LU T TH

NG M I

THI ANH HUY

LU T TH NG M I
C A QU C H I N S C C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T N AM 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 N M 2005

C n c vào Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam n m 1992 ã cs a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n m 2001 c a Qu c h i khoá X, k h p th 10; Lu t này quy nh v ho t ng th ng m i.

NH

CH NG I NG QUY N H C H U NG

PH M VI

M C 1 I U CH NH VÀ I T

NG ÁP D NG

i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ho t ng th ng m i th c hi n trên lãnh th n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam.

2. Ho t ng th ng m i th c hi n ngoài lãnh th n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam trong tr ng h p các bên tho thu n ch n áp d ng Lu t này ho c lu t n c ngoài, i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh áp d ng Lu t này. 3. Ho t ng không nh m m c ích sinh l i c a m t bên trong giao d ch v i th ng nhân th c hi n trên lãnh th n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam trong tr ng h p bên th c hi n ho t ng không nh m m c ích s inh l i ó ch n áp d ng Lu t này. i u 2. 1. Th it ng áp d ng ng th ng m i theo quy nh t i i u 1 c a Lu t này. ng có liên quan n th ng m i.

ng nhân ho t

2. T ch c, cá nhân khác ho t

1

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY

3. C n c vào nh ng nguyên t c c a Lu t này, Chính ph qu y nh c th vi c áp d ng Lu t này i v i cá nhân ho t ng th ng m i m t cách c l p, th ng xuyên không ph i ng ký kinh doanh. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng d i ây c hi u nh sau:

1. Ho t ng th ng m i là ho t ng nh m m c ích sinh l i, bao g m mua bán hàng hoá, cung ng d ch v , u t , xúc ti n th ng m i và các ho t ng nh m m c ích sinh l i khác. 2. Hàng hóa bao g m: a) T t c các lo i ng s n, k c t ai. ng s n hình thành trong t ng lai;

b) Nh ng v t g n li n v i

3. Thói quen trong ho t ng th ng m i là quy t c x s có n i dung rõ ràng c hình thành và l p l i nhi u l n trong m t th i gian dài gi a các bên, c các bên m c nhiên th a nh n xác nh quy n và ngh a v c a các bên trong h p ng th ng m i. 4. T p quán th ng m i là thói quen c th a nh n r ng rãi trong ho t ng th ng m i trên m t vùng, mi n ho c m t l nh v c th ng m i, có n i dung rõ ràng c các bên th a nh n xác nh quy n và ngh a v c a các bên trong ho t ng th ng m i. 5. Thông i p d li u là thông tin t . c t o ra, g i i, nh n và l u gi b ng ph ng ti n i n

6. V n phòng i di n c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam là n v ph thu c c a th ng nhân n c ngoài, c thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam tìm hi u th tr ng và th c hi n m t s ho t ng xúc ti n th ng m i mà pháp lu t Vi t Nam cho phép. 7. Chi nhánh c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam là n v ph thu c c a th ng nhân n c ngoài, c thành l p và ho t ng th ng m i t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. 8. Mua bán hàng hoá là ho t ng th ng m i, theo ó bên bán có ngh a v giao hàng, chuy n quy n s h u hàng hóa cho bên mua và nh n th anh toán; bên mua có ngh a v thanh toán cho bên bán, nh n hàng và quy n s h u hàng hoá theo th a thu n. 9. Cung ng d ch v là ho t ng th ng m i, theo ó m t bên (sau ây g i là bên cung ng d ch v ) có ngh a v th c hi n d ch v cho m t bên khác và n h n thanh toán; bên s d ng d ch v (sau ây g i là khách hàng) có ngh a v thanh toán cho bên cung ng d ch v và s d ng d ch v theo th a thu n.

2

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY

10. Xúc ti n th ng m i là ho t ng thúc y, tìm ki m c h i mua bán hàng hoá và cung ng d ch v , bao g m ho t ng khuy n m i, qu ng cáo th ng m i, tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v và h i ch , tri n lãm th ng m i. 11. Các ho t ng trung gian th ng m i là ho t ng c a th ng nhân th c hi n các giao d ch th ng m i cho m t ho c m t s th ng nhâ n c xác nh, bao g m ho t ng i di n cho th ng nhân, môi gi i th ng m i, u thác mua bán hàng hoá và i lý th ng m i. 12. Vi ph m h p ng là vi c m t bên không th c hi n, th c hi n không y ho c th c hi n không úng ngh a v theo tho thu n gi a các bên ho c theo quy nh c a Lu t này. 13. Vi ph m c b n là s vi ph m h p ng c a m t bên gây thi t h i cho bên kia làm cho bên kia không t c m c ích c a vi c giao k t h p ng. nm c

14. Xu t x hàng hoá là n c ho c vùng lãnh th n i s n xu t ra toàn b hàng hoá ho c n i th c hi n công o n ch bi n c b n cu i cùng i v i hàng hoá trong tr ng h p có nhi u n c ho c vùng lãnh th tham gia vào quá trình s n xu t hàng hoá ó. 15. Các hình th c có giá tr t ng ng v n b n bao g m i n báo, telex, fax, thông i p d li u và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Áp d ng Lu t th 1. Ho t 2. Ho t lu t ó. ng th ng th ng m i và pháp lu t có liên quan ng m i và pháp lu t có liên quan.

ng m i ph i tuân theo Lu t th ng m i c thù

c quy nh trong lu t khác thì áp d ng quy nh c a ng m i và trong các lu t ng m i

3. Ho t ng th ng m i không c quy nh trong Lu t th khác thì áp d ng quy nh c a B lu t dân s . qu c t i u 5. Áp d ng i u c qu c t , pháp lu t n

c ngoài và t p quán th

1. Tr ng h p i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh áp d ng pháp lu t n c ngoài, t p quán th ng m i qu c t ho c có quy nh khác v i quy nh c a Lu t này thì áp d ng quy nh c a i u c qu c t ó. 2. Các bên trong giao d ch th ng m i có y u t n c ngoài c tho thu n áp d ng pháp lu t n c ngoài, t p quán th ng m i qu c t n u pháp lu t n c ngoài, t p quán th ng m i qu c t ó không trái v i các nguyên t c c b n c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6. Th ng nhân ng

1. Th ng nhân bao g m t ch c kinh t c thành l p h p pháp, cá nhân ho t th ng m i m t cách c l p, th ng xuyên và có ng ký kinh doanh.

3

Th ng nhân có quy n ho t ng th ng m i trong các ngành ngh . Hi p h i th ng m i c thành l p b o v quy n và l i ích h p pháp c a th ng nhân. 2. B . Hi p h i th ng m i c v các ho t ng th ng m i 1. 3. Nhà n c th c hi n c quy n Nhà n c có th i h n v ho t ng th ng m i i v i m t s hàng hóa. Hi p h i th ng m i c t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v h i. t i c ác các hình th c và theo các ph ng th c mà pháp lu t không c m. C quan qu n lý nhà n 1. Chính ph quy nh c th danh m c hàng hóa. U ban nhân dân các c p th c hi n vi c qu n lý nhà n t i a ph ng theo s phân c p c a Chính ph . Ngh a v ng ký kinh doanh c a th ng nhân ng h p ng c a Th ng nhân có ngh a v ng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 4. 4. ph bi n các quy nh c a pháp lu t v th ng m i. 2. a bàn c quy n Nhà n c. th ng nhân v n ph i ch u trách nhi m v m i ho t mình theo quy nh c a Lu t này và quy nh khác c a pháp lu t. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà n c v ho t c v ho t ng th ng th ng m i ng m i. ng viên th ng nhân tham gia phát tri n th ng m i. B Th ng m i ch u trách nhi m tr c Chính ph th c hi n vi c qu n lý nhà n c v ho t ng mua bán hàng hóa và các ho t ng th ng m i c th c quy nh t i Lu t này. M C 2 NH NG NGUYÊN T C C B N TRONG HO T TH NG M I NG th i u 10. i u 7. i u 8. d ch v . tuyên truy n. d ch v ho c t i m t s a bàn b o m l i ích qu c gia. Quy n ho t ng th ng m i h p pháp c a th ng nhân c Nhà n cb oh .LU T TH NG M I THI ANH HUY a bàn. Nguyên t c bình ng m i ng tr c pháp lu t c a th ng nhân trong ho t ng 4 . Tr ch a ng ký kinh doanh. d i 2. i u 9. quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý nhà n c v các ho t ng th ng m i trong l nh v c c phân công. c quan ngang b trong ph m vi nhi m v . 3.

ng n c n bên nào . Nguyên t c áp d ng thói quen trong ho t gi a các bên ng th ng m i c th c c thi t l p Tr tr ng h p có tho thu n khác. Nguyên t c th a nh n giá tr pháp lý c a thông i p d li u trong ho t ng m i Trong ho t ng th ng m i. e do . Nguyên t c t do. trung th c cho ng i tiêu dùng v hàng hoá và d ch v mà mình kinh doanh và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin ó. ng th ng. không bên nào hi n hành vi áp t. i u 12. 2. Nhà n c tôn tr ng và b o h các quy n ó. 2. các bên c coi là m c nhiên áp d ng thói quen trong ho t ng th ng m i ã c thi t l p gi a các bên ó mà các bên ã bi t ho c ph i bi t nh ng không c trái v i quy nh c a pháp lu t. các bên hoàn toàn t nguy n. Trong ho t ng th ng m i. t nguy n tho thu n trong ho t ng m i 1. thu n phong m t c và o c xã h i xác l p các quy n và ngh a v c a các bên trong ho t ng th ng m i. i u 14. c ng ép. i u 11.LU T TH NG M I ng tr THI ANH HUY c pháp lu t trong ho t ng th ng Th ng nhân thu c m i thành ph n kinh t bình th ng m i. i u 13. Nguyên t c b o v l i ích chính áng c a ng i tiêu dùng 1. các bên không có tho thu n và không có thói quen ã c thi t l p gi a các bên thì áp d ng t p quán th ng m i nh ng không c trái v i nh ng nguyên t c quy nh trong Lu t này và trong B lu t dân s . tiêu chu n k thu t theo quy nh c a pháp lu t thì c th a nh n có giá tr pháp lý t ng ng v n b n. TH NG NHÂN N M C 3 C NGOÀI HO T T I VI T N AM NG TH NG M I 5 . Th ng nhân th c hi n ho t ng th ng m i có ngh a v thông tin y . Th ng nhân th c hi n ho t ng th ng m i ph i ch u trách nhi m v ch t l h p pháp c a hàng hoá. tính i u 15. Nguyên t c áp d ng t p quán trong ho t ng th ng m i Tr ng h p pháp lu t không có quy nh. d ch v mà mình kinh doanh. Các bên có quy n t do tho thu n không trái v i các quy nh c a pháp lu t. các thông i p d li u áp ng các i u ki n.

Chi nhánh c a mình t i Vi t Nam. ng xúc ti n th ng m i trong ph m vi mà Lu t này cho 3. ng ký kinh doa nh theo quy nh c a pháp lu t n c ngoài ho c c pháp lu t n c ngoài công nh n. 2. tr tr ng h p Tr ng V n phòng i di n có gi y u quy n h p pháp c a th ng nhân n c ngoài ho c các tr ng h p quy nh t i các kho n 2. M tài kho n b ng ngo i t .LU T TH NG M I ng nhân n c ngoài ho t ng th THI ANH HUY ng m i t i Vi t Nam i u 16. ng ti n. V n phòng i di n. i u 18. mua các ph i di n. Không c giao k t h p ng. Không 2. Thuê tr s . Ch phép. 6. Th ng nhân n c ngoài ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t Vi t Nam v toàn b ho t ng c a V n ph òng i di n. Ho t ng úng m c ích. Quy n c a V n phòng i di n c quy nh trong gi y phép thành l p ng c a V n phòng 1. Chi nhánh t i Vi t Nam. thuê. Chi nhánh c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam có các quy n và ngh a v theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Ngh a v c a V n phòng 1. s a i. v t d ng c n thi t cho ho t c ngoài 3. thành l p t i Vi t Nam doanh nghi p có v n u t n c ngoài theo các hình th c do pháp lu t Vi t Nam quy nh. Doanh nghi p có v n u t n c ngoài c th ng nhân n c ngoài thành l p t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c i u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên thì c coi là th ng nhân Vi t Nam. 4. Có con d u mang tên V n phòng làm vi c t i V n phòng ng Vi t Nam có g c ngo i t t i ngân hàng c c s d ng tài kho n này vào ho t ng c a V n i di n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5. Th ng nhân n c ngoài c t V n phòng i di n. b sung h p ng ã giao k t c a th ng nhân n c ngoài. 3 và 4 i u 17 c a Lu t này. 6 . i u 17. Th 1. 4. ph m vi và th i h n V n phòng i di n. Tuy n d ng lao ng là ng i Vi t Nam. b ng phép ho t ng t i Vi t Nam và ch phòng i di n. c th c hi n ho t c th c hi n các ho t i di n ng sinh l i tr c ti p t i Vi t Nam. 2. Th ng nhân n c ngoài là th ng nhân c thành l p. ng i n i di n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t.

ng Vi t Nam. i u 19. 2. 2. thuê. 5. Các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. v t d ng c n thi t cho ho t in c ngoài ng c a C hi nhánh. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. b ng ngo i t t i ngân hàng 5. Tuy n d ng lao ng là ng i Vi t Nam. phí. 8. Có con d u mang tên Chi nhánh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. N p thu . Báo cáo ho t ng c a V n phòng i di n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Th c hi n các ho t ng mua bán hàng hóa và các ho t ng th ng m i khác phù h p v i gi y phép thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. Th c hi n ch k toán theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Thuê tr s . 3. Giao k t h p ng t i Vi t Nam phù h p v i n i dung ho t ng gi y phép thành l p Chi nhánh và theo quy nh c a Lu t này. M tài kho n b ng Vi t Nam. l phí và th c hi n các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a pháp l u t Vi t Nam. i u 21. 7. Quy n c a Chi nhánh 1. làm vi c t i Chi nhánh c quy nh trong c phép ho t ng t i 3. Th m quy n cho phép th Vi t Nam ng nhân n c ngoài ho t ng th ng m i t i 7 . tr ng h p c n áp d ng ch k toán thông d ng khác thì ph i c B Tài chính n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ch p thu n. Ngh a v c a Chi nhánh 1. ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. mua các ph ng ti n. Quy n và ngh a v c a doanh nghi p có v n ut n c ngoài Quy n và ngh a v c a doanh nghi p có v n u t n c ngoài c xác nh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. 6. Các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. Chuy n l i nhu n ra n c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 20. Báo cáo ho t ng c a Chi nhánh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.LU T TH NG M I THI ANH HUY 4. i u 22.

e) Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. d) Do th ng nhân b tuyên b phá s n. Th ng nhân n ng t i Vi t Nam c a th ng nhân n c ngoài ng h p sau ây: c ngoài ch m d t ho t ng t i Vi t Nam trong các tr a) H t th i h n ho t b) Theo nh n. c quan ngang b ch u trách nhi m tr c Chính ph qu n lý vi c c p gi y phép cho th ng nhân n c ngoài ho t ng th ng m i t i Vi t Nam thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành ó. cá nhân có liên quan t i Vi t Nam. doanh nghi p liên doanh. Ch m d t ho t 1. c có th m quy n do vi ph m pháp lu t và ) Khi th ng nhân n c ngoài ch m d t ho t ng theo quy nh c a pháp lu t n c ngoài i v i hình th c V n phòng i di n. 4.LU T TH NG M I ng nh ân n THI ANH HUY c ngoài ho t ng th ng 1. t ch c. doanh nghi p 100% v n n c ngoài t i Vi t Nam trong tr ng h p th ng nhân ó chuyên th c hi n ho t ng mua bán hàng hóa và các ho t ng liên quan tr c ti p n mua bán hàng hóa theo pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. B Th ng m i ch u trách nhi m tr c Chính ph qu n lý vi c c p gi y phép thành l p V n phòng i di n c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam. ng nhân và c c quan qu n lý nhà n c có th m quy n ch p c) Theo quy t nh c a c quan qu n lý nhà n quy nh c a gi y phép. Tr c khi ch m d t ho t ng t i Vi t Nam. 2. Chi nhánh và tham gia h p ng h p tác kinh doanh v i bên Vi t Nam. th ng nhân n c ngoài có ngh a v thanh toán các kho n n và các ngh a v khác v i Nhà n c. Chính ph th ng nh t qu n lý vi c cho phép th m i t i Vi t Nam. ngh c a th ng ghi trong gi y phép. thành l p Chi nhánh. Tr ng h p pháp lu t chuyên ngành có quy nh c th v th m quy n c a b . B K ho ch và u t ch u trách nhi m tr c Chính ph qu n lý vi c c p gi y phép cho th ng nhân n c ngoài u t vào Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. i u 23. 8 . 2.

H p ng mua bán hàng hoá b ng hành vi c th . hàng hoá h n ch kinh doanh. th t c và th m quy n công b vi c áp d ng bi n pháp kh n c p i v i hàng hóa l u thông trong n c c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Hàng hóa ang c l u thông h p pháp trong n c b áp d ng m t ho c các bi n pháp bu c ph i thu h i. 2. i u 25. ng mua bán hàng hoá c th hi n b ng l i nói. c m l u thông. vi c mua bán ch c th c hi n khi hàng hoá và các bên mua bán hàng hóa áp ng y các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. Hàng hoá c m kinh doanh. Hình th c h p 1. i v i các lo i h p ng mua bán hàng hoá mà pháp lu t quy nh ph i v n b n thì ph i tuân theo các quy nh ó.xã h i c a t ng th i k và i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. Áp d ng bi n pháp kh n c p i v i hàng hóa l u thông trong n c 1. hàng hóa kinh doanh có i u ki n 1. hàng hoá h n ch kinh doanh. Các i u ki n c th . l u thông có i u ki n ho c ph i có gi y phép i v i m t trong các tr ng h p sau ây: a) Hàng hóa ó là ngu n g c ho c ph b) Khi x y ra tình tr ng kh n c p. hàng hoá kinh do anh có i u ki n và i u ki n c kinh doanh hàng hóa ó. i v i hàng hoá h n ch kinh doanh. t m ng ng l u thông. Chính ph quy nh c th danh m c hàng hoá c m kinh doanh. hàng hoá kinh doanh có i u ki n. 2. b ng v n b n ho c c xác l p c l p thành 2. trình t . ng ti n lây truy n các lo i d ch b nh. C n c vào i u ki n kinh t . 9 .LU T TH NG M I THI ANH HUY CH N G II M U A B ÁN H ÀN G H Ó A CÁC QUY M C 1 NH CHUNG I V I HO T HÀNG HÓA NG MUA BÁN i u 24. i u 26.

nh p kh u. i u 29. T m nh p. tái nh p hàng hóa. t m xu t. t m nh p. a ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c a vào c coi là khu v c h i quan riêng theo quy ng b ng v n b n ho c 2. nh p kh u hàng hoá 1. T m xu t. Chuy n kh u hàng hoá 1. 2. 3. 3. Xu t kh u hàng hóa là vi c hàng hoá c khu v c c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam nh c a pháp lu t. C n c vào i u ki n kinh t . có làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam và làm th t c nh p kh u l i chính hàng hoá ó vào Vi t Nam. 2. Xu t kh u. Mua bán hàng hoá qu c t ph i c th c hi n trên c s h p b ng hình th c khác có giá tr pháp lý t ng ng. tái xu t. Chính ph quy nh chi ti t v ho t ng t m nh p. i u 30. vùng lãnh th ngo ài lãnh th Vi t Nam mà không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam. T m nh p. Mua bán hàng hoá qu c t c th c hi n d i các hình th c xu t kh u.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 27.xã h i c a t ng th i k và i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. tái nh p hàng hoá 1. có làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và làm th t c xu t kh u chính hàng hoá ó ra kh i Vi t Nam. nh p kh u theo gi y phép c a c quan nhà n c có th m quy n và th t c c p gi y phép. tái nh p hàng hóa là vi c hàng hoá c a ra n c ngoài ho c a vào các khu v c c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam c coi là khu v c h i quan riêng theo quy nh c a pháp lu t. vùng lãnh th bán sang m t n c. tái nh p và chuy n kh u. Chính ph quy nh c th danh m c hàng hóa c m xu t kh u. t m xu t. Chuy n kh u hàng hóa c th c hi n theo các hình th c sau ây: c xu t kh u nn c nh p kh u khôn g qua c a a) Hàng hóa c v n chuy n th ng t n kh u Vi t Nam. tái xu t. t m xu t. 2. tái xu t. tái xu t hàng hóa là vi c hàng hoá c a t n c ngoài ho c t các khu v c c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam c coi là khu v c h i quan riêng theo quy nh c a pháp lu t vào Vi t Nam. Mua bán hàng hoá qu c t 1. Nh p kh u hàng hóa là vi c hàng hoá c a vào lãnh th Vi t Nam t n c ngoài ho c t khu v c c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam c coi là khu v c h i quan riêng theo quy nh c a pháp lu t. Chuy n kh u hàng hóa là vi c mua hàng t m t n c. danh m c hàng hóa xu t kh u. c m nh p kh u. 10 . i u 28.

3. i v i ho t ng mua bán hàng hóa i u 31. nh p kh u ph i có nhãn hàng hóa. hình v . in. b o v an ninh qu c gia và các l i ích qu c gia khác phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. kh c tr c ti p trên hàng hoá. tr m t s tr ng h p theo quy nh c a pháp lu t. Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá và quy t c xu t x hàng hóa 1. nh p kh u. hàng hóa xu t kh u. bao bì th ng ph m c a hàng hoá ho c trên các ch t li u khác c g n lên hàng hoá. b n ch p c a ch . Chính ph quy nh chi ti t v quy t c xu t x hàng hoá xu t kh u. Th t ng Chính ph quy t nh áp d ng các bi n pháp kh n c p i v i ho t ng mua bán hàng hóa qu c t . Chính ph quy nh chi ti t v ho t qu c t ng chuy n kh u hàng hóa. 2. i u 32. Nhãn hàng hoá là b n vi t. ch m. c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ng h p b) Theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c i u ngh a Vi t Nam là thành viên. úc. b n v . Nhãn hàng hóa l u thông trong n c và hàng hóa xu t kh u. khu v c trung chuy n hàng hoá t i các c ng Vi t Nam. Hàng hoá xu t kh u. ính. Hàng hóa l u thông trong n c.LU T TH NG M I THI ANH HUY b) Hàng hóa c v n chuy n t n c xu t kh u n n c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam nh ng không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam. không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam. Các n i dung c n ghi trên nhãn hàng hóa và vi c ghi nhãn hàng hóa quy nh c a Chính ph . Áp d ng các bi n pháp kh n c p Trong tr ng h p c n thi t. hình nh c dán. c th c hi n theo i u 33. nh p kh u 1. b n in. 2. c) Hàng hóa c v n chuy n t n c xu t kh u n n c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam và a vào kho ngo i quan. nh p kh u ph i có gi y ch ng nh n xu t x trong các tr sau ây: a) Hàng hóa ch ng u ãi v thu ho c u ãi khác. 11 . 3. bao bì th ng ph m c a hàng hoá.

i u 36. ch t 1. Trách nhi m khi giao hàng có liên quan n ng i v n chuy n 1. a i m giao hàng thì a i m giao hàng c xác 1. ch ng t theo th a thu n trong h p ng v s l l ng. Bên bán có ngh a v giao hàng úng 2. c) Tr ng h p trong h p ng không có quy nh v v n chuy n hà ng hoá. b o qu n và các quy nh khác trong h p ng. các bên bi t c a i m kho ch a hàng. Tr ng h p hàng hóa c giao c ho ng i v n chuy n nh ng không c xác nh rõ b ng ký mã hi u trên hàng hóa. t ai thì bên bán ph i giao hàng t i n i có b) Tr ng h p trong h p ng có quy nh v v n chuy n hàng hoá thì bên bán có ngh a v giao hàng cho ng i v n chuy n u tiên. cách th c óng gói. i u 35. d) Trong các tr ng h p khác. bên bán có ngh a v giao hàng và ch ng t liên quan theo quy nh c a Lu t này.LU T TH NG M I THI ANH HUY M C 2 QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN TRONG H MUA BÁN HÀNG HÓA P NG i u 34. Tr ng h p bên bán có ngh a v thu x p vi c chuyên ch hàng hoá thì bên bán ph i ký k t các h p ng c n thi t vi c chuyên ch c th c hi n t i ích b ng các ph ng ti n chuyên ch thích h p v i hoàn c nh c th và theo các i u k i n thông th ng i v i ph ng th c chuyên ch ó. n u không có a i m kinh doanh thì ph i giao hàng t i n i c trú c a bên bán c xác nh t i th i i m giao k t h p ng mua bán. a i m x p hàng ho c n i s n xu t. a i m giao hàng a i m ã tho thu n. 12 . Tr ng h p không có tho thu n v nh nh sau: a) Tr ng h p hàng hoá là v t g n li n v i hàng hoá ó. 2. n u vào th i i m giao k t h p ng. Bên bán ph i giao hàng. ch ng t v n chuy n ho c cách th c khác thì bên bán ph i thông báo cho bên mua v vi c ã giao hàng cho ng i v n chuy n và ph i xác nh rõ tên và cách th c nh n bi t hàng hoá c v n chuy n. Giao hàng và ch ng t liên quan n hàng hó a ng. 2. ch t o hàng hoá thì bên bán ph i giao hàng t i a i m ó. Tr ng h p không có th a thu n c th . bên bán ph i giao hàng t i a i m kinh doanh c a bên bán.

Th i h n giao hàng 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY 3. c) Không b o bên mua. i u 38. m ch t l ng nh ch t l ng c a m u hàng hoá mà bên bán ã giao cho d) Không c b o qu n. Trách nhi m i v i hàng hoá không phù h p v i h p ng ng theo q uy Tr tr ng h p các bên có tho thu n khác. i u 39. Tr ng h p h p ng không có quy nh c th thì hàng hoá c coi là không phù h p v i h p ng khi hàng hoá ó thu c m t trong các tr ng h p sau ây: a) Không phù h p v i m c ích s d ng thông th ng c a các hàng hoá cùng ch ng lo i. Bên bán ph i giao hàng vào úng th i i m giao hàng ã tho thu n trong h p ng. Tr ng h p không có th a thu n v th i h n giao hàng thì bên bán ph i giao hàng trong m t th i h n h p lý sau khi giao k t h p ng. 3. Bên mua có quy n t ch i nh n hàng n u hàng hoá không phù h p v i h p nh t i kho n 1 i u này. Tr ng h p ch có th a thu n v th i h n giao hàng mà không xác nh th i i m giao hàng c th thì bên bán có quy n giao hàng vào b t k th i i m nào trong th i h n ó và ph i thông báo tr c cho bên mua. óng g ói theo cách th c thông th ng i v i lo i hàng hoá ó ho c không theo cách th c thích h p b o qu n hàng hoá trong tr ng h p không có cách th c b o qu n thông th ng. trách nhi m v i h p ng c quy nh nh sau: i v i hàng hóa không phù h p 1. b) Không phù h p v i b t k m c ích c th nào mà bên mua ã cho bên bán bi t ho c bên bán ph i bi t vào th i i m giao k t h p ng. 2. i u 40. Giao hàng tr c th i h n ã th a thu n Tr ng h p bên bán giao hàng tr c th i h n ã th a thu n thì bên mua có quy n nh n ho c không nh n hàng n u các bên không có tho thu n khác. 13 . Bên bán không ch u trách nhi m v b t k khi m khuy t nào c a hàng hoá n u vào th i i m giao k t h p ng bên mua ã bi t ho c ph i bi t v nh ng khi m khuy t ó. Tr ng h p bên bán không có ngh a v mua b o hi m cho hàng hoá trong quá trình v n chuy n. i u 37. Hàng hoá không phù h p v i h p ng 1. 2. n u bên mua có yêu c u thì bên bán ph i cung c p cho bên mua nh ng thông tin c n thi t liên quan n hàng hoá và vi c v n chuy n hàng hoá t o i u ki n cho bên mua mua b o hi m cho hàng hoá ó.

k c tr ng h p khi m khuy t ó c phát hi n sau th i i m chuy n r i ro.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2. t i a i m và b ng ph ng th c ã th a thu n. n u h p ng ch quy nh th i h n giao hàng và không xác nh th i i m giao hàng c th mà bên bán giao hàng tr c khi h t th i h n giao hàng và giao thi u hàng ho c giao hàng không phù h p v i h p ng thì bên bán v n có th giao ph n hàng còn thi u ho c thay th hàng hoá cho phù h p v i h p ng ho c kh c ph c s không phù h p c a hàng hoá trong th i h n còn l i. i u 42. 4. trong th i h n khi u n i theo quy nh c a Lu t này. Khi bên bán th c hi n vi c kh c ph c quy nh t i kho n 1 i u này mà gây b t l i ho c làm phát sinh chi phí b t h p lý cho bên mua thì bên mua có quy n yêu c u bên bán kh c ph c b t l i ho c ch u chi phí ó. 3. 2. Tr ng h p bên bán ã giao ch ng t liên quan n hàng hoá tr c th i h n th a thu n thì bên bán v n có th kh c ph c nh ng thi u sót c a các ch ng t này trong th i h n còn l i. Khi bên bán th c hi n vi c kh c ph c nh ng thi u sót quy nh t i kho n 3 i u này mà gây b t l i ho c làm phát sinh chi phí b t h p lý cho bên mua thì bên mua có quy n yêu c u bên bán kh c ph c b t l i ho c ch u chi phí ó. i u 44. i u 43. Bên bán ph i ch u trách nhi m v khi m khuy t c a hàng hóa phát sinh sau th i i m chuy n r i ro n u khi m khuy t ó do bên bán vi ph m h p ng. Kh c ph c trong tr ng ng h p giao thi u hàng. Tr ng h p không có th a thu n v th i h n. 3. 2. Tr ng h p có th a thu n v vi c giao ch ng t thì bên bán có ngh a v giao ch ng t liên quan n hàng hoá cho bên mua trong th i h n. bên bán ph i ch u trách nhi m v b t k khi m khuy t nào c a hàng hoá ã có tr c th i i m chuy n r i ro cho bên mua. Tr tr ng h p có th a thu n khác. v ih p i u 41. giao hàng không phù h p 1. a i m giao ch ng t liên quan n hàng hoá cho bên mua thì bên bán ph i giao ch ng t liên quan n hàng hoá cho bên mua trong th i h n và t i a i m h p lý bên mua có th nh n hàng. Tr ng h p bên bán giao th a hàng thì bên mua có quy n t ch i ho c ch p nh n s hàng th a ó. Giao th a hàng 1. Tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Tr ng h p bên mua ch p nh n s hàng th a thì ph i thanh toán theo giá tho thu n trong h p ng n u các bên không có tho thu n khác. Giao ch ng t liên quan n hàng hoá 1. Ki m tra hàng hoá tr c khi giao hàng 14 . 2.

Tr ng h p bên mua ho c i di n c a bên mua không th c hi n vi c ki m tra hàng hóa tr c khi giao hàng theo th a thu n thì bên bán có quy n giao hàng theo h p ng. i u 45. bên mua ho c i di n c a bên mua trong tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này ph i ki m tra hàng hóa trong m t th i gian ng n nh t mà hoàn c nh th c t cho phép. Hàng hóa ó ph i h p pháp. Vi c chuy n giao hàng hoá là h p pháp.LU T TH NG M I THI ANH HUY 1. Ngh a v b o Bên bán ph i b o m: i v i hàng hóa ã bán không b tranh ch p b i bên th ba. công th c ho c nh ng s li u chi ti t do bên mua cung c p thì bên mua ph i ch u trách nhi m v các khi u n i liên quan n nh ng vi ph m quy n s h u trí tu phát sinh t vi c bên bán ã tuân th nh ng yêu c u c a bên mua. 2. tr ng h p h p ng có quy nh v vi c v n chuy n hàng hóa thì vi c ki m tra hàng hoá có th c hoãn l i cho t i khi hàng hoá c chuy n t i a i m n. thi t k . Ngh a v b o m quy n s h u trí tu i v i hàng hoá 1. Bên bán ph i ch u trách nhi m trong tr ng h p có tranh ch p liên quan n quy n s h u trí tu i v i hàng hóa ã bán. 5. 15 . i u 47. Tr tr ng h p có th a thu n khác. Yêu c u thông báo 1. i u 46. Bên bán m t quy n vi n d n quy nh t i kho n 2 i u 46 c a Lu t này n u bên bán không thông báo ngay cho bên mua v khi u n i c a bên th ba i v i hàng hoá c giao sau khi bên bán ã bi t ho c ph i bi t v khi u n i ó. m quy n s h u i v i hàng hoá 1. 3. Bên bán ph i ch u trách nhi m v nh ng khi m khuy t c a hàng hoá mà bên mua ho c i di n c a bên mua ã ki m tra n u các khi m khuy t c a hàng hoá không th phát hi n c trong quá trình ki m tra b ng bi n pháp thông th ng và bên bán ã bi t ho c ph i bi t v các khi m khuy t ó nh ng không thông báo cho bên mua. tr tr ng h p bên mua ã bi t ho c ph i bi t v khi u n i c a bên th ba. 3. Tr ng h p các bên có tho thu n bên mua ho c i di n c a bên mua ti n hành ki m tra hàng hoá tr c khi giao hàng thì bên bán ph i b o m cho bên mua ho c i di n c a bên mua có i u ki n ti n hành vi c ki m tra. 4. 2. Tr ng h p bên mua yêu c u bên bán ph i tuân theo b n v k thu t. Quy n s h u c a bên mua 2. Bên bán không c bán hàng hóa vi ph m quy n s h u trí tu . Bên bán không ph i ch u trách nhi m v nh ng khi m khuy t c a hàng hoá mà bên mua ho c i di n c a bên mua ã bi t ho c ph i bi t nh ng không thông báo cho bên bán trong th i h n h p lý sau khi ki m tra hàng hoá.

2. 1. Bên bán ph i ch u các chi phí v vi c b o hành.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2. 2. 3. tr tr i u 50. th c hi n vi c thanh toán theo trình t . Bên mua có b ng ch ng v vi c bên bán l a d i thì có quy n t m ng ng vi c thanh toán. Bên mua m t quy n vi n d n quy nh t i i u 45 và kho n 1 i u 46 c a Lu t này n u bên mua không thông báo ngay cho bên bán v khi u n i c a bên th ba i v i hàng hoá c giao sau khi bên mua ã bi t ho c ph i bi t v khi u n i ó. 4. Bên mua có b ng ch ng v vi c hàng hóa ang là i t ng b tranh ch p thì có qu y n t m ng ng thanh toán cho n khi vi c tranh ch p ã c gi i quy t. i u 48. h h ng sau th i i m r i ro c chuy n t bên bán sang bên mua. Bên mua v n ph i thanh toán ti n mua hàng trong tr ng h p hàng hoá m t mát. Tr ng h p t m ng ng thanh toán theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này mà b ng ch ng do bên mua a ra không xác th c. i u 49. Vi c ng ng thanh toán ti n mua hàng Tr tr ng h p có tho thu n khác. Thanh toán 1. i u 51. Ngh a v c a bên bán trong tr pháp b o m th c hi n ngh a v dân s ng h p hàng hóa là it ng c a bi n Tr ng h p hàng hoá c bán là i t ng c a bi n pháp b o m th c hi n ngh a v dân s thì bên bán ph i thông báo cho bên mua v bi n pháp b o m và ph i cs ng ý c a bên nh n b o m v vi c bán hàng hóa ó. Tr ng h p hàng hoá mua bán có b o hành thì bên bán ph i ch u trách nhi m b o hành hàng hoá ó theo n i dung và th i h n ã th a thu n. h h ng do l i c a bên bán gây ra. Bên mua ph i tuân th các ph ng th c thanh toán. vi c ng ng thanh toán ti n mua hàng nh sau: c quy nh ng h p có tho thu n khác. th t c ã th a thu n và theo quy nh c a pháp lu t. tr tr ng h p m t mát. 3. 16 . gây thi t h i cho bên bán thì bên mua ph i b i th ng thi t h i ó và ch u các ch tài khác theo quy nh c a Lu t này. Bên mua có b ng ch ng v vi c bên bán ã giao hàng không phù h p v i h p ng thì có quy n t m ng ng thanh toán cho n khi bên bán ã kh c ph c s không phù h p ó. Bên mua có ngh a v thanh toán ti n mua hàng và nh n hàng theo th a thu n. 2. Bên bán ph i th c hi n ngh a v b o hành trong th i gian ng n nh t mà hoàn c nh th c t cho phép. tr tr ng h p bên bán bi t ho c ph i bi t v khi u n i c a bên th ba. 3. Ngh a v b o hành hàng hoá 1.

k c trong tr ng h p bên bán c u quy n gi l i các ch ng t xác l p quy n s h u i v i hàng hoá. i u 55. th i h n thanh toán c quy nh nh sau: c ti n hành ng. không có tho thu n v ph ng pháp xác nh giá và c ng không có b t k ch d n nào khác v giá thì giá c a hàng hoá c xác nh theo giá c a lo i hàng hoá ó trong các i u ki n t ng t v ph ng th c gi ao hàng. a i m giao hàng ho c giao ch ng t . n u bên bán có ngh a v giao hàng cho bên mua t i m t a i m nh t nh thì r i ro v m t mát ho c h h ng hàng hoá c chuy n cho bên mua khi hàng hoá ã c giao cho bên mua ho c ng i c bên m ua u quy n ã nh n hàng t i a i m ó. n u ng th i v i 1. Xác Tr ng h p không có tho thu n v giá hàng hoá. Th i h n thanh toán Tr tr ng h p có tho thu n khác. i u 53.LU T TH NG M I nh giá THI ANH HUY i u 52. a i m thanh toán Tr ng h p không có th a thu n v a i m thanh toán c th thì bên mua ph i thanh toán cho bên bán t i m t trong các a i m sau ây: 1. n u giá thì tr ng l ng ó là tr ng l ng t nh. Bên mua ph i thanh toán cho bên bán vào th i i m bên bán giao hàng ho c giao ch ng t liên quan n hàng hoá. Chuy n r i ro trong tr ng h p không có a i m giao hàng xác nh 17 . 2. Nh n hàng Bên mua có ngh a v nh n hàng theo tho thu n và th c hi n nh ng công vi c h p lý giúp bên bán giao hàng. th i i m mua bán hàng hoá. a i m kinh doanh c a bên bán c xác nh vào th i i m giao k t h p không có a i m kinh doanh thì t i n i c trú c a bên bán. n u vi c thanh toán vi c giao hàng ho c giao ch ng t . i u 58. Chuy n r i ro trong tr ng h p có a i m giao hàng xác nh Tr tr ng h p có tho thu n khác. Xác nh giá theo tr ng l ng c xác nh theo tr ng l ng c a hàng hoá Tr tr ng h p có tho thu n khác. Bên mua không có ngh a v thanh toán cho n khi có th ki m tra xong hà ng hoá trong tr ng h p có th a thu n theo quy nh t i i u 44 c a Lu t này. th tr ng a lý. i u 57. i u 56. 2. i u 54. ph ng th c thanh toán và các i u ki n khác có nh h ng n giá.

Khi ng chuy n Tr tr ng h p có th a thu n khác. Chuy n r i ro trong các tr ng h p khác ng h p khác c quy i nh n hàng c ch ng t s h u hàng hoá. i u 59. quy n s h u c chuy n t bên bán sang bên mua k t th i i m hàng hóa c chuy n giao. n u hàng hoá ang c ng i nh n hàng giao n m gi mà không ph i là ng i v n chuy n thì r i ro v m t mát ho c h h ng hàng hoá c chuy n cho bên mua thu c m t trong các tr ng h p sau ây: 1. Th i i m chuy n quy n s h u hàng hoá Tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác ho c các bên có th a thu n khác. Chuy n r i ro trong tr mà không ph i là ng i v n chuy n ng h p giao hàng cho ng i nh n hàng giao Tr tr ng h p có tho thu n khác. Khi bên mua nh n 2. Trong tr ng h p không c quy nh t i các i u 57. 59 và 60 c a Lu t này thì r i ro v m t mát ho c h h ng hàng hoá c chuy n cho bên mua. Chuy n r i ro trong tr Tr tr ng h p có tho thu n khác. i u 61. 2. n u hàng hoá không c xác nh rõ ràng b ng ký mã hi u. n u i t ng c a h p ng là hàng hoá ang trên ng v n chuy n thì r i ro v m t mát ho c h h ng hàng hoá c chuy n cho bên mua k t th i i m giao k t h p ng. R i ro v m t mát ho c h h ng hàng hoá không c chuy n cho bên mua. giao xác nh n quy n chi m h u hàng hoá c a bên mua. ch ng t v n t i. i u 62. 58. n u h p ng có quy nh v vi c v n chuy n hàng hoá và bên bán không có ngh a v giao hàng t i m t a i m nh t nh thì r i ro v m t mát ho c h h ng hàng hoá c chuy n cho bên mua khi hàng hoá ã c giao cho ng i v n chuy n u tiên. k t th i i m hàng hóa thu c quy n nh o t c a bên mua và bên mua vi ph m h p ng do không nh n hàng. vi c chuy n r i ro trong các tr nh nh sau: 1. 18 . ng h p mua bán hàng hoá ang trên ng v n i u 60. không c thông báo cho bên mua ho c không c xác nh b ng b t k cách th c nào khác.LU T TH NG M I THI ANH HUY Tr tr ng h p có tho thu n khá c.

Quy n và ngh a v c a các bên trong h p 1. i u 65. Mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hóa là ho t ng th ng m i. theo ó bên bán cam k t giao và bên mua cam k t nh n hàng hoá t i m t th i i m trong t ng lai theo h p ng. H p ng v quy n ch n mua ho c quy n ch n bán là th a thu n. ng mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hoá ng k h n và 1. 2. Mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hóa 1. 3. H p ng k h n là th a thu n. H p ng mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hoá bao g m h p h p ng quy n ch n. 19 .LU T TH NG M I THI ANH HUY M C 3 MUA BÁN HÀNG HÓA QUA S GIAO D CH HÀNG HÓA i u 63. Quy n và ngh a v c a các bên trong h p ng quy n ch n 1. i u 66. H p ng mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hóa. Bên mua quy n có quy n ch n th c hi n ho c không th c hi n vi c mua ho c bán hàng hóa ó. theo ó bên mua quy n có quy n c mua ho c c bán m t hàng hóa xác nh v i m c giá nh tr c (g i là giá giao k t) và ph i tr m t kho n ti n nh t nh mua quy n này (g i là ti n mua quy n). Tr ng h p các bên có tho thu n v vi c bên bán có th thanh toán b ng ti n và không giao hàng thì bên bán ph i thanh toán cho bên mua m t kho n ti n b ng m c chênh l ch gi a giá th tr ng do S giao d ch hàng hoá công b t i th i i m h p ng c th c hi n và giá tho thu n trong h p ng. Tr ng h p các bên có tho thu n v vi c bê n mua có th thanh toán b ng ti n và không nh n hàng thì bên mua ph i thanh toán cho bên bán m t kho n ti n b ng m c chênh l ch gi a giá tho thu n trong h p ng và giá th tr ng do S giao d ch hàng hoá công b t i th i i m h p ng c th c hi n. 3. S ti n ph i tr cho vi c mua quy n ch n do các bên tho thu n. ng k h n ng thì bên mua có ngh a v 2. Tr ng h p ng i bán th c hi n vi c giao hàng theo h p nh n hàng và thanh toán. theo ó các bên th a thu n th c hi n vi c mua bán m t l ng nh t nh c a m t lo i hàng hóa nh t nh qua S giao d ch hàng hoá theo nh ng tiêu chu n c a S giao d ch hàng hoá v i giá c th a thu n t i th i i m giao k t h p ng và th i gian giao h àng c xác nh t i m t th i i m trong t ng lai. Chính ph quy nh chi ti t v ho t i u 64. Bên mua quy n ch n mua ho c quy n ch n bán ph i tr ti n mua quy n ch n c tr thành bên gi quy n ch n mua ho c gi quy n ch n bán. 2.

S giao d ch hàng hoá 1. Th ng nhân môi gi i mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá ch c phép th c hi n các ho t ng môi gi i mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá và không c phép là m t bên c a h p ng mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá. i u 67. Tr ng h p bên gi quy n ch n bán quy t nh th c hi n h p ng thì bên mua có ngh a v ph i mua hàng hoá c a bên gi quy n ch n bán. 2. Bên gi quy n ch n mua có quy n mua nh ng không có ngh a v ph i mua hàng hoá ã giao k t trong h p ng. Hàng hoá giao d ch t i S giao d ch hàng hóa Danh m c hàng hoá giao d ch t i S giao d ch hàng hó a do B tr nh. i u 68. Tr ng h p bên bán không có hàng hoá giao thì ph i thanh toán cho bên gi quy n ch n mua m t kho n ti n b ng m c chênh l ch gi a giá tho thu n trong h p ng và giá th tr ng do S giao d ch hàng hoá công b t i th i i m h p ng c th c hi n. Th ng B Th ng m i quy ng nhân môi gi i mua bán hàng hoá qua S Giao d ch hàng hoá 1. Tr ng h p bên mua không mua hàng thì ph i thanh toán cho bên gi quy n ch n bán m t kho n ti n b ng m c chênh l ch gi a giá th tr ng do S giao d ch hàng hoá công b t i th i i m h p ng c th c hi n và giá tho thu n trong h p ng. i u 69. Chính ph quy nh chi ti t i u ki n thành l p S giao d ch hàng hóa.k thu t c n thi t b) i u hành các ho t ng giao d ch. Chính ph quy nh chi ti t i u ki n ho t ng c a th ng nhân môi gi i mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá. Th ng nhân môi gi i mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá có ngh a v óng ti n ký qu t i S giao d ch hàng hoá b o m th c hi n các ngh a v phát sinh trong quá 20 . quy n h n. 4. Tr ng h p bên gi quy n ch n mua ho c gi quy n ch n bán quy t nh không th c hi n h p ng trong th i h n h p ng có hi u l c thì h p ng ng nhiên h t hi u l c. trách nhi m c a S giao d ch hàng hóa và vi c phê chu n i u l ho t ng c a S giao d ch hàng hóa. 3. S giao d ch hàng hoá có các ch c n ng sau ây: a) Cung c p các i u ki n v t ch t . giao d ch mua bán hàng hoá. c) Niêm y t các m c giá c th hình thành trên th tr 2. Bên gi quy n ch n bán có quy n bán nh ng không có ngh a v ph i bán hàng hoá ã giao k t trong h p ng.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2. Th ng nhân môi gi i mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá ch c phép ho t ng t i S Giao d ch hàng hoá khi áp ng các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. Tr ng h p bên gi quy n ch n mua quy t nh th c hi n h p ng thì bên bán có ngh a v ph i bán hàng hoá cho bên gi quy n ch n mua. ng giao d ch t i t ng th i i m. 3.

4. 2. i u 72. Tr ng h p kh n c p là tr ng h p x y ra hi n t ng r i lo n th tr ng hàng hoá làm cho giao d ch qua S giao d ch hàng hóa không ph n ánh c chính xác quan h cung c u. Lôi kéo khách hàng ký k t h p ng b ng cách h a b i th thi t h i phát sinh ho c b o m l i nhu n cho khách hàng. 21 . S d ng giá gi t o ho c các bi n pháp gian l n khác khi mô i gi i cho khách hàng. l a d i v kh i l ng hàng hóa trong các h p ng k h n ho c h p ng quy n ch n c giao d ch ho c có th c giao d ch và gian l n. l a d i v giá th c t c a lo i hàng hoá trong các h p ng k h n ho c h p ng qu y n ch n. Các hành vi b c m khác quy nh t i kho n 2 i u 71 c a Lu t này. c) Dùng các bi n pháp b t h p pháp hàng hoá. 2. Các hành vi b c m d ch hàng hoá 1. ng ho c giá hàng hoá mua bán qua S giao d ch ng hàng hóa t i S giao d ch gây r i lo n th tr d) Các hành vi b c m khác theo quy nh c a pháp lu t. b) a tin sai l ch v các giao d ch.LU T TH trình ho t nh. NG M I THI ANH HUY ng môi gi i mua bán hàng hoá. Chào hàng ho c môi gi i mà không có h p ng v i khách hàng. mua bán hàng hoá qua ng theo các n i 2. Trong tr sau ây: ng h p kh n c p. Nhân viên c a S giao d ch hàng hoá không S giao d ch hàng hoá. th tr hàng hóa. Th c hi n bi n pháp qu n lý trong tr ng h p kh n c p 1. Các hành vi b c m trong ho t hàng hóa 1. 5. ng mua bán hàng hoá qua S giao d ch c phép môi gi i. Các bên liên quan n ho t ng mua bán hàng hoá qua S giao d ch hàng hoá không c th c hi n các hành vi sau ây: a) Gian l n. B tr ng B Th ng m i có quy n th c hi n các bi n pháp a) T m ng ng vi c giao d ch qua S giao d ch hàng hoá. i u 71. M c ti n ký qu do S giao d ch hàng hoá quy i v i th ng nhân môi gi i hàng hoá qua S giao ng toàn b ho c m t ph n i u 70. 3. T ch i ho c ti n hành ch m tr m t cách b t h p lý vi c môi gi i h p dung ã tho thu n v i khách hàng.

b) H n ch các giao d ch c) Thay d) Thay i l ch giao d ch. Tr tr ng h p pháp lu t ho c i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. Quy n ho t ngoài Th ng nhân Vi t Nam c quy n ho t ng mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hóa n c ngoài theo quy nh c a Chính ph . Quy n cung ng và s d ng d ch v c a th ng nhân 1. i c trú t i Vi t Nam s d ng trên lãnh th n c ngoài. c ngoài. ) Các bi n pháp c n thi t khác theo quy nh c a Chính ph . i không c trú t i Vi t Nam s d ng trên lãnh th n 22 . Hình th c h p 1. H p ng d ch v vi c th . b ng v n b n ho c 2. i i u l ho t ng c a S giao d ch hàng hoá. i u 75. ng d ch v c xác l p b ng hành c l p thành v n b n thì c th hi n b ng l i nói. i v i các lo i h p ng d ch v mà pháp lu t quy nh ph i ph i tuân theo các quy nh ó. i u 73. i không c trú t i Vi t Nam s d ng trên lãnh th Vi t Nam. ng mua bán hàng hóa qua S giao d ch hàng hóa n c CH N G III CUNG NG D CH V CÁC QUY M C 1 NH CHUNG I V I HO T D CH V NG CUNG NG i u 74. th ng nhân có các quy n cung ng d ch v sau ây: a) Cung ng d ch v cho ng b) Cung ng d ch v cho ng c) Cung ng d ch v cho ng d) Cung ng d ch v cho ng i c trú t i Vi t Nam s d ng trên lãnh th Vi t Nam.LU T TH NG M I m t khung giá ho c m t s l ng hàng hóa nh t THI ANH HUY nh.

Ngh a v c a bên cung ng d ch v Tr tr ng h p có tho thu n khác. i v i d ch v h n ch kinh doanh. i u 77. bao g m vi c t m th i c m cung ng ho c s d ng i v i m t ho c m t s lo i d ch v ho c các bi n pháp kh n c p khác i v i m t ho c m t s th tr ng c th trong m t th i gian nh t nh. Th t ng Chính ph quy t nh áp d ng các bi n pháp kh n c p i v i ho t ng cung ng ho c s d ng d ch v . i c trú t i Vi t Nam cung ng trên lãnh th n c ngoài.xã h i c a t ng th i k và i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. nh p kh u i v i các lo i hình d ch v . QUY N VÀ NGH A V M C 2 C A CÁC BÊN TRONG H D CH V P NG i u 78. vi c cung ng d ch v ch c th c hi n khi d ch v và các bên tham gia ho t ng cung ng d ch v áp ng y các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. Tr tr ng h p pháp lu t ho c i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. ng i không c trú th c hi n các chính sách thu . 2. bên cung ng d ch v có các ngh a v sau ây: 23 . i không c trú t i Vi t Nam cung ng trên lãnh th Vi t Nam. i không c trú t i Vi t Nam cung ng trên lãnh th n 3. Chính ph quy nh c th i t ng ng i c trú. D ch v c m kinh doanh. d ch v kinh doanh có i u ki n và i u ki n c kinh doanh d ch v ó. qu n lý xu t kh u. C n c vào i u ki n kinh t . c ngoài. b o v an ninh qu c gia và các l i ích qu c gia khác phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. d ch v kinh doanh có i u ki n. Chính ph quy nh c th danh m c d ch v c m kinh doanh. i u 76. d ch v h n ch kinh doanh. Áp d ng các bi n pháp kh n c p d ng d ch v i v i ho t ng cung ng ho c s Trong tr ng h p c n thi t. d ch v h n ch kinh doanh và d ch v kinh doanh có i u ki n 1. th ng nhân có các quy n s d ng d ch v sau ây: a) S d ng d ch v do ng b) S d ng d ch v do ng c) S d ng d ch v do ng d) S d ng d ch v do ng i c trú t i Vi t Nam cung ng trên lãnh th Vi t Nam.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2.

ng ti n c giao th c hi n d ch y . n u tính ch t c a lo i d ch v c cung ng yêu c u bên cung ng d ch v ph i n l c cao nh t t c k t qu mong mu n thì bên cung ng d ch v ph i th c hi n ngh a v cung ng d ch v ó v i n l c và kh n ng cao nh t. n u tính ch t c a lo i d ch v c cung ng yêu c u bên cung ng d ch v ph i t c m t k t qu nh t nh thì bên cung ng d ch v ph i th c hi n vi c cung ng d ch v v i k t qu phù h p v i các i u kho n và m c ích c a h p ng. úng th i h n ã tho thu n trong h p 2. 2. Th i h n hoàn thành d ch v 1. thông tin cho nhau v ti n công vi c và yêu c u c a mình có liên quan n vi c cung ng d ch v . i u 80. 3. Tr ng h p không có th a thu n v th i h n hoàn thành d ch v thì bên cung ng d ch v ph i hoàn thành d ch v trong m t th i h n h p lý trên c s tính n t t c các i u ki n và hoàn c nh mà bên cung ng d ch v bi t c vào th i i m giao k t h p ng. Ngh a v c a bên cung ng d ch v theo k t qu công vi c Tr tr ng h p có tho thu n khác. Trao i. i u 81. 2. i u 82. Thông báo ngay cho khách hàng trong tr ng h p thông tin.LU T TH NG M I THI ANH HUY y . Gi bí m t v thông tin mà mình bi t thu n ho c pháp lu t có quy nh. Bên cung ng d ch v ph i hoàn thành d ch v ng. ng th i ph i cu ng ng d ch v vào th i gian và theo ph ng th c phù h p không gây c n tr n ho t ng c a bên cung ng d ch v ó. H p tác gi a các bên cung ng d ch v Tr ng h p theo th a thu n ho c d a vào tình hình c th . Ti n hành b t k ho t ng h p tác c n thi t nào v i các bên cung ng d ch v khác. bên cung ng d ch v ph i th c hi n vi c cung ng d ch v v i k t qu phù h p v i tiêu chu n thông th ng c a lo i d ch v ó. c trong quá trình cung ng d ch v n u có tho i u 79. 4. bao g m b t k nhu c u c th nào c a khách hàng có liên quan n th i gian hoàn thành d ch v . tài li u không ph ng ti n không b o m hoàn thành vi c cung ng d ch v . phù 1. 24 . Trong tr ng h p h p ng không có quy nh c th v tiêu chu n k t qu c n t c. Cung ng các d ch v và th c hi n nh ng công vi c có liên quan m t cách h p v i tho thu n và theo quy nh c a Lu t này. B o qu n và giao l i cho khách hàng tài li u và ph v sau khi hoàn thành công vi c. m t d ch v do nhi u bên cung ng d ch v cùng ti n hành ho c ph i h p v i bên cung ng d ch v khác thì m i bên cung ng d ch v có các ngh a v sau ây: 1. Ngh a v c a bên cung ng d ch v theo n l c và kh n ng cao nh t Tr tr ng h p có tho thu n khác.

khách hàng ph i ch u nh ng chi phí h p lý cho vi c th c hi n nh ng yêu c u thay i c a mình. Thanh toán ti n cung ng d ch v nh 2. không có tho thu n v ph ng pháp xác nh giá d ch v và c ng không có b t k ch d n nào khác v giá d ch v thì giá d ch v c xác nh theo giá c a lo i d ch v ó trong các i u ki n t ng t v ph ng th c cung ng. ch d n và nh ng chi ti t khác c th c hi n không b trì hoãn hay gián o n. khách hàng có các ngh a v sau ây: ã tho thu n trong h p ng. vi c cung ng d ch v 1. i u 84. Ngh a v c a khách hàng Tr tr ng h p có tho thu n khác. Giá d ch v Tr ng h p không có tho thu n v giá d ch v . th i i m cung ng. i u 87. 3. Th i h n thanh toán Tr ng h p không có th a thu n và gi a các bên không có b t k thói quen nào v vi c thanh toán thì th i h n thanh toán là th i i m vi c cung ng d ch v c hoàn thành. Cung c p k p th i các k ho ch. i u 85. i u 86. Ti p t c cung ng d ch v sau khi h t th i h n hoàn thành vi c cung ng d ch v Sau khi h t th i h n hoàn thành vi c cung ng d ch v mà d ch v v n ch a hoàn thành. th tr ng a lý.LU T TH NG M I THI ANH HUY 3. H p tác trong t t c nh ng v n v m t cách thích h p. i u 83. 25 . 2. Yêu c u c a khách hàng liên quan cung ng d ch v n nh ng thay i trong quá trình 1. bên cung ng d ch v ph i tuân th nh ng yêu c u h p lý c a khách hàng liên quan n nh ng thay i trong quá trình cung ng d ch v . c n thi t khác bên cung ng có th cu ng ng d ch 4. n u có. ph ng th c thanh toán và các i u ki n khác có nh h ng n giá d ch v . Tr ng h p m t d ch v ch có th c hoàn thành khi khách hàng ho c b ên cung ng d ch v khác áp ng các i u ki n nh t nh thì bên cung ng d ch v ó không có ngh a v hoàn thành d ch v c a mình cho n khi các i u ki n ó c áp ng. khách hàng có ngh a v i u ph i ho t ng c a các bên cung ng d ch v không gây c n tr n công vi c c a b t k bên cung ng d ch v nào. Trong quá trình cung ng d ch v . Tr tr ng h p có tho thu n khác. n u khách hàng không ph n i thì bên cung ng d ch v ph i ti p t c cung ng theo n i dung ã tho thu n và ph i b i th ng thi t h i. Tr ng h p m t d ch v do nhi u bên cung ng d ch v cùng ti n hành ho c ph i h p v i bên cung ng d ch v khác.

Kinh doanh d ch v khuy n m i Kinh doanh d ch v khuy n m i là ho t n g th ng m i. theo ó m t th ng nhân th c hi n khuy n m i cho hàng hóa. d ch v c a th ng nhân khác theo th a thu n v i th ng nhân ó. cung ng d ch v m u khách hàng dùng th không ph i tr ti n. cung ng d ch v không thu ti n.LU T TH NG M I THI ANH HUY CH N G IV XÚ C TI N TH NG M I M C 1 KHUY N M I i u 88. 2. d ch v mà mình kinh doanh. T ng hàng hoá cho khách hàng. i u 89. V n phòng i di n c a th ng nhân không khác th c hi n khuy n m i t i Vi t Nam cho th i u 92. ng nhân 2. Quy n khuy n m i c a th 1. i u 90. c khuy n m i ho c thuê th ng nhân mà mình i di n. Th ây: a) Th ng nhân th c hi n khuy n m i là th ng nhân thu c m t trong các tr ng h p sau ng nhân tr c ti p khuy n m i hàng hó a. i u 91. Khuy n m i 1. Các hình th c khuy n m i 1. d ch v c a th ng nhân khác trên c s h p ng. 26 . Chi nhánh c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam có quy n t t ch c khuy n m i ho c thuê th ng nhân kinh doanh d ch v khuy n m i th c hi n vi c khuy n m i cho mình. Th ng nhân Vi t Nam. 2. Khuy n m i là ho t ng xúc ti n th ng m i c a th ng nhân nh m xúc ti n vi c mua bán hàng hoá. H p ng d ch v khuy n m i c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác có giá ng nhân H p ng d ch v khuy n m i ph i tr pháp lý t ng ng. Chi nhánh c a th ng nhân Vi t Nam. a hàng hoá m u. cung ng d ch v b ng cách dành cho khách hàng nh ng l i ích nh t nh. b) Th ng nhân kinh doanh d ch v khuy n m i th c hi n khuy n m i cho hàng hóa.

9. d ch v ho c các hình th c khác. Quy n c a th ng nhân th c hi n khuy n m i 27 ng . phi u s d ng d ch v khách hàng c h ng m t hay m t s l i ích nh t nh. Hàng hóa. Hàng hoá. cung ng d ch v có kèm theo phi u mua hàng. Bán hàng. cung ng d ch v có kèm phi u d thi cho khách hàng th ng theo th l và gi i th ng ã công b . d ch v dùng khuy n m i.LU T TH NG M I THI ANH HUY 3. Bán hàng. Hàng hóa. d ch v c kinh doanh 4. Hàng hóa. d ch v t ng. ch n ng i trao 6. 3. Tr ng h p hàng hóa. d ch v h p pháp. th ng. Hàng hoá. T ch c ch ng trình khách hàng th ng xuyên. giá cung ng d ch v tr c ó. d ch v hình th c khuy n m i 2. i u 94. c dùng khuy n m i ph i là hàng hóa. d ch v c khuy n m i mà th nhân c th c hi n trong ho t ng khuy n m i. d ch v dùng khuy n m i. d ch v và vi c trúng th ng d a trên s may m n c a ng i tham gia theo th l và gi i th ng ã công b . cung ng d ch v v i giá th p h n giá bán hàng. ngh thu t. d ch v dùng khuy n m i là hàng hoá. 5. cung ng d ch v kèm theo vi c tham d các ch ng trình mang tính may r i mà vi c tham gia ch ng trình g n li n v i vi c mua hàng hóa. T ch c cho khách hàng tham gia các ch ki n khác vì m c ích khuy n m i. Bán hàng. i u 93. d ch v ng trình v n hóa. d ch v khác. m c gi m giá khuy n m i c th ng nhân dùng 1. Các hình th c khuy n m i khác n u thu n. gi i trí và các s c v th ng m i ch p c c quan qu n lý nhà n c khuy n m i c khuy n m i là hàng hóa. d ch v mà th ng nhân ó ang kinh doanh ho c hàng hoá. Hàng hoá. d ch v ó. d ch v c kinh doanh h p pháp. 8. d ch v 1. 7. Chính ph quy nh c th h n m c t i a v giá tr c a hàng hóa. d ch v thu c di n Nhà n c qu n lý giá thì vi c khuy n m i theo hình th c này c th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i u 95. 2. d ch v c th ng nhân s d ng các xúc ti n vi c bán. cung ng hàng hóa. d ch v mà khách hàng th c hi n c th hi n d i hình th c th khách hàng. d ch v c th ng nhân dùng khuy n m i có th là hàng hoá. theo ó vi c t ng th ng cho khách hàng c n c trên s l ng ho c tr giá mua hàng hóa. m c gi m giá t i a i v i hàng hóa. Bán hàng. c áp d ng trong th i gian khuy n m i ã n g ký ho c thông báo. 4. phi u ghi nh n s mua hàng hoá. cung ng không thu ti n cho khách hàng. Hàng hóa. c khuy n m i ph i là hàng hóa.

c) Tên. 4. T ch c th c hi n các hình th c khuy n m i quy nh t i i u 92 c a Lu t n ày. Tuân th các th a thu n trong h p ng d c h v khuy n m i n u th khuy n m i là th ng nhân kinh doanh d ch v khuy n m i. i u 97. 3. Th c hi n úng ch ng khuy n m i cho khách hàng ng trình khuy n m i ã thông báo và các cam k t v i khách hàng. 5. s i n tho i c a th ng nhân th c hi n khuy n m i. i v i m t s hình th c khuy n m i quy nh t i kho n 6 i u 92 c a Lu t này. d ch v c khuy n m i cho khách hàng. Thông báo công khai các n i dung thông tin v ho t theo quy nh t i i u 97 c a Lu t này. Th c hi n y th c khuy n m i. Quy nh các l i ích c th mà khách hàng Lu t này. a ch . giao ng nhân th c ng ng nhân th c hi n b) Giá bán hàng hóa. m i. th hi n khuy n m i ph i thông báo công khai các thông tin sau ây: a) Tên c a ho t ng khuy n m i. u. ng nhân th c hi n khuy n m i th c hi n các hình các trình t . 2. hàng hóa. B tr ng B Th ng m i quy nh các hình th c khuy n m i c th thu c các ch trình mang tính may r i ph i th c hi n quy nh này. Thuê th ng phù h p v i kho n 4 i u 94 c a ng nhân kinh doanh d ch v khuy n m i th c hi n vi c khuy n m i cho mình. Thông tin ph i thông báo công khai 1. th ng nhân ph i trích 50% giá tr gi i th ng ã c ông b vào ngân sách nhà n c trong tr ng h p không có ng i trúng th ng. i v i t t c hình th c khuy n m i quy nh t i i u 92 c a Lu t này. L a ch n hình th c. giá cung ng d ch v khuy n m i và các chi phí có liên quan hàng hóa. i u 96. d ch v dùng ch khuy n 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY a i m khuy n m i. 4. th i gian. th t c theo quy nh c a pháp lu t 2. ngày b t ng khuy n m i. ngày k t thúc và a bàn ho t d) Th i gian khuy n m i. 3. 28 . ) Tr ng h p l i ích c a vi c tham gia khuy n m i g n v i các i u ki n c th thì trong thông báo ph i nêu rõ ho t ng khuy n m i ó có kèm theo i u ki n và n i dung c th c a các i u ki n. Ngh a v c a th 1.

d ch v mà khách hàng có th nh n c t phi u mua hàng. Vi c thông báo khuy n m i d ch v theo quy nh t i i u 97 c a Lu t này ph i th c hi n d i m t trong các cách th c sau ây: a) T i a i m cung ng d ch v . giá cung ng d ch v c t ng cho khách hàng khuy n m i quy nh t i kho n 2 i u 92 c a Lu t này. kho n 8 i u 92 c a Lu t này. i u 99. th l tham gia các ch ng trình khuy n m i.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2. phi u s d ng d ch v . n i dung khuy n m i Tr ng h p ch ng trình khuy n m i ph i c s ch p thu n c a c quan nhà n c có th m quy n thì c quan ó ph i gi bí m t ch ng trình. i u 100. Ngoài các thông tin quy nh t i kho n 1 i u này. b) Cách th c khác nh ng ph i ng. c) Giá tr b ng ti n ho c l i ích c th mà khách hàng c h ng t phi u mua hàng. c ính kèm v i hàng hó a khi hàng hóa c 2. c) D i b t k cách th c nào khác nh ng ph i c bán. a i m bán hàng. Cách th c thông báo 1. Vi c thông báo khuy n m i hàng hoá th eo quy nh t i i u 97 c a Lu t này hi n b ng m t trong các cách th c sau ây: a) T i a i m bán hàng hóa và n i hàng hoá bày bán. Các hành vi b c m trong ho t 29 ng khuy n m i . kho n 6 i u 92 c a Lu t này. cung ng d ch v và các lo i hàng hóa. d) Lo i gi i th ng và giá tr c a t ng lo i gi i th ng. i v i hình th c b) Tr giá tuy t i ho c ph n tr m th p h n giá bán hàng hóa. n i dung khuy n m i do th ng nhân cung c p cho n khi ch ng trình c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n. giá cung ng d ch v bình th ng tr c th i gian khuy n m i i v i hình th c khuy n m i quy nh t i kh o n 3 i u 92 c a Lu t này. cách th c l a ch n ng i trúng th ng i v i các hình th c khu y n m i quy nh t i kho n 5. phi u s d ng d ch v i v i hình th c khuy n m i quy nh t i kho n 4 i u 92 c a Lu t này. B o c cung c p kèm v i d ch v khi d ch v ó c cung m bí m t thông tin v ch ng trình. c th c i v i các hình th c khuy n m i quy nh t i b) Trên hàng hoá ho c bao bì hàng hóa. i u 98. ) Các chi phí mà khách hàng ph i t ch u kho n 7. th ng nhân còn ph i thông báo công khai các thông tin liên quan n ho t ng khuy n m i sau ây: a) Giá bán hàng hóa.

d ch v dùng khuy n m i v t quá h n m c t i a ho c gi m giá hàng hóa. n v v trang nhân dân. S d ng hàng hóa. hàng hóa. Tr c khi th c hi n ho t ng khuy n m i. bia khuy n m i cho ng u có c n t 30 id i 18 tu i. hàng hoá ch a c phép l u thông.LU T TH NG M I THI ANH HUY 1. d ch v c m kinh doanh. 9. ng. thông báo k t qu khuy n m i v i c c v th ng m i 1. 30 . Khuy n m i ho c s d ng thu c lá. H a t ng. tr s c a c quan nhà n ch c chính tr . 6. Khuy n m i thi u trung th c ho c gây hi u l m v hàng hoá. r m i hình th c. i u 101. khuy n m i d l a d i khách n môi tr ng. hàng hóa ch a c phép l u thông. Chính ph quy nh c th vi c ng ký ho t ng khuy n m i và thông báo k t qu ho t ng khuy n m i c a các th ng nhân v i c quan qu n lý nhà n c v th ng m i. Khuy n m i tiêu th hàng hoá kém ch t l kho con ng i và l i ích công c ng khác. b nh vi n. d ch v h n ch kinh doanh. hàng hóa. d ch v hàng. th ng nhân ph i ng ký và sau khi k t thúc ho t ng khuy n m i. t ch c chính tr . d ch v ch a c phép cung ng. Khuy n m i ho c s d ng r u. th c.xã h i. Th c hi n khuy n m i mà giá tr hàng hóa. t ng nh ng không th c hi n ho c th c hi n không úng. 2. Khuy n m i t i tr ng h c. 10. 2. d ch v c m kinh doanh. Khuy n m i nh m c nh tranh không lành m nh. d ch v h n ch kinh doanh. 3. th ng nhân ph i thông báo k t qu v i c quan qu n lý nhà n c v th ng m i. s c i 4. Khuy n m i cho hàng hoá. 8. quan qu n lý nhà n ng ký ho t ng khuy n m i. làm ph ng h i 7. d ch v ch a c phép cung ng. d ch v c khuy n m i quá m c t i a theo quy nh t i kho n 4 i u 94 c a Lu t này. tr lên 5. d ch v dùng khuy n m i là hàng hóa.

d ch v c a mìn h ho c thuê th ng nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo th c hi n vi c qu ng cáo th ng m i cho mình. bi u t ng. 2. Chi nhánh c a th ng nhân n c ngoài c phép ho t ng th ng m i t i Vi t Nam có quy n qu ng cáo v ho t ng kinh doanh hàng hoá. d ch v c a mình. i u 106. hành ng. ng m i c s d ng gi i thi u các s n ph m 1. Qu ng cáo th ng m i gi i thi u v i Qu ng cáo th ng m i là ho t ng xúc ti n th ng m i c a th ng nhân khách hàng v ho t ng kinh doanh hàng hoá. i u 103. V n phòng i di n có quy n ký h p ng v i th ng nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo th ng m i th c hi n qu ng cáo cho th ng nhân mà mình i di n. màu s c. S n ph m qu ng cáo th ng m i S n ph m qu ng cáo th ng m i g m nh ng thông tin b ng hình nh. 3. Trong tr ng h p c th ng nhân y quy n. âm thanh. V n phòng i di n c a th ng nhân không c tr c ti p th c hi n ho t ng qu ng cáo th ng m i. Kinh doanh d ch v qu ng cáo th ng m i ng nhân Kinh doanh d ch v qu ng cáo th ng m i là ho t ng th ng m i c a th th c hi n vi c qu ng cáo th ng m i cho th ng nhân khác. i u 104. d ch v c a mình t i Vi t Nam ph i thuê th ng nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo th ng m i Vi t Nam th c hi n. ti ng nói. i u 105. Th ng nhân n c ngoài mu n qu ng cáo th ng m i v ho t ng kinh doanh hàng hoá. Th ng nhân Vi t Nam. ch vi t. Chi nhánh c a th ng nhân Vi t Nam. 2. Ph ng ti n qu ng cáo th ng ti n thông tin ng ti n truy n tin. 31 . a) Các ph b) Các ph c) Các lo i xu t b n ph m. Ph ng ti n qu ng cáo th ng m i là công c ng m i bao g m: i chúng. Ph ng ti n qu ng cáo th qu ng cáo th ng m i. ánh sáng ch a ng n i dung qu ng cáo th ng m i. Quy n qu ng cáo th ng m i 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY M C 2 QU NG CÁO TH NG M I i u 102.

6. c c m kinh doanh. thu n phong m t c Vi t Nam và trái v i quy nh c a pháp lu t. ch quy n. Vi c s d ng ph ng ti n qu ng cáo th ng m i ph i b o m các yêu c u sau ây: ng trình ho t n c nh quan. ph ng ti n qu ng cáo trá i v i truy n th ng l ch s . L i d ng qu ng cáo th ng m i gây thi t h i n l i ích c a Nhà n c. b ng. xu t b n. Qu ng cáo thu c lá. t ch c. B o h quy n s h u trí tu i v i s n ph m qu ng cáo th Th ng nhân có quy n ng ký b o h quy n s h u trí tu th ng m i theo quy nh c a pháp lu t. r u có c n t 30 t r lên và các s n ph m. an ninh qu c 2. hàng hoá ch a c phép l u thông. th thao. 5. Qu ng cáo hàng hoá. các ph THI ANH HUY ng ti n giao thông d) Các lo i b ng. b) Tuân th quy nh v a i m qu ng cáo. th i i m quy nh ng x u i v i t ng lo i ph i u 108. ng ti n qu ng cáo th i u 107. o c. c) úng m c chúng. an toàn xã h i. d ch v cùng lo i c a th ng nhân khác. thông tin. ph ng h i n i v i s n ph m qu ng cáo c l p. áp-phích.LU T TH NG M I nh. th i l ng. pa-nô. Vi c s d ng ph ng ti n qu ng cáo th ng m i quy nh t i i u 106 c a Lu t này ph i tuân th các quy nh c a c quan qu n lý nhà n c có th m quy n. ng m i b c m c. d ch v c a mình v i ho t ng s n xu t. Qu ng cáo có s d ng s n ph m qu ng cáo. 32 . môi ng ti n thông tin ng m i i a) Tuân th các quy nh c a pháp lu t v báo chí. cá nhân. h i ch . Qu ng cáo làm ti t l bí m t nhà n gia và tr t t . S d ng ph ng m i 1. 2. ch ng v n hoá. i u 109. Qu ng cáo b ng vi c s d ng ph ng pháp so sánh tr c ti p ho t ng s n xu t. bi n. v n hoá. an toàn xã h i. ) Các ph ng ti n qu ng cáo th ng m i khác. d ch v ch a c phép cung ng trên th tr ng Vi t Nam t i th i i m qu ng cáo. v t th c ho c các v t th di ng khác. . kinh doanh hàng hoá. d ch v mà Nhà n c m qu ng cáo. h n ch kinh doanh ho c 4. 3. không gây nh h tr ng. kinh doanh hàng hoá. tr t t an toàn giao thông. Các qu ng cáo th 1. tri n lãm.

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY

7. Qu ng cáo sai s th t v m t trong các n i dung s l ng, ch t l ng, giá , công d ng, ki u dáng, xu t x hàng hóa, ch ng lo i, bao bì, ph ng th c ph c v , th i h n b o hành c a hàng hoá, d ch v . 8. Qu ng cáo cho ho t ng kinh doanh c a mình b ng cách s d ng s n ph m qu ng cáo vi ph m quy n s h u trí tu ; s d ng hình nh c a t ch c, cá nhân khác qu ng cáo khi ch a c t ch c, cá nhân ó ng ý. 9. Qu ng cáo nh m c nh tranh không lành m nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 110. H p ng d ch v qu ng cáo th ng m i

H p ng d ch v qu ng cáo th ng m i ph i khác có giá tr pháp lý t ng ng.

c l p th ành v n b n ho c b ng hình th c ng m i ng m i có các quy n sau ây: ng ti n,

i u 111. Quy n c a bên thuê qu ng cáo th Tr tr

ng h p có tho thu n khác, bên thuê qu ng cáo th

1. L a ch n ng i phát hành qu ng cáo th ng m i, hình th c, n i dung, ph ph m vi và th i gian qu ng cáo th ng m i; 2. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n h p ng d ch v qu ng cáo th ng m i ng m i.

i u 112. Ngh a v c a bên thuê qu ng cáo th Tr tr ây:

ng h p có tho thu n khác, bên thuê qu ng cáo th

ng m i có các ngh a v sau

1. Cung c p cho bên cung ng d ch v qu ng cáo th ng m i thông tin trung th c, chính xác v ho t ng kinh doanh hàng hoá, d ch v th ng m i và ch u trách nhi m v các thông tin này; 2. Tr thù lao d ch v qu ng cáo th ng m i và các chi phí h p lý khác. ng m i ng m i có các

i u 113. Quy n c a bên cung ng d ch v qu ng cáo th

Tr tr ng h p có tho thu n khác, bên cung ng d ch v qu ng cáo th quy n sau ây:

1. Yêu c u bên thuê qu ng cáo th ng m i cung c p thôn g tin qu ng cáo trung th c, chính xác và theo úng tho thu n trong h p ng; 2. Nh n thù lao d ch v qu ng cáo th ng m i và các chi phí h p lý khác. ng m i ng m i có các

i u 114. Ngh a v c a bên cung ng d ch v qu ng cáo th

Tr tr ng h p có th a thu n khác, bên cung ng d ch v qu ng cáo th ngh a v sau ây: 33

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY ng m i,

1. Th c hi n s l a ch n c a bên thuê qu ng cáo v ng i phát hành qu ng cáo th hình th c, n i dung, ph ng ti n, ph m vi và th i gian qu ng cáo th ng m i;

2. T ch c qu ng cáo trung th c, chính xác v ho t ng kinh doanh hàng hoá, d ch v th ng m i theo thông tin mà bên thuê qu ng cáo ã cung c p; 3. Th c hi n các ngh a v khác ã tho thu n trong h p m i. i u 115. Ng i phát hành qu ng cáo th ng m i là ng ng d ch v qu ng cáo th ng

ng m i

Ng i phát hành qu ng cáo th th ng m i.

i tr c ti p phát hành s n ph m qu ng cáo ng m i

i u 116. Ngh a v c a ng Ng i phát hành qu ng cáo th

i phát hành qu ng cáo th

ng m i có các ngh a v sau ây: ng ti n qu ng cáo th ng m i quy nh t i i u

1. Tuân th các quy nh v s d ng ph 107 c a Lu t này; 2. Th c hi n h p

ng phát hành qu ng cáo ã giao k t v i bên thuê phát hành qu ng cáo;

3. Th c hi n các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t.

TR

NG BÀY, GI

M C 3 I THI U HÀNG HÓA, D CH V

i u 117. Tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v là ho t ng xúc ti n th ng m i c a th ng nhân dùng hàng hoá, d ch v và tài li u v hàng hoá, d ch v gi i thi u v i khách hàng v hàng hoá, d ch v ó. i u 118. Quy n tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v 1. Th ng nhân Vi t Nam, Chi nhánh c a th ng nhân Vi t Nam, Chi nhánh c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam có quy n tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v ; l a ch n các hình th c tr ng bày, gi i thi u phù h p; t mình t ch c ho c thuê th ng nhân kinh doanh d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v c a mình. 2. V n phòng i di n c a th ng nhân không c tr c ti p tr ng bày, gi i thi u hàng hoá , d ch v c a th ng nhân do mình i di n, tr vi c tr ng bày, gi i thi u t i tr s c a V n phòng i di n ó. Trong tr ng h p c th ng nhân y quy n, V n phòng i di n có 34

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY

quy n ký h p ng v i th ng nhân kinh doanh d ch v tr ng bày, gi i thi u hà ng hóa, d ch v th c hi n tr ng bày, gi i thi u hàng hóa, d ch v cho th ng nhân mà mình i di n. 3. Th ng nhân n c ngoài ch a c phép ho t ng th ng m i t i Vi t nam mu n tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v c a mình t i Vi t Nam ph i thuê t h ng nhân kinh doanh d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Vi t Nam th c hi n. i u 119. Kinh doanh d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Kinh doanh d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v là ho t ng th ng m i, theo ó m t th ng nhân th c hi n cung ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v cho th ng nhân khác. i u 120. Các hình th c tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v 1. M phòng tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v . 2. Tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v t i các trung tâm th ng gi i trí, th thao, v n hoá, ngh thu t. ng m i ho c trong các ho t

3. T ch c h i ngh , h i th o có tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v . 4. Tr ng bày, gi i thi u hàng hóa, d ch v trên Internet và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 121. i u ki n i v i hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u

1. Hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u ph i là nh ng hàng hoá, d ch v kinh doanh h p pháp trên th tr ng. 2. Hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u ph i tuâ n th các quy nh c a pháp lu t v ch t l ng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá. i u 122. thi u Hàng hoá nh p kh u vào Vi t Nam tr ng bày, gi i thi u t i Vi t Nam, ngoài vi c áp ng các i u ki n quy nh t i i u 121 c a Lu t này còn ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Là hàng hoá c phép nh p kh u vào Vi t Nam; i u ki n i v i hàng hoá nh p kh u vào Vi t Nam tr ng bày, gi i

2. Hàng hoá t m nh p kh u tr ng bày, gi i thi u ph i tái xu t kh u sau khi k t thúc vi c tr ng bày, gi i thi u nh ng k hông quá sáu tháng, k t ngày t m nh p kh u; n u quá th i h n trên thì ph i làm th t c gia h n t i h i quan n i t m nh p kh u; 3. Hàng hóa t m nh p kh u tr ng bày, gi i thi u n u tiêu th t i Vi t Nam thì ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam i v i hàng hóa nh p kh u.

35

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY ng h p c m tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v

i u 123. Các tr

1. T ch c tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v ho c s d ng hình th c, ph ng ti n tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v làm ph ng h i n an ninh q u c gia, tr t t , an toàn xã h i, c nh quan, môi tr ng, s c kho con ng i. 2. Tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v ho c s d ng hình th c, ph ng ti n tr ng bày, gi i thi u trái v i truy n th ng l ch s , v n hoá, o c, thu n phong m t c Vi t Nam. 3. Tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v làm l bí m t nhà n c.

4. Tr ng bày, gi i thi u hàng hoá c a th ng nhân khác so sánh v i hàng hoá c a mình, tr tr ng h p hàng hoá em so sánh là hàng gi , hàng vi ph m quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tr ng bày, gi i thi u m u hàng hoá không úng v i hàng hoá ang kinh doanh v ch t l ng, giá, công d ng, ki u dáng, ch ng lo i, bao bì, th i h n b o hành và các ch tiêu ch t l ng khác nh m l a d i khách hàng. i u 124. H p ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v c l p thành v n b n ho c

H p ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v ph i b ng hình th c khác có giá tr pháp lý t ng ng.

i u 125. Quy n c a bên thuê d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Tr tr ng h p có th a thu n khác, bên thuê d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v có các quy n sau ây: 1. Yêu c u bên cung ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v th c hi n tho thu n trong h p ng; 2. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n h p ng tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v .

i u 126. Ngh a v c a bên thuê d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Tr tr ng h p có th a thu n khác, bên thuê d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v có các ngh a v sau ây: 1. Cung c p y hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u ho c ph ng d ch v theo tho thu n trong h p ng; ng ti n cho bên cung

2. Cung c p thông tin v hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u và ch u trách nhi m v các thông tin này; 3. Tr thù lao d ch v và các chi phí h p lý khác.

36

LU T TH

NG M I

THI ANH HUY

i u 127. Quy n c a bên cung ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Tr tr ng h p có th a thu n khác, bên cung ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v có các quy n sau ây: 1. Yêu c u bên thuê d ch v cung c p hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u theo th i h n ã tho thu n trong h p ng; 2. Yêu c u bên thuê d ch v cung c p thông tin v hàng hoá, d ch v tr ng bày, gi i thi u và các ph ng ti n c n thi t khác theo tho thu n trong h p ng; 3. Nh n thù lao d ch v và các chi phí h p lý khác. i u 128. Ngh a v c a bên cung ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v Tr tr ng h p có th a thu n khác, bên cung ng d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v có các ngh a v sau ây: 1. Th c hi n vi c tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v theo tho thu n trong h p ng;

2. B o qu n hàng hoá tr ng bày, gi i thi u, tài li u, ph ng ti n c giao trong th i gian th c hi n h p ng; khi k t thúc vi c tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v , ph i giao l i y hàng hoá, tài li u, ph ng ti n tr ng bày, gi i thi u cho bên thuê d ch v ; 3. Th c hi n vi c tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v theo nh ng n i dung ã thu n v i bên thuê d ch v tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v . c tho

H I TR

M C 4 , TRI N LÃM TH

NG M I

i u 129. H i ch , tri n lãm th

ng m i

H i ch , tri n lãm th ng m i là ho t ng xúc ti n th ng m i c th c hi n t p trung trong m t th i gian và t i m t a i m nh t nh th ng nhân tr ng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v nh m m c ích thúc y, tìm ki m c h i giao k t h p ng mua bán hàng hoá, h p ng d ch v . i u 130. Kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm th ng m i

1. Kinh doanh d ch v h i ch , tri n lãm th ng m i là ho t ng th ng m i, theo ó th ng nhân kinh doanh d ch v này cung ng d ch v t ch c ho c tham gia h i ch , tri n lãm th ng m i cho th ng nhân khác nh n thù lao d ch v t ch c h i ch , tri n lãm th ng m i. 37

tri n lãm th ng m i n c ngoài 1. Chi nhánh c a th ng nhân Vi t Nam. d ch v tr ng bày. tri n lãm th ng m i Vi t Nam th c hi n. Th ng nhân n c ngoài có quy n tr c ti p tham gia ho c thuê th ng nhân kinh doanh d ch v h i ch . tham gia h i ch . i u 132. T ch c. Trong tr ng h p c th ng nhân y quy n. d ch v không c phép tham gia h i ch . tri n lãm th v n b n ho c b ng hình th c khác có giá tr pháp lý t ng i u 131. tri n lãm th ng m i v hàng hóa. tri n lãm th ng m i t ch c. Quy n t ch c. gi i thi u t i h i ch . tri n lãm th ng m i khi t ch c cho th nhân khác tham gia h i ch . i u 134. tri n lãm th ng m i ph i ng ký v i B Th ng m i. tri n lãm th ng m i n c ngoài quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Th ng nhân không kinh doanh d ch v h i ch . tri n lãm th ng m i không c t ch c cho th ng nhân khác tham gia h i ch . Th ng nhân Vi t Nam. d ch v mà mình kinh doanh ho c thuê th ng nhân kinh doanh d ch v h i ch . i u 133. tri n lãm th 38 ng m i ng m i bao g m: . Chính ph quy nh c th trình t . tri n lãm th ng m i n c ngoài v hàng hoá. tri n lãm th ng m i cho th n g nhân mà mình i di n. 2. tri n lãm th ng m i th c hi n. tham gia h i ch . tham gia h i ch . tri n lãm th t i Vi t Nam 1. tri n lãm th ng m i. ng m i THI ANH HUY c l p thành 2. n i dung ng ký và xác nh n vi c t ch c h i ch . tham gia h i ch . 2. T ch c h i ch . 4. Hàng hoá. tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam. tri n lãm th 1. Chi nhánh c a th ng nhân n c ngoài t i Vi t Nam có quy n tr c ti p t ch c. th t c. Th ng nhân không ng ký kinh doanh d ch v h i ch . 3. V n phòng i di n c a th ng nhân không c tr c ti p t ch c. H p ng d ch v t ch c. th t c. tri n lãm th ng m i. Chính ph quy nh c th trình t . Th ng nhân kinh doanh d ch v h i ch . Hàng hoá.LU T TH NG M I ng m i ph i ng. tri n lãm th ng m i khi tr c t i p t ch c ho c tham gia h i ch . tham gia h i ch . tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam 1. tri n lãm th ng m i Vi t Nam thay m t mình tham gia h i ch . n i dung ng ký t ch c. d ch v mà mình kinh doanh ph i tuân theo các quy nh v xu t kh u hàng hoá. tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam quy nh t i kho n 1 i u này. thành ph tr c thu c trung ng n i t ch c h i ch . V n phòng i di n có quy n ký h p ng v i th ng nhân kinh doanh d ch v h i ch . tri n lãm th ng m i t ch c t i Vi t Nam ph i c ng ký và ph i c xác nh n b ng v n b n c a c quan qu n lý nhà n c v th ng m i t nh. 2. tham gia h i ch . tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam thì th ng nhân n c ngoài ph i thuê th ng nhân kinh doanh d ch v h i ch . tham gia h i ch . tri n lãm th ng m i n c ngoài. H i ch . Trong tr ng h p mu n t ch c h i ch . ng 3.

T t c các lo i hàng hóa. n c ngoài cung ng thu c di n c m nh p kh u ng h p tr ng bày. 2. t ng hàng hoá. t ng. tri n lãm th ng Chính ph . i u 136. Vi c t m nh p. Hàng hóa t m nh p kh u tham gia h i ch . 2. tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. Hàng hóa. tr hàng hóa. 4. Th i h n t m xu t kh u hàng hóa tham gia h i ch . k t ngày k t thúc h i ch . 4. tri n lãm th ng m i c a Lu t này. tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam ph i c tái xu t kh u trong th i h n ba m i ngày. d ch v thu c di n qu n lý chuyên ngành ph i tuân th các quy nh v qu n lý chuyên ngành i v i hàng hoá. tri n lãm th ng m i. tri n lãm th ng m i n c ngoài là m t n m k t ngày hàng hóa c t m xu t kh u. tri n lãm th ng m i n c ngoài c ng 1. 39 . Bán. hàng vi ph m quy n s h u trí tu . d ch v tr ng bày. gi i thi u so c) Hàng gi . cung ng d ch v t i h i ch . d ch v u c tham gia h i ch . Hàng hoá. d ch v thu c di n c m kinh doanh. Vi c t m xu t. tri n lãm th ng m i. 3. d ch v tham gia h i ch . Hàng hóa thu c di n nh p kh u ph i có gi y phép c a c quan nhà n c có th m quy n ch c bán. tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam c phép bán. cung ng t i h i ch . t ng sau khi c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n b ng v n b n. tr tr sánh v i hàng th t. tái xu t hàng hóa tham gia h i ch . d ch v ó. i v i hàng hóa nh p kh u ph i ng ký v i h i quan. i u 1 35. ch a thông theo quy nh c a pháp lu t. d ch v thu c di n c m xu t kh u theo quy nh c a pháp lu t. hàn g hóa. tái nh p hàng hóa tham gia h i ch . n u quá th i h n nói trên mà ch a c tái nh p kh u thì hàng hóa ó ph i ch u thu và các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.LU T TH NG M I THI ANH HUY c phép l u a) Hàng hóa. tri n lãm th ng m i n ngoài. gi i thi u t i h i ch . d ch v do th ng nhân theo quy nh c a pháp lu t. tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v h i quan và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. tri n lãm th ng m i n c ngoài ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v h i quan và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Hàng hóa. d ch v thu c di n c m xu t kh u ch m i n c ngoài khi c s ch p thu n c a Th t c tham gia h i ch . Ngoài vi c tuân th các quy nh v h i ch . b) Hàng hóa. tri n lãm th t i Vi t Nam ng m i 1. h n ch kinh doanh. 3.

3. 4. tri n lãm. d ch v t i h i ch . 2. c tr ng bày. t ng sau khi c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n b ng v n b n. Hàng hóa c bán. tri n lãm th ng m i n c ngoài ch c th c hi n sau khi có s ch p thu n c a Th t ng Chính ph . Vi c bán. c t m xu t. 4. Th c hi n các quy n và ngh a v theo th a thu n v i th lãm th ng m i. tri n lãm ng m i t i Vi t Nam n g nhân t ch c h i ch . cung ng n c ngoài ph i ch u thu và các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t. tri n lãm th n c ngoài. cung ng t i h i ch . tái nh p hàng hoá và tài li u v hàng hoá. t ng hàng hoá. t ng. tri n lãm th ng m i. t ng hàng hóa. t ng hàng hóa thu c di n c m xu t kh u nh ng ã c t m xu t kh u tham gia h i ch . 3. tham gia h i ch . tri n lãm th ng m i n c ngoài c phép bán. Ph i tuân th các quy nh v vi c t ch c. tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này. tri n lãm tr ng bày. Vi c bán. tri n lãm th ng m i t i Vi t Nam ph i ch u thu và các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. tri n lãm tr ng bày t i h i ch . Hàng hóa. tài li u v hàng hoá. tri n lãm th ng m i n c ngoài 1. Tuân th các quy nh v t ch c h i ch . c t m nh p. gi i thi u t i h i ch . tri n 1. ng nhân t ch c. 40 . 4. gi i thi u ng m i 1. tri n lãm th ng m i quy nh t i kho n 2 i u 134 c a Lu t này ph i tuân th các quy nh v qu n lý chuyên ngành nh p kh u i v i hàng hóa ó. 2. cung ng d ch v th ng m i theo quy nh c a pháp lu t. tri n lãm th ng m i n c ngoài c bán. Bán. t ng hàng hoá t i h i ch . Quy n và ngh a v c a t ch c. th i u 138. i u 137. tái xu t hàng hoá. d ch v c a Vi t Nam tham gia h i ch . Quy n và ngh a v c a th ng m i n c ngoài ng m i t i Vi t Nam. Hàng hóa thu c di n xu t kh u ph i có gi y phép c a c quan nhà n c có th m quy n ch c bán. tham gia h i ch . cá nhân tham gia h i ch . d ch v c cung ng t i h i ch . Hàng hóa. d ch v tri n lãm th ng m i. t ng.LU T TH NG M I THI ANH HUY 3. t ng. Bán. cung ng d ch v c a Vi t Nam tham gia h i ch . tri n lãm th th i u 139. d ch v c a Vi t Nam tham gia h i ch .

Quy n và ngh a v c a th ng m i ng nhân kinh doanh d ch v h i ch . t ng hàng hoá tr ng bày. tri n lãm th ng m i và các ph ng ti n c n thi t khác theo tho thu n trong h p ng.LU T TH NG M I THI ANH HUY 3. tri n lãm th ng m i t i n i t ch c h i ch . 41 . Niêm y t ch . Th c hi n vi c t ch c h i ch . lãm th i u 140. tri n lãm th ng m i ó tr c ngày khai m c h i ch . tri n lãm th ng m i. Nh n thù lao d ch v và các chi phí h p lý khác. gi i thi u t i h i ch . Yêu c u bên thuê d ch v cung c p thông tin v hàng hoá. ph i n p thu và th c hi n các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. c bán. tri n lãm th ng m i 3. t ri n lãm th ng m i n c ngoài. Yêu c u bên thuê d ch v cung c p hàng hoá theo th i h n ã tho thu n trong h p ng. 2. tham gia h i ch . tri n 1. d ch v tham gia h i ch . th i gian ti n hành h i ch . tri n lãm th ng m i theo tho thu n trong h p ng. 4. 5.

3. i di n cho th ng nhân là vi c m t th ng nhân nh n u nhi m (g i là bên i di n) c a th ng nhân khác (g i là bên giao i di n) th c hi n các ho t ng th ng m i v i danh ngh a. Th i h n i di n cho th ng nhân i di n do các bên tho thu n. th i h n i di n ch m d t khi bên giao i di n thông báo cho bên i di n v vi c ch m d t h p ng i di n ho c bên i di n thông báo cho bên giao i di n v vi c ch m d t h p ng. Ph m vi i di n Các bên có th tho thu n v vi c bên i di n c th c hi n m t ph n ho c toàn b ho t ng th ng m i thu c ph m vi ho t ng c a bên giao i di n. i u 144. i di n cho th ng nhân 1. Tr tr ng h p có tho thu n khác. Tr ng h p th i h n i di n ch m d t theo quy nh t i kho n 2 i u này theo yêu c u c a bên i di n thì bên i di n b m t quy n h ng thù lao i v i các giao d ch mà áng l mình c h ng n u các bên không có tho thu n khác. 2. Trong tr ng h p th ng nhân c ng quy nh c a B lu t dân s . n u bên giao i di n n ph ng thông báo ch m d t h p ng i di n theo quy nh t i kho n 2 i u này thì bên i di n có quy n yêu c u bên giao i di n tr m t kho n thù lao do vi c bên giao i di n giao k t các h p ng v i khách hàng mà bên i di n ã giao d ch và nh ng kho n thù lao khác mà áng l mình c h ng.LU T TH NG M I THI ANH HUY C ÁC H O T CH NG V N G TR U N G G IAN TH NG M I M C 1 I DI N CHO TH NG NHÂN i u 141. H p ng i c a mì nh ng nhân c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác làm i di n cho mình thì áp d ng i di n cho th H p ng i di n cho th ng nhân ph i có giá tr pháp lý t ng ng. i u 142. i u 143. 42 . Tr ng h p không có tho thu n. 4. Th i h n 1. theo s ch d n c a th ng nhân ó và c h ng thù lao v vi c i di n. 2.

i di n. Cung c p tài s n. Không c th c hi n các ho t ng th ng i th ba trong ph m vi i di n. ng i 2. c. ng m i 2. Tr thù lao và các chi phí h p lý khác cho bên 4. Th c hi n các ho t ng m i v i danh ngh a và vì l i ích c a bên giao ng th i di n. tài li u. Bên Quy n di n. bên i di n th c hi n ho t ng i di n. i u 146. Thông báo cho bên giao ã c u quy n. k t khi ch m d t h p ng i di n. Thanh toán chi phí phát sinh nh theo quy Tr tr ng h p có tho thu n khác. bên ng th 1. Thông báo k p th i cho bên c h p ng trong ph m vi i u 147. 6. i u 148. i di n v c h i và k t qu th c hi n các ho t 3. vi c th c hi n h p ng mà bên i di n ã giao k t. 2. Ngh a v c a bên giao Tr tr ng h p có th a thu n khác. bên giao 1. thông tin c n thi t 3. tài li u c giao th c hi n ho t i di n i di n có các ngh a v sau ây: ng i di n. B o qu n tài s n. không th c hi n i di n v kh n ng không giao k t i di n. 43 c thanh toán các . vi c ch p nh n hay không ch p nh n các ho t ng ngoài ph m vi i di n mà bên i di n th c hi n.LU T TH NG M I i di n i di n có các ngh a v sau ây: THI ANH HUY i u 145. Không c ti t l ho c cung c p cho ng i khác các bí m t liên quan n ho t ng th ng m i c a bên giao i di n trong th i gian làm i di n và trong th i h n hai n m. Quy n h 1. bên i di n có quy n yêu c u kho n chi phí phát sinh h p lý th c hi n ho t ng i di n. 5. Ngh a v c a bên Tr tr ng h p có th a thu n khác. m c thù lao cho bên nh t i i u 86 c a Lu t này. ng thù lao i di n i di n c h ng thù lao i v i h p ng c giao k t trong ph m vi c h ng thù lao phát sinh t th i i m do các bên tho thu n trong h p i di n c xác i di n. Thông báo ngay cho bên i di n v vi c giao k t h p ng mà bên i di n ã giao d ch. Tuân th ch d n c a bên giao lu t. Tr ng h p không có th a thu n. i di n n u ch d n ó không vi ph m quy nh c a pháp ng m i v i danh ngh a c a mình ho c c a 4.

tài li u. 44 . bên i di n có quy n c m gi tài s n. Ngh a v c a bên Tr tr ng h p có th a thu n khác. d ch v và c h ng thù lao theo h p ng môi gi i. Môi gi i th ng m i Môi gi i th ng m i là ho t ng th ng m i. bên môi gi i th ng m i ng m i có các ngh a v sau ây: 1. nh ng không ch u trách c môi gi i. cung c p thông tin làm ph ng h i n l i ích c a bên c môi gi i.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 149. 3. c xác nh theo quy nh t i 2. quy n h ng thù lao môi gi i phát sinh t th i i m c môi gi i ã ký h p ng v i nhau. Ngh a v c a bên môi gi i th Tr tr ng h p có th a thu n khác. cung ng d ch v (g i là bên c môi gi i) trong vi c àm phán. 2. tài li u b o m vi c thanh toán các kho n thù lao và chi phí ã n h n. Cung c p các thông tin. giao k t h p ng mua bán hàng hoá. 1. Không c ti t l . theo ó m t th ng nhân làm trung gian (g i là bên môi gi i) cho các bên mua bán hàng hoá. i u 152. Quy n c m gi Tr tr ng h p có th a thu n khác. c giao M C 2 MÔI GI I TH NG M I i u 150. Tr tr các bên ng thù lao môi gi i ng h p có th a thu n khác. Không c tham gia th c hi n h p u quy n c a bên c môi gi i. B o qu n các m u hàng hoá. ph 2. i u 151. m c thù lao môi gi i i u 86 c a Lu t này. Quy n h 1. tr tr ng h p có ng gi a các bên c môi gi i c môi gi i có các ngh a v sau ây: ng ti n c n thi t liên quan n hàng hoá. Tr ng h p không có th a thu n. tài li u c giao th c hi n vi c môi gi i và ph i hoàn tr cho bên c môi gi i sau khi hoàn thành vi c môi gi i. Ch u trách nhi m v t cách pháp lý c a các bên nhi m v kh n ng thanh toán c a h . 4. bên c môi gi i. d ch v . Tr thù lao môi gi i và các chi phí h p lý khác cho bên môi gi i. i u 153.

Thanh toán chi phí phát sinh liên quan n vi c môi gi i Tr tr ng h p có th a thu n khác.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 154. U thác mua bán hàng hóa U thác mua bán hàng hoá là ho t ng th ng m i. Hàng hoá u thác T t c hàng hoá l u thông h p pháp i u 159. Bên nh n u thác Bên nh n u thác mua bán hàng hoá là th ng nhân kinh doanh m t hàng phù h p v i hàng hoá c u thác và th c hi n mua bán hàng hoá theo nh ng i u ki n ã tho thu n v i bên u thác. bên c môi gi i ph i thanh toán các chi phí phát sinh h p lý liên quan n vi c môi gi i. i u 156. Nh n u thác c a nhi u bên 45 . i u 157. H p ng u thác c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác u có th c u thác mua bán. theo ó bên nh n u thác th c hi n vi c mua bán hàng hoá v i danh ngh a c a mình theo nh ng i u ki n ã tho thu n v i bên u thác và c nh n thù lao u thác. M C 3 Y TH ÁC MUA BÁN HÀNG HÓA i u 155. tr tr c u thác l i cho bên th ba th c hi n h p ng u thác mua ng h p có s ch p thu n b ng v n b n c a bên u thác. Bên u thác Bên u thác mua bán hàng hoá là th ng nhân ho c không ph i là th ng nhân giao cho bên nh n u thác th c hi n mua bán hàng hoá theo yêu c u c a mình và ph i tr thù lao u thác. i u 160. i u 158. k c khi vi c môi gi i không mang l i k t qu cho bên c môi gi i. i u 161. H p ng u thác mua bán hàng hoá ph i có giá tr pháp lý t ng ng. U thác l i cho bên th ba Bên nh n u thác không bán hàng hoá ã ký.

bên nh n u thác có các ngh a v sau ây: 1. Không ch u trách nhi m trong tr ng h p bên nh n u thác vi ph m pháp lu t. tr tr h p quy nh t i kho n 4 i u 163 c a Lu t này. B o qu n tài s n. bên u thác có các quy n sau ây: y v tình hình th c hi n h p ng u thác. i u 164. Quy n c a bên u thác Tr tr ng h p có tho thu n khác. Liên i ch u trách nhi m trong tr ng h p bên nh n u thác vi ph m pháp lu t mà nguyên nhân do bên u thác gây ra ho c do các bên c ý làm trái pháp lu t. Thông báo cho bên u thác v các v n thác. có liên qu an n vi c th c hi n h p ng u 3. Th c hi n mua bán hàng hoá theo th a thu n. Yêu c u bên u thác cung c p thông tin. tài li u và ph ng u thác. Nh n thù lao u thác và các chi phí h p lý khác. Giao ti n. Tr thù lao u thác và các chi phí h p lý khác cho bên nh n y thác. ng u thá c. bên u thác có các ngh a v sau ây: ng ti n c n thi t cho vi c th c hi n h p 1. 5. giao hàng theo úng tho thu n. Quy n c a bên nh n u thác Tr tr ng h p có tho thu n khác. i u 165. 3. Ngh a v c a bên u thác Tr tr ng h p có tho thu n khác. tài li u c n thi t cho vi c th c hi n h p thác. Không ch u trách nhi m v hàng hoá ã bàn giao úng tho thu n cho bên u thác. tài li u c giao th c hi n h p ng u thác. 4. 2. 4. Ngh a v c a bên nh n u thác Tr tr ng h p có tho thu n khác. ng 1. bên nh n u thác có các quy n sau ây: ng u 1. i u 162.LU T TH NG M I THI ANH HUY Bên nh n u thác có th nh n u thác mua bán hàng hoá c a nhi u bên u thác khác nhau. Yêu c u bên nh n u thác thông báo 2. Th c hi n các ch d n c a bên u thác phù h p v i tho thu n. 3. i u 163. Cung c p thông tin. Gi bí m t v nh ng thông tin có liên quan 46 n vi c th c hi n h p . 2. 2.

i lý th ng m i i lý th ng m i là ho t ng th ng m i. Bên giao i lý. Các hình th c i lý khác mà các bên th a thu n. 47 ng d is . bán tr n v n m t kh i l ng hàng hoá ho c cung ng y m t d ch v cho bên giao i lý. Các hình th c 1. Bên giao i lý là th ng nhân giao hàng hoá cho i lý bán ho c giao ti n mua hàng cho i lý mua ho c là th ng nhân u quy n th c hi n d ch v cho i lý cung ng d ch v . Liên i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m pháp lu t c a bên y thác. nh n ti n mua hàng i lý mua ho c là bên nh n u quy n cung ng d ch v . 7. 4. Giao ti n. 3. theo ó bên giao i lý và bên i lý tho thu n vi c bên i lý nhân danh chính mình mua. 2. Bên i lý là th ng nhân nh n hàng hoá làm i lý bán. giao hàng theo úng tho thu n. bên i lý 1. i lý bao tiêu là hình th c i lý mà bên i lý th c hi n vi c mua. i u 167. bán m t ho c m t s m t hàng ho c cung ng m t ho c m t s lo i d ch v nh t nh. i u 168.LU T TH NG M I THI ANH HUY 6. ng i lý làm c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác có giá tr pháp lý i lý i u 169. Các i lý tr c thu c ho t qu n lý c a t ng i lý và v i danh ngh a c a t ng i lý. 2. M C 4 I LÝ TH NG M I i u 166. cung ng d ch v cho bên giao i lý. bán hàng hoá cho bên giao i lý ho c cung ng d ch v c a bên giao i lý cho khách hàng h ng thù lao. i lý c quy n là hình th c i lý mà t i m t khu v c a lý nh t nh bên giao i lý ch giao cho m t i lý mua. T ng i lý i di n cho h th ng i lý tr c thu c. T ng i lý mua bán hàng hoá. n u nguyên nhân c a hành vi vi ph m pháp lu t ó có m t ph n do l i c a mình gây ra. cung ng d ch v là hình th c i lý mà bên i lý t ch c m t h th ng i lý tr c thu c th c hi n vi c mu a bán hàng hoá. H p H p ng i lý ph i t ng ng.

n nh giá giao 3. i lý d i hình th c 2. Yêu c u bên 4. d ch v trên th tr ng. Tr tr ng h p có tho thu n khác. Thù lao i v i hàng hoá ho c ti n giao cho bên i lý i lý c tr cho bên i lý. thù lao hoa h ng ho c chênh l ch giá. giá bán hàng hoá. d ch v mà bên giao i lý khác. bên giao i lý có các ngh a v sau ây: 48 . i lý th c hi n bi n pháp b o m theo quy nh c a pháp lu t. giám sát vi c th c hi n h p i u 173. Tr ng h p bên giao i lý n nh giá mua. Quy n s h u trong Bên giao i lý là ch s h u i u 171. ng i lý. i u 172. c) Tr ng h p không áp d ng c i m a và i m b kho n này thì m c thù l ao i lý là m c thù lao thông th ng c áp d ng cho cùng lo i hàng hoá. bên giao 1. ng h p có th a thu n khác. Quy n c a bên giao Tr tr i lý i lý có các quy n sau ây: i lý cho khách hàng. giá bán. giá bán hàng hóa ho c giá cung ng d ch v cho khách hàng thì bên i lý c h ng hoa h ng tính theo t l ph n tr m trên giá mua. i lý thanh toán ti n ho c giao hàng theo h p ng c a bên i lý i lý. Tr ng h p bên giao i lý không n nh giá mua. M c chênh l ch giá c xác nh là m c chênh l ch gi a giá mua. Yêu c u bên i lý. giá bán hàng hóa ho c giá cung ng d ch v . Ki m tra. giá cung ng d ch v 2. n nh giá mua. 5.LU T TH NG M I i lý th ng m i THI ANH HUY i u 170. Tr ng h p các bên không có tho thu n v m c thù lao nh sau: a) M c thù lao th c t mà các bên ã c tr tr c ó. giá cung ng d ch v cho khách hàng so v i giá do bên giao i lý n nh cho bên i lý. i lý là m c thù lao i lý ã tr cho các i lý thì m c thù lao c tính b) Tr ng h p không áp d ng c i m a kho n này thì m c thù lao trung bình c áp d ng cho cùng lo i hàng hoá. 4. Ngh a v c a bên giao Tr tr ng h p có th a thu n khác. giá bán hàng hoá ho c giá cung ng d ch v cho khách hàng mà ch n nh giá giao i lý cho bên i lý thì bên i lý c h ng chênh l ch giá. 1. 3.

H nh giá bán hàng hóa. Giao k t h p ng i lý v i m t ho c nhi u bên giao kho n 7 i u 175 c a Lu t này. Hoàn tr cho bên ng i lý. ng thù lao. i lý tài s n c a bên i lý mua bán hàng hóa. tr tr ng ng h p quy nh t i ng h p các bên có th a thu n khác. Mua. bên i lý có các ngh a v sau ây: 1. Ch u trách nhi m v ch t l ng hàng hóa c a v c a i lý cung ng d ch v . Yêu c u bên giao i lý giao hàng ho c ti n theo h p b o m (n u có) khi k t thúc h p ng i lý. B o qu n hàng hoá sau khi nh n i v i i lý bán ho c tr c khi giao i v i i lý mua. cung c p thông tin và các i u ki n khác có liên quan th c hi n h p ng i lý. bán hàng hóa. cung c p thông tin. giao hàng mua i lý mua. giá cung ng d ch v do bên giao i lý n nh. 2. t o i u ki n cho bên 2. nh n l i tài s n dùng 3. Quy t 5. b o i lý dùng m (n u có) khi k t thúc h p 5. bên 1. các quy n và l i ích h p pháp khác do ho t i u 175. 2. Ngh a v c a bên i lý i lý mang l i. m th c hi n ngh a v dân s theo quy nh c a pháp lu t. 4. 49 . Tr thù lao và các chi phí h p lý khác cho bên 4. ch t l i lý. n u nguyên nhân c a hành vi vi ph m pháp lu t ó có m t ph n do l i c a mình gây ra.LU T TH 1. i lý. Liên i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m pháp lu t c a bên i lý. Quy n c a bên Tr tr i lý i lý có các quy n sau ây: i lý. ti n cung ng d ch v i v i i lý cung ng d ch v . Tr tr ng h p có th a thu n khác. cung ng d ch v cho khách hàng theo giá hàng hóa. 5. cung ng d ch v cho khách hàng ng iv i i lý bao tiêu. Th c hi n úng các th a thu n v giao nh n ti n. H NG M I THI ANH HUY i lý th c hi n h p ng i lý. i u 174. ng d ch ng d n. ch t l ng d ch v c a i lý cung ng d ch v trong tr ng h p có l i do mình gây ra. iv i 4. 3. Thanh toán cho bên giao i lý ti n bán hàng i v i i lý bán. liên i ch u trách nhi m v ch t l ng hàng hóa c a i lý mua bán hàng hóa. Yêu c u bên giao i lý h ng d n. hàng v i bên giao 3. Th c hi n các bi n pháp b o i lý.

Th i h n i lý 1. th i h n i lý ch ch m d t sau m t th i gian h p lý nh ng không s m h n sáu m i ngày. Ch u s ki m tra. 50 . Tr tr ng h p có tho thu n khác. Tr tr ng h p có th a thu n khác. vi c thanh toán ti n hà ng. 3. Giá tr c a kho n b i th ng là m t tháng thù lao i lý trung bình trong th i gian nh n i lý cho m i n m mà bên i lý làm i lý cho bên giao i lý. Thanh toán trong i lý Tr tr ng h p có tho thu n khác. Tr ng h p pháp lu t có quy nh c th v vi c bên i lý ch c giao k t h p ng i lý v i m t bên giao i lý i v i m t lo i hàng hóa ho c d ch v nh t nh thì ph i tuân th quy nh c a pháp lu t ó. Tr ng h p h p ng i lý c ch m d t trên c s yêu c u c a bên i lý thì bên i lý không có quy n yêu c u bên giao i lý b i th ng cho th i gian mà mình ã làm i lý cho bên giao i lý.LU T TH NG M I i lý và báo cáo tình hình ho t THI ANH HUY ng i lý v i 6. 7. i u 176. ti n cung ng d ch v và thù lao i lý c th c hi n theo t ng t sau khi bên i lý hoàn thành vi c mua. n u bên giao i lý thông báo ch m d t h p ng theo quy nh t i kho n 1 i u này thì bên i lý có quy n yêu c u bên giao i lý b i th ng m t kho n ti n cho th i gian mà mình ã làm i lý cho bên giao i lý ó. i u 177. 2. k t ngày m t trong hai bên thông báo b ng v n b n cho bên kia v vi c ch m d t h p ng i lý. bán m t kh i l ng hàng hoá ho c cung ng m t kh i l ng d ch v nh t nh. giám sát c a bên giao bên giao i lý. Trong tr ng h p th i gian i lý d i m t n m thì kho n b i th ng c tính là m t tháng thù lao i lý trung bình trong th i gian nh n i lý.

Bán. tiêu hu . v t t d th a. t ng bi u t i ch s n ph m gia công. v t li u gia công theo úng h p ng gia công ho c giao ti n mua v t li u theo s l ng. tr tr ng h p có tho thu n khác. Gia công trong th ng m i Gia công trong th ng m i là ho t ng th ng m i. T t c các lo i hàng hóa c m kinh doanh. ch t l ng và m c giá tho thu n. ph li u theo tho thu n và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. tr tr ng h p hàng hóa thu c di n c ngoài thì c gia công 2. c m nh p kh u có th n u c c quan nhà n c có th m quy n cho phép. máy móc. i u 181. Hàng hóa gia công 1. ng gia công c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác có giá tr pháp lý i u 180. thi t b cho thuê ho c cho m n. Quy n và ngh a v c a bên t gia công 1. nguyên li u. ph li u. ph li u. thi t b cho thuê ho c cho m n. 4. nguyên li u. i u 179. Nh n l i toàn b s n ph m gia công. Giao m t ph n ho c toàn b nguyên li u. v t t . u có th c gia công.LU T TH NG M I THI ANH HUY M T S HO T CH N G VI N G TH NG M I C TH K H ÁC M C 1 GIA CÔNG TRONG TH NG M I i u 178. 3. ph li u sau khi thanh lý h p ng gia công. v t li u c a bên t gia công th c hi n m t ho c nhi u công o n trong quá trình s n xu t theo yêu c u c a bên t gia công h ng thù lao. c chuyên gia h ng d n k thu t s n xu t và ki m tra ch t l ng s n ph m gia công theo tho thu n trong h p ng gia công. 2. H p H p ng gia công ph i t ng ng. Tr ng h p gia công hàng hóa cho th ng nhân n c ngoài tiêu th n hàng hóa thu c di n c m kinh doanh. C ng i i di n ki m tra. ph ph m. c m xu t kh u. máy móc. 51 . giám sát vi c gia công t i n i nh n gia công. theo ó bên nh n gia công s d ng m t ph n ho c toàn b nguyên li u.

Cung ng m t ph n ho c toàn b nguyên li u. Ch u trách nhi m v tính h p pháp c a ho t ng gia công hàng hoá trong tr hàng hoá gia công thu c di n c m kinh doanh.LU T TH NG M I THI ANH HUY 5. 5. máy móc. 52 . Thù lao gia công 1. bên nh n gia công c xu t kh u t i ch s n ph m gia công. Tr ng h p gia công hàng hóa cho t ch c. tiêu chu n k thu t và giá. thi t b dùng gia công chuy n cho bên nh n gia công. u giá hàng hoá 1. 3. ph ph m. Ch u trách nhi m i v i tính h p pháp v quy n s h u trí tu c a hàng hoá gia công. ph li u theo u quy n c a bên t g ia công. theo ó ng i bán hàng t mình ho c thuê ng i t ch c u giá th c hi n vi c bán hàng hoá công khai ch n ng i mua tr giá cao nh t. máy móc. Chuy n giao công ngh trong gia công v i t ch c. 2. Tr ng h p nh n gia công cho t ch c. v t li u gia công theo th a thu n v i bên t gia công v s l ng. Tr ng h p nh n gia công cho t ch c. Nh n thù lao gia công và các chi phí h p lý khác. ph li u. máy móc. máy móc. i u 183. c m xu t kh u. cá nhân n c ngoài ng h p Vi c chuy n giao công ngh trong gia công v i t ch c. thi t b dùng gia công thì ph i tuân th các quy nh v nh p kh u i v i s n ph m. nguyên li u. ch t l ng. cá nhân n c ngoài c th c hi n theo tho thu n trong h p ng gia công và ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v chuy n giao công ngh . v t t t m nh p kh u theo nh m c th c hi n h p ng gia công theo quy nh c a pháp lu t v thu . v t t d th a. thi t b dùng gia công. nguyên li u. thi t b . cá nhân n c ngoài. u giá hàng hoá là ho t ng th ng m i. ph li u. c m nh p kh u. nguyên li u. M C 2 U GIÁ HÀNG HÓA i u 185. cá nhân n c ngoài. thi t b thuê ho c m n. cá nhân n c ngoài. bên nh n gia công c mi n thu nh p kh u i v i máy móc. thi t b ó. i u 182. Quy n và ngh a v c a bên nh n gia công 1. n u bên nh n gia công nh n thù lao gia công b ng s n ph m gia công. v t li u. i u 184. Bên nh n gia công có th nh n thù lao gia công b ng ti n ho c b ng s n ph m gia công. máy móc. 4. 2.

theo ó ng i u tiên ch p nh n ngay m c giá kh i i m ho c m c giá c h th p h n m c giá kh i i m là ng i có quy n mua hàng. Yêu c u ng i bán hàng cung c p y . Ngh a v c a ng . ng i c ch s h u hàng hoá u q uy n bán ho c ng i có quy n bán hàng hoá c a ng i khác theo quy nh c a pháp lu t. T ch c cu c 4. Nh n thù lao d ch v này. t o i u ki n cho ng i t ch c u giá ho c ng i tham gia u giá ki m tra hàng hoá u giá và giao hàng hoá c bán u giá cho ng i mua hàng trong tr ng h p ng i t ch c u giá không ph i là ng i bán hàng u giá. chính xác. theo ó ng b) Ph ng th c t giá xu ng là ph ng th c bán u giá. ng i i u hành u giá u giá. i u 188.LU T TH 2. Yêu c u ng u giá. u giá. ng i t ch c 1. Xác nh giá kh i i m trong tr ng h p ng giá ho c c ng i bán hàng u quy n. k p th i các thông tin c n thi t liên quan n hàng hoá u giá. Ng i t ch c u giá. u giá do ng i bán hàng tr theo quy nh t i i u 21 1 c a Lu t i t ch c 53 u giá i t ch c u giá là ng i bán hàng u 5. u giá u giá hàng hoá là t ch c. Vi c NG M I c th c hi n theo m t trong hai ph THI ANH HUY ng th c sau ây: i tr giá cao nh t so v i u giá hàng hoá a) Ph ng th c tr giá lên là ph ng th c bán giá kh i i m là ng i có quy n mua hàng. 2. trung th c. 2. Ng i tham gia i tham gia u giá. i u 187. ng i bán hàng 1. b o m quy n. i u 186. Ng i t ch c u giá là th ng nhân có ng ký kinh doanh d ch v u giá ho c là ng i bán hàng c a mình trong tr ng h p ng i bán hàng t t ch c u giá. Ng 1. Nguyên t c u giá ho c ng i t ch c Vi c u giá hàng hoá trong th ng m i ph i c th c hi n theo nguyên t c công khai. Quy n c a ng Tr tr i t ch c u giá u giá có các quy n sau ây: ng h p có tho thu n khác. i mua hàng th c hi n vi c thanh toán. 3. i u 190. Ng i bán hàng là ch s h u hàng hoá. i u 189. cá nhân i t ch c u giá ng ký tham gia cu c i c ng 2. Ng i i u hành u giá là ng u quy n i u hành bán u giá. l i ích h p pháp c a các bên tham gia.

i u 191. Giao hàng hoá cho ng i t ch c u giá. Tr ng h p không có tho thu n thì ph i thanh toán ti n cho ng i bán hàng ch m nh t là ba ngày làm vi c sau khi nh n c ti n c a ng i mua hàng ho c ph i tr l i ngay hàng hoá trong th i h n h p lý sau cu c u giá. 5. Ngh a v c a ng Tr tr ng h p có tho thu n khác. 54 .LU T TH NG M I THI ANH HUY 1. Tr thù lao d ch v t ch c u giá theo quy nh t i i u 211 c a Lu t này. th t c do pháp lu t quy nh và theo ph ng th c u giá tho thu n v i ng i bán hàng. m u hàng hóa ho c tài li u gi i thi u v hàng hóa cho ng gia u giá xem xét. chính xác. ng i tham gia u giá xem xét hàng hoá và cung c p y . 8. Tr ng bày hàng hoá. u giá cho ng i mua phù h p v i h p i mua hàng và các u giá ng t ch c d ch v 7. 2. tr tr ng h p có th a thu n khác v i ng i bán hàng. Giám sát vi c t ch c bán u giá hàng hoá. k c kho n ti n chênh l ch thu ct ng i rút l i giá ã tr quy nh t i kho n 3 i u 204 c a Lu t này ho c tr l i hàng hoá không bán c cho ng i bán hàng theo tho thu n. chính xác các thông tin c n thi t có liên quan i bán hàng giao gi . Quy n c a ng Tr tr i bán hàng không ph i là ng i t ch c u giá ng h p có tho thu n khác. hàng hoá u giá. Giao hàng hóa hàng hoá. L p v n b n bán u giá hàng hoá và g i n ng i bán hàng. T ch c u giá hàng hoá theo úng nguyên t c. Thanh toán cho ng i bán hàng ti n hàng ã bán. B o qu n hàng hoá u giá khi y . i tham n c ng 4. 3. Làm th t c chuy n quy n s h u i v i hàng hoá b án u giá ph i ng ký quy n s h u theo quy nh c a pháp lu t. Nh n ti n hàng ã bán u giá và kho n chênh l ch t hu c trong tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u 204 c a Lu t này ho c nh n l i hàng hoá trong tr ng h p u giá không thành. i bán hàng không ph i là ng i t ch c u giá i u 192. ng i bán hàng có các quy n sau ây: 1. Thông báo. niêm y t công khai. 2. t o i u ki n ng i t ch c u giá. 2. ng i bán hàng có các ngh a v sau ây: 1. k p th i các thông tin c n thi t liên quan n hàng hoá u giá. 6. ng bên có liên quan quy nh t i i u 203 c a Lu t này.

3. Tr ng h p ng i t ch c u giá hàng h óa là ng giá hàng hóa do ng i bán hàng t quy t nh. Th i gian. th ch p i có quy n l i và ngh a v liên quan n hàng hóa Tr ng h p hàng hoá là i t ng c m c . i u 194. th ch p. n i tr ng bày hàng hoá và n i t tr s c a ng i t ch c u giá theo quy nh t i i u 197 c a Lu t này.LU T TH NG M I ng d ch v t ch c u giá hàng hoá THI ANH HUY i u 193. a i m u giá hàng hóa ph i có u giá. th ch p ph i tho thu n v i ng i c m c . 3. Thông báo cho ng ng c m c . th ch p thì ng i nh n c m c . th ch p v i ng i t ch c u giá. th ch p và bên bán ph i thông báo cho các bên tham gia u giá v hàng hóa ang b c m c . là it i u 195. th ch p. th ch p xác nh giá kh i i m. i u 197. th ch p có tho thu n v vi c bán u giá mà ng i c m c . 55 y i bán hàng thì th i h n niêm y t u giá hàng hóa các n i dung sau ây: u . i u 196. Tr ng h p trong h p ng c m c . H p ng d ch v t ch c th c khác có giá tr pháp lý t u giá hàng hoá ph i ng ng. 2. thì ng th i v i vi c niêm y t u giá hàng hoá. 2. th ch p xác nh. N i dung thông báo và niêm y t Thông báo và niêm y t 1. Tr ng h p hàng hoá c u giá là i t ng c m c . th ch p thì h p ng d ch v t ch c u giá ph i cs ng ý c a bên nh n c m c . Th i h n thông báo và niêm y t u giá hàng hoá 1. th ch p có tho thu n v vi c bán u giá mà ng i c m c . H p 1. ng i t ch c u giá ph i niêm y t vi c bán u giá t i n i t ch c u giá. c l p thành v n b n ho c b ng hình 2. Ng i bán hàng ph i xác nh giá kh i i m. Xác nh giá kh i i m 1. th ch p v ng m t không có lý do chính áng ho c t ch i giao k t h p ng d ch v t ch c u giá hàng hoá thì giá kh i i m do ng i nh n c m c . Tr ng h p trong h p ng c m c . ng i t ch c u giá ph i thông báo cho nh ng ng i có quy n l i và ngh a v liên quan trong th i h n ch m nh t là b y ngày làm vi c tr c khi ti n hành bán u giá hàng hóa ó theo quy nh t i i u 197 c a Lu t này. Tr ng h p hàng hoá u giá là i t ng c m c . Ch m nh t là b y ngày làm vi c tr c khi ti n hành bán u giá hàng hoá. Trong tr ng h p ng i t ch c u giá c u quy n xác nh giá kh i i m thì ph i thông báo cho ng i bán hàng tr c khi niêm y t vi c bán u giá. th ch p v ng m t không có lý do chính áng ho c t ch i giao k t h p ng d ch v t ch c u giá hàng hoá thì h p ng d ch v t ch c u giá c giao k t gi a ng i nh n c m c .

Nh ng ng 1. Giá kh i i m.LU T TH 2. con c a nh hàng hoá bán u giá. a i m. th i gian ng ký mua hàng hoá. m u hàng hoá. i không có quy n mua hàng hoá ng ký tham gia u giá u giá theo quy nh c a pháp lu t. Tr ng h p ng i ng ký tham gia u giá ã n p m t kho n ti n t tr c nh ng sau ó không d cu c u giá thì ng i t ch c u giá có quy n thu kho n ti n t tr c ó. a i m. ch ng. i u 200. m . s l 5. v . NG M I i t ch c i bán hàng. 3. cha. Tr ng bày hàng hoá u giá Hàng hoá. 4. th i gian tr ng bày hàng hoá. 8. Nh ng ng i làm vi c trong t ch c bán nh ng ng i ó. i u 199. Ng i t ch c gia tr c khi bán u giá có th yêu c u ng u giá. tài li u gi i thi u v hàng hoá và các thông tin c n thi t khác v hàng hoá ó ph i c tr ng bày t i a i m c thông báo t khi niêm y t. Ng i ã tr c ti p th c hi n vi c giám con c a ng i ó. 4. ng i m t n ng l c hành vi dân s . ng. Ng i t ch c u giá có th yêu c u ng i tham gia tr c. 1. Tên. Tên. m . i mu n tham gia u giá ph i ng ký tham t 2. i không c tham gia u giá i u 198. THI ANH HUY a ch c a ng a ch c a ng 4. 56 . 9. Thông tin c n thi t liên quan 7. làm ch c hành vi c a mình. cha. 3. 6. nh ng không quá 2% giá kh i i m c a hàng hoá u giá n p m t kho n ti n c u giá. Danh m c hàng hoá. Ng i không có n ng l c hành vi dân s . Tr ng h p ng i tham gia u giá mua c hàng hoá bán u giá t hì kho n ti n t tr c c tr vào giá mua. 3. th i gian tham kh o h s hàng hoá. v . ch t l ng hàng hóa. ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s theo quy nh c a B lu t dân s ho c ng i t i th i i m u giá không nh n th c. u giá. a i m. Nh ng ng u giá hàng hoá. n u không mua c thì kho n ti n t tr c c tr l i cho ng i ã n p kho n ti n t tr c ó ngay sau khi cu c u giá k t thúc. ch ng. n hàng hoá. 2.

V n b n bán hàng hoá ph i có các n i dung sau ây: a) Tên. tr i tham gia u giá tr giá. m i l n cách nhau ít nh t ba m i giây. chính xác t ng m c giá c h xu ng th p h n giá kh i i m ít nh t là ba l n. 1. i u 202. 3. 4. tr giá. Cu c u giá u giá không thành ng h p sau ây: c coi là không thành trong các tr i tham gia u giá. Ng i i u hành u giá ph i công b ngay ng i u tiên ch p nh n m c giá kh i i m ho c m c giá h th p h n m c giá kh i i m là ng i có quy n mua hàng hóa u giá. Tr ng h p có nhi u ng i ng th i tr m c giá cu i cùng i v i ph ng th c tr giá lên ho c m c giá u tiên i v i ph ng th c t giá xu ng. Không có ng 2. ng i i u hành u giá ph i t ch c rút th m gi a nh ng ng i ó và công b ng i rút trúng th m c mua là ng i mua hàng hoá bán u giá. 6. i v i ph ng th c t giá xu ng. Ng i i u hành u giá ch c công b ng i mua hàng hoá bán u giá. chính xác giá ã tr sau cùng cao h n giá ng i tr c ã tr ít nh t là ba l n. k c trong tr ng h p u giá không thành. i v i hàng hoá bán u giá ph i có công ch ng nhà n c theo quy nh c a pháp lu t thì v n b n bán u giá c ng ph i c công ch ng. 5. 57 u giá . a ch c a ng a ch c a ng i t ch c i i u hành u giá. 1. Ng i i u hành u giá gi i thi u t ng hàng hoá bán l i các câu h i c a ng i tham gia u giá và yêu c u ng u giá. i v i ph ng th c tr giá lên. V n b n bán u giá ph i ghi rõ k t qu u giá. Ng i i u hành u giá ph i l p v n b n bán u giá hàng hoá ngay t i cu c u giá. Ti n hành cu c Cu c 1. b) Tên. n u sau ba l n nh c l i giá ng i ó ã tr mà không có ng i nào tr giá cao h n. ng i mua hàng và hai ng i ch ng ki n trong s nh ng ng i tham gia u giá. Giá cao nh t ã tr th p h n m c giá kh i i m i u 203. u giá. ng i i u hành u giá ph i nh c l i m t cách rõ ràng. có ch ký c a ng i i u hành u giá. nh c l i giá kh i i m. V n b n bán u giá hàng hoá i v i ph ng th c tr giá lên.LU T TH NG M I u giá THI ANH HUY i u 201. ng i i u hành u giá ph i nh c l i m t cách rõ ràng. Ng u giá c ti n hành theo trình t sau ây: u giá i m danh ng i ã ng ký tham gia u giá hàng hoá. m i l n cách nhau ít nh t ba m i giây. V n b n bán u giá hàng hoá là v n b n xác nh n vi c mua bán. i i u hành 2.

Tr ng h p u giá không thành. Tr ng h p cu c u giá không thành thì ng i rút l i giá ã tr ph i ch u chi phí cho vi c bán u giá và không c hoàn tr kho n ti n t tr c. Tr tr ng h p có tho thu n khác. NG M I i bán hàng. i u 204. e) Hàng hoá bán g) Giá ã bán. u giá. d) Tên. 3. Rút l i giá ã tr 1. n u sau ó ng i mua hàng t ch i mua hàng thì ph i c ng i bán hàng ch p thu n. trong v n b n bán u giá hàng hoá ph i nêu rõ k t qu là u giá không thành và ph i có các n i dung quy nh t i các i m a. i mua hàng. i mua c hàng hoá u giá ã n p m t kho n ti n t tr c mà c hoàn tr kho n ti n t tr c ó. ng i mua hàng b ràng bu c trách nhi m. 4. 2. i u 20 5. cg i n ng i bán hàng. e và h k ho n 1 i u này. Kho n ti n t tr c ó thu c 58 . sau khi tuyên b k t thúc cu c u giá.LU T TH c) Tên. h) Tên. i rút l i vi c ch p nh n giá không c ti p t c tham 3. u giá. 2. n u ng i tr giá cao nh t rút ngay l i giá ã tr thì cu c u giá v n c ti p t c t giá c a ng i tr giá li n k tr c ó. ng i mua hàng và các 2. Trong tr ng h p ng t ch i mua thì không v ng i bán hàng. Tr ng h p giá bán hàng hoá th p h n giá mà ng i rút l i giá ã tr i v i ph ng th c tr giá lên ho c giá mà ng i rút l i vi c ch p nh n i v i ph ng th c t giá xu ng thì ng i ó ph i tr kho n ti n chênh l ch cho ng i t ch c u giá . . Tr ng h p bán u giá theo ph ng th c t giá xu ng. V n b n bán u giá hàng hoá ph i bên có liên quan. b. n u hàng hoá bán c giá cao h n thì ng i rút l i không c h ng kho n ti n chênh l ch ó. Ng i rút l i giá ã tr ho c ng gia u giá. T ch i mua 1. THI ANH HUY a ch c a ng a ch c a ng a i m ) Th i gian. Tr ng h p u giá theo ph ng th c tr giá lên. n u ng i u tiên ch p nh n m c giá rút ngay l i giá ã ch p nh n thì cu c u giá v n c ti p t c t giá ã t li n k tr c ó. nh ng ph i ch u m i chi phí liên quan n vi c t ch c bán u giá. c. a ch c a hai ng i ch ng ki n.

1. c quan nhà n c có th m quy n có trách nhi m ng ký quy n s h u hàng hoá cho ng i mua hàng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th i i m thanh toán ti n mua hàng hoá Th i i m thanh toán ti n mua hàng hoá do ng i t ch c u giá và ng i mua hàng hoá u giá tho thu n. i v i hàng hoá có ng ký quy n s h u thì ng i t ch c u giá ph i ti n hành ngay vi c làm th t c chuy n quy n s h u và giao hàng cho ng i mua hàng ngay sau khi hoàn thành th t c chuy n quy n s h u. th i h n u giá ph i giao Tr tr ng h p có tho thu n khác gi a ng i t ch c giao hàng hoá bán u giá c quy nh nh sau: 1. 3. i u 210.LU T TH NG M I ng ký quy n s h u THI ANH HUY i u 206. a i m thanh toán ti n mua hàng hoá a i m thanh toán ti n mua hàng hoá do ng i t ch c u giá và ng i mua hàng tho thu n. i u 208. Tr ng h p hàng hoá là nh ng v t g n li n v i hàng hóa ó. n u không có tho thu n thì th i i m thanh toán ti n mua hàng hoá là th i i m theo quy nh t i i u 55 c a Lu t này. n u không có tho thu n thì a i m thanh toán là tr s kinh doanh c a ng i t ch c u giá. tr 1. i u 211. iv i 2. i u 207. Th i h n giao hàng hoá bán u giá u giá và ng i mua hàng. i v i hàng hoá không ph i ng ký quy n s h u thì ng i t ch c ngay hàng hoá cho ng i mua hàng sau khi l p v n b n bán u giá. V n b n bán u giá hàng hoá c dùng làm c n c hàng hoá u giá mà theo quy nh c a pháp lu t ph i chuy n quy n s h u ng ký quy n s h u. i u 209. a i m giao hàng hoá bán u giá t ai thì a i m giao hàng là n i có u giá. 2. Tr ng h p hàng hoá là ng s n thì a i m giao hàng là n i t ch c tr ng h p ng i t ch c u giá và ng i mua hàng có tho thu n khác. Chi phí làm th t c chuy n quy n s h u c tr vào ti n bán hàng hoá. tr tr ng h p có tho thu n khác. Ng i bán hàng và ng i t ch c u giá có ngh a v làm th t c chuy n quy n s h u hàng hoá cho ng i mua hàng. Thù lao d ch v u giá hàng hoá Tr ng h p không có tho thu n v m c thù lao d ch v xác nh nh sau: 59 u gi á hàng hóa thì thù lao c . C n c vào v n b n bán u giá hàng hoá và các gi y t h p l khác.

d ch v 1. ng i mua hàng có quy n tr l i hàng hóa cho ng i t ch c u giá và yêu c u b i th ng thi t h i n u hàng hóa bán u giá không phù h p v i thông báo. d ch v thông qua m i th u (g i là bên m i th u) nh m l a ch n trong s các th ng nhân tham gia u th u (g i là bên d th u) th ng nhân áp ng t t nh t các yêu c u do bên m i th u t ra và c l a ch n ký k t và th c hi n h p ng (g i là bên trúng th u). chi phí niêm y t. Tr ng h p u giá không thành thì ng i bán hàng ph i tr m c thù lao b ng 50% c a m c thù lao quy nh t i kho n 1 i u này. u th u hàng hoá. niêm y t. iv i u th u mua s m công 60 . i v i hàng hóa bán c giao. chi phí Tr tr ng h p có tho thu n khác gi a ng i bán hàng và ng liên quan n u giá hàng hóa c xác nh nh sau: 1. t ch c bán niêm y t 1. theo ó m t bên mua hà ng hoá. d ch v là ho t ng th ng m i. Trong th i h n quy nh t i i u 318 c a Lu t này. Tr ng h p cu c 86 c a Lu t này. D CH V i u 214. Ng i t ch c báo. 2. u giá ch u chi phí b o qu n hàng hoá u giá và các chi phí có liên quan khác. Trách nhi m u giá không phù h p v i thông báo. u th u hàng hoá. 2. M C 3 U TH U HÀNG HÓA. i u 212. Chi phí liên quan n u giá hàng hoá i t ch c u giá. Các quy nh v u th u trong Lu t này không áp d ng theo quy nh c a pháp lu t. thông i u 213.LU T TH NG M I u giá thành công thì thù lao d ch v u giá c xác THI ANH HUY nh theo i u 1. Ng i bán hàng ph i ch u chi phí v n chuy n hàng hoá n a i m ã tho thu n và chi phí b o qu n hàng hoá trong tr ng h p không giao hàng hoá cho ng i t ch c u giá b o qu n. 2. niêm y t không phù h p là do l i c a ng i bán hàng thì ng i t ch c u giá có quy n tr l i hàng hóa và yêu c u ng i bán hàng b i th ng thi t h i. Tr ng h p ng i t ch c u giá quy nh t i kho n 1 i u này không ph i là ng i bán hàng và n i dung thông báo. 2.

Ph u th u mà bên m i th u ch m i m t s nhà th u nh t u th u h n ch do bên m i th u quy t nh. H s m i th u 1. i u 217. u th u r ng rãi ho c ng th c u th u 1. xu t v tài chính trong m t túi h s theo yêu c u c a h s m i th u và vi c m th u c ti n hành m t l n. 61 . Hình th c 1. ng pháp ánh giá. 2. Trong tr ng h p u th u theo ph ng th c u th u m t túi h s . a ch c a bên m i th u. i u 218. bên d th u n p h s d th u g m xu t v k thu t. b) u th u h n ch là hình th c nh d th u. Trong tr ng h p u th u theo ph ng th c u th u hai túi h s thì bên d th u n p h s d th u g m xu t v k thu t. 3. x p h ng và l a ch n nhà th u. xu t v tài chính trong t ng túi h s riêng bi t c n p trong cùng m t th i i m và vi c m th u c ti n hành hai l n. Vi c u th u hàng hoá. S tuy n các bên d th u Bên m i th u có th t ch c s tuy n các bên d th u nh m l a ch n nh ng bên d th u có kh n ng áp ng các i u ki n mà bên m i th u a ra. n vi c u th u. H s xu t v k thu t s c m tr c. Ph ng th c u th u bao g m u th u m t túi h s và u th u hai túi h s . d ch v c u th u. b) Các yêu c u liên quan c) Ph n hàng hóa. Bên m i th u có quy n l a ch n ph ng th c u th u và ph i thông báo tr c cho các bên d th u. Chi phí v vi c cung c p h s cho bên d th u do bên m i th u quy i u 219. Vi c ch n hình th c i u 216. H s m i th u bao g m: a) Thông báo m i th u. Thông báo m i th u g m các n i dung ch y u sau ây: a) Tên.LU T TH NG M I u th u THI ANH HUY i u 215. Thông báo m i th u 1. so sánh. 2. d ch v c th c hi n theo m t trong hai hình th c sau ây: u th u mà bên m i th u không h n ch s l ng các bên a) u th u r ng rãi là hình th c d th u. nh. d) Nh ng ch d n khác liên quan 2.

a i m. T ch c. 5. th t c n p h s d th u. 2. k t ngày công b k t qu u th u. tìm hi u h s m i th u. Qu n lý h s d th u Bên m i th u có trách nhi m qu n lý h s d th u. ký qu d th u trong tr ng h p rút h s d th u sau th i i m h t h n n p h s d th u (g i là th i i m óng th u). 4. nh ng không quá 3% t ng giá tr c tính c a hàng hoá. 2. i u 221. Bên m i th u có th yêu c u bên d th u n p ti n t c c. Ch d n cho bên d th u Bên m i th u có trách nhi m ch d n cho bên d th u v các i u ki n d th u. T l ti n t c c. i u 223. B o m d th u m d th u c th c hi n d i hình th c t c c. B o m t thông tin u th u c b o lãnh 1. 3. Trong tr ng h p t c c. không ký h p ng ho c t ch i th c hi n h p ng trong tr ng h p trúng th u. u th u và xét ch n th u ph i gi bí m t 62 . ký qu thì ti n t c c. ký qu d th u do bên m i th u quy nh. Bên d th u không c nh n l i ti n t c c. các th t c c áp d ng trong quá trình u th u và gi i áp các câu h i c a bên d th u. ký qu ho c b o lãnh d th u khi n p h s d th u. Bên m i th u có trách nhi m thông báo r ng rãi trên các ph ng ti n thông tin i chúng i v i tr ng h p u th u r ng rãi ho c g i thông báo m i ng ký d th u n các nhà th u i u ki n trong tr ng h p u th u h n ch . i u 222. THI ANH HUY b) Tóm t t n i dung c) Th i h n. ký qu ho c b o lãnh d th u. Bên m i th u ph i b o m t h s d th u. ký qu . i u ki n t c c. cá nhân có liên quan n vi c t ch c thông tin liên quan n vi c u th u. d ch v u th u. a i m và th t c nh n h s m i th u.LU T TH NG M I u th u. Bên m i th u quy nh hình th c. ) Nh ng ch d n 2. B o 1. ký qu d th u c tr l i cho bên d th u không trúng th u trong th i h n b y ngày làm vi c. d) Th i h n. i u 220. Bên nh n b o lãnh cho bên d th u có ngh a v b o m d th u cho bên trong ph m vi giá tr t ng ng v i s ti n t c c. ký qu ho c b o lãnh d th u.

2. d ch v b) Ngày. ) Các n i dung s a i u 227. i u 225. gi . ánh giá và so sánh h s d th u c ánh giá và so sánh theo t ng tiêu chu n làm c n c ánh giá toàn Các tiêu chu n ánh giá h s d th u do bên m i th u quy nh. 1. Vi c yêu c u và gi i thích h s d th u ph i c l p thành v n b n. i u 228.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 224. 63 . i u 226. Biên b n m th u ph i có các n i dung sau ây: a) Tên hàng hoá. các bên d th u. bên m i th u và các bên d th u có m t ph i ký vào biên b n m th u. Các bên d c ch p nh n và c tr l i cho bên 3. u th u. M th u là vi c t ch c m h s d th u t i th i i m ã c n nh ho c trong tr ng h p không có th i i m c n nh tr c thì th i i m m th u là ngay sau khi óng th u. Các tiêu chu n quy nh t i kho n 1 i u này c ánh giá b ng ph ng pháp cho i m theo thang i m ho c ph ng pháp khác ã c n nh tr c khi m th u. b sung và các n i dung có liên quan. Nh ng h s d th u n p không úng h n không d th u d i d ng ch a m . Khi m th u. 2. n u có. Bên m i th u xét tính h p l c a h s d th u. d) Giá b th u c a các bên d th u. a ch c a bên m i th u. Xét h s d th u khi m th u 1. Biên b n m th u 1. Bên m i th u có th yêu c u các bên d th u gi i thích nh ng n i dung ch a rõ trong h s d th u. c bên m i th u m công khai. 2. Các bên d th u không i h s d th u cs a i h s d th u sau khi ã m th u. a i m m th u. Nh ng h s d th u n p úng h n ph i th u có quy n tham d m th u. H s d th u di n. S a 1. M th u 1. c) Tên. 2. i.

ký qu b o m th c hi n h p ng n u t ch i th c hi n h p ng sau khi h p ng c giao k t. i u 230. Trong tr ng h p có nhi u bên tham g ia d th u có s nhau thì bên m i th u có quy n ch n nhà th u. ký qu d th u. Thông báo k t qu 1. i u 231. c) N i dung nêu trong h s d th u. nh ng không quá 10% giá tr h p ng. Yêu c u c a bên m i th u và ý ki n tr l i c a bên d th u ph i c l p thành v n b n. Ngay sau khi có k t qu th u cho bên d th u. 2. i u 229. ký qu do bên m i th u quy nh.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2. bên trúng th u c hoàn 64 . Sau khi n p ti n t c c. 4. S ti n t c c. i m. Các bên có th th a thu n bên trúng th u ph i t c c. Trong quá trình ánh giá và so sánh các h s d th u. bên trúng th u c nh n l i ti n t c c. C n c vào k t qu ánh giá h s d th u. B o m th c hi n h p ng 1. Bên m i th u ti n hành hoàn thi n và ký k t h p ây: a) K t qu u th u. m th c hi n h p ng. ký qu b o tr ti n t c c. ng v i bên trúng th u trên c s sau b) Các yêu c u nêu trong h s m i th u. X p h ng và l a ch n nhà th u 1. bên m i th u có th yêu c u bên d th u làm rõ các v n có liên quan n h s d th u. Tr ng h p bên m i th u s a i m t s n i dung trong h s m i th u. bên m i th u ph i x p h ng và l a ch n các bên d th u theo ph ng pháp ã c n nh. Bên trúng th u không c nh n l i ti n t c c. bên m i th u có trách nhi m thông báo k t qu 2. 2. Bi n pháp b o m th c hi n h p hoàn thành ngh a v h p ng. Tr tr ng h p có tho thu n khác. bên m i th u ph i g i n i dung ã s a i b ng v n b n n t t c các bên d th u tr c th i h n cu i cùng n p h s d th u ít nh t là m i ngày các bên d th u có i u ki n hoàn ch nh thêm h s d th u c a mình. 3. tiêu chu n trúng th u ngang ng u u th u và ký k t h p u th u. ng có hi u l c cho n th i i m bê n trúng th u 3. ký qu ho c c b o lãnh b o m th c hi n h p ng. ký qu b o m th c hi n h p ng khi thanh lý h p ng.

Th ng nhân kinh doanh d ch v logistics là doanh nghi p có d ch v logistics theo quy nh c a pháp lu t. c) Khi x y ra tr ng h p có th d n n vi c không th c hi n c m t ph n ho c toàn b nh ng ch d n c a khách hàng thì ph i thông báo ngay cho khách hàng xin ch d n. l u kho. i u 234. n u có lý do chính áng vì l i ích c a khách hàng thì th ng nhân kinh doanh d ch v logistics có th th c hi n khác v i ch d n c a khách hàng. Khi th c hi n vi c v n chuy n hàng hóa. 2.LU T TH NG M I u th u l i c t ch c khi có m t trong các tr u th u. nh ng ph i thông báo ngay cho khách hàng. d) Tr ng h p không có tho thu n v th i h n c th th c hi n ngh a v v i khách hàng thì ph i th c hi n các ngh a v c a mình trong th i h n h p lý. Quy n và ngh a v c a th 1. t v n khách hàng. Chính ph quy nh chi ti t i u ki n kinh doanh d ch v logistics. D ch v logistics D ch v logistics là ho t ng th ng m i. 65 . 2. i u ki n kinh doanh d ch v logistics i u ki n kinh doanh 1. Có s vi ph m các quy nh v 2. D ch v logistics c phiên âm theo ti ng Vi t là d ch v lô -gi-stíc. Vi c u th u l i 1. t yêu c u u th u. b) Trong quá trình th c hi n h p ng. làm th t c h i quan. v n chuy n. th quy n và ngh a v sau ây: a) ch ng nhân kinh doanh d ch v logistics ng nhân kinh doanh d ch v logistics có các ng thù lao d ch v và các chi phí h p lý khác. óng gói bao bì. th ng nhân kinh doanh d ch v logistics ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t và t p quán v n t i. Các bên d th u u không M C 4 D CH V LOGISTICS i u 233. Tr tr ng h p có th a thu n khác. theo ó th ng nhân t ch c th c hi n m t ho c nhi u công vi c bao g m nh n hàng. ng h p sau ây: THI ANH HUY i u 232. giao hàng ho c các d ch v khác có liên quan n hàng hoá theo tho thu n v i khách hàng h ng thù lao. ghi ký mã hi u. l u bãi. các th t c gi y t khác. i u 235.

Th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không ph i ch u trách nhi m v vi c m t kho n l i áng l c h ng c a khách hàng. Quy n và ngh a v c a khách hàng Tr tr 1. Thông tin chi ti t. b) T n th t phát sinh do th ng nhân kinh do anh d ch v logistics làm úng theo nh ng ch d n c a khách hàng ho c c a ng i c khách hàng u quy n. e) Sau khi b khi u n i. th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không ph i ch u trách nhi m v nh ng t n th t i v i hàng hoá phát sinh trong các tr ng h p sau ây: a) T n th t là do l i c a khách hàng ho c c a ng i c khách hàng u quy n. tr tr ng h p có th a thu n th ng nhân kinh doanh d ch v logistics m nh n công vi c này. giám sát vi c th c hi n h p y ch d n cho th y ng. ) Th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không nh n c thông báo v khi u n i trong th i h n m i b n ngày. ng nhân kinh doanh 3. v s ch m tr ho c th c hi n d ch v logistics sai a i m không do l i c a mình. Các tr v logistics ng nhân kinh doanh d ch 1. k t ngày th ng nhân kinh doanh d ch v logistics giao hàng cho ng i nh n. Thanh toán cho th thanh toán. 5. k t ngày giao hàng. H ng h p có th a thu n khác. 66 . c) T n th t là do khuy t t t c a hàng hoá. ng nhân kinh doanh d ch v logistics m i kho n ti n ã ng h p mi n trách nhi m i v i th nh n i u 237. ghi ký mã hi u hàng hoá theo h p ng mua bán hàng hoá. khách hàng có các quy n và ngh a v sau ây: ng d n.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 236. . d) T n th t phát sinh trong nh ng tr ng h p mi n trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t và t p quán v n t i n u th ng nhân kinh doanh d ch v logistics t ch c v n t i. Cung c p ng nhân kinh doanh d ch v logistics. ki m tra. chính xác và k p th i v hàng hoá cho th 4. 2. 6. th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không nh n c thông báo v vi c b ki n t i Tr ng tài ho c Toà án trong th i h n chín tháng. tr các chi phí h p lý phát sinh cho th ng nhân kinh doanh d ch v logistics n u ng i ó ã th c hi n úng ch d n c a mình ho c trong tr ng h p do l i c a mình gây ra. 2. B i th ng thi t h i. Ngoài nh ng tr ng h p mi n trách nhi m quy nh t i i u 294 c a Lu t này. óng gói. d ch v logistics.

ch m tr ho c ã hành ng ho c không hành ng m t cách m o hi m và bi t r ng s m t mát. 2. . Tr c khi nh o t hàng hoá. Sau th i h n b n m i l m ngày k t ngày thông báo c m gi hàng hoá ho c ch ng t liên quan n hàng hoá. Gi i h n trách nhi m 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 238. ch m tr ó ch c ch n x y ra. Tr tr ng h p có tho thu n khác. i u 240. th ng nhân kinh doanh d ch v logistics ph i thông báo ngay cho khách hàng bi t v vi c nh o t hàng hoá ó. gi gìn hàng hoá. Ngh a v c a th hàng hoá ng nhân kinh doanh d ch v logistics khi c m gi Khi ch a th c hi n quy n nh o t hàng hoá theo quy nh t i i u 239 c a Lu t này. Quy n c m gi và nh o t hàng hoá 1. trong tr ng h p hàng hoá có d u hi u b h h ng thì th ng nhân kinh doanh d ch v logistics có quy n nh o t hàng hoá ngay khi có b t k kho n n n h n nào c a khách hàng. n u ng i có quy n và l i ích liên quan ch ng minh c s m t mát. n u s ti n thu c t vi c nh o t v t quá giá tr các kho n n thì s ti n v t quá ph i c tr l i cho khách hàng. M i chi phí c m gi . 2. th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không ph i ch u trách nhi m i v i hàng hoá ho c ch ng t ã c nh o t. Th ng nhân kinh d oanh d ch v logistics có quy n c m gi m t s l ng hàng hoá nh t nh và các ch ng t liên quan n s l ng hàng hoá ó òi ti n n ã n h n c a khách hàng nh ng ph i thông báo ngay b ng v n b n cho khách hàng. B o qu n. 5. h h ng ho c giao tr hàng ch m là do th ng nhân kinh doanh d ch v logistics c ý hành ng ho c không hành ng gây ra m t mát. 4. K t th i i m ó. th ng nhân kinh doanh d ch v logistics th c hi n quy n c m gi hàng hoá có các ngh a v sau ây: 1. Th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không c h ng quy n gi i h n trách nhi m b i th ng thi t h i. i u 239. Th ng nhân kinh doanh d ch v logistics c s d ng s ti n thu c t vi c nh o t hàng hoá thanh toán các kho n mà khách hàng n mình và các chi phí có liên quan. h h ng. toàn b trách nhi m c a th ng nhân kinh doanh d ch v logistics không v t quá gi i h n trách nhi m i v i t n th t toàn b hàng hoá. 3. 2. Không c s d ng hàng hoá n u không 67 c bên có hàng hoá b c m gi ng ý. nh o t hàng hoá do khách hàng ch u. 3. Chính ph quy nh chi ti t gi i h n trách nhi m i v i th ng nhân kinh doanh d ch v logistics phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và t p quán qu c t . h h ng. n u khách hàng không tr ti n n thì th ng nhân kinh doanh d ch v logistics có quy n nh o t hàng hoá ho c ch ng t ó theo quy nh c a pháp lu t.

tr tr ng h p quy nh t i kho n 4 i u này. v t li u n và các lo i hàng hóa có cao khác. 4. 4. thuê th ng nhân n c th c hi n theo i u và ph i tuân th quy nh c v n t i. M i hàng hóa thu c s h u c a t ch c. M C 5 QUÁ C NH HÀNG HÓA QUA LÃNH TH VI T N AM VÀ D CH V QUÁ C NH HÀNG HÓA i u 241. chuy n t i.LU T TH NG M I THI ANH HUY nh o t hàng hoá quy nh t i i u 239 c a 3. k c vi c trung chuy n. b) Hàng hóa thu c di n c m kinh doanh. cá nhân n c ngoài mu n quá c nh hàng hoá qua lãnh th Vi t Nam ph i thuê th ng nhân Vi t Nam kinh doanh d ch v quá c nh th c hi n. i u 242. ph ng ti n v n t i ch hàng quá c nh khi xu t c nh kh i lãnh th Vi t Nam ph i úng là toàn b hàng hóa ã nh p kh u. tr các tr ng h p sau ây: a) Hàng hóa là các lo i v khí. c m nh p kh u ch lãnh th Vi t Nam khi c B tr ng B Th ng m i cho phép. c m xu t kh u. tr tr ng h p c Th t ng Chính ph cho phép. thay i ph ng th c v n t i ho c các công vi c khác c th c hi n trong th i gian quá c nh. chia tách lô hàng. Quy n quá c nh hàng hóa 1. nguy hi m c quá c nh 2. Quá c nh hàng hóa Quá c nh hàng hóa là vi c v n chuy n hàng hóa thu c s h u c a t ch c. cá nhân n Nam. cá nhân n c ngoài u c quá c nh lãnh th Vi t Nam và ch c n làm th t c h i quan t i c a kh u nh p và c a kh u xu t theo quy nh c a pháp lu t. Tr l i hàng hoá khi các i u ki n c m gi . 3. nh p c nh và giao thô ng 68 . ph ng ti n v n t i ã nh p c nh vào lãnh th Vi t Nam. Lu t này không còn. c ngoài t mình th c hi n quá c nh hàng hóa qua lãnh th Vi t c ngoài th c hi n quá c nh hàng hoá qua lãnh th Vi t Nam c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên a pháp lu t Vi t Nam v xu t c nh. n d c. Hàng hóa quá c nh khi xu t kh u. T ch c. B i th ng thi t h i cho bên có hàng hoá b c m gi n u làm m t mát ho c h h ng hàng hoá c m gi . cá nhân n c ngoài qua lãnh th Vi t Nam. l u kho. Vi c t ch c.

i u 244. i u 246. B tr ng B Giao thông v n t i quy nh c th tuy n ng c v n chuy n hàng hoá quá c nh. Hàng hoá quá c nh thu c di n quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u 242 c a Lu t này không c phép tiêu th t i Vi t Nam. Vi c tiêu th hàng hoá quá c nh t i Vi t Nam ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v nh p kh u hàng hoá. 3. ng 2. vi c thay i tuy n ng c v n chuy n hàng hoá quá c nh ph i cs ng ý c a B tr ng B Giao thông v n t i. tr tr ng h p hàng hóa c l u kho t i Vi t Nam ho c b h h ng. Tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. phí. t n th t quy nh t i kho n 2 i u này. hàng hoá quá c nh Vi t Nam n u c s ch p thu n b ng v n b n c a B tr ng B Th c phép tiêu th t i ng m i. 3. t n th t thì th i gian quá c nh c gia h n t ng ng v i th i gian c n thi t th c hi n các công vi c ó và ph i c c quan H i quan n i làm th t c quá c nh ch p thu n. thu . i v i tr ng h p hàng hóa c l u kho t i Vi t Nam ho c b h h ng. l phí và các ngh a v tài chính khác. C n c i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. Quá c nh b ng ng hàng không c qu c t v Quá c nh b ng ng hàng không c th c hi n theo quy nh c a i u hàng không mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên. i u 247. Hàng hoá quá c nh tiêu th t i Vi t Nam 1. Giám sát hàng hóa quá c nh Hàng hóa quá c nh lãnh th Vi t Nam ph i ch u s giám sát c a c quan H i quan Vi t Nam trong toàn b th i gian quá c nh. t n th t trong quá trình quá c nh. Trong th i gian quá c nh. Tuy n 1. 2. Trong th i gian l u kho và kh c ph c h h ng. 69 . tr ng h p hàng hóa quá c nh theo gi y phép c a B tr ng B Th ng m i thì ph i c B tr ng B Th ng m i ch p thu n. hàng hóa và ph ng ti n v n t i ch hàng quá c nh v n ph i ch u s giám sát c a c quan H i quan Vi t Nam.LU T TH NG M I ng quá c nh THI ANH HUY i u 243. 2. t n th t trong th i gian quá c nh c n ph i có thêm th i gian l u kho. Th i gian quá c nh lãnh th Vi t Nam t i a là ba m i ngày k t ngày hoàn thành th t c h i quan t i c a kh u nh p. kh c ph c h h ng. i u 245. 3. Hàng hóa ch c quá c nh qua các c a kh u qu c t và theo úng nh ng tuy n nh t nh trên lãnh th Vi t Nam. Th i gian quá c nh 1.

d) Thanh toán thù lao quá c nh và các chi phí h p lý khác cho bên cung ng d ch v quá c nh. H p ng d ch v quá c nh c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác có giá tr H p ng d ch v quá c nh ph i pháp lý t ng ng. Quy n và ngh a v c a bên thuê d ch v quá c nh 1. i u 252. cho bên cung ng d ch v quá c nh các thông tin c n thi t v hàng hóa. h h ng i v i hàng hóa quá c nh trong th i gian quá c nh lãnh th Vi t Nam. i u ki n kinh doanh d ch v quá c nh Th ng nhân kinh doanh d ch v quá c nh ph i là doanh nghi p có ng ký kinh doanh d ch v v n t i.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 248. Nh ng hành vi b c m trong quá c nh 1. b) Yêu c u bên cung ng d ch v quá c nh thông báo k p th i v tình tr ng c a hàng hóa quá c nh trong th i gian quá c nh lãnh th Vi t Nam. i u 251. c) Yêu c u bên cung ng d ch v quá c nh th c hi n m i th t c c n thi t h n ch nh ng t n th t. Tiêu th trái phép hàng hóa. theo ó th ng nhân th c hi n vi c quá c nh cho hàng hóa thu c s h u c a t ch c. Tr tr ng h p có th a thu n khác. Tr tr a) ng h p có th a thu n khác. bên thuê d ch v quá c nh có các quy n sau ây: a) Yêu c u bên cung ng d ch v quá c nh ti p nh n hàng hóa t i c a kh u nh p theo th i gian ã th a thu n. i u 249. 2. 2. ph ng ti n v n t i ch hàng quá c nh. bên thuê d ch v quá c nh có các ngh a v sau ây: n c a kh u nh p c a Vi t Nam theo úng th i gian ã th a thu n. a hàng hóa y b) Cung c p c) Cung c p y các ch ng t c n thi t bên cung ng d ch v quá c nh làm th t c nh p kh u. v n chuy n trong lãnh th Vi t Nam và làm th t c xu t kh u. cá nhân n c ngoài qua lãnh th Vi t Nam h ng thù lao. D ch v quá c nh hàng hóa D ch v quá c nh hàng hóa là ho t ng th ng m i. kinh doanh d ch v logistics theo quy nh t i i u 234 c a Lu t này. i u 250. 70 . Thanh toán thù lao quá c nh b ng hàng hóa quá c nh.

LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 253. theo ó m t th ng nhân th c hi n nh ng công vi c c n thi t xác nh tình tr ng th c t c a hàng hoá. M C 6 D CH V GIÁM NH i u 254. bên cung ng d ch v quá c nh có các ngh a v sau a) Ti p nh n hàng hóa t i c a kh u nh p theo th i gian ã th a thu n. v n chuy n trong lãnh th Vi t Nam và làm th t c xu t kh u. bên cung ng d ch v quá c nh có các quy n sau ây: a hàng hóa y n c a kh u nh p c a Vi t Nam theo thông tin c n thi t v hàng hóa. Quy n và ngh a v c a bên cung ng d ch v quá c nh 1. k t qu cung ng d ch v và nh ng n i dung khác theo yêu c u c a khách hàng. i v i hàng hóa d) Th c hi n các công vi c c n thi t h n ch nh ng t n th t. làm th t c a) Yêu c u bên thuê d ch v quá c nh úng th i gian ã th a thu n. ) N p phí. i v i hàng hóa quá c nh theo x lý e) Có trách nhi m h p tác v i c quan nhà n c có th m quy n c a Vi t Nam nh ng v n có liên quan n hàng hóa quá c nh. b) Yêu c u bên thuê d ch v quá c nh cung c p c) Yêu c u bên thuê d ch v quá c nh cung c p y ch ng t c n thi t nh p kh u. d) c nh n thù lao quá c nh và các chi phí h p lý khác. 2. h h ng quá c nh trong th i gian quá c nh lãnh th Vi t Nam. c) Ch u trách nhi m i v i hàng hóa quá c nh trong th i gian quá c nh lãnh th Vi t Nam. 71 . Tr tr ng h p có th a thu n khác. D ch v giám nh D ch v giám nh là ho t ng th ng m i. l phí và th c hi n các ngh a v tài chính khác quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Tr tr ây: ng h p có th a thu n khác. b) Làm th t c nh p kh u và xu t kh u hàng hóa quá c nh ra kh i lãnh th Vi t Nam.

i u 256. nh trong tr ng h p pháp lu t quy nh i h c ho c cao b) Có ch ng ch chuyên môn v l nh v c giám ph i có ch ng ch chuyên môn. Th i u ki n kinh doanh d ch v giám nh th nh th ng m i các i u ki n sau ây: ng nhân kinh doanh d ch v giám ng m i ph i có nh c a pháp lu t. k t qu th c hi n d ch v . giám c doanh nghi p kinh doanh d ch v giám nh công nh n giám nh viên và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v quy t nh c a mình. bao bì. d ch v theo quy nh c a pháp lu t. ph ng pháp cung ng d ch v và các n i dung khác theo yêu c u c a khách hàng. 3. Là doanh nghi p 2. i u 257. c) Có ít nh t ba n m công tác trong l nh v c giám nh hàng hoá. tiêu chu n qu c t ho c ã c các n c áp d ng m t cách ph bi n trong giám nh hàng hoá. ph ng pháp giám nh hàng hoá. an toàn. giá tr hàng hoá. i u 258. 72 . Ph m vi kinh doanh d ch v giám nh th ng m i Th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh th ng m i ch c cung c p d ch v giám nh trong các l nh v c giám nh khi có các i u ki n quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 257 c a Lu t này. ch t l ng. t n th t. i u 259. Có giám nh viên c thành l p theo quy tiêu chu n theo quy nh t i i u 259 c a Lu t này. Giám nh viên ph i có a) Có trình nh viên các tiêu chu n sau ây: ng phù h p v i yêu c u c a l nh v c giám nh. d ch v ó. xu t x hàng hoá. tiêu chu n v sinh. C n c vào các tiêu chu n quy nh t i kho n 1 i u này. Th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh th ng m i Ch các th ng nhân có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và c c p gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh d ch v giám nh th ng m i m i c phép th c hi n d ch v giám nh và c p ch ng th giám nh.LU T TH NG M I nh THI ANH HUY i u 255. Tiêu chu n giám 1. N i dung giám Giám nh bao g m m t ho c m t s n i dung v s l ng. phòng d ch. 1. 2. d ch v . Có kh n ng th c hi n quy trình.

Giá tr pháp lý c a ch ng th giám nh i v i các bên trong h p ng 1. b) Tr ng h p th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh c p ch ng th giám nh ban u không th a nh n k t qu c a ch ng th giám nh l i thì các bên tho thu n l a ch n m t th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh khác giám nh l i l n th hai. Trong tr ng h p các bên có tho thu n v vi c s d ng ch ng th giám nh c a m t th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh c th thì ch ng th giám nh ó có giá tr pháp lý i v i t t c các bên n u không ch ng minh c k t qu giám nh không khách quan. i u 261. Th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh ch u trách nhi m v tính chính xác c a k t qu và k t lu n trong Ch ng th giám nh. nghi p v giám nh. 4. Ch ng th giám nh ch có giá tr i v i nh ng n i dung c giám nh. d ch v theo các n i dung giám nh c khách hàng yêu c u. 2. Giá tr pháp lý c a ch ng th giám nh i v i bên yêu c u giám nh Ch ng th giám nh có giá tr pháp lý i v i bên yêu c u giám nh n u bên yêu c u giám nh không ch ng minh c k t qu giám nh không khách quan. không trung th c ho c sai v k thu t. i u 262. Quy n và ngh a v c a th 1. 3. 3. Ch ng th giám nh là v n b n xác nh tình tr ng th c t c a hàng hóa. Th ng nhân kinh doanh d ch v giám ng nhân kinh doanh d ch v giám nh nh có các quy n sau ây: 73 . Bên kia trong h p ng có quy n yêu c u giám nh l i. Khi ch ng th giám nh l i có k t qu khác v i ch ng th giám nh sau: nh ban u thì x lý a) Tr ng h p th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh c p ch ng th giám nh ban u th a nh n k t qu c a ch ng th giám nh l i thì k t qu c a ch ng th giám nh l i có giá tr pháp lý v i t t c các bên. i u 263. Trong tr ng h p các bên không có tho thu n v vi c s d ng ch ng th giám nh c a m t th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh c th thì ch ng th giám nh ch có giá tr pháp lý i v i bên yêu c u giám nh theo quy nh t i i u 261 c a Lu t này. h tên c a giám nh viên và ph i c óng d u nghi p v c ng ký t i c quan có th m quy n.LU T TH NG M I THI ANH HUY i u 260. không trung th c ho c sai v k thu t. Ch ng th giám nh 1. nghi p v giám nh. Ch ng th giám nh ph i có ch ký c a ng i i di n có th m quy n c a th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh. ch ký. 2. K t qu giám nh l i l n th hai có giá tr pháp lý v i t t c các bên.

khách hàng có các ngh a v sau ây: ng nhân kinh doanh 1. Th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh có các ngh a v sau ây: n d ch v a) Ch p hành các tiêu chu n và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan giám nh. úng quy trình. 2. b i th này. nh. nh trung th c. k p th i các tài li u c n thi t cho th d ch v giám nh khi có yêu c u. chính xác. ng thi t h i theo quy nh t i i u 266 c a Lu t i u 265. nghi p v giám nh. b i th ng thi t h i theo quy nh t i i u 2 66 c a Lu t này. Yêu c u tr ti n ph t vi ph m. Ph t vi ph m. k p th i. ng thi t h i trong tr i u 266. k p th i các tài li u c n thi t th c a) Yêu c u khách hàng cung c p hi n d ch v giám nh. Tr thù lao d ch v giám sai nh và các chi phí h p lý khác. Cung c p y .LU T TH NG M I y THI ANH HUY . M c ph t do các bên th a thu n. trung th c ho c sai v k thu t. i u 264. Tr ng h p th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh c p ch ng th giám nh có k t qu sai do l i vô ý c a mình thì ph i tr ti n ph t cho khách hàng. b) Giám nh. 74 . Ngh a v c a khách hàng Tr tr ng h p có tho thu n khác. ph ng pháp giám c) C p ch ng th giám d) Tr ti n ph t vi ph m. khách hàng có các quy n sau ây: nh theo n i 1. Yêu c u th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh th c hi n vi c giám dung ã tho thu n. b i th ng h p k t qu giám nh 1. chính xác. 2. Yêu c u giám nh l i n u có lý do chính áng cho r ng th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh không th c hi n úng các yêu c u c a mình ho c th c hi n giám nh thi u khách quan. 3. b) Nh n thù lao d ch v giám nh và các chi phí h p lý khác. 2. c l p. khách quan. Quy n c a khách hàng Tr tr ng h p có tho thu n khác. nh ng không v t quá m i l n thù lao d ch v giám nh.

Cho thuê hàng hoá Cho thuê hàng hoá là ho t ng th ng m i. Th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh có i u ki n. M C 7 CHO THUÊ HÀNG HÓA i u 269. Giám nh theo yêu c u c a c quan nhà n c 1. theo ó m t bên chuy n quy n chi m h u và s d ng hàng hoá (g i là bên cho thuê) cho bên khác (g i là bên thuê) trong m t th i h n nh t nh nh n ti n cho thuê. B o m hàng hoá cho thuê phù h p v i m c ích s d ng c a bên thuê theo tho thu n c a các bên. Giao hàng hoá cho thuê theo úng h p 2. 4. i u 268. Tr ng h p vi c s a ch a và b o d ng hàng hóa cho thuê gây ph ng h i n vi c s d ng hàng hóa ó c a 75 . B o d ng và s a ch a hàng hóa cho thuê trong th i h n h p lý. i u 270. i u 267. Tr ng h p th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh c p ch ng th giám nh có k t qu sai do l i c ý c a mình thì ph i b i th ng thi t h i phát sinh cho khách hàng tr c ti p yêu c u giám nh. 3. 2. B o m cho bên thuê quy n chi m h u và s d ng hàng hoá cho thuê không b tranh ch p b i bên th ba liên quan trong th i gian thuê. 1. C quan nhà n c yêu c u giám nh có trách nhi m tr thù lao giám nh cho th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh theo th a thu n gi a hai bên trên c s giá th tr ng. U quy n giám nh nh sai và l i c a th ng nhân kinh Tr ng h p th ng nh ân kinh doanh d ch v giám nh n c ngoài c thuê th c hi n giám nh mà ch a c phép ho t ng t i Vi t Nam thì th ng nhân ó c y quy n cho th ng nhân kinh doanh d ch v giám nh ã c phép ho t ng t i Vi t Nam th c hi n d ch v giám nh nh ng v n ph i ch u trách nhi m v k t qu giám nh. tiêu chu n phù h p v i yêu c u giám nh có trách nhi m giám nh theo yêu c u c a c q uan nhà n c. Khách hàng có ngh a v ch ng minh k t qu giám doanh d ch v giám nh. 3. Quy n và ngh a v c a bên cho thuê Tr tr ng h p có tho thu n khác. bên cho thuê có các quy n và ngh a v sau ây: ng cho thuê v i bên thuê.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2.

thay không c bên cho thuê ch p thu n. bên cho thuê có trách nhi m s a ch a hàng hoá cho thuê trong th i h n h p lý b o m m c ích s d ng c a bên thuê. 5. 6.LU T TH NG M I THI ANH HUY ng ng v i bên thuê thì ph i có trách nhi m gi m giá thuê ho c kéo dài th i h n cho thuê t th i gian b o d ng. 4. s a ch a ó. thay i tình tr ng ban u c a hàng hóa cho thuê mà không có s ch p thu n c a bên cho thuê thì bên cho thuê có quy n yêu c u bên thuê khôi ph c l i tình tr ng ban u c a hàng hóa cho thuê ho c yêu c u b i th ng thi t h i. n u bên cho thuê không th c hi n ngh a v này trong m t th i h n h p lý thì bên thuê có th ti n hành b o d ng. s a ch a hàng hóa. cho thuê l i hàng hoá ã thuê. 2. s a ch a. Chi m h u và s d ng hàng hoá cho thuê theo h p ng cho thuê và theo quy nh c a pháp lu t. Bên thuê không c s a ch a. i u 271. Gi gìn và b o qu n hàng hoá cho thuê trong th i h n thuê và tr l i hàng hoá ó cho bên cho thuê khi h t th i h n. Tr ng h p bên thuê th c hi n vi c s a ch a. bên cho thuê ph i ch u t n th t thuê trong th i h n thuê n u bên thuê không có l i gây ra t n th t ó. i tình tr ng ban u c a hàng hóa cho thu ê u c a hàng hóa cho thuê n u i u 272. 2. Trong tr ng h p không có th a thu n c th v cách th c s d ng hàng hóa cho thuê thì hàng hóa cho thuê ph i c s d ng theo cách th c phù h p v i tính ch t c a hàng hóa ó. i u 273. 76 . 5. Trong tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. S a ch a. Tr ti n thuê hàng hoá theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. i tình tr ng ban 2. Yêu c u bên cho thuê th c hi n vi c b o d ng. 3. Quy n và ngh a v c a bên thuê Tr tr ng h p có tho thu n khác. Trách nhi m i v i t n th t trong th i h n thuê i v i hàng hoá cho 1. Tr tr ng h p có tho thu n khác. thay 1. Không c bán. Nh n ti n cho thuê theo tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. Nh n l i hàng hoá cho thuê k hi k t thúc th i h n cho thuê. bên thuê có các quy n và ngh a v sau ây: 1. s a ch a hàng hóa cho thuê và bên cho thuê ph i ch u các chi phí h p lý c a vi c b o d ng.

Bên cho thuê ph i dành cho bên thuê m t th i gian h p lý sau khi nh n ki m tra. Không b o bên thuê. m ch t l ng nh ch t l ng c a m u hàng mà bên cho thuê ã giao cho i u 276. Không phù h p v i m c ích c th mà bên thuê ã cho bên cho thuê bi t ho c bên cho thuê ph i bi t vào th i i m giao k t h p ng. Trong tr ng h p bên thuê t ch i nh n hàng hoá cho thuê d o không phù h p v i h p ng. i u 275. ng. 2. 3. Tr ng h p h p ng cho thuê có liên quan n vi c v n chuy n hàng hoá: nh a) N u h p ng không yêu c u giao hàng hoá cho thuê t i m t a i m c th thì r i ro s chuy n cho bên thuê khi hàng hoá cho thuê c giao cho ng i v n chuy n u tiên. Không phù h p v i m c ích s d ng thông th ng c a các h àng hoá cùng ch ng lo i. hàng hoá c coi là không phù h p v i h p khi hàng hoá ó thu c m t trong các tr ng h p sau ây: 1. Tr ng h p hàng hoá cho thuê c nh n b i ng i nh n hàng giao mà không ph i là ng i v n chuy n thì r i ro chuy n cho bên thuê khi ng i nh n hàng xác nh n quy n chi m h u hàng hoá cho thuê c a bên thuê. ng c hàng hoá a) Bên cho thuê không dành cho bên thuê i u ki n. Bên thuê có quy n t ch i nh n hàng hoá trong các tr ng h p sau ây: ki m tra hàng hoá. Chuy n r i ro Tr ng h p các bên có th a thu n v vi c chuy n r i ro cho bên thuê nh ng không xác th i i m chuy n r i ro thì th i i m chuy n r i ro c xác nh nh sau: 1. Hàng hoá cho thuê không phù h p v i h p ng ng Tr ng h p không có th a thu n c th . Trong các tr ng h p khác không c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này thì r i ro c chuy n cho bên thuê khi bên thuê nh n hàng hoá cho thuê. 3. th i g ian h p lý b) Khi ki m tra hàng hóa.LU T TH NG M I i v i hàng hóa cho thuê THI ANH HUY i u 274. 2. thay th hàng hoá cho thuê không phù h p v i h p 1. bên thuê phát hi n th y hàng hoá không phù h p v i h p i u 277. b) N u h p ng yêu c u ph i giao hàng hoá cho thuê t i m t a i m c th thì r i ro chuy n cho bên thuê ho c ng i c bên thuê y quy n nh n hàng t i a i m ó. 2. T ch i nh n hàng 1. Kh c ph c. n u th i h n th c hi n vi c giao hàng v n còn thì bên cho thuê có th thông báo ngay 77 .

Tr ng h p bên thuê phát hi n ra s không phù h p v i h p ng c a hàng hóa sau khi ã ch p nh n hàng hóa mà s không phù h p ó có th c xác nh thông qua vi c ki m tra m t cách h p lý tr c khi ch p nh n hàng hóa thì bên thuê không c d a vào s không phù h p ó tr l i hàng. b) Bên thuê không phát hi n bên cho thuê. trách nhi m c quy nh nh sau: 1. Khi bên cho thuê th c hi n vi c kh c ph c quy nh t i kho n 1 i u này mà gây b t l i ho c làm phát sinh chi phí b t h p lý cho bên thuê thì bên thuê có quy n yêu c u bên cho thuê kh c ph c b t l i ho c tr chi phí phát sinh ó. i u 280. Trách nhi m Tr tr thuê i v i khi m khuy t c a hàng hoá cho thuê i v i khi m khuy t c a hàng hoá cho ng h p có tho thu n khác. 2. Trong th i h n thuê. b) Xác nh n s phù h p c a hàng hoá cho thu ê v i tho thu n trong h p ng. i u 278. dù không phù h p v i tho thu n trong h p 2. k t th i i m bên thuê ch p nh n hàng hoá. nh ng không quá ba tháng. tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này. 2. Bên thuê có th rút l i ch p nh n i v i m t ph n ho c toàn b hàng ho á cho thuê n u s không phù h p c a hàng hoá cho thuê làm cho bên thuê không t c m c ích giao k t h p ng và thu c m t trong các tr ng h p sau ây: a) Bên cho thuê không kh c ph c m t cách h p lý theo quy nh t i i u 277 c a Lu t này. Vi c rút l i ch p nh n ph i c th c hi n trong kho ng th i gian h p lý. bên cho thuê ph i ch u trách nhi m v b t k khi m khuy t nào c a hàng hoá cho thuê ã có vào th i i m hàng hóa c giao cho bên thuê. c) Xác nh n vi c s nh n hàng hoá ó. Ch p nh n hàng hoá cho thuê 1. 78 . c s không phù h p c a hàng hoá xu t phát t b o mc a 2. ng. i u 279. Bên thuê c coi là ã ch p nh n hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có c h i h p lý ki m tra hàng hoá cho thuê và th c hi n m t trong các hành vi sau ây: a) Không t ch i hàng hoá cho thuê. Rút l i ch p nh n 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY cho bên thuê v vi c kh c ph c ho c thay th hàng hoá và th c hi n vi c kh c ph c ho c thay th hàng hoá ó trong kho ng th i gian còn l i. Bên cho thuê không ch u trách nhi m v b t k khi m khuy t nào c a hàng hoá ã có tr c th i i m giao k t h p ng mà bên thuê ã bi t ho c ph i bi t v nh ng khi m khuy t ó.

Thay i quy n s h u trong th i h n thuê i v i hàng hóa cho thuê không nh h ng n hi u l c c a M i thay i v quy n s h u h p ng cho thuê. 4. Nh ng quy n th ng m i Nh ng quy n th ng m i là ho t ng th ng m i. NH M C 8 NG QUY N TH NG M I i u 284.LU T TH NG M I THI ANH HUY 3. tên th ng m i. 2. bí quy t kinh doanh. Bên thuê ch c cho thuê l i hàng hoá khi có s ch p thu n c a bên cho thuê. 2. i u 281. i u 283. Bên cho thuê ph i ch u trách nhi m v b t k khi m khuy t nào phát sinh sau th i i m chuy n r i ro n u khi m khuy t ó xu t phát t vi c bên cho thuê vi ph m ngh a v ã cam k t c a mình. Trong tr ng h p bên thuê cho thuê l i hàng hóa ch o thuê mà không có s ch p thu n c a bên cho thuê thì bên cho thuê có quy n h y h p ng cho thuê. Bên cho thuê không ch u trách nhi m i v i nh ng khi m khuy t c a hàng hoá c phát hi n sau khi bên thuê ch p nh n hàng hoá cho thuê mà khi m khuy t ó có th c bên thuê phát hi n n u th c hi n vi c k i m tra m t cách h p lý tr c khi ch p nh n hàng hóa. theo ó bên nh ng quy n cho phép và yêu c u bên nh n quy n t mình ti n hành vi c mua bán hàng hoá. Ng i thuê l i ph i có trách nhi m tr l i ngay hàng hóa cho bên cho thuê. L i ích phát sinh trong th i h n thuê Tr tr ng h p có th a thu n khác. i u 282. bi u t ng kinh doanh. m i l i ích phát sinh t hàng hóa cho thuê trong th i h n thuê thu c v bên thuê. Bên nh ng quy n có quy n ki m soát và tr giúp cho bên nh n quy n trong vi c i u hành công vi c kinh doanh. Vi c mua bán hàng hoá. 79 . qu ng cáo c a bên nh ng quy n. cung ng d ch v theo các i u ki n sau ây: 1. Bên thuê ph i ch u trách nhi m v hàng hoá cho thuê l i tr tr ng h p có tho thu n khác v i bên cho thuê. kh u hi u kinh doanh. Cho thuê l i 1. cung ng d ch v c ti n hành theo cách th c t ch c kinh doanh do bên nh ng quy n quy nh và c g n v i nhãn hi u hàng hoá.

cung ng d ch v b ng chi phí c a th iv i it ng c ghi trong h p ng nh ng nhân ng quy n. Yêu c u th ng nhân nh ng quy n cung c p h th ng nh ng quy n th ng m i. 4. ng quy n và các kho n thanh toán khác theo h p 80 . ào t o ban u và cung c p tr giúp k thu t th ng xuyên cho th ng nhân nh n quy n i u hành ho t ng theo úng h th ng nh ng quy n th ng m i. ng m quy n s h u trí tu ng v i các th 5. 1. Thi t k và s p x p nh n quy n. Tr ti n nh th ng m i. 3. Ngh a v c a th Tr tr ng h p có th a thu n khác. Ki m tra nh k ho c t xu t ho t ng c a bên nh n quy n nh m b o m s th ng nh t c a h th ng nh ng quy n th ng m i và s n nh v ch t l ng hàng hoá. th ng nhân nh ng nhân nh ng quy n ng quy n có các ngh a v sau ây: ng m i cho bên nh n quy n. Nh n ti n nh 2. ng nhân nh 1. Yêu c u th ng nhân nh ng quy n i x bình khác trong h th ng nh ng quy n th ng m i. i u 286. ng quy n th ng m i và m ng l i nh n g quy n 3. ng nhân nh n quy n trong h th ng nh ng nhân nh n quy n ng quy n th i u 288. d ch v . Cung c p tài li u h ng d n v h th ng nh ng quy n th 2. th ng nhân nh n quy n ng nhân nh n quy n ng nhân nh n quy n có các ngh a v sau ây: ng nh ng quy n 1. H p H p ng nh ng quy n th ng m i ph i có giá tr pháp lý t ng ng. Quy n c a th Tr tr ng h p có th a thu n khác.LU T TH NG M I ng nh ng quy n th ng m i THI ANH HUY i u 285. th ng nhân nh n quy n có các quy n sau ây: y tr giúp k thu t có liên quan ng v i các th n 1. T ch c qu ng cáo cho h th ng nh th ng m i. Quy n c a th Tr tr c l p thành v n b n ho c b ng hình th c khác ng quy n ng quy n có các quy n sau ây: ng nhân nh ng h p có th a thu n khác. 2. i u 287. B o a i m bán hàng. i u 289. i x bình m i. Ngh a v c a th Tr tr ng h p có th a thu n khác. th ng quy n.

6. 81 . 3. Tr c khi nh Th ng m i. giám sát và h ng d n c a bên nh ng quy n. Bên nh n l i quy n có các quy n và ngh a v c a bên nh n quy n quy nh t i i u 288 và i u 289 c a Lu t này. 4. k c sau khi h p nh ng quy n th ng m i k t thúc ho c ch m d t. Ch p nh n s ki m soát. Ng ng s d ng nhãn hi u hàng hoá. i u hành ho t 7. 2. th t c ng ký nh ng quy n th ng m i. i u 291. c nh ng phù h p v i h th ng nh ng quy n l i trong tr ng quy n th ng m i. bi u t ng kinh doanh và các quy n s h u trí tu khác (n u có) ho c h th ng c a bê n nh ng quy n khi k t thúc ho c ch m d t h p ng nh ng quy n th ng m i. Không quy n. 1. Bên nh n quy n có quy n nh ng quy n l i cho bên th ba (g i là bên nh n l i quy n) n u c s ch p thu n c a bên nh ng quy n. bên d ki n nh 2. tên th ng m i. ng 5. kh u hi u kinh doanh. Nh ng quy n l i cho bên th ba 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY ti p nh n các quy n và bí quy t 2. cung ng d ch v c a th ng nhân nh ng quy n. tuân th các yêu c u v thi t k . Chính ph quy nh chi ti t i u ki n kinh doanh theo ph m i và trình t . s p x p a i m bán hàng. ng ký nh ng quy n th ng m i ng quy n ph i ng th c nh ng ký v i B ng quy n th ng ng quy n th ng m i. u t c s v t ch t. ngu n tài chính và nhân l c kinh doanh mà bên nh ng quy n chuy n giao. Gi bí m t v bí quy t kinh do anh ã c nh ng quy n. ng ng h p không có s ch p thu n c a bên nh i u 290.

bên b vi ph m không c áp d ng ch tài t m ng ng th c hi n h p ng. Bu c th c hi n úng h p 2. c có 82 . ình ch th c hi n h p 6. Áp d ng ch tài trong th ng m i i v i vi ph m không c b n Tr tr ng h p có tho thu n khác. Các bi n pháp khác do các bên tho thu n không trái v i nguyên t c c b n c a pháp lu t Vi t Nam. Hu b h p ng. ng. ng. Bu c b i th ng thi t h i. c) Hành vi vi ph m c a m t bên hoàn toàn do l i c a bên kia.LU T TH NG M I THI ANH HUY CH CH N G VII TÀI TR ON G TH N G M I V À G I I QU Y T TR AN H C H P TR ON G TH NG M I CH M C 1 TÀI TRONG TH ng m i NG M I i u 292. T m ng ng th c hi n h p 5. 7. d) Hành vi vi ph m c a m t bên do th c hi n quy t nh c a c quan qu n lý nhà n th m quy n mà các bên không th bi t c vào th i i m giao k t h p ng. Ph t vi ph m. Bên vi ph m h p ng có ngh a v ch ng minh các tr ng h p mi n trách nhi m. i u 293. i u c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là thành viên và t p quán th ng m i qu c t . i u 294. 3. Các lo i ch tài trong th 1. Bên vi ph m h p a) X y ra tr ng ng h p mi n trách nhi m i v i hành vi vi ph m ng h p sau ây: c mi n trách nhi m trong các tr ng h p mi n trách nhi m mà các bên ã tho thu n. Các tr 1. ình ch th c hi n h p ng ho c hu b h p ng i v i vi ph m không c b n. 2. b) X y ra s ki n b t kh kháng. ng. 4.

d ch v mà th i h n giao hàng. các bên có th tho thu n kéo dài th i h n th c h i n ngh a v h p ng. cung ng d ch v thu n không quá m i hai tháng. Khi tr ng h p mi n trách nhi m ch m d t. n u bên vi ph m không thông báo ho c thông báo không k p th i cho bên kia thì ph i b i th ng thi t h i. Tr ng h p bên vi ph m giao thi u hàng ho c cung ng d ch v không úng h p ng thì ph i giao hàng ho c cung ng d ch v theo úng tho thu n trong h p ng. nh ng khô ng c kéo dài quá các th i h n sau ây: a) N m tháng i v i hàng hoá. 4. n u các bên không có tho thu n ho c không th a thu n c thì th i h n th c hi n ngh a v h p ng c tính thêm m t th i gian b ng th i gian x y ra tr ng h p b t kh kháng c ng v i th i gian h p lý kh c ph c h u qu . 3. Tr ng h p t ch i th c hi n h p ng thì trong th i h n không quá m i ngày. Kéo dài th i h n. d ch v mà th i h n giao hàng. k t khi giao k t h p ng. cung ng d ch v kém ch t l ng thì ph i lo i tr khuy t t t c a hàng hoá. b) Tám tháng i v i hàng hoá. Tr ng h p bên vi ph m giao hàng hoá. Bu c th c hi n úng h p ng là vi c bên b vi ph m yêu c u bên vi ph m th c hi n úng h p ng ho c dùng các bi n pháp khác h p ng c th c hi n và bên vi ph m ph i ch u chi phí phát sinh. cung ng d ch v có th i h n c nh v giao hàng ho c hoàn thành d ch v . cun g ng d ch v theo 83 .LU T TH NG M I ng h p mi n trách nhi m THI ANH HUY i u 295. ng h p 2. bên vi ph m h p ng ph i thông báo ngay cho bên kia bi t. cu ng ng d ch v thu n trên m i hai tháng. i u 297. c tho c tho ng h p mi n trách nhi m ng h p b t kh ng trong tr 2. Bên vi ph m h p ng ph i thông báo ngay b ng v n b n cho bên kia v tr c mi n trách nhi m và nh ng h u qu có th x y ra. các bên có quy n t ch i th c hi n h p ng và không bên nào có quy n yêu c u bên kia b i th ng thi t h i. Bên vi ph m có ngh a v ch ng minh v i bên b vi ph m v tr c a mình. Vi c kéo dài th i h n th c hi n ngh a v h p ng quy nh t i kho n 1 i u này không áp d ng i v i h p ng mua bán hàng hóa. Trong tr ng h p b t kh kháng. i u 296. 3. k t ngày k t thúc th i h n quy nh t i kho n 1 i u này bên t ch i ph i thông báo cho bên kia bi t tr c khi bên kia b t u th c hi n các ngh a v h p ng. t ch i th c hi n h p kháng 1. Tr ng h p kéo dài quá các th i h n quy nh t i kho n 1 i u này. k t khi giao k t h p ng. Thông báo và xác nh n tr 1. 2. thi u sót c a d ch v ho c giao hàng khác thay th . Bu c th c hi n úng h p ng 1.

trong th i gian áp d ng ch tài b u c th c hi n úng h p ng. Tr ng h p bên vi ph m không th c hi n ch tài bu c th c hi n úng h p ng trong th i h n mà bên b vi ph m n nh.LU T TH NG M I THI ANH HUY úng h p ng. Trong tr ng h p bên vi ph m không th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u này thì bên b vi ph m có quy n mua hàng. B i th ng thi t h i là vi c bên vi ph m b i th h p ng gây ra cho bên b vi ph m. 4. nh n cung ng d ch v c a ng i khác thay th theo úng lo i hàng hoá. i u 298. 2. 5. n u bên vi ph m ã th c hi n y ngh a v theo quy nh t i kho n 2 i u này. M c ph t vi ph m M c ph t i v i vi ph m ngh a v h p ng ho c t ng m c ph t i v i nhi u vi ph m do các bên tho thu n trong h p ng. nh n hàng ho c th c hi n các ngh a v khác c a bên mua c quy nh trong h p ng và trong Lu t này. bên b vi ph m c áp d ng các ch tài khác b o v quy n l i chính áng c a mình. Tr ng h p bên vi ph m là bên mua thì bên bán có quy n yêu c u bên mua tr ti n. lo i d ch v khác thay th n u không c s ch p thu n c a bên b vi ph m. d ch v ghi trong h p ng và bên vi ph m ph i tr kho n ti n chênh l ch và các chi phí liên quan n u có. bên b vi ph m có th gia h n m t th i gian h p bên vi ph m th c hi n ngh a v h p ng. i u 299. i u 300. có quy n t s a ch a khuy t t t c a hà ng hoá. B i th ng thi t h i ng nh ng t n th t do hành vi vi ph m ng h p bu c th c hi n úng h p ng. i u 301. tr tr ng h p quy nh t i i u 266 c a Lu t này. nh n d ch v và thanh toán ti n hàng. Ph t vi ph m Ph t vi ph m là vi c bên b vi ph m yêu c u bên vi ph m tr m t kho n ti n ph t do vi ph m h p ng n u trong h p ng có tho thu n. thù lao d ch v . thi u sót c a d ch v và bên vi ph m ph i tr các chi phí th c t h p lý. Quan h gi a ch tài bu c th c hi n úng h p ng và các lo i ch tài 1. tr các tr ng h p mi n trách nhi m quy nh t i i u 294 c a Lu t này. i u 302. bên b vi ph m có quy n yêu c u b i th ng thi t h i và ph t vi ph m nh ng không c áp d ng các ch tài khác. nh ng không quá 8% giá tr ph n ngh a v h p ng b vi ph m. Gia h n th c hi n ngh a v Tr lý khác 1. 3. 84 . Bên b vi ph m ph i nh n hàng. Tr tr ng h p có tho thu n khác. Bên vi ph m không c dùng ti n ho c hàng khác ch ng lo i.

trách nhi m b i th ng thi t h i phát sinh khi có các y u t sau ây: 1. i u 305. Ngh a v ch ng minh t n th t Bên yêu c u b i th ng thi t h i ph i ch ng minh t n th t. Có hành vi vi ph m h p 2. i u 303. i u 304. 3. m c t n th t do hành vi vi ph m gây ra và kho n l i tr c ti p mà bên b vi ph m áng l c h ng n u không có hành vi vi ph m.LU T TH NG M I THI ANH HUY 2. Quan h gi a ch tài ph t vi ph m và ch tài b i th ng thi t h i 1. Giá tr b i th ng thi t h i bao g m giá tr t n th t th c t . ng. Hành vi vi ph m h p ng là nguyên nhân tr c ti p gây ra thi t h i. tr tr ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Có thi t h i th c t . i u 306. Quy n yêu c u ti n lãi do ch m thanh toán Tr ng h p bên vi ph m h p ng ch m thanh toán ti n hàng hay ch m thanh toán thù lao d ch v và các chi phí h p lý khác thì bên b vi ph m h p ng có quy n yêu c u tr ti n lãi trên s ti n ch m tr ó theo lãi su t n quá h n trung bình trên th tr ng t i th i i m thanh toán t ng ng v i th i gian ch m tr . tr c ti p mà bên b vi ph m ph i ch u do bên vi ph m gây ra và kho n l i tr c ti p mà bên b vi ph m áng l c h ng n u không có hành vi vi ph m. Ngh a v h n ch t n th t Bên yêu c u b i th ng thi t h i ph i áp d ng các bi n pháp h p lý h n ch t n th t k c t n th t i v i kho n l i tr c ti p áng l c h ng do hành vi vi ph m h p ng gây ra. 2. i u 307. Tr ng h p các bên không có th a thu n ph t vi ph m thì bên b vi ph m ch có quy n yêu c u b i th ng thi t h i. tr tr ng h p Lu t này có quy nh khác. n u bên yêu c u b i th ng thi t h i không áp d ng cá c bi n pháp ó. bên vi ph m h p ng có quy n yêu c u gi m b t giá tr b i th ng thi t h i b ng m c t n th t áng l có th h n ch c. Tr ng h p các bên có th a thu n ph t vi ph m thì bên b vi ph m có quy n áp d ng c ch tài ph t vi ph m và bu c b i th ng thi t h i. 85 . C n c phát sinh trách nhi m b i th ng thi t h i Tr các tr ng h p mi n trách nhi m quy nh t i i u 294 c a Lu t này. tr tr ng h p Lu t này có quy nh khác.

LU T TH NG M I ng THI ANH HUY i u 308. Khi h p ng b ình ch th c hi n thì h p ng ch m d t t th i i m m t bên nh n c thông báo ình ch . ng thi t h i theo quy nh c a Lu t này. ng. T m ng ng th c hi n h p Tr các tr ng h p mi n trách nhi m quy nh t i i u 294 c a Lu t này. Bên b vi ph m có quy n yêu c u b i th i u 310. ng ình ch h p ng. Bên b vi ph m có quy n yêu c u b i th i u 312. X y ra hành vi vi ph m mà các bên ã tho thu n là i u ki n h p ng. ình ch th c hi n h p ng thi t h i theo quy nh c a Lu t này. t m ng ng th c hi n h p ng là vi c m t bên t m th i không th c hi n ngh a v trong h p ng thu c m t trong các tr ng h p sau ây: 1. Hu b h p 1. i u 311. Các bên không ph i ti p t c th c hi n ngh a v h p ng. ch tài h y b h p ng c áp d ng trong các tr ng h p sau ây: a) X y ra hành vi vi ph m mà các bên ã tho thu n là i u ki n 86 h yb h p ng. H u qu pháp lý c a vi c ình ch th c hi n h p 1. M t bên vi ph m c b n ngh a v h p ng. X y ra hành vi vi ph m mà các bên ã tho thu n là i u ki n 2. Bên ã th c hi n ngh a v có quy n yêu c u bên kia thanh toán ho c th c hi n ngh a v i ng. ình ch th c hi n h p ng là vi c m t bên ch m d t th c hi n ngh a v h p ng thu c m t trong các tr ng h p sau ây: 1. . H u qu pháp lý c a vi c t m ng ng th c hi n h p 1. Khi h p ng b t m ng ng th c hi n thì h p ng v n còn hi u l c. 2. Tr các tr ng h p mi n trách nhi m quy nh t i i u 294 c a Lu t này. 2. H y b m t ph n h p ng là vi c bãi b th c hi n m t ph n ngh a v h p ph n còn l i trong h p ng v n còn hi u l c. H y b toàn b h p ng là vi c bãi b hoàn toàn vi c th c hi n t t c các ngh a v h p ng i v i toàn b h p ng. các 4. M t bên vi ph m c b n ngh a v h p ng. 3. 2. ng bao g m h y b toàn b h p 2. ng t m ng ng th c hi n i u 309. ng Tr các tr ng h p mi n trách nhi m quy nh t i i u 294 c a Lu t này. Hu b h p ng ng và h y b m t ph n h p ng.

cung ng d ch v t ng ph n. cung ng d ch v ó thì bên ki a có quy n tuyên b hu b h p ng i v i l n giao hàng. Tr ng h p m t bên ã tuyên b hu b h p ng i v i m t l n giao hàng. cung ng d ch v sau ó. 87 . n u các bên u có ngh a v hoàn tr thì ngh a v c a h ph i c th c hi n ng th i. Thông báo t m ng ng th c hi n h p ho c hu b h p ng Bên t m ng ng th c hi n h p ng. Tr tr ng h p quy nh t i i u 313 c a Lu t này. cung ng d ch v và vi c này c u thành m t vi ph m c b n i v i l n giao hàng. các bên không ph i ti p t c th c hi n các ngh a v ã tho thu n trong h p ng. 3. ình ch ho c hu b h p ng. Quy n yêu c u b i th ng thi t h i khi ã áp d ng các ch tài khác i v i t n th t do vi ph m h p M t bên không b m t quy n yêu c u b i th ng thi t h i ng c a bên kia khi ã áp d ng các ch tài khác. cung ng d ch v là c s bên kia k t lu n r ng vi ph m c b n s x y ra i v i nh ng l n giao hàng. cung ng d ch v sau ó thì bên b vi ph m có quy n tuyên b hu b h p ng i v i nh ng l n giao hàng. Hu b h p ph n ng trong tr ng h p giao hàng. cung ng d ch v t n g 1. ình ch th c hi n h p ng ho c hu b h p ng ph i thông báo ngay cho bên kia bi t v vi c t m ng ng. cung ng d ch v . Bên b vi ph m có quy n yêu c u b i th ng thi t h i theo quy nh c a Lu t này. i u 314. n u m t bên không th c hi n ngh a v c a mình trong vi c giao hàng. sau khi hu b h p ng. cung ng d ch v thì bên ó v n có quy n tuyên b hu b h p ng i v i nh ng l n giao hàng. cung ng d ch v ã th c hi n ho c s th c hi n sau ó n u m i quan h qua l i gi a các l n giao hàng d n n vi c hàng hoá ã giao. H u qu pháp lý c a vi c hu b h p ng 1. 2. ình ch th c hi n h p ng i u 315. d c h v ã cung ng không th c s d ng theo úng m c ích mà các bên ã d ki n vào th i i m giao k t h p ng. ng. 2. ình ch th c hi n h p ng ho c hu b h p ng ph i b i th ng thi t h i. 3. Tr ng h p có tho thu n v giao hàng.LU T TH NG M I ng. THI ANH HUY b) M t bên vi ph m c b n ngh a v h p i u 313. Các bên có quy n òi l i l i ích do vi c ã th c hi n ph n ngh a v c a mình theo h p ng. Trong tr ng h p không thông báo ngay mà gây thi t h i cho bên kia thì bên t m ng ng th c hi n h p ng. h p ng không có hi u l c t th i i m giao k t. tr ng h p không th hoàn tr b ng chính l i ích ã nh n thì bên có ngh a v ph i hoàn tr b ng ti n. tr th a thu n v các quy n và ngh a v sau khi hu b h p ng và v gi i quy t tranh ch p. v i i u ki n là bên ó ph i th c hi n quy n này trong th i gian h p lý. Tr ng h p m t bên không th c hi n ngh a v i v i m t l n giao hàng. i u 316.

Hình th c gi i quy t tranh ch p 1.LU T TH NG M I THI ANH HUY M C 2 GI I QUY T TR ANH CH P TRONG TH NG M I i u 317. Toà án do pháp lu t quy nh. t ch c ho c cá nhân ch n làm trung gian hoà gi i. Chín tháng. i u 318. k t ngày giao hàng i v i khi u n i v s l ng hàng hoá. tr tr ng h p quy nh t i i m e kho n 1 i u 237 c a Lu t này. Toà án các th t c t t ng c a Tr ng tài. k t ngày h t th i h n b o hành. Th i hi u kh i ki n Th i hi u kh i ki n áp d ng i v i các tranh ch p th ng m i là hai n m. 3. k t ngày bên vi ph m ph i hoàn thành ngh a v theo h p ng ho c trong tr ng h p có b o hành thì k t ngày h t th i h n b o hành i v i khi u n i v các vi ph m khác. Th ng l ng gi a các bên. i u 319. k t ngày giao hàng i v i khi u n i v ch t l ng hàng hoá. Hoà gi i gi a các bên do m t c quan. Th t c gi i quy t tranh ch p trong th ng m i t i Tr ng tài. Sáu tháng. trong tr ng h p hàng hoá có b o hành thì th i h n khi u n i là ba tháng. 2. Ba tháng. 3. c các bên th a thu n 2. n u các bên không có tho thu n thì th i h n khi u n i c quy nh nh sau: 1. Gi i quy t t i Tr ng tài ho c Toà án. 88 . th i h n khi u n i do các bên th a thu n. Th i h n khi u n i c ti n hành theo Tr tr ng h p quy nh t i i m kho n 1 i u 237 c a Lu t này. k t th i i m quy n và l i ích h p pháp b xâm ph m.

Chi nhánh c a th ng nhân Vi t Nam và c a th ng nhân n c ngoài. i u 321. l a d i khách hàng khi mua bán hàng hóa. Hành vi vi ph m pháp lu t v th 1. nh p kh u. Hình th c x lý vi ph m pháp lu t v th ng m i 1. e) Buôn l u. s và báo cáo k toán. d ch v xu t kh u. kinh doanh hàng nh p l u. cung ng d ch v . buôn bán hàng gi ho c nguyên li u. Tu theo tính ch t. nh p kh u.LU T TH NG M I THI ANH HUY X CH N G VIII LÝ V I PH M PH ÁP LU T V TH NG M I i u 320. chuy n kh u. c và hàng hóa xu t kh u. d ch v kinh doanh trong n c và hàng hóa. d ch v . d ch v xu t kh u. nh p kh u. g) Vi ph m các quy nh liên quan n ch t l và hàng hóa. kinh doanh trái phép. gi y phép kinh doanh c a th ng nhân. 89 . m c vi ph m và h u qu x y ra. tái xu t. v t li u ph c v cho s n xu t hàng gi . ng hàng hóa. t m xu t. Các hành vi vi ph m pháp lu t v th ng m i ng m i bao g m: a) Vi ph m quy nh v ng ký kinh doanh. b) Vi ph m quy nh v hàng hóa. d) Vi ph m quy nh v giá hàng hóa. ng m i c quy nh 2. ch ng t . i) Vi ph m các quy nh liên quan n b o v quy n l i c a ng i tiêu dùng. thành l p và ho t ng c a V n phòng i di n. l) Vi ph m quy nh v xu t x hàng hóa. d ch v kinh doanh trong ng m i theo quy nh c a pháp lu t. c) Vi ph m ch thu . ) Vi ph m quy nh v ghi nhãn hàng hóa l u thông trong n nh p kh u. k) Vi ph m quy nh v quy n s h u trí tu n c và xu t kh u. tái nh p. hóa n. t m nh p. d ch v kinh doanh trong n c h) Gian l n. quá c nh. t ch c. Chính ph quy nh c th các hành vi vi ph m pháp lu t v th t i kho n 1 i u này. m) Các vi ph m khác trong ho t ng th i v i hàng hóa. cá nhân b x lý theo m t trong các hình th c sau ây: a) X ph t theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.

Nguy n V n An Service of Trade . Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 n m 2006. 19 July 2005 09:11 AM 90 .Ho Chi Minh City Tuesday. i u 322.LU T TH NG M I THI ANH HUY i vi ph m b truy b) Tr ng h p hành vi vi ph m có y u t c u t hành t i ph m thì ng c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Quy nh chi ti t và h Chính ph quy nh chi ti t và h ng d n thi hành ng d n thi hành Lu t này. quy n và l i ích h p pháp c a t ch c. k h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 n m 2005. Chính ph quy nh c th v x ph t vi ph m hành chính trong ho t CH N G IX I U K H O N TH I H ÀN H i u 323. Tr ng h p hành vi vi ph m gây thi t h i n l i ích c a Nhà n c. i u 324. X ph t vi ph m hành chính trong ho t ng th ng m i ng th ng m i. Lu t này thay th Lu t th ng m i ngày 10 tháng 5 n m 1997. cá nhân thì ph i b i th ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Lu t này ã c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam khoá XI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful