ISO ជអ្ី ? មនតួ នទី ដូ ចេម្ ច ខ្ ះ ?

Share
o

Digg

o

del.icio.us

o

Google

o

Stumble Upon

o

Facebook

o

Reddit

o

Twitter

Text Size
o

Normal

o

Large

o

Extra Large

េដយ ៖ សម៉ន
ៃថ្ សុ្ក ទី ២៣ ែខ កក្ដ ឆ្ំ ២០១០

ISO ជអក្រកត់របស់ International Standardization Organization មនន័យថ ជ
អង្ករស្ង់ដអន្រជតិ ្តូវបនបេង្ើតេឡើងេនៃថ្ទី ២៣ ែខ កុម្ៈ ឆ្ំ ១៩៤៧ េដយ
្កុម្បឹក្ស្ង់ដ សហព័ន្ពិភពេលក ែដលមនសមជិកចូលរួមជង ១៦៣ ្បេទស និង
មនទីតំងេនទី្កុងហ្ឺែណវ ្បេទសស្ីុស។ េគលបំណងសំខន់ ៃនអង្ករេនះ គឺេផ្

តេទេលើករអភិវឌ្ន៍ កំរ ិតស្ង់ដរួមជលក្ណៈ អន្រជតិេទេលើផលិតកម្ ពណិជ្កម្
និងេសវកម្ ទូទំងពិភពេលក និងមនេបសកកម្សំេដេលើករអភិវឌ្ន៍ និងផ្ព្ផ្យ
ស្ង់ដរួម េដើម្ីជំរញ
ុ ករផ្ស់បូ្រទំនិញ និងេសវកម្ជអន្រជតិ និង អភិវឌ្ន៍កិច្សហ្ប
តិបតិ្្ករែផ្កបញ វ ិទ្ស្ស្្ បេច្កវ ិទ្ និងេសដ្កិច្។

អត្ ្ បេយជន៍ ៃនករចុ ះ បញ្ី ISO

មនកត្ជេ្ចើនសំរប់ករ អនុវត្ន៍តម្បព័ន្្គប់្គងគុណភព ែដលអនុេលមតម
ស្ង់ដ ISO និងមនអត្្បេយជន៍ចំេពះ្កុមហ៊ុន និងជួយឱ្្កុមហ៊ុនសំេរចបននូវ
លទ្ផលេធ្ើជំនួញល្្បេសើរជងមុន េដយធនថ េ្បើ្បស់សមត្ភព និងធនធនបន
្តឹម្តូវសេ្មចបនតមតំរវូ ករ និងកររ ំពឹងទុករបស់អតិថិជន។ ISO ជតំរវូ កររបស់

ISO ៩០០៤ សំេដេលើករែណនំេលើករ្គប់្គងគុណភព និង្បព័ន្គុណភព។ ISO ៩០០១ ជអ្ី ? ISO ៩០០១ គឺសង ្ ់ដ្គប់្គងគុណភពអន្រជតិ និងមន្កុមហ៊ុនរប់ពន់េនបណ ្ ្បេទសជង១០០ េលើពិភពេលក្តូវបនទទួលស្ល់ និងមន្កុមហ៊ុនជេ្ចើនេទៀតក៏ បននិងកំពុងអនុវត្ន៍ផងែដរ េដយសរវ្គប់្គងេលើគុណភព សន្ំសំៃច្បក់ និងេធ្ើ ឱ្អតិថិជនមនទំនុកចិត្ េហើយឈនេទរកករ ្បកួត្បែជងេដយេ្បើស្ង់ដេនះ។ ISO ៩០០១ គឺ្គប់អង្ភពអជីវកម្ទំងអស់អចដក់ពក្សុំបន មិនថ អជីវកម្ខ្តតូច-ធំ ឬេធ្ើ ជំនួញេទេលើអី្េនះេឡើយ។ វអចជួយេយើងបនទំងករផលិត និងេសវកម្ ែដល ជទិសេដេជគជ័យ េលើជំនួញរបស់អង្ភពអជីវកម្ េហើយ្តូវបនទទួលស្ល់ និង េជឿជក់ ពសេពញពិភពេលក។ (ដក្សង់ពី Total Quality Management និង Praxiom Research Group Limited) .ISO ៩០០១ សំេដេលើកររចនរូបរងផលិតផល ករអភិវឌ្ន៍េទេលើផលិតផល ករ ដំេឡើង និងេសវកម្។ .ISO ៩០០២ សំេដេលើករផលិត និងករដំេឡើង .អតិថិជន និងទីផ្រេនទូទំងពិភពេលក េដើម្ីសម្សបេទ តមកំរ ិតស្ង់ដរួមមួយ និង េធ្ើឱ្្បេសើរេឡើងនូវ្បព័ន្ដំេណើរករអជីវកម្ ជពិេសសផលិតផល ឬ េសវកម្របស់ ្កុមហ៊ុន ្តូវបនអន្រជតិទទួលស្ល់ ែថមទំងមនឱកសព្ងីកទីផ្រផលិតផល ឬ េសវកម្ ែដល្កុមហ៊ុនជេ្ចើនកំពុងែស្ងរកេនេលើទីផ្រអន្រជតិ ។ ISO ៩០០០ ជអ្ី ? ISO ៩០០០ គឺជឯកសរែណនំសំរប់ករេ្ជើសេរ ើស និងេ្បើ្បស់សង ្ ់ដគុណភពដៃទ េទៀត និងសំេដេទេលើកំរ ិតស្ង់ដចំនួន៣រួមមន ISO ៩០០០ ISO ៩០០១ និង ISO ៩០០៤ េហើយកំរ ិតស្ង់ដទំងបីេនះ គឺ េផ្តេលើ្បព័ន្្គប់្គងស្ង់ដគុណភព និងមន េគលបំណងេដើម្ីផ្ល់ទំនុកចិត្េលើអជីវកម្អន្រជតិ េដយផ្ល់នូវស្ង់ដរួមសំរប់ ្បជជនទូទំងពិភពេលកបនស្ល់ និងេជឿកជក់េលើគុណភព។ េស៊ រ ីស្ ង់ ដ ISO ៩០០០ រួ ម មន ៖ .ISO ៩០០៣ សំេដេលើករ្តួតពិនិត្ និងេធ្ើេតស្ចុងេ្កយៃនផលិតផលសំេរច ឬ េសវកម្ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful