You are on page 1of 4

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA


Office: Svetog Save br. 8/I, 11420 Smed. Palanka, YUGOSLAVIA
Phone: +381 (0)26/312-821,+381 (0)64/1904460 Fax: +381 (0)26/312-821, E-mail: office@evropski-pokret.org.yu, Web: www.evropski-pokret.org.yu
Account No. VOJVOĐANSKA BANKA A.D., 355-1012092-49, PIB: 101404909, Reg. No.: 17275585, NACE code: 91330

CIVILNO DRUŠTVO
BILTEN EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI

Bilten br. 1, april 2003.


UVOD
Poštovani čitaoče,

Ovaj bilten je zamišljen kao pregled aktivnosti institucija civilnog društva sa područja koje Evropski pokret u Smederevskoj Palanci
pokriva svojim programima. Najveći deo informacija je iz Centra za razvoj neprofitnog sektora severoistočne Srbije i NVO Resurs Centra
Smed. Palanka. Opštine koje svojim programima pokrivamo su: ARANĐELOVAC, BATOČINA, ĆUPRIJA, DESPOTOVAC, GOLUBAC, JAGODINA,
KUČEVO, LAPOVO, MALO CRNIĆE, MLADENOVAC, PARAĆIN, PETROVAC, POŽAREVAC, RAČA, RAŽANJ, SMEDEREVO, SMEDEREVSKA PALANKA,
SOPOT, SVILAJNAC, TOPOLA, VELIKA PLANA, VELIKO GRADIŠTE, ŽABARI, ŽAGUBICA.
Pored informacija o aktivnostima civilnog društva sa područja koje pokrivamo u svakom biltenu planiramo da obradimo neku aktuelnu
temu smatrajući da je edukacija građana od posebnog interesa u periodu tranzicije. Pošto je aprila 2003.g. Državna zajednica Srbija i
Crna Gora primljena u Savet Evrope u ovom biltenu daćemo osnovne informacije o Savetu Evrope i o njegovom značaju za S&CG.
Distribucija biltena je besplatna i vrši se u u okviru programskih aktivnosti Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i putem e-maila.
Sadržaj biltena će se iz broja u broj menjati u cilju obezbeđenja potrebnog skupa informacija akterima civilnog društva sa područja
koje pokrivamo. Nevladine organizacije svojim aktivnostima određuju sadržaj biltena. Zato je važno da nam blagovremeno dostavite
informacije o svojim aktivnostima da bi smo ih kroz naše programe plasirali i time vaš rad učinili vidljivijim.
Predlozi i sugestije za rad su dobrodošle.
Svim čitaocima čestitamo predstojeće praznike.
INSTITUCIJE: SAVET EVROPE
3. aprila 2003. Državna zajednica Srbija i Crna Gora primljena je kao 45. članica u Savet Evrope (SE). Ovo je značajan datum za našu
državu jer su u Savetu Evrope, osim Belorusije i Monaka, sve evropske države.
Savet Evrope osnovan je 5. maja 1949. godine kao prva evropska organizacija država posle Drugog svetskog rata. Osnovalo ga je
deset država: Belgija, Danska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Švedska i Velika Britanija. Savet Evrope
osnovan je sa idejom o ujedinjenju Evrope i zaštitu i unapređenju osnovnih demokratskih vrednosti. Poštovanje ljudskih prava,
individualnih političkih sloboda i vladavina prava, navedeni su “kao načela koja su osnova istinske demokratije”. Godinu dana kasnije bio je
pripremljen konačan tekst Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija). Trinaest članica SE potpisale su
ovu Konvenciju 4. novembra 1950. godine u Rimu, a koja je stupila je na snagu 3. septembra 1953. godine. Sve zemlje članice SE
ujedno su i potpisnice Evropske konvencije. Kasnije je uz ovu Konvenciju usvojeno i 13 protokola.
Posebna briga SE je razvijanje i poštovanje načela pravne države u Evropi, pa SE pomaže konsolidaciju demokratske stabilnosti u
Evropi podrškom političkim, pravnim i ustavnim reformama. Predstavnici SE, u tom cilju, nadziru regularnost izbora u zemljama članicama
SE i onima koje žele da pristupe organizaciji i ocenjuju da li države članice poštuju određena prava građana. Savet donosi preporuke i
formira mišljenja, ali nema zakonodavnu vlast.
Članice SE obavezne su da poštuju više od 170 konvencija, među kojima su najvažnije Evropska konvencija o ljudskim pravima, na
osnovu koje građani mogu tužiti državu pred Evropskim sudom za prava čoveka u Strazburu, kao i Evropska socijalna povelja, Konvencija
protiv mučenja i Konvencija o manjinama.
S&CG se obavezala da će ispuniti sve uslove u periodu postpriključenja u datim rokovima, od kojih je najduži rok od tri godine za
donošenje zakona o prigovoru savesti.
Dva statutarna organa SE su Komitet ministara i Parlamentarna skupština, a pored njih se ističu Generalni sekretarijat i Kongres
lokalnih i regionalnih vlasti.
KOMITET MINISTARA
Komitet ministara je telo koje u Savetu Evrope donosi odluke, a čine ga ministri inostranih poslova država članica ili njihovi stalni
predstavnici. Sadašnji predsedavajući Komiteta ministara je Josef Burg, šef diplomatije Malte. Svaka članica snosi troškove svog
predstavništva u Komitetu ministara i u PS. Osim toga, članice plaćaju i godišnju članarinu koja se određuje prema broju stanovnika i
bogatstvu. Godišnja članarina za SCG je 700.000 evra. Budžet SE za 2003. iznosi oko 175 miliona evra, a najveći deo budžeta, po više
od 12 odsto, snose Francuska, Nemačka, Italija, Ruska Federacija i Velika Britanija.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
Parlamentarna skupština je prvi zajednički evropski parlament u istoriji koja zaseda četiri puta godišnje. Svaka država članica ima
između dva i 18 poslanika u delegaciji pri Savetu Evrope, zavisno od broja stanovnika, a delegacije su sačinjene tako da osiguraju fer
zastupljenost političkih partija i grupa iz nacionalnog parlamenta.
Tačno je da samim ulaskom u Savet Evrope Srbija i Crna Gora neće dobiti nikakve privilegije. Naprotiv, vlada će se još čvršće vezati
za neke obaveze koje neće moći baš tako lako da ispuni. Međutim, ulaskom u Savet Evrope državnoj zajednici će biti odškrinuta vrata za
1
dalje evropske integracije, a ispunjavanje preuzetih obaveza predstavljaće neposrednu, a još više posrednu dobrobit za njene gradjane.
Samim tim što poštujemo kućni red evropske porodice kojoj se priključujemo, mi u stvari najvise činimo sebi. Najviše koristi od toga
imaće naši građani zato što evropski kućni red podrazumeva visok stepen zaštite ljudskih prava, demokratske institucije, vladavinu prava i
afirmaciju tolerancije. To, izmedju ostalog, podrazumeva da je organizovani kriminal na udaru, a ne pod zaštitom državnih institucija. Ako
izgradimo državu po meri Saveta Evrope, o kriminalu ćemo čitati u crnim hronikama, a ne na naslovnim stranama štampanih medija.
Odmah vidljiva posledica ulaska u SE za obične gradjane jeste mogućnost da zaštitu svojih prava, po iscrpljivanju pravnih sredstava u
državnoj zajednici, potraže na Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava u Strazburu. Sem toga, Srbija i Crna Gora će učestvovati u
opsteevropskim poslovima preko Saveta ministara i parlamentarne skupštine i uključiće se u evropski pravni sistem.
Savet Evrope će budno pratiti da li ispunjavamo preuzete obaveze preko Komiteta ministara, ali će, takođe, učestvovati u izgradnji
demokratske zajednice Srbije i Crne Gore. Jedna od već preduzetih akcija je već najavljena a tiče se učvršćivanja vladavine prava i
ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori.
Ulazak u Savet Evrope je na neki način priznanje da smo učinili pozitivan pomak, da smo se odmakli od početka tranzicije, da je vidno
započet proces demokratizacije društva. U psihološkom smislu, to je ohrabrivanje građana Srbije i Crne Gore da nastave u dobrom
pravcu, jer će dobiti povratne signale dobre volje. Sledeći takav signal biće potpisivanje Sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji.
Za građane S&CG posebno je ohrabrujuće to što je Savet Evrope jednoglasno doneo odluku o prijemu Srbije i Crne Gore.

Resursi: Dnevna štampa (Politika, Danas, Blic), Nedeljni listovi (Nin, Vreme), mesečnik Ekonomist i razni sajtovi sa interneta.
VESTI O RADU INSTITUCIJA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA KOJE EVROPSKI
POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI POKRIVA SVOJIM PROGRAMIMA I
PROJEKTIMA
Događaj Kontakt
31.1..2003.-> Udruženje žena «Ruža» iz Smederevske Palanke je podelilo benkice, pelene i posteljine Udruženje žena
“Ruža”, Radmila
neonatološkom odeljenju porodilišta Opšte bolnice «Stefan Visoki» u Smed. Palanci. Ova donacija je rezultat Ćuković
tromesečnog projekta “Za bolje prve dane života” koji je ovo Udruženje realizovalo u saradnji sa Danskim savetom za Tel: 064 19 61 752
izbeglice i NVO “Amity” iz Beograda. Projekat je podržao ECHO.
5.2.2003.> Centar društvene inicijative iz Smedereva je organizovao tribine pod nazivom «Učešće građana u Darko Memedović
Tel: 064 12 75 487
politici», koje su održane u Malom Crniću i Kučevu. Tribine su održane u okviru kampanje «Razvoj trećeg sektora u
Braničevskom okrugu», koju sprovodi Centar društvene inicijative iz Smedereva, a slogan kampanje je «Uključi se,
učestvuj i budi deo ekipe». Kampanju podržava Freedom House, sredstvima USAID-a.
6.2.2003.> U sklopu projekta Izgradnja poverenja između građana i lokalne administracije CeSID je održao javne CESID- regionalna
kancelarija
sastanke u Velikoj Plani i Smederevskoj Palanci. Cilj organizatora je bio da se pomogne boljoj komunikaciji lokalnih Smederevo, Tel: 026/
administracija i građana. U toku skupa prezentovana su dva istraživanja na teme: “Apstinencija i participacija građana u 225 638, E-mail:
lokalnoj sredini” i “Sa ove i sa one strane šaltera- od šaltera ka dobro uređenom prostoru za komunikaciju građana i cesidsd@ptt.yu,
opštine”. Uvodničar na javnom razgovoru bio je Đorđe Popović, ekspert CESIDa za lokalnu samoupravu. www.cesid.org
20.2.2003.> “Mi smo pored vas” naziv je tribine koju je organizovala NVO Žene u akciji iz Velike Plane. Na tribini su Jovanka Brkić
Tel: 064 16 78 414
govorili Ljiljana Milić, Međuopštinsko udruženje paraplegičara “Jasenica” iz Smederevske Palanke i Vesna Draženović,
NVO “Krug” iz Beograda. Tribina je održana povodom obeležavanja Međunarodne godine invalida, a ujedno je bila i
prilika da se pokrene akcija za uklanjanje arhitektonskih barijera u Velikoj Plani. Ova aktivnost podržana je od strane
GVC i ECHO.
21.2 2003.> U Smederevu je održana tribina na temu “RAZUMEVANJE POJMA I ULOGE NVO U RAZVOJU Centar za razvoj
neprofitnog sektora
CIVILNOG DRUŠTVA”. Na tribini su govorili TOMISLAV PETROVIĆ, predsednik SO Smederevo, ŽARKO PAUNOVIĆ, severoistočne Srbije,
direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora, BRANKA PETROVIĆ, direktor programa Centra za razvoj neprofitnog tel: 026/312-821, E-
sektora i MILAN MILOŠEVIĆ, Koordinator Centra za razvoj neprofitnog sektora severoistočne Srbije. Tribina je održana mail:
u okviru projekta “Jačanje institucija civilnog društva – izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i razvoj regionalnih crnpssis@verat.net
mreža u Srbiji (2002-2004)” koji je finansijski podržan od Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i
ljudska prava.
22.2.2003.> U Hotelu Smederevo održan je seminar Centra za razvoj neprofitnog sektora u saradnji sa Centrom za Centar za razvoj
neprofitnog sektora
razvoj neprofitnog sektora severoistočne Srbije pod nazivom «USPEŠNI PROGRAMI NVO – OSNOVNA ZNANJA ZA severoistočne Srbije,
RAD NVO». Seminar je održan u okviru projekta «Jačanje institucija civilnog društva – Izgradnja kapaciteta i razvoj tel: 026/312-821, E-
regionalnih mreža NVO u Srbiji», koji finansira Evropska komisija. Obrađene su sledeće teme: Pojam, uloga i značaj mail:
NVO u društvu (Ana Stojanović), Istorijski razvoj NVO u Srbiji (Branka Petrović), Određivanje misije i ciljeva organizacije crnpssis@verat.net
(Milan Milošević), Anatomija i elementi projekta (Milan Milošević), Prikupljanje sredstava - fundraising (Milan Milošević),
Odnos sa javnošću za NVO (Sanja Rajković), Volonterski menadžment (Sanja Rajković)
22.2.2003.> Konferencija žena u organizaciji društvenog sektora programa «Topola na potezu» održana je u Topoli. OPTO International
AB, Tel: 034 811 273,
Cilj konferencije je bio upoznavanje učesnica sa programom «Žene i preduzetništvo». Program konferencije je osmišljen 811 274
od strane NVO Centar za preduzeće, preduzetništvo i menadžment – CPPM iz Novog Sada.
22.2.2003.> NVO Žene u akcji iz Velike Plane bile su domaćini susreta mreže Ženskih centara iz Novog Pazara, Jovanka Brkić
Tel: 064 16 78 414
Pančeva, Leskovca, Šapca, Užica i Velike Plane u okviru programa GVC ECHO. Jedna od tema susreta je bila nasilje u
porodici.
22./23.2.2003.> Seminar na temu Procena i izrada individualnih programa rada i organizacija aktivnosti u okviru Anđelka Milićević
Tel: 026 321 904
Dnevnih boravaka MNRL održan je od 22. do 24.2.2003. u prostorijama Dnevnog boravka MNRL «Puž» u
Smederevskoj Palanci. Realizatori seminara su bili psiholozi i edukatori Dnevnih centara iz Italije. Seminar je podržao
Save the Children UK i Citizenship
2
24.2.2003.> U prostorijama Centra za razvoj neprofitnog sektora Severoistočne Srbije održana je konferencija za Centar za razvoj
neprofitnog sektora
novinare na kojoj je prezentiran rad i planovi centra koji pokriva 22 opštine severoistočne Srbije i to: Aranđelovac, severoistočne
Batočina, Ćuprija, Despotovac, Golubac, Jagodina, Kučevo, Lapovo, Malo Crniće, Paraćin, Petrovac, Požarevac, Rača,
Ražanj, Smederevo, Smederevska Palanka, Svilajnac, Topola, Velika Plana, Veliko Gradište, Žabari, Žagubica.
27.2.2003.> U Smederevskoj Palanci je održan javni razgovor na temu “PREDUZETNIŠTVO I NEVLADINE Evropski pokret u
Smederevskoj
ORGANIZACIJE”. Javni razgovor je održan u okviru projekta "Promocija pluralizma jačanjem NVOa i civilnog društva u Palanci, tel. 026/312-
Srbiji" u saradnji sa grčkom NVO “EVROPSKA PERSPEKTIVA”. Ovaj projekat pored glavnog aplikanta grčke NVO 821, e-mail:
“Evropska perspektiva” realizuje 12 NVO iz Srbije od kojih je jedna Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. office@evropski-
Projekat je partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska pokret.org.yu
prava, Grčke NVO Evropska perspektiva i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
Uvodna izlaganja su imali Milan Milošević, magistar sistemologije i logistike, predsednik Evropskog pokreta u
Smederevskoj Palanci, dr. Milan Zdravković, predsednik Udruženja agronoma “DOMAĆIN” i Slobodan Ivković, dipl. ecc,
predsednik Centra za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva “JASENICA”.
U uvodnom delu obrađene su sledeće tematske celine: “Osnovni pojmovi o mestu i ulozi nevladinih organizacija u
razvoju preduzetništva”, “Opšti pojmovi o preduzetništvu, preduzetništvu na selu i žensko preduzetništvo”, i “Lokalna
strategija razvoja preduzetništva”.
3.3.2003.> U okviru projekta “Promocija pluralizma jačanjem NVOa i civilnog društva u Srbiji» isporukom opreme Evropski pokret u
Smederevskoj
uspostavljen je Resurs centar nevladinih organizacija u Evropskom pokretu u Smederevskoj Palanci. Opremu za resurs Palanci, tel. 026/312-
centar je uručila Radmila Radović, direktor programa. Uslugama NVO Resurs centra Evropskog pokreta u Smederevskoj 821, e-mail:
Palanci obuhvaćeno je 11 opština Centralne Srbije i to: Arandjelovac, Mladenovac, Požarevac, Rača, Smed. Palanka, office@evropski-
Smederevo, Sopot, Svilajnanc, Topola, Velika Plana i Žabari. NVO Resurs centar je partnerski kofinansiran od strane pokret.org.yu
Evropske Komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, Hellenic AID-a, grčke NVO Evropska
perspektiva i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
7.3.2003.> Predsednik HUMANITARNOG UDRUŽENJA GRAĐANA "PROLEĆE", Hamida Nedeljković, uručila je HUG “PROLEĆE”,tel.
026/313 193, email:
posteljinu koju su članice udruženja uradile za potrebe odeljenja za urologiju Opšte bolnice “Stefan Visoki” iz altana@verat.net.
Smederevske Palanke. Ova aktivnost je podržana od strane Danskog savet za izbeglice.
14.3.2003.> U Smederevskoj Palanci je u organizaciji OPŠTINSKE ORGANIZACIJE GLUVIH I NAGLUVIH OPŠTINSKA
ORGANIZACIJA
SMEDEREVSKE PALANKE počeo kurs na temu “Gestovni govor gluvih”. Ovaj kurs će trajati do 15.6.2003.g. U ovom GLUVIH I NAGLUVIH
periodu svakog ponedeljka i petka biće održavana predavanja za 15 polaznika, radnika stručnih službi preduzeća koja SMEDEREVSKE
zapošljavaju gluva i nagluva lica. Predavač je Katarina Vučenović, sudski tumač za lica sa oštećenim sluhom. PALANKE, Tel/faks:
Seminar je otvorio Radoje Kujović, republički sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Vaso Obradović, stručni 026/313-145, ulica 20.
jula 12, 11420
saradnik Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja Vlade
Smederevska Palanka
Republike Srbije. Početak kursa iskorišten je za uručenje personalnog računara i štampača, poklon Ministarstva za
socijalna pitanja.
26.3.2003.> U Topoli je predstavljen projekat «PRIBLIŽIMO ZNANJE POLJOPRIVREDNOM DOMAĆINSTVU, Zora Nedović, Centar
za razvoj poljoprivrede
savetodavne službe u poljoprivredi, koji na području opštine Topola realizuje Agromreža i Agrobiznis centar. Projekat i plasman
traje 10 meseci i u tom periodu za poljoprivrednike opštine Topola. Agrobiznis centar će raditi po principu otvorenih vrata poljoprivrednih
i otvorenog telefona, i to sredom od 10 do 14 h u prostorijama Agrobiznis centra u selu Vinča, optina Topola. O projektu i proizvoda opštine
o značaju savetodavne službe za razvoj poljoprivrede kao i o marketingu u poljoprivredi govorili su predstavnici Topola
Tel: 063 84 76 338
Agromreže Dr Ivana Dulić i Mr Ivanka Milenković. Projekat podržava USDA.
26.3.2002.> U Smederevskoj Palanci je održan seminar na temu “OSNAŽIVANJEM LOKALNE EKONOMIJE Evropski pokret u
Smederevskoj
OSNAŽUJEMO GRAĐANSKO DRUŠTVO – PRIPREMA ZA FORMIRANJE LOKALNIH RAZVOJNIH KOALICIJA U Palanci, tel. 026/312-
CENTRALNOJ SRBIJI” u okviru projekta "Osnaživanje građanskog društva kroz koaliciju NVO centralne Srbije " koji 821, e-mail:
partnerski realizuje šest NVO iz centralne Srbije sa Forumom NVO iz Kraljeva kao glavnim aplikantom. Organizator office@evropski-
današnjeg sastanka je Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. Na sastanku je prezentirana metodologija Svetske pokret.org.yu
banke u vezi lokalnog ekonomskog razvoja.
Sastanak je finansijski podržan od strane Freedom HOUSE-a sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID).
28.3.2003.> U Smederevskoj Palanci, u Hotelu Gitarić, održan je seminar NVO Amity za članice NVO UDRUŽENJE SNAGA
PRIJATELJSTVA –
ŽENA "RUŽA", HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA "PROLEĆE", HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA ZA AMITY, Španskih
POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA KOSOVA I METOHIJE "BISERI". Tema seminara je bila “ANALIZA boraca 4, 11070 Novi
TRENUTNOG STATUSA UDRUŽENJA I GRUPA – snage, slabosti želje i sklonosti”. Seminar je podržan od strane Beograd, E-mail:
Danskog saveta za izbeglice. Edukatori su bili Mr Nadežda Satarić i Vesna Milićević. amity@yubc.net
1.4.2003.> Radionicama iz oblasti ginekologije Romski kulturni klub iz Smederevske Palanke otpočeo je realizaciju Romski kulturni klub,
Milivoje Didanović,
projekta Porodične vrednosti. Projekat traje šest meseci, a podržan je od strane Američke ambasade. Tel: 064 22 40 869
1.4.2003.> U Smederevskoj Palanci održan je sastanak mreže nevladinih organizacija opštine Smederevska Evropski pokret u
Smederevskoj
Palanka. Sa ovog sastanka, na kome su se članice mreže upoznale sa dešavanjima na lokalnoj NVO sceni, izražena je Palanci, tel. 026/312-
zabrinutost zbog smanjenja sredstava socio-humanitarnim nevladinim organizacijama, koje su na budžetu opštine, u 821, e-mail:
iznosu većem od 30% za prva tri meseca 2003.g., zatim je istaknuto da postoji neslaganja broja izbeglih i interno office@evropski-
raseljenih lica na teritoriji opštine, zavisno od izvora informacija, što otežava položaj organizacijama izbeglih i raseljenih pokret.org.yu
lica prilikom konkurisanja za projekte. Sa sastanka je ponovo potekla inicijativa da se NVO redovno informišu o
sednicama Skupštine opštine Smederevska Palanka i da redovno dobijaju komplete materejala, da bi im se omogućilo
da daju svoj konstruktivni doprinos razvoju lokalne zajednice putem davanja predloga rešenja konkretnih problema
opštine. Dogovoreno je da se ponovo pokrene procedura za usvajanjem PROGRAMA SARADNJE NEVLADINIH
3
ORGANIZACIJA I LOKALNIH VLASTI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA pošto do sada, zbog čestih kadrovskih
izmena u SO Smederevska Palanka, nije postignut napredak.
Postignut je dogovor da za narednu budžetsku godinu NVO opštine Smederevska Palanka konkurišu za sredstva
već u narednih par meseci da bi se veći broj NVO, na osnovu kvaliteta predloga projekata, pojavio kao korisnik budžeta.
Evropski pokret u Smederevskoj Palanci je obavestio prisutne da će u maju organizovati dvodnevnu obuku za
prikupljanje sredstava u okviru projekta “Promocija pluralizma jačanjem NVO i civilnog društva u Srbiji”.
U toku sastanka predstavljena je i novoformirana NVO Humanitarno udruženje građana “Anđeli” a takođe su se i
članovi mreže predstavili njima.
U toku sastanka prezentirane su mogućnosti i servisi nevladinim organizacijama Centra za razvoj neprofitnog
sektora Severoistočne Srbije i NVO Resurs centra.
2.4.2003.> U Smederevskoj Palanci održan je sastanak NVO iz Čačka, Kragujevca, Kraljeva, Požarevca i Evropski pokret u
Smederevskoj
Smederevske Palanka na temu “IZGRADNJA KOALICIJA –OSNIVANJE I ODRŽAVANJE KOALICIJE NA NIVOU Palanci, Tel. 026/312-
LOKALNE ZAJEDNICE» u okviru projekta "OSNAŽIVANJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA KROZ KOALICIJU NVO 821, E-mail:
CENTRALNE SRBIJE" koji partnerski realizuje šest NVO iz centralne Srbije sa Forumom NVO iz Kraljeva kao glavnim office@evropski-
aplikantom. Organizator sastanka je Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. Na sastanku su prezentirana iskustva u pokret.org.yu
formiranju i održavanju koalicija u lokalnim zajednicama Centralne Srbije. U toku sastanka učesnici su predstavili
aktivnosti lokalnih zajednica iz kojih potiču sa stanovišta formiranja i održavanja lokalnih koalicija za rešavanje urgentnih
lokalnih problema. Posle duže diskusije konstatovano je da u lokalnim zajednicama Centralne Srbije postoje potencijali
za formiranje lokalnih koalicija i da su one moćan instrument u funkciji revitalizacije našeg društva.
Sastanak je finansijski podržan od strane FREEDOM HOUSE-a sredstvima Američke agencije za međunarodni
razvoj (USAID).
7.4.2002.> Prigodnom konferencijom za štampu i izložbom radova u organizaciji Humanitarnog udruženja građana
"PROLEĆE", Udruženja žena "RUŽA" i Humanitarnog udruženja građana za pomoć privremeno raseljenim licima sa
Kosova i Metohije "BISERI" obeležen početak korišćenja novih prostorija ovih organizacija. Prostorije ovih triju
organizacija su dobijene na korišćenje od strane SO Smederevska Palanka a adaptaciju je omogućio Danski savet za
izbeglice (DRC) i ECHO.
Kontakt:
! HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA "PROLEĆE", kontakt osoba: Hamida Nedeljković, tel. 026/313
193
! UDRUŽENJE ŽENA "RUŽA", kontakt osoba: Radmila Ćuković, Tel. 064/19 61 752
! HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA
KOSOVA I METOHIJE "BISERI", kontakt osoba: Nataša Vujović, tel. 026/313 893
7.4.2003.> Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je održao javnu raspravu u Maloj sali SO Smederevska CESID, E-mail:
cesid@cesid.org.yu,
Palanka u vezi inicijative CeSID-a za formiranje građanskih foruma. Fasilitator skupa je bila Bojana Zarić, predavač WWW: www.cesid.org
CESID-a. Inicijativa je nastala kroz projekat «Izgradnja poverenja između građana i lokalne samouprave», koje CeSID
sprovodi u 92 opštine u Srbiji. Cilj projekta jeste veće učešće građana u procesu razmatranja problema i života lokalne
zajednice.
21.4.2003.> NVO “AMITY – Snaga prijateljstva” je u Hotelu “GITARIĆ”u Smederevskoj Palanci održala jednodnevni SNAGA
PRIJATELJSTVA –
seminar za članice NVO UDRUŽENJE ŽENA "RUŽA", HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA "PROLEĆE", AMITY, Španskih
HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA KOSOVA I boraca 4, 11070 Novi
METOHIJE "BISERI". Tema seminara je bila “Tipovi organizacija, njihove prednosti i mane (NVO, društveno utemeljene Beograd, E-mail:
grupe, zadruge, udruženja) i razvoj mandata, misije i odnosa udruženja i njihovih članova”. Treneri na ovom seminaru su amity@yubc.net
bili Branka Petrović iz Centra za razvoj neprofitnog sektora i Nena Novaković, iz NVO Amity.

RESURSI OD ZNAČAJA ZA RAD NVO:


! www.crnps.org.yu
! www.mapfornonprofits.org
! www.toolkitparticipation.nl
AKTIVNI PROJEKTI EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI SU:
! CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA SEVEROISTOČNE SRBIJE u okviru projekta "Jačanje institucija civilnog društva -
izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i razvoj regionalnih mreža u Srbiji (2002-2004)"1. Project B7-
702/2001/0891, European Commission, European Initiative for Democracy and Human Rights. Projekat realizuje
Centar za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda sa adresom Zmaj Jovina 34, kao nosilac projekta u saradnji sa 7 NVO
iz Srbije od kojih je jedna Evropski pokret u Smed. Palanci.
! NVO RESURS CENTAR u okviru projekta “Promovisanje pluralizma putem osnaživanja NVO-a i civilnog društva u Srbiji".
Projekat je partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava,
Grčke NVO Evropska perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
! LOKALNI CENTAR ZA PODRŠKU SAVETIMA GRAĐANA na teritoriji opštine Smederevska Palanka u okviru programa “Revitalizacija
zajednice kroz demokratsku akciju”. Program je podržan od strane NVO ACDI-VOCA sredstvima USAID-a.
CIVILNO DRUŠTVO - BILTEN EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI, Br. 1/2003, 24.4.2003.g.,
Glavni o odgovorni urednik biltena: Milan Milošević, Redakcija: Milan Milošević, Ana Stojanović, Tatjana Miladinović i Jelena Miloradović
Distribucija biltena je u okviru programskih aktivnosti Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci, Priloge za bilten slati na adresu: civilno-
drustvo@evropski-pokret.org.yu ili office@evropski-pokret.org.yu, Telefon 026/312-821, 026/324-106