P. 1
Kedah_BM2010

Kedah_BM2010

|Views: 6|Likes:
Published by zetapuru

More info:

Published by: zetapuru on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2010

pdf

text

original

E lOlll

] ~03J1 .h .... MebiYIlll Kel1ul O&os 20'~O

2 ~j m

PIERSID'AHGAN, KEBANGSMJN PENG ETIJA-PENGEllUA,

'iIi1!'ElIII'ii"'iI.'l • i I 'EN EN' r.!!! '-'1blI1 ~~' nu.~ I j.! '.J~""

NIEOERII KJEDAJH DARUIl.. AMAH

PE'IERIIKSMIN PlE ReUIBAAN SPM 26'110

IflLua jan lima be las, llinintt

JANSA" BUlKA KER11'AS SQAlAiNllNI SEHING6A DUiERlliAHU

1 , K:eRa! malan !r]'ill'~ mengandufI9i do - ,h B ialt iellu IBI,hast n A dsn a.hagJ.lln B.

2. Jawab soalarm Baha,G iami A deA ' -til SOIle," dt1~ Bahilgla n B.

3. JB'fIImP8I' boIeh diiuUs ./am ,tulioon Rumi' a/au JaWI:

'[Lib.t', • bdah SULIT

Gam'bar IdS btnNan menU!#ukkDn se~'an daripadD.' abwiti kJ:tid'mllf ~akaf Humrkan pe~J anda lenlulV ,r.a;tlll-f,.edah au:lib.lUg dh'ii, d'u. ,lIktiVitil 1Lb1dmtl: nrUYIiI':l.bt. .PtllljWf~Yfl h,ll1'itJ:iD~ ~ anlilr.li '200 ,biDggI lSO plIls,lI pr,1i I, tun.

~"

Mengukulihkan sema Ir1ga~ kerjllSBma - aktiM[ti gotan1g~MY-On1g

Ilun

Membinil :sikap

sukarela - Modul ,Kh idmat KnITl 1II111filiii Prog'ram Kihldrll'TiNat Negam.

Menuupuk peoosa8m cinrta ,aksn slam sekitar ~ a.ktMti kQklJll'ikJ~ilumt

SVLlt

_11ll:lJ I,

un I 8il~

Uti.

_ 111 ,_. O~~ dalam "Prasaran ':mu in

pertaruUn y,

d Indusbi Pet

""

.

J y,

_ _ panbm di. a

.

1\11

SlTLIT UOll! I--blu MIl." K'e"lI~ ,2 OttOt, :lOUt

1 % j[lll1

PBR"SIIDAHGM KJEBANMAAN PEH&E'fUA"'[PENGE,'Il'!UJIA SIEKOLAH 1M EN EINiGAtil

N'&G'ERl KlEDIAH IDARUIL AMAN

K'nl'_.* :2

,JANGAN BJJJKA ~ER,1'A8 SQAUNIIINI SEIioIJN'GGA DUlERI'fAHILJ

3. .!Iawapan Hli 1'(itlIIiA 2{lb), :2i'c:~, 2(d) dan ,.Ulln 4, beTd:!;l'5~ l1can teks, kOmpOMn Ke:suHiste!'3a~ M layu 'fiOgkatan ,4 ,du 5.

4. ,Jawapan boteh diWlls ,l!1aJam mlisan Rl:fFi1l1 stay J'8'iM.

S"I· n 1 ; IRumWl,.anl [30 maJ1(sb]

.J , - ..... _ III n- ~!liJ'. h

. a per, n ClJ baWBIU ~Bfl IDIif:i jIoj".6RltXd#-.IlJ1 Dual Slitu rumllSln 18114 g ,~~

mlimlLlpul!: ,_,ifFildllllin ,dllliiim Hillin!lillin __ fljlll' dan fa •• hoy. kepl.d' fletJlfIi PBnjBrrg rumusBll 1:I!l;'lij'ihtrakiBJlil ~dllk m. ~bl"'11,20-~8h,~;(!lasn,

Sek:o~ah da~am aJp.et-;ap3i ]ua k~adaal'll haN" :sentras8 menjadi' pe I'IIggal~d;: ~e padia peraJa~' ag mem,p rnY3,j 'SQ9gaplJlJ yang pO$itif temad~p. l!1I8gar:a, sencHriJ. IP'epat hi ~ ·.lJjarll !r1'l_ ,dl neg~ri OribRg. huj~r1I balu 'c] neg.,,~ Mr!d~ni, II bin ba~k eli n~eif~ sendfn·, sehalliil.J:Sll1l'il di bilf!ca~k.al'll d'e . artl m ridl!f am eli s .olilh,

Se'bagai 8g;en perpad'I.lIIII. sekolah pad'a d'asamya b!!uila;ngg ungjawa'bl mellerapkaJ1 fIIilai mumj ~pad3 para peJlajalf. Si t yang wullJld dalam fIIlai mumi ini dinarapl<;a~ d'apa~ me~ ubah pem.ep:si pe laJar lemadlap ke;pe-fltingan Ikewuj udan rrla5ya"akat maJO"Iuk d I n g,IiU';j1 i ~. Sat~ I~rkara tagj 'I til91 seharu!si"lf~a dlpwj:lu'k da lam ka angan ~~aj8Jr di n~ra fnl lalah Ipeng8i1:ahuan dan ~dl!;:ap ~sitlf' pe~a:jar te'rh:adap' nega~a Ma1a.ysla )!"angl t8'l'\"ci~taI I~]; Pelajar hendakJah dil'ieJi i(.etatiamaln Ib Il'urwa mere. &i s.eharusnya me:m,punyal oon~ltl rakym M'.a~ysia )"angl s.e'b6rn~r"

SElm~ntali'a itw, sekolahl juga msrupakan 3gel1l sosjlllisa!i yang s~ngam. bef1ke.~an.

DalalTl hal inJ. se,,"o18h m I"1da'klah m.emas1lkan bat\asli Melaytl diglJlnalc.an sebagai bahasa pengarrtar dalam a tiwi ~l'!IgaJar,an clSim pembElJajaran. Pada rnasa yangl sama, pe rflibe~ajlEl ran di '"~e~ah sehar1Jsnya n1-enekanltan kaed~h J,ang membolahkan peliiJEU memahami ro d. n prili1sip Rukll!'ll Nega'li_ Per'k.ara Lni a8ff1'i1akin tida'k dihiraukan ole.h k ban~,a alll pi'hak Begitu jug - haloy.a dang'an ~~09.eS ~masyar,ak.a1al1i pe'aj,ar, IFIeI~J~r

r1u dllalil"ll; diasuh, drkawal dan drehflnda}i;~ mengikilJli da mengama oi lai-fI! ilai mu mi )'Bing mSIIjll!fUS ke arah oo~dua1l1 daram kal:8Jng;a,rn masyaral!l:at ~il'tatituei ~ni juga trn~m PIJI' men:empk_an n~ai"'il'1li&a1 mumi iIu K>8tika gul'1lI danl pelajar melaksanakan . ~itif..akUvitil Meara ko e1(tj1!_ Peilik~ra iff bOJ hi dflks3f1l81kall'!l kdlca sekolah lmeng ada'kan akitivitj-akitivitu S ",l1i perhimpu an hanan. n;"anyian lagu Neg~raku. pembacaan Ikflar IRu'klUr! NegSJm dan ueacara menaikkslii 00::-- - fa. ~B.ran:iilllil IgufU dil u-ko1a1Jil amarlan besar dalam me reali aslk,81i'i1 fnas~a~ mumr Iln~, M&rfJka pertu Il'Mm&~!lk:an IlHiap atrn'rtLtl litUtil"iglulyati dalill me:ngamalkarrll perpadlJ.! n, !em iilg ~enegaraan, kbem ma.a!fll, dan paJtrto.ti~m., Sikap guru - i'tu sendiri peJ'ilu fli!en~njlUkluin biilh8W'8 pe~dloJ:an !!ilMlga1' pe fi1Iting kerana· 1inodakan

IliIru 00 _ m mpenganJl'iti pa ra 1p8laj r rd'j " . olah_

Sis1em pendidtka n semlt..m'attt! tidak ,akan m mpu me'WUjl.ldkan p.e ~aduaii"ll 'Ylng Nnj'3d a~8 gag san Saw Malay 'fa, Ill· ba I 'sepa1utnyiS m n~eng 'daJi1 memNfiI~1Ul 1lJJ'U metQIlCaJllg amta melak makSl'II1 '1JIi-'- p-a ju program yang bc~ h memem1lhl tia- t dan ~ mW1ii1i iru. Di wmah, iblUl -. pa, HhS'n!llsny.al fIiIenyamtiung &egal'altlU,lasr guru uft'fuk metnilllPUk perpaduan ~Payil tida~ wujllKl pertembYngln n~ai. dj salll1plmig menj' II

U!ii lei _. ketika blrinterm~ de~l~ rn 1;lf8-= 'kat 'eke.liling 'yarnQJiai'nan lkaum. Jjkli

kfId~iJI pihak memiiLlnt8i1lTh M(i8f1 I~deldif' penlruln .iI!!i '18CBHI M:d.~ dean bersUntlw'

....uuh. sudah puti g..-n bit Ifni 'kiln menj~ 1ket1-. _. 1111,

II3IJ

So.. n I( ) '.likilln IiJ'mum

6emauJtan pBliksn SM Iiln 11. /8 ~8 soolen-SGafan b - nJrtA d ng 17 m . . an ¥

eFK1~ sendirl..

Soar.A ,2' : Peu1a MIlUI A [35m ft I1J

(~O !Qjaimall\a);:ah.OO I~ d3pa~ mel!nb;ant~ pma . iOIan m. ,- '.~ . n .... i~Fi'd ufiltuk. mI>8:'MJjllidkMI IH'Jpad"uran d!atam k,a!angan pe'ajar1'

~Ji) Pada, pe ooa;p.M al'flda. Lapa_ka'h lrutlangan.flal an

dalJ~m menja~akaJlI a;ri!MD perpaduan negara?

Sal. fi .J(b) P«ti k. n IC1trpltll

BeC's pelik6~ C6JP81l W b.Q'W'SJ!'I d8~.a'" ~8f/lj. ken:pu~a'n jawab Soat8~.soaJ8fi r,BIlI &e~Y8 d&ngl'n menggun8lmn Bpt 8nd~ sf/mitn.

"Ml1TIIJJ'1ln nak.B Yelp !bY DarU:l!llg :sambi1 mefllgtiidangkan kQP~ 0 d ubi k_1J1IJ Atbius,

J@, menguea,pkar'!! le1!ilma k8~lh lalu m~~ Uk ,air kopu ih .. _ P,ri ndjJl~l 'Ill Imatanya. menangkap g,sedem81'1SS11l, lisil PQOO0k !to, 'li ". ~8baratil_g p!ltabot mooenl cllil dim ruliilill a h iw. Hanya beberapa, builh barntai buru~ dan :sebu h afm a ~ iJS8n§ J fig memenuhi pondQk oosar duo IBagl din Jo. ~u IMN irekll.lrang.rtfrl tetlpi J(!I Mdali loaha,wal-llYan pYoya f'iilJanah t~aJk. be nuja~t, begitul• Ap lbesamy- pads ub'ua'h ~eMj empuk at upun ·fl3S 8ri1gfn jika atam yang m:ensh[r~L\:Ii diangg' p . All Pi!.U'iJa-

~P,:ak oI~ ke Mana'?'"

'~Ke Inulu unt,l!"d{ memnSfif:cfrnJ). KAllau d ~8kii, d - paUah i'kan. Sambn itu p Cl'\t

jlJg~ Ime ~ii petai. KaN llili ~1Il~k Jo metSN me-I!n~ pYlang petal ke rum n.

Jo llliliiiengang:g ute Dla18M!4' :. kan 1ft_ nakan rnasakan '[kan hary_a n IbUldt dan ~lal, hwan dara, Yiling pem~h cUmilQrtJ!iya dill\m'iahl inl tidalk~ '~MQ dahulu. Air liumya djtelan.

I~Dipe1' . d ,pad cerpell L.m~ - n M araJ Hti9!J

_ _ til Sii~ ThfiiVIJ ft BBk~nan d atarn iIiIW_ i Anllt~ LaUl. ~fIiI IBah sa dl n Pusta )

(0 Nyata kan kBadaan lisi ~. tempa1'ti1i19ls1 DaneO'QI 'S' ~eluarg a

[2~ mBmah~1

c") Pad;, Dlmen glObl'lipsi m . WJjli1Wl Dane"i mempenaha:n1(arn cam hLduprIIJ iru? [3 m_ rJ[ahl]

[. nJltkah]

l 1 ... - lULU

SOIIlIln 2(,(;) P«J un [PH) -: KI'liliffik

8a'C8 periltflfJ ,~ kJasih di MWjh ,d9Rgan r6mj~ ,"emacJia'R JiW(1) ~/a,n..W818n yang :benlrul'(/flngaM menggun,sttR ayat' 'nda HlUJili

Danl lUIIB:!IlI Bu~aing PUIlI sa,lil'lp~l1ah lIImll!ll1iga belas ~ahu~. Malta l!Jan 9.Jjang pun miMQ pergi ke Elata I!iIg~ari, ~'U!Mlj;lk Moncari ilmu. Malta dil;epfu5, '~i:11n PUMA, JilaJ1l, 1M. ' Than B~aJi'Lgl plJ]lJl tUl1'Urnl:ah, m~lilllIliI1pl"" orang MtlruelfllgkabaU. Qrang P - galfYvung, 'Dan ~tlil fill S8::IIiIlI~18j ke' T,~b:antl! ,daUl ~alu Il!!:e Urnuln, 8amnghari. Sert~ lampej di litY. ma1!l;a 'fuan Bujan; [PUi'iIl hendak peiTg~ 100 Rawa5" hul!ll[P.a~eflil~TlIg, Dan TlJISr'il1 Buja:rng ~1'lII 'sampiBil~h k'6 R~. ~rl'u I~mr ke Pa~mbang. llilllll Tuan Bujang d8ta~ m~ ng hada;, Sll!Ulifi Lema Abang, ~B1Y ,.'tu~n Bujang berdalBng lembahj he:ndsk b9m8mbs ,i!lkan' dirfl1:Y8. Imeltggu~a.

MIska -S!U~an Lema Abaftg pun terlal~ s.~I!tadt8 flilelENit' sitap' TlII8fi! IIllJj~ngl 't1iJMaJka ,d~perli 1m aralmn suli8rt Jikal :8uKan mnjalan ata:lJ dihadap CI"81l!1g, akan TWin B:ujaq m~mbllN8 tepak" Da~ se1aITllli Tuan Bujang ItrnQrrmlWwa t:epak, 8!Jlt3~ tfar!a 'br.dt'n dOOllJk di ,it8iS~ kegatfd~Wi punggungnYiBii ~jkalay Mrjalan de:n:u'u. :~u~an tiada '~e<~i8-1an, 'sepemi ads oramg memegJaf1:9n~a. IDian StlIttiMil lema Amilng I)IilIml hairanN la'lul bertUtah, illSe1SMB bt.u:l:ak ini membawa tigal puhJh due t'epakku !ni, n_a&a1mJl ,sedap IliJbll!!lku, ~.kE1, &id\'ilja,,~

(Olpetlk danpada A.Hl Usu~ Raja IKeci~ clallam ,an.laJ~i ~erusi, Dewan [B'a:li1!acsa dlalfll Pl!JS'tag)

(Uo) Ilerik8Jn'l mg~Yd 1!"~i1l1 kai kala bandel( b6mBmb~ aiktan didn,1J bel"diBsamn petl'Kan di alaS!.

(flO Amjslbn ,anda PUtt'Ui Ji~ii1, a:paka'hl nasrn'n.a1' yang alan 8:009 berlik3JDl ke;pa'da 'f'uaRI Buj~ng :5ebe~um T~slil B~!!1n1 keluar Iml'P.l;C1ri ulrnU7

~Libl.l: HbCllib lULl!

s

o 1'- n ,2,{tiji PUII.I'

S G8 puis( di bawB,h Ds.t),pn t,il~ k:emHdsn li9We" ,soslsn'"SOel " Y.Sffg' b9rilfut dengsfI mfJl1ggunakin ayat ends sendirl,

IY AJ R KELEBIIJoIIAN ~I..MU

Umu Hulah gemiilla ' akli.

S'il'llam,-al ,terah cahayl Hjat~

As II PiJincatll(ya Ira mun didapatil, :Suk r b.n;;e : i lsehifllgga mati.

Hill rg,any,a Ud'ak aapEd ,dinl1l'k8n. Sebuah dU!!1Iia bellnya buks.l'II, KlJlasaMlY tlGa.ar ,sUJkat ,d igunalli:an, Dil ~aut did, rat d~ rimba dil pekan.

Masa· :earangl ~aJa% ~alll:hiFi!I, T'Sman beak sY1Uh berjaMan. Mas - "rtdmpllJrI ia pengeJl: nan, Hias PI! nya1a po.1:aJi'll !~ IXJI n,

Bagl lIal'1l c- dukQl is pemghibur'.

1,91 pernerr,8_ng b.qi ~ri'lg kabUJ F. ~,aJI8h urtdi~ fii chidam, kubuJ r. ltulmun ,(f-S annySI beramal UbUf.

~ atah iltat dngl'l: •• Wl08, kiamMI GrlrQ yang tMJaQ.tin.1

Ham_fnYI I ...t .IM •

.."., ~nya til ..

Za"bI.

AntIIOgi ICMJ;Jl.

Dewan EIIlhaI, dan PIUItIIkI_

'f aJ I UUS uru Qlyar llBgi ~tj~p kttta majm~k di b'liWlJh tIInl~~ mtililunjorkhaR bSnawB 8fida !ah.am a~a~ mahsud dan pen,gguna8flillya. AOO8 l"Mak ~eh meril8Qlbshk8.n imbuhen" m&!!1,ukarkB'n imbUJi118j1'" mangganiikan p~tka'8'a'H sebagai ptJll1.8hsu dan n'tn.l ,lthe$_

(i) arnan de mal

(in ~jak beslari

(m) 08nti'i( mefi)~afil

(liv1 !91il9ah ber,a~i

1'\11"', narum m d1JliImrtl c-j

~ I - - "''"''''- 9

hi) sihat ~ahte1,a·

fb} T.ulis. aY1ift=ayal' di ,bawsh irJi ssmu/.al supaya ,"l6nja:di enam ayst tBr.rpe mengabah m.eksud ,Hal ayat .. aJy,'sl tem~hut

Pro.g1~,a!1lill' INiliairin nmenekanltan 'kuamilli bu'ku ',anil dibaca d a nl pelajar diberli ~ebebas8ii1 iTlenltlih ~'EiiJi!!l$ ba~an. mah:an YEi1!'LjQ1 menjadi p!ili h art! pe~aJ.ar .slah bahafil '~ang hampjr d'ernDan !.n'nUf dan "!FSekitaraf!! meNke', ~a1 itu diangga;p rnarnadai pada lpeiifli\g'k:at asas, dan l!ILedentnmBJ.

(~;I ,01;!l'i8m ,SfJIJa;p 8)11'l .dI "wah, teJdiIJ,P8'f pfu hpJ.he .... ~' (l.'8fl Miu "-.-",han PM,BU.RHD' Imbuun. S&naraik8.r:J d8~ lbe't.tlk~R' ~e.s818h8n""~'S8:18han ittf. BBgi ariap ayat. enda' tkmh fKpjBh mMy8flatlrken Jebih ,Q;a'.'8da .!u lwsalBlI'8'R ejlen dM Mlu k8D~I_J1 Jl!fUlgg~lIn in.Jbuhan. Anda ~_l pedu m611yafin ,ayat ms M~uI8.

(i)

Matalamat kenljailn i!fI&mbiismikaf1ll kemllkifllan 'lidlk akiln. ~ay,a "t9npa ,lda1'ifi8 ~8.UfI\I1ntal1l _mull pihak.

Halil ~an. "k pUis, tehlh menermukan' pemnHl'k IP-;port ~ , .. nilng dill ~an f~ Arlt'aniibanusa IKuiil11 Lum.pur.

[6 mwtah]1

IllYZ

~Llb1Hbdab SIJtlI

)

( .~ ayat=a f eli bewail

sesU'ai dtngjn u si bu.t

m

,Apa~Ua 11!n&l'!Ig· IrIIngkiin ~baranl Iw. ICikgU.ti ml!lnj. . i _ 'In. 0

menya:rLLlf! calla _ nt, S dflllfl'l,ya i ja!rnl, rnua mumid g-:- t in rn ~hlr

moon.

Lin hJ

I

ll-f2

[,IS madc:ab]

Jaw.' OOfjJ (f Ittafto\ \h', J WBJii 11' and' hPdaklM Mid Ark ~ IV lJovel y~ tJfjri •

(I) ~grhl!mb8'fiedu-1 . 11' MaIVrlW ,j, YIU Iif.

([I) JW!lr~ hila AJOO H9 . n Morad.

(31}1 J IdlUIl pel"W'R1kan ramtg =- (181 ~1aj_ 'n1i~

watak ! mp 'I![!GJiin d la. ooooaM n'1Ie [1 mamab]

fbi) Berd' Jttan ~L~ - __ - h novel yen;1 ,8M 1- la],ari, IlIjj1 . i I'll pe~iiLn I Un

liiIlH), ~ 1'8 . d 1-liI"Id~edua~1lJI nr;;1jj ~ t8.1!aiut-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->