You are on page 1of 19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH DỰ THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU


KHOA HỌC NĂM 201O

Tên công trình: “ Vận dụng phương pháp thảo


luận để lập kế hoạch theo chủ điểm 20 – 11 cho học
sinh lớp 2 ”

Thuộc nhóm ngành: khoa học giáo dục


Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ Nam,nữ: nữ dân tộc:kinh
Phạm Thị Thu Thuỷ Năm thứ: 2/4
Khoa: giáo dục tiểu học
Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Hữu Hợp

HÀ NỘI – 2010

1
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Điểm số:
Xếp loại :

Chủ tịch hội đồng khoa học


(Ký tên)

2
MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ trang


1. Lí do chọn đề tài......................................................................
1.1 Cơ sở lí luận...........................................................................
1.2 Thực tiễn................................................................................
2 Phạm vi nghiên cứu..................................................................
2.1 Phạm vi điều tra....................................................................
2.2 Phạm vi thực nghiệm.............................................................
3. Khách thể nghiên cứu..............................................................
4. Đối tượng nghiên cứu..............................................................
5. Mục đích nghiên cứu...............................................................
6. Giả thuyết khoa học.................................................................
7. Nhiệm vụ nghiên cứu...............................................................
8. Phương pháp nghiên cúu.........................................................
8.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận............................................
8.2 Phương pháp điều tra.............................................................
8.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm......................................
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

3
4
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Cơ sở lí luận
Chúng ta đã và đang bước vào thế kỉ XXI cứ 5 đến 7 năm luợng thông
tin khoa học trên thế giới lại tăng lên gấp đôi. Kéo theo đó là sự phát triển
của mọi ngành, trong đó có giáo dục. Đất nước ta đang trong thời kì đổi
mới. Và chúng ta đều biết rằng khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin rất
phát triển, mà trường học là cái nôi cung cấp và đáp ứng những đòi hỏi
của xã hội hay nói đúng hơn là đáp ứng “đơn đặt hàng” của xã hội.
Vì vậy, vấn đề đổi mới giáo dục có một vị trí đặc biệt quan trọng. Theo
kinh nghiệm của các nhiều nước phát triển trên thế giới chỉ ra rằng: Đổi
mới phương pháp sẽ đem lại bộ mặt mới, sức sống mới cho giáo dục trong
xã hội hiện đại. Hơn nữa ở các bậc càng thấp thì vai trò của phương pháp
càng quan trọng. Đặc biệt, bậc tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống
giáo dục quốc dân, do đó vận dụng linh hoạt phương pháp thảo luận để
lập kế họach cho học sinh lớp 2 là vấn đề đang được quan tâm
Ta biết rằng quá trính dạy học bao gồm hai nhiệm vụ lớn đó là nhiệm
vụ dạy học và nhiệm vụ giáo dục. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt
chẽ, mật thiết với nhau.Và chính thông qua giáo dục hình thành kĩ năng
sống cho các em. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống nhằm giúp người học
thay đổi cách ứng xử của mình theo hưóng tích cực, hiệu quả. Chỉ có cách
học tự khám phá bản thân hoặc tự lĩnh hội mới giúp con người thay đổi cơ
bản hành vi.Mà hoạt động ngoài giờ lên lớp có ưu thế là điều kiện thời
gian thoải mái hơn giờ lên lớp nên vận dụng giáo dục kĩ năng sống thuận
lợi hơn. Hơn nữa, chủ điểm giáo dục là một trong ba hình thức giáo dục
ngoài giờ lên lớp cơ bản ở trường tiểu học. Nó đóng vai trò quan trọng
trong việc giáo dục học sinh tiểu học.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Theo quan niệm chung, học sinh lớp 2 là những học sinh đầu bậc tiểu
học, nên khả năng nhận thức vấn đề còn hạn chế, khả năng đóng góp ý
kiến phân công công việc chưa rõ, mà yêu cầu chung của giáo dục ngày
càng nâng cao. Vì các em chỉ mới bước đầu làm quen với hình thức giáo
dục trong nhà trường nên chưa có kĩ năng lập kế hoạch.
Việc vận dụng phương pháp thảo luận đã được một số tác giả đề cập
đến nhưng ở tiểu học thì rất ít. Đặc biệt là ở những lớp đầu bậc tiểu học,
càng không mấy được quan tâm, chỉ có trong phương pháp thảo luận ở

5
những môn học cụ thể với từng bài nhưng vận dụng phương pháp thảo
luận để lập kế hoạch cho học sinh lớp 2 thì chưa có
Hơn nữa qua hình thức vận dụng phương pháp thảo luận để lập kế
hoạch cho học sinh nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng giúp các em
mạnh dạn đưa ra những ý kiến , phương hướng cho công việc chung nâng
cao tinh thần tập thể, đoàn kết trong lớp để các em có thể giải quyết
những vấn đề của lớp. Tuy nhiên một số giáo viên vẫn chưa nhận thức
được tầm quan trọng của vấn đề này. Họ còn lúng túng trong vận dụng
phương pháp thảo luận để lập kế hoạch cho học sinh lớp 2 và hầu như
chưa vận dụng phương pháp này.
Xuất phát từ những tiền đề về lí luận và những thực tiễn nói trên chúng
tôi chọn đề tài “ Vận dụng phương pháp thảo luận để lập kế hoach cho
học sinh lớp 2”
2. Phạm vi nghiên cứu
2.1 Phạm vi điều tra
Vì điều kiện có hạn nên chúng tôi chỉ tập trung điều tra Trường tiểu
học Lương Khánh Thiện _Hà Nam................................
2.2 Phạm vi thực nghiệm
Trong khuôn khổ nội dung đề tài nghiên cứu chúng tôi chỉ tiến hành
thực nghiệm về vận dụng thảo luận nhóm ở học sinh tiểu học lớp 2 để
lập kế hoạch cho các em theo chủ đề 8/3 thuộc Trường tiểu học Lương
Khánh Thiện _Phủ Lí_Hà
Nam....................................................................................
3. Khách thể nghiên cứu
Phương pháp thảo luận nhóm để lập kế hoạch theo chủ đề ngày 8-3
4. Đối tượng nghiên cứu
Vận dụng phương pháp thảo luận để lập kế hoạch theo chủ đề ngày
8 - 3 cho học sinh lớp 2
5. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn, đề xuất một
số biện pháp nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp thảo luận nhằm
nâng cao hiệu quả lập kế hoạch theo chủ điểm của học sinh lớp 2.
6. Giả thuyết khoa học
Nếu vận dụng phương pháp thảo luận để lập kế hoạch theo chủ
điểm 8-3 cho học sinh lớp 2 thì có thể đạt được hiệu quả như thế nào
7. Nhiệm vụ nghiên cứu
7.1. Nghiên cứu về cơ sở lí luận và thực tiễn về phương pháp thảo
luận trong lập kế hoạch theo chủ điểm 8-3 cho học sinh lớp 2
7.2. Nêu các biện pháp về nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp
thảo luận trong lập kế hoạch theo chủ điểm 8-3.

6
7.3. Thực nghiệm sư phạm ( thực nghiệm triển khai tiết sinh hoạt lớp
theo phương pháp thảo luận để lập kế hoạch cho học sinh lớp 2 nhằm
kiểm định phương án đề tài đề xuất )
8. Phương pháp nghiên cứu
8.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc các tài liệu có liên quan đến
đề tài nhằm giải quyết nhiệm vụ 1.
8.2. Phương pháp điều tra : đánh giá, tìm hiểu thực trạng của vấn đề
nghiên cứu để giải quyết nhiệm vụ 2.
8.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm : thử nghiệm hiệu quả và tính
khả thi của các biện pháp cải tiến, thảo luận theo chủ điểm 8-3 để giải
quyết nhiệm vụ 3.
8.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
8.5. Phương pháp quan sát

7
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Khái niệm thảo luận
Thảo luận là phương pháp tổ chức cho học sinh trao đổi bàn bạc bày
tỏ ý kiến của mình về các vấn đề liên quan hoạt động tập thể, công
việc của lớp nhằm thống nhất ý kiến về giải quyết vấn đề nêu ra.
Trong quá trình thảo luận, học sinh tiểu học được bày tỏ ý kiến của
mình, nói ra những điều mình nghĩ, những điều mình mong muốn,
phát biểu “ sáng kiến” của mình, biết lắng nghe ý kiến của bạn, lựa
chọn ý kiến hay nhất, hợp lí nhất trong số những ý kiến đề xuất. Do đó,
phương pháp thảo luận có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục cho học
sinh những kĩ năng sống như: kĩ năng diễn đạt, trình bày vấn đề, lắng
nghe, đánh giá, chia sẻ ý kiến quan điểm của người khác, lập kế hoạch
cho công việc của mình, đánh giá hoạt động đã và đang diễn ra... Qua
thảo luận, học sinh còn được giáo dục những thái độ đúng đắn như:
Tĩch cực thảo luận, đóng góp ý kiến về công việc của tập thể lớp, đồng
tình với những ý kiến hay, tôn trọng ý kiến người khác, nhắc nhở sự ỷ
lại của những người bạn lười tham gia....
Phương pháp thảo luận là một biểu hiện của việc phát huy vai trò
chủ thể tích cực của học sinh, trong đó học sinh được tạo điều kiện để
quyết định công việc, hoạt động của mình qua một số khâu khác nhau
của quá trình tổ chức hoạt động ( lập kế hoạch, sơ kết, tổng kết) . Bằng
thảo luận tập thể, giáo viên có thể xây dựng lớp học thành tập thể vững
mạnh, bởi lẽ, các em được giao lưu đúng đắn, thống nhất ý kiến với
nhau, được cùng nhau tham gia, thực hiện đánh giá hoạt động của
mình trên cơ sở lợi ích chung ... Tạo điều kiện cho học sinh thảo luận,
để các em tự quyết công việc của mình, tôn trọng ý kiến, quyết định
của học sinh là một biểu hiện tôn trọng nhân cách của học sinh. Bởi lẽ
kết quả quan trọng nhất là kết quả giáo dục ( Những tri thức, thái độ,
và kĩ năng liên quan ) được hình thành qua thảo luận của mỗi học sinh
nói riêng và sự phát triển tập thể lớp nói chung, còn kết luận ý kiến
chung của tập thể lớp về vấn đề thảo luận chỉ là thứ yếu mà thôi.
Trong thực tiễn giáo dục tiểu học, thảo luận có thể được vận dụng
để tạo điều kiện cho học sinh lập kế hoạch, đánh giá, sơ kết, tổng kết
việc tổ chức hoạt động của mình....
2.Các bước tiến hành
Có thể tiến hành phương pháp thảo luận theo ba bước – Chuẩn bị,
tiến hành thảo luận, và tổng kết. Các bước này có mối quan hệ gắn bó
với nhau nên cần bảo đảm sự thống nhât giữa chúng.
a ) Bước chuẩn bị

8
Trong quá trình chuẩn bị giáo viên cần xác định dự kiến những mặt
sau:
- Xác định nội dung:
Căn cứ vào nhiệm vụ của học sinh, khả năng và kinh nghiệm của các
em, điều kiện tổ chức hoạt động... giáo viên cần xác định – học sinh thảo
luận những nội dung gì liên quan đến hoạt động tổ chức cho các em
- Dự đoán khả năng, kết quả thảo luận của học sinh:
Giáo viên dự đoán, theo từng nội dung thảo luận, học sinh có thể nêu ra
những ý kiến gì và trong số những ý kiến được nêu ra các em sẽ chọn
phương án nào...
- Dự kiến “phương án tối ưu”:
Giáo viên cần chuẩn bị “phương án tối ưu” cho từng nội dung thảo luận
để có thể “can thiệp”, giới thiệu học sinh khi các em không đề xuất được
ý kiến, hay ý kiến không tập trung, lạc hướng, thiếu tính khả thi, thiếu tính
sáng tạo...
- Dự kiến người thực hiện:
Giáo viên cần dự kiến và gợi ý người điều khiển và thư kí cho việc thảo
luận. Trong đó người điều khiển cần có khả năng nói to rõ ràng, cho cả
lớp nghe, biết điều khiển các bạn phát biểu và biết tổng hợp ý kiến... Còn
thư kí phải là học sinh có kĩ năng tiếng Việt tốt để kịp thời ghi lại ý kiến
của các bạn...
- Dự kiến thời gian:
Giáo viên cần dự kiến:
+ Thời điểm tiến hành việc thảo luận( nói chung việc này thường được
tiến hành vào tiết sinh hoạt lớp cuối tuần)
+ Thời gian dành cho việc thảo luận( dự kiến cụ thể, thảo luận diễn ra
trong khoảng thời gian bao lâu)
- Dự kiến cơ sở vật chất:
Để phục vụ cho việc ghi ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết, có thể cần
một số cơ sở vật chất như: Giấy, bút, bảng, phấn...
b ) Bước tiến hành thảo luận:
Trước hết người điều khiển tuyên bố lí do, nêu nội dung thảo luận và
những yêu cầu liên quan từng nội dung, giới thiệu thư kí và đề nghị các
bạn tích cực tham gia đóng góp ý kiến.
Tiếp theo học sinh được tham gia đóng góp ý kiên của mình theo từng
nội dung thảo luận; thư kí ghi lại từng nội dung ý kiến của các bạn. Khi
học sinh phát biểu, giáo viên cũng như học sinh điều khiển cần tôn trọng ý
kiến của các em khác, tạo ra không khí thoải mái, vui vẻ, nghiêm túc;
không chê bai dè bửu, ngắt lời dù đó là những ý kiến không thích hợp...
Trong một số trường hợp, giáo viên cần can thiệp đúng lúc. Ví như: học

9
sinh không đưa ra được những ý kiến, hay ý kiến của các em không có
tính khả thi, sai lệch ... Lúc đó, giáo viên có thể giới thiệu với học sinh
những phương án “tối ưu” mà mình đã chuẩn bị.
Sau các ý kiến đã được nêu ra ( trong số đó có thể có phương án của giáo
viên), người điều khiển nêu lại các phương án được số đông các bạn lựa
chọn; thư kí ghi kết quả biểu quyết.
Cuối cùng; người điều khiển thông báo kết quả biểu quyết và những kết
luận theo từng nội dung thảo luận
c ) Bước tổng kết
Giáo viên ( Tốt nhất là người điều khiển – học sinh chốt lại ) khẳng định
kết quả thảo luận. Ngoài ra giáo viên phát biểu tổng kết với những nội
dung như: Đánh giá tinh thần, thái độ của học sinh trong quá trình thảo
luận, bày tỏ sự đồng tình của mình với kết quả thảo luận của các em; bày
tỏ sự tin tưởng rằng các em sẽ thực hiện tốt hoạt động của mình...
Vận dụng phương pháp thảo luận để lập kế hoạch theo chủ điểm 8 – 3
cho học sinh lớp 2 ( Bước chuẩn bị trước của Giáo viên)
Hoạt động 1
a. Bước chuẩn bị
Trong quá trình chuẩn bị giáo viên cần xác định dự kiến những mặt sau:
- Xác định nội dung:
Những nội dung thảo luận có thể là
+ Đặt tên báo tường, chọn nhóm học sinh trang trí báo, chọn nhóm học sinh
biên tập
- Dự đoán khả năng, kết quả thảo luận của học sinh
Cần dự đoán, theo nội dung làm báo tường, học sinh có thể nêu ra ý kiến
+ Đặt tên cho báo: Một nửa thế giới, Ngày của Mẹ, Mẹ và cô “ Hai Mẹ
hiền”
+ Nhóm trang trí: Học sinh giới thiệu các bạn đã từng tham gia trang trí
một số bài trước đó như Nga, Hạnh, Hương.....
+ Ban biên tập : Giới thiệu học sinh đã từng tham gia thi học sinh giỏi
Văn như Hồng , Cúc, Mai, Lan
Qua những nội dung trên học sinh có thể chọn
+ Tên báo: Mẹ và cô “ Hai Mẹ hiền”
+ Nhóm trang trí: Chọn 3 bạn trên
+ Nhóm biên tập: Chọn 3 bạn trên
- Dự kiến phương án tối ưu: Giáo viên chuẩn bị khi học sinh không đề xuất
được ý kiến hay ý kiến không tập trung lạc hướng thiếu tính khả thi và tính
sáng tạo
- Dự kiến người thực hiện
+ Người điều khiển: Giáo viên chủ nhiệm

10
+ Thư kí : Có khả năng nghe, và tổng hợp ý kiến đầy đủ chính xác
- Dự kiến thời gian thực hiện
+ Thời điểm tiến hành thảo luận: Tiết sinh hoạt lớp
+ Thời gian hoạt động : 10 phút
- Dự kiến cơ sở vật chất: Phấn, bảng
Hoạt động 2
a. Bước chuẩn bị
Trong quá trình chuẩn bị giáo viên cần xác định dự kiến những mặt sau:
- Xác định nội dung:
Những nội dung thảo luận có thể là
+ Chia nhóm theo tổ
- Dự đoán khả năng, kết quả thảo luận của học sinh
Cần dự đoán, theo nội dung làm báo tường, học sinh có thể nêu ra ý kiến
+ Chia nhóm theo tổ: Thành 4 tổ, Chia theo dãy lớp
+ Các hoạt động: Mỗi tổ gồm 1 tiết mục hát song ca, hát tốp ca, múa, đọc
thơ...vv để biểu diễn trước lớp vào ngày 8 – 3
Qua những nội dung trên học sinh có thể chọn theo phần đã chuẩn bị
- Dự kiến phương án tối ưu: Giáo viên chuẩn bị khi học sinh không đề xuất
được ý kiến hay ý kiến không tập trung lạc hướng thiếu tính khả thi và tính
sáng tạo
- Dự kiến người thực hiện: Tất cả các học sinh trong lớp
- Dự kiến thời gian thực hiện
+ Thời điểm tiến hành thảo luận: Tiết sinh hoạt lớp trước 2 tuần
+ Thời gian hoạt động : 10 phút

11
Tổ chức hoạt động thảo luận lập kế hoạch cho học sinh lớp 2
theo chủ điểm 8-3
I. Mục đích
Nhằm giúp học sinh:
+ Có khả nănglập kế hoạch theo chủ điểm 8-3
+ Hiểu được ý nghĩa của thảo luận
+ Biết vận dụng để lập các chủ điểm khác
+thích thú, hứng thú với phương pháp thảo luận trong lớp
II. Tài liệu và phương tiện
+ Giấy, bút, phấn, bảng, phiếu giao việc cho học sinh
+ Phiếu điều tra
+ Máy ảnh chụp hình ảnh thảo luận của học sinh
III. Các hoạt động thảo luận

STT Tên hoạt Hoạt động của Giáo Hoạt động của học
động viên sinh
1 Giới thiệu - Cô chào các con, chắc - Học sinh đứng dậy
và chào hỏi các con bất ngờ lắm.Cô chào cô giáo.
xin tự giới thiệu cô là
Thuỷ là sinh viên của
trường ĐHSPHN.Và đi
cùng với cô là cô Thu
Thủy. Hôm nay cô
cùng các con tổ chức
tiết sinh hoạt lớp. Các
con có thích không? Cô
hi vọng sẽ mang lại
những điều mới mẻ và
niềm vui cho các con
- Các con có biết trong
tháng 3 này có ngày lễ
nào quan trọng không?
- Vậy phụ nữ là những
ai nhỉ?
- Các con trả lời tốt
lắm.Ngày 8-3 là ngày
quốc tế phụ nữ.

12
- Nói thêm ý
nghĩa ngày 8 -3.
- Vậy chúng ta làm gì
để chuẩn bị cho 8-
3.hôm nay cô và các
con sẽ thảo luận để lên
kế hoạch tổ chức các
hoạt động cho 8-3.Các
con có đồng ý không
nào?
- Cô muốn các con cử - Học sinh cử một bạn
cho cô một bạn làm thư víêt nhanh làm thư kí
kí để ghi các ý kiến của
các bạn trong lớp mình
nào. - Học sinh trả lời và
- Giáo viên hỏi ý kiến đưa ra các ý kiến của
2 Hoạt động một số bạn trong lớp về mình
thảo luận hoạt động sẽ làm trong
theo lớp ngày 8 -3 - Thư kí ghi nhanh
- Giáo viên có thể bổ các ý kiến của các
sung một số ý kiến mà bạn trong lớp
một số ý kiến giáo viên
thấy chưa khả quan hay
không đúng chủ đề
- Đó là các ý kiến của
các con .Cô được nghe
nói lớp mình ai cũng
viết đẹp, ai cũng hát
hay và phong trào văn
nghệ của lớp mình rất
sôi nổi các con có
muốn thể hiện trong
ngày đó không.Đó sẽ là
món quà ý nghĩa nhất
mà chúng ta dành tặng
cho những người phụ
nữ xung quanh ta. - Học sinh lắng nghe
- Giáo viên tổng kết
chung lại các ý kiến đó
là chúng ta sẽ tổ chức 2

13
hoạt động để chào
mừng ngày 8 – 3 là các
con sẽ Làm báo tường
và tổ chức thi Văn
nghệ giữa các nhóm
nhé . - Học sinh lắng nghe
- Giáo viên phổ biến
nội dung thi báo tường
và hoạt động văn nghê:
Mỗi con sẽ chuẩn bị
một tờ báo tường có vẽ
hình của một ngưòi
phụ nữ mà con yêu quý
bên cạnh có viết bài hát
hay bài thơ . Còn hoạt
động thi văn nghệ cô
muốn mỗi tổ chuẩn bị
cho cô 1 tiết mục để thi
diễn hôm 8 – 3 nhé. - Học sinh giơ tay
- Thế các con muốn đặt phát biểu ý kiến của
3 Hoạt động tên cho đầu báo của mình.
làm báo mình là gì nào?
tường - Giáo viên có thể bổ
sung một số ý kiến của
mình nếu thấy ý kiến
không khả quan hay lạc
chủ đề .
- Giáo viên chốt lại câu
trả lời của học sinh -Học sinh cử ra 6 bạn
- Các con cùng cử cho làm ban biên tập báo
cô 6 bạn là biên tập báo
tường. - Thư kí ghi nhanh
- Giáo viên nhờ một số những ý kiến của các
bạn tổ trưởng thu các bạn trong lớp
bài báo vào ngày 6-3
để đưa cho các bạn
biên tập làm báo tường.
Còn đầu báo tường các
cô giáo chủ nhiệm sẽ
nhờ viết và vẽ trước

14
ngày 6 - 3
- Hoạt động này các
con sẽ làm trong 5
ngày - Học sinh lắng nghe
- Thế các con đã biết và trả lời
các việc mình cần làm
chưa. Cô luôn hi vọng
lớp ta sẽ có một tờ báo
tường thật đẹp trong
ngày 8 – 3 nhé.

4 Hoạt động Đó là hoạt động thứ


thi văn nghệ nhất. Bây giờ chúng ta
cùng thảo luận cho
hoạt động 2 nhé. Hoạt
động này cô rất cần
tình thần đoàn kết của
các con. Cô muốn mỗi
tổ sẽ có 1 tiết mục văn
nghệ .Có thể là đọc
thơ, kể chuyện, múa,
hát đơn ca hay tập thể
để biểu diễn vào ngày
8 – 3. Các con ai cũng
được thể hiện hết năng - Học sinh quay vào
khiếu của mình. các tổ của mình
- Giáo viên yêu cầu
học sinh quay vào các
tổ của mình để thảo
luận, A
- Cô giáo xuống lớp
xem các tổ thảo luận
thế nào, có thể gợi ý
cho các tổ một số bài
hát, hay một số tiết
mục mà các con đã
được học trong chương
trình.
-Giáo viên có thể đưa
ra dự kiến một ngày

15
nào đó để duyệt văn
nghệ cho các con trước Có ạ!
ngày 8 - 3
5 Nhận xét À ! Vậy là sau một giờ
đánh giá sinh hoạt lớp cô thấy
của giáo lớp mình thảo luận rất
viên sôi nổi. Ai cũng có tinh Học sinh nhìn theo cô
thần trách nhiệm với làm mẫu trước 2 lần
công việc của lớp sau đó làm theo
mình. Cô khen các con
rất nhiều
- Các con có thích chơi
trò chơi không nào,. Cô
có một trò chơi rất hay Học sinh lắng nghe
các con nhìn cô làm
mẫu trước nhé:
- Ngồi mãi mỏi lưng
( đấm lưng )
- Viết mãi mỏi tay
( xoay tay)
- Cúi mãi mỏi đầu
( ngoáy đầu )
6 Hoạt động Vậy là từ lúc đầu đến
trắc nghiệm giờ các con đã thảo
của học sinh luận xong kế hoạch cho
ngày 8 -3 sắp tới các
con đã được làm quen
và biết thế nào là lập kế
hoạch rồi.Và đặc biệt
các con biết được
nhưng nội dung mình
đã thảo luận trong buổi
sinh hoạt lớp này. Cô
thấy ai cũng nhiệt tình
trong buổi thảo luận
này. Nhưng cô muốn
nghe ý kiến riêng của
từng con về buổi thảo
luận này. - Học sinh nhận phiếu
- Cô sẽ phát cho và làm

16
mỗi con 1 phiếu các
con hãy khoanh tròn - Lớp trưởng thu
vào chữ cái là ý kiến phiếu
cuả con. Cô lưu ý nhé
đây là ý kiến riêng của
từng người nên các con
không được nhìn nhau.
- Giáo viên phát
phiếu cho học
sinh
- Giáo viên thu
phiếu
- Cô cám ơn các
con nhé. Thế là
buổi sinh hoạt
lớp của chúng ta
đến đây kết thúc
rồi cô chúc các
con luôn chăm
ngoan học giỏi.
Cả lớp luôn đoàn
kêt yêu thương
nhau học tập và
nhất là đạt được
nhiều bông hoa
điểm tốt trong
đợt chào mừng
ngày 8 -3 sắp tới
này. Cô hy vọng
sẽ được gặp lớp
ta trong thời gian
tới.
- Cô có một chút
bánh kẹo để làm
quà cho các con
nhé

17
PHIẾU ĐIỀU TRA

Họ tên: ...................................................
Nam hay nữ ..................
Lớp:.......................

Con hãy đọc kĩ từng câu dưới đây và dùng bút khoanh tròn vào chữ cái
mà con cho là ý kiến của con.

Câu 1: Trong giờ thảo luận để chào mừng ngày 8-3 lớp con có tổ chức hoạt
động làm báo tường không?
a. Có b. Không
Câu 2: Ngoài ra, lớp con còn tổ chức hoạt động nào?
a.Thi văn nghệ giữa các tổ b.Thi kéo co giữa các tổ
Câu 3: Theo con, trong giờ sinh hoạt, các bạn có sôi nổi thảo luận không?
a. có b.Không
Câu 4: Con có nêu ý kiến của mình trong giờ thảo luận không?
a.Có b.Không
Câu 5: Ý kiến của con có được chấp nhận hoặc có giống ý kiến của các bạn
không?
a.Có b.Không
Câu 6: Con có thích buổi thảo luận như thế này không?
a.Có b.Không
Câu 7: Con có mong muốn có nhiều buổi thảo luận như thế này nữa không?
a. Có b. Không

Ban Giám hiệu nhà trường

18
19