You are on page 1of 3

กาหนดการอบรมธรรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวัน

season2

ราชบุรี

( รอบที่1 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2553 รอบที่2 วันที่10-12 ธันวาคม 2553 )

วันเสาร์ที่ 23

ต.ค. /

2553

ศุกร์ที่ 10

09.00-09.30 เดินทางถึงบ้านสวนส้มทิพย์ ลงทะเบียน 09.30-09.45 พิธีเปิดโดยผู้อานวยการ ร.พ.

09.45-12.00

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

ธ.ค.

13.00-15.00

เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

15.00-15.30

พัก coffee break

15.30-17.30

เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

18.00-19.30 รับประทานอาหารเย็น

เข้าห้องสัมมนา, ดูดาว และกิจกรรมฝึกตาย

19.30-21.30

วันอาทิตย์24

ต.ค.

/ เสาร์ที่ 11

ธ.ค. 2553 06.30-07.30 ออกกาลังกาย, ไท้เก็ก

08.00-09.00 รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.00 เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

10.00-10.30

10.30-12.00

พัก coffee break เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

พัก coffee break เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ

15.00-18.30 ล่องเรือ ไหว้พระ,ดูหิ่งห้อย แวะตลาดน้าอัมพวา (coffee break บนเรือ) 18.30-20.00 รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท 20.00-21.30 เข้าห้องสัมมนา สรุปกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ

วันจันทร์(วันหยุดชดเชย)ที่ 25

ต.ค./

อาทิตย์12

ธ.ค. 2553

06.30-07.30 ตักบาตรทางน้า,

ไท้เก็ก

08.00-09.00 รับประทานอาหารเช้า 09.00-10.00 เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ 10.00-10.30 พัก coffee break 10.30-12.00 เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ 12.00-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 13.30-15.00 เข้าห้องสัมมนา ฝึกปฏิบัติ 15.00-15.30 ทา Post test 15.30 แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างมีความสุข

-

สิ่งที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียม

เสื้อผ้าชุดลาลองใส่สบาย(ไม่จากัดสี)

-

ชุดออกกาลังกายตอนเช้า

- ลูกประคา (สาหรับผู้ที่มีแล้ว)

*** หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอบรม กรุณาติดต่อสอบถามที่ พญ.สุธาสินีสมานคติวัฒน์ กลุ่มงานวิสัญญีห้องผ่าตัด ร.พ. ราชบุรี

083-0111431

e-mail : suthasinee107@yahoo.com

ชมรมจริยธรรม ร่วมกับ องค์กรแพทย์และ สโมสรนักศึกษาแพทย์ร.พ.ราชบุรีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

โครงการอบรมธรรม การปฏิบัติธรรมใน ชีวิตประจาวัน

Season 2

ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ท คอร์สอบรมนี้สาหรับผู้มีปัญหาเรื่องความเครียด กลุ้มใจ วิตก กังวล เป็นทุกข์เพราะได้รับความกดดันจากปัญหา ต่างๆรอบด้าน วิทยากร คือ อาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒนวงศ์กรีน

ผู้ได้รับการเล่าขานว่ามีวิธีการสอนพุทธศาสนาที่ชัดเจน ลัดสั้น ตรงไปตรงมา และเรียบง่ายต่อผู้อยากปฏิบัติเพื่อ พ้นทุกข์อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เป็นบุคคลทั่วไปที่มีปัญหากลุ้มใจและอยากหาความสุข แท้จริงให้แก่ชีวิต ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการปฏิบัติธรรมมาก่อน เป็นผู้อยากมีสติเพื่อจะได้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ของตนเองได้เสมอโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์ มากและคับขันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ,เป็นผู้ อยากรู้แก่นแท้ของพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องการ เข้าถึงพระนิพพาน

แผนที่ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โทร 089-9241141, 085-2923918 www.baansuansomthip.com

โทร 089-9241141, 085-2923918 www.baansuansomthip.com

โครงการอบรมธรรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวัน

SEASON 2

โรงพยาบาลราชบุรี

รอบที่ 1 วัน ที่ 23-25 ตุลาคม 2553 รอบที่ 2 วันที่

รอบที่ 1 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2553 รอบที่ 2 วันที่10-12 ธันวาคม 2553

ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ดาเนินการสอน โดย อาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์กรีน