λtιntή; απόχρωσης 4100Κ μ(}ιι.:οuς 62�ηtr" τunou
MΙ:::RCiιJSFT 4100Κ ΙΡβ!": FtXIΞΠ!12\-\I t.E[) l.;.515mmiDISΛNQ Ι"ι cιvτfσloι);:ou

Γραμ�tι:ό φωησηκc σωμα οριπt')ς τοποθtτησrv; στινοvό ιt:τ�f:. μr t::Ut..λωμα !>-1 LED
οuνολιr<r'ις ιtιtυό<; 18-W 24Vl)t.: λωκής οπόχρwση� .:11('.{1Κ μfι�ouc; 92�mm. tύ1rbu
MΙ('Hnt ISFT 4 1(}{}Κ 1Γ-6S F"ΙXf:-0f1�\IV ιΕD ι:.92!iιιmvDΙSAtJO fι uvτfστοιχοu

ίΕΛΙΚΗ F.ΠΙΜΕΤΡΗΗΙ

430.00

rf•
"'
111

m

I 00

2.00

1 525,00

I 955.00

Ι 763,70

t 7R:\.70

4Rfi.75

4R5 75

453 5ί!

453 50

340.0U

340 00
t .OO

1 ,ll0

1.nn

7.00

2.00

7 (10

Τφ

92.00

92.00

τεμ

7.00

7,()(1

172.00

172,00

[>,00

"'

Τιμ

52.00

52,00

Ίε μ

56,00

56.00

τι μ

2.l!U

Τψ

7.00

3

8.00

10 00

7 ΩΟ

J Ι f,

Α/Α

ς9

Μ

€0

26

61

26

6:1

27

·ΜΟ!ι. 1ο Π.Π.Α.:Ε 2ο Π.Π.Α.Ε 3α Π.ΠΑΕ

ENΔEI:.Eit ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ

Γραμμ••ό φωπση<ό.Qωμο οραrής τοποStrησης. σrιymιό ιΡ&.>. με ιώ><λωμο :!8 ιεD
σuνbλn<ιjς ιοχίιοι;24W 2"4VDC. λιΙΙ!<Φ; απόχρωσης 4100Κ μ�κα� Ι215mm. τUπου

M•C�OI.!Sbϊ 41GOK ΙΡ6� FΙXEDf.!•IW ιΕΟ ι� 112�mιnJIIISANO

Φωησn<ό σtiJμo runσu lm!lard

ή OVJiσrόJ)(OU

στεγιrνό ΙΡ65. μι tvα λUJιmήpα μιταλλJ�ωv

αΜyσvιοιωv 20W mιμμηρι�QC καιανομQς προι; τιι rmω tξοπλιομtvσ μΕ βόση

στερtωσης μιαγκυpκι nίr:ou ΜΟΑΙ S 6 J $1 ":4+SG099 A31\Qc!HΙT-TC CP.f :!OV'ΙISΙMES

ft mπfσrOJXOU

τ·ροι;οδοnιι;ό κmάλληλο για την λtnovρylα φuιnσrιι<ων MJCROLI5t i . ttmou JΡδ7 ΒΟΧ.

for Mιcroιι::ιei/70W 24VOCJO't$At-.ιt..)

ΠλαΟΊΙ<ό πλέγμα tπ1C!ήμανσης uΠΌvι:Jωv &.κτύωv πλόrοu( 5!1 Cl.l

Πλασrιιώτr/-.tyμο tΙΙJΟ�μο>ση( uπovιfωv δ:κτύων πλάτο� 6() CM

63

26

&I

29

65

30

Ε8

32

Προιι;:α1άσLΦ10ομtνο φριό:rιο από rιοπλmμtνο στι.γσνό σκυρόδφσ C30137 τuποu
θ!' Ι Fι ή mιrioroιJ(o� ον διααrοοιων fiU)(60cm βόθοu� tω( .;ο cm

fiΊ

11

Αy..,yός γυμνός χόλ•wσς mιλύΥ.λωvσς Δι<rrομής !6mπι�

6

12

Αγωγός yuJJV« Χόλl\lν� πολύιιλων� Διατομf}{ 2�.7

Ρ-9

13

Σuνδ<ση μιτρητοiί ΔΕΗ

Πλαστιιι:ό Πλtνιm nπο:ήμrινσηι; uπoyF.kιJY Λιtτι"tων πλάτnιιc θΟ ι: Μ

npα�αιαιπ�υαομινο φρι:&ι"' σπ(> ι•ιαπλισμι.ο αιιγονό αιιuρόδιμο C30Ι3 7 ιύτrου
IJEIEL ή αVJ!σrόJ)(ou. ov δ:σαιόσεωv 2bJC!O=. βόθοuς tωι; 4C cm

Ιlλααιι<όt σωλή•-uς PIIC δ1aptJP<>11 •0Qh1m μι οδηγό σrιό yο.ψσνισμtνο σύρμα

ίΟ

33

71

34

Μοίιφα διαιιλοδώσuυ<; ι<αλωδ!wv ιΤΑΥ'ttvδιιιcη<ου ιύποu ΤΙCΕιιi'ΑCΚ ή σvτισrοικοtι
Μούφα yιο ΧΕΙΙΙΡ!<ά Χαλωδια ΝΥΥ μtχρ1 4Χ ΙIJοΙml •αι διαι<λόδωαη μt)(fJI 4)( 10mιr'.2

r:

35

Ιφ:ιαήpα> Τ' 010ιmruρωοιωv ή 010ιιλο(Jώσtω( σrραγyuλοίι οyωyού Φ8f!Ο ιlr<
ταιll1tiJv :\Urn tνΟu•rι•οϊι τuπαu ΕΛΕΜΚΟ β22RΟ30 ή 6??4 130 ή αvι!ιποιχου

Ί3

38

14

39

15

43

77

!:sl'J'ml

ΤαΜα χλύjU\ινη θ<ρμά εmψιuδορyuρωμtνη ιUJDgrίmlι . •αrά Ει\ΟΤ·ΕΝ !10164 2
διαιομής .:ιuχ4mm ι.νδοιπιι<:ού η:mou ΕΛΕ:ΜΚΟ 6401040 ή σντtστοι.χοu
Ηλωρόδι<> ytlω<!η' rnι)(Qλι<ωμtνο η.Ιωραλιιτιχό μ < χαλί!βδwη ψUJή Φ•4χ1500

t:νόιιιmιcού 1UΠOU Ελ.ΕΜ�Ο ti3Z141!J r't (IVJiqJQΙ){OU

Ηλε.χτρομηχονολQΥJΧt:ς tyκuιοστd:οrκ;: J(D-vαλ}(}(ι δ:σ.DU}(Ιια)ζ uπrρχ:tlλισηι;

4ο Π.ΠΑΕ

δο Π.ΠΑΕ

6on.n.AE

7ο Π.Π.Α.Ε

So Π.ΠΑΕ 9ο Π.Π.Α.Ε 10ο Π.Π.Α.Ε

Τεμ

232.00

Τrμ

33.00

τεμ

12600

m

m

Τtμ

232.00

1 ,00

34-.00
1 26.00

370.00

774.25

1 144,25

150.00

257.40

407.40

1 4 5.00

ΠI

ΣΥΝΟΛΟ

40.00

Τιμ

1 14.45

1.00

7.00

m

1 ! 5f>.30

m

137.αι

4 1 .00
4 ,00

1 1 ,00

51.10

1 20740

1 ,00

Τεμ

259.45

137.00

1 ,00

m

277.00

277.(1[.

Ίεμ

1 59.00

159,00

Τεμ

40,00

40,00

πι

72.00

?2,00

Τιμ

2:1,00

ι:<.ΟΟ

0,35

1 00

Τιμ

0 .65

ηλr.ι<τραν;ι<ή μανdδο

Τrμ

1 .00

44

Εξοπλισμ-ός προοταοίας μηχανοστασlου

Ίεμ

1,00

1 00

Ιθ

45

Hλttιff)!l{t\ tγκωοσταση1ιινηαηι; φωπομοU �ηχαvοσtασlοu

Ιrμ

1.00

1,00

79

46

ΗΛ.ιt:τpιχ:ός ττινumι; η..\ικφοφωnσμοι:ι πλατdat �·� κι:ριων vραμμιΜ

Τεμ

1 00

1.00

""

47

Hλtιc1'J)("f'1 σιινδrοη δίιο γρσμιι;κών φ.:ι.ιnσηι<wν σwμ(ιτων tύttou Σ'!

Τεμ

71.00

1:1.00

48

Ηλtκφα:ή σuvδ!ση δυο yρομιιι,..ων φωnσωcων-οωμόlων τύπου Σ2

Τtμ

82

49

Ηλαrραllf1)(ανολοyι�ι, ινκσrοσrάσc,ι; πt�iOu πιΜκωv μι 11"''""" �ι.νrρnςή

ΣW.ιΊνες πολuσιΟuλtνtΟυ . ΙωΛ(}νας σπό

altn ονομσσιιιιής Οrσμιrρου Φ ·1?

πολ.UσιΟuλtνιο tPE ι ονομασnιι;ή� πιισης: ω

rn

1 10 00

4

1.00

53.00

53.00

4U 30

1S030

4f6

AJA

ΑΡΘΡΟ

83

50

84

51

85

δΖ

d6

63

67

54

β8

55

θ9

56

θΟ

ΕΠ1
ΕΠ2

91

92
93
94
9S
96

ΕΠ3
ΕΠ4
ΕΠ5
ΕΠ6
ΕΠ7

Σωλ{ινες πόλuαιθuλε:.tJiΟιι

ΜΟΝ. fo Π.Π.Α.Ε 2ο Π.ΠΑΕ 3ο Π.Π.Α.Ε

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣωΜνοζ σnι. naλuαιθuλίνΚΙ tΡΕJ ονομοσηι:ΙΚ τnrαης 10

atnι ονομοστι•�ς διαμtτροu Φ 63

Σωλ�vις ηολuαιθιJλtνfοu - ΙωΜνuς σοο naλuoιθuλt10 tPEJ

atm ονομαση<ΙΚ διομt1pσμ Φ 90

ονομοση<ης π!ιοης t0

ΣUΟ1<εutι;;: t..λtγxou χσι σοφf\Μιας lιιιetύου · Σφοιptκοi κροονοl οpιιχάλr:tνdt r.oxλ!ωroi
ΡΝ 16 .ntnl. Φ 11:r

Σuσια.vtς ιλιγχου καιοσφάλιισς διιι:τι)Qι.ι � Ιφαιρι..ιςοΙ ι:ρουνοt ορι.ιχάλt:ιναι. κοχλιωτοι
ΡΝ 1 6 &ιrη Φ 1'"
Σuοκιutς illνxou κοι (Jσφόλ.ειαc; διt:τύου . Ιι;σιρ:κοl t."ρouvDι ορι..ιχΜιι:ιναι. ν.ο;cλlω1οt
f'N 16 a\nι Φ 2"
Σuσt<ε:υtς tλt'f'XOU "οι αο9ά).ι:ιος Οι�ύοu - Σφοιριιc:Ο( ιφουvοι οριιχάλκινοt κοχλιωτοι

P�J 16 atοΙ Φ 3'

102

ΕΠ13

101

ΕΠ14

104

ΕΠ15

105

ΕΠ16

1 00

ΕΠ11

107
ΙΟU

ΕΠ1 Β
ΕΠ19

109

ΕΠ20

111)

ΕΠ21

1 11

1 12

ΕΠ22
ΕΠ23

68, 1 0

86))0

rn

3fi.3U

166 30

1 241,85

1 3Η6.85

23.00

2300

23.00

Τr μ

Τιμ
Τrμ

Τιμ

23.00

1.00

1 ,00

1 00

1.00

23,00

23,00

1 1 4,90

4 514,90

ο 11

4.51

IHO.OIJ

1 1 00.00

Ανάμιξη κηπtυηκου χώμαια;. και όμιιοu ποrαμού

ιη3

500,00

4 1 0,00

Δtόστρuχ1η u.\ιJ(� στην ιmφάναιι 1ηt; κοulσφαι;

m2

.? 500,00

1 900.00

Θάμ νΟI ωιηγορiΩ� θ3

ι εμ

6:!.00

ιφ

235,00

2 1 78.00

2 4 1 3.00

τφ

5{1 00

1 54.00

704 .αJ

440,00

2 03fi.OO

2 476.00

χλοοτάπητιJ

Θάμνο. κιπηγορkι� Θ4
Θ<Ιμνοι r.ιrιηγορ!ος θ�

ο :ro Χ ο :<ιι Χ ι1 30

ΕΠ9

ΕΠ12

130.00

J:'iNOΛO

σφ

Ε«ικαφή χαλαρών ιδo<fu>v

101

6ο Π.Π.Α.Ε 9ο Π.Π.Α.Ε 1Do Π.Π.Α.Ε

Γιva<ή μόρφωση ιmφάν<ιοc ιΜ:μιμ� v•• ιηv φυ1<αοη φμιωv � tyιςαιόσταοη

Ο 5Ο
ΆνΟ\γμα λάκκων σι χαλαρά ιδόφη μr. ιργaλtια χ<Ιρός Ι>ιοσιόοιων Ο !>Ό Χ ο f>O Χ

ΕΠ11

7ο Π.Π.Α.Ε

111

m3

Άvαγ)JIJ λό!<κwv σι χαλαρά ιόάφη μι ιργaλtlσ χ<�ρός δοοσιόοcωv

100

&ο n.n.A.E

Τιμ

ΕΠ8

ΕΠ10

&ο Π.Π.Α.Ε

ΠΙ.σοη<ό φρι:όπο ηλωροβανuιν 30Χ41> cm 4 ΗΙΒ

91

9fι

4ο Π.Π.Α.Ε

111

fl1

Φυrωση φurων μι ΙJftάλα χΙJJματος liγr.ou 12 5(}

Εvι<στόσrοση προπαρποr.ιuοσμtvου χλοοτόnητα

:?2 00 1t

Ιχημστισμόc; λt�αvών όρδtυοηι; φυτών δκrμtτροu αηa 0 41 tως () μ,u ιη

Αρόιuαη φιnw"" μι ηιιγι1ο (t unόy(lo σuαιημα dρδtuσης hυτομοτοπο;ηιJtvt)

Ανανέωση κόμης � κοπ� ι:rγόλωv ΙΊΙ:νδρων uψou� Β

12 nι αι: 'Ιfλσrιιι.ι; πόριcυ tλπ

Πρaμ�θΕΙΟ φuηr.ή<; Vn<;

4 400.00

τειι

Επσyγελματι<ό< προypσμμαιιστή<; ρ<ύμσrος ιξωrιρr<οιι xwpou

C-'<yχόιιr.νις Η!Β 12

J'Jοθηι�p<ις βpοχ�(

Γlλοuηκό φρεάτιο ηλη:.τροβuνών 5 ιrι μκις HiB

ΚαλtίJt'}ιο τίlπου JΙW.U ητρώην tJYYt όιαιομής fmm:?ι 5 }'; 1 •;

Τ ΙΙ!Κ
Η ΕΠΙ ΕτΡΗΙΗ
Ε
Μ

63.00

50.00

1 54.00

204,00

400,00

2 200 00

2 680.00

στρ

4.3-�Ί

4.:Jg

Ιtμ

53(1.00

530.00

τεμ

6110,00

61)0,00

ιφ

Προμ�θι,η σμμο<J χιιμόρου ή aρuχιtοιι

Iwl.ήvcς οπό πaλuuιθul.tvιo ΡΕ ιο aΙπι ονομαστΙ<ήζ δ:αμttpou ιμ Stl """

4 ! 4 ,90

Ημ

m:\

Ιωλflvις από πoλvutθui.lνtO ΡΕ 10 dHlt ον-ομaση,ςfιc; δtομtτρου Φ 3;? n1rn

1 1 4.90

ιιι3

Εκοκαφ� r:αι ι.ποvι:ntΜρωση τίίφρwν uπovclou αρδιuηr..ου δ"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/315562234","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=315562234&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[268135032,330412627,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258775025,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347,244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"Y/1HdMRLc5cWz52DL40G9iV/N/I=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"hw/gx0KDgoKjn9cWiAxPKOnbKp0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"6BZrMGEfVOGc/uttAcYyQ3mO0ts=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[268135032,330412627,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258775025,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347],"title_link":null,"title":"More From Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"dPtbn/N7/BioYYU3H0RwrnqriSw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537517762?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537517762?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0XsOXILuOl3YTJgakyocWssXYZQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537524529?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537524529?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qTSNg0PhgS1pLEVgx8QpoqT4dg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537527712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537527712?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zdC1598oN+kcHbp1c3QkGkzYx9Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537525171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537525171?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6+8kPXZ2eZVHnympbjId3rol/EY="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537525273?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537525273?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ezTFIy31BX9Ads5p4TCPTqOy8Qo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537517732?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537517732?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YeLLFhiHnaNkLaltgNMMEaEfpc="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537516523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537516523?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M3XO3jW0lyxuDUWnDg2BE1ai9Ts="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537520403?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537520403?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZxYxwoLTaZwF9m8ngVVbqLyt9xQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537520453?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537520453?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JbDGlJVlAPfVQqhg3RCYtLOIMA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537522874?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537522874?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6G0H3qSrQ0IQxu9yKUi8FK8PkPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537520406?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537520406?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CSzw+CVluDqeOv2+eyhTpeAD70="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537523836?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537523836?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j+Qi3wETTsKwn4qOnTVeHT3Rt3I="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537531707?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537531707?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1u+i3dIyD4MRtMsBdkQgFNULNjI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537521701?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537521701?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0O79+iIrop7YzLeCsNTs7QarrrM="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537520390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537520390?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+F3Gg876l4JMKcHQ7jdO20CT2fA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537523543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537523543?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b6FP6wXf/Kf+3M1QMm1iozgaXWY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537527420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537527420?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E99rn7syPbnVe8cBIutASJAp3uA="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537526243?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537526243?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+adzczPngSXGGR8sgOfK9aB21hA="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537527873?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537527873?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gXjPHfsZDYay+QzxDO298QcmcPg="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537524210?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537524210?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9g7zCS3414GE4Z/Z6Z7UIDgtqAA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537517482?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537517482?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"unuQWBRF7hmJfmP6eoDXon94l5c="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537533643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537533643?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"04ooWHMa8ZnqBreQEooAA1JhtmU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537525527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537525527?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D+wH7Q3VxLN6O/2ECqbLFKiTCv4="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537527649?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537527649?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GoFdQiW97cBUj1Y7wkb0QGn7Jf4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537529039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537529039?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qivLv2IKblQTmeR/2t11StWWFJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537518375?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537518375?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EAY1yXftMwU3C18yz2f3MGKkcS8="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537539419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537539419?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dipXOh4Pd9Eiq3uHzvofZWNt+PY="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537522332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537522332?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q5qG4jm8wPM0E1EFU/olgRlt6Oc="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537521855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537521855?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hFyR295sRyaA5nyIVB3ib4aOrZY="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537525248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537525248?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yO08bZ9mqP7ZPoAPGrRGcM8CQHg="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537523958?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537523958?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7/cubI8oK1PiSYc89SCp+uz9TI0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537525499?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537525499?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B5OPA3fCK+s8uMK28pTrqqw0bXQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537531242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537531242?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hLRBpFvbcRh4cpYNlSOLhph2jwQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537523899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537523899?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBtUR3CiRl+eq7Fbxbty1fvKV20="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537520570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537520570?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iMNyDDJV+PQqJFSyOez9ntZ0Nfs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537513386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537513386?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zysl39/UGrwbyhRp40QotsEoo8M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537519778?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537519778?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pf8ddJ3xsTDorzMFpwBTGOYPztg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537518622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537518622?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fqfpXyPmcZhQeHDWw00cpib8GKI="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537527099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537527099?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"R4JBX5VorOKrz+r8sBrf774UfOU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537513620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537513620?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q/Gorg6GUTbyWSEUWWIgIFAVJKw="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537513541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537513541?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6OAEpxcJalLk/Gxzdw8NEeWUAkg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537529022?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537529022?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+ukLeVUQ0h7rMa5QfsBflkNvkJE="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537520733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537520733?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pGIjvLCVkB96EayfYbWDxoS8KJE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537523092?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537523092?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8g9EWgW+qFvvUByJItnh8+z8O74="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537527804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537527804?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SHaHW1BMrLr/x5n1FyX8+G+44Cc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537516905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537516905?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+JcEoe2TkF/hFCKhYM1Nf4ZE82k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537517969?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537517969?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0X4CI467AOABXQSJMV6geKkMxzE="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537517451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537517451?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2bX74l4vcPIy9w+Y048mpFk3RhQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537517001?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537517001?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wbWPAG0RmTMjzdfENAx7L2y4FXw="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537532098?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537532098?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yeOJ0dvPQsrKWaV69Q4z1/4pIyI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537516302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537516302?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YeKBinsIFrMDjTcoar0qGV4paoM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537528330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537528330?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i+WBzt7teqsMe+yanaAztGx+w5g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"249309690":{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537524824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537524824?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EqKcQgOFm4uxWQZjPs2fc0xtWPc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"},"268135032":{"type":"document","id":268135032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268135032/108x144/286d5112fa/1450363543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/268135032/216x288/8d0ae678c5/1450363543?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":268135032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KPLrAZ/1OwZ4RWT27GINYjN/c+Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/268135032/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-11-06-15"},"330412627":{"type":"document","id":330412627,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/108x144/be81f80add/1479239121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/216x288/dc9b9d013a/1479239121?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 4","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 4","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DDpSiIP4cOwPMGzvj5zR8Jn2cqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412627/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-4"},"331155674":{"type":"document","id":331155674,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/331155674/108x144/8ff8481e08/1479238248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331155674/216x288/10588bc717/1479238248?v=1","title":"Κανονισμός Πεζοδρομίων Δήμου Νέας Σμύρνης","short_title":"Κανονισμός Πεζοδρομίων Δήμου Νέας Σμύρνης","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":331155674,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9CHbwK2EDWUZNfDD9SmvB0HMf88="},"url":"https://www.scribd.com/document/331155674/Κανονισμός-Πεζοδρομίων-Δήμου-Νέας-Σμύρνης"},"264342210":{"type":"document","id":264342210,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342210/108x144/bc78bd807d/1430897031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/264342210/216x288/989820f4b7/1430897031?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VWIwSzdmIBbWDGA+uYyKtmDEqV8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342210/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-1"},"258776277":{"type":"document","id":258776277,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776277/108x144/8ec7d02cf9/1426414558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258776277/216x288/5fd9c9c902/1426414558?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BxRGms+mLloIDqM8JOvr1GBt5KM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776277/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"330412648":{"type":"document","id":330412648,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412648/108x144/13b9eaf246/1479239102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412648/216x288/d35feb031c/1479239102?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412648,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ePcIYDe4kOgmpqQ/mNPbUT8g0+E="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412648/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-3"},"332054800":{"type":"document","id":332054800,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/332054800/108x144/3e45b7414c/1479906619?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/332054800/216x288/0d8d434142/1479906619?v=1","title":"Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου - Γενική διάταξη","short_title":"Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου - Γενική διάταξη","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":332054800,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"U5d/6CnU3EreYSFHVBLVw2Nhago="},"url":"https://www.scribd.com/document/332054800/Ανάπλαση-οδών-Ομήρου-και-Παλαιολόγου-Γενική-διάταξη"},"296564678":{"type":"document","id":296564678,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296564678/108x144/b040def199/1453714183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296564678/216x288/5a93e0f1ed/1453714183?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":296564678,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UhyARRO5ZN4YB2NvmqpOH3A6/ZE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296564678/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-27-1-16"},"258775025":{"type":"document","id":258775025,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258775025/108x144/bb8a6a2509/1426413144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775025/216x288/4deb7c7ca1/1426413144?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775025,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Efajhl2QTRUnKK1Gs0npZgYI5rw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775025/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"258776479":{"type":"document","id":258776479,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/108x144/9859d7c549/1426414855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/216x288/275651f463/1426414855?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776479,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bwUEbQAUcE+Zxk/yrP5FoYPNeZw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776479/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-1603152-pdf"},"258775635":{"type":"document","id":258775635,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258775635/108x144/8f9cb46688/1426413717?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775635/216x288/ceb3ac3211/1426413717?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775635,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"icZWTjD+WTfj3LL1dREjPLiexks="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775635/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"264342488":{"type":"document","id":264342488,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/108x144/f652d021b9/1430897128?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/216x288/d14e9f8591/1430897128?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342488,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mgn/9KP5JHrw9ZgJ/b/GQxih+kc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342488/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-2"},"330412637":{"type":"document","id":330412637,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412637/108x144/b46f5a55d1/1479239118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412637/216x288/53760c2d88/1479239118?v=1","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","short_title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412637,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vIOTweEtag21jym03JWI3UTOpVg="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412637/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"},"330412642":{"type":"document","id":330412642,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412642/108x144/fd6e0ebd0c/1479239107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412642/216x288/4e7744149f/1479239107?v=1","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","short_title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412642,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B4y6uxVI1+yAC78rjxekfsA1dWA="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412642/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"},"318542897":{"type":"document","id":318542897,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/318542897/108x144/d931e6f6b6/1479239124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/318542897/216x288/606ff92b61/1479239124?v=1","title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","short_title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":318542897,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ih1G6i0ITsA0jvvcxootYcq9mzA="},"url":"https://www.scribd.com/document/318542897/Θέματα-Δημοτικού-Συμβουλίου-Νέας-Σμύρνης-20-7-2016"},"234085438":{"type":"document","id":234085438,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234085438/108x144/ee45605699/1422233901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234085438/216x288/b0507bfc34/1422233901?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234085438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QXC+0wcu/fddM/EzNJXJdSYoDck="},"url":"https://www.scribd.com/document/234085438/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-16-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014"},"234956896":{"type":"document","id":234956896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956896/108x144/c1d6f354c5/1438792633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956896/216x288/9507db1128/1438792633?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tkp+QFpFm+8mz1sD0teufjs94eA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956896/ΚΑΤΟΨΗ-Γ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"247103028":{"type":"document","id":247103028,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247103028/108x144/5d71a26ad2/1434076734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247103028/216x288/bf42b85fce/1434076734?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247103028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fZPSJp69OvneCpOBOz8hkkHVul0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247103028/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Α-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"},"234956910":{"type":"document","id":234956910,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/108x144/d045f43c0d/1437167552?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/216x288/8b88e47d49/1437167552?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956910,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"suYxXR0re6aBeQqeba+AFTYvTAg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956910/ΚΑΤΟΨΗ-Δ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"241434446":{"type":"document","id":241434446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241434446/108x144/760d1676d7/1431777627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241434446/216x288/499b60ec61/1431777627?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241434446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"76AGzsMQHrpvSNF5HC6x1KI80Ck="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241434446/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-1-ΟΚΤ-14"},"250453434":{"type":"document","id":250453434,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250453434/108x144/447c937bd1/1418893135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250453434/216x288/ff5bdc0783/1418893135?v=1","title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","short_title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250453434,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NGkdrkHjQZFK3RiDj2+nG4C7dpE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/250453434/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ"},"258774809":{"type":"document","id":258774809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258774809/108x144/ac5ef1022c/1426412905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258774809/216x288/1586587b05/1426412905?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258774809,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+yfVyV3qkopGaeUMsk9UGzGFV3w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258774809/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"248779627":{"type":"document","id":248779627,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779627/108x144/a36290ba4e/1417732185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779627/216x288/ce7bd244f2/1417732185?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OJlCJ4cxeNg0PXY0JZ1ax/EwENw="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779627/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-3-12-14"},"241773663":{"type":"document","id":241773663,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241773663/108x144/70b0dec2c8/1418092039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241773663/216x288/f19d3af084/1418092039?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241773663,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mEa1jO/WHuhbUKc28L4saircRIg="},"url":"https://www.scribd.com/document/241773663/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-6-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2014"},"250148323":{"type":"document","id":250148323,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250148323/108x144/1bfbacee67/1418685104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250148323/216x288/a938716a52/1418685104?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250148323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1nDItHvJ4/2r/L0b/NBJzL4I4ik="},"url":"https://www.scribd.com/document/250148323/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-12-12-14"},"247104380":{"type":"document","id":247104380,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104380/108x144/cfce0e0197/1431424328?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104380/216x288/071dc2c54a/1431424328?v=1","title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","short_title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104380,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hBKJMDmWfyGV0GyLyD/XFqc42E="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104380/Δήμος-Νέας-Σμύρνης-Προϋπολογισμός-2015"},"248779514":{"type":"document","id":248779514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779514/108x144/c427d73016/1417770264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779514/216x288/c9456dea16/1417770264?v=1","title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","short_title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pHCDLH0cdkgpcacGpwjte54MXmU="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779514/ΕΚΘΕΣΗ-ΟΡΚΩΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚ-ΕΤΟΥΣ-2013"},"234956874":{"type":"document","id":234956874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956874/108x144/2b26b5bc7b/1432945678?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956874/216x288/280e959c9a/1432945678?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FRqm/jhxYEltL4ClNBcIh9Q8w3c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956874/ΚΑΤΟΨΗ-Β-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"247104347":{"type":"document","id":247104347,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104347/108x144/e8ebec3989/1435299783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104347/216x288/1f17c921db/1435299783?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ddxGsfuZPyMfu5acb1gwTxSoYMo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104347/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Β-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/315562234","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=CJyZza%2Fg6fswpsTxc8MsNhufj%2F0%3D&authenticity_token=VWrcy%2FRiY6tIqvbvTgUwojNrRF2XM3bCR2rxB%2BcTBhseI3IfGl15F5a5mo752%2B%2BuAhUzScrA6zR15rK8FvtqHA%3D%3D&expires=1538153065&wordDocumentId=315562234&wordUploadId=320974331"},"renewal_nag_props":null}-->

ICΊUou μι ελ.ιι;uστι'ιρά

4,40

130.00

1:JO,Q(

3fi0,00

540.00

230,00

1 1 20.00

150,00

480.00

- 1 50.00

480.00

'"

5 000.00

7 700,00

12 700,()0

m

1 70,00

1 710,10

1 S8Q 1U

1 3 3 Ζ 35

1 72fl.35

'"

143,90

τε μ

252 . 1 0

1 .00

1 .UO

Η)Ο

1 ,00
8.00

ημ
111

300.00

5

44.00

52,00
:JΟΟ,ΟΩ

AJA ΑΡΘΡD
113

114

115

11&
117

116
1

. 1 ο Π.Π.Α.Ε 2ο Π.Π.Α.Ε 3ο Π.Π.Α.Ε

ΕΝΑΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στ�αuτ<!ρUβμiζόμι:νοι;. rmm<tψtμoι;

Τtμ

1ΠΝΤ/1
2ΠIΠ/1

Δlδuμο ΙΜλι\Ίntό �τημα W1LO HELLAS σειρd VARIOl\IR) μι: δύQ κοταιιι\ρυφ(ς
αΙΙΙΑΙtς ήιπσι.ιf.ΙVΙΕ με ινοωμmωμ/.vο ιnver1oι

Καλι.Uδιο τuJJou Ννν yιά τοttοθtrηαη μtσα σιο tδαψος Τριιrο/.ι(ό • Διιπομής 3 Χ 4 mπα

2ΠΙΠ/2 Κολιί1διο τύnοu Ννν νιt! τοnοθtτηση μtαα αιο έδαφος Τρnτολικό • Διιπομι\ς 3 Χ 6 rnm2

δο Π.Π.Α.Ε

eo Π.Π.Α.Ε

Το Π.Π.Α.Ε 8ο Π.Π.Α.Ε SO Π.π.Α.Ε 10ο Π.Π.Α.e
300.00

Σ.τaι.αιcτηιμ)ροι Φ 161\ Φ 1 ί rnm από ΡΕ μι: αιrrορuθμιζόμινΟ<Jς σrαλιhαις, αnο<nάσος ιn
αιαλοι:tών 33 ση
ΕΠ26 Ι!<Μς; rJJ.wιu όρδεικJJΚ (ψ.αιρο!!σιtς) Pti !O atm πι.οοr.J<tς. μι: μιυ.<ΙVΙ0J.Ιό
τεμ
ρϋgμ:ο!Ιζ 1tΙαιης. Ι!tαιοpής 1 ιn
m3
ΕΠ27 Προμc\θασ QρΥαΥΙΙ<ώtι ιwnιcών υποαιρωμότwv
ΕΠ24
ΕΠ25

λο Π.Π.Α.Ε

5.500,00

7.200,00

24,00

6,00

67.90

τεμ
m

�67.20

654,05

300,00

12.700,00

32.00
87,90

1,00

1

m

ΣΥΝΟΛΟ

1

1 ,00

467.20
654,05

ΓΙΑ τοΝ />ΝλΔΟΧΟ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

'JΕΛΙΚΗ ΕΠΙΙJΕΠ'ΗΣΗ

6

6/6

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ Σ

ΕΡΓΟ : ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 305/2009

ΤΕΧΝ ΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ Β ΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σήμερα την 2 l η/O I /20 l 5 οι υπογραφόμενοι

Αλέξανδ ρος Κωστούρος, Ευστράτιος

Β α ρδόπουλος και Στεφανάτος Γεράσιμος επιβλέποντες μηχανικοί του παραπάνω έργου, αφού
μετέβηκαν στο τόπο του έργου παρουσία και εκπροσώπου του αναδόχου, διενέργησαν έλεγχο
των εργασιών που προβλέπονταν από την εγκεκριμένη μελέτη, καθώς και των νέ ων εργασιών
που προέκυψαν και ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
εκτελέστηκαν κατόπιν εντολής της υπηρεσίας μας και βρήκαν ότι εκτελέσθηκαν σωστά και
μέσα στον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του έργου που έληγε στις 2 0/0 l /20 1 5 .

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Κ
στο ' ρ ος
ςM....ω
ρο
δ
α
ν
.""'n.�
-s
ξ
ς
λέ
ικό
Α
Πολιτ

Γεράσιμ ος Σ εφανάτ ο ς

Μηχαν ο�

�!χον ικ�
G

+

./

.,

ΕΡΓΟ : ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΠΛ
ΑΤΕΙΑΣ
Χ ΡΥΣ ΌΣ ΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΥΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕ ΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 305/2009

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

Β ΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ο

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

υπογεγραμμένος Κωστούρος Αλέξανδρος, ΔιευθυνηΊς της Τ.Υ. του Δ1Ίμου Νέας Σμύρνης

έχοντ ας υπόψη :

J

2.
3.

Την υπ. αριθμ. 305/2009 εγκεκριμένη μελέτη του ανωτέρου έργ ου
Τους όρους (τεχνικούς, οικονομικούς, συμβατικούς) που διέπουν την εργολαβία
Το άρθρο 7 1 παρ. 1 του Ν .3669/08(ΚΔΕ) όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 3 6
του Ν .4070/20 1 2.

4.

Την

από

2 1 /0 1 /20 1 5

έκθεση των επιβλεπόντων

μηχανικών του

έργου,

που

αναφέρεται στην εμπρόθεσμη περαίωση αυτού

ΒΕΒΑfΩΝΩ
Την εμπρόθεσμη περαίωση όλων των προς εκτέλεση συμβατικών εργασιών κατά την
20/0 1 /20 1 5, όπως καθορίζεται στην από 2 1 /0 1 /20 1 5 υποβληθείσα έκθεση των εmβλεπόντων
μηχανικών της Τ.Υ. Δ . Νέας Σμύρνης.

Νέα Σμύρνη 2 1 /01/2015

γ····"

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
τzχνικ<bν

Α�ΤΟΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

EMH N I KH ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 1 111 1 /20 1 5, και ώρα 1 Ο:ΟΟπ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 1 4 στο 5° όροφο, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κυ ρ .
Κωστούρος Αλέξανδρος παρουσία δύο υπαλλήλων του Τμήματος Κτιριακών Έ ργων & Υπαιθρίων Χώρων κυ ρ .

Μερκούρης Λουκίας Πολιτικό Μηχανικό Τ. Ε. και της κυρ. Κωβαίου Σοφίας Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.,
Δημόσια κλήρωση, για την

σύσταση Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής

Παραλαβής

διενή ργησε

του έργου

«ΑΝ'ΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ» Αρ. Μελ. 305/2009.

Η

παραπάνω εmτροπή ορίζεται βάση των διατάξεων των άρθρων 73 & 75 του Ν 3669/08, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 1 του Ν.425 7/2014.
Η παραπάνω κλήρωση διενεργήθηκε βάση των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/20 1 1 και της υπ '

αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ. 1 8/οικ. 2 1 508/4- 1 1 -2 0 1 1 (ΦΕΚ 2540/Β '/07- 1 1 -2 0 1 1 ) απόφασης του Υπουργείου Διοικητική ς
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. Π ρωτ: 5 546/ 1 6-02-20 1 5 ανακοίνωση της
Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη που προέκυψαν από την παραπάνω κλήρωση
καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΜΠΑΦΑΛΟΥΚ.Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μέλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Μέλος

ΚΩΒΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1) Μερκούρη Λουκία

Αλέξανδρος Κωστούρος

/L

I N FORM AτiCS
DEVEL OP M E N
Τ AGENCY

1

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ Τ Α
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ι;J�;�����7δ� by
DEVELOPMENT AGENCY
���?ο16.ο6.1ο 12:50:53

ΑΔΑ: 7ΑΡ Π ΩΚ3-ΔΤΘ

Reason:
Locallon: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 1 6η της 03-06-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 1 611 Συνεδρίαση της 03-06-20 1 6 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 290/2016
Περίληψη : Έκπτωση προμηθευτή και ανάδειξη νέου μειοδότη.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 03 -06-20 1 6 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00'
συνήλθε η Οικονομικ1Ί Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό
κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6°ς όροφος, αποτελούμενη από τους:
ι.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΆΘΙΟ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

-

ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ·
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 1 8530/30-5-20 1 6 πρόσκληση του
Προέδρου-Δημάρχου αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και τα τακτικά μέλη κ.κ.
Ζαβός Αλέξανδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο, Αθανασίου
Αθανάσιος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Κονιδάρη Διονύσιο και Κουτελάκης
Γεώργιος, απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 1 6ου θέματος της η μερήσιας διάταξης.
Κατόπιν της υπ αριθμ.
202/20 1 6 απόφασης Οικ. Επιτροπής περί
κατακύρωσης πρακτικών και ανάδειξη μειοδότη σχετικά με τον συνοπτικό
διαγωνισμό
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
&
ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» αριθμ. μελ 1 7/20 1 6, συντάξαμε και αποστείλαμε την υπ. αριθμ.
" 1 3790/25-4-20 1 6 πρόσκληση για να προσέλθει εκπρόσωπος της εταιρεία
«COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ» στα
γραφεία μας για την υπογραφι') της σύμβασης για την ομάδα Ε ' «συντήρηση φυσικού
υλικού» στην οποία κηρύχτηκε μειοδότης.
Μετά το πέρας της προθεσμίας του εκ νόμου δεκαημέρου για την υπογραφή της
σύμβασης στις 4/5/20 1 6 δόθηκε προφορικά επιπλέον προθεσμία πέντε εργασίμων
ημερών λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Ο προαναφερόμενος προμηθευτής δεν προσήλθε έγκαιρα (εμπρόθεσμα) για την
υπογραφή της σύμβασης προφασιζόμενος διαπραγμάτευση στους συμβατικούς
όρους, όπου είχε ήδη υποβάλει υπεύθυνη δ1Ίλωση ότι συμφωνεί με την μελέτη και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 5ο
υποχρεωτικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού).
Με τον Ν. 3852/20 1 0 άρθρο 72, περί: (αρμοδιοτήτων της Οικονο μικής Επιτροπής)
και σε συνάρτηση με την καθυστέρηση - ζημία η οποία έχει προκληθεί από την
καθυστέρηση με την μη υπογραφή της σύμβασης για την επισκευή του φυσικού
υλικού του Δήμου μας, παρακαλcο όπως κηρύξετε έκπτωτη την προαναφερόμενη
εταιρεία.

ΑΔΑ: I Αι-'1

Η

O I KONOMIKH

l!.lt\;)-Δ I (:)

Ε. Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της:
α. τις διατάξεις του άρθρου 1 03 του Ν . 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του
Ν.3 852/ 1 0
β. την υπαρ. 202/20 1 6 Α.Ο.Ε. περί κατακύρωσης πρακτικού του εν λόγω
διαγωνισμού
γ. το από 1 1 -4-20 1 6 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
δ. την υπ. αριθμ. 1 3 790/25-4-20 1 6 πρόσκληση για να προσέλθει εκπρόσωπος της
εταιρεία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ»
στα γραφεία μας για την υπογραφή της σύμβασης για την ομάδα Ε' «συντήρηση
φυσικού υλικού» στην οποία κηρύχτηκε μειοδότης
ε. το γεγονός ότι μετά το πέρας της προθεσμίας του εκ νόμου δεκαημέρου για την
υπογραφή της σύμβασης στις 4/5/20 1 6 δόθηκε προφορικά επιπλέον προθεσμία πέντε
εργασίμων ημερών λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ
στ. την από 1 1 -3-20 1 6 και με αρ. τφ. Οικ. 1 06 1 5/30-3-20 1 6 υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1 599/ 1 986 του εκπροσώπου της εταιρίας Τοκάνη Δημητρίου, ότι συμφωνεί με την
μελέτη και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού
(άρθρο 5ο υποχρεωτικά δικαιολογητικά επί πο'.νή αποκλεισμού)
ζ. το γεγονός ότι ο προαναφερόμενος προμηθευτής δεν προσήλθε έγκαιρα
(εμπρόθεσμα) για την υπογραφή της σύμβασης προφασιζόμενος διαπραγμάτευση
στους συμβατικούς όροvς,
η. το γεγονός ότι με την καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης έχει προκληθεί
ζημία για την επισκευή του φυσικού υλικού του Δήμου μας
Μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α . Κηρύσσει ο μόφωνα έκπτωτη την επιχείρηση «COMPUTER STUDIO
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΠ<ΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ ΑΕ. », με έδρα
τη Λ. Β ουλιαγμένης 223 , Δάφνη, Τ.Κ. 1 7237, τηλ. 2 1 0. 976 1 865 - fax 2 1 0.9708067,
με ΑΦΜ 0952500 1 1 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, από τον διαγωνισμό «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
& ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», αριθμ. μελ 1 7/20 1 6
(όπου είχε κηρυχθεί μειοδότρια), διότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί
εκπρόσωπός της για την υπογραφή της σύ μβασης, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί
ζημία στην επισκευή του φυσικού υλικού του Δήμου μας.

Β. Η Οικονομική Επιτροπή με επόμενη απόφασή της θα αναδείξει νέο μειοδότη τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5 του αρ. 1 70 του Ν. 428 1 /20 1 4 που αναφέρουν τα εξής:

«5 . Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.»

2

ΑΔΑ : 7ΑΡ ΠΩΚ3-ΔΤΘ

Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση βάσει της παρ. 1
του αρ. 26 του Π.Δ/τος 28/80.
Ο Ι ΚΟ Ν Ο ΜΙ ΚΉ ΕΠΙΤ Ρ Ο Π Ή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ Σ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 06-06-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

9 I 6 I 2 0 16

� ΟΔ. 5 S

V ΠΡΟΣ: 'Ρον Π ρ όεδρο Δη μ.
Συ μβουλίου

ΔIΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΑΡΡΑ
ΤΗΛ : 2 1 3 2 0 2 5 9 0 2 - 9 0 7

ΘΕΜΑ:

«Παράταση Σύ μβαση ς

για την ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ »

Παρ ακαλώ να εισηγη θ ε ίτε στο Σ ώ μα να πάρει απόφαση γ ια την έγκρ ιση
παρ άταση ς τη ς υπ' a ρ ιθ μ. 2 5 148114-7-2 0 1 5 σύ μ β αση ς του Δή μου Ν έας
με έδρα στην Καρ α'ίσκάκη 7 2 - 74, Αγ.

Σμύ ρνη ς με τον ΣΤΕ ΦΑΝ Ο Α. Σ ΠΑΘΑΡΟ

Παρασκευή , που αφορά την «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ » με τους ίδ ιους ό ρ ου ς, σύ μφ ωνα και με την τεχν ική
περ ιγρ αφή τη ς α ρ μό δ ιας υπη ρεσίας του Δή μου μας , γ ια 3 μήνες.
Η παράταση τη ς σύ μβ αση ς δ εν θα προκαλεί αύξη ση των συ μβατ ικών πο σών
και τη ς συ μβατική ς πο σότητας των ε ιδών.

Συνη μμένα σας υπο β άλλω :
την υπ. Αρ ίθ μ 2 0 12 619-6-2 0 1 6 υπεύθυνη δήλωση του ιδ ίου , με την οπο ία
συ μφωνεί γ ια την παράταση τη ς υ π' α ρ ίθ μ. 2 5 148 114-7 - 2 0 1 5 σύ μβ ασης, γ ια 3
μήνες από τη λή ξη τη ς ( έω ς 13 11012 0 16) .

Ο Δ Η ΜΑΡΧΟΣ
.

.

.

\

J

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖ ΟΥΛΑΚΗΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
Τ AGENCY

ΑΔΑ: Ω71 ΠΩΚ3-7Η 1

?���:\YM�fr6�by
DEVELDPMENT AGENCY
���+2o16.06.o6
11:44:3s
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση

12η της 22-04-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 1 2η Συνεδρίαση της 22-04-20 1 6 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 217/2016
Περίληψη:

Έγκριση

της

υπαρ.

13176/2016 Γνω μοδότησης της Νομικής

Συμβούλου».
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 22-04-20 1 6 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 '
συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό
απο το�ς:
'
καταστημα επι της ο δου' Ελ Β ενιζε' λου 1 4 6°ς οροg>_ος, αποτελουμενη
'
ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΔΡΟ
'

3 . ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
4.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

5. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

8.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 1 3 005/1 0-4-20 1 6 πρόσκληση του
Προέδρου-Δημάρχου αυτής.
Τα τακτικά μέλη κ.κ. Ζαβός Αλέξανδρος και Κουτελάκης Γεώργιος, απουσίαζαν
λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Το τακτικό μέλος κ. Ζαβός Αλέ ξανδρος
αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 4ου έκτακτου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

«Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. πρωτ.
1 3 1 76/1 9-04-2 0 1 6 συνημμένη
Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου σχετικά με την από 1 2/2/20 1 6 και με αρ.
πρωτ. 5405/1 5 -2-20 1 6 αίτηση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, με την
οποίαν αιτείται την ((εξώδικη επίλυση της διαφοράς που απορρέει από την υπ ' αρ.
1 6098/2005 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε βάρος του Δ ήμου Νέας
Σμύρνης» και δηλώνει ότι περιορίζει ((την απαίτησή του στο ποσό των χιλίων ευρώ
(Ι. 000€) παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
απορρέει από την προαναφερόμενη Δ ιαταγή Πληρωμής», η οποία απαίτηση είναι της

εταιρείας «Χάρτα Α.Ε» και εισηγείται την αποδοχή της εφόσον δηλώνει ότι
περιορίζει την συνολική απαίτηση ποσού ( 1 .770€ κεφάλαιο

+

1 .237,55€ τόκοι μέχρι

σήμερα + 1 1 7€ δικαστική δαπάνη ) 3 . 1 24,55€ στο ποσό των 1 .000€, με την
προϋπόθεση ότι ίδια αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της «ΧΑΡΤΑ Α.Ε . »
ή θα προσκομίσει ο αιτών Δικηγόρος κ . Μιχάλης Καραγιάννης σχετική προς τούτο
=

εξουσιοδότηση από αυτήν (ΧΑΡΤΑ Α.Ε.)» και παρακαλούμε το Σώμα να λάβει
απόφαση για την έγκρισή της.
Ε ΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ ΚΉ
(έχει προσέλθει η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη)
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της:
α. τις διατάξεις του άρθρου 1 03 Ίου Ν. 3463/06 και τις διατάξεις των παρ. 1 ιδ ' και 2,
του άρ. 72 του Ν . 3 852/ 1 0

1

ΑΔΑ: Ω71 ΠΩΚ3-7 Η 1

β. την υπαρ. πρ. 1 3 1 76/ 1 9-04-20 1 6 συνημμένη Γνωμοδότηση της Νομικής
Συμβούλου του Δήμου μας κ. Γεωργίας Σκλιβάγκου
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα:
α. το έκτακτο και επείγον του θέματος και συζήτησή του ως θέμα της ημερήσιας
διάταξης με αρ. 1 δ .
β. την υπ' αρ. πρωτ. 1 3 1 76/1 9-04-20 1 6 συνημμένη Γνωμοδότηση της Νομικής
Συμβούλου σχετικά με την από 1 2/2/20 1 6 και με αρ. πρωτ. 5405/ 1 5 -2-20 1 6 αίτηση
του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μιχαήλ Καραγιάννη, με την οποίαν αιτείται την «εξώδικη
επίλυση της διαφοράς που απορρέει από την υπ' αρ. 1 6098/2005 διαταγή πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε βάρος του Δήμου Νέας Σμύρνης» και δηλώνει ότι
περιορίζει «την απαίτησή του στο ποσό των χιλίων ευρώ ( 1 .000€) παραιτούμενος
ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση απορρέει από την
προαναφερόμενη Διαταγή Πληρωμής», η οποία απαίτηση είναι της εταιρείας «Χάρτα
Α.Ε» και εισηγείται την αποδοχή της εφόσον δηλώνει ότι περιορίζει την συνολική
απαίτηση ποσού (1 .770€ κεφάλαιο + 1 .237,55€ τόκοι μέχρι σήμερα + 1 1 7€ δικαστική
δαπάνη =) 3 . 1 24,55€ στο ποσό των 1 . 000€, με την προϋπόθεση ότι ίδια αίτηση θα
υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της «ΧΑΡΤΑ Α.Ε.» ή θα προσκομίσει ο αιτών
Δικηγόρος κ. Μιχάλης Καραγιάννης σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση από αυτήν
(ΧΑΡΤΑ Α.Ε.).
Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα
με την παρ. 1 περ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3 852/20 1 Ο.
Ο ΙΚΟΝΟ Μ Ι ΚΉ ΕΠΙΤΡ Ο ΠΉ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ�

ΤΑ ΜΕΛΉ

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΉΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΉΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

'·'1.•...,.....

.... .

"'·• -

�,.,. , . ' . ,., �·

2

INFOR MAτιcs
DEVELOPMEN
Τ AGEN CY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p��i��IΛ�tΊ��by
���?ο16.ο5.27 1 1:43:ο6

ΑΔΑ: 7 ΕΥΣΩΚ3-ΑΣΨ

DEVELOPMENT AGENCY

Reason:
Locallon: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 1511 της 24-05-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 1 511 Συνεδρίαση της 24-05-20 1 6 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 255/201 6
Περίληψη : Έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας για τα Κ.Δ.ΑΠ. (κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης) που πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά
στο Δήμο Ν. Σμύρνης.
Στη Νέα Σ μύρνη σήμερα την 24-05-20 1 6 η μέρα Τρίτη και ώρα 12:00' συνήλθε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου 1 4, 6°ς όροφος, αποτελούμενη από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟ
4. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
6. ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΆΘΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ' αρ . πρωτ. 1 7248/20-5-20 1 6 πρόσκληση του
ΠρΌέδρου-Δη μάρχου αυτής.
Τα τακτικά μέλη κ.κ. Τσουράκης Κων/νος και Κουτελάκης Γεώργιος, απουσίαζαν
λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Το τακτικό μέλος κ. Τσουράκης Κων/νος
αναπληρ ώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 1 ου έκτακτου θέματος εκτός της η με pή(:ηας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του Ενιαίου
Κανονισμού Λειτουργίας για τα ΚΔΑΠ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης που
πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο Δήμο Νέας Σμύρνης από την αρχή
της νέας Σχολικής χρονιάς.
Επισυνάπτεται σχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ που
θα λειτουργούν υπό την ευθύνη του Δήμου Νέας Σμύρνης. Τα ΚΔΑΠ θα
λειτουργήσουν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε,
« Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης» για το έτος 20 1 6-20 1 7.
Το πρόγραμμα έχει ετήσια διάρκεια αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
κοινωνικών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 20 1 4-2020 οπότε και θα βρίσκεται σε ισχύ για
όλη αυτή τουλάχιστον την περίοδο.
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του άρθρου 1 03 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του
Ν.3852/ 1 0
β)
τη
συνημμένη
εισηγητική
έκθεση
του
Αντιδη μάρχου
Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ. Συρίγου Π. καθώς και το συνημμένο κανονισμό
λειτουργίας των Κ.Δ.ΑΠ.
Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

1

ΑΔΑ: 7ΕΥΣΩΚ3-ΑΣΨ

ΑΠΟ ΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει:
α. ομόφωνα το έκτακτο και επείγον
η μερήσιας διάταξης με αρ. 1 α.

του θέματος

και συζήτησή του ως θέμα της

β. με (7) ψήφους υπέρ την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης που
πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο Δήμο Νέας Σμύρνης από την αρχή
της νέας Σχολικής χρονιάς.

Το τακτικό μέλος κ. Ιακωβάκη Μαρίνα ψήφισε λευκό.
γ. με (6) ψήφους υπέρ τον Κανονισμό Λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ που θα
λειτουργούν υπό την ευθύνη του Δήμου Νέας Σμύρνης. Τα ΚΔΑΠ θ α
λειτουργήσουν στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε, « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης» για το έτος 20 1 6 2017.
Το πρόγραμμα έχει ετήσια διάρκεια αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
κοινωνικών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 201 4-2020 οπότε και θα βρίσκεται σε ισχύ
για όλη αυτή τουλάχιστον την περίοδο.
Ο Κανονισμός έχει ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
των «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» (Κ.Δ.ΑΠ.)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ - tKOUOΣ
Τα Κέντρα Δημιοvργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ.) είναι Μονάδες
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5 - 1 2 χρόνων.
Η λειτουργία των δομών είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην
υπ' αριθμ.Π 1 β/Γ.Π.οικ.
1 49 5 1 -200 1
(ΦΕΚ
1 3 97/τ Β/22-1 0-200 1)
όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. Π1 β/ΓΠ
σικ. 3041 1/2002 (ΦΕΚ 3 95/τ.Β '/02-04-2002) και την Υπουργική απόφαση υπ'
αριθμ Πl β/Γ.Π.οικ. 1 09707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1 849/τ. Β '/03 -092009).
Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παtδtών για ορισμένο
χρονικό διάστημα της η μέρας, εκτός σχολικού ωραρίοv, η <Jωστή αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από
οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των εργαζομένων και
μη γονιών.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, μπορούν να διασυνδέονται με τις
εκπαιδευτικές μονάδες, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής
περιβαλλοντικής, τοπικής παρέμβασης με απώτερο στόχο την ανάπτυ ξη τους.
Στα ΚΔΑΠ θα δύναται η δυνατότητα για αθλοπαιδίες, εικαστικά, πολιτισμό,
πρόγραμμα ORF ( Μουσικοκινητική Αγωγή), παραδοσιακούς και μοντέρνους
χορούς, πληροφορική, μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική, μπάσκετ, πολεμικές τέχνες,
στίβο, πο δ όσφαιρ ο, β ό λεϊ, ενόργανη γυμναστική, θεατρικό παιχνίδι, σκάκι, και
βοήθεια στη σχολική μελέτη, εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσα από το παιχνίδι.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ανώτατο όργανο διοίκησης των Κ Δ ΑΠ . είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή μου
Νέας Σ μύρνης.
.

.

2

ΑΔΑ: 7 ΕΥΣΩΚ3-ΑΣΨ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στα ΚΔΑΠ, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχονται
υπηρεσίες όπως :
. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μάθησης ( γλώσσα- ανάγνωση - γραφή,
φιλαναγνωσία, μαθηματικά, δη μιουργική έκφραση : εικαστικά, αθλητισμός,
φυσικές επιστήμες, τεχνολογίες κλπ. ) οι οποίες είναι χρήσιμες, όχι μόνο για την
κοινωνικοποίηση και εξέλιξη των παιδιών, καθώς απαιτείται η εμπλοκή τους,
αναφορικά με το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον, αλλά και για την
προετοιμασία τους στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης .
.Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
.Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης ανάπτυξης
δημιουργικότητας και φαντασίας .
.Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
.Ανάπτυξη προγραμμάτων οικογενειακής συμβουλευτικής με δυνατότητα
παραπομπής σε εξειδικευμένους φορείς όπου αυτό είναι απαραίτητο.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Κ.Δ.ΑΠ. πρέπει να πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές,
όπως
αυτές
· ορίζονται
στην
Υπουργική
απόφαση
αριθ.Π 1 β/Γ.Π.οικ. 1485 1 (ΦΕΚ 1 3 97/τ.Β '/22- 1 0-200 1 ) .
Συγκεκριμένα ο ι χρησιμοποιούμενοι χώροι, μετά την παραχώρηση από το Δήμο θ α
διαθέτουν:
.Αίθουσες απασχόλησης επιφάνειας τουλάχιστον 3 0 τ . μ. για 1 5 παιδιά,
.Αίθουσες μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, επιφάνειας,
τουλάχιστον 40 τ. μ,
.Αίθουσες κατασκευών επιφάνειας τουλάχιστον 3 0 τ. μ., με νιπτήρες, για 1 5 παιδιά
.Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 1 5 τ.μ,
.Αποθήκες, W.C,
τα οποία θα λειτουργούν στους παρακάτω Χ,ώρους:
Προτεινόμενα Κ.Δ.ΑΠ. - Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - του
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
lο Κ.Δ.ΑΠ.
7° Δημοτικό Σχολείο
Διεύθυνση : .Ευξείνου Πόντου κ' Αγίων Σαράντα, 1 7 3 4 1 Αγ. Δημήτριος
Με δυναμικότητα :200 παιδιά
2ο Κ.Δ.ΑΠ.
12° Δημοτικό Σχολείο
Διεύθυνση : Παρασκευοπούλου 37-39, 1 7 122 Ν. Σμύρνη
Με δυναμικότητα : 200 παιδιά
3ο Κ.Δ.ΑΠ.
Σχολικό Συγκρότημα: 4° Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Ανδρέας - 7° Νηπιαγωγείο
Διεύθυνση : Κράτητος και Αποστολάκη, 1 7 1 2 1 Ν. Σ μύρνη
Με δυναμικότητα : 200 παιδιά
4ο Κ.Δ.ΑΠ.
5° Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης
Διεύ θυνση : Αγνώστων Μαρτύρων 1 , 1 7 1 22 Ν. Σμύρνη
Με δυναμικότητα : 200 παιδιά
Δύναται να λειτουργήσουν στους παραπάνω χώρους τμήματα εκμάθησης
παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, μπαλέτου, ρυθμικής γυμναστικής, μπάσκετ,
πολεμικές τ έχνες, στίβου , ποδόσφαιρου, βόλεϊ, ενόργανης γυμναστικής, θ εατρικού
παιχνιδιού, μουσικοκινητικής, εργαστήρια εικαστικών και πολιτισμού, εργαστήρια

πληροφορικής, μαθη μάτων σκάκι, βοήθεια στη σχολική μελέτη . Τα τμήματα τα
3

ΑΔΑ: 7ΕΥΣΩΚ3-ΑΣΨ

οποία θ α δημιουργηθούν εξαρτώνται από τον αριθμό τον μαθητών που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Τα παιδιά μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
συμμετέχουν σε περισσότερο από μία δραστηριότητες ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών που θα συμπληρωθούν ανά τμήμα. Η κάθε δραστηριότητα θα
επαναλαμβάνεται από τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα.
Απαραίτητη κρίνεται και η συνεργασία με παιδίατρο που θα παρακολουθεί την
ομαλή λειτουργία του ΚΔΑΠ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Στα Κ.Δ.ΑΠ. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 - 1 2 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά
με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα με προσκόμιση
σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης για την ικανότητα συμμετοχής τους. Τα
εγγραφόμενα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου
Νέας Σμύρνης, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν
σε όμορη περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την
εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, 1'J οποία
αιτιολογείται ειδικά.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται :
α. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
β. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
γ. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την
κατάσταση υγείας του παιδιού
δ. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή
εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίω ση της
οικείας ΔΟΥ.
ε. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ όταν πρόκειται για ανέργους γονείς.
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο.
Αιτή σεις εγγραφής υποβάλλονται καθ ' όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του
πιστοποιητικού γέννη ση ς.
Η επιλογή των παιδιών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
έργου και μετά από εισήγηση του/της Υπευθύνου του Κέντρου. Κριtήριο επιλογής
των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής.
Προηγούνται τα παιδιά που επιλέγονται ως ωφελούμενοι από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
καθώς και αυτά προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά
πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική
ή πνευματική αναπηρία.
Τα κριτήρια επιλογής - εγγραφής των ωφελουμένων τέκνων, προσαρμόζονται κάθε
φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο :
Της τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμό 0.8363/3 . 1434/29-04-20 1 0
(ΦΕΚ 5 5 6/τ.Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-20 1 3 » ή όπως
τροποποιηθεί και ισχύσει.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργούν με χειμερινό ωράριο από τις 1 6 . 1 5 μ. μ. έως 2 1 . 00μ. μ.
όπου λειτουργεί ολοήμερο σχολείο, αλλιώς 14.30μμ έως 2 1 .00 μμ και θερινό
ωράριο από τις 9.0 0 πμ. έως τις 14.00 μμ. καθημερινά και από Δευτέρα έως
Παρασκευή, όλες τις εργάσιμες ημέρες, σε μία βάρδια, με την ως άνω οριζόμενη
4

ΑΔΑ: 7 ΕΥΣΩ Κ3-ΑΣΨ

δυναμικότητα
Τα ΚΔΑΠ διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις
αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου
Αγίου του Δήμου καθώς και όταν υπάρχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις στους
χώρους υποδοχής.
Τα ΚΔΠΑ μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς
μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και μετά από απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση
αριθ.Π1 β/Γ.Π.οικ. 1495 1 (ΦΕΚ 1 3 97/τ.Β '/22-1 0-200 1) ως εξής:
α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα · με τις
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
Παιδαγωγός
Νηπιαγωγός
Γυμναστής
Καθηγητής μουσικής
Καθηγητής πληροφορικής
Καθηγητής ζωγραφικής
Δάσκαλος χορού
Θεατρολόγος
Ιατρός
Παιδίατρος
Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων
σπουδ ών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση , σχολών της ημεδαπής ή
ισότιμων, της αλλοδαπής.
Η αναλογία εξειδικευ μένου προσωπικού I παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Στο
Κέντρο δύναται να απασχοληθούν μετά από αξιολόγηση των αναγκών, και
εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένων ειδικοτήτων (π.χ. Ιατρός )
β. Υπεύθυνος λειτουργίας - προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών
Με απόφαση του Δήμου Νέας Σμύρνης θα ορίζεται Υπεύθυνος, Πτυχιούχος ΠΕ ή
ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο, που θα προέρχεται από το
προσωπικό της δομής, Ο Υπεύθυνος ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον
των κυρίων καθηκόντων του . Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε
τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση,
φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και
θέληση.
Το εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εντοπίζει και να καλλιεργεί τις
ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και
την ο μαλή ένταξή του στην κοινωνία.
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα αφορά
τη λειτουργία των δομών.
Το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες
καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη
βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ.
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Σε κάθε Κ.Δ.ΑΠ. τηρούνται απαραίτητα τα ακόλουθα αρχεία:
α) βιβλίο συμβάντων,
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών,
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου
Κάθε θέμα σχετικό με την λειτουργία ΚΔΑΠ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν
έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθ μίζεται με απόφαση του Δημοτικού
5

ΑΔΑ: 7ΕΥΣΩΚ3-ΑΣΨ

Συμβουλίου.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, ρυθμίζεται
με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη του εκάστοτε νόμους
που ισχύουν.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης για το οικονομικό έτος 2016.

Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και το τακτικό μέλος κ.

Ιακωβάκη Μαρίνα ψήφισαν λ8υκό.
Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημqτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

OIKON OMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ �ΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γραφείο ΑΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλ: 213 2025831 - 911 - 914
Fax : 213 2025913
Email: adpaideias@0 149 .syzefxis.goν.gr
www.neasmymi.goν.gr

/6./JG. . . .

Ν. Σμύρνη, . . . . :Ιρ
αρ.πρωτ: . . . . . .5.( ().
.

.

1.././3

.

. . . .

ΠΡΟΣ:
Κυρία ΠΡΟΕΔΡΟ
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικών χώρων για την λειτουργία των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)., μετά το
πέρας του καθημερινού σχολικού ωραρίου
Κυρία Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την
παραχώρηση χρήσης των χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του 4ου Δημοτικού
Σχολείου και του 1 2°υ Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την
λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)., μετά το
πέρας του καθημερινού σχολικού ωραρίου
Στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων, σχετικά με τη δράση «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α., ενεργώντας ως δικαιούχος,
κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) , για να συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει μονοετή διάρκεια
και θα υλοποιείται από 1 /9/ έως τις 3 1 /8/κάθε έτους, επαναλαμβανόμενη έως την
λήξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών,
προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους,
μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με την λειτουργία των ΚΔΑΠ ,
μέσω του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α, παρέχεται η δημιουργική απασχόληση των
παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της η μέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η
σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή
μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Η διάθεση των θέσεων στα. Κ.Δ.Α.Π. , θα πραγματοποιείται από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες, μέσω «εντολής τοποθέτησης»,

σύμφωνα με τις διαδικασίες, που εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Για την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον Δήμο Νέας Σμύρνης πρέπει
να υπάρχει και σχετική απόφαση παραχώρησης χώρων για την χρήση αυτή.
Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει
απόφαση για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 7°υ Δημοτικού Σχολείου, του
4°υ Δημοτικού Σχολείου και του 1 2°υ Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Νέας Σμύρνης
μετά την λήξη του Σχολικού ωραρίου, για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο
Πρόγραμμα ως ΚΔΑΠ και να λειτουργήσουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή ως
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία οφείλουν πέραν του σχολικού
ωραρίου, να ανοίξουν νέους ορίζοντες, για κάθε παιδί ξεχωριστά, μέσα από την
μουσική, το χορό, την ζωγραφική, την χειροτεχνία, το θεατρικό παιχνίδι, την
γυμναστική και άλλων εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες,
που θα δημιουργηθούν.

J\
•ι:ι•

':� \�

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γραφείο ΑΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τ αχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλ: 2 13 2025831 - 91 1 - 914
Fax : 2 13 2025913
Email: adpaideias@O 1 49 . syzefxis. gov. gr
www . neasmyrni.gov.gr

,

j0/6 / !6

Ν. Σμυρνη, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
αρ.πρωτ:
:?.. .Q {/.�.Q . . . .
. . . . • .

.

ΠΡΟΣ:
Κυρία ΠΡΟΕΔΡΟ
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπευθύνων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π) του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Κυρία Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση σχετικά με τον ορισμό
υπευθύνων λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π) του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, υλοποιεί νέες δομές- Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης - Κ.Δ.Α.Π στον Δήμο μας που σκοπεύει να εντάξει για
χρηματοδότηση στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και του ΠΕΠ Ι με τελικό
δικαιούχο την Ελληνική Εταιρέία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.,
(Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.). Τα Κ.Δ.Α.Π θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στον Δήμο μας,
την περίοδο 20 1 6 - 20 1 7.
Για την ομαλή λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π., την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των εργαζομένων, την
παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των συμβατικών μας υποχρεώσεων με την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., την άμεση ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού
Συμβουλίου, για θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος,
καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, προτείνουμε να τοποθετήσουμε
υπεύθυνο/η, στο 1 ° Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- Κ.Δ.Α.Π. Νέας
Σμύρνης (στο 7 ° Δημοτικό Σχολείο), στο 2 ° Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Π αιδιών- Κ.Δ.Α.Π. Νέας Σμύρνης (στο 4° Δημοτικό Σχολείο), στο 3 ° Κέντ ρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- Κ.Δ.Α.Π. Νέας Σμύρνης (στ ο 12 °
Δημοτικό Σχολείο). Το έργο που θα παρέχει ο/η έκαστος/η εργαζόμενος/η από τη
θέση αυτή, περιγράφεται στο άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.
(ΦΕΚ 1 397/200 1 τεύχος Β ').

Ν. ΣΜΥΡΝ Η :1 5 5·- .JO.L.b
Αρ. Πρωτ.: .Lt-fJ t.t-_1

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 4
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17121
Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Αγγελική
ΤΗΛ. : 2 1 32025757
ΚΟΙΝ.: (1) Οικονομική Υπηρεσία
(2) Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Κούπα Ευστάθιο

·-

V ΠΡΟΣ:

Την κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους #300,00#€ που
αφορά αλλαγή θέσης τάφου από Α' σε Β ' θέση.

Κυρία Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αρ. 1 2 162/12.4.2016 συνημμένη αίτηση του κ.
οποίος αιτείται την επιστροφή του ποσού ύψους #300,00#€
το οποίο είχε καταβάλει στο Δήμο μας για τέλη ταφής της μητέρας του
σε τάφο Α' θέσης, την επομένη ημέρα η οικογένεια αποφάσισε η ταφή
να γίνει σε τάφο Β ' θέσης το οποίο και έγινε με τα στοιχεία 34/3 0 ΝΕ, ωστόσο οι
τραπεζικές διαδικασίες είχαν τρέξει και το ποσό του λογαριασμού δεν μπορούσε ν'
αλλάξει ή να ακυρωθεί , σύμφωνα με την υπ. ' αριθμ. 9340/6.4.20 1 6 συνημμένη
Βεβαίωση της Υπηρεσίας τού Δημοτικού Νεκροταφείου και το υπ. αριθμ.
43 8/1 5 . 3 .3 0 1 6 συνημμένο παραστατικό διπλότυπο είσπραξης της Ταμειακής
Υπηρεσίας.
Η επιστροφή του ως άνω ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.826 1 . 0003
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20 1 6.
Σας επισυνάπτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

.

I

"

.

, .. ... . .,.. _"2 Δή μαρχος
�·
"��-Lij
.
.
:

. · .,.. '. . .

ι
·:.
' : _;• ... : '

Υ\
; ΣΤΑΥRΟΣ
ΤΖΟΥ
ΛΑΚΗΣ
>
)!;..
' . ': ( .� ,,

: �·· '

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
./ η υπ. αρ. 12162/12.4.2016 αίτηση
του κ.
,
./ το υπ. αρ. 438/15.3.2016 Διπλότυπο
είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας
./ Η υπ. αριθμ. 9340/6.4.20 1 6 Βεβαίωση
του Τμ. Δημ. Νεκροταφείου
./ η υπ. αρ. ΑΑΥ 321/24.5.2016

' ,

.· � ,·

.

.

.)' ..ι·.

.
'

,. '-·,.

·.

.,

\

'

.

// '
z ,_,

,/

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Δήμ ος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ/νση:

09/06/20 1 6

Νέα Σμύρνη,
Αρ. πρωτ. :

2._D 9.. .LS

Ελ. Βενιζέλου 1 4
1 7 1 2 1 - Ν . Σμύρνη
2 1 3 2025 85 1-853
2 1 3 2025 846
dnsιnynιi@O 149 .syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Σμύρνης
Κα Μαρία Απέργη

Θέμα : Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Άννας Εμμ. Πλευριτάκη

Κυρία Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζω την υπ' αριθμ. 20209/16 αναφορά της υπαλλήλου ΠΕ Διοικητικού­
Οικονομικού του Δήμου μας Άννας Εμμ. Πλευριτάκη, η οποία με την υπ' αριθμ.
1 27/1 6 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας είχε οριστεί υπόλογος πίστωσης
ποσού 3 . 5 00,00 € για έξοδα κίνησης, διαμονής και η μερήσιας αποζημίω σης του Δ η μάρχου
κ. Στα ύρ ο υ Τζουλάκη, του Αντιδη μάρχου κ. Π αναγιώτη Γιατζίδη και της Δημοτικής
Συ μβούλου κ. Ελεωνόρας Γαλανοπούλου, για τη συ μμετοχή τους στη 19η διεθνή έκθεση
ύ δ ατος, αποχέτευσης, ανα κύκλωσης, αποκομιδ ή ς απορριμμάτων και καθ α ριότητας πόλη ς
I FAT

2016 και παρακαλώ για την απαλλαγή της από κάθε σχετική ευθύνη.

Ε λληνική Δημοκρατία

Νέα Σμύρνη,

Περιφ έρεια Αττικής
Δήμο ς Νέας Σμύρνης

Απ. Πρωτ. :

09/06/20 1 6

:2 Ο� Ο <j
ΠΡΟΣ : Τον κο Δήμαρχο
Σταύρο Τζουλάκη

Αναφορά της Υπαλλήλου Άννας Εμμ. Πλευριτάκη
Θέμα: Απόδοση λογαριασμού

Κύριε Δήμαρχε,

Με την υπ' αριθμ. 1 27/20 1 6 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της υπ. αριθμ. 6ης/25-0420 1 6 συνεδρίασής του, αποφασίστηκε η έγκριση και διάθεση πίστωσης 3 . 000,00 € για έξοδα
κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου κ. Σταύρου Τζουλάκη, του
Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Γιατζίδη και της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ελεωνόρας
Γαλανοπούλου, για τη συμμετοχή τους στη 1 9η διεθνή έκθεση ύδατος, αποχέτευσης,
ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας πόλης IFAT 2 0 1 6, καθώς και ο
ορισμός μου ως υπολόγου για την πραγματοποίηση των παραπάνω δαπανών.

Αναλύονται στον παρακάτω πίνακα οι σχετικές δαπάνες και τα αντίστοιχα παραστατικά, που
συνημμένα υποβάλλω:

Αιτιολογία

Ημερομηνία

Κωδικός Συναλλαγής/
Παραστατικό

Μερικά
Σύνολα

Συνολικά
Ποσά

Απόδειξη μεταφοράς
πίστωσης 3.000,00€ από το
Δήμο Νέας Σ μ ύ ρνης στον
προσωπικό μου λογαριασμό

1 8/5/20 1 6

95651 4802

3.000,00 €

Πληρωμή εισιτηρίων
Δημάρχου και Αντιδημάρχου
σε ταξιδιωτικό γραφείο

20/5/20 1 6

Π ροβλεπόμενη η μερήσια
αποζημ ίωση Δημάρχου( 1 00€*4
ημέρες=400€)

30/5/201 62/6/201 6

Προβλεπόμενη δαπάνη για
διαμονή Δη μάρχου (220€*3
διανυκτερεύσεις=660€)
Εισιτήριο Μετρό

30/05/201 61 /6/201 6
31 /5/201 6

Εισιτήριο Μετρό

2/6/201 6

Σύνολο πληρωμών δαπανών
Δημάρχου

8/6/201 6

Προβλεπόμενη η μερήσια
αποζη μίωση
Αντιδη μάρχου(1 00€*4
ημέρες=400€)

30/5/201 62/6/201 6

Π ροβλεπόμενη δαπάνη για
διαμονή Αντιδημάρχου (220€*3
διανυκτερεύσεις=660€)

30/5/201 61 /6/201 6

Εισιτήριο Μετρό

30/5/201 6

Σύνολο πληρωμών δαπανών
Αντιδη μάρχου

8/6/201 6

Wl Ν BREM29889850

8/6/201 6

WI N B REM2989361 5

WINBREM25554443

-780,00 €

-400,00 €

Η υπ. Αριθμ. 9601 9/02-06201 6 απόδειξη ξενοδοχείου
H+Hoteιs· ( 1 . 056, 03€)

-660,00 €
-1 2,20 €
-23,20 €

Wl Ν BREM29887 520

-1 .095,40 €

-1 .095,40 €

-400,00 €

Η υπ. Αριθμ. 96021 /02-06201 6 απόδειξη ξενοδοχείου
H+Hotels (1 . 056, 03€)

-660,00 €
-23,20 €
-1 .083,20 €

-1 .083,20 ·€

Μεταφορά πίστωσης 41 ,40€
από τον προσωπικό μου
λογαριασμό στο Δήμο Νέας
Σμύρνης

-41 ,40 €

Λογιστικό υπόλοιπο στον
προσωπικό μου λογαριασμό

0,00 €

Σημειώνεται ότι όλες οι πληρωμές που έγιναν από πλευράς μου πραγ ματοποιήθηκαν με
ηλεκτρονικό τρόπο, όπως φαίνεται στα συνημμένα δικαιολογητικά.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης
την λήψη απόφασης για την απαλλαγή μου από κάθε σχετική ευθύνη.

Η

αναφέρουσα,
Ί

I

fjtP�r�

Άννα Εμμ. Πλευριτάκη

Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΕΛΛΗ Ν I ΚΗ Δ ΗΜ ΟΚΡΑτ J Α
Ν ΟΜ Ο Σ ΑΤτ J Κ Η Σ
Δ ΗΜΟ Σ Ν Ε ΑΣ ΣΜΥΡ Ν ΗΣ
Τ Ε ΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ Α
Π λη ρ .

:

Τηλ.

:

Ν Ε Α ΣΜΥ Ρ Ν Η
Α Ρ . Π ΡΩΤ. :

Γ. Μ ελ έτ η ς

2 1 3 2025 825

ΠΡ ΟΣ :

Jq/�.!f.�...

2 0 4LrJ

Π ΡΟ Ε Δ ΡΟ του
Δ Η Μ Ο τι Κ ΟΥ ΣΥΜ Β ΟΥΛΙΟΥ
κα

'
'
� G 1<=- � :f-(:,
ΘΕ Μ Α . Ανανεωση χω ρου στα θ μ ευσης για το υπ α ρ ι θ μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'

.

I

Αναπ η ρ ι κό αυτοκίνητο

Δ

[.'j.Q Z,<;]. ?:.-:�:/'

s

διαβιβάζουμε την υπ' α ρ ι θ μ .
αίτηση το υ /;.ι:tς
[ . . ..... , � ε ο λα τα απα ρ α ητα δ ι καιολογητικα και
πα ρ α καλο ύ μ ε να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφ αση για την
'
ι ι;!:" /c... ο. � G Ρανανε ω σ η α· δε ι α ς χ ω ρου σ τ α· θ μευσης γ ι α το υ π ' α ρι θ μ . � v.. . . . . . ...... . . . . . . .-4-.
αναπ η ρ ι κ ό α υ το κίνητο επί τ η ς οδού JJi.�. ().ΙJ.ι&.�ϊ.ι:t f.ft . .Z.J. σ τη Ν έα Σ μ ύ ρνη .
Έχοντας υπ' ό ψ ιν τι ς δ ι ατάξεις του ά ρ θ ρ ο υ 7 τ ο υ Ν . 1 485/84 που
αφορά οχήμ ατα των κινητικά ανάπη ρων ατό μων και σ ύ μ φ ωνα μ ε τις διατάξει ς
τ ο υ ά ρ θ ρο υ 70 τ ο υ Ν . 3852/1 Ο του Ν έ ο υ Δ η μ ο τ ι κο ύ κα ι Κ οινοτικού Κ ώδ ι κα
συ γκροτ ή θ η κε και ορίστ η κε μ ε τ ην υπ'α ρ ι θ μ . 207/20 1 4 απόφαση του
Δ η μ οτι κ ο ύ Σ υ μβο υλίου Τ ρ ι μ ελής Επ ιτροπή , η οποία εξετάζει και γνω μ οδοτε ί
για τις πα ραχωρ ήσεις των χώ ρων στάθμε υσης σε ανάπ η ρους και άτο μα με
ει δ ι κές ανάγκες (ΑΜ ΕΑ) . .
Η π α ραπάνω Τ ρ ι μ ελής Επιτροπή γνω μ οδοτεί ο μ ό φ ωνα θετι κά για την
ως άνω ανανέωση του χώ ρ ο υ στάθ μευσης.
α

.

·

(Σ.Β. )

.

.

Ε Λ Λ Η Ν J :Κ Η Δ H J 0 J( P A ΤΙ Α
Δ Η Μ ΟΣ

Ν Ε Α Σ ΣΜ Ύ ΡΝΗΣ

ΓΗΩJ\Iιλ.
.-: :;�-""""='

Για την

υn

� a ρ ιθμ.

τ5,υπγ:
,.

:

{
Ί'Ε. ΥΣ1r

· : r·:o,:J ::�-� 'C" o:

\ .-3 .9 . .'?:..� . . . . . . . t..::- . .�
ι

� ·

.

Α ρ ι θ μ ο ς Α ν α π η ρ . Α υ r ο !<1\ η του
ι '

ΜΕΛ Ο Υ'.

. . .ι�.

:::

α ίτ η σ η

. .. . . \. ..e. . . . .�. . . . . . �. . · ':1-r.. _ )' .
.

γ η Ο ΓF ΑΦ Η

1\ ..Δv:\.Ο ΓΊ οV ΛΟ !­

Π Α.:ΝΑΓ I �ΤΗΣ.

ΜΑΡΙΑ
ΑΠΕΡΓΗ

ΑΝΔ ΡΕΑΣ
ΠΑ ΓΚΑΛ ΗΣ

i

Πl'Γ)?- 0 l1ΗΓ

.

'

ι Σ . Ε

..-...; · ::": ·�"':τ"- .�
� : -= � · : : · ·..

I) )
Q l ·�

. ;l,

r

. :� 'Ρ . . . . . . . . .

Π Α Ρ Α T'JS }J Η Ι:Εη-:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλ: 213 202591 1 - 914
Fax : 213 2025913
Email: dnsmymi@O l 49.syzefxis.gov. gr
www.neasmyrni.gov.gr

�c(,

Ν. Σμυρνη, . .
Αρ. Πρωτ:

. . . • .

!J !s / rς

. . . . . ι}' � . .

.f!.. Ο....€..:ι- t;>

. . .

.

.

.

.

• •

. .

• • • • •

Προς :
Την κυρία Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ: α)Αποδοχή του ποσού #114.290,00#ευρώ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης .β) Κατανομή και
διάθεση του ποσού των #114.118,56# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Νέας Σμύρνης

Κυρία Πρόεδρε,
Με την υπ' αριθ. πρωτ. 1 3 3 1 1 / 1 9.4.20 1 6 ΑΔΑ: 7Ξ5Χ465ΦΘΕ-ΒΛ6 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών μας γνωστοποιήθηκε η Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ, προς
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης όλης της Επικράτειας. Η εν λόγω κατανομή αποδίδει στο Δήμο μας το ποσό των
#114.290,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας

Παρακαλούμε το Σώμα να πάρει απόφαση αποδοχής του ποσού των #114.290,00#
ευρώ ως έσοδο του Κ.Α.: 0614.0001 του προϋπολογισμού έτους 20 1 5 και κατανομή, κατόπιν

των νομίμων κρατήσεων επί του ανωτέρου ποσού, των #114.118,56# ευρώ, το οποίο θα
αποτελέσει έξοδο των

Κ.Α.:ΟΟ.6711.ΟΟ02 (Α/θμια) και Κ.Α.: ΟΟ.6711.0003 (Β/θ μια)

προϋπολογισμού έτους 20 1 5 και το οποίο θα διανεμηθεί στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου μας ως εξής:
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης :
ΣΥΝΟΛΟ:
Η

60.000,00 ευρώ
54.118,56 ευρώ
114.118,56 ευρώ

πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. : 00.671 1.0002 και Κ.Α. : 00.6711.0003 του

οικονομικού έτους 20 1 5 .
Η

αποδοχή του ποσού και η σχετική κατανομή έχει γίνει αποδεκτή από την ΔΕΠ

σύμφωνα με την υπ. αριθ. 5/20 1 6 απόφαση που επισυνάπτεται στο παρών εισηγητικό.

'·',·, :��..

ΕΛΛΗΝΙ Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑτΙΑ

ΤΑ ΜΕΙΟ ΠΑΡΑ ΚΑΤΑΘ Η ΚΩΝ & ΔΑΝ Ε Ι Ω Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ
ΔΙ ΕΥΘΥΝΣ Η : Δ9 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΜ Η Μ Α
: Κ.Ο.Τ. Ν . & Π . Α .
: Ακαδημίας 40, 1 0 1
Ταχ.Δ/νση
Πληροφορίες: 2 13 . 2 1 16 . 1 5 9- 1 60
FAX
: 2 13 . 2 1 16. 152

Θ ΕΜΑ:

20/04/2016
44420

Αθήνα
Α ρ ι θ . Πρωτ. :

74 Αθ ιlνα

Π ΡΟ Σ : ΔΗ Μ Ο Ν ΕΑΣ Σ ΜΥΡ Ν ΗΣ

Ελευθ . Βενιζέλου 14
1 7 1 2 1 Νέα Σμu ρνη

«Αναγγελία Π ί στωσης»

I
Σac; ενημερwνουμε ότι κατατέθ η κε α πό την Υ π η ρεσiα μac; στον λογα ριασμό σαc; [
Ποσό
Ευ ρω εκατό δέκα τέσσερ ις χιλιό δες εκατό δέκα οκτω και 56 λεπτό
< <€
( 1 14 . 1 18,56 )
> > σε εκτέλεση της a ριθμ . 133 1 2/ 16 Χρηματικιlς εvτολης του Υπ. Εσωτερι� ων, το οπο ί ο
θα είναι στη διάθεση σας εντός 3 εργασίμων ημερών.

ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕτΟΥΣ 2016

1 14.290,00

Elδoc; Κρότησηc;

171,44

Προμr')θεια Τ . Π . Δ .

(Β ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Σuνολο

114.290,00

171,44

114. 118,56

Παρακαλο u με για την πιο γρηγορη και εu κολη πλη ροφόρηση να μας στείλετε τη
σαc; διεύθυνση η τον α ρι θ μ6 Fax και οι ειδοποιΓ]σειc; σαc; θα α ποστέλλοντα ι ό μεσα .

r

ηλεκτρονι κη

I

I

t

ο Π ρ οiοτάμενο ς της Διεύθ νσης

I

·--·

��·�
�ί/0,��
,'�-�

ι.'v'. ��'
t:· ..:;:
<('

[Ζ , (
.. \tι -'.

....

:tr'lt ;i7';;:,... � t+.
\

"

ι ;.

fff
\.C...'{. :!.:� π;)p/f.t\\ ��/''
�/
..
��
, .-

J-

. ..._ --...!!!.-_... .

·'z

. .

,/'
(__
. -- ?,ι;.
9·.(...> ''- '
- .. •
"
.. α17&vη Jζι:-rrΑ:.:ι sι�

"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/315562234","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=315562234&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[268135032,330412627,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258775025,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347,244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"Y/1HdMRLc5cWz52DL40G9iV/N/I=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[244157917,212863738,253264900,263504218,282766939,239488191,163646054,224419023,224369806,238704340,224355300,225916486,224258670,293461549,224410295,182553141,211302755,202691564,239588474,224326250,224426877,224349281,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"hw/gx0KDgoKjn9cWiAxPKOnbKp0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,273582508,273440534,182546874,249308781,224270540,163580087,235411767,224285255,224252178,250006950,235583696,231689346,224248577,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,249309690],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"6BZrMGEfVOGc/uttAcYyQ3mO0ts=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[268135032,330412627,331155674,264342210,258776277,330412648,332054800,296564678,258775025,258776479,258775635,264342488,330412637,330412642,318542897,234085438,234956896,247103028,234956910,241434446,250453434,258774809,248779627,241773663,250148323,247104380,248779514,234956874,247104347],"title_link":null,"title":"More From Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","track_opts":{"compilation_id":"1M0VidHIlHZcfZdUuYeOQ/mfEK8=","module_id":"dPtbn/N7/BioYYU3H0RwrnqriSw=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537517762?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537517762?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0XsOXILuOl3YTJgakyocWssXYZQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537524529?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537524529?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qTSNg0PhgS1pLEVgx8QpoqT4dg4="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537527712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537527712?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zdC1598oN+kcHbp1c3QkGkzYx9Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537525171?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537525171?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6+8kPXZ2eZVHnympbjId3rol/EY="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537525273?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537525273?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ezTFIy31BX9Ads5p4TCPTqOy8Qo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537517732?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537517732?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+YeLLFhiHnaNkLaltgNMMEaEfpc="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537516523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537516523?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M3XO3jW0lyxuDUWnDg2BE1ai9Ts="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537520403?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537520403?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZxYxwoLTaZwF9m8ngVVbqLyt9xQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537520453?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537520453?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3JbDGlJVlAPfVQqhg3RCYtLOIMA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537522874?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537522874?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6G0H3qSrQ0IQxu9yKUi8FK8PkPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537520406?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537520406?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/CSzw+CVluDqeOv2+eyhTpeAD70="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537523836?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537523836?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j+Qi3wETTsKwn4qOnTVeHT3Rt3I="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537531707?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537531707?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1u+i3dIyD4MRtMsBdkQgFNULNjI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537521701?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537521701?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0O79+iIrop7YzLeCsNTs7QarrrM="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537520390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537520390?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+F3Gg876l4JMKcHQ7jdO20CT2fA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537523543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537523543?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b6FP6wXf/Kf+3M1QMm1iozgaXWY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537527420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537527420?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E99rn7syPbnVe8cBIutASJAp3uA="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537526243?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537526243?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+adzczPngSXGGR8sgOfK9aB21hA="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537527873?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537527873?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gXjPHfsZDYay+QzxDO298QcmcPg="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537524210?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537524210?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9g7zCS3414GE4Z/Z6Z7UIDgtqAA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537517482?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537517482?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"unuQWBRF7hmJfmP6eoDXon94l5c="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537533643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537533643?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"04ooWHMa8ZnqBreQEooAA1JhtmU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537525527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537525527?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D+wH7Q3VxLN6O/2ECqbLFKiTCv4="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537527649?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537527649?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GoFdQiW97cBUj1Y7wkb0QGn7Jf4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537529039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537529039?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qivLv2IKblQTmeR/2t11StWWFJI="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537518375?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537518375?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EAY1yXftMwU3C18yz2f3MGKkcS8="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537539419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537539419?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dipXOh4Pd9Eiq3uHzvofZWNt+PY="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537522332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537522332?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q5qG4jm8wPM0E1EFU/olgRlt6Oc="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537521855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537521855?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hFyR295sRyaA5nyIVB3ib4aOrZY="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537525248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537525248?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yO08bZ9mqP7ZPoAPGrRGcM8CQHg="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537523958?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537523958?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7/cubI8oK1PiSYc89SCp+uz9TI0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537525499?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537525499?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B5OPA3fCK+s8uMK28pTrqqw0bXQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537531242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537531242?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hLRBpFvbcRh4cpYNlSOLhph2jwQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537523899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537523899?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBtUR3CiRl+eq7Fbxbty1fvKV20="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537520570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537520570?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iMNyDDJV+PQqJFSyOez9ntZ0Nfs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537513386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537513386?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Zysl39/UGrwbyhRp40QotsEoo8M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537519778?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537519778?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pf8ddJ3xsTDorzMFpwBTGOYPztg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537518622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537518622?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fqfpXyPmcZhQeHDWw00cpib8GKI="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537527099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537527099?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"R4JBX5VorOKrz+r8sBrf774UfOU="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537513620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537513620?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q/Gorg6GUTbyWSEUWWIgIFAVJKw="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537513541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537513541?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6OAEpxcJalLk/Gxzdw8NEeWUAkg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537529022?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537529022?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+ukLeVUQ0h7rMa5QfsBflkNvkJE="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537520733?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537520733?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pGIjvLCVkB96EayfYbWDxoS8KJE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537523092?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537523092?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8g9EWgW+qFvvUByJItnh8+z8O74="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537527804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537527804?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SHaHW1BMrLr/x5n1FyX8+G+44Cc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537516905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537516905?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+JcEoe2TkF/hFCKhYM1Nf4ZE82k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537517969?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537517969?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0X4CI467AOABXQSJMV6geKkMxzE="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537517451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537517451?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2bX74l4vcPIy9w+Y048mpFk3RhQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537517001?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537517001?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wbWPAG0RmTMjzdfENAx7L2y4FXw="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537532098?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537532098?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yeOJ0dvPQsrKWaV69Q4z1/4pIyI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537516302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537516302?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YeKBinsIFrMDjTcoar0qGV4paoM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537528330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537528330?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i+WBzt7teqsMe+yanaAztGx+w5g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"249309690":{"type":"book","id":249309690,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/108x144/48e07febe4/1537524824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309690/216x288/aa98599d5e/1537524824?v=1","title":"Everything Is Illuminated","short_title":"Everything Is Illuminated","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309690,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EqKcQgOFm4uxWQZjPs2fc0xtWPc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309690/Everything-Is-Illuminated"},"268135032":{"type":"document","id":268135032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268135032/108x144/286d5112fa/1450363543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/268135032/216x288/8d0ae678c5/1450363543?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 11-06-15","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":268135032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KPLrAZ/1OwZ4RWT27GINYjN/c+Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/268135032/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-11-06-15"},"330412627":{"type":"document","id":330412627,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/108x144/be81f80add/1479239121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412627/216x288/dc9b9d013a/1479239121?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 4","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 4","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DDpSiIP4cOwPMGzvj5zR8Jn2cqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412627/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-4"},"331155674":{"type":"document","id":331155674,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/331155674/108x144/8ff8481e08/1479238248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331155674/216x288/10588bc717/1479238248?v=1","title":"Κανονισμός Πεζοδρομίων Δήμου Νέας Σμύρνης","short_title":"Κανονισμός Πεζοδρομίων Δήμου Νέας Σμύρνης","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":331155674,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9CHbwK2EDWUZNfDD9SmvB0HMf88="},"url":"https://www.scribd.com/document/331155674/Κανονισμός-Πεζοδρομίων-Δήμου-Νέας-Σμύρνης"},"264342210":{"type":"document","id":264342210,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342210/108x144/bc78bd807d/1430897031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/264342210/216x288/989820f4b7/1430897031?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 1","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VWIwSzdmIBbWDGA+uYyKtmDEqV8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342210/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-1"},"258776277":{"type":"document","id":258776277,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776277/108x144/8ec7d02cf9/1426414558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258776277/216x288/5fd9c9c902/1426414558?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BxRGms+mLloIDqM8JOvr1GBt5KM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776277/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"330412648":{"type":"document","id":330412648,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412648/108x144/13b9eaf246/1479239102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412648/216x288/d35feb031c/1479239102?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412648,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ePcIYDe4kOgmpqQ/mNPbUT8g0+E="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412648/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-3"},"332054800":{"type":"document","id":332054800,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/332054800/108x144/3e45b7414c/1479906619?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/332054800/216x288/0d8d434142/1479906619?v=1","title":"Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου - Γενική διάταξη","short_title":"Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου - Γενική διάταξη","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":332054800,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"U5d/6CnU3EreYSFHVBLVw2Nhago="},"url":"https://www.scribd.com/document/332054800/Ανάπλαση-οδών-Ομήρου-και-Παλαιολόγου-Γενική-διάταξη"},"296564678":{"type":"document","id":296564678,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296564678/108x144/b040def199/1453714183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296564678/216x288/5a93e0f1ed/1453714183?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 27-1-16","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":296564678,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UhyARRO5ZN4YB2NvmqpOH3A6/ZE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296564678/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-27-1-16"},"258775025":{"type":"document","id":258775025,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258775025/108x144/bb8a6a2509/1426413144?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775025/216x288/4deb7c7ca1/1426413144?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775025,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Efajhl2QTRUnKK1Gs0npZgYI5rw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775025/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"258776479":{"type":"document","id":258776479,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/108x144/9859d7c549/1426414855?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258776479/216x288/275651f463/1426414855?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 1603152.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258776479,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bwUEbQAUcE+Zxk/yrP5FoYPNeZw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258776479/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-1603152-pdf"},"258775635":{"type":"document","id":258775635,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258775635/108x144/8f9cb46688/1426413717?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258775635/216x288/ceb3ac3211/1426413717?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 160315.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258775635,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"icZWTjD+WTfj3LL1dREjPLiexks="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258775635/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-160315-pdf"},"264342488":{"type":"document","id":264342488,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/108x144/f652d021b9/1430897128?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/264342488/216x288/d14e9f8591/1430897128?v=1","title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","short_title":"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 2","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":264342488,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mgn/9KP5JHrw9ZgJ/b/GQxih+kc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/264342488/ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΚΑΙ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ-2"},"330412637":{"type":"document","id":330412637,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412637/108x144/b46f5a55d1/1479239118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330412637/216x288/53760c2d88/1479239118?v=1","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","short_title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412637,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vIOTweEtag21jym03JWI3UTOpVg="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412637/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"},"330412642":{"type":"document","id":330412642,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412642/108x144/fd6e0ebd0c/1479239107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330412642/216x288/4e7744149f/1479239107?v=1","title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","short_title":"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":330412642,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B4y6uxVI1+yAC78rjxekfsA1dWA="},"url":"https://www.scribd.com/document/330412642/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΟΔΩΝ-ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"},"318542897":{"type":"document","id":318542897,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/318542897/108x144/d931e6f6b6/1479239124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/318542897/216x288/606ff92b61/1479239124?v=1","title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","short_title":"Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 20-7-2016","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":318542897,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ih1G6i0ITsA0jvvcxootYcq9mzA="},"url":"https://www.scribd.com/document/318542897/Θέματα-Δημοτικού-Συμβουλίου-Νέας-Σμύρνης-20-7-2016"},"234085438":{"type":"document","id":234085438,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234085438/108x144/ee45605699/1422233901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234085438/216x288/b0507bfc34/1422233901?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234085438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QXC+0wcu/fddM/EzNJXJdSYoDck="},"url":"https://www.scribd.com/document/234085438/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-16-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014"},"234956896":{"type":"document","id":234956896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956896/108x144/c1d6f354c5/1438792633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956896/216x288/9507db1128/1438792633?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Γ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tkp+QFpFm+8mz1sD0teufjs94eA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956896/ΚΑΤΟΨΗ-Γ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"247103028":{"type":"document","id":247103028,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247103028/108x144/5d71a26ad2/1434076734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247103028/216x288/bf42b85fce/1434076734?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247103028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fZPSJp69OvneCpOBOz8hkkHVul0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247103028/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Α-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"},"234956910":{"type":"document","id":234956910,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/108x144/d045f43c0d/1437167552?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956910/216x288/8b88e47d49/1437167552?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956910,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"suYxXR0re6aBeQqeba+AFTYvTAg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956910/ΚΑΤΟΨΗ-Δ-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"241434446":{"type":"document","id":241434446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241434446/108x144/760d1676d7/1431777627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241434446/216x288/499b60ec61/1431777627?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΟΚΤ 14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241434446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"76AGzsMQHrpvSNF5HC6x1KI80Ck="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241434446/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-1-ΟΚΤ-14"},"250453434":{"type":"document","id":250453434,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250453434/108x144/447c937bd1/1418893135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250453434/216x288/ff5bdc0783/1418893135?v=1","title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","short_title":"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250453434,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NGkdrkHjQZFK3RiDj2+nG4C7dpE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/250453434/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ"},"258774809":{"type":"document","id":258774809,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/258774809/108x144/ac5ef1022c/1426412905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/258774809/216x288/1586587b05/1426412905?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ 16-03-15.pdf","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":258774809,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+yfVyV3qkopGaeUMsk9UGzGFV3w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/258774809/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΣ-16-03-15-pdf"},"248779627":{"type":"document","id":248779627,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779627/108x144/a36290ba4e/1417732185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779627/216x288/ce7bd244f2/1417732185?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779627,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OJlCJ4cxeNg0PXY0JZ1ax/EwENw="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779627/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-3-12-14"},"241773663":{"type":"document","id":241773663,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241773663/108x144/70b0dec2c8/1418092039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241773663/216x288/f19d3af084/1418092039?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241773663,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mEa1jO/WHuhbUKc28L4saircRIg="},"url":"https://www.scribd.com/document/241773663/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-6-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2014"},"250148323":{"type":"document","id":250148323,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/250148323/108x144/1bfbacee67/1418685104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/250148323/216x288/a938716a52/1418685104?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12-12-14","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":250148323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1nDItHvJ4/2r/L0b/NBJzL4I4ik="},"url":"https://www.scribd.com/document/250148323/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-12-12-14"},"247104380":{"type":"document","id":247104380,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104380/108x144/cfce0e0197/1431424328?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104380/216x288/071dc2c54a/1431424328?v=1","title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","short_title":"Δήμος Νέας Σμύρνης Προϋπολογισμός 2015 ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104380,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hBKJMDmWfyGV0GyLyD/XFqc42E="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104380/Δήμος-Νέας-Σμύρνης-Προϋπολογισμός-2015"},"248779514":{"type":"document","id":248779514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248779514/108x144/c427d73016/1417770264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/248779514/216x288/c9456dea16/1417770264?v=1","title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","short_title":"ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":248779514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pHCDLH0cdkgpcacGpwjte54MXmU="},"url":"https://www.scribd.com/document/248779514/ΕΚΘΕΣΗ-ΟΡΚΩΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚ-ΕΤΟΥΣ-2013"},"234956874":{"type":"document","id":234956874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234956874/108x144/2b26b5bc7b/1432945678?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234956874/216x288/280e959c9a/1432945678?v=1","title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","short_title":"ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":234956874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FRqm/jhxYEltL4ClNBcIh9Q8w3c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234956874/ΚΑΤΟΨΗ-Β-ΥΠΟΓΕΙΟΥ"},"247104347":{"type":"document","id":247104347,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/247104347/108x144/e8ebec3989/1435299783?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247104347/216x288/1f17c921db/1435299783?v=1","title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","short_title":"ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ","author":"Δημοτική Κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ","tracking":{"object_type":"document","object_id":247104347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ddxGsfuZPyMfu5acb1gwTxSoYMo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/247104347/ΘΕΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΝΕΑΣ-ΣΜΥΡΝΗΣ-19-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2014-Β-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/315562234","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=CJyZza%2Fg6fswpsTxc8MsNhufj%2F0%3D&authenticity_token=VWrcy%2FRiY6tIqvbvTgUwojNrRF2XM3bCR2rxB%2BcTBhseI3IfGl15F5a5mo752%2B%2BuAhUzScrA6zR15rK8FvtqHA%3D%3D&expires=1538153065&wordDocumentId=315562234&wordUploadId=320974331"},"renewal_nag_props":null}-->