiÀÄzÉÃ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À PÉ®¸ÀUÀ¼É¯Áè.
CªÀ£ÀªÀÄä¤UÉ CªÀ¤®è¢zÀÝgÉ MAzÀÄ
PÉÊAiÉÄà PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. D PÀqÉ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëUÉ
N¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, F PÀqÉ ªÀÄ£É PÀqÉAiÀÄÆ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ
r¸ÉA§gï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÀt PÀlÖ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §A¢vÀÄ.
CzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀjÃPÉë - CzÀPÉÌ 10
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃQvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀt«®è. ¥ÁoÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ
aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ eÉÆìĸÀgÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ. D
ªÁgÀ CªÀgÀ¥Àà PÀÆqÁ CzÉÃPÉÆà §AzÉà E°ð®è. AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ
PÉÊ ZÁZÀ¨ÁgÀzÉA§ Ctw C¥Àà£ÀzÀÄ.
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ®Æè Mt ¥ÀæwµÉ×
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

18

vÀÄA©vÀÄÛ. CªÀÄä¤UÀAvÀÆ ¢PÉÌà vÉÆÃZÀzÉ, `ªÀiÁgÀÄw £ÉÆÃqÀ¥Áà, ¤Ã£ÉÃ
K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ºÀt ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀlÄÖ' CAzÀ¼ÀÄ.
¥Á¥ÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ K£ÀÄ ªÀiÁrAiÀiÁ£ÀÄ. ªÀAiÀĹìPÉ «ÄÃjzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ
§Ä¢ÞªÀAwPÉ EzÀÝgÀÆ ºÀt J°èAzÀ vÀAzÁ£ÀÄ. ºÀwÛgÀzÀªÀgÀÄ C£ÀÄߪÀ
J®ègÀ£ÀÆß PÉýzÁݬÄvÀÄ. ¸Á® PÉÆqÀ®Ä J®èjUÀÆ ¨sÀAiÀÄ, ªÀÄvÉÛ ºÀt
ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄvÀÛzÉÆà E®èªÉÇà CAvÀ. eÉÆìĸÀgÀÄ PÀtۦ๠NqÁqÀ®Ä
DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. C¥Àà¤UÉ ¥ÀvæÀ §gÉzÀgÀÆ GvÀÛgÀ«®è. £ÀAvÀgÀ w½zÀÄ
§AzÀzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄArAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ²gÀ¹
PÀqÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. r¸ÉA§gï 30gÉƼÀUÉ ºÀt PÀlÖ®Ä UÀqÀĪÀÅ E¢ÝvÀÄÛ.
29 DzÀgÀÆ J®Æè ºÀt ¹PÀÌ°®è. CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ²æãÁxÀ¤UÉ G§â¸À
eÁ¹Û DVvÀÄÛ. ªÉÊzÀågÀ §½ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt«®è. aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀtÚ
¥ÀÅlÖ dégÀ, £ÉUÀr. vÁ¬ÄUÀAvÀÆ EªÀgÀ£É߯Áè £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÉà MAzÀÄ
zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVzÉ.
ªÀiÁgÀÄw CªÀ¼À ªÀÄÄAzÉ
vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÉå
ºÉýPÉƼÀî®Ä EaÒ¸À°®è.
29£Éà vÁjÃRÄ gÁwæAiÉÄ®è ¤zÉݬĮèzÉà ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÝ. K£ÉãÉÆÃ
AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀŸÀÛPÀ »rzÀÄ PÀÆvÀgÉ K£ÀÆ PÁtÄwÛ®è. £Á¼ÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÃUÉ JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÉA§ ¨sÀAiÀÄzÀ°è PÀtÄÚ vÀÄA© §gÀÄwÛzÉ. ºÉÃUÉÆÃ
¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÀ. C°è ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ
vÀ£Àß PÀµÀÖ ºÉýPÉÆAqÀ. CªÀgÀÄ K£ÀÆ DUÀzÉAzÀÄ PÉÊ Dr¹zÀgÀÄ. J¯ÉèÃ
ºÉÆÃzÀgÀÆ K£Éà ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÉÊ ºÁQzÀgÀÆ CªÀªÀiÁ£À DUÀÄwÛvÀÄÛ.
ªÀÄzsÁåºÀß 3 WÀAmÉUÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÀt PÀlÖ®Ä UÀqÀĪÀÅ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÉ. DUÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄ 1 DVzÉ.
ºÉÆmÉÖ ºÀ¹AiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ ¥ÀjªÉAiÀÄÆ
E®èzÉà J¯ÉèAzÀgÀ°è NqÁqÀÄwÛgÀĪÀ, ªÀiÁgÀÄw. 2 WÀAmÉUÉ ¸ÁUÀgÀ¢AzÀ
§gÀĪÀ §¸Àì£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÉƼÀî®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÀ.
§¸ÀÄì
§A¢vÀÄ. EªÀgÀ¥Àà E½AiÀįÉà E®è. ZÁ®PÀ£ÀߣÀÄß PɽzÀ, £ÀªÀÄä¥Àà£À£ÀÄß
£ÉÆÃr¢gÁ?
CzÀPÀ̪À£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà ¤ªÀÄä¥Àà, ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÉÆÃ
CxÀªÁ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÉÆà CAvÀ ªÀåAUÀå ªÀiÁrzÀ. J¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À
ªÉÄÃ¯É §gÉ J¼ÉzÀAvÁAiÀÄÄÛ. E£ÀÄß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è.
§zÀÄPÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À¯ÉèÉÃPÉA§ bÀ® GPÀÄÌwÛzÉ. ¸Àj ºÁUÉà gÀ¸ÉÛUÀÄAl
ºÉÆgÀl. ªÀÄ£ÉPÀqÉ UÀªÀÄ£ÀªÀÇ §gÀ°®è. °AUÀ£ÀªÀÄQ̬ÄAzÀ PÁr£À
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁUÀð¯ï, eÉÆÃUÀ zÁn ¨sÀl̼ÀzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀ.
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

19

¸ÀAeÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÁåªÀ HgÀÄ CAvÀ PÀÆqÀ w½AiÀÄ°®è. C¯ÉèÃ
ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ. ¸Àé®à PÀtÂÚUÉ eÉÆA¥ÀÅ
ºÀwÛvÀÄÛ, AiÀiÁgÉÆà §AzÀÄ ¯Éà ªÀiÁt JAvÀzÀÄÝ ªÀiÁrÛ E°è. £ÀqÉ DZÉUÉ
CAzÀgÀÄ.
ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä vÁætªÀÇ E®è.
¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀĪÁzÀgÀÆ
ºÀÄqÀÄUÀ¤AzÀ GvÀÛgÀ §gÀ¢gÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀiÁvÀ¤UÉ PÀgÀÄuÉ GQÌ §A¢vÀÄ.
JAxÀzÀÄ! GAr®èªÉÇà JAzÀ. EªÀ£ÀÄ vÀ¯É C¯Áèr¹zÀ. ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ
ºÉÆÃV CzÉãÀ£ÉÆßà vÀAzÀÄ PÉÆlÖ. ¸Àé®à C£Àß EvÀÄÛ. CzÀÆ ºÀ¼À¹zÀ
ªÁ¸À£É ¸ÁgÀÄwÛvÀÄÛ. eÉÆvÉVzÀÝ ¸Áj£ÀAxÀ ¥ÀzÁxÀð §AUÀr «Ää£À
ªÁ¸À£ÉAiÀÄ UÀ§Äâ ªÁ¸À£É. §jAiÀÄ C£ÀߪÀ£Éßà ºÉÃUÉÆà ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ
M¼ÀPÉÌ vÀ½îzÀ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤¢æ¹, ¨É¼ÀUÁUÀÄvÀÛ¯Éà C°èAzÀ ºÉÆgÀl.
ºÁUÉà C°è E°è ¹QÌzÀÝ£ÀÄß wAzÀÄ PÀÄrzÀÄ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÀl̼À
¥ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀ. ªÀÄÄAzÉ C°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß
¨sÀÆvÀzÀAvÉ PÁqÀºÀwÛvÀÄ. ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÀt PÀlÄÖªÀ CªÀ¢üAiÀÄÆ ªÀÄÄV¢zÉ.
AiÀiÁPÁzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, fêÀ£À CAzÉæ
EµÉÖãÁ C£ÀÄߪÀ AiÉÆÃZÀ£É ºÀÄnÖvÀÄ. ºÉÆmÉÖ ZÀÄgï CAzÁUÀ PÀAqÀzÀÄÝ
ºÀwÛgÀzÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉÆÃmɯï. C°è ºÉÆÃV PÉ®¸À PÉýzÀ. CªÀgÀÄ EªÀ£À
¥ÀǪÁð¥ÀgÀ «ZÁj¹zÀgÀÄ.
EªÀ£ÀÄ K£ÉÆà MAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀ.
CAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ®Æè vÀ£ßÀ §UÉÎ ¤d ºÉüÀ®Ä ¥ÀæwµÉ× CqÀØ §A¢vÀÄÛ.
ºÉÃUÉÆ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¨sÀlÖgÀÄ ºÉýzÀ PÉ®¸ÀªÀ£É߯Áè ZÉÆPÀ̪ÁV ªÀiÁr
CªÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ.
¨sÀlÖjUÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ ¸ÀļÀÄî
ºÉýzÁÝ£ÉA§ ¸ÀĽªÀÅ CzÀÄ ºÉÃUÉÆà ¹QÌvÀÄÛ. ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ CªÀ£À vÀ¯É
£ÉêÀj¹, ¯Éà ªÀiÁt EAxÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÆzÀ, ¤Ã£ÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀ. N¢
ªÀÄÄAzÉ §¨ÉðÃPÁzÀªÀ. ºÉüÀÄ ¤£ÀUÉãÀÄ vÉÆAzÀgÉ.
ªÀiÁgÀÄwUÉ ¨sÀlÖgÀ ¦æÃwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý C¼ÀĪÉà §A¢vÀÄ.
«µÀAiÀĪÀ£É߯Áè CgÀÄ»zÀ. ¨sÀlÖgÀÄ PÉÊUÉ ¸Àé®à ºÀtªÀ¤ßvÀÄÛ, £ÉÆÃqÀÄ FUÀ
¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉ. DUÁUÉå £À£ÀUÉ ¥ÀvæÀ §gÉ. ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ¸ÀvÀÄÛ
ºÉÆÃzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÁÕ¥ÀPÀªÁUÀÄwÛz.É ¤Ã£ÀÄ EA¢¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÃ.
ZÉ£ÁßV NzÀÄ. ¤£ÀUɵÀÄÖ ¨ÉÃPÉÆà CµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ.
CAzÉà §¹ì£À°è PÀĽîj¹ °AUÀ£ÀªÀÄQÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ
ªÀiÁgÀÄw. £ÉÆqÁÛ£É, CªÀgÀ¥Àà¤UÉ ®PÀé ºÉÆrzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝgÉ. aPÀÌ
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

20

ªÀÄPÀ̼À°è PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ M§â wÃj ºÉÆÃVzÁÝ£É. EªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ
PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²æãÁxÀ vÀ©â PÉÆAqÀÄ UÉƼÉÆà JAzÀÄ CvÀÄÛ
©mÁÖgÀÄ. ªÀiÁZïð ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀlÖ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀĪÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ
ªÀÄgÀÄ¢£À ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV «µÀAiÀĪÀ£É߯Áè CgÀÄ»zÀ.
CA¢£ÀªÀgÉUÉ
ªÀiÁgÀÄw
¥ÀlÖ
PÀµÀÖªÀÅ
ErÃ
HgÉÃ
ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîªÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ E£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£ÉÃ
PÀÆwzÀÝgÉ d£ÀUÀ¼À PÉÆÃ¥ÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ, vÁ£ÀÆ K£ÁzÀgÀÆ
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ, CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «zÁå E¯ÁSÉUÉ
zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀ£Ár ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä
C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ.
zÉêÀgÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ. ºÁUÉà DV, ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw
zÉÆgÀQvÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ ¨sÀlÖjAzÀ ºÀt §gÀÄwÛvÀÄÛ. F ªÀÄzsÉå MªÉÄä
¨sÀlÖgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ aQvÉìUÉAzÀÄ CAPÉÆïÁUÉ
PÀÆqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ªÀiÁgÀÄwUÉ ¥ÀjÃPÉëUÁV NzÀĪÀÅzÀÄ
©lÄÖ
¨ÉÃgÉ
AiÀiÁªÀÅzÀÆ
AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
§gÀzÀAvÉ
J®ègÀÆ
£ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ.
ªÀiÁZïð wAUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ.
CAPÉÆïÁzÀ ¥ÉÇPÀÌ ªÀiÁ£ÀÄ UËqÀ£À OµÀ¢üAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁgÀÄw
vÀAzÉAiÀÄ DgÉÊPÉ ªÀiÁrzÀ. §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ DgÉÆÃUÀågÁzÀgÀÄ. ªÉÄÃ
wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è ¨sÀlÖgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¢£À¥ÀwæPÉ »rzÀÄ NqÉÆÃr
§AzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ, eÉÆìĸÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÉÃ
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄUÀ¼ÀÆ EzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÀÆ K£Á¬ÄvÉAzÀÄ DvÀAPÀ.
KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÁÛ ¨sÀlÖgÉà ºÉýzÀgÀÄ - «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÉà ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ
C®è®è £À£Àß ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®
gÁåAPï UÀ½¹zÁÝ£É. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀªÀgÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄA¢£À NzÀ£É߯Áè
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
J®ègÀÆ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ, K£À¤ß¸ÀvÉÆÛà ¥ÀÅmÁÖ, ªÀÄÄAzÉ NzÀ®Ä
¤Ã£É°èUÉ ºÉÆÃVÛÃ? ªÀiÁgÀÄw JAzÀ, £À£ÀUÉ NzÀÄ ¨ÉÃqÀ! £À£ÀUÉ PÉ®¸À
¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÉ®¸À PÉÆr¹ - E®è¢zÀÝ°è ¨sÀlÖgÀ ºÉÆmɯï UÉ
PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÉ. ªÀÄÄAzÉãÁ¬ÄvÀÄ ....
(... ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄzÀÄ)

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

21

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

22

PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ -7
§ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð
(ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)
``AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ,
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÀÆÌç, ¨ÉÆïïÖ, £Àmï J®èªÀÇ
ºÉƸÀºÉƸÀzÀÄ,
MAzÁzÀgÀÄ
ºÀ¼ÉAiÀÄ
©r
¨sÁUÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ J¯Éè°èAiÀÄÄ ¸ÀéZÀÒvÉ.
CªÀgÀÄ
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ
¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
¥sÀ¼À¥sÀ¼À
ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛ.”
¤ÃªÉãÀAwÃj? ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ K£ÀÄ? PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƽî:
kannadakali@yahoo.com
HT

TH

29 ©ÃUÀzÀPÉÊ ªÀiÁqÀÄ«PÉ
CªÉÄjPÁzÀ°è ©ÃUÀzÀPÉÊUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉÃ
MAzÀÄ ¸ÉƧUÀÄ. CzÀPÉÌ «±ÉõÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸À®PÀgÀuÉ EzÉ. CzÀgÀ
MAzÀĨsÁUÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ©ÃUÀzÀPÉÊAiÀÄ£ÀÄß EqÀÄvÁÛgÉ.
E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉƸÀ©ÃUÀzÀPÉÊAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ¹éZï CzÀÄ«ÄzÀgÉ
£ÀªÀÄä ©ÃUÀzÀPÉÊ£ÀAvÉ CzÀÄ J¯Éè°è ¨ÉÃPÉÆ C®è°è PÀvÀÛj¹ ºÉÆgÀUÉ
§gÀÄvÉÛ. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀÄ. F vÀgÀºÀ ©ÃUÀzÀPÉÊ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ®Æè £ÉÆÃrzÉÝ. MAzÀÄ ©ÃUÀzÀPÉÊUÉ
ªÀÄÆgÀÄ qÁ®gï. CªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÉ®è ºÉƸÀ ©ÃUÀzÀPÉÊUÀ¼ÉÃ.
£ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À UÀÄdjUÀ¼À°è ©ÃUÀzÀPÉÊ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ
£ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀPÉÊAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ
»ÃUÀÆ j¥ÉÃj ªÀiÁr, CzÀgÀ ºÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹, CgÀ¢AzÀ GfÓ,
¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ
§rzÀÄ
£ÀªÀÄä
©ÃUÀPÉÌ
ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÉ
ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ CzsÀð UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ
MAzÉÆAzÀÄ ¨Áj ©ÃUÀ vÉUz
É ÀÄAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀÅzÉà E®è. PÉýzÀgÉ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

23

MAzÀÄ vÉÆlÄÖ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀzÉƼÀPÉÌ ºÁQ, ¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÉÛ JAzÀÄ
ºÉýPÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ.
29 ©ÃUÀzÀPÉÊ ªÀiÁqÀÄ«PÉ
CªÉÄjPÁzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÉÝ.
£ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. £ÀÆgÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß
¸Á¯ÁV ¥ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄAvÀÄ 500 qÁ®gï
(CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ!). AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ
¨sÁUÀªÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÀÆÌç, ¨ÉÆïïÖ,
£Àmï J®èªÀÇ ºÉƸÀºÉƸÀzÀÄ, MAzÁzÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ©r
¨sÁUÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ J¯Éè°èAiÀÄÄ ¸ÀéZÀÒvÉ. CªÀgÀÄ
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ
¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
¥sÀ¼À¥sÀ¼À
ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛ.
¸ÉÊPÀ¯ïµÁ¥ïUÀ¼À°èAiÀÄÄ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ n-µÀmïð, ºÉ¯Éämï,
vÀgÀºÁªÁj
¯ÁåA¥ïUÀ¼ÀÄ,
ªÀÄPÀ̽UÉ
¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ
DlzÀ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J®èªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlQÌnÖgÀÄvÁÛgÉ. J®èªÀÇ MAzÉÃ
PÀqÉ PÉƼÀÀÄzÀÄ.
£ÁªÀÅ £ÉÆÃrgÀĪÀAvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÉÊPÀ¯ïµÁ¥ïUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ
ªÀÄƯÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ PÉƼÀPÁzÀ ºÀwÛAiÀÄ CxÀªÀ PÀjà §tÚzÀ
§mÉÖAiÀÄ gÁ², vÀÄPÀÄÌ »rzÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, C°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ
ºÀÄqÀÄUÀgÀ §mÉÖAiÀÄAvÀÆ PÉüÀ¯ÉèÉÃQ®è.

PÀ£ÀßqÀPÀ°UÉ ¨ÉÃPÀÄ
¤ªÀÄä ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
UɼÉAiÀÄjUÉ NzÀ®Ä ºÉý.
¤ªÀÄä ¨ÁèUÀÄ, eÁ®vÁtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹.
¤ªÀÄä HgÀ°è MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ° CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

24

¸ÀÄ¢Ý
§AzÀ£ÉÆà «ºÁ£ï!
ªÀiÁZïð 23, 2010 ªÀÄAUÀ¼À
¢£ÀªÀÇ
ºËzÀÄ
§£ÀÆßgÀgÀ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨sæª
À ÀÄzÀ ¢£ÀªÀÇ
ºËzÀÄ.
"£À¸ÀÄPÀÄ",
"£ÉøÀgÀ£À
J¼ÉUÀ¢gÀÄ",
"zÉêÀzÀvÀÛ"£ÁV
§AzÀ£ÉÆà «ºÁ£ï. ±ÀÈw ªÀÄvÀÄÛ
gÁfêÀ
§£ÀÆßgÀ
FUÀ
16¥ËAqï 7 O£ïì 20EAa£À
PÁAwgÁ² «ºÁ£À£À ºÉªÉÄäAiÀÄ
CªÀÄä
C¥Àà!
PÀ£ÀßqÀPÀ°,
ªÁå°AiÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è
vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ §£ÀÆßgÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

PÉ.¹.J.UÉ £ÀªÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

zÀQët PÀå°¥sÉǤðAiÀÄzÀ ±ÁAvÀ¸ÁUÀgÀzÀ wÃgÀzÀ°ègÀĪÀ DzÀå PÀ£ÀßqÀ
¸ÀAWÀ PÉ.¹.J.
ºÉƸÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¹zÉ. ªÀÄÄA¢£À
JgÀqÀÄ ªÀµÀð EzÀgÀ ZÀÄPÁÌt »rAiÀÄĪÀªÀgÀÄ: qÁ. PÀ«vÁ PÉÆlæ¥Àà,
qÁ. ±ÀAPÀA dUÀ£ÁßxÀ, ¸ÉÆêÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃPÀgÀ, ªÉAPÀmÉñÀ ZÀPæÀªÀwð,
ªÉÄʸÀÆgÀÄ J¯ï. ²æäªÁ¸À, VjñÀ PÀ£Àß½î, ¥Àæw¨sÁ ±Á¹Ûç, ªÀ°èñÀ
±Á¹Ûç, ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÆúÀ£ÀZÀAzÀæ PÉ.¦. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è, AiÀıÀ¹é PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
£ÀqɹzÀÄzÀµÉÖ C®èzÉ, C¨sÀÆvÀ¥ÇÀ ªÀðªÉ£ÀÄߪÀAvÉ zsÀ£À ¸ÀAUÀ滹,
G½¹, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀ£À¹UÉ ªÀÄvÉÛ ZÁ®£É
¤ÃrzÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀÄwÛgÀĪÀ ²æêÀÄw CªÀÄÈvÁ §¸ÀªÁ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ
CªÀgÀ vÀAqÀ. CªÀjUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV £ÀªÀÄä
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
¤ªÀÄÆäj£À PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀªÀiÁZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹: kannadakali@yahoo.com

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

25

PÀ£ÀßqÀ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ«eÁÕ£À
¥sɧÄæªÀj
7,
2010gÀ
¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è
"£ÀÄrAiÀÄjªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ" JA§ ¸ÀªÉÄäüÀ£À MAzÀ£ÀÄß §£ÀªÁ¹
§¼ÀUÀ ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄÛ. ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁµÁ «eÁÕ¤UÀ¼ÁzÀ qÁ. r.J£ï.
±ÀAPÀgï ¨sÀmï, qÁ. PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÀzÀ
£ÀÆåAiÀiÁPÀðzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆÖä§ÆæPï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ
qÁ.J¸ï.J£ï.
²æÃzsÀgï
ºÁUÀÆ
»jAiÀÄ
²PÀët
vÀdÕ
qÁ.J£ï.J¸ï.gÀWÀÄ£Áxï CªÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.
EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è "J®ègÀ PÀ£ÀßqÀ" (http://ellarakannada.org)
C£ÀÄߪÀ CAvÀeÁð® vÁtPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ
PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ §¼À¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÁµÁ«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ²PÀëtªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ vÁtªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ
¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ
§UÉÎ
PÀ£ÀßrUÀgÀ°è
D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß
ºÉaѸÀĪÀ
GzÉÝñÀ¢AzÀ EzÀgÀ°è £ÁqÉÆÃd qÁ. r. J£ï. ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀ
PÀ£ÀßqÀzÀ
ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£Éß®è
GavÀªÁV
¦rJ¥sï
gÀÆ¥ÀzÀ°è
PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV K£ï UÀÄgÀÄ ¨ÁèV£À°è £ÉÆÃr:
http://enguru.blogspot.com/2010/02/nudiyarime-mattu-kalikevichara_07.html

UÀr£Ár£À°è PÀ£ÀßqÀ
PÁ¸ÀUÉÆÃr£À°ègÀĪÀ UÀr£ÁqÀ ªÀĺÁd£À ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÁ¯ÉÃdÄ
¥ËæqsÀ±Á¯É PÀ£ÀßqÀ PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ
PÉÃAzÀæªÁVzÉ. C°è£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸À®Ä ¹zÀÞªÁzÀ
eÁ®vÁt ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁèUÀÄUÀ½UÉ (www.mschsnirchal.blogspot.com)
FUÀ ªÀµÀð vÀÄA©zÉ. F ªÉÄÊ°UÀ®è£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ PÀ£ÀßqÀ GvÁì»UÀ½UÉ
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄä ºÀĪÀÄä¸ÀÄì, ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæêÀÄ
JzÀÄÝ PÁtÄwÛªÉ! ¤ªÀÄä ¸ÀÄAzÀgÀ ¨ÁèUÀÄ, ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ,
D¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¹PÉÆAqÀ ²PÀëPÀgÀÄ,
ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ M¼ÀUÀÆ ºÉÆgÀUÀÆ
EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆáwð ¤ÃqÀ°.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

26

¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄ
¥Àæ±Éß: PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ°è K£À£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ/¸À¥sÀ®/vÀȦÛPÀgÀ JAzÀÄ §UÉAiÀÄÄwÛÃj?
£ÀªÀÄævÁ:

ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÁUÀ

¥Àæ±Éß: ºÉƸÀ ²PÀëPÀjUÉ K£ÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆqÀ§AiÀĸÀÄwÛÃj? vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ?
£ÀªÀÄævÁ:

ªÀÄPÀ̽PÉ PÀ°AiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ
«±ÉõÀªÁV ºÁqÀÄ/¸ÀAVÃvÀzÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è.

PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ

ªÀÄÄRå,

¥Àæ±Éß: PÀ°¸ÀĪÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ZÁ¯ÉAfAUï JAzÀ UÀt¸ÀÄwÛÃj?
£ÀªÀÄævÁ:

PÀ°¸À®Ä, PÀ°AiÀÄ®Ä vÀPÀÄÌzÁzÀ ºÁqÀÄ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àæ±Éß:

¤ªÀÄä ªÀĺÀvÀézÀ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£É K£ÀÄ?

£ÀªÀÄævÁ:

E°è ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀp£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV
GZÀÑj¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦lÄÖPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
ZÁ¯ÉAfAUï DVªÉ.

¥Àæ±Éß: PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ°è CªÀÄÆ®å/G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÀÄ K£ÀÄ?
¦æAiÀiÁ :

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ¼À
¥ÀjZÀAiÀÄ.
NzÀÄ, §gÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ.
vÀqÀªÀj¸ÀzÉ NzÀÄ, §gÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ.

£ÀªÀÄævÁ:
F±Àéj :

¥Àæ±Éß: ¤ªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ°è ZÁ¯ÉAeï UÀ¼ÀÄ K£ÀÄ?
¦æAiÀiÁ :
ªÁt :

PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄĪÀ D¸ÀQÛ ¨É¼É¸À®Ä PÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ.
E°è ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁvÁªÀgt
À E®è. £ÁªÀÅ PÀÆqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ!
ºÉÆgÀUÉ, PÀ£ÀßrUÀgÉÆA¢UÀÆ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀt E®è.

F±Àéj :

¥Àæ±Éß: ¤ªÀÄä ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁzsÀ£É/¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛj/C¼ÉAiÀÄÄwÛÃj?
¦æAiÀiÁ :

PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä ºÁUÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ.

¥Àæ±Éß: ²PÀëPÀjUÉ, ¸ÀAAiÉÆÃdPÀjUÉ, EvÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ ¤ªÀÄä ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ?
¦æAiÀiÁ

£ÀªÀÄævÁ:

:

zÀAiÀÄ«lÄÖ PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼ÉƤØUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éè
ªÀiÁvÁqÉÆt. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄ£É PÉ®¸À PÀ½¹
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£Ár.

¥Àæ±Éß: PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸À®Ä §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ?
ªÁt :
¦æAiÀiÁ :

PÀ£ÀßqÀ PÀ° vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄÄAZÉ, vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ
¨ÉgÉvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁrzÀgÉ ªÀiÁw£À PÀ°PÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÁgÀ ªÀiÁr.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

27

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 1

ªÀiÁZÀð 2010

PÀ£ÀßqÀ PÀ°

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful