You are on page 1of 42

ΒΖΩΙΑΠΖΗΜ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΜ

«Ηαζέκαξ μμκαπόξ πμνεύεηαη


μα θαη μαδί με
άιιμοξ…Ακηηθαημπηνηζμμί»

Πα Ιέιε ΗΓΟΔ ημο ΓΔΓΓΗ:


ΓΖΑΚΚΜΡΘΑΗΕ ΠΞΖΑΚΠΑΦΡΘΘΖΑ (ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ)
ΛΑΞΘΕ ΝΕΚΓΘΜΝΕ (ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ, ΓΙΣΡ΢ΩΠΞΖΑ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΘΓΑΠΞΜΡ ΕΙΓΞΑΟ)
ΝΑΝΑΔΑΗΕ ΑΚΔΞΜΚΖΗΕ (ΗΘ.ΣΡ΢ΜΘΜΓΜΟ)
ΟΠΓΦΜΝΜΡΘΜΡ ΢ΑΞΑ (ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ)
ΠΓΞΓΔΑΗΕ ΢ΞΡΟΑ (ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ, ΓΙΣΡ΢ΩΠΞΖΑ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΘΓΑΠΞΜΡ ΕΙΓΞΑΟ)
«Πμ λένς, ημ δμθίμαζα … δεκ ςθειεί. Ηαζέκαξ
μμκαπόξ πμνεύεηαη ζημκ ένςηα ζηε δόλα θαη ζημ
ζάκαημ …» (Γ. Ξίηζμξ, Ε Ομκάηα ημο Οειεκόθςημξ)
ΑΝΜ ΠΕ ΘΓΩΞΖΑ …
Ιμκαπόξ καη μα θαη με άιιμοξ…
• Η ξμάδα γιαηί άοαγε;
• Μη άκζνςπμη κηώζμοκ ηεκ ακάγθε κα δεμημονγήζμοκ
θμηκςκηθέξ ζπέζεηξ.
• Ιέζα ζηεκ μμάδα παίνκμοκ πιενμθμνίεξ γηα ημκ εαοηό
ημοξ θαη γηα ημ πενηβάιιμκ.
• Μη μμάδεξ αμείβμοκ με οιηθά θαη ζοκαηζζεμαηηθά αγαζά.
• Μη μμάδεξ οπμζηενίδμοκ ηεκ επίηεολε ζηόπςκ πμο δεκ
ζα επηηογπάκμκηακ ακ ηα άημμα δνμύζακ μεμμκςμέκα.
• Οοπκά μη άκζνςπμη οπμπνεώκμκηαη κα ζομμεηάζπμοκ ζε
ηοπηθέξ μμάδεξ (ππ ιόγς ενγαζίαξ) αιιά θαη ζε άηοπεξ
μμάδεξ (ειεύζενε βμύιεζε)
Η ενέλινη ηηπ ξμάδαπ…

(Mulford, et al,1980, Tξδξύλξρ, 2005)

Μη μμάδεξ
• δηαμμνθώκμκηαη,
• ακαηανάζζμκηαη,
• ενεμμύκ,
• εθηειμύκ
• πεκζμύκ
• Φάζε 1 (δηαμόνθςζεξ) Οηε θάζε ηεξ δηαμόνθςζεξ ζηόπμξ είκαη
ε γκςνημία.

• Φάζε 2 (ακαηαναπήξ) Ε μμάδα ακηημεηςπίδεη δεηήμαηα ηζπύμξ


θαη ειέγπμο. Ακαδύμκηαη μη Ννμζςπηθόηεηεξ.

• Φάζε 3 (ενεμίαξ) Πώνα ηα άημμα-μέιε εκηάζζμκηαη θαη


ακαγκςνίδμοκ όηη μη δηαθμνεηηθέξ απόρεηξ είκαη απμδεθηέξ. Ε
μμάδα είκαη έημημε κα εθηειέζεη ημ ζθμπό ηεξ έηζη ημ ένγμ
πνέπεη κα πνμπςνήζεη. ζα πνέπεη κα έπεη δεμημονγεζεί θιίμα
δεμημονγηθόηεηαξ.

• Φάζε 4 (πέκζμοξ) Ηαζώξ πιεζηάδεη ημ ηέιμξ επένπεηαη ημ


ζηάδημ ημο πέκζμοξ. Αοηό είκαη έκα δςηηθό ζεμείμ.
Ννηκ ημοξ άιιμοξ όμςξ εμείξ … Ε μμάδα ηςκ
εθπαηδεοηώκ
Φάζε 1 (δηαμόνθςζε)

• Μεηά ηημ ποώηη ζρμεδοία (Δερηέοα 7/12/2009, καθέ «Κήπξπ»)

ΗΑΠΑΓΞΑΦΕ ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΩΚ «ΓΚ ΘΓΞΙΩ»

• Γθπαηδεύηνηα Α: Γκδηαθένμκ –Ννμζμμκή

• Γθπαηδεύηνηα Β: Οα κα έπς θάκεη ηεκ πνώηε ζοκεδνία ηεξ δηθήξ μμο


ροπμζεναπείαξ.

• Γθπαηδεύηνηα Γ: Δεζηή μμάδα με δοκαμηθή. Κηώζς μνελάηε κα θάκς


πνάγμαηα.

• Γθπαηδεύηνηα Δ: (ζε αημμηθό επίπεδμ): Λακά πίζς ζηεκ μμάδα. Δύκαμε,


δςκηάκηα.(θμηκςκηθό επίπεδμ): Δέζμεοζε, εοζύκε, ζημίπεμα πμο ζέις κα
θενδεζεί.

• Γθπαηδεύηνηα Δ: Ηάηη γηα κα ημ εοπανηζηεζμύμε, κα πενάζμομε θαιά!


Φάζε 2 (ακαηαναπή)

• 6ε Οοκεδνία (1/3/2010), θαθέ «Ίνηδα»


«Ηάπμηα ζηηγμή ε Α άνπηζε κα θάκεη επηζηεμμκηθή ακάιοζε γηα ηεκ
Γθπαίδεοζε Γκειίθςκ θαη ηηξ Δηδαθημνηθέξ ζπμοδέξ. Ηαη εγώ είκαη ε
αιήζεηα όηη ηεκ πνμβμθάνηζα ιίγμ, ακηηηείκμκηαξ, ημ οιηθό, ηεκ
εθπαίδεοζε ηςκ εθπαηδεοηώκ-εθπαηδεοηώκ εκειίθςκ, πμο πνάγμαηη
έπμοκ πμιύ ζοκαθέξ οιηθό θαη βηβιημγναθία, αθμύ εθπμκμύκηαη από
ημκ ίδημ θμνέα …Αζθαιώξ θαη εθηημώ ηδηαίηενα ημοξ ακζνώπμοξ πμο
αγςκίδμκηαη θαη πνμζπαζμύκ γηα θάηη θαιύηενμ πόζμ μάιιμκ όηακ
αοηό αθμνά ηε μάζεζε θαη ηηξ εθπαηδεοηηθέξ δηαδηθαζίεξ.
Ε (Α) θάπμο ζηεκ θαηαγναθή ηεξ με πνμζθςκεί «΢» … έπς παναηενήζεη
όηη όηακ ζέιεη κα απεοζοκζεί ζε μέκα γηα θάηη πημ «ζμβανό» ζε ζπέζε
με δμοιεηά ηόηε με απμθαιεί έηζη, όηακ είκαη θάηη πημ πνμζςπηθό,
παιανό, ζοκαηζζεμαηηθό με ιέεη «Σ». Νάκηςξ εγώ αθμύς θαη ζηα δύμ
θαη μμο ανέζμοκ ελίζμο. Γηδηθά όηακ πνμένπμκηαη από άημμα με ηα
μπμία έπς κα μμηναζηώ θαη κα πς πμιιά πνάγμαηα…»
Φάζε 3 (Ενεμία-Ένγμ)

11ε Οοκάκηεζε 29/3/2010 Ηαθέ «Ηήπμξ»


• Ιηα ζοκάκηεζε απόιαοζε! ΢αιανέξ μη ηνεηξ μαξ μη Α, Β, Γ
πενημέκαμε ηε Δ πμο ηεκ πήνε μ ύπκμξ …όμςξ μοδέκ πνόβιεμα!
Οήμενα θαζμνίζαμε θαη παναηενεηέξ, ζομπιενώζαμε ζπεδόκ ηα
μκόμαηα ημο ενγαζηενίμο-εγγναθέξ, ακμηπηήθαμε ζε κέα πνόζςπα
…εθπαηδεοηηθμύξ θη εθπαηδεοηέξ από ημ πώνμ ηεξ ογείαξ αιιά θαη
ημο ζπμιείμο…

• Ιάιιμκ ηώνα πηα ημ αηζζακόμαζηε ζηεκ αημόζθαηνα όηη όια βαίκμοκ


θαιώξ. Πα μνγακςηηθά με ηεκ Γ θαη ηε ΟΠμπνμζηά πνμπςνάκε, ε
αθίζα έημημε, έημημμ ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ, μη μμοζηθέξ
(αηζηόδμλε ε πμκενή Γ πμο έραλε μέπνη ηεκ Αζήκα γηα κα βνεη αοηό
πμο ζα ηθακμπμημύζε ηε Οθύια από ηε μηα (εμέκα) θαη ηε ΢άνοβδε
(ηε Δ)

• Ακαμέκς ηα θείμεκά ημοξ γηα κα ζοκζέζς ημ ηειηθό εθπαηδεοηηθό


ζεκάνημ …ε Δ δεζμεύηεθε κα ζηείιεη ηα μέπνη ζηηγμήξ
θαηαγεγναμμέκα, ώζηε ε θαζεμηά κα επέμβεη ζηε δηθή ηεξ
δναζηενηόηεηα …ζηαδηαθή αοημκόμεζε ιμηπόκ…
Φάζε 4 («Νέκζμξ 1»-Ηνίζημμ ζεμείμ)

19ε Οοκάκηεζε 27/5/ θαθέ «Ίνηδα»

Οοκάκηεζε γηα κα αλημιμγήζμομε ημ ενγαζηήνημ ημο Οοκεδνίμο «Πέπκε &


Σοπηαηνηθή».
Ε ζοκάκηεζε ήηακ εοπάνηζηε θαη παιανή. Ιηιήζαμε γηα ηα παναιεηπόμεκα
ημο ζοκεδνίμο, γειάζαμε … ε Α ζα ζςζηή ενεοκήηνηα, αιιά θαη
οπμρήθηα δηδάθημναξ, μαξ ήνζε με μηθνά ενςηεμαημιόγηα, ενγαιεία
απαναίηεηα όμςξ ζηεκ θαζεμενηκή πναθηηθή.. Πμ ίδημ είπε επακαιάβεη
θαη ζημ ΢νμκίςκ όμςξ ηόηε δεκ ημ είπα ζπμιηάζεη … μμο ένπεηαη όμςξ
έκα μεηδίαμα θάζε θμνά πμο ένπμκηαη αοηά ηα ενγαιεία ηεξ «μηθνήξ»
ένεοκαξ ζηεκ μμάδα μαξ …Έπς έκα ενςηεμαηηθό ζημ θαηά πόζμ ηα
ζημηπεία αοηώκ ηςκ ενςηεμαημιμγίςκ ζα αλημπμηεζμύκ ζηεκ
πνμζςπηθή ενεοκεηηθή ενγαζία ηεξ Α ή ζηεκ πμημηηθήξ ημοξ ακάιοζε
γηα ακαηνμθμδόηεζε. Δεκ έπς θάπμηα ακηίννεζε γηα θάηη ηέημημ αιιά
ζα ήζεια κα ημ λένς ακ ζομβαίκεη …
Φάζε 4 («Νέκζμξ 2»-Απμπαηνεηηζμόξ)
Θέις κα θάκς μηα ακαθμνά ζε όιεξ ζαξ:
• Α, είζαη πναγμαηηθά εμροπώηνηα, όπη μόκμ γηαηί μδεγείξ ζε ακάηαζε
ηηξ ροπέξ ηεξ μμάδαξ, αιιά θαη γηαηί θαηαζέηεηξ ηεκ ροπή ζμο ζε
αοηήκ θαη γεκηθά ζε ό,ηη θάκεηξ. Λένμομε όιεξ όηη είζαη εθεί γηα όιεξ
μαξ.

• Β, πανά ζεμύ ε ζοκενγαζία μαδί ζμο. Αζηείνεοηε πεγή ζεηηθήξ


εκένγεηαξ πμο λένεηξ θαη ζέιεηξ μόκμ κα δηεοθμιύκεηξ θάζε είδμοξ
ζοκενγαζία. ΢αίνμμαη πναγμαηηθά πμο ζε γκώνηζα από θμκηά.

• Γ, οπενδναζηήνηα θαη μέζα ζε όια. Ομο πάεη μ νόιμξ ηεξ


ζοκημκίζηνηαξ, αθμύ είζαη δοκαμηθή θαη μνγακςηηθή. Γύπμμαη κα
ζοκεπίζεηξ ημ ένγμ ζμο.

• Δ, ζε γκςνίζαμε θαη ζε αγθαιηάζαμε ζα μέιμξ ηεξ μμάδαξ μαξ.


Νμιοάζπμιε θαζώξ είζαη δεκ μπόνεζεξ κα ζομμεηέπεηξ ζηεκ
οιμπμίεζε ηςκ ενγαζηενίςκ. Παλίδερεξ όμςξ ζε μένε ακαδήηεζεξ θη
αοηό ημ θναηάμε.

ΘΑ ΙΜΡ ΘΓΖΣΓΠΓ …
Έκα γεύμα μεηά ημ «Ένγμ» πάκηα απαναίηεημ …
ΟΠΕΚ ΝΞΑΛΕ …
Γιάηε κα γκςνηζημύμε!
παμόγειμ, άγγηγμα, μηα θίκεζε, έκα μηθνό πανηάθη,
μμοζηθή…δεογάνηα!
Νανώκ – απώκ»
Έκαξ πίκαθαξ, μμοζηθή, Role Playing
«Νανώκ – απώκ»
ζοκαηζζήμαηα, ακαδεηήζεηξ
«Νανώκ – απώκ»
θάνηεξ ενγαζίαξ Φύιιμ Γνγαζίαξ 1 …………………………………….(Ακώκομμ)

(Ναναηενώκηαξ ημκ πίκαθα δςγναθηθήξ ημο Ιπαδμγηάκκε…)


4. Γνγαζία ζε δεογάνηα …. (δεμημονγηθή ζθέρε)
Ποσ νομίζεηε μπορεί η «Αλήθεια» να κρσθηεί; Γιαηί; • 1 .…. (ζοκεηδεημπμίεζε)
[Οπμιηάζηε βάζεη ημο πίκαθα δςγναθηθήξ ημο Ιπαδμγηάκκε, είηε βάζεη
ημο πίκαθα ημο Picasso] • Πξια είμαι για ζαπ η εμ λόγτ Απξρζία; Πξιξ όμξμα
θα ζημειώμαηε ζηξ κεμό ίςμξπ;
……………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
• 2... (αοημγκςζία)
……………………………………………………………………
• Γοάσηε έμαμ λόγξ (ποόζτπξ, ποάγμα ή καηάζηαζη)
«ζηη βιαζύνη, ζηον επιθανειακό ηρόπο ποσ ανηιμεηωπίζοσμε πξρ :
ηις καηαζηάζεις, ζηο θόβο να παραδετηούμε και να • α) ζαξ βμεζά κα ηζμννμπείηε
μοιραζηούμε»…………………………………………………… • ……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………… • β) ζαξ δεμημονγεί ηεκ ηάζε κα «ακεβαίκεηε»
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………… ...................
…………………………………………………………………… • Ιε πμημ ζεμείμ ημο πίκαθα ζα ημ ακηηζημηπίδαηε;
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… • Πη πνώμα έπεη;
………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
• γ) ζαξ δεμημονγεί ηεκ ηάζε κα «θαηεβαίκεηε»
…………
• Ιε πμημ ζεμείμ ημο πίκαθα ζα ημ ακηηζημηπίδαηε;
………………………………………………………………………………..………………
• Πη πνώμα έπεη;
……………………………………………………………………………………………….

• 3. ….. (θνηηηθόξ ζημπαζμόξ-πνμζδμθία)


• Κάπξια βήμαηα πξρ ακλξρθξύζαηε ζηξ παοελθόμ ήηαμ
ή καθξοίζηηκαμ από:
…………………………………………………………………………………………….……
Ακηηθαημπηνηζμμί…
«Ε άιιε όρε»
«είκαη θμνέξ πμο κηώζς…..άιιεξ θμνέξ πάιη κηώζς..»
Αιήζεηα θηηάπκμομε μηα Έθζεζε;
Πμ «ΓΖΙΑΖ» θαη «ΘΓΘΩ» (πώξ ζα ‘ζεια κα
είμαη…)
Αξ θάκμομε μηα πνμβμιή…
«Γίμαη» θαη «ζέις» … γηα κα δμύμε ηη ζα δμύμε

«Γίμαη θαη ζέις» … γηα κα δμύμε ηη ζα δμύμε …
Νμιιαπιέξ μπηηθέξ ζέαζεξ, ενμεκείαξ ηςκ
«άιιςκ» θαη ηεξ «πναγμαηηθόηεηαξ»…

Ακηηθαημπηνηζμμί…
γηαηί θαζέκαξ μμκαπόξ πμνεύεηαη μα θαη μαδί με
άιιμοξ …
Γηαηί όια ηα ςναία θάπμηε έπμοκ έκα ηέιμξ …

μ’ έκα παναμύζη
αξ θμηηαπζμύμε ζηα μάηηα,

αξ θηκεζμύμε ζημ πώνμ,


θαη
αξ ακακεώζμομε ημ νακηεβμύ μαξ
ζημ
μέιιμκ
πανέα με ηηξ ακαδεηήζεηξ μαξ!
ΒΖΩΙΑΠΖΗΜ
ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΜ
«Ηαζέκαξ μμκαπόξ
πμνεύεηαη μα θαη μαδί με
άιιμοξ…Ακηηθαημπηνηζμμί»