1.

PENGENALAN

Komputer ialah alat elektronik yang menyimpan maklumat pada cakera atau pita bermagnet, menganalisisnya dan mengeluarkan maklumat selanjutnya apabila diperlukan (Kamus Dewan Edisi 3). Kepada generasi sekarang, komputer bukan lagi merupakan suatu barangan mewah kerana penggunaan komputer sudah menjadi satu keperluan. Komputer digunakan di mana-mana sahaja seperti pejabat, pasar raya, lapangan terbang, bank, rumah, sekolah dan sebagainya. Manusia semakin bergantung kepada komputer untuk mempertingkatkan produktiviti dan kecekapan masing-masing. Tanpa komputer dunia seakan-akan terhenti seketika. Keterampilan penggunaan komputer yang tinggi boleh menjamin peningkatan produktiviti yang tinggi membawa maksud kecekapan atau kemampuan menggunakan peralatan elektronik yang menyeluruh iaitu dari segi teknikal dan membangun serta menggunakan perisian, pangkalan data, laman web dan lain-lain lagi pada tahap kemahiran yang tinggi, menjanjikan daya pengeluaran yang memberangsangkan. Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana keterampilan penggunaan komputer yang tinggi dalam bidang pendidikan dan beberapa bidang yang terpilih dapat

mempertingkatkan produktiviti atau membawa keberhasilan yang membanggakan.

2.

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BIDANG PENDIDIKAN Kemahiran menggunakan komputer sudah menjadi suatu tuntutan dalam dunia

pendidikan sekarang. Menurut Zakaria Kasa (2003), penggunaan komputer dalam pendidikan terbahagi kepada tiga komponen iaitu pengurusan, pengajaran dan pembelajaran dan penyelidikan. Komponen pengurusan meliputi aplikasi dalam belanjawan, simpanan rekod, komunikasi dan mengumpul maklumat di sekolah dan di

1

dalam bilik darjah. Komponen pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada pengajaran berpusatkan guru dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Komponen penyelidikan pula meliputi aplikasi dalam menganalisis statistik dan pengumpulan maklumat yang menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran.

(a)

Dapatan Kajian Berhubung Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan Terdapat beberapa kajian yang membuktikan bahawa penggunaan komputer

dalam bidang pendidikan mendatangkan kesan yang positif, mempertingkatkan kualiti dan pencapaian : Howell (1971) telah berusaha menentukan keberkesanan pengajaran berbantukan komputer dalam kursus bahasa Perancis di peringkat universiti. Beliau mengharapkan agar bahan berbantukan komputer dapat memberikan maklumat dan rangsangan tambahan tentang apa yang telah disampaikan oleh guru di kelas. Dapatan kajian menunjukkan bahawa, walaupun terdapat sedikit halangan, sikap pelajar secara umumnya terhadap bahan berkomputer adalah baik. Ramai pelajar mendapati bahawa bahan berkomputer telah memberikan manfaat kepada mereka. Ada di kalangan mereka yang mempunyai sikap positif terhadap bahan berkomputer sanggup mencadangkan kepada rakan mereka yang lain. Kajian yang dijalankan oleh Daimond, Theimer dan Charp pada tahun 1971 pula mendapati cetusan yang serupa dengan kajian Howell. Pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris menggunakan bahan berkomputer telah menunjukkan kesan yang lebih memberangsangkan berbanding dengan kumpulan yang menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Kumpulan pelajar yang belajar berbantukan komputer telah lebih berjaya mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam bahagian pemahaman dan perbendaharaan kata.

2

Hess dan Tenezakis (1973) telah membuat perbandingan dengan memberikan pengajaran berbantukan komputer kepada seramai 189 pelajar di sekolah menengah rendah dalam pelajaran matematik. Kumpulan yang mengalami pengajaran berbantukan komputer merasakan bahawa komputer mampu menyampaikan maklumat dengan berkesan kerana pengajaran berbantukan komputer lebih adil, jelas dan mudah. Kajian di Kuwait, Al-Hunaiyyan , Hewitt, Jones dan Messer (1997) melaporkan bahawa staf di Kuwaiti Higher Education telah mula membangunkan perisian multimedia. Sebanyak 89 peratus daripada staf menegaskan bahawa mereka yakin bahan berkomputer mampu mempertingkatkan pengetahuan pelajar mereka. Sebanyak 88 peratus daripada pelajar pula bersetuju bahawa bahan berkomputer mampu membantu dalam proses pembelajaran mereka. Di Universiti Teknologi Malaysia, Baharuddin Aris (1999) telah berusaha membangunkan perisian multimedia untuk pelajar yang mengambil jurusan pendidikan. Pakej CERDIK IT, akronim untuk Computer-based Educational Resource and Development in Information Technology, dihasilkan dan melalui fasa penilaian formatif dan sumatif untuk mengkaji keberkesanannya. Dalam penilaian sumatif pakej ini, terdapat peningkatan dari segi pengetahuan pelajar pendidikan mengenai komputer dan teknologi maklumat serta aplikasinya dalam pendidikan selepas mereka menggunakan pakej tersebut. Antara lain, terdapat sikap yang positif terhadap penggunaan pakej sebagai bahan bantuan pembelajaran kendiri. Data kualitatif yang diperoleh daripada pelajar juga menunjukkan bahawa kebanyakan daripada mereka merasakan kaedah ini mudah digunakan, fleksibel, memberangsangkan dan membantu dalam pembelajaran secara autonomi. Becker (1991) telah membuat kajian berbentuk tinjauan di 22 buah negara. Subjek kajian beliau meliputi Pengetua sekolah dan guru-guru yang mempunyai

3

pengetahuan terhadap penggunaan komputer sekolah. Tinjauan ini bertujuan melihat amalan sekolah dan pentadbir serta guru-guru dalam penggunaan komputer di sekolah. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan pentadbir sekolah dan guru-guru menyedari tentang kepentingan penggunaan komputer sebagai alat dalam menjimatkan masa dan meningkatkan produktiviti. Kajian oleh Adnan Hussein dan Kamilah Hj. Siarap (2000) tentang “Penggunaan Teknologi Komunikasi Informasi di Kalangan Ahli Akademik dan Pentadbir Universiti’ mendapati bahawa ahli akademik dan pentadbir universiti mempunyai tahap kemahiran dan pengalaman yang tinggi dalam penggunaan komputer sama ada dalam urusan pentadbiran universiti atau pembelajaran dan pemelajaran. Sekiranya diukur dari segi kekerapan penggunaan dalam seminggu, didapati 80.2% menggunakan komputer setiap hari. Rohana Abdul Rahman (1995) telah menjalankan kajian bertajuk “Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Sekolah’ Beliau telah memilih seramai empat orang Pengetua dan dua puluh lima orang guru sebagai responden kajian bagi tujuan melihat keberkesanan penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah, masalah penggunaan komputer dan sikap guru terhadap penggunaan komputer. Dapatan kajian juga menunjukkan guru merasa wujud kecekapan pengurusan sekolah dengan penggunaan komputer dari segi penggunaan masa yang terbaik untuk menjalankan tugas. Kajian ini juga memperlihatkan 86% responden bersetuju bahawa penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah adalah menjimatkan masa. Daripada dapatan kajian beberapa orang ahli akademik di negara lain dan juga di negara ini, dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan komputer dalam bidang pendidikan secara berketerampilan dapat memberikan kesan yang positif dan memberangsangkan

4

serta menjamin peningkatan kualiti pencapaian pelajar khususnya, dan bidang pendidikan amnya.

(b)

Penggunaan Komputer Dalam Bidang Pendidikan di Malaysia Menyedari hakikat bahawa bagi mencapai wawasan negara menjadikan Malaysia

sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini, kita harus bersaing di peringkat global dan bertindak seiring dengan perkembangan era baru teknologi maklumat. Komitmen kerajaan ke arah era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah diterjemahkan dengan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC), kewujudan Institusi Sistem Mikro Elektronik Malaysia (MIMOS), pembentukan Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia, Taman Teknologi Malaysia dan penubuhan Universiti Multimedia. Pelaksanaan projek sekolah bestari dianggap sebagai pemangkin wawasan negara kerana matlamat pelaksanaannya adalah selaras dengan agenda pembangunan negara iaitu untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Pelaksanaan sekolah bestari bermula pada Januari 1999 di mana 90 buah sekolah telah menjadi perintis kepada projek sekolah bestari dan pada masa yang sama menjadi model kepada sekolahsekolah yang lain. Hasrat kerajaan menjelang tahun 2010 menjadikan kesemua 10 000 buah sekolah di negara ini menjadi sekolah bestari secara berperingkat-peringkat. Fokus utama sekolah bestari ialah terhadap pembelajaran berlandaskan

kemahiran berfikir dan penggunaan komputer dalam pendidikan di sekolah. Sekolah bestari menggunakan sepenuhnya peluang memperkembangkan ilmu dan budaya pemikiran dalam pengajaran dan pembelajaran secara cekap dan berkesan melalui rangkaian dan teknologi multimedia. Pendidikan tradisional selama ini yang berasaskan kebolehan membaca, menulis dan membaca (3M) adalah merupakan tiang seri

5

pendidikan. Memandangkan besarnya pengaruh teknologi maklumat ke atas manusia di era maklumat ini, maka wajar pendidikan hari ini dilengkapi dengan satu lagi literasi baru iaitu literasi teknologi maklumat. Sekarang ini penggunaan komputer dalam bidang pendidikan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan lagi sama ada di sekolah, institusi pengajian tinggi, jabatan pelajaran negeri dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia, termasuklah agensi dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pendidikan di negara ini. Keterampilan penggunaan komputer yang tinggi adalah antara elemen yang menjadi kayu ukur kepada kualiti perkhidmatan serta kecekapan dan keberkesanan sesebuah institusi pendidikan itu. Di sekolah, keterampilan guru menggunakan komputer yang diintegrasikan pula dengan pemilihan bahan multimedia yang baik dapat menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Antara kelebihan pengajaran berbantukan komputer dalam pendidikan di sekolah adalah : (i) Komunikasi maklumat yang efektif. Dengan menggunakan multimedia, pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik. Contohnya penggunaan grafik dapat memenuhi objektif ini. (ii) Format interaktif dan merangsang. Keistimewaan sistem multimedia adalah dapat menerima tindak balas berbentuk teks atau suara yang dimasukkan melalui mikrofon oleh pelajar. Aplikasi yang dapat bertindak sebagai sahabat pelajar ini dapat merangsangkan proses pembelajaran bagi memindahkan pengetahuan yang lebih bermakna. (iii) Pengekalan informasi yang berkesan. Penggunaan multimedia yang membekalkan pelbagai jenis maklumat, dalam pelbagai bentuk, media dan pendekatan dapat membantu dalam pembentukan corak

6

ingatan yang lebih kompleks dan seterusnya memudahkan proses capaian maklumat dilakukan dengan berkesan dan kekal dalam ingatan. (iv) Membolehkan pelajar belajar mengikut keperluan sendiri. Pembelajaran berbantukan komputer membolehkan pelajar mencapai maklumat mengikut minat, keupayaan dan kehendak hati sendiri. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk belajar mengikut keselesaan masing-masing dan cara yang mereka gemari. (v) Menggalakkan pembelajaran kendiri Dengan menggunakan perisian multimedia pendidikan, pembelajaran secara individu yang peka kepada keperluan pelajar dapat disediakan dengan mudah. Pelajar merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang guru peribadi dalam proses

pembelajaran kendiri. Ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri serta menghapuskan perasaan malu yang wujud dalam diri pelajar. (vi) Memenuhi stail pembelajaran pelajar. Bahan multimedia berupaya menyediakan persekitaran pembelajaran yang berbentuk pelbagai pancaindera dan sesuai untuk manusia yang mempunyai berbagaibagai gaya pembelajaran dan tahap kognitif. (vii) Meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan semangat atau motivasi untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru. Apabila minat dan motivasi pelajar dirangsang, proses pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan. Sekolah yang cemerlang sering diukur dari segi pencapaian pelajarnya yang cemerlang. Pelajar akan mendapat kecemerlangan sekiranya guru berketerampilan dalam mengintegrasikan teknologi komputer dengan mata pelajaran yang disampaikan kerana kemampuan kaedah ini sudah terbukti ada kelebihan-kelebihannya.

7

Penggunaan komputer dalam aspek pengurusan sekolah juga memainkan peranan yang sangat penting. Antara contoh aspek-aspek pengurusan pendidikan yang memerlukan keterampilan penggunaan komputer dan dapat menjamin kualiti pengurusan serta keberkesanan sekolah adalah seperti berikut : (i) Pengurusan Sekolah. Dalam pengurusan sekolah, komputer digunakan untuk mengumpul data, contohnya Enrolment Management Information System (EMIS) diperkenalkan oleh kementerian Pelajaran Malaysia memudahkan pengumpulan data guru dilakukan. Pelbagai maklumat guru dapat dicapai melalui data EMIS untuk pelbagai tujuan sama ada yang berkaitan dengan perkhidmatan guru atau sebarang perancangan oleh pihak kementerian dapat dilakukan dengan senang. Selain itu, penyediaan jadual waktu guru yang biasanya membebankan jika dilakukan oleh manusia dapat dipermudah dan dipercepatkan dengan bantuan komputer. Begitu juga penyediaan perancangan takwin, pengagihan tugasan guru serta kerja-kerja perkeranian seperti menyediakan laporan, data dan perangkaan, penyediaan kertas kerja surat menyurat dan sebagainya menjadi lebih efisien dengan keterampilan penggunaan komputer. (ii) Pengurusan Kewangan Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan adalah berhubung rapat dengan sistem pengurusan perakauanan yang cekap dan amanah. Penggunaan komputer dalam

pengurusan kewangan dapat membantu meningkatkan kecekapan. Contohnya, bagi sekolah yang menjadi Pusat Tanggungjawab (PTJ), penggunaan komputer sangat penting untuk merekod segala perbelanjaan atau urus niaga yang dilakukan. Begitu juga dalam menyediakan Penyata Akaun Sekolah Akhir Tahun (PASKOM), keterampilan pengguaan komputer menjadikan kerja lebih efisien dan mengurangkan kesilapan.

8

(iii)

Pengurusan Hal Ehwal Murid Penggunaan komputer dalam mengumpul data pelajar di sekolah dibuat dengan

menggunakan Sistem Maklumat Murid (SMM). Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, E-Daftar digunakan sebagai satu sistem pendaftaran pelajar yang dibuat dengan keterampilan penggunaan komputer. Dengan ini, segala maklumat pelajar dapat dicapai dengan mudah dan cepat untuk pelbagai tujuan dan perancangan. Dengan keterampilan penggunaan komputer, pihak sekolah, jabatan atau kementerian boleh membuat pengesanan salah laku pelajar di sekolah menggunakan Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM). Sebarang tindakan atau perancangan menangani masalah disiplin pelajar boleh dibuat dengan mudah dan segera. (iv) Pengurusan Kurikulum Keterampilan penggunaan komputer diperlukan untuk menyediakan bahan pengajaran, perancangan program kecemerlangan pelajar, minit mesyuarat dan laporan panitia, menyediakan rekod akademik pelajar, membuat soalan ujian dan peperiksaan serta membuat analisis keputusan peperiksaan pelajar dan lain-lain lagi. Penggunaan komputer di pusat sumber sekolah untuk merekod segala perolehan dan peminjaman buku dan bahan rujukan dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan pusat sumber sekolah. (v) Pengurusan Kokurikulum Kemahiran komputer juga diperlukan bagi merekod aktiviti dan penglibatan pelajar dalam pengurusan kokurikulum. Rekod ini boleh dikeluarkan dengan mudah dan cepat,e terutama bagi tujuan penganugerahan sijil penghargaan kepada pelajar di sekolah serta mendapatkan data pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum untuk pelbagai tujuan.

9

Di institusi pengajian tinggi (IPT), keterampilan pengunaan komputer adalah sesuatu yang mesti ada pada setiap orang, tidak kira sama ada pelajar, pensyarah, pentadbir atau kakitangan lain. Mana-mana pihak yang kurang keterampilan dalam

penggunaan komputer boleh merencatkan kecemerlangan atau produktiviti. Ini kerana penggunaan komputer di IPT adalah lebih menyeluruh. Bermula dengan permohonan masuk ke universiti adalah dibuat secara talian terus (online). Pemilihan pelajar yang layak masuk ke universiti dan ke program-program tertentu telah diproses dengan keterampilan penggunaan komputer. Keputusan peperiksaan pelajar juga boleh disemak terus dari mana-mana tempat dengan menggunakan komputer. Pelajar juga boleh membuat atau mencari bahan rujukan yang diperlukan dengan melayari internet. Sistem peminjaman buku di perpustakaan telah dikendalikan dengan keterampilan penggunaan komputer. Dengan keterampilan penggunaan komputer, urusan yang dibuat menjadi lebih mudah serta dapat menjimatkan masa dan juga kos. Selain itu, keterampilan penggunaan komputer membantu pelajar dan pensyarah mengumpul dan memproses data-data statistik untuk kajian dan penyelidikan. Keadaan ini memudah dan mempercepatkan proses kajian dan penyelidikan dijalankan di samping kemampuan komputer mendapatkan perangkaan yang lebih tepat. Universiti Multimedia telah dirancang untuk menjadi pemangkin kepada urusan penyelidikan dan pembangunan (R&D) aplikasi teknologi maklumat dan multimedia. Universiti ini akan menggunakan persekitaran Koridor Raya Multimedia (MSC) untuk menguji aplikasi teknologi maklumat dan multimedia yang baru. Adalah diharapkan, Malaysia menjadi perintis dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi multimedia. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah satu program yang tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan komputer. Dengan keterampilan penggunaan komputer, capaian ke seluruh negara dapat direalisasikan. Program pendidikan seumpama ini sesuai

10

untuk mereka yang belajar pada kadar sendiri mengikut kesesuaian masa kerja dan komitmen pada keluarga masing-masing. Secara tidak langsung program ini membuka peluang kepada mereka yang menyahut seruan kerajaan ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Pendek kata, dengan keterampilan penggunaan komputer banyak perkara yang sukar dilakukan suatu ketika dahulu sudah dapat dilakukan pada masa ini. Di Kementerian Pelajaran Malaysia, keberkesanan dan kecekapan pengurusan dipertingkatkan melalui perluasan e-pengurusan pada semua peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. Contohnya, di Lembaga Peperiksaan Malaysia, peranan dan fungsi yang digariskan dalam Akta Pendidikan `yang melibatkan kerja-kerja penilaian (evaluation), pemilihan (selection) dan pensijilan (certification) dapat diuruskan dengan berkesan dan sistematik dengan keterampilan penggunaan komputer yang tinggi. Penggunaan komputer dalam pengurusan peperiksaan awam amatlah mustahak untuk mengekalkan taraf, memelihara keutuhan peperiksaan, memberi kebolehpercayaan yang tinggi dan seterusnya menjamin kelicinan pengurusan supaya keyakinan masyarakat terhadap peperiksaan sentiasa teguh. Pada keseluruhannya, kita dapati dalam kebanyakan perkara yang berhubung dengan pendidikan, penggunaan komputer adalah sangat penting. Oleh itu, pihak pengurusan pendidikan hendaklah memastikan keterampilan penggunaan komputer di kalangan kakitangan masing-masing adalah pada tahap kemahiran yang tinggi. Bagi mencapai wawasan negara menjadikan negara kita sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dan pendidikan yang bertaraf dunia, keterampilan penggunaan komputer pada tahap yang tinggi adalah salah satu daripada jawapannya.

11

(c)

Cabaran Melaksanakan Pendidikan Berbantukan Komputer Di Sekolah Cabaran yang pertama ialah sikap guru yang kurang yakin dengan

teknologi maklumat dan masih selesa dengan cara pengajaran secara tradisional serta sering membuat alasan bahawa peralatan komputer tidak mencukupi dan kurang latihan dalam menyepadukan teknologi maklumat dalam pengajaran. Jika digunakan dalam pengajaran hanya pada tahap yang rendah sahaja seperti pemprosesan perkataan dan latih tubi. diajar. Cabaran yang kedua ialah ketidakdapatan perisian dan tapak web yang sesuai dengan kurikulum pendidikan di negara ini. Kekangan masa dan juga kurang kemahiran merencat kreativiti guru untuk menyediakan bahan multimedia yang boleh menarik minat pelajar. Sesetengan guru dan juga pelajar menghadapi masalah bahasa kerana bahan yang terdapat dalam internet dan perisian adalah dalam bahasa Inggeris. Cabaran yang ketiga ialah peralatan komputer adalah sensitif dan mudah rosak jika tidak diuruskan dengan baik. Penggunaan secara maksimum segenap peralatan dan perisian oleh pelajar terutamanya mungkin menyebabkan kerosakan. Kos pembaikan pula adalah tinggi kerana sekolah tidak dibekalkan dengan juruteknik untuk menyelenggarakan peralatan ini.Untuk mengelakkan kerosakan, guru-guru mungkin cuba mngehadkan penggunaan peralatan tersebut kepada pelajar. Teknologi maklumat tidak diintegrasikan sepenuhnya dengan kurikulum yang

(d)

Cadangan Meningkatkan Keterampilan Penggunaan Komputer Di Sekolah. Sungguhpun penggunaan komputer dalam pendidikan di negara ini sudah menjadi

fokus baru yang sering dikaitkan dengan keberkesanan dan kualiti tetapi realitinya di sesetengah sekolah, penggunaan komputer belum lagi mencapai tahap yang diharapkan yang boleh menyumbang kepada produktiviti yang tinggi. Antara cadangan yang

12

mungkin boleh dipertimbangkan supaya penggunaan komputer di sekolah dapat memberi sumbangan yang baik dalam pengurusan pendidikan adalah seperti berikut : (i) Program peningkatan profesionalisme guru dalam kemahiran komputer perlu

diadakan dari semasa ke semasa. Ini membolehkan guru sama-sama menjadi peneraju dalam persada pendidikan, sentiasa peka dengan perubahan yang berlaku, khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (ii) Program latihan pendidikan guru hendaklah lebih ditumpukan kepada

penyepaduan teknologi dengan mata pelajaran yang diajar bukannya berfokus kepada kursus berbentuk kaedah yang banyak menumpu kepada bagaimana mengajar mata pelajaran tersebut berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. (iii) Kementerian Pelajaran perlu menyediakan peruntukan yang khusus kepada

sekolah untuk pembelian dan penyelenggaraan peralatan komputer. Ini kerana antara masalah yang sering dihadapi di sekolah selain bilangan komputer yang terhad ialah kos penyelenggaraan komputer. Dari perspektif pendidikan, keupayaan teknologi maklumat atau penggunaan komputer yang cekap dapat mengubah tahap kualiti pengurusan pendidikan yang sedia ada kepada yang lebih baik. Oleh itu, wajarlah cadangan yang dikemukakan diambil perhatian dan tindakan oleh pihak yang berkenaan bagi menjamin peningkatan dalam kualiti pendidikan secara keseluruhannya.

3.

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PELBAGAI BIDANG Penggunaan komputer hari ini sudah menjadi nadi yang menghidupkan segala

aktiviti dan urusan dalam pelbagai bidang. Dengan bantuan komputer serta keterampilan penggunaannya dalam pelbagai bidang telah membawa keberhasilan yang tinggi serta

13

meningkatkan produktiviti sektor yang terbabit. Seterusnya kita tinjau penggunaan komputer dalam pelbagai bidang yang telah membawa hasil yang membanggakan.

(a)

PENGGUNAAN KOMPUTER DI RUMAH

Kebanyakan kita semua tahu bahawa komputer sering digunakan di rumah sebagai sebuah perkakas untuk melayari web, menaip surat, bermain ‘games’ dan mendengar MP3. Namun tidak dinafikan bahawa ada pengguna yang mempunyai keterampilan dalam penggunaan komputer menggunakan pelbagai perisian. Namun begitu, daripada garapan kasar kaji selidik yang dilakukan Majalah PC, ramai pengguna komputer menggunakan komputer mereka untuk tiga perkara iaitu melayari web di samping chatting dan e-mel. Hanya segelintir sahaja yang mempunyai keterampilan dalam penggunaan komputer melakukan kerja-kerja berfaedah dengan komputer di rumah. Dengan adanya komputer, wujud konsep pejabat di rumah yang membolehkan seseorang bekerja di rumah sama ada menghabiskan kerja pejabat yang belum siap ataupun memang pejabatnya di rumah. Oleh itu, kos menyewa pejabat dapat dijimatkan. Walau apapun, kita dapat membuat kesimpulan bahawa penggunaan komputer di rumah sedikit sebanyak dapat memudahkan urusan harian dan meningkatkan kualiti hidup serta ke arah pengamalan gaya hidup baru. menggunakannya untuk membina laman web serta

(b)

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BIDANG PERDAGANGAN Bagi sesetengah negara, sektor perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang

utama. Keterampilan penggunaan komputer sangat penting untuk meningkatkan mutu dan daya pengeluaran sektor perdagangan sesebuah negara. Terdapat beberapa perkara dalam perdagangan yang telah dilakukan oleh komputer. Yang semakin banyak dilihat

14

ialah cara barangan dikodkan dengan menggunakan kod palang. Kod palang ini menyimpan maklumat seperti kod dan nama barang serta harganya. Di bank, komputer telah banyak digunakan dalam semua aspek perkhidmatan. Yang paling ketara ialah Automatic Teller Machine (ATM) yang bukan sahaja menjimatkan masa pelanggan tetapi memudahkan pelanggan membuat urus niaga pada bila-bila masa. Juga pelanggan yang menyimpan akaun di sesebuah cawangan boleh menggunakan mesin ATM di mana-mana cawangan lain bank tersebut ataupun bank-bank yang lain. Penggunaan komputer yang cekap di bank dapat meningkatkan urus niaga dan mutu perkhidmatan serta menaikkan imej bank tersebut. Paling menakjubkan ialah penggunaan kad kredit atau kad caj yang digunakan untuk membeli barang atau membayar perkhidmatan. Seseorang yang berpendapatan lumayan boleh mendapatkan kad kredit atau kad caj dengan mudah. Dengan kad tersebut, pelanggan boleh ke mana kedai, hotel, restoran, agensi penerbangan, pam minyak dan lain-lain syarikat perniagaan yang mempunyai perjanjian dengan pengeluar kad, dan menggunakan kadnya untuk membayar bil. Pengguna kad akan mendapat bil sebulan sekali untuk membayar segala perbelanjaan dengan kad. Dengan menggunakan cara ini, kita tidak perlu lagi membawa wang tunai yang banyak. Keadaan seperti inilah yang dikatakan bahawa komputer dapat memudahkan urusan dalam kehidupan dan pada masa yang sama dapat meningkatkan daya pengeluaran sektor perdagangan. Selain membantu peningkatan hasil, penggunaan komputer dalam perdagangan juga dapat mengembangkan capaian ke negara lain apabila wujudnya teknologi canggih seperti internet dan e-dagang. Umumnya anda tentu inginkan pembantu untuk melakukan tugas-tugas membeli-belah seperti membandingkan produk dan harganya. Tugas seumpama itu menjadi mudah jika anda membeli di dalam internet. Kebanyakan tapak web yang menyediakan perkhidmatan ini juga memberikan maklumat tentang produk, tip

15

pengguna, dan maklumat harga. Dengan adanya perkhidmatan sebegini, kita sebagai pelanggan dapat menjimatkan masa dan tenaga manakala pihak peniaga pula dapat meluaskan pasaran bagi produk mereka dan seterusnya meraut keuntungan. Dalam perkembangan yang lain, pengusaha-pengusaha restoran boleh

menggunakan teknologi sistem pesanan ringkas (SMS) untuk memastikan kunjungan pelanggan yang berterusan. Para pelanggan boleh mendapat maklumat mengenai sesebuah restoran semudah di hujung jari menerusi telefon bimbit dan bukan lagi pergi dari sebuah kedai ke kedai yang lain.Ini merupakan salah satu penggunaan teknologi dalam aspek pemasaran yang diguna pakai kebanyakan restoran di seluruh dunia ketika ini untuk bersaing dengan yang lain. Banyak lagi cara bagaimana komputer digunakan dalam dunia perdagangan. Apa yang pasti kehadiran teknologi pengkomputeran menjadikan bidang perdagangan bukan sahaja menjanjikan peningkatan dalam mutu perkhidmatan jualan tetapi juga peningkatan dalam penjualan barangan atau produk.

(c)

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BIDANG PENGELUARAN Pengeluaran sesuatu produk juga sudah banyak menggunakan keterampilan

penggunaan komputer. Dalam sektor pengeluaran, komputer mungkin digunakan untuk mereka bentuk sesuatu produk dan robot mungkin digunakan untuk membuat kerja-kerja yang diprogramkan oleh manusia. Kebiasaannya teknologi robot digunakan jika sesuatu kerja itu boleh membahayakan kesihatan dan nyawa manusia atau kerja-kerja yang lebih cepat jika dibuat oleh robot. Kebanyakan kilang pengeluaran kereta, contohnya seperti Proton menggunakan robot dalam melakukan kerja-kerja pemasangan kereta. Dalam kilang membuat permainan, robot juga digunakan pada sebahagian kerja pemasangan. Penggunaan robot dalam sektor pengeluaran selain dapat menjimatkan tenaga pekerja dan kos operasi dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan

16

produktiviti pengeluaran serta memastikan kerja yang siap menampakkan mutu yang sama.

(d)

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BIDANG PERHUBUNGAN DAN

TELEKOMUNIKASI Penggunaan telekomunikasi atau komputer yang dirangkaikan di peringkat antara bangsa banyak memberi kesan yang positif. Melalui kemudahan telekomunikasi pelbagai jenis perhubungan dapat dilakukan. Contohnya, komunikasi antara bank, pengeluar kad kredit, syarikat insurans, syarikat penerbangan, institusi pendidikan dan penyelidikan dapat dibuat dengan pantas melalui rangkaian komputer antarabangsa seperti internet. Melalui internet, segala maklumat boleh dihantar dengan cepat melalui e-mel. Program Skype membolehkan kita berkomunikasi dan menghantar faks pada kos yang jauh lebih murah berbanding dengan penggunaan telefon. Kita juga boleh mendapat ramai kenalan dengan berkomunikasi secara chatting yang bukan sahaja menaip pada papan kekunci tetapi juga boleh mendengar suara, bercakap dan melihat gambar kenalan pada skrin monitor. Telesidang membolehkan perhubungan dan perkongsian maklumat dilakukan secara jarak jauh. Oleh itu, masa dan kos perbelanjaan boleh dijimatkan. Dengan menggunakan telefon bimbit, kita boleh melayari laman web seperti mana komputer peribadi melalui aplikasi Wireless Application Protocol (WAP). Ini sangat memudahkan serta memberi keselesaan kepada pengguna kerana boleh melayari laman web di manamana sahaja.

17

(e)

PENGGUNAAN

KOMPUTER

DALAM

BIDANG

GRAFIK

DAN

PERFILEMAN Kini industri pembikinan filem telah melangkah setapak lagi dengan adanya bantuan komputer. Keterampilan penggunaan komputer yang tinggi membolehkan pembikinan filem yang bermutu tinggi telah dihasilkan. Seperti yang kita sering ketahui, filem-filem daripada Barat terutamanya menggunakan grafik berkomputer untuk menambah elemen-elemen tertentu dalam filem mereka. Elemen-elemen ini biasanya adalah elemen yang tidak dapat dilakukan dengan lakonan atau set-set filem yang terlalu besar untuk dilakukan.

18

Antara filem-filem yang diketahui ramai menggunakan grafik berkomputer ialah Titanic, Independence Day, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone dan Spider Man. Filem Titanic telah menggunakan grafik berkomputer dalam kebanyakan babaknya. Komputer juga digunakan dalam filem animasi yang semakin hangat sejak dua tahun kebelakangan ini. Kejayaan filem seperti animasi seperti Toy Story, A Bug’s Life, Final Fantasy, Dinosour dan Jimmy Neutron Boy Genius telah membuatkan Anugerah Akademi Filem mengadakan sebuah kategori untuk filem animasi terbaik. Walaupun filem animasi kelihatan seperti kartun berteknologi tinggi tetapi pembikinan filem seperti ini memerlukan ketekunan, perancangan dan kuasa pengkomputeran yang tinggi untuk merender setiap pergerakan animasi. Malah ada syarikat filem animasi seperti Pixar Animation dan Dreamworks telah menggunakan kuasa supercomputer untuk melakukan render dengan lebih cepat.

(f)

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BIDANG PERUBATAN Teleperubatan mengubah dimensi baru perubatan moden. Dengan teleperubatan,

pembedahan boleh dilakukan dari jarak jauh. Pakar-pakar perubatan yang berada di tempat lain boleh memberikan arahan menggunakan teknologi perkomputeran dalam melakukan pembedahan jarak jauh. Bergerak selangkah lagi kemajuan yang dicapai dengan keterampilan penggunaan komputer ialah pembedahan dilakukan oleh robot melalui kawalan jarak jauh. Di negara kita, Hospital Selayang dan Hospital Putrajaya adalah hospital tanpa kertas ( paperless hospital) kerana banyak urusan penyimpanan rekod pesakit dan rawatan menggunakan kecanggihan komputer. Keterampilan penggunaan komputer

membolehkan penghantaran spesimen pesakit ke bilik-bilik tertentu dilakukan oleh alat

19

yang dikawal oleh komputer. Dengan keterampilan penggunaan komputer pelbagai penyakit dapat dikesan dengan mudah dan cepat seperti menggunakan peralatan Magnetic Resonance Imaging (MRI), CT Scan, ultra sound dan lain-lain lagi. Oleh itu, dengan keterampilan penggunaan komputer, jangka hidup manusia menjadi lebih

panjang dan kualiti hidup kita secara keseluruhannya semakin meningkat.

4.

KESIMPULAN Daripada tinjauan yang telah dibuat, sangat jelas kepada kita bahawa penggunaan

komputer tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia pada hari ini. Walaupun kos yang dikeluarkan untuk mengadakan peralatan komputer, latihan penggunaan serta penyelenggaraannya tinggi tetapi ternyata pelaburan ini adalah menguntungkan. Kejayaan sesuatu bidang meningkatkan kualiti pengurusan, keberhasilan bidang-bidang tertentu mengaut keuntungan atau meningkatkan produktiviti masing-masing banyak bergantung kepada keterampilan penggunaan komputer di kalangan penggunanya. Pendek kata, komputer mampu melakukan segalanya untuk manusia. Namun begitu, kita hendaklah sedar bahawa dengan keterampilan penggunaan komputer juga manusia boleh menghancurkan dunia.

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful