You are on page 1of 1

Ungdomsledarutbildningen HT10

Kristinebergs Fritidsgård 6/10 – 15/12 Onsdagar kl. 18-21 + Övernattning den 10-11/12

6/10 18.00-19.00 Gruppedagogik, samarbete


19.00-20.00 Värderingsövningar
20.00-21.00 Det professionella Jaget, reflektion
Syfte: Under dessa timmar ska gruppen lära känna varandra. Alla ska få igång tankar kring vissa
viktiga frågor. De ska gemensamt sätta grundkraven på en professionell ledare.

13/10 18.00-18.30 Begrepp: Bemötande


18.30-20.30 Att vara ledare i öppen verksamhet
20.30-21.00 Samtal och reflektion
Syfte: Deltagarna ska reflektera och samtala ordentligt om vad ett positivt bemötande innebär. De
ska få testa att röra sig i den öppna verksamheten och träna på att ta kontakt.

20/10 18.00-19.30 Aktivitetspedagogik


19.30-21.00 Begrepp: Förebild
Syfte: Deltagarna får och får dela med sig av olika tips kring att initiera och leda aktiviteter av
olika slag. Efteråt samtalar de och reflekterar över rollen som en professionell förebild.

27/10 18.00-21.00 Ledarskap i praktik, med reflektion


Syfte: Här får deltagarna prova på att arbeta med ungdomar och uppmuntra till aktiviteter. De ska
försöka skapa initiativ till gemenskap och sysselsättning. Dagen avslutas med reflektion.

3/11 18.00-21.00 Allas lika värde


Syfte: Deltagarna ska få ökad kunskap om begrepp som till exempel Genus, Gender och
Jämställdhet. De ska få full förståelse om vad som gäller i en professionell ledarroll.

10/11 18.00-19.00 Jämställdhet på fritidsgården


19.00-20.00 Analys av fritidsgården, delta i verksamheten
20.00-21.00 Bikupor, samtal och reflektion
Syfte: Här fortsätter de värderingsarbete kring jämställdhet. De får utveckla förmåga att utvärdera
en verksamhet, kritiskt vrida och vända och se fördelar och nackdelar.

17/11 18.00-21.00 Hälsoperspektiv och HLR-utbildning


Syfte: Deltagarna får utveckla insikter om den egna hälsan, samt om hur man kan arbeta
hälsofrämjande. De får också ta del av en HLR-utbildning.

24/11 18.00-19.00 Begrepp: Främjande


19.00-20.00 Främjande arbete i praktiken
20.30-21.00 Samtal och reflektion
Syfte: Ungdomsledarna övar på att lyfta upp och stärka olika individers självförtroende. Här får
de träna på sin egna positiva inställning till individen oavsett vem den är.

1/12 18.00-21.00 Planering av ”Lussenatta” – Vad behövs?


8/12 18.00-21.00 Planering av ”Lussenatta” – Vem gör vad?
10-11/12 21.00-10.00 Genomförande av ”Lussenatta”
Syfte: Deltagarna tar fram en grundläggande bild av hur deras slutprojekt ska se ut. Detta är en
hel natt på fritidsgården som de själva ska planera och leda. Vad behövs?

15/12 18.00-20.00 Utvärdering av ”Lussenatta” och avslutning av utbildningen