Regina Ortí Neus Villalba URV-CTE 2009/10 PRÀCTICA 1 Entreu en aquesta cacera del tresor: Competències i resoleu

3 de les preguntes plantejades. 1. Què és una competència? És la capacitat per aplicar coneixements, habilitats i actituds apresos en diferents contextos. Són aprenentatges necessaris per a ser aplicats dintre d’un procés d’ensenyament-aprenentatge integrador. 2. Com s'agrupen les competències bàsiques? Comunicatives. Metodològiques. Personals. Conviure i habitar el món. 3. Quins són els quatre eixos que ens permeten avançar en l'assoliment de les competències bàsiques? Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. Aprendre a pensar i comunicar. prendre a descobrir i tindre iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Regina Ortí Neus Villalba URV-CTE 2009/10 Llegiu l'article de Cebrián, J. L. (1999). La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l'educació

Esteu d'acord amb l'afirmació que hi fa: "...No es tracta pas que el docent aprengui tecnologia, sinó que com diu Bill Gates en el seu últim llibre, que les mínimes nocions per ensenyar amb la tecnologia.." ?

Creiem que la frase descriu molt bé l’objectiu principal que ha de tenir qualsevol docent que utilitze les noves tecnologies a l’aula, ja que, és el docent qui ha d’estar en constant formació segons els avenços i tampoc cal que siga el millor informàtic, només amb nocions bàsiques de tecnologia ja n’hi ha prou per seguir endavant amb el ritme de la societat.

Tenint en compte la graella d'habilitats i destreses informacionals, anoteu quines creieu són les mínimes nocions necessàries per ensenyar amb la tecnologia? Definir el problema que es pretén resoldre. Saber accedir als recursos informatius, a les biblioteques i a Internet. Conèixer els diferents tipus de recursos existents (tipologies documentals). Emmagatzemar el que es recupera en suports provisionals. Comparar informació de diverses fonts. Reflexionar sobre la validesa del procés de cerca realitzat. Extreure i registrar la informació rellevant. Representar els continguts de forma sintètica amb esquemes i resums. Establir connexions amb coneixements previs. Reconèixer i citar adequadament les fonts d’informació utilitzades. Mantenir la privacitat i seguretat de la informació. Respectar diversitat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful