7.தமிழ்நாட்டின் கால்நடைசந்தைகள்

ததததததததததததத ததததததததததததததத

தததததததததததததததத தததததததத
த.ததத
தததததததத
1. ோகோயமததர

தததததததத
அவினாசி

ததததத தததததத தததத
அவினாசி

2.
3.
4.

ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர

ோகோயமததர (வடக்கு) தடயலர
ோகோயமததர (ெதறக) பூூளூூவபட்டி
ோமடடபபோைளயம
கோரமைட

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர
ோகோயமததர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
கடலர
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி

ோமடடபபோைளயம
பல்லடம்
ெபாள்ளாச்சி
திரபபர
திரபபர
உட ும ைல ோபட்ைட
உடுமைலோபட்ைட
அவினாசி
சிதம்பரம்
சிதம்பரம்
கடலர
கடடமனனோரோகோவில
திடடகட
விருதாச்சலம்
விருதாச்சலம்
விருதாச்சலம்
-

ோமடடபபோைளயம
பல்லடம்
ெபாள்ளாச்சி
ெபரமநல்லூூர்
மஙகலம
பூூலவாடி
உடுமைலோபட்ைட
அன்னூூர்
சின்னோசலம்
களளஞசவோட
மஙகிலதைரபபடட
தியோகதரகம
ோசத்தியாோதாப்பு
புவனகிரி
கோரமணிககபபம
லோலோபடைட
திடடகட
ோவப்பூூர்
விருதாச்சலம்
அத்தியூூர்
பல்லாபள்ளி
ெபட்டாைரய சுவாமி
கடசெசடல

28.

தரமபரி

-

பாத்தோகாட்டா

29.
30.

தரமபரி
தரமபரி

ெதனகனனிோகோடைட
ெதனகனனிோகோடைட

கீழமஙகலம
மடோகோணடபபளளி

31.
32.
33.
34.
35.
36.

தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி

தரமபரி
ஹரர
ஹரர
ஒசர
ஒசர
ஒசர

நலலோமபளளி
ோகோபிநோததமபடட
கமபியநலலர
பாகலூூர்
ஒசர
சப்பரப்பள்ளி

ததததத தததத
ஆண ட
் ுோதா ற ம
ு ் (ஏப்ர ல்
15-25)
திஙகள
ெவள்ளி
ஆண்டு ோதாறும் (பிப்ரவரி
11-22)
திஙகள
வியாழன்
சனி
சனி
ெவள்ளி
திஙகள
வியாழன்
ஞாயிற ு
ஞாயிறு
சனி
புதன்
புதன்
திஙகள
ெசவ்வாய்
புதன்
ெவள்ளி
வியாழன்
ெசவ்வாய்
திஙகள
ஆண்டு ோதாறும் 13-16)
ஆண்டு ோதாறும் (பிப்ரவரி
23-25)
ஆண்டு ோதாறும் 4
நோடகள
ஞாயிறு
ஆண்டு ோதாறும் (பிப்ரவரி
18-20)
ெசவ்வாய்
புதன்
ெவள்ளி
வியாழன்
புதன்
ஆண்டு ோதாறும்

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
தரமபரி
திணடககல
திணடககல

கிரஷணகிரி
கிரஷணகிரி
கிரஷணகிரி
பாலக்ோகாடு
பப்பிோரடிப்பட்டி
ோபாச்சம்பள்ளி
உத்தன்கைர
உத்தன்கைர
திணடககல

ஒரபபம
கணடரபபளளி
கோோவரிபபடடனம
கரிமஙகலம
கடததர
ோபாச்சம்பள்ளி
சிங்காரப்ோபட்ைட
உத்தன்கைர
நரிககோலபடட
அம்மாப்பட்டி

47.
48.
49.

திணடககல
திணடககல
திணடககல

திணடககல
நிலகோகோடைட
ஒடடனசததிரம

ஆத்தூூர்
நிலகோகோடைட
எஸ ்.ஆத்திக்ோகாம்ைம

50.

திணடககல

ஒடடனசததிரம

விருப்பாச்சி

(பிப்ரவரி- மோரச)
புதன்
ெவள்ளி
சனி
ெசவ்வாய்
ஞாயிறு
ஞாயிறு
திஙகள
திஙகள
வியாழன்
ஆண்டு ோதாறும் (ஜீைல ,
ஆகஸ்ட் 15)
ெவள்ளி
சனி
ஆண்டு ோதாறும் (ஜீைல,
ஆகஸ்ட் 15)
வியாழன்

தததத
த.ததத
தததததததத
51. திணடககல

பழனி

தததததததத

ததததத தததததத தததத
ெதோபபமபடட

52.
53.
54.
55.

திணடககல
திணடககல
திணடககல
ஈோராட ு

ோவடசந்தூூர்
ோவடசந்தூூர்
ோவடசந்தூூர்
-

வடமதுைர
வடசுந்தர்
கலவரபபடட
கனனபரம

56.
57.
58.

ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு

பவானி
பவானி

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு

பவானி
தோரோபரம
தோரோபரம
தோரோபரம
தோரோபரம
ஈோராடு
ஈோராடு
ஈோராடு
ோகோபிெசடடபோைளயம
ோகோபிெசடடபோைளயம
கோஙகயம
கோஙகயம
கோஙகயம

சலிப்புதூூர்
அந்தியூூர்
கரநோடடசோமிோகோவில
மோடடததோவரி
ெவள்ளித்திருப்பூூர்
தோரோஊரன
கனனிவோட
கணடடம
மலனர. ஆர்.எஸ்.
மனிசிபல கோலனி
சிவகிரி
ஈோராடு
ெமோடசசர
சிறுவலூூர்
மததர
நததககைடயர
கோஙோகயம

ததததத தததத
ஆண்டு ோதாறும்
(ஜீைல, ஆகஸ்ட் 10)
ஞாயிறு
ஞாயிறு
ஞாயிறு
ஆண்டு ோதாறும் ஏப்ரல்
மதல வோரம
திஙகள
திஙகள
ஆண்டு ோதாறும்
ஆகஸ்ட் 5-15
ஆண்டு ோதாறும் ோம
வியாழன்
ெவள்ளி
சனி
புதன்
தினசரி சநைத
ெவள்ளி
திஙகள
வியாழன்
ெசவ்வாய்
சனி
புதன்
திஙகள

72.
73.

ஈோராடு
ஈோராடு

ெபருந்துைற
ெபருந்துைற

வலயப்பாைளயம்
ெபருந்துைற

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

ஈோராடு
ஈோராடு
கோஞசிபரம
கோஞசிபரம
கோஞசிபரம
கோஞசிபரம
கோஞசிபரம
கோஞசிபரம
கனனியோகமரி
கனனியோகமரி
மதைர
மதைர
மதைர
நோகபபடடனம
நோகபபடடனம
நோகபபடடனம
நோமககல
நோமககல
நோமககல
நோமககல

ெபருந்துைற
சத்தியமங்கலம்
ெசய்யாறு
மதரோனதகம
தோமபரம
திரககலகனறம
உத்திரோமரூூர்
மதைர (வடக்கு)
மதைர (ெதறக)
சீர்காழி
நோமககல
ரோசிபரம

கனனததர
புஞ்ைசபுயிளம்பட்டி
வலஜாோபட்ைட
அைணக்கட்டு
அச்சரபாக்கம்
பல்லாவரம்
திரககழககனறம
மனமபதி
மோரததோணடம
திஙகள சநைத
ெசக்கனூூரனி
வீரபாண்டி
திரபபரஙகனறம
ெசம்பகராயநல்லூூர்
திரததைறபபணட
ெகோலலிடம
ெகோஙகனபரம
ோமோரபோைளயம
புதன்சந்ைத
மததககளளிபபடட

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

நோமககல
நோமககல
ெபரம்பலூூர்
ெபரம்பலூூர்
ெபரம்பலூூர்
புதுக்ோகாட்ைட
புதுக்ோகாட்ைட

திரசெசஙோகோட
திரசெசஙோகோட
அரியலூூர்
உைடயார்பாைளயம்
ஆழங்குடி
அரந்தாங்கி

எடப்பாடி
பள்ளக்காபாைளயம்
மீனசரடட
அரியலூூர்
உைடயார்பாைளயம்
ஆலங்குடி
அறந்தாங்கி

ஆண்டு ோதாறும் ஜனவரி
மதல வோரம
ஞாயிறு
வியாழன்
திஙகள
ெவள்ளி
ஞாயிறு
ெவள்ளி
வியாழன்
வியாழன்
ெசவ்வாய்
திஙகள
வருடாந்திரம் 8 நோடகள
ெவள்ளி
சனி
ெவள்ளி
திஙகள
சனி
ெவள்ளி
புதன்
ைதபசம (ஆண்டு
ோதோறம 10 நோடகள)
புதன்
திஙகள
ஞாயிறு
ஞாயிறு
சனி
வியாழன்
ெசவ்வாய்
தததத

த.ததத
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109
110.

தததததததத
புதுக்ோகாட்ைட
புதுக்ோகாட்ைட
புதுக்ோகாட்ைட
இராமநாதபு
ரம ்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்

தததததததத
மனோமலகட
புதுக்ோகாட்ைட
திரமயம
பரமக்குடி
-

ததததத தததததத தததத
மனோமலகட
புதுக்ோகாட்ைட
ெபான்னமரவாதிக்கைரயூூர்
பரமக்குடி
ெசட்டிப்பட்டி
சின்னப்பம்பட்டி
சின்னதிருப்பதி
மீனமபளளி
மததநோயககணபடட
ோசவாோபட்ைட

ததததத தததத
ஞாயிறு
ெவள்ளி
திஙகள
வியாழன்
ஞாயிறு
சனி
ெவள்ளி
ெசவ்வாய்

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்
ோசலம்

ஆத்தூூர்
ஆத்தூூர்
எடபாடி
கஙகோவலலி
ோமடடர
ோமடடர
ோமடடர
ஓமலர
ஓமலர
ோசலம்
ோசலம்
சங்ககிரி

ஆத்தூூர்
ெபாத்தநாயக்கன்பாைளயம்
எடப்பாடி
வீரகனூூர்
ோமசோசரி
ெகோளததர
நஙகவளளி
ஓமலர
தோரமஙகலம
பனமரத்துப்பட்டி
பாப்பாரபட்டி
ெமக.ெடோனோலட ெசளதரி

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

ோசலம்
ோசலம்
சிவகங்ைக
சிவகங்ைக
சிவகங்ைக
சிவகங்ைக
தஞசோவர
தஞசோவர

வாலப்பாடி
வாலப்பாடி
ோதவோகோடைட
மோனோமதைர
மோனோமதைர
சிவகங்கா
கமபோகோணம

அோயாத்தியாப்பட்டணம்
ோபலூூர்
ோதவோகோடைட
மோனோமதைர
திரபபவனம
சிவகங்ைக
ெமோடககர
நீரததநலலர

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

தஞசோவர
தஞசோவர
தஞசோவர
தஞசோவர
ோதனி
ோதனி
திரவளளர
திரவளளர
திரவளளர
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல

ஒரததநோட
பட்டுக்ோகாட்ைட
ோபரவூூரணி
திரையூோற
ஆண்டிப்பட்டி
ெபரியகுளம்
உத்துக்ோகாட்ைட
ஆரணி
ஆரணி
ஆரணி
ோசன்கம்
ோசன்கம்
ெசய்யாறு
ெசய்யாறு

திரோவோணம
பட்டுக்ோகாட்ைட
ோபராவூூரணி
திரககோடடபபளளி
உசிலம்பட்டி
ட.வாடிப்பட்டி
திரோவோடடயர
ெநலவோய
உத்துக்ோகாட்ைட
அம்மாபாைளயம்
பழைகயூூர்
நோசசியோரோகோவில
ெதபபநோணடோல
ஒனனபரம
ஆரணி
ோதவிகோபரம
ெசங்கம்
தணடோரமோபடைட
ெசய்யாறு
ெகோறககோதர

ஞாயிறு
வியாழன்
புதன்
ெவள்ளி
சனி
வியாழன்
திஙகள
ஆண்டு ோதாறும் அக்ோடாபர்
திஙகள
திஙகள
ஞாயிறு
ெவள்ளி
புதன்
புதன்
ஞாயிறு
வருடம் - ஏப்ரல் 20
நோடகள
ஞாயிறு
திஙகள
ெசவ்வாய்
வியாழன்
புதன்
தினசரி சநைத
திஙகள
ெவள்ளி
ெசவ்வாய்
சனி
வியாழன்
ஞாயிறு
திஙகள
புதன்
சனி
ஞாயறு
திஙகள
தததத

த.ததத

தததததததத

தததததததத

ததததத தததததத தததத

ததததத தததத

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவோரர
திரவோரர
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி

திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
திரவணணோமைல
வந்தவாசி
வந்தவாசி
வந்தவாசி
மனனோரகட
திரததைறபபணட
அம்பாசமுத்திரம்
அம்பாசமுத்திரம்
அம்பாசமுத்திரம்
நஙகோநரி
பாைளயம்ோகாட்ைட
பாலட்நஜிட்டு

மலலவோட
திரவணணோமைல
தனடோைர
ெதலலோர
ெபரனமல்லூூர்
மரதோட
மனனோரகட
மததபோபடைட
எட்ைடயபுரம்
கழகமைல
கயததோற
ோமலபபோைளயம
நோகலோபரம
பாம்புோகாயில்
புடியம்புத்தூூர்
பாப்பாகுடி
மககடல
கடயம
நஙகோநரி
வி.ெரடடயோரபடட
சீவலோபரி

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரெநலோவலி
திரசசிரோபபளளி
தததககட
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்

ரோதோபரம
ரோதோபரம
சங்கரன்ோகாவில்
சிவகிரி
ெதனகோசி
ெதனகோசி
அரக்ோகாணம்
கோடபோட
திரபபததர
திரபபததர
வானியம்பாடி
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ோவலூூர்
ஜின்ஜீ
ஜின்ஜீ
ஜின்ஜீ

வள்ளியூூர்
திசயனவிலைல
திரோவஙகடம
இனம்ோகாவில்பட்டி
ைநனோர அகரம
பாவூூர்சத்திரம்
உப்பிடமங்கலம்
ைமனர அகரஹோரம
கோமதிலி
ரோணிோபடைட
விம்மியம்பதி
ெநமிலி
ோசாலிங்கர்
நோடரோமபளளி
ோஜாலார்ோபட்ைட
வானியம்பாடி
ஒடககததர
ெபாய்ைக
ஆம்பூூர்
ெசட்டிபாைளயம்
ஆல்வார்ோபட்ைட
ோமோலோகடகர
வாலதி

ஞாயிறு
புதன்
புதன்
ஞாயறு
திஙகள
புதன்
ெசவ்வாய்
புதன்
சனி
ெசவ்வாய்
வியாழன்
வியாழன்
வியாழன்
புதன்
ஞாயிறு
ெவள்ளி
திஙகள
ஞாயிறு
வருடம் (ஆகஸ்ட்ெசப்டம்பர்) (14-30)
திஙகள
ஞாயிறு
சனி
சனி
ெவள்ளி
வியாழன்
திஙகள
புதன்
திஙகள
புதன்
சனி
ெவள்ளி
வியாழன்
ெவள்ளி
ெவள்ளி
ஞாயிறு
ெசவ்வாய்
ஞாயிறு

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
விருதுநகர்

திணடவனம
திரகோகோலியர
திரகோகோலியர
திரகோகோலியர
திரகோகோலியர
திரகோகோலியர
திரகோகோலியர
உளுந்தூூர்ோபட்ைட
உளுந்தூூர்ோபட்ைட
விழுப்புரம்
விழுப்புரம்
-

ோகோடோடரிபடைட
கணடசசிபரம
மைகயர
தீவனர
வீரபாண்டி
திரகோகோயிலர
மணலரோபடைட
உளுந்தூூர்ோபட்ைட
மடபபடட
ெசங்கீதமங்கலம்
பிரம்மோதசம்
கனனிோசரிபதர

207.
208.
209.
210.

விருதுநகர்
விருதுநகர்
விருதுநகர்
விருதுநகர்

கரியபபடைட
கரியபபடைட
ரோஜபோைளயம
திரசசழி

கோரியோபடட
ெதோனககள
இராஜபாைளயம்
வீரோசாழம்

ஞாயிறு
சனி
வியாழன்
ெவள்ளி
வியாழன்
ெசவ்வாய்
சனி
ஞாயிறு
ஞாயிறு
புதன்
ஆண்டு ோதாறும் - ோமஜீன் 15 நோடகள
சனி
வியாழன்
வியாழன்
திஙகள

http://agritech.tnau.ac.in/ta/animal_husbandry/vet%20services_%20sandies_ta.html#top

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful