You are on page 1of 5

 

KÀPUNG

Kristu rvsv́ngsèrì nøngmaq vdòngtaq cutcv́nglòng dang dvmv̀nlúngì ke, nà nø cutcv́nglòng


lún nàpǿe má? wa nô vröntkälíngè dvgvp, tiqmaq nö lín vpóèe wa vtðnxâèe. Vrá, tiqmaq nö
mâpóè wa vtðnxâèe. Vtðnkâ kalëng nö jëe má? Tiqmaq wa we nö vpóèe wa vtðnxâèlëng nö
jëe wae, Tiqmaq wa we nö mâpóè wa nô vtðnxâèlëng nö vdue, jëe wâèe. Kristu rvsðngsårè
nöngmaq vdëngtaq yadangtaq vtðnkâ vxðylëng pâ rvt ç má? Kristusñng wa noqè ke yadö vnç
mvdë vllëng nö vdu má? Bvttut mâdu! Kristu rvsðngsårè nöngmaq vdëngtaq yadö âng mvdë
âng mvdë vl kvt kånç nö kðmnönttaq vwálkäëe. Epesu 4:5 siqtaq wanè nö, "kðmnönt tiqlëng
wa" ç râe, wae. Wedö ç kvt kånç nö, nöngmaqç nö nöngmaqë kðmnöntsñng xvngângèni má?
Môçni, Mëngkâç dvtídaqè we kðmnöntsñng sânèni má? Yadö çrè xvngbe hang dangtaq
xölxírèç xvngxvng wa xá râe. Gvrayç kâsiq rvtlðm dangtaq mñngmán nö mådåtídaq.
Pâwálðm wani, Mëngkâtaq xñngönt dvtíxaq çe. Mëngkâtaq nöngmaqë kðmnönt zçn râe.
Dvcóng râe. Wedö mvzènè, mâdvcôngè rvt, vdådå kðmnöntlëngtaq Gvray Mëngkâ kånç
bunglíngè we kðmnöntlëng zðn dvzárè we âng ni yvngráè. Wervt, Mëngkâç nöngmaqsñng
xñngönt dö cutcðnglëng lín vpógó nö:

I. Kâtagó ç râe.

Kapâ gö xini mvxônè vzñngkaq, nâ nö kâta we tiqgó óngâe wa åsunxèe má? Gvray mðrdñngö
çnè gö, vsñng mðrdñngö çnè gö kadö åsunxèe? Pâwálðm kâtá râe? Nâ nö kagó åç rvt kâtá râe?
Ådómxèe má? Mëngkâtaq wa we nö:

A. Gvraykâsñng tarè, Dvrá Xvgömp 28:1


Nñmlattaq nö Gvraykâsñng ngâ nö pâwá tá râe? Gvray nñng ngâ nö pâ sing lðm vlle?
Gvraykâ måtanè gö ðldaqe má? Âng nö ngâë ângkâng çe má? wa nô yadö dvdvm lðm, rönt
lðm vlle. Mëngkâtaq wa we nö vsñng nö Gvrayë Hangtaq åmðnyñngxâ wae, (Dvsôsön
1:26,27). Nâsñng åmðnbóè we mvnggá nö Ângkâ tá lðm mvnggá çe. Welëng kånç målutxè.
Lutxèlðm tiq tvrâ wa vlle. We tvrâ nö nâ gö Gvray åçnè nö! Nâsñng åmðnbóè we Gvray
mðrdñngö åripmvm ke, nâ nö kâta we tiq gó dö åsunxèe má? Môçni, kadö åsunxèe?
Mëngkâtaq kånç xñngönt we nö, vsñng nö Adam nñng Ewançyðng kånç çxâe, wae. Wegónç nö
Gvraykâ táyângè má? Mëngkâtaq wa we nö kâmvtayñng wae. Wervt, Edin kîlwâng kånç
lîngkäyângâ we çe,(Dvsôsön 3:23). Ângnç nö Gvray dvrá vdáe. Welëng dvrá nö, måðmxèni
 

walëng nñng åðmxë walëng çe. Ângnçsñng ðm dvzárëlëng gö dvrá çe. Vrá ðm mâdvzárëlëng
gö dvrá çe. Ðm dvzárëlëng sânë kvt kånç nö kâtagó wa Gvrayç sunëe. Çwe, ðm mâdvzárëlëng
ðmbóâlëng nö Gvrayë dvrásñng satnëgó wa Gvrayç sunëe. Wervt, dvrá dang kånç Adam
nñng Ewançsñng Gvrayç yñnglíngâ ke cðng mâpó rvt, ângnçsñng nö Edin kîlwâng kånç dvráç
lîngyângâ we çe. Ângnç ladðng Gvraykâ tayñngnè nö, líng mâdu. Ângnçsñng Edin kîlwâng
kånç lîngkäyângâ walëng dèng rvt nô, cutcðnglëng nö lín mâpó. Pâwálðm wani,
Gvraykâsñng mvta rvt çe. Yalëng nö dvrákâ çe. Ladðng tiqsiqså gö mâläë dö kâtagó nö
cutcðng vpóe. Çnègö, Gvrayç mðnyângâ we Adam nñng Ewançyðng kånç çráè we
sðngzâwângsårè çdðngte nö kâ mvtasårè çxâe. Ângjóng dèng mvdèng má? Yðngxâèlå.
Kâxvbêng:

B. Ângpå ângmåëkâsñng tarè.

Ângpå ângmåkâsñng tiqkâ gö mâlä dö kâtange wâè we tiqgógó gö âlèe má? Tiqgó gö mâvl
wvng kðmme. Pâwálðm wani, xvngbe nö kâmvta we Adam nñng Ewançë ângsårè wa çxâe.
Wervt, kâmvta we ângsårè nö cutcðnglëng lín mâpó. Çwe, tiqsiqså gö mâläë dö kâtagó nö
cutcðnglëng lín vpóe.

C. Svrarèëkâsñng tarè.

Svrarèkâ xvngbesñng köntgöm sânë we zîngså tiqgógó dðng vlle má? Köntgöm sânë we nö
tvnä tiqgó gö mâvl wvng kðmme. Pâwálðm wani, ângmaq gö Adam nñng Ewançë ângsårèni
çe. Ângnçë ângsårèni ç kvt kånç nö, cðnglëng nö lín mâpó. Çwe, tiqsiqså gö mâläë kvt kånç nö
cutcðnglëng lín vpóe. Nâ dang kånç nö bóndaq má?

D. Vsíyaqëkâsñng tarè.

Vsñng dvsè vrñm nö xñngöntkâ lñngpvngö vlle. Çwe, mêngömp vsíyaqkâ xvngbesñng dvgöm
línëhöq kâta we tiqgógó vl má? wa nô åyñnglíngë ke, tiqgó gö mâvl. Mêngömp vsíyaq
ângmaq vdåç gö xñngönt dvtíkâsñng köntgöm dö nö sðn mvlínë. Pâwálðm wani, ângmaq
vdå gö Gvraykâsñng mvtáayângâ we Adam nñng Ewançë ângså ç rvt çe. Çwe, ângmaq
mvdómxè. Mvxáxè. Wervt, kâmvta we vsñng tiqgó nö dvpó dang kånç åyñnglíngë ke
cutcðnglëng lín mâpó. Pâwálðm wani, kâmvta. Çwe, ladðng dvgömënè nö lín vpóe.

E. Kðmnöntkâsñng tarè.

Nâç Mëngkâtaq dvtánxèdaqè we Gvraysñng nâtoë we nö, neç åyñngyângâ rvt má? Môçni,
kðmnötnç má? Kagóç gö Gvraykaqsñng nö mvyñngyângë, Yesukaqsñng nö mvxupyângë.
Ângsñng dåni nöngmaqç vtoè we nö kðmnötnç wa çe. Çwe, Ângsñng vtoè we kðmnöntkâsñng
nâç kadöwa åsânëlëng ådómëe má? Mëngkâ kånç bunglíngè we kðmnönt yalîngç nâsñng
lutxèlðmyðngsñng åxöl we ådómxèe má? Ådómëni kðmnönt yalîngç xångönt dðngte xvngbe
sðn dågömëe má? Ådakxè, kðmnötnç xñngönt we kâ xvngbesñng köntdågömë kvt kånç nö
cutcðnglëng lín nâpóe. Welëng nö dènge! Çwe, Vwawadö tiqkvt lakvtså, tiqcâmså, tiqnilaså
åta nô åsanë rvt cutcðnglëng lín vpónge dðng målðnxè. Bvttut månâpó. Vrá, nâë kðmnönt nö
lín lðm rvt wa kâ åta we ç kvt kånç nö, dvpó röntxè we kâtalëng çe. Dvrá vdëngtaq vl we
kðmnönt çe. Dvrá vdëngtaq vl we kðmnöntni åça kvt kånç nö cutcðnglëng nö täwa lín
månâpó. Çwe, cutcðnglëng lín vpónggó wa wedöni åsunxèe má? Její bântaq kâtalëng nö zèbå
lín lðm rvt çe ålánëe má? Zèbå lín lðm rvt kâtagó nö xvngbesñng köntdvgöm râe! Wegó nö
lín vpóe! Vrá, welëng wa mvtaq, cutcðnglëng lín vpógó nö:


 
 

II. Dvrásñng sðn dvgömëgó ç râe.

Nñmlattaq nâç dvdvm râ we nö, dvrá nö pâ çe? Dvrá nö ngâ nñng pâ singe? Dvrá nö ngâë
Gvray nñng Ângkâng çe má? Dvrá xëng dö wñngë nô sñnnë kvt nö ngâç pâ lín lðm çe? wa nô
dvdvm lðm vlle. Dènge! Çwe, nöngmaqç dvrálëng sðn râ we âng mvtí nö, xvngbe nö Gvray
Âng dvmðn çxâ nô vmðnxaqrè xvngbe nñng vxöqxaqrè xvngbe nö dvrá lñngpvngö âlèe.
Nöngmaqsñng åöpmè we dvrá nö nöngmaqç sñnlðmlëngsñng xêngxèe. Täwa nö sðn
dvgömlðmlëngsñng xêngxèe. Dvrá xënglëngsñng sðn dågömëgósñng nö vsñng xvlá wa dvráç
sunëe. Vsñng xvlá wegó nö cutcðnglëng lín vpóe. Pâwálðm wani, âng nö dvrá mðrdñngö
vsñng xvlá wa dvráç sunë rvt çe. Dvrálëng xëngrè nö kapârè çe má? “Její dangdang
cutcðnglëng, Page One, No 3”yðngö vxónxaq dö: “Xvla we bñnlè wá dvgöm râe.
Noqngômcômsñng dç dvgöm râe. Mëngkâ rö dvgöm râe. Gvraykaq kðmnönt dvgöm râe.
Dvxáza bñnlè wá dvgöm râe. Tèlömplëng lín dvgöm râe. Ângkângpå Kâgvptaq mvnguxèlëng
dvgöm râe. Mëngkâ svnxèlëng dvgöm râe. Vlu manman zðng râe. Vjí manman rönt râe.
Sipxènönt ðl râe. Xêngnönt ðl râe. Gvray dvrá sðn dvgöm râe. Gvraykaq xvring xvtâ we
manman ðl râe. Nô, mvlönt mâaq nô vsñng xvlá wáxè râe. Mëngkâ dvxvngxí wáxè râe.
Gvraykaq dvzöm râe. Gvray mðrdñng xèwvt vcángxè râe.” Dvgádö gö gvzâ vlle. Yadö çrè
xvngbe nö dvrá röntxèrè çe. Cutcðnglëng lín vpónge åwagó nö yarè xvngbe wá dvgöm râe.
Tiqsiqså gö tiqbaq gö vlä mvdaq. Xut mvdaq. Tiqsiqså wa nâläë weç xvngbesñng nâläë dö
sunëe. Wervt, xvngbe köntdvgöm râe! Dvrá röntxèrè xvngbesñng köntdågömë kvt kånç nö
cutcðnglëng lín nâpóe. Nâ dvpvt bóndaq má? Dågömëe má? Çwe, dvrá röntxèrè xvngbe
mådågömë rvt nô, dvrá nö mâxvla nô cutcðng dang mvbônnámè we nö môç. Nâç dvrá röntxèrè
xvngbe mådågömënè gö dvrá nö wedöni cutcðnglðm dang ç we çe. Dvrálëng nö mvrâ. Râgó
nö nâlå åçe. Dvrá nö cutcðnglðm dangtaq xaq bâ we nö môç. Xaq bâgó nö dvrásñng sânëgó
mñng çe. Yadang nñng sing dö Dr. Jack Cottrellç yadö xônëe.

“Dvrásñng sðn dågömë ålutxèlonge.


Dvrásñng åsatnë nâhómmðmlíngëe.”

Yalëng nö dvráë laqyâ çe. Âng röntxèlëng çe. Dvráç nö vmçng zie. “Wá râe,” wae. “Åwâë”
wae. “Köntdvgöm râe,” wae. Âng nö xêngnönt mâvl. Mvräzanönt mâvl. Vmçngç wa
dñnzônge. Yalëngsñng Kristu rvsðngsårè nöngmaq täkaqç nö mvdómè. Mvxáè. Xáatnë dö,
dómmatnë dö âlèe. Çwe, ângjóng nö mvxáè. Cutcðnglëng lín lðm rvt xvla we bñnlè wá
dvzaqxâèrè wa luqèe. Gvraykaqsñng xvring xvtâë we mvkínrètaq gö yadö wae.

Kâxvbêng:
Mvkín tiq gômsåtaq yadö wae,
“Muqlâng mêngdân tvrâsñng,
Nâç lá ålínbóâ má?
Muqláng mêngdân gêng lðm rvt,
Pâ bñnlè wá ådðngbóâ má?” wae.
Muqlâng mêngdân tvrâ nö nöngmaqç láè nô yñngbóxâ we nö môç. Vrá, muqlâng
mêngdânsñng gêng lín lðm rvt dvzaqxèrè nö yakvt höq dvrá lñngpvngö vl nô vdå
nënggwônsñng vlómxèrè çe. Yesu kånç vsar nô její kånç vjarè çe. Wervt, mvkín yagômså nö
dvrá dang kånç vdå nënggwônsñng vlómxè nô cutcðnglëng lín lðm rvt dvzaqxè we mvkínså
çe.


 
 

Vrá, “Shvring Zaywa, No. 195, 2 taq yadö wae.


“Kângpå kîngâ kånç Âng bñnlè wâè nö, Vsñng kaq Âng
mongkâ shvngö:ntni. Wedö wáshâè nö taqyðng tuqá:mè kvt,
Nöngmaq dvpvt gönpaq òl dãæ.” wae.

Yalëng mvkín yasiq gö dvrá vdëngtaq vl we laqyâ kånç wâë we mvkín çe. Gvray Âng bñnlè
wâè nô, Âng Mëngkâ xñngötnè we dvpó, zèbå nö taqmuqlângyðng gönpaq lín lðm rvt çe.
Yadö ç we nönt yakvt höq Kristu rvsðngsårè nöngmaq vdëngtaq vlle. Yalëng nö wá dvpó,
dvxá zèbå röntxè we kðmnönt alëe. Dvrá vdëngtaq vl we laqyâ kånç cutcðnglëng lín lðm rvt
dvzaqxèrè nö, dvrá röntxèlëng tiqsiqså gö vlä mvdaq. Xvngbesñng sðn dvgöm râe, (Yaku
2:10; Galati 3:10). Çwe, nöngmaqsñng Gvrayç xårâè we tiqkâ nö: “Döngman we tiqgó gö
mâvl, ângjóng tiqgó gö mâvl,” Roma 3:10siqtaq wae. Vrá, tiqsiq nö “Xvngbe nö xèwvt
wâbóè rvt Gvray pëngbâng vyómmámè,” wae, (Roma 3:23). Wervt, Mëngkâ dang kånç
åyðngxèlong ke, cutcðnglëng lín lðm nö dvsö dvkut çe. Pâwálðm wani, xvngbe nö xèwvt âlèe.
Xèwvt vl we tiq gó óngâeni wâè kvt kånç nö, cutcðnglëng nö lín mâpóè. Vpógó nö dvrá
xvngbesñng sðn dvgömëgólå çe. Çnègö, nâ nö kadö åsunxèe má? Dvrásñng sðn dågömë we tiq
gó dö åsunxè nô, cutcðnglëng lín vpónge wa åsunxèe má? Nâ nönt wa çe. Vrá, dvrásñng sðn
dågömëgóni åç kvt kånç nö, Yesusñng vto mvrâ. Ângyðng dvtuqxè mvrâ. Dvrá dangdang nâë
nënggwônç cutcðnglëng lín lðm dåzaqxè. Çwe, dvrásñng sðn dvgömëgó åç we wa mvtaq, NÂ
NÖ:

III. Xânxärgó ç râe.

“Xânxär” wa kâ åyñnglíngë ke, Xânxär Mëngkâtaq dvtánxèdaqè we Gvray nö Xânxär we


Gvray óngâe wa nô xónxèe, (I Piter 1:16). Kômzömp nô sip lá lðm mâvl we Gvray çe. Ângtaq
nö xèwvt mâvl. Nâ nö Gvray mðrdñngö nö kadö ålðnxèe? Xânxär we tiq gó dö åsunxèe má?
Gvray dö xânxär lðm dåzaqxèe má? Kadðngte çlong kvt nö xânxärlëngvrvmlonge wa
dådamëe?
Yayðngö “Shvring Zaywa, No. 125” taq yadö wa mvkínëe.
“Shânshärlðm dåzaqshè, Gvray nvng dåmñn.
Âng mëngkâ årõ nö, Âng tvrâ åcñn.
Dvshâri dåbã:ngë, Gvray dåzö:më.
Kângpå Âng její svng, Nâç leq lí:në.
Shânshärlðm dåzaqshè, Rvtô vlææ.
Yesu nvng vzôm lðm, Tvrâ åláë.
Kangpå Âng nönt svng wã, Cñn lðm dåzaqshè.
Chðngkangpå Âng mñrshñm, Dvtãn leq lí:në.
Shânshärlðm dåzaqshè, Âng sñng tålæshè.
Gvray måpòng åcñn, Shölshí Âng çe.
Nönt dvshâlðm yðng gö, Dvbîlðm yðng gö,
Â:ngç dvbòng líne, Â:ngç roq líne.
Shânshärlðm dåzaqshè, Gvray nñng åvl.
Dådã:më dðngtæ gö, Âng svng tålæë.
Gvray svng åzõmshè, Âng taq dåköqshè.
Â:ngç shõl ålí:næ, Â:ngç roq líne.”

Yagöm mvkín nö xânxär lðm rvt vdå nënggwônsñng vlómxè sêrç dvzaqxè we mvkín çe.
Dvrásñng vdå nënggwônç dvgöm lðm dvzaqxèe. Yadö çrè nö Gvrayë jêrnënggwônsñng
mâlómxèrè çe. Gvrayç wá dvdðngbóâlëngsñng mvxáërè çe. Yesuyðng kånç vsarrè çe. Její
kånç vjarè çe. Dvgádö gö dvrálap kånç wa Gvraykaq xvring xvtâë we mvkínrè vlle. Kristu
rvsðngsårè nöngmaq vdëngtaq yadö bôn we nö její mvxól bvttut mvxáè rvt çe! Çnègö, Gvrayë
pðnmðn laqmîlap kånç åyñnglíngë ke nöngmaq xvngbe nö xânxärèe. Pâwálðm wani, Âng nö


 
 

Xânxär we Gvray ç nô Ângë laqmîrè gö xânxär we çe. Wervt, nöngmaq sðngzâwângsårè


xvngbe nö xânxärèe. Çwe, kâtálðm gêrtong kånç Gvrayç åyângè ke, nöngmaq nö
mâxânxärrðmxâ. Pâwálðm wani, kâ mvtagó nö vsñng mâxvlagó ç nô, vsñng mâxvlagó nö
mâxânxärgó wa sunë we çe. Çwe, nâ nö vsñng xvlágó wa åsunxè we mâxá? Pâwálðm wani, nâ
nö måkö, månâyâ, måmap, xñmná mårç, vsñng måxvt, nô måaq, mvlönt måaq nô
vsñngkaqsñng måyîmámë. Yadö çrè rvt, vsñng xvlá åsunxèe má? Çwe, Gvray mðrdñngö
vsñng xvlárè nö, zâ lðm mâhómëgó. Dvxâ lðm mâhómëgó. Ngó lðm gö mâhómëgó. Svróng
nô xç gö mvxáëgó. Yadö çrè nö Gvray mðrdñngö xânxärrè çe. Nâ vdëngtaq yadö çrè vlle má?
Zâlðm, ngólðm, dvxâlðm, svrónglðm nñng xèlðmlëngni nâtaq vl kvt kånç nö Gvraykâ mvta
we zèbå çe. Dvrá sðn mâdvgömë we dvpó çe. Wedöni ç kvt kånç nö, Gvray mðrdñngö nâ nö
xèwvt vl we tiqgó wa nô åsune. Xèwvt vl we tiqgóç línðm vdu nô línðm vpólëng nö xèlëng
wa çe. Cutcðnglëng môç. Çwe, nâç nâ, lín vpónge wa dådamëe má? Nönt xåriqxè nô xvládñng
wa dådamë!

Kâdvtöm:

Cutcðnglëng lín vpógó nö, Gvraykâ köntgöm tagó, Ângë dvrá xvngbesñng köntgöm
sânëgó nñng xânxärgó wa çe. Nâ nö yarè xvngbetaq xèrâ lðm måvl má? Gvray mðrdñngö
xvraqnönt mâdá cutcðnglëng lín vpónge åwae má? Vsñng xvlá ålðnxèemá? Dådvmxè.
Ådakxè. Yalëng mvxóltaq nönt nâtömp nô mvjë we åyângë kvt kånç nö,bëbë dvsömp lðm rvt,
Esayayðngsñng tiqdvxaqç böbö lômlangç ådira nô dåmñnra. Gvrayë mvräzanönt nñng
dvxázanönt dñnzông we xêngnötnç gâmgâm wa sangdange. Gvray Âng Mëngzôllëng
vdëngtaq åvl.
Esaya Yintñng