HOMER ODYSSEÁ1A.

HELLENBėL
SZABÓ ISTVÁN.
ROZSNYÓ-MEGYEI ÁLDOR. PILISI PLEBÁNOS.
M. AKAD. `S KISF. TÁRS. TAG.
PESTEN.
IFJ. KILIAN GYÖRGY KIADO KÖNYVARUSNAL.
M. DCCC. XLVI.
2
TARTALOM
Egy szó az olvasóhoz.
HOMER ODYSSEÁ1A.
ELSė ÉNEK.
!"#$%&'()*+$,$-$#.',/0$#Ħ+'!#12,342%'5#1$%$6
MÁSODIK ÉNEK.
7$+$82,19"'()Ħ+:"4$'1&02#;',*+</+=>$'#&#9,42%6
HARMADIK ÉNEK.
?$"#9>'@A+'<9(2=3.'19%%2%'BC2>#342'"-$,$>-$##6
NEGYEDIK ÉNEK.
D>#$"*+'2#)@2'<$+Ę+'BC2>#342%;'2-'$++$%$'13%)#'E"$+6
ÖTÖDIK ÉNEK.
F:"-*+'G=)""$H"%$,'%3"-3=2'"'0&-$,4$'<$%$,+&,6
HATODIK ÉNEK.
?2H"&,22'12@2=9%'B,1$>&342'0$-:>+&'G=)""$H"#6
HETEDIK ÉNEK.
F$++$8$#$"'<9(2=3"'B,1$>&2'<$@$=$+8$&'3+#2+6
NYOLCADIK ÉNEK.
I2@0$>"$%)>$'1&03,'B,1$>&2'=2+&3&'G=)""$H"#6
KILENCEDIK ÉNEK.
5'F&,9%9,'19%2.'J9#9C12(9,'E"H=2:#$+$;',),+9C"6
TIZEDIK ÉNEK.
5$9+9"'H=02>2':"'J2$"#>)(9%9,':"'82(2'F&>,$6
TIZENEGYEDIK ÉNEK.
5'C9,+9,'"-989>K'9>"-3(3#'+3#@2'G=)""$H"6
TIZENKETTėDIK ÉNEK.
B&>$%$,.',K=9>(A'"-&>#.'?2C'#H+,2&.'0:(0:"-6
TIZENHARMADIK ÉNEK.
5'C12$2,'%$8-$#',&#$0:'!#12,342%'G=)""$H"#6
TIZENNEGYEDIK ÉNEK.
L2>+2(9%'MH82$9"',9%=3"'0$%=:($'G=)""$H"6
TIZENÖTÖDIK ÉNEK.
7$+$82,19"'J2,$=2$89%4A+'!#12,342'8$%$,"-&,6
TIZENHATODIK ÉNEK.
!##'&"8$>,$=&,'2#)@302+'8$('2-'&<@H'+$0$%#$6
TIZENHETEDIK ÉNEK.
N3>9"&'K#;',$E",:";'2'1Ħ',H#)2'&"8$>'H>3>26
TIZENNYOLCADIK ÉNEK.
!>9"'G=)""$H""-$+'C3>0O;'1Ę"+Ę&',$+$%():,6
TIZENKILENCEDIK ÉNEK.
5(('=2@,3@2'8$(&"8$>&'Ę#'2'>:(&'4&4:>/+6
HUSZADIK ÉNEK.
IO-&,'G=)""$H";'2'1Ę"+Ę,'#9>-,:C$&;'@A"+A,6
HUSZONEGYEDIK ÉNEK.
!@0$>"$%)#'2='L$%$+9C$'1Ę"+Ę&'$+:4$6
HUSZONKETTėDIK ÉNEK.
P3-2'=H+A&#'$()Ħ+'$()&('$+0$"-#$##$'G=)""$H"6
HUSZONHARMADIK ÉNEK.
L$%$+9C$'<:>@:#'$+0:(>$'8$(&"8$>&'#&"-#3%6
HUSZONNEGYEDIK ÉNEK.
L9,+9,9%'2'1Ę"+Ę,.'<$+$&,,$+'"-$84$%'G=)""$H"6
Tudnivalók.
3
Egy szó az olvasóhoz.
Homernak IĘ ielleme az egyszerüseg leven. midĘn Iordito e reszben hiven akart eliarni. lehet.
hogy nehol együgyĦnek tetszik. Ez tehat IĘ Iigyelmet igenyel. Nemzet közt. mellynek prosaia
szĘnyegnel es lapokon dithyramb szarnyakon megy. nem egy akadhat. ki csodalkozni Iog e
szereny es csendes hangon. Meg ne csalatkozzatok. - Homer izleset a termeszet. nem a divat
utan kell Ielvennünk. Az is igaz. ezen egyszerüseget. melly azonban szintolly igazi költeszet.
lehetetlen volt utolernem! - A nyelvbeli uiitasok öntudattal. nem szüksegbĘl estek; a bol böl.
tol töl ragoknal par tekintelyre is hivatkozhatni. Minden esetre ioakaro olvasora van szüksegem.
BQ6'!6
4
HOMER ODYSSEÁ1A.
5
ELSė ÉNEK.
Isteni gyülekezet. követĦl Ithakaban Athene.
Musa. sokoldalu IerIiurol zengi eneket. a ki
Troia hires varat Ieldulvan messzire bolygott.
Szamtalan orszagot latott. erkölcsöket ismert;
Annyit szivedezett a tengeren önmaga lelket
Otalmazva s baratait is honaikba keresve.
De barmint akara meg nem menthette szeretteit.
Tudnillik magokat vesztek el bĦneik altal.
A botorak. megeven ioszagit az isteni Napnak.
A ki tehat elIogta nekik honaikba vilagat.
Mondd el nemileg ezt nekem is. Zeüs egi leanya.
Mar egyebek. kiket el nem nyelt a gyaszos enyeszet.
Tengeren es hadakon atesven otthon ülenek;
E hona s hölgye utan vagyot ellenben örökke
Fogva maraszta meg istennĘ nympha Kalypso
Boltozatos barlangiaban. Ierieül ohaitva.
SĘt miutan evek iartaval ama kor is eliött.
Mellyet az egi karok sorsoltak volt Ithakaba
Terendese IelĘl: meg ekkor sem lehetett Ę
Kedvesivel baiment. noha mind könyörültek az egnek
Istensegei raita. Poseidon kül; ki szünetlen
Verte kalandiaiban. mignem Iöldere kilepett.
Most ez azonban az Aethiopok Iölden vala tavol.
(Aethiopok Iölden. kiket a nap kelte s lenyugta
Kette osztalyoz. vegsĘket az emberi nemben.)
A szaz barany es tulokaldozat elvezetenel.
Itten örült lakomaiahoz telepedve. Az eg több
Isteni ellenben Zeusnel gyülekeztenek össze.
Köztök elĘször az istenek emberek atyia emelte
Fel szavait. nemes Aegisthost hordozva sziven. kit
Meghalatott Agamemnon erĘs magzatia Orestes;
Ezt hordozva sziven szolott az olympi karokhoz:
.Oh Ieleim. mit nem Iog rank ez az emberi nemzet!
A gonoszat IelseginktĘl vezetik le. holott sors
Vegzete nelkül rongaliak önbĦneik Ęket.
Most is im Aegisthos sors nelkül vette neieve
Atrides hölgyet s veszte hazatertekor ezt el;
Bar az utobbi csapast igen is iol tudta. mi Hermes
ArgosölĘ követünk altal iosagosan intven.
Hogy se ne ölie meg azt. se neiet hĘsölni ne merie:
Mert Agamemnon gyermeke megboszulandia Orestes.
Maid mikor iIiuva serdült s honvagya Ielebredt.
Igy Hermes. Hanem Aegisthos nem akarta Iogadni
Joakaroia szavat; es most ime. valtig adozott!¨
6
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Oh mi atyank Kronides. legIĘbb ura minden uraknak.
Mar ez igen meltan Iekszik megverve halallal!
Igy veszszen mindaz. ki hasonlot kezdeni bator!
Amde az en szivem lelemenyes Odysseusert Iai.
A boldogtalanert. ki honatol reg tova szenved
Tenger köldöke. habkörzött. erdĘkoszoruzta
Egy szigeten. hol szep istennĘ tartia lakasat.
Lanya csudalatos Atlasnak: ki vilagosan ismer
Minden tengereket Ienekig. s maga tartia Ien a nagy
Oszlopokat. mellyek Iöldet s eget elkülönöznek.
Ennek lanya idĘzteti a szomoruan evĘdĘt.
Lagy es amito igeivel egyre büvölven.
Hogyha Ieledhetne Ithakat szive: amde Odysseus
Honnarol kiszökĘ csak egyetlen Iüstgomot ohait
Lathatvan meghalni. S ugyan nincs benned iranta
Irgalom es kegyelem? vaiion nem adott-e haioik
Mellett Troia alatt elegendĘ aldozatot menny
Boldogi közt teneked? Mert ellene annyira törnöd!¨
Monda viszont Iellegtorlaszto Zeus neki erre:
.O lanyom. Iogaid rekeszebĘl milly ige röppent!
Mar hogy ereszthetnem Ieledesnek iambor Odysseust.
A ki nemenel ertelmesb. Iölös aldozatokkal
Szolgalt isteninek. kik boldog szekei mennyben?
Raia Poseidonnak van csak bosszuia maganak
Meg a kyklopsert. hogy megIosztotta szemetöl
A dalias Polyphemost. legderekabbat erĘre
Kyklops nemzete közt: kit haidan nympha Thoosa
Szült vala. Phorkys lanya. ure a tengerek arian.
Fenyes barlangban szerelemre Iogadva Poseidont.
EttĘl Iogva tehat razIöldi Poseidon Odysseust
El nem enyeszti. hanem tavolcsapdossa honatol.
De iertek. mi hatarozzunk hazaterte IelĘl. hogy
MegiĘiön valahara; s Poseidon ur isten ugyancsak
Fel Iog hagyni haragiaval. mert minden olympi
Boldoggal meg sem iarhatna szallnia perbe.¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Oh mi atyank Kronides. legIĘbb ura minden uraknak.
Mert az olympi karok valamennyen vissza akariak
Bainok Odysseust menni szülĘIöldere. mi Hermes
ArgosölĘ követet sürgöliük el Ogygianak
TengerövĦ szigetebe. hiven beielenteni Iontos
Egi tanacsunkat szepIürtü Kalypso kegyenek.
Hogy haladektalanul utianak ereszsze Odysseust.
En ellenben alamenven Ithakaba. Iiat meg
Jobban Ieltüzelem s vermet toditok eszehez.
Hogy gyĦlesbe hivan a Iürtös Akhivokat össze.
Adna ki a hĘslĘ urasagokon. a kik örökke
Koncoliak iuhait s ölik a szarvas tulokökröt.
7
Es elküldendem Spartaba s Pylosba hazulrol.
Kerdezkedni az atyia IelĘl; ha nyomaba iöhetne.
S hogy io hire legyen mindenhol az emberi nemnel.¨
Igy szolvan aranyos cipeit labara kötötte.
Szepeket es halhatlanokat. mik tengeri nedven
Es Iöldrona Ielett szellel vetekednek alatta;
Maid vön erĘs dardat. eles rezzel hegyezettet.
Izmos nagy sulyosat. melylyel leteriti vitezlĘ
Rendeit istenkent a meggyĦlölte hadaknak.
Ekkor Olympos berceiröl haladektalan elszallt:
Es Ithakaban Odysseusnek nagy varkapuiaban
Alla meg a küszöbön. iobbiaban darda ragyogvan.
Mentesnek remlĘ. Taphos orszagbeli kiralynak.
Itten lelte az elvetemült hĘslĘ urakat. kik
Kivül az aitonal epen kockaztanak. ökrök
BĘrein ülve. miket magok öldöstek vala mar le:
Közben hirnökeik. valamint a szorgos inassag
Reszint bort elegyitettek s vizet össze kupaban.
Reszint asztalokat zsuroltak gyer szivacsokkal
Es rakdostak elĘ. tetemes hust tömve azokra.
Telemakhos seite istenközel iIiu legelsĘ;
Mert ott ült szomorun a hetyke csapatban. egy edes
Gondolaton Iuttatva eszet: ha lakaba vetĘdven
Atyia. kirezzentne hazabol az udvariatlan
Embereket. s tiszteltetnek mint hazi ur otthon.
Illyen gondolatokba merülten latta meg Ętet.
S a kapuhoz tartott egyenest. atallva. hogy ott kint
Kell acsorgani a vendegnek; nala teremven
Felcsapa vele. az erc dardat atvette kezebĘl.
Es szolitvan meg monda neki röpke szavakban:
.Üdvöz legy. idegen; kedves vendeg leszesz itten;
Maidan ebeded utan tudatod. mi dolog hoza hozzank.¨
Igy szolvan vezetett. es Pallas Athene követte.
Most a mennyezetes varnak palotaiba iutvan.
A dardat ugyan egy sugar oszlophoz üte Iel
Esztergalt Iegyvertarban. hol Odysseus urnak
Mas otthon maradott hadi Iegyvere Ienyesen allott;
ėt ellenben tronra viven leülette. ala szep
SzĘnyeg s labainak kenyelmes zsamoly adatvan.
Önmaga karszeket helyezett melleie. külön mas
Lakmartol. nehogy a iövevenyt untaszsza hühoiok
A deli hĘslĘknek. s lakomaia izetlenül essek.
S'hogy kimaradt nemes atyia IelĘl megkerdeni hassa.
Ezzel arany korsot hordozvan a szobanember
Kezvizeket töltött az ezüst talcara belĘle;
Maid gyallott asztalt helyezett kettĘiök elebe;
Mellyre szemermes saIarnĘ kenyeret raka. s bĘven
Osztott eteleket. mindenbĘl szivesen adva;
Kukta pedig talakban emelt mindennemü sültet
8
Rakdosa Iel. s az arany poharat szamokra kitette.
A hirnök bort tölteni gyakran visszakeringett.
Erre bemenven a dalias hĘslĘk is. azonnal
Sorban avagy szekekre avagy tronokra ülenek:
Nekik hirnökeik töltöttek kezvizet. etket
Ellenben szobanĘk kosaraztanak asztalaikra.
Itt kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Közben egyegy kupabort koszoruztanak inni az iIiak.
Vegre hogy ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
A dalias uracsok massal mulatanak. enyelgĘ
Tanc es enekkel. diszelyivel a lakomaknak;
A hirnök gyönyörĦ citerat szolgala kezebe
Dalnoknak. ki az iIiak elĘtt kintatva zenezett;
S Phemios elkezdette remek dala bevezeteset.
Telemakhos pedig igy szolita Pallas Athenet.
Hozza haitva Ieiet. szavait hogy senki se hallia:
.Oh szeretett vendeg. ugyanis nem banod-e szomat?
Nekik ezekre vagyon gondiok. citerara s dalokra.
Jo: mivel ollyan IerIiunak büntetlen emesztik
Birtokait. kinek egy teleken rothasztia IeherlĘ
Csontit zapor avagy tenger hömpölygeti nyilvan!
De csak szemlelnek Ithakaba teremni ma Ętet.
Gyors labat. Iogadom. kiki sokkal iobban ohaitna.
Hogysem aranynyal Ienyleni. hogysem ciIra ruhaval.
Most ez azonban amugy gonoszul elveszve; s hiaban
Hangzik el a iöveveny vigasztos szozata. melylyel
Visszaiövendöli Ęt: e nap neki veszve örökre!
Inkabb szoli igazat s adiad tudtomra ezennel.
Ki s ki halando vagy. hol van lakod es kik atyaid.
Es mi haion erkeztel el. hogy hoztak ez orszag
Partira reveszid. kik lenni dicsekszenek Ęk is.
Mert nem gondollak teged gyalog imide iöttnek.
Annakutana pedig terieszszed elĘmbe. hogy ertsem.
ElsĘben iösz-e most. vagy mint mar edes atyamnak
Regi baratia: mivel hazunknal szamtalan ember
MegIordult. valamint maga is iartas vala sokhoz.¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Ugy vagyon. en mindent igazan kiielentek elĘtted.
Erdemes Ankhialos magvanak lenni dicsekszem.
Es Taphos orszagan Mentest reveszek uralnak;
Most Ithakaba haion magam embereimmel eveztem.
A sik tengereken különaiku nephez utazvan.
Reznemüert Temesebe vasat szallitva csereben.
Sürge haiom ottkint a roppant varos alatt all.
Rhethron reveben. hol Neion erdeie Iazik.
Mi egymasnak atyainkrol regota dicsekszünk
Mar vendegei lenni. habar Laertes öregtöl
Kerdezed is meg: kit többe nem mondanak immar
Varostokba beiarni. hanem hogy telkei vegen
9
Teng szigorogva. hol agg saIarne ennie s inni
Ad. miutan a szĘlĘben külön acsorgonak
Bailakodasi között kimerült s elIarada teste.
Most pedig eliöttem. mert mar haza hirlik atyadat
Tertnek; azonban mindeddig sem ereszti az isten!
Mert bizonyara ki nem mult a Iöldszinröl Odysseus.
Amde letartatik a vegetlen tengeren elve.
Egy sziget orszagan. hol zordon IerIiak Ęrzik.
Szörnyetegek. kik kenytelen is vesztegleni haitiak.
S en iosolni Iogok mennyek halhatlani altal
Szümbe adott dolgot. mellyet betelni remenylek.
Sem ios sem madarak titkanak bölcse különben:
Nem maradand ki soka szeretett orszaga sziveböl
Többe. barha nehez vas beko tartia kötözve;
Maid gondol modot. miutan Iortelyos egy ember.
De nekem azt mondd meg s add ertesemre legitten.
Meltosagos Odysseusnek vagy-e illy Iia mar te.
Mert Ieied es szemedet hozzaia csudara hasonnak
Latlak: tudnillik mi nagyon gyakran keveredtünk
Egymas hazanal mielĘtt Troiara eveznenk.
Hol mind összevonult Argosnak legszine harcra.
Attol Iogva sem Ę engem nem lata. sem en Ęt.¨
Telemakhos nemes iIiu pedig szolt modosan erre:
.Vendeg. en mindent igazan megvallok elĘtted;
Edes anyam az övenek mond. de saiat magam erröl
Nem tudok. atyia irant nem leven senki eleg bölcs.
S vaiha szerencsesebb valamelly mas IerIinak aga
Lettem volna. ki önhazaban öregszik el otthon!
Most pedig a ki nemenek legboldogtalanabbia.
EttĘl hoznak ala: mert ez volt tĘled a kerdes.¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Meg se tevek nemedet kesĘbb is hireveszette
Isteneid. miutan illyent szült Penelopeia.
Amde beszeli nekem es add ertesemre legottan.
Minemü vendegseg. mi csoport ez? vagy mi dolog van
Itten? lakma-e? nasz-e? Bizonynyal semmi baratsag;
Annyi garazda betyarsagot szemlelek az udvar
Gaidos nepe között. Igazan. ha becsĦletes ember
JĘne. megölnek Ęt e mindenIele kudarcok!¨
Telemakhos pedig igy szolott neki modosan erre:
.Oh vendeg. ha te ezt akarod meghallani tĘlem.
Haidan ez udvarnak gazdagnak s tündökölĘnek
Kellett lennie. mig amaz ember meg maga hon volt.
Most mast adtak az istenek. ellensegesek immar.
Kit neme rendeben legnyomtalanabbnak alaztak
ėt. Mert elhunytan nem sirna elannyira lelkem.
Ha baitarsaival halt volna Troia alatt meg.
Vagy pedig altalok is. miutan beIeiezte csatait:
Igy az akhiv egyetem sirhalmot adanda Iölebe.
0
S Ę maradando hirt örökitett volna Iianak.
Most a harpyak ragadak el dicstelen Ętet!
Elvesze nyom nelkül. Iaidalmat hagyva s keservet
Nekem. SĘt nem is Ęt egyedül van sinyleni modom;
Mert sok egyeb baiial meglattak az istenek engem!
Tudnillik valahany urasag lakik a szigetekben.
Dulikhion. Same es erdĘkoszoruzta Zakynthon.
Es valahany Ithakat bitorolia kiralyilag. annyan
HĘslik anyamat. pusztitvan ioszagomat egyre.
ė az utalt naszon se nem ad ki. sem arra tökelni
El nem biria magat; mig azok szakadatlan emesztik
Hazamat. a mint van nekem is vesztemre törekvĘk!¨
Es monda Ienekedve viszont neki kekszem Athene:
.Ah bizonyara Ielette hianyzik neked Odysseus.
Hogy kezeit nyomon a hĘslĘk dandarira vesse.
Mert ha elerkezven küszöbenel allana most meg.
Felsisakozva. paizst s ket dardat Iogva kezevel.
Ollyan alakban mint en nehanap Ętet elĘször
Lattam hazunknal az atyam vig asztala mellett.
Hogy megtert Ephyrabol Ilos Mermeridestöl.
Mert elevedze haion oda is nagysagos Odysseus.
EmberölĘ merget keresĘleg. hogy legyen eles
Nyilainak kenetül; de amaz nem adott neki ollyast
Aruba. Ielven menny örök istensegit; aianlott
Ellenben nemzĘm. miutan kedvelte Iölöttebb.
Hogyha imigy toppanna be most közepekbe Odysseus.
Mind keserĦ naszt es rövid eltet latna ez a nep!
Amde mivel csak az egi karok szent terdein all az.
Megiön-e meg valahara s boszut alland-e avagy sem
Haza gyalazatiert; teged serkentelek. am lasd.
Hogy küszöbölhetned ki eme Iait udvarotokbol.
Hat hallgasd szavamat s aiakimnak vedd be tanacsat.
Reggel hirdettesd a Iürtös Akhivokat össze.
S adi raitok ki. hivatkozvan az olympi karokra.
Hogy magok a hĘslĘk dolgokra oszolianak; edes
SzĦlĘd ellenben. ha ugyancsak Ierihez ohaitoz.
Terien nemzetes atyianak palotaiba vissza.
Ugy tervezzenek aztan ui naszt. annyi kelengyet
Keszitven. mennyit barmelly haiadonnal aianlnak.
Es neked egy különöst iavasolnek. hogyha Iogadnad.
HuszevezĘü haiot allitva ki. legderekabbat.
Randuli el hirt venni nagyon reg tavol atyadrol.
Ha valamelly ember mondhatna IelĘle. avagy Zeus
Szozatait veheted. melly legiobb vinni is utba.
Meni egyelĘre Pylosba. kikerdeni Nestor egyenet;
Onnan szög Menelaoshoz Spartaba. ki Argos
Rezdolmanyosi közt legutolso tere honaba.
Es hahogy elĘ s üdvöznek Iogod erteni hiret.
Akkor barmi kinos. varhatsz meg itthon egy evig;

Ha pedig elhunytnak törtenik iĘni nyomaba.
Megterven onnan szeretett Iöldere honodnak
Tegy neki emleket; s az utolso tiszteletes tort
Nagyszerün eltartvan. vegĦl add Ierihez anyadat.
Mellyeken atesven s utadnak vegire iutvan.
Ekkor ugyancsak azon hanyd vesd eszedet. hogyan ölhesd
Meg kezeiddel mar Ienyes palotadban az adaz
HĘslĘket. nyilvan-e. orozban-e! Mert nem is illik
Gyermekileg baboznod odebb. nem kis Iiunak mar.
Vagy nem esett tudtodra minĘ hires lön Orestes
Minden nepek elĘtt. hogy bosszut allt vala gyilkos
Aegisthos lelken. ki orozva halatta meg atyiat?
Igy te is. oh kedves. szep es mar termetes iIiu.
Tenni siess. hogy utokorod is dicsekedve nevezzen!
Es most visszamegyek lakotokbol iarmü haiomhoz
S embereimhez. kik nehezen varhatnak utanam.
El ne Ieledd ezeket. de az en igeimen alli meg.¨
Telemakhos nemes iIiu pedig szolt modosan erre:
.Oh vendeg. mi Ielette igen szives vagy irantam.
Mint apa gyermekihez; soha sem Ieledendem el e szot!
Amde mulass kisse. ha nagyon sietĘs is az utad.
Hogy megmosdvan es töltözven kedves ebeddel
Nemi aiandekot vigy tĘlem evicke haiodra.
Szep es ertekest: mit nyaias zalogul iktass
Kincstarodba. minĘt vendegnek aianlani törveny.¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.IIiu. siettemben ne marasztali nalatok engem;
Maid az aiandekot. mit kebled szive nekem szant.
Altaladod megtertemkor. honnomba viendĘt.
Szinte becsest kapvan. cseremeltot mindenesetre.¨
Imigy szolta utan eltünt vala Pallas Athene.
Mint anopaea madar. hogy az iIiu Telemakhosban
Szivet is es lelket termesztett. s iobban eszebe
Hozta dicsĘ atyiat. mint eddig is ele sziveben.
A ki elamult a ielenetre. gyanitva. hogy isten.
Es nyomon a dalias hĘslĘk csapataba vegyĦle.
Kiknek dalt zengven a lantos IerIiu. Ęk mind
Csendesen ülve Iigyelmeztek; zenge az Akhivok
Gyasz megutat Troiarol. mit Pallas teve nekik.
ėt a varemeletröl seite s eneke targyat
Ikarios lanya. szellemdus Penelopeia;
Es lakterme magas hagcsoin alaiöve gyorsan.
Nem maga. mert nyomban ket szep körhölgye kisere.
Nemberek istennĘie. midĘn hĘslĘihez ere.
A remek epületĦ palotanak diszküszöbenel
Alla meg. arca ele röppentven Iatyola baiat;
KetIelül a ket körnember vart asszonya mellett;
S könyhullatva imigy szolott a dalIi zeneszhez:
.Phemie. tudsz te egyebkep is baiolni halandot.
2
Isteni s emberi tenyekkel. miket ünnepel a dal.
Illyen egyet mondi el nekik. es Ęk csendesen ülve
Hadd igyanak: hanem e szomoru enekkel ugyancsak
Felhagyi. melly mindig Ielboitva siralmasan arva
Szivemet! En ugyan is gyötrelmes sorsra iutottam.
Mert ollyan Iei utan epedek s olly IerIiu biria
Szivemet. a kinek Argos Hellas telve dicsevel!¨
Monda Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Edes anyam. minek ellenzed hogy az erdemes ember
Kedve szerint baiolhasson? Hiszen a mi baiunknak
Nem dalnok. de Zeüs szerzĘ oka. a ki azonkep
Oszt ki akarmi derek embert. valamint neki tetszik.
A Danaok nyomorat ennek megdallani nem bün;
Mert azon eneket is dicseri kivalt Iel az ember.
Melly a körben ülĘ sokasagnak elĘtte leguiabb.
Vegy szivet es lelket magad is meghallani Ętet!
Nemcsak Odysseusnek vesze el honiaba remenye
Troia alatt. de sokan meghaltak kivüle masok.
SĘt meni Iöl teremedbe szokott munkaidat üzni.
A vasznat s guzsalyat. s dolgahoz latni parancsold
NĘidet; a szolas itt minden IerIiu gondia.
Amde kivalt az enyem. mivel a lakügy engemet illet.¨
Anyia elamultan tert önnön termibe vissza.
Gyermeke erett szozatit elgondolva magaban.
Hogy körnemberivel megtert a varemeletbe.
Akkedig sirata Ieriet nagysagos Odysseust.
Mignem Athene szelid almot hullaita szemere.
Udvarias hĘslĘi meg ott uiiongtak az arnyas
Termekben. mind vele sovarok halni az agyon.
Kikhez Telemakhos szavait Ielemelve beszelett:
.Edes anyam hĘslĘi. hatalmas büszke leventek.
Vig lakomanak örüliünk itt. kirekesztve körünkböl
MindenIele zsivait. mert szep hallgatni egy ollyan
EnekelĘt valamint köztünk ezen isteni dalnok.
Reggel azonban maid gyüliünk valamennyien össze.
Hogy kereken meghalliatok szandekomat. innen
Eltakarodnotok. es mas vendegsegre gyülendĘk
Tinnen apaitok ertekit hazalva egyetek.
Vagy ha ti azt hiszitek helyesebb es iobbnak. egyetlen
Embernek huzamost büntetlen emeszteni hazat.
Duliatok: en az egek szent istenit addig imadom.
Mig Zeüs a kölcsönt kiIizetni megengedi; s akkor
Ebben az udvarban büntetlen vesztek el egyig.¨
Szolt. Amazok mind aikaikat mardosva csudaltak
Telemakhost szavaert. hogy batran szola közöttök.
S Eupithes Iia Antinoos monda neki vissza:
.Telemakhos. teged bizony önmaga oktat az isten
Igy Iellengeni es bizvast szonoklani köztünk!
Hat csak azert se tegyen habövĦ Ithakaba kiralylya
3
Teged Zeus soha is. bar annak elĘioga rad nez!¨
Monda Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Antinoos. ha egyet mondok. nem banod-e vaiion?
En. ha Zeüs nekem adia. tehat elvallalom ezt is.
Vagy te csekelysegnek hiszed eztet az emberi nemnel?
Semmi csekelyseg nem lehet orszagolni; legottan
Dusgazdag laka es önnönmaga tiszteletesb lesz.
De hiszen a tengerkoszorus Ithakaban eleg mas
IIiabb es öregebb Ieiedelmek rendei vannak:
Orszagolianak Ęk. ha valoban Odysseus elhalt.
Amde ez udvarnak csakugyan gazdaia leendek.
S hazi cseledimnek. kiket Ę szerzett vala nekem!¨
Mond neki erre viszont Polybos Iia Eurymakhos hĘs:
.Telemakhos. csak az egi karok szent terdein all az.
Hogy ki leend Ithakan az Akhivok utobbi kiralya.
Csak te maradi ura birtokid es gazdaia lakodnak.
Mert olly IerIi ugyan nem iĘ. ki erĘszakot üzve
MegIoszszon teged. mig egy lakos el Ithakaban!
Amde szerelmesem. azt kivannam erteni tĘled.
Ki s ki ama vendeg. honnan szarmazni dicsekszik?
Hol van nemzete es szĦlĘinek Ęsi hazaia?
Nem haza varando nemzĘdröl monda teneked
Uisagot? Vagy adossagat behaitani iar itt?
Milly szaporan Ielszedte magat. csak meg sem akarva
Ismerkedni! Pedig ranezve nem alias egy ember.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Eurymakhos. nemzĘm iöttenek vege örökre!
Es en nem hiszek itt uisagnak. hogyha iön ollykor.
Mint a ioslassal se törĘdöm. mellyel anyamek
A Ielhazba hivott taltostol kerdeni szoktak.
A iöveveny Taphos orszagbol vendegem atyamrol.
Nemzetes Ankhialos magvanak lenni dicsekszik;
A neve Mentes. kit revesz polgarok uralnak.¨
Igy szolt Telemakhos. noha iol ismerte az istent.
Ekkor azok tancokba s szerelmes dalba merülve
Uiiongattak együtt. igy varva be vigan az estet.
Hogy raiok Ieketült elvegre az este homalya.
Szettakarodtanak egyszeriben s leIeküdtenek otthon.
Telemakhos. hol az ekes haz magas agypalotaia
Nekie epült. a nagy latkörü varemeletben
Ment leIeküdni. sokat tĦnĘdven sainos ügyeröl.
Daika vilagitott lobogo Iaklyaval elĘtte.
Ops Pisenorides mĦvelt Euryklea lanya;
A kit Laertes penzen vasarola haidan
Meg elsĘ Iiatalt husz pörge tuloknak az aran;
S'bar edes Ielesege gyanant tartotta. de vele
Sohse vegyült. tavoztatvan urnĘie haragiat.
Ez vitt most Iaklyat neki. mert valamennyi cseled közt
Legiobban szerete. s daikalta is a kicsiny urIit.
4
A remekĦl acsolt teremaitot hogy kinyitotta.
Agyra helyezkedven levete nyomon a puha dolmanyt.
Es a szorgalmas nember kariara helyezte.
A ki betürven azt es gondosan összecsinalvan.
Hogy IelIüggeszte közeleben szegre az agynal.
Eltagult; behuzta ezüst gombiaval utana
A teremaitot. es sziiial ravonta kilincset.
Itten egesz eiiel betakartan gyapiu szövettel
Utia Ielett aggott. mit Athene tanacsola neki.
5
MÁSODIK ÉNEK.
Telemakhos gyĦlesbe hivat; külIöldre titokban.
A rozsasuiiu reggelnek tamadataval
Feltermett nyoszolyaiabol öltözni Odysseus
Jo magzatia; nehez kardot Iüggeszte le vallan;
Es gyönyörĦ saruit gyenged labara kötözven
Isteni Ienseggel lepett ki az eipalotabol.
Egyszeriben harsany hirnöksegere parancsolt.
Fürtös Akhivokat orszagos gyĦlesbe keritni.
Szethirdettek azok. s emezek hamar összeiövenek.
Vegre hogy egybesereglettek vala s Ielcsapatoztak.
A ternek tartott rez dardat hordva kezeben.
Nem maga. mert ket cenk igetett gyors labbal utana.
Isteni baiakkal hintette meg arcban Athene.
A gyĦlesbe iövĘn Iüggött valamennyi Akhiv szem.
Atyia helyet Ioglalta el. engedven az idĘsbek.
Most Aegyptios aggastyan kezdette meg a szot.
Kit kora meghailasztott mar. s tudomanya Iölös volt.
Mert ennek Iia is kikövette levente Odysseust
Szeplovu Troia ala az evicke haiokon. erelyes
Antiphos. a kit utobb barlangia homalyin az adaz
Kyklops ölt meg. utovacsorat kotyvasztva belĘle.
Volt mas harma is; Eurynomos Iia szinte az iIiu
HĘslĘkkel tartott. kettĘ pedig atyia körül volt;
De amazat igy sem Ielede keseregve siratni.
Ez hat könyhullatva imigy szonokla közepre:
.Halliunk szot. Ithaka orszagos rendei. tĘlem!
Eddigele soha semmi tanacs es nemzeti gyĦles
Nem volt itt. miutan elmene haioin Odysseus:
S most ki parancsolt össze? kinek van akar az idĘsebb
Rendek akar pedig a Iiatal közt erdeke szoban?
Nem haza varando hadainknak vette hiret. s most
Eztet akaria velünk meglepve tudatni legelsĘ?
Vagy valamelly orszagos targy igenyli Iigyelmet?
Tisztelet es becsület neki mindenesetre; az isten
Aldia meg Ęt azzal. valamit buzgo szive kivan!¨
Szolt. Örvende Olysseus gyermeke a ieligenek;
S nem vesztegle soka. de beszelni indula rögtön;
Ter közepere kiallonak iogodot

nyoma hirnök
Pisenor. helyes es ertelmes IerIi. kezebe.
Es legelĘször az aggastyant erintve beszelett:
.Aggastyan. azon ember nincs tova. (tudhatod azt te.)
A ki gyülest tartok. mert legtöbb bai kinoz engem!
Nem vettem hiret varando hadseregünknek.
Mellyet tan veletek meglepve tudatni sietnek.

Sceptrum.
6
Sem valamelly orszagos targy nem igenyli Iigyelmem:
En sulyos erdekeim sürgettenek. Ęsi lakomra
Todult ket bai: egyik. hogy atyam odaveszve. kiralytok
Nektek haidaniban. ki szelid vala edes atyaul.
Mas pedig ennel is gonoszabb mar. melly Ienekestül
Dönti Iel e hazat s vegkep kiemeszti iavabol!
HĘslĘk csĘdültek hivatlanul edes anyamnak.
A nemesek magzatiai. kik IĘIĘ urak itten:
A kik borzadnak hazaba keresni meg atyiat
Ikariost. miszerint megaiandekozva leanyat
Adia saiat akaratia szerint. kihez a szive hailik.
ėk szakadatlanul e varnak palotaiba gyülven.
Tulkokat ölve s iuhok sokasagat es hizodalmas
Kecskeket dĘzsölnek. utana derĦre borura
Iszszak a langbort; mi apad; mert IerIiu nincsen.
Millyen Odysseus volt. az erĘszakok utiait allni!
Meg mi ma nem tehetünk errĘl. hanem egykor aligha
Veszt nem okoz maid e maiglan erĘtelen iIiu.
Allna hatalmamban. haladektalan ellene kelnek.
Mert mar türhetlen teny iaria. nem is maga renden
Roskadoz uri lakom! Haragudiatok erte ti szinten.
Szegyenkezve hazank szomszedos nepeitöl. kik
KörnyĦlünk laknak: Ielietek az egi karoknak
Szent haragat: netalan ezekert ti adozzatok egykor!
Ime könyörgök olympi Zeüsre s Themisre. baratim.
A ki gyülesbe szokott nepet csĘditni s eloszlat.
Hagyiatok immar Iel. s engedietek arva magamban
Gyaszolnom! Hacsak edes atyam Ieddhetlen Odysseus
Meg nem bosszonta a Iürtös Akhivokat egykor.
Es most a kölcsönt IizetendĘk vissza. boszubol
Ti nem keltitek Ęket ram! Am en nyeresegnek
Itelnem. ha tialtalatok pusztulna ki hazam;
Mert ha ti dulnatok. tan meg karmentve lehetnek;
Mert addig panaszolnam a varosban ala Iel
Szetdult birtokimat. mig megternenek egeszen.
Amde igy üdvetlen kinokkal gyötrötök engem!¨
Monda boszus szoval s iogodat a Iöldhöz ütötte.
Könnyet görditven: megesett a nep szive raita.
Itt egyebek mind hallgatagok maradanak. egyetlen
FerIiu sem merven odamondani Telemakhosnak.
Csak maga nemzetes Antinoos szolott neki vissza:
.Fenszavu Telemakhos. korlatlan szellemü. mint nem
Orcazasz minket? Megroni te minket akarnal.
Bar az akhiv hĘslĘk epen nem bĦnösök ebben.
Amde szerelmes anyad okozando. mert cseles asszony.
Harmadik eve repĦl ugyanis. s mar a negyedikre
Fordul. hogy huzamost altatia lovagiai szivet.
ė kitkit csecseget. Ielbiztat minden akhivot.
Titkon izengetven. de alattomos elvei masok.
7
Többi között. ezen ui Iortelyt gondolta ki lelke.
BensĘ termeiben nagy vasznat kezde leszĘni.
Szeleset es veknyat. s külön igy mondotta mihozzank:
.Oh hĘslĘk. miutan odahalt nagysagos Odysseus.
Variatok el lakodalmam utan mig Iatylam egeszen
Kesz. - nehogy a Ionalam szatyvamon semmire menien -.
Felseges Laertesnek lepedĘieül akkor.
Ha az ölĘ vegzet hosszu alomra Iekette
ėt: netalan engem valamellyik tisztes akhiv nĘ
Szora tegyen. ha dus embernek gyaszIatyola nem lesz?
Igy szolott. mire büszke magunk meghitt neki bizvast.
S mar ugyan a tetemes vasznat szövögette naponta.
Eiszaka ellenben Iaklyakat rakva kiIeite.
Harom egesz evig reilett csele s hitt az akhivsag.
De mikor a negyedik iött es Iordultak az orak.
Ertesünkre ada egy nĘ. melly tudta Iogasat;
Es mi kibontasan leptük meg szep szövetenek.
Igy akaratlanul is be kelle Ieieznie mĦvet.
S most neked a hĘslĘk beIelelnek. hogy mai naptol
Megtudd önmagad is. meg veled az összes Akhivok.
Küldd el anyadat s szorgalmazd haladektalan ahhoz
Menni. kit atyia szeret s ki maganak tetszeni boldog.
Mert ha tovabb is emeszti szivet hĘslĘinek. abban
Büszke. mivel lelket kitünĘleg Athene megalda.
Szep mĦvek tudomanyaban. io es helyes eszben.
S Iortelyban; minemĦt nem hallani voltnak azok közt
Sem. kik az o korban Ienylettek hires akhiv nĘk.
Mint Tyro vala s Alkmene s szepIürtü Mykene;
Kiknek eszelyben ugyan nem Ioghata Penelopehez
Senkie: mar ezzel nem igen szamitana kellĘn.
Mert iavad es ertekeidet mindaddig ebedlik.
Mig azon elveknel maradand. miket istenek adnak
Termeni mai napon kebeleben; barha nevenek
Önmaga hirt szerezend. de neked ioszagid utan but.
Mar mi bizony dolgunkra s akarhova sem mehetünk el
Innen elĘbb. hogysem szĦled valamellyik akhivhoz.¨
Monda Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Antinoos. nincsen mod benne kivernem anyamat.
A ki nevelt es szült; mig atyam külIöldön azonban
El vagy hal: baios is reszemrĘl Ikariosnak
VisszaIizetni sokat. ha magamtol küldöm el Ętet.
Egy roszszal nemzĘm bünhösztene. massal az isten
Latna bizonynyal meg. miutan kimenesekor atkot
Vetne Ieiemre szülem; de az emberi szitkok is egyben
Ram tamadnanak. Soha sem vetemülhetek erre!
Am ha tinektek ezen dolgok nem tetszenek. egyben
Hagyiatok el minket. s mas vendegsegre gyülendĘk
Tinnen apaitok ertekit hazalva egyetek.
Vagy ha csak azt hiszitek helyesebb es iobbnak. egyetlen
8
Embernek huzamost büntetlen emeszteni hazat.
Duliatok! en az egek szent istenit addig imadom.
Mig Zeüs a kölcsönt leIizetni megengedi; s akkor
Ebben az udvarban büntetlen veszszetek eggyig!¨
Imigy Telemakhos; kinek ekkor gondviselĘ Zeus
Ket keselyĦt röppente ielĦl a berci tetĘröl;
Mellyek elĘbb a szellĘnek sodraban inogtak
Volt egymas mellett kiIeszitett szarnynyal az egen:
Hogy pedig a harsany gyĦles teteiebe iutottak
Azt bekovalyogvan. sok tollat szortak alara.
Minden Ieire lenezve s gonoszt iosolva reaiok;
Maid magokat nyakon es arczon karmolva. IölĦlök
Jobbra repültek el a varos meg hazakon altal.
A madarak lattara igen döbbenve levenek
Mindnyaian. s az utobbi baiak Ieltüntek eszekben.
Kikhez szolott is nyomon aggastyan Halitherses.
Gyermeke Mastornak. ki koracsai közt kitünĘleg
Diszlett iosmadarat magyarazni. s tanacslani bölcsen;
Ez hat ioakarolag imigy szonokla közepre:
.Halliunk szot. Ithaka orszag kara rendei. tĘlem!
Nezetimet pedig a hĘslĘknek IĘleg aianlom.
Kikre nehez bai varakozik. Tudnillik Odysseus
Nem lesz övei közül huzamost tova. sĘt közeledven
Mar valahol Ieieikre halalt s romlasokat epit;
S nemcsak övekre. hanem szellĘs Ithakaba mi többen
Fogiuk latni buiat. Nezzünk körül annakokaert
Jokor. hogy vessünk mar veget ezeknek; azonban
Hagyianak Ęk is alabb. Ielenyertesek önmagok ezzel.
Mert en nem kontar ioslo vagyok. amde tapasztalt;
S azt mondom. beteliesedett eddig neki minden.
MikrĘl szomat adam mikor Ilion ellen eveztek
Haidan az argosiak. s köztök nagysagos Odysseus.
Mondtam. ezer bai utan. elvesztven tarsait egyig.
Senki elĘtt sem tudva. husz evi kalandiai vegen
Maid haza ter: es most ezek immar sorra betelnek.¨
Szolt Polybos Iia Eurymakhos neki erre viszontag:
.El haza. iambor öreg. s Iiaid szamara iövendöli.
Hogy valamelly varatlan eset ne talalia hon Ęket;
En okosabb ioslo vagyok ebben mint te. de sokkal.
Szamtalan egi madar repül a nap Ienysugaraban
Tetova. s epen nem ios mindegyik. Amde Odysseus
Elhalt messze. mikent neked is meg kelle utana
Bomlanod; ugy maid nem hüvelyeznel ennyi iövendĘt.
Fel sem is izgatnad az epezĘ Telemakhost. hogy
Egy kis aiandekot vigy üres hazadba. ha vetne.
Es most megmondom neked. mi valoban ugy is lesz:
A Iiatal IerIit ha tapasztalt s elemesebb te
Felbolygatva beszediddel haragitni mereszled.
Ezzel csak baiait szaporitia halomra tovabb is.
9
Nemhogy legkevesebbet birna segiteni sorsan;
Rad pedig olly sarcot Iognank haritani. mellyet
Megnyögnel; igen. ez busulast huzna Ieiedre.
De reszemrĘl egyet iavasolnek Telemakhosnak.
Szorgalmazza derek atyiahoz vissza az anyiat;
Ugy tervezzenek aztan ui naszt. annyi kelengyet
Keszitven. mennyit szeretett haiadonnal araznak.
Mert az akhiv urakat tagitandoknak eladdig
Nem hiszem a panaszos hĘslesen. senki Iiatol
Sem Ielven mi. nem - ambar sokszavu - Telemakhostol.
SĘt meg a ioslas sem iieszt meg. mellyel. öregcsem.
Itt te vilagba meselsz; csak utaltabb leszsz vele nalunk.
S a iövedelmek odabb kallodnak. rendbe se iĘnek
A haznal. valamig naszat halogatni kivania
Meg az akhivokkal. Mi naponkent varva. szemelye
Birtokaert itt versenyezünk; es mas Ieleseget
E haztol egyikünk sem tagul nezni maganak.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Eurymakhos. s valakik szĦlemet hĘslitek. egy szot
Sem szolok többe. nem is esdem elĘttetek immar;
Mert tudiak ügyemet mind Zeus atya mind az Akhivok.
Mar csak sürge haiot. s husz tarsakat adiatok abba.
A kik megiariak oda es haza nekem az utat.
Mert Spartaba megyek. s homokos Iöldere Pylosnak.
Hirt puhatolni nagyon regen tova edes atyamrol.
Ha valamelly ember mondhatna IelĘle. avagy Zeus
Szozatait vehetem. melly legiobb utmutato is.
Es hahogy elĘnek iöhetek valamerre nyomaba.
Akkor - barmi nehez - elvarhatok egy kerek evig:
Ha pedig elhaltnak törtennek ertenem Ętet.
Visszaiöven onnan szeretett Iöldere honomnak.
Emleket teszek; es az utolso tiszteletes tort
Nagyszerün eltartvan szĦlĘmet Ierihez adandom.¨
Imigy szolva leült. Felkelt ellenben utana
Mentor. vadlan Odysseusnek io regi baratia.
Kit maga hazaval bizott eleveztekor az meg.
Es hogy hallgatna Laertest s Ęrzene mindent;
Ez most ioakarolag imigy szonokla közepre:
.Halliunk szot. Ithaka orszag kara rendei. tĘlem!
Mar csakugyan ne legyen szelid. emberseges ezentul
Semmi kiraly. es sziveben meltanyosan erzĘ.
SĘt de tegyen szigorun. es orszagolion epesen;
IstenIele OdysseusrĘl ime. nepei közt nincs
A ki megemlekeznek. iollehet atyiok urok volt!
En ugyan a deli hĘslĘktöl nem irigyelek illyen
Vermes erĘszakokat. kitöreseit a bal eszelynek;
Mert ezek önIeieikre nyelik nagysagos Odysseus
Joszagat bitorul. ki szerintök sohse iövend meg:
En a többieken bosszankodom. a kik egyiglen
20
Neman ültök meg. s vonakodtok dorga beszeddel
Illy sokan ennyi keves hĘslĘt igazitani rendre!¨
EuenorIi Leokritos igy szolott neki erre:
.Karhozatos Mentor. szellemkoldus. hova szolasz
Te utasitani bennünket? Baios egy dolog am sok
FerIinak is gazdag lakomaert kezdeni harcot.
Mert hahogy önmaga iĘne közenk Ithakaba Odysseus.
S a palotaiban elĘdĘ hĘslĘket elĦzni
Telies erĘvel iparkodnek; mar akkor aligha
Örvendezne. - habar Iai nelkĦlöznie - hölgye
Erkezeten. hanem itten lelne szörnyü halalat.
Sokkal kezdve hadat; s te bizony nem helyre beszeltel.
De tavozzatok el. polgarok. dolgaitokra;
Ennek azonban utat gyorsitson vagy Halitherses
Vagy Mentor. nemes atyiarol ket regi baratia.
En pedig azt vallom. hon Iog vesztegleni. es hirt
Maid Ithakan puhatol. soha sem vegezve az utat.¨
Igy szoltara legott eloszolt a nemzeti gyĦles.
Es a nepek ugyan kiki ön hazaba eredtek.
A hĘslĘk ellenben Odysseus uri lakaba.
Telemakhos pedig a tenger partiara vonulvan.
Nedveiben mosogatva kezet Pallashoz esengett:
.Isten. hallgass meg. ki tegett hazunkba ielentel.
Es elevezni parancsoltal a tengeri sikon.
Regen tavol atyam nyomait tudakozni videki
Nepeknel; de mit elhalogatnak az összes Akhivok.
FĘleg ama hĘslĘk. tulhetykelkedni leventak!¨
Szola imadkozvan. Ott termett Pallas Athene
Mentor kepeben mind szozat mind pedig arczra.
Es szolitvan meg monda neki szarnyas igekkel:
.Telemakhos. soha sem leszsz gyava s eszelytelen ember!
Amha beled oltvak az atyadnak erenyei. akkent
Szolani s tenni. mikent Ę szolott s tett vala haidan;
Nem lesz puszta kaland e vallalat es sikeretlen:
Hogyha pedig nem az Ę Iia volnal s Penelopee.
Ugy kiviendĘnek nem tartalak a mit ohaitasz.
Tudnillik nemes atyiahoz keves iIiu hasonlo.
Többnyire rosszabbak. gyeren ielesebbek azoknal.
De miutan soha sem leszsz gyava s eszelytelen ember.
S teliesseggel nem vagy Odysseus elve hiaval.
Ezt a vallalatot megvallani bizalom eltet.
Hat az agyatlan hĘslĘknek vessedsze tanacsat
Es akaratiat meg. kiknel nincs semmi ok es iog;
Sem nem tudva halal es szörnyĦ vegzet elĘttök.
Melly közelekben iar. elveszteni bennöket egy nap.
Utad nem haladand mar messzire. mellyet ohaitasz;
Ollyan baitarsad vagyok en Ielseges atyadrol.
A ki haiot szerezek s magam is követendelek abban.
Hat te lakodba sietven a hĘslĘkkel idĘzzel.
2
Es takarits eleseget. edenybe szerezve be mindent.
Bort korsokba. sürü tömlĘkbe üriteni rendeli
FerIivelĘ lisztet bĘsegesen: en pedig a nep
Közt önkentes tarsak utan latandok; eleg ui
S regi haio vagyon a tengerkörzött Ithakaban;
Maid a legiobbat ki Iogom szamodra szemelni.
S Ielbutorozvan egyszeriben tengerre bocsatiuk.¨
Szolott kekszem Athene. Nem is vesztegle sokaig
Telemakhos. miutan ertette az isten igeit.
De haza ment szaporan. melyen tĦnĘdve magaban.
Epen az udvarban lele minden büszke leventat
Kecskek nyuzasan. es zsiros konda sütesen.
Antinoos nevetĘleg eredt vala Telemakhosnak
Szemközt es szolott hozzaia karaba tapadvan:
.Fenszavu Telemakhos. korlatlan szellemü. Ielre
Minden egyeb szoval vagy gondolatokkal eszedbĘl.
Mint valtig Irisen enni meg inni. mikepen eleddig.
Am az Akhivoknak gondiok lesz raia. haiot es
Valogatott Ieleket rendelni ki. hogy szaporabban
Hirt puhatolni Pylosba mehess Ielseges atyadrol.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Antinoos. lehetetlenseg kedvemre vigadnom
Hetykekkel veletek s beken lakomaznom ezentul.
Vagy nem eleg hogy elĘbb pusztulvan pusztula sok io
Birtokom altalatok. mig meg kisded Iiu voltam?
Most magasabb immar. miutan egyebeknek is ertem
Elveit. es magam is nevekedni tapasztalom a sziv
Lelkesedeset; raita leszek. hogy iai legyen egyszer
Nektek. akar itt veszteg akar elevezve Pylosba.
Elmegyek - es nem lesz sikeretlen szandokos utam -
Penzem utan; mert nem vagyok en Ithakaba haio es
Egy revesz ura mar. igy tetszven nektek egyota.¨
Szola. s kikapta kezet könnyedken Antinoosnak
Kariaibol. Most a hĘslĘk lakomakat ütöttek.
Kik banto szavakat celoztanak ellene gunynyal;
Mert emele szavait Iel egy a tulbüszke seregbĘl:
.Ugy van. Telemakhos vesztünkre halalokat epit!
Mar Pylos orszagbol hadakat Iog hozni reank. vagy
Epen Spartabol. miutan olly raita van immar.
Vagy meg kedve iövend Ephyranak dus telekere
Futni. hogy embörölĘ merget hozzon haza. mellyet
Serlegeinkbe vegyit s vele mindnyaiunkat eloltat.¨
Mas pedig igy szolt a hĘslĘk tulbüszke hadabol:
.Hat de ki tudia. ha mar el Iog buidosni ugyancsak.
Nem vesz-e kedvesitĘl el messze. mikepen Odysseus?
Akkor szerzene am meg nekünk meglehetĘs bait!
Mert meg kellene osztoznunk ingoin. az udvart
Anyianak hagyvan. es a neki Ieriül esĘnek.¨
Szoltak. Telemakhos pedig atyia kiralyi temerdek
22
Tarhazaba lement. hol arany s rez alla halomban.
Es illatdus olai. s a szökrenyekben eleg mez.
Hordok Iekvenek. telvek Ieiedelmi borokkal.
Isteniekkel. regi vegyetlen. kedves izĦkkel.
Falhoz rendezvek soriaban; hogyha Odysseus
Tan Ithakaba vetĘdnek meg küzdelmei Iogytan.
Ketszarnyu aito vala ra idomitva tudosan
Gyallott deszkabol; ottben pedig eiszaka s nappal
Gondos saIarne szorgalmasan Ęrize mindent.
Ops Pisenorides mĦvelt Euryklea lanya.
Most eztet behivan szolita Telemakhos meg:
.Daika. merits tele korsokat szamomra az edes
Borbol. melly az utan legkedvesb izü. mit eddig
Tartogatal te Odysseusert. ha ama nyavalyas Iei
Megmenekülve halaltol meg Ithakaba vetĘdnek.
Merisze tizenkettĘt teli es dugaszold le kemenyen.
Raki azutan iovarratu tömlĘket tele liszttel;
Es husz veka legyen nekem a molnarosan Ęrlött.
S mindezeket masnak nem szükseg tudni kivĦled.
Tedd pedig egyszeriben; mert este. ha edes anyamek
Agyrol gondolnak. s leIeküdtenek. atveszem Ęket.
Mert Spartaba. s Pylos homokos Iöldere megyek. hirt
Venni. ha hallhatnek valahol Ielseges atyamrol.¨
Szolt. Kedves daikaia pedig Ieliaidula mindiart.
Es mondotta siralmas hangon röpke szavakkal:
.Hogy iuthatnak eszedbe. szerelmes gyermekem. illyen
Gondolatok? hova mennel ollyan messze. egyetlen
Kedvese a haznak? Hisz atyad nagysagos Odysseus
Meghalt külIöldön. iai. messzire draga honatol!
Most pedig a hĘslĘk maid neked vetnek utadban
Cselt. hogy veszsz gonoszul. es Ęk osztozzanak itthon.
Ah de maradi veszteg. s Ęrizzed hazadat! Epen
Nem kell arvizeken buidosnod. sem megepedned.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Bizzal. daika; nem istenseg nelkĦli tanacs ez!
SĘt hamar adi esket. nem elĘbb hirlelni anyamnak.
Mint tizenegy vagy ket nap utan eleveztemet. avagy
Maid ha talan keresend maga. es eszmeli az utat;
Arva siralmaival nehogy artson szep tetemenek.¨
Szolt. Az öreg nember megtette az istenek esket.
Es miutan megtette. s el is vegezte az esket.
Egyszeriben borokat mert a korsokba; tovabba
Sok iovarratu tömlĘket megrakdosa liszttel.
Telemakhos pedig a hĘslĘk csapataba vegyült volt.
Most egyebet gondolt istennĘ kekszem Athene:
Telemakhosnak megiara kepeben a nepes
Varost. es minden IerIit meghiva közelrĘl.
Este haioianal gyülekezni baratilag össze.
Vegre NoemonIi Phronios io es nemes iIiat
23
Kerte haioert Iel; ki örömmel aianla is ollyant.
A nap elalkonyodott. besötetĦlenek az utcak;
Es az evicke haiot tengerre szalasztva. beszerzett
Minden Iegyvereket. miket annak vinni szokasa;
S a kikötĘi hatarIokon allitotta ki. mellyhez
IstentĘl ihletve sokan tolakodtanak össze.
Most egyebet gondolt istennĘ Pallas Athene:
Mert nagysagos Odysseusnek palotaiba menven
Edes szenderrel hintett meg minden akhivot.
S megzavara es kelyheiket kiütötte kezökbĘl.
Kik leIeküdni oszoltanak a varosba; nem is lett
Ülni tovabb kedvök. miutan megszökte az alom.
Szolitotta azonban Athene Telemakhost Iel.
Nepes termeibĘl haladektalan utnak eredni.
Mentor kepeben mind szozat mind pedig arcra:
.Telemakhos. saruas baitarsaid eddigele mind
Revpadon ülnek mar. csak utanad varakozolag;
Jersze tehat iziben. ne halaszszuk ezentul az utat.¨
Igy szolvan vezetett istennĘ kekszem Athene
Kesedelem nelkül; követe Ęt nyomban az iIiu.
Hogy leiutottanak a tengerhez s barna haiohoz.
Fürtös tarsaikat mind összekerülve talalak;
Kiknek Telemakhos szentseges egyene azonnal:
.Raita baratim. az utravalot hozzuk ki. mierthogy
Minden kesz otthon. s nem tudiak edes anyamek.
Nincs hireül egyen kivül több hazi cselednek.¨
Igy szolvan vezetett; azok elsietenek utana.
Es kiemelven mindeneket. lehelyeztek az utkesz
Sürge haioba. mikepen Odysseus gyermeke rendelt.
Ekkor Telemakhos Iellepe; vezette Athene
S a tatot elIoglalta; kinek közeleben az iIiu
VĘn helyet. E közben panyvat oldottak a tarsak.
Es Iellepkedven. ezek is padaikra ülenek;
S kellemetes szellĘt keltven Iel nekik Athene.
Esti lebelt. suhogot a tenger legszinü hatan.
Telemakhos baitarsira szorgalmazva parancsolt
Nyulni haioiok Iegyverihez. Hallgattak azok ra.
Es Ielemelven a sugar Ienyvarbocot. öblös
Vackaban Ielütek s leszoritak tarcskötelekkel.
Mellyre Ieher lobogot vontak iocserzetü sziiial.
A szellĘre vitorlaiok IelpöIIede; Ienyvök
Indultara nagyot zudula köröskörül a viz.
Mar az evicke haio sebesen nyargalta habutiat.
Ekkoron Ęk szerszamaikat helyeikre lekötven
Szinborral koszorus kancsokat raktanak immar;
S a halhatlanokat szent aldmasokkal imadak.
FĘleg azonban Zeusnek lanyat. kekszem Athenet.
Az pedig egyre Iutott. az egesz ei s hainalon altal.
24
HARMADIK ÉNEK.
Nestor iol Iogada. honnan Spartaba szekerzett.
A nap elevillant odahagyvan tengeri Iekvet
Palyaiara. vilagot hozni az egi karoknak.
S gabnaszülĘ Iölden a halando emberi nemnek:
Es ezek a Neleus ur epitette Pylosba
Ertenek. A sokasag epen bikaaldozatokkal
Bant kekIürtü Poseidonnak. Ieketekkel egeszen.
Szamra kilenc telep allt; ötszaz deli IerIiu ült le
Mindenikere. kilenc tulkot hozvan egyegy osztaly.
ėk belet izleltek. de az istennek bikacomb sült.
Hat egyenest ide tartottak; lobogoiokat össze
Vonvan parthoz eveztenek. es kieredtek egyenkent;
Telemakhos maga is. Pallasnak utana. kiszallott.
A kit szolitott meg azonnal kekszem Athene:
.Telemakhos. mit sem kell szegyenkezned ezentul;
Mert csak azert is szallottal tengerre. hogy ertsed.
Melly Iöld keblezi. vagy sors erte hatalmas atyadat.
Szemközt hat a lovag Nestorral; lassuk az embert.
Millyen ielleme van lelkenek vaiion. ErĘsen
Kered meg pedig Ęt. igazan Iolytassa beszedet;
Barha különben sem hazudik. bölcs IerIiu leven.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Mentor. hogy meniek? mit szolva köszönthetem Ętet?
En cimeres szokban nem igen vagyok ekkorig otthon;
S iIiunak korosabb embert Iaggatnia szegyen.¨
Mond neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Telemakhos. mas szo neked ötlik eszedbe magadnak.
Mast pedig isten adand; mert en nem hiszlek olympos
Boldogi ellen akar születettnek akar taplaltnak.¨
Igy szolvan vezetett istennĘ kekszem Athene
Kesedelem nelkül. s követe Ęt nyomban az iIiu.
Vegre Pylos polgarainak telepere iutottak.
Itt ült Nestor gyermekivel; körülötte barati
Hust vagy süttek vagy nyarsaltanak a lakomahoz;
A kik vendeget seitven eleiekbe siettek
Sergestül. es Ielcsapvan velek ülni hivak meg.
ElsĘ Nestorides Pisistratos ert oda; mindket
Vendeget megIogta kezen. s lakomahoz ülette
Lagy irhara. Iölen a tengerparti homoknak.
Atyia s derek Thrasymedes io testvere közebe;
Aztan beladagot szolgalt nekik. es zamatos bort
Töltött be az arany serlegbe. s kinalva imigyen
Szolita legelĘbb istennĘ kekszem Athenet;
.Jersze imadd. vendeg. kekIürtü Poseidon ur istent.
25
A kinek erkeztek vendegsegere hazankba;
Es ha imadkoztal s vegezted az asztali aldast.
Ennek is add altal maid aldmasozni az edes
Serleget; ugy velem tudnillik. imadkozik Ę is
Menny örök istenihez; mert raszorul erre az ember.
ė Iiatalb nalad. s nekem esztendĘkre koracsom;
Igy az arany kelyhhel teged kinallak elĘször.¨
Ekkep szolva kezebe ada a mezboru kelyhet.
Örvendett a iozan okos Iiatalnak Athene.
Hogy neki kinala az arany kelyhet legelĘször;
Es sok imaival igy kerlelte Poseidon ur istent:
.Hallgass meg. razIöldi Poseidon. s meg ne tagadiad
TĘlünk aldasod. mellyert orszagosan esdünk!
Nestort elsĘben s Iiait tedd vele dicsĘkke.
Aztan ünnepi szazadaert alld meg Pylos orszag
Nepeit egy IĘig. kik egesz aitattal imadnak!
Engedd Telemakhosnak is es nekem abban az ügyben
Celhoz iutni. miert ide iöttünk sürge haionkon!¨
Monda; s imai utobb maga altal teliesülenek.
Ekkor Telemakhosnak ada szep gömbölü kelyhet.
Mellyel Odysseusnek szeretett Iia szintugy imadott.
S mar a Ielhusak megsülven es levonatvan
Feldaraboltattak. s Ęk vig lakomakat ütöttek.
Hogy pedig ehek megcsilapult es szomiok elalvek.
Tiszteletes Nestor szavait Ielemelve beszelett:
.Most immar helye van. miutan töltöztenek a mi
Vendegink. kik s kik legyenek. megkerdeni tĘlök.
Oh iövevenyek. kik s kik vagytok? honnan eveztek?
ErdekbĘl-e. avagy csak amugy vaktaban ala s Iel
Bolygotok a halason. mint tengerhati kalozok.
Kik magok eltevel iatszvan. egyebekre rohannak?¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag.
Es mar batran. AthenetĘl bizodalmak ihletven
Keblibe. hogy kimaradt atyiarol hireket ertsen
TĘle. s dicsĘüliön neve a napalatti vilagon:
.Oh NeleusIi. akhiv nemzet Ielsegese. Nestor.
Azt kerded. honnet eredünk; kiielentem elĘtted.
Neion aliarol hoz minket. mellyet ezennel
FelIedezek. nem köz. de saiat magam erdeke. hozzad.
Hirek utan iarok. ha vehetnek edes atyamrol.
Bainok Odysseusröl; ki. mikent hiresztelik. egykor
Veled együtt harcolva töre meg Troia hatalmat.
Mert a többieket. Ielmenteket Ilion ellen.
Hallottuk hol hulltanak el szomoruan egyenkent;
Rola pedig veszhirt sem akart engedni az isten!
Tudnillik. hol enyeszett el. megmondani senki
Sem kepes. lakIöldön ölek-e meg ellene tamadt
Emberek. Amphitritenek hullamiba halt-e!
S mostan azert iöttem terdednek elebe. ne sainali
26
Gyaszos vege IelĘl hirt mondani. hogyha szemeddel
Lattad; avagy mastol törtent mar hallanod annak
Bolygasit. kiben olly nyavalyast szült egykor az anyia.
Es le ne gyĘzzön semmi könyör. vagy akarmi tekintely.
Amde soroli el mindeneket himzestelenül. mint
Tenszemüleg lattal. Igenis. ha valoban Odysseus
Edes atyam valaha Troianal embere volt. vagy
Tenynek vagy szonak. hol Akhivokat annyi bai ere;
Jusson eszedbe ma ez. s engem cselvetlenül oktass.¨
Monda lovag Nestor neki valaszul erre viszontag:
.Oh kedves. mert olly baiakat villantasz eszembe.
Mellyek amott leltek bennünket Akhivokat egykor.
Mind ha Ieles zsakmanyok utan PeleusIi Akhilleus
Hadvezetese alatt legszinĦ tengeren uszank;
Mind mikor agg Priamos roppant varanak alatta
Küzdöttünk. hol halva maradt a legiava nemzet!
Ott Iekszik dalias Aias. es ottan Akhilleus.
Ott vele Patroklos. rokonelmü az egi karokkal.
Ott szeretett Iiam is. vadment egyszerre s erelyes
Antilokhos. mind Iutni sereny. mind küzdeni bainok.
Es sok egyeb szomorut latank; melly Iöldi halando
Lenne beszeddel mindazokat kimeriteni kepes?
Mert ha közöttünk öt hat egesz esztendeig elnel.
Sem iutnal vegere. mit ott az Akhivok epedtek;
Sokkal elĘbb beleIaradtat haza vinne unalmad.
Mert Troiara kilenc hosszu esztendei minden
Fortelyunkat alig sikerite vegre Kronion.
Itt hat tervekben nem birt Ieltenni hadunkbol
Senki Odysseuszszel. miutan tulszarnyala kitkit
FurIangos Iortelyu atyad; ha valoban ez urnak
Magva vagy. a mint hogy bamitnak is arcaid engem:
Mert szavaidban igen raversz. s nem könnyen akadnank
IIiura. illy alkalmatosan kepesre beszelni.
Mar mi amott ketten. magam es nagysagos Odysseus.
Sem gyĦlesek alatt. de tanacsinkban sem oszoltunk
Meg soha is. hanem egy sziv es lelekkel azon volt
Mindenikünk. hogy az Argosiak iolete virulion.
Hogy pedig eldöntĘk Priamosnak nagyszerĦ varat.
S visszahaiozank. es elszort bennünket az isten;
Ekkor igen gyaszos megutat sorsolt Zeüs Argos
Nepeinek. miutan sem okos sem iogszerü nem mind
Voltak: azert elegök nehez atkot vont le magara
Kekszem Athenenek megemesztĘ gyĦlöleteböl.
A ki Atreus Iiait veszedelmesen összekapatta.
Mert ezek összeparancsolvan a tabor egeszet.
Vaktaban s nem rendszeresen. mikor a nap alamegy
(Borterhelve tolult az Akhivok tabora össze).
Elszavalak. miokon hirdettek nemzeti gyĦlest
S most Menelaos Iellazitott mindenegy embert.
27
Tenger sikia Ielett elutat Iorgatni eszeben.
Nem tetszett Agamemnonnak. ki marasztani buzgott
Meg az erĘs nepet. s elsĘben szazadot adni
Pallasnak. hogy az aldozatokkal megvegye szivet:
Balga. nem ertve. mikep ki nem engesztelheti Ętet.
Mert nem igen könnyen valtoznak az isteni elmek.
ėk ugyan egymassal keserĦn villongva igy alltak
Volt szemközt; az akhiv tabor pedig iszonyu zaiial
Felrobbanva. tanacsaiban ket reszre Ielekzett.
Eiszaka meghalank. gonoszul Ienekedve magunkban
Egymas ellen; mert isten vesztünket akarta.
Reggel evicke haiot vont tengersikra Ielünk. es
Beraktuk zsakmanyostul a melyövü nĘket;
Hadsergünk Ieleresze pedig vesztegleni hailott
Meg Agamemnonnal. pasztorral az argosi nepen.
Mi Ielülenk. s elevedzettünk; sietĘleg igettek
Lebke haioink. tengerapalyt advaia Kronion.
Hogy Tenedozba iutank. aldoztunk isteneinknek.
Honvagytol egven; de Zeüs nem terveze meg azt.
Rettenetes. ki közenk masodszor hinte ma partot:
Mert egyik osztalyunk Iorditvan barna haioit.
Melly Iortelyos Odysseusnek hallgatta parancsat.
VisszaIutott Agamemnonhoz. neki kedvibe iarni.
En pedig a velem haza tarto többi haioval
Futtam. tudva. mikep veszedelmet Iorral az ördöng;
Es Iuta Tydeus nagy Iia. es szorgolta baratit;
ElkesĘdve Iutott maga szög Menelaos utanunk.
Es Lesbosban azon tanakodtakat ere be. vaiion
Merre leendene iobb elevezni. Iölötte Khios zord
Partiainak. Psyrie szigetet balkezre marasztva.
Vagy Khios aliaban. szellĘs Mimas ormozatanal.
Mi tünemenyt kerenk istentĘl: a ki adott is
Azt. s EubĘa Iele egyenest hagya metszeni tengert.
Hogy mennel hamarabb kihatoliunk veszek öleböl.
Itt harsany Iuvalom kezdett sipolni; haioim
A halason sebesen haladanak elĘtte. s Geraestost
Eiszaka erek el; hol sok bikacombot aianlank
Tüzre Poseidonnak. nagy tengert hagyva megettünk.
A negyedik nap volt. mikor Argos partira haitak
Tarsi lovag Diomedesnek ki evicke haioit.
En Pylos orszagnak tartek vala; es le nem ültek
A szellĘk. hogy Ielkelete Zeus bennöket egyszer.
Igy iöttem. szeretett iIiu. hirvetlenül. azt sem
Tudva. ki lett az Akhivokbol elveszve. ki üdvöz;
A miket ellenben hazamnal hallok azota.
Megtudod Ęszinten. el sem rekkentem elĘled.
Dardas Myrmidonok. mint hirlik boldogul ertek
Vissza. vezettetven nagy Akhilleus gyermeke altal;
Boldogul ere Philoktetes. PĘas deli magva;
28
Idomeneus Kretaba vive valamennyi csatabol
Ment Ieleit szinten. mert tenger nem nyele senkit.
De Agamemnonrol magatoknak tudva. ha Ielre
Laktok is. Aegisthos milly szörnyüen ölte meg; a ki
Maskent tenyenek meg is'adta keservesen arat!
Ennyire io megholta utan embernek utodot
Hagyni; mikep itten boszut allott a Iiu gyilkos
Aegisthos lelken. ki orozva halatta meg atyiat.
Igy te is oh kedves. szep es mar termetes iIiu.
Tenni siess. hogy utokorod is dicsekedve nevezzen.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Oh NeleusIi. akhiv nemzet Ielsegese. Nestor.
Bosszut allt igenis. s az Akhivok rola magasztos
Dalt mindenha. vilaghirĦt enekleni Iognak.
Bar nekem adnanak menny istensegi hatalmat
Megbosszulni halalos bĦneit otthon az adaz
HĘslĘknek. miket oly Iertelmesen üzni tanultak!
De minekünk nem adott. nekem es Ielseges atyamnak
Annyi szerencset Zeus; csak tĦrelem a mi hatalmunk!¨
Monda lovag Nestor neki valaszul erre viszontag:
.Ugy kedves. miutan ezeket iuttattad eszembe.
Itt hire iar. hogy szĦlednek hĘslĘi. sok iIiu
Ember igen gonoszul patvarkodik ellened otthon.
Szoli. magad adtad-e meg magadat nekik. avvagy elutalt
A nemzet. valamelly istencsuda altal igezve?
Amde ki tudia. honaba iöven nem Iogia-e meg Ę
VisszaIizetni nekik maga. vagy vele minden Akhivok.
Mert ha irantad is olly rokonerzĘ Pallas Athene.
Mint nagysagos Odysseushez volt Troia alatt. hol
Vertes akhiv nemzet roppant küzdelmeken allank:
Tudnillik soha sem lattam. hogy az istenek olly hĘn
S nyilvan partolnak valakit. mint Ętet Athene!
Ha igy akar veled is gondolni. s szerelmes irantad.
Ugy egyik es masik bizonyara Ieledheti naszat.¨
Monda Telemakhos nemes iIiu modosan erre:
.Szozatod. aggastyan. többe nem teliesedik be.
Mert nagyokat mondal; elszedülök! Ezt. ha magok menny
Istensegi akarnak. sincs mod benne remelnem!¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Telemakhos. Iogaid rekeszebĘl milly ige röppent?
Azt akaro isten tova is megmenti az embert
Könnyen. S en legalabb örömestebb buidosom össze
Vissza. csak egyszer meglathassam draga hazamat.
Hogysem tüzhelyemen leölessem. mint Agamemnon
Nemzetes Aegisthos s Ielesege merenyei altal.
Maskent isten sem tehedelmes barmi szerette
Kedvencet sirtol megvaltani. hogyha kimerte
Neki enyesztĘ sors a hosszuszenderü zsoldot.¨
Telemakhos pedig igy szolott neki erre viszontag:
29
.Mentor. szot se tovabb ez egyebkent szanatos ügyröl!
Az bizonyos. miszerint nem iĘ haza. merthogy olympos
Boldogi Ętet örök vesz es romlasra iteltek.
Hat inkabb masrol akarok szot valtani tisztes
Nestorral. miutan különös io es okos ember;
A mint hogy harom nemzeken hirlik is Ętet
Orszagoltnak. azert istennek latszik egyene.
Oh NeleusIi. dicsĘ Nestor. raizoliad eleibem.
Hogy törtent Agamemnon Ieidelem abbeli este?
Hol volt akkoriban Menelaos? milly cseleket hanyt
Neki or Aegisthos. hogy erĘsbet enyeszte maganal?
Tan akkor nem akhiv Argosban idĘze. hanem mas
Orszagon iart. hogy bizodalmasan ellene tamadt.¨
Monda lovag Nestor neki valaszul erre viszontag:
.Gyermekem. en mindent igazan kiielentek elĘtted.
Elgondolhatod azt magad is. milly vege leendett.
Hogyha or Aegisthost a haznal elve talalta
Volna. megerkezven Troiarol szög Menelaos.
Akkor eleg Iöldet se vetettek volna reaia.
SĘt ebek es madarak Ialdostak volna meg ottkint
Messze a varostol. s tetemeit egy tisztes akhiv nĘ
Sem siratanda meg. nagy leven bĦnei szörnyen.
Mert mig amott mi ezer küzdelmeket allva ki hosszan
Vesztegelenk. azig Ę lovas Argosnak szugolyaban
Keielgven. Agamemnonnet sok szoval enyelgte
Volt körül; a mi Klytaemnestrat csabiaval elĘször
Meg nem szedite. miutan esze s szive helyen volt:
Mert dalnok környezte. kinek meghagyta kemenyen
Atrides Troiara menet. hiven Ęrzeni hölgyet.
De mikor a bal sors romlasra taszitani vegze.
Itt mar puszta szigetbe viven a dalnokot. ottan
Hagyta Ialank madarak csordainak etekül. es az
Olly örömest követĘ hölgyet palotaiba vitte.
Ekkor az istenek oltarin sok combot eleget.
Sok szövetet s aranyat Iüggeszt szent aldozatul Iel.
Olly dolog embere. mit soha meg nem vallani gondolt.
Mert mi együtt indultunk el Troianak alola.
Szög Menelaos s en. Ęszinten ertve meg egymast;
De hogy Athenaenek haitottunk Sunionahoz.
E Iokon Atrides reveszet PhĘbos Apollon
Celba veven megöle veletlen szende nyilaval.
Kormanyan IigyelĘt a szelkergette haionak.
Phrontis Onetoridest: ki derekul erte nemeben
Kormanyozni. midĘn a halas tengerre vihar dĘlt.
Neki tehat. sietĘnek bar. helyt kelle maradni.
Hogy tarsat eltemie. s megadia szokasszerü modiat.
Vegre pedig miutan mar a hullamos özönben
Jarva haioival. elközelite Malea Iokahoz;
E kupos hegy alatt gonosz utat sorsola neki
30
MennydörgĘ Zeüs. ordito szelet ontva reaia.
Es Iodros hullamot uszitvan ellene. hegynyit.
Igy elszorva haioit. kit Kretaba vetett el
A Kydonokhoz. Iardanos aradozo vize mellett.
Tengersikra egy ormozatos tar szikla mered Iel
Gortyn mesgyeien a legszin nedvek ölebĘl;
Nagy habokat verdes delszel a szikla balahoz
Phaestos iranyaban. de kicsiny kĘ nagy vizet elzar.
Imide szalltak ezek: nehezen menekült meg az azott
FerIi: haioikat ellenben mind szirthoz ütöttek
A habok. Öt galyat pedig Aegyptosba tereltek
Altal erĘszakosan ragado vihar es sebes arviz.
Meddig ez itt iavakat s aranyat kincsezve. haioin
Mashangu nepek Iölden acsorgana. addig
Nemzetes Aegisthos rosznak iart vegire otthon
Atrides megölesevel. s a nep neki hodolt.
Het evig bitorolta igy a sokkincsü Mykenet:
Nyolcadikon haza iött veszedelme levente Orestes
Hires AthenaebĘl. s megöle Iegyverrel a gyilkos
Nemzetes Aegisthost. ki orozva halatta meg atyiat.
Öldöklesi utan eltarta szertelen anyia
S Aegisthos torait velek a lovag Argosiaknak.
Meg aznap megiött hadnagy Menelaos Atrides.
Annyi iavat hozvan. valamennyi haioira Iere.
Hat. kedves. te se legy lakotoktol messze sokaig.
Ott hagyvan ioszagodat es olly büszke hatalmas
Nemzetet a haznal; netalan kiszoritsanak abbol.
Raita megosztozvan. s utazasod Iüstbe ne menien.
De Menelaoshoz magam is szorgalmasan intlek
Elrandulni. ki csak minap ert haza. s olly idegen nep
FölderĘl. honnan soha meg nem velne iöhetni
Többe szelveszek rohamatol annyira haitott
FerIiu: tudnillik madarak sem szallnak az evben
At ide. ollyan igen tavol vagyon a rideg orszag.
Meni el azert hozzaia haion tarsiddal; avagy ha
Jobban tetszik amugy. vagyon itt szamodra szeker s lo.
Itt vannak Iiaim. kik el is kisernek örömmel
Szög Menelaoshoz Lakedaemon io'telekere.
Megkered pedig Ęt. igazan Iolytassa beszedet;
Barha különben sem hazudik. bölcs IerIiu leven.¨
Igy szolt; a nap elalkonyodek es raia setet lĘn.
Most Ielemelte szavat istennĘ kekszem Athene:
.Oh aggastyan. mindezeket csak helyre beszeled;
De mar nyelvet szelienek es elegyitsenek edes
Bort. hogy az aldmast megteven kekIürtü Poseidon
S többi nagy istennek. Iekügyünk; mivel int is az ora.
Mert ime a nap elalkonyodott. s nem is illik az isten
Vendegsegein ülni soka. hanem oszlani szerte.¨
Szolt Zeus lanya; ezek szavait tisztelve Iogadtak.
3
Hat a hirnökseg vizet öntött ket kezeikre.
Aztan serlegeket koszoruztak borral az iIiak.
Es elzsengezven közepettök szetpoharaztak;
S tüzre vetek a nyelveket es Ielkelve megizlek.
Vegre hogy aldmasoztanak es az elegig ivanak.
Ekkor Athene s Telemakhos nemes iIiu Ieküdni
Barna haioiokhoz keszültek vissza; de ime
Ellenzette lovag Nestor s tamadta meg Ęket:
.Zeus mentsen s az egek minden halhatlani attol.
Hogy ti haiotokhoz mennetek tĘlem aludni.
Mint valamelly ruhakoldus avvagy holmi szegenyes
Embertöl. kinek agymeze es egy vankosa sincsen.
Hogy maga es vendege puhan halhassanak egyszer!
Lesznek kellemetes parnak. vagyon agybeli nalam.
De nagysagos Odysseusnek magzatia ugyancsak
Nem megy semmi haiopadlasra Ieküdni le. mig en
Elek; utobb pedig a Iiaim maid helybe maradnak
Vendeget beIogadni. ki tan hazamba vetĘdött.¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Kedves öreg. helyesen mondottad; Telemakhosnak
Be kell vennie szozatidat. mert sokkal is illĘbb.
ė hat elkövetend teged. hogy szep teremedben
Halion az eiszaka; en pedig a baitarsakat ottkint
Megnyugtatni haionkra megyek s elmondani nekik
Mindent; mert köztök legidĘsbnek lenni dicsekszem
Kik Iiatalbak igaz szeretettöl gyuitva kiserik
Lelkes Telemakhost. neki mind kortarsai leven.
Ott a barna haion akarok meghalni ma; holnap
Hainalban pedig a szives Kaukonok honaba
Randulok el. hol adossagim vannak. s'pedig epen
Nem kevesek vagy tegnapiak. Te meg e palotadba
TerĘt külddsze Iiaddal az utra szekeren. alaia
Olly lovakat Iogvan. mellyek szaladasra legelsĘk.¨
Igy szolvan eltünt istennĘ kekszem Athene
Solyom kepeben; mit latva elamula minden
FerIiu. Elhült a különös tünemenyen az agg is.
Es megIogva kezet igy szolott Telemakhosnak:
.Kedvesem. ah nem Ieltelek en hogy gyava s erĘtlen
Leszsz. ha imigy kisernek az istenek iIiat is immar!
Mert nem volt ez egyeb Ielseg az olympi karokbol.
Mint Zeus lanya. haracsörvendĘ Tritogeneia.
Hires atyadnak is illy becsülĘie az Argosiak közt.
Es'örök istenseg. adi üdvöt s teddsze dicsĘve
FĘmet. magzatimat s kedves Ielesegemet otthon!
En pedig eves ünĘt. szilaiat viszek aldozatodra.
Homlokosat. mellyet nem Iogtak igaba halandok;
Ezt viszek en. szaruit környülIuttatva aranynyal!¨
Igy esdeklĘnek Zeus lanya bevette imaiat.
Ekkor elĘmenven nepek Ielsegese Nestor.
32
Mind Iiait mind io veieit hazaba vezette.
Vegre az aggastyan Ienyes palotaiba erven.
Soriaban szekekre avagy tronokra ülenek.
A begyülötteknek maga Ę elegyite kupaban
Edes bort. mellyet tizenegy ev mulva nyitott Iel
A io saIarne. partaiat vegre leoldvan:
Ezt elegyitett volt NeleusIi. s szivelyes imaval
Hitta segitsegĦl aldmasai közben Athenet.
Hogy pedig aldmasoztanak es mig akartak ivanak.
Masok ugyan szetoszlottak leIeküdni lakonkent:
Amde lovag Nestor nagysagos Odysseus edes
IIiat helybe hagya a hangos csarnokiv alian
Halni. megesztergalt nyoszolyaban; vele pediglen
Ön kedvelte Iiat. Pisistratos erdemes iIiat.
A ki egyeb magzatiai közt egyedül vala nĘtlen.
ė meg az udvarnak titkos bensĘiben alvek.
Hol szamokra Ieket s agyat Ielesege vetett volt.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Tiszteletes Nestor Ieltermett a nyoszolyabol;
Es kieredven a Iaragott marvanyokon ült le.
Mellyek roppant haza elĘtt rendezve Ieküdtek.
Tiszta Ieher s kenetekkel IenylĘk: mellyeken egykor
Neleus ült. elvekben masok az egi karoknak.
De ki ma elhunyt mar s Hades birodalmiba szallott:
Ekkoron ellenben mar ismet Nestor. Akhivok
FĘnöke. ült iogodot hordozvan. raitok. Elebe
Gyültek Ekhephron meg Stratios Iia eiteremekböl.
Perseus. Aretos. Thrasymedes. az istenek ikre;
VegĦl a hatodik Pisistratos iIiu közelgett;
Es kivezetven Telemakhost közepekre ülettek.
S tiszteletes Nestor szavait Ielemelve beszelett:
.Jariatok el szaporan nekem. edes gyermekim. abban.
Hogy menny boldogi közt legelĘször Athene kegyelmet
Nyerhessem mindiart. ielenet a tegnapi bucsun.
Menien azert egyitek parlagra. hogy izibe iĘiön
A szükseges ünĘ. haitatvan pasztora altal;
Mastok Telemakhos baitarsit idezze be hozzank
Barna haioiokrol. csak kettĘt hagyva közĦlök;
Harmadik ötvös Laerkest sürgesse ki nekem
Gyorsan. hogy szarvat az ünĘnek bearanyozza.
Többiek itt legyetek körülöttem. s szoliatok a haz
Nemberinek be. derek lakomat kesziteni; szekek
Es Ia utan legyenek; vizet is hadd hordianak össze.¨
Szolt; mind elsürgöttek azok. BekerĦle mezĘröl
Mar az ünĘ; megiött istenszerü Telemakhosnak
Nepe haioiarol; eliött igyekezve az ötvös
Erckoholo szerszamokkal terhelve kezeben.
A kalapacscsal. ülĘvel s a mĦveszi Iogoval.
Mikkel aranyt remekelt; megiött elvegre Athene.
33
Aldozatat elvezni. Lovag Nestor kiada most
A kellĘ aranyat; s vele beIuttatva tudosan
MĦvesz a szarukat. hogy lassa s örüliön az isten.
Ekkor elĘvezetek szarvon Stratios meg Ekhephron;
Kezvizet Aretos iött ottbenröl ki viragos
Talca Ielett hozvan egy kezzel. massal iszakban
Arpadarat; lelkes Thrasymedes bardosan allott
Volt mellesleg. az aldozatos barmot leütendĘ;
Perseus vernek edenyt tartott vala. Itt deli Nestor
Elzsengeze darat s vizet; es zsengezve az istent
SĦrün imadta. ünĘ Ieiiröl szĘrt hanyva a tüzbe.
Hogy megimadkoztak s a szent dara el vala hintve.
Gyorsan elĘlepven NestorIi derek Thrasymedes.
Suita: keresztülmetszte nyakizmait a köszörült bard.
S benita az ünĘ ereiet. Uiiongva sikoltott
Ra Iel Nestornak minden menye. lanya. erenyes
Hitvese Eurydike. Klymenos legelĘbbi leanya.
Annakutana pedig Ielemelven a bebarangolt
Földröl. tartak. mig Pisistratos iIiu leölte.
Hogy kiIutott a ver s csontait odahagyta kedelye.
Szethintezven azt. kimeteltek combiait annak
Rende szerint; azutan beteritettek vala haiial
Ketret. nyers husakat halmozva Ielülröl azokra.
Igy egette hasabokon eltes Nestor. izes bort
Öntözgetve rea; nyarsakkal bantak az iIiak.
A combok hogy elegtenek. es Ęk a belet izlek.
Mas tetemit Ielszegdelven nyarsakra taszitak.
S süttek. ökleletes nyarsat Iorgatva kezikben.
Telemakhost ezalatt megmosta csinos Polykaste.
Nestor lanyainak seregeben legIiatalb hölgy;
Es a mint megmosta. meg is kenetezte olaiial.
S raia palastot adott es köntöst öltete vele.
Istenek ikre gyanant lepett ki vizeböl az iIiu;
S elközelitven Nestorhoz. mellette helyet vĘn.
Maid a Ielhusak megsülven es levonatvan
Vendegseghez ülenek; azonban IerIiak alltak
Fel derekak. kik bort töltöttek arany poharakba.
Vegre hogy ehök megcsilapult es szomiok elalvek.
Tiszteletes Nestor szavait Ielemelve beszelett:
.Fogiatok. Iiaim. be immar Telemakhosnak
A paripakat. hogy haladektalan elszekerezzen.¨
Szolt; örömest hallgatta szavat mindenki az aggnak.
S gyors lovakat Iogtak be az uri szekerbe legottan.
A saIarne bort es etket tett Iel az utra.
Es csemeget. melylyel Ielseges hercegek elnek.
Telemakhos Ieleredt a nagyszepsegü szekerre;
Melle Nestorides Pisistratos erdemes iIiu
Ült vala Iel. s a gyeplĦket bal kezbe szoritvan
Megcsapkodta sereny lovait: nem resten igettek
34
Rona mezĘre azok. s elhagytak messze Pylosvart.
Igy csörtettenek a szerszamos hamban egesz nap.
A nap elalkonyodott. behomalyosulanak az utcak:
ėk a Pheraeknek iöttek Iöldere. Diokles
Termibe. Orsilokhos Iiaeba. kit Alpheus agzott;
Itt meghaltanak. az vendegit örülve Iogadvan.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Fogtanak egyszeriben s gyönyörĦ szekerökre Ielültek.
Es kirobogvan a dörgĘ csarnoknak alola
Megcsapkodta; sereny lovaik nem resten igettek.
Buzavetesek közt vezetett ösvenyök; ez uton
Mentek elĘre; igen sebesen haladott velek a lo.
A nap elalkonyodott. behomalyosulanak az utcak.
35
NEGYEDIK ÉNEK.
Ertesül atyia IelĘl Spartaban; az ellene hanyt csel.
S Ęk Lakedaemonnak völgyes telekere iutottak;
Es egyenest Menelaoshoz tartottanak: a kit
Szamos vendeggel lakodalmaskodva lelenek.
A mint mennyekzĘt tartott volt lanya s Iianak.
Harcos Akhilleus magzatahoz keszitve az elsĘt.
Mert meg Troia alatt megigere s neki Iogadta
Adni. mit ugy rendelt a mennyei gondviseles is;
S most immar lovon es szekeren megküldeni keszült
Myrmidonok Iöldere. holott orszagola dicscsel.
Amde Iianak Alektortol vett spartai hölgyet.
Jo Megapenthesnek: kit idĘsebb IerIi koraban
Nemzett mar szolgalotol. miutan Helenenek
Több magvat nem adott isten. hogy Hermione lanyt
MegszĦle. az arany Kyprisszel kepre hasonlot.
Igy s ekkep laktak lakadalmat szög Menelaos
Mennyezetes palotaiaban szomszedai s tarsi
Nagy vigalommal. Ezenközben citerazva zenezett
A dalnok; mire ket tancmester IerIiu hangos
Dalra Iakadvan. a Iorgot eliarta közepen.
Hires Telemakhos meg Nestor partalan iIia
Önmagok es lovaik kivül a tornacnak elebe
Jartanak. Egyszeriben kitekintett io Eteoneus.
Felseges Menelaosnak szorgalmas aproda;
S a nemzetpasztor disztermibe visszasietven.
Hogy közelebe iutott monda neki röpke szavakban:
.Hat valamellyes vendegek. nagysas Menelaos.
Ket olly IerIiu. mintha csak isten raizata lenne;
Szoli. kiereszszük-e gyors paripaikat udvaradon? vagy
Ahhoz küldiük odabb. ki szeretve Iogadia be Ęket.¨
Monda neheztelvest neki szög Menelaos ezekre:
.Epen nem voltal te. BoethĘdes Eteoneus.
Eddig egyĦgyü. ki most olly gyermeki hangokat eitesz!
Vaimi sok embernek hazanal eldegelenk mi
Vendegül. mig megiöhetenk; ha az isten ezentul
Otalmazna szerencsesen! Hanem a paripakat
Fogd ki hamar. s magokat hozzad lakomara közinkbe.¨
Igy szolott; kisuhant amaz a nepes palotabol
Hirtelenül. sok Iürge inast csĘditve magaval.
Es kiIogak izzadt paripaikat; es bekötözven
Benneket a loiaszolhoz parostul. eleiek
Egyszersmind zabot öntöttek be s Ieher öreg arpat;
A szekeret pedig a ragyogo Ieszerbe helyezven.
Önmagokat vezetek a pompas hazba. Kik egyben
36
Elbamultanak a Ieiedelmi lak isteni Ienyen:
Mert Menelaosnak boltos palotai hasonlon
Tündöklöttenek a nap s hold Ienyevel az egen.
Vegre midĘn szemeik iol lettek lakva. medencek
FürdĘiebe eredtek. s megmosakodtanak abban.
Hogy megmosdattak s keneteztek Ęket olaiial
A nĘk. es boitos köntöst adtak vala s öltönyt.
Atrides Menelaosnal tronokra ülenek.
Ekkor arany korsot hordozvan egy szobanember
Kezvizeket töltött az ezüst talcara belĘle
Mosni; sikalt asztalt helyezett nekik annakutana.
Mellyre szemermes saIarne kenyeret raka s bĘven
Osztott eteleket. mindenböl szivesen advan;
Kukta pedig talakban emelt mindennemü sültet
Rakdosa Iel. s az arany poharat szamokra kitette.
Erre kezet nyuitvan nekiek mond szög Menelaos:
.Üdvöz legyetek es töltözzetek; am ha elegge
Jollaktok. kerdezni Iogunk. kik vagytok. Aranyzom
En. miszerint titeket nem holmi sehonnai szĦlek
Nemzettek. hanem orszaglo Ielseges atyaktol
Jöttök ala; mert nemtelenek nem magzanak illyest.¨
Szolt; es zsiros ökörhatat tett sülten eleiek.
Önkezüleg nyuitvan. mit neki becsĦletül adtak.
Es kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Hogy pedig ehök megcsilapult es szomiok elalvek.
Szolitotta derek NestorIit Telemakhos meg.
Hozza haitva Ieiet. szavait hogy senki se hallia:
.Nezzed el. oh NestorIi. szivemnek kedvese. mint nem
Tündököl e hangos palotanak boltiain a rez.
Elektron s aranyak sokasaga. ezüst. eleIantcsont!
Illyen Ienyü lehet Zeüs isteni udvara mennyben!
Mennyi temerdekseg; en elszedülve csudalom!¨
Seiditven ennek szavait Menelaos Atrides.
Szolott mindkettĘiökhöz szallekony igekkel:
.Gyermekeim. Zeusszel meg nem merkĘzhetik ember.
Mert neki isteniek mind birtoki mind palotai;
Ember azonban vagy merkĘzhetik envelem ertek
Dolgaban. vagy sem. Mert vaimi sok utat. evĘdest
Latva is erte iövek nyolc evek mulva hazamba!
Kyprost. PhĘniket. Aegyptost tevedezem en.
Aethiopok Iöldet. Sidont. az Erembeket altal.
Es Libyat. hol is a barany egyszerre szarut vet:
Mert ott evenkent harmat baranyozik a iuh;
Es nem latia szüket sem ihasz sem gazda turonak
Vagy pedig a husnak vagy az edes teinek ebedül.
De mindenha teielnek. az ev valamennyi szakaban.
Mig en ott Iölös erteket kincsezve halomra
Buidosom. addig meggyilkolta Iiveremet itt egy
Masik IerIi orozva. galad Ielesege cselevel.
37
Igy ezen ertekek nem igen gyönyöritenek engem.
De mindezt. ha vagyon. mar hallhattatok atyatok
Aikairol; igenis. tenger bu lelt vala engem.
A ki lakot vesztek. nagyot es olly boldogat egykor.
Vaiba ezeknek harmada közt lett volna szabadnom
Hon vesztegleni. es mind elne ki a lovas Argos
Partiaitol tova elhullongott Troia megyeien!
S bar epedek mindnyaiok utan es Iailalom Ęket.
Többnyire varamnak legbensĘiebe vonultan
Egyszer banattal taplalvan lelkemet. egyszer
SzĦnettel: gyorsan megelegli keserveit a sziv!
Mindezekert. noha sainalom. sem busulok annyit.
Mint egy utan. kinek emlekere Iut almam. izetlen
Etelem. Annyit tudnillik nem tarta ki senki
Argos nepeibĘl soha. mennyit Odysseus allott
S tarta; maganak ugyan buiara. nekem pedig eles
Gyötrelmemre soka kimaradtan. SĘt hal-e. el-e.
Azt sem tudiuk! Igen Iogiak bizonyara siratni
ėt Laertes öreg. szellemdus Penelope. meg
Telemakhos Iia. kit születesekor elhagya otthon!¨
Szolt. Siralomvagyat költött Iel az iIiu sziveben;
Szempillaia megĦl könyet eitett atyia nevere.
A bibor öltönyeget mind a ket kezzel elebe
Tartva hamar szeminek. Seite Ęt szög Menelaos.
Es a gondolatot Iorgatta tünĘdve magaban.
Hagyia-e. mig atyiat önkent emliteni Iogia.
Vagy maga kerdezzen s magyarazzon elĘtte ki mindent.
Mig Ę ezt a gondolatot Iorgatta magaban.
Ime kiiött Helene magas illatozo teremebĘl
Hozzaiok. valamint aranyivĦ Artemis isten.
A kinek Adraste kenyelmes szeket adott volt.
Alkippe puha gyapiubol tett szĘnyeget erre;
Phylo ezüst kosarat hoza. mellyet nekie haidan
Szep Alkandre adott. Polybos neie. a ki aranynyal
Dus aegyptosi Thebaeben tartotta lakasat.
Ez Menelaosnak ket üstöt aianla ezüstböl.
Ket harambot.
2
aranyban tiz talentomot; aztan
Jo Ielesege dicsĘ Helenet tisztelte külön meg.
Adva arany guzsalyat. kosarat kerekekkel alulrol.
S illyet ezüstöt ugyan. de beszegvet szelen aranynyal.
Ezt hozvan kezügyebe teve körnembere Phylo.
Tömvet meggyaratott Ionalakkal; raita kiöltve
A guzsaly allt. mit ibolyszin gyapiugongyola terhelt.
Itt üle karszeken. labat zsamolyra nyugasztva;
Es kerdezte legott deli Ieriet reszletesen ki:
.Tudiuk-e mar. istenkedvenc Menelae. kiIelek
Lenni dicsekszenek ui vendegei a mi lakunknak?

2
Tripus.
38
Vagy csalatom vagy nem. de szivem kiIakasztani sürget!
Mert soha sem lattam sem IerIi sem asszonyi nemben
Ennyi hasonlatot. - elbamit latasa valoban -.
Mint nagysagos Odysseusnek masolia Iiat ez.
Telemakhost; kit amaz születesekor elhagya otthon
Akkoriban mindiart. mikor ertem csunya szemelyert
Ilion ellen akhiv daliak harcolni menetek.¨
Szolt neki erre viszont AtreusIi dicsĘ Menelaos:
.Ugy seitek magam is. Ielesegem. mint te gyanitasz.
Mert az is igy hordozta szemet; illy IĘie. szakasztott
Illy haiIürtei es illyen keze. labai voltak!
Es iment. hogy Odysseusröl hozakodtam elĘ. szot
Teven rola. miket nem volt vallalni helyettem
Kesz; pillaia megül keserĦ könyet eite ki. bibor
Öltönyeget kezivel hamar ellentartva szemenek.¨
Felszolalt NestorIi derek Pisistratos ekkor:
.Atrides. görögök Ieiedelme. dicsĘ Menelaos.
Ugy vagyon. annak ez edes gyermeke. kit te gyanitasz;
Amde szereny leven atall hazadba legelsĘ
Jöttekor is mindiart beleszolasokkal eleibed
Vagni. kit ugy szeretünk hallgatni mikep egy ur istent.
Engem tiszteletes Nestor küldött utitarsul
Vele. mivel Iorron kivanta szemelyedet itthon
Latni. hogy eltetned teny vagy szobeli tanacscsal.
Atyianak tovalete alatt tudnillik az iIiat
Sok leli. hogyha keves szoszolo emberi vannak;
Mint most Telemakhost: amaz ottkin buidosik. es ezt
Egy lelek sem akad partolni az otthoni baiban.¨
A kinek imigy szola viszontag szög Menelaos:
.Jai de igen io emberem edes gyermeke iött hat
A hazhoz. ki ezer küzdelmeket allt ki helyettem!
Es en IelIogadam. minden lovas Argosiak közt
Legszivesben latni magat. ha evicke haionkon
GondviselĘ Zeus megiövetelt engedne hazankba.
Varost alkottam. Ienyes palotakat emeltem
Volna. s eĘt vagyonaval együtt es nepe s Iiastul
Atszallitandam Ithakabol egy kiharacsolt
Olly varosba. minĘk engem hodolva köröznek.
Akkor maid sürüen keveredtünk volna; nem is mas
Valasztandott el szeretĘket s vigadozokat
Egymastol. mint Iellege a komoreiü halalnak.
De ezt meg kellett sainalnia Ient valamelly szent
Istennek. ki szegenyt egyedĦl Ęt hontalanita!¨
Szolt; siralomvagyat költött Iel mindegyikekben.
Sirt argiv Helene. ki Zeüstöl latta vilagat.
Es sirt Telemakhos. valamint Menelaos Atrides.
De NestorIi szemet se hagya könyezetlenül a szo;
Emlekszek ugyanis szive partalan Antilokhosrol.
A kit gyermeke a Ienyes Hainalnak eleitett;
39
ErrĘl emlekezve beszelt repülekeny igekkel:
.Oh AtreusIi. nemedben IĘ bölcs IerIiunak vall
Teged öreg Nestor. hahogy ollykor tĘle IelĘled
Kerdezkedni merünk. vagy elĘhozakodni talalunk;
Tedd meg azert most is. ha lehet: bizony en vacsoranal
Nem szeretek szomorusagnak helyet adni; s különben
Holnap is egy nap lesz! Maskent nehezemre nekem sincs
Meggyaszolni halandot. kit sors merge kivegzett:
Mert ez az embernek nap alatt egyedĦli iutalma.
Megnyirakozni utana s könyet görditeni sirian.
Am nekem is meghalt egy verem. nem legutolso
Argos nepe között. mit iobban tudsz te. mierthogy
En ott sem voltam s nem lattam; hirlik azonban
Antilokhosrol. hogy tenyeres talpas Iiatal volt.¨
Szolt neki erre viszont AtreusIi dicsĘ Menelaos:
.Oh kedves. mert ugy szolottal mint okos ember
Szolna s tehetne. kinek szamosb esztendei vannak!
Millyen az edes atyad. ep ollyan helyre beszelesz.
Vaimi kiösmerszik Iia embernek. kire aldast
Ad születesenel s lakadalmakor a kegyes isten!
Igy engedte lovag Nestornak minden idĘre.
ėneki hazanal keielmesen aggani venne.
Gyermekinek pedig elmevel tündökleni s karral.
A siralommal azert hagyiunk Iel. mellyre kitörtünk.
Es lassunk Iolyvast lakomahoz; töltsenek egyben
Kezvizet; am reggel lesz modunk Telemakhosnak
Es nekem egymassal szot valtani erdekeinkben.¨
Szolott. Asphalion vizet öntött ket kezeikre.
Felseges Menelaosnak szorgalmas aproda;
Es kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Itt egyebet gondolt Helene. kinek atyia Zeüs volt:
Szert vete Ę a borba. kibĘl a IerIiak ittak.
Bumencset s epeszünt. Ieledeket barmi csapasnak;
Mellyet hogyha lenyelt poharaba vegyitve az ember.
Nem görditene arcin ala egy könnyet is aznap.
Barha kimulnanak kegyes atyia s az anyia. ha vassal
Gyilkolnak is agyon veret vagy draga szülöttit.
S mindezt szine elĘtt. ugy hogy ranezne szemevel.
Illy sikerĦ szere volt a Zeus nemzette leanynak.
Üdvös. mit neki Thon Ielesege kegyes Polydamna
Aegyptosban adott. hol legtöbb irszereket hoz
A buzatermĘ Iöld. mind veszest mind pedig üdvöst.
Itt a hany ember. szintannyi tekintetes orvos
Letezik; Ęk ugyanis Paeon csemetei Ieienkent.
Hogy bevetette pedig s a borbol osztani rendelt.
Maid Ielemelve szavat ezekül Iolytatta beszedet:
.Atrides Menelaos. Zeus vedence. s ti is nagy
Edes atyak magzatiai! am iot es roszat isten
Maskor masra bocsat. ura leven minden ügyeknek;
40
Most lakomazzatok e palotaban idĘzve. s regekben
Teliek kedvetek; im en mondok elĘször is egy iot.
Nem nevezendem meg. nem is adhatom itten eletek
Mind. miket Ilion ostrominal tett bainok Odysseus;
Mondok azonban egyet. mit az izmos IerIiu vallalt
A csata Iergetegen. hol az Argosiak baia meggyült.
Illetlen veresegekkel szabdalva magat meg.
Condora Ioszlanynyal Iedezetten vallait. aprod
Kepeben Priamos Ienyes varaba szivargott;
Koldus ember alakiaban lappangva. ki Argos
Galyahaioi körül nem volt am semmi hasonlo.
Surrant a hires varosba! Troia lakoi
ElIigyelenek raita. de en seitettem azonnal
S Iaggattam; hanem Ę szavaimra kiterve beszelett.
De miutan megmosdattam s keneteztem olaiial.
Es mezet adtam ra. es melle nagyszerü esket.
Troia vitezeinek nem elĘbb kiielenteni Ętet.
Mint megtere haioikhoz s'a tabori nephez;
Itt az Akhivok terveit elmondotta soraban.
S Ilion emberibĘl sokakat vagdalva le tert meg
Vertes tarsaihoz. Iortelyos IerIi hireben.
Most a troiai nĘk harsanyul ritak. az en szĦm
Ellenben vigadott. miutan honvagy kele immar
Fel bennem. Csak ama kin bantott. melly Aphrodite
Altal lett reszem. mikor itt hagyata velem edes
Honnomat. eltepven lanyomtol. agyam. uramtol.
A ki se szellemben nem volt sem alakban utolso.¨
Szolt neki erre viszont AtreusIi dicsĘ Menelaos:
.Ugy van. mindezeket helyesen mondod. Ielesegem!
En mar sok ieles embernek tanulam ki tanacsat
S elveit eddigele. valamint sokmerre Iorogtam;
De meg ollyat ugyan soha sem lattam. ki hasonlo
Szivvel birt. minemĦt nagysagos Odysseus akkor
Lattata. peldatlan tĦrelmĦ s vallalatu hĘs.
Hogy legiobbiai Argosiak seregenek az acsolt
Loban rekkentünk. vesztervesek Ilion ellen.
Megielenel te is ott. s ugy tetszett mintha egy isten
Hozna. ki Troia hadat Iel akaria ruhazni dicsekkel;
Deiphobos kisere pedig. halhatlanok ikre.
Haromszor kerüled meg az öblös cselt tapogatva.
S szolitad neviröl legerĘsbeit a Danaoknak.
Mindegyiket neie ismeretes leitesü beszeden.
Hallok. en s Diomedes meg nagysagos Odysseus.
A te kialto szozatidat bent ülve közepen:
Es kettĘnk ugyan el volt immar raia tökelve.
Vagy kieredni legott. vagy valaszt adni szavadra;
Amde Odysseus tiltakozott es ott Ioga minket.
S mar a többi akhiv daliak mind veszteg ülenek.
Csak maga geriedezett meglen szot valtani veled
4
Antiklos: hanem ennek erĘs tenyerevel Odysseus
Aikait összenyoma. s az Akhivokat üdvözen Ęrze;
Fogta pedig Iolyvast. mig elvitt onnan Athene.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Atrides. görögök Ieiedelme. dicsĘ Menelaos.
Egyre megyen; mert meg nem ova Ęt szörnyü halaltol
Semmi ezekbĘl. akar vas volt is szive balaban!
De tan hagynatok minket leIeküdni. hogy edes
Alomnak gyönyöret elvezzük az eiszaka Iolytan.¨
Szolt; argiv Helene nyomon a szobanĘkre parancsolt.
Agyat helyzeni a tornacba. reaia biborbol
Parnat vetni. Iölülröl beszĘnyegzeni csinnal.
Es takaroul boitos gunyat tenni hegyebe.
Elsietenek azok kezeikben Iaklyavilaggal.
S agyaltak; maid ketteieket vezete ki az aprod.
ėk mindketten imitt. az elĘcsarnokban eredtek
Agyba tehat. deli Telemakhos s Nestor helyes iIia;
Atrides pedig a varnak bensĘiben alvek.
Es Iatylas Helene mellette. vilaghires asszony.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Feltermett nyoszolyaiabol hadnagy Menelaos.
Öltözködni; nehez kardot Iüggeszte le vallan;
Es gyönyörü saruit gyenged labara kötözven
Isteni Ielseggel lepett ki az agypalotabol.
S Telemakhosnak helyt Iogvan mellette beszelett:
.Nos minemĦ erdek hoz teged. Telemakhos hĘs.
Szep Spartaba. Iölen a szeles tengeri hatnak?
Nemzeti vagy rideg Ħgy? add ertesemre himetlen.¨
Telemakhos pedig igy szolott neki modosan erre:
.Atrides. görögök Ieiedelme. dicsĘ Menelaos.
Eliöttem. valamelly hirt hallani tĘled atyamrol.
MegIalatik hazunk. iövedelmei tönkre iutottak!
Rosszakaro neppel tele udvarom. a kik örökke
Öldösik a iuhot es csampas szilai ökröt ebedül.
Edes anyam hĘslĘi. hatalmasan elvetemült Iai.
Ugy van. azert iöttem terdednek elebe. ne sainali
Gyaszos vege IelĘl hirt mondani. hogyha szemeddel
Lattad. avagy mastol törtenek hallanod annak
Bolygasit. kiben olly nyavalyast szült egykor az anyia!
Es le ne gyĘzzön semmi könyör. vagy akarmi tekintely.
Amde soroli el mindeneket himzestelenül. mint
Tenszemüleg lattal. Igen is. ha valoban Odysseus
Embere volt valaha Troianal erdekeidben
Szonak avagy tenynek. hol Akhivokat annyi bai ere;
Jusson eszedbe ma ez. s engem cselvetlenül oktass!¨
Monda sohaitva nagyot neki szög Menelaos ezekre:
.Oh hekam. bizonyara igen nagy IerIiu agyan
Vagynak halni iövendĘben a gyava leventek!
De valamint iment ellett vemheit oroszlan
42
Barlangiaba viven menedekre az erdei szarvas;
Hogyha. mig Ę hegyeken es völgyeken atlegeleszik.
Megtert e közben Iekvere az otthonos allat.
MindkettĘnek rettenetes veget vet: azonkep
Rettenetes veget vet ezeknek is egykor Odysseus!
Mert oh barcsak. Zeus atya. Pallas Athene s Apollon.
Ollyan alakban. mint a lesbosi szovita mellett
Felkelven Philomelidest viadalra Iogadta.
S Iöldhöz ütötte. hogy örvendett minden görög: akkent
MerkĘznek meg az elvetemült hĘslĘkkel Odysseus!
Hisz keserĦ nasz es rövid elet volna iutalmok.
A mit mar tĘlem kerdeztel. megIelelek ra
Nem csalogatva s kiterĘleg. hanem a miket egykor
Nekem ama szohĦ aggastyan hiremül eitett.
Tengeri leny. mindazt igazan kiielentem elĘtted.
Meg Aegyptosban tartottak az istenek edes
Honnomtol. ki tökeletes aldozatot nem aianlek.
Ambar megkövetik tĘlünk a hala adoiat.
Egy sziget all Aegyptosnak közeleben az egszin
Tenger sikia Ielett. Pharos a neve. annyira IekvĘ
TĘle. hogy egy nap alatt megIutni evicke haionak
Epületen. ha idĘs szellĘ Iuvalna megette;
Benne derek kikötĘ. honnan tengerre vonatnak
A külIöldi haiok. ellatvak Iekete vizzel.
Itt rekkentettek huszad napig engem olympos
Boldogi. egy szellĘ sem kelven közben azokbol.
Mellyek sürge haiot könnyen szallitanak utian.
Es marmar kiIogyank eleseg es lelki erĘböl.
Hogyha egy istenseg meg nem szan s ment vala. tisztes
Proteus aggastyannak. ama szent tengeri lenynek
Lanya. szüz Idothea: ki az en lattamra megindult.
Összetalalkozvan velem elkülönödve levĘvel
Tarsimtol. kik szetszortan horgasztanak etket
A szigeten. sürgettetven etvagyaik altal.
Ez hozzam közelitve imigy kezdette beszedet:
.Balga lehetsz. idegen. s könnyelmĦ IerIi. vagy önkent
Tespedsz es kedved telik itt nyomorogni; hogy ambar
Baitarsid szive csüggedez. e sivatagban idĘzöl
Valtig. utat modot nem lelven mennetek innen.¨
Igy szolott; kinek en mondottam ezekre viszontag:
.Megvallom neked. legy barki az egi karokbol.
En nem tespedek itt önkent. de az istenek ellen
Kellett vetkeznem. kik olympos szekein ülnek.
Ah de tudasd velem - hisz az isten mindeneket tud -.
Mellyik halhatlan tart engem Iogva ez orszag
Partiain. es hogy evezhetnek a szĘke halasra.¨
Szoltam; az istennĘ pedig igy mondotta viszontag:
.En ezeket neked Ęszinten elmondom. oh vendeg.
Letezik itten egy aggastyan. aegyptosi Proteus.
43
SzohĦ tengeri istenseg. ki az egszin özönnek
Ismeri örvenyet s uraul hallgatia Poseidont;
Eztet hirlik az en nemzĘmnek s edes atyamnak.
Ha valamelly csellel meg hatnad eiteni Ętet.
Ez neked egyszeriben io utat nyuitana s modot
Arra. mikepen ereszkediel a szĘke halasra.
SĘt tudatandia veled. Zeusnek kedvence. ha tetszik.
Hazadnal mi roszak meg iok törtentek azota.
Hogy nehez es hosszu utaidban tetova bolygasz.¨
Szolott; a kinek en mondottam ezekre viszontag:
.Tenmagad oktas hat e szent öreg elleni cselre;
Nehogy seiditven kikerüliön eszelyesen engem;
Mert nehez embernek hatalomba keritni az istent.¨
Szoltam; az istennĘ pedig igy mondotta viszontag:
.En ezeket neked Ęszinten megIeitem. oh vendeg.
Napnak az eg kellĘ közepere haladtakor illik
A halas örvenybĘl maid a szent tengeri agg Iel.
Halk zephyros suhogasai közt. beboritva homalyos
Taitekkal; s barlangia hiu üregebe leIekszik.
Környüle Ioka sereg. baios Halosydne utodi
Alszanak egycsapaton. kiiöven a szĘke habokbol.
Eles tengeri illattal parolva körösleg.
Maid ide hainalban kivezetven elhelyezendlek
Teged; azonban baitarsidbol harmat elĘre
Valaszsz. a kik legderekabbak evicke haiodon.
Halliad az isteni ven különös törvenyeit aztan.
Fokait cirkalia körül s olvassa meg elsĘbb;
Vegre midĘn megötözven
3
Ielszamolta. csoportos
Nyaianak közepette iuhasz modiara leIekszik.
Kit ti mihelyt le tapasztaltok takarodni. azonnal
Minden erĘszakhoz s kitelĘhöz nyuliatok. ottan
Helybe leIogva marasztani a szabadulni törekvĘt.
Mindenne altal kisert alakulni. mi csuszok
A Iöldön vannak. lobogo tüzek es vizözönne;
De annal iobban Iogiatok. nyomva erĘsen.
Vegre pedig mikoron hozzad kerdeseket intez.
Ollyan alakban mar millyenben aludni menĘnek
Lattad. ereszd Iel az aggastyant es teddsze szabadda.
Feidelem; aztan kerdd. mennynek melly istene verdes
Tegedet. es hogy evezhetnel legszinü halasra.¨
Igy szolvan a hullamos tengerbe alatünt.
En meg vissza haioimhoz. mik parti Iövenyen
Alltanak. indulek. melyen tĦnĘdve magamban.
Tengerparti haioimhoz vegtere leiutvan.
Hogy vacsorat rögtönzöttünk s beköszönte az alkony.
A vizözön kanyaru partian nyugalomra Ieküdtünk.
S a rozsasuiiu hainalnak tamadataval

3
Ötevel szamlalni.
44
Elsietek szaporan a tenger szelei mellett.
Menny örök isteneit buzgoan imadva. baratim
Szamabol negygyel. kikben megbizni tanultam.
Addig az örvenyekbe merült tünder az özönviz
Melyeböl negy Iokanak kihoza vala uidon
Ui nyuzatu bĘret. vele cselbe keriteni atyiat;
Es szamunkra Ieket karcolvan a homokosban.
Ottan vara reank; közelebe iutottakat aztan
Sorra leIektete. egy bĘrt vetven mindenikünkre.
Isszonyu les volt ez; tudnillik kinoza szörnyen
A tengerben idült Iokaknak vesztele szagia;
Mert ki Ieküdnek egy nyoszolyaban tengeri cettel?
Amde segite az istennĘ es gondola gyogyszert;
Jött. s valamennyink orra ala ioillatu kedves
Ambrosiat helyezett. s elenyeszte vele ama bĦzt.
Imigy varakozank a hosszu reggelen altal.
Egyszer elĘtüntek seregestül legszinü tenger
MelyebĘl a Iokak. es leIeküdtek egyenkent.
Delkor az aggastyan maga iött. s ott lelve hizalmas
Csordaiat. megszamita elmenve közöttök:
Minket szamitott cetihez legelĘször is. epen
Nem gondolva csalast: azutan közepünkre leIekvek.
Itt Ielüvöltve rearohanunk. kezeinkkel erĘsen
Altalöleliük; azonba cselet Ę sem Ielede el:
Boitos oroszlanna alakult tudnillik elĘször. -
Maid sarkany leve. es parduc. meg'nagyszerü diszno.
Volt zuhogo arviz. magasan iaro terepely Ia;
Mi pedig annyival is Ieszesebben tartva Iogok Ęt.
Vegre. midĘn a Iortelyos kezeinkbe kerültnek
Latta magat. kerdesevel szolita meg engem:
.Atreus gyermeke. melly istenseg adta tanacsul.
Engem erĘszakosan kezeidbe keriteni? mit kersz?¨
Igy mondotta; viszonzam en neki valaszul erre:
.Jol tudod. aggastyan. mert kell amitanod engem?
Hogy noha regen zar e vad sziget. en sehogy utat
Nem latok menekedni. hanem csak szivem eped meg.
Addsza tehat hiremül. mert mindent tudhat az isten.
Mellyik olympi valo tart engem Iogva ez orszag
Partiain. es hogy evezhetnek a szĘke halasra.¨
Igy szolottam. amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Am Zeusnek kellett s a többi olympi karoknak
Kellemes aldozatot teven beszallni. hogy Ęsid
Orszagaba mehess a tenger legszinü hatan.
Mert nem vegzet azig szemlelni tieidet. ekes
Hazadhoz megterni. s becses Iöldere honodnak.
Mig Aegyptosnak Zeüs arasztotta vizehez
Visszahaiozvan. szent szazaddal meg nem imadtad
A halhatlanokat. kik boldog szekei mennyben.
Akkor az ohaitottad utat megadandia Kronion.¨
45
Szolott. Összezuzek csalhatlan igeire szivem.
Hogy legszinü habok teteien Ielevezni parancsolt
Aegyptosba. Ielette nagy es kellemtelen uton.
Igy is valaszolam es mondok neki azonban:
.Ugy leszen. aggastyan. valamint követelte parancsod.
De mar azt magyarazd es add tudtomra himetlen.
Minden Akhivok megtertek honaikba haiostul.
A kiket en s Nestor Troianal hatra marasztank?
Vagy miutan vegkep beIeiezte csatait. egy es mas
Elvesztette haion eltet. vagy tarsai altal.¨
Igy szolottam. amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Oh AtreusIi. miert ezt tĘlem kerdened? Epen
Nem io tudnod az en eszemet; s alig allia szemed meg
Könytelen. ugy velem. ha megertesz rendibe mindent.
Mert sokan elvesztek közülök. sokan elve maradtak.
Ket Ieiedelme veszett el az ercdolmanyu seregnek
Visszaiövet. mivel a harcon magad is tanu voltal;
Egy pedig elve raboskodik a sik tengeren ollyhol.
HĘs Aias odalett hosszuevezĘü haioin.
ElsĘben Gyre tetemes sziklara vetette
ėt ki Poseidon s a tengerböl megszabadita;
Es most ment lehetett vala. bar üldözte Athene
ėt. ha dacos szavakat nem zugana. mellyek örökre
Megrontak: hogy evez. vagy akariak vagy nem az egben.
Meghallotta Poseidon a hanyakodva beszelĘt.
Es izmos kezivel villahoz kapva. csapa meg
Gyre magas sziklat. es kette szelte közepen:
Helyt maradott egyik. egy Iele a tengerbe zuhant le.
Mellyen elĘbb dalias Aias vesztere kiszallott;
S Ętet az aradozo tenger Ienekere sodorta.
Igy lett itt oda ez. iollakvan sosizü nedvvel.
Vered ezennel ugyan menekülhete sürge haioin
VesztĘl. üdvözze tetetven Hera kegyetöl.
De a mint el ügyekszik evezni Malea csucsos hegy
Labainal. Ielkapvan Ęt szarnyara haiostul
Egy vihar. elterele szeles tengerre veszeklĘt.
A taiekra. holott regente Thyestes. azota
Ellenben Iia Aegisthos tartotta lakasat.
Vegre hogy innen is artatlan hazautat igertek
A szelIordito halhatlanok. es haza vittek:
Edes örömmel lepven Iel Iöldere honanak.
Megcsokolta szerelmesen azt; sok hĘ könyü pergett
Ket szemibĘl örömest latonak imadta hazaiat.
De im az ĘrIokrol kilese a IerIiu. mellyet
Kemül or Aegisthos rendelt. igerve aranyban
Ket talentomot adni; s egesz esztendeig Ęrze
Mar. netalan meglepie s hatalmasan ellene kelien;
Es hirt tenni legott a neppasztorhoz igyekvek.
Aegisthos nyomon atkozatos Iortelyok utan lat.
46
Husz legiobb daliat kiszemelven a honiakbol.
Cselt vete; masreszröl lakomat rendezni parancsolt;
Es maga elsietett Agamemnont vig lakomara
Hini lovastul es szekerestül. rosszakarolag.
S a cselröl nem velekedĘt meghozva leölte
Vendegseg közben. mint tulkot iaszola mellett.
Nem maradott egy is Atrides baitarsaibol. sem
Aegisthosnak hiveiböl. hanem ott vesze labig.¨
Igy szolt; Ęsszezuzek igeire szivem az aggnak.
Ottan sirek a homokon Ietrengve. sem elni
Nem vagyvan többe sem napnak latni vilagat.
De miutan kisiram magamat s iollaktam epedve.
Szola megint hozzam az igazszavu tengeri Ielseg:
.Oh AtreusIi. ne siri vigasztalhatlanul! Ezzel
Semmire sem mehetünk; hanem inkabb lelkesen ahhoz
Szükseg latni. mikep iuthass elvegre hazadba.
Igy avagy eletben leled Ęt. vagy Orestes eleddig
Mar megöle. te pedig legalabb temetesire iuthatsz.¨
Illy mondasira enbennem. noha banatok altal
Összegyalazottban. sziv s lelek visszaderültek;
Es szolitvan Ęt kerdem vala röpke szavakkal:
.Mar ezeket tudnam; de nevezd a harmadikat. ki
Elve raboskodik a tenger sivatagiain ollyhol.
Vagy meghalva; mivel. szomoru bar. hallani egek.¨
Igy szolottam. amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Laertes Iia Ę; Ithakaban tartia lakasat.
Ezt en egy szigeten sĦrrü könnyeket ontani lattam
Nympha Kalypso hazanal. melly altal erĘvel
Elzaratva. utat modot nem lelhet ügyeben;
Nem leven se haio szolgalatiara. sem abba
HĦ tarsak. vele a tenger hatara kelendĘk.
De neked. oh isten vedence. derek Menelaos.
Nem lovas Argosban sorsod meghalva kimulnod;
Tegedet elysion mezeiere s vilagnak utolso
Vegire küldenek isteneid. hol szög Rhadamanthys:
Hol legkönnyebben Iolyik elte az emberi nemnek.
Nem iarvan zapor. hoIergeteg es viharos tel;
De lagyan sutogo szellĘt eregetve magabol
Okeanos. szakadatlan üditi az emberi szivet:
Minthogy nĘd Helene. te pedig Zeusnek veie lettel.¨
Igy szolvan a hullamos tengerbe alatünt;
En pedig istenmas Ieleimmel visszaeredtem
Parti haioimhoz. melyen szivedezve magamban.
A mint parti haioinkhoz vegtere leiuttunk.
Hogy vacsorat keszitettünk s beköszönte az alkony.
A tenger kanyaru partian nyugalomra Ieküdtünk.
Tamadataval maid a rozsasuiiu koranynak
Barna haioinkat legelĘször vizre bocsatok.
Aztan arbocokat raktunk; mellyekre vitorlat
47
Füzve behagdostak magok. es padaikra ülenek.
S rendbe helyezkedven paholtak a halas örvenyt.
Igy Aegyptosnak Zeüs arasztotta vizere
Visszahaiozva. tökeletes aldozatokkal imadtam
Menny örök isteneit; s hogy megkerleltem eĘket.
Sirt emelek Agamemnonnak. neve tiszteleteül.
Mit beIeiezve megindultam vala; celszerü szellĘt
Adtak az egi karok. mellyek honnomba vezettek.
Es most. iIiu. maradi kedves vendegem ez Ęsi
Kastelyban tizenegy vagy ket napig; akkoron aztan
Elküldlek megaiandekozvan szep adomanynyal.
Harom loval. draga szekerrel; aianlok ezekre
Ekes billikomot. hogy hon szent aldozatokkal
Foglalkodva megemlekezz mindenha IelĘlem.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Oh AtreusIi. ne tartoztass itt hosszasan engem!
ReszemrĘl en kesz volnek hazadban egy allo
Evig lakni. szivem nem is epen huzna hazamba;
Annyira örvendek hallgatni szavadra s beszeded
Szepsegere. De mar nehezen varhatnak utanam
Eddig is embereim Pyloson. s te tovabb is üdöztetsz!
A mit aiandokul adsz. legyen az tarhazba valo kincs;
De Ithakaba lovat szalitani nem Iogok. inkabb
Itt hagyom azt örömül neked: mert rona mezĘket
Birsz orszagodban. hol eleg lotos. buia szittyo.
Tenkely. buza. s Ieherszin arpa Ieleslege diszlik.
Ellenben Ithakan sem hosszu rona. se pazsit;
Zergehon. ambar lonevelĘnel kellemetesb Iöld.
Mert nincs egy sziget is. mennek nyargalni s legelni
Jo; s Ithakank meg legkevesebbe celszerü arra.¨
Igy szolott; nevetett AtreusIi dicsĘ Menelaos.
Es lecirogatvan kezivel monda neki vissza:
.Jo verbĘl eredel. kedves Iiu. latni szavadrol!
En ezeket ki Iogom. mert modom benne. cserelni.
Ollyan aiandekkal kedveskedem erte. mi hazam
Összes kincsei közt legszebb es legbecsesebb targy;
Egy mĦveszi kupat tudnillik. egeszen ezüstböl
Alkotvat. kecses aikainal beszegettet aranynyal.
Hephaestos mĦvet. Ezt haidan Phaedimos adta
Nekem. ama sidoni kiraly. mikor udvara kedves
Vendegül Iogadott; en meg ma teneked aianlom.¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
A sok vendeg ur ezalatt AtreusIi lakaba
Gyült. iuhokat hozvan elesegĦl es zamatos bort;
Szepkontyu neieik kenyerekkel nyomban utanok.
ėk ugyan itten imigy keszültek vig lakomahoz.
A hĘslĘk ezalatt nagysagos Odysseus uri
Haza elĘtt karikaval avagy lancsazva mulattak
A sima Iöldteren. hol elĘbb csapodarul enyelgtek;
48
Antinoos pedig ült istenközel Eurymakhosszal.
Ket legerenyesb IĘnöke a hĘslĘi csapatnak;
Hol közelitven hozzaiok PhroniosIi Noemon.
Szolitotta legott kerdesivel Antinoost meg:
.Antinoos. hat tudiuk-e mar ma bizonynyal. avagy sem.
Hogy mikor er haza Telemakhosnak egyene Pylosbol?
Mert elvitte haiomat. melly mar kellene nekem.
Szent Elisbe utam leven. hol szamra tizenket
Kancam menesben. s imezeknek alatta igatlan
Öszverek; hogy egyet közülök munkara beIogiak.¨
Igy szolott. Azok elhültek; mert senki se hitte
Rola. hogy elment volna Pylosba. hanem valahol kint
Gondoltak lebselni kanasza s iuhaszai mellett.
S Eupithes Iia Antinoos mondotta esennen:
.Szoli igazat. mikor indult el? melly valogatott nep
Ment a hon polgaraibol tarsul vele? vagy csak
Berese es szolgai? Mere cselekedni valoban?
Azt is mondd meg egesz nyiltan. hadd tudiam. erĘvel
Vette-e el tĘled külIöldi utara haiodat.
Vagy magad engedted szorgos kerelmire altal.¨
Monda neki ezekre viszont PhroniosIi Noemon:
.Önkent engedtem; s vaiion mit Iogna tehetni
Barki is. embertöl keretve. kinek baia illykep
Meggyült? Annak ugyan valamit megvonni nehezne!
ėt azon iIiusag. melly legiava draga hazanknak.
Kisere; köztök be lattam szallni vezerül
Istent vagy Mentort. ki amannak masa egeszen.
Csak megIoghatlan. mert tegnap reggel is itthon
Lattam ama Mentort. ki Pylosba haioza el akkor.¨
Igy vegezve szavat eltagult Ęsi lakaba.
Ketteiek ellenben Ielgyuladt szörnyü boszusan.
Tarsaik a versenyt elhagyvan összeülenek.
S Eupithes Iia Antinoos mondotta haraggal
Közre; setet bensĘie Ielettebb el lön epevel
Fogva. szemebe pedig Ienyes tüz langia vilagolt:
.Oh hekam. de Ielette meresz egy vallalatot vitt
Telemakhos ki ez uttal. mit nem gondola senkink!
Ennyi levente dacara haiot Iogad egy Iiu. s elhait
Bizton. az orszagnak szinet csĘditve magaval!
Ebböl nem lesz io elvegre is! Amde veszitse
ėtet az isten elĘbb. hogysem kart tenne mibennünk.
Raita. evicke haiot s husz tarsakat adiatok abba.
Hadd vetek ellene lest es allom el iziben utiat
Mind Ithakanak reveiben mind durva Samosnak!
ė ugyan apia utan. Iogadom. buiara evickel!¨
Igy szolott; helyeseltek mind es tennie hagytak;
S Ielkerekedve Odysseus ur palotaiba mentek.
Penelopetöl sem lehetett elreitve sokaig
A hĘslĘk altal Iia ellen szobahozott terv;
49
Mert Ielvitte Medon hirnök. ki tanacsikat erte.
Ottkin iarva midĘn hevesen tanakodtanak ottben.
Ment a termeken at. hirt mondani Penelopenek.
A küszöbön beiövĘt szolita mar meg az asszony:
.Hirnök. mert küldnek Iel teged az udvari hĘslĘk?
Nemde Odysseus nemberinek megmondani. hagyiak
Dolgaikat. s nekiek lakomat keszitsenek uira?
Hogy sose hĘsölven es mashova nem csapatozvan
Többe. most lakomazzanak e palotaban utoszor!
Kik seregestĦl annyi iavat eszitek Iel az elmes
Telemakhosnak. mintha bizony gyermekkorotokban
Azt sem hallottatok volna apaitok aikan.
Hogy bant haidaniban velek nagysagos Odysseus.
Senkit ez orszagon sem szolag nem szomoritva
Sem tettleg. valamint sok nep Ieiedelme cselekszik.
Öniobbagyai közt kit türven kit megutalvan.
Mert ez ugyan nem volt soha vesztire senki Iianak.
Lelketek ellenben s meltatlan dolgotok abbol
Ri ki. mivel többe a ioert senki se halas!¨
Monda viszontag okos hirnök Medon Ęneki erre:
.Vaiha. kiralyne. ez baiaink legIĘbbike volna!
De ennel sokkal tetemesb es atkozatosbat
Kotlanak a hĘslĘk. mit vaiha ne adion az isten.
Telemakhost meg akariak ölni szerette honaba
Tertekor utközben Iegyverrel: mert kihaiozott
Atyia IelĘl hirt venni Pylos vagy Sparta körebe.¨
Szolott. Elhaltak szive s terdei Penelopenek;
Nemultan vesztegle sokaig; ket szeme könynyel
Gyült tele; aikainak rengĘ szavalasa elallott.
Csak nagy kesedelem mulvast eitette viszontag:
.Hirnök. mert ment el Iiam? Ah nem kelle valoban
Neki haiokra Ielülnie. mellyek az emberi nemzet
Menei a halason. sok nedveken atnyargalnak!
Hogy meg a neve is kienyeszszen az emberi nemböl?¨
Monda viszontag okos hirnök Medon Ęneki erre:
.Nem tudom. istenseg ihlette-e Ęt meg. avagy tan
Önnön keble vive ki Pylosba. hogy atyia IelĘl hirt
Kerdene. el-e avagy mi halallal mult ki vilagbol.¨
Igy szolvan atment palotain Odysseus urnak.
Penelopet pedig öldöklĘ bu kapta meg; a ki
Szekre sem ült többe. noha sok volt szep teremeben.
Amde szobaianak helyeze küszöbere magat le
Arvan sirva; körötte pedig szobanĘi siranak
Együl egyig. mind a Iiataliai mind az öregie.
Kikhez emelte szavat zokogolag Penelope Iel:
.Oh iai kedveseim! mert sokkal több buval aldott
Engem az isten meg. mint mas tarsneimat; a ki
Eddig oroszlansziv IeriemtĘl estem el. annyi
Fenyes erenyekkel gazdagtol a Danaoknak
50
Rendeiben. kinek Argos s Hellas telve dicsevel!
Most pedig egy kedves Iiamat ragadak ki ölembĘl
Hirtelen a viharok. nem is ertem utnak eredtet.
Es nyomoruk. egynek sem volt tiközöttetek annyi
Lelke. habar iol tudtatok. Ielkölteni engem
Agyambol. mikor el keszült indulni haioian!
Mert ha ezen tervet seitem Iorralni magaban.
Hon maradandott Ę. barmennyire volt is utana.
Vagy pedig engemet is meghalva hagyott vala itthon.
De valamellyik inas Doliost szolitsa be hozzam.
A szolgat. kit atyam ide iöttel adott velem. es most
GondviselĘie gyümölcskertemnek: hogy nyomon össze
Ülve tudasson mindeneket Laertes öreggel;
Hogyha ez egy vagy mas tervet gondolva. panaszszal
Lepne Iel a nep közt azok ellen. kik maga vere
S lelkes Odysseus magvanak veszedelmire törnek.¨
Szolt neki erre viszont mĦvelt Euryklea daika:
.Asszonyom. öli meg bar nyomon irgalmatlanul engem.
Vagy hagyi a haznal. de a dolgot nem takarandom.
En tudtam mindent; en adtam neki az utra
Bort s eleseget. mint meghagyta: hanem szoros esket
Vett tĘlem. nem szolni tizenket napnak elĘtte.
Vagy ha magad keresed. megtudvan utnak eredtet;
Arva siralmiddal netalan arts szep tetemidnek.
De iere. megmosdvan es tiszta ruhazatot öltven.
Nembereiddel együtt meni Iel palotadba. s imadiad
Mennyei Zeus lanyat. istennĘ kekszem Athenet.
A ki halal torkabol is megmentheti Ętet.
Es ne is aggaszd meg te az aggot: mert nem örökke
Fogiak. ugy hiszem en. Arkisiadesnek utalni
Magvat mennyekben; de leszen meg. a ki nemeböl
Mennyezetes hazaban uralkodik es buia telken.¨
Szolt; Ielüdite azt. s könyeit kibeszelte szemeböl.
A ki tehat mosdvan es tiszta ruhazatot öltven
HĦ körnemberivel Ieleredt teremebe legottan.
Es az iszakba darat teven könyörögte Athenet:
.Halld meg imaimat. egi Zeüs csemeteie. nagy isten.
Ha valaha Ienyes hazanal terves Odysseus
Tiszteletedre köver tulok es iuhcombot aianlott;
Jusson eszedbe ma ez. s Ęrizd meg gyermekem eltet.
A deli hĘslĘket pedig eitsd el szandokaiktol!¨
Igy szolvan Ielüvölte; Athene bevette imaiat.
A hĘslĘk pedig ott tomboltanak a palotaban;
Es mondotta egy a Iiatalsag büszke köreböl:
.Csendesen. a mi kiralyhölgyünk naszt keszül imado
Nepinek adni. veszelye IelĘl nem tudva Iianak!¨
Igy szolott egyikek. nem tudvan senki. mi törtent.
S Antinoos Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Szertelenek. tartozkodiunk mindennemü hangos
5
Szozattol. netalan hirül legyen ottben is; inkabb
Hallgatagul meniünk a dolgot haitani gyorsan
Vegre. mit ennyi közül mindnyaiunk szive sovarog.¨
Igy szolvan kiszemelt legerĘsebb hat daliakat.
S tengerpartra legott es iarmü haiora siettek.
Itt legelĘre haiot vontattak az egszinü habra;
Aztan arbocot es lobogot teven bele. Iürgen
BĘrkamvaba tolak hosszu evezĘiket annak
Rende szerint; a Ieher lobogot szellĘnek eresztek;
Fegyvereket hordott ezalatt a vermes inassag.
Most benyomak vizszinre haioiokat. es belehagtak.
Itt vacsoraltak meg s vartak el az este homalyat.
A szellemdus Penelope pedig eiteremebe
Futvan. ott Ieküdött vala etlen szomian. az egyröl
Töprenkedve. ha io Iia elkerülendi-e vesztet.
Vagy pedig a csapodar hĘslĘk kezeikre keritik.
Mint az oroszlan IerIisereg közepette tünĘdik
Felteben. ha csalard karikaba keritik az erdĘn;
Ugy tĦnĘdĘt leptek ezt meg az edes alasok.
Ott aluvek dölvest. minden tetemizmait oldva.
S im egyebet gondolt istennĘ kekszem Athene:
NĘalakot kepzett. szep Iphthimevel egyenlĘt.
Kedves lanyaval hiresneves Ikariosnak.
Eumelosneval. ki Pheraen tartotta lakasat;
Es nagysagos Odysseusnek hazahoz ereszte.
Hogyha siralmaitol s az öröklĘ szivedezestöl
Megszüntethetne szellemdus Penelopet. Ki
A zavarsziinal besuhanvan agyteremebe.
FĘie Ielett allt meg s ekkent mondotta le hozza:
.Alszol. Penelope. szivedben banataiddal?
Am az egek könnyenelĘ halhatlani többe
Nem hagynak keseregni; mivel meg visszaiövendĘ
A te Iiad. miutan nem vetett istenek ellen.¨
Monda neki viszont szellemdus Penelopeia.
A szent almodozas kapuiaban csendesen alvo:
.Mert iöttel ide. en verem? (nem latogatal meg
AnnakelĘtte; igen. mert messze van a te lakasod)
Es Ielhagyni parancsolsz bummal s lelkemen elĘ
Ennyi keservekkel. mellyek szakadatlan emesztnek.
Mert ezig arszlansziv IeriemtĘl estem el. annyi
Fenyes erenyekkel gazdagtol a Danaoknak
Rendeiben. kinek Argos s Hellas telve dicsevel;
Most ellenben egyetlen magzatom indula messze
Földre haion. meg szolani es cselekedni szokatlan!
Oh ez utan inkabb epedek mint Ieriem utan is.
Reszketek erte. igen Ieltven. netalan baia legyen
Neki az orszagon vagy tengersikon. ahol iar.
Tudnillik sok igen gonosz ember agyarkodik elte
Ellen. elĘbb megorozni dühös. mint terne lakaba.¨
52
Monda ezekre viszont neki a tünderi alakzat:
.Bizodalomra; ne adi a Ielelmeknek odabb helyt!
Mert ollyan kalauz megyen Ęvele. kit maga mellett
Meg mas IerIiu is nagy örömmel latna. hatalmas
Pallas Athene: kinek megesett raitad szive. s engem
Epen azert küldött. hirt adni teneked ezekröl.¨
Monda neki viszont szellemdus Penelopeia:
.Ha ugyan isten vagy. s hallottad az isten igeiet.
Jersze. beszeli nekem a szanando IerIiurol is.
El-e maig valahol s a napnak latia-e Ienyet.
Vagy pedig elhalvan Aides birodalmiba szallott.¨
Monda ezekre viszont neki a tünderi alakzat:
.Rola viszont többe mar meg nem mondhatom. el-e
Vagy meghalt; miutan hiusagot szolani vetek.¨
Igy szolvan a szep aitonak zarreteszenel
A szellĘbe suhant ki. Hiresneves Ikariosnak
Lanya legott Ielocsult. s enyhĦlest erze sziveben;
Hogy neki olly nyilvan latszott a Ieieskori alom.
A hĘslĘk ezalatt nedves palyara kelenek.
Telemakhosnak veszt Iorralvan elete ellen.
Egy szirtes sziget all közepen a szĘke halasnak.
Asteris. ep Ithaka s a zordonIöldü Samos közt.
Nem tetemes; bennette haiok mindket Ielül utcas
Revhelye: itt alltak az Akhivok az iIiunak utiat.
53
ÖTÖDIK ÉNEK.
Keszül Odysseusnek naszada s vizekbe Ieneklik.
Felkelven nyoszolyaiabol szep Tithona mellĘl
A hainal. Ienyt hozni az isteni s emberi nemnek;
Összesereglettek mennyorszag boldogi. köztök
MennydördĘ Zeüs is. legIĘbb hatalomra olympon.
Es panaszolta keserves ügyet el Pallas Athene
Bainok Odysseusnek. szanvan a nympha lakaban:
.Zeus atya s minden egyeb örökeletü boldogi mennynek.
Mar ezutan ne legyen soha is szelid es kegyes ember
Semmi kiraly vagy sziveben meltanyosan erzĘ.
SĘt de tegyen szigorun es orszagolion epesen;
IstenIele OdysseusrĘl ime. nepei közt nincs
A ki megemlekeznek. iollehet atyiok urok volt!
S mig Ęt egy szigeten sanyaru Iaidalmak epesztik.
Nympha Kalypsonak barlangiban. a ki erĘvel
Tartia le hazanal; es nem mehet Ęsi honaba.
Nem leven közelette haio s baitarsai. kiktöl
A sivatag tenger szeles hatara vitetnek:
Addig egyetlen magvanak becses elete ellen
Lest hanyt a gonosz aliassag; ki szerelmetes atyia
Hiret hallando Pylos es Spartaba evedzett.¨
Szolt neki Iellegtorlaszto Zeüs erre viszontag:
.Oh lanyom. Iogaid rekeszeböl milly ige röppent!
Nem te magad tervezted-e hat kebeledben öröktöl.
Hogy haza erkezven boszut allion raitok Odysseus?
Am vidd Telemakhost epen - mert tenni hatalmad -
Orszagaba. hogy önnöneit meglassa baiatlan;
De a hĘslĘk is Iordulianak izibe vissza.¨
Monda. s Iiahoz Hermeshez Iolytatva beszelett:
.Hermes. egyebkent is gyors hirnöke vegzeteimnek.
Nympha Kalypsohoz vidd hirül ez egi tanacsot
Bainok Odysseusröl. hogy terien vissza honaba.
Nem kiserve sem Isten sem pedig emberek altal.
ė egy eresztekes naszadon evezve huszad nap
Erkezzek Skheriaba. nehez nyomoroktol üzetve.
A phaeak nemzet közel istenrangu hadaba:
Kik szivesen latiak. istenkent tisztelik Ętet.
Es szĦlĘIöldere haion megküldeni Iogiak.
Gazdag aiandekul aranyat. rezet es mezet annyit
Adva szemelyenek. mennyit nem emelne magaval
Troia alol soha is. ha lakaba veszelytelen erne.
Mert imigy vegzet Ieleit meglatnia. iutni
Mennyezetes hazaba s köver Iöldere honanak.¨
Szolott. ArgosölĘ nem lett neki szoIogadatlan.
54
De aranyos cipeit szaporan labara kötötte.
Szepeket es halhatlanokat. mik tengeri nedven
Es Iöldrona Ielett szellel vetekednek alatta.
Maid baivesszĘt vett. melylyel ha akaria szemere
Egynek alast bĦvöl. masnak pedig elveri almat;
Ezzel erĘs keziben szallott követ ArgosölĘ el.
Pieriet erven lecsapott a szĘke halasra;
S most vizeken haladott. larIele madarral egyenlĘ.
Melly meddĘ tenger sivatag meheben ebedül
HalIogdosva sürĦn hullamba meritgeti szarnyat.
Igy szagulda temerdek özönvizen altal az isten.
Hogy pedig elközelite utobb a messze szigetbe.
Kek tengersikrol szaraz lakIöldre kilepven
Itt Iolytatta utat: mig barlanghoz iuta. mellyben
Szephaiu nympha lakott. es most hon lelte szemelyet.
A kandalloban nagy tüz lobogott vala; messze
Illatoza az elegĘ cedrus s timIa körösleg
A szigetet be; az istennĘ pedig ehes aiakkal
Zengven szĘdögele vasznat az aranyka vetelĘn.
Barlang környezeten iegenyek. arnyekos egerIak.
S illatozo ciprusnak rengeteg erdeie diszlett;
Mellyben szallekony madarak Ieszkeltenek. ölyvek
Es baglyak. szelesnyelvĦ tengerbeli variak
Serge. az Ęsz hullam szakmanyait üzni gyakorlott.
BorIa szalaszta Iel lombos venyigeit az öblös
BarlangIalra. ivett Iürtökkel gazdagan aldva;
Negy Iorras eregette Ieher hullamait egymas
Mellett. masik mas taieknak veve iranyat;
Közben lagy ibolyak es zselymek pazsita vigan
Felnevetett. hol ugyan mennyekböl Iöldre leszallott
Isten is almelkodnek es eltelne gyönyörrel.
Hermes. az argosölĘ követ. itt allongva merengett.
Maid megelegelven a tainak nezegeteset.
Egyszeriben beeredt a tag barlangba. Legottan
Raismere. midĘn meglata. nympha Kalypso;
Mert az egek Ielsegi nem ismeretlenek egymas
Szine elĘtt. ambar egymastol messze lakoznak.
Meltosagos Odysseust most nem lelte belĦl; mert
A tengerparton veszteglett sirva. hol eddig
Könnyek. evĘdesek. sohaiok közt töltve vilagat.
Harmatozo szemeit sivatag tengerre Ieszite.
Es szolita meg Hermest szepIürtü Kalypso
IstennĘ. miutan Ielseges tronra ülette:
.Mert iöttel le arany vesszĘddel az egi körökböl
Hozzam. tisztelt es io Hermes. mit maig epen
Nem gyakoroltal? Szoli. mit kivansz; en kötelesnek
Erzem ra magamat. ha lehet s megbiria hatalmam;
De ier. elĘbb vendegseget hadd adiak eleibed.¨
Imigy szolva az istennĘ asztalt teve hozza.
55
Ambrosiaval dust. es töltött neki piroslo
Nektart. Hozzalat most Hermes az etel italhoz.
Vegre midĘn lakomazott es megelegele mindent.
IstennĘnek imigy szolott kerdesire vissza:
.Jaratomat kerded. istennĘ? MegIelelek ra
ėszinten. miutan ekkepen igenyli parancsod.
Zeus küldött nem akarva iövĘt ide hirnökül engem;
Mert ki kivankoznek illy s ekkora tengeren önkent
Atgazolni. holott nincs varos mellyben olympos
Boldogit a polgar szent aldozatokkal imadna?
De nincsen mod benne egyeb istennek olympi
Zeus akaratiat meghiusitani vagy kikerülni.
Nalad egy embert mond letezni. azok seregeben
Legboldogtalanabbat. kik Troiara kilenc ev
Hosszan törtenek. es tizedikben vegre ledöntven
Azt. haza indultak; de utokban Pallas Athenet
Megbantak. ki azert viharokkal tamada raiok.
Mellyek alatt dalias baitarsai mind elenyesztek.
ėt dobvan ki magat egyedĦl ide szel dühe s hullam.
Es ezt hagyia legitt eleresztened egi parancsa.
Mert kedvelteitöl nem vegzet messze videken
Veszni. hanem szeretett Ieleit meglatnia s vegre
Mennyezetes hazaba s köver Iöldere mehetni.¨
Szolt vala. Elszörnyedt szepIürtĦ nympha Kalypso.
Es Ielemelve szavat monda neki röpke szavakkal:
.Borzasztok vagytok menny isteni. es irigyeknel
Irigyebbek. hogy baniatok IerIi egyennel
Halni az istennĘt. ki egy ollyant elvesz uraul!
Igy mikor Oriont elvalasztotta maganak
A rozsasuiiu Hainal. ti az egen örĦlĘ
Istenek akkedig Ienekedtetek ellene. mignem
Nyilaival megöle azt Artemis Ortigiaban.
Igy hogy szepIürtĦ Demeter is Iasionnal
Kedves kenye szerint a harmolt telkeken agyba
Es szerelembe vegyült. nem reilett hosszu titokban
Zeus atyasaga elĘtt. de levillamozta kövevel.
Igy irigyelitek most tĘlem is eztet az embert!
En mentem Ęt meg. talaian a csorba haionak
FetrengĘt. miutan Iuttaban mennykücsapassal
A tenger közepen Zeüs eldarabolta haioiat;
Mikor egyeb dalias baitarsai mind elenyesztek.
Csak maga vettetven ide hullam es szelek altal.
En szeretem Ęt es apoltam. s szent Iogadasom
Tarta. halhatlanna tenni s hogy el nem öregszik!
De. mert nincs mod benne egyeb istennek olympi
Zeus akaratiat meghiusitani vagy kikerülni;
Hadd menien. ha ugyancsak eĘ szorgolia valoban.
A sivatag tengerre: de en nem küldöm el Ętet.
Mert nekem nincs gyarmü haiom. sem nepeim abba.
56
Kiktöl tengernek szeles hatara vitetnek.
Maskent szivesen oktatom. el sem reitem elĘle.
Hogy mehetend romlastalanul kedvelte honaba.¨
Szolott argosölĘ Hermes neki erre viszontag:
.Hagyd elutazni tehat. s ovakodial Zeus haragatol.
IstennĘ. netalan boszut voni tĘle magadra.¨
E szavakat vegezve szilard Hermes követ elment.
Nympha Kalypso pedig. miutan hireül esenek
Zeus akaratiai. Ielkerese nagysagos Odysseust.
A tengerparton lelt raia. hol arva szemeböl
A könnyek soha sem szikkadtak mar ki. honaba
Vagyvan vagyonak s a tündert nem szeretĘnek.
ė ugyan eienkent akaratlanul ottben az ekes
Barlangban halt a szivelyesen azt akaroval;
Napszaka ellenben sziklak es partokon ülven.
Könnyek. evĘdesek. sohaiok közt töltve vilagat
Harmatozo szemit a sivatag tengerre Ieszite.
Itt közelitve az istennĘ szolott vala hozza:
.FerIi. nekem többe ne epedi itt es ne Iogyaszszad
Napiaidat; mert en örömest eleresztelek immar.
Keli Iel azert. vagdali nagy Iakat. gondosan illeszd
Össze naszadodda; bordazd azutan be Iölülröl
Korlatokkal. hogy vigyen a legszinü halasra.
Utravaloul en kenyeret. vizet. elmederitĘ
Bort teszek abba. hogy elharulion tĘled az ehseg;
Es adok öltözetet. szelet is keltendek utadra.
Hogy vidor epseggel iuthass Iöldere honodnak.
Ha ugy akariak menny örök istensegei. a kik
Nalamnal mind erteni mind vegezni különbek.¨
Igy szolott; mire megborzadt io bainok Odysseus.
Es Ielemelve szavat monda repülekeny igekkel:
.Mas egyebet Iorralsz. istennĘ. nem nekem utat.
A ki naszadon hagysz hullamira kelni egy ollyan
Veszes tengernek. mellyet meg galyahaio sem
Szelhet könnyeden at. ha Zeüs szellĘinek örvend!
En. ha te ellenzed. nem lepek semmi naszadra.
IstennĘ; nem elĘbb. mint megteszed a komoly esket.
Hogy nem iranyozvak elenyesztesemre tanacsid.¨
Igy szolott; nevetett szepIürtĦ nympha Kalypso.
Es lecirogatvan kezivel monda neki vissza:
.Vaimi negedes vagy. nem kepes himzeni semmit.
Hogy ma is illyen gondolatok iuthatnak eszedbe!
Tudia tehat meg Iöld. az egeknek boltia Ielette.
Styxnek alazuhogo vize. a melly legszigoruabb
Es legrettenetesb szent eske az egi karoknak.
Hogy nem iranyozvak elenyesztesedre tanacsim;
SĘt ollyant akarok neked es ugy erezek. a mint
Szüksegben magam is Iognek cselekedni iavamra.
Mert en szinte tudok meltanyosan erzeni; s epen
57
Nem vas. sĘt inkabb könyörĦlĘ bennem is a sziv.¨
Igy szolvan vezetett istennĘ nympha Kalypso
Egyszeriben; követe amaz Ętet nyomdokin. A mint
FerIiu s IstennĘ Ienyes barlangba iövenek.
ElsĘ a tronon Ioglalt helyet. honnan elĘbbed
ArgosölĘ Ielkelt; kinek ennie s innia mindent
BĘven adott ollyant a nympha. mit emberek esznek:
Ez pedig ott települt szemben le Odysseus urral.
Es neki ambrosiat tettek körhölgyei s nektart.
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Vegre pedig. miutan töltöztenek etel itallal.
Rakezdette megint szepIürtĦ nympha Kalypso:
.LaertesIi. Zeüs csemeteie. eszelyes Odysseus.
Hat csakugyan haladektalanul el akarsz-e te immar
Menni hazadba? Kivanom. legy utaidba szerencses!
Amde ha tudnad. mennyi baiak sokasaga között sors
Atverekedned elĘbb. mignem honnodba mehettel;
Itt maradando velem ezen lakot Ęrzeni Iognad
S halhatlan lennel. barmennyire latni sovargod
Asszonyodat. ki utan mindennap verzeni latlak.
Es bizony en magamat nem tartom nala roszabbnak
Sem termetre sem arcra: mivel merkĘzni halando
Nembernek nem is epen iaria meg isteni lenynyel.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Aldott istennĘ. ne nehezteli ram meg! Igen iol
Erezem azt magam is. hogy nalad Penelope mind
Arcaiban gyarlobb. mint nagysagara csekelyebb;
Mert az halando. mig te örökke meg nem öregszel:
Mindazonaltal igy is szĦlĘIöldemre sovargok
Jutni. s ama boldog napomat valahara megerni.
Ha pedig ellenem all a tengeren uira egy isten.
Türni Iogom. buedzve leven mar keblem elegge.
Oh maig is sok volt küzdelmem. sok baiam es bum
Tengereken s harcokban; ez is hadd iĘiön utanok!¨
Szolott; a nap elalkonyodek es raia setet lĘn.
Ekkoron a gyönyörĦ barlang reitelyibe menven.
Ottan idĘztenek. elmulatozva szerelmesen együtt.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Köntöst es kacaganyt öltött sietĘleg Odysseus;
Tünder ellenben nagy Iatylat szep patyolatbol
Vett. veknyat s gyönyörĦt. es agyekat arany övvel
Szegve körĦl. azutan partat illeszte Ieiere.
Igy kezdett utat keszitni Odysseus urnak.
Egy nagy markolatos Ieiszet szolgala kezebe.
Mindket oldalrol köszörültet. mellyben olaiIa
Csinos nyel vala. mindenkep alkalmatos eszköz;
E melle ada sima gyalut: s kivezette legottan
A mesgyere. holott hosszu Iak alltak a parton.
Egerek es iegenyek. es egmagas erdei Ienyvek.
58
Regen aszuk. a szĘke habon vele könnyen uszandok.
A mint megmutata hol vannak legmagasabb Iak.
Ismet visszaeredt szepIürtü Kalypso lakaba.
Az meg Iakat vagdala; es munkaia hamar ment;
Husz szalig döntött le. kiacsolgatta rezevel.
Meggyalula tudomanyosan es Ielvette szabalyra.
Addig Iurukat iött szepliaiu nympha Kalypso
Hozva; kiIurta gerendait velek. összeereszte
Gondosan. es szeg s kapcsokkal iol egybecsatolta.
A millyen szeles Ieneket hagy malhahaiokat
EpitĘ ember. ki magat iol erti szakaban;
Ollyan szelessegü naszadot gyarta Odysseus.
Bordakat bele összesürĦzött nagy cölöpökböl
Alkota. hosszu hasabokkal beIeiezve Iölülröl;
Arbocot is rögtönze. reaia vitorlarudat tett;
Maid kormanyt galyabita megint. hogy iranyzani legyen;
S IĦznyesedekekkel tatarozta köröskörül arviz
Ellen vedszerekül. s meghinte soknemü gyommal.
Fatyolokat hozvan ezalatt szepIürtü Kalypso
Neki vitorlaul. ezt is meghagyta tudosan.
Ekkor alatsagot. meg öreg kötelet teve. s labat.
Maid leemeltyĦze a sik tengerre naszadat.
Negy nap alatt be lett az egesz gyarmunka Ieiezve.
Ötödiken szigetebĘl elküldötte Kalypso.
Illatos öltönyt adva rea s megmosva elĘször;
A naszadba pedig ket. tömlĘt helyze. piros bort
Adva egyikben. egyik nagyban vizet; es az iszakban
Eteleket meg kellemetes csemegeket is untig.
Erre szelid es langy szellĘt keltett Iel utara.
Vigan ereszti tehat lobogoiat szelnek Odysseus.
S mar ottIent ülven mesterleg iranyza: nem is szallt
Kormanyon virrasztonak pillaira szender.
A heteveny s kesĘn nyugvo ökreszre Iigyelmes
Nezteben. s medvere. szekernek hittra egyebkent.
Melly ugyanott Iorog es Oriont nezi közelröl.
Csak maga nem Iürdven hullamiban okeanosnak.
Mert meghagyta igen szepIürtĦ nympha Kalypso.
Ezt hogy Iolytonosan balkezre marasztva evezzen.
Tizenhet nap uszott immar a tengeri sikon:
Tizennyolcadikon Ieltüntek messze homalyban
A phaeak orszagbeli legközelebbi hegyormok;
Ugy tetszettek elĘtte. mikent sik tengeren egy paizs.
Aethiopoktol visszaiövet meglatta Poseidon
A solym ormokrol Ęt messzire küzdeni. a mint
Tengeren uszkalt; es meg Iorrobb bosszura gyulvan.
Megcsovalva Ieiet ekkent mondotta magaban:
.Heka. tanacsot masoltak menny isteni addig
Ime OdysseusrĘl. mig iarok az Aethiopoknal!
A phaeak Iöldhöz közelit mar. hol IelidĦlend
59
Nagy küzdelmeiböl. mellyek nyomoritani szoktak;
Nemi baiakkal azonban igy is iollaktatom Ęt meg!¨
Szolvan a ragadott villaval Iellegeket vont
Össze legott. Ieluszitott tengert s minden üvöltĘ
Szelveszeket. beborita homalyos Iellegivel mind
Földet mind tengert: komor eiszaka dölt le az egböl.
Es euros. notos es zephyros lezudula Ienesen.
S legderüzĘ boreas. melly nagy hullamokat üldöz.
Most elhaltak Odysseus urnak terdei s szive.
S Ielsohaitva imigy mondotta levente magaban:
.Haih boldogtalan en. mi leend elvegre belĘlem!
Tartok tĘle. az istennĘ mondasa igaz volt.
A ki szerint. mielĘtt szeretett Iöldemre vetĘdnem.
Faidalom a reszem; mi be kezd mar telni valoban!
Millyen Iellegeket boruzott a szeles egekre
Zeus. mint verte Iel a tengert! Im utamba tolulnak
A szilai arviharok! Most. ah most vegem örökre!
Haromszor negyszer boldog Danaok. kik elestek
Troia alatt. Atreus ikerenek kedvire iarvan!
Haih bar en is azutt lelhettem volna halalom
Aznap. hogy legtöbb rez dardat suita Ieiemre
Troia viteze. Akhilleusnek holt teste köreben!
Ugy az akhiv egyetem temetest s emleket adandott;
Most pedig illy nyomoru harcban megromlani sorsom!¨
Igy szolot iszonyu nagy hullam lökte Iölül meg.
Szörnyen neki rohanva; s körülpödrötte naszadat.
Messzire hult ki haioiabol igen. es kiszalaszta
A kormanyt kezibĘl; a Iorgo szelveszek adaz
Merge az arbocIat elroppantotta derekon.
Messzire hullott a tengerbe vitorla rudastul.
ė lemerülve maradt huzamost a vizben. ele sem
Birt verekedni legott hullamok nagy rohamatol.
Megterhelve leven a tünder adta mezekkel.
Vegre midĘn Ielesett. kiköpe szaiabol izeben
A keserĦ art. melly patakonkent csorga Ieieröl.
Nem Ielede el azonban. bar leveretve. naszadat.
Amde utana rugaszkodvan elIogta; s leülven
A közepere; szerencsesen menekĦle halaltol.
Ezt pedig a zailo hullamok idestova hanytak.
Mint viszen eiszaki szel Ęszkor sürün összegomolygott
Korokat. Iel ala haitvan a rona mezĘben;
Ugy ragadak ezt a szelveszek emerre amarra.
Egyszer ugyan notos adta Iel azt boreasnak üzĘbe.
Masszor meg zephyros mergenek haitani euros.
Seiditven Ętet Kadmos kegyes Ino leanya.
Leukothea. ki halando volt es szozatos egykor.
Most pedig a halas örvenyben lakik isteni ranggal;
VergĘdeseiben megszanta levente Odysseust.
Es kimerülven buvarnak kepeben az aradt
60
Tengerböl. Ieltünt a csorba naszadra s beszelett:
.Jambor. mert haragudt razIöldi Posoidon ur isten
Annyira meg rad. hogy bosszuiban ennyire verdes?
El nem veszthet azonban. akarmint tör Ieied ellen.
Igy cselekediel. a mint van nem eszelytelen ember:
Vesd le ielen mezedet. naszadodat a szelek altal
Hagyd hurcolni; hanem kezeiddel szorgosan uszszal
Phaeak Iöldnek. ahol sorsod menekülni veszelytöl.
Imhol ez a Iatyol. terieszszed az isteni kendĘt
Melled ala. s nincs lelkednek mit Ielnie többe.
Vegre pedig. miutan kezed a zöld partot eleri.
Öltsd le magadrol s vesd a tenger nedvibe vissza.
Messzire a IöldtĘl. arcaddal amarra tekintven.¨
Igy szolvan kendĘt ada neki az isteni tünder;
S ismet visszamerült a zailo tenger ölebe.
Buvar kepeben. s beIede a haborus arviz.
TĦnĘdött azutan nagysagos bainok Odysseus.
S Ielsohaitva imigy mondotta levente magaban:
.Jai nekem. netalan valamellyik mennyei boldog
Ui cseleket szĘiön. lekeletven engemet innen!
Nem Iogadom szavait. mert messzire lattam azon Iöld
Szeleit iment. melly menedekem volna szerinte.
Azt teszem inkabb. ezt sokkal helyesebbnek itelem:
Mig kapcsolva leend egymasba naszadomon a Ia.
Addig raita ülök s bekevel szenvedem a bait;
Ha pedig a hullam szetverte hasabiait. akkor
Uszni Iogok: miutan okosabb mi sem ötlik eszembe.¨
Meddig az itt ezeken tĦnĘdött volna magaban.
Addig szörnyü habot tornyozva reaia Poseidon.
Roppantat s homorut. meglökte hatalmasan azzal.
Mint az erĘs Iuvatag nekiesven polyvahalomnak.
A szaraz gyülevenyt szanaszet haigalia helyeböl:
Ugy haigalta el a szalIakat szerte. Odysseus
Felkapa egyre. s mikent paripaian ülve lovaglott;
Nympha Kalypso adta mezet levetette magarol.
Aztan melle ala illesztven a csuda kendĘt.
Elteriesztett ket kezivel lebukott vala gyorsan
A tengerre. uszandolag. Meglatta Poseidon.
Es csovalva Ieiet imigy mondotta magaban:
.Igy Ianyalogi immar ide es tova e viharok közt.
Mignem az istenek atyianak kedvencihez erhetsz;
Bar igy sem panaszolsz gondolnam baihiba ellen.¨
Ekkepen szolvan megkorbacsolta serenyes
Meneit; es Aegaebe Iutott. hol dicslaka Ienylik.
Zeusnek lanya pedig mast gondolt. Pallas Athene:
Mert a többi szeleknek utat lekötözve. azoknak
Telies csillapodast es nyugtot rendele; ertök
Gyors boreast költött csak Iel. megtörni elĘtte
A habokat; mignem nyaias seregebe vegyülhet
6
Revesz nemzetnek baimentesen elves Odysseus.
Igy bolygvan ket eit es ket napot a zuhogo hab
Torlaszain. gyakran vele közeliteni veget.
Vegre midĘn harmadszor eredt szepüstökü hainal.
Ekkor elüllepedett a szelvihar es beköszöntött
A szelcsend: mire Ę lakIöldet seite közelröl.
Szetnezven sĦrĦn a mint egy hab Ielemelte.
Milly örömest latiak a iambor magzatok edes
Atyiokat eletben. ki nehez nyavalyaba sokaig
Fetrengett. miutan megszalla Ętet egy ördöng
Merge. hanem kegyesen Ielüdite baibol

az isten:
Olly örömest szemlelte az erdĘt s partot Odysseus.
Es igyekezve uszott. labat szarazra tehetni.
Hogy pedig annyira volt. Ienszo a mennyire szolgal.
Tompa morai tamadta Iület meg az ottküni Ioktol;
Mert magasan bĘgĘ hullam ordita Iel a part
Szirtiainal. s könnyĦ taitekkal raizola mindent.
Rev ugyanis nem volt. se haiotanya szelveszek ellen.
De Iokok ötlöttek ki. magas kövek es kopasz ormok.
Most elhaltak Odysseus urnak terdei s szive.
S Ielsohaitva imigy mondotta levente magaban:
.Haih. miutan partot veletlenül engede latnom
Zeus atya. s ennyi vizet szeldestem utana keresztül.
Nincs semmerre kihago a legszinü halasrol!
Mert kivül eles orom meredez. körülötte pedig bĘsz
Hullam haborog. es tar szikla sudamlik az egre;
Part közeleben mely a viz; mellyet lehetetlen
Meglabalni halandonak s kihatolni veszelyböl:
Hogy kimenĘt netalan megkapvan szikla Ialahoz
Üssön az aradalom s hiusulion minden igyekves!
Hogyha viszontag odebb uszom. valahol menedekes
Partot avagy revet keresendĘ; lelkem igen tart
TĘle. nehogy valamelly Ieltamadt szelvihar altal
Uira beebb hurcoltassam s keserübben epediek.
Vagy meg tengerböl cetszörnyet eresztene könnyen
Ram. millyent Amphitrite sokat apol. egy ördöng;
Mert tudom en. mi Ielette boszus eltemre Poseidon!¨
Meddig ez illyeneken tĦnĘdött volna magaban.
Addig egy ektelen ar a tengerparthoz emelte:
Itten bĘre zuzott es csontai törtenek össze.
Hogyha szivebe eszelyt nem adott vala kekszem Athene:
ė nekilodulvan kikapott a szirtra kezevel.
S ott csüggött dideregve mig a szilai aradat elment.
Ekkor imigy szabadult; de ragadta meg Ętet apalyra
Tertekor a hullam. es messze bedobta viszontag
Sik tengerre. Mikent polypusnak. mellyet erĘvel
Huznak ele odvabol. sok kövecsek tapadoznak
A vapaira: ugy szagatta meresz keziröl le
Szirt neki a bĘrt; es beIala melyebe az örveny.
62
A boldogtalan itten idĘnek elĘtte veszendett.
Hogyha eszelyt nem adott vala neki Athene: kiküzdven
A hullamok alul. mellyek partokra nyomultak.
Felreuszott. kemlelve. hahogy valahol menedekes
Partot avagy revet pillanta vizsga szemevel.
Vegre midĘn eluszott egy szepcsorgasu pataknak
Torkolatahoz. hol legiobb helyt gondola lenni.
Immar sziklatlant. menedeket szelvihar ellen.
Es erezte Iolyasat. igy esdekle imaban:
.Hallgass meg. Ielseg. legy barki; könyörgeni terek
Hozzad. Iutva Poseidonnak vesztemre töreset!
Tiszteletes tudnillik az eg halhatlaninal is
FerIi. ki buidosvan hozzaiok Iordul azonkep.
Mint en ariaid es terdednek elebe ielennen.
Ugy legyen. el ne taszits. iennen vedencedet immar!¨
Monda. Az rohamat leülette. s viharzani megszünt;
Szelcsendet szerzett szemközt neki. s torkolatanal
Megmentette. Ki mindket terdet es deli kariat
Le s meghorgaszta; mert a vizek összegyalaztak.
FelpöIIedt minden tetemeben. tenger özönlött
Orran es szaian; ott Iekvek szotalan es lelk
Nelkül alelva. erĘs bagyadsag altal igaztan.
Vegre midĘn lelket vön utobb s eszmelete megtert.
Ekkor az istennĘ Iatylat lekötözve magarol
A tengerbe Iuto viznek medrebe haiita;
Mellyet nagy hullam ragadott tova. s Ino kezebe
Vette. Odysseus elterven a csörge pataktol.
Földet csokolvan a lagy szittyora hanyatlott;
S Ielsohaitva imigy mondotta levente magaban:
.Jai hova Iorduliak! mi leend elvegre belĘlem!
Mert ha ez er mellett Iognek meghalni az eiiel.
Tartok töle nehogy csipĘs der es buia harmat
Megvegyen engemet illy legyalazott allapotomban.
Reggel hĦs levegĘ szokvan parolni Iolyobol.
Ha pedig a halom es erdĘ sĦrĦibe hagva
Egy bokor aliaban. Iagytol es Iaradalomtol
Hagyva. szemet hunynek s melyen meglepne az alom;
Felelmes. nehogy a bestyeknek koncaul essem!¨
Imigy tĦnĘdven ezt leghelyesebbnek itelte:
Ment Iel az erdĘhöz. mellyet közeleben az ernek
Lelt egy nyilt magason; s megszallott kettes. együnnen
Sariadt. egy szelidebb es egy vad olaiIa bokorban.
Raitok sem nedves Iuvatag nem ront be kivülröl.
Sem tul nem törhet nyilazo sugarival a nap.
Sem zapor leve nem verhetne keresztülök: ollyan
SĦrĦen bonyolodtanak egybe. Ezeknek alaia
Butt be Odysseus. es szeles hosszu Ieket agyalt
Ket kezivel; mert annyi haraszt volt szorva körötte.
Hogy ket harom IerIiut is megvedhete teli
63
Förgeteg ellen. akarmi nagyon csikorogva dühöngne.
Mit szemlelve örült nagysagos bainok Odysseus;
Es közepere Ieküdt. s levelest torlaszta hegyebe.
Mint a parlagokon hamvakba takaria be üszket
Ollyan IerIi. kinek szomszedai nincsenek. a kis
Tüzmagot ĘrzendĘ. netalan masokra szorulion:
Igy takara be magat levelessel Odysseus. Es most
Almot hinte szemere Athene. hogy egyben elĦzze
CsüggesztĘ baiait. mihelyest pillaira hullott.
64
HATODIK ÉNEK.
Nausikaa haiadon Skheriaba vezerli Odysseust.
Igy Ieküdött ottan nagysagos bainok Odysseus.
Almai s bagyatol megigaztan. Azonban Athene
A Phaeakoknak IĘ varosa s nepeihez ment.
Kik Hypereianak laktak tersegeit egykor
Kyklops orszag es dalias polgarai mellett.
Kik sanyarak azokat. nalok hatalomra különbek.
Innen Ielkerekitven atvezete Skheriaba
Hires Nausithoos. külön a mives emberi nemtöl;
S a varost környülIalaza. epĦleteket tett.
Templomokat rakatott. s a Iöldet köztök eloszta.
De megadozvan ez Hades birodalmiba szallt mar.
Orszagolt pedig Alkinoos bölcs Ieidelem ekkor.
Ennek ment uri hazahoz most kekszem Athene.
Bainok Odysseusnek megutat keszitni honaba.
A mesterkelt eipalotaba eredt vala. mellyben
Mind termet mind arculatat istennel egyenlĘ
Nausikaa halt. szĦz haiadonia nagy Alkinoosnak;
Vele pedig ket. a kharitek szepsegivel aldott
Körhölgy ketIelül a becsukott aito küszöbenel.
Lagy szelletke gyanant besuhanvan eiteremebe.
FĘie Ielett allt meg. s ekkent mondotta le hozza
A nugyhirü haios Dymas edes lanya szakasztott
Kepeben. ki is egykoru volt es szellemü vele;
Ennek kepeben szolt hozza kekszem Athene:
.Nausikaa. hogy szültenek illy tunyanak anyadek?
Draga ruhazataid mind elszennyezve halomban;
Naszod napia pedig közelit. mikor ekeset illik
Venni magadra is a nasznepnek is ollyakat adnod.
Mert ezek altal kap io hirre az emberek aikan
A mi nevünk. hogy örül szĦleink lelke reaia.
Jersze azert meniünk reggel mocsolyara; segelyül.
Hogy mentül hamarabb atessel raita. követni
Kivanlak magam is. Mert nem vagy mar te sokaig
Illy haiadon. miutan seregestül hĘslenek a hon
Legnemesebbei. kikhez tartozik a te csaladod.
Csak Iolyamodial hainalban Ielseges atyadhoz.
Gyors szekeret s öszvert rendelne kegyelmesen. a melly
Fatylakat es öveket s a többi draga ruhakat
Hozza utanunk. SĘt neked is iobb iĘnöd ezekkel.
Mint gyalogul. mert a mocsolyak tavolka Ieküsznek.¨
Igy szolvan eleredt istennĘ kekszem Athene
Boldog olympra. hol a halhatlanok isteni szeket
Hiszszük örökleni. nem rengetve szelek vagy elazva
65
Zaporok altal. vagy behavazva; de Iolytonosan vig
FelhĘtlensegnek nyugtatia derĦie s verĘIeny.
Itt vigadoznak az egi karok halhatlan örömben.
A lanynyal vegezte utan ide ment Iel Athene.
Szeptronu hainal mindiarast eliöve. s Iatylas
Nausikaat Ielserkente. Nem gyĘzte csudalni
Almait ez. s a termeken at hirt tenni elindult
Atyia meg anyianak; kiket ottan idĘzve talala.
Kandallonal ült szorgalmas nĘivel anyia.
Tengeri biborokat pörgetven orsain; atyiat
Ellenben kimenĘbe talalta elĘl küszöböknel
A gyĦlesbe. hova nemes orszagrendei hittak.
Szolitotta legott atyiat közelebe sietven:
.Kedves atyam. nem rendelnel szamomra ki egy nagy
Es kerekes szekeret. velem mocsolyara emelni
A sok draga ruhat. mellyek szennyezve halomban?
Mert illik neked is bizonyara magadnak. az orszag
Rendei közt IĘnek. tisztaban iarni gyülesbe;
Aztan öt Iiaid vannak neked a palotaban.
Kiknek ketteie nĘs. harmok meg nĘtelen: am Ęk
Uidonan ui mosatu mezet öltve kivannak örökke
Tancra eredni; mi a haznal valamennyi nekem bai.¨
Monda. Pirult ugyanis maga naszt emliteni edes
Atyia elĘtt; ki azonban elertven monda viszontag:
.Öszvert sem mast sem sainalok tĘled. oh lanyom;
Meni. a hazi cseled maid keszit neked ezennel
Gyors szekeret. magasat s ellatvat celszerü kassal.¨
Monda. s parancsot adott; aprodai szot Iogadanak.
ėk hat a szekeret szĦz Nausikaanak alaia
Igy elkeszitven. beleIogtak gyorsan az öszvert.
A haiadon pedig ottbenröl sok draga ruhait
Addig elĘhordvan Ielrakta reaia; szerelmes
Anyia meg eteleket helyezett szamara szatyorban.
Mindennemüeket. s a bortömlĘbe izes bort
Töltött; (itt a lany Ieltermett kesz szekerere;)
Vegre arany köcsögöt nyuitott neki hig olaiokkal.
Hogy kenekedhessek maga es körhölgyei vele.
Itt ostort Iogvan es Ienyes gyeplüket. egyben
Megcsapkodta; sereny öszverei elkocoganak.
Imigy ügettek azok. viven a szennyeset es lanyt;
Nemcsak. minthogy együtt mentek körhölgyei vele.
Kik miutan a csörge patak közelebe iutottak.
Ahol örök mocsolyak leteznek. szüntelen ömlĘ
Es kicsapo vizzel. melly eltisztitana barmi
Szennyeket: itt öszvereiket nem kesve kiIogvan
Elterelek edes IĦvet ropogatni az ernek
Horgas melleken. Aztan leszedek szekerökröl
A mezet önkezüleg. s meghordvan barna vizekkel
A mely arokban szaporan vetekedve tapostak.
66
Vegre midĘn mindent tisztava mostanak. egyben
Elteregettek a tenger parkanya Ielett. hol
Legtisztabbra nyala kövecset partianak az arviz.
Megmosdvan s kenekedven ennekutana olaiial.
Csörge patak szelen mindnyaian ebedhez ülenek.
Varva. verĘIenyen mig megszikkadna ruhaiok.
Hogy pedig etellel töltöztek hölgyei. s Ę is.
Fatylaikat leteven. lapdast iatszottak enyelgve.
Közbe Ieherölü Nausikaa dalt kezde közöttök.
Millyen ivörvendĘ szĦz Artemis a hegyek orman.
Taygetos ormain es Erymanthos rengetegeben
Szarvasok es vadkan gyors Ħzesebe szerelmes;
Es vele a nymphak. Zeus parlagi lanyai vigan
Mennek elĘre; s örül Latonak lelke. midĘn egy
Feiiel s homlokkal tünven követĘi között Iel
Könnyen elismerszik. noha szep valamennyi körötte:
Ugy tetszett a szĦz haiadon körhölgyeiböl ki.
Maid hogy Nausikaa haza volt elvegre menendĘ.
BeIogvan öszvert s ruhanemüit összecsinalvan;
Itt egyebet gondolt istennĘ kekszem Athene.
Hogy Ielocsodnek es latna meg Odysseus a lanyt.
A ki az orszagos varosba vezesse magaval.
Egy körhölgye Iele haitvan a iatszi kiralyne
Laptaiat. elveti; az er örvenyibe pottyant.
Hosszu sikoltas lett: Ielocsodek bainok Odysseus
Raia; Ielülven tĦnĘdött es szola magaban:
.Jai nekem. mi halandoknak Iöldere iutottam?
Nem iambortalanok. vadak Ęk es iogtapodok-e.
Vagy vendegszeretĘk es ismerik Ęk is az istent?
Mintha leanyzo nymphaknak larmai ütöttek
Volna meg. a kik hegysegek szellĘsein. avvagy
Csörgetegek Iorrasainal es parlagon elnek!
Vagy hat szozatos emberi nep közelebe iutottam?
Hadd iarok csak vegire es hadd latok utana.¨
Szolvan bokrok alul kibuvek nagysagos Odysseus;
S a sürü erdĘböl leszakasztvan uri kezevel
Egy leveles lombot. bekendeni vele szemermet.
HĘs ereieben bizva haladt. mint berci oroszlan.
Melly megyen azottan Iazottan. ket szeme egven
Csak belül; es ökrök. iuhok avvagy szarvasok ellen
Tart egyenest. hova ehhorpasztott gyomra vezerli.
Megkiserteni barmilly nepes pusztai csardat:
Igy vala most a szĦzek elĘtt nagysagos Odysseus
MegielenendĘ. bar csupaszan; mert sorsa parancsolt.
Isszonyu volt nekik. eltorzitvan arcait a hab.
Szetrezzentenek a partszeleken erre amarra.
Csak maga Alkinoos szüze allott; merthogy Athene
Neki merenyt ada s borzalmat elvette sziveböl.
Ott allt varva rea. Habozott ellenben Odysseus.
67
Terdeinel Iogvast könyörögiön-e a haiadonnak.
Vagy csak amugy tavol Iolyamodiek szende beszeddel
Hozza. adna ruhat testere s mutatna ki varost.
Illyen tĦnĘdesi között legiobbnak itelte.
Tavolrol esedezni hizelgĘ szoval elĘtte.
Terdeinel Iogvast netalan megbantsa szemelyet.
Szolitotta tehat hizelegve s eszelyesen Ętet:
.Asszonyom. esdeklek. mi vagy? istenseg-e. vagy ember?
Am ha egy olly isten. mint kik menny szekein ülnek.
Ugy en Artemis egi Zeüs lanyahoz alakban
S nagyszerü termetben meg legközelebbnek itellek.
Ha pedig ollyan leny valamint a többi halando.
Ugy haromszor boldog atyad es edes anyad. mint
Haromszor testvereid is! bizonyara gyönyörrel
Telnek el erzekeny sziveik mindenha Ieletted.
Hogyha viragiokat a tanckörbe vegyülnie latnak.
Minden masok elĘtt kitünĘleg boldog azonban.
A ki kelengyevel learazva lakaba viendhet!
En legalabb soha sem lattam meg Iöldiben illyest.
Sem IerIit sem lanyt s igazan bamulva csudallak!
Csak Delos szigeten szemleltem haidan Apollon
Oltaranal illy egy karcsu palmaIa zsenget:
Mert ott is megIordultam. sok IerIi követven
Engem azon iaratban. melly vesztemre leendett:
Azt szemlelve is igy meg voltam igezve; mierthogy
Meg soha sem zsendült IöldbĘl ollyan Ia. mikepen
Raitad bamulok elbĦvölve s Iogodva. Ielettebb
Felven terdedet illetnem. noha Iaidalom üldöz.
Tegnap huszadikan menekedtem szĘke halasrol;
Addig szüntelenül hordott hab s Iergeteges szel
Ogygia szigeteröl; s most ide haita egy ördöng.
Hogy meg itt is evĘdiem! mert nem gondolom addig
MegszĦnendĘnek. mig sok mas bait nem ad itten.
De legy. asszonyom. irgalmas; kihez annyi veszelyböl
ElsĘhöz törtent iarulnom! massal egyebkent
Sem vagyok ismeretes tömegeben az itteni nepnek.
Jersze. mutass varost es adi ram nemi darocot.
Ha valamelly Ioszlanyt hoztal parlagra magaddal.
Es neked adion az eg mindent. mit hĘ szived ohait.
Feriet is es hazat. s aldion meg boldog egyesseg
Kincsevel! Mert iobb s gyönyörübb nem letezik annal.
Mint ha szerelmes egyessegben lakhatnak együtt Ieri
Es Ieleseg. gonosz elleneik buiara. baratik
Vig örömere; hanem legiobban ketteiök erzi.¨
Monda Ieherölü Nausikaa neki valaszul erre:
.Oh idegen. ki koransem latszol eszelytelen es rosz
Embernek; miutan Zeus boldogsagot az egben
Ugy oszt io rosz IerIiunak. mint Ęneki tetszik;
Mar ha read ezt merte. viseld bekevel. Azonban
68
Most. miutan hozzank es orszagunkba vetĘdtel.
Sem viseletben nem lesz szĦköd. sem pedig ollyan
Barmiben is. valamit megesett utas ember ohaithat.
En varost mutatok; s polgarit hadd nevezem meg.
Ebben az orszagban phaeak nep tartia lakasat;
Reszemröl kegyes Alkinoost ismerem atyamul.
Kin az egesz phaeak hatalom s kormany ügye nyugszik.¨
Igy vegezve parancsolt most a szephaiu nĘknek:
.Alliatok. oh hölgyek; hova Iuttok IerIi szemelytöl?
Hat ellenseget gondoltok reileni benne?
Nincs. de nem is leszen olly különös napalatti halando.
A ki csatat hozzon tavolbol a deli phaeak
Nep Iöldere: mivel. kedvelten az egi karoktol.
Elkülönödve lakunk legutolso emberek a sik
Tengereken. kikkel keveredni szokatlan egyeb nep.
Ezt. igen is. valamelly boldogtalan uti kalandok
Hoztak apolnunk; miutan mind mennyei ZeustĘl.
Vandor avagy koldus; s adomanyunk. bar kicsi. szives.
Nossza leanyzosag. adi ennie s innia neki;
S mosdassatok meg. hol szelmenedek van. az erben.¨
Szola; megalltak azok s egymast biztatva marasztak.
Erre beültettek egy szelmenedekre. mikepen
Nausikaa kegyes Alkinoos szĦz lanya parancsolt;
S öltözetül köntöst teven melleie s palastot.
Es az arany köcsögöt neki advan üdvös olaiial.
Mosdani sürgöltek a szepcsorgasu patakban.
Szolott ekkoron a nĘkhöz nagysagos Odysseus:
.Allnatok. körhölgyek. odebb. mignem leIürödtem
A sos taitekot vallamrol. s üdvös olaiial
Megkenekedtem. mit regen nelkĦlöze testem.
En veletek szemközt megIürdeni nem Iogok; illyen
Szephaiu lanyok elĘtt atallnek allni mezetlen.¨
Szola; odebb alltak. s elmondak Nausikaanak.
Mosta tehat vizzel testeröl bainok Odysseus
A savanyat. melly hat s szeles vallara tapadt Iel;
Es a taitekot kikiöblöngette haiabol.
Vegre midĘn megmosta magat s kenetezte olaiial.
S a lany adta ruhazatokat Ielvette magara;
Ekkor Athene. Zeüs kekszem csemeteie. nagyobba
Tette s derekebbe Ęt szemre; s iacinttal egyenlĘ
Kondor Iürtöt ereszte halantekara Ieieröl.
Mint ha ezüst szobrot Iuttat meg aranynyal az ötvös
FerIiu. kit vagy Hephaestos vagy Pallas Athene
Oktata mĦveszetre. s remek munkakat erenyez:
Ugy hintette kecset ennek vallara. Ieiere.
A ki különvalvan tenger parkanya Ielett ült
Most le. kecs es baiial csillogva. Vigyazta szemevel
A haiadon. s körhölgyeihez mondotta esennen:
.Halliatok csak. egyet szolnek. oh IeherkebelĦ nĘk!
69
Nem minden mennyben lakozo halhatlanok ellen
Jött am a deli phaeakok honnaba ez ember:
Mert szemeimben elĘbb kellemtelen arculatu volt.
Most pedig ollyan. akar egy boldog mennyei Ielseg.
Bar illyen IerIit hihatnek en is uramnak
E Iöldön. vagy imez meg akarna maradni közöttünk!
De nosza. oh lanysag. adi ennie s innia neki.¨
Igy mondonak igen gyorsan Iogadanak azok szot;
S ennie innia tettenek a deli IerIinak egyben.
Vaimi esennen evett es itt nagysagos Odysseus
Most. miutan ehen kellett nyomorognia hosszan!
Erre Ieherölü Nausikaa mast gondola: össze
TĦrven a mezeket csinos szekerere rakatta;
Es beIogatvan öszvereit maga szinte Ielült volt.
Szolitotta meg itt es szorgalmazta Odysseust:
.Jer mar. vendeg. a varosba; hogy edes atyamnak
Hazahoz vigyelek. hol az orszag legderekabbik
Rendeit es karait mind Ielgyülekezve talalod.
Csakhogy imigy cselekedi. maskent sem eszelytelen ember:
Mig a rona mezĘn es mivelt telken utaznank.
Addig nembereimmel együtt ier gyorsan elĘre
A szeker es öszverek utan; maid en vezetendek.
Ha pedig. a varost közel erĘk. mellyet emelt Ial
Fut körül. es mindket reszröl szep revei vannak
Keskeny beuttal. s utcat kepezve haiosor
Alldogal. ön szallasa leven mindöknek egyenkent.
Itt van az orszag tere Poseidon temploma mellett.
Feitett es Iaragott kövezettel sorra kirakva;
Itten ügyelnek barna haiok szerszamira. gyartnak
Tarcsot alattsagot. hantnak s bardolnak evedzĘt.
Mert a phaeaknak nincs gondia tegezre. sem iira;
Amde vitorlak. arbocok es evezĘkre s haiokra
Büszke Iai. altalhait a tenger szĘke mezĘien.
E nepnek kerülöm susogasat. hogy valamellyik
Meg ne gyalazzon; igen rosz nemelly varosi ember.
Összetalalkozvan könnyen szolhatna egy alias:
.Mar ki ez a magas es szep IerIiu Nausikaanak
Nyomdokiban? hol vette? bizony meg Ierie lesz egyszer!
Vagy tan a iövevenyt valamellyik messze haiorol -
Mert közel orszag nincs - tetszik neki Iognia partul;
Vagy pedig a mennyböl kertek le imai egy edes
Istent. a ki Ęve legyen mindenha. Ugyancsak
Szepen tenne bizony. ha közenk mashonnan idezne
Feriet! Igaz. neki e phaeak nep teliesen alias
Mar. mellynek pedig annyia es a legiava hĘsli.`
Igy szolnanak ezek; mi nekem Iaidalmasan esnek.
Mert meg arra is. a ki ezül mer tenni. haragszom;
A ki szerelmetes atyia vagy anyianak hire nelkül
FerIiuval szot valt mielĘtt naszünnepe megvolt.
70
Igy tegy hat. idegen. ha ugyan Ielseges atyamtol
MentülelĘbb meg akarsz innen küldetni hazadba.
Pallas Athenenek szent nyarligetere talalunk
Utunkban. hol kutIorras. körülötte mezĘvel;
Itten diszlik atyam kerteszete s parlagi telke.
Annyira varostol. Ienszo a mennyire szolgal:
Itt te megallapodol s addig vesztegleni Iogsz. mig
Mi a IĘ varosba s atyam hazaba mehettünk.
Hogyha pedig minket haza eretteknek itelhetsz.
Akkoron induli be magad a varosba. s lakarol
Kerdezkediel Alkinoos Ielseges atyamnak.
Könnyen elismerszik. barmelly kis gyermek is elvisz
Raia; mierthogy nincs a phaeak nep tömegeben
Senkinek ollyan haza. hogy erdemes Alkinoosnak
Hazahoz Ioghatna. Ha maid teremünkbe iutottal.
Meni szaporan at a palotan. mig edes anyamhoz
Ersz; Ę a kandallonak langIenyei mellett
Tengeri biborokat csudaszepeket ül eregetve
Oszlophoz dĘlten. munkas szobanĘkkel utana.
Erre vagyon Ielseges atyam disztronia nyugasztva.
Mellyen az ülve borozni szokott. valamint egy ur isten:
Ezt elmellĘzven kezedet nyuitsad ki anyamnak
Terde utan; hogy mentülelĘbb örvendned adassek
A hazateres napianak. barmennyire lakial.
Mert ha szerencsed lesz kegyeit megnyerned anyamnak.
Bizhatol önnönidet meg szemlelhetni. beiutni
Mennyezetes hazadba s köver Iöldere honodnak.¨
Szolvan megcsapkodta legott öszverit az ostor
Fenyes sziiaval. s ott hagytak a vizet egyben.
Igy ügetenek. labaikat iol valtogatolag.
A hölgy ugy haitott. hogy Odysseus es a leanysag
Erhessen vele; ok moddal hasznalta az ostort.
A nap elalkonyodott. s megiöttek Pallas Athene
Nyarligetebe; holott letelepszek bainok Odysseus.
Es mondotta imadkozvan Zeus lanyahoz aika:
.Halld meg imadsagom. Zeus harcos lanya! ielennen
Hallgass meg legalabb. ha maiglan ezernyi vitamban
Meg nem hallgattal. mikor ott haigala Poseidon.
Add. hogy az orszag emberinel reszvetre talaliak!¨
Igy szolott; beveve az imakat Pallas Athene.
De meg nem ielenek neki. mert atalla Ielettebb
Szent nagybatyia
4
miatt: ki levente Odysseus ellen
Mindig igen haragudt. valamig Iöldere kilepett.

4
Poseidon.
7
HETEDIK ÉNEK.
Kellemetes Iogadas Skheria Ieiedelmei altal.
Mig itt igy esdett nagysagos bainok Odysseus.
Addig az öszverek lanynyal varosba iutottak.
Erdemes atyianak tündöklĘ hazahoz erven.
A tornacba megallt; hol lelkes verei gyorsan
Összeteremtek egyĦl egyig Ękörülötte. s kiIogvan
Öszvert. a szep tiszta ruhat Ielszedve behordak.
Ez meg termibe ment. hol epirosi Eurymedusa
Agg szobanĘ tüzet elesztett: kit evicke haioban
Hoztak Epirosnak Iölderöl nehanap altal.
S Alkinoosnak aiandekzak valasztva. mierthogy
Feidelmek vala s istenkent hallgatta az orszag.
Ez volt hĦ daikaia Ieherölü Nausikaanak;
Ez gyuitott tüzet es keszitett esti ebedet.
Most indult meg Odysseus a varosba; homalyos
Köddel vette körĦl az iranta kegyelmes Athene
ėt. nehogy összetalalkozvan valamellyik erelyes
Phaeak vele. belekössön s Iaggassa. ki legyen.
A mint a varosba be volt marmar vegyülendĘ.
Ime elebe került istennĘ kekszem Athene
Egy vödrös haiadon kepeben. Odysseus urnak
Meltosaga legott kerde az elĘtte megallot:
.Nem vinnel engem. szep gyermekem. Alkinoosnak
Hazahoz. a ki ez orszagnak nagylelkü kiralya?
Mert en sok baion altalesett külIöldi halando
Messze vilagbol vettettem hozzatok; azert nem
Ismerek egy lelket sem az orszag nepei közzül.¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Jersze videki apam. a hazat. mellyet ohaitasz.
Megmutatom; hiszen az nincs messzire a mi lakunktol.
Csakhogy halkan iari. maid en kalauz leszek; aztan
Senkire Iel ne tekints. se ne kerdezz senkit utunkban;
Mert idegen IerIit nem igen szivelhet ez a nep.
Es nem lat örömest masunnan iött utasembert.
ėk csak gyarmü haioiokban bizakodva. temerdek
Tengeren atusznak. mi Poseidon aiandoka nalok;
Es bizonyara haioiok. mint szarny s gondolat. olly gyors.¨
Igy szolvan vezetett istennĘ kekszem Athene
Egyszeriben; követe pedig Ętet nyomban az ember.
A hires revesz phaeakok senkie sem volt
SeiditĘie. midĘn haladott a varoson. ovan
ėt az erĘs isten szemeiktĘl; a ki sürĦen
KörnyülIatyoloza köddel. vonzalmas iranta.
Almelkodva tekintgete revre haiokra Odysseus.
72
A hires nemzet piacara. magas kicölöpzött
Hosszu Ialakra. csodas latvanyra az emberi szemnek.
Vegre hogy a Ieiedelmi lakas közelebe iutottak.
Monda legott hozza istennĘ kekszem Athene:
.Ime videki apam. mellyet kimutatni akartal.
A haz; bent lakoman vendegeskedni talalod
Zeus vedenceit. a IĘ rendeket: amde te mit sem
Felve siess be; mierthogy bator IerIiu minden
Dolgaiban nyertesb. ha videkröl hozta is a sors.
A palotaban elĘre magat keresed Iel az urnĘt;
Nekie Arete vezetek neve. s epen azoktol
A szĦlektöl lett. kik nemzek Alkinoost is.
Mert legelĘször Nausithoost nemzette Poseidon
Földrazo. s PeribĘa. magas szepsege nemenek.
LegIiatalbik lanya tekintetes Eurymedonnak.
Kit haidantan ama tulbüszke Gigasok uraltak.
A ki bünös nepet megronta s vele magat is.
Lanyaval pedig összevegyült s nemzette Poseidon
Hires Nausithoost. ki a phaeak nepen uralgott;
Nausithoos meg Rhexenort es Alkinoos hĘst.
ElsĘt magtalanul nyilaza meg ezüstiv Apollon.
Immar Ieriet. egyetlen kedves lanynak az atyiat.
Aretenek. Imezt Ielesegül vette s becsülte
Alkinoos. mint nem tiszteltetik asszonyi allat.
Kit most hazassag kötelez Ieriehez a Iöldön:
Olly igazan tiszteltetik Ę. es annyira van mind
Kedves gyermeki es nagylelkĦ Alkinoos. mind
Nepei kedveben; kik mint egy mennyei istent
Nezik s tisztelik Ęt. mikor a IĘ varoson atmegy.
Es csakugyan nincs is io es kegyes elme hiaval.
Kikhez szive haiol. ha vitakat eloldani szükseg.
Am ha szerencsed lesz megnyerni kegyelmeit ennek.
Bizhatol önnönidet meg szemlelhetni. beiutni
Mennyezetes hazadba s köver Iöldere hazadnak.¨
Igy szolvan eleredt istennĘ kekszem Athene
A sivatag tengerre. kies Skheriat oda hagyva;
Es Marathont erven s a szelestelkü Athenaet.
Hires Erekhtheus hazaban tĦnek el: Odysseus
Ellenben kegyes Alkinooshoz tarta. Megallvan
Sokkep tĦnĘdött. mig az udvar rez küszöbere
Lepett: mert kegyes Alkinoos palotai hasonlon
Tündöklöttenek a nap s hold Ienyevel az egen.
Mert rez Ial huzodott volt el emerre amarra.
A küszöbön kezdven beIele. beszegve zomanccal;
Roppant diszpalotat arany aito szarnyai zartak;
Es az ezüst aitoragaszok rez talpakon alltak.
AitoIellel ezüstbĘl es variuval aranybol.
Ket oldalra ebek Ienylettek ezüstböl aranybol.
Bölcs Hephaestosnak remekeltei. hogy szakadatlan
73
ėrizzek hazat nagylelkĦ Alkinoosnak.
Nem szenvedve halalt. el sem venhedve örökke.
Jobbrol es balrol tronok dĘlenek a Ialhoz.
A küszöbön megkezdve körül; mellyekre tudosan
Himzett szĘnyegek omlottak. kecses asszonyi munkak:
Itten szoktanak a phaeak IĘIĘ urasagok
Ülni. vidam etel s italok közepette napolva.
Csinos polcaikon gyerkĘcek alltak aranybol
Itt meg amott. egĘ Iaklyakkal ket kezeikben.
Eiieli vendegsegeknel szolgalni vilaggal.
Udvari ötven ügyes szolgalo nemberi közzül
Masok sarga buzat Ęrlöttek kezi malomban.
Masok szĘttenek es orsot pörgettenek össze
Ülve. mikent levelek iegenyenek lengeteg agan.
E sürü szĘnyegeken atcsillanik a hig olaicsepp.
Annyira multanak a phaeakok mashoni embert
Tünde haiokkal tul. es annyira szephaiu nĘik
Vasznat himzeni: mert istennĘ kekszem Athene
MĦtudomanynyal is aldta meg es szellemmel is Ęket.
KivĦlötte az udvarnak közel a kapuhoz nagy
Negyszegü kert. minden reszröl racsokkal övezve;
Hol magas elĘIak virulanak rakva gyümölcscsel.
Körte. narancs. Iaitaiarol dicseretes alma.
Es edes Iüge es a zöld terepelyes olaiIak.
E Iaknak soha sem iut tönkre gyümölcse. sem el nem
Fogy telen nyaron. hanem a napnyugati szelnek
Lengedezese egyet zsendit. masat pedig erlel.
Itt körtvely körtvelyre ivett. almara az alma.
A szĘlĘ szĘlĘre. Iügek az elĘbbi Iügekre.
Itt vala termekeny szĘlĘtelek altala hagyva.
Mellynek egyik szelen a nap sugari aszaliak
A Iürtöt. mason szüretelnek. harmadikon meg
Saitolnak; mialatt szemközt ivetlenül allnak
Mas rügyezĘk. masok pedig epen kezdve pirulni.
Vannak alabb az uto sorban mindennemü zöldseg
Es vetemenyagyak. mik diszlenek a kerek even.
Ket Iorrasainak szetacsorog egyike a kert
Minden iranyaban. masik pedig a kapu alian
Beszökik a hazhoz. mellybĘl a honIiak isznak.
Ekkent aldottak meg az istenek Alkinoos hĘst.
Itt allongvan nezegetett nagysagos Odysseus.
Vegre midĘn a nezegetes lelkenek eleg volt.
Atlepett küszöben haladektalan a palotanak.
Ottben lelte az orszagos IĘ rendeket epen
Aldmasozva ügyesz Hermesnek serlegeikkel.
Kit legutolsot tiszteltek nyugalomra menetkor.
A palotan altalsietett nagysagos Odysseus.
Köddel Athenetöl burkolva elĘtte s utana;
Mig Arete kiralynehoz iuta s Alkinooshoz.
74
A mint atkarola Arete terdit Odysseus.
Egyszersmind eloszolt a ködnek Iellege rola.
Mind elnemultak. latvan a IerIiut ottben.
Es almelkodtak; hanem esdett bainok Odysseus:
.Arete. nagysas Rhexenor lanya. kiralyi
Feried terdeihez s tieidhez iarulok. es a
Haz vendegi ele megesettsegemben! Az isten
Tartsa soka mind boldogul. es holtoknak utana
Hagyhassak ertekeiket nepadta cimökkel
Gyermekeikre: csak ennekem rendelietek utat
Draga hazamba. ki verIeleimtöl reg tova küzdök!¨
Ekkep szolva leült tüz melle a kocik ernyedt
Hamvaiban; kiki elnemult a kiralyi teremben.
Csak kesĘbben emelte szavat Iel io Ekheneos.
A ki az orszagnak legidĘsebb embere volt. es
Mind szonoklani bölcs mind sok haidankori dolgot
Tudni. Beszele tehat ez köztök ioakarattal:
.Alkinoos. nincsen renden s hozzad nem is illik.
Hogy vendeged igy a kandallo hamvain üliön!
Ime mindezeket IüggĘben tartia parancsod.
A vendeget azert Ielkeltven tedd az ezüstszeg
Tronra. s parancsoli bort elegyiteni hirnökeiddel
Billikominkba. hogy aldmasozzunk mennykövezĘ Zeus
Tiszteletere. ki iambor utast mindenhova kiser;
SaIarne pedig a maradekbol ennie adion.¨
Alkinoosnak hallvan ezt szentseges egyene.
Kezen Iogva legott Ielkelte hadnagy Odysseust
A porzo hamubol. es Ienyes'tronra ülette.
Laodamas szeplelkü Iiat Ielkeltve helyeröl.
A mellette ülĘt es legkedvesbet elĘtte.
Ekkor arany korsot hordozvan egy szobanember
Kezvizeket töltött az ezüst talcara belĘle;
Maid gyallott asztalt helyezett Ęneki serenyül;
Mellyre szemermes saIarne kenyeret raka. s bĘven
Hordott eteleket. mindenböl szivesen advan.
Etten evett es ittan ivott mar bainok Odysseus.
Szolita ezalatt a hirnököt Alkinoos meg:
.Pontonoos. nosza bort elegyitve kupaba. kinald szet
A hazban. hogy igyunk aldmasul mennykövezĘ Zeus
Tiszteletere. ki iambor utast mindenhova kiser.¨
Monda; Pontonoos mezedes bort elegyitett.
Es elzsengezven közepettök szetpoharazta.
Vegre hogy aldmasoztanak es mig akartak ivanak.
Alkinoos Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Halliunk szot. phaeak orszag kara rendei. tĘlem.
Hadd terieszszem az en szivem sugalmit eletek!
Most töltözve leven menien kiki halni lakaba;
Reggel azonban több aggastyant összehivandok
Megvendegeliük. s örökeletü isteneinknek
75
Kellemes aldozatot mutatandunk. Annakutana
Ertekezünk hazautia IelĘl. hogy Iaidalom es bu
NelkĦl erkezzek mielĘbb haza gondviselesünk
Altal. akarmillyen tavolhoni IerIiu lenne;
Ne is lasson azonközben kart vagy veszedelmet
Mig Iöldere ki nem lepett: ott szenvedi aztan.
Mit neki a vegzet s emberreszkette Fononek
Akkor szabtak elebe. mikor megszülte az anyia.
Hogyha pedig valamelly istenseg iött le az egböl.
Ugy az olympi karoknak egyeb szandekai lesznek.
Mert legalabb azelĘtt nyilvan le-leiöttek az egnek
Boldogi. hogyha dicsĘ szazaddal imadtuk ez orszag
Földen. es ottan telepedtek ebedhez ahol mink.
Vagy ha rideg vandor iött orszagunkba. viszontag
Ezt sem reitek el; miutan ollyan közel allunk
Hozzaiok. valamint kyklops vagy büszke gigas nep.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Alkinoos. maskep gondolkodi; en sem alakban
Sem termeszetben nem azoknak masa vagyok. kik
Mennyben uralkodnak. de minĘ a többi halando.
A kiket e Iöldön legtöbb Iaidalmakon egni
Tudtok. azon boldogtalanokkal vessetek össze!
Vaimi Ieles bairol Iognek szolhatni ezenkül.
Mellyeket isten iovoltabol lattam utamban!
De vacsoralni szabadion. akarmint szivedezĘnek.
Mert a gyĦlöletes potrohnal semmi kutyasabb
Sincs. melly kenytelen is hait emlekezni magarol
Barmi szerencsetlen bus emberi allatot. Ime.
En is banatokat hordok lelkemben; azonban
Ez csak italt etelt követel. s Ieledesbe temetven
Minden elĘbbeni bait. töltözni sovarog erĘvel.
Ti meg hainal eredtevel vegezzetek aztan.
Hogy boldogtalanat haza szallithassatok; ambar
Igy legyalazva vagyok. Iogyion hamar eletem el. csak
Lassam enyeimet. udvaromat. ioszagimat egyszer!¨
Igy szolott; iavalak mindnyaian. s a iövevenynek
Megvitetest szavazanak. azert. hogy helyre beszelett.
Vegre hogy aldmasoztanak es mig akartanak ittak.
Masok eloszlanak kiki ön hazaba Ieküdni:
Bainok Odysseus ellenben maga helyt maradott volt.
Arete s kegyes Alkinoos mellette helyökben
Ülven; a szobanĘk az edenyeket eltakaritak.
Szolni Ieherölü Arete kezdett vala elsĘ;
Mert raismert a takaros köntösre palastra
Egyszeriben. miket Ę remekelt es hölgyei vele:
Szolitvan meg azert monda neki röpke szavakkal:
.Azt akarom tĘled legelĘször hallani. vendeg.
Ki s ki vagy? e csinos öltözetet hol vetted? Ugy-e bar.
Tenger hata Ielett vallod magad imide iöttnek?¨
76
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Sulyos azon küzdelmet eled raizolni. kiralyne.
Folytonosan. mellyet hordoznom az istenek adtak!
Mit közelebb kerdel. megIeitem neked ezuttal.
Ogygia sziget all a tengeren elkülönödve.
Mellyben csalIa Kalypso. Atlas szephaiu lanya
Tartia lakasat. egy rettentĘ isten; azert nem
Közlekedik vele senki. sem isten sem pedig ember.
Csak magamat haitott egyedül boldogtalan utast
Nala egy ördöng. hogy lezuhantott mennyköve altal
A tenger közepen Zeüs eldarabolta haiomat.
Hol baitarsaimek egy labig mind odalettek.
En meg csorba haiom talaiat hamar altalölelve.
Raita kilenc nap uszam: tizediknek Ienytelen eien
Ogygia szigetere vetettek az istenek. ahhol
Szörnyü Kalypso honol; ki lakaba szeretve Iogadvan
Huzamosan kedvelt es apolt. s biztata mindig.
Halhatlanna tesz. nem is enged elaggani többe.
Amde az en szivemet soha sem baiolta szerelme.
Itt het evhosszant veszteglek. sĦrü könyekkel
Aztatvan mezemet. mit ram maga ölte Kalypso.
Vegre midĘn a nyolcadik ev Iordulata megiött.
Ekkoron elsürgölt szigeteböl. vagy Zeüs altal
Hivatvan Iel. avagy maga terven vegre magaba.
Külde pedig rovatos naszadon. soknemüt adva.
Etkeket es borokat. s halhatlan testi ruhakat.
S kellemetes langy szellĘket tamasztva utamra.
Tizenhet napig uszkalam a tengeri sikot:
Tizennyolcadikan Ieltüntek messze homalyban
Orszagtok bercormai. s megvidula szegenynek
Szivem: barha utobb meg sok baion altalesendĘ
Voltam. mellyet ram kekIürtü Poseidon eresztett.
A ki nekem haitvan szelveszeit. utamat alla.
Es IelbĘszite a tendert; el se bocsatott
Nyögve nyögĘt adaz hullama naszadomon engem.
VegĦl ezt elIoszlattak a szelveszek; es en
Uszva szelem a tengerözönt. mig partiaitokhoz
Nem ragadott iszonyu szelIergeteg es zuhogo viz.
Imigy vergĘdĘt hullamhegy erĘtete. roppant
Sziklahoz Ienyegetven suitani s mostoha helyre:
Amde kiküzdven visszauszam; mig csörge patakhoz
Törhettem. mellyütt legiobb es durva kövektöl
Ment helyet iteltem lelhetni. vihartol is ernyĘt.
Es kiesem lelkendezve; s mivel a komor eiiel
Ram Ieketült vala. a Zeüs arasztotta pataktol
Felre. leIekvem bokrok alatt. testemre harasztot
Torlasztvan; hol mely alomba merite az isten.
Itten aludtam aszu levelesbe takartan alazott
Testtel az eiielt es hainalt es a delet altal.
77
A nap alahailott. mikoron Ielereszte az alom.
Most a vizparton seitettem iatszani lanyod
Hölgyeit. es velek ezt a mennyeikkel egyenlĘt;
Es kertem könyörögve: ki nincs io elme hiaval;
Ugy tartotta magat. mint varni aligha lehetne
Mindenik iIiutol. a kik iobbara bohoznak.
ė nekem ennem elegsegest es bort ada innom.
A vizben megmosdata. es ram adta ez öltönyt.
Bar szomoru szivvel. de valot mondottam elĘtted.¨
Erdemes Alkinoos pedig igy szolott neki erre:
.Azt bizony. oh vendeg. nem igen cselekedte derekul
Lanyom. hogy hozzank egyenest be nem hoza teged
Nemberivel. miutan legelĘször is Ęneki esdel.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Felseg. meg ne pirulion ezert nekem a gyönyörĦ lany.
ė körhölgyeivel beparancsolt engem utana
Nyomban; azonba magam nem akartam. Ielve. nehogy ram
Vetven a szemedet lelkedben megharagudial.
Mert a Iöldnek igen gyanusito nepe az ember.¨
Alkinoos pedig igy monda neki valaszul erre:
.Vendeg. nincsen az en kebelemben elannyira könnyen
Felhaborgo sziv; okkal io s moddal akarmi.
SĘt oh barcsak. Zeus atya. Pallas Athene. Apollon.
Olly letedre minĘ vagy s ugy erezve mikent en.
Birni leanyomat es vĘmül hivatni örökke
Helybe maradhatnal! en hazat. birtokot adnek.
Hogyha maradnal önkent; mert akaratlanul. isten
Mentsen. ez orszagon nem erĘtet tartani senki.
Bucsudat ki Iogom. megtudd. allitani holnap
Illyenkorra; midĘn te szelid alomba merülten
Alszol. azok tova szallitnak: hogy vegre megerkezz
Orszagodba. saiat hazadba. vagy ahhova tetszik.
Bar EubĘanal sokkal messzebbre Iekünnek.
Mert legmesszebbnek mondiak ezt. kik Ieleinkböl
Akkor szemleltek. mikor egyszer szög Rhadamanthyst
Tengeren elvittek Tityoshoz latogatoba.
Mar ezek egy nap alatt Iaradsag nelkül eveztek
Volt oda. s meg aznap haza vittek könnyeden Ętet.
De magad is Iogod azt szemeiddel latni. mit ernek
A mi haioink s embereink. hol evedzeni szükseg.¨
Monda; örömre derült nagysagos bainok Odysseus.
Es Ielemelve szavat Iakadott ki kegyelyes imaban:
.Zeus atya. vaiha igereteit reszemre megallna
Alkinoos! neki a buzatermĘ Iöldön örök hir
Lenne az; en pedig eliutnek vegtere hazamba!¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
Ime Ieherölü Arete hölgyekre parancsolt.
Agyat vetni kivĦl az elĘcsarnokba. biborbol
Parnat tenni rea es beszĘnyegzeni szepen.
78
Meg boitos kacaganyt takaroul vetni reaia.
Elsietenek azok kezeikben Iaklyavilaggal.
A mint meghagytak szorgalmasan a csinos agyat.
Bainok Odysseushez közelitven szoltanak intve:
.Meni leIeküdni. oh vendeg. mar megvetve az agyad.¨
Igy mondanak; elĘtte igen kedves vala e szo.
Igy Ieküdött immar nagysagos bainok Odysseus
Kellemes agyan a dörgö csarnoknak alatta.
Alkinoos pedig udvara legbensĘiben alvek.
Hol szamara Ieket s halast szolgaltata nĘie.
79
NYOLCADIK ÉNEK.
Baiversenyre hivak Skheria daliai Odysseust.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Felkelt Alkinoos szentseges egyene az agybol.
Fel Zeus raizata is dulvari Odysseus; aztan
Alkinoos szentseges egyene vezerle az orszag
Terire. melly a gyarmü haiok mellett vala nekik.
Imide erkezven egymas közelebe leültek
A Iaragott köveken: mialatt maga Pallas Athene.
Kepeben kegyes Alkinoos követenek az ekes
Varost megiara. haza egve szerezni Odysseust;
Es közelitve kihezkihez igy Iolytatta beszedet:
.Oh phaeak orszag kara rendei. menietek össze
A gyĦlesbe. hogy ott meghallgassatok ezennel
Egy vendeg szavait. ki iment iött Alkinooshoz
Tenger hata Ielett. kepmasa az egi karoknak!¨
Imigy szolva Ielingerle a kandi csoportot.
Egyszeriben megtelt IelcsĘdült emberi neppel
Ter es minden üles: melly almelkodva csudala
Laertes dalias magvat; kit Pallas Athene
Isteni baiakkal hintett meg valla s Ieieben.
Es karcsubba tett s derekabba szemre: ha ezzel
A phaeak összes nepnel szeretetre talalna.
S tisztes lenne s tekintetes. es a soknemü bainak
Embere. mellyben utobb vele megmerkĘzni kerestek.
A mint összesereglettek vala es csapatoztak.
Alkinoos Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Halliunk szot. phaeak orszag kara rendei. tĘlem.
Hadd terieszszem az en szivem sugalmit eletek!
E vendeg. ki legyen? nem tudni. lakomba vetĘdött.
Vagy kelet avvagy napnyugat nepsegei közzül.
Es Iöldere könyörg iuthatni kegyelmetek altal.
Hat. valamint azelĘtt. rendeliünk neki is utat.
Mert soha senki sem is. ki csak orszagomba vetĘdik.
Szivedez itt bucsuia utan epedezve sokaig.
Barna haiot vontassunk a tengerre. legelsĘ
Rendüet; ötvenket iIiat valaszszatok összes
Nepünkböl. kiknek legügyesb evezese tapasztalt:
Maid evezĘiteket reveszpadotokra lekötven
JĘietek egyszeriben hazamhoz. gyors lakomaban
ReszesülendĘk; en mindent megaianlok örömmel.
Ennyit az iIiaknak: hanem a haza többi hatalmas
Es iogodos Ieiedelmi legitt iertek velem uri
Hazamhoz. hogy ioltartsuk vendegemet; el se
Huzza magat valaki. Hiiatok szinte meg a io
80
Lantos Demodokost. kinek a halhatlanok edes
Dalt adtak kegyesen. valahanyszor zengeni kedve.¨
Igy szolvan vezetett; s iogodos Ieiedelmei vele
Mentenek. a hirnök pedig a dalnoknak utana;
Valogatott ötvenket iIiu viszontag elindult
A tenger partiara. mikent szivökre kötötte.
Kik miutan tengerre s haiok közelebe iutottak.
Barna haiot vontattak ala a szĘke halasra.
Arbocot allitvan lobogot tettek ki; azontul
BĘrkamvaba tolak hosszu evezĘiket annak
Rende szerint. a Ieher lobogot szellĘnek eresztek.
Es vizszinre kiiarattak vala: ennekutana
Nemzetes Alkinoos roppant hazaba siettek.
Mar tele gyült csarnok. valamennyi sikator. egesz haz
Emberrel. mind iIiuval mind tisztes öreggel.
Alkinoos szamokra tizenket gyapiasat ölt le.
Nyolc agyaras disznot. ket csampas ökröt: ezekkel
Nyuzva bebanvan kellemetes lakomakat ütöttek.
Hirnök ezenközben megiött vala Demodokosszal.
Kit szeretett a musa. s adott szamara roszat s iot.
MegIosztvan szemitĘl es aldvan isteni dallal.
Ennek ezüstszegü tront helyezett most Pontonoos ki
Lakmarok közepere. sugar oszlopra nyugasztvan;
Szegre pedig zengĘ lantot Iüggeszte azonnal
FĘie Ielett leIele a hirnök. s raia vezette
A kezeit; maidan szatyrot s asztalt teve hozza.
Mellyre boros poharat tett inni. mikor neki tetszik.
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Hogy pedig ehek megcsilapult es szomiok elalvek.
Demodokost a musa legott dicserni hevite
HĘsöket enekkel. mellynek hire akkor eget vert:
Villongasit Odysseus es PeleusIi Akhilleus
Feidelmeknek. ahogy haidanta az istenek aldott
Vendegsegeben tüzesen perlettek. örülven
Jo Agamemnon legderekabb Ieiedelmei harcan.
Mert Pythoban imigy iosolt neki PhĘbos Apollon
AnnakelĘtte. midĘn küszöben belepe iövendĘt
Kerdeni: mert ekkor szövetenek Troia meg Argos
Romlastervei Zeus mennybeli tanacsai altal.
Mig ezeket zenge a kedves dalnok. Odysseus
Nagyszerües bibor öltönyeget Ielemelve kezevel
Uri Ieiere huza. s beIede vele kellemes arcat.
A phaeakok elĘtt atallvan ontani könnyet.
Hogyha dalat elhagyta pihenni az isteni dalnok.
Megtörüle szemeit. s biborat letakarva Ieieröl
Billikomot Iogvan aldmast tön az egi karoknak:
Hogyha viszont kezdett. ismet enekleni kesztven
A phaeakok dalszeretĘ kara s rendei; ekkor
Uira beIedve Ieiet zokogott reitekben Odysseus.
8
Minden masok elĘtt sikerült titkolnia könnyet.
Csak maga nemzetes Alkinoos seitette. mi törtent.
Ott ülven közeleben es sohaitani hallvan;
S egyszeriben Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Halliunk szot. phaeak orszag kara rendei. tĘlem!
Mar lakomaval elegge iol töltözve. mikepen
Lanttal is. ünnepies vendegseg hĦ követevel.
Nossza gyerünk kiIele. es lassuk rendre tusait
A baiversenynek: hogy utobb Iöldere iutando
Vendegünk otthon hirre tegye. mennyire allunk
Masok elĘtt birkozva. szaladva. öklözve. ugorva.¨
Igy szolvan vezetett; azok elsietenek utana.
A hirnök pedig a harsany lantot Ielakasztvan
Szegre. kezenel Demodokost megIogva kivitte
A palotabol; es vezete. hova nezni tusakat
Phaeak orszagnak tisztes kara s rendei mentek.
Ternek tartottak; követek seregestül az alnep
Ezrei: es mostan sok nemzetes iIiu Ielallott.
Felkelt Akroneos. vele Okyalos. meg Elatreus.
Nauteus es Prymneus. nemes Ankhialosszal Eretreus.
Ponteus es Proreus. Thoon es Anabesineos hĘs;
Amphialos. Polyneos Tektonides Iia; Ielkelt
Aztan Euryalos. valamint a haborus Ares;
Naubolides. kep es szalas termetre legelsĘ
Laodamason kĦl a phaeak iIiu seregben;
VegĦl Alkinoos harom deli gyermeke kelt Iel.
Laodamas. Halios. Klytoneos. az istenek ikre.
A lelkes daliak labbal merkĘztek elĘször.
Palyasorompotol iramodva el. ott repülenek
Gyorsan elĘre. sebes nyomaikban por kerekedven.
HĘs Klytoneos volt közepettök Iutni legelsĘ.
Mennyire iarnak elĘl szanto öszverek ugarban.
Annyira iart ez elĘl s maradoztak tarsi utana.
Tikkaszto birkozassal merkĘztenek aztan;
Hol nemes Euryalos lerakott valamennyi leventet.
Amphialos meg az ugrasban palyaza le kitkit;
Legdiadalmasban versenyze tekevel Elatreus;
Alkinoos Iia Laodamas megnyerte az öklöt.
Vegre midĘn megelegeltek mindannyian a bait.
Alkinoos Iia Laodamas mondotta közepre:
.Nossza baratim. kerdiük meg. tud-e vaiion a vendeg
Nemi tusat. Legalabb termetre nem alias egy ember.
Sem lent szar es combra. sem a ket kezre Iölülröl.
S izmos erĘs nyakszirtra; nem is Iiatal kora hagyta
Annyira meg Ęt el. mintsem megtörte a sok bai!
Tengernel ugyanis nem tartok semmi gonoszbat.
Embereket legyalazni. habar daliakat egyebkent.¨
Szolott Euryalos neki valaszul erre viszontag:
.Laodamas. helyesen mondottad; eredisze te hozza
82
Önmagad egyszeriben. s adi io szot nekie s hidd Iel.¨
Hallvan mar ezeket deli gyermeke Alkinoosnak.
Ter közepere kiallva imigy kere Iel Odysseust:
.Jersze videki apam. lattasd te is. ertesz-e vaiion
Nemi tusat; igen is. neked kell ertened ahhoz:
Mert nincs IerIinak elteben iobb erdeme. mint mit
Önnön labaival s kezivel maga haithata vegre.
Nossza tehat lassuk. s a banatot üzd ki eszedböl!
Mert utad nem Iog sokaig huzodni. mierthogy
Vizre bocsatva haiod es keszek tarsaid abba.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Laodamas. mert e hivatallal bantnatok engem?
Inkabb aggodalom. hogysem tusa nekem eszemben.
A ki Ielette sokat szenvedtem mai napiglan;
Most pedig a ti gyülestekben honnomba sovargo
Szivvel ülök. könyörögve kiraly es nepe kegyeert!¨
Szolott Euryalos neki bosszantolag ezekre:
.De bizony en. vendeg. ugy latok. semmi tusahoz
Sem tudsz mindabbol. mi divatban az emberi nemnel!
Ollyannak nezlek. ki haiok padlasain ülve
Reveszekre ügyel. Iogadott kalmarira. es csak
Arukkal gondolni tanult es utravalokkal
S csent nyeremenyekkel; nem bainokIorma szemelynek.¨
Vagva komor szemmel szolita ezt meg Odysseus:
.Földi. balul szoltal; ugy tetszik. paikos egyen vagy.
Ennyire nem kedvez menny istene szeltibe minden
Embernek kecses arccal is. eszszel is. es szavalattal!
Mert egyik a masnal kevesebb tan szemre; azonban
Helyre beszedekkel koronazzak isteni. s a nep
Szivesen elhallgatia midĘn nagy biztosan eiti
Közre szereny szavait; kiemelkedik a tömegekböl.
S varoson athaladot istenkent nezi hazaia.
Mas pedig egbeli lenyekkel merkĘzhetik arcban.
Amde viszont kellem nem aianlia beszedeit ennek.
Igy neked is gyönyörĦ termet iuta. s iobbat az isten
Sem kepezhet ugyan. de seleites eszed vagyon ahhoz.
Felbolygattad az en kebelemnek szende kedelyet
Illetlen szoval; pedig en. mint gondolod. epen
Nem vagyok am ollyan versenybuta; sĘt azig elsĘk
Közt bainok. mig az iIiusag engedte s ez a kar.
Most pedig aggodalom s bu környez; mert sokat alltam
FerIiak ütközeten es tengerek aria Ielett ki.
Megis. barmi nagyon leverettem. probaszerencse!
Szivharapok szavaid; Ielbuital engem azokkal.¨
Monda; s palastostul helyböl Ielszökve teket kap.
Nagyszerüebbet. vastagbat. ioval nehezebbet.
Mint millyennel az orszagnak daliai tekeztek;
Ezt izmos kezivel környülcsovalva haiita.
Bongott a tekekĘ; szörnyedten kussada Iöldre
83
A hosszuevezĘs es reveszetbe szerelmes
Phaeak nep zuhaian: melly gyorsan iranva kezeböl
Mindnyaiok ielein tulszallott. Megielele azt
Ember kepeben es monda kekszem Athene:
.Oh vendeg. ieledet vak is elkülönözheti. kezzel
Megtapogatva; mivel nincs összevegyülve azokkal.
SĘt igen elvalik! Te ugyancsak bizhatol ebben;
Ezt egy phaeak sem közeliti meg. at se haiitia!¨
Igy szolt; örvendett nagysagos bainok Odysseus
Lelke. hogy a palyan olly ioakaroia akadt volt.
S most Ielemelve szavat monda mar nemi negeddel:
.Most oda dobiatok. iIiak; maid ugy Iordul. utobb meg
Tan mas annyira is. vagy meg messzebbre haiitok!
Többi közül pedig a kinek epen kedve van. allion
MegmerkĘzni elĘ. ha ti mar Ielvertetek engem.
Kezzel avagy labbal vagy birkozassal. akarki
A phaeakokbol; egyedül csak Laodamas ne.
Mert vendeggazdam. s ki akarna tusazni barattal?
Esztelen ember az es vegkepen semmirekellĘ.
A ki szives Iogadoiaval külIöldi hazaban
Merne kikötni. örök karara tulaidon ügyenek.
Mast kivĦle nem ellenzek. nem is utalok innen
Vissza. hanem megkisertek s elvarok akarkit!
Am en nem volnek legutolso barmi tusaban;
Jol tudok a csiszolt kezivvel banni; s legelsĘ
En lĘnek embert. ha csataban az ellenesekre
Kellene celoznunk. bar szamtalan allna köröttem
Baitarsim tömegebĘl es mindenki nyilazna.
Csak maga tett ki Philoktetes Troianak alatta
Raitam ivekkel neha. midĘn versenyzeni kellett:
Ellenben köztök. kenyeret kik mainap esznek
A Iöld hatan. itt en velek lenni az elsĘ.
Mert a haidaniakkal nincs versenyzeni kedvem.
Sem Heraklesszel. sem egy Eurytos ėkhalieusszel.
Kik nyilbaira hivak egykor ki az isteni kart is:
Mert hamar is meghalt nemes Eurytos. el sem öregvek
ėsei hazanal. mert szent haragaban Apollon
Meghalata. hogy nyilversenyre kihini mereszelt.
Mennyire en dardat. nem lĘ nyilat annyira senki!
En csak labaimat Ieltem. nehogy ebben eleibem
Hagion nemzetetek; tudnillik vegtelenül meg
Es legyalazott a sok tenger. s uszka haiomon
Nem leven eleseg. megrozzant testem egesze.¨
Igy szolott: amazok mindnyaian nema levenek.
Csak maga nemzetes Alkinoos mondotta viszontag:
.Vendeg. epen nem halatlan szokra Iakadtal
A mi gyülesünkön. de szokott renyeddel ohaitasz
Csak Iellepni. boszus. hogy ez ember palya ügyeben
Megtamadt: miszerint többe ne gyalazza halando
84
Jellemedet. ki becsĦletesen tud valtani szokat.
Ram hallgass. hogy utobb mas nagyhirü hĘsök elĘtt is
Elmondhasd. mikoron tennen hazadba csaladi
Lakmanal ülven Ieleseged s gyermekeiddel
Arrol Iogsz hozakodni elĘ. mi dolognak örültet
FĘleg elĘdinktöl Iogvast bennünket az isten.
Mert nem ököltusa vagy birkozas a mi szokasunk;
De gyors palyaIutas es legsebesebben evedzes:
Itt örökös lakomak. citerak zengesei. tancok.
Valtozatos mezek. agy es IürdĘk elvei iariak.
Fel csak. oh phaeakok. legszine betyarai. treIat
Kezdietek; a vendeg hogy szĦlĘIöldire iutvan
Elmondhassa övei között. mint iobb ezen orszag
Nepe haio. lab. tanc es dalban akarki egyebnel.
Demodokosnak azert. menien valamellyik ezennel
Hozza ki hazunkbol a harsany zengzetü lantot.¨
Szolt istenközel Alkinoos: mire ottan elindult
A pengĘ lantert egy hirnök az uri lakokba.
Erre kilenc szamu valasztott nemzeti biztos
Kelt Iel. palyaszinek szorgos hivatalnoki. a kik
A tanctert elegyengettek s tagasra csinalak.
Megtert volt ezalatt a hirnök. Demodokosnak
Lantot hozva: ki beallott közepekbe; köreben
IIiu legenyeknek tancmester gyĦrüie Ienylett.
Labaik a Iöldön helyesen doboganak: Odysseus
Latva cikazo talpaikat meglepve csudala.
Demodokos pedig egy szep dalt vezetett be. hatalmas
Ares es koszorus Aphrodite szerelmi kalandiat.
Mint elegyedtek Hephaestos palotaiban egykor
Lopva. hogyan tetetek csuIIa a gazda sok agyber
Kesz Iizetesevel: mit azonban hireül eitett
A nap nekie. melly seitette szerelmöket ottIent.
Hephaestos. miutan erte a lelekölĘ hirt.
Vinyeiebe lement gonoszat Iorralva magaban;
S a nagy ülĘt törzsökre teven pĘrölyzeni sürgött
Törhetlen lancot. hogy maid helyt allna szilardul.
Vegre midĘn meghagyta müvet boszuiaban Aresre.
Eiteremebe viven. hol kellemes agyai voltak.
Erc kötelekeivel körülönte sĦrün az agykart
Mindenszerte: sokat szort a szobaboltra is a pok
Haloiaval iker lancokbol. mellyeket isten
Sem seiditene; olly igen elmes munka valanak.
Hogy pedig agya körül kiraka a csalIa kelepcet.
Egyszeriben Lemnos mivelt orszagba tetette
Menni magat. mellyet legiobban kedvel a Iöldön.
Nem tartotta vakitasnak boglaros Ares. hogy
MĦvesz Hephaestost el latta videkre utazni;
Es haladek nelkĦl unnak palotaiba tartott.
Szomiuhozva igen koszorus Aphrodite szerelmet.
85
Ez Zeüs atyiatol iment erkezve az egböl.
Ült vala; es im Ares besuhanvan eiteremebe.
Fogta. kezebe tapadt es szolitotta meg Ętet:
.Jöszte. szerelmesen. envelem a nyoszolyaban aludni;
Hisz nincs itthon Hephaestos. hanem utnak eredven.
Mar Lemnosban iar a Sintos vadszavu nepnel.¨
Igy szolott; gyönyörĦseg volt a szozat amannak.
A mint agyba Ieküdtenek es elaludtanak. elmes
Hephaestos köteleki legott környĦlök ömöltek.
Nem lehetett Ielkelni. nem is mozdulhata testek.
Ekkor elismertek. miszerint menekülni lehetlen.
Elközelitett most hozzaiok az isteni gazda.
Megterven mielĘtt Lemnosnak Iöldeit erne;
Nap kemlett ugyanis neki es tudatott vele mindent.
Ment palotaia Iele. keserĦen evĘdve magaban;
Es a mint küszöbenel volt. dulIulva megallott.
Maid haragos zaiial duhogott Iel az egi karokhoz:
.Zeus atya s minden egyeb örökeletü boldogi mennynek.
Jertek ala. es lassatok itt iszonyu csunya dolgot!
Mint nem becstelenit benat Aphrodite Zeüsnek
Lanya örökke engemet. es tart a vad Aresszel.
Minthogy az ep es szep. en meg labamra csak ollyan
Rokkant bena vagyok: noha ennek mas oka nincsen.
Mint a nemzĘim. kik kar hogy szültenek engem!
Nezzetek. hogyan alszanak Ęk szerelembe vegyülten
Agyamon egymassal. mire engem a Iaidalom öl meg!
De nem gondolom en igy halandoknak ezentul.
Barmi szerelmesek. egymassal; nekik ennekutana
Kedvek aligha leend igy tenni; mivel lekötözve
Tartia kelepcem. mig meg nem teriti az atyia
Mindenemet. mit neki adek a szemtelen hölgyert.
Mert a lanya ugyan szep volna. de elete nem io.¨
Igy szolott; s ime erc hazahoz iöttek olympos
Boldogi. elsĘben razIöldi Poseidon. utana
Aldasos Hermes. maid ismet tegzes Apollon.
Amde az istennĘket hon Ioglalta szemermök.
Hogy pedig erc küszöben allottak az üdvnek adoi.
Olthatlan nevetes harsant Iel köztök azonnal.
Szemleltere dicsĘ Hephaestos mĦremekenek;
Es mondotta legott egyik a masikra tekintven:
.Nem sikerül rosz munka; serenynyel lassu is erhet.
Ekkent erte utol lassu Hephaestos Arest ma.
Leggyorsabb istent valamennyi Olymposiak közt.
Santa leven Iortelylyal. Csak hadd adia meg arat!¨
ėk ugyan itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
Szolita meg utobb io Hermest ZeusIi Apollon:
.Hermes. olympi követ. kegyelĘie az emberi nemnek.
Vaiion hat te szeretnel-e csapdaba Iogultan
Halni egy illy nyoszolyan Aphrodite arany kecse mellett?¨
86
Szolott argosölĘ tolmacs neki erre viszontag:
.Vaiha tehetnem. messzelövĘ Ienseges Apollon!
Haromszor Ieszesebb kötelek panyvazzanak engem.
S nezzen az istenek es istennĘk egylete. csakhogy
En ott halhatnek Aphrodite arany kecse mellett!¨
Igy szoltara kacai csattant Iel az egi karok közt.
Amde Poseidon nem nevetett. hanem egyre könyörgött
MĦmester Hephaestos elĘtt. hogy ereszsze Iel Arest;
Es szolitvan meg monda neki röpke szavakban:
.Oldiad el; en Iogadok mellette. hogy a mit igenyelsz.
Mindenekert eleget Iog tenni az egi körökben.¨
Monda dicsĘseges BiccentĘ neki viszontag:
.Ezt az egyet ne kivand tĘlem. razIöldi Poseidon;
Hitvany vallalat a hitvany melletti kezesseg!
Mint kötelezhetlek maid teged az egi körökben.
Ha szabadon megy Ares. lanctol menekülve s adotol?¨
Szolt neki erre viszont kekIürtü Poseidon ur isten:
.Hephaestos. ha kelepcedböl nem adozva menekszik
Tan el Ares. eleget magam en leszek erte teendĘ.¨
Monda dicsĘseges BiccentĘ most neki erre:
.Nem lehet es nem kell nem hailani a te szavadra!¨
Igy szolvan. kötelet elmes Hephaestos elolda.
Terhes lancok alol kettĘiök Ielszabadulvan.
Egyszeriben tova illantak. Thrakeba vad Ares;
A nevetĘ Aphrodite viszont eltere Paphosba
Kyprosban. hol berkei es oltari szagolnak.
Itt Ęt a kharitek megmostak. es keneteztek
Isteneken csillogni szokott halhatlan olaiial.
Es gyönyörĦ. csudaszep mezet adtak raia diszeül.
Ezt enekle a io enekes: es nagy örömmel
Hallgattak szavait mind meltosagos Odysseus.
Mind pedig a hosszuevezĘs es tengeri nemzet.
Alkinoos mostan Halios meg Laodamasszal
Egyest iarata; mert nem Ioghata senki ezekhez.
Kik miutan kezeikbe bibor. szepalkatu laptat
Vettek. mellyet ügyes Polybos keszite ki nekik;
Ezt egyikök Ieldobta setet IelhĘkbe. Ieszülten
Hatrahaiolva bele; masik pedig ellene szökven.
Könnyeden elkapta. mielĘtt a Iöldre letoppant.
Vegre midĘn laptat egyenest haigalni eleglek.
SĦrĦn valtakozo tancot leitettek az aldott
Földön együtt: mialatt a verseny terein allo
Többi legenyseg tapsot vert es tombola nekik.
Nemzetes Alkinooshoz imigy szolt ekkor Odysseus:
.Nemzetes Alkinoos. nagymeltosagu kiraly ur.
Azt igerted elĘbb. hogy az elsĘrendü betyarok;
Es ugy lĘn! Igazan. en elbamulva csudalom.¨
Szolt; örvendett Alkinoos szentseges egyene.
S a revesz phaeakokhoz mondotta legottan:
87
.Halliunk szot. phaeak orszag kara rendei. tĘlem;
Ennekem ugy tetszik. hogy ez a vendeg okos ember!
Jertek. aiandekozzuk azert Ęt ildomosan meg.
Ime tizenkettĘ itt a tisztes Ieiedelmek
Szama. tizenharmad pedig en vagyok: annakokaert
FĘnkent hozzatok egy köntöst es tiszta palastot
Neki. talentomot is szintannyit Ienyes aranyban;
Es szaporan hozzuk ki pedig. hogy az erdemes ember
Atveven azokat. vigan legyen a lakomanal.
Euryalos meg aiandekkal s kerelmes igekkel
Engesztelie ki Ęt. miutan nem helyre beszelett.¨
Monda: helyeslettek amazok. s cselekedni parancslak.
Itt az aiandok utan kiki embert külde lakaba.
Euryalos pedig igy monda Ieiedelme szavara:
.Nemzetes Alkinoos. nagymeltosagu kiraly ur;
Ugy vagyon. en megkerlelem Ęt. mint tartia parancsod.
Ezt a rez-pallost advan neki. mellynek ezüstböl
Verve maroklata. s uiszeletĦ eleIanttetem Ęrzi
HĦvelyül. A ioszag ervenyes leszen elĘtte.¨
Imigy szolva kezebe teve az ezüstnyelü kardot.
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Üdvöz legy oh vandor apam. s ha mi udvariatlan
Volna Iecsegve. vigyek a szelnek szarnyai messze!
S adi isten hogy meglathasd Ielesegedet. eliuss
Orszagodba; mivel Ieleidtöl reg tova szenvedsz.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Legy te is üdvöz. tars. es aldianak isteneid meg;
Kivanom pedig. eltedben megbanni ne Iogiad
E kardot soha is. melylyel kerlelni akartal.¨
Monda. s valla körĦl ölte az ezüstnyelü kardot.
A nap elalkonyodott. az aiandokok összekerültek:
Mellyeket Alkinooshoz hordvan mindegyik aprod.
ElIogadak tĘlök io gyermeki Alkinoosnak.
S minden kincseket anyioknak melleie rakanak.
Most vezetett mar Alkinoos szentseges egyene;
Es beeredven a Ielemelt tronokra ülenek.
Szolita ezutan Aretet Alkinoos meg:
.Hozd. Ielesegem. elĘ a legszebb s iobb ruhaszekrenyt;
Tegy bele egy köntöst. hozza egy tiszta palastot;
Annakutana vizet melegitsetek üstben azonnal:
Hogy megIürdven es az aiandokot összeszerezve
Latvan a vendeg. mit az orszag rendei hoztak.
Vig legyen a vacsoran s örvendeztesse az enek.
En reszemröl arany poharammal ohaitom ezenkül
Megtisztelni; hogy emlekezve IelĘlem örökke
Aldozzon Zeusnek s a többi olympi karoknak.¨
Szolott. Arete a szolgalokra parancsolt.
Egy nagy harambot tüz melle helyzeni mindiart:
Kik tüzhöz tettek a IürdĘ lombikot egyben.
88
Es vizet öntöttek bele s Iat gyuitottak alaia.
Lang nyalvan az edenyhast. mig tartalma melegvek.
Addig termeibĘl Arete egy gyönyörĦ szep
Szekrenyt hozva. az orszagos Ieiedelmek aianltak
Fenyes aiandekot. mezet es aranyat bele rakta.
Önmaga szep köntöst teven hozzaia s palastot;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Lass immar hozza. Iedelet hurkold le magad. hogy
Kart ne tegyen valaki utközben benne. midĘn maid
Barna haiodon kellemetes szenderbe merültel.¨
Hallvan e szavakat nagysagos bainok Odysseus.
A Iedelet railleszte. s kötelen hamar elmes
Hurkot tett. mire haidaniban bölcs Kirke tanita.
Egyszersmind a saIarne meghita Iürödni
Tiszta medenceben: ki örömmel latta ma ismet
A hev IürdĘt. mit regota nem elveze immar.
M`ota bucsut vett istennĘ szepIürtü Kalypso
Hazatol; hol mint istennek iart ki gyakorta.
Hogy megIürdettek s keneteztek üdvös olaiial
A szobanĘk. s köntöst öltettek vele s palastot.
Tiszta medenceböl Iellepven a borozokhoz
Csatlakozek. Ezalatt szepseggel az istenek altal
Aldott Nausikaa. küszöbenel a palotanak
Allvan. bamulatos szemmel nezdelte Odysseust.
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekben:
.Üdv veled. oh vendeg; iusson hazadban eszedbe
Neha. hogy eletedert nekem vagy elĘször adosom!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Nausikaa. kegyes Alkinoos szep gyermeke. vaiha
Ugy engedie Zeüs. Heranak mennyei Ierie.
Hogy haza iuthassak s meglassam ama napot egyszer:
Oh akkor teged mint istent aldani Ioglak
SzüntelenĦl orszagomban! mert eletet adtal.¨
Szolt. s kegyes Alkinoos mellett elIoglala egy tront.
Mar adagot reszeltek azok s borokat keverenek:
Elközelitett most a hirnök. hozva magaval
Demodokos. nepnek kedvencet; es leülette
A lakomarok közt. magas oszlopzatra nyugasztvan.
S mond a hirnökhöz tervekben gazdag Odysseus.
Egy darabot szelven husabol a Iogas allat
Hatanak. mellyen rezgett a gyenge szalonna:
.Hirnök. vidd e husadagot. hadd költse el egyben.
Demodokosnak; kit szomoru letemre köszöntök.
Mert az egesz embernem elĘtt tisztelve becsülve
Vannak az eneklĘk; miutan a musa tanita
Bennöket. es mindig kedvelte az enekes osztalyt.¨
Vitte szavara legott a hirnök. s Demodokosnak
Altalada; ki kezebe veven megörült vala neki.
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
89
Vegre midĘn ehök csilapult es szomiok elalvek.
Szolita meg Demodokost tervgazdag Odysseus:
.Demodokos. nincsen kit nalad többre becsüliek;
Tegedet a musak Zeus lanyai. avvagy Apollon
Oktata: olly helyesen dallod meg ama tetemes bait.
Mellyet az Argosiak mind vettek mind pedig adtak.
Mintha ielentel vagy hallottad volna ielentöl!
Nossza eredi altal. s Ia lovoknak gepezeteröl
Zengi immar. mellyet Pallasszal Epeios alakzott.
S iambor Odysseus emberrel megtömve beszerzett
Fellegvarba; kik eldöntöttek Troia magas vart.
Ha ezt te helyesen vegig sorolandod elĘttem.
En az egesz Iöldön ki Iogom hirdetni. mikepen
Neked az egi karok szazszor szep eneket adtak.¨
Szolott. IstentĘl ihletten kezde amaz ra.
Attol Iogva midĘn egyebek mar deszka haiora
Kelve megindultak haza. satoraikba kanocot
Vetven; mas Danaok pedig elves Odysseus urral
Troiaiak piacan a lo pohos öbliben ültek.
Mit maga vontata Iel Iellegvaraba az orszag.
Mig ez imitt allott. a környüle acsorogo nep
Nezete haromma alakult a zagyva tanacsban:
Avvagy szetapritani irgalmatlanul a Iat.
Vagy letaszitani a meredek hegyIĘre kivonva.
Vagy pedig aldozatul ott hagyni az egi karoknak.
A legutobbi tanacsnak kelle megallnia vegre;
Mert akkor vala sors elvesznie Troia vitezlĘ
Nepenek. ha lovat Iogad a varosba. hol Argos
Jobbiai rekkennek. vesztervesek Ilion ellen.
Zengte. mikent dultak Iel Akhivok gyermeki vassal
A varost. kiomolvan a nagybelü Ia lobol.
Mast masutt mondott verengzeni Troia köreben.
Amde Odysseust Deiphobos hazara törette
Haborus Areskent. s vele szög Menelaos Atridest:
Hol legrettenetesb viadalt mondotta vivottnak.
Es gyĘztesnek utobb is Pallas Athene hirevel.
Imigy zenge dicsĘ dalnok; mialatt nagy Odysseus
Ott epedett. könnyek nedvezven titkosan arcat.
Mint hiv nĘ kesereg szeretett Ieriere borulva.
Ki a varos alatt es nepe szemeben az atkok
Napiat hölgye s gyermekitöl haritva esett el;
Es mig ez a valon s vergĘdĘn csüggve szemevel
Környülömölten iaigat azon. hatula viszontag
Vallait es hatat amazok döngetni kegyetlen
Vassal nem szünven rabsag szakmaira haitiak;
S a nĘ arculatat szanandon veszti el a kin:
Ollyan szanando könyeket hullaita Odysseus.
Minden masok elĘtt sikerült titkolnia buiat.
Csak maga nemzetes Alkinoos seitette. mi törtent.
90
Ott ülven közeleben s Ielsohaitani hallvan;
S egyszeriben Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Halliunk szot. phaeak orszag kara rendei. tĘlem!
Demodokos zengĘ lantiat szüntesse meg immar.
Mert nem szolgal mindegyikünk örömere dalaval.
M`ota Iolyik vacsorank s a dalnok zengeni kezdett.
Vendegünk ezalatt meg nem szünt elkeseredve
Sirni; talan valamelly bubanat terheli szivet!
Hagyia tehat ez el azt. hogy mind valamennyen örüliünk.
Vendeg es gazdak; a mint hogy iobban is illik:
Mert hiszen a kedves vendegert vannak ezek mind.
Bucsu es adomany. mit neki szeretve aianlunk.
Testvert lat vendegĦl es könyörögni iövĘben
FerIi. kinek szivet erzes szikraia Iesziti.
S hat te se titkold el tĘlünk Iortelyosan. a mit
Kerdeni ohaitok; sokkal iobb szolani nyiltan.
Mondd meg azert nevedet. hogy hitak szĦleid es mas
Mind orszagodban. mind annak környüle elĘk.
Nincs ugyanis. teliesseggel nincs nevtelen ember
A Iöldön. ki vilagot lat. sem gyava sem elmes.
De a mint született nemzĘi kinekkinek adtak.
Mondd meg Iöldedet. a nepet s lakvarosodat. hogy
Elszallitsanak elmesen celozva haioim.
Mert a phaeaknak nincsen kormanyosa szintugy.
Mint nincsen kormanya. mikent a többi haional;
De magok ertik ezek mit ohait es gondol az ember.
Tudiak minden nep orszagat es buzatermĘ
Földeit; a tengert legiramvabb szeldesik altal
Ködbe s homalyok ala burkoltan; karosodastol
Vagy leIeneklestöl sincsen mit Ielteni Ęket.
Azt hallottam azonban atyamtol Nausithoostol
Haidaniban. ki Poseidonnak haragudni beszele
Rank istenseget. mivel elhordunk haza kitkit
Sertelenül: hogy utobb e nepnek visszaevedzĘ
Bucsuhaioiat elvesztendi az egszinü tenger
Hatan. s a varost be Iogia boritani hegygyel.
Igy szolott az öreg; mit haitson vegre az isten.
Vagy haritson el. a mint szent tetszese akaria.
Csak te soroliad elem es szoli Ęszinte aiakkal.
Merre bolyongottal. mi halandok Iöldire vittek
Utaid; imezeket magokat nepes honaikkal
Együtt. kik szilai es igazatlan durva halandok.
Kik vendegszeretĘk ellenben s istenes eltük.
Szoli. mit epedsz es sirsz ollyan keseregve. ha Troiat.
A Danaok s Argivok ügyet emliteni hallod.
Istenek engedtek es mertek e veszedelmet
Föld nepere. hogy a maradeknak is eneke legyen.
Nem valamelly rokonod hullott el Troia alatt. io
VĘd vagy kedves ipad. mint kik leg is erdekesebbek
9
Szivünknek verseg s a csaladi viszonynak utana?
Avvagy tan egyik es masik kedvedben igen iol
Jarni tudo tarsad? Mert vernel IerIi mivel sem
Rosszabb. a ki barat s mellette becsĦletes ember.¨
92
KILENCEDIK ÉNEK.
A Kikonok hona. Lotophagok csudaetele; kyklops.
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Nemzetes Alkinoos. nagymeltosagu kiraly ur.
Vaimi nagyon gyönyörĦseges hallgatni egy ollyan
EnekelĘt. mint e dalban halhatlanok ikre!
Kellemesebb dolgot legalabb en nem tudok annal.
Mint ha egesz nep orszagos vigalomban idĘzhet.
A palotaban sorraülĘ vendegek erenyzĘ
Lantost hallgatnak; mialatt megrakva kalacscsal
S hussal az asztalok. es kancsobol bort meregetven
Elhordozza s betölt a poharnok serlegeikbe.
Ez legkellemesebb eletnek latszik elĘttem.
Amde neked tetszik szomoru törteneteimröl
Kerdezkedni. talan hogy meg keserĦbben epediek!
Mit mondiak legelĘbb. mit azontul. mit legutoszor?
Oh mert sok buval lattak meg az istenek engem!
Elmondom legelĘre nevem. hadd tudia meg itt is
Mindegyitek. s ha utobb elmulnak rolam az atkok
Napiai. vendegtek legyek. ambar messzire lakva.
LaertesIi Odysseus letezem. a cseleimröl
Annyira emlegetett. hogy Ielhat hirem az egig;
Es szellĘs Ithakan lakozom. hol Neritos erdĘs
Rengeteg all IeltĦnĘleg; körülötte pedig sok
Egymassal szomszed szigetek meglepve lakostol.
Dulikhion. Same es erdĘkoszoruzta Zakynthos.
ė legIöntebben Iekszik lelapultan az eiszak
Taia Iele. mig azok kelet es a napra haiolnak;
Zordon. azonban erĘs IiutermĘ. mellynek eziglen
Földenel szebbet soha sem szemleltem utamban.
Mar pedig elzarolt amaz istenrangu Kalypso
Boltozatos barlangiaban. Ierieül ohaitva;
Igy lemarasztalt hazanal Iortelyosan engem
Aeai Kirke is ekkepen. Ierieül ohaitva:
Amde az en szivemet soha sem baiolta szerelmök.
Ennyire honia s szülei Ielett nincs semmi szerelmesb
FerIiunak. barmelly dusgazdag hazban idĘzzön
Mas orszagokban. ha szüleit latnia tiltva!
De most hadd mondom boldogtalan utamat el mar.
Mellyel Troia alol indultnak mert ki nekem Zeus.
Ilion aliarol Kikonokhoz haita el a szel
Ismar varos ala. mellyet Ieldulva kirablek;
Honnan hölgyeket es sok kincset nyerve megosztok
Egymassal. hogy aranyos reszt ne panaszlana senki.
En azutan hamar elmenetelt sürgettem az orszag
93
Partiairol. de az esztelenek szavaimra nem alltak;
SĘt sok bort költöttenek el. szamos iuhot öltek
A tenger partsaga Ielett. es sok szilai ökröt.
A menekült Kikonok meg egyeb Kikonokhoz iramvan
Összekialtoztak szomszedikat. a kik erĘsek
S szamtalanul vannak. tudomanyosak emberek ellen
Lorol is gyalog is. ha ugy esnek. megverekedni.
Jöttek. mint Ialevel es mint kikeletkori bimbok.
Reggel: elĘttünk alla tehat a mennyei sulyos
Itelet. miszerint nyomorun megverve lakolnank.
Sürge haioinknal viadalba ereszkedik a ket
EllenIel; rezezett dardaval lĘdözik egymast.
Mig reggel vala es a szent nap termete megnĘtt.
Addig visszaverĘk noha többen voltakat allva;
De miutan tulokoldasig vandorla keresztül.
Itt az akhiv seregek Kikonoktol megIutamanak.
Hat sarvas baitars maradott valamennyi haionkrol
Halva; mi ellenben menekedtünk veszböl ezuttal.
Innen odabb evezenk. szivünkben busan epedven
Vesztett tarsinkon. de saiat üdvünknek örülve.
Utra nem indulanak azonban evicke haioim.
Mig haromszorosan nem üvöltĘk sorra nevökröl
Jo Ieleinket. kik megölettenek a Kikonoktol.
Fergeteges boreast keltett Iellegtorolo Zeus
Gyarmüveinkre; beIellegzett mind legszinü tengert.
Mind szaraz Iöldet: komor eiszaka dölt le az egröl.
Itt rezsutt kapatanak ezek. s a szel dühe harom
Negy darabokra hasitott szet valamennyi vitorlat;
Mellyeket elmerülestöl Ielven rendre beszedtünk.
S uszka haioinkkal szarazra evezni törekvenk:
Hol ket eiszaka es napon altal vesztegelenk volt
Huzamosan. bagy es butol legyalazva szivünkben.
Hogy pedig a szepüstökü reg harmadszor eletünt.
Arbocokat rakdosva s Ieher lobogokat ezekre.
Felhagank; azokat szellĘ s kormanyos iranyzak.
S mar epenseggel megtertem volna hazamba.
Amde Maleanal. mikor elkanyarulni akartam.
Hullam es boreas elsodra Kythera szigettöl!
Innen Iogva kilenc nap üzött a szĘke halasban
Haborgo szelvesz; tizedikkor vegre kiszallank
Lotophagok Iölden. kiknek taplaia viragos.
Itt kikelenk szarazra. s vizet mertünk vala; tarsim
Ennekutana haioinknal lakomahoz ülenek.
A mint ehünk megcsilapult s elhallgata szomiunk.
Jo baitarsimat elküldöttem kemekül. egy par
FerIit valasztvan. hozzaiok hirnököt adva
Harmadikul. kitanulni. mi nep el benne kenyerrel.
Iziben elmenven a Lotophagokra talaltak.
Am a Lotophagok nem Iogtak veteni semmit
94
Tarsinknak. de legott lotost halmoztak eleiek.
S im. ki eve a lotosnak mezizü gyümölcset.
Mar többe nem akart sem hireket adni se vissza
JĘni. hanem lotost lakomazvan Lotophagoknak
Lenni örökke Iöldiek. elbucsuzva honatol.
En a sirokat csak visszavezettem erĘvel.
Es lekötem az evicke haiok padianak alatta;
Többi szerelmes tarsaimat pedig egyszeriben be
Szallni parancsoltam. netalan valamellyik azokbol
Lotoseves mellett honiaba sietni Ieledien.
Rendre behagdostak. s reveszpadaikra leülven
A legszinü halast paholva serenyen eveztek.
Igy evezenk immaron odabb busszivüleg innen.
Büszke. iogatlan kyklopsok Iöldere iutank. kik
Istensegre hagyatkozvan nem szantanak es nem
Ültetnek csemetet önnön kezeikkel; azonban
Szantatlan s bevetetlenül is nagyon aldva tenyeszik
A buza s arpakalasz es szĘlĘ. melly zamatos bort
Adni szokott. taplalva Zeüs langy permetegetöl.
Semmi tanacsgyĦleseik es törvenyeik: Ęk csak
A magas ormozatu bercek teteiebe vaklandos
Barlangban laknak. kiki önnön magzati s nĘie
Hazi biraia; ezen kivĦl egymasra se gondiok.
Egy kisded szigetecske terül kikötĘiök elĘtt el
A kyklopsoknak. sem messzire sem közel; ennek
Rengetegeben vad zergek sokasaga cikazik
Kedvire: mert embernyomok el nem iieszgetik. es nem
Jaria vadaszsag. melly a szalas rengetegekben
ėgyelgven tetemes baiial vergĘdik ala s Iel.
Nem lepi nyai vagy szegdeli azt Iöldmives ekevel.
De bevetetlenül es szantatlanul allva halando
Polgarsag nelkül. mekegĘ kecskeknek ad almot.
Mert a kyklopsnak nincsen pirosarcu haioia.
A mint gyarnoka sincs. ki talan szamokra vitorlas
Deszka haiot epitene. melly eliarna videki
Orszagokba velek. valamint a többi halando
Emberek egymashoz bizodalmasan altaleveznek;
KiktĘl e sziget is mivelest kaphatna sikerrel.
Nem meddĘ ugyanis. de igen megtermene mindent;
Tudnillik puha es nedves retegei vannak
Parthosszant; igazan örökös borkutia lehetne;
Szantani porho telke Ielett mely gabna tenyesznek
EvrĘl evre. köver leven televenye csudasan.
Celszerü revhelye van. mellyben szüksegtelen a tarcs.
Vagy horgonyzani vagy kialatsagolni; de addig
Vesztegel a iöveveny. miglen reveszei kedve
Tartia s evedzeshez kivant szelleblek ocsodnak.
RevIĘnel pedig egy barlang reitelyiböl edes
Viz hömpölyg. körülötte magas nyarIakkal övezten.
95
Imide törtent volt eleveznünk. a borus eiben
Nyilvan istentöl kalauzoltatva; mierthogy
Nem lehetett latnunk a homalyburkolta haiokon.
S a hold sem süte. mert IelhĘknek leple takarta.
Ekkent a szigetet senkink sem latta szemevel.
Mint a partokat ostromlo habtorlaszokat sem
Saiditok. mielĘtt kiötöltek azokra haioink.
Hogy kiötöltek ezek. leszedenk valamennyi vitorlat.
Annakutana kihagdostunk a partra magunk is.
Es elszunnyadvan itt vartuk az isteni hainalt.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Almelkodva bolyongvank a neparva szigetben.
Ime Zeüsnek nympha leanyai hegymegi zerget
Rezzentettek ele szeretett tarsimnak ebedül.
Egyszeriben hosszu lancsakat s horgas ivet vĘn
Mindegyikünk a galyakrol. s haromra oszolva
LĘdöztünk; meg is alda hamar zsakmanynyal az isten.
Szama tizenkettĘ vala sürge haiomnak. ezeknek
Mindegyikere kilenc iuta. csak magamera Iogek ki
En tizet. Ekkor egesz estig. mig a nap alatünt.
Sok hust s edes bort lakomazvan üldögelenk: mert
Meg a barnapiros nem volt kiapadva haionkbol.
SĘt tartott. miutan sok korsokat tele merenk
Vele. hogy a Kikonok IĘ varosa megdüle nekünk.
Itt a kyklopsok közel orszagaba kinezenk;
SeitĘk Iüsteiket. magokat s kecskeiket hallok.
Vegre hogy a nap elalkonyodott es raia setet lett.
A tenger kanyaru partian nyugalomra Ieküdtünk;
Hogy pedig a hainal Ieltetszett rozsakezevel.
Összehivan baitarsaimat mondottam elĘttök:
.Kedves baitarsim. ti maradiatok itt egyetemben;
En pedig altalevezve haiom es en Ieleimmel
Megtudom. e Iöldön milly nemzet tartia lakasat;
Nem iambortalanok. vadak Ęk es iogtapodok-e.
Vagy vendegszeretĘk es ismerik Ęk is az istent.¨
Igy vegezve haiora kelek. beparancsolom abba
HĦ baitarsaimat. s hogy tarcsakat oldianak egyben.
ėk szaporan beteremtenek. es padaikra leülven
A legszinü halast paholva serenyen eveztek.
A mint athaitank a legközelebbi videkhez.
Ennek szelsĘien beborostyanozva temerdek
Barlangot latank tenger közeleben. ahol sok
Kecskek es iuhok almoztak; körülötte pediglen
Csarda magaslott nagy Iaragott kövezetböl emelve.
Hosszu IenyĦIabol s terepelyes berci cserekböl.
Itt egy IerIi honolt. remszörnyeteg. a ki iuhnyaiat
Elkülönödve magan Ęrze. soha sem közelitve
Többi köze. de maganyt buvan lelketlenül erzett:
Borzaszto csuda. es epen nem buzakenyeren
96
ElĘ IerIiunak. hanem olly vadon es sürü erdĘs
Hegyszakadeknak masa. ki elridegedve külön pang.
Ekkor igen szeretett tarsimra parancsolok. üliön
Helyben együtt a többi. s vigyazza evicke haionkat;
En pedig a legerĘsb daliakbol veve tizenket
Legiobbat mellem. indulek. kecske csobanyban
Barnapiros borral. Maron. Euanthes Iia. adta.
Papia Apollonnak. kit az Ismar varosa tisztelt;
Minthogy gyermekes es hölgyestül meg vala tĘlünk
Kimeltetve. Apollon szent es Ias ligeteben
Lakvan. Ez nekem szepseges aiandokot. ugymint
Het talentomokat tisztadon aranyban. aianlott;
Ennekutana egeszen ezüstböl serleget; aztan
Borral mere tizenket tömlĘt. io merevenynyel
Es edes-. zamatossal szinig: mellyröl aziglan
Nem tuda hazanal szolgalo sem pedig aprod
Semmit. egyeb a saIarne. maga es Ielesege.
A ki ezen bornak meznedvet inni akaria.
Egy poharat töltven hozza huszannyi vizet tesz;
Es gyönyörĦseges io illat parolog. el sem
Biria szakasztani aikaitol egykönnyen az ember.
Ezzel vittem el egy nagy tömlĘt teliesen. etket
Szinte rakek az iszakba: mivel gondoltam elĘre.
Megrohan engemet a nagy erĘvel marcona. epen
Semmi iogot s törvenyt nem nezĘ szörnyü vad ember.
Egyszeriben bebuvank az odus barlangba; magat nem
Leltük hon. mivel a legelĘn Ęrizte iuhnyaiat.
Hogy beiutottunk. mindeneket szemlelni siettünk.
Filkek turoval rakvak allottanak; almok
Nyögtek baranyok s gödölyekkel. szetrekeszelve
Leven egymastol az öregie meg apraia szintugy
Mint a közep marhak; tele uszott vegre savoval
Saitar s dezsa edeny. mellyekbe leIeite IeiĘseit.
Itt baitarsaimek nekem esven kertek esennen.
Saitot veve legott kisietni. s haionkra terelven
A baranyokat es gödölyeket az odvas alombol.
Egyszeriben elevezni megint a szĘke halasra.
En pedig - ambar iobb lett volna - szavokra nem alltam.
Hogy mind latnam Ęt mind nemi aiandokot adna.
Megterese ugyan nem lett Ieleimre nagy aldas.
Hat tüzet elesztven aldoztunk; annakutana
Saitiaihoz nyulvan ettünk. es raia lakaban
Veszteg varakozank. Haza haitott vegre. iromba
RĘzsenyalabbal. hogy vacsoranal lenne tüzelni.
Szörnyü robaiial dobta setet barlangia elĘtt le.
Megrettenve mi a hatso szegeletbe vonultunk.
ė hizott nyaiat beterelte az öblös üregbe.
Mind valamennyi IeiĘst. himet kivülötte marasztvan.
A kosok es bakokat magas udvara kerteleteben.
97
Kapta Iel ekkoron es ratette az ektelenül nagy
Zarsziklat; mit negykerekĦ. iogyaru huszonket
Tarszeker el nem birna. nem is mozditna helyeböl:
Ollyan iromba követ helyezett aitoul az odvra.
Erre leülven Ieite iuhat s mekegĘ kecskeit
Annak rende szerint. az aprokat alaiok eresztve.
Es Ielereszet egyszeriben megalatva teienek.
Ezt IĦzött kosarakba lerakta. Ielet pedig öblös
Hazi edenyekben eltette. hogy innivaloul
Szolgalion lakomaianal s vacsoraira legyen.
A mint elvegze sietĘleg dolgait. ekkor
Mar tüzet elesztett. s meglatvan kerdeze minket:
.Nos iövevenyek. kik s kik vagytok? honnan eveztek?
Kalmarkodva-e. vagy csak amugy vaktaban ala s Iel
Bolygotok a halason. mint tengerhati zsivanyok.
Kik magok eltevel iatszvan mas vesztire törnek?¨
Imigyen szolt; a mi szivünk pedig el leve halva
Mind borzaszto hangia Ielett mind szörnyü magara.
Mindazonaltal igy is mondattam neki viszontag:
.Mi a Troiatol eltevedt utas Akhivok
Aga vagyunk. kiket edes hazank Iöldere dagalyos
Tengereken buidostunkban mindennemü szelvesz
Tevutakra vetett. ugy akarvan Zeus atya mennyben.
Atrides Agamemnonnak hadi nepe dicsekszünk
Lenni. ki a nap alatt leghiresb IerIi ma; ollyan
Varost dula Iel es sok nepet veszte ki. Es most
Terded ele könyörögve esünk. ha lakodba iövĘknek
Nemi kegyes szallast. vagy szives aiandokul ollyas
Holmit is adnal. mit vendegnek aianlani törveny.
Csak Ield. iambor. az isteneket; vedenceid esdünk!
Vedenc es utasert boszut all vendegIogado Zeus.
A ki szereny vendegekkel mindenha velek iar.¨
Igy szoltam; hanem Ę szavaimra kegyetlenül imigy:
.Vandor. ügyetlennek kell lenned vagy tova laknod.
Hogy nekem isteni tiszteletet s Ielelmet aianlasz!
Mert hiszen a kyklops nem hait am mennyei Zeusszel.
Sem mas boldoggal. naloknal sokkal erĘsebb;
S en se neked se baratidnak nem kedvezek epen
Csak Zeus kedveiert. ha magamnak tetszeni nem Iog.
Inkabb monddsza. hova horgonyzottad ki haiodat.
Ott a vegeken avvagy tan közelebb. hadd lassam.¨
Szola kisertve; tapasztaltat meg nem csala engem.
Es mondottam neki viszont Iortelyos igekkel:
.A mi haionkat szettördelte Poseidon ur isten
Orszagtok tulso szelen. sziklaihoz ütve
A Ioknak. hova tengerrĘl a szelvihar Ħze;
En pedig a veszböl hozzad menekültem ezekkel.¨
Mondek: szot se beszelt többe a szörnyeteg ember.
De Ielugorva kezet szeretett tarsimra vetette.
98
S összeragadvan kettĘt mint ebkölykeket egyben
Földhöz üte; veleiök Iöldet nyirkozva kiloccsant.
Es Ielkoncolvan vacsorat kotyvaszta belĘlök;
S ette. mikepen berctaplalta serenyes oroszlan.
Semmi velĘs csontot nem hagyvan. es belet es hust.
Mi sirvan emelĘk kezeinket olympi Zeüshez
Szörnyü dolog lattara; hanem nem volt hova lennünk.
Vegre midĘn tetemes belet a szörnyeteg allat
Megtölte emberhussal. s edes teiet itt ra.
Nyaia között elnyuitozek a szeles üregben.
En haladek nelkül el voltam raia tökelve.
Megközeliteni. s combomtol elesvasu Iegyvert
Rantva galad mellet atverni. holott recehartya
Környezi a maiat; hanem egy mas eszme letiltott:
Mert mi is ott Iogtunk megromlani szörnyü halallal.
El nem lökhetven a sziklat emberi kezzel
A magas aitorol. melylyel becsukta lakasat.
Illy epedesekben vartuk Iel az isteni hainalt.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Nagy tüzet elesztven ismet megIeite bozontos
Nyaiat rende szerint. az aprokat alaiok eresztve:
A mint elvegze sietĘleg dolgait. ekkor
Reggeli etke gyanant ismet Ielmarkola kettĘt.
Reggelizese utan nyaiat kiterelte legelni.
Könnyeden elkapvan a roppant zarkövet. aztan
Ismet visszateven. valamint egy puzdra IödĘiet.
Kyklopsunk iuhait csörtetve terelte ki a hegy
Hata Iöle; hanem en cselt örvenyezve magamban
Bent maradek. ha boszut s dicset adna Ielette Athene.
Ez latszott legcelszerüebb eszmenek elĘttem.
Kyklops olaban Ieküdött tudnillik egy izmos
Nyerses olaiIa kolonc. mellyet kiszakita. hogy aszvan
Hordozhassa: mi ezt ollyanIormanak aranyzok.
Mint magas arbocIat valamelly nagy huszevezĘü
Malhahaion. a melly vegetlen tengeren atIut;
Illy hosszu vala es olly vastagsagu szemekre.
En ebböl melleallvan elvagtam egy ölnyit
S tarsim elebe teven meg hagytam hantani gyorsan.
Hogy kiegyengettek azok. en kis vegehez allvan
Meghegyezem; Ielemelve az izzo tüzbe megedztem;
Aztan eltakaram a iuhtragyanak alaia.
Melly az üregben vastagon elteregetve hevert volt.
Sorsot vettettem mar most baitarsaim altal.
Ha ki velem vallalkoznek az olaiIa gerendat
FelIogvan. az elalvonak belesütni szemebe.
Ep Ęk valtanak el. kiket en leghĘbben ohaitek.
Negyen; ezek közze ötödikkent enmagam alltam.
Este Iele megiött gyapias nyaiaval: azonnal
Szeles barlangiaba csadarta egyĦl egyig a szep
99
Barmokat; el sem zart semmit vaklandos üreböl.
Vagy valamit seiditve avagy mert isten akarta.
Es hogy visszateve magasan Ielemelve az odvzart.
Egybe leülven Ieite iuhat s mekegĘ kecskeit
Annak rende szerint. az aprokat alaiok eresztve.
Hogy pedig elvegze sietĘleg dolgait. ekkor
Esti ebede gyanant ismet Ielmarkola kettĘt.
Most közelebb iarulvan a kyklopshoz. imigyen
Szolek en hozza. kancsomban barnapirossal:
.Ettel emberhust. oh kyklops; nossza igyal ra
Bort. hogy megtudiad minemĦ ital is vala velünk
Barna haionkon; imezt kostolnod hoztam el onnan.
Ha kegyesen haza szallitnal; de te modtalan Ęriöngsz!
Szörnyü teremtes. hat mi halando iĘiön ezentul
Hazadhoz. ha velünk illyen nem helyre cselekszel?¨
Mondottam: Iogada. s kiürite kelyhemet egyszer;
S mert ioizün esett. ismetelt a merevenyböl:
.Adisza belĘle ugyan. s most mindiart mondd meg elĘttem
Szep nevedet. hogy aiandekot kapi. mellyre sovarogsz.
Hisz terem eletado Iöld a kyklopsnak is edes
Es zamatos borokat. ha Kronion esĘie növeszti;
Hah de az tietek nektar s ambrosia Iele!¨
Szolott; en örömest szolgalek nekie uira.
Haromszor nyuitek. haromszor iva ki bolondul.
Vegre midĘn a barnapiros kyklopsom agyaba
Felhata mar. ezekül hizelegtem nekie szenden:
.Kyklops. szep nevemet tetszett volt kerdened? Oh en
Elmondom. de megadd az igerted aiandokot aztan;
Senky az en nevem. es mindnyaian Senkynek hinak
Engem. atyam es edes anyam. s valamennyi baratim.¨
Mondottam; hanem Ę szavaimra kegyetlenül ekkor:
.En Senkyt baitarsai közt legutoszor eszem meg.
A többit hamarabb; ez lesz neked itt az aiandek.¨
Szola. s ledĘlve hanyatt elhenterül; ennekutana
Igy Ieküdött vastag Ierditett nyakkal. az alom
Raita erĘt veven; borital todula ki szaian
S emberhus Ialatok; nagyokat böIIente koronkent.
Erre zsaratnag ala tolom en az olaiIa dorongot
Megtüzesedni. barataimat pedig emberül intem
Merni. nehogy Ielven maid cserben hagyianak engem.
A mint nyerses olaiIa rudunk lobbot vala marmar
Tüznek alatta vetendĘ es Ielelmesen izzott;
En azt a tüzböl közelebe vivem neki. negy hĦ
Baitarstol környezve: az isten lelket adott volt.
Emberim a vegen hegyezett nagy olaiIa koloncot
Fogva. szemebe tolak; en meg belecsimpaikodva
Fent. csavaram. Valamint mikor acs a Iuruval altal
Furia haioIait. s sziiial tekeritik alulrol
Masok ketIelül. es a Iuru szünetlen odebb tör:
00
Akkent Iorgattuk mi szemeben neki az izzo
Fat; mellyet habosan Iecskende köröskörül a ver.
Elperzselte szemöldeit es pillai egeszet
A tĦzgĘz; recsegett a rud hegye szemgyökereben.
Mint siseregni szokott gyaluvas vagy nagyszerü Ieisze.
Mellyet Iris viznek közepebe megedzeni haitott
FerIi kovacsa. mi a vasban legtöbbet erĘsit:
Ugy sustorgta körül szeme a nagy olaiIa dorongot.
Rettenetest iaidult; dörgött bele körben az odvür.
Mi megiiedten szerteIutank: amaz a tetemes Ia
Verrel Iertelmes hosszat kicsavarva szemeböl.
DermesztĘ Iaidalmaban eldobta magatol;
Es kyklopsok utan orditott. kik körülötte
A szellĘs bercormoknak barlangiban eltek.
Hallva ezek szavait. masok mashonnan igetve
Jöttenek. es kerdek odvat körülallva mi lelte:
.Nos Polypheme. mi bai. hogy imigy orditasz az eiiel
Ambrosias csenden. szemeinkböl elüzve az almot?
Nem nyaiadnak esett elhaitani nemi halando?
Avvagy orozva talan. vagy erĘvel tegedet öl meg?¨
Kiknek erĘs Polyphemos imigy szavaikra belülröl:
.Senky orozva. nem öl meg erĘvel. tarsaim. engem!¨
Valaszolanak azok neki röpke szavakban ezekre:
.Minthogy senki veled. ki megölne maganyodon. isten
Adta betegsegtöl lehetetlen Iutni; azonban
Csak te imadkozzal kekIürtü Poseidon atyadnak.¨
Szoltanak elmenet. Am örvendett bennem a lelek.
Hogy sikerĦle az alnev es raszedte tanacsom.
Most a nyögve nyögĘ kyklops es kinba vaiudo.
Megtapogatvan a zarkĘt elemelte nyitarol.
Es a küszöbre leült kezeit ketreszre kinyuitva.
Ha tolulo iuha közt valakit meg tudna ragadni:
Ollyan egeszen ügyetlennek gondolt vala engem.
En meg azon iartattam eszem. mitevĘ legyek immar.
Hogy magamat tarsimmal együtt a szörnyü halaltol
Megszabadithatnam. Minden cselt s terveket össze
Hanyek; mert elet vala szoban s nagy vita körzött.
Vegre is ez tetszett legcelszerüebbnek elĘttem.
Nagyra hizott. gyapiuboitos kosok alltanak ottben.
Szep es termetesek. közepen az ibolyszinü nyainak:
ÖsszeIüzem ezeket hailekony ama szironyokkal.
Mellyeken Ę Iekvek a szörnyeteg emberi allat.
Harmasan: egy IerIit hordott valamennyi közepsĘ.
Ketteie halkal ballagvan ketreszröl ovasul.
Minden egy egy IerIit. harom iuh vün. En pedig. egy kos
Volt a többi között. nalok paratlanul izmosb;
Hatan kapva meg ezt Iürtös potrohanak alaia
Nyuitozam: es most kezeimmel ritka tökelyü
Bundaiaba Iogozvan csüggtem. beketürĘleg.
0
Igy varok sohaiok közt a szep hainal eredtet.
Vegre hogy a hainal Ieltetszett rozsakezevel.
Most immar legelĘre omolt a himnemü csorda;
Amde az ellĘk ott bĘgöttek mind az alomban
Duzzadt tölgyeiktĘl. A kinos gazda egyenkent
Megtapogatvan a hatat egyenest kiszaguldo
Barmainak. nem vette Iel azt Iaragatlan eszevel.
Hogy bendĘik alatt Iekszik lekötözve az ember!
Himei legvegen a kos tagult ki utolso.
Gyapiuval terhelt s velem sok gondolatuval.
Es simogatvan ezt szolita meg Polyphemos:
.Draga kosom. hogyhogy legutolso megy ki ma többi
Tarsid utan? EzelĘtt nem volt maradozni szokasod.
SĘt legelĘször eved a retnek gyenge viranyit.
Nagylepesü vezer; te iutottal vizre is elsĘ.
Este is elsĘben törekedtel almi rekeszbe
Erni: ma ellenben leghatul! Nemde szemeert
Busulsz gazdadnak? mellyet rosz IerIiu tolt ki
Mirigy tarsaival. megrontvan borral eszemben.
Senky; de a kit meg nem velek lenni szabadnak.
Bar velem ereznel es emberszozatu volnal.
Megmondhatni. hova butt el haragomnak elĘle!
Mert hiszen e kövön összeszakultnak idestova Iogna
Szetloccsanni velĘie; mi tan Ielüditene kinos
Bumban. mellyet Senky hozott. a semmirekellĘ!¨
Imigy szolva kosat kiereszte nyomban az aiton.
A barlang s baromakloktol tavolka haladvank.
ElsĘben magamat. maid tarsimat oldtam el. Ekkor
A hizott labas marhat haladektalan. utat
Vesztve gyakorta velek. haitok: mig parti haionkhoz
Erkeztünk; hol baitarsink mindnyaian örömmel
Lattanak üdvözeket. többinken epedten epedven.
En intven szempillammal tiltottam eĘket
Sirni egyenenkent. inkabb sürgetve. haiora
Üzni Iel a marhat s elevezni az Ęszhabu nedven.
Egyszeriben bekelenek azok s padaikra leültek.
S rendbe helyezkedven paholtak a sima tengert.
VegĦl annyira tavozvank. a mennyire Ienszo
Elszolgal. mondek kyklopshoz gunyos igekkel:
.Kyklops. ugy-e bizony nem egeszen erĘtelen ember
Tarsait etted erĘhatalommal meg vak odudban!
MeglehetĘsen Iorranak torkodra kegyetlen
Csinaid. adaz. hogy nem Ieltel IelIalatozni
Hazad vendegit! Megvertek az istenek es Zeus!¨
Mondottam; szavaimra nagyobb bosszura Iakadvan.
Egy roppant hegynek teteiet lerepesztve. dobott az:
Am kekarcu haiom közeleben elülröl esett le.
Nemi hiany nelkĦl a kormanyszelet ütendĘ.
A lezuhant kĘtĘl a tenger zailani lodult.
02
S visszaIele emelek rengĘ hullami haiomat
A tengersikrol; marmar szarazra vetettek.
En pedig egy hosszu csaklyat markolva kezembe.
Visszataszitottam; s tarsimra parancsolok intve
FĘmmel. evedzĘhöz latnanak. hogy menekediünk
Vesz torkabol. Azok nekidölven gyorsan eveztek.
Annakutana viszont. hogy mar ket annyira iarank.
Szot emelek a kyklopshoz; nekem esve azonban
Jobbrol es balrol Ieleim csiggattanak engem:
.Mert keresed. paizan. ingerleni a Iene embert?
Szikladobasaval most is maid partra vetette
Vissza haionkat. hol gonoszul megromlani velenk.
Ha valakit moccanni avagy szot szolani hallott
Volna. Ieiünket Iogta legott es gyarmü haionkat
Zuzni kövevel izekre vadul; olly messzire dobhat!¨
Igy mondanak ezek. de le nem szolhattanak engem.
SĘt ismetelven Iolytattam nagy haragomban:
.Oh kyklops. ha talan meg Iog kerdezni halando
Teged ez eletben szomoru vaksagod okarol;
Mondd el neki. szemedtöl hogy dulvari Odysseus
Fosztott meg. ki derĦs Ithakaban tartia lakasat!¨
Szolottam; iaidula Iel Ę szavaimra legottan:
.Oh ieh. marma telik be Ielettem az egyszeri ioslat!
Volt itt haidaniban bizonyos szep s termetes ember.
Telemos Eurymides. ki iövendĘt mondani diszlett.
S a kyklopsoknak iosolvan venüle Ęszsze:
ė meglatta nekem. hogy mindez meg lesz esendĘ
Raitam utobb. szememet megrontvan nemi Odysseus.
S mig en egy szep es nagy IerIit vartam örökke
Hazamhoz. ki erĘvel lesz Ielövezve nemeben;
Most ime egy hitvan es gyava sehonnai Iosztott
Vegre szememtöl meg. miutan leigaza boraval!
De ier Odysseus. hogy megvendegelielek. aztan
Meg razIöldi Poseidontol honnodba szerencses
Utat imadkozzam szamodra ki. ė vala nemzĘm;
ė. ha akar meggyogyithat. s nem kivüle senki.
Sem napalatti halando leny sem mennyei boldog.¨
Igy szolt. en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Oh bar eleted es lelkedtöl Iosztva. hasonlon
Küldhetnelek ala poklok Ienekere ma teged.
Mint vaksagodbol soha sem gyogyit ki Poseidon!¨
Igy mondottam; amaz pedig igy esdekle Poseidon
Istenhez. kezeit Ielemelven csillagos egre:
.Halld meg imamat kekIürtĦ. razIöldi Poseidon.
Jai. ha valodi Iiad vagyok. es te valoban atyam vagy.
Add hogy LaertesIi szülĘIöldere ne iusson.
A dulvari. ki szep Ithakaban tartia lakasat!
Vagy ha örök vegzet Ieleit meglatnia. pompas
Termibe mennie. es szeretett Iöldere honanak;
03
Menien igen kesĘn gonoszul. elvesztve baratit
Egy labig. külIöldi haion; s bait lelien a haznal!¨
Igy esdeklĘnek bevette Poseidon imaiat.
A ki legott sokkal roppantabb szirtot emelven.
Megcsovalva doba. beleköltven minden erĘiet:
Melly kekarcu haiom közeleben hatul esett le.
Nemi hiany nelkĦl a kormanyszelet ütendĘ.
A lezuhant kĘtĘl a tenger zailani lodult;
S mostan elĘre vive rengĘ hullama haionkat.
Vegre hogy a szigetet közel erĘk. hol seregestül
Allott többi haionk. s körülöttök epedve ülenek
Veszteg utanunk varakozo baitarsaim; itten
A partnak kiakasztottuk Iövenyere haionkat.
Es kikelenk mi is a tengernek görbe szegelyen.
Felhaitvank azutan a kyklops nagyszerü nyaiat.
ElIelezĘk. hogy aranyos reszt ne panaszlana senki.
A iuhok elIelezese utan baitarsaim engem
Meg Iölül egy kossal becsülenek; mellyet azonnal
MennykövezĘ Zeusnek begyuitek tiszteletere
Aldozatul: hanem ez nem haitott aldozatommal.
SĘt azt szĘtte. mikent iusson valamennyi haiomnak
Mind epĦlete mind kedveltem IerIia tönkre.
Ekkor egesz nap imigy. mignem beköszönte az alkony.
Sok hust es borokat lakomazvan csendesen ültünk;
Hogy pedig a nap elalkonyodott es raia setet lett
A tenger kanyaru partian nyugalomra Ieküdtünk.
Jöttekor ellenben a rozsasuiiu koranynak
Szorgalmazva parancsoltam Ieleimre. bekelni
Egyszeriben. s elalatsagolni evicke haionkat.
ėk szaporan Iellepkedven padaikra ülenek;
S rendbe helyezkedven paholtak a sima tengert.
Es igy odabb evezenk. szivünkben busan epedven
Vesztett tarsinkon. de saiat üdvünknek örülve.¨
04
TIZEDIK ÉNEK.
Aeolos udvara es Laestrygonok es maga Kirke.
Aeolia szigetere iutank; hol az egi karoknak
Kedvese. Aeolos Hippotades. tartotta lakasat.
Uszkalo szigeten; mellyet mindenIelül erc Ial
Dönthetlen kara ved. es'tar kĘszikla mered Iel.
Neki tizenket gyermeke volt Ieiedelmi lakaban.
Mellyeknek hata lany. masik hata iIiu legenyseg;
Igy Iiu magzatinak Ielesegekül adta leanyait.
Mar ezek untalanul szeretett atyiok s kegyes anyiok
Mellett vendegeskednek mindennemü ioban;
Nappal az illatozo hazkörnyek dörg lakomazok
Uiiongasaitol. mig eiszaka rendre szemermes
NĘiknel halnak remekelt es szĘnyeges agyon.
Imezek ekes varosa es hazaba vetĘdenk.
ė allo hoig iol lata. s kikerdeze mindent
Argosiak Ielöl. Ilion es az Akhivok ügyeben
VisszaIele; kinek en mindent eleiebe soroltam.
Vegre midĘn elutert könyörögtem nala s bocsatast
Kerek. meg nem vonta. hanem bucsumon igyekszett.
Es megnyuzva kilencIĦ tulkot. bĘrit aianla
TömlĘül. mibe a szeleket beletömve lezarta:
Mert Ętet ielele ki Zeüs saIariokul. önkent
Elcsilapitani vagy Ieluszitani. mellyet akarna.
Ezt lekötötte haiom öbleben Ienyes ezüstös
Porazzal. miszerint kisse se szelelne. magamnak
Kellemetes zephyrost keltven utamra. hogy embert
S barna haiot szallitna. Hanem szent szandoka epen
Nem sikerült. mivel önbalsagunk iuttata tönkre.
Hogy mi kilenc napon es eiiel szakadatlan eveztünk.
A tizedikre ime Ieltüntek draga hazamnak
Telkei; mar latok kek Iüsteit a tüzelĘknek.
Ekkoron edes alas lepe meg Iaradtat. örökke
A kormanylabnal munkast; mert tarsaimekbol
Ezt kire sem biztam. hogy elĘbb Ithakaba mehessünk.
De azalatt szeretett baitarsaim összesuganak.
Hogy sok aranynyal ezüsttel terek vissza. temerdek
Minden aiandokival kegyes Aeolos Hippotadesnek;
Es imigy szolott egyik a masikra tekintven:
.Oh hekam. de igen szeretett es kedves egy ember
Ez mindenhol. akarhova. s melly orszagba vetĘdünk!
Troia alol is sok szep kincset hoz haza immar
Zsakmanyul; mig mink Iolyvast utitarsai neki.
Illyen üres kezzel sietünk meglatni hazankat:
Es most ime baratsagbol mit adott neki uira
05
Aeolos! Oh iertek. nezzük meg. ugyan mi van itten!
Mennyi ezüst meg arany lehet ebben az öblös edenyben!¨
Szolottak; gyĘzött Ieleimnek otromba tanacsa.
A tömlĘt leIedek. es a szelek elrohananak.
S kapva meg egyszeriben szeles tengerre ragadta
Vissza honunktol Iergeteg a sirokat. Azonnal
Felserkenve rea en azt Iorgattam eszemben.
Vaiion alaszökven beleöliem-e lelkemet a viz
Örvenyebe. avagy szenvediek s elve maradiak.
Szenvedtem s maradek; de haiomon betakarozva
Fetrengettem. Azok viharoktol Aeoliaba
Hurcoltattak vissza. Baratim erĘsen epedtek.
Itt szarazra kelenk. es kutvizet inni meritven
Tarsim. az uszka haiok mellett lakomahoz ülenek.
A mint ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
En egy hirnököt es baitarsat veve magamhoz
Felmegyek Aeolos Hippotades varaba; kit edes
Gyermeki es Ielesegevel lakomazva talalek.
Hazahoz erkezven leülenk Ienyes küszöbenel
Földre. Ream bamultak azok s kerdeztenek egyben:
.Hogy iösz. Odysseus? melly istenseg mostoha hozzad?
Am mi kegyelve bocsatank el. hogy visszaevezhess
Orszagodba. magas hazadba. vagy ahhova tetszik!¨
Igy szolottanak Ęk; mire en Iaidalmasan ekkor:
.Megrontottak eszetlen tarsaim. es velek egy rosz
Alom! Azonba segelietek. oh mert modotok abban!¨
Mondottam. gyenged szokkal hizelegve elĘttök.
Elhallgattak azok; hanem atyiok vegre beszelett:
.El szigetemrĘl. elĘk leggonoszabbika. rögtön;
Mert tilos embereket beIogadnom s visszamenetnem
Orszagokba. kik isteneket bantottanak! El. mert
IstentĘl üldözve iövel nyilvan ide vissza.¨
Igy szolvan palotaiabol elkülde veszeklĘt.
Es igy odabb evezenk melyen szivedezve magunkban.
FerIiainkat igen banta a sulyos evedzes.
Minbüneink mia. nem leven haza terni remenyünk.
Megis hat nap dolgoztunk es eiielen altal:
Hetedik eiszaka tagkapuu Laestrygoniaba
Haitottunk. Lamos orszagaba: hol a hazahaito
Pasztor az elhaitora kialt. s ez hallia amannak
Kuriongasait. Ott ket bert nyerhetne az eber
FerIiu. ökreszĦl egyet es a masat ihaszul;
Mert közelerik nap s rövid ei ösvenyei egymast.
Itt. miutan kikötĘbe iutank vala. mellyet egekre
Bamesz hegy keblez mindünnen sziklakaraval;
S partIokok egymassal szemközt tornyodzanak a rev
Torkolatanal. keskeny rest engedve beutul;
Ebbe haioikkal Ieleim tolakodva siettek.
A galyak egymas közelebe kikötve valanak
06
Bent az öböl völgyen: mert hullam nem dagad itten
Sem keveset se nagyot. de Ieher csend ünnepe hallgat.
En kivül egymagam allapodam meg barna haiommal.
Izmos alatsagat a hatarsziklara tekerven.
Most Ielrandulvan meredek kemIokra megallek:
Es sem IerIiunak sem ökörnek mive nem ötlött
Szembe. de csak Iüstöt latank tolakodni az egnek.
Annakutana barataimat puhatolni eresztem.
Vaiion az orszagon kenyeret milly emberek esznek.
Ket követet küldven s melleiök hirnököt advan.
ėk eleredve törött uton ballagtak. a mellyen
Rengeteg erdĘröl haza Iat szekerezgete a nep.
Varos alatt egy vizmerĘ haiadonhoz akadtak.
Szephaiu lanyahoz laestrygon Antiphatesnek.
A ki ielennen vizert iart vala Artakie Iris
Csurgonal. mellybĘl a varos nepei ittak.
ėk mellette megalltanak. es soriaba kikerdek
TĘle. ki a honnak Ieiedelme. mi nepek uraliak.
Az szivesen kiielelte nekik nemzĘie lakasat.
Bemenven a mennyezetes palotaba. talalak
Hölgyet. mint egy berc; es elszörnyedtek elĘtte.
Ez nemes Antiphatest mindiart behivatta gyülesböl.
Önnön urat; ki legott gyaszveget Iorrala nekik:
Felkapa egy daliat s lakomat szaporaza belĘle.
Ketteiök ellenben szaladassal eredhete vissza.
Az larmakat ütött: mire innen is onnan is ezre
Todult a vermes laestrygon nepnek azonnal
Össze. nem emberhez hanem oriasokhoz hasonlo.
FerIinyi sziklakkal haigaltak az ormozatokrol
Tarsaimekra; dühösrobai alt be haioikon. itten
Emberek üttetven agyon. ottan galya töretven.
Felnyarsalva vivek kelletlen ebedre halakkent.
Meddig ezek szeretett Ieleimnek vesztire törtek.
Addig combomtol en Iegyvert rantva. haiomnak
Izmos alatsagat elvagvan tetova nelkül
Baitarsimra parancsoltam. latnanak izeben
Szorgos evedzeshez. hogy baibol megmenekediünk.
ėk neki Iekvenek vesztöl Ieltökben azonnal.
Könnyen osonta haiom tengerre ki a homoru rev
FüggĘ szirtia közĦl; amazok mind semmire mentek.
Es igy odabb evezenk. szivünkben busan epedven
Vesztett tarsinkon. de saiat üdvünknek örülve.
Aea szigetbe iövenk. Itt szephaiu Kirke. hatalmas
Szozatos istennĘ tartotta vilagi lakasat.
Huga tudakos Aetesnek; kik az emberi nemre
Fenyt lövelĘ Naptol születenek s Perse szerelmes
Anyioktol. kit is Okeanos termeszete magzott.
Halkal evedzettünk be haiomen revibe a part
Tag kikötĘienek. valamelly istentöl utalva.
07
Itten partra kelĘk ket eien s ket napon altal
Vesztegelenk. bagy es butol legyalazva Ielettebb.
De miutan harmadszor eredt a szephaiu hainal.
En dardat Iogvan es eles kardot övezven
Nagy gyorsan kikapek latIokra haiombol. egy elĘ
Embernek hallhatni szavat vagy seiteni mĦvet.
Felverekedven a meredek kemhelyre megalltam.
Tavoli Iüst ötlött kivancsi szemembe hatalmas
Kirke lakatol az erdĘn es sürü berkeken altal.
Rögtön azon iartattam eszem. tĦnĘdve magamban.
Menni szemelyesen es a Iüstnek latni hazaiat.
Vegre meg az tetszett legcelszerüebbnek. elĘször
Tengerparti haiom melle közeliteni. s kedves
Tarsaimat megebedelven elküldeni Ęket.
A mint mar nem messze valek az evicke haiohoz.
Egy kegyes istenseg megszanva maganyosat. horgas
Ösvenyemre derek agasbogas erdei szarvast
Haita le; melly legelĘieröl csermelyre szaguldott
Inni. mivel hevesen lövetek a napnak ivetöl.
Hata gerincenek közepette talaltam el epen
A kiszökĘt; mellynek tulsoian tört ki az erchegy.
Es a porba lenyekkent es paraia kiszallott.
Most Ielhagva rea kivonam sebzett tetemeböl
Fegyveremet. s leteven a Iöldre Ieküdni. szironyt es
Nyulank vesszĘket szaggattam; ezekböl egy ölnyi
KetretĦ kötelet guzsoltam hirtelen össze.
S egybekötem vele labait a nagytermetü vadnak.
Igy mentem nyakamon hurcolva haionkhoz. utamban
Dardammal gyamitkozvan: mert nem vala vallon
Egy kezzel vihetĘ a roppant hegymegi marha.
Es lehaiitva haiom mellett. Ielköltöm azonnal
Tarsaimat. gyenged hangon szolitva meg Ęket:
.Oh Ieleim. ha busulunk sem mehetünk Aidesnek
Orszagaba elĘbb. mint eliön vegzetes orank!
Jertek azert. mig ital s etel vagyon uszka haionkon.
Jusson az etek eszünkbe. ne is sorvaszszon az ehseg.¨
Igy mondottam. Azok haiolanak igemre. s'legottan
Feltakarozvan a tengerparkanyon. iszonynyal
Neztek a szarvast; mert nagyszerü hegymegi vad volt.
Annakutana. hogy a nezes szemeiknek eleg lĘn.
Megmosvan kezöket derekas lakomakat ütöttek.
S mostan egesz nap imigy. mignem beköszönte az alkony.
Sok hust es borokat lakomazvan vigan idĘzenk;
Hogy pedig a nap elalkonyodott es raia setet lett.
A tenger kanyaru szelen nyugalomra Ieküdtünk.
Maid a rozsakezĦ hainalnak tamadataval
Tarsaimat gyĦlesbe hivan mondottam elĘttök:
.Halliunk szot. noha sok butol környezve. baratim!
Oh Ieleim. miutan nem tudiuk hol kelet. eiszak.
08
Sem hogy merre megyen nap az egröl Iöldnek alaia.
Sem hogy merre pirul; iertek. tartsunksza tanacsot.
Ha lehet; en legalabb reszemröl nem tudok ollyast.
Atneztem meredek kemIok teteiere kikapva
E szigetet; mi körül vegetlen habkoszoru teng.
Es alacsony Iekvese vagyon; hanem a közepeben
Füstöt szemlelek sürü erdĘn s berkeken altal.¨
Mondam. Baitarsim hĘs szivei összezuzanak.
Merthogy eszekbe iutott laestrygon Antiphatesnek
Tenye. s az emberevĘ kyklopsnak erĘszakos odva.
Sirvan sirtanak Ęk. pergĘ könyet ontva szemikböl.
Amde paranyit sem hasznaltak az arva keservek.
En a pancelos baitarsakat elIelezem ket
Reszre; s vezert advan mindkettĘienek. az elsĘk
FĘnöke en. az utobbiake nemes Eurylokhos lett.
Egyszeriben sorsot keverenk rezdombu sisakban.
Sorsa tekintetes Eurylokhos dalianak ugrott ki.
ė indula. huszonket io tarsaval utana.
Sirva. mibennünket szomoruan hagyva megettök.
Völgysegben Iaragott kĘböl mĦveszileg epült
Kastelyat leltek Kirkenek nyiltkörü taion;
Környekeben oroszlanok. vad Iarkasok eltek.
Mellyeket aldatlan bĦbaiival altaligezett.
Nem rohananak ezek Ieleinknek raia. de inkabb
Hosszu Iarkaikat csovalva Ielalltak eleiek.
Mint hizelegnek lakmarol hazatertekor uri
Gazdaioknak ebek. ki nekik mindig hoz egyetmast:
Ugy csapodarkodtak azokat körül erdei Iarkas.
Körmös oroszlanok. szepegĘket tĘlök azonban.
Szephaiu istennĘ küszöbenek elĘtte megallvan.
Hallgattak Kirket gyönyörĦn enekleni ottben.
Nagyszerü vasznon ülĘt. halhatlanon. olly csudavekony
Es remeken. minemĦt istennĘk himzeni szoktak.
S monda közepre Polites. IerIiak elseie. a ki
Legkedvesb. leg is erdekesebb vala köztök elĘttem:
.Oh Ieleim. belül egy nagy vasznat szĘdögelĘne
Baiosan enekel. ugy hogy zeng bele a lak egeszen.
Hölgy-e vagy istennĘ. szoliunk hozzaia ezennel.¨
Igy monda; szolottak azok hozzaia. s neveztek.
A lakos egyszeriben megnyitvan a remek aitot.
Jött s behiva Ęket: kik mind be utana bolondul;
Csak maga Eurylokhos maradott cselt velve kivülröl.
Es beviven Ęket szekek s tronokra ülette.
Aztan pramnei borba turot es liszteket es Iris
Mezt elegyite. s evĘ kenyerökbe veszelytele irszert
Gyurt: hogy draga honat mindenki örökre Ieledne.
Hogy pedig altalada s elköltek. itt megütötte
VesszĘievel bennöket. es beterelte az olba:
Kiknek kanIeiök es serteiek. hangiaik. arcok
09
Voltak ugyan. de vilagos eszök. mint annakelĘtte.
Igy zarattanak el nyomoruk; eleiekbe Ialasul
Tölgy es bükkmakkot töltött. meg somIa gyümölcset
Kirke. mit a disznok turkalo nepei Ialnak.
Eurylokhos pedig elmenekült a barna haiohoz
Tarsai rettentĘ esetenek szörnyü hirevel.
Barhogy erĘködven egy szot sem szolhata. gyötrĘ
Kinaitol legyalazva; hanem telegyĦle könyekkel
Ket szeme. a mi velünk nem iokat seitete mindiart.
Amde midĘn nekiestünk es Iaggattuk esennen.
Adta szerencsetlen Ieleink törtenetit hirül;
.Altaleredven a berken. mint hagytad Odysseus.
Egy völgyben Iaragott kĘböl mĦveszileg epült
Szep kastelyra lelenk. tovalato nyiltkörü taion.
Kellemesen dallott belül egy hazbeli szövĘne.
Hölgy-e vagy istennĘ. Ieleim szolitani mertek.
A lakos egyszeriben kiiöven megnyitta az aitot.
S behiva; tarsaimek mindnyaian utana menenek
Esztelenül. hanem en cselröl gyanakodva maradtam.
Ekkor egyĦl egyig eltüntek vala; senki azontul
Nem lattatta magat. noha lestem vartam utanok.¨
Igy szolott. Haladektalanul nagy ezüstnyelü kardot
Függesztven vallamrol ala. hozzaia meg ivet.
Eurylokhosra parancsoltam. vigyen engem az uton.
Amde az atkarola ket kezzel terdemet egyben.
Es sirankozvan esdeklett röpke szavakkal:
.Oh ne parancsoli vissza. hanem hagyi itten. Odysseus!
Mert tudom azt az egyet. meg nem iösz sem magad onnan
Sem közülök senkit nem hozhatsz vissza! Jer inkabb;
Mig meg iokor van. Iussunk tova gyorsan ezekkel!¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Eurylokhos. te tehat legy veszteg barna haionknal.
Etel itallal töltözven. a többivel itten;
En pedig elmegyek. int elmennem erĘsen a szükseg.¨
Imigy szolva haiot s tengert odahagytam azonnal.
Hogy marmar be valek a szent völgysegeken altal
BĦvesz Kirkenek pompas hazaba iutando;
Ime aranyvesszĘs Hermes követ ütközik össze
A IeligyekszĘvel. kepeben egy iIiu legenynek.
Zsenge szakalunak. ki szerelmes napiait eli.
Ez kezeimbe tapadvan igy szolita meg engem:
.Merre. szerencsetlen? hol iarsz magad e sivatagban
Ut nem tudva? Igen. baitarsid zarva hevernek
Kirkenel. valamint disznok a ciIra szobaban;
Tan ezeket szabaditani megy? De magad se iövendesz
Vissza. hanem kimaradsz ottan. hol tarsaid ülnek.
Hadd szabaditlak azonban meg s legy altalam üdvöz.
Vedd ez ovo gyogyszert. vidd Kirke lakaba magaddal;
Ez maid a rosz idĘt elharitandia Ieiedröl.
0
Kirke ravasz cseleit sorolom mar mostan elĘdbe.
ė egy italt kever. es etkedbe vegyiti be merget;
Igy sem bĦvöl azonban meg. tudnillik adando
Gyogyszerem epen nem Iog hagyni. De halliad odabb is.
A tünder hosszu vesszĘvel hogyha read üt.
Combodtol hamar eles kardot rantva rohand meg
Kirket. mintha legott meg akarnad ölni lakaban.
ė eliiedve neked nyoszolyaiat Iogia kinalni;
Es csakugyan ki ne adi agyan a mennyei lenynek.
Hogy szivesen lasson s elereszsze baratidat: amde
Vedd ki belĘle az egi karoknak nagyszerü esket.
Hogy nem iranyozvak megrontasodra tanacsi;
FerIiubol netalan nyomorekka meztelenitsen.¨
Igy szolvan irszert ada. es termeszete titkat
Megmutata Hermes. kiszakitvan a puha Iöldböl.
Fekete volt gyökeren. de viragai teire verenek;
Moly neven hiviak menny istensegei; baiial
Assa halando azt. de az isten mindeneket tud.
ArgosölĘ azutan Ieleredt a boldog egekbe.
At a Ias szigeten; en meg Kirkenek iranyzam
Leptemet udvarahoz. sokkep tĦnĘdve magamban.
Szephaiu istennĘ küszöbenel vegre megallek.
Es bekialtok. Szozatomat hallotta az isten.
Es kiiöven iziben ragyogo aitot nyita. s behitt
Engemet; a ki boszus szivvel lepdeltem utana.
A mint bevezetett. lekinalt az ezüstszegü tronra.
Szepre. vilagira. labam ala diszzsamoly adatvan.
Most az arany kelyhben vegyeket kotyvaszta meginnom.
Es irszert elegyite. gonoszt Iorralva magaban.
Hogy pedig altalada. s megivam. s nem bĦvöle semmit.
Ram ütven vesszĘievel Ielemelve szavat mond:
.Huss az alomba. egyeb tarsid közepere Iekünni!¨
Szolt; hanem en eles kardot rantvan hevenyeben.
Megrohanam Kirket. Ętet leapritani keszleg.
Eliaidulva Iutott ez alam. es terdimet altal
Kulcsolvan sirt. es igy monda röpke szavakban;
.Ki s ki vagy. oh ember? hol szĦlĘIölded. atyaid?
Szörnyü dolog. hogy iszod s'mit sem Iog raitad ez irszer!
Nem. soha sem birhatta meg ezt mas IerIi kivĦled.
A ki megitta. mihelyt rekeszen atömle Ioganak;
Ah de neked valamelly meghodithatlan eszed van.
Nem te leendesz ama IurIangos Odysseus. a kit
Nekem aranyvesszĘs Hermes regota iövendöl.
Troiarol hazautakor elvandorlani hozzam?
De hüvelyezd be legitt erc kardodat. es iere velem
A nyoszolyara. vitez. hogy együtt szerelembe vegyülven
Ennekutana szivünk mar iobban ertse meg egymast.¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Kirke. mikepen akarsz bargyunak lennem irantad?

Tarsaimat sertesekke torzitva elĘre.
Mar engem keszülsz armanyos tervvel eszedben
Isteni agyadnak parnaira vinni. hogy aztan
Gyava pulyava tegy megmeztelenitve lakodban?
En nem kivanok nyoszolyadra eredni. ha nekem
Nem Iogadod meg elĘbb. istennĘ. nagyszerü eskkel.
Hogy nem iranyozvak elenyesztesemre tanacsid.¨
Szolek; egyszeriben megtette az istenek esket.
Hogy pedig elkezdette. be is vegezte az esket.
Ekkor Kirkenek csudaszep parnaira mentem.
Negy tisztes szobanĘ sürgött vala termei szorgos
Dolgaiban. mellyek hazbeli cseledei voltak.
VizIorrasoktol eredĘk es szent ligetektöl
S csergetegektĘl. a mellyek tengerbe haladnak.
Köztök egyik tronokra Iölül bibor es csudaekes
Vankosokat helyezett. alul egyszerü szĘnyeget advan;
Masik ezüst asztalt teriesztett mindenikünknek
Tronia ele. mellyekre szatyort tett volt aranyost Iel.
Harmadikok meg ezüst kancsoban leleküditĘ
Edes bort elegyite. s aranybol serleget osztott;
A negyedik vizet hordott. s a katlannak alatta
Langokat elesztett. mire langyult csendesen a viz.
Hogy pedig a viz megmelegült a Ienyes edenyben.
Tiszta medencehez vezetett. s megmosdata szeles
Harombiabol. azig töltven vallamra Ieiemre.
Mig kilohaszta bagyalmat tetemimnek egeszen.
Hogy megmosdata es kenetelt vigasztos olaiial.
Es diszes köntöst ada ram es draga palastot.
Bevezetett azutan s lekinalt az ezüstszegü tronra.
Szepre. vilagira. labam ala diszzsamoly adatvan.
Ekkor arany korsot hordozvan egy szobanember
Kezvizeket töltött az ezüst talcara belĘle
Mosni; gyalult asztalt helyezett közelünkbe tovabba.
Mellyre szemermes saIarne kenyeret raka. s bĘven
Halmoza eteleket. mindenbĘl szivesen adva.
Enni parancsolt mar; de nekem nem kelle az etek;
SĘt tĦnĘdve ülek. roszakat kepzelve magamban.
Kirke pedig latvan veszteglĘt es kenyerehez
Nem nyulot. de igen szomoru banatba merültet.
Elközelitve Ielem igy monda röpke szavakkal:
.Mert ülsz nema gyanant. csak lelkedet eve. Odysseus.
Folytonosan. s nem nyulsz etelhez vegre s italhoz?
Meg te cselekröl velekedel. mint latom; azonban
Nem kell tartanod; en megtettem a nagyszerü esket.¨
Igy szolt. en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Kirke. ugyan ki lesz olly ember. nem Ielszeg egyebkent.
A ki elĘbb kivan etelhez latni s'italhoz.
Mint szeretett tarsit szabadan lathatta szemevel?
Ha igazan meg akarsz emberleni etel itallal.
2
Oldd meg elĘbb. hadd szemlelem baimentesen Ęket.¨
Szoltam. Kirke legott kieredt a szep palotabol
VesszĘvel keziben. s megnyitvan a hidasaitot.
Mind kiiövette kilenceves sertesekül Ęket.
Szemközt allapodanak meg vele; a ki közöttök
Atmenven megkente legott mas szerrel egyenkent:
Es elvedlettek tagaikrol a csunya sertek.
Mellyeket elsĘben mirigy orvossaga növesztett
Kirkenek; s Iiatalb es szebbek lettenek arcban.
S szemre sugarabbak. mint voltanak annakelĘtte.
Ram ismertenek Ęk. es mind kezeimbe tapadtak.
Ekkor örömsiralomra Iakadt mindenki; zokogva
Viszhangzott a haz; maga szinte megindula Kirke.
Es közelitve az istennĘ szolott vala hozzam:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Mostan eredi immar le az Ęsz tengerre; haiodat
Gondiaid elseie lesz szarazra vonatni; azontul
Butorokat meg Iegyvereket barlangba helyezven.
JĘi magad egyszeriben es hozd el tarsaidekat.¨
Igy vegezte. Haiolt igeire IerIi kedelyem.
S nyomban elindulek a tengerparti haiohoz;
Hol valamennyi derek baitarsamat arva nyögesek
Közt. es szanando könyeket hullaitva talalam.
Mint boriak. mikor a tehenek iollakva Iüvekkel
Olba szivarognak csordarol. mind eleiekbe
Fickandoznak. s nem tartoztathatia le többe
Semmi rekesz. de gyakor bĘgessel szökdösik ellĘ
Anyiaikat körül: ugy. miutan szemleltenek engem.
Olvadozanak ezek könyeikben. mindegyik ollyba
Tartvan mintha rögestelekĦ Ithakanak ölebe
Ertek volna. holott szarmaztanak es nevekedtek.
Sirankozva pedig mondanak röpke szavakkal:
.Oh. megiöttödön ugy örvendünk. isteni vedenc.
Mintha ma erkeznenk Ithakanak telkire vissza;
Amde beszeld el egyeb tarsinknak mostoha sorsat!¨
Igy szolottanak. en pedig igy gyöngeden ezekre:
.Elseie gondunknak szarazra kivonni haionkat.
Aztan butorokat s Iegyvert barlangba helyezven
JĘietek egyszeriben mindnyaian gyorsan utanam;
Hogy meglassatok Ieleinket Kirke barati
Hazanal. hol azok szeles kedvökre vigadnak.¨
Igy mondek; Ęk egyszeriben hailottak igemre.
Csak maga Eurylokhos tilta baitarsimat. ekkent
Lazitvan Ęket seregestül röpke szavakkal:
.Ah nyomoruk. hova mennetek? mert kellene vesztet
Kirke lakaba keresnetek? a ki legottan oroszlan.
Farkasok avvagy disznokka torzitana altal.
Hogy Ienyes palotaia köret lakiatok örökre!
Mint kyklops tön elĘbb. miutan üregebe buvanak
3
Jo Ieleink. es velek ez a nagy bator Odysseus.
Mert azokat szinten ennek butasaga öle meg.¨
Igy szolt: en meg azon tĦnĘdtem büszke magamban.
Hogy kardot rantvan combomtol egybe levagom
FĘiet s Iöldhöz ütöm. noha legközelebbi rokonnak
Hozzam versegrĘl. Hanem egyszeriben körülallvan
Jobbrol es balrol Ieleim csiggattanak engem:
.Isteni vedenc. hagyiuk el ezt. ha parancsolod. itten
Barna haionk mellett egyedĦl. Ęrködni Ielette;
Ellenben minket vigy ezennel Kirke lakahoz.¨
Igy vegezve haio s tengertöl elĘre haladtak.
Eurylokhos tĘlünk maga sem maradott el azonban.
SĘt követett. miutan szigoru banasom iieszte.
Addig egyeb baitarsaimat megmosta szivelyes
Kirke dicsĘ kastelyaban s kenetezte olaiial.
Es boitos kacaganyt es köntöst öltete velök.
S most mindnyaiokat igy vendegeskedve talalok.
Kik miutan lattak egymast es minden eszekbe
Jut vala. sirtanak hangosan. hogy döngött bele a haz.
Szephaiu Kirke pedig hozzam közelitve beszelett:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Illy keserĦ siralomban odabb ne epedietek; am en
Jol tudom azt. mit az Ęsz halason szenvedtetek. es mint
Bantott benneteket sok szarazIöldi garazda.
Jertek azert szaporan es lassatok etel italhoz.
Mignem kebleitekben lelket vettetek ismet.
Mint Ithakanak millyennel bucsuztatok egykor
Partiaitol. Mert most igen is legyalazva s megesve
Vagytok az uti kalandokban; nem is ismeri többe
Szivetek a io kedvet. azert hogy sok baiak ertek.¨
Igy szolott; haiolank valamennyen Kirke szavara.
Mar azutan egy egesz allo esztendeig ekkent
Veszteglenk itten. sok hus es borlakomanal.
De mikor esztendĘ lett es Iordultak az orak.
Holdak enyesztevel s iartaval hosszu napoknak.
Itt kihivan tarsim megszolitottanak engem:
.Szertelen. emlekezz immar meg draga hazadrol.
Ha ugyan isteni sors menekülnöd vegre. beiutnod
Mennyezetes hazadba s becses Iöldere honodnak!¨
Igy mondok szavait bevette azonnal egyenem.
Ekkor egesz nap imigy. a napnak elaldozataig.
Üldögelenk veszteg sok hus es borlakomanal;
Hogy pedig a nap elalkonyodott es raia setet lett.
ėk leIeküdtek az arnyekos palotaban aludni:
En meg Kirkenek csudaszep parnaira menven
Terdeinel Iogvast kerem. ki bevette imamat.
Es könyörögve imigy szolitam szarnyas igekkel:
.Oh töltsd be Iogadasaidat. miket egykor igertel.
Kirke. hogy elküldesz szĦlĘIöldemre. hova huz
4
Szivünk engemet es baitarsimat. a kik örökke
Verzik keblemet arva panaszszal. hogyha kiIordulsz!¨
Szoltam. az istennĘ pedig igy mondotta viszontag:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
En nem erĘtetlek titeket hazamban ezentul.
De meg mas utazast szükseges tennetek elsĘbb.
Hades termibe es rettentĘ Persephonehoz.
Thebei Tiresias lelket tudakozni. ki maskent
Vak ioslo. hanem ep maradott mindenha eszeben.
Mert neki Persephone holtaban is emberi eszmet
Engede. mig a többi csak arny modiara kovalyog.¨
Monda. összetörek kebelemben szivemet e szok;
Es sirvan sirek nyoszolyaian. s nem vala kedvem
Elni tovabb es a napnak szemlelni vilagat.
Vegre midĘn kisiram magamat s az elegig epedtem.
Szot emelek ismet s mondottam neki viszontag:
.Kirke. s ugyan ki leszen nekem kalauzom ez utban?
Meg soha sem szallott ember poklokra haioval!¨
Szoltam; az istennĘ pedig igy mondotta viszontag:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Legkevesebb gondod se legyen kalauzra; hanem tedd
Arbocodat ki. s Ieher lobogot Iüggesztve reaia
Üli be; haiodat az eiszaki szel celiara viendi.
Ha pedig Okeanos hullamain altaleveztel.
Hol alacsony part van s szent berkei Persephonenak.
Es hosszu iegenyek es meddĘ IĦzIa tenyeszik:
A halas örvenyröl kiakasztva haiodat. eredi be
Önmagad Hadesnek szirtos palotaiba rögtön.
Itt Akheronba Pyriphlegethon taitekosan ömlik.
Es Kokytos. melly Styx vizIolyam agszakadeka;
S kĘszal. es ennel ket hangosan összecsapo viz.
E taihoz verekedve. mikent en rendelem. ass egy
Gödröt. Odysseus ur. mind szel mind hosszra könyöknyit;
Tölts valamennyi halott szamara köröskörül öntvenyt.
Mezvegyet elsĘben. azutan edes zamatos bort.
Ennekutana vizet. s hintsed meg vegtire liszttel.
Es most kerve Iogadkozzal a lelkek elĘtt. hogy
Megterven Ithakaba derek meddĘ tehenet teszsz
Aldozatul nekik. es minden io terheli maglyad;
Tiresiasnak ihot külön aldozvan be maganak.
Egy Ieketet. melly legderekabb a többi barom közt.
Hogyha megengeszted a holtak nepeit. ekkor
Him iuhot aldozzal es nĘ Ieketet. erebosnak
Forditvan ezeket. te magad meg amarra tekintven.
A Iolyam aria Iele: s most immar hosszu sorokban
JĘnek az elmultak sapadt arnyekai hozzad.
Ennekutana legott szeretett Ieleidre parancsoli.
A iuhokat. mellyek mar ottan Iekszenek ölve.
Megnyuzvan aldozni. s tovabb esdekleni Hades
5
Szent Ielseginek es rettentĘ Persephonenak.
Te pedig a kardot combodtol erre kirantvan
Legy veszteg. ne is engedied verhez tolakodni
A hiu szellemeket. mielĘtt szolsz Tiresiasszal.
Most hamar ott termend a ioslo. erdemes ember:
A ki utad hosszat es veget hiredül adia.
Megmagyarazva. szülĘIöldedre mikepen evezhetsz.¨
Szolt; az aranytronu hainalpir tamada mindiart.
Itt ram öltözetül köntöst ada Kirke s palastot;
Önmaga ellenben nagy Iatylat. tiszta Ieheret
Vett. veknyat s gyönyörĦt. agyekat szep arany övvel
Szegte körül. azutan partat idomita Ieiere.
Most Iel ala iarvan szorgoltam nepemet immar.
A palotaban egyenkent elközelitve azokhoz:
.Ne alugyatok többe mar a kellemes almot.
Oh Ieleim. de gyerünk. mert Kirke kiadta bucsuiat.¨
Igy szolek; haiolanak azok szavaimra legottan.
Amde barataimat nem vittem el innen is epen.
Mert a legIiatalb Elpenor. sem viadalban
Nem valamelly nagy erĘ. s eszben sem ama helyes ember.
Kirke lakaban egyeb tarsimtol elkülönödve
Fekvek borterhelve. hivest keresĘleg agyanak.
Ez mozgo Ieleim robaiat eszmelve. Ielugrott
HirtelenĦl. es elIeledett a mennyezetes haz
Hosszu hagcsoiara kerülven szallani Iöldre:
ė egyenest lezuhant az ereszrĘl. es ki lön egyben
Törve csigaiabol nyaka. s lelke pokolba eredt volt.
Többieket pedig igy szolitam en meg utunkban:
.Tan bizony azt hiszitek. kedves Iöldere honunknak
Indulunk! De az istennĘ mas utakat intett
Meg megiarnatok. Hades termet s Persephoneet.
Thebei Tiresias lelketöl kerni tanacsot.¨
Igy szolottam; azoknak sziveik összezuzattak.
Helybe leülven sirtanak es haiaiknak esenek.
Amde paranyit sem hasznaltak az arva siralmak.
Mig mi haionk es a tengerpartokra kesergĘ
Szivvel alaertünk. könnyeknek zaporit öntve;
Addig Kirke haionk mellett megIordula immar.
S him iuhot es nĘsteny Ieketet kötven oda. könnyen
Eltünt mellettünk. Ugyanis. ha nem engedi önkenyt.
Itt vagy amott iaro istent saidithat-e ember?
6
TIZENEGYEDIK ÉNEK.
A poklok szomoru orszagat latia Odysseus.
Hogy pedig a tenger partiara haionkhoz elerenk.
SzĘke halasra bocsatottuk legelĘször is azt le;
Arbocot allitvan lobogot tettünk ki reaia;
Maid belekergetven iuhainkat vegre magunk is
Felhagank szomorun. könnyeknek zaporit öntve.
Most kekarcu haionknak utana vitorlaIeszitĘ
Kellemetes szellĘt lenditett io utitarsul
Szozatos istennĘ szepIürtĦ Kirke hatalma.
Mi elrendezven szükseges. Iegyvereinket
Helyre ülenk; a haiot szellĘ s kormanyos iranyzak.
Igy kiIeszült lobogo mellett haladott ez egesz nap.
A nap elalkonyodott. behomalyosulanak az utak:
Ez pedig a mely okeanos tulszelire uszott.
Hol Kimmer nepnek ködök es eiIeli homalyok
Burkoltak orszaga vagyon; nem is eiti reaiok
A nap szep szeminek Ienypillantasit. akar ha
Feltamaszkodik a csillagzatos egre. akar ha
Mennyei utiarol Iöldhöz leereszkedik ismet;
De nyavalyas polgari Ielett örök eiszaka satroz.
Imide erkezven kikötöttünk. s partra keletven
A iuhokat. mi odebb haladank magas okeanosnak
Habiainal; mig helyre iutank. mit Kirke kiiegyzett.
Itten az aldozatot nemes Eurylokhos s Perimedes
Tartottak; en meg combomtol iziben eles
Kardot rantva gödört asek. szel s hosszra könyöknyit;
Es valamennyi halott szamara köröskörül öntvenyt
Töltek. mezvegyet elsĘben. masodszor izes bort.
Harmadszor vizet. es meghintem vegtire liszttel.
Kerve Iogadkoztam most a lelkeknek elĘtte.
Hogyha utobb Ithakaba megyek. legiobb tehenemmel
Aldozom erettek. s minden io terheli maglyam;
Tiresiasnak ihot külön aldozvan be maganak.
Egy Ieketet. melly nyaiamnak legiobbika leszen.
Hogy pedig a holtak sereget engesztes imaval
Megkövetem. lenyakaztam mar a barmokat asott
Sirgödrömbe; Iutott a ver: es im erebosbol
Jöttek az elhunytak szomoru arnyekai hosszu
Sorral. arak s iegyesek. vensegtöl csüggeteg aggak;
Gyenge. imenti könyek gyaszaban bagyadozo szep
SzĦzek; ezer meg ezer Iegyverrel megsebesitett.
Harcteren maradott verespancelu leventek:
A kik remes üvöltessel tolakodtanak innen
S onnan az arokhoz. Borzalmak Iogtak el engem.
7
Ekkor igen kedves Ieleimre parancsolok immar.
A iuhokat. mellyek Iöldön megmetszve Ieküdtek.
Megnyuzvan egetniek es esdekleni Hades
Szent Ielsegenek s rettentĘ Persephonenak.
En ezalatt kivonam combomtol gyorsan az eles
Kardot. s ott ülven eltiltek verhez eredni
Mindenegy arnyekot. mig szolnek Tiresiasszal.
Elpenor tarsnak iött lelke közĦlök elĘször;
Mert el nem vala meg a Iöld kebelebe sirolva.
Kirkenel siratatlanul es temetetlenül hagyvank
Hatra hideg tetemet. miutan mas sürgete minket.
Hogy megpillantam könyet eitek raita. s megindult
Szivvel szolitvan mondek neki röpke szavakban:
.Elpenor. hogyan erkeztel poklokra gyalog le
Ennalam hamarabb. ki haioval buidosom itten?¨
Igy szolottam; amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Egy gonosz ördöng es a sok bor ronta meg engem!
Kirke magas teremen tarsimtol elkülönödve
Fekven elIeledek hagcsora kerülve leiĘni;
En egyenest zuhanek az ereszröl ala. s ki lön egyben
Törve csigaiabol nyakam. es ide szallt vala lelkem.
S most Ieleidre könyörgök. uram. kik tavolad elnek.
NĘdre s atyadra. ki kis csecsemĘül gyamola teged.
S Iidra. kit hon hagytal. az egyetlen Telemakhosra;
Mert tudom azt. hahogy a poklokbol elmenekültel.
Aea sziget partin ki Iogod szallitni haiodat:
E helyt el ne mulaszd iol emlekezni IelĘlem.
Es ne maraszsz siratatlanul es temetetlenül utra
Kelted elĘtt. netalan boszut allion raitad az isten
Erettem; hanem egess meg volt Iegyvereimmel.
Es a szĘke halas mellett tegy sirielet atkos
Sorsu IerIiunak. melly a maradekot is intse!
Igy cselekediel; s üss evezĘt halmaba siromnak.
Melylyel baitarsimmal együtt voltamkor eveztem.¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Megteszem es megadom. boldogtalan. a mit ohaitasz.¨
Mig mi hasonlo bus igekkel valtva Iel egymast
Vesztegelenk. en kardomat a verekre kivontan.
Tul pedig Elpenor hiu szelleme sok könyörevel;
Addig megholt edes anyam ime ott terem. aldott
Antikleia. leanya tekintetes Autolykosnak.
Kit Troiara menet hon meg eletbe marasztek.
Szemleltere köny es bus szanakozasra Iakadtam;
De. noha kinba került. verhez közeliteni Ęt sem
Engedtem. mielĘtt szolhatnek Tiresiasszal.
Es iött közbe hamar iobbiaban aranka iogoddal
Thebei Tiresias; es ram ismerve beszelett:
.Hogy iöttel. boldogtalan. a napalatti vilagot
8
Elhagyvan. szemlelni halottakat es örömetlen
Orszagot? De vonuli hatrabb s vedd Iegyveredet le.
Hadd igyam a verbĘl es halli meg rendibe mindent.¨
Szolott; hatravonulvan en. az ezüstnyelü kardot
Visszatolam hüvelyebe. MidĘn a verIeketeböl
Jol lett lakva. beszelt a ioslok elseie hozzam:
.Kellemetes megutat kivansz. Ielseges Odysseus!
Azt neked istenseg neheziti; nem is lesz egyened
Reitve Poseidon elĘtt. ki boszukat Iorral irantad
Kebleben. hogy vak lett kedves gyermeke tĘled.
Megis. bar eleget szenvedve. hazadba mehettek.
Hogyha magad s Ieleid kenyet zabolazni birandod.
Maid mikoron az evicke haion. menekülve szineröl
Nedves utadnak. Trinakie szigetebe iutottal;
Hol legeleszve leled csako marhait. ihnyaiat
A Napnak. ki tud es szemlel mindennemü dolgot.
Am ha honodba sovar bantatlanul elhagyod Ęket.
Meg Ithakaba mehetsz. noha sok küzdelmeken altal;
Hogyha pedig bantod. veszedelmet iosolok akkor
Baitarsidra s haiodra: magad - ha menekszel azonban -
KesĘn tersz haza es gonoszul. elvesztve baratid
HĦ sereget. külIöldi haion; es bai leszen otthon
Elvetemült urasagokkal. kik hazadat elik
Hölgyed utan iarvan s adogatvan draga kelengyet;
Kiknek erĘszakait megtorlod azonban idĘvel.
Vegre midĘn megöled a hĘslĘ nepet akar vas
Fegyverrel nyilvan. akar udvarotokban orozva:
Fogi azutan csiszolt evezĘt kezeidbe. s eredi el;
Mignem azokhoz iutsz. kiknek Iaitaia nem ismer
Tengert es nem eszik megsozott izletes etket:
Mitsem tudnak ezek pirosarcu haiok Ielöl. avvagy
Ertnek evedzĘhöz. szarnyahoz gyarmü haionak.
SzembeszökĘ ielet erts. melly nem kerülendi Iigyelmed.
Maid mikor ott teveled masik gyalog ütközik össze.
Azt mondo. hogy polyvalapat van vallodon; akkor
Rögtön alaszurvan a Iöldbe az ekes evedzĘt.
Es kekIürtü Poseidonnak szent aldozataul
Egy kost es tulkot s emehago kant Ielaianlvan.
Teri Iöldedre viszont; es hon szazaddal imadiad
A halhatlanokat. kik olympos szekein ülnek.
Rendibe mindegyiket. S most immar szende halal iĘ
Rad a tengerröl. melly szep vensegben elaggott
Tagiaidat lenyugaszsza. midĘn körülötted az orszag
Nemzete boldog lesz. Ezek aikam szozati hozzad.¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Tiresias. lehet. ezt sorsolta IelĘlem az isten.
De mar azt mondd meg s add ertesemre himetlen.
Megholt edes anyam lelket szemlelgetem imhol;
ė a ver közeleben csendesen alldogal. es nem
9
TĦr ram Ielpillantani vagy szot valtani velem.
Add hiremül kerlek. hogyan ismerhetne Iiara.¨
Igy szolottam; amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Könnyü dolgot adandok eled s villantok eszedbe.
Mert kit ezen holtak seregebĘl elközeledni
Engedsz a verhez. io szot Iog valtani veled;
Kit pedig eltiltasz. mindiarast visszamenendĘ.¨
Szolott Tiresias arnyeka; s betagula Hades
Orszagaba legott. miutan megiosola mindent.
En pedig ott vartam; mig iöttenek edes anyamek.
Es a verböl ivan ram ismerenek azonnal.
S elkeseredve imigy szolott vala szarnyas igekben:
.Hogy iöttel. oh gyermekem. e napIenytelen orszag
Eiibe eletben? Baios ezt meglatnia elĘ
Embernek; mert közbe Iolyok es iszonyu medrek
Tatongnak. s elül okeanos. mellyen gyalog at nem
Gazol senki. hanemha remek gyarmunka haioban!
Avvagy Troia alol csak most buidosva vetĘdöl
Meg ide tarsiddal? s'mindeddig nem verekedtel
Orszagodba? nem is lattad Ielesegedet otthon?¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Edes anyam. inseg vezetett poklokra. tanacsot
Hallani lelketĘl a thebei Tiresiasnak.
Mert sem akhiv Iöldhöz nem iartam meg közel eddig.
Sem bele nem lepek Ithakaba. de egyre bolyongok
Sok but vallva. miota haion kikövettem Atridest
Szeplovu Troia ala. megküzdeni büszke hadaval.
Ah de beszeli igazan es add tudtomra himetlen.
Millyen halalnak szallottal a sirba nemevel?
Nem hosszu nyavalyak. vagy ama nyilazasnak örĦlĘ
Artemis istenne vegzett-e ki szende nyilaval?
Szoli az atyamrol is. es hon hagytam draga Iiamrol.
Nalok-e meg meltosagom. vagy tan ezig egy mas
FerIi kezen. s engem többe nem var haza senki.
Vegre kelengyezett nĘm szandoka s elveiröl szoli.
A Iiuval vagyon es szorgalmasan Ęriz-e mindent?
Vagy mar a legiobbik akhiv szerzette neieve.¨
Szolek; edes anyam pedig igy mondotta viszontag:
.Ugy vagyon. Ę tĦrelmesen el maiglan is a te
Mennyezetes palotaidban. csakhogy szomoruul
Telnek el eiei s napiai a mindegyre sironak.
Nagy meltosagod sem szallott masra. de beken
Elvezi Telemakhos ioszagodat. es az aranyos
Körlakomaba megyen. melly nemzeti IĘnököt illet.
Mindenüve meghiva. Hanem mar edes atyad kint
Vesztegel a teleken. s nem megy varosba: kinek nincs
Vankosa meg takaroia s uras parnaia az agyon.
Amde teletszaka ottan hal a többi cseled közt
A porban. közel a tüzhöz. rongyos mezet öltve.
20
Hogyha pedig megiött a nyar es Ęszi meleg van.
A szĘlĘteleken szelteben Iöldre lehullott
Asszu harasztokbol keszĦl alacsony Ieke: itten
Fekszik eĘ. szomoru sziveben tavolodert but
Taplalvan. s kora terhet meg bankodva nevelven.
En is ezül multam ki s iövek revebe halalnak.
Nem pedig a nyilazasnak örĦlö Artemis isten
Eitett el Ienyes palotankban szende nyilaval;
Sem nem tamada meg nyavalyak sinlese. s veve ki
Gyötrelmes kinnal testembĘl eltemet: inkabb
A te szerelmed. utanadi bu es banat. Odysseus.
Es kedvesseged Iogyatott ki vilagi napombol!¨
Igy mondtara szivemben vagy kele edes anyamnak
TĦnekeny lelket megölelni Iiui karommal.
Haromszor nyultam kivancsi kezekkel utana.
Haromszor szakadott ki ölembĘl egy hiu alom
Vagy pedig arnyekkent. Iaidalmat hagyva szivemnek.
Es szolitvan meg mondam neki szarnyas igekkel:
.Mert nem varsz be. anyam. teged megölelni ohaitot.
Hogy meg a poklok rideg orszagaban is egymas
Kariai közt leven. itt sirhatnok ki magunkat!
Vagy nem egy abrandot vezetett szemeimnek elebe
Persephone. hogy az eddiginel is iobban epediek?¨
Igy szolottam; anyam pedig igy mondotta viszontag:
.Gyermekem. oh elsĘ boldogtalan embere Iöldnek.
Epen nem szent Persephone. Zeus lanya. ki amit;
Amde ez a napalatti lakos törvenye ha meghalt.
Mert sem husai nincsennek sem csontai többe;
Tudnillik mindiart veget vet nekik az egĘ
Tüzlobogas. mihelyest kirepült csontaikbol az elet;
A lelek pedig alomkent hivsagosan elszall.
Most a napra siess szaporan; hanem el ne Ieledied
Mindezeket. hogy hölgyed elĘtt elmondani hassad.¨
Mi ugyan ekkent valtogatok egymast Iel. Azonban
NĘk tolakodtak ele. küldözvek Persephonetol.
Leghiresb daliak Ielesegei s lanyai haidan.
Es a ver Ieketeie körül gyülekeztenek össze.
TĦnĘdven. mi uton kerdhessem sorra ki Ęket.
Ez latszott legcelszerüebb eszmenek elĘttem:
Tudnillik kivonam combomtol kardomat. es nem
Engedtem valamennyit együtt a verböl ihatni.
S mostan egyenkent hullongvan kinevezte csaladat
Mindegyik. es en szot valtottam rendre magokkal.
Joatyu Tyrot szemleltem legelĘször is. a ki
Vadlan Salmoneus lanyaul ada ki magat. es
Kretheus Aeolides hölgyenek lenni dicsekvek.
ė haidanta. Enipeusnek Iolyamaba szerelmes.
Melly a Iöld mezeien legszebb hullamokat ömleszt.
Mindig az er gyönyörĦ szelen acsorga magaban.
2
Ehhez egyenlitven razIöldi Poseidon egyenet.
A zuhogo viznek IelIekvek torkolatanal;
Es bibor es homoru hullamdomb boltozataval
Reitven mennyei boldogot es a Iöldi leanykat.
Az leköte szüz övet es almot hinte emennek.
Hogy pedig a szerelem dolgat beIeiezte az isten.
Lanya kezebe tapadt es szolitotta meg Ętet:
.Nember. örüli s örvendezz e szerelemre! Ha Iordul
A kerek ev. deli magzatokat szülsz; mert nem idetlen
A halhatlanok agya; neveld s taplaliad eĘket.
Most meg eredi haza. legy veszteg. s egy szot se az ügyröl!
En vagyok a szeles Iöldnek razoia Poseidon.¨
Imigy szolta utan tenger hullamiba tĦnek.
Az pedig egy terhhel Peliast szĦle vala s Neleust.
A kik Zeusnek utobb derekas szolgai levenek
Mindketten. Pelias ugyan a marhas Iaolkost
Lakva. dicsĘ Neleus pedig orszagolva Pylosban.
Többi Iiat azutan hon szĦle Kretheus urnak.
Aesont. Pherest es a loszeretĘ Amythaont.
Antiopet latam azutan. Asopos igezĘ
Lanyat. a ki Zeüsnek ölen hirdette hogy alvek;
S Amphion es Zethos ket ikret szülte. kik elsĘk
Raktak hetkapuu Thebenek alapiait. ottIent
Tornyokkal szegven be; mivel tornyatlanul a tag
Orszagon meg nem lakhattak. barmi vitezek.
Lattam azontul Alkmenet. Amphitryon hölgyet.
A ki Zeüsszel együtt szerelembe vegyülve. merenyes
Arszlansziv Heraklesnek termeszetes anyia;
Es Megarat. meltosagos Kreon egi karokkal
Par lanyat. kit is Amphitryon Iia tarta neieül.
Lattam odabb gyönyörĦ Epikastet. ėdipus anyiat.
A ki tudatlanul ollyan nagyszerün elvetemült. hogy
Ön Iia nĘie lön; a ki megölve szerelmetes atyiat
Vette el Ęt. mit az eg hirül tön az emberi nemnek.
Es ez ugyan diszes Thebenek kadmosi nepen
Kinosan orszagolt. egy szörnyĦ egi tanacsnal
Fogva: amaz pedig ön Iaidalmaitol leveretve
Hadesnek reteszes birodalmiba szallt vala. hurkot
Függesztven Iel hazaban; s sok karhozatokra
Hagyta el azt. minemĦkkel anyaknak erinnysi vernek.
Es latam a szep Khlorist. kit Neleus egykor
Kellemiert vett el. sok aiandokot adva. legiIiabb
Lanyat Amphionnak. az erdemes Iasidesnek;
A kinek Orkhomenos Minyeios es Pylos allott
Uri hatalma alatt; s io magzatokat szüle neki.
Nestort es Khromiost. nagylelkü Periklymenosszal.
Perot szülte utobb. balvanyul az iIiu leventek
Sergeinek. kit mind hĘslött szomszeda. de Neleus
El nem ada masnak. hanem a ki vitezi erĘvel
22
Hozza haitia legott Phylakeböl bainok Iphikles
Sulyos pörge tulokcsordaiat. Mit Iogadott volt
Egy ioslo maga; de megakaszta isteni vegzet
Vallalataban eĘt. es rabszii s parlagi ökresz.
Holdak enyesztevel s napok eliartaval azonban.
A mint Iordult a kerek ev es iöttek az orak.
Ekkor Iphikles elolda a mindennemü titkot
Megioslo kötelet; s Zeus mennyei vegzete betelt.
Lattam Ledet is. Ieleseget Tyndareusnak.
Ki deli magzatokat Iogadott vala Tyndareustol.
Kastort a lovagot s Polydeukes partalan ökleszt;
A kiket elve nyugaszt kebeleben az eletado Iöld;
Kik sirhantiok alatt is megtisztelve Zeüstöl.
Maskor valtva naponkent elnek. maskor enyeszve
Halnak. tiszteletet az egek Ielseginek osztvan.
Lattam Aloeusnek Ieleseget Iphimedeiat.
A ki magat Földrazoval mondotta vegyültnek.
S ket gyereket szült. mind a kettĘt kurtakoruat.
MesszedicsĘ Ephialtest es istenközel Otost.
Kik legkarcsuabb nevedekei voltak az aldott
Földnek. mint Orion utan legszebbiei arcra.
Eve kilencediken szelere kilenc könyököt volt
Vastag egyik s masik. hosszara pediglen öl annyi.
MegIenyegettek Ęk meg mennynek boldogit is. hogy
Haborut inditnak konok ostromaikkal az egnek;
Ossat törtek olympra tetezni Iel. Ossa hegyere
Pelion ormozatat. onnan az egekre ütendĘk.
Es sikerĦlendett. ha megeltek volna. tanacsok.
Amde lelĘtte Zeüs Iia. kit szepüstökü Leto
Szült vala. mindeniket. mielĘtt kivirula szakalok
Allaikon s beIuta pelyhek zsengeie az aikat.
Es lattam Phaedrat es Prokrist; es Ariadnet.
Jozanokos Minos lanyat. kit Theseus elvitt
Kreta hazaiabol loppal szentseges Athenae
Partia Iele. hiulag: mert Artemis a habövedzett
Diaban tartotta le azt Dionysos okaert.
Lattam Maerat is. Klymenet. s az utalt Eriphylet.
A ki szerelmes Ierie helyett aranyaknak adott helyt. -
De kiket ott latek lehetetlen sorra neveznem;
A hĘsök kecses asszonyit es szepIürtü leanyat;
Sokkal elĘbb telnek el az aldott eiszaka. Es mar
Int az idĘ is aludni. vagy itt vagy parti haiora
Menve; bucsum pedig isteneken meg raitatok allion.
Igy szolott: amazok valamennyen nema levenek.
S elbaiolva maradtak az arnyekos palotaban.
Monda vegre IeherkebelĦ Arete kiralyne:
.Oh phaeak karok es rendek. hogy tetszik ez ember
Arcra. magas termetre s ügyes voltara tinektek?
En vendegem ez. es mindnyaiatok elvezi hasznat.
23
El ne siettessetek azert. se az igy szükülĘtöl
Meg ne tagadtassek az aiandok; mert hisz eleg kincs
Letezik isten iovoltabol hazaitokban.¨
Es Ielemelve szavat mondotta derek Ekheneos.
Phaeak orszagnak legidĘsebb IerIia ekkor:
.Oh Ieleim. nem celtalan es varatlan ez a szo
Draga kiralynenktol; ti azert hallgassatok Ęra.
Alkinoostol Iügg itt teny es szozat azonban.¨
S Alkinoos Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Mar ez ugyancsak imigy Iog megtörtenni. ha meg en
Elek. s a revesz phaeakok nepin uralgok!
A vendeg. noha egve kivan indulni honaba.
Reggelig itt varion. mig gondosan összeteremtem
En az aiandekot. Bucsuiara kinekkinek elsĘ
Gondia. s kivalt nekem. kire a haza erdeki neznek.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Nemzetes Alkinoos. nagymeltosagu kiraly ur.
Ha ti egesz evig lemarasztalnatok is engem.
Bucsumat keszitve s kegyelmes aiandokot osztva.
Szivesen elvarnek. Es iobb is lenne rakottabb
Kezzel menni hazam szeretett Iöldere videkröl;
Mert ugy tiszteletesb es kedvesb lenne szemelyem
Mindazon ember elĘtt. ki hazamba köszönteni latna.¨
Alkinoos pedig igy szolott neki erre viszontag:
.Kedves Odysseus ur. mi csupan rad nezve se tartunk
Tegedet olly alnok vagy cinkos IerIiunak. mint
Millyeneket szaporan hizlal kenyerevel ez a Iöld.
Ugy hazudokat. hogy lehetetlen seiteni szivnek.
A te beszeded talpra esett. mint iozanul erzesz.
Am hiszen olly ügyesen. mint barmelly isteni dalnok.
Mondtad el a Danaok baiait s magadeit elĘttem.
Nossza beszeld el mar es legy Ęszinte tovabba.
Szemleltel-e derek IeleidbĘl ollyakat is. kik
Elkövetenek Troia ala s meghaltanak ottan?
Hosszu. vegtelen eiszaka ez. nem is int az idĘ meg
Agyba; beszeli inkabb nekem sok nagyszerü tenyröl;
Am en hainalig is Ienlennek. hogyha kalandos
Tevelyidet palotamban elem raizolni akarnad.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Nemzetes Alkinoos. nagymeltosagu kiraly ur.
Hosszu regelesnek van hatara. mikep az alasnak;
Amde ha kedved tartia odabb hallgatni. bizony nem
Sainalom tĘled Ieleimnek többi s ezeknel
Meg szomorubb esetet. kik vegül mind odalettek!
Troia keserves harcaibol ugyan elszabadultak.
Vissza pedig meghaltanak egy rosz nĘnek okaert. -
A mint a hölgyszellemeket szent Persephoneia
Mar elszeleszte. mast mashova; itt Agamemnon
Atridesnek iött busongo lelke. köreben
24
ÖsszesürĦdven hiven azok. kik tarsilag ezzel
Aegisthos palotaiaban harcolva elestek.
Ram ismere pedig. hogy ivott a verböl. azonnal.
Es Ielsirvan hangosan es sürü könnyeket öntven
Ket kezeit hozzam öltötte. karolni ohaitva;
De nem volt többe hatalom s a regi erĘkincs
Hailekony tetemeben. mint haidanta viragzott!
Megsiratam Ęt. es lattara Ielindula szivem;
Es szolitvan meg mondam neki szarnyas igekkel:
.Oh Atrida. hadak Ieiedelme. dicsĘ Agamemnon.
Milly esemeny döntött a vegtelen almu halalba?
Nem kekIürtü Poseidon iuttata tönkre haioddal.
Szelviharok düheit lazitva Iel ellened? avvagy
Szarazi ellenseg kelt artalmadra. mikor te
Tulkait elvagnad vagy gyapias nyaiait ottkint?
Vagy heves ütközeten honodert. vagy nember ügyeben?¨
Igy szolottam. amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Sem kekIürtü Poseidon nem tett tönkre haiommal
Szelviharok düheit lazitva Iel ellene. se nem
Szarazi ellenseg volt artalmamra iuhaert;
Amde halalos veszt Iorralvan eletem ellen
Aegisthos. lakomara hivott es ronta meg adaz
NĘmmel együtt. valamint a tulkot iaszola mellett.
Illy nyomoru vegem lett; es körülöttem egyeb hĦ
Embereim vagattak agyon. mint nagyIogu kondak
Nemelly dusgazdag s iomodu IerIi lakaban
MennyekzĘi. barati avagy vendegi ebedre.
Ah te sok embernek lattad mar szörnyü halalat.
Mind külön öltnek meg mind kegytelen ütközetekben;
Megis azon kellett bizonyara megesni kivaltkep
Szivednek. mikoron ott Iekvenk borkupa s gazdag
Asztalaink körül. es verrel Iolyt a szobapadlo.
Legkinosabban esett lelkemnek azonba Kasandra
HĘs Priamos lanyanak iai szava. kit körülöttem
Vaga le Klytaemnestra; s hogy en Ielholtan emelnem
Pallos utan kezemet. megIosztott engemet attol
A csuIos Ieleseg; s nem türte pokolra iövĘnek
Ket szememet beIogni s lezarni örökre az aikat!
Ennyire nincsen ebebb es atkosb nemberi szivnel.
A ki magat ollyan munkak Ħzesire adta.
Mint enyim elvetemült hallatlanul. iszonyu veget
Vetven mennyekzĘs Ierienek. Haih. pedig az volt
Mindig elĘttem. milly szivesen latandanak otthon
Gyermekim. aprodim! De gonoszsag mestere leven.
CsuIba keverte magat es minden utana iövendĘ
Nembereket. meg ollyant is. kinek elete tiszta!¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Oh hekam. mi Ielette nagyon bosszus eleietöl
25
Fogvast mennydörgĘ Zeus Atreus verire asszony
Vegett! Tudnillik Heleneert hulla el ezrünk.
Klytaemnestra pedig tavolban rad szöve armanyt!¨
Igy szolottam. amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Hat te se legy soha is szives. Ieleseged irant bar.
Meg se beszeli neki mindeneket mik tudva elĘtted.
De ha egyet kiielentesz. egyik titkolva maradion.
Neked azonban nem köszörül Ieleseged. Odysseus.
Gyilkot; merthogy eszely es sziv iellemzi dicsĘült
Ikarios lanyat. szellemdus Penelopeiat.
ėt Iiatalka menyecskeül hagytuk mi lakodban
Troia hadaba menet. kisded csecsemĘvel anyazo
EmlĘien. ki talan mar IerIiu szamban ül eddig.
A boldog! mivel Ęt hazaterĘ atyia örömmel
Latia meg. Ę pedig ezt altalkarolandia szeretve.
Jai de az en hitesem szememet sem hagyta Iiammal
Jollakhatni. hanem hamarabb meggyilkola Ieriet!
S mostan egyet mondok. mit ugyancsak tarts meg eszedben:
Titkosan erkezzel Ithaka partiara haioddal.
Es ne vilagosan; olly gyanus immar mindenegy asszony.
De mar azt mondd meg s add ertesemre himetlen.
Nem hallottatok valahol letezni Orestest.
Orkhomenosban avagy homokos Iöldebe Pylosnak.
Vagy Menelaosnal a szeles Spartai honban?
Meg nem halt ugyanis meg eddig lelkes Orestes.¨
Igy szolt. en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Oh Atrida. miert ezt kerdened? El-e avagy hal
A Iiu. nem tudom; es hiusagot szolani vetek.¨
Mig mi hasonlo bus igekkel valtogatok Iel
Egymast. Iaidalmas könnyeknek zaporit öntve;
Addig közbe iövenek erĘs PeleusIi Akhilleus.
Es Patroklos s Antilokhos nagy lelkei. aztan
Aiase. ki legelsĘ volt termetre s alakra
HĘs PeleusIi utan Argosnak többi hadaban.
S ram ismerve legott a labgyors Aeakides. szolt
Hozzam banatosan. mondvan repülekeny igekkel:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Oh nyavalyas. mi dolog Iorog ismetelve agyadban?
Hogy kivansz poklokra leszallani. hol csak ügyetlen
Holtak lezengnek. mindannyi valotalan abrand?¨
Szolott; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Oh PeleusIi Akhilleus. legderekabbik akhiv hĘs.
Tiresias ioslasaiert iöttem le. tanacsot
Hallando. Ithakaba mikep iuthassak el immar.
Mert sem akhiv Iöldhöz nem iartam meg közel eddig.
Sem hon nem voltam. de örökke buidosom. Amde
Naladnal sem elĘbb sem utobb. Ielseges Akhilleus.
Senki szerencsesb! Mert elĘt közel isteni ranggal
Tiszteltünk Danaok. ma pedig holtak seregenek
26
Vagy Ieiedelme. Ne baniad azert a sorsot. Akhilleus.¨
Igy szolottam. amaz pedig igy mondotta viszontag:
.Semmi vigasztos szot a halalrol. nyaias Odysseus!
Jobban ohaitnek Iöldszinen ioszagtalan ember
Parlagi dolgaiban szakmanyos lenni napestig.
Hogysem Ieidelem a poklok valamennyi halottan.
Szoli inkabb nekem es adiad tudtamra Iiamrol.
Vaiion elĘl akar-e viadalban küzdeni. vagy sem.
Annakutana dicsĘ Peleusröl. hogyha tudod. szoli.
All-e becsĦlete meglen az összes Myrmidonoknal.
Vagy letekintik Hellasban s Phthieben elaggott
Napiaiert. miutan keze laba hanyatlanak immar.
Mert en a nap alatt nem nyuithatok Ęneki többe
Ollyan vedkezeket. mint a mikor Argos ügyeben
Harcolvan megölem Priamosnak legiava nepet.
Am ha keves korig is nemzĘm hazaba mehetnek
Igy. hiszen ereznek karaimnak sulyait. a kik
ėt tan sertegetik s csorbitiak tiszteleteben!¨
Szolott; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Tisztes Peleusnek mi hiret sem hallom. Akhilleus;
Amde Neoptolemos kedves Iiad erdekiben. mint
Kerdeztel. igazan el igyekszem mondani mindent:
Mert en szallitam Skyrosbol evicke haiomon
ėtet az Argosiak Iürtös daliaihoz altal.
Ez. valahanyszor Troia körül tanakodni gyülekvenk
Mindig elĘl szolott. es meg nem botla szavaban.
Ketten versezven vele. Nestor egyene csak es en.
Hogyha pedig meg megverekedtünk Troia hadaval.
Nem maradott soha is csapataban vissza. de mindig
Messzire iart legelĘl. ki nem allvan senki Iianak;
Es sok erĘs daliat vagott le az ütközetekben.
Mindegyiket meg nem nevezem s ki se mondhatom. a kit
Ellensegeiböl Ieleit partolva levagott:
Csakhogy eleite Telephidest. kinek a vezeteke
Eurypylos; ki körül sokan elhullottanak erccel
HĦ baitarsaibol. vegette az asszonyi diinak;
Ezt deli Memnon utan legszebbnek lattam alakban.
Es hogy alaszalltunk a loban. mellyet Epeios
Gyartott. Argosiak legiobbiai. s ram leve hagyva.
Vagy leIedezni az öblös cselt. vagy visszabezarni;
Itten egyeb vertes kara s rendei a Danaoknak
Könnyet törlöttek le. s remegtek terdik alattok:
ėt perdig en legalabb soha sem szemleltem akar szep
Arcain elsapadni. akar letörülni viragzo
Keperöl könnyet; hanem inkabb untalan unszolt.
Menni eresztenem a lobol. s keze dardanyelen iart
S pallosa markolatan. vesztervesen Ilion ellen.
Vegre hogy eldöntĘk Priamosnak nagyszerü varat.
Ön reszvenye s iutalmaval seretlenül indult
27
Vissza honaba. csak egy dardatol sem sebesülten.
Nem szemközti csatazasban; mik az ütközeteknek
Veszei közt gyakrak. hol Ares keveregve dühöng szet.¨
Mondottam: labgyors PeleusIi Akhilleus arnya
Nagy lepesekkel ment a buia retnek. örülven.
Hogy magzatia derekseget elmondani halla.
Addig egyeb holtak hiu lelkei környülem alltak
Nyögdecselve. s baiat kiki elpanaszolta közĦlök.
Csak Telamiades Aiasnak szelleme allott
Felre. az egyszeri gyĘzelemert haragudva ream meg.
Mellyet raita nyerek PeleusIi Akhilleus ekes
Fegyveriert palyazva. midĘn Ieltette az anyia.
Troia vitezei es maga Pallas Athene biralvan.
Vaiha ne gyĘzendek a versenyen illyen egy arert!
Ollyan egyent nyelt tudnillik be miattok az allag.
Aiaset. ki egyeb Danaoknak rendiben elsĘ
Volt PeleusIi utan mind tenyben mind pedig arcban.
Ehhez egesz gyöngedseggel Iordulva beszelek:
.Aias. valogatott Telamon Iia. holtod utan sem
Hagysz-e Iel ellenemes haragoddal meg amaz atkos
Fegyverekert? Igen is. megvertek istenek Argos
Nepseget velek; olly torony estel romba miattok!
Kit mi halalod utan. valamint Ielseges Akhilleus
Draga Ieiet. siratank. Oka ennek senki egyeb. mint
Mennyei Zeus. ki csatas daliait az Argosiaknak
Szörnyen elutalvan raitad töltötte boszuiat.
Jersze tehat közelebb. uram. es hallgasd ki szemelyem
Tiszta nyilatkozatat. Iekezve kedelyedet addig!¨
Szolottam; hanem Ę mitsem viszonozva. az arnyak
Többi csoportia között erebos sivatagiain eltünt.
Itt. ha neheztele is. megszolitanda. vagy en Ęt;
Amde szivem meg mas holtaknak lelkeit egett
Szemlelhetni setet orszagan Persephonenak.
Es latam Minost. csemeteiet mennyei Zeusnek.
Fenyes arany iogodot hordozva biralni az arnyak
Nemzeteit. mellyek körülötte seregben ülenek.
Vagy pedig allottak. hozza Iolyamodva ügyökben.
Termetes Oriont szemlelem ennekutana.
Gyors vadak ĦzĘiet a poklok melyIüvü reten.
Mellyeket a bercek rideg ormain eitegetett el.
Rez es törhetlen buzoganyt markolva kezeben.
Es lattam Tityost. anyaIöldnek IerIi szülöttet
Fektiben a sikon. ki kilenc dĦlĘre terült szet;
Ket keselyĦ vesztegle pedig s vagdalta iog es bal
Oldalrol maiat. belebuva. s nem Ħzte kezevel;
Hogy Letot Zeüs egi neiet tilalomra kiserte.
A Pythoba menĘt Panope tersegein altal.
Tantalos is szemeimbe ötölt kinos allapotaban.
Nagy tonak közepen. melly allaig ert vala neki.
28
Szomiunak seilett. de italt nem nyerhete aika.
Mert valahanyszor alahailott nyelhetni az agg Iei.
Annyiszor elszaladott hörpentett kortya; s egy isten
Altal megszaritva Ieketlett labaitol ki
A Iöld. FĘie Ielett szep Iak termekei csüngtek.
Körte. narancs. azutan iobbnal iobb almagyümölcsök.
Es IügeIak edes termenye. s olaiIai aldas.
Ha egyiket az öreg meg igyekvek kapni kezevel.
SzellĘk hirtelenĦl az egek IelhĘibe csaptak.
Ott vala Sisyphos is. nyomoru munkara itelten.
Mind a ket kezivel roppant kĘszirtot emelve.
ė ugyan a sziklat. neki dölven laba kezevel.
Felhengergetne a hegytarkora: hanem hogy
Marmar csucson volt. sulyaval erĘt veve raita;
S rona mezĘre szaladt le viszontag az atkozatos kĘ.
Az pedig uiabban neki dĘlt vala; sĦrü veritek
Csurgott tagiaibol. es a Ieie porzani tetszett.
Szemlelem azutan Herakles vermes egyenet
Abrandban: maga tudnillik halhatlanok egi
Vigalmanak örül. birvan a szepboka Hebet.
Nagy Zeüs es az aranycipeĦ szent Hera leanyat.
Környüle holt lelkek csattogtak. szertekovalygo
Vad madarakkent; s Ę. valamint komor eiszaka ottkint.
Meztelen iit tartvan s idegen nyilat. iszonyu gonddal
Vigyaz. a vesszĘt marmar elereszteni latszva.
Rettenetes pallosheveder logott vala mellen.
Egy aranyos szii. megtarkitva vilagi csudakkal.
Borzas oroszlanok. medvek es hegymegi kondak.
Haboruk. ütközetek. verontas. emberölessel.
Nem gyartott ember. nem Iogna remekleni többe
Illy hevedert az sem. ki ezent meghagyta elĘször.
Ram ismert mihelyest szeme megpillanta. s beszelett
Hozzam banatosan. mondvan repülekeny igekkel:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Oh nyavalyas. magad is nyilvan olly mostoha sorsot
Nyögsz meg a nap alatt. mint millyen zaklata engem!
Zeus Iia voltam ugyan. de hatartalan aggodalommal
Kelle viaskodnom; miutan vegetlenül aliasb
FerIi kezere iutek. ki baios szakmanyokat osztott.
S egyszer ebert küldött ide; mert szamomra veszelyesb
Munkat nem gondolt többe adhatni vilagon.
Es en Ielvezetem poklokrol azt neki. Hermes
Utmutatasaval. meg Pallas Athene hirevel.¨
Ekkep szolta utan Hades palotaiban eltünt.
En pedig ott varek. ha talan közelitene meglen
HĘsek egyik vagy masika. kik csatateren elestek.
S most az elĘdöket is meglattam volna. kiket meg
Ohaitottam. ama deli Theseust Pirithoosszal:
Amde megindultak rettentĘ zaiial elĘmbe
29
Omlani mas holtak; mire en Ielelmesen össze
Borzadtam. netalan meg Gorgo szörnyetegenek
Küldie Ieiet hozzam erebosbol Persephoneia.
Visszaeredve haiomba tehat Ieleimre parancslek.
Ülienek egyszeriben helyeikre be s oldianak; a kik
SzoIogadolag bekelven padaikra ülenek.
S okeanos teteien mar hullam vitte haiomat.
ElsĘben revesz. azutan szellĘk iava mellett.
30
TIZENKETTėDIK ÉNEK.
Sirenek. kudorgo szirt. Nap tulkai. vegvesz.
Okeanos Iolyamat miutan elhagyta haiomnak
Gyarmüve. s a tenger hullamain Aea szigethez
VisszaIutank ismet. mellynel a hainali Ienynek
Haza is es köre van. s a napnak csillaga Ielkel:
Imide erkezven kilökenk a homokra haionkat.
S Ielhagank tenger kanyaru partiara; hol aztan
Elszunnyadva együtt varok Iel az isteni reggelt.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Tarsimat elküldem istennĘ Kirke lakaba.
Elpenor hidegült tetemeit meghozni sietve.
Es Iat vagdalvan. hol legmagasabbra kel a Iok
EltemetĘk szomoru könyeket hullaitva Ielette.
A mint a holt es vele Iegyveri porra egtek.
Halmot dombozvan s'emlekĦl oszlopot ütven.
Markos evedzĘiet leszurok a sirba Ieiehez.
Mi ebben voltunk. De titokban nem maradott volt
Kirke elĘtt megteresem poklokrol: azonnal
Itt sietett; vele sok kenyeret s hust hoztak ebedül
Tiszteletes körhölgyei. es hozzaia piros bort.
Es közepettünk. allvan meg mondotta szivelylyel:
.Szertelenek. kik poklokban meg elve valatok.
Ketszer halalIiak addig. mig mas emberek egyszer!
Jertek azonban. egesz nap imitt egyetek s igyatok mar
Fris vendegseget; hainalban maid eleveztek
Utatokon. mellyet kiielentek elĘttetek es iol
Megmondok mindent; netalan szeleverdi tanacstok
Földön avagy vizeken keserĦ Iaidalmat okozzon.¨
Szolott; büszke szivünk hailott igeire gyorsan.
Ekkor egesz nap imigy. a napnak elaldozataig.
Üldögelenk immar sok hus es borlakomanal.
Hogy pedig a nap elalkonyodott es raia setet lett.
Tarsaimek az alatsagnal nyugalomra Ieküdtek;
Engemet ellenben kezeimnel Iogva külön vitt
Kirke. s leültetven szemközt települt le. s kikerdett
TĘlem mindeneket; kinek en elmondtam egyenkent.
Most Ielemelve szavat istennĘ Kirke beszelett:
.Am ezek igy vegezve; hanem halliadsza. Odysseus.
Mit mondok; de rea meg is emlekeztet az isten.
Sirenekhez iutsz legelĘször. kik szigetekbe
ErĘ minden utast meg szoktak igezni szavokkal.
A ki butan közelit es a sireni zeneket
Hallia. de Ętet ugyan soha gyermeke hölgye körül nem
Alliak. es kebelök haza erkeztere nem örvend.
3
ėk ugyanis gyönyörĦ pazsithelyen ülve dalokkal
BĦvölik a sziveket. körülöttök szamtalan ember
Csontai halmazban büszhödven s bĘrei aszvan.
Haits hamar altal ezen; de viaszt lagyitva baratid
Ket Iüleit tömied vele meg. hogy senki se hallia
Köztök az enekeket: te. ha tetszik. hallhatod; amde
Köttessed kezeid s labadnal Iogva magad le
Talpon az arbochoz. hozzaia Ieszitve kemenyen;
Hogy gyönyörĦseggel hallhassad az isteni hangot.
Es ha rimankodol es el kersz oldatni baratid
Altal. meg annal Ieszesebben kössenek ahhoz.
De ha keresztĦlök haitottak tarsid ezeknek.
Itt többe nem adom nyilvan tudtodra. Odysseus.
Merre vegyed kettĘ közül utadat; amde magadnak
Elisze tanacsaval: hanem ennyit mindenikeröl.
Innen boltozatos szirtok Ienyegetnek. alulrol
Kekszemü Amphitrite dühös hullamai dörgven;
Mit kudorgonak nevez a halhatlanok aika.
Erre ugyan nem szallanak at sem egyeb madarak. sem
Zeushez az ambrosiaval igyekszĘ gyava galambok;
Mert egyet es kettĘt mindig lerabol seregökböl
A szirt. s Zeus massal potolia cseledei szamat.
Semmi haio meg nem szabadulhata. melly ide tevedt
Nepeivel. de darab deszkat es emberi testet
Hurcol együtt hullam es tüzzel Iergeteges szel.
Csak maga törhete meg ezen altal ama közigenyü
Argo haio. mikor AietestĘl erre sikamlott;
Es ezt is hamar a sziklahoz voltak ütendĘk.
Amde megĘrze Hera. mivel kedvelte Iasont.
A ket szirt pedig: egre IeszĦl eles teteievel
Köztök egyik. körülötte homalyos Iellegek uszvan.
Hamvasak es soha sem tagulok; mellynek ala nem
Szall teteiere verĘIeny nyaron sem pedig Ęszszel:
Fel nem menne rea. nem szallna le rola halando
FerIiu. lennenek bar husz keze labai hozza;
Mert sima oldalain. mint a kit sikra Iaragtak.
A szirtnak kellĘ közepen nyugatra homalyos
Barlangszai tatong poklokra: haiotokat erre
Kellend altaliranyzanotok. nagysagos Odysseus.
LĘne haiobol akarmelly iIiu levente nyilat. nem
Hatna Iel a vesszĘ idegerĘl a borus odvig.
Ebben Skylla honol. Ielelmes hangon ugatva.
Mellynek sivasat csaholo cenkevel egyenlitsd
Össze: temerdek szörny. mellyet nem nezne gyönyörrel
Senki. habar az egek valamelly örök istene volna.
Laba tizenkettĘ neki. es ez mindegyik elsĘ;
Hat hosszura nyulo karcsu nyaka. s mindenikenek
Rettenetes Ieie. bennettök pedig iszonyu Iogsor.
Haromretü s gyakor. Ieketen megrakva halallal.
32
Vaklandos barlangianak közepette tanyaz Ę.
Amde Ieiet kiereszgetven borzalmas üreböl.
A szirtnak Ialait környültapogatva halaszni
Kisert delIint es ebeket. s ha talalna temerdek
Cethalakat. millyent a tenger szamtalan apol.
Erre haioiaval revesz nem kerkedik epen
Atutazottnak meg; mert a pirosarcu haiobol
Mindig egyegy IerIit kap Iel mindannyi Ieievel.
Masik szikla pedig. mellyet közeleben amannak
Latsz. alacsony leszen; ezt altallĘhetni nyilakkal.
Raita magasztas vadIüge all beboritva levellel.
Amde alatta Kbarybdis szörböli a vizek ariat;
Haromszor köpi Iel. haromszor szörböli vissza
Napiaban: bar ott ne Iorogi. mikor aika beszörböl.
Mert maga sem szabaditana meg kekIürtü Poseidon.
Hat mennel közelebb tartvan Skyllahoz. igetve
Haitsatok altal; mert sokkal iobb. hogyha haiodbol
Hat szeretett baitars. mintsem valamennyi hianyzik.¨
Igy szolt; en pedig igy mondottam neki viszontag:
.Legy kegyes immar. istennĘ. tudomasomul adni.
Hogy szabadulhassak ki Kharybdis veszei közzül.
Es torlom meg amazt. ha hibat teszen embereimben.¨
Szoltam; az istennĘ pedig igy mondotta viszontag:
.Hat konok. ütközetek iutnak neked itt is eszedbe
S haboru? hat örök istennek sem akarsz-e kiterni?
Am ez semmi halando rosz. hanem untalan elĘ.
Adaz. gyĘzhetlen. vad. szörnyegeteg emberi atok;
Ellene nincsen erĘ. legiobb meg Iutni szinetöl.
Mert ha sokaig idĘzsz a szirtnal s'Iegyvereket Iogsz.
Tartok tĘle. nehogy lerohanva oduibol ismet
Annyi barataidat kapkodia ki annyi Ieievel.
Csak mentül sebesebben evezz. lekialtva Krataeist.
Skylla erĘs anyiat. ki baiaul az emberi nemnek
SzĦle Ęt; ez több rohamat ellenzeni Iogia.
Trinakie szigetebe következel innen. ahol sok
Ökrei es iuhai legelesznek a mennyei Napnak.
Het csordaban pörge tulok. szintannyi iuhnyaiak.
Mindenik ötven szam; mellyek soha sem szaporodnak
Sem nem csökkennek; s istennĘ pasztorok Ęrzik.
SzepIürtĦ nymphak Phaethusa s Lampetie szĦz.
A Ienyes Naptol hokeblü Neaera leanyi.
Imezeket. miutan szĦle s taplalta az anyiok.
Trinakie szigetebe vive messzere lakozni.
A nemzĘi iuh es ökrök csordainak Ęrül.
Mar ha honodba sovar bantatlanul elhagyod Ęket.
Meg Ithakaba mehetsz. noha sok küzdelmeken altal;
Hogyha pedig bantod. veszedelmet iosolok akkor
Baitarsidra s haiodra: magad - ha menekszel azonban -
KesĘn tersz s gonoszul haza. mind odavesztve baratid.¨
33
Szolt; az aranytronu hainal pedig eliöve mindiart.
A kegyes istennĘ beIeiezve beszedeit elment;
En pedig egyszeriben lesietve haiomra. Ielülni
Hagytam tarsimat es elalatsagolni sietve.
Kik gyorsan belehagdosvan padaikra ülenek.
S rendre helyezkedven paholtak a sima tengert.
Most kekarcu haiomnak utana vitorlaIeszitĘ
SzellĘt lebbentett alkalmas io utitarsul
SzepIürtĦ. magas istennĘ. emberszavu Kirke.
Mink elrendezven mindennemü Iegyvereinket
Veszteg ülenk; a haiot szel es kormanyos iranyzak.
Itt szomoru szivvel mondottam tarsaimekhoz:
.Oh Ieleim. nem eleg egy vagy kettĘnek az egi
Vegzetet erteni. mit Iellepleze Kirke magamnak!
Es en elmondom. hogy tudva IelĘle akar vesz
Altal enyesztessünk. akar attol megszabaduliunk.
Sirenek bĦvös dalait iavasolia kerülnünk
Ez legelĘre. s viranyokkal szep pazsitot. engem
Hagyvan egymagamat hallgatni; azonban erĘsen
Kössetek engemet is. hogy mozdulhatlanul alliak.
Talpon az arbochoz. hozzaia Ieszitve kemenyen.
Es ha könyörgök s elszabadulni rimankodom. ekkor
Meg annal Ieszesebb kötelekkel igazzatok ahhoz.¨
Mig en imezeket sorolom Ieleimnek elebe.
Barna haionk ezalatt keielmes szelletek altal
Haitva. közelgete mar Sirenek baiszigetehez.
Itt hamar elcsilapult a szellĘ; hallgatag arcsend
Alla be; tengert es szelet elnemita egy isten.
Erre Ielugraltak baitarsaim. a lobogokat
ÖsszeIeszitve haioba szedek. es uira helyökre
Ülven taitekzak evezĘ rudaikkal az örvenyt.
En pedig eles kessel apro darabokra metelven
Egy nagy labda viaszt. nyomkodtam erĘs kezeim közt:
Meglagyult iziben. sürgetve az izmos erĘtöl
Es nyilazo sugaraitol a mennyei napnak;
S tarsim ket Iüleit betapasztam rendiben azzal.
ėk engem kezem es labamnal Iogva kötöttek
Talpon az arbochoz. hozzaia szoritva kemenyen;
S visszahelyezkedven paholtak a sima tengert.
Hogy pedig annyira szalla. kialtas mennyire hallik.
Könnyen igetve haionk. itt nem maradott titok utunk
A Sirenek elĘtt. es dalra Iakadtak azonnal:
.Jersze. akhiv daliak legIĘbbike. hires Odysseus.
Alli ide galyaddal. hogy hallhasd a mi dalunkat.
Mert soha erreIele at nem sürgette haioiat
Egy revesz. mielĘtt a mezdalt hallani Iogta;
De kiki elvezi es tudomanynyal nĘve megy arrabb.
Mind tudiuk. mit az argosi es a troiai sergek
IIion ostrominal istenvegezve baioltak;
34
Tudiuk az eletado Iöldnek törteneti rendet.¨
Igy szoltak. gyönyörĦ enekben. Ohaitva ohaitam
Bennöket en meghallani. es oldatni kivanek.
Intve baratimnak: de azok nekidĘlve eveztek;
Es Perimedes Ielkelven nemes Eurylokhosszal.
A magas arbochoz sokkal Ieszesebben igaztak.
Vegre midĘn ezeken tulhaitottak vala. s többe
Nem hallok a Sirenek baihangiait. ekkor
Mar leszedek szeretett baitarsaim a Iüleikbe
Betömtem viaszat. s engem kötelemböl eloldtak.
Hogy pedig e szigetet tova hagytuk. Iüstök ötöltek
Es nagy hab szemeimbe. s zuhai dörgese Iülembe.
Megremült Ieleim keziböl kirepült az evedzĘ.
S kongott a habokon; megrögzött erre helyeben
Barna haiom. miutan nem inalta hasabival a nep.
En a haion Iel ala iarvan. közelitve Ieienkent
Mindenegy emberhez gyöngeden szolva beszelek:
.Oh Ieleim. mi maig sem voltunk mar bu hiaval!
Ez sem vegtelenebb gonosz annal. mint mikor elzart
A kyklops vak oduiaban bennünket erĘvel:
Megis erenyem utan es celszerü terveim altal
Üdvözülenk; mik tan eszetekbe iutandanak egykor.
Jertek azert. a mint en gondolok. ugy cselekediünk.
Ti ugyan a habokat reveszpadotokra leülve
Szeldessetek evedzĘvel. ha az istenek atyia
E vesz torkabol szabadulast adna Ieiünknek.
Neked. kormanyos. pedig ezt hagyom - es te szivedre
Vedd szavamat. miutan kezeidben sorsa haionknak: -
E Iüstöktöl meg zailastol Ielre iranyozd
Galyankat. s a szirtnak tarts; nehogy innen amarra
Tevedven ki. mibennünket romlasra vezereli.¨
Igy mondottam; azok mindnyaian szot Iogadanak.
Skylla IelĘl s artalmairol ellenben egy iget
Sem szoltam; netalan eliiedienek a deli tarsak
KellĘ munkatol. s ottben csapatozzanak össze.
Es most elIeledem istennĘ Kirke nehezkes
Uti parancsolatit. hogy Iegyvert ölteni tiltott;
En Ielövezkedven es ket hosszunyelü dardat
Markolvan kezeimbe. haionk eleiere kileptem
A haiazatra legott; mivel innen latni remelem
Leghamarabb Ieleimre alaszaguldani Skyllat.
De nem lathattam sehol; am a szürke gerincen
MegIaiula szemem. mig idestova neztem utana.
A szurdokba ereszkedtünk aggalyosan immar.
Innen Skylla honolt; hanem atellenbe Kharybdis
A savanyu tengert iszonyun hörbölte magaba.
Ha Ielokadta vizet. mint nagy tĦz langiain izzo
Üst. akkent kavarult Iel Iorro belseie; taitek
Hullott mindket szikla magas csucsara kiköpve:
35
Hogyha viszont gyomraba Iala a tengeri nedvet.
Mind kiIitult belsĘ viadalma; iiesztve döbörgött
KörnyĦl a hegy; alul Ieltetszett kek kavicsaval
A Iöld: tarsaimon Ielelmek zöldie viragzott.
Mig mi utolso romlastol tartvan ide nezenk.
Addig Skylla hat emberemet kapkodta haiombol
Veletlen ki. legelsĘket kezeikre s erĘben.
En a haiot es tarsaimat megIutva szememmel.
Csak IüggĘ kezeket latek es labakat immar
A Ielemeltek utan; nevemen szolitva kialtott
Engem iiedteben kiki. most elteben utoszor.
Mint mikoron vizparti halasz. csalogatni az apro
HalIiakat. hosszu vesszĘien etket ereszt le;
Es az ökörszarvat bemeritven tengerözönbe.
Partra vonagloan haigalia ki vele Iogottit:
Olly vonagolva kapattanak a sziklara ezek Iel.
Es laka pitvariban beIala iaigatva sirokat.
S kezzel esengĘket hozzam borzalmas ügyökben.
Ez volt legkinosabb latvanya szememnek azok közt.
Mellyek utamban az Ęsz halason Iaidalmasan estek.
Vegre hogy a szirtok. borzaszto Skylla. Kharybdis
Közt altalhatolank; marmar a Nap szigetebe
Erkeztünk; hol sok szep homlokos ökrei. gyapias
Nyaiai diszlettek legeleszve az egi utasnak.
En meg messze. magas teteieröl barna haiomnak.
Tenger sikia Ielett hallottam bĘgni az olzott
Juh s tulokallatokat; mindiart is eszembe iutottak
Thebei Tiresias vak ioslo szozati. mindiart
Kirke parancsa. ki nagyszerüen szivemre beszelett.
EmberüditĘ Nap szigetet ovakodva kerülnöm.
S io baitarsimnak mondam szomoruan elĘttök:
.Halliunk szot. noha sok butol környezve. baratim.
Hadd terieszszem Tiresias ioslasit eletek.
S aeai Kirkeet. ki nekem lelkemre parancsolt.
EmberüditĘ Nap szigetet ovakodva kerülnünk;
Mert a leggonoszabb mireank itt varna szerinte.
Hat tova haitsatok közeleböl evicke haionkat.¨
Szolek; összetörött szivek deli tarsaimeknak.
Es emele boszusan szavait nemes Eurylokhos Iel:
.BĘsz vagy. Odysseus; telies erĘ szolgal neked. es nem
Faradtak tetemid; bizonyara te vas vagy egeszen!
A ki veszĘdsegtöl meg alatlansagtol örökke
Rongalt emberidet szaraztol kergeted. ahhol
Dus lakomat üthetnenek habmosta szigetben;
Ellenben csak amugy vaktaban haitod el Ęket.
Ei ideien kudorgani a napIenytelen aron.
Eiszaka Ielelmesb a szelvesz merge. haioknak
Kesz romlasa: hova menekül mar vaiion az ember.
Hogyha remenytelenül Iorgoszel. vagy notos. avvagy
36
Fergeteges zephyros rohan ösvenyünkre. mik elsĘk
SzetIoszlatni haiot: hova Iordul az istenek ellen?
Engediünk. igenis. mindnyaian az eii homalynak.
Es üliünk lakomara haionk közeleben; az elsĘ
HainalIenyre legott tenger sikiara kelendünk.¨
Szolott Eurylokhos; Ieleim mindnyaia helyesle.
Akkor elismertem. hogy rosszat Iorral egy ördöng.
Es szolitvan meg mondam neki röpke szavakkal:
.Latom. oh Eurylokhos. magamon sokasagtok erĘt vesz;
De nekem eskügyetek meg egyĦl egyig eznap erĘsen.
Hogy ha tulok vagy iuhcsordakat lelni talalunk
A szigeten. bĦnös szandokkal senkitek ökröt
Meg nem ölend. sem ihot; de nyugottan ebedlitek isten
Adta magunk kenyeret. mit Kirke haionkra pogyaszolt.¨
Szoltam; megtettek. valamint követeltem. az esket.
A mint megtettek s beIeieztek a komoly esket.
Boltozatos revhez iarank a gyarmü haioval.
Edes viz közelebe; hol is szarazra tapodvan
Kedves tarsaim alkalmas vacsorahoz ülenek.
Hogy pedig ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
Emlekezve baratikrol. kiket uszka haionkbol
Skylla kibengeszett. keserĦen epedtek utanok.
Arva siralmikban szökkente meg Ęket az alom.
A mint eiharmad leve es a csillagok altal
Mentek. ime zugo viharokkal rettenetes szelt
Zailata Iel mennydörgĘ Zeus atya. es beboritott
Földet eget: masod komor eiszaka dĘlt le az egböl.
A rozsasuiiu hainal keltere haionkat
Fokhoz eresztven egy boltos barlangba taszitok.
Hol nymphak gyönyörĦ köre es pamlagiai voltak.
Most gyĦlesbe hivan szolitam tarsaimat meg:
.Oh Ieleim. miutan Iolyvast van evicke haionkon
Etel ital. hogy bai ne legyen. beket ezen ökrök
Es iuhcsordaknak; mert szalig ama nagy ur isten
Barma. ki mindeneket szemlel es mindeneket hall!¨
Szoltam; büszke szivök hailott szavaimra serenyen.
Most notos egy hoig szakadatlan dudola; nem iart
Euroson es notoson kivül a tengerben egyeb szel.
Mekkorig elelmök szolgala s veres boruk. addig
ėrizkedtenek a marhatol. elni szeretven:
Amde midĘn kiIogyott kenyerünk a barna haiobol.
Itt mar szertekalandoztak szüksegtöl inalva
Hal s madaraszat utan. mit tetova görbe horoggal
Kezre kerithettek; mert haita bennöket a has.
En pedig a szigeten külön utat veve. imadni
Mentem az isteneket. ha kiök megvinne hazamba.
A mint itt szeretett tarsimtol elkülönödve
Megmostam kezemet. hol io menedek vala szeltöl.
Es könyörögtem az eg boldog seregenek elĘtte.
37
Kellemes almot hintettek varatlanul enram.
S kezdett Eurylokhos Ieleim közt balga tanacsot:
.Halliunk szot. noha sok butol környezve. baratim!
Barmi halal legyen az. keserĦ ugyan a mi nemünknek.
Megis legkinosabb meghalni gyalazatos ehen.
Hat nosza. vagiuk el a Nap legiobb tulkait. aztan
Kellemes aldozatul öliük meg az egi karoknak;
Es ha utobb az igen kivant Ithakaba iutandunk.
Gazdag templomot epitsünk a mennyei Napnak
Tiszteletere. bele sok szep adomanyokat advan.
Ha pedig ökreiert haragaban barna haionkat
Össze akarna törni ez es a többi nagy isten:
En inkabb egyszerre kivanok veszni habokban.
Mintsem aprodonkent elkopni ez arva szigetben.¨
Szolott Eurylokhos; Ieleim mindnyaia helyesle.
Es nyomon elvagvan leghizottabbait a Nap
Homlokos ökreinek. mellyek nem messze legeltek
Barna haionk mellett a szellĘs reteken; egyben
KörnyĦlallottak s könyörögtek az egi karoknak.
Sudar cser gyönged levelit szaggatva. mierthogy
Akkoriban többe mar nem volt arpa haionkon.
Hogy könyörögtenek es megölek s nyuztak vala. ekkor
Combiaikat kiszelek s betakartak ketszerü haiial
Annak rende szerint. nyers hust halmozva Iölülröl;
S mert bor sem vala mar az elegĘ aldozatokra.
A beleket csak vizöntvenynyel hintve sütöttek.
A combok hogy elegtenek. es Ęk a belet izlek.
S mas tetemet szetszedtenek es nyarsakra vonanak.
Ekkoron elröppent szemeimrĘl a szelid alom;
S ottan elindultam tengerre s evicke haiomra.
Vegre midĘn a gyarmĦnek közelebe iutottam.
Egyszeriben megütött a zsir kies illata. Szörnyen
Eliaidulva kialtek most Iel az egi karokhoz:
.Zeus atya s minden egyeb örökeletü boldogi mennynek.
Jai de szerencsetlen szendert küldöttetek enram!
Helyt maradott Ieleim nagy dolgot mertenek addig!¨
Gyors követĦl eredett a mennyei Naphoz azonban
Fatylas Lampetie. hogy tarsaim ökröket öltek.
A ki haragiaban szolott az olympi karokhoz:
.Zeus atya s minden egyeb örökeletü boldoga mennynek.
Verd meg LaertesIi Odysseus tarsait. a kik
Tulkaimat gonoszul megölek. mellyeknek örültem
Lelkemben ha iövek a csillagos egre. vagy annak
Földek ala megmeg lekerĦlök mennyezeteröl!
Am hahogy ökreimert meg nem lakolandanak illĘ
Birsaggal. lemegyek. holtaknak Ienyleni többe.¨
A kinek igy mondotta viszont Iellegtorolo Zeus:
.Oh Nap. csak te maradi Ienyt hozni az egi karoknak.
S eletado Iöldön a halando emberi nemnek!
38
Am en nekiek egy leiranyzott mennykücsapassal
A tenger közepen gyarmĦvöket összehasitom.¨
Szephaiu nympha Kalypsonal hallottam ezekröl.
A ki magat hirnök Hermestöl mondta tanultnak.
Vegre midĘn leiutek tengerre s evicke haiomhoz.
Maid egyiket maid mast korholtam. Azonba mi haszna
Sem lehetett. mivel a tulkok megölettenek immar.
Tarsaimekat az egi karok szörnyekkel iiesztek;
Masztanak a bĘrök. bĘgöttek nyarsakon a sült
Es nyers husak. mint a retseg ökrei tesznek.
Most mar hat napokig lakomaztanak emberim ekkent
Felmeszarolt ökreibĘl a mennyei Napnak.
Hogy pedig a hetedik reggelt Ielhozta az isten.
Ekkoron a viharos szelvesz haborgani megszünt;
Es mi beszallottunk tenger sikiara kelendĘk.
Arbocot ütve s Ieher lobogot Iüggesztve reaia.
A mint a szigetet tova hagytuk volna. nem is tünt
Semmi lakoIöld Iel. hanem eg s tenger vala minden;
Im hamvas borukat torlasztott össze haionknak
Gepe Ielett isten. s besetetült a viz alattok.
Mar nem igen tavol haladank; tudnillik üvöltve
Tamadt Iel zephyros. dühösen viharozva köröttünk:
ArbocIam mindket kötelet eltepte az adaz
Fergeteg; ez lezuhant. s valamennyi haioszerem also
GalyaIenekre csörömpöle; a taton üldögelĘ hiv
Kormanyost pedig agyba üte vala. es koponyaiat
Összezuza: ki legott. valamint a tengeri buvar.
A Iedezetröl alapottyant es lelke kiröppent.
S egyre dörögven Zeus im mennykövet eite haionkba;
Melly megrazodott vegiglen az isteni nyiltol.
Es betelek kennel: Ieleim mindnyaia kihullott.
Es valamint hollok uszkaltak barna haiomnak
KörnyĦlötte. hazaiokbol kirekesztve örökre.
De en helyt maradek. mig az arviz szerte nem olda
Talpatol Ialait. s csupaszan hurcolta Iel es le.
Most kitörek gyökerebĘl az arboc. mellyre tulokbol
Gyartott szii vala kötve s rea hurkolva erĘsen:
En vele mind Ieneket mind arbocot összekötözven
Raiok ülek; igy haihaszott mar a Iene szelvesz.
Maid zephyros Iuvatagia ugyan haborgani megszünt.
Amde notos dühösen kelt Iel buiara szivemnek.
Hogy veszedelmemmel szemlelnem uira Kharybdist.
Eihosszant vitetem: mikor a nap Ielkele. ismet
Skylla. Kharybdis szirtiainak közeleben eveztem!
Am. mivel ez beIala a tenger nedveit epen.
En a magas terepely IügeIahoz emelve. kikaptam
Raia. s mikent denever csüggek a legbe; nem is volt
Labaimat hova megvetnem vagy mellyüve hagnom;
Mert gyöke tavol esett s magasan lengettenek ottIent
39
Hosszu sudar agkariai. bearnyalva Kharybdist.
Csüggek Iolytonosan. mignem Ielvetne viszontag
Arbocot es talaiat. Nagy kesĘn meglön ohaitott
Szivvagyam. Mikor esteIele vacsorara tanacsbol
A biro Ielkel. beIeiezve sok iIiu perĦgyet;
E taiban iöttek ki Kharybdis melyiböl a Iak.
Most lebocsatkozvan labastul azokra s kezestül.
A ket hosszu darab kellĘ közepere zuhantam;
Es Ielkapva reaiok odabb kezeimmel eveztem.
Skyllat ellenben nem hagyta az istenek atyia
Többe meglatnom; maskent el kell vala vesznem.
Ettöl Iogva kilenc nap uszam: tizediknek az eien
Ogygia szigeten tettek ki az istenek. ahhol
Nympha Kalypso tartia lakat. emberszavu isten;
Ki szeretett s apolt. - De miert ismetelem uira?
Tudnillik neked es tisztes hölgyednek elegge
Elsorolek tegnap mindent; s kelletlen elĘttem.
Egyszer elĘteriesztveket Ielhordani megmeg.¨
40
TIZENHARMADIK ÉNEK.
A phaeak nemzet kiteve Ithakaban Odysseust.
Igy szolott. Amazok valamennyen nema levenek.
S vartanak elbaioltan az uri setet palotaban.
Es emele szavait hozza kegyes Alkinoos Iel:
.Minthogy. Odysseus. mennyezetes reztalpu lakomba
Törtent erkezned. nem gondolom en. hogy ezentul
Uttevesztve kalandot iarsz. noha sok lele maig.
Nektek egyeb urasagoknak pedig ennyit aianlok.
A kik az en hazam palotaiban ülve napestig
Langszinü bort isztok s reszt vesztek az isteni dalban:
A mezek immar alkalmas szökrenybe helyezvek
Vendegünknek. adott aranyunk s mas minden aiandok.
Mellyet ez orszag hiv kara rendei helybe hozanak.
Nosszatok. adiunk meg egy nagy harambot. egy üstöt
FĘnkent; es ha utobb a nep közt összegyülendünk.
VisszaIizettetiük; mert egyre bai ennyi aianlat.¨
Erdemes Alkinoos szavait mindenki helyesle.
Ekkoron elmentek kiki ön hazaba Iekünni.
Hogy pedig a rozsasuiiu hainal iöve. ismet
Parti haiora siettek mar az aiandokos erccel:
Mellyeket Alkinoos szentseges egyene. leszallvan
A galyaba. magan raka be a revpadok alian.
Szorgos evedzeskor nehogy utban legyen az egymas.
Maid lakomara sereglettek kegyes Alkinooshoz.
Nemzetes Alkinoos tulokaldozatot teve ertök
Fergeteges Zeusnek. kit uraul tisztel az eg Iöld.
Combokat egetven dus vendegseget ütöttek
Nagy gyönyörĦseggel; közepettek az isteni dalnok
Demodokos zengett. nep embere. Amde Odysseus
SĦrĦen Iorgatta Ieiet a napra. nyugodni
Sürgetven. miutan indulni esennen ohaitott.
Mint vacsoraia utan esdeklĘ IerIiunak. ki
Mives ekeievel szantott a telken egesz nap.
Kedvesen alkonyodik le az esti nap. es ez örülve
Lat elesegehez. mar ingvan terde alatta:
Olly örömere ielent meg Odysseus urnak az alkony.
S mond egyszerre az orszagnak reveszetet ertĘ
Nepihez. Alkinoost IĘkep erintve szavaval:
.Nemzetes Alkinoos. nagymeltosagu kiraly ur.
Aldmast teve bocsassatok el. s üdv veletek immar!
Mert sikerült. a mit szivem legiobban ohaitott.
Bucsu s aiandekok; miket a menny isteni iomra
Adianak ennekem. hogy szĦlĘIöldemet erven
Epen lelhessem Ielesegem s masomat otthon.
4
Ti pedig itt legyetek gyönyörere sokaig arazott
Hölgyeitek s kedves szĦlötteiteknek; az isten
Ugy aldion meg. hogy rosz idĘt sose lasson az orszag!¨
Imigy szola. Helyeslettek s elereszteni hagytak
A io vendeget. miutan olly helyre beszelett.
Erdemes Alkinoos neveze a hirnököt ekkor.
.Bort elegyits mar. Pontonoos. szamunkra; s kinald szet
Soriaban. hogy Zeus atya isten tiszteletere
Aldmast teven emberemet honnaba ereszszük.¨
Monda. Pontonoos zamatos bort tölte be. mellyet
Egyszeriben szetosztogatott sort menve; kik aztan
Aldmast tettenek a halhatlan olympi karoknak
Helyt ülven. De Ielalla ime nagysagos Odysseus.
Es Arete kezebe teven a bortele kelyhet.
Szolitotta meg es monda neki szarnyas igekkel:
.Üdv. oh kiralyasszony. teveled mindenha. mig eliĘ
Venseg es a halal. mellyek szamunkra kimervek!
En mar itt hagylak; de kivanom. hosszan örülhess
Magzataidnak. nepednek. kegyes Alkinoosnak!¨
Szolvan a küszöbön tulhaga levente Odysseus.
Vele szemes hireszt utasitott Alkinoos le
Tengerpartra. ki Ęt az evicke haiora vezesse.
Ellenben nĘket küldött Arete kiralyne.
Tiszta palasttal egyet s köntössel testi ruhaul;
Mas pedig ekes szekrenynyel kiserte le Ętet.
Harmadik eteleket vive szüksegere s veres bort.
A mint a tenger szelere s haiora iutottak.
Atveven mindent az ügyes reveszek ezektöl.
Elraktak vala etelt s bort a gyarmü haioban;
Maid nagy Odysseusnek parnat teregettek alaia
A Iödelen s takarot. hogy haborgatlan alunnek.
Leghatul. Hova Ielhagvan a IerIi leIekvek
Csendesen; önmagok is reveszpadaikra ülenek
Sorra. s likas kĘtĘl elalatsagoltanak egyben.
Es nekidĘlve szelek evezĘvel az Ęszhabu tengert.
LaertesIi szemere legottan szende. nyugaszto
Alom hullt le. halalnak legközelebbi rokonia.
Mint a rona mezĘn negyesbe Iogatva. serenyül
Indulvan sulyos ostor elĘtt a himnemü menek.
Fel Ielugrasikkal szaporan vegzik be az ösvenyt:
Igy haladott a haio lebegĘ tata. nyomban utana
Biborosan hullamozvan a tengeri nedvek.
Biztosan ingadozott az elĘre elĘre; nem is szallt
Volna nemenek legsebesebbike vele a solyom:
Olly igenis gyorsan metszette keresztül az örvenyt.
FerIit szallitvan. kinek istenes elvei voltak.
S eddigele bokros kinok sziveben. akar hĘs
Bainokok ütközeten akar a tenger nehez arian;
Most pedig ott szenderge. Ieledve az eddigi küzdest.
42
A mint Ieltetszett legIenyesb csillaga mennynek.
Melly a hainalnak legelĘször hirdeti Ienyet.
Ekkor ötölt a galya Iel egy habmosta szigetre.
Tengeri aggastyan Phorkysnek reve öbölzik
Ithaka szeleben; meredek ket partIok ölelve
Futia körĦl. atellenben gyökerezve meg ottan.
Mellyek kivülröl gerebül szolgalnak az arzo
Szelviharoknak; benne pedig tarcsatlanul allhat
Gyarmü haio. miutan kikötes percere verĘdött.
A kikötĘi Iokon szeles levelekkel olaiIa
All. közelebe setet gyönyörĦ barlang nyilik. a szep
Nymphaknak szent. kik naias neven ismeretesnek;
Benne szilard kĘböl korsok es serlegek allnak
Sorra. hol a mehek szorgalmas nemzete raizik;
Vannak odabb hosszu kĘ szatyvak. mellyeken ekes
Es bibor es csudaszep Iatylat himeznek a nymphak.
Forr örökös csurgoia belül; vagyon aitaia kettĘ.
Mellyek közt egyik embereke eiszakra. mig a mas
Isteniebb delnek; mellyen nem Iöldi halando
Megy többe le. hanem Ielsege az egi karoknak.
Imide haitottak be. tapasztalt helyre; haioiok
Olly sebesen haladott. hogy partra Ielenyire tört ki;
Olly reveszeknek vala szorgalmazva kezetöl.
Itt kieredve haioiokbol. legszinü halasnak
Partsagara viven legelĘször bainok Odysseust
Leplestül s ragyogo parnastul. a homokos Iöld
Siksagan letevek melyseges alasba merültet;
Maid kiemeltek ioszagit. miket a hazaterĘ
HĘsnek Athene miatt gazdag Ieiedelmeik adtak.
A mint a holmit lerakak az olaiIa töveben
Nagy halmazba. kivĦl a iardan. hogy mig Odysseus
Fel nem ocsodik kart ne tegyen bennettök egy ember;
ėk haladek nelkül haza indulanak. - Azonban
Nem Ielede kekIürtü Poseidon Odysseus ellen
Egyszeri Ieltetet; es monda kisertve Zeüshez:
.Zeus atyia. mar nekem a halhatlanok egi köreben
Nincs mi becsĦletem is. miutan nem tisztel ezentul
A phaeak nemzet. noha tĘlem eredni dicsekszik.
En elvegeztem. hogy Odysseus sok vita mulvan
Terne honaba. hazaiatol pedig el nem akartam
Vegkep zarni. mivel neki azt megigerte kegyelmed.
S ime. haion szallitvan a szenderbe merültet
ėk. Ithakaba tevek. sokIele aiandokot adva.
Annyi rezet meg aranyt. hozza pedig annyi temerdek
SzĘtt mezeket. mennyit soha sem vitt volna Odysseus
Troiarol. ha veszelytelenül vinne haza reszet.¨
A kinek igy mondotta viszont Iellegtorolo Zeus:
.Oh razIöldi Poseidon. mit kell hallani tĘled!
Teged az egi karok meg nem vethetnek; ugyancsak
43
Legderekabb s iobbat dolog am is volna lenezni.
Ellenben ha meresz es bator az emberi nemböl
Nem tisztelni akarki. tehat a bosszu kezedben.
Azt tegyed a mit akarsz s mint kedved tartani Iogia.¨
Monda neki viszont razIöldi Poseidon ezekre:
.Egyszeriben tennek szavaidkent. Iergeteges Zeus.
Csakhogy utobbi boszud rettent s ovakodtat örökke.
En a phaeakok szepseges gyarmü haioiat
Bucsubol hazatertekor a legszinĦ vizaron
Tönkre akarnam tenni; hogy immar szünienek embert
Megszallitani; s a varost beboritani hegygyel.¨
A kinek igy mondotta viszont Iellegtorolo Zeus:
.Oh hekam. legiobb ötletnek latszik elĘttem.
Maid mikor a honnak polgarai visszaeveztet
Megpillantottak. alakitni haioszerü kĘve
Part közeleben; hogy mindenki csudara Iakadion
Latasan; es a varost beboritani hegygyel.¨
Hallvan mar ezeket kekIürtü Poseidon. azonnal
Ment Skheriaba. hol a phaeakok nemzete honnol;
S varakozek. Egyszer megiött sietĘleg evezve
Bucsubol a galyahaio. Közelite Poseidon.
Es kĘve alakita es tenyerevel alara
SĦlyesztven helyben meg hagyta Ienekleni; s elment.
Ekkoron egymas közt szarnyas szot valtogatott volt
A hosszuevezĘs galyaval büszke közönseg.
Igy szolvan egyik a masik polgarra tekintve:
.Jeh. ki akaszta el hazaterĘ galyahaionkat
A tengersikon? Pedig immar lattuk egeszen!¨
Igy szolottanak Ęk. epen nem tudva mi törtent.
Es kegyes Alkinoos szavait Ielemelve beszelett:
.Oh Ieleim. ma telik be Ielettem atyamnak egy Ęsi
Joslata mar. ki Poseidont rank haragudni beszelte.
Mert artatlanul elhordunk önIöldire minden
Embereket: hogy maid phaeakok bucsuhaioiat
Visszaeveztekor a legszinĦ tengeren egyszer
Elvesztendi. s honat be Iogia boritani hegygyel.
Igy szolott az öreg. s ime ioslata marma valosul!
Jertek azonba. mikent en gondolok. ugy cselekediünk.
Szünietek embereket meghordani. hogyha közünkbe
Neki iövend ezutan; s ma tizenket legiava tulkot
Aldozzunk be Poseidonnak. ha talan könyörülven
Raitunk. nem meltoztatnek beboritani hegygyel.¨
Szolt; megiiedtek azok. s barmot szerzettenek össze.
A phaeak karok es rendek mar illyen imakkal
Kerleltek orszagostul razIöldi Poseidont.
Oltarat körülallva. Hanem nagysagos Odysseus
Felserkent ezalatt honnaban. s raia nem ismert
Reg tovalete miatt: tudnillik Pallas Athene
Elködöze. hogy hazanak körülötte magat is
44
Ismeretlenne alakitvan tudna ki mindent;
Es ne tapasztalnak Ielesege. baratai. nepe.
Mig uri hazanal a hĘslĘk meglakolanak.
Hat idegen szinben tĦnek Iel minden uranak.
Huzamos ösvenyek. kikötĘvel diszletes öblök.
Egmagas ormozatok. terepelyesen alldogalo Iak.
Talpra teremven itt sĦrĦen neze honaba.
Es Ieliaidult. es megsuitvan a tenyerevel
Tomporait. kiIakadt s mondotta keservesen aika:
.Haih ismet mi halandoknak Iöldere vetĘdtem!
Nem iambortalanok. vadak Ęk es'iogtapodok-e.
Vagy vendegszeretĘk es ismerik itt is az istent?
Vaiion ez erteket hova reitsem el? es hova leszek
Önmagam is? Bar a phaeakok honaba maradtam
Volna maig veszteg: tan masorszagi kiralyhoz
Juthatnek magam. a ki szeretne s hazamba vitetne!
Most pedig el se tudom sehova sikkasztani. sem nem
Hagyhatom itt. netalan masnak zsakmanyaul essek.
Oh hekam. csakugyan nem voltak irantam egeszen
Jok s igazak phaeak orszag kara rendei. a kik
Masuva hoztanak! ėk szellĘs Ithakaba igertek
Megszallitani engemet. es elvegre nem ugy lett!
Zeus vedenceknek gyamatyia Iizessen ezert meg
Nekiek. a ki ügyel mindenkire s megveri a bĦnt.
De hadd olvasom es latom ioszagomat immar.
Sürge haioiokban valamit nem vittek-e vissza.¨
Igy szolvan megszamita harombiait. ekes
Serlegeit s aranyat. szepen szĘtt draga ruhait;
Hiia minek sem volt. Hanem elkeseredve honaert.
Ott acsorga köves partian a tengerözönnek
Megbusulva: s ime közelitett Pallas Athene
Egy Iiatalka legeny kepeben. a ki iuhasz volt
Es gyenged. mint lenni kiralyok gyermeki szoktak.
Kettesen összeredölt köntössel Iedve be vallat.
Csinos laba alatt saruval. iobbiaba gerelylyel.
Kit szemlelve Odysseus ur Ielvidula; s szemközt
Tartva imigy szolita meg repülekeny igekkel:
.Földi. mivel teveled legelĘre talalkozom itten.
Üdvöz legy. s ne gonosz szandeku koranse irantam;
De tedd mentekke ezeket. tegy engemet. a ki
Esdve iövök io istenemül terdednek elebe.
Es kerlek. nekem Ęszinten megmondani. lassam.
Milly haza. melly nemzet. mi lakokkal hires ez orszag?
Nem valamelly deltaii sziget? vagy nemi göröngyös
Szaraznak tengerre haiolt parkanya elĘttem?¨
Monda ezekre viszont neki kekszemü Pallas Athene:
.Ember. ügyetlennek kell lenned vagy tova laknod.
Hogyha ez orszagrol kerdezkedel. Ez nem egy ollyan
Nevtelen orszag am. mellyet nem tudna sok ember.
45
Mind kik napkeleten s a hainalIenyre lakoznak.
Mind pedig arra Iele. hol az eiszak korma setetlik.
Zordon ugyan. nem is alkalmas menpalya. de meddĘ
Sem nagyon. a mint nem szeles vagy hosszura teried.
Tudnillik van eleg buzaia. terem bora; Iolyvast
Jaria dülĘit esĘ s termekeny harmatok; aldott
Kecske s ökörtanya is; szebbnel szebb erdei; vigan
CsergedezĘ patakok szelik evhosszanta keresztül.
Ugy vagyon. oh vendeg. Ithakanak hirneve szinten
Troiaig ismeretes. noha messzire lenni beszelik.¨
A szonak megörült nagysagos bainok Odysseus.
S Ielvidula hazaia neven. hogy Pallas Athene
Ertesere ada vala. Zeusnek kekszemü lanya.
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel.
Nem szolvan egyenest hanem elterengve beszelven.
Mindig Iortelyos tervek szeretĘie balaban:
.De hallam hiret Ithakanak Kreta szigetben.
Messzire a tengersikon; s most e vagyonokkal
Erkezem önmagam is. hazamban gyermekeimnek
Mas ennyit hagyvan: mivel Idomeneusnek eleitem
Labgyors Orsilokhos magzatiat. a ki hazaia
Minden egyeb lelkes Iiait megelĘzte Iutassal.
ė ugyanis ki akart engem Iorgatni erĘvel
Troiai reszemböl. mellyert sokat alla ki szivem
Ugy tenger hatan mint emberek ütközeteben:
Hogy nem az atyianak sürgöttem kedvibe iarni
Troia alatt. de külön dandarnak IĘnöke voltam.
Ezt a parlagrol hazamentekor. ut közeleben
Lest vetven neki baitarsammal. agyon gerelyeztem;
Eii setet komoran burkolta be mennyeket. es nem
Latott senki. midĘn megIosztam elte iavatol.
Hogy pedig eltetöl megIoszta Iegyverem ele.
Nemi haiohoz randulvan PhĘnike hiresztelt
Embereit kerem. alkalmas aiandokot adva.
Hogy szallitsanak at s'tegyenek homokara Pylosnak.
Vagy kies Elisnek. hol epiv nep tartia lakasat.
ėket azonban iranyokbol. noha szandokuk ellen.
Es nem irantam patvarokat. tova üzte dühös szel.
Honnan elesve. setet eiiel iöttünk ide; csak nagy
Baiial erĘködven parthoz. vacsorara sem ültünk
Faradsagunkban. noha nelkĦlözni dolog volt;
Amde haionkbol elehullongva Ieküdni siettünk.
Engemet eltikkadtat igen mely alom igazvan.
ėk ioszagaimat kiemelve az uszka haiobol
A homokon lerakak. mellyen magam edesen alvam;
Maid Iogtak magokat. s a mivelt Sidoniaba
Mentenek. engem bum sorvaszto kenyire hagyvan.¨
Igy szolott. Nevetett istennĘ kekszem Athene.
S megsimogatta kegyes kezzel. kepeben egy ekes
46
Nagy magas asszonynak. ki müvet remekelni tudalmas;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.FurIangos legyen am es kope. a ki elĘdbe
Vagy csellel. iĘiön bar mennynek egy istene. hagni!
Szertelen es agyaIurt. cselek ehese. hat te hazadban
Sem hagyhatsz-e alabb e csin es minden elĘbbi
CsalIa beszedekkel. mellyek gyerekota baratid?
Illyet azonban most ne csinaliunk. cselkoholasban
Otthonosak leven mindketten. tervre s beszedre.
Legderekabb magad a Iöld hatan. en meg az egnek
Istensegei közt Iortelyra s eszelyre. De el nem
Ismertel engem Zeus lanyat Pallas Athenet.
A ki veled vagyok es kiserlek minden utadban.
Phaeak nemzet elĘtt kedvesse tettelek! Es most
Itt vagyok ismet veled együtt tervezni tanacsot.
Es elreiteni a kincset. mire ihletem altal
Intve hazadba iövĘt amaz orszag erdemesitett;
Es hogy megmondiam. mit sors szenvedned az Ęsi
Udvarban. Te azert tĦrelmesen alld ki vitadat;
Meg se ielentsd kinek is. sem IerIi sem asszonyi nepnek.
Hogy haza erkeztel; de tanuli hallgatva kitürni
MindenIele baiat. Ielveven barmi kudarcot.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Ah de nehez. kegyes istennĘ. ismernie teged
Földi halandonak. bar iol tud is. illy sok alakban!
Ugy vagyon. en tudtam hogy irantam nagykegyü voltal.
Meddig Troia alatt harcoltunk vertes Akhivok:
Amde hogy eldöntven Priamosnak nagyszerü varat.
Mar haza indulank es elszort minket az isten;
Többe. mennyei Zeus csemeteie. haiomra leszallni
Nem seiditelek. hogy elĦzned banatim ezret!
En egyedül szomoru szivvel buidostam ala Iel
Folytonosan. mig az egi karok megszantak ügyemben;
S mig te köver Iölden a phaeak nepnek igeddel
Lelket adal. amaz orszagos varosba vezetven.
Es most Ielseges nemzĘdre könyörgelek - oh mert
Nem hihetem. miszerint szellĘs Ithakaba iutottam
Volna. hanem Iolyvast idegenben buidosom. es csak
Gunyszavakat mondal. hogy azokkal lelkemet altasd -:
Szoli igazat. ha valoban az en Iöldemre iövek-e!¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Illyen gondolatok honnolnak eszedben örökke!
Epen azert sem hagyhatlak baiaidba magadra.
Mert gyĘzöd szoval. szemes es Iortelyos egyen vagy.
Mas ugyanis hosszu tevelybĘl erve honaba
Gyermekeit s nĘiet szemlelni esennen ohaitia;
De te IelĘlök hallani es hirt venni sem epen
Kivansz. mignem elĘbb megkisertetted az asszonyt:
A ki lakodban amugy veszteg lakik. es szomoruan
47
Telnek el eiei s napiai a mindegyre sironak.
En soha sem ketlettem ugyan. sĘt tudtam öröktöl
Fogva. hogy elvesztven baitarsidat edes hazadba
JĘsz: de Poseidon szent apaverrel meg nem akartam
Erte hasonlani; a ki read mindenha boszusan
Geriedezett. miutan Polyphemost szemtelenited.
Es most megmutatom. hogy higy. Ithakanak iranyat.
Tengeri aggastyan Phorkysnek reve ez imhol;
Itt a revIĘnel virul a terepelyes olaiIa;
Itt közeleben nyilik ama szep es csuda barlang.
Melly a Naiasnak nevezett hegyi nympha seregnek
Szent; ez mar neked a Ielseges boltozat. ahhol
Nymphaknak valaha sok telies szazadot adtal;
Itt van Neritos. a Iaruhaval kellemetes hegy.¨
Szolva elĦze a ködöt. es orszaga kitetszett.
Felvidula igen nagysagos bainok Odysseus
Draga hazaia Ielett. es megcsokolta Ienyeret.
Maid a Nymphakhoz kezeit Ielemelve könyörgött:
.Oh Naias Nymphak. Zeus lanyai. nem vala többe
Latni remenyem benneteket! Most szent Iogadassal
Üdvözlek; de utobb adomanynyal is aldozok. a mint
AnnakelĘtte. ha Zeus diadalmas lanya kegyesz lesz
Nagyra nevelni az en Iiamat s'megtartani engem.¨
Szolott erre viszont neki kekszemü Pallas Athene:
.Bizzal. es ne legyen szivednek gondia ezekre;
Inkabb raita. tegyük szaporan ioszagodat ollyan
Helyre. hogy a barlangban meg legyen ova teneked;
Annakutana pedig lassuk. hogy volna legüdvösb.¨
Imigy szolva setet barlangba nyomult vala reitelyt
Nezni az istennĘ: ki utan nagysagos Odysseus
Mindeneket beemelt. aranyat s a reznemü kongot.
Szepseges mezeit. miket a phaeakok adanak:
Mellyeket ez helyesen lerakott vala; egi Zeüsnek
Lanya meg a nyiladek tatott szaiara követ tett.
Erre leülven a szentseges olaiIa töveben
A dölIös hĘslĘkre halalt terveztenek együtt.
Es Ielemelve szavat monda legelĘször Athene:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Lasd te. mikep vessed kenyes hĘslĘkre kezed. kik
Mennyezetes lakodon mar harmadik eve bitolnak.
Hölgyed utan iarvan es sok naszkincset igerven:
A ki azonban csak teutanad epedve örökke.
Mindegyiket biztatia s iger Ęnekik egyenkent.
Titkon izengetven; de sziveben mashogyan erez.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Oh hekam. bizonyara legitt Agamemnon Atrides
Borzaszto sorsara iutok Ieiedelmi lakomban.
Hogyha. nagy istennĘ. mindent tudtomra nem adtal!
Kerlek azert. oktass. hogyan alliam bosszumat a rosz
48
Nemzeten; es legy oldalamon s olly szellemet araszsz
SzĦmbe. minĘt adtal mikor eldĘlt Troia kezemtöl.
En. hahogy igy allnal mellettem. kekszemü. most is
Ütközetet mernek haromszaz IerIiu ellen.
A te szövetseges kegyeidtöl Iedve tusamban!¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.LaertesIi. igen. veled leszek. el se Ieledlek.
Hogyha dologra kerĦl; es en ugy gondolom. egy vagy
Masik hĘslĘnek. ki ielennen hazadat eli.
Vere s velĘietöl Iertelmesül a szobapadlat.
De vari. ismeretlenne torzitalak altal
Minden honIi elĘtt: meg kell töpörödnie tested
Szep bĘrenek; alavedlesztem Iürtidet; aztan
Gunyat öltök rad. mellyet mindenki megutal;
ÖsszeredĘzöm ezig szepseges ket szemedet. hogy
Csunyanak lassal a hĘslĘk es Ieleseged
Es a gyermek elĘtt. kit haidan hatra marasztal.
Annakutana te a kondashoz megy legelĘször.
A ki ugyan disznopasztor. de hüseges irantad.
Kedveli a Iiadat s szellemdus Penelopeiat.
Sertes nyaia körül leled Ętet. melly is elĘtte
Hollok szirtianal. Arethusa csermelye mellett
Jar legelĘn. izes makkot Ialdosva s reaia
Barna vizet szürcsölve. mitĘl nagy haia nevekszik.
Itt veszteglesz azig. mindent kikeresve belĘle.
Mig en a nĘkkel szep spartai Iöldre megyek. hogy
Telemakhos Iiadat haza hiiam. Odysseus; a ki
Tag Lakedaemonban iar szög Menelaos Atrides
Hazanal. ha talan hireket hallhatna IelĘled.¨
A kinek erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Mert neki hirt nem adal. ki öröktöl mindeneket tudsz?
Tan hogy ez is sivatag hatan a tengerözönnek
Szenvedien ki. mig erteket mas nepek emesztik?¨
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Rola szived ne legyen szüksegtelen aggodalommal;
En utasitam el. hogy io hirt nyerne maganak
Ottani iartaval; nincs is baia. mert Menelaos
Hazanal bekevel idĘz. sok mindene leven.
IIiak lesnek ugyan neki barna haioval utana.
Hogy mielĘtt szĦlĘIöldere iöhetne. megöliek;
De en nem hiszem azt; hamarabb zar keblibe a Iöld
Egy vagy mas daliat. ki ma nalad vigan ebedel.¨
Szola. s megerinte baivesszĘievel Athene:
Es karcsu tetemen a bĘrök megtöpörödtek.
Sarga haianak Iürtei elvedlettek. egy aggott
FerIiunak huza be öreg bĘrevel egeszen;
ÖsszeredĘzte ezig szepseges ket szemit; aztan
Testire egy nyomoru ringyrongyot akaszta. s csinatlan
Es elnyĦtt köntöst. Iüsttöl rondara Iogottat.
49
Vegre kopasz nagy szarvasbĘrt ada raia. kezebe
Istapul botot es hozza illetlen iszakot.
Folt hatan Ioltost. mire sodrot szii vala IĦzve.
Illy tervet szĘven elvaltak; Athene ugyancsak
Bainok Odysseus gyermekeert a spartai Iöldre.
50
TIZENNEGYEDIK ÉNEK.
Parlagon Eumaeos kondas vendege Odysseus.
ė pedig a kövecses gyaloguton elindula egyben
Rengeteg erdĘ horgasin at. hol Pallas Athene
A iambor kondast mondotta tanyazni. ki legiobb
Gonddal ügyelt haznepe között ertekire Iolyvast.
Ezt kivül ülve lele gadorban. hol magas es nagy
Pusztai szallas volt tovalato nyiltkörü taion.
Szep s környülmehetĘ; mellyet disznoinak immar
Önmaga epitett a` kondas. mig ura tavol
Jart. hire nelkül az asszonynak `s Laertes öregnek;
SziklakövekbĘl rakta. körülgatolta tövissel.
KivĦlötte karokat ütött környöskörül erre
S arra sürĦn s gyakran. tölgyet vagdalva hasabba.
Bent a csardaban egymas közelebe tizenket
Almokat allitott. mellyeknek mindegyikebe
Ötven emet szoktak berekeszteni. mellyek idĘnkent
MegIiazottak: az artanyok pedig ottkin aludtak.
Mar sokkal kevesebbek szamra. mierthogy örökke
Csökkentettek a deli hĘslĘk. kiknek ezekbĘl
A legiobb darabot haitotta kanasz be naponkent;
Mellyeknek haromszaz es hatvan vala szamok.
Mellettök negy eb. Ienevadnak masai. szoktak
Halni. miket maga a legiobbik IerIi nevelt volt.
Ekkoriban labara sarut idomitgata epen.
Szines ökörbĘrt szabdalvan; a` többi kanaszok
Ellenben harman mas masutt szertevalanak
Marha utan; negyedik pedig a` varosba eredt volt.
SüldĘt haitvan a peckes hĘslĘknek ebedül.
Hogy miutan bealdoztak iollakianak hussal.
A csaholo kuvaszok latvan egyszerre Odysseust.
Im egyenest szemközt szaladanak neki; de a hĘs
Földre szegült cselesen. s a gyambotot elhaiitotta.
Ekkor aligha roszul nem iart vala ön mezeieben.
De a gadorbol sebesen Ielugorva kitermett
A kondas. kezibĘl a bĘr szabdaia kiesven:
Es leszutyongatvan ebeit. mast mashova Ħzött
SĦrü kövekkel; s igy mond ismeretlen uranak:
.Oh a beste. öreg. maid kart tett benned. azonban
Engemet is nagy baiba kevertel volna; pedig sok
MindenIele buval meglattak az istenek engem!
Mert nagysagos uram vegett keserĦen epedve
Töltöm napiaimat; s mig masnak hizlalom etkül
Disznait. addig tan valamelly idegenbeli nepnek
Orszagan es varosiban Ianyalog maga ehen.
Ha ugyan eletben s a napnak megsüti Ienye!
Jersze azonban. meniünk a csardaba. öreg. hogy
5
Etel itallal töltözven kedvedre minalunk.
Elmondd. hol lakol es millyen törtenetek ertek.¨
Szolvan csarda Iele vezetett a ioszivü kondas.
Es beviven leülette. harasztot hintve alaia.
Erdei kecskenek beteritven nagyszerü. Iürtös
BĘrevel. pihenĘül. Örült nagysagos Odysseus
A Iogadasnak; azert szavait Ielemelve beszelett:
.Aldion meg Zeüs es minden mas istenek azzal.
Gazda. miert legiobban epedsz ma. hogy illy szivesen latsz.¨
Monda neki viszont kondas Eumaeos ezekre:
.Oh idegen. nem törvenyem megbantani nalad
Rosszabb vandort is. miutan Zeustöl van akarki.
Koldus vagy vendeg. Adomanyunk. bar keves. amde
Szives az; illy sorsok vagyon a szolgaknak! örökke
Tartaniok szükseg. mikor iIiu gazda parancsol
A haznal. Hei mert kirekeszte nekem az isten
ėt innen. ki szeretne. de meg ioszagot is adna.
Millyennel kegyes ur megaiandekozza cseledet.
Hazat is es teleket s hozza alkalmatos asszonyt:
A ki sokat Iaradt neki. es meg is aldta az isten
Dolgat. mint azt is. mivel en Ioglalkozom e helyt.
Milly io volna tehat. ha közöttünk lenne az Ęszsze!
De oda van. valamint Helene pereputyiai vesztek
Volna. hogy ollyan sok nepeknek terdeit oldak!
Mert Agamemnonnal becsületbĘl Ilion ellen
Kelt Iel ez is. megküzdeni ott a troiai sikon.¨
Szolva hamariaban környĦlövezette gunyaiat.
Es az alomba eredt. hol csürhek nepei voltak;
Innen elĘhozvan kettĘt aldozni. leölte.
Megporkolta. darabra szede. s nyarsakra taszita.
Hogy megsültek. Odysseusnek Ielrakta eleie
Nyarsastul melegen. lisztet hintezve reaiok;
Aztan mezizü bort elegyite kupaba; s legottan
Szemközt ült vele. es monda sürgetve kinalvan:
.Lass hozza. vendeg. mi cseledtĘl telhetik. ehhez
A csürhehez; mert hĘslĘk eszik a iava süldĘt.
Sem boszutol rettegni sem irgalmazni nem ertĘk.
Am bĦnös tettet nem szenved az isteni Ielseg;
Neki csak a` iambor `s igaz eletü IerIiu kedves.
Mert hiszen ellenseg. de zsivany is. hogyha videkre
Lepett. es tan Zeus atya zsakmanyt engede neki.
Es galyaba teperhetven elvitte honaba;
Meg ez is erezi a bosszu Ielelmeit ottben.
De ezek itt valamelly istenszot hallva talan mar
Tudnak veszte IelĘl. hogy nem kivannak ugyancsak
Annak rende szerint hĘsölni. vagy eltakarodni.
SĘt bizvast pusztitanak es nincs semmi kimelet.
Mert valahany eiet s napot ad Zeus. Ęk be nem erik
Egy marhaval avagy kettĘvel az aldozatokhoz;
52
Bort pedig ollyan igen Iölöset dĘzsölnek el aztan.
Vaimi temerdek birtoka volt pedig! annyi ugyan nem
Senki hatalmasnak. sem Epiros io televenyen.
Sem szellĘs Ithakan; de akar husz IerIiunak sincs
Olly soka: vari csak azonban el is szamitom elĘtted.
Epirosba tizenket iuhnyai. es gulyaIele.
Annyi csapat diszno. mint szinten kecske is annyi
ėrzetik Ęneki mar idegen mar honIiak altal.
Itt pedig a teleken tizenegy nyai kecske megyen ki
Összesen a legelĘre; derek io emberek Ęrzik;
A kik egyegy darabot haitnak be naponta ebedül
HĘslĘknek. mellyet leghizottabbnak itelnek.
En pedig e disznok csordaiat Ęrizem itten.
S a legiobb sertest valasztva beküldözöm Ęknek.¨
Szolt: amaz ette husat es itta esennen az edes
Bort. hallgatva; de veszt szĘtt a hĘslĘi Ieiekre.
A mint töltöznek s elegendĘk lettek az etkek.
MellybĘl inni szokott. borral teletöltve kupaiat.
Nyuita a pasztor; Iogada ura szives örömmel.
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekben:
.Hogy ki az a` tehetĘs es gazdag IerIi. baratom.
A ki IelĘl szoltal s iavain vasarola teged.
Es Agamemnonnak lett veszve becsĦlete mellett?
Szoli. hahogy ismernem közelebbröl is uri szemelyet.
Mert Zeus tudia s az eg mas istensegei. vaiion
Hosszu kalandom utan nem szolhatnek-e IelĘle.¨
Emberek elseie szolt a disznopasztor ezekre:
.Oh öregem. nincsen iöveveny. ki IelĘle hirekkel
Erkezven be. hitelt nyerien Ielesege s Iianal!
Am szallasra aianlkozvan csak amugy hazudoznak
A koldusok egyebkent is. nem szolva igaz szot;
A ki pedig szellĘs Ithakaba vetĘdik el ollykor.
Bemegy az asszonyhoz. `s csalIan amitani szokta.
ė szivesen latvan mindenrĘl sorra kikerdi.
Aztan sirdogalo szemibĘl könyharmatok esnek.
Mint a` külIöldön meghalt Ieri hölgyehez illik.
Maid te is iziben egy hirecsket költeni Iognal.
Ha valaki kacaganyt es testi ruhazatot adna.
Neki azonban aligha moho ebek es madarak nem
Huzzak csontiairol a bĘrt es nincs oda lelke!
Vagy halak ettek meg tengerben. s csontai szerte
Fekszenek a parton. melyen beboritva homokkal.
Igy veszven oda mar. noha minden kedves öveit
Megszomorita. oh de kivalt önnön magamat: mert
Illy kegyes urra sehol sem akadnek. barhova mennek;
Ternek bar hazaba tulaidon apamnak anyamnak
Vissza. ahol haidan lettem s Ęk Ielnevelenek.
Es ezeket többe. noha sir a lelkem utanok.
Latni nem is vagyom szemeimmel elannyira otthon.
53
Mint a mennyire gyaszolom a reg tavol Odysseust.
A kit is ambator nincs itt. atallok amugy csak
Neven hini; mivel szeretett es io vala hozzam;
Ugy vagyon. en a messzelevĘt csak bacsizom Ętet.¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.Földi. mivel valtig ketled. s nem gondolod Ętet
VisszaiövendĘnek. hanem a lelked hihetetlen;
En nem amugy pusztan. hanem esküvel is bizonyitom.
Hogy megter az urad. Jo hirdiit kapiak azonnal.
Hogyha megerkezik es önnön palotaiba szalland.
Köntöst es kacaganyt alkalmas testi ruhaul:
Mit ha szorult vagyok is. nem kerek senkitĘl addig.
Mert valamint poklok kapuiat. ugy gyĦlölöm. a ki
Engedven insegeinek hazudozni mereszel.
Tudia tehat meg Zeus isten legelĘre. Odysseus
Vendegasztala s tüzhelye is. hova iöttem ezuttal.
Hogy minden meglesz valamit most mondok elĘtted:
Meg ezen esztendĘ Iolytaban megiön Odysseus.
E honapnak vegevel s eleievel amannak
Ter haza; es azutan kiIizet mindent. ki szerelmes
Gyermeke s hölgyenek szomoritasara törekszik.¨
Monda neki ezekre viszont kondas Eumaeos:
.Oh öregecske. sem en io hirdiit nem Iizetendek.
Sem haza nem iön uram soha többe! Csak te igyalsza
Bekevel. s masrol kezdiünk szot valtani. eztet
Nekem eszembe se iuttatvan; tudniillik igen Iai
A szivem. ha draga nevet emliteni hallom.
Hagyiuk az esküdözest; de azonban Odysseus akkent
JĘiön meg. mint en akarom. mint Penelopeia.
Es Laertes öreg. vagy Telemakhos nemes iIiu.
Most meg ez iIiuert busulok. kit Odysseus agzott.
Telemakhos Ieieert. a kit. mint szep csemetet. hogy
Felnevelenek az istenek es azt hittem örökke.
Hogy nem lesz roszabb apianal eszre s alakra:
Hat ennek valamelly istenseg kart tön eszeben.
Vagy ha halando is; ki Pylos Iöldere haiozott
Atyia IelĘl hirt kerdeni. bar amaz udvari hĘslĘk
Utiat allottak: Ithakabol hogy gyökeresztül
Veszne ki vele együtt Arkisios isteni magva!
Ezt is azonban hagyiuk. akar kezeikbe kerĦlend
Nekik. akar szabadul; bar Iedie kezevel az isten.
De törtenetidet te beszeld el. io öreg. immar;
Es igazan. hogy megtudiam. terieszszed eleibem.
Hol vagyon orszagod? ki vagy es kik szĦleid? aztan
MillyenIele haion iöttel Ithakaba? mikepen
Hoztanak embereid? kik lenni dicsekszenek Ęk is?
Mert gyalog en csakugyan nem tartalak am ide iöttnek.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.En ezeket. gazdam. igazan elmondom elĘtted.
54
Amha elegseges kenyerünk letezne minekünk
Itt a csardaban. meg io bor hosszu idĘre.
Bekevel lakomaznunk. es mas latna dologhoz:
Könnyeden egy kerek esztendĘnek alatta sem ernek
Vegire. elmondvan a szivbeli vegtelen aggalyt.
Mellyeket isteneim iosaga baioltata velem.
En egy birtokos es nemes ember gyermeke. a bĘ
Kretabol eredek. Noha meg a` hazba kivĦlem
Törvenyes nĘtĘl több magzatok is születenek
Es nevekedtek volt. engem pedig aruba szerzett
Egy rima szült; de azert egyenes magvaul ölelt io
Kastor Hylakides. kitöl is szarmazni dicsekszem;
A kit ur istenkent tisztelt a kretai nemzet.
Boldogsaga. derek Iiai s ioszagai vegett.
ėtet azonban utobb az enyeszet kariai Hades
Mely birodalmiba szallitvan. im a szilai iIiak
Sorsot vetve öröksegökben elosztakozanak.
Nekem csak keveset s epĦletet adva lakasul.
Ekkoron egy modos gazdatol hazasodam meg.
Mint önerenyem hozta magaval; mert nem akarki
S harckerülĘ voltam. ha ma nincs is semmi belĘle:
De hiszen a tarlot szemlelven ismered abbol.
Gondolom. a mit kell; mert sok buk ertenek engem!
Ugy van. adott kebelembe merenyt es harcias elmet
Pallas Athene s Ares! Ha talan szaguldani nepet
Valogatek; baiakat keszitve az elleneseknek.
Lelkem elĘtt soha sem Iorgott a szörnyĦ halalnak
Kepe. hanem legelĘbb vagtam le az ütközetekben
Neki ugorva vitezt. miutan nekem engede laba.
Illyen voltam haboruban: hanem a dolog avvagy
Haztartas soha sem tetszett. mi derek Iiut es lanyt
Nagyra nevel; de haiokba valek mindenha szerelmes.
Ütközetekbe. sikos dardakba. nyilakba. keservek
Szerszamaiba. mik olly rettentĘk annyi szemekben.
En azokat szeretem. mit elĘmbe az istenek adtak.
Tudnillik kedvet mas masban szokta keresni.
Hat mig Troia ala nem szalltak az argosi rendek.
Addig evicke haion tabornak IĘie kilencszer
Jartam külIöldön zsakmanyert; s mind sikerültek
Vallalatim; s miutan kiIogam a kellemetes reszt.
Meg azutan is sok iuta. Igy megnĘtt vala hazam.
Es en tiszteletes. nagy lettem Kreta szigetben.
Hogy pedig e veszedelmes utat sorsolta borongo
Zeus. melly annyi vitez embernek terdeit olda:
Akkoron engemet is kiparancsolt Idomeneust is
Ilion ellen hadnagyokul; es nem vala benne
Mod vonakodni. mivel sürgölt a nep szava minket.
Itt mi kilenc evig harcoltunk vertes akhivok;
Tizediken Priamos varat eldöntve. haionkon
55
Hogy haza indulank. elszort bennünket az isten!
S engem gondviselĘ Zeus baiial latogatott meg.
Hazamnal ugyanis csak egyetlen hoig örĦlek
Gyermekeimnek. hölgyemnek. iavaimnak: azontul
Aegyptosba huzott vala altalevezni kedelyem.
Valogatott baitarsakkal s keszsegü haiokon.
ElkeszĦle kilenc; besereglett iziben a nep.
Most szeretett Ieleim vigan lakomaztanak immar
Hat nap együtt; kiknek szükseges barmokat adtam
Istenes aldozatul es vendegsegre magoknak:
Hetediken pedig indulvan a kretai partrol.
Jo es kellemetes boreasnal könnyen eveztünk.
Mint vizmenteben; nem is erte semmi csapasos
Kar az evicke haiot. de bai es nyavalyatlanul ottben
Ültünk. mig ezeket szellĘ s kormanyos iranyzak.
SzepIolyamu Aegyptoshoz haitottam ötöd nap;
Mellynek medreben megszallva az uszka haiokkal.
En szeretett tarsimra parancsoltam vala rögtön.
Veszteg lenni haioinknal es Ęrzeni Ęket.
Kemeket utalvan a szemleIokokra közĦlök.
De azok engedven vagyiknak s ösztöneiktöl
Haitva. hamar dultak Aegyptos nepinek aldott
Telkeit; asszonyikat. csecsemĘiket elragadoztak.
Es magokat megölek. Zaiok a varosba behallott.
A larmara ezek todultak hainaleredtkor
Rank; gyalogok. lovagok leptek a rona mezĘket.
Es ragyogo Iegyver villamai. MennykövezĘ Zeus
Gyava Iutast hintett Ieleim seregebe; nem is mert
Senkiök allani szembe. mivel mindenhol öles volt.
Fegyverek ele sokat vagott agyon; elve vitettek
Többieink rabsagra. nekik robotolni halalig.
Nekem hirtelenĦl ezt ötlesztette azonban
Isten eszembe: de bar Aegyptos Iöldei nyeltek
Volna. mivel kesĘbb ui karok leltenek ismet:
Tudnillik sisakom letevem hevenyebe Ieiemröl.
A paizst vallamrol. le kezembĘl a sima dardat;
Es eleiekbe menek a kiraly nyargalta lovaknak.
S terde utan nyulvan megcsokoltam. Könyörült Ę.
S meghagya. es szekerere veven elvitt haza sirot.
Bar sokan es sĦrĦn ökleltek kĘröseikkel
Ellenem emberibĘl. kiknek merges vala szivök;
De Ę eltilta. Ielven vendegIogado Zeus
Bosszuitol. ki gonoszsagot szigoruan itel meg.
Itt maradek azutan het allo evig. eleg penzt
Gyüitve az orszagban. mit nepei szivesen adtak.
Annakutana. midĘn itt volt a nyolcadik ev is.
PhĘnix IerIiu iött. egy sok Iortelyokon atment
Csempesz. a ki eleg embert megbuktata immar:
Ez ravett engem költött szendekira. mennek
56
PhĘnikebe. holott laka es ioszagai vannak.
Mar azutan helyben maradek esztendeig ennel.
Hogy pedig a napok es havak elteltek vala nala
EsztendĘ mulvan. s ismet Iordultak az orak;
Felszallita haiora. együtt Libyaba menendĘt
Vele. segedeül a vasarban. mint szava tarta.
De bizonyara eladni. hogy ott penzze tegyen engem.
En. noha velekedem. eleveztem kenytelen ezzel.
Barna haionk zavaratlan io boreas szelek altal
Kreta Ielett vitetek; de Zeüs veszt sorsola raiok.
Mert a mint Kretat elhagytuk messze. nem is tünt
Semmi lakoIöld Iel. hanem eg s tenger vala minden:
Ekkor szürke borut torlasztott össze haionknak
Gepe Ielett Zeüs. es besetetült a viz alatta.
ė sürüen dörgött. s villamot suita haionkba.
Eztet egeszen megraza isten nyila. s telve
Lett Ioito kennel; valamennyi kihulla belĘle.
Es valamint hollok uszkaltak a barna haionak
KörnyĦlötte. hazaiokbol kirekesztve Zeüstöl.
Nekem azonban nagy megesettsegemben az isten
Ket kezeimbe teve maga a kekorru haionak
Hosszu arbocIaiat. hogy meneküliek az egyszer.
En megölelve imezt haitattam szelvihar altal.
Horda kilenc napig; a tizediknek Ienytelen eien
Thesprotok Iöldere csapott ki dühevel az arviz.
Itt ingyen Iogadott a nemzet Phido kiralya
Hazaban. miutan edes Iia iött ki. s hidegtöl
Es bagytol legyalazottat Ielemelve kezemnel
Fogva magaval vitt. mig nemzetes atyiahoz erenk;
A ki palastot adott es köntöst testi ruhaul.
Ott halottam OdysseusrĘl. a gazda beszelven.
Hogy haza keszĦlĘt megvendegelte s szeretve
Latta; elĘmutata az Odysseus összeszerezte
RezIelet. aranyat. s a sok munkaba került vast.
Masnak is elszolgalna bizonynyal tized iziglen.
Olly soka volt neki a Ieiedelmi terembe lerakva.
ėtet Dodonaba beszele mentnek. olympi
Zeus terepely cserIaiatol hallgatni tanacsot.
Reg tovalete utan szellĘs Ithakaba mikepen
Terien meg. nyilvan-e avagy titkolva szemelyet.
Erre megesküdt meg. aldmast is billikomozvan.
Hogy lebocsatva haio s keszek baitarsai hozza.
Kik szeretett Iöldere tegyek nagysagos Odysseust.
Engem azonban elĘbb küldött el; mert buzatermĘ
Dulikhionba haio volt induloban az orszag
Emberivel: s az. Akastokhoz hagya vinniek engem.
A honi Ielseghez. seretlenül; amde galadsag
Tetszett lelköknek. hogy reszem bu legyen ismet.
Mert miutan IöldtĘl elevedzett messze haioiok.
57
Egyszeriben szolgak munkaira szantanak engem;
S megIosztvan kacagany es köntös testi ruhamtol.
Mas nyomoru Ioszlanyt es köntöst adtanak erte.
Folt hatan Ioltost. szemeiddel mint ime latod.
EsteIele mivelt Ithaka partiara iutottak.
Itt engem Ieszesen megköttek az uszka haioban
Izmos alatsaggal; magok a szarazra tolongvan
Sergestül. szelen az özönnek megvacsoraltak.
Nekem azonban az egi karok kötelekimet ollyan
Könnyen eloldottak! Ekkor beIedezve gunyammal
FĘmet. s a kormanyon alacsuszamodva haboknak
Szegzem mellemet; es mindket kezeimmel erĘsen
Dolgozvan. mihamar kieveztem messzire tĘlök.
A mint Iellepek. egy lombos sĦrü csalitban
Meghuztam magamat; s im'azok körülöttem ala s Iel
Jarva sopankodtak. Miutan nem ionak iteltek
Meg beliebb nyomozodni. megint az evicke haiora
CsĘdĦlenek. Imigy reitven el az istenek engem
TĘlök. io ember. szives csardadba hozanak.
Mint latod; miutan meg egyszer vegezet elnem.¨
Monda neki ezekre viszont kondas Eumaeos:
.Oh nyavalyas vendeg. szavaid de Iölötte szivemre
Szolgaltak. IestĘi ügyes baios annyi utadnak!
De mar az csakugyan nem volt nagyon ildomos. es en
El se hiendem. Odysseusröl; vaiion minek immar
Illy letedre vilagba hazudnod? Jol tudom en azt.
A mi uram hazaiöttet illeti. hogy megutaltak
ėtet az egi karok; mert nem halt Troia alatt meg.
Vagy baitarsaitol. miutan beIeiezte csatait!
Igy az akhiv egyetem sirhalmot emelne Iölebe.
Es maradando hirt örökitett volna Iianak.
Most a harpyak ragadak el nyomtalan Ętet!
En pedig itt vagyok a disznoknal Ielre. ki be sem
Randulok a varosba. hacsak maga Penelopeia
Nem hivat be. midĘn netalan valahonnan izentek.
Aztan illyenkor körülülve kikerdik az utast.
Mind kik reg tovalete Ielett epedeznek az urnak.
Mind kik ioszagit büntetlen emeszteni keszek.
Nekem azonban nincs kedvem puhatolni azota
Hirt. hogy egy aetol IerIiu egyszer raszede; a ki
Emberölese miatt sok nep orszagain altal
Szallasomra vetĘdött. s en kedvelve Iogadtam.
Mondta. hogy Idomeneusnel lata Kreta szigetben.
Mellyeket a szel megroncsolt. tatarozni haioit;
S hogy haza iĘ vagy meg a nyaron vagy pedig Ęszszel.
Valogatott baitarsaival sok kincset emelve.
Hat. oh szegeny öregecske. ha mar hozzam hoza isten.
Te se akar hitegess akar amits engem ezentul:
Mert nem azert latlak szivesen. de azert hogy imadom
58
A vendegIogado Zeust es sainallak ügyedben.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Ei de igen hihetetlen sziv vagyon a te balodban.
Hogy noha esküdtem sem akarsz meghinni szavamnak!
Jersze. Iogadiunk Iel. s mind a kettĘnkre tanukul
Nezzenek isteneink. kik olympos szekein ülnek;
Hogy ha valoban urad haza erkezik. akkoron enram
Köntöst es kacaganyt advan elküldesz azonnal
Dulikhionba. hova szivem legiobban ohaitoz.
Hogyha pedig haza nem iĘ gazdad. mint megigertem.
Akkor uszitsd boitaridat es vettess le sziklarol.
Hogy mas koldus is oia magat a szoIi beszedtöl.¨
Monda neki ezekre viszont kondas Eumaeos:
.Vendeg. igy csakugyan ioIele becsĦletes ember
Volnek en ma s utobb mindenkor Iöldi nememnel.
Hogyha kit olly örömest szallasra Iogadtalak. aztan
Vegre megölnelek s eltednek vegire iarnek!
Akkor ugyan bizvast mehetek könyörögni Zeüshez!
De vacsoralnunk int az idĘ; barcsak hamar itthon
Volnanak Ieleim. hogy iot kesziteni Iognank.¨
Mig ezek egymas közt illy szokat valtogatanak.
Elközelitettek disznok s kondasaik; a kik
Egyszeriben berekesztettek a nyaiat az olba.
Nagy röIöges hangzott közepettek az összebuvoknak.
Szolott Eumaeos kondas boitarihoz aztan:
.Hozzatok egy legiobb süldĘt. hadd aldozok ennek
A tavolhoni embernek; de magunk is üdüliünk
Vele; kik a diszno körül olly regota szigorgunk.
Amde veritekünkön egyeb büntetlenül hizik.¨
Igy szolvan eles vassal Iat hasgata rögtön.
Addig öt eves igen hizottat hoztak azok be.
S a kocikra tevek. Kondas Eumaeos ezuttal
Sem Ielede el az isteneket. mert szive helyen volt;
De elzsengezven Iogasat. tüzlangba dobala
A Ieie serteit. s lekönyörgött mindenegy istent.
Hogy hozzak haza külIöldröl nagysagos Odysseust.
Ekkor Ielkapvan IöldrĘl egy cserIa hasabot.
Agyba ütötte; azok megmetsztek es csupaszitak.
Aztan szettagolak; a kondas betakara hai
Retegivel nyerset. miket elzsengeze husabol
Imezeket liszttel meghintven tüzre dobala;
Többit meg darabokra szedek. s nyarsakra taszitvan
Megsüttek ügyesen; maid onnan sorra leszedtek
Es asztalra rakasoltak vala. Felkele mostan
Kuktaul a kondas. sok ioban iaratos ember.
Es az egesz sütemenyt het osztalyokra metelven.
A Nymphaknak egyet. Hermesnek Maia Iianak
Mast ada aldozatul. s a többit tarsinak oszta;
Elves Odysseust hataval tisztelte magat meg
59
A Iogas allatnak. s Ielüdite io ura szivet.
Es Ielemelve szavat monda neki terves Odysseus:
.Bar Eumaeos. az isten is ugy kedvelien az egben
Tegedet. a mint en. hogy koldusul ennyire tisztelsz.¨
A kinek igy mondotta viszont kondas Eumaeos:
.Lass hozzaia. szegeny vendeg. es a mi kitelhet
Vedd io neven; egyet megad es mast megtagad isten.
Mint neki tetszik; mert hatalommal uralkodik ottIent.¨
Szolott. es zsenget mutatott be az egi karoknak;
S langszinü bort aldmasozvan dulvari Odysseus
Ur iobbiaba teve. ki is ott ült reszei mellett.
Ellenben kenyeret szolgala Mesaulios; a kit
Jo ura tavolleteben kondas Eumaeos
Szerzett. tudta kivĦl asszony s Laertes öregnek.
Vasarolva Taphos nepetĘl önmaga penzen.
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Vegre hogy ehök megcsilapult es szomiok elalvek.
A kenyeret nyomon elhordotta Mesaulios; aztan
Többiek etellel iollakva nyugodni siettek.
Holdtalan es gonosz eiszaka volt; szakadott pedig egyre
A nagy esĘ; zephyros nedves szele dudola közben.
Es mondotta Odysseus ur. kisertve kanaszat.
Hogyha levetven öltözetet Ęnekie adna.
Avvagy massal adatna; mivel bizonyara sziven volt:
Nos hallgassatok. Eumaeos s boitarai; most mar
Feldicsekedni Iogok. mivel a kope bor erĘsen
Bant. melly dalra Iakaszt nem gyeren s lagy nevetesre
Barki eszelyes IerIiut; es tancokra is elhait.
S ollyan igekre Iakaszt. mikkel hallgatni tanacsos.
En. miutan neki bĘszültem. csak nem nyelem el mar.
Vaiha legeny volnek. es Iolyvast ollyan erĘben.
Mint hogy Troia alatt egykor szaguldani mentünk.
Mellyben Odysseus es Menelaos egyene vezerelt.
S köztök harmadik en. azok altal menni szoritott!
A mint a varost es roppant kĘIalat erĘk.
Mi az emelt Ialnak környeken sĦrü bozotban
Nad es tocsa között IelIegyverkezve csoporton
Fekvenk; hol boreas tamadvan rosz Iagyos eiiel
Allt be; reank hives ho hullongott le. mikepen
Zuzmara: vertinken nagy iegcsapok alltanak össze.
Masoknak kacaganyai es dolmanyai leven
Nyugton aludtak. vallaikat beIedezve paizszsal;
En pedig esztelenül tarsimnal hagytam az öltönyt
Hatra. remelven hogy csak meg nem Iazom: egyetlen
Fenyes övemmel meg paizsommal mentem az utra.
De a mint eiharmad lĘn s a csillagok immar
Atmentek vala. szolitom közelemben Odysseust.
A könyökömmel meglökven; ki legott csupa szemIül:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
60
En meg nem vallom. hanem a szörnyĦ hideg itten
Vesz meg! Hisz nincsen kacaganyom; daemoni csel volt.
Hogy pĘren iĘiek! Mar nincs mod benne kiallnom!¨
Mondottam; ki beszedeimet IelIogta legottan.
Mint törvenye tanacsban volt es ütközetekben.
Es szolitvan meg halkal mondotta viszontag:
.Hallga. netan valamellyik akhiv meghallia ezen szot!¨
Ennek utana beszele. Ieiet könyökere nyugasztvan:
.Halliatok. bizonyos csuda almat lattam. oh tarsak!
A tabortol igen tova iöttünk; annak okaert
Menien ala Agamemnonhoz valamellyik egyenünk.
Hirül vinni. hahogy több embert küldene hozzank.¨
Szolott. AndraemonIi Thoas egyszerre Ielugrik
Fekteböl. s bibor öltönyeget lekeritve magarol.
Vissza haioinkhoz: kinek annak utana mezeben
Jo kedvvel Iekvem. mig a szeptronu korany iött. -
Bar ollyan Iiatal volnek es annyira izmos;
Öltönyt adna tudom valamellyik csardai kondas.
Tisztelet es becsülettel latva tekintetes embert!
Most kiki megvet ezen szeternyedt testi ruhaban.
A kinek igy mondotta viszont kondas Eumaeos:
.Oh öreg. a te reged szörnyen io. mellyet elĘnkbe
Adtal! ez nem volt csak amollyan holmi badar szo!
Hat se ruhazatban sem egyebben nem leszen e helyt
SzĦköd ezuttal. mit megesett koldusnak ohaithat
Szive: hanem reggel maid tennen rongyodat öltsd Iel
Uira; mivel nalunk nincsennek sok kacaganyok
Es csereöltözetek. hanem egyegy mindenikünknek.
Hogyha Odysseusnek megiĘ kedves Iia. neked
ė kacaganyt s öltönyt Iog aiandekozni saiatul;
Aztan elküldend örömest. valamerre szived huz.¨
Igy vegezve Ielugrott. es tüznek közelebe
Tette az agg agyat. betakarvan kecske s iuhbĘrrel.
Erre Ieküdt le Odysseus ur; s'most raia Iölülröl
SĦrĦ nagy kacaganyt vete. melly IelsĘ ruhaul volt
Neki. midĘn valamelly igen alkalmatlan idĘ iart.
Igy Ieküdött mar itten Odysseus. es körülötte
A Iiatal boitarok. Azonban io Eumaeos
Nem szeretett am a sertestöl messzire halni;
De IelIegyverkezve kiment. örömere az urnak.
Hogy tovaleteben ioszagait emberül Ęrze.
Izmos valla körĦl eles kardot tön elĘször.
Aztan sĦrü csuhat vett szeltĘl. ennek utana
Kecskenek tetemes bĘret öltötte magara.
Vegre hegyes kelevezt vĘn emberek es ebek ellen.
S most leIekünni eredt. hol sertes disznai boltos
Szikla alatt haltak. menedeken az eiszaki szeltĘl.
6
TIZENÖTÖDIK ÉNEK.
Telemakhos Lakedaemonbol Ithakaba menekszik.
Pallas ezenközben tagas lakedaemoni Iöldre
Ment vala. draga Iiat nagysagos Odysseus urnak
Visszaidezni legott. emlekeztetve honara.
ėt es NestorIit hadnagy Menelaos Atrides
Fenyes elĘtornacaban leIeküdve talala:
Es NestorIit ugyan melyseges alasba merülten;
Telemakhosra pedig nem iött alom. hanem edes
Atyia Ieletti keserveben mindegyre virasztott.
Hat közelebe terem s mond hozza kekszem Athene:
.Telemakhos. többe nem io tova lenni hazulrol.
Elhagyvan ioszagidat es olly büszke hatalmas
Nepeket a haznal; netalan kiIogyaszszanak abbol.
Szetosztvan ertekeidet. s te haszontalan utazz.
Kerd meg azert iziben hadnagy Menelaos Atridest.
Küldiön el innen. hogy hon lelhesd edes anyadat:
Mert mar atyia is es versegei Eurymakhoshoz
Sürgetik Ęt nĘül. mivel ez mind tulkeli hĘslĘ
Tarsit aiandekkal. iegyben legtöbbet igerve;
Hogy ki ne hordassek lakotokbol nelküled ez s az.
Mert tudod azt. mi kedely orszagol az asszonyi szivben!
Annak ohaitia lakat gyarapitani. a ki neieül
Vette. korabbi szülötteirĘl es nehai kedves
Ferie IelĘl mitsem kivanvan hallani többe.
Visszaevezve azert. bizzad ioszagidat ollyan
SaIarnera. ki leghivebbnek latszik elĘtted.
Mig neked egy kedves Ieleseget rendel az isten.
S most egyebet kötök a szivedre. csak el ne Ieleitsed.
A hĘslĘk iava leskĘdik reitekben utanad
Mind Ithaka kikötĘieben mind durva Samosnak.
Meggyilkolni sovar. mielĘtt honnodba mehettel.
De en nem hiszem azt; hamarabb gyomraba Iogadhat
A Iöld egy vagy mas daliat. ki ma nalad ebedel.
A szigetektöl azert tarts mindig Ielre haioddal.
Es eiente utazz; io szellĘt kelt Iel utanad
Maid az az istenseg. ki vigyaz es gondosan Ęriz.
Vegre midĘn Ithakaban az elsĘ Iokra iutottal.
Küldd nyomon a varosba haiodat tarsaid altal.
Te pedig egyszeriben meni a kondashoz; az ember
Disznopasztor ugyan. hanem embersegesen erez.
Hali meg nala; magat ellenben küldd be azonnal
A varosba. hirĦl szellemdus Penelopehez.
Hogy se baiod sincs es megiöttel neki Pylosbol.¨
Imigy szolta utan Ieleredt a boldog egekbe.
62
Telemakhos pedig illetven sarkaval utanak
Tarsat. Ielkelte. s ekkepen szolt vala hozza:
.Keli Iel Nestorides Pisistratos. a lovakat vidd
S Iogd szekerünkbe legott. hogy azonnal utunkra mehessünk.¨
Mond vala Nestorides Pisistratos erre viszontag:
.Telemakhos. lehetetlen meg. barmint sietünk is.
Utnak eredni setet eiied; maid megvirad immar.
Vari. mig uri aiandokait szekerünkre teendi
Dardak embere. a hires Menelaos Atrides.
Es elbucsuzik iol Ielbiztatva mitĘlünk.
Mert olly gazdarol emlekezik elete minden
Napiaiban az utas. ki megemberlette szemelyet.¨
Szolt; az aranytronu hainal pedig eliöve mindiart.
Es közelitett volt hozzaiok szög Menelaos.
SzepIürtĦ Helene mellĘl Ielkelve az agybol.
Seitven Ętet Odysseus ur deli gyermeke. gyorsan
Kapta ele s szaporan Ielvette magara az ekes
Köntöst; es izmos vallara kiralyi palastot
Öltven. ment kiIele; miutan közel ert vala hozza.
Szolita meg Odysseus magzata szög Menelaost:
.Atrides. nepek Ieiedelme. dicsĘ Menelaos.
Küldi immar engem szĦlĘIöldemre lakodbol;
Tudnillik haza huz szivemnek vagya esennen.¨
Szolt neki erre viszont hadnagy Menelaos Atrides:
.Telemakhos. haza vagyakozot en itten ezentul
Nem tartoztatlak; sĘt meg olly gazda sem epen
Emberem. a ki Ielette szeret beIogadni videkit
S a ki Ielette gyülöl. Legiobb mindenben az okmod.
Egy gonosz. a maradast keresĘ vendeget utara
Haitani. es az elindulot lemarasztani rabkent.
Vendeget szivesen lassunk. s ha kivania ereszszük.
Csak vard el. mig aiandokimat szekeredre teendem
S lattad az ekeseket magad. aztan nembereimmel
Meg bucsulakomat keszittetek ennyi iavambol.
MindkettĘ. haszon is. de becsĦlet is es különös dics.
Hosszabb utra elĘbb megvendegelten erednünk.
Hogyha pedig Hellasba s közep Argosba szeretnel
Elrandulni. magam kiserlek el es Iogatok be;
S meghordozlak a varosokon: mellyekben ugyancsak
Senki üres kezzel nem ereszt el. sĘt ad egyet mast.
Vagy valamelly rez harambot. vagy nagyszerü kondert.
Vagy pedig öszverpart. avvagy meg kelyhet aranybol.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Atrides. nepek Ieiedelme. dicsĘ Menelaos.
Csak haza kivannek egyenest utazni; mierthogy
Senkit sem hagytam ioszagaim Ęreül otthon:
Hogy mig atyam keresem. netalan önnön magam addig
Vagy valamelly becses ertekünk hon semmire menien.¨
Hallvan mar ezeket hadnagy Menelaos egyene.
63
Egyszeriben neie es a szolgalokra parancsolt.
Jo bucsulakomat kesziteni annyi sokabol.
Erre BoethĘdes Eteoneus alla elebe.
Felkelven. miutan nem igen szallasola messze:
Vele tüzet rakatott hadnagy Menelaos Atrides.
S hust hagya sütni; ki nem lett szoIogadatlan uranak.
Ez pedig illatozo kincses taraba lesetalt.
Nem maga. mert Helene s Megapenthes nyomba követtek.
Vegre midĘn oda ertek ahol kincshalmai voltak.
Atrides maga egy nagy gömbölü billikomot vett;
Jo Megapenthesnek kondert hagya vinni ezüstböl.
A Iiunak; Helene pedig a szökrenyek elĘtt allt.
Hol maga keszitette remek diszIatylai nyultak.
Mellyekböl Helene nĘk istenneie kivette
A legkellemesebb himĦt es nagyszerüebbet;
Ez mint csillagzat tündöklött. es legalul volt.
Annakutana tovabb mentek. mig Telemakhoshoz
Jutnanak; kihez aztan szög Menelaos imigy szolt:
.Telemakhos. mint szived ohait. akkent vigyen immar
Zeus atya. Heranak mennydörgĘ Ierie. hazadba!
En reszemröl aiandokul a hazamba levĘkböl
A legszebbeket es a legbecsesebbet aianlom:
Egy müremek kondert adok ime neked. ezüstböl.
Vertet ugyan. hanem aika körül beszegettet aranynyal.
Hephaestos remeket: nekem egykor Phaedimos adta.
Sidonbeli kiraly. vendegül dus teremebe
Szalltnak; most pedig en neked kedveskedem azzal.¨
Igy vegezve kezebe teve hires Menelaos
Gömbölü billikomat; azutan Megapenthes erelyes
IIiu a Ienyes kondert eleiebe kerülve
Felhelyeze. Ott allt Helene szeparcu kiralyne
Fatyollal keziben. s szavait Ielemelve beszelett:
.En ez aiandekkal kedveskedem. iIiu. teneked;
Hadd legyen emlekül Helene kezmĦveiböl. hogy
Felvegye a naszon iegyesed; hanem addig anyadnak
Tedd el kincstaraba. SzülĘIöldedre pediglen
S mennyezetes hazadba szerencses utat ohaitok.¨
Szolva kezebe ada; ki is örvendezve Iogadta.
Mellyeket atveven lelkes Pisistratos eltett
A ladaba. körülnezdelven kandi szemekkel.
Itt Menelaos bennöket a palotaba vezette.
Hol Ienyes szekekre avagy tronokra ülenek.
Ekkor arany korsot hordozvan egy szobanember
Kezvizeket töltött az ezüst talcara belĘle
Mosni; gyalult asztalt helyezett nekik annakutana;
Mellyre szemermes saIarne kenyeret raka. s bĘven
Hordott eteleket. mindenböl szivesen advan.
Erre BoethĘdes hust vagdalt s reszeket osztott;
Bort pedig Atrides Iia töltött io Megapenthes.
64
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Hogy pedig ehök megcsilapult es szomiok elalvek.
Akkor Telemakhos meg Nestor partalan iIia
A lovakat beIogak. s diszes szekerökre Ielültek;
Es kirobogtanak a dörgĘ csarnoknak alola.
Velek együtt haladott hadnagy Menelaos Atrides.
Jobbiaban mezizü boros serleggel aranybol
Megterhelve. mikep aldmassal ereszsze el Ęket;
Es lovaiknak elebe került. es monda köszöntve:
.Isten veletek. iIiaim; es mondiatok el otthon
Üdvemet erdemdus Nestornak is. a ki valoban
Edes atyam vala. mig Troianal harcokat Ħzenk.¨
Telemakhos nemes iIiu Ielelt neki modosan erre:
.Mink igenis neki mindezeket hireül adandiuk
Uri parancsodkent. Zeus embere! Bar Ithakaba
Erkezven szintigy mondhatnam en meg atyamnak
Hires Odysseusnek. mi egesz vendegszeretettel
Latva iövök tĘled. sok dragat hozva magammal!¨
Szolonak ioIele madar szallt iobbra Ielette.
Egy sas. körmei közt ketrecbĘl elragadott nagy
Hazi Ieher luddal; mit üvöltve követtenek ottlent
FerIiak es neieik: melly elközelitve Ieleiek.
Jobbra csapott at a paripaknak elĘtte. Örömmel
Lattak a tünemenyt ezek. es megvidula szivök;
Es Ielemelve szavat dalias Pisistratos igy szolt:
.Vedd Iel. oh istennek kedvence. dicsĘ Menelaos.
E csudaielt vaiion neked adta-e vagy minekünk Zeus.¨
Szola; tünĘdött most hadnagy Menelaos Atrides.
Celszerü valaszkent mit mondion az iIiu szavara;
De Iatylas Helene megelĘzven vaga közikbe:
.Halliatok engemet; en eliosolom a mit eszembe
Hoztak az egi karok. s a mit betelni remenylek!
Mint ez hazban idült ludat eles körmivel elvitt.
HegyrĘl szallva. holott Iaia es csirkei lakoznak:
Ugy iut Odysseus sok küzdelmek s uti kalandok
Altal övei köze. s all bosszut; vagy pedig otthon
Leven mar is az alhĘslĘknek vesznapot elmel.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Ugy engedie Zeüs. Heranak mennyei Ierie;
S en teneked. mint istennek. halat adok otthon!¨
Erre megostoroza lovait Nestor Iia: mellyek
Spartabol sebesen nyargaltak a rona mezĘre.
Igy csörtettenek a szerszamos igaban egesz nap.
A nap elalkonyodott. besetetĦlenek az utak:
ėk a Pheraeknek tertek Iöldere. Diokles
Termibe. Orsilokhos Iiaeba. kit Alpheus agzott;
Hol meghaltanak. az vendegit örülve Iogadvan.
A rozsasuiiu hainalnak tamadataval
Meneiket beIogak s diszes szekerökre Ielültek.
65
Es kirobogtanak a dörgĘ csarnoknak alola;
S megcsapkodta: sereny lovaik nem resten igettek.
Nem sok idĘre Pylosvarnak közelebe iutottak.
Szolita meg'Telemakhos Pisistratost ekkor:
.Oh NestorIi. mikep Iognad betölteni nekem
Egy szavamat? Mi atyainkrol vendegei regen
Lenni dicsekszünk egymasnak. s meg erre koracsok;
Es ez az ut mibelenk meg több rokonerzetet oltand.
El ne vigy engem odabb. de haiomnal tegy le. oh isten
Adta; netan az öreg szives vendegszeretetböl
Hazanal Iogion; mert mar haza kell ma sietnem.¨
Szolott. Nestorides pedig elgondolta magaban.
Vaiion igenyenek hogy Iogna Ielelni hiven meg.
VegĦl ez latszott legcelszerüebbnek elĘtte:
A lovakat kiIele tarta a parti haiohoz.
Es kiraka a tatra dicsĘ Menelaos Atrides
Gazdag aiandokait. mezet es az aranynemü kincset;
Es szorgalmazvan monda neki röpke szavakkal:
.Szalli be sietve tehat. es sürgesd tarsaidekat.
Mig haza erkezven hirt tennek edes atyamnak.
Mert tudom azt az egyet. nagy Odysseus magva. s elĘttem
Kepe. hogy a milly haithatlan. bizony el nem eresztend.
SĘt maga iĘ bevinni legott; es tĘle ugyancsak
El nem megy üresen. De nagyon haragudni Iog igy is.¨
Igy vegezte utan haza Iorditotta serenyes
Meneit egyszeriben. s hamar a varosba poroszkalt.
Telemakhos pedig igy sürgette haiora baratit:
.Rendezzetek az eszközöket. s szalliunk be legitten.
Baitarsim; miszerint haladektalan utnak erediünk.¨
Monda: szot Iogadott örömest kiki nekie. s gyorsan
Felhagdostanak es reveszpadaikra ülenek. -
Mig az ezekben volt es istent kere. s Athenet
Aldozatokkal imadta haioia Iaran: közelitett
Nemelly IerIi. közep Argosbol emberölesert
Elbuidosva. Melampusnak vereböli ioslo.
Ez iuhszĦle Pylos Iölden tartotta lakasat
Haidaniban. gazdag leven es haza kitĦnĘ;
Egykor azonban szamüzetett. elitelve hazaia
S Neleus elĘknek legIelsegesbike altal.
A ki sok erteket allo eviglen erĘvel
Birta. Melampus tudnillik Phylakos teremeben
Sulyos bekokkal terhelten sorvada. Neleus
Szephaiu lanya miatt. valamint a nagyszerü bĦnert.
Hogy meglatogata istennĘ merges Erinnys.
Amde halaltol megszabadult vala. es Phylakeböl
A bĘgĘ csordat Pylos orszagaba kihaita;
Es Neleus bantalmaiert boszut allva. leanyat
Öcscsenek nĘül hazahoz vitte: azonban
Önmaga mashova ment. lovas Argos Iöldire. hol sors
66
Volt a varosnak hatalommal uralgnia nepen.
Itt megnĘsüle. es nagy hazat mennyeze; aztan
Mantios. Antiphates ket lelkes gyermeket agzott.
Es ugyan Antiphates nemzette leventa Oikleust.
Hires Oikleus ellenben deli Amphiaraost.
Kit valtig szeretett mindennemü kegygyel Apollon
S mennyei Zeus; nem is ert az öregseg szent küszöbehez.
De megadozott Thebe alatt. amaz asszonyi diiert.
EttĘl Amphilokhos s Amphion lata vilagot.
Mantios ellenben nemze Klitost s Polyphidest;
Kik közül arca miatt Klitost az egekbe ragadta
Volt az aranytronu Hainal. hogy az isteni karban
Letezzek; Polyphidesnek pedig Amphiaraos
Holta utan elsĘ ioslast ada Iöldön Apollon.
Ez Hyperesiaba vonult. atyiara sziveben
Felbosszankodvan; hol ioslatot oszta nemenek.
Imennek iöve közbe Theoklymenos Iia mostan.
Telemakhosnak egyenehez közelitve. ki epen
Szent aldmasokkal vala elIoglalva haioian;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Oh kedves. miutan epen szent aldozatokban
Lellek. az aldozat es istenre könyörgök. ezenkül
Draga Ieiedre s barataideira. kik veled együtt
Jarnak utadban. szoli igazat s szavaimra ne titkold:
Ki s mi halando vagy? hol szĦlĘIölded. atyaid?¨
Monda Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Jol van. vendeg. en igazan megvallom elĘtted;
Mert Ithakaban eredtem; atyam neve bainok Odysseus
Volna. ha volna. de Ę gonoszul elveszve halott mar!
Most is ezen Ieleket meghivan sürge haiomon
Reg tovalevĘröl bizonyos hirt kerdeni iarok.¨
Mikre Theoklymenos szolott neki. istenes ember:
.En is szinte hazam IölderĘl buidosom. embert
Ölve meg. egy hazaIit. kinek öcscsei s batiai vannak
Argosban. hol akhiv nep Ienylik nagy hatalommal;
E nepnek haragatol es vesztemnek elĘle
Buidosom. az leven nekem immar sorsom a Iöldön!
Vegysze haiodra tehat. hozzad menekültet ügyemben.
Hogy ne veszitsenek el; mert gondolom. üldeni Iognak.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.El nem utalhatlak beohaitot gyarmü haiomba;
Jer; mi baratsaggal latunk. a mint lehet. otthon.¨
Igy szolvan a rez dardat atvette kezeböl.
Es az evicke haio Iedezett padiara helyezte.
Önmaga is Ieleredt azutan a sürge haiora;
Mellynek tatia Ielett a mint helyt Ioglala. melle
Szolitotta Theoklymenost. Baitarsai oldtak.
S Telemakhos haladektalanul szivökre parancsolt.
Fegyvert Iogni: azok bevevek szorgalmasan a szot;
67
Es Ielemelven a hosszu Ienyvarbocot. öblös
Feszkibe zakkantak. s lekötöttek Iont kötelekkel;
Mellyre Ieher lobogot vontak iocserzetü sziiial.
Ekkor kellemetes szellĘt keltett Iel utanok
Kekszem Athene. sebes iarasut a levegĘben.
Hogy sos palyaiat mi hamar szelhesse haioiok.
A nap elalkonyodott. behomalyosulanak az utak.
Es ez haitva Zeüs szele altal elinga Pheraeknel.
ElIuta Elistöl. hol epiv nep tartia lakasat.
Innen odabb usztatva Iokos szigeteknek ereszte.
Gondolkodva. menekszik-e vagy kezeikre kerĦlend. -
Amde Odysseus a csardaban s io Eumaeos
Ott vacsoralanak. magok es a többi cseledseg.
Vegre midĘn ehök csilapult es szomiokat oltak.
Monda közre Odysseus ur. kisertve kanaszat.
Vaiion szives-e meg hozzaia s marasztia-e Iolyvast
Szallasan. vagy mar örömest varosba menetne:
.Halliad. oh Eumaeos s minden boitarai vele.
En holnap reggel mar a varosba mehetnek
Koldulgatni. nehogy magatoknak terhire legyek.
Csakhogy iol utasits es lass el okos kalauzzal.
A ki bevisz; maid aztan a varosba magamnak
Kell eliarkalnom. ha cipot s levet adna ez es az.
Elmennek örömest nagysagos Odysseus uri
Hazahoz is. hiremet megmondani Penelopenek;
SĘt bekivanok ama hĘslĘk csapataba egyuttal.
Ha valamit kapnek sok szamtalan eteleikböl.
En mindent ügyesen megtennek. a mit akarnak.
Mert azt mondhatom. es te Iigyelmezz. el se Ieleitsed;
Hermesnek iovoltabol. ki az emberi munkat
Mind aldassal mind becsülettel szokta követni.
Szolgalatban ugyan nem tesz raitam ki halando.
Sem ha tüzet kell rakni. se Iat hasogatni reaia.
Vagy hust sütni avagy darabolni. vagy önteni mezbort;
Millyeneket nagy urak szolgalatiara kisebb tesz.¨
Monda sohaitva nagyot kondas Eumaeos ezekre:
.Jai vendeg. de ugyan hogy iutnak neked eszedbe
Illyen gondolatok? Te valoban vesztedet erzed.
Hogyha be kivansz a hĘslĘk csapataba vegyülni.
Kiknek erĘszaka es büne a vas egekbe kialtoz!
Am az azoknak Ielszolgalok kepe nem illyen;
De Iiatal. csinos dolmanyu köntösü nepek
Mindig csillamlo Ieiiel. szep tetszetes arccal
Kellemesek szoktak nekik ott udvarlani. sok bort
Es hust meg kenyeret rakdosvan asztalaikra.
Legy hat veszteg; hisz itt egyikünknek terhire sem vagy.
Sem nekem se pedig mas hazbeli tarsaimeknak.
Hogyha Odysseusnek megiĘ kedves Iia. ez maid
Öltönyt es kacaganyt Iog aiandekozni teneked.
68
Aztan elküldend örömest. valamerre szived huz.¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.Bar Eumaeos. az isten is ugy aldion meg az egböl.
Mint en kedvellek. hogy tiltasz iarni kalandot!
Nincs koldulasnal gonoszabb bai az emberi nepen;
De bomlott hasaert megis hanyIele veszelylyel
Nem küzd IerIiu. kit nyomor es kar s banatok ertek!
Most. miutan itt Iogsz engem s elvaratod Ętet.
Szoli nekem anyiarol nagysagos Odysseus urnak.
S atyiarol. kit a vensegnek küszöben hagya itthon;
Elnek-e vaiion meg a nap Ienyenek alatta.
Vagy pedig elhaltak s Hades birodalmiban immar.¨
Szolott a kondas neki erre. becsĦletes ember:
.Jol vagyon. oh vendeg. igazan megmondom elĘtted;
Meg Laertes ugyan ma is el. de Zeüshez örökke
Felkönyörögve. mulaszsza ki mar valahara: mivel io
Magzata tavollete nagyon keseregteti szivet.
Es elmatkazott Ielesege; ki IĘleg epeszte.
Hogy meghalt s az öregseg nyers gyötrelmire hagyta.
Meg pedig olly gyaszos modon sorvadt oda kedves
Gyermekeerti keserveben. hollyannal azokbol
Senki se hallion meg. kiket itt ismerni tanultam.
Hei mig Ę megvolt. noha kinosan elte vilagat.
Addig igen kedvemre esett vele szoba eredni;
Mert egyetembe nevelt Iatylas Ktimenevel. utolso
Szep lanyaval azok telies szamaba. kiket szült;
Vele nevelt. s kisse szeretett csak nala kevesbe.
Hogy pedig a gyönyörĦ iIiusag napiait erĘk.
Itt Ktimenet kiadak sok marhat nyerve Sameba:
Engemet ellenben kacagan s öltönybe saiatkent
Öltöztetve nagyon szepen. labamra sarukat
Adva. mezĘre bocsatott; es meg iobb vala hozzam.
Mostan mar ettöl mind el vagyok esve! Azonban
ĥzött dolgaimat io istenem aldani szokta;
Ezt eszem es iszom. es ebbĘl emberlem az utast.
Urnemtol pedig epen nem hallhatni szelidet.
Sem szot sem dolgot. miutan nagy bai van a haznal.
DölIös IerIi csoport. Pedig a szolgaknak idĘnkent
Kell am szolni az asszonynyal. megkerdeni Ętet.
S enniek inniok; aztan meg parlagra is egymast
Vinni. mi mindig iol esik a hazbeli cselednek.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Vaimi paranyi korodban kellett. oh Eumaeos.
Neked szĦleid es hazadtol messzeszakadnod!
De ugyanis mondd el s add ertesemre himetlen.
Nem dulatott-e honod Iel harcos IerIiak altal.
Mellyben atyad es edes anyad tartotta lakasat?
Vagy iuhok es ökrök mellett a telki maganyban
Rablok Iogvan el. s Ielvetve haiora ez ember
69
Hazahoz hoztak. ki nekik io arodat adta.¨
Szolott a kondas neki erre. becsĦletes ember:
.Oh vendeg. mivel ezt akarod kikeresni belĘlem.
Vari hat es teliek a kedved; azonban igyalsza
Bort bekevel: igen hosszuk ezen eiek; aludni
Van most untig idĘ. de beszelgethetni is; es te
Ora elĘtt ne Iekügy. bai leven a Ieles alom.
Többiek ellenben kimehetnek aludni. ha kedvek
Tartia. csak aztan hainalban haitsak ki mezĘre
Reggelizesök utan a io urasagi kocakat.
Mi pedig etel ital mellett e csardai lakban
Egymasnak szomoru törteneteinket elebe
Adva mulatgassunk: mert bu is iol esik ollyan
FerIiunak. ki sokat szenvedt es sokIele bolygott.
Es most hadd Ielelek kerdĘ szavaidra meg immar.
Egy sziget all. Syrie. ha hiret hallottad. oh vendeg.
Ortygie Iöliben; hol nap Iordulati vannak.
Nem valamelly roppant szel es hosszara. különben
Jo iuh s ökörtanya es borgazdag. buzatenyeszĘ.
Eh ennek lakosat soha sem sapasztia. mikep mas
Kornak sem nyomorit iarvanya hatarain embert;
De mikor a varos polgari megagganak. eliĘ
Artemis istennevel együtt kezives Apollon.
Es megiranyozvan elenyeszteti szende nyilaval.
Ket varos vagyon itt. es kette mindenek osztva;
Mind a kettĘnek Ieiedelme szerelmes atyam volt.
Ktesios Ormenides. Ieleiek az egi karoknak.
Egyszer galyahires phĘnikek iöttek. agyatlan
S tĘzser emberek. arulvan sokIele zsibarut.
Volt pedig edes atyam hazanal tetszetes arcu
Egy phĘnix nember. szebbnel szebb mĦveket ertĘ.
Ezt elcsabitvan a phĘnixhonni kacerok.
Kint elegyĦle haioioknal agy es szerelembe
Köztök egy a mocsolyan: mint millyen tenyre szokasa
Elcsabulni az asszonynak. ha különben erenyes
Volna is. Es kerde. ki legyen vagy honnan eredien.
Az pedig egyszeriben kiielente atyia lakasat:
.En magamat rezdus Sidonbol vallom eredtnek.
S a Iölös ertekĦ Arybas lanyanak. Egy izben
Parlagrol haza tertemkor Taphos emberi loppal
Elzsakmanyolvan. ide szallitottanak altal
Mostani gazdamhoz. ki nekik io aromat adta.¨
Szolt neki erre viszont az orozban vele szerelmes:
.Nem iönnel-e ugyan szĦlĘIöldedre mivelünk.
Mennyezetes hazat meglatni atyadnak anyadnak.
Meg magokat? mivel elnek meg es nagynevü gazdak.¨
A kinek igy mondotta viszont Ielvaltva az asszony:
.Oh ez szinte lehet. ha nekem. reveszek. elĘre
Esküdtök. miszerint nem lesz bantasom az uton.¨
70
Szola; megesküdtek valamennyen. mint követelte.
A mint megtettek s elmondak a komoly esket.
Igy Iolytatta viszont uiabban elĘttök az asszony:
.Mar most csendesen am; s vagy kuton vagy pedig utcan
Összetalalkozvan velem egy vagy masik egyentek.
Szoba ne allion; az agg netalan. hireül adatvan
Dolgunk. velekedĘ gyanuiaban sziira Iüzessen
Engemet a haznal Ieszesen. nektek pedig artson.
Hat titok a tervnek. s hevenyezzetek utravalokat.
Annak utana. ha maid eleseggel rakva haiotok.
Egyszeriben iĘiön követ a varosba utanam;
Mert aranyat hozok. a kezeimnek ügyebe leendĘt:
S vegre haioberül meg mast is hozni remenylek.
Hisz nemes embernek nevelĘben gyermeke nalam.
Egy paizan. velem elIutoso mindenhova: imezt
Szandekom levezetni velem; ki tömentelen aron
Kelne el am nektek valamelly külIöldi piarcon.¨
Imigy szolta utan a hazhoz visszaeredt volt.
De amazok nalunk egy egesz eviglen idĘzven
Szamtalan utravalot szerzettek az uszka haiora.
Vegre midĘn utkesz es terhes volna haioiok.
Ekkor az asszonynak követet küldöttek utana.
Jött az atyam hazaba tudakos IerIi. arany lanc
Leven raita. elektronnal ciIrazva helyenkent;
Mellyet mig körnembereink es edes anyamek
Megtapogatva kezelgettek s hüledezve csudaltak.
Alkut kezdve rea. amaz addig titkosan intett.
Ez ielt adva haioiokhoz megtere lakunkbol;
Az pedig engem kezenIogva kivitt vala rögtön.
Kint az elĘtornacban ivo vendegek utan. kik
Hazunknal elĘdtenek. asztalokat s poharat lelt.
ėk epen tavolleven a nepi gyülesen:
Es iziben belesuttyantvan önnön kebelebe
Harom kelyhet odabb allott. s en vele bolondul.
A nap elalkonyodott. behomalyosulanak az utcak:
Es mi hamariaban leiutank a revbe. hol allott
A phĘnix kalmarok evicke haioia kikötve:
Mellyre azok Ielhagva legott eleveztek az utra.
Felveven minket. Jo szellĘt kelte az isten.
Hat napok es eiek hosszan szakadatlan eveztünk.
Hogy pedig a hetedik napot is Ielhozta az isten.
Kezives Artemis a nembert meglĘtte nyilaval;
A ki haionk Ienekere zuhant. mint tengeri szarcsa;
Es Iokak s halak etkeül a tengerbe dobatvan
Altalok ottbenrĘl. en szivepedezve maradtam.
Most Ithakaba verek hullam es Iergeteg Ęket;
Hol tĘlök Laertes megvasarola penzen.
Igy törtent. vendeg. ezen orszag Iöldire iutnom!¨
Szolott erre viszont neki meltosagos Odysseus:
7
.Eumaeos. szavaid bizonyara Ielette szivemre
Szolgaltak. mikkel sok budat elĘmbe kitarad!
De teneked legalabb a roszhoz iokat is osztott
Zeus atya. hogy szamos gyötrelmed utan kegyes ember
Hazahoz szakadal. ki ma tegedet etel itallal
Ugy taplal. hogy iol van dolgod nala: holott en
Imide sok nep orszagan buidosva vetĘdöm.¨
Mig ezek itt egymast illy szokkal valtogatak Iel.
El sem is alhattak hosszan. de rövidke idĘig.
Mert mindiart eliött a tronos hainal: ime hĘs
Telemakhos baitarsai a lobogot lekötöttek.
Arbocokat kitevek. es gyorsan parthoz eveztek.
Itt horgonyt hanytak s kialatsagoltanak; aztan
A tenger kanyaru partian termettek azonnal;
S meglakomaztanak es langszinĦ bort keverenek.
Vegre hogy ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
Telemakhos Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Ti a varos ala haitsatok barna haionkat.
En pedig a csordasokhoz mezeimre kiterek.
Este. ha megneztem ioszagomat. en is azonnal
Bemegyek; es reggel megadandom nektek az utbert.
Jo lakomaul hust es hozza kellemetes bort.¨
Erre Theoklymenos szolalt meg. az istenes ember:
.Hat en. draga Iiam. hova meniek be? Ithakanak
Orszagos kara s rendei közt melly uri csaladhoz?
Vagy hozzad egyenest es edes anyadhoz utalsz-e?¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.En maskent hozzank Iognalak minden esetre
Küldeni; mert szives Iogadasban nincs panasz: amde
Ez rad nezve baios. miutan en nem leszek otthon.
S szĦlem nem Iog latni; mivel hĘslĘi köreben
Gyeren Iordul meg. de külön szĘ vasznat azoktol.
De nevezek neked egy mas embert. a kihez elmegy.
Eurymakhost dalias Polybosnak nemzetes iIiat.
A kit most Ithakan istenkent neznek az orszag
Nepei: mert köztök legpompasb IerIi. s kivaltkep
HĘsli szülemet. Odysseus ur ioszagira vagyvan.
De azt csak maga Zeus. kinek a mennyekben uralma.
Tudia. ha nasza elĘtt nem kel-e Ieiere gonosz nap!¨
Igy szoltara madar szallott el iobbra Ielette.
Egy sas. Apollonnak gyors hirnöke. körme galambot
Tepdesven es tollait a Iöldszinre zilalvan.
Közte az iIiunak es a tengerparti IenyĘnek.
Es kivezetve Theoklymenos baitarsi köreböl
ėt. kariaba tapadt es igy szolott vala hozza:
.Telemakhos. nem szallott am e io madar isten
NelkĦl; en. igenis. ioslonak lattam eĘtet;
A te csaladodnal nincs most Ithakaba kiralyibb
Nemzetseg. es a hatalom mindenha tietek.¨
72
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Vaiha ez ige valosagga igazulna. oh vandor;
Akkoron ismernel te baratsagomra. veendĘ
TĘlem aiandekot. mellyert boldoglana minden!¨
Mond. es hĦ tarsat Ielszolitotta Piraeost:
.Piraeos Klytides; te nekem maskepen is elsĘ
HĦsegĦ voltal Pylos orszagaba kiserĘ
Tarsim közt; s most is hazadba vezetve szeressed
Es iol lassad ezen vendeget. mig haza terek.¨
Dardak embere Piraeos pedig erre viszontag:
.Telemakhos. ha soka kimaradsz is parlagon. en Ęt
Mind szivesen latom. mind keie hianyzani nem Iog.¨
Imigy szolta utan Iellepe haiora. be hagyta
Szallani tarsait. es hogy eloldiak tarcsait egyben.
Es bekelenek azok. s'reveszpadaikra leültek.
Telemakhos gyönyörĦ saruit labara kötötte.
Es vön erĘs dardat. eles rezzel hegyezettet.
A haiazatrol; mig baitarsai tarcsakat oldtak:
Kik szabadulvan a parttol eleveztek alaia
A varosnak. mint nagy Odysseus gyermeke hagyta.
Telemakhost pedig elvittek gyors labai; mignem
Csardaiaba iutott. hol sertes disznai mellett
A io kondas halt. urait szolgalva hüseggel.
73
TIZENHATODIK ÉNEK.
Itt ismerkedik atyiaval meg az iIiu levente.
Terves Odysseus es io kondas reggelizeshez
Keszültek. tüzet elesztven a csardai lakban.
S a boitarokat elküldek a nyainak utana:
Es ime Telemakhost az ebek szĦkitve köröztek.
Meg sem ugattak iötteben. Nagysagos Odysseus
Seidite a szĦkitest s labak dobogasat.
Es monda nyomon a kondashoz röpke szavakban:
.Eumaeos. hozzad valamellyik cimbora. vagy mas
IsmerĘsöd igyekszik; az eb nem ugatia. de inkabb
Hizelkedve szükiti körül; dobogasokat hallok.¨
Nem vegezte szavat el egeszen. hogy küszöbön volt
Kedves magzata. Eumaeos megiiedve ugort Iel;
Elhulltak kezibĘl az edenyek. mikbe vörös bort
Sürgött tölteni: es eleiebe kerĦle uranak.
S megcsokolta Ieiet. szeminek ket draga vilagat
Es mindket kezeit; s a Iöldre sebes könyet eitett.
Mint a legkegyesebb atya szokta Iogadni Iiat. tiz
Evek mulva iövĘt haza neki videkröl. egyetlen
Venkori nemzeset. ki miatt sok Iaidalom ölte:
Ugy tapada ekkor deli Telemakhost körül a hiv
Kondas. mindenhol csokolva. halalbol idültkent.
Es sirankozvan monda neki röpke szavakkal:
.Megiösz Telemakhos. iai draga vilagom; azota
Nem biztam hozzad. hogy lopva Pylosba eveztel!
Jersze be. oh kedves gyermek. hadd lassalak es olly
Varatlan hazaterteden a lelkemben örüliek.
Ugy sem latogatod meg gyakran telkedet avvagy
Pasztoridat. hanem otthon idĘzöl: elannyira kedves
A hĘslĘk bomlott seregen legeleszni szemednek!¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Jol van. apo; egyedül vegetted iöttem is epen
Erre Iele. hogy lassalak es Ęszinte szavadbol
Ertsem. vaiion anyam meg hazunknal-e; vagy immar
Tan mas IerIiu vette el. es az Odysseus agya
Parnak szĦke miatt rosz poknak Ieszke lön eddig.¨
Szolott a kondas neki erre. becsĦletes ember:
.SĘt igen. Ę Iolyvast nagy szivbekevel idĘz meg
Szep uri hazadban maig is; csakhogy keserĦen
Telnek el eiei napiai a mindegyre sironak.¨
Igy szolvan a rez dardat atvette kezeböl;
Az pedig a lak kĘ küszöben egyszerre belepett.
Szekhez igyekvĘnek helyet engede atyia Odysseus.
De mas reszröl Telemakhos tiltotta. s beszelett:
74
.Üli. vendeg; mi lelünk csardankban egyebhol is ülni
Szeket; im. arra valo ez az ember. hogy helyet adion.¨
Monda. s leült amaz; es most ennek alaia harasztot
Hintett a kondas. beteritven bĘrrel is; erre
Ült le Odysseus urnak egyetlen gyermeke aztan.
Maid sülemenyeket osztogatott talakban eleiek
Eumaeos. maradekaibol a tegnapi napnak;
Es a szatyrokban kenyeret szolgala; kupaiat
Annakutana szinig vegyelitven mezizü borral.
Vegre leült szemközt nagysagos Odysseus urnak.
Itt kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
A mint ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
Szolitotta kanasz Eumaeost Telemakhos meg:
.Honnan. apo. neked a vendeg? Ithakaba mikepen
Hoztak reveszek? Kik lenni dicsekszenek Ęk is?
Mert gyalog en csakugyan nem gondolom Ęt ide iöttnek.¨
A kinek Eumaeos kondas mondotta viszontag:
.Gyermekem. en mindent igazan megvallok elĘtted.
ė maga teres Kretabol szarmazni dicsekszik.
Es hogy szamtalan orszagon haitotta keresztül
Hosszu kalandia. imigy vegezven rola egy isten.
Most thesproti haiosoktol illott ide hozzam
A szallasra. kit en kezeidbe aianlok ezennel.
Tegy vele a mit akarsz; vedenced lenni dicsekszik.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Eumaeos. szavaid különös Iaidalmasan esnek!
Hogy Iogadom hazamba be a vendegeket illĘn?
En meg iIiu vagyok. s kezeimben nincs bizodalmam
FerIiuval Ieltenni. talan ostromlani keszszel:
Edes anyam elmeie pedig ket reszre tünĘdik.
Nalam idĘzzön-e meg s rendezze tovabb is az udvart.
Szegyelven ura agyat es a varosi mende
Mondat; vagy valamellyik akhivhoz menien el. a ki
Legderekabb hĘslĘi között s legtöbb iegyet iger.
A vendegnek azonban. mert csardadba vetĘdött.
Szep kacaganyt s köntöst iuttasztok testi ruhaul.
Hozza ketelĦ kardot. labara sarukat.
Aztan elküldöm hova Ęt esze es szive huzza.
Vagy. ha te iobb szereted. lasd Ętet szivesen itten.
En pedig a szamara ruhazatot. ennivalokat
Küldök; hogy teged s boitaraidat ki ne elien.
A hĘslĘ egyletbe ugyan bevegyülni vilagert
Sem hagynam; netalan. mivel olly zabolatlan egyenek.
Bantani meriek Ęt; mi magamnak okozna keservet.
Tenni pedig valamit sokak ellen. vaimi baios meg
Probalt IerIinak is; s Ęk nalam sokkal erĘsbek.¨
A kinek igy szolott nagysagos bainok Odysseus:
.Kedvesem. am ha megengeditek szavatokba vegyülnöm.
Vaimi Ielette nagyon verzik szivem erteni. a mit
75
HĘslĘk altal erĘszakosan lakotokban üzetni
Mondotok. illyennek neked. erdemes iIiu. dacodra!
Szoli. önkent hodoltal meg nekik. avvagy az orszag
GyĦlölt meg. valamelly istencsuda altal igezve?
Vagy Ieleidre panaszlasz. kik vedelmiben ember
Bizni szokott. ha talan villongo haboru tör ki?
Vaiha ez elmevel meg en illy iIiu lehetnek.
Vagy nagysagos Odysseus urIia. vagy maga iĘne
Vissza kalandiaibol - s lehet ehhez nemi remeny meg -:
Mar hiszen a Ieiemet vagna el akarki legott. ha
LaertesIi Odysseusnek hazaba teremven
Nagy kart nem tennek összes tömegeben azoknak!
Es ha viszontag erĘt vennenek raitam. egyen sok.
Jobbitnam önnön hazamban elesve letenni
Eletemet. mint annyi cudart elnezni örökke.
Vendegek legyalazasat es hazi cselednĘk
Illetlen haihaszatait Ienyes palotamban;
Es a bor kimeritĘit. kenyeremnek eveset
Celtalan es botorul. sikerarva. mihaszna dologban!¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.En. vendeg. mindent igazan megvallok elĘtted.
Sem nem gyĦlölt meg tömegestĦl engem az orszag.
Sem nem verIeleimre panaszlok. kikben az ember
Bizni szokott ha talan villongo haboru tör ki.
Mert Zeüs a mi csaladunkat ritkitani szokta.
Igy csak Laertest nemze Akrisios. a mint
Laertes egyedül csak Odysseust. ez pedig engem
Egy magamat hagya hazanal. olly hasztalanul. hogy
Szamtalan ellenseg bizvast napol a mi lakunkban!
Mert valakik legIĘbb urasagai a szigeteknek.
Dulikhion. Same es erdĘkoszoruzta Zakynthnak.
Es Ithakan valahany orszagos nadorok elnek.
Annyan hĘsölik a szĦlemet s dulnak a haznal.
ė az utalt naszon se nem ad ki. sem arra tökelni
El nem biria magat; mig azok szakadatlanul Ęrlik
Hazamat. a mint van nekem is vegemre iutandok.
Mindez azonban az egi karok szent terdein allion.
Amde. apo. te siess szellemdus Penelopehez.
Hirrel. hogy se baiom s megiöttem neki Pylosbol.
En itten maradok; ha bemondad hiredet. ismet
JĘi ki. De am az akhiv nemzetböl senkinek erröl
Nem kell tudnia; mert sok agyarkodik eletem ellen.¨
A kinek igy mondotta viszont kondas Eumaeos:
.Ertem. hallom; az en szivemböl szolasz egeszen!
De ugyanis szoli es add ertesemre tovabba.
Elranduliak-e a nyavalyas Laertes öreghez
E hirekkel egyuttal meg? Ki eleddig Odysseust
Ugy gyaszolva is. a haznak munkaira meg csak
Nezett. es szolgai között ett itt. ha megehült:
76
Oh de miota haion eleveztel. iIiu. Pylosba.
Többe azt mondiak. nem eszik mar es iszik akkent.
Vagy nez a munkara; hanem szomoru sohaiokban
Vesztegel. es megaszik buiaban csontain a bĘr.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Sainos ugyan. hanem a busongot hagyiuk ezuttal.
Mert a valasztas ha halando emberen allna.
Edes atyam iöttet Iognam valasztani elsĘt.
Hat hiradasod utan ier vissza legottan. utana
A parlagra ne is meni el; de ielentsed anyamnak.
Hadd küldiön mielĘbb titkon hozzaia köreböl
SaIarnet. ki hirül adhatia az eltes öregnek.¨
Monda. s kanaszat elsürgette; ki vette saruit.
Es labara Iüze. s ment a varosba. Nem is lett
Reitek Athena elĘtt kondas Eumaeos eluta.
De közelite legott. nemberhez alakra hasonlo.
Karcsuhoz es szephez. ki remek munkakat erenyez.
Latva OdysseustĘl allott meg a csardaküszöbnek
Elleniben; deli Telemakhos nem vette szemügyre.
Mert nem mindennek ielenik nyilvan meg az isten:
Csak maga latta Odysseus. es az ebek. s nem ugattak.
Amde vonitva legott szanaszet rezzentek az oltol.
Inte szemöldökivel Pallas: mit elertve Odysseus
Csardai hosszu keritesbĘl a szabadba kimenven.
Annak elĘtte megallt; kihez igy kezdette az isten:
.LaertesIi. Zeüs kedvence. eszelyes Odysseus.
Semmi titok többe. de beszeli hamar össze Iiaddal.
A hĘslĘkre veszelyt s romlast Iorralva mikepen
Menietek immar a varosba: titĘletek en sem
Leszek messze soka. zavaros viadalba szerelmes.¨
Szolva megerintette arany vesszĘvel Athene;
ElsĘben szep tiszta mezet bĦvölt vala s köntöst
Melle körĦl. es testet adott s iIiabbnak igeze:
Ismet szög leve es arcai kiszelesedenek.
Es kekIürtü szakal sĦrĦdött össze az allan.
Most el az istennĘ. ellenben terves Odysseus
A csardaba eredt. Elhült deli gyermeke raita.
S Ielreszegezte szemet. nehogy isten volna. remegven;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Masnak latszol egeszen. vendeg. hogy sem elĘbbed;
Mas mezeid vannak. tested sem az akkori többe;
Isten vagy bizonyara. egy a mennybeli karokbol!
Legy irgalmas azert. hogy kellemes aldozatokkal
S Iinom aranynyal tiszteliünk mindenha; kegyelmezz!¨
Mond neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.Nem vagyok en isten. ne hasonlits engem azokhoz;
Edes atyad vagyok. a ki utan keserĦen epedven
Gyasznapokat lattal. bantatva rosz emberek altal.¨
Szolvan megcsokolta Iiat; a Iöldre könyücsepp
77
Gördült arcairol. mit ezig szorgalmasan Ęrzött.
Telemakhos pedig - Ę ugyanis nem hitte. hogy atyia -
Uiabban Ielemelve szavat igy monda viszontag:
.Oh nem atyam. nem Odysseus vagy. hanem isten igez meg
Engem ezekkel. hogy szivem'meg iobban epedien!
Kesz lehetetlenseg illyet cselekedni halando
FerIiunak. hacsak istenseg szallvan le az egböl
Könnyeden iIiuva vagy öregge nem teszen embert.
Mert hisz iment is egy agg es rongyos IerIiu voltal;
Most pedig istennek latszol. mint a kik olympon!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Telemakhos. nem kell mar megiött edes atyadon
Sem bamulnod igen se pedig tĦnĘdni magadban;
Mert Ithakaba ugyan soha sem iĘ masik Odysseus.
En. ime en vagyok az. ki sokat szenvedve husz evek
ElIorgasa alatt. valahara hazamba vetĘdtem!
Harcos Athenae e munka. ki engemet ollyan
Emberre tett mint akara. mert gyĘzi hatalma;
Egyszer koldusok masava. egyszer ez ekes
Öltözetekkel Ieldiszitett iIiu szemelylye.
Könnyü az istensegeknek. kik szekei mennyben.
Mind Ielemelni dicsĘn. mind Iöldig alazni halandot.¨
Igy vegezve leült: Iia Telemakhos pedig edes
Atyia nyakaba borulvan sirt es könnyeket ontott.
MindkettĘiökben siralomnak vagyai keltek.
Sirtak hangosan. es bĘvebben sas madaraknal
Vagy körmös keselyĦeknel. mellyeknek elorzak
A porok Iiait. mielĘtt szarnyokra kelenek:
Olly keserĦ könyeket sirtak pillaik alatt Ęk.
Es bizonyara siralmokban telt volna el a nap.
Ha egyszerre az iIiu meg nem kerdi az atyiat:
.Es Ithakaba miIele haion hoztak haza teged
A reveszek. atyam? kik lenni dicsekszenek Ęk is?
Mert bizonyara gyalog nem tartalak en ide iöttnek.¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.Gyermekem. en mindent igazan megvallok elĘtted.
A hires phaeak reveszek hoztanak. a kik
Mast is örömmel megvisznek. ha honokba vetĘdött;
Es az evicke haion alvot a legszinü nedven
Meghozvan. Ithakara kitettek. aiandokul untig
Sok rezet es aranyat. s elegendĘ szĘtt mezet adva;
Mellyek egy istennek barlangba helyezve kegyeböl.
S most ide iöttem. Athene sugalmai altal idezve.
Szörnyü halalt tervezni veled gonosz elleneinknek.
Addsza tehat hiremĦl a hĘslĘk udvari szamat.
Hadd tudom en. hanyan vannak mindössze s miIele
Emberek; es szamot vetven egyelĘre magammal.
Lassuk. eleg leszen-e masok segedelmei nelkül
KettĘnk nekik. avagy szetnezzünk nemi segelyert.¨
78
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Oh mindig hallottam. atyam. nagy hiredet eddig.
Hogy kezeidre leventa vagy es tervekben eszelyes;
Amde Ielette nagyot mondal: elszedülök! annyi
Valogatott haddal nem kepes küzdeni kettĘ.
Mert a hĘslĘ szam nem egy avvagy ket tized ottben.
De sokkal tetemesb. a mint kitanulhatod ebböl.
Dulikhionbol ötvenket kiszemelt nemes iIiu
FerIi. kiket hat szolga követ szorgalmas aprodul;
Same legenyeiböl hĘsöl mindössze huszonnegy;
Szama Zakynthosbol az akhivok hĘseinek husz;
Vegre tizenkettĘ Ithakabol. mind nemes ember:
Kikkel meg hirnök Medon. aztan nepszerü dalnok.
Meg het szolgacseled. io vendegseghezi kukta.
Mar ha ezekkel megverekednenk. annyival ennyen.
Bar igen is keserĦ ne legyen meg raitoki bosszud!
Hat. ha talan valamelly part iutna eszedbe. serenyen
Nezz körül. a ki velünk szives leszen allani ellent.¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.Jo. illyent igen is nevezek; halliadsza s iteld meg.
Vaiion eleg-e nekünk maga Zeus atya s Pallas Athene
Vedelmünkre. avagy meg mas baitarsra szoruliunk?¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Jo baitarsak azok bizonyara. kiket te neveztel.
Bar a Iellegeken tul orszagolnak. hatalmas
Urai mind a mennyei mind a Iöldi seregnek!¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.ėk pedig epen nem Iognak kimaradni sokaig
A gyilkos harcbol. mihelyest palotankban Aresnek
Köztünk s a deli hĘslĘk közt viadalmai Iolynak.
Hat te hasadtakor a Ienyes hainalnak azonnal
Meni haza. s a hĘslĘk szilai osztalyaba vegyüli el;
Engemet ellenben bevisz a varosba kanaszunk
KesĘbb. egy nyomoru aggastyan s koldus alakban.
Mar ha talan engem megbecstelenitenek. a te
Szived csak türiön bekevel lenni baiomban;
SĘt ha kihurcolnak labamnal Iogva lakombol.
Vagy ram lancsaznak. csak eredi szenvedni nyugottan:
Amde parancsoliad Ielhagyni az ostobasaggal.
Nyaias igeket mondva nekik; kik azonban ezekre
Hailani nem Iognak. mert megiött iszonyu napiok.
S most egyebet mondok. mit tarts Iigyelemmel eszedben.
Maid ha tanacsos Athenenek sugalma megihlet.
En intest adok a IĘmmel; mit gyorsan elertven
A palotaba levĘ minden hadi Iegyvereket hordd
Egyszeriben Iel ama belsĘ tarhazba. s rakasold
Rendbe; kegyes szoval nyugtasd azutan meg az iIiu
Nepet. elamitvan. ha IelĘlök kerdeni Iognak:
.A Iüströl letevem. miutan nem is ollyanok immar.
79
Mint Troiara menet teremünkben hagyta Odysseus
Ur. de bemocskolvak a tĦznek gĘzei altal;
SĘt mi nagyobb. azt is Ielvillantotta az isten
Elmemben. netalan borosultan perleni kezdven
Egymasban kart tegyetek. es hĘsles s lakomatok
FertĘztetve legyen; mivel önkent von kezet a vas.`
Csak szamunkra maraszsz egyedül ket kardokat es ket
Dardat. ket kezelĘ alkalmas vertet ökörbĘl.
Hogy raiok rontvan Ielkapkodhassuk. Athene
S gondviselĘ ZeustĘl amazok megigezve leendven.
Meg egyebet mondok. mit tarts Iigyelemmel eszedben.
Hogyha valoban az en Iiam es veremböl eredt vagy.
Otthon Odysseusnek haza iöttet senki se tudia.
Ezt az egyet Laertes öreg se. s kanasz Eumaeos.
Semmi cseled. de ne meg önnönmaga Penelope is.
Csak ketten. te meg en. nezzük ki az asszonyok elveit.
Es a IerIi cseledeket is hadd lassuk. ugyancsak
Fel-e közĦlök meg valamellyik s tisztel-e minket.
Vagy nem ügyel többe teread. de gyalazni mereszel.¨
Szolott neki viszont Ielseges magzata erre:
.Gondolom. edes atyam. Iogod ismerhetni elegge
Jellememet. hogy könnyelmĦseg nem visel engem;
ReszemrĘl nyeresegesnek nem latom azonban
Ezt rank nezve; hanem te iteld bĘvebben. atyam. meg.
Mert nagy idĘbe kerül soriaba kiserteni Ęket.
Sarkokban iarvan. mig azoknak tabora Iolyvast
DĘzsöli a sok ioszagot. nem tudva kimelest.
En a nembereket ki ohaitom elĘre tanulnod.
Mellyek neznek ala s mellyek bĦnetlenek; amde
FerIiainkat nem kivanom alomrol alomra
Sort cirkalni. hanem legutora marasztanod eztet.
Hogyha valoban adott valamelly ielt neked az isten.¨
Mig ezek itt egymast illy szokkal valtogatak Iel
Ketten. azonközben beIutott az evicke haio. melly
Telemakhost baitarsaival meghozta Pylosbol.
ėk miutan a melyseges kikötĘbe iutottak.
Barna haioiokkal szaraz partokhoz eveztek;
A Iegyvert elhordottak a bator aprodok.
Es az aiandekot Klytios hazahoz emeltek.
Ekkor hirnököt utaltak nagysagos Odysseus
Termibe. közlendĘt szellemdus Penelopevel.
Hogy Iia Telemakhos kieredt a telkre. haioiat
A varosba eveztetven: netalan leveretve
Lelkeben. szomoru könyeket pergetne az anyia.
Es im a hirnök s a kondas összeakadtak.
MindkettĘ azonegy hirrel meglepni az asszonyt.
Vegre az istenIele kiraly teremebe vegyülven.
Szolott hirnök az udvari nĘk közepette elĘször:
.Kedves szülötted megiött Ithakaba. kiralyne!¨
80
A kondas pedig elközelitven Penelopehez.
Mindeneket tudatott vele. mint io gyermeke hagyta;
Vegre parancsaiban miutan hĦsegesen eliart.
Ott hagyvan lakot es udvart sertesihez indult.
A hĘslĘk pedig elbusultanak es leverettek.
Hat kigyülenek az udvar nagy Ialazatiai kivül.
S a Ienyes kapunak telepedtek elĘtte le sorral.
Kik közt Eurymakhos. Polybos Iia. kezde beszelni:
.Oh tarsak. de Ielette meresz egy vallalatot vitt
Telemakhos ki. mit en soha meg nem vallani hittem!
Jertek. vontassunk egy legiobbIele haiot le.
Es reveszeket ültessünk bele. kik tegyenek gyors
Hirt amazinknak. hogy Iordulianak izibe vissza.¨
Nem vegezte szavat. mikor ime Amphinomos hĘs
Szetnezven. a revbe haiot seidite s vitorlak
Összebocsatoit. s evezĘket IerIi kezekben.
S edesen elkaccantva magat szonokla közepre:
.Semmi követseget. mivel im a iamborok itthon;
Vagy valamelly isten mondotta nekik meg. avagy tan
Önmagok eszmeltek. de nem erhettek be haioiat.¨
Igy szoltara Ielallvan mind a revbe siettek.
Egyszeriben szarazra vonak ki haioiokat. aztan
A Iegyvert elhordottak a bator aprodok.
Maid gyĦlesbe huzodanak seregestül. egyetlen
IIiat avagy venet sem eresztven ülni közeiek.
S Eupithes Iia Antinoos Ielemelve szavat mond:
.Oh de csudalatosan mentette meg isten ez embert!
Napiaban szakadatlanul egymast valtogato Ęr
Ült szellĘs Iokokon kemlelve; s hogy a nap alament.
Eienkent soha sem haltunk a partokon. amde
Vizszinen uszkalvan varok be az isteni hainalt.
Telemakhosnak elallva utat. hogy kezre kerültet
Megrontsuk: s ime Ęt ezalatt haza hozta egy ördöng!
Most pedig immar itt tervezzünk gyaszos enyesztet
A Iiunak. ki se hagyiuk siklani; merthogy ez elve.
Ugy gondolkodom en. mire sem mehet a dolog itten.
Nekie tudnillik sok eszelye s tanacsa van immar.
A nep szive pedig nem igen vonzalmas irantunk.
Jertek azert. mielĘtt az akhivokat összehireszli
KözgyĦlesre: mivel hanyagul nem szenvedi. a mint
En velem. de kikel s el Iogia panaszlani nekik.
Milly armanyt Iorraltunk ellene. es be nem erĘk:
A nep tenyünket nem Iogia dicserni. ha hallia;
SĘt barcsak porul mi ne iariunk es lakainkbol
Elkergettetven idegen Iöldekre ne iussunk.
Jertek. elĘzzük meg; tegyük Ęt vagy parlagon avvagy
Beutiaban semmire. s osztozzunk meg az udvar
Gazdag öröksegen es birtokin. a lakot edes
Anyianak hagyvan es a neki Ieriül esĘnek.
8
Hogyha pedig tervem nincs kedveitekre. hanem ti
Hagyni akariatok. hogy öröksegenek örüliön:
Mar ugy kellemetes iavait helyt ülve csoporton
Am ne együk többe. de kelengyet adva hazulrol
HĘsölgessen mindegyikünk; a hölgy pedig ahhoz
Menien el a ki esik s'legtöbbet aianl neki iegyben.¨
Igy szolott; amazok mindnyaian nema levenek.
Nemzetes Amphinomos szavait Ielemelve azonban.
Nisos Aretiades nadornak gyermeke: a ki
Buzas es szenaval gazdag Dulikhionnak
HĘslĘit vezete; s legiobban türte szavaert
Penelope maga is. miutan esze s szive helyen volt:
Ez Ielemelve szavat okosan mondotta közepre:
.Oh baitarsaim. en nem akarnek Telemakhosnak
Veteni; rettenetes dolog am Ieiedelmi csaladnak
Elvesztese! De kerdiünk meg legelĘször egy istent:
Es ha Zeüsnek örök törvenye helyesleni Iogia.
Enmagam is megölöm mast is szorgalmazok arra;
Amde ha ellenzik mennyben. cselekedni gonoszlom.¨
Szolott Amphinomos; bevevek mindnyaian igeit.
Felkerekedven ekkor Odysseus termibe mentek;
Mellybe megerkezven diszes tronokra nyugodtak.
Mast gondolt ezalatt szellemdus Penelopeia.
Elvetemült hĘslĘi között lattatni szemelyet;
Mert erte a Ielhazban Iia nagy veszedelmit.
Hallva Medon io hirnĘktöl. ki kitudta az armanyt.
A palotaba leindulot szobanĘi követtek.
Nemberek istennĘie derek hĘslĘihez erven.
A remek epületĦ palotanak szep küszöbenel
Alla meg. arca ele röppentven Iatyola baiat;
Es tamadta meg Antinoost. s kiIakadva beszelett:
.Antinoos. hamis es patvarszer. hisz teIelĘled
Azt mondiak Ithakan. legiobb vagy tarsaidek közt
Szora s tanacsokban; te azonba koranse vagy illyen!
ėrült. mert szükseg Iorralnod Telemakhosnak
Szörnyü halalt. es nem vetkelsz üldözni Zeüstol
Latott esdĘket? Nem szentseg artani masnak.
Nem iut eszedbe. midĘn hozzank menekült vala nemzĘd.
A neptöl Ielven? melly raia Ielette haragvek.
Hogy Taphos orszagnak keveredve kalozival. artott
A mivelünk egyezett nepnek Thesprotia Iölden.
Elkeszültek veszteni Ęt. kiszakitani szivet.
Es sok kellemetes iavait megIalni; de kiknek
Bar IelbĘszülteknek Odysseus ellenek allott.
Ennek eszed ma rutul hazat. hĘslöd Ieleseget.
S öldöklöd gyereket. engem pedig annyira kinzasz!
Amde parancsolom. odd magadat. tilts masokat ettöl.¨
Szolt Polybos Iia Eurymakhos neki erre viszontag:
.Ikarios lanya. szellemdus Penelopeia.
82
Bizd ram; illyeneken nem kell tĦnĘdni szivednek!
Nincs olly IerIi. nem is leszen. amde ne is legyen. a ki
Telemakhos Iiadat merne illetni kezevel
Itt. mig en elek s a napnak sugara megsüt.
Mert kiielentem ime. mi pedig bizonyara ugy is lesz;
Egyszeriben hosszu dardamat Iesti meg annak
Fekete vere: mivel dulvari Odysseus engem
Uri saiat terdere veven haidanta nem egyszer.
Sültet adott kezeimbe s piros bort tarta Ielettem.
Es igy Telemakhos kedvesbem sokkal akarmelly
FerIiunal; hĘslĘktöl azert rettegnie nem kell.
IstentĘli halalt. az igaz.'mellĘzni lehetlen.¨
Igy szolott biztatva. holott maga vagyta halalat.
Es ime Penelope Ieltermibe visszaeredven
Akkedig sirata a kedves Ieriet Odysseust.
Mignem Athene szelid almot hullaita szemere.
A kondas pedig esteIele tert vissza Odysseus
S Telemakhoshoz. kik vacsorat hevenyeztenek epen.
EsztendĘs süldĘt aldozva: mi közben Athene
Elközelitven LaertesIi Odysseus urhoz.
VesszĘvel megüte es atbĦvölte öregnek.
Aztan rongyokat ölte rea: netalan Eumaeos
Latva megismerne. s szellemdus Penelopenek
Egyszeriben hirül vigye es hallgatni ne gyĘzzön.
A kit is elsĘben szolitott Telemakhos meg:
.Megiöttel. kondas; mi hir a varosban? Ugyancsak
Visszaeveztek-e mar leseikbĘl a deli hĘslĘk
Eddig? avagy tan meg szakadatlanul utamat alliak?¨
Szolott neki ezekre viszont kondas Eumaeos:
.Nem vala gondom ezekrĘl a varosban ala Iel
Kerdezkedni. hanem vegezven tisztemet. aztan
Csak mielĘbb ismet ide visszasiettete szivem.
Összetalalkozvan tarsidtol velem utamban
A követ. ez monda a dolgot anyadnak elĘször.
Mast ennyit tudok. önszemeimmel messzire latva.
Hogy mar a varos Iöliben iöttem vala. Hermes
Csucsarol egy evicke haiot lattam beevezni
A kikötĘbe; nagyon sok IerIiak ültenek ottben.
Melly vertekkel dardakkal megrakva setetlett.
En nekik iteltem. de valoban nem tudom. Ęk-e.¨
Szolt; nevetett most Telemakhos szentseges egyene.
Megvagvan atyiat szemivel. kikerülve a kondast.
Hogy pedig a baion atestek s elkeszüle etkök.
Megvacsoraltak. egyik sem latvan szĦket adagban.
Vegre hogy ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
Ekkor az alom aiandekat elvezni Ieküdtek.
83
TIZENHETEDIK ÉNEK.
Varosi ut; kecskes; a hĦ kutya ismer urara.
Hogy pedig a hainal Ieltetszett rozsakezevel.
Szepseges saruit gyönged labara kötözven
Telemakhos. nagysagos Odysseus urIia. vette
Dardaiat. izmos iobbiaba szabalyosan illĘt.
Es varosba menendĘ a kondashoz imigy szolt:
.Apiok. mar en a varosba megyek. hogy anyamek
Lassanak; ugy velem tudnillik. nem hagy elebb Iel
Arva siralmaival s az emesztĘ szivedezessel.
Mig magamat nem lat. Neked pedig azt hagyom immar.
Hozd be szegeny vendegedet a varosba. hogy etelt.
Koldulgasson; adand ottan neki a ki akaria
Holmi cipot s leveket. Mert en meg mindenegy embert
Nem vallalhatok el. magam is terhelve baiaktol.
A vendeg. ha talan bosszankodik erte. magaval
Vessen szamot; mert en nyiltan szolani szoktam.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Kedvesem. itt tartatni magam sem ohaitok ezentul;
Koldusnak iobb a varosban mint a mezĘkön
Elelmet koldulni; adand nekem a ki akaria.
De nem is arravalo volnek. hogy pusztai csardan
Tartozkodva tegyem. mit az ur es gazda parancsol.
Meni csak; ez ember maid bevezet. kire hagyni szives vagy.
Hogyha elĘbb tüznel megIĦtözöm es melegebb lesz.
Mert ezek a gunyak iszonyu roszak; ugy lehet. a der
Venne meg; a varos. mondiatok. messzire Iekszik.¨
Monda. Telemakhos hamar atvolt a küszöbön. nagy
Gyorsan elindulvan; es a hĘslĘkre roszat szĘtt.
A ki midĘn azutan nepes hazokba iutott volt.
Dardaiat magas oszlophoz tamasztani vitte.
Önmaga ellenben Ienyes teremebe belepett.
ElsĘ pillantotta meg Ęt Euryklea daika.
SzĘnyeggel huzvan be az ekes tronokat epen;
S könyhullatva elebe Iutott: mind összegyülenek
Bainok Odysseusnek mas szolgaloi köreben.
Es IĘiet es ket vallat csokdosva köszöntek.
Jött palotaiabol szellemdus Penelope is.
Artemis es Aphrodite arany szepsegivel arcan;
Es könyhullatvan megölelte szerette szülöttet.
Megcsokolta Ieiet. szeminek ket draga vilagat.
Es zokogo aikkal monda neki röpke szavakban:
.Megiösz. Telemakhos. iai draga vilagom; azota
Nem volt lelkemnek lathatni remenye. hogy edes
NemzĘdröl loppal hirt venni Pylosba eveztel!
84
Jersze. beszeld el ugyan. mit lattal. mit nem utadban.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Edes anyam. ne Iakaszsz engem siralomra. ne is duld
Fel szivemet. szörnyĦ veszedelmeken altalesettnek;
Inkabb megmosdvan es tiszta ruhazatot öltven
Felhazadba siess tennen körnembereiddel;
S kerve Iogadkozzal valamennyi olympi karoknak.
Szazadot adni. ha Zeus boszut all e dolgok üzĘin.
En gyĦlesbe megyek. Ienyes palotankba hivando
A iövevenyt. ki honomba kisert a tengeren engem;
A kit is istenmas Ieleimmel elĘre bocsatek.
Piraeosnak aianlvan. hogy hazaba vezetve
Latna szivesen es tisztelne. mig haza terek.¨
Monda; szarnytalanok maradanak amannak igei.
A ki legott mosdvan es tiszta ruhazatot öltven
Kerve Iogadkozik a mennyek halhatlaninak. hogy
Szazadot ad. ha Zeüs boszut all a dolgok üzĘin.
Telemakhos pedig a Ienyes palotabol elindult.
Dardaval keziben s ket Iürge kuvaszszal utana.
Isteni baiakkal hintette meg arcban Athene.
A gyĦlesbe iövĘn Iüggött valamennyi akhiv szem.
Környüle a csapodar hĘslĘk gyülekeztenek össze.
Kellemesen szolok. hanem elvesztere törekvĘk.
De Ę a sĦrĦ tömegektöl Ielrevonultan.
Hol Mentor. Halitherses ült es Antiphos. a kik
Regtöl hĦseges baitarsai voltak atyarol.
Ott Ioga helyt; kik is Ęt mindenröl sorra kikerdek.
Elközelitett most dalias Piraeos. az orszag
GyĦlesere vezetven a vendeget; Odysseus
Gyermeke el nem Iordult tĘle. de allva Iogadta:
A kit szolitott Piraeos egyene legelsĘ:
.Telemakhos. küldied hazamhoz nĘidet immar.
Hogy Menelaos aiandokait lakotokba emeliek.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Piraeos. nem tudni mikep szakad a mi ügyünknek
Vege. Ha a dölIös hĘslĘk vegtere megölven
Engemet. a ioszagaimon osztozni talalnak;
Azt akarom. biriad te. avagy valamellyik ezekböl:
Ha pedig en szerzek kart es veszedelmet azoknak.
Akkor az örvendĘ palotaiba hozzad örömmel.¨
Igy szolvan szomoru vendeget Ę haza vitte.
A mint a nepes varnak teremebe iutottak.
Köntösiket diszes szekek s tronokra helyezve
Tiszta medencekben hagdosvan megmosakodtak.
MegIürdetve pedig szobanĘktĘl s kenve olaiial.
Hogy boitos kacaganyt es köntöst vettek azoktol.
A rez IürdĘböl kieredven tronra nyugodtak.
Ekkor arany korsot hordozvan hazi cselednĘ
Kezvizeket töltött az ezüst talcara belĘle
85
Mosni; gyalult asztalt helyezett nekik annak utana;
Mellyre szemermes saIarnĘ kenyeret raka. s bĘven
Hordott eteleket. mindenbĘl szivesen advan.
Anyia pedig szemközt ült a terem aitaia mellett
Karszeken. Iinom Ionalat pörgetve az orson.
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Vegre hogy ehök megcsilapult es szomiokat oltak.
Szot szellemdus Penelope maga kezde legelsĘ:
.Ugy en. Telemakhos. Ieleredven lakteremembe.
Agyba megyek. mindig kinosba szivemnek azota
Es azottba könyemtöl. hogy nagysagos Odysseus
Troia ala elment Atreusnek gyermekivel; ha
Nekem. mignem ama hetykek a hazba beiöttek.
Nemi talan hallott hirt nem Iogsz adni atyadrol.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Ah szĦlem. mindent igazan megvallok elĘtted!
Elmentünk Nestor neppasztorhoz Pylos orszag
Földire; Ę szivesen latvan palotaiban engem.
Huzamosan szeretett. valamint apa szokta videkröl
Nagy kesĘn haza iött magzatiat: ugy Iogadott ez
Engemet önmaga es iosagos gyermeki vele.
Bainok Odysseusröl soha sem hallotta azonban.
A mint mondia. de senkitĘl is maig. el-e avagy hal;
De Menelaos Atrideshez lakedaemoni Iöldre
Küldött el lovain s szekeren. a dardadicsĘhöz.
Itt latam argiv Helenet. ki miatt sokat allott
Ilion es Argos hada Zeus vegzese szerint ki.
Megkerdett azutan hadnagy Menelaos Atrides.
Mi szükseg vezetett legyen engem spartai Iöldre;
A kinek en mindent igazan erteseül adtam.
FelIogvan azutan a szot mondotta viszontag:
.Oh hekam. bizonyara igen nagy IerIiu agyan
Vagynak halni. magok lelketlenek es pulya iIiak!
De valamint iment ellett vemheit oroszlan
Barlangiaba viven menedekre az erdei szarvas;
Hogyha. mig Ę hegyeken es völgyeken at legeleszik.
Megtert e közben Iekvere az otthonos allat.
MindkettĘnek rettenetes veget vet: azonkep
Rettenetes veget vet ezeknek is egykor Odysseus.
Mert oh barcsak. Zeus atya. Pallas Athene. Apollon.
Ollyan alakban. mint a lesbosi szovita mellett
Felkelven Philomelidest viadalra Iogadta.
S Iöldhöz ütötte. hogy örvendett minden görög: akkent
MerkĘznek meg az elvetemült hĘslĘkkel Odysseus!
Hisz keserĦ nasz es rövid elet volna ma berök.
A mit mar tĘlem kerdeztel. megIelelendem.
Nem csalogatva s kiterĘleg; hanem a miket egykor
Nekem ama szohĦ aggasztyan hiremül eitett.
A szent tengeri leny. igazan elmondva elĘtted.
86
Ez vallotta. hogy egy szigeten keserĦen epedni
Latta Kalypso nymphanal. ki is Ętet erĘvel
Tartoztatia; s nem indulhat Iöldere honanak.
Nem leven kezügyebe haio s baitarsai. kiktöl
Vegre az Ęsz tenger szeles hatara vitetnek.`
Igy mondotta nekem hadnagy Menelaos Atrides.
Ezt vegeztem utan indultam; io szelet adtak
Menny halhatlani. melly szaporan Ithakaba röpitett.¨
Igy szolvan anyianak igen megrazta kedelyet.
Vagott közbe Theoklymenos most. istenes ember:
.LaertesIi Odysseusnek kedves Ielesege.
Az bizonyost nem tudhata; ier hallgass ki ma engem.
En igazan iosolni Iogok s nem reiteni semmit.
Tudia azert meg Zeus isten legelĘre. s Odysseus
Vendegasztala es szent tüzhelye. ahhova iöttem.
Hogy nagysagos Odysseus e balsagokat ertve
Mar szeretett orszagaban iarvan avagy ülven.
A hĘslĘk összes daliaira veszeket epit.
Illy madarat seiditek en az evicke haiora
Szallva; s legottan el is magyarazam Telemakhosnak.¨
Mond neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Vaiha beszeded igazsagga nĘhetne. oh vendeg;
Akkoron ismernel te baratsagomra. veendĘ
TĘlem aiandekot. mellyert boldoglana minden!¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
A hĘslĘk ezalatt kapuian kül Odysseus urnak
Maid tekeiatekkal maid lancsavetessel idĘztek
A sima terszinen. hol elĘbb csapodarul enyelgtek.
Vegre midĘn intett az idĘ etkezni. s beiöttek
A barmok mindenIelül. üzve szokottaik altal;
Ekkor szola Medon - tudnillik imez vala nekik
Legkedvesb hirnök. s mindig velök a lakomaban:
.Jo uraim. miutan eleget mulatott kiki baiial.
Terietek a palotaba. derek lakomahoz ülendĘk;
Mert nem rosz vegezni saiat ideieben az etket.¨
Monda; szot Iogadanak azok. s Ielkelve bementek.
A mint a varnak nepes teremebe iutottak.
Itt kacaganyaikat szekek s tronokra helyezven.
Nagy iuhokat. hizott kecskeket ölenek ebedül;
Öltenek ennek utana köver süldĘket is. aztan
Parlagi tulkot. Ezenközben nagysagos Odysseus
Es kondasa bekeszült a varosba mezĘröl;
S kezde a kondas legelĘre. becsĦletes ember:
.Mar. vendeg. miutan meg a varosba ma kivansz
Elbucsuzni. mikepen uram rendelte; igazsag.
En örömest megtartnalak tanyaĘrömül itten:
Tartok azonban tĘle. nehogy megszidion utobb is
Erte; pedig de igen metszĘk a gazda szidalmi!
Jersze tehat. meniünk; tudnillik legiava eltelt
87
A napnak; tan hĦs is lesz rad nezve az este.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Ertem. hallom; az en szivemböl szolasz egeszen.
Meniünk. amde te iari kalauzul mindig elĘre.
Adisza csak egy botot a kezeimbe. ha volna körötted.
Mankoul. mert sikosnak mondiatok az utat.¨
Igy szolvan hatara vete illetlen iszakiat.
Folt hatan Ioltost. mellyen heveder vala sziibol;
Eumaeos pedig a kivant botot adta kezebe.
Indultak. TanyaĘrül ebek s a hatramaradt mas
Pasztorok alltak helyt. mig urat varosba vezette
Az. ven koldus embernek kepeben erĘsen
Mankozot. ki silany kankot hord testi ruhaul.
A mint a röges uton elĘre haladva közelgtek
Volt a varoshoz. s a szepcsorgasu kikamvalt
Kutnal iaranak. mellybĘl a honIiak ittak:
Mellyet elĘbb Ithakos meg Neritos asa s Polyktor;
Környeken pedig egerIak vizenyĘs lapon elĘ
Berke virult. az emelt sziklakon alara hideg viz
Zugott. s legIölül nymphak oltara helyezve
Diszelgett. hol az utas nep aldozni megallott:
E helyen erte uto Ęket DoliosIi Melantheus.
Kecskeket haitvan. nyaianak valogatottit.
A hĘslĘk lakmaira. ket boitarral utana.
Es latvan ezeket kigunyolta. gyalazatos es csuI
Modra szutyongatvan. hogy Odysseus lelke kigyuladt:
.De itt mar csakugyan gyavanak gyava vezere!
Milly iol összekerit part parral mindig az isten!
Na s aztan hova hurcolod e hasat. oh Iene kondas.
Zsembes koldusodat. Iertelmet a lakomanak?
A ki sok aitonak ragaszahoz vetve zsurolia
Vallait egy szeletert. s nem haromb vagy pedig üstert:
Kit ha te atadnal tanyaĘrĦl ennekem. avvagy
Olat sepreni es gödölyeknek hordani lombot.
Meglatnad. mi derek combot hizlalna savomon.
Minthogy azonban ebĦl vagyon elszoktatva. vilagert
Sem lesz kedve nehez munkara. de keregetĘleg
Kuncsorog a nep közt. ha ki adna puruttya belebe.
Es most megmondom kereken. mi bizonynyal ugy is lesz:
Ha nagysagos Odysseusnek palotaiba IeliĘ.
Mar hisz eleg ember keziböl koponyaia köreben
Szallongo zsamoly horzsolia rosz oldala bĘret!¨
Igy szolvan. mikor elhaladott mellette. csipĘiet
Megruga gonoszul: noha nem vethette ki Ętet
Utiabol. hanem allt vala rendĦletlen. Odysseus
TĦnĘdek. rarontva legott agyonüsse botaval.
Vagy hogy megkapvan a Iöldhöz vagia-e IĘvel.
Türt es mersekelte hevet; de kanasz Eumaeos
Összeveszett vele. es kezeit Ielemelve imazott:
88
.Csermelyi szĦz Nymphak. Zeus lanyi. ha nektek Odysseus
Valaha barany es gidacombokat egete. haiial
Beteregetve Iölül; cselekedietek meg imamra.
Hogy iĘiön haza Ę es hozza közinkbe az isten!
Mert hiszen a te dagalyaidat lelohasztani Iogna.
Mellyekkel helyken a szeles varoson altal
Jarsz kelsz; aztan meg rosz pasztor rontia a marhat!¨
Szolt neki erre viszontag kecskek bacsa Melantheus:
.Oh hekam. mit nem Iecsegett ez okos kutya nekem!
Kit meg en egy deszka haion Ithakabol utobb is
Messze viszek. hogy többitsem ioszagimat aran.
Barcsak Telemakhost lĘne meg tegzes Apollon
Ugy a haznal. vagy buktatnak a deli hĘslĘk.
Mint elveszve Odysseustek hazanapia örökre!¨
Szolva magokra hagya a csak ballagva menĘket;
Es mivel elsietett. szaporan ura hazahoz erven.
Egyszeriben beeredt. s a hĘslĘk közt települt le.
Eurymakhosszal szembe. mivel kedvelte leginkabb;
S a Ielszolgalo inasok hust adtanak egyben
Neki. szemermes saIarne ellenbe kenyerrel
Szolgalt. Elközelite azonban Odysseus ur is
Es kondasa. s megallottak vala: es ime harsany
Lantnesz üte meg; mert epen szep dalt vezetett be
Phemios. Itt megIogva kezet mondotta kanasznak:
.Ez leszen. oh Eumaeos. Odysseus haza bizonynyal:
Könnyen elismerszik többek közepette is: ime
Egyböl masik emelkedik. es tag udvara Iallal
S racsokkal bekeritve; hatalmas szarnykapuk allnak
Raita. Ezen csakugyan nem Iogna ki könnyen az ember.
Seiditem. bennette sokan gyülekeztenek össze
Vig lakomara. mivel szaga illatoz es gyönyörĦ lant
Harsog. mit lakomahoz adott tarsul az ur isten.¨
Szolott neki viszont kondas Eumaeos ezekre:
.Am kitalaltad. mert hisz egyebkent sem vagy okatlan;
De immar lassuk. hogyan es mint leszen ezentul.
Vagy te eredi a mennyezetes palotaba elĘször.
Es keveredi a hĘslĘkhöz. s hagyi engemet ittkint;
Vagy ha amugy tetszik. te maradi. es en megyek elsĘ.
Csak ne soka kessel. netalan kivül erienek. aztan
Meghaiigalianak es elverienek; erre Iigyelmezz.¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.Ertem. hallom; az en szivemböl szolasz egeszen.
Csak te eredi be legelsĘben; maid en kivül allok.
Ütlegek es veresegekben nem holmi tudatlan.
Edzve az en lelkem. miutan sokIele vitakat
Lattam tengeren es hadban; hadd iĘiön ez is mar.
Tudnillik lehetetlenseg eldugni moho es
Bomlott hast. melly annyi veszelybe keriti az embert!
Ennek gyartatnak vegette az egszinü tenger
89
Sik hatara haiok. karaul az elleneseknek.¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
Im Ielütötte Ieiet s Iüleit nagysagos Odysseus
Ott IekvĘ ebe argos: melly taplalva s nevelve
Altala volt egykor. noha nem hasznalva is. harcra
Kellven mennie Troia ala. Eleinten az iIiak
Csak ki-kivittek szarvasok es zergekre. nyulakra;
Most pedig elhanyagolva Ieküdt. ura tavolleven.
A tulok es öszvertragyaban. melly kupacon volt
Kivül az aitonal. mig vegre Odysseus urnak
Beresi a szeles teleket zsirozni kihordak.
Itt Ieküdött ekkor kullancscsal teliesen argos.
Most hogy seidite közeleben lenni Odysseust.
Megcsovalta ugyan Iarkat s Iüleit lekonyita.
Amde saiat gazdaiahoz nem Iuthata többe;
A ki amarra tekintve könyet törlött ki szemeböl.
Reitve kanaszatol; kihez igy mondotta legottan:
.Oh kondas. ez ebet tragyan hevereszni csudalom;
A melly csinos ugyan termetre. de nem tudom. illyen
Szep letere hasonlokep gyors volt-e szaladni;
Vagy csak amollyan. mint a millyent asztalebül tart
Nemelly gazda. s hatalmas urak pompara nevelnek.¨
Szolott neki viszont kondas Eumaeos ezekre:
.Ugy vagyon. a tavol meghalt urasag ebe volt ez!
Ha ma is ollyan volna egesz termetre s alakra.
Mint Troiara menet hazanal hagyta Odysseus.
Egybe tapasztalnad ereiet es Iürge szökesit:
Mert meg nem szabadult mely rengetegekben elĘle
A vad para. ha egyszer lata; olly nyomozo volt.
Most mar itt nyomorog. miutan urasaga videken
Elhalt. nem banvan többe vele a heverĘ nĘk.
Hazi cseled ugyanis. ha urat sarkaba nem erzi.
Mar azutan többe igazan nem vegezi dolgat!
Mert mennydörgĘ Zeus elvette Ielenyi erenyet
Embernek. kit szolgaisag munkaira sorsol.¨
Igy vegezve bement nepes palotaba legottan;
Es egyenest az erĘs hĘslĘknek tarta körehez.
Argos ebet pedig egyszeriben meglepte halala.
Hogy husz evek utan megpillantotta Odysseust.
A palotaba vegyült io kondas Telemakhosnak
Tünt legelĘre szemebe; ki mindiart intve. magahoz
Szolitotta: körülnezven az. Ielkapa rögtön
Egy heverĘ szeket. hol hentes IerIiu ült. most
Husakat osztogato a hĘslĘ rendnek ebedül:
Eztet kapta Iel. es athelyze Telemakhosnak
Asztala elleniben; a mellyre leültnek azonnal
Reszt tön az asztalnok. s kenyeret huzott ki szatyorbol.
Ennek utana pedig maga iött nagysagos Odysseus.
Nemelly ven s nyavalyas koldusnak kepiben. izmos
90
Bottal gyamitkozva. szegenyes testi ruhaban:
S a teremaitonak kĘrös küszöben belül ült le.
Megtamaszkodvan ciprusIa ragaszhoz. az acsnak
MĦvehez haidan. ki szabalyhoz merve remekle.
Telemakhos magahoz szolitvan küldte kanaszat.
Egy kenyeret veven a nagy szepsegü szatyorbol.
Es hust. a mennyit kezivel markolhata. s monda:
.Vidd ezeket. s add a vendegnek; mondd neki aztan.
Jaria el a hĘslĘ urakat koldulva soraban;
Mert nem io a koldusnak. ha szemermetes ember.¨
Szolott; ertve parancsat io Eumaeos elindult;
Es közelitve Iele monda neki röpke szavakban:
.Telemakhos küldötte. öreg; s mondatia. hogy aztan
Jariad el a hĘslĘ urakat koldulva soraban;
Mert nem io a koldusnak. ha szemermetes ember.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Istenem. aldd meg Telemakhost. ha vilagon egy embert
Aldottal valaha; s add meg neki. mit szive ohait!¨
Szolvan ket kezzel Iogada. es laba elebe
Tette le. illetlen koldustaskaia Iöleben.
Ett azutan. mig a dalnok szep eneke hangzott.
A mire elkölte. amaz is beIeiezte zeneiet.
S mig a hĘslĘk ott tomboltak. Pallas Athene
LaertesIi Odysseusnek közelebe teremven.
Szorgalmazta. cipokat gyüiteni a deli hĘslĘk
RendeitĘl es latni. ki io ki goromba közöttök;
Bar veszedelmetĘl igy sem volt senkit ovando.
Es oda sompolygott iobbrol hozzaiok egyenkent.
Mindenüve nyuitvan kezeit. mint regen igy elĘ.
Szanakozolag adanak azok s meglepve csodalak.
Egymastol kerdezkedven. ki s honnan eredne.
Itt Ielemelte szavat a kecskek bacsa Melantheus:
.Halliunk szot tĘlem. nagymeltosagu kiralyne
HĘsei; en ezelĘtt. ugy tetszik. lattam ez embert:
Ugy vagyon. a kondas vezete Ęt a palotaba;
De ki legyen vagy honnan ered. nincs tudva elĘttem.¨
Szolt. s tamadta legott a kondast Antinoos meg:
.Nos. hires kondas. hat aztan mert hozod eztet
A varosba? Nem untig eleg sok kobor. unalmas
Koldusunk van-e itt. Iertelmei a lakomanak?
Hisz te magad zsembelsz. hogy urad ioszagit az itten
VeszteglĘk megeszik; s most meg ezt kelle behinod?¨
Szolott neki viszont kondas Eumaeos ezekre:
.Barmi derek vagy is. Antinoos. nem helyre beszelesz.
Mert ugyanis ki megyen vendeget hini videkre
Önmaga. mast azokon kivül. kik nepi müveszek.
Joslot vagy nyavalyak gyogyaszat vagy pedig acsot.
Es lantost. ki zeneievel viditani termett?
Mert ez hivatalos Iai akarhol az emberi nemnel.
9
Koldust ellenben pusztitani senki se hina.
Hai de te legroszabb vagy örökke tarsaidek közt
LaertesIi cseledeihez; s hozzam hogy! Azonban
En nem banom. mig szellemdus Penelopeia
A haznal vagyon es eletben Telemakhos hĘs.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Hallga; nekem szavakat nem Iogsz szaporitani ezzel;
Antinoos megszokta erĘs igekkel örökke
Vagdalkozni. de masokat is bĘsziteni arra.¨
Szolt; es Antinooshoz Iordula röpke szavakkal:
.Antinoos. gyönyörĦn. de egeszen atyaul ügyelsz ram.
A ki erĘszakosan kiveretni parancsolod illy nagy
Szoval hazam vendeget; mitöl oion az isten!
Nyuits neki bar valamit. nem banom. sĘt magam intlek;
Nincsen ezert mit anyamtol Ielned. sem pedig a haz
Szolga cseledeitöl. kik Odysseus dolgait Ħzik.
Teged azonban nem taplal illy lelek; elĘbb Iogsz
Taplalkozni Irisen te magad. mint adni szegenynek.¨
Antinoos pedig igy szolott neki erre viszontag:
.Fenszavu Telemakhos. korlatlan szellemü. hogy szolsz?
Ha neki mindegyik hĘslĘ ennyit nyuitana rendre.
Harom honapokig sem Iogna kibuni hazulrol.¨
Igy szolvan lekapott. s a szep asztalnak alola
Zsamolyt villantott vala Iel. hol labai nyugtak.
Többi pedig valamennyi adott. Megrakva iszakiat
Husakkal s kenyerekkel. marmar visszamenendĘ
Volt küszöbere Odysseus ur. kostolni az ingyent:
Amde megallott meg. es szolott Antinooshoz:
.Kedvesem. adi; hiszen en nem a legrosszabbik akhivnak.
SĘt legiobbnak. mert Ieiedelmi csaladnak. itellek;
Neked azert etket iobban kell sokkal ezeknel
Nyuitanod. es en a Iöldön hirdetve dicserlek.
Mert egykor magam is dus hazban boldog idĘket
Lattam. hogyha nemem valamellyike. s szivesen adtam
Barmi szegeny koldus embernek. akarmibe szĦkült;
Szamtalanul sok szolgaim. s minden vala bĘven.
Mikböl iol elnek s dusgazdag neven hivatnak.
De Zeüs elIogyata mindezt. minthogy neki tetszett;
A ki kalozokkal menetett el huzamos utra
Aegyptosba. hogy ott megleliem vesztemet. A mint
Aegyptos Iolyaman allnek meg evicke haiommal.
Egyszeriben kedves baitarsaimekra parancslek.
Veszteg lenni haioinknal s Ęrködni köröttök.
Kemeket utalvan a szellĘs szemleIokokra.
De azok engedven vagyiknak s ösztöneiktöl
Haitva. hamar dultak Aegyptos nepinek aldott
Telkeit; asszonyikat. csecsemĘiket elragadoztak.
Önmagokat leölek: zaiok a varosba behallott.
A larmara legott hainalban iött az igen sok
92
Nep; lovagok. gyalogok leptek a hosszu mezĘket.
Es ragyogo erc Iegyverek. Ekkor mennykövezĘ Zeus
Gyava Iutast hintett Ieleim közepere; nem is tĦrt
Senkiek allani szembe. mivel mindenhol öles volt.
Fegyverek ele sokat vagdalt agyon. elve vitettek
Többieink rabsagra. hogy ott dolgozzanak holtig.
Engemet ellenben Kyprosban eladtak az ott iart
Iasides Dmetornak. ama honbeli kiralynak;
Honnan iment ide erkeztem vala ügyeIogyottan.¨
Monda nemzetes Antinoos neki erre viszontag:
.Melly ördöng hurcolta közenk ezen asztali atkot?
Hallod-e. mellĘlem csakugyan tisztuli ki közepre.
Hogy keserĦ Aegyptost es Kyprost ne tapasztali;
Annyira szemtelen es arcatlan koldus egyen vagy!
Sorra kerülsz ezeken. kiknek mindnyaia mohoul
Kesz adakozni; igen. mert hisz se bai es mesterseg
Szorniok a maset. miutan halmazban elĘttök!¨
Szolt neki visszamenet tervekben gazdag Odysseus:
.Oh hekam. teneked szinhez hat nem iuta sziv is!
Koldusnak te bizony hazadnal a magadebol
Sot sem iuttatnal. ki nekem de csak egy Ialatot sem
Birsz a masebol. ambar halmazva elĘtted.¨
Szolott; Antinoos meg iobban Iortyana most Iel.
S vagvan meg szemivel monda neki röpke szavakban:
.Most mar nem szepen velnelek az uri teremben
VisszamenendĘnek. ki magadnak gunyokat engedsz!¨
Szolta utan zsamolyt kapvan iobb vallba doba Ęt.
Hatul vallcsucson: de Odysseus alla szilardul.
Mint kĘszikla. nem is rendite Antinoos meg;
Csak halkan csovalta Ieiet s örvenyeze rosszat.
Visszaeredven most küszöbere leült; eleiebe
Helyze a tele taskat. es mondotta közepre:
.Halliunk szot tĘlem. nagymeltosagu kiralyne
HĘsei. hadd mondom ki elĘttetek a mi szümön van!
Nem bai az. epen nem keseritheti IerIi kedelyet.
Hogyha saiat ioszaga. teszem iuha s ökrei mellett
Harcoltaban esett szenvednie ütleget ollykor.
De engem nemes Antinoosnak egyene puruttya
Es bomlott hasamert bantott. melly sokra visz embert.
Ha koldusnak azert io istene s atkai vannak.
Antinoost lakodalma elĘtt vigye Iöldbe halala!¨
Eupithes Iia Antinoos pedig erre viszontag:
.Ember. egyel s üli veszteg. avagy meni mashova innen.
Hogy szadert kezeid s labadnal Iogva ne huzzon
Teged az iIiusag. es mindened összezuzassek!¨
Szolt; de baratainak mindnyaia neheztele raia;
Es Ielemelve szavat monda egy hetyke leventa:
.Antinoos. kar volt a szegeny koldusra haiitnod;
Bomlott. hat ha egyik halhatlan az egi karokbol!
93
Mert hisz az istenek atalakulvan minden utassa.
Vandor kepeben iariak a varosokat be.
Szemmel tartva rosz es io tettit az emberi nemnek.¨
Szoltanak a hĘslĘk. de amaz nem haita szavokra.
Telemakhosnak vegtelenül Iait volt ugyan a nagy
Bantalom. amde könyĦt a Iöldre nem eite szemeböl;
Csak halkan csovalta Ieiet s örvenyeze rosszat.
Seiditven az ütest szellemdus Penelopeia
A palotaban. nemberihez mondotta közepre:
.Bar igy lĘne agyon magadat kezives Apollon!¨
A kinek Eurynome saIarne monda viszontag:
.Hogyha cselednĘid szives atkan allna. kiralyne.
Szeptronu hainalt nem latna csak egy sem ezekböl!¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Daika. utalatosak mindnyaian. mert roszak egyig.
De nemes Antinoos IĘkepen poklos egy ember.
Nemi szegeny vendeg tevedt be az uri terembe
Koldulgatni. mivel sanyaru szüksegei kesztik;
S mig a többiek adtanak es tettek neki bĘven.
Addig ez Ęt a zsamolylyal vallcsucsba haiita.¨
ė igy valtogatott a pamlagon ülve beszedet
Hölgy nepevel. Azonban eveshez lata Odysseus.
Maid io Eumaeost szolitvan monda az asszony:
.Jo Eumaeos. eredi. hidd a vendeget eleibem.
Hadd valtok vele szot es kerdek tĘle egyet mast.
Nem hallotta hiret nagysagos Odysseus urnak.
Vagy tan latta magat; ugy tetszik sokIele iart kelt.¨
Szolott neki viszont kondas Eumaeos ezekre:
.Barcsak hallgatnanak az emberek. asszonyom; ollyan
Szepet tudna beszeleni. hogy megigezne akarkit.
Harom egesz eiiel harom nap tartogatam Ęt
A csardan. mivel enhozzam menekĦle haiorol;
Meg sem gyĘzte kalandiait elmagyarazni egeszen.
Es valamint neznek lantost. ki az istenek adtak
Enekkel gyönyörĦn elbaiolhatia az embert.
A kit unatlanul eg kiki hallgathatni: azonkep
Igezett meg ez is nalam mulatasakor engem.
Emlegete. hogy Odysseusnek vendege aparol.
S hogy Kretabol ered. hol Minos nemzete Ienylik;
Onnan iött ide most nyomoroktol haitva. lakodban
Koldulgatni. Beszeli tovabb. hallotta Odysseust
A boldog nemzet mellett Thesprotia Iölden
Elni. s tömör ioszaggal együtt igyekezni honaba.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Meni es hidd nekem Ęt; hadd hallom tĘle magatol.
Am enyelegienek a hĘslĘk vagy kivül az aiton
Vagy pedig a hazban. miutan magokat vigan erzik;
Mert hiszen öniavaik csorbatlanul allanak otthon.
Eteleik s boraik. csak haziak altal emesztve.
94
ėk igenis. Iolyvast e haz palotaiban ülven.
Tulkokat ölve. iuhok sokasagat es hizodalmas
Kecskeket. dĘzsölnek; utana derĦre borura
Isszak a langbort; mi apad: mert IerIiu nincsen.
Millyen Odysseus volt. az erĘszakok utiait allni.
JĘne Odysseus ur. csak terne szerette honaba.
Bezzeg az armanyos nepen boszut allna Iiastul.¨
Monda. Nagyot tüsszentett Telemakhos. körül a haz
Megkondula bele; szep Penelopeia mosolygott.
Es sürgette legott Eumaeost röpke szavakkal:
.Meni nekem. egyszeriben hidd a vendeget eleibem;
Nem latod Iiamat. mi nagyot tüsszente szavamra?
Epen azert se legyen barmellyik az udvari hĘslĘk
Közt veszmentes. egyik se kerülie ki szörnyü halalat!
Es ime en egyebet mondok. iol tartsad eszedben;
Ha igazan latom mindenkep szolani Ętet.
Szep kacaganyt s köntöst adatok neki testi ruhaul.¨
Szola; derek kondas meghallva parancsait elment.
Es közelebe iöven monda neki röpke szavakkal:
.Vandor apo. hivat szellemdus Penelopeia.
Telemakhos szĦleie; mivel tudakozni szeretne
Holmit Ierie IelĘl. noha sok gyötrelmei vannak.
S ha igazan latand mindenkep szolani teged.
Szep kacaganyt s köntöst adatand rad. a mi is elsĘ
Szükseged; hasadat maid annak utana kitartod
Mar csak amugy koldulva is; ad neked. a ki akaria.¨
Szolt neki erre viszont nagysagos bainok Odysseus:
.En. Eumaeos. igaz hirrel lepnem meg ezennel
Ikarios lanyat. szellemdus Penelopeiat.
Mert iol ismerem Ętet. együtt küzdven vele mindig;
Felek azonba dagalyatol hĘslĘinek. a kik
Vetkes erĘszaka s bĦnei a vas egekbe kialtnak.
Mostan is a haznal. hogy semmi gonoszban uto nem
Erettet haiigalassal megserte ez ember.
Sem maga Telemakhos nem kelt Iel tiltani sem mas.
Mostan azert. ambar siet. a palotaba maraszszad
Veszteg Penelopet. meddig le nem aldozik a nap:
Akkor kerdezzen ki uranak sorsa IelĘl maid.
A tüzhöz közelebb ültetven. minthogy igen rosz
Kankom van; tudod azt te. kihez legelĘre vetĘdtem.¨
Szolott; Eumaeos. hogy halla szozatit. elment.
A küszöbön beiövĘt szolita Ęt meg az asszony:
.Nem hozod. Eumaeos? mi iutott a vandor eszebe?
Tan valakit retteg? vagy ugy-e. szegyenkezik uri
Hazunknal? Nem io koldus. ki szemermetes ember!¨
A kinek igy mondotta viszont kondas Eumaeos:
.Ollyan helyre beszel. hogy akarki helyesleni Iogna.
ė bantalmaitol tart ennek a hetyke seregnek.
Varat azert teged. meddig le nem aldozik a nap.
95
Es igazan sokkal iobb is leszen. asszonyom. Ętet
Negy szem közt tudakoznod avagy vele szoba eredned.¨
A kinek erre viszont szellemdus Penelopeia:
.E iöveveny nem eszelytelenül szamolgat. akarki.
Mert igazan az egesz Iöldön nem letezik illy több
Elvetemült. armanyok utan iaro sereg ember!¨
Imigy szolta utan Eumaeos visszahuzodott
A deli hĘslĘkhöz. miutan elvegeze mindent;
Es mond Telemakhosnak azonnal röpke szavakkal.
Hozza haitva Ieiet. hogy igeit senki se hallia:
.Kedvesem. en mar a disznot megyek Ęrzeni. a te
Joszagod s enyimet; te meg itt mindenre vigyazz Iel.
ėrizzed legelĘbb magadat. s gondod legyen arra.
Hogy se baiod se legyen; sok akhiv leskĘdik utanad!
Verie meg Ęket Zeus. mielĘtt karunkra lehettek!¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Jol van. apo; csak eredi el hat. uzsonazva elĘször.
S holnap ier be megint es hozz io ölnivalokat;
Isten gondia leszen meg enyem a többi lakunkban.¨
Szolt; Eumaeos most a szekre leült vala ismet.
Igy elegendĘleg iollakvan etel itallal.
Visszaeredt serteseihez. teledes tele hagyvan
Udvart vendeggel s lakot: a kik leitve dalolva
Vigadozanak együtt. közelitven raiok az alkony.
96
TIZENNYOLCADIK ÉNEK.
Iros Odysseusszel parvi; hĘslĘi kelengyek.
Egy hazlo koldus iöve közbe. ki keregetĘleg
Acsorgott Iel ala Ithakaban. potrohos ember.
Kesz az eveshez ivashoz szeles kedvig. azonban
Meg sem erĘs vagy inas. noha nagy szal IerIiu szemre.
A neve Arnaeos. miutan születesekor eztet
Adta Iel anyia; de Irosnak nevezek el az iIiu
HĘslĘk. mert eliart izenettel akarhova küldek.
Imez közbeiöven kiüze hazabol Odysseust.
Es tamadva meg igy monda neki röpke szavakban:
.Felre küszöbtöl. öreg. netalan labIogva huzassal.
Nem latod. hogy a vendegek mindnyaia kacsingat
Ram. s kicepelni tanit? noha en atallom ugyancsak.
Felre tehat. netalan kezeinkkel döntsük el a pert.¨
Vagva meg ezt szemivel monda neki terves Odysseus:
.Ördöngös. neked itt sem szolva se teve nem artok.
Sem nem irigylem akarmennyit nyuitandanak; elIer
E küszöbön mind a kettĘnk. Nem kellene bannod
A maset tĘlem; gondolnam csak te is ollyan
Koldus vagy mint en. mig az aldast istenek adiak.
Kezre pedig ne igen szaporan hivogass ki. nehogy meg
Megharagits. s noha ven. veresse gyuriam utobb is
Melledet es szadat: mar aztan holnap erĘsen
Bekem lenne; mivel nem gondolnalak Odysseus
Termibe visszaiövendĘnek soha masodik izben.¨
A kinek Iros Ielpattanvan szola viszontag:
.Oh hekam. be pörögve beszel e csunya Ialank has.
Mint kuckoi dadak; kit ugyan. hahogy epen akarnam.
Ugy poIon üthetnek hogy mindiart Iöldre potyogna
Allkapcaiabol Ioga. mint disznonak a karban!
Nossza övezkediel. hadd lassak ütközetünket
Mindezek; iIiabbal merhetnel meg te kikötni?¨
Mig ezek a magas aitonak taposott küszöbenel
Illyen esennen hurcoltak meg szoval egy a mast.
Seite bennöket Antinoosnak hires egyene.
S edesen elkaccantva magat mondotta közepre:
.Tarsaim. illyet ugyan nem lattatok eletetekben;
Jeh mi mulatsagot hoza e teremekbe az isten!
A vendeg s Iros veszekedven kezviadalra
Unszoliak egymast; koccantsuk bennöket össze!¨
Szola. Baratainak valamennye kacagva Ielugralt;
Es a ket rongyos koldus körül összegyürĦzven.
Eupithes Iia Antinoos mondotta közepre:
.Halliunk szot. valamit mondok. hĘslĘ urasagok!
97
Ep tüzön e ket kecskehasak; vacsorara tevĘk Iel
Sütni magunknak. zsirral meg verrel tele töltve:
Mellyikek a harcon gyĘz es leteendi vitezet.
Kelien Iel. valaszsza ki es vigye a neki tetszĘt.
Ez mindenha velünk Iog mar lakomazni. kivĦle
Senki egyeb koldust nem eresztvenk e palotaba.¨
Szolott Antinoos. tetszett baitarsinak a szo.
Kikhez most ravaszul tervekben gazdag Odysseus:
.Edeseim. lehetetlen ugyan Iiatallal öregnek
TĦznie össze. kit olly baiak ostromlottak; azonban
Rosz hasam unszol ra. hogy megdermeszszen az ütleg!
De nekem am szentĦl esküdietek arra elĘbb meg.
Hogy valamellyitek Irosnak kedvezve nem üt le
Vastag kariaival. s eit paikosan ennek alaia.¨
Szola; megesküdtek valamennyen. mint követelte.
Monda azonban Telemakhos szentseges egyene:
.Vendeg. mar ha szived vagy hĘsi kedelyed ez ellen
Baira hevit. csak keli ki s ne Ieli a többi akhivtol
Semmit is; az sokkal Iog küzdeni. a ki megillet.
En vagyok itt a gazda. s helyesli is Eurymakhos meg
Antinoos. kiknek mindketteie modosan erez.¨
Monda. Helyeslettek vatamennyen. Odysseus immar
Agyekat környĦlöveze rongyokkal: elĘtünt
A tetemes szep comb. es szeles valla s hatalmas
Melle; tovabb kiIitult izmos ket karia: de Pallas
Elközelitven meg nevele a nemzeti pasztort.
A hĘslĘk mindnyaia igen hüledezve csudala.
Es mondotta közöttök egy a masikra tekintve:
.Iros aligha igen porul nem iar ma dacaval;
Nezzed elernyedt rongyaibol mi csipĘt mutat a ven!¨
Szoltanak; Irosnak gonoszul elhamvada kedve:
Megis elĘhozvan Ielöveztek Ętet erĘvel
A szolgak; nagy teste körül mind reszkete a hus.
S Antinoos Ielpattanvan hurogatta le. s monda:
.Mar most. hetyke. bizony sokkal iobb volna nem elned.
Hogyha valoban Ielsz es rettegsz ettöl az aggott
Embertöl. kit igen legyalazott buia is eddig.
Es en megmondom kereken. mi bizonynyal ugy is lesz:
Ha leteszen s kiIog ez raitad diadalmas erĘvel.
Barna haiora dobatvan en elküldlek azonnal
Epirosba. kiraly Ekhetoshoz. az emberi nemnek
Atkahoz: ki Iüled s'orrod lemetelteti kessel.
Es kiszakitvan nyersen ebeknek dobia heredet.¨
Szola. Nagyobb remeges szallott meg Iros inaba;
Amde közepre vivek; mindketteiek öklöt emelt mar.
Ekkor azon Iuttatta eszet nagysagos Odysseus.
Suitsa-e meg. hogy az összerogyot odahagyia az elet.
Vagy csinian ütven a Iöldre teritse karaval.
Vegre is az tetszett legiobb ötletnek elĘtte.
98
Csinian ütni. nehogy kiki raismerien a haznal.
Hat Ielemelkedven Iros iobb vallon ütötte
ėtet; emez pedig azt tarkon suitotta. s betörte
Csontait: egyszeriben versip pirosula ki szaian.
Es a porba lenyekkenven borzalmasan össze
Vaccantotta Iogat s ruga a Iöldet. A hĘslĘk
KezIelemelve halanak el a nevetesben. Odysseus
LabonIogva huza Irost a pitvaron at. mig
Tornacaitohoz s udvarra nem ere; hol ülve
Falhoz tamasztotta. kezebe botot nyoma rögtön.
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Itt üli veszteg. ebet disznokat elĦzni ezentul.
Es magad illy nyomoru ne keress meg hercege lenni
Vendeg s koldusnak. netalan porabbul akadi meg.¨
Igy szolvan hatara vete illetlen iszakiat.
Folt hatan Ioltost. mellyen heveder vala sziibol.
Visszaeredven igy. küszöbere leült; hahotak közt
Tertenek a hĘslĘk is be. s adtak neki io szot:
.Aldion meg. vendeg. Zeüs es mas istenek azzal.
Mit legiobban akarsz es elsĘ vagya szivednek;
Hogy veget vetsz e telhetlen IerIiu terhes
Koldulasainak; mi aligha kiraly Ekhetoshoz
Nem szallitiuk el Ęt. atkahoz az emberi nemnek.¨
Igy szolottak; örült a ioslo szonak Odysseus.
Nemzetes Antinoos Ielada mar most neki a nagy
Zsir es vertelies bendĘt; mire Amphinomos hĘs
Ket kenyeret huzvan ki szatyorbol. elebe helyezte.
Es az arany serleggel imigy aldmasoza hozza:
.Üdvöz legy. oh vandor apam. s legalabb csak ezentul
Boldog is. a kit maiglan sok Iaidalom üldöz!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Amphinomos. te igen modosnak latszol elĘttem;
Epen mint az atyad. Mert io dicseretet hallek
A nemes es gazdag Nisosrol Dulikhionbol.
Kit nemzĘdnek mondanak; igy te okos vagy. ugy erzek.
Epen azert mondom. csak hallgass szomra s iegyezd meg:
Semmit az embernel gyarlobbat nem nevel a Iöld.
Mind a közt. mi szinen lelekzik s mozgani termett.
Mert nem velekedik gonoszul iarhatni. mig isten
Mennyei aldassal kedvez neki s terdei vigak:
Es ha viszont but mertenek a halhatlanok. ezt is
Zugo lelekkel s leveretve szokasa viselni.
Olly elmeie vagyon tudnillik az emberi nemnek.
Milly napokat hoz ra Iel az istenek emberek atyia.
Am en is boldog lehetek. ha vilagon egy elĘ
FerIi; de sok gonoszat mivelek. engedve negednek
Es az erĘszaknak. bizvan Ieleimbe s atyamban.
Hat soha elteben se legyen zabolatlan akarki.
De io istene aldasat eldelie szerenyen:
99
Mint itt latom ezen hĘslĘket csuIosan egy olly
FerIiu hazanal dĘzsölni s gyalazni neiet. ki
SzĦlĘIölderöl nem Iog kimaradni szerintem
Hosszu idĘig. sĘt immar nagyon is közel. Es bar
Tegedet isten vinne saiat hazadba el addig.
Es ne talalkoznal megiöttekor Ęvele! Mert en
Nem hiszem egymastol a hĘslĘ rendeket es Ęt
Vertelen elvalandoknak. ha lakaba vetĘdik.¨
Szolt. s aldmasoza. s elkölte a mezizü nedvet;
S visszateve a serleget a nemes iIiu kezebe.
A ki odabb allott szomoruan az uri teremben.
Elcsüggedt IĘvel. miutan roszat ereze rögtön;
Csakhogy imigy se menekvek meg; tudnillik Athene
Telemakhostol agyonvagandot helybe maraszta:
S honnan elĘbb Ielkelt ismet troniara telepszek.
Es ihlette meg a sziveben kekszem Athene
Ikarios lanyat. szellemdus Penelopeiat.
A deli hĘslĘk közt leielenni; hogy iIiai szivet
Meg Ieszesebben Ielhangolia. s becsĦletesebbnek
Lassek Ierie s szülötte elĘtt. mint eddigele is.
Hat elkaccantotta magat varatlanul. es szolt:
.Eurynome. kedvem iött. mit nem tettem eleddig.
A deli hĘslĘk közt leielenni. ha gyĦlölöm is mind.
Egy szükseges iget kivannek sugni Iiamnak.
Hogy könnyelmĦen ne tegyen Iel peckes azokkal.
Kik szepen szolnak. de mögötte galadul akariak.¨
A kinek Eurynome saIarne monda viszontag:
.Ugy am. gyermekem. ezt helyesen mondotta ki aikad;
Meni es egyszeriben kössed szivere Iiadnak.
Megmosdvan elsĘbb s kenekedven arculatodban.
De igy arcadat könynyel szennyezve ne induli
Hozzaiok. mivel epen nem io mindig epedni;
Aztan a Iiad is mar olly nagy! kit te az egnek
Boldogihoz mindig lathatni szakalosan esdel.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Eurynome. noha ioakarolag szolva. ne kesztess
Testemben megmosdani es kenekedni olaiial!
Elvettek tudnillik az en szepsegemet akkor
Menny halhatlani. a mint Ę elevedze haioin.
Csak küldd Autonoe szobanĘt es Hippodameiat
Velem ala. hogy ezek környezzenek a palotaban.
FerIi seregbe magam nem lepek. mert szivem atall.¨
Imigy szolta utan kieredt teremeböl az agg nĘ.
A hölgyeknek meghirdetni s leküldeni vele.
Most ismet egyebet gondolt vala Pallas Athene:
Ikarios lanyat edes szenderbe merite.
Mig az imigy lehaioltan aludt. s el voltanak oldva
Izmai agyaban. halhatlan baiakat hintett
Raia az istennĘ. hogy akhiv nezĘi csudalnak.
200
ElsĘben szep arculatat mennybeli kecsekkel
Kende. millyeneket koszorus Aphrodite vesz Iel.
A Kharitek gyönyörĦ seregebe vegyülni ha keszül;
Aztan karcsubb es tetemesbbe tette. s Ieherebb
Szinnel emelte havat eleIantcsont ui szeletenel.
Ezt vegezve az istennĘ lathatlanul eltünt.
Vegre IeherkebelĦ szobanĘi beiöttenek; a kik
Nemi zöreit teven. Ielereszte Ętet az alom.
Es megtörle arcait. es mondotta közepre:
.Oh mi szelid alom lepe meg gyötrelmeset engem!
Bar illy szende halal küldetnek Artemis altal
Ennekem egyszeriben. hogy szünnem vegre keservet
Latni vilagomban. sok erenynyel gazdag uramnak
Sirva utana; mivel legiobb volt a Danaok közt!¨
Imigy szolta utan Ienyes teremeböl alament.
Nem maga. mert nyomban ket szep körhölgye kisere.
Nemberek istennĘie midĘn hĘslĘihez ert volt.
A remekĦl epült palotanak szep küszöbenel
Alla meg. arca ele röppentven Iatyola baiat;
KetIelül a ket körnember vart asszonya mellett.
Terdök eloldva lön es sziveik megigezve azoknak;
S vele ohaitottak valamennyen aludni az agyon.
ė ellenben Telemakhost szolitva beszelett:
.Telemakhos. sem eszed sem szived rendiben immar!
Mig gyerkĘce valal. helyesebben iartanak a te
Gondolatid; ma pedig. miutan igy Ielnevekedtel.
S boldog IerIi szülöttenek velhetne akarmelly
Ember. termeted es deli szepsegedröl itelve:
Nincsen mar ma helyen sem szived sem pedig elmed.
Oh milly törtenet ment vegbe ez uri teremben.
Hogy te ama iövevenyt ugy megbantatni szivelted!
Hogyhogy? hisz ha minalunk igy zaktattatik egyszer
Olly idegen vendeg. ki talan megszalla lakunkban.
Az teneked szegyen csak mindenszerte s gyalazat.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Nem veszem azt rosz neven. anyam. ha Iiadra neheztelsz;
De en mindeneket meggondolok. es tudom a iot
Ugy. mint a gonoszat; s meg akkor csak Iiu voltam.
Nincs mod benne merĘben okosnak lennem azonban:
Mert eliiesztenek e mellettem teltul ülĘk. kik
Karomat örvendik. nem leven partomon ember.
A vendeg s Iros koldus viadalma különben
Nem kedvekre ütött ki. mivel diadalmas amaz lett.
Mert oh barcsak. Zeus atya. Pallas Athene. Apollon.
Uri lakunkban mind akkent bolintna Ieievel
A leverett hĘslĘ nemzet. nemellyeik ittben.
Masok az udvarban. s lennenek terdeik oldva.
Mint hogyan a kapunal amaz Iros csüggeteg agygyal
Ottkint ülve meg egy reszeg modiara ma bolint!
20
Sem labara nem allhat Iel. sem nem mehet onnan
Önnön szallasara. mivel io terdei oldvak.¨
Mig azok itt egymast illy szokkal valtogatak Iel.
Eurymakhos Ielemelve szavat mond Penelopehez:
.Ikarios lanya. szellemdus Penelopeia!
Ha iasz Argosban latnanak mind az akhivok
Tegedet. itt holnap több hĘslĘ ülne bizonynyal
Vendegseg mellett; mert minden nĘt megelĘzesz
Mind kep s nagysaggal. mind ottben io s helyes eszszel.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Eurymakhos. nekem a termetnek s arcnak erenyet
Elvettek az olympi karok. mikor Ilion ellen
Mentek az Argosiak. s egyetemben Ieriem Odysseus.
Hogyha megerkezven Ę eltem gyamola lenne.
Maid ez volna dicsĘsegem nekem es igazan io.
Most csak busulok. miutan meglata az isten.
ė. mikor indult es idehagyta szerette hazaiat.
Jobb kezemet markon Iogvan mondotta utoszor:
.Oh asszony. mert Troia alol nem gondolok epen
VisszaiövendĘnek minden pancelos akhivot;
Mert Priamos hadait daliaknak lenni beszelik
Szinte. akar nyilazasban akar meg dardalövesben.
Vagy megüleseben lovaiknak. mellyek egyenlĘ
Harcokon a bait leghamarabb eldönteni szoktak.
Nem tudom. engedi e honomat meg latnom az isten.
Vagy pedig ott maradok; te azert mindenre vigyazz Iel
A haznal; emlekezzel meg atyamrol anyamrol.
Mint ielenen. vagy meg tavolletemkor ugyabban.
Es ha Iiunknak meglatod serdülni szakalat.
Meni Ierihez. kihez ugy tetszik. bucsuzva lakodtol.`
Igy szolott nekem Ę. s ezek immar sorra betelnek.
Megiön az ei. mikor elközelit szomoru lakodalma
Arva szemelyemnek. kit Zeus megIoszta örömtöl!
De mi kedelyemet es szivemet keseriti Ielettebb;
Am a hĘslĘknek haidan törvenye nem ez volt.
Kik valamelly io nĘt es gazdag IerIi leanyat
HĘsleni vagytanak. es versenyt küzdöttenek erte:
ėk magok allitnak hizott iuhot. ökröket a lany
Nemzetinek lakomara. s becses ioszagokat adnak;
Nem hogy mas iavait büntetlen emeszteni Iognak.¨
Igy szolott. Megörült nagysagos bainok Odysseus.
Hogy mig aiandekot szede tĘlök. s nyaias igekkel
Hoditgatta kedelyeiket. mast gondola szive.
Eupithetes Iia Antinoos szolott neki aztan:
.Ikarios lanya. szellemdus Penelopeia.
A mi kelengyeket neked a hĘslĘk ide Iognak
Hozni. Iogadd. miutan adomanyt megvetni nem is szep;
Mi pedig a haztol dolgunkra s egyebüve addig
Nem mehetünk. meddig te nem a legiobbik akhivhoz.¨
202
Monda Antinoos; tetszett baitarsinak a szo;
Es az aiandekert kiki elküldötte cseledet.
Antinoosnak mar gyönyörĦ szep pettegetett nagy
Fatyollal iöve meg. mellyen mindössze tizenket
Finom arany kapocs egett. iol illesztve csataba.
Eurymakhosnak elektronnal hoza közbevegyitett
Draga kösöntyüt aranybol. mint a tündökölĘ nap.
Eurydamastol ket aprod haromszemü. gazdag
Es nagy szepsegĦ IüllengĘt hozva közelgett.
Annak utana Polyktorides Pisandros inassa
Nyakperecet valasztva hozott. Ielseges aiandek.
Igy egyik egygyel. mas masikkal kedveze neki.
S nemberek istenneie legott teremebe Ielindult.
NĘi utana viven a sok szep draga kelengyet.
ėk pedig ui tancokba s szerelmes dalra hevülten
Mulatozanak együtt. igy varva be vigan az estet;
Kikre vigalmikban szallott le az este homalya.
Erre legott harom vilmat
5
tettek ki vilagul
A palotaban. mellyeknek körülötte hasabra
Iment vagdalt Iat. regen szaradtat aszuva.
Közbe pedig Iaklyat keverenek. Ezekkel Odysseus
Nemberi valtva vilagitottanak a palotaban;
A ki ma hozzaiok szavait Ielemelve beszelett:
.Szolgaloi az olly reg tavol Odysseus urnak.
Menietek a palotaba. holott a Ieidelem asszony
Letezik. es orsot pörgessetek; es vele együtt
Ülve mulassatok avvagy gyapiat tepietek ottben.
En ezeket maid mar ellatom Iaklyavilaggal.
Mert ha bevarni akariak a szep üstökü reggelt.
Sem Iognak raitam ki. mivel sokIele bai edzett.¨
Mond; a szolgalok egymasra tekintve nevettek.
Es zördĦle rea cudarul szep kepü Melantho.
Kit Dolios nemzett. s maga Penelopeia nevelt Iel
Önnön lanya gyanant. iatekul babokat adva
Neki: de igy se törĘdött Penelopeia könyevel.
Amde szeretkezven halongalt Eurymakhosszal.
Ez Iakadott ki tehat veszekedve Odysseus ellen:
.Einye szegeny vendeg. te bizonynyal eszetlen egyen vagy.
Hogy nem megy leIeküdni kovacsmĦhelybe melegre.
Vagy csapszekbe. hanem meg e helyen annyi sok ember
Közt olly sok mindent vadan összebeszelesz. azoktol
Nem rettegve. Talan bizony a bor szallt Iel agyadba?
Vagy pedig olly eszelĘs vagy. azert megy Ielre beszeded?
Vagy tan az pöIIeszt. hogy koldus Iros alazva?
Csak meg Irosnal derekabb ki ne kelien utobb is
Ellened. a ki kemeny Ęklevel iol megagyalva
Kerget el a haztol. miutan sok verbe keverne.¨

5
Eustath leirasa szerint közel az. mi palocainknal a Iaklyatarto.
203
Vagva komor szemmel szolita ezt meg Odysseus:
.Vari kutya. egyszeriben megmondom Telemakhosnak.
Millyeneket Iecsegel. hogy Ielkoncolion izekre!¨
Mondvan. a nĘket szetrezzentette szavaval;
Eltakarodtanak a palotaban. s oldva levenek
Terdik iiedtekben. komolyan mert szolani veltek.
ė pedig immar Iaklyaval szolgalva vilagolt.
S ott allvan sĦrĦn neze mindnyaiokat; amde
Szivtüze mast Iorralt. mi sikertelen el sem enyeszett.
A hĘslĘkkel azonban kekszemü Pallas Athene
Semmit sem hagyatott gunyaikbol alabb; hogy Odysseus
Lelket meg iobban iarna a Iaidalom altal.
Kik közt Eurymakhos. Polybos Iia. kezde beszelni.
ėt bosszantva. derek Ieleit hahotara Iakasztvan:
.Halliunk szot tĘlem. nagymeltosagu kiralyne
HĘsei. hadd mondom ki elĘttetek. a mi szümön van!
Nem iött am istentelenĦl e iambor Odysseus
Hazahoz! Ugy tetszik. mereveny egy Iaklyavilag meg
A Ieie is; mellyen. szal nem sok. s annyi haiunk sincs.¨
Mond. s kerdezte meg egyszersmind dulvari Odysseust:
.Oh vendeg. ha Iogadnalak. nem volna-e kedved
KülsĘ telkeimen elegendĘ szolgai berert
Szakmanyban szedegetni gyepĦt. csemetezni gyümölcsIat?
Holtod napiaig kenyeret Iogok adni teneked.
A testedre ruhazatot. a labadra sarukat!
Minthogy azonban ebül vagy mar elszokva. vilagert
Sem lesz inyedre hasonlo munka. de keregetĘleg
Kuncsorgasz Iel ala. ha ki adna puruttya beledbe.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Eurymakhos. ha dologverseny tamadna tavaszszal
KettĘnk közt. mikoron leghosszabb letezik a nap;
Es mind a ketten Iel volnank görbe kaszaval
Fegyverkezve. te s en. hogy egesz estalkonyig etlen
MerkĘznenk azutan a retnek buia Iüveben.
Vagy ha viszont ket legiobbIele pirok ökör allna
Fogva. nagy es mind a kettĘ iollakva szülessel.
Egykoru es ugyanazt biro. nem satnya erĘre.
S a negyholdnyi telek röge hagyna menni ekemet:
Meglatnad. ha barazdamat kihasitom-e vegig.
Vagy ha talan isten valamellyes haborut adna
Meg ma. s nekem vertem. ket dardam lenne. Ieiemre
Ellenben sisakom Ieltenni. agyamhoz aranyos;
Mert az elĘharcos daliak közepebe vegyültnek
Latnal engemet. es nem hanynad a hasamat Iel!
De te Ielette garazda vagy. es zabolatlan eszelyĦ.
Es magadat nagynak hiszed es paratlan erĘsnek;
Mert kevesekkel s velek sem derekakkal idĘzöl.
JĘne Odysseus meg. csak terne lakaba videkröl:
Am hiszen e maskepen eleg szelesre hagyodott
204
Aito egyszeriben szĦk lenne az elszaladonak!¨
Szolott; Eurymakhos meg Iorrobb bosszura geriedt;
S vagva komor szemmel monda neki röpke szavakban:
.Hah nyomoru. adok en. hogy mindent összebeszelesz
Ennyi sok ember elĘtt. es lelked haza csepet sem
Retteg tĘlök! Igen. vagy bor szallott Iel agyadba.
Vagy pedig illy eszelĘs vagy. azert megy Ielre beszeded;
Vagy tan az pöIIeszt. hogy koldus Iros alazva?¨
Imigy szolta utan zsamolyt kapa; amde Odysseus
Amphinomosnak terdeihez guggolt le. hatalmas
Eurymakhostol Ielve: ki hat a poharnokot ere
Jobb kezen; kondulva repült a Iöldre kupaia.
Es maga eliaidulva hanyatt a porba terült le.
Felzudultanak erre setet palotaban az iIiak;
Es szolott soraikban egy a masikra tekintven:
.Barcsak ez a vendeg megbomlott volna egyebütt.
Mint ide iött; legalabb zait nem tamasztana köztünk!
Most egy koldusert kell perleni! Jol sem esik mar
Itt a vendegseg. miutan a porias all be!¨
S Telemakhos Ielemelve szavat mondotta közöttök:
.Ördöngös. ti dühöngötök. es magatokban az etelt
S bort nem reithetitek; biz egy isten buitogatotok!
Jobb lesz azert iollakva legott haza mennetek agyba.
Maid mikor ugy tetszik; no de en senkit ki nem Ħzök.¨
Igy szolott. Azok aikaikat mardosva csudalak
Telemakhost szavaert. mit elannyira batoran eitett.
A kikhez szolalt vala Iel nemes Amphinomos hĘs.
Nisos Aretiades io hercegi magzata. mondvan:
.Oh Ieleim. nem volna derek. meltanyos igeket
Hallva. gyülölseges villongasokra kitörnünk!
Többe a vendeget sem kell bantani. mast sem
Hazi cseledeiböl nagysagos Odysseus urnak.
Inkabb zsengezzen bort serlegeinkbe poharnok.
Hogy miutan aldmasoztunk leIeküdni erediünk.
A vendeget Telemakhos gondiara hagyandok
Uri lakasaban. miutan hozzaia vetĘdött.
Igy mondotta; baratainak tetszettenek a szok.
Es most Mulios a konderban bort elegyitett.
HirnĘk Dulikhionbol es inas Amphinomosnal;
Maid szetosztogata közelitve kihezkihez: a kik
Aldmasoztanak. es elköltek a zamatos bort.
Hogy pedig aldmasoztanak es mig akartak ivanak.
Elszeledtek aludni saiat hazokba egyenkent.
205
TIZENKILENCEDIK ÉNEK.
Agg daikaia megismeri Ęt a regi biberöl.
Amde Odysseus a Ienyes palotaba maradvan
Pallas Athenevel veszt terveze mindazok ellen.
Es Ielemelve szavat monda egyszerre Iiahoz:
.Telemakhos. hadi Iegyverimet behordani szükseg
Egytöl egyig: hanem a hĘslĘket. hogyha IelĘlök
Kerdezkedni talalnak. taplald nyaias igekkel:
.A Iüströl letevem. miutan nem is ollyanok immar;
Mint Troiara menet teremünkben hagyta Odysseus.
SĘt beszennyezvek a tüznek gĘzei altal.
A mi nagyobb. azt is Ielvillantotta az isten
Elmemben. netalan borosultan perleni kezdven
Egymason sebet eitsetek. es hĘsles s lakomatok
FertĘztetve legyen; mivel önkent von kezet a vas.`
Szolott. Telemakhos Iogada kegyes atyia parancsit.
Es kihivan megszolita Euryklea daikat:
.Daika. belül Ioglalkodtasd a nembereket. mig
Edes atyam hadi Iegyvereit Iel nem rakom innen
A tarhazba; miket tavolleteben atyamnak
Es mig en Iiu voltam. igen megszennyeze a Iüst.
Most maid elteszem immar. hol tĦz gĘze nem eri.¨
Szolott neki viszont kedves daikaia ezekre:
.Barcsak is aggodnal mar egyszer. gyermekem. uri
Hazadrol. s ioszaga Ielett Ęrködni szeretnel!
Hat de beszeli. ki megyen lobogo Iaklyaval elĘtted?
Mert a nembereket tiltod kieredni szobabol.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.A vendeg; mert en kenyeremnek evĘit ugyancsak
Nem hagyom am munkatlan. akarmilly messziröl ertek.¨
Igy szolt; szarnytalanok maradanak az asszony igei.
S a nepes palotak szep aitait elreteszelte.
Felkerekedven ekkor Odysseus es deli magva
Behordtak sisakot. boglaros paizsokat. eles
Dardakat; mialatt istennĘ kekszem Athene
Fenyes arany mecset hordozva vilagola nekik.
Es deli Telemakhos neveze egyszerre az atyiat:
.Edes atyam. mi csudas dolgot latok szemeimmel!
Akkent tünnek elem Ialak es valamennyi sikator.
Es a IenyĘIa gerendazat s magasan IeligyekvĘ
Oszlopok a haznak kebeleben. mintha csak egne!
Itt valamelly isten ielenik meg az egi karokbol!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Csendesen; a ielenest reitsed szivedbe s ne vizsgald;
Illy törvenye vagyon mennyekben az egi karoknak.
206
Most immar Iekügyel te le; en pedig itt maradandok.
Megis buitani a nĘket s velek edes anyadat.
Ez buiaba ki Iog mindenröl kerdeni engem.¨
Szolvan. Telemakhos kieredt a szep palotabol
Faklyavilag mellett halo teremebe. hol eddig
Agyba Ieküdni szokott. mikoron raertek az almok;
Itt Ieküdött ma is es vara Iel az isteni reggelt.
Amde Odysseus a Ienyes palotaba maradvan
Pallas Athenevel veszt terveze a hadak ellen.
S im iött termeböl szellemdus Penelopeia.
Artemis es Aphrodite arany szepsegivel arcan:
A kinek egy karszek tetetek a tüzhöz. ezüsttel
Es eleIantcsonttal ciIrazva köröskörül; egykor
Ikmalios diszmĦve. ki meg zsamolyt ada hozza.
ÖsszeIolyot azzal ha beIedtek nagyszerü bĘrrel.
E helyen ült azutan szellemdus Penelopeia.
Erre IeherkebelĦ szobanĘk iöttek be szobabol.
Szethordak a sok kenyeret meg az asztalokat mind.
A poharakkal együtt. mikbĘl a dölIösek ittak;
Aztan Iöldre vetek a vilma zsaratnokit. es ui
Fat raktak vala ra. hogy IĦtene s adna vilagot.
S gyult ki Melantho mar masodszor Odysseus ellen:
.Hat. ember. meg eiszaka is Iogsz bantani minket
A haznal? olalkodol a hölgyeknek utana?
Eltakarodi nyomoru. eried be az etel itallal.
Vagy pedig üszkökkel megverve szelelsz ki az aiton.¨
Vagva komor szemmel szolita ezt meg Odysseus:
.Ördöngös te. miert berzenkedel annyira enram?
Tan hogy nem ragyogok? vagy ez alias testi ruhaert?
Vagy mert koldulok? Eih. inseg hait engemet erre:
Illyenek a koldus es bolygo emberek a Iöld
Hatan. Lattam mar dus hazban boldog idĘket
Neha napon magam is. ha nemem valamellyike. s adtam
Barmi szegeny koldus idegennek barmibe szĦkült;
Szamtalanul sok szolgaim. s minden vala bĘven.
Mikböl iol elnek s dusgazdag neven hivatnak:
De Zeüs elIogyata mindezt. mivel Ęneki tetszett.
Vigyazz. aszszony. azert. netalan szepsegedet egykor
Elvesztven mugad is. melly most a többi cseled közt
Annyira kedveltet. megutalion az asszonyod. avvagy
JĘiön Odysseus ur. mi bizony meg nem lehetetlen.
Es ha ez elhalt is. meg sem iĘ többet örökre.
De Iia Telemakhos mar ollyan Phöbos Apollon
Egi kegyelmeböl. hogy az udvar semmi Iegyetlen
Nembere sem reilik csapodarsagaval elĘtte.¨
Szolott. Meghallvan szellemdus Penelopeia.
Tamadt a szobanĘre legott. s hurogatta le. mondvan:
.Vari bator kutya. mert egy szalig tudva elĘttem
A te galadsagod. mit IĘddel törlesz el egykor;
207
Jol tudtad te. mivel hallottad elĘre magamtol.
Hogy deli Ieriem irant ki Iogom kerdezni ez embert
A haznal szorgalmatosan; mert kinokon egek.¨
Igy szolvan Iordult saIarne Eurynomehez:
.Eurynome. hozz karszeket s'bĘrt raia. hogy üliön
A vendeg es szolion avagy hallgassa meg a mit
En mondok. miutan kivanok szolani vele.¨
Szolott. Eurynome szaporan elhozva letette
A sima karszeket. s takaroul bĘrt vete raia;
Mellyre leülven nagysagos dulvari Odysseus.
Itt szellemdus Penelope szolalt meg elĘször:
.Oh iöveveny. az irant tudakozlak elĘször is immar.
Ki s ki vagy? es honnan? hol laknak draga szülĘid?¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Asszonyom. a szeles Iöldhaton senki sem erhet
Teged utol! Mert Ielhat hirneved a magas egig.
Mint valamelly io Ieideleme. ki tömentelen es nagy
Nepeken istenkent ott orszagolva merĘben
Tartia Ien a iogokat; mig buzat hoz buia Iöldiök
Es arpat ezalatt. s Iaik terhelve gyümölcscsel.
A tenger halat ad. a barmok idĘre Iiaznak
Intezvenyi utan. s a nemzet boldog alatta.
Masrol tegysze azert nekem kerdeseket. es ne
Nemzetsegem avagy szĦlĘIöldemnek iranta;
Nehogy ez emlekkel meg több gyötrelmeket egess
Most is elegge Iaidalmas szivembe. Különben
Sem lehet ildomos ugy masok hazaban epedve
Ülni. s kivalt nekem keseregni derĦre borura:
Mert ha magad nem is. egy szobalany bosszura Iakadtan
Azt mondhatia. mikep bor rikat nalatok engem.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Oh vendeg. nekem a termetnek s arcnak erenyet
Elvettek az olympi karok. mikor Ilion ellen
Mentek az Argosiak. s egyetemben Ieriem Odysseus.
Hogyha megerkezven Ę eltem gyamola lenne.
Maid ez volna dicsĘsegem nekem es igazan io!
Most csak busulok. miutan meglata az isten.
Mert valakik legIĘbb kara rendei a szigeteknek.
Dulikhion. Same es erdĘkoszoruzta Zakynthnak.
Es Ithakan valahany orszagos nadorok elnek.
Mind hĘsölnek azok s pusztitanak itten erĘvel.
Igy vendegekkel se törĘdem. keregetĘk es
Hirnöki renddel sem. noha maskent nemzeti tisztek.
En csak Odysseus Ieriem utan epedezve sohaitok.
ėk naszt sürgetnek. s en csellel gyĘzöm a dolgot.
ElsĘben szatyvat allitvan belterememben
Nagy Iatyolt ihlett szövögetnem az isteni Ielseg.
Szeleset es veknyat. s külön igy mondottam azokhoz:
.Oh hĘslĘk. miutan odahalt nagysagos Odysseus.
208
Variatok el lakadalmam utan mig Iatylam egeszen
Kesz - nehogy a Ionalam szatyvamon semmire menien -.
Felseges Laertesnek lepedĘül idĘvel.
Maid az enyesztĘ sors ha nyulank alomra Iekette
ėt. netalan engem valamellyik tisztes akhivnĘ
Szora tegyen. ha dus embernek gyaszIatyola nem lesz.`
Igy szolottam; azok hailottak igemre. Azontul
Nappal ugyan csak szĘdögelem a nagyszerü mĦvet.
Eiszaka ellenben Iaklyakat rakva kiIeitem.
Harom egesz evig reilettem s hitt az akhivsag.
De mikor a negyedik iött es Iordultak az orak.
Holdak enyesztevel. sok napnak elaldozataval;
Itt kutya. dolgaimat nem bano hölgyeim altal
Raita lepenek meg s korholtak dorga beszeddel.
Fatylamat igy hat kenytelen is be kelle Ieieznem.
Most pedig el se tudom haritani naszomat. es mas
Utat sem lelek: ugy szorgolnak szĦleim otthon
Ferihez. s olly bosszus erteke Ialoira meglett
Gyermekem is: miutan ollyan haztartani kepes
FerIi maholnap mar. kit Zeus aldasa dicsĘit.
Igy is azonba tudasd velem. mi csaladbol eredtel;
Mert nem kĘtöl vagy te szakadt. sem az egyszeri Iatol.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.LaertesIi Odysseusnek kedves Ielesege.
Meg nem szĦnöl-e hat csakugyan tudakozni nememröl?
Jol vagyon. elmondom. noha több kinoknak adandasz
Altal az eddigieknel is: mivel igy vagyon annak
Dolga. ki honiatol tavol buidosva sokaig.
Mint en. annyi hazat latott es annyi sok aggalyt.
A mi IelĘl kerdel igy is Ielelendek azonban.
Legszinü tengernek közepeben letezik egy Iöld.
Kreta. köver es habkörzött. bennette kilencven
Boldog varossal. tele sok szamnelküli neppel:
Masok mas kevereknyelvĦek; vannak Akhivok.
Bentermett Eteokretek sokasaga. Kydonok.
HaromIai Dorok. meg az istenIele Pelasgok.
Knossos az orszagnak roppant IĘ varosa. mellyütt
Minos orszagolt. ki kilenc evente Zeüsszel
Szoba vegyĦle. atyamnak Deukalionnak az atyia.
Engem s Idomeneust tudnillik Deukalion szült;
Es az ugyan Troiara eredt a sürge haiokon
Atreus ikrevel; nekem pedig a nevem Aethon.
Korra kisebbnek. amaz iobb leven s korra is elsĘbb.
Itt lattam mar. es megvendegeltem Odysseust.
Kit Kretaba vetett a szelvihar utiai közben.
Troia iranyabol kisodorva Malea Iokanal;
Es Amnisoson allt vala Ilithya homalyos
Barlangianal revbe. alig menekülve halaltol.
A varosba iöven legelĘször is Idomeneusröl
209
Kerdeze. kit Iele es vendegtarsaul adott ki:
De akkor tiz vagy tizenegyed hainala volt mar
Idomeneus eleveztenek lovas Ilion ellen.
En bevezetven Ęt megvendegeltem. örömmel
Latva lakunkban. hol bĘven vala soknemü kellek;
Es neki es baitarsainak. valakik vele iartak.
Nepileg összekerült langszin bort. lisztet aianltam.
S tulkokat aldozatul. hogy töltözhessenek untig.
Erre tizenket nap veszteglett helyt az akhivsag;
Mert ott zarta Iuvalmaival boreas szele. allni
A Iöldön se hagyo. Ielköltve egy egi haragtol.
Tizenharmadikan szelcsend lĘn. es eleveztek.¨
Monda. valoszinnel kendven sokIele koholmanyt.
A hallo hölgynek csorgott könye. olvada bĘre.
Mint bercnek teteien a tel havazasa leolvad.
Ha zephyros lesuvasztvan szethömpölygeti euros.
Es sebes arpatakok gyülnek tele olvadagaval:
Akkent olvadozott könyezĘnek kellemes arca.
A mellette ülĘ Ieriet siratonak. Odysseus
Szive ugyan megesett zokogo hölgyere. s merĘen
Alla Ieszült pillai alatt mindket szeme. mint vas
Vagy szarvak: hanem a könyet eltitkolta negede.
Penelope. miutan iollakva lön arva könyekkel.
Valtvan uira Iel Ęt monda neki röpke szavakkal:
.Most. iöveveny. igazan meg Iogiuk latni. valoban
Vendegelted-e meg io Ieriemet udvarotokban
Lelkes tarsaival. mint aikad szozati mondiak.
Mondd meg azert. vaiion minemĦ viselet vala testen.
Millyen volt maga es baitarsai. kik vele iartak.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Annyi idĘre baios megmondani. asszonyom. eztet
Neked; tudnillik mar husz esztendeie annak.
Hogy tĘlünk elbucsuzott s Troiara evedzett.
Mennyire emlekszem megis megmondom azonban.
Meltosagos Odysseusnek ketretü bibor volt
Boitos köntöse; raita kapocs ket völgygyel aranybol
Tündöklött. himes raizokkal gazdag elülröl:
Egy kutya Ęzvemhet tartott letaposva legelsĘ
Labaival. mellyet kiki megbamula. hogy ambar
MindkettĘiök arany. megis mint Ioitogatott az.
S vergĘdött labaval imez. menekülni lihegven.
Teste körül pedig ep ollyannak lattam az egĘ
Köntöst. mint aszu rĘt hagymak hartyai; hasonlo
Lagynak ugyan. hanem olly ragyogonak mint nap az egen:
Es bizonyara sok asszonynak megakadt szeme raita.
Mostan azonban mast mondok. mi Iigyelmet igenyel.
Nem tudom. e mezeket hon vette-e mar Iel Odysseus.
Vagy valamelly tarstol kaphatta evicke haioian.
Avvagy egyik masik vendegtĘl: annyi baratia
20
Volt ugyanis. hogy nem sok akhiv Ioghat vala hozza.
Reszemröl neki en rez pallost. egy gyönyörĦ szep
KetretĦ. bokaig nyulo bibor mezet adtam.
S megtisztelve bocsatam el dolgara haioin.
Nala kevessel idĘsb hirnök volt vele tovabba.
A ki IelĘl szinten elmondom. ki s minemĦ volt:
Vallaiban pupos. Ieketes arculatu. göndör.
Nevileg Eurybates; kit Odysseus többi baratia
Közt kiemelve becsült. hogy neki kezere cselekvek.¨
Szolvan meg iobban Ielkelte nĘie sziveben
A siralomvagyat. miutan raismere minden
Targyra. mit elmagyaraza Odysseus. Amde könyekkel
Jollakvan valtotta Iel azt. es monda viszontag:
.Mar ezutan. idegen. voltal-e maiglan avagy sem
Szanatos ember. igen kedves leszesz a mi lakunkban!
Mert miket emlegetel. en adtam raia szobambol
A betürött mezeket. Ielboglarozva diszeül
TündöklĘ csattal: kit azonban. Iaidalom. en mar
De soha sem Iogadok megiöttekor Ęsi honaba!
Olly bal sorssal evedzett el nagysagos Odysseus
TĘlem ama gonosz (es ki se mondhatom) Ilion ellen!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.LaertesIi Odysseusnek kedves Ielesege.
Feried utan többe ne Iogyaszszad testedet. olvaszd
Szivedet; ambator nincsen nehezemre valoban:
Mert meg mas urat is meg szoktak sirva siratni
NĘk. kik magzatokat nemzettenek egykor azokkal;
Nemhogy bainok Odysseust. kit közel istenel a hir.
De szüntesd Iaidalmidat es szavaimra Iigyelmezz.
Mert igazan mondom. mit sem titkolva elĘtted.
A mit Odysseus ur iartarol hallanom a dus
Thesprot nemzetnek közeleben esett vala: hogy meg
El. es szamtalanul sok kincset gyüitve videki
Nepeknel. közelit Ithakaba; de gyarmü haioit
Es baitarsit egyĦl egyig elvesztette az egszin
Tengereken. hogy Trinakiet odahagyta; mivel Zeus
S Nap haragudtak ra. kinek ökreit tarsi megöltek.
Igy azok egy labig tenger hullamiba vesztek;
ėt pedig a nagy özön kivetette haioia talapian
Phaeak Iöldre. holott istenközel emberek elnek;
Kik szivesen lattak. tiszteltek mennyei lenykent.
Es sokkal megaiandekozvan butlan igertek
Atszallitni: s bizony nagysagos Odysseus eddig
Itthon volna. hanem iobbnak tartotta elĘbb meg
Többnel több iavakat kincsezni halomra videken.
Ennyire mulia IölĦl a Iöldnek eszelylyel Odysseus
Többi halandoiat; vele nem merkĘzhetik ember.
Igy mondotta nekem Thesprotia Phido kiralya.
A mi nagyobb. aldmasozvan esküt teve hozza.
2
Hogy lebocsatva haio es keszek tarsi az utra.
Kik megteritik szeretett Iöldere honanak;
Engem azonban elĘküldött. miutan buzatermĘ
Dulikhionba haio volt induloban az orszag
Emberivel. Nekem Ę az Odysseus összetakarta
Penzt is megmutata; masnak tized izig elegne
ElelemĦl. ollyan soka volt neki Phido kiralynal!
ėt Dodonaban monda iaronak. olympi
Zeus terepely cserIaiatol hallgatni tanacsot.
Reg odalete utan szĦlĘIöldere mikepen
Erkezzek. nyilvan-e avagy titkolva szemelyet.
Ime tehat igy üdvöz az; es marmar közeledbe
Vandorol; el se maradhat Ęveitöl es hona kedves
Partiaitol sok idĘre: hanem hadd esküszöm is meg.
Tudia tehat ottIent Zeüs istensege. Odysseus
Vendegasztala s tüzhelye is. hova iöttem ezuttal.
Hogy betelik minden. valamint megmondom elĘre!
Meg ezen esztendĘ Iolytaban megiön Odysseus;
E honapnak vegevel. s eleievel amannak.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Vaiha ez ige valosagga igazulna. oh vendeg.
Akkoron ismernel te baratsagomra. veendĘ
Annyi aiandekot. hogy mind boldoglana latod!
Oh de az en szivem azt seiditi. s valoban ugy is lesz.
Hogy sem az en Ieriem nem iĘ haza. sem te honodba
Nem kaphatsz vitetĘt. nem leven uri parancsnok
A haznal millyen nagy Odysseus volt. ha ugyan volt.
Jambor vendeget beIogadni s ereszteni szives!
De mossatok meg. szobanĘk. es vessetek agyat.
Parnat es takarot meg csinos lazsnakot ennek.
Hadd legyen itt. mig a hainal Iog eredni. melegben.
Amde koran reggel IürdĘt. kenetet neki; hogy maid
Telemakhosszal együtt telepediek vig lakomahoz
A haznal; ki pedig merne Ęt bantani patvar
Emberül. annak ugyan meggyĦl baia; merthogy akarmint
Fogna dühöngni. de itt többe soha semmire sem megy.
Mert. vendeg. hogyan is latnad te. ha szivre s eszelyre
Mulok-e en valakit tul vaiion az asszonyi nemben.
Hogyha te boglyasan es nyomorun öltözve ülendesz
A haz vendegsegeinel? Rövideltü az ember;
S a ki kegyelmetlen maga s szive kegyetlenül erez.
Annak erĘs atkot kivan mindenki Ieiere
Elteben. kimulasa utan ellenbe gyalazzak:
A ki pedig Ieddhetlenül el s Ieddhetlenül erez.
Ennek hirenevet mindenhova elviszik a Iöld
Nepeihez vendegei. es ezer emberek aldiak.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.LaertesIi Odysseusnek kedves Ielesege.
Ellenem a parnak es Iinom lazsnakok attol
22
Fogva. midĘn legelĘször evicke haiomon az aldott
Kretanak havas ormaitol idegenbe szakadtam.
Ugy Iekszem csak ez eiszaka is. mint eddig. alatlan.
Tudnillik sokszor haltam mar disztelen agyon
Eddigele. s varam tronian Iel az isteni hainalt.
Szintugy nincsenek a labIürdĘk keiei nekem
Nagy kedvemre; nem is nyuland labamhoz azon nĘk
Senkie. a kik hazadnal szolgalva sürögnek:
Hacsak egy ollyan tisztes öreg nem volna közöttök.
A ki talan itten szintannyit szenvede mint en;
Attol nem Iognam ellenzeni labamat aztan.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Oh kedves vendeg. soha sem iött uri lakomba
E mai napsagig szeretettebb s olly okos ember.
Mint te. ki mindenkep különös iol helyre beszelesz!
Van nekem a haznal. igen. egy alkalmas öregcsem.
A ki ama nyavalyast ügyesen daikalta. nevelte.
FelIogvan kezivel mikoron elhozta szüleie:
Labadat ez megmossa. habar szakadott ereiĦ is.
Keli Iel ugyan. mĦvelt Euryklea. mosd meg azonnal
A te uradnak kortarsat; ugy Iordul. Odysseus
Szinte hasonlo karban mar labara kezere!
A nyomorusagok hamar elvenitik az embert.¨
Igy szolott. Az öreg nember betakarta kezevel
Arcait. es könyeket csorditvan monda sirolag:
.Jai nekem erted. gyermekem; oh de nagyon meg is utalt
Teged az isten. bar masoknal aitatosabbat!
MennykövezĘ Zeusnek bizonyara egy emberi allat
Annyi köver combot nem gyuitott es hekatombet
Nem tett aldozatul. hogysem te. remelve. nyugodtan
Venülhetni meg es nevelest adhatni Iiadnak;
Az pedig igy elzart hazadtol teged örökre!
ėtet is igy Iogiak epen hurogatni talan most
Gazdak nemberi. a kiknel megszalla videken.
Mint nalunk ez ebek teged mindnyaian ugatnak:
Kiknek azert ovakodva gonosz bantalmaitol. mar
Meg sem akarsz mosdatni. habar nem erĘvel is untat
Engemet arra. de keszt. szellemdus Penelopeia.
Megmosom en a labaidat mind Penelopeert.
Mind önnönmagadert: mert titkos seitelem ebred
Szivemben; s mar most valamit mondok. hanem ertsd meg:
MindenIele soru vendeg megIordula mar itt.
Amde Odysseushez se beszedre se labra se testre
Nem lattam senkit meg annyira verni. mikent te!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Oh öreg. igy mondnak bennünket mindazok. a kik
Valaha kettĘnket lattak. egymasra Ielettebb
Verni. mikep te is ollyas mit seiditve beszelesz.¨
Szolt. Az öregcse tehat ragyogo üstöt veve. mellyben
23
Labat mosni szokott; legelĘre hideg vizet öntött
BĘvebben bele. abba pedig hevet. Elves Odysseus
Kandallonal ülve setetre beIordula rögtön:
Felvillant ugyanis lelkeben elĘtte. netan hogy
Megtapogassa sebet es reitett titka kisüliön.
Mosta tehat az urat hozzaközelitve: s azonnal
Raismere bibeieröl. mit kondaIog eitet
Egykor raita. midĘn anyianak nemzetes atyiat
Autolykost s Iiait Parnasson latogata. ki
Hires or es eskes vala: mikkel Iöldi nemeben
Hermes azert aldotta meg Ęt. mivel aldozataul
Sok barany s gidacombot adott; ki követte tehat Ęt.
Autolykos tudnillik alaiĘven Ithakaba.
Lanya
6
Iiat
7
iment születve talalta; kit aztan
Jo Euryklea a mar megvacsoraltnak erelyes
Terdire allitvan. szavait Ielemelve beszelett:
.Autolykos. te talald. mi nevet Iogsz adni leanyod
Draga Iianak. az annyira s olly kedvesnek elĘtted.¨
Szolott nemzetes Autolykos neki erre viszontag:
.VĘm es lanyom. azul hiiatok. mint magyarazom.
En ide a mindentaplalo Iöldön igen sok
FerIiu s nembernek iöttem haragudva Ieiere:
Legyen azert vezeteke Odysseus. En pedig egykor.
Hogyha IeliIiodvan anyianak regi lakaba
Parnassosra iövend. hol kincsem tarai vannak.
Jol megaiandekzom s Ithakaba örömmel eresztem.¨
Mene Odysseus hat. hogy igeretit Ęse megadna.
Autolykos maga s Autolykos io gyermeki Ętet
Mint kezIogva köszöntöttek mind nyaias igevel;
Amphithea öreganyia pedig megölelve Odysseust.
Ugy csokolta Ieiet es ket szeme draga vilagat.
Autolykos maid gyermekinek lelkere parancsolt.
Vig lakomat üttetni; kik is hallgattanak Ęra:
Es bevezettenek egy him. öt eves tulkot azonnal.
Ezt körülallottak. megnyuztak. Ieldaraboltak;
Maid elszegdelven ügyen nyarsakra taszitak.
Es süttek okosan; szetosztak vegül adagra.
S mostan egesz nap imigy. mignem beköszönte az alkony.
Lakmaroztak. nem leven panasz etel italban.
Hogy pedig a nap elalkonyodott es raia setet lett.
Ekkor az alom aiandekat elvezni Ieküdtek.
Hogy pedig a hainal Ieltamadt rozsakezevel.
Mind az ebek mind Autolykos csemetei vadaszni
Mentek. együtt menven nagysagos Odysseus ur is
Velök. Parnassos Iaruhazott zöld teteienek

6
Antikleia.
7
Odysseus.
24
Tartottak; marmar a szellĘs bercIokot erek.
A mint epen Iellövele a Iöldre legelsĘ
Sugarait tenger csendes hullamibol a nap.
A vadüzĘ Ielek egy lapara iutottak. elĘre
Szaglaszvan nyomozo ebeik. s nyomaikban utanok
Jarvan Autolykos deli magzati. Köztök Odysseus
Legközelebb iart villongo lancsaval az ebhez.
Itt a sĦrü bozotok alatt nagy konda Ieküdt volt.
Hol sem nedves szel nem ereszti Iuvalmait altal.
Sem pedig a napnak ragyogo sugara be nem lĘ.
Sem zapor tul nem tör nedvivel: annyira sĦrĦ
Volt a cseplye; haraszt csörgött elhintve alatta.
FerIiak es ebeik közelitĘ labdobaiatol
Hatva meg a Ienevad. szemközt szagulda Ieleiek
SĦrü cselenyebĘl; es szemszikrazva megallott
Feltorzasztott sertevel közelekben. ElĘször
Rontott raia kezeben erĘs lancsaval Odysseus.
Megsebesiteni azt; hanem ez megelĘzve hasita
Terde Ielett Ęt; nagy Ialatot vagott ki. reaia
Oldalgvan. de Ieher agyaraval nem hata csontig.
Jobb oldalra lapockaban lĘtt mostan Odysseus.
S a Ienevadnak tulsoian villant ki az erchegy.
Melly a porba lehörgött es paraia kiszallott.
Hogy vele Autolykos dalias csemetei bebantak.
Bekötözek azutan tudomanyosan elves Odysseus
Laba sebet. verenek elallitak IeketelĘ
Csorgasit dallal. s atyiokhoz visszasiettek.
Itt Ęt Autolykos maga es io gyermeki szepen
Meggyogyitvan es tisztelven dus adomanynyal.
Egyszeriben haza küldöttek Ithakaba. örĦlĘt
ÖrvendĘk. Kinek erkezeten Ielidültenek atyia
Es szĦlĘie. s kikerdeztek mindenröl egyenkent.
A sebbel mi lele: ez nekik elĘada mindent.
Mint sertette Iogaval meg Parnassoson a vad
Konda. vadaszot gyermekivel nemes Autolykosnak.
Ezt illetve harantekos kezivel meg az agg nĘ.
Raismere legott. s elereszte io ura labat.
Szara lehibbanvan megkondult hangosan a rez.
S a mint Ielbillent. vize a padolatra kiömlött.
A nember szivet öröm es kin kapta meg; eltelt
Ket szeme könnyekkel. szava elenk hangia elallott.
Es szakon illetven mondotta Odysseus urhoz:
.Jai. biz Odysseus vagy. szeretett Iiam! Ah hogy elĘbb nem
Ismerhettelek el. mint megtapogattalak. uram!¨
Igy szolvan szemeit mar Penelopera vetette.
Kedves Ierie megerkeztet hireül adando;
De ki se nem nezett oda. sem nem seithete semmit.
Merthogy Athena eszet egyebütt iartatta: hanem iobb
Kezzel megragada torkon nagysagos Odysseus.
25
S baliaval közelebb huzvan monda vala hozza:
.Daika. mikepen akarsz elveszteni? Am te neveltel
Engemet emlĘdön. ki sokat szenvedve maiglan
Vegre husz evek utan szĦlĘIöldemre vetĘdöm.
Mar ha megismertel es seitete veled az isten.
Csitt. netalan masnak hazamnal hireül essek.
Mert ime megmondom kereken. mi bizonynyal ugy is lesz;
Hogyha nekem diadalmat adand e nepen az isten.
Teged sem Ioglak kimeleni. daika. mikor maid
Mennyezetes palotam mas szolgaloit ölöm meg.¨
Monda szellemdus Euryklea daika ezekre:
.Draga Iiam. Iogaid rekeszeböl milly ige röppent?
Hisz tudod elmemet. mi szilard s engedni szokatlan!
Titkodat Ęrzöm. mint az erĘs kĘszikla vagy a vas.
SĘt egyebet mondok. mit tarts Iigyelemmel eszedben:
Hogyha neked diadalmat adand e nepen az isten.
En hazadnak nemberirĘl elmondom egyenkent.
Kik vetektelenek. kik haitnak semmibe teged.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Daika. hova szolasz? szüksegtelen agganod erröl;
Maid szemmel tartom magam es kitanulom egyenkent;
Csak te ne szoli semmit se. de hadd istenre a dolgot.¨
Szolt. Euryklea most elrandult a palotabol
Uiabb labvizekert. miutan az elĘbbeni szetment.
Vegre midĘn megmosta s meg is kenetezte olaiial.
Itt ismet közelebb huza a tüzhöz Odysseus
Karszeket. szorgalmasan elgunyazva bibeiet.
Most szellemdus Penelope kezdette meg a szot:
.Vendeg. nemi kicsinyt akarok meg kerdeni tĘled;
Mert innentova int az idĘ nyugalomra Ieküdni.
A kinek aggaszto bubanata almokat enged:
Engem ugyan tenger buval szeretett meg az isten!
Nappal tudnillik siralomban töltöm idĘmet.
Dolgom utan latvan es nembereimre ügyelven;
Hogyha pedig iön az eiszaka s mind alomba merültek.
A nyoszolyan Iekszem. de keserves szivemet arva
Busulasimban metszĘ Iaidalmak epesztik.
Mint zöld Iülmile. a haidankori Pandareusnak
Lanya. midĘn beköszönte az ui tavasz. erdei Iaknak
Lombiain ülven kellemesen Ielzengedez; a melly
Gyakran valtoztatva dalat ott csattog. egyetlen
Itylos edes gyermekeert panaszolva. kit erccel
Balgaul ölt vala meg. magzatiat Zethos uranak:
Igy hanykodik az en eszem is iobb s balra. Iiamnal
Helybe maradiak-e meg es mindent gondosan oiak.
Birtokimat. körnemberimet s a nagyszerü hazat.
Tisztelven uram agyat es a nepi beszedet;
Vagy pedig elmeniek mar Ierihez. az itten utanam
Jaro es legtöbbet ado legiobbik akhivhoz.
26
A Iiam is. mig meg könnyelmĦ es siheder volt.
Ellenzette uram hazat elhagynom egy uiert;
De miutan megnĘtt s iIiuva serdüle. most mar
Meg kivania is elbucsuzasomat e teremektöl.
Banva iavat. mellyet megIalnak az udvari hĘslĘk.
Jer csak azonban. halld s magyarazd meg nekem ez almot.
Husz lud eszik vizbĘl a haznal tiszta buzakat
Naprol napra. miket nagy örömmel nezni szokasom;
Es ime egy orrok sas szallvan a hegyoromrol.
Mind kitöre nyakokat s megöle vala; es leteritven
Bennöket udvaromon. maga a levegĘbe kiszarnyalt.
En. noha alom volt. ott sirtam rittam utanok.
Környülem összegyülöngtenek a szepIürtü akhivnek.
Siro környül. hogy megöle ludsergemet a sas.
De az visszaiöven s a haz ereszere leszallvan.
Emberi szozattal bumat csilapitva beszelett:
.Bizodalom veled. oh hiresneves Ikariosnak
Lanya! nem almok ezek. de valo. mi beteliesül immar;
A ludak a hĘslĘk; en meg sas voltam eleddig
Berceken; amde ielennen Ieriedül erkezem hozzad.
Hogy minden hĘslĘt rettentĘ modra kioszszak.`
Szolott. es engem Ieleresztett almaim ede.
Hogy kitekintettem. ludamat mind valuia mellett
Szemleltem buzazni Irisen. mint annak elĘtte.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Asszonyom. almaidat telies lehetetlen egyebre
Elmagyarazni. mivel maga mondia teneked Odysseus.
Mit lesz egyene teendĘ: a hĘslĘknek ugyancsak
Vege; nem. egy lelek sem Iog menekedni halaltol!¨
Mond neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Oh vendeg. bonyolodtak. igen szövevenyesek almunk
Titkai. mellyeknek nem minden resze valosul!
Mert ketIele kapun iön az alom letre. szarukbol
Epitett egyiken. s eleIantcsont masikon: a mik
UiszeletĦ eleIantcsont aiton iöttenek altal.
Mind amitnak azok. hivsagos dolgot igerven;
Mik pedig a sima szarvaiton erkeztek. egyiglen
Teliesülendnek ezek. mihelyest meglatta az ember.
Jai de az en leverĘ almom nem latszik ez aiton
Jöttnek. örömtargy gyermekem es ram nezve különben!
Es egyebet mondok. mit tarts Iigyelemmel eszedben:
Ez leszen a szomoru holnap. melly engem Odysseus
Hazabol kiszorit: tudnillik holnap adom Iel
Versenyül a Ieiszet. mellyet maga szep teremeben
Sorra. tizenket cellapkent elhelyze tudosan.
S messzire hatralvan altallĘdözte nyilaval.
Mostan ezen versenyt hĘslĘim elebe teszem mar;
S a ki közöttök legkönnyebben idegzi Iel iiat.
Es a tizenket Ieiszet mind altallövi; hozza
27
Fognek menni tehat. idehagyvan e lakot. egykor
MennyekzĘs lakomat. rakvat mindennemü ioval;
Melly. tudom. eiszaka is gyakran megIordul eszemben!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.LaertesIi Odysseusnek kedves Ielesege.
El ne mulaszd ezt a versenyt Ieltenni eleiek!
Mert sokkal hamarabb megter Iortelyos Odysseus.
Hogysem azok kezökön Iorgatvan a sima ivet.
Felvoniak ideget s atlĘienek a soros ercen.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Oh vendeg. ha velem helyt ülve mulatni akarnal
A hazban. meg nem szökne pillaimat alom:
Amde halandonak lehetetlen mindig alatlan
Lennie. minthogy az eg halhatlani mesgye körebe
Zartak a buzatermĘ Iöldön minden ügyünket.
Es en innentul nyoszolyas termembe megyek Iel.
S agyba Ieküdni Iogok. melly nekem gyaszos. örökke
Könnyem zaporitol nedvezve. miota Odysseus
Elment a gonosz (es ki se mondhatom) Ilion ellen.
En hat ott Iekszem; te pedig hali a palotaban.
Vagy magad agyazvan. vagy parnat adianak a nĘk.¨
Imigy szolta utan tünder palotaiba tagult.
Nem maga. mert körhölgyei mind elmentek utana.
Vegre midĘn körhölgyeivel teremebe iutott volt.
Akkedig sirata a kedves Ieriet Odysseust.
Mignem Athene szelid almot hullaita szemere.
28
HUSZADIK ÉNEK.
Bizik Odysseus; a hĘslĘk torzkepei; ioslok.
Amde Odysseus a tornacban Ieszkele. tulkok
Cserzetlen bĘret teregetve alaia. Iölülröl
Sok iuhok irhaiat. miket ott az akhivok ölenek;
Eurynome boitos gunyat vete a IeküdĘre.
A hĘslĘkre gonosz tervekkel Odysseus a mint
Eberül itt Ieküdött. im iöttenek a palotabol
A deli hĘslĘkkel szerelembe vegyülni kacer nĘk.
Összebeszelgetven es paikoskodva nyihogvan.
Nekie kebleben zaiosan haborga Iel a sziv;
S mindenüve iartatta eszet. tĦnĘdve magaban.
Felrobbanva halalt termeszszen-e mindenikenek.
Vagy vegszer s legutobb elereszsze vegyülni az adaz
HĘslĘkkel: keserĦn ugatott szive keble balaban.
Mint neveletlen kölkeinek körülötte sivo eb
Mindenegy ismeretlent megcsahol. es'neki berzed;
Ugy ugatott ennek belsĘie az iszonyu dolgon.
De mellet suitvan monda kurholva szivehez:
.Veszteg. oh sziv; lattal immar kinosabbat is ennel
Az nap. hogy megeve szeretett baitarsidat a vad
Kyklops; amde türel bekevel. mignem az elmes
Terv kihozott barlangiabol. megromlani velĘt!¨
Igy szolott vala. dorgalvan szivbeli kedelyet.
Es igenis Iolyvast porazon beketürĘleg
Megmaradott szive; Ę ellenben idestova Iorgott.
Mint lobogo tüzeken zsir es verrel tele bendĘt
Sokszerüen hanytorgat emerre amarra az ember.
Nagy nehezen varhatva süleset: Ę is ezenkep
Hanyta vetette magat ide es oda. sulyosan aggvan.
Mint vethesse kezet a hĘslĘ szemtelenekre.
Egymaga sokra. Hanem közelitett a magas egböl
Nember kepe alatt istennĘ kekszem Athene.
S IĘie Ielett allvan meg imigy mondotta le hozza:
.Mert. oh nemednek legboldogtalanabbia. vagy ebren?
Imhol ez a te lakod. s a hazban hiv Ieleseged.
Meg Iiad. a millyent csak az ember szive kivanhat.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Oh igen. istennĘ. szavaid bizonyara igaz szok;
Mindazonaltal azon tĦnĘdik nemileg elmem.
Mint vessem kezem a bent hĘslĘ szemtelenekre.
Egymagam annyira. kik nalunk mindenha csoporton.
A mi nagyobb. ezek is Iel-Ieltünedeznek eszemben:
Ha Zeus hirevel s a tieddel meg birom Ęket
Verni. hova leszek? Esdeklem. tegy ebben okossa.¨
29
Szolt neki erre viszont istennĘ kekszem Athene:
.Oh különös. hisz egyeb meg aliasb tarsban is olly iol
Megnyugszik. ki halando es nincs ennyi tanacsa;
En pedig istenseg vagyok. a ki vilagi baiodban
Szüntelen Ęrzelek; es ime. kiielentem elĘtted:
Hogyha mibennünket körülallana IerIiak ötven
Jo dandara. halalunk es vesztünkre törekvĘ.
Nekik is elhaithadd iuhait meg tulkait. elhidd.
Adiad azert magad alomnak; baios eiszaka mindig
Ebren lenni; kibusz baiaidbol teliesen immar.¨
Igy vegezve szavat. miutan pillaira edes
Szendert hullaitott. Ieleredt az olympi karokhoz.
A mint a daliat leigaza banatenyesztĘ
Es tetemoldo alma. viszont Ielesege ocsodott.
S lagy nyoszolyaianak bennette Ielülve kesergett.
Vegre midĘn iol lett siralommal lakva kedelye.
Artemis istennĘhöz imigy eregette imait:
.Artemis. aldott istennĘ. Zeus lanya. oh vaiha
Szende nyilat lĘven epedĘ mellembe kivenned
Lelkemet egyszeriben; vagy kapna Iel a viharos szel.
Es meghordozvan a legösvenyeken engem.
Okeanosnak hullamzo örvenyibe vetne!
A mint Pandareus szĦz lanyit kapta Iel a szel.
Kiknek meghalatak szĦleit az istenek. es Ęk
Arvakul maradanak honn; Aphrodite azonban
Saittal. izes mezzel. io borral etette itatta;
Hera nemekben paratlan szep arca s eszelylyel
Aldta meg; Artemis istennĘ nagy termetüekke
Tette; Athene pedig müveket remekelni tanita.
Mig Aphrodite olymp halhatlan boldoginal iart.
Arva kegyenceinek mennyekzĘt kerni az egen
MennykövezĘ Zeustöl. ki valoban mindeneket tud.
Üdvetlen s üdvös sorsat napalatti nemünknek:
Addig harpyak ragadak a lanyokat itt el.
S merges erinnysekhez adak szolgalni cseledül.
Bar igy enyesztene el mennyorszag istene engem.
Avvagy lĘne agyon nyilörĦlĘ Artemis. hogy szent
Emleket viven a Iöldbe Odysseus urnak.
Nala csekelyebb Ieri gyönyörĦsegere ne valnek!
Meg a bait türhetni. midĘn bus ember egesz nap
Szivet sorvaszto siralomban tölti vilagat.
Eiiel azonban nyugta vagyon; mert messze Ieleitet
Jot gonoszat. miutan becsuka szemeinket az alom:
De nekem almokat is roszakat küld latnom az isten.
Mert ezen eiszaka is mellettem halt deli kepe.
Ollyan alakban mint az akhiv seregekkel elindult
Volt; s en Ielvidulek. Ęt velven latni. nem almot.¨
Szolt; az aranytronu hainal pedig eliöve mindiart.
Seiditette szavat sirato hölgyenek Odysseus;
220
TĦnĘdött azutan. es azt gondolta magaban.
Hogy raismerven immar neie IĘie Ielett all.
Felszedven takarot es irhat. mellyek alatt halt.
A palotaban szekre teve. s miutan az ökörbĘrt
A Iolyosora kitette. kezet Ielemelve könyörgött:
.Zeus atya. hogyha vizen es szarazon edes hazamba
Önkent hoztatok el. miutan megvertetek engem;
Adia ielenseget valamelly a haz körül eber
Emberi allat. kint pedig egy mennybeli csudatok.¨
Szola imadkozvan. Beveve neki gondviselĘ Zeus.
S megdördült haladektalanul a Ienyes olympnak
Fellegiben; mire Ielvidult nagysagos Odysseus
Lelke. Jelenseget pedig egy nĘ szola közelsĘ
Egy hazbol. hol Odysseus urnak malmai voltak.
Mikre tizenket nember ügyelt dolgozva. buzat meg
Arpat Ęrölven. veleieül az emberi nemnek.
Mar a többi megĘrlĘdven buzaia leIekvek.
Egy virraszta csupan. legvekonyb köztök erĘre;
A ki megallitvan malmat szolt. ielben uranak:
.Zeus atya. oh kit az istenek emberek ottIen uralnak.
Vaimi nagyon megdörrentel a csillagos egben.
Bar Iellegtelen az; bizonyara csudaul ez egynek!
Oh add meg nekem is nyavalyasnak egyetlen imamat!
A hĘslĘk vegszer s legutobb lakomazzanak immar
Meltosagos Odysseusnek palotaiban ez nap!
ėk. kik terdeimet sanyaru munkaban eloldak
A lisztĘrlesznel. ma vigadianak itten utoszor!¨
Szola; ielensegere örült nagysagos Odysseus.
S Zeus döreiere. hiven. hogy megveri haza Ialoit.
A szep haznak egyeb szobanemberi iöttek azonban.
Es a kandallon lobogo tüzet elesztettek.
Felkelt Telemakhos nemes iIiu is a nyoszolyabol
Öltözködni; nehez kardot Iüggeszte le vallan.
Szepseges saruit gyenged labara kötötte;
Es vön erĘs dardat. rez ellel meghegyezettet:
S a küszöbön allvan neveze Euryklea daikat:
.Kedves daika. mikep emberlettetek az utast
Agy es etellel? nem halt amugy elhanyagolva?
Mert hiszen illyen anyam. maskepen modos egy asszony;
Neha csekely embert visszasan nagy becsülettel
Latni szokott. mig az erdemeset nem banva ereszti.¨
A kinek igy mondotta viszont Euryklea daika:
.Nem Iognad. Iiam. Ęt meltan gancsolni ezuttal;
Mert bort addig ivott. mig tarta kedve; kenyer sem
Kellett volna tovabb neki; mert kerdezte idĘnkent.
Vegre midĘn agy es leIeketröl gondola. szĦled
Parnat tenni ala a szolgalokra parancsolt:
De Ę. mint valamelly valtig boldogtalan ember.
Nem kivant agyon meg parnan halni. hanem csak
22
Tulkok cserzetlen bĘren s irhakon aludt volt
Kint az elĘhazban; mi pedig ra paplanat adtunk.¨
Szolott. Telemakhos kieredt a szep palotabol.
Dardaval keziben. meg Iürge kutyakkal utana;
Es egyenest a sarvas akhivok terire tartott.
S im Euryklea most a szolgalokra parancsol.
Ops Pisenorides szepmiveltsegü leanya:
.Nossza. ti a palotat Iogiatok sepreni vizzel
Megnedvezve. bibor szĘnyeggel beteregetni
A tronok padait; ti pedig szivacsozzatok aztan
Mindenegy asztalt meg. s mossatok tiszta csinossa
A kupa s gömbölü serlegeket; ti viszontag ezennel
Kutra eredietek. es szaporan megiĘietek onnan.
Mert a hĘslĘknek nem Iog kimaradni sokaig
Nepe ma. sĘt ideien itt lesz. mivel ünnepe tamadt.¨
Igy szolvan. örömest hallak s hailottak azok ra.
Huszan barnavizĦ kuthoz sietenek azonnal.
Többi meg a haznal ügyesen rendezgete mindent.
Most szorgalmatos aprodok mentek be. kik is Iat
Hasgattak helyesen s tudomanyosan. Itt haza iöttek
Kutrol az asszonyok; a kondas iött nyomban utanok.
Harom süldĘket haitvan csordaia iavabol:
Mellyeket ott hagyvan legeleszni az udvari kertben.
Szolita maga meg gyenged szozattal Odysseust:
.Jobban bannak-e mar az akhivok veled. oh vendeg.
Vagy csak most is alaneznek. mint annak elĘtte?¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Barcsak megvernek. Eumaeos. az istenek Ęket
Annyi gonoszsagert. mellyet szakadatlanul Ħznek
Masok hazanal. nem nezven semmire többe!¨
Mig ezek itt egymast illy szokkal valtogatak Iel.
Elközelitett volt a kecskek bacsa Melantheus
Hozzaiok. legiobb kecskeit haitva ebedül
A deli hĘslĘknek. ket boitaraval utana;
Mellyeket a hangos csarnoknak alaia bekötven.
Megtamadta legott banto szozattal Odysseust:
.Oh idegen. megis Iogod itt untatni az embert
Keregetesiddel? hat nem kotrodol-e nyomban?
Mar latom. csakugyan nem valunk el mi elĘbb. mint
Egymas kariait izlelnĘk. miutan te nem illĘn
Koldulsz! Mashol is esznek tan a Iürtös akhivok!¨
Monda; de nem szolott tervekben gazdag Odysseus.
Csak halkal csovalta Ieiet. Ienekedve magaban.
Harmadik is iött közbe. PhilĘtios. erdemes ember.
Egy meddĘ tehenet s hizott kecskeket inalva.
Mellyeket a revesz szallitott altal. akarkit
Altalszalito. ha az ember megkerese Ęt;
Es hogy hangos csarnok ala bekötötte hozalmat.
Kerde Eumaeos kondast. közelebe megallvan:
222
.Eumaeos. micsodas ui vendeg iött vala ismet
A hazhoz? ki. ez itt? hollyan nemzetböl eredtnek
Vallia magat? avvagy hol az Ę orszaga. csalada?
Oh nyavalyas. testben de hasonlit a mi urunkhoz!
Ugy van. az egi karok meg szoktak latni közembert.
Kik Ieiedelmeket is nyomorusagokra itelnek.¨
Imigy szolta utan odanyuita nekie iobbiat.
Es Ielemelve szavat monda röpülekeny igekkel:
.Üdvöz legy. oh vandor apam. s legalabb csak ezentul
Boldog; mert ma bizony sok mindenIele baiod van.
Zeus atya. nincs nalad rettentĘbb isten az egen.
Hogy nem szanod az embereket. ha vilagra teremted.
Bunak banatnak kinos Iaidalmira vetni!
Izzadsag Ioga el. szemeim lattadra könyekbe
Labadtak. hogy eszembe iutott nagy Odysseus. a ki
Tan a külIöldön szintigy rongyoskodik ez nap.
Ha ugyan el valahol s a napnak latia vilagat.
Hogyha pedig meghalt. es Hades termiben immar.
Oh iai Odysseusert akkor nekem. a ki kephallen
Földön meg sihedert tett engem tulkain Ęrre:
Mellyek igen szaporodnak ugyan. s nem könnyen akadnal
Urra. kinek szintigy gyarapodnak homlokos ökrei;
De azokat masok haitatiak velem ebedül
Be ide. es se Iiat nem nezik sem pedig isten
Bosszuiatol nem borzadnak. minthogy az olly reg
Tavol ur erteken mar osztozkodni keresnek.
Es bizonyara nekem sokszor Iorgottak eszemben
Ollyas gondolatok. hogy bai. mig gyermeke itt van.
Nekem az ökrökkel mas orszagokba videki
Nemzethez mennem; de ugyancsak meg is epesztĘbb.
Masok barmainal helyben vesztegleni bumra.
Es mar reg valamelly mas orszagbeli kiralyhoz
Szöktem volna. mierthogy odabb szenvedni keserves;
Megis ama nyavalyast csak varom. hogyha lakaba
Erkezven a hĘslĘket valahara kiverne!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Oh ökresz. miutan nem latszol sem buta sem rosz
Embernek. sĘt iozan eszet seiditek agyadban.
Annak okaert elmondom. s meg is eszküszöm arra.
Tudia tehat meg Zeus örök istensege. Odysseus
Vendegasztala s tüzhelye is. hova iöttem ezuttal.
Hogy te imitt leven megter Ithakaba Odysseus;
Es ha kivanod. maid szemeiddel lathatod akkor
A hĘslĘk vesztet. kik emesztik nagyszerü hazat.¨
Monda pedig neki erre viszontag az erdemes ökresz:
.Oh adna isten. hogy igaz legyen a te beszeded.
Vendeg; meglatnad kez es hatalomra mit erek!¨
Igy esdeklett Eumaeos kondas is Odysseus
Gazda megutiaert szivesen Iel az egi karokhoz.
223
Mig azok itt egymast illy szokkal valtogatak Iel.
A hĘslĘk ezalatt megölesre s halalra kerestek
Telemakhost; hanem a madarok balrol iöve nekik.
Egy Ienszallo sas. körmeiben gyava galambbal.
S Amphinomos Ielemelve szavat mondotta közepre:
.Oh Ieleim. nem akar sikerülni ez a mi tanacsunk.
Telemakhos megölese. hanem lassunk az ebedhez.¨
Mondvan Amphinomos tetszett baitarsinak a szo;
S Ieltakarodvan egyszeriben nagysagos Odysseus
Hazahoz. öltönyiket szekek s tronokra helyezven
Nagy iuhokat meg Ielhizott kecskeket. azonkül
Zsiros disznokat meg csordai tulkot ölenek.
A vese megsülven szetosztak sorra; kupakban
Bort elegyitettek. s a kondas kelyheket osztott;
Erre PhilĘtios emberseges IerIi kalacsot
Rakdosa szatyrokban; bort adni Melantheus allt Iel.
Most kiki a Ieladott eleseghez nyula kezevel.
Es ime Telemakhos. különös Iortelylyal eszeben.
A palotanak belküszöbere ülette Odysseust.
Illetlen szeket teven neki es kicsiny asztalt;
Maid vesereszt advan eleiebe. arany poharaba
Bort töltött vala. es igy szolitotta meg Ętet:
.Itt üli mar a többi urak közepette borozva;
Am en a hĘslĘk kezeit s bantalmit ezentul
Eltiltom tĘled. mert nem csapszek ezen Ęsi
Haz. de Odysseuse. ki nekem szerzette magamnak.
Ti pedig. oh hĘslĘk. ovakodiatok a kezek es szok
Durva negedeitöl. netalan perpatvar eredien.¨
Igy szolott; azok aikaikat mardosva csudalak
Telemakhost szavaert. hogy batran kelt ki közöttök.
S Eupithes Iia Antinoos mondotta közepre:
.Barha kemenyke. vegyük be. Akhivok. Telemakhosnak
Uri szavat; bizonyomra. igen Ienyegetve beszel ma!
Kar. nem hagyta olympi Zeüs; maskepen aligha
El nem akasztok a Ienhangu szonokat eddig.¨
Igy szolt Antinoos. de amaz nem haita szavaval.
A hirnökkar im a varosban szent hekatombet
Tart ezalatt epen. s a Iürtös akhivok Apollon
Arnyekos ligetebe gyülöngenek össze csoportban.
A hĘslĘk. a hus megsülven es levonatvan.
Szetosztak vala es nagy vendegseget ütöttek.
Adtak Odysseusnek. kik kuktalkodtak. aranyos
Husadagot szinten. millyen nekik iuta; merthogy
Telemakhos nemes iIiu igen lelkekre parancsolt.
Pallas Athene pedig nem hagyta ezuttal is a haz
Nyalkait bantalmaikon tagitani. hogy meg
Melyebben sebesüliön meg sziveben Odysseus.
Volt a hĘslĘk közt egy igen badar es szeles ember.
Ktesippos. ki Same szigeten tartotta lakasat;
224
Ez nemes atyianak bizvan ertekiben. a reg
Tavol Odysseusnek Ieleseget hĘsleni merte;
Ez Ielemelve szavat monda a hetyke csapat közt:
.Halliunk szot tĘlem. valamit mondok. deli hĘslĘk!
A vendegnek ime regen van aranyos adagia.
Mint illik; mert Telemakhos vendeginek. a kik
Megkeresik hazat. sem szep koplalni se nem io.
De hadd en is adok vendegIalatot neki; hogy vagy
FürdĘsnenek avagy mas olly szolganak aianlia
Kedveskedve. kik a nagy Odysseus termiben elnek.¨
Imigy szolva ökörlabat huzvan a szatyorbol
Vastag kariaval. doba: de kikerülte Odysseus
Felre nyomintva Ieiet könnyedken. s elmosolyodvan
Raia amugy ravaszul: amaz a csinos Ialat ere.
Es tamadta legott Ktesippost Telemakhos meg:
.Van. Ktesippe. szerencsed. hogy kikerülte az ember
Durva dobasodat es ülteben meg nem ütötted;
Mert hegyezett dardam szallt volna keresztüled egyben.
Es mennyekzĘert bus tort lakhatna Ieletted
Edes atyad. Ne is illetlenkediek nekem e helyt
Senki is innentul. mivel eszmelek s tudom immar
Mind iot mind gonoszat. ki eleddig csak Iiu voltam.
Am ezeket megis bekevel türiük azonban.
A sok iuh meszarlasat. megivott borainkat.
Es a bitang kenyeret; mivel egynek elĦzni bai ennyit:
Csak ne agyarkodnek ram ellenseges egyentek!
Vagy ha talan magamat csakugyan megorozni kerestek.
Ezt sem igen bannam; mert sokkal iobban is esnek
Meghalnom. mint e csuIsagot neznem örökke.
Elpaholt vendegeimet s az idestova hurcolt
Szolgalo nĘket. meltatlanul Ęsi lakomhoz.¨
Igy szolvan amazok valamennyen nema levenek.
Csak kesĘn mondotta Damastorides Agelaos:
.Oh Ieleim. nem volna derek. meltanyos igeket
Hallva. gyülölseges villongasokra Iakadnunk;
S többe a vendeget sem kell bantani. mast sem
Hazi cseledeiböl nagysagos Odysseus urnak.
Telemakhosnak egyet szolnek s anyianak azonban.
Hogyha szereny igem szivöknek tetszeni Iogna.
Mig mindkettĘtök. nemes iIiu. remenyleni tudta
Jambor Odysseusnek szeretett honnaba iöveset.
Addig nem vala bai IüggĘben s varakozasban
Tartani a dalias hĘslĘket: mert csak az is lett
Volna derek egyedül. ha Odysseus önmaga megiĘ.
De most mar ezen ur haza nem iöhetese vilagos!
Ülisze azert io szĦlednek melleie. s beszeld ra.
Menien el a legiobb. legtöbbet ado daliahoz:
Hogy te vigan költhessed el Ęsi iavaknak egeszet
Hazi ebedeknel. Ę meg mas IerIinak essek.¨
225
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Oh nem. Zeus engem s az atyam Iaidalmai. a ki
Messzire vagy meghalt vagy buidosik; en. Agelaos.
Nem tiltom szĦlem lakadalmat. sĘt hagyom ahhoz
Menni. ki legderekabb s legtöbbet aianl neki iegyben.
Amde pirulok erĘszakkal kitaszitni anyamat
Ferihez hazunktol; Ęrizzen tĘle az isten!¨
Szolott Telemakhos; mire a hĘslĘket Athene
Olthatlan hahotara törette ki. es eszeveszte.
ėk most Iintorodott allal hahotaztanak immar.
Veresen ettek husaikat. telegyültek egeszen
Könnyekkel szemeik; s veszedelmet iosola lelkek.
Szolt is közbe Theoklymenos nekik. istenes ember:
.Hah nyomoruk ti. mi lelt? Ime kepetek eii setetbe
Arnyekolva. Iölül Ieietek s a terdeitek lent!
Jaivesz harsant Iel.'könnyekben Iürdnek az arcok.
Ver Iecskend Ialakat s gyönyörĦ oszlopközöket be!
Abrakkal tele a tornac. tele kivül az udvar.
Bus erebosba tolongokkal! Kiveszett az arany nap
Mennyböl. s borzaszto ködIatyol szalla helyere!¨
Igy szolvan. edest nevetett kiki raita közöttök.
S Eurymakhos Ielemelve szavat. Polybos Iia. monda:
.ėriöng a közibenk iment iött külhoni vendeg!
Raita Iiuk. szaporan igazitsatok ki piacra
A hazbol Ętet. ha velünk itt neki setet van.¨
Szola Theoklymenos neki valaszul. istenes ember:
.Nem kerek tĘled kalauzokat. Eurymakhos hĘs;
Vannak ket szemeim. Iüleim. meg labam alattam.
Es a keblemben nem egeszen idomtalan elme:
Maid kivezetnek ezek. mert ratok szörnyü siralmat
Latok varni; mitĘl egy akhiv hĘslĘ se legyen ment
Es szabadulhasson. kik Odysseus haza köreben
Barmilly IerIiubol hallatlan csuIokat Ħztök!¨
Igy szolvan kieredt a sok nep lakta teremböl.
S Piraeoshoz ment. ki örömmel latta maganal.
A hĘslĘk pedig egymasnak vigyorogva szemebe
Ingerlek deli Telemakhost. vendegin enyelgven.
Es emele szavait Iel egy a tulbüszke csapatbol:
.Soha szerencsetlenb egy gazdat. iIiu. tenalad!
Ime kiIürkeszted mar ezt a borra kenyerre
Ahitatos koldust. ki valoban nem szere semmi
Tenynek avagy renynek. hanem a Iöld egyszerü terhe;
Most pedig egy masik mar epen ioslani kelt Iel!
Ha ram hallgatnal. sokkal iobb volna biz ennel:
Jer. vendegeidet hanyiuksza haiora. s vitessük
Sikeliaba. ha elkelnenek egy ildomos aron.¨
Szoltanak a hĘslĘk; de amaz nem gondola velek;
Csak titkon lopogatta szemet atyiara. szünetlen
Varva. kezet ha vetendi rea a szemtelenekre.
226
Atellenbe helyezven a karszeket azonban
Ikarios lanya. szellemdus Penelopeia.
Sort hallgatta beszedeit a palotaban ülĘknek.
Mert az ebedet ugyan kacaiok közt vigan evek meg.
Kedveset es dusat. miutan ma igen sokat öltek:
De vacsoraioknal meg aligha lehetne keservesb.
Mellyet az istennĘ es lelkes IerIi adando
Volt nekiek; mivel Ęk illetlenkedtek elĘször.
227
HUSZONEGYEDIK ÉNEK.
Iiversenyt ad Penelope hĘslĘi elebe.
S im ihlette meg a sziveben kekszem Athene
Ikarios lanyat. szellemdus Penelopeiat.
Ivet tenni s vasat hĘslĘi elebe Odysseus
Hazanal. versenyzeni es gyilkolni kihivot.
A ki szobaia magas hagcsoian Ielmene; kampos
Kulcsot vett le derek iobbiaval az ottani szegröl.
Egy rezet es csinost. eleIantcsont markolatuat:
S most körnĘivel a leghatso udvari tarhoz
Indult. hol ioszaga Ieküdt halmazban uranak.
A rezek es aranyak meg az annyi dologba került vas.
Itt vala IelIüggesztve Odysseus kezive nyiltar
Es sohaios lĘszert viselĘ tegzevel; aiandek.
Mellyet haidaniban lakedaemon Iöldön aianlott
Iphitos Eurytides neki. masa az egi karoknak.
ėk egymast Messeneben lattak legelĘször
Nemzetes Orsilokhos hazanal. minthogy Odysseus
Megkerese az adossagert. melly neki az orszag
Nepenel vala. hogy Messene kalozai pasztort
S haromszaz iuhot orzottak ki haion Ithakabol.
Ennek tett nagy utat vegette Odysseus. atyia
S a nep veneitöl küldetve legenyke koraban.
Iphitos ellenben lovait puhatolta. tizenket
Eltevedt kancat s munkaban iaratos öszvert.
Mellyek azonban utobb eltenek veget okoztak.
Mert a mint Herakleshez. Zeusnek dologedzett
Gyermekehez beszallt. sok bait ismerni tanulthoz;
Ez megöle Ętet. vendeget haza beleben:
Szörnyeteg. istent sem tisztelven sem pedig asztalt.
Mellyet elebe adott. megronta gyilkosan Ętet.
Es körmös lovait hazanal Iogta saiatul.
E lovakat keresĘleg akadt vala össze Odysseus
Urral. s iiat adott neki. mellyet is Eurytos atyia
Horda elĘbb. de halala utan neki hagyta örökben.
Kardot adott ellenben Odysseus es sima dardat
Annak zalogban: noha egymast asztalaiknal
Nem lattak soha. mert hamarabb kimulatta vilagbol
Zeus Iia Iphitos Eurytides istenközel iIiat.
Ezt az aiandekot nagysagos Odysseus harcra
Jarvan barna haion soha el nem vitte magaval.
De az igen kedves vendeg emlekeül otthon
Hagyta Ieküdni. csupan Ithakanak hordva köreben.
Asszonyok istenneie tehat tarhazahoz erven.
Tölgy küszöbere legott Ielhaga. mit egykoron ertĘ
228
MĦvesz acsolvan kiegyenlitette szabalyhoz.
Es Ieleket s ragyogo aitot alkalmaza raia.
Kesedelem nelkĦl a zavarsziiat eloldta.
A rez kulcsot iranyozvan belökte. s az aito
Zarreteszet Ielüte: valamint a rona mezĘnek
Pazsitain legelĘ bika. ugy bĘdült meg az erc kulcs
Altal ütött aito; s Ieltarula sarkig elĘtte.
Ekkor Iellepett az emelt deszkara. holott sor
Szekreny alla. belül szep illatos öltözetekkel;
Honnan Ielnyulvan leemelte szegeröl az iiat
A tokiaval együtt. melly Ienyeskedve borita.
Erre leült vala. es a Iegyvert terdire veven
Ott sirt hangosan. es kivona tokiabol az iiat.
Vegre midĘn iol lett siralommal lakva kedelye.
Vig hĘslĘihez a Ienyes palotaba leindult.
Horgas keziiial keziben s szeretett ura nyiltar
Es sohaios lĘszert viselĘ tegzevel; utana
Ellenben ladat vittek körnemberi. mellyben
Sok rez. vas reilett. iatekai haidan uranak.
Asszonyok istenneie derek hĘslĘihez erven
A remek epületĦ palotanak szep küszöbenel
Alla meg. arca ele röppentven Iatyola baiat;
Ket tisztes körhölgy allott ket oldala mellett.
Es Ielemelve szavat monda hĘslĘihez egyben:
.Halliatok szavamat. hĘslĘk kara rendei. a kik
Reg elutas Ieriem hazat szakadatlan itallal
Etellel lepitek. mas szinet kendeni maig
Sem birvan sehogy is szakadatlan dolgaitoknak.
Mint hogy hĘsöltök s Ielesegül ohaitatok engem.
Nossza tehat hĘslĘk. miutan versenyzeni tetszik.
En kiteszem nektek nagysagos Odysseus iiat.
A ki nekem legkönnyebben Ielidegzi ez iiat.
Es a tizenket Ieiszet mind atlĘtte nyilaval.
Ferihez ahoz megyek. itt hagyvan e szep lakot. egykor
MennyekzĘs helyemet. rakvat mindennemü ioval;
Melly. tudom. eiszaka is gyakran megIordul eszemben.¨
Igy szolvan Eumaeos ügyes kondasra parancsolt.
Kezivet. es vasakat hĘslĘi elebe kirakni.
Könyhullatva veve Eumaeos tĘle. s kirakta.
MasIelül a io ökresz sirt. latvan ura iiat.
Pattant Iel pedig Antinoos s hurogatta le Ęket:
.Oh buta parlagiak. mindennapisagok üzĘi.
Hat nyomoruk. mit kell pityeregnetek e palotaban.
Es Ielverni az asszony keblet. a kit amugy is
Kinok emesztenek elvesztesen kedves uranak?
Csendesen ülietek am s lakomazzatok. avvagy izeben
Menietek ottkin sirni. belül hagyvatok ez iiat.
Nagy Ieladast a hĘslĘknek: mert gondolom. epen
Nem leszen a sima kezivet Ielidegzeni könnyü.
229
Ollyan IerIiu tudnillik nincs egy sem ezeknek
Mind valamennye között. mint haidan Odysseus; a kit.
Am hiszen emlekszem. lattam gyerkĘce koromban.¨
Igy szolott; noha sziveben gondolta. hogy Ę csak
Maid Ielidegzi az iv huriat es a vason atlĘ:
De maga izlendett legelĘször vadmen Odysseus
Bosszulo kezitöl nyilat. a kit haza köreben
Mindig alanezett. bĘszitven tarsit is arra.
S im deli Telemakhos szavait Ielemelve beszelett:
.Oh hekam. mi nagy Ęrültte tett engem az isten!
Edes anyam azt mondia. pedig csak modos egy asszony.
Hogy Ierihez megyen. es itt hagyia valoban az udvart;
En meg ime nevetek s vigan vagyok oktalan eszszel.
De nosza. oh hĘslĘk; tudnillik diiatok ollyan.
Millyen hölgyet Akhaianak birodalma nem ismer.
Sem szentIöldü Pylos. se Mykene. sem lovas Argos.
SĘt Epiroson es Ithakan sincs masa: de tinnen
Ismeritek. mert kellene Ieldicsernem anyamat?
Raita tehat. többe ne idĘzzetek. es az idegnek
Huzatalat ne halaszszatok; hadd lassuk. Azonban
En is igen szivesen merkĘznem ezzel az iiial!
Ha Ieligazhatom es a celvasat atlövöm. akkor
Nem kinoz edes anyam hazunkbol elbucsuzasa
S Ierihez mente igen: mert immar iIiu maradnek
Itthon. atyamat tiszteiben Ielvaltani kepes.¨
Szolvan talpra szökött; vallarol. kapta. leölte
A bibor köntöst; leszege vallarol az eles
Kardot: s a Ieiszeket elallitotta. egyetlen
Hosszu gödört medrezve nekik; kisorozta szabalyhoz.
S Iölddel tömte körĦl. Amazok meglepve csudaltak.
Milly ügyesen soroza ki. holott nem latta maiglan.
Most a küszöbhöz hatralvan kiserti az iiat.
Haromszor randita meg Ieligazni sovaran.
Haromszor kiszakadt ereieböl karia. bizonak.
Hogy Ielidegzi az iv huriat es a vason atlĘ.
Es bizonyara Iel is huzandta negyedszer; azonban
Bainok Odysseus intett es sürgetnie tilta.
Itt ismet Ielemelve szavat deli Telemakhos mond:
.Oh hekam. ezutan is erĘtlen gyava leszek mar!
Vagy Iiatalka vagyok. meg nem bizhatva kikötni
Könnyeden emberrel. ki ream tamadna esetleg.
Raita tehat hĘslĘk. ti magamnal sokkal erĘsbek.
Probaliatok az iiat. hogy beIeiezzük a versenyt.¨
Imigy szolta utan padolatra helyezte az iiat.
Megtamasztva gyalult. alkalmasan összeragasztott
AitoIelhez; utana nyilat allitva kilincshez.
Honnan elĘbb Ielkelt troniara leült vala ismet.
S Eupithes Iia Antinoos mondotta közepre:
.Kelietek. oh Ieleim. valamennyen rendibe iobbrol.
230
Onnan kezdve. holott a mezbort szetpoharazzak.¨
Igy szolt Antinoos; tetszett baitarsinak a szo.
Hat legelĘször Leodes Önops Iia kelt Iel.
A ki közöttök latnok volt s a borkupa mellett
Mindig leghatul; egyedül csak neki maganak
Rutlek patvarkodni. szidonak tarsit is erte.
Imez vette Iel a nagy kezivet es nyilat elsĘ.
Es a küszöbhöz hatralvan probalta idegiet:
De Iel nem vonhatta. elĘbb beleIarada. gyenged
Munkatöretlen ket keze. s a tarsakhoz imigy szolt:
.Oh baitarsaim. en Iel nem vonom; am vegye mas is!
Mert bizony e keziv meg sok deli IerIiut arvit
Szelleme s lelketöl; miutan mar kellemesebb itt
Sokkal meghalnunk. mint elteveszteni a mert
A haznal csapatozva ülünk. csak varva örökke.
Meg ma nagyon bizik nemellyik IerIi. s neieül
Egi Odysseusnet. szellemdus Penelopeiat!
De ha ez iiial merkĘzött es latta. eredien
Mas valamelly nembert hĘsölni Akhaia uszalyos
NemberibĘl szep iegymarhaival; ez pedig ahhoz
Menien el a ki esik s legtöbbet aianl neki iegyben.¨
Imigy szolta utan padolatra helyezte az iiat.
Megtamasztva gyalult. alkalmasan összeragasztott
AitoIelhez; utana nyilat allitva kilincshez.
Honnan elĘbb Ielkelt troniara leült vala ismet.
Pattant Iel most Antinoos s hurogatta le Ętet:
.Leodes. Iogaid rekeszeböl milly ige röppent.
Szörnyeteg es iszonyu? Bosszankadom erte. ha hallom.
Hogy meg e keziv maid sok deli IerIiut arvit
Szelleme s lelketöl meg. azert. mert vele te nem birsz.
Hisz nem is ollyannak szültek vala teged anyadek.
Hogy kezivet igaznal es nyilak embere lennel!
Vari. akad ennyi között az ivet Ielidegzeni termett.¨
Erre Melantheus kecskebacsot szolitva parancsolt:
.Raita Melantheus. eleszsz csak tüzet a palotaban.
Tegy nagy karszeket melleie. teritsd be Iölülröl
BĘrrel. s ottbenröl hozz egy nagy haikereket ki;
Hogy Iellangyitvan es zsirral megkenegetven
MerkĘzzünk a Iegyverrel s beIeiezzük a versenyt.¨
Szola. Melantheus egyszeriben lobogo tüzet eleszt.
Nagy szeket lodit melleie. reaia Iölülröl
BĘrt vet. s ottbenröl tetemes nagy haikereket hoz:
Ezzel Ielmelegitve kisertek a nehez iiat.
De vele nem birtak. sĘt sokkal hatra esenek.
Antinoos pedig es istenközel Eurymakhos IĘ
HĘslĘk vartak meg. legiobbak erenyzeni ketten.
S ime helyökröl Ielkerekedven lelkes Odysseus
Jo ökresze Philötios es kondasa. kimentek
A palotabol együtt; ki utan Odysseus ur is.
23
Es mikor aitonak s tornacnak kivüle voltak.
Nyaias iget kezdven szolita benneket imez:
.Ökresz es te. kanasz. mondhatnek nektek egyet. vagy
Elhallgassam? Igaz. szivem szava szolni parancsol.
Mint lennetek Odysseusnek vedelmire. hogyha
Hirtelen itthon termene es hozna az ur isten?
A hĘslĘkhöz avagy hozza szitnatok-e iobban?
Szoliatok olly igazan mint ottben szivetek erez.¨
Monda pedig neki valaszul erre Philötios ökresz:
.Zeus atya. vaiha betelhetnek ebbeli szerelmem.
Hogy haza iĘne urunk es hozna Ętet az isten.
Mert maid meglatnad. kez es hatalomra mit erek!¨
Igy esdeklett Eumaeos kondas is Odysseus
Gazdanak hazaiötteert az olympi karokhoz.
Vegre hogy elmeiet kitanula mindenikenek.
Szolitotta legott Ęket meg valaszul ismet:
.Ime tehat haza iöttem ezer baiaimnak utana
Husz esztendĘ mulva szülĘIöldemre közetek!
Latom. hazi cseledim közt egyedül ti örültök
Megiöttemnek; egyeb embertĘl uri lakomban
Egy lelektöl sem hallottam utanam esengest.
Nektek azert igazan megmondom. hogy lesz ezentul.
Hogyha megengedi a hĘslĘket törnöm az isten.
MindkettĘtöknek Ieleseget s hazat adandok.
S ioszagot hozzam közel; es mar annak utana
Telemakhos paitasai es io batyiai lesztek.
Hadd mutatok pedig egy nyilvan ielet is. hogy egeszen
Ram ismerietek es elmetek meghigyen: a seb
Regi helyet. mellyet raitam Parnassoson a kan
Eite. vadaszon gyermekivel nemes Autolykosnak.¨
Igy szolvan leIede rongyat a regi biberöl.
Hogy lattak amazok s kivilaglott minden elĘttök.
Sirva Iakadtan ölelgettek nagysagos Odysseust;
Es Ieie es ket vallaban csokdosva köszöntek.
Igy csokolt nekik is Ieiet es kezet elves Odysseus.
Es mar ott zokogokon enyeszett volna le a nap.
Ha nem tiltia Odysseus igy szolitva meg Ęket:
.Felre siralmatokat. nehogy a Ienyes palotabol
Valaki rank iĘven meglassa s hirül tegye ottbenn.
Most egy a masik utan meniünk be. ne összeleg; elsĘ
En. s ti utanam rendre; ielül pedig erre vigyazzunk.
Maid a többi derek hĘslĘk. kik hazamat elik.
Nem hagyiak nekem adni sem a tegzet sem az iiat:
Amde te. io kondas Eumaeos. hozdsza keresztül
Fegyverem a palotan. es add kezeimbe; parancsold
Aztan szolgaloinknak. hadd csukianak aitot:
Es ha belülröl IerIi nyögest vagy akarmi robait is
Esnek hallaniok. ki ne iĘiön senki közĦlök
A hazbol. hanem üliön veszteg dolgai mellett.
232
Rad pedig azt bizom. io ökresz. zard be az udvar
Varkapuiat kulcscsal. s reteszet szorgalmasan üsd ra.¨
Igy szolvan beeredt nepes teremebe Odysseus.
S honnan elĘbb Ielkelt ismet szekere leült volt.
Maid szolgai osontanak be utana egyenkent.
S im az ivet mar Eurymakhos kezele vala. össze
Vissza melengetven a tüznek langiain: amde
Igy se bira Ielhuzni. habar a lelke nyögött is;
Es sohaitva nagyot szavait Ielemelve beszelett:
.Hah Ieleim. busulok magamon s mindnyaiatok Ħgyen!
Engem nem bant annyira nasz. noha Iailalom ezt is;
Mert van egyeb sok akhiv nember valamint Ithakanak
Habkörzött szigeten. ugy mas orszagban akarhol:
De ha levente OdysseustĘl olly messzire iarunk
Mar mi erĘben. hogy kezivet senki se biria;
Ez mar meg az utokor elĘtt is szörnyü gyalazat!¨
Eupithes Iia Antinoos szolt erre azonban:
.Nem lesz ugy. Eurymakhos; hisz elegge tudva elĘtted!
De ma az istennek szent ünnepe tartatik a nep
Közt: ki Iog itt iveket Ieszegetni? Tegyetek azert le
Bekevel ma; tizenket Ieiszenk helybe maradhat
Elrendezve: mivel nem gondolok ollyan Odysseus
Hazanal iarot. ki az ercet elorzani Iogna.
Hadd szolgalion azert a poharnok serlegeinkbe.
Hogy szent aldmasok közben tegyük el ma az iiat.
Reggel azonban ebedre Melantheus kecskebacsoval
Zsiros ioszagot haitassatok ola iavabol;
Hogy kezives Apollonnak szent combokat advan
Aldozatul. probalkozzunk s beIeiezzük a versenyt.¨
Monda Antinoos; tettszett baitarsinak a szo.
Hat kezeikre vizet töltenek hirnökök. aztan
Kancsokat koszoruzanak szinborral az iIiak.
Maid elzsengezven soraikban szetpoharaztak.
Hogy pedig aldmasoztanak es mig akartak ivanak.
Monda közepre nekik Iortelyban gazdag Odysseus:
.Halliunk szot tĘlem. nagymeltosagu kiralyne
HĘsei. hadd mondom ki elĘttetek a mi szümön van!
Eurymakhost pedig es istenközel Antinoos hĘst
Kerem elĘször is. a ki legitt olly helyre beszelett.
Felre az iiial most; hagyiatok az egi karokra.
Kik holnap diadalt adnak. kinek isten akaria:
De engedietek nekem at e horgas ivet. hadd
MerkĘzöm veletek meg erĘre; ha vaiion az izmok
Ollyak-e hailekony tetemimben mint azelĘtt. vagy
Elpusztitva kalandoktol es tapla szükeben.¨
Igy szolott. Amazok valamennyen szörnyü haragra
Lobbantak. IelhĘzve. netan megvonia az ivet.
S Antinoos Ielpattanvan hurogatta le Ętet:
.Hah vendegek legnyomorubbika. morzsa eszed sincs!
233
Hat nem eleg hogy együtt beken lakomazhatol a mi
FĘ urasaginkkal? mi rövidseged van? avagy nem
Hallasz-e minden szot es ertekezeseket. a mit
Kivüled egy iöveveny es koldus IerIiu sem hall?
De igen. a mezedes bor bomlaszta meg; a melly
Masnak is art. ki Ialankul s nem modiaval üriti.
Bor rontotta meg Eurytion deli kentaurost is
Fenyes hazaban leleknagy Pirithoosnak.
A Lapithaknal iartakor. ė. megverve bor altal.
Pirithoosnal nagy gonoszat tett mamora közben;
Mellyre az emberek elbusultanak. es Ielugralvan
Ültökböl kiIele hurcoltak. mind Iüleit mind
Orrat elvagdaltan: imez pedig. a borelazott.
Ön karan szekerezve lakolt a balgatag eszert:
Ekkor az emberek es kentaurosok összecsapanak.
ė legelĘre Iizetven meg borozasai arat.
Igy neked is nagy bait ioslok. ha talan ezen iiat
Felvonod: a mi kegyelmünket soha ennek utana
Nem kapod el többe. de azonnal barna haiora
Vetve kiraly Ekhetoshoz. minden Iöldi halandok
Atkahoz vitetünk; hol meg nem vallod. Igy ali hat
Csendesen. es iIiabbakkal Ieltenni ne probali.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Antinoos. sem igazsagos megszegni sem illĘ
Kedvet vendegnek. ki beszallott Telemakhoshoz.
S gondolod. a iambor. ha Odysseus horgas ivenek
Embere lesz. valamint ereieben bizik is. engem
Mindiart egyszeriben haza visz. s Ielesegeül elvesz?
Mar ennyit maga is nehezen Iorgathat eszeben.
Senki azert szivet bunak adva ne üliön ez uri
Haz lakomaianal; mert nem lesz semmi belĘle!¨
Mond neki erre viszont Polybos Iia Eurymakhos hĘs:
.Ikarios lanya. szellemdus Penelopeia.
Nem hiszszük. s nem is ildomos az. hogy teged ez ember
Elvegyen; amde iieszt a IerIii s nemberi mende
Monda. nehogy meg egy rosz akhiv hirdesse IelĘlünk:
.Vaimi derek Ierinek Ieleseget vaimi csekely nep
HĘsöli. melly iiat sem idĘz Ielidegzeni. mignem
Nemi kalandor iött. egy koldus ember; ez aztan
Könnyen Ieltekere. s a celvason atlöve azzal.`
Igy szolnanak azok; mi gyalazat lenne minekünk.¨
Mond neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Eurymakhos. lehetetlenseg io hirü nevĦnek
Lenni az ollyannak. ki rutul megbecstelenitve
DĘzsöl egy ur hazan? S mi gyalazat Iekhetik ebben?
Am hiszen e magas es alkalmas termetü vendeg
Nemzetes embernek vereböl eredni dicsekszik!
Engedietek azert a kezivet Ęneki meg. hadd
Lassuk; mert en megmondom. mi valoban ugy is lesz:
234
Hogyha birand vele es dicset ad neki tegzes Apollon.
En kacaganyt s köntöst adatok ra testi ruhaul.
Annak utana pedig kelevezt kutya s emberek ellen.
KetelĦ kardot. valamint labara sarukat;
Vegre meg elküldöm hova Ęt esze es szive huzza.¨
Telemakhos nemes iIiu pedig szolt modosan erre:
.Edes anyam. az ivet nalamnal senki hatalmasb
Itt az akhivokbol elaiandekozni avagy nem.
Kik sziklas Ithakan orszagos nadorok elnek.
Vagy kik mennevelĘ Elis körül a szigetekben.
Engem ugyan nem erĘszakol egy lelek se. ha kedvem
Tartvan altaladom neki e kezivet örökre.
De meni Iel teremedbe szokott munkaidat Ħzni.
A szövetet s guzsalyat; s dolgahoz latni parancsold
NĘidet: a szolas itt minden IerIiu gondia.
Amde kivalt az enyem; mert a lakügy engemet illet.¨
Anyia elamultan tert önnön termibe vissza.
Mert szivere veve szeretett Iia modos igeit.
S hogy körnemberivel nĘk istenneie lakaba
Ert. addig sirata Ieriet. a kedves Odysseust.
Mignem Athena szelid almot hullaita szemere.
Vette azonban ügyes kondas Eumaeos az iiat.
S vitte; hanem Ielzudult ra valamennyi levente;
Es tamadta meg Ęt egyik a tulbüszke csapatbol:
.Hat hova hurcolod azt a kezivet. oh Iene kondas?
DĘre. tudom disznoidnal a pusztai csardan
Ön hizlalt ebeid Iognak megIalni. ha nekünk
Tegzes Apollon s mennynek egyeb halhatlana kedvez!¨
Szoltanak. Ez nyomban leteve a kezivet. annyi
Udvari embernek megiiedven dorga szavatol.
Telemakhos nemes iIiu pedig Ienyegette amonnan:
.Apiok. odebb az ivet; nem io hallgatnod akarkit;
Hogy bator Iiatalb. parlagra ne Ħzzelek agyba
FĘbe dobalva kövekkel. erĘsb karaimra tenalad.
Barcsak az udvari hĘslĘknel is elennyire volnek
Mind kezemet derekabb. mind ütközetekhez erĘmet!
Mert tudom. a hazbol valakit keserĦn igazitnek
Egyszeriben ki; mivel mar mind armanyok utan van.¨
Igy szolott. Edest nevetett a nyalka legenyseg
Raita. s ezül kikiek lelohaszta Telemakhosra
Forrt haragat. Kondas most altalvitte az iiat.
S altalszolgala nagysagos Odysseus urnak;
Maid kihivan megszolita Euryklea daikat:
.Telemakhos küldött. Euryklea daika. okos hölgy.
Zardsza be egyszeriben szorgalmasan a teremaitot!
Es ha belülröl IerIi nyögest vagy akarmi robait is
Esnek hallanotok. ki ne iĘiön senki közĦlök
A hazbol. hanem üliön veszteg dolgai mellett.¨
Monda. Szarnytalanok maradanak az asszony igei.
235
S a terem aitoiat szorgalmasan elreteszelte.
Titkon osontvan most ki Philötios a palotabol.
Ez meg az udvar nagy kapuiat zarolta be kivül.
Ott Ieküdött a csarnok alatt egy evicke haionak
Byblos tarcsa. köte meg az aitot vele. s beszökkent;
S honnan elĘbb Ielkelt. ismet szekere leülven
Terves Odysseust nezte. Ki most az ivet kezele mar.
Mindenüve Iorgatva. kisertve iminnen amonnan.
Nem roncsolta-e meg szaruit tovaletiben a szu.
S szomszedara tekintve beszelett egy deli hĘslĘ:
.Lah. mi Ielette igen betanult armanyos egy iiasz!
Vagy hazanal is hever illyen. vagy pedig ennek
Venni sovar masat! Ime mint Iorgatia kezeben.
Minden csiniait ellesven. a Iurcsa kalandor!¨
Szola rea mas a hĘslĘk tulbüszke hadabol:
.Bar ollyan sikeret elvezze vitainak. a mint
Ezt a kezivet Iel Iogia idegzeni köztünk!¨
Szoltanak a hĘslĘk. Hanem elves Odysseus egyben.
A mint a nagy ivet kezein mercelte s körösleg
Nezegete; mint dal s lantertĘ IerIiu könnyen
Vonia Iel uidon Iorgatyuian a hurokat. itt is
Ott is megkötven a sodrott iuhbelet: epen
Olly hanyagul ranta Iel Odysseus a nehez iiat.
Aztan iobbiaval kiserte szalas idegiet;
Melly gyönyörĦen zendült el. mint Iecskei szozat.
A hĘslĘk szive megdermedt buiaban; egeszen
Elhalavanyultak: megdördült a csudatekony
Zeus; mire Ielvidult nagysagos bainok Odysseus.
Hogy szamara Kronos Ielseges magva csudat tett.
Most Ielvette legott a gyors nyilat. a ki mezitlen
Fekvek neki az asztalon. öblös tegze viselven
Többieit. miket a hĘslĘk nyomon erzeni Iogtak:
Eztet az ii kariara teven huza nyilvasat es hurt
Szeke Ielett helyt ülve: s midĘn celoz vala szemközt.
LĘtt azutan. El sem vetette soraban az elsĘ
S többi kitett Ieiszet. hanem atIuta mindenikeben
A rezterhes nyil; es szolott Telemakhoshoz:
.Telemakhos. nem csuIolt meg hazadban idĘzĘ
Vendeged; sem iranyom vetve. sem ivetek engem
El nem Iarasztott. s meg Iolyvast epek ez izmok;
Nem. mint a hĘslĘk igenis legyalazni szeretnek!
Most mar int az idĘ. vacsorat keszitni vilagnal
Meg a hĘslĘknek. kesĘbb pedig enekek es lant
Elveit adni. mivel lakomanak ez a koronaia!¨
Szolvan inte szemöldökivel; mire bainok Odysseus
Kedves gyermeke Telemakhos Ielövezte az eles
Kardot. s megragada dardaiat; es közelebe
Allott szekenek. Iegyverzett langszinü rezzel.
236
HUSZONKETTėDIK ÉNEK.
Haza duloit egyĦl egyig elvesztette Odysseus.
Erre kibontakozott rongyabol terves Odysseus.
S a küszöbön termett keziiasan es lövedekkel
Terhes puzdraval; s kiszilalvan labi elebe
A szarnyas nyilakat szolott a nyalka sereghez:
.E veszedelmes baiverseny be volna Ieiezve.
Most pedig egy mas celba. hova ember soha sem lĘtt.
Hadd lassuk betalalhatok-e; kedvezzen Apollon!¨
Szolvan a keserĦ nyilat Antinoosnak iranyza.
ė epen poharat keszült emelinteni. a szep
Ket Iülüt es aranyat; mar ott Iorgatta kezevel.
Hogy kiüriti borat. miutan megöletni koransem
Volt esze agaban. Ki remelne. hogy lakomazo
FerIi seregben. egy annyi között. ha különben erĘs is.
Szörnyü halalt es borzaszto veszedelmet okozzon?
ėt egyenest torkon sebhette Odysseus iia;
Gyönge nyakanak tulsoian szaladott ki az erc hegy.
Felre hanyatlott. es kiesett egyszerre kezeböl
A serleg; mindiart ver vastag sipia tolult ki
Orran. hirtelenĦl elrugta magatol az asztalt
Labaival s levere padolatra IölĦle az etket;
Megrondula kenyer es hus. Felzugtanak erre
A dalias hĘslĘk. latvan baitarsok elestet;
Es Ielugralvan ültökböl mind szerteIutottak
A palotaban. mindenüve kapkodva Ialakhoz;
De nem volt sehol is sem ohaitott darda. sem egy paizs.
Es haragos szoval riadoztak Odysseus urra:
.Vendeg. rosszul lĘsz embert; ugyan ennek utana
Nem lesz versenyed; im. most mar kesz szörnyü halalod!
Ollyan IerIiut öltel meg. ki egesz Ithakanak
IIiai közt legiobb; itt esz meg tegedet a sas!¨
Igy szolott kiki: mert szandektalan emberölĘnek
Gondoltak. botorak. Iel nem Ioghatva eszökkel.
Hogy valamennyeken ott csügg mar a gyaszos enyeszet.
S vagva komor szemivel tamadta meg Ęket Odysseus:
.Hah ebek. azt gondoltatok. soha sem iövök en meg
Troia alol. hogy Ieldultatok hazamat. aztan
Szolgaloimat elhaltatok erĘszakos uton;
En elven. Ielesegemnek hĘslĘi valatok.
Istent sem Ielven a mennyei szekeken immar.
Emberi bosszutol sem tartvan eletetekben!
Most összes titeket meglelt a gyaszos enyeszet!¨
Szolt vala; mind sapadt remĦlet szallta meg Ęket.
S tetova kapkodtak. ki hova es merre szaladion.
237
Csak maga Eurymakhos szolott neki erre viszontag:
.Mar ha Odysseus tersz igazan Ithakaba. helyeslem
A te beszededet; olly sok rosznak vegire iartak
Mind uri hazadnal az akhivok mind pedig ottkint.
De ki ezeknek mestere volt. mar Iekszik eleitve.
Antinoos. ki megindita e dolgokat elsĘ.
Naszra nem annyira vagyakozo es hölgybe szerelmes.
Mintsem egyeb tervvel. mit azonba nem engede isten:
Hogy mivelt Ithakanak eĘ orszaglana hellen
Nepe Ielett. Iiadat pedig armanykodva megölne.
Hat miutan Ę erdemekent leteritve. kegyelmezz
Nepednek! Mi pedig. mi kiengesztelni az orszag
Szine elĘtt. minden hazadban elettet elittat
Husz ökör araval teritünk vissza Ieienkent.
Es rezet es aranyat Iizetendünk. mignem egeszen
Megnyugszik szived. Addig ugyan haragudni iogod van.¨
Vagva meg ezt szemivel valta Iel eszelyes Odysseus:
.Eurymakhos. ha örökseget kiki mind nekem adna.
A mie most vagyon es mashonnan is adna reaia.
Ugy sem szüntetnem kezemet ma az emberölestöl.
Mig az egesz bünert seregestül meg nem adoztok.
Am valaszszatok a kettĘben. megverekedni
Avvagy Iutni. hahogy szabadulas varna reatok.
En pedig egy lelket se hiszek menekülni halaltol.¨
Szolt; el lettek azoknak szivei s terdei halva.
Kik közt Eurymakhos szavait Ielemelve beszelt mar:
.Oh Ieleim. kezeit többe a mint van. ez ember
Meg nem Iogia. hanem miutan tegzet kapa s iiat.
A teremaitotol addig lĘ. mig le nem öldös
Bennünket seregestül. Azert nosza raita. leventak.
Kardot rantsatok. es Iogiatok el asztalitokkal
Meghalato nyilait! Tartsunk tömegestül erĘsen
Ellene. hogyha küszöb s aitotol Ielre taszitvan
A varosba osontani s larmat ütni lehetne!
Akkor aligha utoszor nem lĘtt volna ez ember!¨
Ezt harsogta utan. rez es mindket Ielül eles
Kardot rantva. dühös riadallal Odysseus ellen
Ugrott volt. Hanem egyszersmind nagysagos Odysseus
Elröppentve nyilat. vele mellbe talalta csecsenel.
Es maiaban akaszta Iel. Padolatra vetette
Eurymakhos kardiat. szedülten tantorodott le
Asztala mellül; az eteleket mind Iöldre sodorta
Gömbölü kelyhestül. Homlokkal ütötte kinaban
A Iöldet. mindket labaval rugva csörömpölt
Troniaval: mig eii setet barnula szemere.
Most pedig Amphinomos rontott nagysagos Odysseus
Urra kivont karddal. ha talan sikerülne maganak
ėt eltolni az aitobol: megelĘzte azonban
A deli Telemakhos. hatulrol vallközepebe
238
Suitva az erc kelevezt. es mellen verve keresztül.
Az lezuhant s a Iöldet egesz homlokkal ütötte.
Telemakhos pedig eltagult vala. Amphinomosban
Hagyva nyulank gerelyet: mert Ielt. netalan az akhivok
Egyike Iegyverrel huzakodtakor ellene szökven
Kardosan. altalverie avagy sebtebe levagia.
Es szaladott; es egyszeriben kegyes atyiahoz erven.
Hogy közelebe iutott szavait Ielemelve beszelett:
.Edes atyam. maid mar ket dardat s paizst hozok. aztan
Egy rezezett sisakot. ki halantekodra Ielillik;
De magam is Iegyverkezem. a kondasnak. ökresznek
Szinte hozok; mert Iegyverben hadakozni tanacsosb.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Fuss hamar. es hozz. mig nyilaink ostromlani vannak;
Nehogy az aitobol magamat megtolianak engem.¨
Szolott. Telemakhos hailott nemzĘie szavara.
Es a tarba Iutott. hol ama hadi Iegyverek alltak.
Itt negy paizst valaszta ki. nyolc dardakat ezekhez.
Negy rezezett sisakot. lobogot teteiebe sörenynyel;
Es szaladott s haladektalanul nemes atyiahoz ere.
Önmaga ölte Iel testere az ercet elĘször.
Aztan a szolgak buvanak Iegyvereikbe.
Es közepekbe vevek dalias terügazdag Odysseust.
A ki mig a küszöbön tartott vala neki nyilaban.
Addig egyenkent szüntelenül lĘdözte a hĘslĘk
Dandarat: kik is egymason dĘlöngtenek össze.
De miutan kiIogyott az iranyzo gazda belĘlök.
Kezivet roppant palotaianak küszöbenel
Megtamaszta a tündöklĘ hazIalazathoz;
Ekkor beIedeze vallat negyretü paizszsal.
Maid dalias IĘiere sörenyes io sisakot tett
Illemesen. mellynek rettentĘn lenge tareia;
S megragada a ket izmos. rezezett nyelü dardat.
Nemi vakaito volt a roppant hazIalazatban.
S Ient az emelt varpadlason szolgala kilatas
A szurdokra be. iol eldeszkaztatva belülröl:
Erre vigyazni hagya kondasat terves Odysseus.
Melleie allitvan; mivel a kiut egyedül ez volt.
Szolitotta pedig tarsit Iel hĘs Agelaos:
.Oh Ieleim. nem megy valamellyitek ott a vakaiton
Fel. s szol a nepnek. ha ezennel larma lehetne?
Akkor aligha utoszor nem lĘtt volna ez ember!¨.
Szola Melantheus kecskebacso neki erre viszontag:
.Nincs mod benne. dicsĘ Agelaos! mert igen elzart
A csinos utcaito. szoros a szurdoktorok; itt egy
Izmos IerIiu bennünket mind gatlani kepes.
De vari. hadd hozok a tarhazbol Iegyvereket le
Szamaitokra. mivel gondolnam ebbe tepertek
Es nem masba. Odysseus es Iia a hadi Iegyvert.¨
239
Szolva Melantheus kecskebacso Ielmene Odysseus
Ur Iegyvertaraba legott a hazi nyilason:
Es valasztva tizenket dardat. vertet is annyit.
Annyi rezes sisakot. lobogot teteiebe sörenynyel.
Visszainalt. s a hĘslĘknek hamar atada mindent.
Itt el lettek Odysseusnek szive s terdei halva.
A mint Iegyverben lata vala es kezeikben
Hosszu dardakat villongani. A baia meggyült.
S monda legott deli Telemakhosnak röpke szavakkal:
.Telemakhos. nyilvan valamellyik hazi cselednĘ
Szerzi nekünk e bait. avvagy bizonyara Melantheus!¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.En vetettem. atyam. es nem mas senki; mierthogy
A Iegyvertarnak becsukatlan hagytam utanam
MĦremek aitoiat. s amazoknak keme szemes volt.
Meni. ügyes Eumaeos. zard el hamar a teremaitot.
S nezz körül. asszony-e az ki velünk ezt tenni mereszle.
Vagy DoliosIi Melantheus. mint reszemröl aranyzom.¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
Ime Melantheus kecskebacso Ielrandula ismet
Fenyes Iegyverekert. Seitven Eumaeos. azonnal
Szolitotta meg a közel allo bainok Odysseust:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
A bizonyos rosz IerIi. kirĘl az iment gyanakodtunk.
Ismet Ielmegyen a tarhazba: de monddsza ki nyiltan.
Meggyilkoliam-e Ęt. ha birandok vele különben.
Vagy pedig elhozzam hozzad ide. hogy megadozzon
Sok büneert. mellynek hazadnal vegire iara.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Maid en s Telemakhos Ieltartoztatiuk az iIiu
HĘslĘket belül. ambator bĘszültek; azonban
Labait es kezeit hatulIorgatva ti ketten
Vessetek tarhazba. kötözzetek hatula deszkat;
Es lancnal Iogvast. mellyet hozzaia csatoltok.
Huzzatok Iel az oszlopon ötet. egesz a gerendak
Mennyezeteig; hogy kinlodiek elve sokaig.¨
Szola. Igen hallgattak azok ra. s szoIogadolag
Mentenek a tarhazba; nem is seitette Melantheus.
Mert a hatterben dardakat valogatott volt.
Ket oldalrol az aitoIelnel vartak utana.
A mint a küszöbön kiosontott volna Melantheus.
Jobb keziben gyönyörĦ sisakot hozvaia. balaban
Szeles öreg paizsot. rongaltat szürke penesztöl;
Mellyet Laertes maga hordott iIiu koraban.
Most pedig ott Ieküdött mar sziivarrasait oldva:
Raia rohanvan megragadak azok. es betepertek
Üstökinel Iogvast. s legyürek a Iöldre veszeklĘt.
S labait es kezeit Iaidalmasan összekötözven.
HatraIeszitek iol. valamint lelkekre parancsolt
240
Nagysagos Laertiades. terügazdag Odysseus:
Es lancnal Iogvast. mellyet hozzaia csatoltak.
Felhuztak magas oszlopon Ętet. egesz a gerendak
Mennyezeteig; hol gunyolta kanasz Eumaeos:
.Most csak modtalanul puha agyon Iekve virasztod
Mar at. draga Melantheus. mint szükseges. az eiet!
Fel se kelend hired nelkül a szephaiu reggel
Okeanos hullamaibol. mikor a deli hĘslĘk
Konyhaiara köver kecskeket haitanod illik!¨
Igy hagyatott az Ielpeckelve vilagi kinokra
Ketteiök ellenben Iegyvert öltözve. bezarvan
A ragyogo aitot. leeredt nagysagos urahoz.
Igy allottak erĘt lelekzĘn. Ęk ugyan a haz
Szep küszöben negyen. mig ama delik es sokak ottben.
Elközelitett most Zeus lanya. hatalmas Athene.
Mentor kepeben mind szozat mind pedig arcra:
Kit szemlelve örült es szolitott meg Odysseus:
.Mentor. menteni iĘi. es iusson eszedbe baratod.
A ki veled iot tettem elĘbb; es korIelem is vagy!¨
Szolott. nepzavaro Pallasnak itelve magaban.
MasIelül a hĘslĘk Ienyegetven tiltakozanak.
S tamadt raia Damastorides Agelaos elĘször:
.Mentor. ra ne vegyen csabitekaval Odysseus.
Küzdeni a hĘslĘk ellen. s mellette csatazni!
Mert elvegre is ugy hiszem eldĦlĘnek ezen bait:
Ha ezeket megölĘk. az atyat es a Iiut. akkor
Rad kerülend a sor meghalni. mierthogy a haznal
Illyeneket Iorralsz; igenis. te Ieieddel adozol!
Es miutan hodolt erc Iegyvereinknek erĘtök.
Birtokidat. mellyek hazadban s kivüle vannak.
Összevegyitiük Odysseuseival; es Ithakaban
Sem Iiaid sem lanyaidat nem hagyiuk ezentul
Eletben. s kedves nĘdet tarsalgani velünk.¨
Szolott. Meg iobban Ielgyula ezekre Athene.
Es haragos szoval Iakadott ki Odysseus ellen:
.Nincs az elĘbbeni szellemed. es nem ama deli bainok
Vagy te. Odysseus. mar. ki kilenc esztendeig alltal
Joatyu. hokebelĦ Heleneert Troia hadaval
Szemben. elöldösven seregeböl szamtalan embert!
A te tanacsiddal Priamosnak varosa megdĘlt.
Hogyhogy most. miutan lakod es iavaidba menekszel.
Gyavulsz meg szemközt a hĘslĘk nyalka hadaval?
Jersze baratom. ier mellem. hogy lassad ezentul.
S megtudd. Alkimides Mentor mint szokta letenni
Elleneiddel szemközt a halanak adoiat!¨
Szolt. Hanem elvalo diadalt nem adott vala meglen.
Amde vitezseget s ereiet kiserteni vagyott
Mind nagysagos Odysseusnek. mind draga Iianak.
Önmaga ellenben Ielszallvan Iecske alakban
24
A Ienyes palota kormos szelemenie Iöle ült.
Tarsit azonba tüzelte Damastorides Agelaos.
Eurynomos. nemes Amphimedon. Demoptolemos hĘs.
Büszke Polyktorides Pisandros. meg Polybos: kik
A hĘslĘk közt legderekabbak voltak erĘben.
Kik meg eltenek es eletre halalra tusaztak.
Többit eloltvan a keziv es sĦrü lövesek.
Szolitotta tehat Agelaos mindezeket Iel:
.Oh Ieleim. kezeit maid csak megIogia ez ember!
Ime. Mentor üres szokkal taplalva elillant.
S Ęk a haz küszöben egyedül magaikra maradtak.
Hat egyszerre ne mind lĘiön hosszunyelü dardat;
Csak hatotok vessen legelĘször. hogyha az isten
ėt leteriteni engedne s dicset adna Ielette!
Mert a többi sebai. mihelyest leteritve Odysseus!¨
Igy szolott. Amazok mindnyaian lĘttek esennen
A mint hagyta; de mind hiusita kekszem Athene:
Mert kinek a roppant uri haz aitoragaszaba
Szallt dardaia. kie a zart aitoba Iurodott
Rezterhelve. kie pedig a Ialazatba csörömpölt.
A mint elkerülek a hĘslĘk dardalöveset.
Mond Ielemelve szavat emezekhez bainok Odysseus:
.Oh Ieleim. most mar raitunk vagyon. ugy hiszem. a sor.
A dalias hĘslĘk seregere iranyzani. a kik
Mult büneikhez meg le akarnak apritani minket!¨
Monda. KilĘttek mind szemközt celozva az eles
Dardakat: Demoptolemost nagysagos Odysseus.
Euryadest deli Telemakhos. Elatost Eumaeos
Kondas. Pisandrost pedig eldöntötte az ökresz;
Kik valamennye hanyatt homlok dölt a padolatra.
A hĘslĘk most mar mind a hazzugba vonulvan.
ėk dardaikat a holtakra rohanva kiszedtek.
EllĘttek azutan eles dardaikat ismet
A hĘslĘk; de nagyat hiusita kekszem Athene:
Mert kinek a roppant uri haz aitoragaszaba
Szallt keleveze. kie a zart aitoba Iurodott
Rezterhelve. kie pedig a Ialazatba csörömpölt.
Amphimedon deli Telemakhost maga erte csupan meg
KezIeien. ercevel veknyan karcolva Iel a bĘrt;
Ktesippos pedig Eumaeost paizsan Iölül ere
Vallba zsurolva. de atszallvan vasa Iöldre lezörrent.
Erre megint bainok. tervekben gazdag Odysseus
Partia röpitett a hĘslĘkre hegyesvasu dardat:
Es maga Eurydamast halata dulvari Odysseus.
Amphimedont Iia Telemakhos. Polybost Eumaeos.
Ktesippost pedig a io ökresz verte keresztül
Mellen. es Ielemelve szavat dicsekedve beszelett:
.Oh Polythersides. gunyoknak mestere. többe
Nagy szavakat ne beszeli örömest. de az egi karokra
242
Hagyiad az illyeneket. kik nalad iobbak ezerszer!
Ezt neked a labert. mit vendegsegül Odysseus
Urnak adal. mikor önhazaban koldula tĘled.¨
Szolt a pörge tulokcsordak ökresze. Azonban
Bainok Odysseus szemben ütötte Damastoridest le;
Telemakhos meg Euenorides Leokritos ellen
Dobta vasat. es hasközepen atverte az embert;
A ki lehullt s a Iöldet egesz homlokkal ütötte.
Ekkoron emberölĘ aegist emelinte Athena
A szelemen magasan: sziveik leverettek azoknak.
S a hazban Iel ala riadoztak. mint szilai ökrök.
Mellyeket ösztönözĘ bögölyök bolygatnak ama hev
Nyar ideien. mikor a Ienyes nap hosszura teried.
Ellenben emezek. mint orrok es hegyoromrol
Mas madarakra leszallt. körmökkel Iegyveres ölyvek;
Mig amazok Iöldröl Iellegbe iiednek elĘttök.
Addig ezek gyilkolva utanok rontanak. es nincs
Semmi erĘ s menedek; örvend pedig a madaraszat
SzemlelĘie: ugy Ħztek Ęk a hazban ala Iel
A deli hĘslĘket; kik IĘbe veretve cudar iait
Hallattak. Verben Iürdött az egesz szobapadlat.
Terdihez esven itt Leodes Odysseus urnak.
Atkarola azokat s könyörög vala röpke szavakkal:
.Irgalom es kegyelem. terden könyöröglek. Odysseus!
En soha sem tettem vagy szoltam az udvari nĘkböl
Senkinek illetlent. sĘt mast is tiltani szoktam
A deli hĘslĘk közt. ki hasonlo dolgokat Ħzött;
Jai. de nem adtak helyt IeddĘ szavaimnak. azert im
Rettenetes bosszut vontak Ieieikre magoknak!
En pedig. a latnok tarsim közt. s büntelen ember.
Hullok el! Ennyire nincs iotetert hala korunkban!¨
Vagva komor szemmel monda neki terves Odysseus:
.Am ha te hazamnal a hĘslĘk latnoka voltal.
Gyakran kelle imadkoznod buzgalmasan e helyt.
Essem el a vagyott hazauttol örökre s kövessen
Teged az en hölgyem. s legyen otthon gyermekek anyia.
Nincs mod benne azert elvinned szörnyü halalod!¨
Imigy szolva kapa izmos iobbiaval az ottan
FekvĘ kardot. mellyet elĘbb Agelaos elesven
Eitett Iöldre. s közep nyakban vaga vele Ętet.
Es meg szolonak gördült Ieie a hazporba.
Terpiades dalnok menekült a szörnyü halaltol.
Phemios. a hĘslĘk akaratlan lantosa eddig.
ė keziben harsany lanttal közelebe huzodott
Volt az oraitonak. ket reszre tünĘdve magaban:
Vagy kiszivarogvan palotabol az udvari Zeusnek
Szent oltarahoz Iolyamodni. hol annyi ökörcomb
Egett el Laertes öreg meg Odysseus altal;
Vagy pedig irgalomert könyörögven terdihez esni.
243
TĦnĘdesei közt legcelszerüebbnek itelte.
LaertesIi Odysseusnek hahogy illeti terdet.
Hat sima lantiat borkupa es az ezüstszegü tronnak
Közte leteven a haznak Iöldere közepen.
Meltosagos Odysseushez Iuta. s altalölelven
Terdeit esdeklett vala hozza röpke szavakban:
.Irgalom es kegyelem. terden könyöröglek. Odysseus!
Megbannad magad is kesĘbben. hogyha megölnel
Dalnokot. eneklĘt a mennyei s Iöldi valoknak.
Entudomanyu vagyok. s e minden hangokat isten
Adta belem! En meg tudnalak zengeni teged
Istenemül; ne siess elvagasara nyakamnak!
Telemakhos kedves Iiad is megmondia IelĘlem.
Mert nem akarva hivalkodtam hazadba. nem arert
Enekelek az akhiv hĘslĘk lakomaiban; amde
ėk haitottanak a többek s derekabbak erĘvel!¨
Szolott. Telemakhos. miutan hallotta beszedet.
Egyszeriben megszolita közeleben az atyiat:
.Hagyd el. atyam. ezt meg ne sebezd. Ę büntelen ember.
Mint hirnök Medon is legyen szabad. a ki lakunkban
Szüntelenül követett gondiaval gyermeket engem;
Hogyha Philötios es Eumaeos meg nem ölek meg.
Vagy te le nem vagtad kezeid dulasai közben.¨
Szolt. Hallotta Medon hirnök. helyes es okos ember;
Mert leterülve Ieküdt egy tronnak alatta. Iödötten
Uinyuzatu csakobĘrrel. rettegve halaltol.
Ekkor elĘbuvott szaporan. leteven hamar a bĘrt.
Es ime Telemakhos dalianak terdihez esve
Atkarola azokat. s könyörög vala szarnyas igekkel:
.Kedvesem. itt vagyok; oh szabadits meg; mondiad atyadnak
Kart ne tegyen bennem rez Iegyvere. a leteritett
HĘslĘ nepre haragiaban; kik is udvara kincset
Feldultak cudarul. nem veven semmibe teged!¨
Szolt mosolyogva legott tervekben gazdag Odysseus:
.Legy bizton. mivel ez megmentett es szabaditott;
Hogy megtudiad utobb magad is. masoknak is elmondd.
Mennyire iobb a io mint a gonosz eletü bere.
Csak ki ezen verengzesbĘl. es ülietek ottkint
Addig az udvarban. te meg itt e nepszerü dalnok.
Mig en a mit kell elvegezem a palotaban.¨
Igy szolott. Ezek a palotabol eltakarodvan
Kivül az udvari Zeus oltara elebe ülenek.
Mindenüve nezven. megölestöl tartva szünetlen.
Erre körülnezett hazaban Odysseus. el-e
Meg valamellyes akhiv. eddig kikerülve halalat.
Es ime mindazokat seregestül verbe porokba
Latta terülve; mikent halakat. miket egszinü tenger
Nedveiböl likacsos haloval partra vetettek
Volt ki halaszaik. es mindnyaian tengeri vizert
244
Tatongvan az aszu homokon szetszorva Ieküsznek.
De az alaragyogo nap eloltia belĘlök az eltet:
Igy szorodtanak a hĘslĘk egymasra halomban.
Szolita most Telemakhost egyszerre Odysseus:
.Telemakhos. nosza hiiad elem Euryklea daikat.
Hadd mondok neki egy ollyan szot. melly szivemen van.¨
Szolott. Telemakhos Iogada kegyes atyia parancsat.
S megdöngetve az aitot mond Euryklea nĘhöz:
.Hallod öreg nember. iövel iziben. a ki az udvar
Szolgaloi Ielett Ęrködni. virasztani szoktal;
Jersze. atyam kivan; valamit Iog közleni veled.¨
Monda. Szarnytalanok maradanak az asszony igei;
S a nepes terem aitoiat kinyitotta legottan.
Es ment. Telemakhos szentseges egyene vezetven.
Ime Odysseust a holtak közepette talalta
Verrel IertĘvel mocskoltan. mint egy oroszlant.
Melly tuloketelröl iön ele a barmos alombol;
El van egesz mellen es arcan ketIelül azva
Undok aludt verrel; borzaszto nezni szemebe:
Igy vala mind kezeit mind labait undok Odysseus.
Annyi halottat s vert latvan Euryklea. marmar
Egre sikoltandott a tenynek nagyszerüsegen;
Amde Odysseus eltilta. noha geriedezett volt.
Es szolitvan meg monda neki szarnyas igekkel:
.Szivben örüli. anyiok; tartsad belül es ne sikolts Iel.
Mert megölött emberIi Ielett örvendeni nem szent.
Isteni gondviseles meg az önbĦn verte meg Ęket.
Mert miutan nem tiszteltek napalatti halandot.
Sem iot sem gonoszat. ki talan hozzaiok akadna.
Ezzel szörnyü csapast vontak Ieieikre magoknak.
Mar te az asszonyokat szamlald el sorral a haznal.
Kik vetektelenek. kik haitnak semmibe minket.¨
Monda nekie hiv Euryklea daika ezekre:
.Gyermekem. en mindent igazan megvallok elĘtted.
Ötven szolgalo nember vagyon összeleg a te
Udvarodon. kiket en oktattam hazi dologra.
Gyapiat gyartani es igazan szolgalni örökke.
CsuIsagokra tizenketten vetemültek ezekböl.
Kik sem Penelopet nem neztek. sem pedig engem.
Telemakhos megnĘtt ugyan immar. amde az udvar
NĘi Ielett nem adott meg neki az anyia hatalmat.
De vari. hadd megyek a pompas Ielhazba. hireddel
A Ielesegedhez. kit egy isten elaltata ottIent.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Hadd alugyek az meg; hanem a haz nĘit eleibem
JĘni parancsold. kik rendetlen dolgokat üztek.¨
Imigy szolta utan az öreg nember nyomon elment.
Hirt teve a nĘknek. s hamar összeseregleni keszte.
Addig Odysseus Telemakhost. kondast meg az ökreszt
245
Szolitvan. monda hozzaiok röpke szavakkal:
.Hordiatok ki a holtakat es haitsatok a nĘket;
Annak utana pedig mossatok az asztalokat meg
Gyer szivacsokkal. s a tronok szepsegit egyenkent.
Ha pedig a palotat elrendeztetek egeszen.
A szolgalokat kivezetven a palotabol.
Közte az elesbolt es pompas udvari Ialnak
Öldössetek meg köszörült Iegyverrel. egesz mig
Mindegyik eltet elIogyatatok s Ęk Aphroditet
ElIeledik. mit ama hĘslĘkkel titkon üzenek.¨
Szolott. A szobanĘk seregestĦl összeiövenek.
Sirvan sirva. sürĦ könnyeknek zaporit öntve.
A holtak tetemit takaritottak ki elĘször.
S a körözött udvar külsĘ tornaciba raktak.
Egymashoz tamaszkodvan: sürgetve parancsolt
Köztök Odysseus. es haitotta erĘvel is Ęket.
Annak utana pedig tisztava mostanak asztalt
Gyer szivacsokkal. s a tronok szepsegit egyenkent.
Telemakhos maid es a kondas es ieles ökresz
SeprĦvel kisikaroltak a mennyezetes haz
Padlatait; mit az asszonyi nep Ielszedve kihordott.
Vegre hogy a palotaban mindent rendbe hozanak.
Itt kivezetven a szolgalo nembereket bolt
Es derekas varIal közt allo terre csoportban.
Egy szurdokba tolak. honnan lehetetlene szökni.
Telemakhos Ielemelve szavat szolt modosan immar:
.Nem Iogom en ezeket vegezni ki tiszta halallal
Semmi esetre az eletböl. kik csuIra tevenek
Engem anyammal együtt. es a hĘslĘkkel aludtak!¨
Igy szolvan magas oszlopnak derekahoz akaszta
Hosszu haiokötelet; körülölte ekkor a bolton.
Jol Ielemelve. mikep a Iöldre ki laba se erien.
Mint szallekony sarga rigok vagy gyava galambok.
Hogyha bokorban lappango hurkokba kerülnek.
Ottan akadnak Iel s szomoru Ieszekre talalnak:
Ugy allt sorban ezek Ieie. mindnyaiok nyaka tĘrbe
Foitodvan. miszerint borzaszto lenne halalok.
Labaik egy kisse rangottak meglen alattok.
Erre Melantheust hoztak mar a pitvaron altal.
Irgalmatlanul elmetszettek a Iülit. orrat;
Es kiszakitva ebek szamara vetek ki hereiet;
Bosszusan elvagtak kezeit meg labait erccel.
Megmosvan azutan kezeit kiki s labait elsĘbb.
Besietenek Odysseushez; s beIeiezve lön a bai.
Szolita Iel azonban az ur Euryklea daikat:
.Hozz nekem. anyiok. hozz baigyogyszer kent s tüzet immar.
A teremet hadd Iüstölöm at; es Penelopenek
Mondd. hogy iĘiön ala maga es körhölgyei vele;
Es rendeli minden szolgalot gyorsan eleibem.¨
246
Monda nekie hiv Euryklea daika viszontag:
.Ugy van. gyermekem. ezt helyesen mondottad; azonban
Vari. hadd hozzak elĘbb köntöst szamodra s palastot.
Illyen rongyokkal ne is alli burkolva hatalmas
Valladat a haznal; mert hisz nem volna becsĦlet!¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.TĦz legyen ennekem a Ienyes palotaban elĘször.¨
Szolott. Nem lehetett Euryklea szoIogadatlan;
Kent hoza neki s tüzet: melylyel nagysagos Odysseus
A pitvart s palotat altalIüstölte tudosan.
Ment ezalatt az öreg nĘ io ura termein altal.
Hirt teve a szolgaloknak. s lesietni noszita.
A kik alaiĘven kezeikben Iaklyavilaggal.
Mind körülaradtak s üdvözlek bainok Odysseust.
Es IĘben vallban csokdosva. kezebe tapadva
Halasan Iogadak. Kiben itt edes siralomvagy
Kelt vala es zokogas; mert iegyzett mindenikere.
247
HUSZONHARMADIK ÉNEK.
Penelope Ieriet elvegre megismeri tisztan.
Eltes anyo ezalatt nagyon örvendezve lihelt Iel
Hirrel az asszonyhoz. hogy kedves io ura megiött.
Terdei reszkettek. bicegett ket laba alatta.
FĘie Ielett allvan meg imigy mondotta le hozza:
.Keli Iel Penelope. en gyöngyöm. hogy szemeiddel
Lassad vegre. mit olly szakadatlan vagygyal ohaitasz;
Itthon Odysseus. es noha kesĘn. vegtire megiött!
A deli hĘslĘket megöle. kik haza köreben
Dultak. emesztettek iavait. törtek Iia ellen.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Kedves daika. megĘritettek az istenek! A kik
DĘreve nyomorithatnak barmillyen eszelyest.
Es botor emberböl iozant alakitani bölcsek;
ėk eszevesztettek. ki maiglan helyre beszeltel.
Mert gunyolsz engem szomoru Iaidalmakon egĘt
Felre beszediddel. s kellett Ielverned az edes
Alombol. melly pillait szemeimnek igaza?
Mert illy iol soha meg nem aludtam. m`ota Odysseus
Elment a gonosz (es ki se mondhatom) Ilion ellen.
Teri be azert innen s tavozzal vissza körödbe:
Mert ha ezen szoval körnembereimböl akarki
Mas közelitene es verne el tĘlem az almot.
En csakugyan szigorun utasitnam vissza elĘlem
ėt a hazba; neked venseged ezernyi szerencsed.¨
Szolott nekie hiv Euryklea daika viszontag:
.Nem gunyollak. oh kedves gyermek. de bizonyomra
Itthon Odysseus. es a mint mondottam. elevan;
A bizonyos iöveveny. kit mind bantottanak ottlent!
Telemakhos haza erkezetet iol tudta. de edes
Atyia tanacsabol okosan titkolta sziveben.
Mignem ama tulbüszke Iaion vegtere boszut allt.¨
Szolt. Megörült a hölgy. s leteremven a nyoszolyarol
Atkarola öreget. es könycsepet eite szemeböl;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Nos szeretett daikam. legy hat Ęszinte irantam;
Ha igazan itthon s a mint mondottad ele Ę.
Hogy vethette kezet a szemtelen iIiu seregre.
Egymaga a nalunk veszteglĘ annyi sokakra?¨
Szolt neki erre megint Euryklea daika viszontag:
.Nem lattam. nem hallottam. csakhogy megölöttek
Jai szavait seitem; mert bent a gondosan epült
Hazban ülenk zavarodva. be leven csukva az aito:
Mignem Telemakhos kedves Iiad a palotabol
248
Ertem iött. ura atyiatol küldetve utanam.
A megölötteknek közepette talaltam Odysseust
Allva. kik a roppant haznak Iöldere teritve
Egymason nyuitoztak! Örültel volna. ha lattad
A ver s IertĘvel Iestettet. mint egy oroszlant!
Mostan ezek mar mind kivül a pitvarba helyezvek
Egy csapaton; Ieried meg a hazat Iüstöli kennel.
Nagy tüzet elesztven. es engem külde utanad.
Jersze azert le velem. hogy mindkettĘtök örömnek
Adia szivet. miutan annyit szenvedtetek eddig.
Mar egyszer sikerült hosszu kivanatod: elve
Jött haza Ę. Ienyes hazaban lelt vala teged.
Es a draga Iiat; aztan kik bantani mertek
ėt a hĘslĘkböl. meg. oh megbosszulta dicsĘen!¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Kedves daika. ne add magadat zabolatlan örömnek!
Tudhatod. a haznal mindenki örülve Iogadna
ėt. de kivalt en es Iiam. a kit nekie szĦlek:
Amde valotlansag a mit te beszelesz elĘttem!
A hĘslĘket. igen. valamelly szent isten öle meg.
Nem szenvedve kedelybanto csuIsagikat immar.
Mert miutan nem tiszteltek napalatti halandot.
Sem iot sem gonoszat. ki talan hozzaiok akadna.
Igy buiat lattak büneiknek. Jai de Odysseus
Elvesztette megutiat. es oda Ę is örökre!¨
Szolt neki erre megint Euryklea daika viszontag:
.Eih lanyom. Iogaid rekeszeböl milly ige röppent!
Feriedet. a kandallo mellett veszteg ülĘt. ezt
Mondod. hogy nem iĘ haza? Melly hihetetlen eszed van!
Vari hat. egy bizonyos ielrĘl is szolhatok. a seb
Regi helyeröl. mit vadkonda Ieher Ioga eitett
Raita: mosas közben Iedezem Iel. s hirül akartam
Adni neked. hanem Ę gyorsan betapasztva kezevel
Aikaimat. nem hagyta; mivel iol tudia. hogyan kell.
Jersze ugyan; s ime en magamat kezeidbe aianlom.
Hogy. ha csak amitlak. nyomon irgalmatlanul öli meg.¨
Mond neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Kedves daika. nehez neked altallatnod az aldott
Istensegek örök vegzesit. barmi okos vagy;
De meniünk le Iiamhoz igy is. hadd latom eleitve
A hĘslĘk sereget. es hogy ki tehette le Ęket.¨
Imigy szolva lement teremebĘl. aggodalommal
Telve. ha tavolrol kerdezze-e kedves urat ki.
Vagy csokdossa Ieiet s kezeit megIogva közelröl.
ė. miutan a kĘ küszöbön tulhagva belepett.
Bainok Odysseusnek szemközt települt le az egĘ
TĦz Ienyen. a tulIalnal. Ura egy magas oszlop
Mellett ült lesütött szemmel. varvan. ha szerelmes
Hitvese nem szolitia-e megpillantva szemelyet.
249
De az hallgatag ült; zsibbadsag Iogta szivet el.
Neha merĘn nezven kepebe aranyoza hozza;
Neha nem ismere ra a Ioltos testi ruhatol.
S Telemakhos Ielemelve szavat Iakadott ki s beszelett:
.SzĦlem. kinos anyam. haithatlan szellemü. mert igy
Elhuzakodnod atyamtol. es nem kerdezed inkabb
Melle ülve ki Ęt. s kezdesz szot valtani vele?
Mas Ieleseg csakugyan nem volna türelmes uratol
Igy szetlenni. ki tenger bun es banaton altal
Husz baios evek utan szĦlĘIöldere vetĘdött.
Oh de az a te szived sziklabb a sziklaköveknel!¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Oh Iiam. a szivemet zsibbadsag Iogta el ottben!
Sem nem kerdhetem en. sem szoba nem allhatok ezzel.
Sem nem nezhetek arca köze. Ha azonba valoban
Hitvesem. es igazan itthon van Odysseus. ugy mi
Egymast bĘvebben Iogiuk kitanulni: mierthogy
Olly ieleink vannak. mit nem tud senki kivĦlünk.¨
Igy szolott. Nevetett nagysagos bainok Odysseus.
S monda legott deli Telemakhosnak röpke szavakkal:
.Telemakhos. hagyiad szĦledet. hadd vegyen engem
Kisertetbe; talan iobban kitanulhat idĘvel.
Most. mert ronda vagyok s ezen alias testi ruhaban.
E vegett vet meg s nem bir ismerni el annak.
Am mi tanacskozzunk. hogy ügyünkben iora mehessünk.
Mert ki csak egy IerIit halatott is nemzete közt meg.
A kinek epen nem szamos partvedei vannak.
Fut. tova hagyva rokonsagat es Ęsei Iöldet:
Mi pedig a haza legszinet törlöttük el. elsĘ
IIiait a szellĘs Ithakanak; ezekre Iigyelmezz!¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Lasd ezeket magad. edes atyam; igen. a te tanacsod
Paratlannak mondatik a Iöldön. nem is allia
E reszben veled a versenyt ki. de semmi halando.
Mi szorgalmatosan követendünk. s a mi erĘnktöl
Telhetik. ugy hiszem en. nem lesz kiIogasod az ellen.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Halliad azert. hogy gondolom en legcelszerüebbnek.
Mosdiatok elsĘben. s öltözzetek altal; az udvar
Nemberivel szinten valtassatok izletes öltönyt:
Isteni enekesünk a harsany lanton azonban
Jatszi zeneievel vigsagos tancokat indit;
Hogy naszt gondolion ki zeneiet hallia kivülröl.
Ugy az utas valamint a környekünkbeli szomszed.
Nehogy elĘbb Iusson hire a varosban az iIiu
HĘslĘk vesztenek kezeinktöl. mint kimehettünk
Sok Iaval gazdag külsĘ telekünkre; hol aztan
Meglatiuk. mit adand osztalyul az isteni Ielseg.¨
Igy szolott. Fogadak azok es raalltak örömmel.
250
ElsĘben kiki megmosdott. es ui mezet öltött;
Atöltöztenek a nĘk is; maid isteni dalnok
Lantiahoz nyulvan. ieles ösztönt kelte közöttök
Kellemes enekhez meg az ekes nemzeti tanchoz.
Most az egesz nagy haz rengett környöskörül immar
Labdobogasaitol az enyelgĘ IerIiu s nĘknek.
Mit seiditve beszelt egy nemelly ember az utcan:
.Hah. csakugyan Ierihez ment a sok kerte kiralyne!
Lelketlen. nem akart a haznal varni. mig egyszer.
IIiu menyecskenek valasztott kedvese megiött!¨
Igy szolott nemelly utazo. nem tudva. mi törtent.
Most mar Eurynome saIarne bainok Odysseust
MegIürdette saiat hazanal s kente olaiial.
Es gyönyörĦ köntöst ada ra es draga palastot.
Pallas Athene pedig bait hintven raia nagyobba
Tette s derekebbe meg szemre. s iaccinttal egyenlĘ
Kondor Iürtöt ereszte halantekara Ieieröl.
Mint ha ezüst szobrot Iuttat meg aranynyal az ötvös
FerIiu. kit vagy Hephaestos vagy Pallas Athene
Oktata mĦveszetre. s remek munkakat erenyez:
Ugy hintette kecset ennek vallara. Ieiere.
Es a medencebĘl istenszerü IerIi kilepven.
Honnan elĘbb Ielkelt ismet troniara leült volt
Hölgyevel szemközt. es szolitotta meg eztet:
.Armanyos. konokabb szivet adtak neked olympos
Istensegei sokkal. mint mas nĘi kebelnek!
Mas Ieleseg csakugyan nem volna türelmes uratol
Igy szetlenni. ki tenger bun es banaton altal
Husz baios evek utan szĦlĘIöldere vetĘdött.
Raita tehat. daikam. vess agyat. hadd Iekügyem le
Enmagam is; hiszen ennek acel erzekei vannak!¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Armanyos. nem igen kapok en valamin. le se nezek
Semmit. avagy bamulok; elĘttem kepe azonban.
Ki s mi valal mikor elmentel Troiara haiodon.
Raita tehat. Euryklea. vess neki kellemes agyat.
Kivül az eipalotan. mellyet maga rendeze haidan:
Itt tegyetek nyoszolyat es vessetek agymezet ennek.
BĘröket es kacaganyt. meg csinos lazsnokot advan.¨
Igy szolott kisertve urat. Mire bainok Odysseus
Elbusulva legott Iordult szeplelkü neiehez:
.Oh asszony. mi kedelylazitok a te beszedid!
Hat ki szerezte az en nyoszolyamat mashova? Sokba
Telnek barmi ügyesnek is az. ha csak isteni Ielseg
JĘven könnyeden at nem tette. hova neki tetszett:
ElĘ ember ugyan. bar iIiu lenne. helyeböl
Nem mozdithatna tova egyhamar; olly nagy az agygyal
Mesterkelt iel. mit magam allitek vala. nem mas.
Egy terepely. elĘ. virulekony olaiIa magaslott
25
A varudvarban. vastag mint termetes oszlop:
E körül epitem eitermemet. es beIeieztem
SĦrü kövekbĘl es mennyeztem csinosan ottIent;
Vegre derek aitot idomitva reaia bezartam.
Elvagam azutan teteieben az arnyas olaiIat;
TĘkeiet gyökeretöl Iel meghantva kigyallam
Jol es helyre. szabalyhoz merven. hogy csinos agylab
Lenne; kiIurdaltam mindent soriaba Iuruval.
Innen kezdve csinaltam az agyat. mig beIeieztem.
Feldiszitve aranynyal. ezüst. eleIanttetemekkel;
S biborral ragyogo sziiat huztam vala altal.
Imigy Ieitem meg neked a ielt. Nem tudom. asszony.
Ott van-e meg nyoszolyank. avagy immar mashova tette
Azt egy IerIi. kivagdalvan az olaiIai tuskot.¨
Szolt. A nĘnek most elhaltak terdei s szive
A ieleken. miket olly igazan megIeite Odysseus.
Hat könyhullatvan egyenest Iuta. es körülölte
Ferie nyakan kezeit. s mond csokokat osztva Ieiere:
.Oh ne nehezteli ram. ne. Odysseus; a ki különben
Meghaladad nemedet. de az isten megszomoritott;
A ki sokallta hogy egymasnak közeleben idĘzve
Vigadnok el az iIiut es ernĘk el az agg kort!
Csak ne vegyed tĘlem rosz neven. meg se is iteli.
Hogy mihelyest szemleltelek igy nem örülhete lelkem.
Mindig iiesztettek tudnillik nemi nehezkes
Gondolatok. netalan valamelly külIöldi kalandor
Erkezven megcsalion; mert armanyos az ember!
Am argiv Helene. ki Zeüstöl lata vilagot.
Sem vegyülendett vandorral szerelembe vagy agyba.
Tudva. mikepen utobb is visszaviendik erĘvel
ėt az akhiv tabor Iürtös daliai honaba:
Igy pedig elvetemite Ęt csuIsagra az isten.
Dolganak szomoru veget egyelĘre magaban
Fel nem szamitot; mi keservesen arta nekünk is.
Most. miutan nyoszolyank titkanak pontosan adtad
MegIeiteset. mellyet ugyan nem lata halando
Kivüled es kivülem. s az egy Aktoris. a kit atyamek
KörnĘĦl adtak velem orszagodba iövĘvel.
A ki remek benyilonk aitoiat Ęrzeni szokta:
MeggyĘzted szivemet. barmilly konok is vala eddig!¨
Szolt; s meg több siralomvagyat keltett Iel uraban.
Ott zokogott. tartvan edes kedves Ieleseget.
Milly örömökre tünik Iel uszoknak tengeren a Iöld.
Kiknek szelvihar es hullam közepette Poseidon
Szethasogatta sebes Iuttaban evicke haioiat;
Csak kevesen verekedhettek lakIöldre az egszin
Tengerröl. sok taitekkal raggatva tetemben;
Es örömest lepnek veszbĘl a parti homokra:
Olly örömest lata Ieriet közeleben az asszony.
252
Gyönge Ieher karait le nem oldozhatta nyakarol.
S a rozsas hainal mindkettĘt sirva talalta
Volna. ha most egyebet nem gondol kekszem Athene:
A hosszu eiet mesgyeien Iogta. s letarta
Okeanosban aranytronu Hainalt. nem eresztven
Fogni sereny lovait. IenylĘket az emberi nemnek.
Lampost es Phaethont. a Hainal nyarga hozoit.
Szolitotta meg itt Ieleseget terves Odysseus:
.Asszonyom. eddigele nincs am meg vege szakadva
Mindennek. de tömerdek bai van hatra tovabb is.
Vegtelen es terhes. mit szinte leküzdenem illik:
Mert imigy iosolt ennekem Tiresias bölcs
Lelke. midĘn egy nap Hades birodalmiba szalltam.
Mind magamat mind tarsaimat honnunkba keresve.
De iere meniünk mar. Ielesegem. az agyba; hogy edes
Almot is elvezzünk. csendes nyugalomra Ieküdven.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Agyad keszen var. es akkor Iekhetel abba
Maid le. ha tetszeni Iog; csakhogy meghoztak az eg io
Isteni mennyezetes hazadba s az Ęsi hazaba!
De mivel erinted s aikadra vezette az isten.
Hadd tudom azt a bait. Gondolnam. rola utobb is
Ertesülök. de azert nem rosszabb hallani rögtön.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Jambor. mert neked olly nagy esennen haitanod arra
Engem? Azonban elesorolom s nem reitem elĘtted.
Barha szived nem igen Iog örülni szavamra. mierthogy
En sem örĦlök. Mert sok nemzet varosin altal
Keszte utaznom utobb. evezĘt Iorgatva kezemben;
Mig oda erkeznem hol tengert senki nem ismer.
Sovegyes eteleket nem evĘ külIöldi lakokhoz;
Kik biborarcu haiokrol nem hallottanak. es nem
Hosszas evedzĘkröl. szarnyarol az uszka haionak.
A bizonyos kitüzött ielt sem reitendem elĘtted.
Maid mikor ott velem egy masik gyalog ütközik össze.
Azt mondo. hogy polyvalapat van vallamon; akkor
Földbe hagya szurnom hevenyeben az ekes evedzĘt.
Es kekIürtü Poseidonnak szent aldozataul
Egy kost es tulkot s emehago kant Ielaianlvan.
Visszautazni szülĘIöldemre; s megadni az illĘ
Szazados aldozatot minden mennyekben örökke
ElĘ istennek. S most immar szende halal iĘ
Ram a szĘke halas tengerröl. melly elenyesztend
Kellemesen venet. körülöttem boldogul elven
A nemzet. Mindezt igy megiosolta elĘre.¨
Szolt neki erre viszont szellemdus Penelopeia:
.Am ha öregseggel iobbal szeretend meg az isten.
Ugy bizhatni. mikep baiaidbol vegre menekszel.¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
253
Eurynome ezalatt s a daika puhacska ruhabol
Agyat keszitett tündöklĘ Iaklyavilagnal.
Megvetven hamar a duzzadt es kellemes agyat.
Itt az öreg nember haladektalan elmene vissza:
Eurynome szobahölgy ellenben aludni menĘket
Modosan elvezete. iobbiaban Iaklyavilaggal.
A mint bevezete. eltagult; s Ęk nagy örömmel
Tertek haidani agyoknak törvenyire vissza.
Telemakhos pedig es a kondas es ieles ökresz
Elhagytak magok. elhagyatak a nĘkkel a tancot;
Es leIeküdtek az arnyekos varbeli szobakban.
Mar azok a szerelem gyönyörĦsegenek utana
Szoba ereszkedven. egymasnak elebe soroltak:
Nemberek istennĘie ugyan mit szenvede. Iolyvast
Latvan a haznal a hĘslĘk nyalka csoportiat;
Mennyi tömerdek ihot. tulkot vagtak le utana
Jartok alatt. hany hordo bornak vegire iartak:
IstenIele Odysseus meg. mint zaklata nemelly
Embereket. mit nem kellett szenvednie neki
Masoktol. GyönyörĦseggel halla neie; nem szallt.
Mignem egeszen beIeieze. pillaira szender.
Kezdte. hogyan vön erĘt kikon orszag nepein. es ment
Innen lotophagok termekeny Iöldire. hogy bant
A kyklops vele es hogyan allott tarsaiert Ę
Bosszut raita. kiket nagyon irgalmatlanul ett meg:
Hogy ment Aeolos orszagaba. ki iol Iogada es
Küldte. de nem vala meg szĦlĘIöldere mehetni
Sorsa. mivel Ielkapvan Ęt a szelvihar ismet
Visszacsapa a szĘke halas tengerre veszeklĘt:
Hogy iart Telepylos Laestrygoniaban. ahol mind
Sarvas tarsai mind valamennyi evicke haioia
Tönkre iutott. egyedül szabadulhatvan meg Odysseus.
Elsorola a Kirke cselet s bĦbaiait aztan;
S hogy szallott Aides szirmos birodalmiba. ioslast
Kerdeni lelketĘl a thebei Tiresiasnak.
Sokreveszü haion. es latta baratait ottan
Jo anyiaval együtt. ki egyenet szülte s nevelte.
Hogy hallgatta meg a Sirenek baitele hangiat.
Jött a kudorgo szirtekhez. szörnyü Kharybdis
Es Iene Skyllahoz. hol nem iart senki baiatlan:
Tulkait a Napnak baitarsi mikepen ölek le.
Mint suitotta tüzes mennykĘvel barna haioiat
Fergeteges Zeüs. es vesztek baitarsai labig
Mind oda. Ę egyedül menekedhetven ki ezuttal.
Hogy lett Ogygia szigetere kivetve Kalypso
Nymphahoz. a ki letarta Ęt Ierienek ohaitvan.
Boltozatos barlangiaban taplalva s igerve.
Hogy halhatlanna teszi. el sem venül örökke.
Amde az Ę kebelet soha sem baiolta szerelme.
254
Hogy iuta phaeak nemzethez küzdelmesen. a kik
Olly szivesen Iogadak s tiszteltek mint egy ur istent.
Es haza küldöttek szĦlĘIöldere haioban.
Sok rezet es aranyat. sok draga ruhakat aianlva.
Ezt az iget monda legutobb. s megszökte az edes
Testoldo alom. szetüzven lelke agalyat.
Mast gondolt azutan istennĘ kekszem Athene:
Elteltnek velven ugyanis sziveben Odysseust
Mind neie agyaval mind almai szent gyönyörevel.
Felkelte az aranytron Hainalt okeanosbol
Mennyre. az elĘknek Ienyt hozni. Odysseus ur is
Felkele a puha agybol. es mondotta neiehez:
.Asszonyom. eddigele iollaktunk soknemü baiial
Mindketten. te ugyan helyben keserĦen epedve
Jöttöm utan. en meg Zeüs es mas istenek altal
Kedves Iöldetöl nagyon elszoratva hazamnak.
Most. miutan ismet gyönyörĦ nyoszolyankra iöhettünk.
Megmaradott iavainkra viseli iol gondot; azonban
A deli hĘslĘktöl megölött baromert ugyanannyi
Mast zsakmanyolok. es reszint adakozva nyerendek
En az Akhivoktol. mig mind megtelnek az olak.
Mar magam a Iakkal diszelgĘ telkre vonulok.
Edes atyamat latni. kit olly sok Iaidalom aggaszt;
Neked meg. noha iol gondolkodol. azt hagyom. asszony:
Mindiart hire Iutand orszagunk szerte keletkor
A deli hĘslĘknek. kiket a palotaban eleitek;
Hat körnembereiddel együtt bevonulva szobadban
Üli. nem nezven senkire es allvan vele szoba.¨
Szolta utan szep Iegyvereit vallara kerite;
Felkelte deli Telemakhost. kondast meg az ökreszt.
S velek is egyszeriben hadi Iegyvert öltete sorra.
Nem vonakodtak azok. de Ielekeskedtenek erccel.
Erre kaput nyitvan kisiettek. elĘre Odysseus.
Feny vala mar a Iöldszinen; de Athene homalyos
Eiiel Iedve hamar kivive a varoson Ęket.
255
HUSZONNEGYEDIK ÉNEK.
Poklokon a hĘslĘk. Ieleikkel szemben Odysseus.
A hĘslĘk lelket ezalatt kyllenios Hermes
Rendre kiszolita. vesszĘt Iorgatva kezeben
Szep aranyat. melylyel kiknek tetszese akaria
Elbaiolia szemet. vagy szetüzi kellemes almat.
Ezzel haitva vezette; azok nyöszörögve követtek.
Mint deneverek az ahitatos barlang üregeben
Szalldosnak nyöszörögve. midĘn a sziklagerincen
Egy kiesett a többi közül. s egymasba tapadnak:
Olly nyöszörögve tolongtanak Ęk az örömtelen utnak
Eieiben. Hermes iarvan kalauzul elĘttök.
Mentenek okeanos hullama s Ieher köve mellett;
Maid az arany Napnak kapuianal. maid meg az Almok
Orszagan haladanak elĘ: mig retre iövenek.
Mellyen lelkek. az elnyugovok abrandai. laknak.
Itt leltek immar labgyors PeleusIi Akhilleust.
Es Patroklost es a vadtalan Antilokhost Iel.
Es Aias lelket. ki derek termetre s alakra
Legiobb volt PeleusIi utan a többi görög közt.
Mig ezek annak idĘztek környüle. ime közelgett
Hozzaiok szomorun Agamemnon nemzeti pasztor
Lelke. körebe csoportozvan valamennyien a kik
Aegisthos palotaiaban vele halva maradtak.
Kit szolitott meg PeleusIi Akhilleus elsĘ:
.Atrides. mindig különös kedvesnek iteltünk
Mennykövezö Zeusnel teged mi a többi akhiv közt.
Hogy magad annyi vitez es szamos IerIi kiralya
Voltal Troia alatt. hol minket ezer vita körzött.
De ime teged is olly ideien környekeze a sors
Merge; mit el nem visz szĦlötte vilagi anyanak!
Vaiha kiralyi dicsĘseged Ienyeben elesned
S meghalnod lett volna szabad Troianak alatta:
Maid az akhiv egyetem sirhalmot emelne Iölötted.
Es maradando hirt Iogtal örökitni Iiadnak!
Most a legnyomorubban volt megromlani sorsod!¨
Szolt neki erre dicsĘ Agamemnon lelke viszontag:
.Oh Peleus boldog Iia. istenek ikre. Akhilleus.
A ki elestel Troia alatt. Argos tova; miglen
KörnyĦled hullottak az erted küzdeni egĘ
Troiaiak s danaok; te meg a por Iergetegeben
Fekvel nagyszerüleg. lovaidtol örökre bucsuzva!
Am mi egesz nap harcoltunk. es Iel se hagyandank
A Iene ostrommal. ha Zeüs szelvesze ki nem ver.
Vegre midĘn harcbol a parti haiora emeltünk.
256
Agyba teven teged langy vizzel s draga kenettel
Megmostuk szep testedet; es sok hĘ könyet ontott
A danaok hadserge. s haiat letarolta Ieletted.
Maid kimerülven a halhatlan tengeriekkel
E gyaszhirre anyad. rettentĘ larma zaiongott
A halason. mire megrebbentek mind az Akhivok.
Es bizonyara haiora is omlott volna legott mind.
Hogyha nem ellenze sokat es osagokat ertĘ
FerIiu. agg Nestor; ki elĘbb is helyre tanacsolt.
Most is ioakarolag imigy szonokla közepre:
.Vissza. oh Argosiak; ne szaladiatok. oh görög iIiak;
Isteni anyia iön a halhatlan tengeriekkel
Erre Iele. holt magzatiat meglatogatando.`
Szolt. A lelkes akhiv tabor megtere azonnal.
Itt a tengeri agg szent lanyai környüled alltak.
Szanandon sirvan s rad halhatlan mezet öltven;
Mind a kilenc Musak baihanggal valtva Iel egymast
Gyaszoltak: könnyek nelkĦl egy akhiv daliat sem
Lattal volna. ugy erdeklett a mennyei gyaszdal.
Igy siratank mi tizenhet eiielen es napon altal
Teged. öröklĘ istenek es napalatti halandok.
Tizennyolcadikan megadank a tüznek. ihoknak
S csako ökröknek sokasagat ölve körötted.
Egtel isteni öltönyben. sok draga kenettel
S edes mezzel együtt; sok hires IerIi merengett
Fegyverkezve az ellobogo tüzmaglya köreben.
A lovagok s gyalogok dandarai; szörnyü morai volt.
Hogy megemesztettek Hephaestos langiai. reggel
Felszedtük ho csontaidat. Ielseges Akhilleus.
Draga kenet s szinborba; anyad tisztadon aranybol
Egy korsot ada. mit Dionysos aiandoka s mĦvesz
Hephaestos gyönyörĦ remekenek hirdete: ebben
Nyugszanak a te Ieher csontid. PeleusIi Akhilleus
Összevegyitve Menötiades Patroklos hiveddel;
Es külön Antilokhos. kit legmagasabbra becsültel
Patroklosnak eleste utan a többi seregben.
Mindezeken vegtere magas sirdombot emeltünk
Hirneves Argosiak gyĘzhetlen tabora. szelen
A kiszögelt partnak. Hellespont ariai mellett:
Hogy tova ellassek Ęsz tengeren a ma is elĘ
FerIiunak. s neki is. ki utobb Iog iĘni vilagra.
Ekkor anyad. engedven a halhatlanok. ekes
Versenyt tett az akhiv daliaknak palyaközepre.
En sok hires IerIiunak voltam temetesen
Eddigele. ha kiralyi halott vegtiszteletere
IIiak övezkedtek s palyat vivanak: azonban
Annak latta kapott vala bamulatra leginkabb.
Mellyet ezüstlabu Thetis istennĘ teIeletted
Tarta; mierthogy igen kedveltek az istenek elĘt.
257
Igy te halottadban sem veszted. lelkes Akhilleus.
Nagy nevedet. hanem emleked mindenha viragzik;
Ah de nekem mi öröm hadaimnak beIeiezese?
Mert haza ertemkor szomoru veszt sorsola IĘmre
Zeus atya Aegisthos keze es gonosz asszonyom altal!¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
ArgosölĘ kalauz ezalatt közelite. vezetven
A hĘslĘk lelket. kik Odysseus altal elestek.
Mit latvan amazok bamulva siettek eleiök.
S raismere legott Agamemnon lelke Melantheus
Gyermeke arnyekara. tekintetes Amphimedonra.
Ki vendegIele volt s Ithakan tartotta lakasat.
Szolitotta imezt Agamemnon szelleme elsĘ:
.Amphimedon. mi dolog hord itt e puszta homalyban
Egykoru s valogatott mindnyatokat? Ennyi dereket
Meg valasztva sem olly könnyen szedhetne az ember.
Nem razIöldi Poseidon rontott benneteket meg
Gyarmü haion. Iene szelvesz es hullamai altal?
Avvagy szarazi ellenseg tett eletetekben
Kart. mikor ökreit es szep gyapiasit eltereletek?
Nem haza mellett vagy valamelly hölgyerti csataban?
Legy Ęszinte. hisz en vendeged lenni dicsekszem.
Avvagy nem iut eszedbe. midĘn lakotokba vetĘdtem
Istenmas Menelaosszal. Troiara evezni
Szorgalmazva evicke haion dulvari Odysseust?
Egy allo honapba került a tengeri uton
Jarnom utana. mig Ęt baiial ravenni hatottuk.¨
Amphimedonnak lelke pedig mondotta viszontag:
.Oh Atrida. hadak Ieiedelme. dicsĘ Menelaos.
Jutnak eszembe azok; s ime en Ęszinte aiakkal
Elmondom teneked. hogy esett vala szörnyü halalunk.
HĘsöltük hölgyet nagysagos Odysseus urnak.
A ki le sem mondott a naszrol raia sem allott.
Rettenetes romlast es veszt Iorralva Ieiünkre.
SĘt ezen uiabb cselt gondolta ki vegre magaban.
Szatyvat allitvan Iatylat szĘtt balteremeben
Szeleset es veknyat. s külön igy mondotta mihozzank:
.HĘslĘim. miutan odahalt nagysagos Odysseus.
Variatok el lakadalmam utan mig Iatylam egeszen
Kesz - nehogy a Ionalam szatyvamon semmire menien -.
Felseges Laertesnek lepedĘül idĘvel.
Maid az enyesztĘ sors ha nyulank alomra Iekette
ėt. netalan engem valamellyik tisztes akhiv nĘ
Szora tegyen. ha dus embernek gyaszIatyola nem lesz.`
Igy szolott; mire a mi szivünk meghitt neki bizvast.
S mar ugyan a tetemes vasznat szövögette naponta.
Eiszaka ellenben Iaklyakat gyuitva kiIeite.
Harom egesz evig reilett csele s hitt az akhivsag.
De mikor a negyedik iött es Iordultak az orak.
258
Holdak enyesztevel. sok napnak elaldozataval.
Itt hirünkül ada egy nĘ. ki tudott vala mindent.
Es mi kibontasan kaptuk szövetenek az asszonyt.
Igy akaratlanul is be kelle Ieieznie mĦvet.
A mint megmutata mosvan a nagyszerü Iatylat.
Masat a ragyogo napnak vagy holdnak az egen.
Im valamelly ördöng gonoszul haza hozta Odysseust
A parlagra. holott kondasa honolt vala neki.
Maid oda erkezven nagysagos Odysseus edes
Gyermeke is. Pylos orszagbol megterve haioian.
Mindnyaiunkra halalt es veszt tervezve bementek
A hires varosba; utobb maga terves Odysseus
Köztök. elĘre pedig kalauzul az erdemes iIiu.
ėt kondasa vezette be rosz Ioszlanyba szorultat.
Egy nyavalyas öreg es mankozo keregetĘnek
Kepeben: kinek olly ernyedt vala testi ruhaia.
Hogy ki nem ismerhette közöttünk senki belĘle
A mint hirtelen ott termett. de idösbikeink sem.
SĘt gonosz igekkel s haigalasokkal epesztĘk.
ė ideiglen bekevel szenvedte lakaban
A mi dobasinkat s gunyainknak ceda merenyet;
Amde midĘn Zeusnek meg lett ihletve kegyetöl.
Ekkor Telemakhosszal együtt minden hadi Iegyvert
Feltakaritvan tarhazaba bezarta reteszszel;
Ennek utana pedig neie altal csalIa szeszelyböl
Kezivet es vasakat rakatott hĘslĘi elebe.
Arvaknak minekünk baiul es gyilkolni ürĦgyül.
Hosszu sorunkbol nem bira Ielidegzeni senki
A nehez iiat. sĘt igen es mind hatra maradtunk.
Hogy nagysagos Odysseusnek iött vegre kezehez.
Itt mi szidalmakkal valamennyien ellene voltunk.
Hogy ne adassek meg. barmennyit Iogna beszelni:
De Iia Telemakhos hatalommal szolva parancsolt.
Vegre kezebe veven az ivet nagysagos Odysseus.
Könnyedken Ielidegze azt. es a vason atlĘtt.
Most a küszöbhöz hatralvan kiszilalta nyilat mind.
Iszonyuan Ienekedve. s lelĘtte az Antinoos hĘst.
Annak eleste utan egyebekre iranyoza kinos
Vesszeivel; kik sĦrĦen hullottanak össze.
Nyilvan lön. hogy egy istenseg all oldala mellett.
Mert a mennyezetes palotaban elĘre szaguldva
Teltul öltek; ezek meg IĘbe veretve cudar iait
Hallattak. Verben Iürdött az egesz hazpadlat.
Igy vesztünk mi el. oh Agamemnon. s meg temetetlen
Fekszenek eddig holt tetemink nagysagos Odysseus
Termeiben: mert nincs rokoninknak hireül. a kik
Mely sebeinknek aludt veret tisztara kimosvan
Hon kiteritve siratnanak. mint holtakat illet.¨
Szolt neki erre dicsĘ Agamemnon lelke viszontag:
259
.Laertesnek eszelyes gyermeke. boldog Odysseus.
Elted pariaval de szerencses IerIiu voltal!
Ollyan igaz lelek taplala Penelopeiat.
Ikarios lanyat; sziven igy tudta viselni
MennyekzĘs Ieriet! Azokaert el sem enyeszik
Hire magasztos erenyenek. sĘt kellemetes dalt
Szerzenek a nepnek menny istensegei rola.
Nem Iorralt cseleket. mint hires Tyndareusnak
Lanya. ki meggyilkolva urat boszus eneke leszen
A Iöld nepeinek. sulyos hirekbe keverven
Gyönge nemet. meg ollyant is. kinek elete tiszta!¨
Mig ezek itt egymast ekkepen valtogatak Iel.
A Iöld allagiban. Hades szomoru teremeben;
ėk ezalatt kihaladvan a varosbol. elertek
Laertes mivelt telekere. mit egykor az aggott
FerIiu lankaszto munkaival önmaga szerzett.
Itt allott nyaraloia. körĦlepitve tanyakkal.
Mellyekben szallasoltak. meghaltanak. ettek
Szükseges szolgai. kik eliaranak ügyeben;
Egy sikel agg nember köztök. ki az eltes öregre
A IĘ varostol tova Ielvigyaza serenyen.
Szolitotta Iiat s szolgait Odysseus itt meg:
.Menietek immar e csinos epĦletbe. s azonnal
A legiobb hizot keszitsetek meg ebedül;
En pedig elsĘben probara teendem atyamat.
Vaiion elismer-e meg s Iel tudna-e venni szemevel
Engem. avagy nem aranyoz mar reg messze levĘhöz.¨
Igy szolvan hadi Iegyvereit szolgainak adta;
S Ęk a hazba legott beeredtek. Odysseus ur meg
A buia kertben odabballott. kiserteni atyiat.
Hosszu lugasba iöven Doliost nem lelte. sem egy mas
Kerti cseledet vagy Iiut: Ęk mind eltakarodtak
Gatot szedni kivül. hogy lenne garadul az uri
Kertnek; öreg Dolios maga ment kalauzul. az atyiok.
Atyiat lelte csupan mivelt telekeben. egy elĘ
Fat körülasva. Silany köntös vala testi ruhaia.
Disztelen es Ioltos; ket labszarara tuloknak
BĘreböl saru IĦzve. hogy ona karcolatoktol;
KeztyĦvel takara kezeit tövis ellen; agyat Ient
Kecske sisakkal Iedte. imigy taplalva siralmit.
Hogy megpillanta nagysagos Odysseus a kor
Terhetöl legyalazottat s banatba merültet.
Egy terepelyes körte alatt könnyezve megallott.
TĦnĘdött azutan. es azt Iorgatta magaban.
Altalölelie legott s csokolia-e. es megutarol
Reszletesen bizonyossa tegye szerelmetes atyiat;
Vagy pedig elsĘben probalni s kikerdeni lesz iobb.
Igy tĦnĘdteben legcelszerüebbnek itelte.
ElsĘben szoval Iaggatva kiserteni Ętet.
260
Ezt gondolta utan egyenest neki tarta Odysseus.
Mig az alara szegett IĘvel körülasta növenyet.
Szolita deli magzata meg mellette teremven:
.A mint latom. öreg. te valoban nem vagy ügyetlen
Kertesz. sĘt igen is rendeben mindened; el sincs
Itten semmi növeny. Iüge. szĘlĘtĘke. olai- vagy
KörteIa s barmellyik vetemenyagy hagyva tunyaul.
Egy szom volna ha meg nem bantana teged azonban.
Rad nincsen io gondviseles temagadra. de venseg
Terhe gyalaz es szirtos vagy. s condraba Ianyalgasz.
Am tunyasag vegett el nem hanyagolhata gazdad.
SĘt epen nem szolgainak latszik nekem a te
Termeted es arcod. de kiralynak velne az ember.
Ollyannak tetszel. ki ha Iürdött es megebedelt.
Lagyan elalszik ra; a mint törvenye az aggnak.
De mondd meg nekem es Ęszinten adiad eleibem.
Ki s kinek embere vagy? ki gyümölcskertere ügyelsz Iel?
Azt is tedd igazan hiremĦl es valld meg elĘttem.
Hadd tudom. a szellĘs Ithakaba iövenk-e. mikepen
Egy velem összeakadt ember mondotta. nem epen
Ollyan okos: miutan nem kivant szolani hozzam
Vagy hallgatni az en szavamat. hogy kerdeni kezdem
Egy vendegem irant. ha ugyan meg el-e avagy tan
Meghalt eddigele s Aides birodalmiba szallott.
Mert neked elmondom. mire vigyazz. es pedig ertsd meg:
En orszagomban hazunknal haidan egy embert
Vendegeltem volt; es nem iött nala videkröl
Hazunkhoz soha is kedveltebb egy uri vendeg.
ė Ithakan hirdette magat gyökeresnek. azonban
Laertes Arkisiadesnek ada ki az atyiat.
Ezt vendegeltem vala meg hazunkba Iogadvan.
Es szivesen latam a sok mindennemü iobol.
Maid. valamint illett. vendegi aiandokot adtam
Neki. aranyban het talentomot; erre viragos
Serleggel kedveskedtem szamara ezüstböl;
Erre tizenket szep szĘnyeggel s egyszerü mezzel.
Annyi becses köntössel meg szintannyi palasttal.
Adtam ezenkül negy io. mĦremekelni tudalmas
Nembereket. kiket elvalasztani önmaga kivant.¨
Szolott neki viszontag ezekre könyezve az atyia:
.Oh vendeg. azon orszag ez. mellyet te neveztel;
Csakhogy benne galad. istentelen emberek elnek.
Dus adomanyaidat pedig elveszteknek itelhedd!
Mert ha hazaiaban lelned Ęt elve. bizonynyal
ė is visszadna a kölcsönt neked aiandok
S szives latassal; mivel a kezdĘnek ugy illik!
De mondd el nekem es Ęszinten adiad eleibem.
Hanyadik eve midĘn megvendegelted ama te
Szanatos emberedet. nekem ellenben. ha ugyan volt.
26
Gyermekemet? Kit messze hazaia. csalada köreböl
Vagy halak ettek meg tengerben. vagy pedig a Iöld
Szinen lett madarak s vadak etke; nem is sirata meg
Anyia Ielöltöztetve. sem en. kik szĦlei voltunk;
Sem Ielesege derek. iegygazdag Penelope nem
Jaigathatta szerelmes urat kiteritve szokaskent.
BeIogvan szemeit. melly tisztelet holtakat illet!
Annak utana pedig. hadd tudiam. valld meg elĘttem.
Ki s ki halando vagy? honnan? kik draga szülĘid?
Hol szallott meg evicke haiod. melly elhoza teged
Es deli tarsaidat? Vagy csak mint utas eveztel
Nemi videki haion. melly hogy szarazra tön eltünt?¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Jol vagyon. en mindezt igazan megvallom elĘtted.
Mert a Iöld Alybas. hol nemzetem Ęsi lakasa.
S en Polypemonides Aphidasnak hercege volnek.
Nevvel Eperitos; a kit Ieltett terveim ellen
Egy ördöng ide tevesztett vala Sikaniatol.
A mi haiomat nezi. kivĦl a varos alatt all;
A mi Odysseust. Ę most mar ötöd eve hogy uri
Hazunktol eleredt es elbucsuza mitĘlünk.
A nyavalyas! Pedig olly kivant es io madarakkal.
Hogy mind en örömest küldem utiara lakunkbol.
Mind maga bizvast ment: mert meg keveredni remenylenk
Vendegsegbe s aiandekkal tisztelni meg egymast!¨
Igy szoltara setet bu Iellege szallta meg atyiat;
Es mindket kezeit lemeritven. Ęszhaiu IĘiet
Behintette Iako porral. keseregve zokogvan.
Magzata szive pedig Iellazadt. s orra körül iart
Foito erzete mar. lattara az edes atyanak.
Es odalepve körülkarola s csokdosva beszelett:
.Ime. magam vagyok az. ki IelĘl kerdezkedel. edes
Kedves atyam. husz evek utan megterve hazamba!
Csak szüntesd zokogasaidat. csilapitsd könyed ariat.
Mert tudtodra legyen - sietĘs a munka Ielettebb -.
En az akhiv hĘslĘt mind elvesztettem a haznal
Durva merenyeiert. miket olly Iertelmesen Ħzött!¨
Szolt neki erre viszont Laertes hangosan. es mond:
.Am ha valoban Odysseus iösz meg. az en Iiam. ennek
Tiszta ielenseget adiad. hogy meghigyen elmem.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Itt e haidani sebhelyet. ezt meltassad elĘször
Szemre tehat: mellyet Parnassos taii utamban
Konda Ieher Ioga eite. midĘn kegyes Autolykoshoz
Küldöttel te s anyam. hogy nalunk iartakor igert
Szives aiandokait szĦlem nemzĘie megadna.
Vagy legyen. e mivelt kertnek sorIait ezennel
Megmondom. miket akkor adal meg gyönge Iiunak.
Hogy haidan köztök kisertelek. ezt is amazt is
262
Kerve. s te megnevezed mindazt ennekem egyenkent.
Körte tizenharom. tiz almaIa volt adomanyod.
Es negyven Iüge; szĘlĘsort pedig itten igertel
Ötvenet adni nekem. mellyek mar szĦretig erett
Fürtöt kinaltak; hol minden rakva gerezddel.
Hogyha IölülrĘl az isten szent aldasai iarnak.¨
Szolt. Atyianak most elhaltak terdei s szive
A ieleken. miket olly igazan megIeite Odysseus;
Es karait körülölte draga Iian: az elaiult
Aggastyant magahoz vonzotta levente Odysseus.
Vegre midĘn ismet lelekzett s visszaidĦle.
Egyszeriben Ielemelve szavat mondotta viszontag:
.Zeus atya. vagytok hat meg istenek a magas egen.
Hogyha valoban megszenvedtenek a buia hĘslĘk!
Tartok azonban igen most immar tĘle. nehogy rank
Üssön egesz Ithaka nagy nemzete. es a kephallen
Varosokat bekalandoztassak hirnökeikkel.¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Bizodalom! ne legyen szivednek gondia ezekre;
De iere meniünk be a kert közelebeni hazba;
Telemakhost. kondast. ökreszt elküldtem elĘre
Mar oda. io vendegseget kesziteni gyorsan.¨
Imigy szolta utan a csinos hazhoz eredtek.
Vegre az alkalmas nyaralo bensĘibe iutvan
Ott leltek deli Telemakhost. kondast meg az ökreszt
Sok husokat vagdalva s piros mezbort elegyitve.
Nagyszivü Laertest ezalatt önnön teremeben
Megmosdatta sikel körnembere s kente olaiial.
Maid ekes köntöst ada ra: mire Pallas Athene
Elközelitven megnevele a nemzeti pasztort
Termetben. s derekabbita mint annak elĘtte;
Es elhagyta medenceiet. Meglepve csudalta
ėt Iia. hogy lata masat az olympi karoknak;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Oh nemzĘm. igazan valamellyik boldoga mennynek
Szemre derekabba tett tegedet arcra s tetemben!¨
Monda szerenyen Laertes neki erre viszontag:
.Mert oh barcsak. Zeus atya. Pallas Athene. Apollon.
Mint az idĘben hogy megvettem Nerikos ekes
Varost Epiros partian. vezetĘie kephallen
Hadnak! bar tegnap hazamnal ollyan alakban
Lett legyen allni szabad melletted vallamon erces
Fegyverrel. szemközt velek: oh de sokaknak eloldtam
Volna gonosz terdet. hogy örülni Iogott vala lelked!¨
Mig ezek itt egymast illy szokkal valtogatak Iel.
Addig amott azok elkeszülven a lakomaval.
Soriaban szekekre avagy tronokra ülenek.
S hozza lattak az etelhez. Közelite azonban
Ven Dolios. s az idĘs embernek munkatevesben
263
Faradt gyermeki: mert kiszaladvan összekialta
ėket öreg sikel anyiok. ezek nevelĘie s az aggnak
Gyamola is. miutan utolere Ęt az öregseg.
Kik latvan s ismergetven nagysagos Odysseust.
Ott allottak hĦledezĘ lelekkel. Azonban
Szolitotta meg ez gyöngeden dorga szavakkal:
.Oh öreg. üli le közenk. es Ielre az amulatokkal;
Mar regota sovarogvan kesz eteleinkhez
Nyulni. csupan csak benneteket közeliteni varunk.¨
Szola. Kiteriesztett öllel szaladott neki szemközt
Ven Dolios; megIogta kezet s csokolta uranak;
Es Ielemelve szavat monda neki szarnyas igekkel:
.Oh kedves. miutan megiöttel mint mi kivanok.
Barha remenytelen es csak az eg halhatlani hoztak.
Üdvöz. oh üdvöz legy. s aldion meg az isteni Ielseg!
Nekem azonban mondi igazat. hadd hallom. ugyancsak
Tudva-e mar vaiion szellemdus Penelopenek
Megiöttöd. vagy elĘbb embert kell küldeni hozza?¨
Szolt neki erre viszont tervekben gazdag Odysseus:
.Tudva. öreg. mit kell aggodnod neked ezekröl!¨
Igy szolvan. amaz a csinos karszekre leült volt.
Most Doliosnak gyermeki is nagysagos Odysseust
Rendre körülsürgek. kezeit Iogdosva s köszöntve;
Maid Dolios mellett sorban szekekre ülenek.
Mig ezek itt ekkep vendegeskedve idĘztek.
Hir ezalatt szaporan beIuta a varos egeszet.
A hĘslĘk szomoru sorsat megvinni lakonkent.
Hallvan a szavakat. masok mashonnan Odysseus
Haza ele aradtanak elbĘszülve s iaiongva.
A hazbol kiviven kiki elsirolta halottiat.
A külIöldieket szĦlĘIöldeikre vitettek
Vissza. halaszokkal gyors csolnakaikba rakatvan;
Es magok a piacon szivgyaszosan összegyülenek.
A mint egybesereglettek vala s Ielcsapatoztak.
Eupithes kele Iel soraikbol szolni elĘször:
Mert keserĦ banat volt gyermeke arva szivenek.
Antinoos. kit elĘször lĘtt agyon elves Odysseus;
Könyhullatva ezen szolott es monda közepre:
.Hah Ieleim. mi gonoszt nem tett görögökkel ez ember!¨
A deli es sokakat. kiket elvitt Ilion ellen.
Szeles Akhaia viragait elvesztette haiostul:
S most a kephallenek derekat öldöste meg itthon.
Jertek azert. mielĘtt kievezne Pylosba kezünkböl.
Avvagy szent Elisbe. holott az epivek uralgnak;
Raita tehat. vagy örök szomorusag a mi iövendĘnk!
Mert az utokor elĘtt is szörnyü gyalazat ez a teny.
Am ha mi gyermekeink s Ieleinknek gyilkos ölĘit
Meg nem torlottuk. többe lehetetlen örülnöm
Eltemnek. hanem a poklokra szakadiak ezennel!
264
Raita tehat. netalan kiosonianak a mi kezünkböl!
Szolt könyezĘ szemmel; megesett a nep szive raita.
S ime Medon hirnök meg az isteni dalnok Odysseus
Termeiböl iöttek Ieleresztven Ęket az alom.
Es soraikba vegyĦlĘket mindenki csudala.
Monda pedig köztök Medon. erdemes es okos ember;
.Halliunk szot. Ithaka kara rendei! bainok Odysseus
Mindezeket nem az egi karoknak nelküle tette:
En szemeimmel lattam volt. hogy egy isteni Ielseg
Mentornak közel allt kepeben Odysseus urhoz.
Egyszer elĘtte ielenven meg neki ihle szivebe
A halhatlan erĘt. masszor meg az udvari hĘslĘk
Közt dult. a kik is egymason hullottanak össze.¨
Szolt vala; mind sapadt remĦlet szallta meg Ęket.
Es emele az öreg Halitherses Mastorides Iel
Közre szavat. ki csupan maga nezett hatra s elĘre;
Ez most ioakarolag imigy szonokla közöttök:
.Halliunk szot. Ithaka orszag kara rendei. tĘlem!
Mindezeket magatok balsaga szerezte baratim.
Nem hallgatva ream es Mentor nepi vezerre.
Felbe hagyatni botor munkaikat iIiaitokkal:
A kik hallatlan dolgoknak vegire iartak.
MegIalvan iavait. csuIIa teven deli hölgyet
A nagy IerIiunak. kit nem vartak haza többe.
Es most igy legyen. engedien mindenki szavamnak:
Ne meniünk. netalan keresett veszedelmet arassunk!¨
Szolt. Amazoknak nagy zaiial Ielugrala Ielenel
Többe ülesebĘl. emezek helyt ülve maradvan:
Nem szeretek ugyanis szavait. hanem Eupithesre
Hallgattak vala; es szaporan Iegyverre kelenek.
A mint IelIegyverkeztek kiki langszinü rezzel.
A terseges varos alatt csapatoztanak össze;
Kiknek eszetlenül Eupithes vala IĘnöke. bizvan.
Hogy meg Iogia Iiat keserĦn bosszulni: holott nem
Volt haza terendĘ. hanem ottan tette le eltet.
Szolitotta Zeüst meg azonban Pallas Athene:
.Oh mi atyank Kronides. legIĘbb ura minden uraknak.
Kerem alazatosan. mit Iorgatsz titkon eszedben?
A Iene haboru es gonosz ütközeteknek ugyancsak
Meg kell lenni. avagy beket Iogsz tenni közöttök?¨
Monda viszont Iellegtorlaszto Zeus neki erre:
.Gyermekem. entĘlem kell kerdezkedned ezekröl?
Nemde magadnak volt örökös szivbeli tanacsod.
Hogy hazaterte utan kiIizesse Odysseus Ęket?
Tegysze. mikepen akarsz; hanem en kiielentem az illĘt.
Mert a hĘslĘkön boszut allt mar terves Odysseus!
Eskügyenek beket. es Ęt illesse az orszag;
Mi pedig a Iiak es rokonok megölesit örökre
Messze Ieledtessük velek. a kik regi baratul
265
Kedveliek egymast gazdagsag s beke öleben.¨
Igy szolvan küldötte. különben is egve ohaitot;
S kekszem Athene olymposrol haladektalan elszallt.
Eltelven ezalatt azok izletes eteleikkel.
Meltosagos Odysseus igy mondotta közepre:
.Nezzen egyik ki. az ellenseg ha közelget-e immar.¨
Szolt; kieredt Dolios Iia. mint urasaga parancsolt.
A küszöbön kivül allvan meg s közeliteni latvan.
Monda legottan Odysseushez repülekeny igekkel:
.Ugy vagyon. Ęk közelitnek. csak Iegyverre legottan!¨
Szolt; Ielugraltak ezek. szaporan Iegyverbe buvanak.
Negyen Odysseusek es hat Iia ven Doliosnak:
Laertes s Dolios magok is Iegyverre kelenek.
Jollehet Ęsz IĘvel. szükseg edzette leventek.
A mint IelIegyverkeztek vala langszinü rezzel.
Aitot tarva kitörtek. elĘre levente Odysseus.
Elközelite azonban kekszem Athene Ieleiek
Mentor alakiaban mind termet mind pedig arcra:
Kit latvan megörült nagysagos bainok Odysseus.
S egyszeriben szolott kedves Iia Telemakhoshoz:
.Telemakhos. most mar hozza kell latnod erĘsen.
FerIiak ütközeten. hol vegre kivalik az ember.
Meg ne gyalazni nemet eleidnek. kikre vilaghirt
BĦvölt eddigele az erĘ es harci vitezseg.¨
Szolott Telemakhos neki modosan erre viszontag:
.Lathatod. edes atyam. ha kivanod. hogy Iiad ez nap
Nem teszi csuIra nevet eleidnek. mint te beszelesz!¨
Igy szolt; örvendett Laertes. s monda közepre:
.Millyen nap nekem ez. kegyes istenek? Ah de örĦlök;
Gyermekem es unokam az erenyert versenyez együtt!¨
S elközelitve Iele szolita Ęt meg Athene:
.Oh Arkisiades. legkedvesb regi baratom.
Zeus atyahoz Ielimadkozvan s a kekszemü lanyhoz.
Megcsovalva röpits iziben hosszunyelü dardat.¨
Igy szolvan nagy erĘt ihlett bele Pallas Athene.
ė Ielimadkozvan lanyahoz olympi Zeüsnek.
Megcsovalva löve hamar a hosszunyelü dardat:
Eupithesbe talala. keresztüle rez sisakanak.
Melly nem Iogta Iel a kelevezt hanem altalereszte;
Es lezuhant vala s a Iegyver megcsördüle raita.
Most az elĘdaliakba vegyülve Iiastul Odysseus.
SĦrü halalt osztott a kard s ketelü gerelylyel.
Es leteritven mind elIogtak volna lakatol.
Hogyha olympi Zeüs szüz lanya. hatalmas Athene.
Harsany szozattal nem tiltia dühöngeni Ęket:
.Szünietek. oh Ithaka polgarai. a Iene harctol.
Hogy verontatlan valhassatok egyszeriben szet!¨
Szolt vala. Mind sapadt remĦlet szallt amazokra.
Es megiiedteknek kiesett kezeikböl az eles
266
Fegyver Athene szavara legott. es Iöldre lehullott;
S a varos Iele Iordultak. kiki elni akarvan.
Rettenetes riadallal ütött. valamint sas. azonban
Hatulrol raitok nagysagos bainok Odysseus.
Erre tüzes mennykĘt haiitott Kronides le az egböl;
Melly az erĘsatyu Pallas elĘtt dörgött vala Iöldre.
Szolita ezutan meg Athene bainok Odysseust:
.Nagysagos Laertiades. Iortelyos Odysseus.
Hagyd el ugyan. szüntesd az egyenlĘn mostoha harcot
Vegre. netan mennydörgĘ Zeus bosszuia talalion!¨
Igy szoltara haiolt amaz es örvende sziveben.
Most mindket Iel közt örökös Irigyet köte immar
Pallas Athene. olympi Zeüsnek kekszemü lanya.
Mentor kepeben mind termet mind pedig arcra.
267
Tudnivalók.
. A` magyar tudos tarsasag ezen munkanak csak kiadoia leven. nem kezeskedik a` benne
követett nyelvszabalyokrol. sem irasmodrol. sem vegre akarminemĦ nyelvet `s irast illetĘ
elvekrĘl: egyedĦl arra kivant a` keziratok` biralataban ügyelni. hogy az elIogadott es saito ala
bocsatando munka. mint egesz. egy vagy mas tekintetbĘl aianlhato legyen. `s a` literatura`
ielen allapotiaban kiadasra meltonak tartathassek.
2. Nem vizsgalhatvan meg a` benyuitott keziratokat a` tarsasag Ieienkent es egeszben; ez.
u. m. P98$>R' G=)""$3@2.' <9>=O#02' B-24A' !"#03%' +$06' #2(#A+.' HunIalvy Pal es Szekacs JozseI
lev. tagok` elĘadasara Iogadtatott el saito ala.
3. E` munka azon 6 közĘl valo. mellyek` Iorditasara a` tarsasag 832-ben martiusban a`
magyar irokat Iölszolitotta.
4. A` tarsasag altal kiadott keziratok közĘl ez XCVII. szamu.
Pesten. iul. . 846.
D. SCHEDEL FERENCZ.
titoknok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful