You are on page 1of 2

LIÊN DANH:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VNECO


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 23
------ ------
Số : HX-CĐTC

Công trình: THUỶ ĐIỆN HỒI XUÂN

Hạng mục: ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 35/0,4KV


CẤP ĐIỆN THI CÔNG

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

TẬP 1: THUYẾT MINH

§µ N½ng, th¸ng 05 n¨m 2010


LIÊN DANH:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VNECO
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 23
------  ------
Số : HX-CĐTC

Công trình: THUỶ ĐIỆN HỒI XUÂN

Hạng mục: ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 35/0,4KV


CẤP ĐIỆN THI CÔNG

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG


TẬP 1: THUYẾT MINH

Chủ nhiệm thiết kế: Nguyễn Mạnh Hà

Kiểm tra: Nguyễn Mạnh Hà

Thiết kế : Huỳnh Đức Tiến

Đà Nẵng, ngày tháng 05 năm 2010


CÔNG TY CP CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VNECO TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 23