You are on page 1of 3

ΑΠΑΝΣΗ΢ΔΙ΢ ΘΔΜΑΣΩΝ

Ι΢ΣΟΡΙΑ΢ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢


ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2010

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
Α1 1. γ
2. α
5. ε ΢ηε ζηήιε I περηζζεύοσλ ηα ζηοητεία 3, 4 θαη 6.
7. β
8. δ

Α2. α. Δζληθόλ Κοκηηάηολ ζτ. βηβιίο, ζει. 77: «Μία από ηηο κηθξόηεξεο
παξαηάμεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ Εζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862 – 1864 ήηαλ ην
Εζληθόλ Κνκηηάηνλ ππό ηνλ Επακεηλώλδα Δειεγηώξγε…ζηελ Οζωκαληθή
απηνθξαηνξία».
β. Οκάδα Ιαπώλωλ ζτ. βηβιίο, ζει. 86: «Τν κνλαδηθό λέν πνιηηηθό
ζηνηρείν…δηαιύζεθε ην 1908».
γ. Φροληηζηήρηο ηες Σραπεδούληας ζτ. βηβιίο, ζει. 248: «Τν
Φξνληηζηήξην ηεο Τξαπεδνύληαο…εζληθήο ηνπο ζπλείδεζεο».

Β1. ζτ. βηβιίο, ζει. 210: «Γύξω από ηνλ Βεληδέιν…ην πξνκήλπκα ηεο
επαλάζηαζεο ηνπ Θεξίζνπ».

Β2. ζτ. βηβιίο, ζει. 90 – 91: «Τν πξώην εμάκελν ηνπ 1911…ρξόλν γηα
θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο».

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ

Γ1. ζτ. βηβιίο ζει. 160: «Η Σύκβαζε αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκώλ κεηαμύ
Διιάδαο θαη Τνπξθίαο πξνέβιεπε ηελ απνδεκίσζε ησλ αληαιιάμηκσλ
πξνζθύγσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, από ην
θξάηνο ππνδνρήο κε πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ
εγθαηέιεηπαλ θεύγνληαο». Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην παξάζεκα
πξνβιεπόηαλ απνδεκίσζε γηα ηελ αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία πνπ
εγθαηαιείθζεθε ζηηο πόιεηο θαη ζηελ ύπαηζξν. Όζνλ αθνξά ζηελ ύπαηζξν νη
αληαιιάμηκνη ζα απνδεκηώλνληαλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ αγξνηηθή
παξαγσγή ηνπο. (Παράζεκα: «Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία…ηα νπνία έραζε ν
αληαιιάμηκνο»). Δθπξόζεζκνη ζεσξήζεθαλ νη πξόζθπγεο πνπ δελ έθζαζαλ
έγθαηξα ζηελ Διιάδα ή δελ κπόξεζαλ λα ππνβάινπλ δήισζε.(Παράζεκα:
«Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο…(πεξίπηωζε νξθαλώλ)»).
ζτ. βηβιίο ζει. 160: «Τν έξγν ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο…ηελ πξνθαηαβνιή
απηή». Σύκθσλα κε ην παξάζεκα, ην 20% απηήο ηεο πξνθαηαβνιήο δόζεθε
ζε κεηξεηά θαη ην ππόινηπν ζε νκνινγίεο κε ηελ εγγύεζε ηνπ ειιεληθνύ
δεκνζίνπ. Η ζπγθεθξηκέλε ιύζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
Διιήλσλ αληαιιάμηκσλ πνπ δηεθδηθνύζαλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο
Σύκβαζεο ηεο Λνδάλεο. (Παράζεκα: «Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε
δηαδηθαζία…αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο»).
ζτ. βηβιίο, ζει. 160: «Η πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηώλ…κέρξη ηόηε
απνθαηαζηαζεί» κε ηελ επηζήκαλζε όηη ε πξνζσξηλή ζηέγαζε πνπ παξείρε ε
ΔΑΠ ή ην ειιεληθό θξάηνο δε ινγηδόηαλ σο απνθαηάζηαζε.(Παράζεκα: «…κε
ηε δηεπθξίληζε όηη…ζα εζεωξείην ωο απνθαηάζηαζε»). «Γηα ηελ νξηζηηθή
εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηώλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηελ Τνπξθία ζπζηάζεθαλ
Πξωηνβάζκηεο Επηηξνπέο εθηίκεζεο» αλάινγεο κε ηνλ αξηζκό ησλ
ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ ηεο Τνπξθίαο.(Παράζεκα: «Γηα ηελ νξηζηηθή
εθηίκεζε…θνηλόηεηεο ηεο Τνπξθίαο»). Σηε ζπλέρεηα ζπζηάζεθαλ ζηαδηαθά
κέρξη ην 1927 «Δεπηεξνβάζκηεο Επηηξνπέο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ ζα αλέθππηαλ». (Παράζεκα: «Τα πνηθίια πξνβιήκαηα…θαη 12 ζηελ
επαξρία»).
ζτ. βηβιίο ζει. 161: «Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηώλ θαηλόηαλ όιν θαη πην καθξηλή. Τν έξγν ήηαλ
ηεξάζηην θαη επηπιένλ ε όιε δηαδηθαζία ππνλνκεπόηαλ από ηελ ηνπξθηθή
πιεπξά».

Γ1. ζτ. βηβιίο, ζει. 53: «Τν 1927…θξαηηθήο ηξάπεδαο (Κείκελο: «Τν
Πξσηόθνιιν ηεο Γελεύεο…ηξαπεδίηεο ηεο θπβέξλεζεο»), πνπ ζα αλαιάκβαλε
ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεώλ».(Κείκελο: «Η θπβέξλεζε αλέιαβε ηελ
ππνρξέσζε…λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ»). «Ταπηόρξνλα, ζα
αλαιάκβαλε ηελ έθδνζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο θαη ηελ εληαία εθαξκνγή ηεο
θπβεξλεηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο».(Κείκελο: «…ε ηξάπεδα δηέζεηε…θαη
ηελ πίζηε»).
ζτ. βηβιίο, ζει. 53: «Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο…έλα
ρξόλν αξγόηεξα». Σύκθσλα κε ην θείκελν, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο, αλεμάξηεην από ηελ πνιηηηθή εμνπζία, απνηεινύληαλ
από έληεθα κέιε, κε εθπξνζώπνπο ηόζν από ηνλ εκπνξηθό θαη βηνκεραληθό
ρώξν, όζν θαη από ηνλ αγξνηηθό.(Κείκελο: «Τν θαηαζηαηηθό ηεο Τξάπεδαο
ηεο Διιάδαο…πξνσζεκέλεο ηεο επνρήο» θαη «Η δηνίθεζε ηεο
ηξάπεδαο…αγξνηηθό θόζκν ηεο ρώξαο»). Τηο ζέζεηο ηνπ δηνηθεηή θαη
ππνδηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηέιαβαλ νη Αιέμαλδξνο Γηνκήδεο
θαη Δκκαλνπήι Τζνπδεξόο, αληίζηνηρα.(Κείκελο: «Η θπβέξλεζε
δηαηεξνύζε…ζηελ Δζληθή Τξάπεδα»). Βαζηθόο όξνο ηνπ θαηαζηαηηθνύ
ίδξπζεο ηεο Τξάπεδαο όξηδε όηη ζα αλαθαινύληαλ ην εθδνηηθό δηθαίσκα ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηή δε ζα εμαζθάιηδε ηε κεηαηξεςηκόηεηα ηνπ λνκίζκαηνο
ζε ρξπζό.(Κείκελο: «Τν θαηαζηαηηθό…ζε ρξπζό»). Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα
κε ην θαηαζηαηηθό, ε Τξάπεδα όθεηιε λα δηαζέηεη απόζεκα ζε ρξπζό θαη
ζπλάιιαγκα πνπ λα θαιύπηεη ην 40% ησλ ραξηνλνκηζκάησλ πνπ
θπθινθνξνύζαλ.(Κείκελο: «Τν θαηαζηαηηθό όξηδε…κεηαηξεςηκόηεηα ζε
ρξπζό»).
ζτ. βηβιίο, ζει. 53: «Πνιύ γξήγνξα πέηπρε ζηαζεξέο ηζνηηκίεο…από ηε Νέα
Υόξθε ην 1929».