You are on page 1of 14

Pacto Territorial de

Emprego Costa da Morte

Análise mensual do paro
Maio 2010

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Evolución

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

A Costa da Morte acumula neste 2010 catro meses consecutivos de descenso do paro,
rexistrándose en maio un total de 247 persoas desempregadas menos (-1,89%) en comparación
con abril. Isto sitúa a cifra global de desemprego no noso territorio en 12.834 persoas. En
comparación con maio do 2009 hai 618 desempregados/as máis. A provincia da Coruña e Galicia
seguiron unha tendencia similar, rexistrando descensos do 2,16% e 2,31% respectivamente sobre
abril do 2010.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Variación mensual e anual do paro rexistrado

% VARIACIÓN INTERMENSUAL % VARIACIÓN INTERANUAL
PACTO 2008 2009 2010 PACTO 2008 2009 2010
Xaneiro 2,08% 3,36% 3,25% Xaneiro 2,83% 22,25% 15,99%
Febreiro -0,56% 2,23% -0,30% Febreiro 3,32% 25,67% 13,11%
Marzo 0,55% 1,02% -0,27% Marzo 4,15% 26,27% 11,66%
Abril 0,69% 1,11% -2,71% Abril 5,57% 26,80% 7,44%
Maio 0,55% 0,34% -1,89% Maio 7,47% 26,53% 5,06%
Xuño -1,51% -1,83% Xuño 5,68% 26,12%
Xullo -3,31% -3,24% Xullo 3,90% 26,21%
Agosto 1,56% 1,73% Agosto 6,45% 26,43%
Setembro 2,08% 1,31% Setembro 10,39% 25,49%
Outubro 5,03% 1,14% Outubro 13,10% 20,84%
Novembro 7,41% 3,10% Novembro 16,52% 15,99%
Decembro 4,91% 5,02% Decembro 20,73% 16,11%

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Variacións mensuais por sexo e idade
VARIACIÓNS DESEMPREGO V a r. M A IO 2 0 10 - A B R IL 2 0 10 V a r. M A IO 2 0 0 9 - A B R IL 2 0 0 9

MENSUAIS MAIO 2010 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
PACTO 12.834 -247 -1,89% 41 0,34%
CORUÑA 90.412 -1.992 -2,16% -525 -0,62%
GALICIA 228.507 -5.409 -2,31% -3.144 -1,49%
V a r. Int e rm e ns ua l V a r. Int e rm e ns ua l V a r. R e la t iv a
VARIACIÓNS H o me M ulle r M A IO 2 0 0 9 - A B R IL 2 0 0 9
MENSUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa H o me M ulle r

PACTO -173 -2,81% -74 -1,07% -0,36% 0,92%
CORUÑA -938 -2,20% -1.054 -2,11% -1,11% -0,23%
GALICIA -2.898 -2,67% -2.511 -2,00% -1,81% -1,24%
V a r. Int e rm e ns ua l V a r. Int e rm e ns ua l V a r. R e la t iv a
VARIACIÓNS <2 5 a no s re s t o ida de s M A IO 2 0 0 9 - A B R IL 2 0 0 9
MENSUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa <2 5 a no s re s t o ida de s

PACTO -2 -0,16% -245 -2,07% 1,35% 0,23%
CORUÑA -191 -2,25% -1.801 -2,15% -1,84% -0,49%
GALICIA -672 -2,87% -4.737 -2,25% -3,33% -1,28%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Variacións Anuais por sexo e idade
VARIACIÓNS DESEMPREGO V a r. M A IO 2 0 10 - M A IO 2 0 0 9 V a r. M A IO 2 0 0 9 - M A IO 2 0 0 8
ANUAIS MAIO 2010 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
PACTO 12.834 618 5,06% 2.561 26,53%
CORUÑA 90.412 6.708 8,01% 19.834 31,05%
GALICIA 228.507 20.989 10,11% 50.739 32,36%

V a r. Int e ra nua l V a r. Int e ra nua l V a r. R e la t iv a
VARIACIÓNS H o me M ulle r M A IO 2 0 0 9 - M A IO 2 0 0 8
ANUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa H o me M ulle r

PACTO 471 8,55% 147 2,19% 47,92% 13,09%
CORUÑA 4.311 11,55% 2.397 5,17% 51,44% 18,25%
GALICIA 13.040 14,09% 7.949 6,91% 53,40% 19,21%

V a r. Int e ra nua l V a r. Int e ra nua l V a r. R e la t iv a
VARIACIÓNS <2 5 a no s re s t o ida de s M A IO 2 0 0 9 - M A IO 2 0 0 8
ANUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa <2 5 a no s re s t o ida de s

PACTO 67 5,59% 551 5,00% 33,56% 25,80%
CORUÑA 130 1,59% 6.578 8,71% 34,26% 30,72%
GALICIA 1.339 6,25% 19.650 10,56% 36,63% 31,89%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Distribución do Paro Rexistrado por sexos

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Distribución do Paro Rexistrado por sectores

Sen emprego
Total S. Primario Industria Construción Servizos
anterior
PACTO 12.834 480 2.494 3.139 5.364 1.357
CORUÑA 90.412 2.107 12.719 15.097 50.241 10.248
GALICIA 228.507 6.460 35.245 36.013 124.730 26.059

Sen emprego
S. Primario Industria Construción Servizos
anterior
PACTO 3,74% 19,43% 24,46% 41,80% 10,57%
CORUÑA 2,33% 14,07% 16,70% 55,57% 11,33%
GALICIA 2,83% 15,42% 15,76% 54,58% 11,40%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Evolución do Paro Rexistrado por sectores

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

ACLARACIÓN: En marzo do 2009 iniciouse a aplicación CNAE 2009 que vén substituir á de 1993. Esta variación do sistema de
clasificación de actividades económicas fai imposible comparar os datos de marzo e os meses posteriores coas series anteriores.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva comarcal
VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN ANUAL
Ámbito MAIO 2010
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Bergantiños 6.769 -106 -1,54% 572 9,23%
Fisterra 2.183 -69 -3,06% 114 5,51%
Muros 1.049 -37 -3,41% -79 -7,00%
Soneira 1.726 -2 -0,12% 59 3,54%
Xallas 1.107 -33 -2,89% -48 -4,16%
PACTO 12.834 -247 -1,89% 618 5,06%
CORUÑA 90.412 -1.992 -2,16% 6.708 8,01%
GALICIA 228.507 -5.409 -2,31% 20.989 10,11%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia 

En comparación co mes de abril o paro reducíuse nas cinco comarcas que integran o Pacto: en
Muros e Fisterra o descenso foi de máis do 3% e en Xallas, de máis do 2%, descensos
superiores ao provincial e ao autonómico. En Soneira so baixou un 0,12%, polo que ao final a
media na Costa da Morte foi unha redución do desemprego do 1,89%. 
En comparación coa mesma data do ano pasado seguen destacando as Comarcas de Muros e
Xallas como as únicas que manteñen un desemprego inferior ao rexistrado no 2009, con
descensos do 7% e 4,16% respectivamente. En conxunto, o noso territorio ten un 5% mais de
desemprego que en maio ano 2009.

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva comarcal por sectores

Sen emprego
Ámbito % VAR. MENSUAL S. Primario Industria Construción Servizos
anterior
Bergantiños -1,54% 9,49% -0,57% -5,03% -1,41% 3,01%
Fisterra -3,06% -3,30% -4,95% -2,71% -3,99% 0,92%
Muros -3,41% 10,26% -9,76% -11,24% -1,94% 6,80%
Soneira -0,12% 7,96% 1,52% -3,46% -2,14% 6,88%
Xallas -2,89% 3,03% -6,28% -4,02% -1,65% 0,97%
PACTO -1,89% 6,19% -1,62% -4,88% -2,12% 3,27%
CORUÑA -2,16% 3,64% -2,61% -2,99% -2,80% 1,87%
GALICIA -2,31% 3,44% -3,22% -3,38% -2,75% 1,31%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

No sector primario a tendencia foi de subida do paro, coa única excepción da Comarca de Fisterra, onde
se reducíu o 3,30%. Na industria, só Muros rexistrou un incremento do paro (+1,52%), polo que a media
do Pacto foi un descenso neste sector do 1,62% (menor que o da Provincia e CC.AA). Na construción
segue diminuíndo o paro, cun descenso superior na Costa da Morte (-4,88%) ao da provincia da Coruña
e Galicia (-2,99% e -3,38% respectivamente). Algo similar sucede no sector servizos, no que tamén se
reduce o desemprego no territorio do Pacto (-2,12%). O colectivo sen emprego anterior segue a medrar
na Costa da Morte ao igual na Coruña e Galicia.

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal
PARO REXISTRADO MAIO 2010 Var. Absoluta Var. Absoluta
CONCELLOS
Total Homes Mulleres Mensual Anual
Cabana 386 183 203 -21 38
Camariñas 686 290 396 23 -13
Carballo 3.432 1.504 1.928 -68 326
Carnota 351 171 180 -6 -28
Cee 757 343 414 -37 1
Corcubión 138 72 66 -11 -5
Coristanco 706 372 334 -7 61
Dumbría 302 136 166 -12 26
Fisterra 479 205 274 -15 45
Laracha 987 460 527 -1 84
Laxe 332 150 182 12 6
Malpica 469 212 257 -15 29
Mazaricos 287 176 111 1 -3
Muros 698 353 345 -31 -51
Muxía 507 214 293 6 47
Ponteceso 457 209 248 -6 28
Sta. Comba 820 414 406 -34 -45
Vimianzo 631 288 343 -8 6
Zas 409 229 180 -17 66
PACTO 12.834 5.981 6.853 -247 618
CORUÑA 90.412 41.631 48.781 -1.992 6.708
GALICIA 228.507 105.579 122.928 -5.409 20.989
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal mensual por sexo e idade

% VAR. MES % Var. Total % Var. Total % Var. < 25 anos % Var. resto idades
CONCELLOS
ANTERIOR Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Cabana -5,16% -7,58% -2,87% -25,00% -26,92% -21,43% -3,00% -4,65% -1,54%
Camariñas 3,47% 3,94% 3,13% 3,70% 6,67% 0,00% 3,44% 3,42% 3,45%
Carballo -1,94% -3,59% -0,62% -0,29% -5,86% 9,76% -2,12% -3,21% -1,32%
Carnota -1,68% -5,52% 2,27% 20,00% 5,88% 50,00% -3,31% -6,71% 0,00%
Cee -4,66% -4,19% -5,05% -10,00% -7,69% -12,90% -4,14% -3,76% -4,44%
Corcubión -7,38% -2,70% -12,00% 7,69% 25,00% -20,00% -8,82% -6,06% -11,43%
Coristanco -0,98% -2,11% 0,30% 1,37% -4,55% 10,34% -1,25% -1,79% -0,66%
Dumbría -3,82% -11,11% 3,11% -11,11% -21,05% 0,00% -2,88% -9,70% 3,47%
Fisterra -3,04% -5,09% -1,44% 1,43% -7,69% 12,90% -3,77% -4,52% -3,24%
Laracha -0,10% -2,54% 2,13% 6,32% 8,47% 2,78% -0,78% -4,12% 2,08%
Laxe 3,75% 15,38% -4,21% 0,00% 16,67% -20,00% 4,18% 15,18% -2,86%
Malpica -3,10% -3,20% -3,02% 2,78% -8,70% 23,08% -3,57% -2,55% -4,37%
Mazaricos 0,35% 0,00% 0,91% 3,03% 6,67% 0,00% 0,00% -0,62% 1,09%
Muros -4,25% -1,67% -6,76% 0,00% -6,52% 15,00% -4,68% -0,96% -8,00%
Muxía 1,20% 2,39% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 1,35% 2,70% 0,38%
Ponteceso -1,30% -4,57% 1,64% -10,20% -12,90% -5,56% -0,24% -3,19% 2,21%
Sta. Comba -3,98% -3,27% -4,69% 0,00% 5,88% -6,67% -4,30% -4,06% -4,55%
Vimianzo -1,25% -2,70% 0,00% 12,00% 14,29% 10,34% -2,38% -4,00% -0,96%
Zas -3,99% -7,29% 0,56% 0,00% -12,50% 12,50% -4,31% -6,93% -0,61%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal anual por sexo e idade

% VAR. ANO % Var. Total % Var. Total % Var. < 25 anos % Var. resto idades
CONCELLOS
ANTERIOR Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Cabana 10,92% 15,82% 6,84% 3,45% 26,67% -21,43% 11,60% 14,69% 9,09%
Camariñas -1,86% -2,68% -1,25% -20,75% -5,88% -34,55% 1,52% -2,02% 4,05%
Carballo 10,50% 17,13% 5,82% 15,82% 17,42% 13,45% 9,93% 17,09% 5,28%
Carnota -7,39% -1,16% -12,62% 15,38% 20,00% 9,09% -9,07% -3,16% -13,85%
Cee 0,13% 0,59% -0,24% -17,11% -18,18% -15,63% 2,06% 3,37% 1,04%
Corcubión -3,50% 2,86% -9,59% 75,00% 66,67% 100,00% -8,15% -3,13% -12,68%
Coristanco 9,46% 14,11% 4,70% 32,14% 20,00% 52,38% 7,30% 13,40% 1,34%
Dumbría 9,42% 2,26% 16,08% -3,03% -6,25% 0,00% 11,11% 3,42% 18,25%
Fisterra 10,37% -1,91% 21,78% 51,06% 38,46% 66,67% 5,43% -7,65% 17,16%
Laracha 9,30% 20,73% 0,96% 9,78% 28,00% -11,90% 9,25% 19,64% 2,08%
Laxe 1,84% 10,29% -4,21% -15,38% 23,53% -45,45% 4,18% 8,40% 1,19%
Malpica 6,59% 10,42% 3,63% -5,13% 16,67% -23,81% 7,73% 9,77% 6,17%
Mazaricos -1,03% 1,15% -4,31% -5,56% 14,29% -18,18% -0,39% 0,00% -1,06%
Muros -6,81% 4,13% -15,85% -5,71% 0,00% -14,81% -6,92% 4,73% -15,93%
Muxía 10,22% 5,94% 13,57% 14,29% -4,00% 33,33% 9,73% 7,34% 11,54%
Ponteceso 6,53% 1,95% 10,71% 7,32% 17,39% -5,56% 6,44% 0,00% 12,14%
Sta. Comba -5,20% -4,17% -6,24% 4,92% 5,88% 3,70% -5,97% -5,03% -6,90%
Vimianzo 0,96% 6,67% -3,38% -6,67% 9,09% -15,79% 1,77% 6,45% -1,89%
Zas 19,24% 22,46% 15,38% -3,03% -22,22% 20,00% 21,61% 27,22% 14,89%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal por sectores

% Var. Mensual
CONCELLOS
Total S. Primario Industria Construción Servizos Sen Empr. Ant.
Cabana -5,16% -6,67% -3,01% -9,01% -3,23% -8,33%
Camariñas 3,47% 8,82% 3,51% -0,74% 2,34% 8,74%
Carballo -1,94% -2,44% -0,11% -3,70% -2,40% 0,00%
Carnota -1,68% 3,85% 6,06% -13,68% -0,58% 15,63%
Cee -4,66% -6,90% -2,60% -3,11% -5,50% -4,59%
Corcubión -7,38% 100,00% -28,57% -2,50% -9,46% 0,00%
Coristanco -0,98% 8,33% -1,56% -2,19% -1,79% 6,90%
Dumbría -3,82% -9,09% -3,13% -11,11% 0,00% -2,44%
Fisterra -3,04% -8,00% -4,17% -7,45% -3,89% 8,82%
Laracha -0,10% 0,00% 3,15% -12,20% 3,71% 10,14%
Laxe 3,75% 114,29% -1,54% 1,33% 1,41% 6,45%
Malpica -3,10% 11,54% -7,46% -6,73% -4,17% 11,54%
Mazaricos 0,35% -12,50% -2,70% 0,96% 5,43% -5,41%
Muros -4,25% 13,46% -15,56% -9,88% -2,62% 2,82%
Muxía 1,20% 4,00% -3,64% 8,74% -2,17% 3,41%
Ponteceso -1,30% 12,50% 1,87% -3,57% -3,89% 0,00%
Sta. Comba -3,98% 17,65% -7,06% -5,95% -3,61% 4,55%
Vimianzo -1,25% 12,12% 0,76% -4,55% -6,07% 12,16%
Zas -3,99% -8,33% 1,33% -4,90% -4,52% -7,32%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento