You are on page 1of 176

HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n

c¸c Tæ chøc tÝn dông


Th¸ng 7/2006 I www.sbv.gov.vn

Tμi liÖu tham kh¶o Vô KÕ to¸n - Tµi chÝnh


Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam
HÖ thèng hãa
HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD TD

B¶n HÖ thèng hãa hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ


chøc tÝn dông nµy bao gåm c¸c QuyÕt ®Þnh cña
Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc sau ®©y:

1. QuyÕt ®Þnh sè 479/2004/Q§-NHNN ngµy 29/4/2004.


2. QuyÕt ®Þnh sè 1146/2004/Q§-NHNN ngµy 21/9/2004.
3. QuyÕt ®Þnh sè 807/2005/Q§-NHNN ngµy 01/6/2005.
4. QuyÕt ®Þnh sè 29 /2006/Q§-NHNN ngµy 10/7/2006.

Thùc hiÖn hÖ thèng hãa bëi:

Phßng ChÕ ®é - Tæng hîp


Vô KÕ to¸n - Tμi chÝnh
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam
47 - 49 Lý Th¸i Tæ, Hoμn KiÕm, Hμ Néi
§iÖn tho¹i: 04. 826-8775
Fax: 04. 825-3492
Email: chedoketoantctd@yahoo.com
Website: www.sbv.gov.vn

Tμi liÖu tham kh¶o


Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

I. Nh÷ng quy ®Þnh chung

1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông
®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông.

2. C¸c Tæ chøc tÝn dông chØ ®−îc më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n quy ®Þnh
trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n khi ®∙ cã c¬ chÕ nghiÖp vô vµ theo ®óng néi
dung ®−îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng.

3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông gåm c¸c tµi kho¶n trong
b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ®−îc bè trÝ thµnh
9 lo¹i:
- C¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gåm 8 lo¹i (tõ lo¹i 1 ®Õn lo¹i 8).
- C¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã 1 lo¹i (lo¹i 9).
- C¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n
®èi kÕ to¸n (tõ ®©y gäi t¾t lµ tµi kho¶n trong b¶ng vµ tµi kho¶n ngoµi b¶ng) ®−îc bè
trÝ theo hÖ thèng sè thËp ph©n nhiÒu cÊp, tõ tµi kho¶n cÊp I ®Õn tµi kho¶n cÊp III, ký
hiÖu tõ 2 ®Õn 4 ch÷ sè.
- Tµi kho¶n cÊp I ký hiÖu b»ng 2 ch÷ sè tõ 10 ®Õn 99. Mçi lo¹i tµi kho¶n ®−îc
bè trÝ tèi ®a 10 tµi kho¶n cÊp I.
- Tµi kho¶n cÊp II ký hiÖu b»ng 3 ch÷ sè, hai sè ®Çu (tõ tr¸i sang ph¶i) lµ sè
hiÖu tµi kho¶n cÊp I, sè thø 3 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp II trong tµi kho¶n cÊp I, ký
hiÖu tõ 1 ®Õn 9.
- Tµi kho¶n cÊp III ký hiÖu b»ng 4 ch÷ sè, ba sè ®Çu (tõ tr¸i sang ph¶i) lµ sè
hiÖu tµi kho¶n cÊp II, sè thø 4 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp III trong tµi kho¶n cÊp II,
ký hiÖu tõ 1 ®Õn 9.
C¸c tµi kho¶n cÊp I, II, III lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp do Thèng ®èc Ng©n
hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh, dïng lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c Tæ chøc tÝn
dông.
3.1- VÒ më vµ sö dông tµi kho¶n cÊp III:
3.1.1- §èi víi Tæ chøc tÝn dông cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó
h¹ch to¸n, qu¶n lý vµ theo dâi ®−îc c¸c chØ tiªu tµi kho¶n cÊp III, ®¶m b¶o tÝnh
chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ, trªn c¬ së ®ã, lËp ®−îc c¸c lo¹i b¸o c¸o theo ®óng
quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ n−íc, th× kh«ng b¾t buéc ph¶i më vµ sö
dông c¸c tµi kho¶n cÊp III quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy mµ cã thÓ
sö dông trùc tiÕp c¸c tµi kho¶n cÊp II do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh
®Ó h¹ch to¸n; hoÆc më c¸c tµi kho¶n cÊp III, IV, V...theo ®Æc thï vµ yªu cÇu qu¶n
lý cña tæ chøc m×nh. §Ó thùc hiÖn theo quy ®Þnh nµy, Tæ chøc tÝn dông cÇn ph¶i:
- Cã quy tr×nh nghiÖp vô cô thÓ vµ phÇn mÒm nghiÖp vô ®¸p øng tiªu chuÈn
kü thuËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó:

HethonghoaHTTK.pdf 1
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

+ Xö lý h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo ®óng quy ®Þnh cña
chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n;
+ Tæng hîp, lËp vµ göi c¸c lo¹i b¸o c¸o do Nhµ n−íc vµ Ng©n hµng
Nhµ n−íc quy ®Þnh .
- §−îc Ng©n hµng Nhµ n−íc cã v¨n b¶n chÊp thuËn tr−íc khi triÓn khai
thùc hiÖn.
Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh Ng©n hµng Nhµ n−íc lµ ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm
phèi hîp víi Côc C«ng nghÖ Tin häc Ng©n hµng, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Thanh tra
Ng©n hµng vµ c¸c Vô, Côc Ng©n hµng Nhµ n−íc cã liªn quan ®Ó xem xÐt, tr×nh
Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc chÊp thuËn cho Tæ chøc tÝn dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn
®−îc më vµ sö dông tµi kho¶n cÊp III theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.1 trªn ®©y.
3.1.2- §èi víi Tæ chøc tÝn dông ch−a thÓ øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó
h¹ch to¸n, qu¶n lý, theo dâi c¸c chØ tiªu tµi kho¶n cÊp III th× b¾t buéc ph¶i më vµ
sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp III do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh.
3.2- C¸c tµi kho¶n cÊp IV, V... lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp do Tæng gi¸m
®èc, Gi¸m ®èc c¸c Tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cô thÓ vÒ h¹ch
to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cña tõng Tæ chøc tÝn dông. ViÖc bæ sung c¸c tµi kho¶n
cÊp III (®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.1), IV,
V... ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt, néi dung cña c¸c tµi kho¶n cÊp I, II, III do Thèng
®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc ®· quy ®Þnh.
3.3- Tr−íc khi ¸p dông, c¸c Tæ chøc tÝn dông (trõ c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n
c¬ së) ph¶i göi HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña tæ chøc m×nh vÒ Ng©n hµng Nhµ
n−íc ViÖt Nam (Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh ) ®Ó b¸o c¸o.

4. Ký hiÖu tiÒn tÖ: §Ó ph©n biÖt ®ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ vµ gi÷a c¸c lo¹i
ngo¹i tÖ kh¸c nhau, Tæ chøc tÝn dông sö dông ký hiÖu tiÒn tÖ: (i) b»ng sè (ký hiÖu
tõ 00 ®Õn 99) ®Ó ghi vµo bªn ph¶i tiÕp theo sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp; hoÆc (ii)
b»ng ch÷ (nh−: VND, USD...) . Ký hiÖu tiÒn tÖ cô thÓ quy ®Þnh trong Phô lôc kÌm
theo HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy.

5. §Þnh kho¶n ký hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt: Tµi kho¶n chi tiÕt (tiÓu kho¶n)
dïng ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c ®èi t−îng h¹ch to¸n cña tµi kho¶n tæng hîp.
ViÖc më tµi kho¶n chi tiÕt ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i phÇn néi dung h¹ch
to¸n c¸c tµi kho¶n.

C¸ch ghi sè hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt :


Sè hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt gåm cã 2 phÇn :
- PhÇn thø nhÊt: Sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp vµ ký hiÖu tiÒn tÖ.
- PhÇn thø hai: Sè thø tù tiÓu kho¶n trong tµi kho¶n tæng hîp.
NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 10 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc
ký hiÖu b»ng mét ch÷ sè tõ 1 ®Õn 9.

HethonghoaHTTK.pdf 2
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 100 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc
ký hiÖu b»ng hai ch÷ sè tõ 01 ®Õn 99.
NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 1000 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n
®−îc ký hiÖu b»ng ba ch÷ sè tõ 001 ®Õn 999...
Sè l−îng ch÷ sè cña c¸c tiÓu kho¶n trong cïng mét tµi kho¶n tæng hîp b¾t
buéc ph¶i ghi thèng nhÊt theo quy ®Þnh trªn (mét, hai, ba ch÷ sè...) nh−ng kh«ng
b¾t buéc ph¶i ghi thèng nhÊt sè l−îng ch÷ sè cña c¸c tiÓu kho¶n gi÷a c¸c tµi kho¶n
tæng hîp kh¸c nhau.
Sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ghi vµo bªn ph¶i cña sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp vµ
ký hiÖu tiÒn tÖ. Gi÷a sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp, ký hiÖu tiÒn tÖ vµ sè thø tù tiÓu
kho¶n, ghi thªm dÊu chÊm (.) ®Ó ph©n biÖt.

VÝ dô: Tµi kho¶n 4221.37.18


4221 lµ sè hiÖu cña tµi kho¶n tæng hîp - TiÒn göi kh«ng kú h¹n cña kh¸ch
hµng trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ.
37 lµ ký hiÖu ngo¹i tÖ (®ång USD).
18 lµ sè thø tù tiÓu kho¶n cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n göi tiÒn.
Sè thø tù tiÓu kho¶n cña ®¬n vÞ më tµi kho¶n ®· ngõng giao dÞch vµ tÊt to¸n tµi
kho¶n Ýt nhÊt sau mét n¨m míi ®−îc sö dông l¹i ®Ó më cho ®¬n vÞ kh¸c.

6. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n:


6.1- ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n trong b¶ng ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng
ph¸p ghi sæ kÐp (Nî - Cã). C¸c tµi kho¶n trong b¶ng chia lµm ba lo¹i:
- Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Cã : lu«n lu«n cã sè d− Nî.
- Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî : lu«n lu«n cã sè d− Cã.
- Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî - Cã : lóc cã sè d− Cã, lóc cã sè d− Nî
hoÆc cã c¶ hai sè d−.

Khi lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n th¸ng vµ n¨m, c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i ph¶n
¸nh ®Çy ®ñ vµ ®óng tÝnh chÊt sè d− cña c¸c lo¹i tµi kho¶n nãi trªn (®èi víi tµi
kho¶n thuéc tµi s¶n Cã vµ tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî) vµ kh«ng ®−îc bï trõ gi÷a
hai sè d− Nî - Cã (®èi víi tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî - Cã).
6.2- ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng
ph¸p ghi sæ ®¬n (NhËp - XuÊt - Cßn l¹i).

7. Kh¸i niÖm “trong n−íc” vµ “n−íc ngoµi” quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n
kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông nµy ®−îc hiÓu theo kh¸i niÖm “ng−êi c− tró” vµ
“ng−êi kh«ng c− tró” quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Ngo¹i hèi sè 28/2005/PL-UBTVQH11
ngµy 13/12/2005”.

8. ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi
kho¶n kÕ to¸n nµy ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau:
HethonghoaHTTK.pdf 3
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

8.1- Thùc hiÖn h¹ch to¸n ®èi øng vµ c©n ®èi gi÷a c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ
tõng lo¹i ngo¹i tÖ.
8.2- §èi víi c¸c nghiÖp vô mua, b¸n ngo¹i tÖ, h¹ch to¸n ®ång thêi c¸c bót
to¸n ®èi øng b»ng ngo¹i tÖ vµ bót to¸n ®èi øng b»ng ®ång ViÖt Nam.
8.3- §èi víi c¸c kho¶n thu, tr¶ l·i b»ng ngo¹i tÖ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua
nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thêi ®iÓm
ph¸t sinh ®Ó h¹ch to¸n vµo thu nhËp, chi phÝ.
8.4- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ quy ra ®ång ViÖt Nam ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô mua,
b¸n ngo¹i tÖ trªn c¸c tµi kho¶n cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh theo tû gi¸ mua, b¸n thùc
tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. §èi víi c¸c nghiÖp vô ngo¹i tÖ kh¸c, h¹ch to¸n
thèng nhÊt theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi
®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô.
8.5- Trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ, ghi c¶ ngo¹i tÖ vµ ®ång
ViÖt Nam.
8.6- PhÇn kÕ to¸n tæng hîp c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ chØ ph¶n ¸nh b»ng ®ång
ViÖt Nam.
8.7- Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh quy ®æi (®Ó lËp b¸o c¸o) sè d− tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n
thuéc kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam
víi ®ång ®«la Mü do Ng©n hµng Nhµ n−íc (NHNN) c«ng bè vµo ngµy cuèi th¸ng,
trõ c¸c kho¶n môc phi tiÒn tÖ (TSC§, vËt liÖu, gãp vèn ®Çu t−, mua cæ phÇn b»ng
ngo¹i tÖ...) vÉn theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch (c¸c tµi kho¶n nµy kh«ng
®−îc ®¸nh gi¸ l¹i). Sè chªnh lÖch t¨ng, gi¶m sè d− cuèi th¸ng (quy ra ®ång ViÖt
Nam) cña c¸c tµi kho¶n cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc h¹ch to¸n bæ sung vµo doanh sè trong
th¸ng cña c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ chuyÓn vµo tµi kho¶n 631 "Chªnh lÖch tû gi¸
hèi ®o¸i".
8.8- §èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông cã nhiÒu nghiÖp vô ngo¹i tÖ, ®Ó ®¬n gi¶n
c«ng viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy, cã thÓ tæ chøc viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n
tæng hîp c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ theo nguyªn tÖ, nh−ng ®Õn cuèi th¸ng, ph¶i quy ®æi
sè d−, doanh sè ho¹t ®éng trong th¸ng cña c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam
(theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®ång ®«la Mü do NHNN c«ng bè vµo
ngµy cuèi th¸ng) ®Ó tæng hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ho¹t ®éng trªn b¶ng c©n ®èi tµi
kho¶n hµng th¸ng b»ng ®ång ViÖt Nam.
8.9- §èi víi lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam th×
ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam.
8.10- §èi víi TCTD cã nhiÒu giao dÞch vµng vµ cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng
nghÖ tin häc cã thÓ h¹ch to¸n chi tiÕt theo dâi vµng b»ng hiÖn vËt (theo ®¬n vÞ lµ
“chØ” vµng 99,99%) vµ gi¸ trÞ. Khi h¹ch to¸n tæng hîp ph¶i quy ®æi gi¸ trÞ hiÖn vËt
sang ®ång ViÖt Nam (®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ vµng) theo gi¸ vµng thùc tÕ mua vµo t¹i
thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. Vµ ®èi víi nghiÖp vô mua b¸n vµng cã thÓ sö dông th«ng
qua hai tµi kho¶n 4711 vµ 4712 ®Ó h¹ch to¸n t−¬ng tù nh− h¹ch to¸n mua b¸n
ngo¹i tÖ (coi vµng nh− mét lo¹i ngo¹i tÖ).

HethonghoaHTTK.pdf 4
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

II. HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD

Sè hiÖu tμi kho¶n

CÊp CÊp CÊp Tªn tμi kho¶n


I II III
Lo¹i 1: Vèn kh¶ dông vµ c¸c kho¶n ®Çu t−
10 TiÒn mÆt, chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, kim lo¹i quý, ®¸ quý

101 TiÒn mÆt b»ng ®ång ViÖt nam


1011 TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ
1012 TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ
1013 TiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý
1014 TiÒn mÆt t¹i m¸y ATM
1019 TiÒn mÆt ®ang vËn chuyÓn
103 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ
1031 Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ
1032 Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ
1033 Ngo¹i tÖ göi ®i nhê tiªu thô
1039 Ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn
104 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ
1041 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ
1043 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i nhê thu
1049 Chøng tõ cã gÝa trÞ ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn
105 Kim lo¹i quý, ®¸ quý
1051 Vµng t¹i ®¬n vÞ
1052 Vµng t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ
1053 Vµng ®ang mang ®i gia c«ng, chÕ t¸c
1054 Kim lo¹i quý, ®¸ quý ®ang vËn chuyÓn
1058 Kim lo¹i quý, ®¸ quý kh¸c

11 TiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n−íc


111 TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam
1111 TiÒn göi phong to¶
1113 TiÒn göi thanh to¸n
1116 TiÒn ký quü b¶o l·nh
112 TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ
1121 TiÒn göi phong to¶
1123 TiÒn göi thanh to¸n
1126 TiÒn ký quü b¶o l·nh

12 §Çu t− tÝn phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c GiÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu
kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN
121 §Çu t− vμo tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ tÝn phiÕu ChÝnh phñ
1211 §Çu t− vµo TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n−íc
1212 §Çu t− vµo TÝn phiÕu Kho b¹c
122 §Çu t− vμo c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN
123 Gi¸ trÞ tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc, Tæ chøc tÝn dông ®−a cÇm cè vay vèn
129 Dù phßng gi¶m gi¸

13 TiÒn, vµng göi t¹i TCTD kh¸c


131 TiÒn göi t¹i c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam
1311 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1312 TiÒn göi cã kú h¹n
132 TiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ
1321 TiÒn göi kh«ng kú h¹n

HethonghoaHTTK.pdf 5
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

1322 TiÒn göi cã kú h¹n


133 TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ ë n−íc ngoμi
1331 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1332 TiÒn göi cã kú h¹n
1333 TiÒn göi chuyªn dïng
134 TiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam ë n−íc ngoμi
1341 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1342 TiÒn göi cã kú h¹n
1343 TiÒn göi chuyªn dïng
135 Vμng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc
1351 Vµng göi kh«ng kú h¹n
1352 Vµng göi cã kú h¹n
136 Vμng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ë n−íc ngoμi
1361 Vµng göi kh«ng kú h¹n
1362 Vµng göi cã kú h¹n

14 Chøng kho¸n kinh doanh


141 Chøng kho¸n Nî
1411 Chøng kho¸n ChÝnh phñ
1412 Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hµnh
1413 Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hµnh
1414 Chøng kho¸n n−íc ngoµi
142 Chøng kho¸n Vèn
1421 Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hµnh
1422 Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hµnh
1423 Chøng kho¸n n−íc ngoµi
148 Chøng kho¸n kinh doanh kh¸c
149 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n

15 Chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n


151 Chøng kho¸n ChÝnh phñ
152 Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
153 Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
154 Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi
155 Chøng kho¸n Vèn do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
156 Chøng kho¸n Vèn do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
157 Chøng kho¸n Vèn n−íc ngoμi
159 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n

16 Chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n


161 Chøng kho¸n ChÝnh phñ
162 Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
163 Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
164 Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi
169 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n

Lo¹i 2: Ho¹t ®éng tÝn dông


20 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c
201 Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam
2011 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2012 Nî cÇn chó ý
2013 Nî d−íi tiªu chuÈn
2014 Nî nghi ngê
2015 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn

202 Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ


2021 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2022 Nî cÇn chó ý

HethonghoaHTTK.pdf 6
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

2023 Nî d−íi tiªu chuÈn


2024 Nî nghi ngê
2025 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
203 Cho vay c¸c TCTD n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ
2031 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2032 Nî cÇn chó ý
2033 Nî d−íi tiªu chuÈn
2034 Nî nghi ngê
2035 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
205 ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c
2051 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2052 Nî cÇn chó ý
2053 Nî d−íi tiªu chuÈn
2054 Nî nghi ngê
2055 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
209 Dù phßng rñi ro
2091 Dù phßng cô thÓ
2092 Dù phßng chung

21 Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc


211 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt nam
2111 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2112 Nî cÇn chó ý
2113 Nî d−íi tiªu chuÈn
2114 Nî nghi ngê
2115 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
212 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt nam
2121 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2122 Nî cÇn chó ý
2123 Nî d−íi tiªu chuÈn
2124 Nî nghi ngê
2125 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
213 Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt nam
2131 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2132 Nî cÇn chó ý
2133 Nî d−íi tiªu chuÈn
2134 Nî nghi ngê
2135 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
214 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2141 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2142 Nî cÇn chó ý
2143 Nî d−íi tiªu chuÈn
2144 Nî nghi ngê
2145 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
215 Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2151 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2152 Nî cÇn chó ý
2153 Nî d−íi tiªu chuÈn
2154 Nî nghi ngê
2155 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
216 Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2161 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2162 Nî cÇn chó ý
2163 Nî d−íi tiªu chuÈn
2164 Nî nghi ngê
2165 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
219 Dù phßng rñi ro
2191 Dù phßng cô thÓ

HethonghoaHTTK.pdf 7
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

2192 Dù phßng chung

22 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vµ c¸c GiÊy tê cã gi¸ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ,
c¸ nh©n trong n−íc
221 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam
2211 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2212 Nî cÇn chó ý
2213 Nî d−íi tiªu chuÈn
2214 Nî nghi ngê
2215 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
222 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ
2221 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2222 Nî cÇn chó ý
2223 Nî d−íi tiªu chuÈn
2224 Nî nghi ngê
2225 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
229 Dù phßng rñi ro
2291 Dù phßng cô thÓ
2292 Dù phßng chung

23 Cho thuª tµi chÝnh


231 Cho thuª tμi chÝnh b»ng ®ång ViÖt nam
2311 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2312 Nî cÇn chó ý
2313 Nî d−íi tiªu chuÈn
2314 Nî nghi ngê
2315 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
232 Cho thuª tμi chÝnh b»ng ngo¹i tÖ
2321 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2322 Nî cÇn chó ý
2323 Nî d−íi tiªu chuÈn
2324 Nî nghi ngê
2325 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
239 Dù phßng rñi ro
2391 Dù phßng cô thÓ
2392 Dù phßng chung

24 B¶o l∙nh
241 C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ®ång ViÖt nam
2412 Nî cÇn chó ý
2413 Nî d−íi tiªu chuÈn
2414 Nî nghi ngê
2415 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
242 C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ngo¹i tÖ
2422 Nî cÇn chó ý
2423 Nî d−íi tiªu chuÈn
2424 Nî nghi ngê
2425 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
249 Dù phßng rñi ro
2491 Dù phßng cô thÓ
2492 Dù phßng chung

25 Cho vay b»ng vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t−


251 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn trùc tiÕp cña c¸c Tæ chøc Quèc tÕ
2511 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2512 Nî cÇn chó ý
2513 Nî d−íi tiªu chuÈn
2514 Nî nghi ngê

HethonghoaHTTK.pdf 8
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

2515 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn


252 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn cña ChÝnh phñ
2521 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2522 Nî cÇn chó ý
2523 Nî d−íi tiªu chuÈn
2524 Nî nghi ngê
2525 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
253 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c
2531 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2532 Nî cÇn chó ý
2533 Nî d−íi tiªu chuÈn
2534 Nî nghi ngê
2535 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
254 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn trùc tiÕp cña c¸c Tæ chøc Quèc tÕ
2541 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2542 Nî cÇn chó ý
2543 Nî d−íi tiªu chuÈn
2544 Nî nghi ngê
2545 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
255 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña ChÝnh phñ
2551 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2552 Nî cÇn chó ý
2553 Nî d−íi tiªu chuÈn
2554 Nî nghi ngê
2555 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
256 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c
2561 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2562 Nî cÇn chó ý
2563 Nî d−íi tiªu chuÈn
2564 Nî nghi ngê
2565 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
259 Dù phßng rñi ro
2591 Dù phßng cô thÓ
2592 Dù phßng chung

26 TÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi


261 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
2611 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2612 Nî cÇn chó ý
2613 Nî d−íi tiªu chuÈn
2614 Nî nghi ngê
2615 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
262 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
2621 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2622 Nî cÇn chó ý
2623 Nî d−íi tiªu chuÈn
2624 Nî nghi ngê
2625 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
263 Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
2631 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2632 Nî cÇn chó ý
2633 Nî d−íi tiªu chuÈn
2634 Nî nghi ngê
2635 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
264 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2641 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2642 Nî cÇn chó ý
2643 Nî d−íi tiªu chuÈn

HethonghoaHTTK.pdf 9
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

2644 Nî nghi ngê


2645 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
265 Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2651 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2652 Nî cÇn chó ý
2653 Nî d−íi tiªu chuÈn
2654 Nî nghi ngê
2655 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
266 Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2661 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2662 Nî cÇn chó ý
2663 Nî d−íi tiªu chuÈn
2664 Nî nghi ngê
2665 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
267 TÝn dông kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam
2671 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2672 Nî cÇn chó ý
2673 Nî d−íi tiªu chuÈn
2674 Nî nghi ngê
2675 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
268 TÝn dông kh¸c b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
2681 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2682 Nî cÇn chó ý
2683 Nî d−íi tiªu chuÈn
2684 Nî nghi ngê
2685 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
269 Dù phßng rñi ro
2691 Dù phßng cô thÓ
2692 Dù phßng chung

27 TÝn dông kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc
271 Cho vay vèn ®Æc biÖt
2711 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2712 Nî cÇn chó ý
2713 Nî d−íi tiªu chuÈn
2714 Nî nghi ngê
2715 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
272 Cho vay thanh to¸n c«ng nî
2721 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2722 Nî cÇn chó ý
2723 Nî d−íi tiªu chuÈn
2724 Nî nghi ngê
2725 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
273 Cho vay ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc
2731 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2732 Nî cÇn chó ý
2733 Nî d−íi tiªu chuÈn
2734 Nî nghi ngê
2735 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
275 Cho vay kh¸c
2751 Nî ®ñ tiªu chuÈn
2752 Nî cÇn chó ý
2753 Nî d−íi tiªu chuÈn
2754 Nî nghi ngê
2755 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
279 Dù phßng rñi ro
2791 Dù phßng cô thÓ
2792 Dù phßng chung

HethonghoaHTTK.pdf 10
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

28 C¸c kho¶n nî chê xö lý


281 C¸c kho¶n nî chê xö lý ®· cã tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî
282 C¸c kho¶n nî cã tμi s¶n thÕ chÊp liªn quan ®Õn vô ¸n ®ang chê xÐt xö
283 Nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m
284 Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m vμ kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu nî
285 Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng con nî cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng
289 Dù phßng rñi ro nî chê xö lý

29 Nî cho vay ®−îc khoanh


291 Cho vay ng¾n h¹n
292 Cho vay trung h¹n
293 Cho vay dμi h¹n
299 Dù phßng rñi ro nî ®−îc khoanh

Lo¹i 3: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n Cã kh¸c


30 Tµi s¶n cè ®Þnh
301 Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
3012 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc
3013 M¸y mãc, thiÕt bÞ
3014 Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn
3015 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý
3019 TSC§ h÷u h×nh kh¸c
302 Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
3021 QuyÒn sö dông ®Êt
3024 PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh
3029 TSC§ v« h×nh kh¸c
303 Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh
304 BÊt ®éng s¶n ®Çu t−
305 Hao mßn TSC§
3051 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh
3052 Hao mßn TSC§ v« h×nh
3053 Hao mßn TSC§ ®i thuª
3054 Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t−

31 Tµi s¶n kh¸c


311 C«ng cô lao ®éng ®ang dïng
312 Gi¸ trÞ CCL§ ®ang dïng ®· ghi vμo chi phÝ
313 VËt liÖu

32 X©y dùng c¬ b¶n , mua s¾m TSC§


321 Mua s¾m TSC§
322 Chi phÝ XDCB
3221 Chi phÝ c«ng tr×nh
3222 VËt liÖu dïng cho XDCB
3223 Chi phÝ nh©n c«ng
3229 Chi phÝ kh¸c
323 Söa ch÷a TSC§

34 Gãp vèn, ®Çu t− dµi h¹n


341 §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ®ång ViÖt Nam
342 Vèn gãp liªn doanh b»ng ®ång ViÖt Nam
3421 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c
3422 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ
343 §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ®ång ViÖt Nam
344 §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam
345 §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ngo¹i tÖ
346 Vèn gãp liªn doanh b»ng ngo¹i tÖ

HethonghoaHTTK.pdf 11
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

3461 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c


3462 Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ
347 §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ngo¹i tÖ
348 §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ
349 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n

35 C¸c kho¶n ph¶i thu bªn ngoµi


351 Ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè
352 C¸c kho¶n tham «, lîi dông
353 Thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhμ n−íc
3531 T¹m øng nép Ng©n s¸ch Nhµ n−íc
3532 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo
3535 Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
3539 C¸c kho¶n chê Ng©n s¸ch Nhµ n−íc thanh to¸n
355 Chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî
359 C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu

36 C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé


361 T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ®ång ViÖt nam
3612 T¹m øng ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô
3613 T¹m øng tiÒn l−¬ng, c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn
3614 Tham «, thiÕu mÊt tiÒn, tµi s¶n chê xö lý
3615 C¸c kho¶n ph¶i båi th−êng cña c¸n bé, nh©n viªn TCTD
3619 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
362 T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ngo¹i tÖ
3622 T¹m øng cho c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë n−íc ngoµi
3623 T¹m øng c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn
3629 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
366 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c giao dÞch néi bé
3661 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c chi nh¸nh
3662 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ Héi së chÝnh
369 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
3692 Gi¸ trÞ kho¶n nî giao C«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n
3699 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

38 C¸c tµi s¶n Cã kh¸c


381 Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt Nam
382 Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ
383 Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam
384 Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ
385 §Çu t− b»ng ®ång ViÖt nam vμo c¸c thiÕt bÞ cho thuª tμi chÝnh
386 §Çu t− b»ng ngo¹i tÖ vμo c¸c thiÕt bÞ cho thuª tμi chÝnh
387 Tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u cho TCTD, ®ang chê xö lý
388 Chi phÝ chê ph©n bæ
389 Tμi s¶n cã kh¸c

39 L∙i vµ phÝ ph¶i thu


391 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi
3911 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam.
3912 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ
392 L·i ph¶i thu tõ ®Çu t− chøng kho¸n
3921 L·i ph¶i thu tõ tÝn phiÕu NHNN vµ tÝn phiÕu Kho b¹c
3922 L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n
3923 L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n
394 L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông
3941 L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam
3942 L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng
3943 L·i ph¶i thu tõ cho thuª tµi chÝnh

HethonghoaHTTK.pdf 12
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

3944 L·i ph¶i thu tõ kho¶n tr¶ thay kh¸ch hµng

396 L·i ph¶i thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh
3961 Giao dÞch ho¸n ®æi
3962 Giao dÞch kú h¹n
3963 Giao dÞch t−¬ng lai
3964 Giao dÞch quyÒn chän
397 PhÝ ph¶i thu

Lo¹i 4: C¸c kho¶n ph¶i tr¶


40 C¸c kho¶n Nî ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc
401 TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam
402 TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ
403 Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam
4031 Vay theo hå s¬ tÝn dông
4032 Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸
4033 Vay cÇm cè c¸c giÊy tê cã gi¸
4034 Vay thanh to¸n bï trõ
4035 Vay hç trî ®Æc biÖt
4038 Vay kh¸c
4039 Nî qu¸ h¹n
404 Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ
4041 Nî vay trong h¹n
4049 Nî qu¸ h¹n

41 C¸c kho¶n Nî c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c


411 TiÒn göi cña c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam
4111 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4112 TiÒn göi cã kú h¹n
412 TiÒn göi cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ
4121 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4122 TiÒn göi cã kú h¹n
413 TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam
4131 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4132 TiÒn göi cã kú h¹n
414 TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ
4141 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4142 TiÒn göi cã kú h¹n
415 Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam
4151 Nî vay trong h¹n
4159 Nî qu¸ h¹n
416 Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ
4161 Nî vay trong h¹n
4169 Nî qu¸ h¹n
417 Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam
4171 Nî vay trong h¹n
4179 Nî qu¸ h¹n
418 Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ
4181 Nî vay trong h¹n
4189 Nî qu¸ h¹n
419 Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c

42 TiÒn göi cña kh¸ch hµng


421 TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam
4211 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4212 TiÒn göi cã kú h¹n
4214 TiÒn göi vèn chuyªn dïng
422 TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ

HethonghoaHTTK.pdf 13
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4221 TiÒn göi kh«ng kú h¹n


4222 TiÒn göi cã kú h¹n
4224 TiÒn göi vèn chuyªn dïng
423 TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt nam
4231 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n
4232 TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n
4238 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸c
424 TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
4241 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n
4242 TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n
425 TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt nam
4251 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4252 TiÒn göi cã kú h¹n
4254 TiÒn göi vèn chuyªn dïng
426 TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ
4261 TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4262 TiÒn göi cã kú h¹n
4264 TiÒn göi vèn chuyªn dïng
427 TiÒn ký quü b»ng ®ång ViÖt Nam
4271 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc
4272 TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C)
4273 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ
4274 Ký quü b¶o l·nh
4277 Ký quü ®¶m b¶o thuª tµi chÝnh
4279 B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c
428 TiÒn ký quü b»ng ngo¹i tÖ
4281 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc
4282 TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C)
4283 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ
4284 Ký quü b¶o l·nh
4287 Ký quü ®¶m b¶o thuª tµi chÝnh
4289 B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c

43 Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸


431 MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam
432 ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam
433 Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam
434 MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
435 ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
436 Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

44 Vèn tµi trî, ñy th¸c ®Çu t−, cho vay


441 Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt nam
4411 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi
4412 Vèn nhËn cña ChÝnh phñ
4413 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc
442 Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ
4421 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi
4422 Vèn nhËn cña ChÝnh phñ
4423 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc

45 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho bªn ngoµi


451 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ XDCB, mua s¾m TSC§
452 TiÒn gi÷ hé vμ ®îi thanh to¸n
4521 TiÒn gi÷ hé vµ ®îi thanh to¸n
4523 Thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý
453 ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc
4531 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép

HethonghoaHTTK.pdf 14
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4534 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp


4535 ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
4538 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c
4539 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
454 ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ®ång ViÖt nam
455 ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ
458 Chªnh lÖch mua b¸n nî chê xö lý
459 C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c
4591 TiÒn thu tõ viÖc b¸n nî, tµi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc khai th¸c tµi s¶n b¶o ®¶m nî
4599 C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c

46 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé


461 Thõa quü, tμi s¶n thõa chê xö lý
462 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn Tæ chøc tÝn dông
466 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng TCTD
4661 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c¸c chi nh¸nh
4662 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Héi së chÝnh
467 Gi¸ trÞ kho¶n nî nhËn cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®Ó qu¶n lý vμ khai th¸c
469 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c

C¸c giao dÞch ngo¹i hèi


471 Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh
4711 Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh
4712 Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh
473 Giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP)
4731 Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ
4732 Gi¸ trÞ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ
474 Giao dÞch kú h¹n (FORWARD)
4741 Cam kÕt giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ
4742 Gi¸ trÞ giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ
475 Giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES)
4751 Cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
4752 Gi¸ trÞ giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
476 Giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS)
4761 Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ
4762 Gi¸ trÞ giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ
478 Tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý

48 C¸c tµi s¶n Nî kh¸c


481 NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt nam
482 NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ
483 NhËn tiÒn ñy th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam
484 NhËn tiÒn ñy th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ
485 Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lμm
486 Thanh to¸n ®èi víi c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh
4861 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP)
4862 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch kú h¹n (FORWARD)
4863 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES)
4864 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS)
487 CÊu phÇn nî cña Cæ phiÕu −u ®·i
488 Doanh thu chê ph©n bæ
489 Dù phßng rñi ro kh¸c
4891 Dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c
4892 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho
4895 Dù phßng chung ®èi víi c¸c cam kÕt ®−a ra
4899 Dù phßng rñi ro kh¸c
49 L∙i vµ phÝ ph¶i tr¶
491 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi

HethonghoaHTTK.pdf 15
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4911 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam
4912 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ
4913 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt Nam
4914 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ
492 L·i ph¶i tr¶ vÒ ph¸t hμnh c¸c giÊy tê cã gi¸
4921 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam
4922 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ
493 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay
4931 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay b»ng ®ång ViÖt Nam
4932 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay b»ng ngo¹i tÖ
494 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay
4941 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ®ång ViÖt Nam
4942 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ngo¹i tÖ
496 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh
4961 Giao dÞch ho¸n ®æi
4962 Giao dÞch kú h¹n
4963 Giao dÞch t−¬ng lai
4964 Giao dÞch quyÒn chän
497 PhÝ ph¶i tr¶

Lo¹i 5: Ho¹t ®éng thanh to¸n


50 Thanh to¸n gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông
501 Thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hμng
5011 Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng chñ tr×
5012 Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng thµnh viªn
502 Thu, chi hé gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông
509 Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông

51 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn


511 ChuyÓn tiÒn n¨m nay cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn
5111 ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay
5112 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay
5113 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý
512 ChuyÓn tiÒn n¨m tr−íc cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn
5121 ChuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc
5122 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc
5123 ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý
513 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m nay t¹i Trung t©m thanh to¸n
5131 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay
5132 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay
5133 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý
514 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m tr−íc t¹i Trung t©m thanh to¸n
5141 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc
5142 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc
5143 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý
519 Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong tõng Ng©n hμng
5191 §iÒu chuyÓn vèn
5192 Thu hé, chi hé
5199 Thanh to¸n kh¸c

52 Thanh to¸n liªn hµng


521 Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong toμn hÖ thèng Ng©n hμng
5211 Liªn hµng ®i n¨m nay
5212 Liªn hµng ®Õn n¨m nay
5213 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu
5214 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu
5215 Liªn hµng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm

HethonghoaHTTK.pdf 16
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

522 Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong toμn hÖ thèng NH
5221 Liªn hµng ®i n¨m tr−íc
5222 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc
5223 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu
5224 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu
5225 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm
5226 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®i n¨m tr−íc
5227 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc

523 Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong tõng tØnh, thμnh phè
5231 Liªn hµng ®i n¨m nay trong tõng tØnh, thµnh phè
5232 Liªn hµng ®Õn n¨m nay trong tõng tØnh, thµnh phè
5233 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè
5234 Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè
5235 Liªn hµng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thµnh phè

524 Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè
5241 Liªn hµng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè
5242 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè
5243 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè
5244 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè
5245 Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thµnh phè
5246 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè
5247 ChuyÓn tiªu liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè

56 Thanh to¸n víi c¸c Ng©n hµng ë n−íc ngoµi


562 Thanh to¸n song biªn
563 Thanh to¸n ®a biªn
569 C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c

Lo¹i 6: Nguån vèn chñ së h÷u


60 Vèn cña Tæ chøc tÝn dông
601 Vèn ®iÒu lÖ
602 Vèn ®Çu t− XDCB, mua s¾m TSC§
603 ThÆng d− vèn cæ phÇn
604 Cæ phiÕu quü
609 Vèn kh¸c

61 Quü cña Tæ chøc tÝn dông


611 Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ
612 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn
6121 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn
6122 Quü nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o
613 Quü dù phßng tμi chÝnh
619 Quü kh¸c

62 Quü khen th−ëng, phóc lîi


621 Quü khen th−ëng
622 Quü phóc lîi
623 Quü phóc lîi ®· h×nh thμnh tμi s¶n cè ®Þnh

63 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, vµng b¹c ®¸ quý


631 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
6311 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i vµo thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o
6312 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB
6313 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh

632 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i vμng b¹c, ®¸ quý

HethonghoaHTTK.pdf 17
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

633 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh
6331 Giao dÞch ho¸n ®æi
6332 Giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ
6333 Giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
6334 Giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ
6338 C«ng cô ph¸i sinh kh¸c
64 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n
641 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n
642 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n cè ®Þnh
65 Cæ phiÕu −u ®·i
69 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi
691 Lîi nhuËn n¨m nay
692 Lîi nhuËn n¨m tr−íc

Lo¹i 7: Thu nhËp


70 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông
701 Thu l·i tiÒn göi
702 Thu l·i cho vay
703 Thu l·i tõ ®Çu t− chøng kho¸n
705 Thu l·i cho thuª tμi chÝnh
709 Thu kh¸c tõ ho¹t ®éng tÝn dông

71 Thu nhËp phÝ tõ ho¹t ®éng dÞch vô


711 Thu tõ dÞch vô thanh to¸n
712 Thu tõ nghiÖp vô b¶o l·nh
713 Thu tõ dÞch vô ng©n quü
714 Thu tõ nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý
715 Thu tõ dÞch vô t− vÊn
716 Thu tõ kinh doanh vμ dÞch vô b¶o hiÓm
717 Thu phÝ nghiÖp vô chiÕt khÊu
718 Thu tõ cung øng dÞch vô b¶o qu¶n tμi s¶n, cho thuª tñ kÐt
719 Thu kh¸c

72 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi


721 Thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ
722 Thu vÒ kinh doanh vμng
723 Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ

74 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c


741 Thu vÒ kinh doanh chøng kho¸n
742 Thu tõ nghiÖp vô mua b¸n nî
748 Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c
749 Thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c

78 Thu nhËp gãp vèn, mua cæ phÇn

79 Thu nhËp kh¸c

Lo¹i 8: Chi phÝ


80 Chi phÝ ho¹t ®éng tÝn dông
801 Tr¶ l·i tiÒn göi
802 Tr¶ l·i tiÒn vay
803 Tr¶ l·i ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸
805 Tr¶ l·i tiÒn thuª tμi chÝnh
809 Chi phÝ kh¸c

81 Chi phÝ ho¹t ®éng dÞch vô

HethonghoaHTTK.pdf 18
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

811 Chi vÒ dÞch vô thanh to¸n


812 C−íc phÝ b−u ®iÖn vÒ m¹ng viÔn th«ng
813 Chi vÒ ng©n quü
8131 VËn chuyÓn, bèc xÕp tiÒn
8132 KiÓm ®Õm , ph©n lo¹i vµ ®ãng gãi tiÒn
8133 B¶o vÖ tiÒn
8139 Chi kh¸c
814 Chi vÒ nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý
815 Chi vÒ dÞch vô t− vÊn
816 Chi phÝ hoa hång m«i giíi
819 Chi kh¸c

82 Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi


821 Chi vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ
822 Chi vÒ kinh doanh vμng
823 Chi vÒ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ

83 Chi nép thuÕ vµ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ


831 Chi nép thuÕ
832 Chi nép c¸c kho¶n phÝ , lÖ phÝ
833 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
8331 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh
8332 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i

84 Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c


841 Chi vÒ kinh doanh chøng kho¸n
842 Chi phÝ liªn quan nghiÖp vô cho thuª tμi chÝnh
848 Chi vÒ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c
849 Chi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c

85 Chi phÝ cho nh©n viªn


851 L−¬ng vμ phô cÊp
8511 L−¬ng vµ phô cÊp l−¬ng
852 Chi trang phôc giao dÞch vμ ph−¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng
853 C¸c kho¶n chi ®Ó ®ãng gãp theo l−¬ng
8531 Nép b¶o hiÓm x· héi
8532 Nép b¶o hiÓm y tÕ
8533 Nép b¶o hiÓm lao ®éng
8534 Nép kinh phÝ c«ng ®oµn
8539 C¸c kho¶n chi ®ãng gãp kh¸c theo chÕ ®é
854 Chi trî cÊp
8541 Trî cÊp khã kh¨n
8542 Trî cÊp th«i viÖc
8549 Chi trî cÊp kh¸c
855 Chi c«ng t¸c x· héi
856 Chi ¨n ca cho c¸n bé, nh©n viªn TCTD

86 Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô


861 Chi vÒ vËt liÖu vμ giÊy tê in
8611 VËt liÖu v¨n phßng
8612 GiÊy tê in
8613 VËt mang tin
8614 X¨ng dÇu
8619 VËt liÖu kh¸c
862 C«ng t¸c phÝ
863 Chi ®μo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô
864 Chi nghiªn cøu vμ øng dông khoa häc c«ng nghÖ, s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn
865 Chi b−u phÝ vμ ®iÖn tho¹i

HethonghoaHTTK.pdf 19
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

866 Chi xuÊt b¶n tμi liÖu, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i
867 Chi mua tμi liÖu, s¸ch b¸o
868 Chi vÒ c¸c ho¹t ®éng ®oμn thÓ cña Tæ chøc tÝn dông
869 C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý kh¸c
8691 §iÖn, n−íc, vÖ sinh c¬ quan
8692 Chi y tÕ c¬ quan
8693 Héi nghÞ
8694 LÔ t©n, kh¸nh tiÕt
8695 Chi phÝ cho viÖc kiÓm to¸n, thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng Tæ chøc tÝn dông
8696 Chi thuª chuyªn gia trong vµ ngoµi n−íc
8697 Chi phÝ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y
8699 C¸c kho¶n chi kh¸c

87 Chi vÒ tµi s¶n


871 KhÊu hao c¬ b¶n tμi s¶n cè ®Þnh
872 B¶o d−ìng vμ söa ch÷a tμi s¶n
874 Mua s¾m c«ng cô lao ®éng
875 Chi b¶o hiÓm tμi s¶n
876 Chi thuª tμi s¶n

88 Chi phÝ dù phßng, b¶o toµn vµ b¶o hiÓm tiÒn göi cña kh¸ch hµng
882 Chi dù phßng
8821 Chi dù phßng gi¶m gi¸ vµng
8822 Chi dù phßng Nî ph¶i thu khã ®ßi
8823 Chi dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n
8824 Chi dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n
8825 Chi dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho
8826 Chi dù phßng gi¶m gi¸ kho¶n ®Çu t−, mua cæ phÇn
8827 Chi dù phßng ®èi víi c¸c cam kÕt ®−a ra
8829 Chi dù phßng rñi ro kh¸c
883 Chi nép phÝ b¶o hiÓm, b¶o toμn tiÒn göi cña kh¸ch hμng

89 Chi phÝ kh¸c

Lo¹i 9: C¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n


90 TiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ l−u hµnh
901 TiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ l−u hμnh
9011 TiÒn mÉu
9012 TiÒn l−u niÖm
9019 TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý

91 Ngo¹i tÖ vµ chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ


911 Ngo¹i tÖ
9113 Ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng göi ®i n−íc ngoµi nhê thu
9114 Ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hµnh chê xö lý
912 Chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ
9121 Chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ dïng lµm mÉu
9122 Chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ nhËn gi÷ hé hoÆc thu hé
9123 Chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ göi ®i n−íc ngoµi nhê thu
9124 Chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ do n−íc ngoµi göi ®Õn ®îi thanh to¸n

92 C¸c v¨n b¶n, chøng tõ cam kÕt ®−a ra


921 Cam kÕt b¶o l·nh cho kh¸ch hμng
9211 B¶o l·nh vay vèn
9212 B¶o l·nh thanh to¸n
9213 B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång
9214 B¶o l·nh dù thÇu

HethonghoaHTTK.pdf 20
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

9215 Cam kÕt trong nghiÖp vô L/C tr¶ chËm


9216 Cam kÕt trong nghiÖp vô L/C tr¶ ngay
9219 Cam kÕt b¶o l·nh kh¸c
923 C¸c cam kÕt giao dÞch hèi ®o¸i
9231 Cam kÕt Mua ngo¹i tÖ trao ngay
9232 Cam kÕt B¸n ngo¹i tÖ trao ngay
9233 Cam kÕt Mua ngo¹i tÖ cã kú h¹n
9234 Cam kÕt B¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n
9235 Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ
9236 Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän Mua tiÒn tÖ
9237 Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän B¸n tiÒn tÖ
9238 Cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
925 Cam kÕt tμi trî cho kh¸ch hμng
929 C¸c cam kÕt kh¸c
9291 Hîp ®ång ho¸n ®æi l·i suÊt
9293 Hîp ®ång mua b¸n giÊy tê cã gi¸
9299 Cam kÕt kh¸c

93 C¸c cam kÕt nhËn ®−îc


931 C¸c cam kÕt b¶o l·nh nhËn tõ c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c
9311 Vay vèn
9319 C¸c b¶o l·nh kh¸c
932 B¶o l·nh nhËn tõ c¸c c¬ quan ChÝnh phñ
933 B¶o l·nh nhËn tõ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
934 B¶o l·nh nhËn tõ c¸c tæ chøc Quèc tÕ
938 C¸c v¨n b¶n, chøng tõ cam kÕt kh¸c nhËn ®−îc
939 C¸c b¶o l·nh kh¸c nhËn ®−îc

94 L∙i cho vay vµ phÝ ph¶i thu ch−a thu ®−îc


941 L·i cho vay ch−a thu ®−îc b»ng ®ång ViÖt nam
942 L·i cho vay ch−a thu ®−îc b»ng ngo¹i tÖ
943 L·i cho thuª tμi chÝnh ch−a thu ®−îc
944 PhÝ ph¶i thu ch−a thu ®−îc

95 Tµi s¶n dïng ®Ó cho thuª tµi chÝnh


951 Tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang qu¶n lý t¹i c«ng ty
952 Tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang giao cho kh¸ch hμng thuª

96 C¸c giÊy tê cã gi¸ cña Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh


961 C¸c giÊy tê cã gi¸ mÉu
962 C¸c giÊy tê cã gi¸ cña Tæ chøc tÝn dông

97 Nî khã ®ßi ®∙ xö lý
971 Nî bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi
9711 Nî gèc bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi
9712 Nî l·i bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi
972 Nî tæn thÊt trong ho¹t ®éng thanh to¸n

98 NghiÖp vô uû th¸c vµ ®¹i lý


981 Cho vay, ®Çu t− theo hîp ®ång nhËn uû th¸c
9811 Nî ®ñ tiªu chuÈn
9812 Nî cÇn chó ý
9813 Nî d−íi tiªu chuÈn
9814 Nî nghi ngê
9815 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
982 Cho vay theo hîp ®ång ®ång tμi trî
9821 Nî ®ñ tiªu chuÈn
9822 Nî cÇn chó ý

HethonghoaHTTK.pdf 21
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

9823 Nî d−íi tiªu chuÈn


9824 Nî nghi ngê
9825 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
983 Chøng kho¸n l−u ký
989 C¸c nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý kh¸c

99 Tµi s¶n vµ chøng tõ kh¸c


991 Kim lo¹i quý, ®¸ quý gi÷ hé
992 Tμi s¶n kh¸c gi÷ hé
993 Tμi s¶n thuª ngoμi
994 Tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña kh¸ch hμng
995 Tμi s¶n g¸n, xiÕt nî chê xö lý
996 C¸c giÊy tê cã gi¸ cña kh¸ch hμng ®−a cÇm cè
997 Tμi s¶n nhËn cña NHTM hoÆc nhËn tõ viÖc mua l¹i nî
999 C¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ kh¸c ®ang b¶o qu¶n

HethonghoaHTTK.pdf 22
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

III. Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n

Lo¹I 1: Vèn kh¶ dông vµ c¸c kho¶n ®Çu t−

Lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh sè hiÖn cã còng nh− t×nh h×nh biÕn ®éng cña sè vèn
kh¶ dông, c¸c kho¶n ®Çu t− cña Tæ chøc tÝn dông. Bao gåm tiÒn mÆt b»ng ®ång ViÖt
Nam vμ ngo¹i tÖ, c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n thay tiÒn, kim lo¹i quý, ®¸ quý, tiÒn göi t¹i
NHNN, tiÒn göi t¹i c¸c TCTD kh¸c vμ c¸c kho¶n ®Çu t− vμo chøng kho¸n.

Tµi kho¶n 10 - TiÒn mÆt, chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, kim lo¹i quý,
®¸ quý

Tμi kho¶n 101 - TiÒn mÆt b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi, tån quü tiÒn mÆt ®ång ViÖt Nam t¹i c¸c
Tæ chøc tÝn dông.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Khi tiÕn hμnh nhËp, xuÊt tiÒn mÆt ph¶i cã giÊy nép tiÒn, lÜnh tiÒn, sÐc lÜnh tiÒn
hoÆc phiÕu thu, phiÕu chi vμ cã ®ñ ch÷ ký cña ng−êi nhËn, ng−êi giao, ng−êi cho phÐp
nhËp, xuÊt quü theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt.
2- T¹i bé phËn quü, thñ quü më sæ quü (®ãng thμnh cuèn hoÆc tê theo mÉu in s½n
®· quy ®Þnh) ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu, chi trong ngμy vμ tån quü cuèi ngμy. Hμng
ngμy, thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ vμ tiÕn hμnh ®èi chiÕu víi sè liÖu
cña sæ quü tiÒn mÆt vμ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. NÕu cã chªnh lÖch, kÕ to¸n vμ thñ quü ph¶i
kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. Sè chªnh lÖch ph¶i h¹ch to¸n vμo TK 3614 (phÇn
thiÕu) hoÆc TK 461 (phÇn thõa) vμ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý sè thõa thiÕu ®ã.

Tμi kho¶n 101 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1011 - TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ
1012 - TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ
1013 - TiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý
1014 - TiÒn mÆt t¹i m¸y ATM
1019 - TiÒn mÆt ®ang vËn chuyÓn

Tμi kho¶n 1011 - TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn mÆt t¹i quü nghiÖp vô cña c¸c Tæ chøc tÝn
dông.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn mÆt thu vμo quü nghiÖp vô.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn mÆt chi ra tõ quü nghiÖp vô.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn mÆt hiÖn cã t¹i quü nghiÖp vô cña TCTD.

HethonghoaHTTK.pdf 23
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:


Më 02 tμi kho¶n chi tiÕt :
- TiÒn mÆt ®· kiÓm ®Õm.
- TiÒn mÆt thu theo tói niªm phong.

T¹i bé phËn kÕ to¸n, më sæ nhËt ký quü (sæ tê rêi) ghi ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu, chi
trong ngμy ®Ó ®èi chiÕu víi thñ quü, dïng lμm c¨n cø lËp nhËt ký chøng tõ vμ h¹ch to¸n
tæng hîp trong ngμy. Ngoμi nhËt ký quü, kÕ to¸n më sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi sè tæng
céng thu, chi vμ tån quü cuèi ngμy (mçi ngμy mét dßng). Sæ nμy dïng lμm c¬ së cho viÖc
lËp b¸o c¸o kÕ to¸n hμng th¸ng.

Tμi kho¶n 1012 - TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn mÆt ë t¹i quü c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch
to¸n b¸o sæ (kh«ng lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n riªng).

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn mÆt tiÕp quü cho ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.
- C¸c kho¶n thu tiÒn mÆt ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn mÆt do ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ nép vÒ quü nghiÖp vô.
- C¸c kho¶n chi tiÒn mÆt ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ .
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn mÆt ®ang b¶o qu¶n ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.

Tμi kho¶n 1013 - TiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö
lý (nh− tiÒn r¸ch, n¸t h− háng...) .

Tμi kho¶n nμy ®èi øng víi tμi kho¶n 4523 - Thanh to¸n víi kh¸ch hμng vÒ tiÒn
kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý Ng©n
hμng thu vμo.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng ®· ®−îc xö lý.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng ch−a
xö lý hiÖn cã ë c¸c Ng©n hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 1014 - TiÒn mÆt t¹i m¸y ATM:

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó theo dâi sè tiÒn ®ång ViÖt Nam t¹i c¸c m¸y ATM cña
TCTD.
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn mÆt tiÕp quü cho m¸y ATM

HethonghoaHTTK.pdf 24
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- C¸c kho¶n thu tiÒn mÆt trùc tiÕp tõ m¸y ATM


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn mÆt tõ m¸y ATM nép vÒ quü tiÒn mÆt ®¬n vÞ
- C¸c kho¶n chi tiÒn mÆt t¹i m¸y ATM
Sè d− Nî: - Sè tiÒn mÆt cßn tån t¹i m¸y ATM
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng m¸y ATM.

Tμi kho¶n 1019 - TiÒn mÆt ®ang vËn chuyÓn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn mÆt xuÊt tõ quü tiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ chuyÓn
cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®ang trªn ®−êng ®i. Tr−êng hîp ®¬n vÞ nhËn tiÒn ®Õn nhËn trùc tiÕp
t¹i quü cña m×nh th× c¸c Tæ chøc tÝn dông kh«ng ph¶i h¹ch to¸n theo dâi vμo tμi kho¶n
nμy.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn xuÊt quü ®Ó vËn chuyÓn ®Õn ®¬n vÞ nhËn tiÒn.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®· vËn chuyÓn ®Õn ®¬n vÞ nhËn (c¨n cø vμo Biªn b¶n
giao nhËn tiÒn hoÆc giÊy b¸o cña ®¬n vÞ nhËn tiÒn) .
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn mÆt thuéc quü nghiÖp vô ë ®¬n vÞ ®ang vËn
chuyÓn trªn ®−êng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ nhËn tiÒn vËn chuyÓn ®Õn.

Tμi kho¶n 103 - TiÒn mÆt ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi, tån quü ngo¹i tÖ t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 103 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1031 - Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ
1032 - Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ
1033 - Ngo¹i tÖ göi ®i nhê tiªu thô
1039 - Ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn

Tμi kho¶n 1031 - Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¹i quü cña Tæ chøc tÝn dông.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ nhËp quü.


Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ xuÊt quü.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ hiÖn cã t¹i quü cña TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 1032 - Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ

HethonghoaHTTK.pdf 25
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ë t¹i quü c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc
h¹ch to¸n b¸o sæ (kh«ng lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n riªng).

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tiÕp quü cho ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ thu vμo.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ nép vÒ quü cña Tæ chøc
tÝn dông chñ qu¶n.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ chi ra ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ .
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®ang b¶o qu¶n ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.

Tμi kho¶n 1033 - Ngo¹i tÖ göi ®i nhê tiªu thô

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i Tæ chøc tÝn dông kh¸c ®Ó
nhê tiªu thô.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i nhê tiªu thô.


Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· ®−îc tiªu thô.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®ang göi ®i nhê tiªu thô.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo ®¬n vÞ nhËn ngo¹i tÖ ®Ó tiªu thô.

Tμi kho¶n 1039 - Ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®ang
trªn ®−êng ®i. Tr−êng hîp ®¬n vÞ nhËn ngo¹i tÖ ®Õn nhËn trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ m×nh th× c¸c
Tæ chøc tÝn dông kh«ng ph¶i h¹ch to¸n theo dâi vμo tμi kho¶n nμy.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ vËn chuyÓn ®Õn ®¬n vÞ nhËn tiÒn.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ chuyÓn ®Õn ®¬n vÞ nhËn (c¨n cø vμo Biªn b¶n giao
nhËn hoÆc giÊy b¸o cña ®¬n vÞ nhËn ngo¹i tÖ).
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ë ®¬n vÞ ®ang vËn chuyÓn trªn ®−êng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ nhËn ngo¹i tÖ vËn chuyÓn ®Õn.

Tμi kho¶n 104 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña c¸c Tæ chøc
tÝn dông.

Tμi kho¶n 104 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1041 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ
1043 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i nhê thu
1049 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn
HethonghoaHTTK.pdf 26
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1041 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1031.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1043 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1033.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1049 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1039.

Tμi kho¶n 105 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý cña TCTD.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1.TCTD ph¶i ph©n biÖt vμng tiÒn tÖ vμ vμng phi tiÒn tÖ.

- Vμng tiÒn tÖ (thuéc kho¶n môc tiÒn tÖ) lμ ngo¹i hèi theo quy ®Þnh t¹i tiÕt d, kho¶n
1, §iÒu 4 Ph¸p lÖnh ngo¹i hèi sè 28/2005/PL-UBTVQH11 ngμy 13/12/2005 hoÆc
vμng tiªu chuÈn quèc tÕ (lμ vμng khèi, vμng thái, vμng miÕng, vμng l¸ cã dÊu kiÓm ®Þnh
chÊt l−îng vμ träng l−îng, cã m¸c hiÖu cña nhμ s¶n xuÊt vμng quèc tÕ hoÆc cña nhμ
s¶n xuÊt vμng trong n−íc ®−îc quèc tÕ c«ng nhËn).
Vμng tiÒn tÖ ®−îc coi nh− mét lo¹i ngo¹i tÖ vμ lμ tμi s¶n dù tr÷ thanh to¸n quèc tÕ.
- Vμng phi tiÒn tÖ (thuéc kho¶n môc phi tiÒn tÖ) lμ vμng ®−îc mua víi môc ®Ých gia
c«ng, chÕ t¸c lμm ®å trang søc. Vμng phi tiÒn tÖ ®−îc coi nh− mét lo¹i hμng ho¸ th«ng
th−êng.
2. H¹ch to¸n ph©n tÝch, h¹ch to¸n tæng hîp ®èi víi tμi kho¶n vμng tiÒn tÖ t−¬ng
tù nh− kÕ to¸n tμi kho¶n ngo¹i tÖ. NghiÖp vô mua b¸n vμ ph¸i sinh vμng tiÒn tÖ, kÕ to¸n
sö dông c¸c tμi kho¶n mua b¸n vμ ph¸i sinh ngo¹i tÖ ®Ó h¹ch to¸n (coi vμng nh− mét lo¹i
ngo¹i tÖ).
3. KÕ to¸n ®èi víi tμi kho¶n vμng phi tiÒn tÖ theo gi¸ gèc, cô thÓ:
- Gi¸ trÞ vμng phi tiÒn tÖ khi nhËp kho, xuÊt kho ®Òu tÝnh theo gi¸ mua thùc tÕ.
Tr−êng hîp vμng phi tiÒn tÖ nhËp kho cã nhiÒu gi¸ mua kh¸c nhau th× khi xuÊt kho, gi¸
trÞ vμng phi tiÒn tÖ xuÊt kho ®−îc h¹ch to¸n theo gi¸ mua b×nh qu©n cña sè vμng phi tiÒn
tÖ tån kho.
- §èi víi c¸c TCTD cã ®iÒu kiÖn tæ chøc h¹ch to¸n theo dâi vμ b¶o qu¶n sè vμng
phi tiÒn tÖ tån kho theo gi¸ mua kh¸c nhau, kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p h¹ch
to¸n gi¸ trÞ vμng phi tiÒn tÖ xuÊt kho theo ®óng gi¸ mua thùc tÕ cña sè vμng phi tiÒn tÖ
®ã.
- Ho¹t ®éng tiªu thô vμng phi tiÒn tÖ sö dông tμi kho¶n 478 - Tiªu thô vμng b¹c,
®¸ quý.
4. Trong kÕ to¸n chi tiÕt vÒ vμng, c¸c TCTD h¹ch to¸n c¶ gi¸ trÞ vμ khèi l−îng
hiÖn vËt nhËp, xuÊt, tån kho. Khi lªn B¸o c¸o kÕ to¸n, gi¸ trÞ vμng ®−îc quy ®æi ra ®ång
ViÖt Nam theo tû gi¸ quy ®Þnh.
Tμi kho¶n 105 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

1051 - Vμng t¹i ®¬n vÞ


1052 - Vμng t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ

HethonghoaHTTK.pdf 27
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

1053 - Vμng ®ang mang ®i gia c«ng, chÕ t¸c


1054 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý ®ang vËn chuyÓn
1058 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý kh¸c.

Tμi kho¶n 1051 - Vμng t¹i ®¬n vÞ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ vμng cña TCTD.
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ vμng nhËp kho
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ vμng xuÊt kho
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμng tån kho t¹i ®¬n vÞ
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo vμng tiÒn tÖ vμ vμng phi tiÒn tÖ

Tμi kho¶n 1052 - Vμng t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ vμng t¹i quü cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o
sæ (kh«ng lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n riªng).

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ vμng tiÕp quü cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.
- Gi¸ trÞ vμng ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ thu vμo.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ vμng ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ chuyÓn vÒ cho ®¬n vÞ chñ qu¶n.
- Gi¸ trÞ vμng ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ chi ra.
Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ vμng hiÖn ®ang cßn tån quü t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ.

Tμi kho¶n 1053 - Vμng ®ang mang ®i gia c«ng, chÕ t¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ vμng xuÊt kho mang ®i gia c«ng chÕ t¸c cña
TCTD.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ vμng xuÊt kho mang ®i gia c«ng chÕ t¸c
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ vμng mang ®i gia c«ng chÕ t¸c ®· nhËp l¹i kho.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμng ®ang mang ®i gia c«ng chÕ t¸c
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 1054 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý ®ang vËn chuyÓn.

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý xuÊt quü ®¬n vÞ
chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn. Tr−êng hîp giao nhËn trùc tiÕp
kh«ng h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n nμy.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý xuÊt quü chuyÓn ®Õn c¸c ®¬n vÞ nhËn

HethonghoaHTTK.pdf 28
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý ®· chuyÓn ®Õn cho ®¬n vÞ nhËn
(c¨n cø vμo Biªn b¶n giao nhËn hoÆc giÊy b¸o ®Ó h¹ch to¸n).
Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ ®ang vËn chuyÓn.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ nhËn kim lo¹i quý, ®¸ quý chuyÓn ®Õn

Tμi kho¶n 1058 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý cña TCTD.
Néi dung h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung h¹ch to¸n trªn tμi
kho¶n 1051 - Vμng t¹i ®¬n vÞ.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i kim lo¹i quý, ®¸ quý.”

Tµi kho¶n 11- TiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n−íc

Tμi kho¶n 111 - TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng
®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña Tæ chøc tÝn dông göi
t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- C¨n cø ®Ó h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n nμy lμ c¸c giÊy b¸o Cã, b¸o Nî hoÆc b¶ng
sao kª cña Ng©n hμng Nhμ n−íc kÌm theo c¸c chøng tõ gèc (uû nhiÖm chi, uû nhiÖm
thu, sÐc...).
2- Khi nhËn ®−îc chøng tõ cña Ng©n hμng Nhμ n−íc göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra
®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. Tr−êng hîp cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu trªn sæ kÕ
to¸n cña ®¬n vÞ, sè liÖu ë chøng tõ gèc víi sè liÖu trªn chøng tõ cña Ng©n hμng Nhμ n−íc
th× ph¶i th«ng b¸o cho Ng©n hμng Nhμ n−íc ®Ó cïng ®èi chiÕu, x¸c minh vμ xö lý kÞp
thêi. NÕu ®Õn cuèi th¸ng vÉn ch−a x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n chªnh lÖch, th× kÕ to¸n ghi
sæ theo sè liÖu trong giÊy b¸o hay b¶ng kª cña Ng©n hμng Nhμ n−íc. Sè chªnh lÖch ®−îc
ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n 359 - C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu (nÕu sè liÖu cña kÕ to¸n lín
h¬n sè liÖu cña Ng©n hμng Nhμ n−íc) hoÆc ghi vμo bªn Cã tμi kho¶n 4599 - C¸c kho¶n
chê thanh to¸n kh¸c (nÕu sè liÖu cña kÕ to¸n nhá h¬n sè liÖu cña Ng©n hμng Nhμ
n−íc). Sang th¸ng sau ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra, ®èi chiÕu t×m nguyªn nh©n chªnh lÖch ®Ó
®iÒu chØnh l¹i sè liÖu ®· ghi sæ.

Tμi kho¶n 111 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1111 - TiÒn göi phong táa
1113 - TiÒn göi thanh to¸n
1116 - TiÒn ký quü b¶o l·nh

Tμi kho¶n 1111 - TiÒn göi phong táa

HethonghoaHTTK.pdf 29
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn göi phong táa b»ng ®ång ViÖt Nam cña Tæ
chøc tÝn dông hay tæ chøc kh¸c (nÕu ®−îc phÐp) göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc trong thêi
gian ch−a ®−îc ho¹t ®éng.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn göi vμo tμi kho¶n phong táa.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®−îc chuyÓn sang tμi kho¶n thÝch hîp ®Ó ho¹t ®éng.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ang göi ë tμi kho¶n phong táa t¹i NHNN.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 1113 - TiÒn göi thanh to¸n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña c¸c Tæ chøc tÝn dông
göi kh«ng kú h¹n t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn göi vμo Ng©n hμng Nhμ n−íc.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông lÊy ra.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ang göi kh«ng kú h¹n t¹i NHNN.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 1116 - TiÒn ký quü b¶o l·nh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ký quü b¶o l·nh b»ng ®ång ViÖt Nam cña
Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ký quü b¶o l·nh göi vμo Ng©n hμng Nhμ n−íc.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ký quü b¶o l·nh Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh lÊy ra.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn quü b¶o l·nh ®ang ký göi t¹i NHNN.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 112 - TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña TCTD göi t¹i NHNN.

Tμi kho¶n 112 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1121 - TiÒn göi phong táa
1123 - TiÒn göi thanh to¸n
1126 - TiÒn ký quü b¶o l·nh

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1121 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1123 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1126 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 1116

H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 30
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tµi kho¶n 12- §Çu t− tÝn phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c giÊy tê cã gi¸
ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN

Tμi kho¶n 121- §Çu t− vμo tÝn phiÕu NHNN vμ tÝn phiÕu CP
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i
tÝn phiÕu do Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ ChÝnh phñ (Kho b¹c Nhμ n−íc) ph¸t hμnh mμ Tæ
chøc tÝn dông ®ang ®Çu t−.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1- C¸c tÝn phiÕu nμy chØ h¹ch to¸n theo chi phÝ thùc tÕ mua, bao gåm gi¸ mua céng
(+) c¸c chi phÝ mua (nÕu cã).

2- Sè tiÒn l·i sÏ ®−îc h−ëng trªn c¸c chøng kho¸n nμy Tæ chøc tÝn dông vÉn tiÕp
tôc tÝnh vμ h¹ch to¸n cho ®Õn khi ®Õn h¹n ®−îc thanh to¸n.

3- NÕu thu ®−îc tiÒn l·i tõ TÝn phiÕu ®Çu t− bao gåm c¶ kho¶n l·i ®Çu t− dån tÝch
tr−íc khi Tæ chøc tÝn dông mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã, Tæ chøc tÝn dông ph¶i ph©n bæ sè
tiÒn l·i nμy. Theo ®ã, phÇn tiÒn l·i cña c¸c kú sau khi Tæ chøc tÝn dông ®· mua kho¶n ®Çu
t− nμy míi ®−îc ghi nhËn lμ Thu nhËp, cßn kho¶n tiÒn l·i dån tÝch tr−íc khi TCTD mua
l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã th× ghi Gi¶m gi¸ trÞ cña chÝnh kho¶n ®Çu t− TÝn phiÕu ®ã.

4- TiÒn gèc (mÖnh gi¸) cña TÝn phiÕu ®−îc thanh to¸n mét lÇn khi ®Õn h¹n. TiÒn l·i
®−îc thanh to¸n theo c¸c ph−¬ng thøc:
- Thanh to¸n ngay khi ph¸t hμnh (chiÕt khÊu) .
- Thanh to¸n theo ®Þnh kú (6 hoÆc 12 th¸ng mét lÇn) .
- Thanh to¸n mét lÇn cïng tiÒn gèc TÝn phiÕu .
Ph¶i tÝnh to¸n vμ thanh to¸n kÞp thêi mäi kho¶n l·i vÒ TÝn phiÕu khi ®Õn kú h¹n.

5- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, nÕu gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña TÝn phiÕu bÞ gi¶m xuèng thÊp
h¬n gi¸ gèc, th× lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n theo quy ®Þnh hiÖn hμnh.

6- Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Tæ chøc tÝn dông ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt tõng
lo¹i chøng kho¸n ®· mua theo tõng ®èi t¸c, mÖnh gi¸.
Tμi kho¶n 121 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
1211 - §Çu t− vμo TÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc
1212 - §Çu t− vμo TÝn phiÕu Kho b¹c

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n Tæ chøc tÝn dông mua vμo.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n Tæ chøc tÝn dông b¸n ra.

HethonghoaHTTK.pdf 31
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Gi¸ trÞ chøng kho¸n ®−îc Ng©n hμng Nhμ n−íc hay ChÝnh phñ
ph¸t hμnh thanh to¸n tiÒn.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ chøng kho¸n TCTD ®ang qu¶n lý.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më theo nhãm kú h¹n vμ l·i suÊt cña chøng kho¸n.

Tμi kho¶n 122- §Çu t− vμo c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c
®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c
giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN do tæ chøc kh¸c
ph¸t hμnh mμ Tæ chøc tÝn dông ®ang ®Çu t−.
Néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 122 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 121.

Tμi kho¶n 123 - Gi¸ trÞ tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc,
TCTD ®−a cÇm cè vay vèn
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña TÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ
n−íc (lo¹i ghi sæ) cña Tæ chøc tÝn dông ®ang ®−a cÇm cè t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc ®Ó vay
vèn .
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ TÝn phiÕu NHNN (lo¹i ghi sæ) cña TCTD ®ang ®−a
cÇm cè t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc ®Ó vay vèn .
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ TÝn phiÕu NHNN (lo¹i ghi sæ) ®−îc gi¶i trõ (chÊm døt
phong to¶).
- Gi¸ trÞ TÝn phiÕu NHNN ®ang cÇm cè t¹i NHNN vμ chuyÓn
h¼n quyÒn së h÷u cho ®¬n vÞ cho vay vèn (bªn nhËn cÇm cè).
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña TÝn phiÕu NHNN (lo¹i ghi sæ) thuéc quyÒn
së h÷u cña TCTD ®−a cÇm cè ®ang bÞ NHNN phong to¶.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .
Tμi kho¶n 129 - Dù phßng gi¶m gi¸
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh lËp, xö lý vμ hoμn nhËp c¸c kho¶n dù
phßng gi¶m gi¸ kho¶n ®Çu t− tÝn phiÕu ChÝnh phñ vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ
®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN.
Dù phßng gi¶m gi¸ ®−îc lËp ®Ó dù phßng sù gi¶m gi¸ cña c¸c kho¶n ®Çu t− chøng
kho¸n nh»m ghi nhËn tr−íc c¸c kho¶n tæn thÊt cã thÓ ph¸t sinh do nh÷ng nguyªn nh©n
kh¸ch quan.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

HethonghoaHTTK.pdf 32
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

1- ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña
chÕ ®é tμi chÝnh hiÖn hμnh vμ c¸c quy ®Þnh cã tÝnh ph¸p lý vÒ ho¹t ®éng cña TCTD.
2- ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n ph¶i thùc hiÖn theo tõng kho¶n,
tõng lo¹i chøng kho¸n hiÖn cã cña Tæ chøc tÝn dông .
3- Th«ng th−êng møc lËp dù phßng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng chªnh lÖch gi¶m gi÷a gi¸
thùc tÕ mua vμ gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña tõng lo¹i chøng kho¸n (gi¸ cã thÓ b¸n ®−îc). Møc
trÝch lËp cô thÓ sÏ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ qu¶n lý tμi chÝnh.
Bªn Cã ghi: - Sè dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ®−îc lËp.
Bªn Nî ghi: - Xö lý kho¶n gi¶m gi¸ thùc tÕ cña c¸c kho¶n ®Çu t− .
- Hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸.
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo lo¹i ®Çu t−.

Tµi kho¶n 13 - TiÒn, vµng göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- C¨n cø ®Ó h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n nμy lμ c¸c giÊy b¸o Cã, b¸o Nî hoÆc b¶ng
sao kª cña TCTD kh¸c kÌm theo c¸c chøng tõ gèc (uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu, sÐc...).
2- Khi nhËn ®−îc chøng tõ cña TCTD kh¸c göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu
víi chøng tõ gèc kÌm theo. Tr−êng hîp cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n cña
®¬n vÞ, sè liÖu ë chøng tõ gèc víi sè liÖu trªn chøng tõ cña TCTD kh¸c th× ph¶i th«ng b¸o
cho TCTD kh¸c ®Ó cïng ®èi chiÕu, x¸c minh vμ xö lý kÞp thêi. NÕu ®Õn cuèi th¸ng vÉn
ch−a x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n chªnh lÖch, th× kÕ to¸n ghi sæ theo sè liÖu trong giÊy b¸o
hay b¶ng kª cña TCTD kh¸c. Sè chªnh lÖch ®−îc ghi vμo bªn Nî tμi kho¶n 359 - C¸c
kho¶n kh¸c ph¶i thu (nÕu sè liÖu cña kÕ to¸n lín h¬n sè liÖu cña TCTD kh¸c ) hoÆc ghi
vμo bªn Cã tμi kho¶n 4599 - C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c (nÕu sè liÖu cña kÕ to¸n
nhá h¬n sè liÖu cña TCTD kh¸c). Sang th¸ng sau ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra, ®èi chiÕu t×m
nguyªn nh©n chªnh lÖch ®Ó ®iÒu chØnh l¹i sè liÖu ®· ghi sæ.

Tμi kho¶n 131 - TiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc
b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña Tæ chøc tÝn dông göi
t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c trong n−íc.

Tμi kho¶n 131 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1311 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1312 - TiÒn göi cã kú h¹n

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn göi vμo c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c trong n−íc.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn lÊy ra.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña TCTD ®ang göi t¹i c¸c TCTD kh¸c trong n−íc.

HethonghoaHTTK.pdf 33
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Tæ chøc tÝn dông nhËn tiÒn göi.

Tμi kho¶n 132 - TiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc
b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña Tæ chøc tÝn dông göi t¹i c¸c Tæ
chøc tÝn dông kh¸c trong n−íc.

Tμi kho¶n 132 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1321 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1322 - TiÒn göi cã kú h¹n

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 132 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 131.

Tμi kho¶n 133 - TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ ë n−íc ngoμi

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña Tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp
göi t¹i c¸c tæ chøc tμi chÝnh ë n−íc ngoμi.

Tμi kho¶n 133 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1331 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1332 - TiÒn göi cã kú h¹n
1333- TiÒn göi chuyªn dïng

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi vμo c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
Bªn Cã ghi: -Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ lÊy ra.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña Tæ chøc tÝn dông ®ang göi t¹i c¸c
Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Tæ chøc tÝn dông ë n−íc ngoμi
nhËn tiÒn göi.

Tμi kho¶n 134 - TiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam ë n−íc ngoμi

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña TCTD göi t¹i c¸c
TCTD kh¸c ë n−íc ngoμi.

Tμi kho¶n 134 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


1341 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
1342 - TiÒn göi cã kú h¹n
1343 - TiÒn göi chuyªn dïng

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn göi vμo c¸c TCTD kh¸c ë n−íc ngoμi.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn lÊy ra.

HethonghoaHTTK.pdf 34
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña TCTD ®ang göi t¹i c¸c TCTD kh¸c ë n−íc ngoμi.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD kh¸c ë n−íc ngoμi nhËn tiÒn göi.

Tµi kho¶n 135 - Vµng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ cña TCTD göi t¹i c¸c TCTD
kh¸c trong n−íc.

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


TK 1351 - Vμng göi kh«ng kú h¹n
TK 1352 - Vμng göi cã kú h¹n

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ göi vμo c¸c TCTD kh¸c trong n−íc.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ lÊy ra
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ cña TCTD ®ang göi t¹i c¸c TCTD
trong n−íc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD trong n−íc nhËn göi.

Tµi kho¶n 136 - Vµng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ë n−íc ngoµi

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ cña TCTD göi t¹i c¸c TCTD ë
n−íc ngoμi.

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


TK 1361 - Vμng göi kh«ng kú h¹n
TK 1362 - Vμng göi cã kú h¹n

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ göi vμo c¸c TCTD ë n−íc ngoμi.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ lÊy ra
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμng tiÒn tÖ cña TCTD ®ang göi t¹i c¸c TCTD ë
n−íc ngoμi.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD ë n−íc ngoμi nhËn göi.

Tµi kho¶n 14- Chøng kho¸n kinh doanh

Tμi kho¶n 14 - Chøng kho¸n kinh doanh cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:
Tμi kho¶n 141 - Chøng kho¸n Nî
Tμi kho¶n 142 - Chøng kho¸n Vèn
Tμi kho¶n 148 - Chøng kho¸n kinh doanh kh¸c
Tμi kho¶n 149 - Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n

HethonghoaHTTK.pdf 35
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

Tμi kho¶n 141 - Chøng kho¸n Nî


Tμi kho¶n 142 - Chøng kho¸n Vèn
Tμi kho¶n 148 - Chøng kho¸n kinh doanh kh¸c

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ chøng kho¸n TCTD mua vμo, b¸n ra
®Ó h−ëng chªnh lÖch gi¸.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1- Chøng kho¸n kinh doanh ®−îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ mua chøng kho¸n (gi¸
gèc), bao gåm gi¸ mua céng (+) c¸c chi phÝ mua (nÕu cã).
2- TiÒn l·i cña chøng kho¸n nhËn ®−îc trong thêi gian n¾m gi÷ chøng kho¸n ®−îc
ghi vμo thu nhËp l·i.
3- Khi TCTD b¸n, chuyÓn nh−îng chøng kho¸n th× bªn Cã tμi kho¶n nμy ph¶i ®−îc
ghi theo gi¸ thùc tÕ mμ tr−íc ®©y ®· h¹ch to¸n khi mua lo¹i chøng kho¸n nμy (®Ó tÊt
to¸n), kh«ng ghi theo sè tiÒn thùc tÕ thu ®−îc. PhÇn chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thùc tÕ thu
®−îc víi sè tiÒn ®· ghi Cã tμi kho¶n nμy ®−îc h¹ch to¸n vμo kÕt qu¶ kinh doanh (Tμi
kho¶n Thu vÒ mua b¸n chøng kho¸n, nÕu l·i; hoÆc Tμi kho¶n Chi vÒ mua b¸n chøng
kho¸n, nÕu lç).
4- T¹i thêi ®iÓm kho¸ sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tμi chÝnh, c¨n cø vμo t×nh h×nh biÕn
®éng gi¸ chøng kho¸n, kÕ to¸n tiÕn hμnh lËp dù phßng hoÆc hoμn nhËp dù phßng gi¶m
gi¸ chøng kho¸n ®èi víi sè chøng kho¸n ch−a b¸n t¹i thêi ®iÓm kho¸ sæ.
5- NÕu chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hoÆc c¬ chÕ tμi chÝnh cho phÐp: §Þnh kú khi
lËp b¸o c¸o tμi chÝnh, chøng kho¸n ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ thÞ tr−êng. TÊt c¶ mäi l·i/
lç ph¸t sinh nh−ng ch−a thùc hiÖn ®−îc ghi vμo thu nhËp hoÆc chi phÝ vÒ kinh kinh doanh
chøng kho¸n (®−a vμo B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh).
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n Tæ chøc tÝn dông mua vμo.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n Tæ chøc tÝn dông b¸n ra.
- Gi¸ trÞ chøng kho¸n ®−îc thanh to¸n.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ chøng kho¸n TCTD ®ang qu¶n lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më theo nhãm kú h¹n ®èi víi chøng kho¸n Nî.
- Më theo tõng lo¹i chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n Vèn.
Tμi kho¶n 141 - Chøng kho¸n Nî

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i chøng kho¸n thuéc lo¹i chøng kho¸n Nî.
Chøng kho¸n Nî lμ lo¹i chøng kho¸n mμ bªn ph¸t hμnh ph¶i thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt
mang tÝnh rμng buéc ®èi víi bªn n¾m gi÷ chøng kho¸n theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ
thêi h¹n thanh to¸n sè tiÒn gèc, l·i suÊt, ...

HethonghoaHTTK.pdf 36
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

TK 1411- Chøng kho¸n ChÝnh phñ


TK 1412- Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
TK 1413- Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
TK 1414- Chøng kho¸n n−íc ngoμi

Tμi kho¶n 142 - Chøng kho¸n Vèn

Tμi kho¶n nμy ®−îc dïng h¹ch to¸n cho c¸c lo¹i cæ phiÕu (cã thÓ lμ cæ phiÕu
th−êng hoÆc cæ phiÕu −u ®·i) do TCTD mua b¸n trªn thÞ tr−êng ®Ó h−ëng chªnh lÖch gi¸
mμ kh«ng v× môc ®Ých n¾m gi÷ nh− vai trß cña mét nhμ ®Çu t− dμi h¹n.

Chøng kho¸n Vèn lμ lo¹i chøng kho¸n x¸c lËp quyÒn chñ së h÷u cña ng−êi n¾m gi÷
chøng kho¸n ®èi víi mét doanh nghiÖp. Theo ®ã, chøng kho¸n vèn thÓ hiÖn mét phÇn
tμi s¶n trong tæng sè tμi s¶n cña doanh nghiÖp sau khi ®· thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghÜa vô
nî, vÝ dô nh−: Cæ phiÕu th−êng, mét sè lo¹i cæ phiÕu −u ®·i kh¸c...

Tμi kho¶n nμy cã 3 tμi kho¶n cÊp III sau:

TK 1421- Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
TK 1422- Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
TK 1423- Chøng kho¸n n−íc ngoμi

Tμi kho¶n 148 - Chøng kho¸n kinh doanh kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i chøng kho¸n kinh doanh kh¸c kh«ng thuéc
c¸c nhãm chøng kho¸n trªn.

Tμi kho¶n 149 - Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh lËp, xö lý vμ hoμn nhËp c¸c kho¶n dù
phßng gi¶m gi¸ c¸c chøng kho¸n kinh doanh cña Tæ chøc tÝn dông.
Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®−îc lËp ®Ó dù phßng sù gi¶m gi¸ cña c¸c kho¶n
®Çu t− chøng kho¸n nh»m ghi nhËn tr−íc c¸c kho¶n tæn thÊt cã thÓ ph¸t sinh do nh÷ng
nguyªn nh©n kh¸ch quan.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. ViÖc trÝch lËp dù phßng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ trÝch lËp vμ
sö dông dù phßng.
2. NÕu sè dù phßng ph¶i lËp n¨m nay cao h¬n sè dù phßng ®ang ghi trªn sæ kÕ
to¸n th× sè chªnh lÖch ®ã ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ trong kú. NÕu sè dù phßng ph¶i lËp
n¨m nay thÊp h¬n sè d− dù phßng ®· lËp n¨m tr−íc ch−a sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch
®ã ®−îc ghi gi¶m chi phÝ. Tr−êng hîp sè d− trªn tμi kho¶n chi phÝ nhá h¬n sè hoμn nhËp
dù phßng, kÕ to¸n hoμn nhËp phÇn cßn l¹i vμo tμi kho¶n thu nhËp.
HethonghoaHTTK.pdf 37
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

3. §iÒu kiÖn trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n:
- Chøng kho¸n kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hμnh.
- §−îc tù do mua, b¸n trªn thÞ tr−êng mμ t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª, lËp b¸o c¸o tμi
chÝnh cã gi¸ thÞ tr−êng gi¶m xuèng so víi gi¸ gèc ghi trªn sæ kÕ to¸n.
- Chøng kho¸n kh«ng ®−îc mua b¸n tù do trªn thÞ tr−êng th× kh«ng ®−îc lËp dù
phßng.

Bªn Cã ghi: - TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n (sè trÝch lËp lÇn ®Çu vμ
sè chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng kú nμy ph¶i lËp lín h¬n sè ®· lËp
cuèi kú tr−íc).
Bªn Nî ghi: - Hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tµi kho¶n 15 - Chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i
chøng kho¸n cña ChÝnh phñ hay tæ chøc trong n−íc, n−íc ngoμi ph¸t hμnh mμ TCTD
®ang ®Çu t−. Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n nî vμ chøng kho¸n
vèn n¾m gi÷ víi môc ®Ých ®Çu t− vμ s½n sμng b¸n, kh«ng thuéc lo¹i chøng kho¸n mua
vμo b¸n ra th−êng xuyªn nh−ng cã thÓ b¸n bÊt cø lóc nμo xÐt thÊy cã lîi (TCTD ph¶i cã
quy ®Þnh néi bé vÒ vÊn ®Ò nμy, trõ khi ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c).
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1. §èi víi Chøng kho¸n Nî:
a. TCTD ph¶i më tμi kho¶n chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh MÖnh gi¸, gi¸ trÞ chiÕt khÊu vμ gi¸
trÞ phô tréi cña chøng kho¸n ®Çu t−. Trong ®ã: (i) Gi¸ gèc chøng kho¸n (gi¸ thùc tÕ mua
chøng kho¸n) bao gåm: Gi¸ mua céng (+) chi phÝ liªn quan trùc tiÕp nh− chi phÝ m«i giíi,
giao dÞch, cung cÊp th«ng tin, thuÕ, lÖ phÝ vμ phÝ ng©n hμng (nÕu cã); (ii) gi¸ trÞ chiÕt khÊu
lμ gi¸ trÞ chªnh lÖch ©m gi÷a gi¸ gèc víi tæng gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n tiÒn gåm mÖnh gi¸ vμ
l·i dån tÝch tr−íc khi mua (nÕu cã). (iii) gi¸ trÞ phô tréi lμ gi¸ trÞ chªnh lÖch d−¬ng gi÷a gi¸
gèc víi tæng gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n tiÒn gåm mÖnh gi¸ vμ l·i dån tÝch tr−íc khi mua (nÕu
cã). Khi tr×nh bμy trªn b¸o c¸o tμi chÝnh, kho¶n môc chøng kho¸n nμy ®−îc tr×nh bμy
theo gi¸ trÞ thuÇn (MÖnh gi¸ - ChiÕt khÊu + Phô tréi).
b. NÕu ®iÒu kiÖn vÒ c«ng nghÖ tin häc cho phÐp, tiÒn l·i ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së
thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ (l·i suÊt thùc tÕ lμ tû lÖ l·i dïng ®Ó quy ®æi c¸c kho¶n tiÒn
nhËn ®−îc trong t−¬ng lai trong suèt thêi gian cho bªn kh¸c sö dông tμi s¶n vÒ gi¸ trÞ
ghi nhËn ban ®Çu t¹i thêi ®iÓm chuyÓn giao tμi s¶n cho bªn sö dông). Tr−êng hîp
kh«ng thÓ thùc hiÖn tÝnh l·i trªn c¬ së l·i suÊt thùc th× gi¸ trÞ phô tréi vμ chiÕt khÊu ®−îc
ph©n bæ ®Òu cho thêi gian n¾m gi÷ chøng kho¸n cña TCTD.
c. NÕu thu ®−îc tiÒn l·i tõ chøng kho¸n nî ®Çu t− bao gåm c¶ kho¶n l·i dån tÝch
tõ tr−íc khi TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã, TCTD ph¶i ph©n bæ sè tiÒn l·i nμy. Theo ®ã,
chØ cã phÇn tiÒn l·i cña c¸c kú sau khi TCTD ®· mua kho¶n ®Çu t− nμy míi ®−îc ghi

HethonghoaHTTK.pdf 38
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

nhËn lμ thu nhËp, cßn kho¶n tiÒn l·i dån tÝch tr−íc khi TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã th×
ghi gi¶m gi¸ trÞ cña chÝnh kho¶n ®Çu t− ®ã.
d. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, nÕu gi¸ thÞ tr−êng cña chøng kho¸n bÞ gi¶m gi¸ xuèng
thÊp h¬n gi¸ trÞ thuÇn cña chøng kho¸n, kÕ to¸n tiÕn hμnh lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng
kho¸n ®Çu t−.
2. §èi víi chøng kho¸n Vèn:
a. Chøng kho¸n vèn ph¶i ®−îc ghi sæ kÕ to¸n theo gi¸ thùc tÕ mua chøng kho¸n
(gi¸ gèc), bao gåm: Gi¸ mua céng (+) chi phÝ mua nh− chi phÝ m«i giíi, giao dÞch, cung
cÊp th«ng tin, thuÕ, lÖ phÝ vμ phÝ ng©n hμng (nÕu cã).
b. Thu nhËp cña TCTD tõ viÖc ®Çu t− chøng kho¸n s½n sμng ®Ó b¸n khi quyÒn cña
TCTD ®−îc x¸c lËp vμ nhËn ®−îc th«ng b¸o vÒ viÖc ph©n chia cæ tøc.
c. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, nÕu gi¸ thÞ tr−êng cña chøng kho¸n bÞ gi¶m gi¸ xuèng
thÊp h¬n gi¸ gèc cña chøng kho¸n, kÕ to¸n tiÕn hμnh lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng
kho¸n ®Çu t−.
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n mua vμo
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n b¸n ra
- Gi¸ trÞ chøng kho¸n ®−îc tæ chøc ph¸t hμnh thanh to¸n.
Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n ®ang n¾m gi÷

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo MÖnh gi¸, gi¸ trÞ chiÕt khÊu vμ gi¸ trÞ phô tréi
cña chøng kho¸n ®Çu t− ®èi víi chøng kho¸n nî.
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n vèn.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp II, III sau:
TK 151- Chøng kho¸n ChÝnh phñ
TK 152- Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
TK 153- Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
TK 154- Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi
TK 155- Chøng kho¸n Vèn do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh
TK 156- Chøng kho¸n Vèn do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh
TK 157- Chøng kho¸n Vèn n−íc ngoμi
TK 159- Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n

TK 151 - Chøng kho¸n ChÝnh phñ


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i
chøng kho¸n ChÝnh phñ (ngo¹i trõ tÝn phiÕu ChÝnh phñ) do Kho b¹c Nhμ n−íc ViÖt Nam
ph¸t hμnh mμ TCTD ®ang ®Çu t−.
TK 152- Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh

HethonghoaHTTK.pdf 39
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

TK 153- Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh

TK 154- Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi


C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c
lo¹i chøng kho¸n Nî mμ TCTD ®ang n¾m gi÷ víi môc ®Ých ®Çu t− vμ s½n sμng ®Ó b¸n bÊt
cø lóc nμo khi xÐt thÊy cã lîi.
Chøng kho¸n Nî theo dâi trªn tμi kho¶n nμy bao gåm: Tr¸i phiÕu, giÊy tê cã gi¸,
v.v... do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc, tæ chøc kinh tÕ trong n−íc hoÆc chøng kho¸n do
ChÝnh phñ hoÆc tæ chøc n−íc ngoμi ph¸t hμnh.
TK 155- Chøng kho¸n Vèn do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh

TK 156- Chøng kho¸n Vèn do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh

TK 157- Chøng kho¸n Vèn n−íc ngoμi


C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c
lo¹i chøng kho¸n Vèn mμ TCTD ®ang n¾m gi÷ víi môc ®Ých ®Çu t− vμ s½n sμng ®Ó b¸n
bÊt cø lóc nμo khi xÐt thÊy cã lîi, vμ kh«ng thuéc ®èi t−îng h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n 34.
Chøng kho¸n Vèn ®−îc h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy lμ chøng kho¸n vèn ®−îc
niªm yÕt trªn thÞ tr−êng vμ kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thμnh c«ng ty con, c«ng ty
liªn kÕt hoÆc c«ng ty liªn doanh (c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t).
C¸c kho¶n ®Çu t− nh− gãp vèn theo hîp ®ång gãp vèn, mua cæ phÇn ch−a niªm
yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc ph¶n ¸nh trªn tμi kho¶n 344, 348 (c¸c kho¶n ®Çu
t− dμi h¹n kh¸c).
TK 159- Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch lËp, xö lý vμ hoμn nhËp c¸c kho¶n
dù phßng gi¶m gi¸ c¸c chøng kho¸n ®Çu t− s½n sμng ®Ó b¸n.
Nguyªn t¾c vμ néi dung h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo tμi kho¶n 149
- Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n.

Tµi kho¶n 16 - Chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i
chøng kho¸n nî cña ChÝnh phñ hay tæ chøc trong n−íc, n−íc ngoμi ph¸t hμnh mμ TCTD
®ang ®Çu t−. Chøng kho¸n Nî h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy lμ c¸c lo¹i chøng kho¸n nî
n¾m gi÷ víi môc ®Ých ®Çu t− cho ®Õn ngμy ®¸o h¹n (ngμy ®−îc thanh to¸n).
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1. ChØ h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy ®èi víi c¸c lo¹i chøng kho¸n Nî. (kh«ng h¹ch
to¸n trªn tμi kho¶n nμy c¸c lo¹i chøng kho¸n vèn).
2. TCTD ph¶i më tμi kho¶n chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh MÖnh gi¸, gi¸ trÞ chiÕt khÊu vμ
gi¸ trÞ phô tréi cña chøng kho¸n ®Çu t−. Trong ®ã: (i) Gi¸ gèc chøng kho¸n (gi¸ thùc tÕ
mua chøng kho¸n) bao gåm: Gi¸ mua céng (+) chi phÝ liªn quan trùc tiÕp nh− chi phÝ m«i
giíi, giao dÞch, cung cÊp th«ng tin, thuÕ, lÖ phÝ vμ phÝ ng©n hμng (nÕu cã); (ii) gi¸ trÞ chiÕt
khÊu lμ gi¸ trÞ chªnh lÖch ©m gi÷a gi¸ gèc víi tæng gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n tiÒn gåm mÖnh

HethonghoaHTTK.pdf 40
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

gi¸ vμ l·i dån tÝch tr−íc khi mua (nÕu cã). (iii) gi¸ trÞ phô tréi lμ gi¸ trÞ chªnh lÖch d−¬ng
gi÷a gi¸ gèc víi tæng gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n tiÒn gåm mÖnh gi¸ vμ l·i dån tÝch tr−íc khi
mua (nÕu cã). Khi tr×nh bμy trªn b¸o c¸o tμi chÝnh, kho¶n môc chøng kho¸n nμy ®−îc
tr×nh bμy theo gi¸ trÞ thuÇn (MÖnh gi¸ - ChiÕt khÊu + Phô tréi).
3. NÕu ®iÒu kiÖn vÒ c«ng nghÖ tin häc cho phÐp, tiÒn l·i ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së
thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ (l·i suÊt thùc tÕ lμ tû lÖ l·i dïng ®Ó quy ®æi c¸c kho¶n tiÒn
nhËn ®−îc trong t−¬ng lai trong suèt thêi gian cho bªn kh¸c sö dông tμi s¶n vÒ gi¸ trÞ
ghi nhËn ban ®Çu t¹i thêi ®iÓm chuyÓn giao tμi s¶n cho bªn sö dông). Tr−êng hîp
kh«ng thÓ thùc hiÖn tÝnh l·i trªn c¬ së l·i suÊt thùc th× gi¸ trÞ phô tréi vμ chiÕt khÊu ®−îc
ph©n bæ ®Òu cho thêi gian n¾m gi÷ chøng kho¸n cña TCTD.
4. NÕu thu ®−îc tiÒn l·i tõ chøng kho¸n nî ®Çu t− bao gåm c¶ kho¶n l·i dån tÝch
tõ tr−íc khi TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã, TCTD ph¶i ph©n bæ sè tiÒn l·i nμy. Theo ®ã,
chØ cã phÇn tiÒn l·i cña c¸c kú sau khi TCTD ®· mua kho¶n ®Çu t− nμy míi ®−îc ghi
nhËn lμ thu nhËp, cßn kho¶n tiÒn l·i dån tÝch tr−íc khi TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã th×
ghi gi¶m gi¸ trÞ cña chÝnh kho¶n ®Çu t− ®ã.
5. ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®èi víi chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngμy ®¸o h¹n
chØ ®−îc thùc hiÖn khi cã dÊu hiÖu vÒ sù gi¶m gi¸ chøng kho¸n kÐo dμi hoÆc cã b»ng
chøng ch¾c ch¾n lμ ng©n hμng khã cã thÓ thu håi ®Çy ®ñ kho¶n ®Çu t−, kh«ng thùc hiÖn
lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®èi víi nh÷ng thay ®æi gi¸ trong ng¾n h¹n.

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


TK 161- Chøng kho¸n ChÝnh phñ

TK 162- Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh

TK 163- Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh

TK 164- Chøng kho¸n n−íc ngoμi


Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy thùc hiÖn t−¬ng tù
nh− c¸c tμi kho¶n chøng kho¸n nî thuéc tμi kho¶n 15 - Chøng kho¸n ®Çu t− s½n sμng ®Ó
b¸n t−¬ng øng (TK 151, 152, 153, 154).
TK 169- Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch lËp, xö lý vμ hoμn nhËp c¸c kho¶n
dù phßng gi¶m gi¸ c¸c chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngμy ®¸o h¹n.
Bªn Cã ghi: - TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− (sè trÝch lËp lÇn
®Çu vμ sè chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng kú nμy ph¶i lËp lín h¬n
sè ®· lËp cuèi kú tr−íc).
Bªn Nî ghi: - Xö lý kho¶n gi¶m gi¸ thùc tÕ c¸c kho¶n ®Çu t− chøng kho¸n
- Hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

HethonghoaHTTK.pdf 41
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹i 2: Ho¹t ®éng tÝn dông

Lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông d−íi c¸c h×nh thøc kh¸c
nhau theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông.

Tµi kho¶n 20- Cho vay c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c

Tμi kho¶n 201- Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n 202 - Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n 203 - Cho vay c¸c TCTD n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ
C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn TCTD cho c¸c TCTD kh¸c vay vμ c¸c
kho¶n vay ®−îc TCTD gia h¹n nî hoÆc ®· qu¸ h¹n tr¶ hoÆc ®· ®−îc ®¸nh gi¸ lμ khã ®ßi.
Néi dung h¹ch to¸n ®èi víi c¸c tμi kho¶n nμy gièng nh− néi dung h¹ch to¸n c¸c
tμi kho¶n: 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Tμi kho¶n 205- ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu
vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· øng tr−íc cho TCTD kh¸c sau khi
chÊp thuËn chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ giÊy tê cã gi¸ cña TCTD ®ã.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn øng tr−íc cho TCTD kh¸c.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn TCTD nhËn øng tr−íc hoμn tr¶.


- Sè tiÒn do bªn ph¸t hμnh thanh to¸n.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn TCTD ®ang øng tr−íc cho TCTD kh¸c.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD ®ang ®em chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu
th−¬ng phiÕu t¹i ®¬n vÞ m×nh.
Tμi kho¶n 209 - Dù phßng rñi ro
C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vμ sö dông dù phßng ®Ó xö lý
rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hμng cña TCTD theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ ph©n
lo¹i nî.
Tμi kho¶n 209 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2091 - Dù phßng cô thÓ
2092 - Dù phßng chung
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n nμy nh− sau :

Bªn Cã ghi: - Sè dù phßng ®−îc trÝch lËp tÝnh vμo chi phÝ.

Bªn Nî ghi: - Sö dông dù phßng ®Ó xö lý c¸c rñi ro tÝn dông.

HethonghoaHTTK.pdf 42
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Hoμn nhËp sè chªnh lÖch thõa dù phßng ®· lËp theo quy ®Þnh.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè dù phßng hiÖn cã cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- §èi víi Tμi kho¶n "Dù phßng cô thÓ": Më tμi kho¶n chi tiÕt theo c¸c nhãm
nî vay.
- §èi víi Tμi kho¶n "Dù phßng chung": Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tµi kho¶n 21- Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn (sè tiÒn ®ång ViÖt Nam vμ ngo¹i tÖ) Tæ
chøc tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay ng¾n h¹n.

Tμi kho¶n 21 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


211 - Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
212 - Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
213 - Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
214 - Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
215 - Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
216 - Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
219 - Dù phßng rñi ro.

Tμi kho¶n 211- Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay ng¾n h¹n.

Tμi kho¶n 211 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2111 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2112 - Nî cÇn chó ý
2113 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2114 - Nî nghi ngê
2115 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Tμi kho¶n 2111 - Nî ®ñ tiªu chuÈn.

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD cho c¸c tæ chøc
kinh tÕ, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n, bao gåm:
- C¸c kho¶n nî trong h¹n ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ lμ cã ®ñ kh¶ n¨ng thu håi ®Çy ®ñ
c¶ gèc vμ l·i ®óng thêi h¹n;
- C¸c kho¶n nî ®· tr¶ ®Çy ®ñ nî gèc vμ l·i theo kú h¹n ®· ®−îc c¬ cÊu l¹i vμ sau
thêi h¹n quy ®Þnh, ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ lμ cã kh¶ n¨ng tr¶ ®Çy ®ñ nî gèc vμ l·i ®óng thêi
h¹n theo thêi h¹n ®· ®−îc c¬ cÊu l¹i;
- C¸c kho¶n nî ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh lμ cã kh¶ n¨ng
thu håi ®Çy ®ñ c¶ nî gèc vμ l·i ®óng h¹n.

HethonghoaHTTK.pdf 43
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn cho vay c¸c tæ chøc, c¸ nh©n.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu nî tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n .
- Sè tiÒn chuyÓn sang tμi kho¶n nî thÝch hîp theo quy ®Þnh hiÖn
hμnh vÒ ph©n lo¹i nî.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh nî vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®ñ tiªu chuÈn theo quy
®Þnh hiÖn hμnh vÒ ph©n lo¹i nî.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tæ chøc, c¸ nh©n vay tiÒn.

Tμi kho¶n 2112 - Nî cÇn chó ý

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n, bao gåm:
- C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n d−íi 90 ngμy;
- C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî trong h¹n theo thêi h¹n nî ®· ®−îc c¬
cÊu l¹i;
- C¸c kho¶n nî cßn l¹i cña mét kh¸ch hμng ®· cã Ýt nhÊt mét kho¶n nî bÞ chuyÓn
sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî (kÓ c¶ c¸c kho¶n nî trong h¹n vμ c¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n
tr¶ nî trong h¹n theo thêi h¹n nî ®· c¬ cÊu l¹i) mμ TCTD cã ®ñ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ lμ kh¶
n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng bÞ suy gi¶m vμ bÞ chuyÓn sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n
t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh lμ cã kh¶ n¨ng
thu håi ®Çy ®ñ c¶ nî gèc vμ l·i nh−ng cã dÊu hiÖu kh¸ch hμng suy gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn cho vay c¸c tæ chøc, c¸ nh©n.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu nî tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n .
- Sè tiÒn chuyÓn sang tμi kho¶n nî thÝch hîp theo quy ®Þnh hiÖn
hμnh vÒ ph©n lo¹i nî.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh nî vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cÇn chó ý theo
quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ ph©n lo¹i nî.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tæ chøc, c¸ nh©n vay tiÒn.

Tμi kho¶n 2113 - Nî d−íi tiªu chuÈn.

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n bao gåm:
- C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 90 ®Õn 180 ngμy;
- C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n d−íi 90 ngμy theo thêi h¹n ®·
®−îc c¬ cÊu l¹i;
- C¸c kho¶n nî cßn l¹i cña mét kh¸ch hμng ®· cã Ýt nhÊt mét kho¶n nî bÞ chuyÓn
sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî (kÓ c¶ c¸c kho¶n nî trong h¹n vμ c¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n
tr¶ nî trong h¹n theo thêi h¹n nî ®· c¬ cÊu l¹i) mμ TCTD cã ®ñ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ lμ kh¶

HethonghoaHTTK.pdf 44
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng bÞ suy gi¶m vμ bÞ chuyÓn sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n
t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh lμ kh«ng cã kh¶
n¨ng thu håi nî gèc vμ l·i khi ®Õn h¹n vμ cã kh¶ n¨ng tæn thÊt mét phÇn nî gèc vμ l·i.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ¸p dông nh− néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n
“Nî cÇn chó ý”.

Tμi kho¶n 2114 - Nî nghi ngê.

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n bao gåm:
- C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 181 ®Õn 360 ngμy;
- C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n tõ 90 ®Õn 180 ngμy theo thêi
h¹n ®· ®−îc c¬ cÊu l¹i;
- C¸c kho¶n nî cßn l¹i cña mét kh¸ch hμng ®· cã Ýt nhÊt mét kho¶n nî bÞ chuyÓn
sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî (kÓ c¶ c¸c kho¶n nî trong h¹n vμ c¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n
tr¶ nî trong h¹n theo thêi h¹n nî ®· c¬ cÊu l¹i) mμ TCTD cã ®ñ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ lμ kh¶
n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng bÞ suy gi¶m vμ bÞ chuyÓn sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n
t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh lμ cã kh¶ n¨ng
tæn thÊt cao.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ¸p dông nh− néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n
“Nî cÇn chó ý”.

Tμi kho¶n 2115 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n bao gåm:
- C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngμy;
- C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n trªn 180 ngμy theo thêi h¹n ®·
®−îc c¬ cÊu l¹i;
- C¸c kho¶n nî cßn l¹i cña mét kh¸ch hμng ®· cã Ýt nhÊt mét kho¶n nî bÞ chuyÓn
sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî (kÓ c¶ c¸c kho¶n nî trong h¹n vμ c¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n
tr¶ nî trong h¹n theo thêi h¹n nî ®· c¬ cÊu l¹i) mμ TCTD cã ®ñ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ lμ kh¶
n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng bÞ suy gi¶m vμ bÞ chuyÓn sang c¸c nhãm nî rñi ro cao h¬n
t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro;
- C¸c kho¶n nî ®−îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh lμ kh«ng cßn kh¶
n¨ng thu håi, mÊt vèn..
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ¸p dông nh− néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n
“Nî cÇn chó ý”.

Tμi kho¶n 212- Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay trung h¹n.

HethonghoaHTTK.pdf 45
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 212 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2121 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2122 - Nî cÇn chó ý
2123 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2124 - Nî nghi ngê
2125 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2121 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2122 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2123 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2124 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2125 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 213 - Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay dμi h¹n.

Tμi kho¶n 213 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2131 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2132 - Nî cÇn chó ý
2133 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2134 - Nî nghi ngê
2135 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2131 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2132 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2133 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2134 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2135 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 214- Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ vμ vμng Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay ng¾n h¹n.
Tμi kho¶n 214 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2141 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2142 - Nî cÇn chó ý
2143 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2144 - Nî nghi ngê
2145 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

HethonghoaHTTK.pdf 46
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2141 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2142 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2143 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2144 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2145 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 215 - Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ vμ vμng Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay trung h¹n.

Tμi kho¶n 215 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2151 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2152 - Nî cÇn chó ý
2153 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2154 - Nî nghi ngê
2155 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2151 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2152 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2153 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2154 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2155 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 216- Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ vμ vμng Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ
chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay dμi h¹n.

2161 - Nî ®ñ tiªu chuÈn


2162 - Nî cÇn chó ý
2163 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2164 - Nî nghi ngê
2165 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2161 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2162 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2163 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2164 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2165 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

HethonghoaHTTK.pdf 47
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 219- Dù phßng rñi ro.

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh hiÖn hμnh ®èi víi c¸c kho¶n cho c¸c tæ chøc kinh
tÕ, c¸ nh©n vay.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- §Ó xö lý nh÷ng tæn thÊt do c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra tõ kh¸ch hμng vay, h¹n chÕ
nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kÕ to¸n, Tæ chøc tÝn dông ph¶i trÝch tõ
chi phÝ ®Ó lËp dù phßng ®èi víi c¸c kho¶n cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n.
2- ViÖc x¸c ®Þnh sè lËp dù phßng ®èi víi c¸c kho¶n cho vay vμ viÖc xö lý xo¸ nî khã
®ßi ph¶i theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tμi chÝnh.

3- §èi víi nh÷ng kho¶n cho vay tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n ®· bÞ rñi ro (do kh«ng
thu ®−îc, ®¬n vÞ vay thùc sù kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n) vμ ®−îc phÐp xö lý b»ng dù
phßng th× TCTD cã thÓ xo¸ nh÷ng kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi trªn sæ kÕ to¸n vμ chuyÓn
ra theo dâi chi tiÕt ë tμi kho¶n 97- Nî khã ®ßi ®· xö lý (tμi kho¶n ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ
to¸n). Sè nî nμy ®−îc theo dâi trong thêi h¹n quy ®Þnh cña c¬ chÕ tμi chÝnh, chê kh¶
n¨ng ®¬n vÞ vay cã ®iÒu kiÖn thanh to¸n. Tr−êng hîp thu ®−îc nî sÏ h¹ch to¸n vμo tμi
kho¶n 79- Thu nhËp kh¸c.
Tμi kho¶n 219 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2191 - Dù phßng cô thÓ
2192 - Dù phßng chung
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 209.

Tµi kho¶n 22 - ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸


®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc

Tμi kho¶n 221- ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸
b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam ®· øng tr−íc cho tæ chøc
kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n sau khi chÊp thuËn chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ giÊy tê cã gi¸ cña
tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n ®ã.
Néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 221 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 205.

Tμi kho¶n 222 - ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸
b»ng ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ ®· øng tr−íc cho tæ chøc kinh tÕ
hoÆc c¸ nh©n sau khi chÊp thuËn chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i
tÖ cña tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n ®ã.

HethonghoaHTTK.pdf 48
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 222 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 205.

Tμi kho¶n 229 - Dù phßng rñi ro


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh hiÖn hμnh ®èi víi sè tiÒn ®· øng tr−íc cho tæ chøc
kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n sau khi chÊp thuËn chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ giÊy tê cã gi¸ .

Tμi kho¶n 229 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2291 - Dù phßng cô thÓ
2292 - Dù phßng chung

Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n Tμi kho¶n 229 gièng nh− néi dung h¹ch
to¸n Tμi kho¶n 219.

Tµi kho¶n 23 - Cho thuª tµi chÝnh

Tμi kho¶n 231 - Cho thuª tμi chÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh b»ng ®ång ViÖt
Nam, kh¸ch hμng ®ang thuª theo hîp ®ång vμ phÇn gi¸ trÞ tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh
®−îc c«ng ty cho thuª tμi chÝnh ®¸nh gi¸ lμ cã kh¶ n¨ng tr¶ ®óng h¹n, ®Çy ®ñ khi ®Õn h¹n
tr¶ nî míi.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n giao cho kh¸ch hμng thuª tμi chÝnh theo hîp ®ång.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh ®−îc thu håi khi kh¸ch hμng tr¶
tiÒn theo hîp ®ång.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n giao cho kh¸ch hμng thuª tμi chÝnh ®ang
nî trong h¹n .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng thuª tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 231 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2311 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2312 - Nî cÇn chó ý
2313 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2314 - Nî nghi ngê
2315 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2311 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2312 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2313 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2314 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2315 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 232 - Cho thuª tμi chÝnh b»ng ngo¹i tÖ

HethonghoaHTTK.pdf 49
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh b»ng ngo¹i tÖ,
kh¸ch hμng ®ang thuª theo hîp ®ång vμ phÇn gi¸ trÞ tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh ®−îc c«ng
ty cho thuª tμi chÝnh ®¸nh gi¸ lμ cã kh¶ n¨ng tr¶ ®óng h¹n, ®Çy ®ñ khi ®Õn h¹n tr¶ nî
míi.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 232 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 231.

Tμi kho¶n 239 - Dù phßng rñi ro

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n cho thuª tμi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc
kinh tÕ, c¸ nh©n thuª tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 239 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2391 - Dù phßng cô thÓ
2392 - Dù phßng chung

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 239 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219.

Tµi kho¶n 24 - B¶o l·nh

Tμi kho¶n 241- C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng
®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh
tr¶ thay kh¸ch hμng trong tr−êng hîp kh¸ch hμng ®−îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn ®−îc
nghÜa vô cña m×nh khi ®Õn h¹n thanh to¸n.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
Kho¶n tiÒn tr¶ thay nμy kh¸ch hμng ph¶i chÞu møc l·i suÊt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh.
§èi víi kho¶n tr¶ thay nμy, Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh ph¶i ®«n ®èc thu håi nî ngay, nÕu
kh¸ch hμng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶, Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh ph¶i tiÕn hμnh ph¸t m¹i
tμi s¶n thÕ chÊp theo Ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó thu håi nî.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh ®· tr¶ thay.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu håi ®−îc tõ kh¸ch hμng ®−îc b¶o l·nh.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh ®· tr¶ thay kh¸ch
hμng nh−ng ch−a thu håi ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng ®−îc Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh
(kÌm theo giÊy nhËn nî).

Tμi kho¶n 241 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2412 - Nî cÇn chó ý
2413 - Nî d−íi tiªu chuÈn

HethonghoaHTTK.pdf 50
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

2414 - Nî nghi ngê


2415 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2412 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2413 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2414 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2415 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 242- C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông b¶o l·nh tr¶ thay
kh¸ch hμng trong tr−êng hîp kh¸ch hμng ®−îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn ®−îc nghÜa vô
cña m×nh khi ®Õn h¹n thanh to¸n.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 242 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 241.

Tμi kho¶n 249 - Dù phßng rñi ro

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng trong
nghiÖp vô b¶o l·nh.

Tμi kho¶n 249 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2491 - Dù phßng cô thÓ
2492 - Dù phßng chung

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 249 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219.

Tµi kho¶n 25- Cho vay b»ng vèn tµi trî, ñy th¸c ®Çu t−

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn (tiÒn ®ång ViÖt Nam hay ngo¹i tÖ) Tæ chøc
tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c
®Çu t− cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ vμ c¸c tæ chøc kh¸c.

Tμi kho¶n 25 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


251 - Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn trùc tiÕp cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ
252 - Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn cña ChÝnh phñ
253 - Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c
254 - Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn trùc tiÕp cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ
255 - Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña ChÝnh phñ
256 - Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c
259 - Dù phßng rñi ro

Tμi kho¶n 251 - Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn trùc

HethonghoaHTTK.pdf 51
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

tiÕp cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c ®Çu t− cña c¸c tæ
chøc Quèc tÕ trùc tiÕp ®−a cho Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 251 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2511 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2512 - Nî cÇn chó ý
2513 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2514 - Nî nghi ngê
2515 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2511 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2512 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2513 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2514 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2515 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 252 - Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn cña
ChÝnh phñ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c ®Çu t− cña ChÝnh
phñ vay c¸c tæ chøc Quèc tÕ vμ chuyÓn cho Tæ chøc tÝn dông ®Ó cho vay l¹i theo c¸c môc
®Ých chØ ®Þnh.

Tμi kho¶n 252 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2521 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2522 - Nî cÇn chó ý
2523 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2524 - Nî nghi ngê
2525 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2521 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2522 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2523 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2524 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2525 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 253 - Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn cña
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c

HethonghoaHTTK.pdf 52
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c ®Çu t− cña c¸c tæ
chøc, c¸ nh©n kh¸c (c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi, ®oμn thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ... cña ®Þa ph−¬ng) vμ chuyÓn cho Tæ chøc tÝn dông ®Ó cho vay
l¹i theo c¸c môc ®Ých chØ ®Þnh.

Tμi kho¶n 253 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2531 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2532 - Nî cÇn chó ý
2533 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2534 - Nî nghi ngê
2535 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2531 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2532 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2533 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2534 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2535 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 254 - Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn trùc tiÕp cña
c¸c tæ chøc Quèc tÕ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh
tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c ®Çu t− cña c¸c tæ chøc Quèc
tÕ trùc tiÕp ®−a cho Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 254 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2541 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2542 - Nî cÇn chó ý
2543 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2544 - Nî nghi ngê
2545 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2541 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2542 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2543 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2544 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2545 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 255 - Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña ChÝnh phñ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh

HethonghoaHTTK.pdf 53
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c ®Çu t− cña ChÝnh phñ vay c¸c
tæ chøc Quèc tÕ vμ chuyÓn cho Tæ chøc tÝn dông ®Ó cho vay l¹i theo c¸c môc ®Ých chØ
®Þnh.

Tμi kho¶n 255 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2551 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2552 - Nî cÇn chó ý
2553 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2554 - Nî nghi ngê
2555 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2551 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2552 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2553 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2554 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2555 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 256 - Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh
tÕ, c¸ nh©n trong n−íc vay b»ng nguån vèn tμi trî, ñy th¸c ®Çu t− cña c¸c tæ chøc, c¸
nh©n kh¸c (c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi, ®oμn thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn
kinh tÕ, x· héi ... cña ®Þa ph−¬ng) vμ chuyÓn cho Tæ chøc tÝn dông ®Ó cho vay l¹i theo c¸c
môc ®Ých chØ ®Þnh.

Tμi kho¶n 256 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2561 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2562 - Nî cÇn chó ý
2563 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2564 - Nî nghi ngê
2565 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2561 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2562 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2563 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2564 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2565 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 259 - Dù phßng rñi ro

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c

HethonghoaHTTK.pdf 54
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n cho vay b»ng vèn tμi trî, uû th¸c
®Çu t− .

Tμi kho¶n 259 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2591 - Dù phßng cô thÓ
2592 - Dù phßng chung

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 259 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219.

Tµi kho¶n 26 - TÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi:

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn (®ång ViÖt Nam hoÆc ngo¹i tÖ) TCTD cho
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi (ng−êi kh«ng c− tró) vay.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:
261 - Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
262 - Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
263 - Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam
264 - Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
265 - Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
266 - Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
267 - TÝn dông kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam
268 - TÝn dông kh¸c b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
269 - Dù phßng rñi ro

261 - Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2611 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2612 - Nî cÇn chó ý
2613 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2614 - Nî nghi ngê
2615 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

262 - Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam

HethonghoaHTTK.pdf 55
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cho vay trung h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2621 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2622 - Nî cÇn chó ý
2623 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2624 - Nî nghi ngê
2625 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

263 - Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cho vay dμi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸
nh©n n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2631 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2632 - Nî cÇn chó ý
2633 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2634 - Nî nghi ngê
2635 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

264 - Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2641 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2642 - Nî cÇn chó ý
2643 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2644 - Nî nghi ngê
2645 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn

Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

HethonghoaHTTK.pdf 56
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

265 - Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cho vay trung h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2651 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2652 - Nî cÇn chó ý
2653 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2654 - Nî nghi ngê
2655 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

266 - Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cho vay dμi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸
nh©n n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2661 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2662 - Nî cÇn chó ý
2663 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2664 - Nî nghi ngê
2665 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn

Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

267 - TÝn dông kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô tÝn dông kh¸c ®èi víi tæ chøc, c¸
nh©n n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam nh−: nghiÖp vô cÇm ®å, chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸,
c¸c kho¶n tr¶ thay tõ giao dÞch b¶o l·nh, cho thuª tμi chÝnh, v.v...
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2671 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2672 - Nî cÇn chó ý
2673 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2674 - Nî nghi ngê
2675 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn

HethonghoaHTTK.pdf 57
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

268 - TÝn dông kh¸c b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô tÝn dông kh¸c ®èi víi tæ chøc, c¸
nh©n n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng nh−: nghiÖp vô cÇm ®å, chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸,
c¸c kho¶n tr¶ thay tõ giao dÞch b¶o l·nh, cho thuª tμi chÝnh, v.v...
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2681 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2682 - Nî cÇn chó ý
2683 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2684 - Nî nghi ngê
2685 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n lo¹i 2 t−¬ng øng.

269 - Dù phßng rñi ro


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vμ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi
ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hμng cña tæ chøc tÝn dông theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ
ph©n lo¹i nî vμ trÝch lËp dù phßng.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2691 - Dù phßng cô thÓ
2692 - Dù phßng chung
Néi dung vμ nguyªn t¾c h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy t−¬ng tù nh− néi dung
h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n dù phßng rñi ro.

Tµi kho¶n 27 - TÝn dông kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ,
c¸ nh©n trong n−íc

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho
c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc vay vèn ®Æc biÖt, vay thanh to¸n c«ng nî hay vay ®Çu t−
XDCB theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc...

Tμi kho¶n 27 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


271 - Cho vay vèn ®Æc biÖt
272 - Cho vay thanh to¸n c«ng nî
273 - Cho vay ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc
275 - Cho vay kh¸c
279 – Dù phßng rñi ro.

HethonghoaHTTK.pdf 58
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tr−êng hîp ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô tÝn dông kh¸c ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n
trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ, c¸c TCTD ®−îc phÐp sö dông tμi kho¶n nμy ®Ó h¹ch to¸n, tuy
nhiªn, trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh quy ®ång ViÖt Nam ph¶i ph©n ®Þnh râ vÒ c¸c
kho¶n d− nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ vμ d− nî cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam trªn tμi kho¶n.

Tμi kho¶n 271 - Cho vay vèn ®Æc biÖt

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ trong n−íc vay vèn víi môc ®Ých ®Æc biÖt (cho vay −u ®·i).

Tμi kho¶n 271 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2711 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2712 - Nî cÇn chó ý
2713 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2714 - Nî nghi ngê
2715 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2711 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2712 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2713 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2714 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2715 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 272 - Cho vay thanh to¸n c«ng nî

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ trong n−íc vay ®Ó thanh to¸n c«ng nî.

Tμi kho¶n 272 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


2721 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2722 - Nî cÇn chó ý
2723 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2724 - Nî nghi ngê
2725 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2721 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2722 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2723 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2724 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2725 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 273 -Cho vay ®Çu t− XDCB theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc

HethonghoaHTTK.pdf 59
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ trong n−íc vay ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc.
Tμi kho¶n 273 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2731 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
2732 - Nî cÇn chó ý
2733 - Nî d−íi tiªu chuÈn
2734 - Nî nghi ngê
2735 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2731 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2111
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2732 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2112
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2733 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2113
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2734 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2114
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2735 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 2115

Tμi kho¶n 275 - Cho vay kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông cho c¸c
tæ chøc kinh tÕ trong n−íc vay víi h×nh thøc vμ môc ®Ých kh¸c theo quy ®Þnh cña Ng©n
hμng Nhμ n−íc.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 275 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 211.

Tμi kho¶n 279 - Dù phßng rñi ro

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n
vay tÝn dông kh¸c.
Tμi kho¶n 279 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
2791 - Dù phßng cô thÓ
2792 - Dù phßng chung

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 279 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219.

Tµi kho¶n 28 - C¸c kho¶n nî chê xö lý

Tμi kho¶n 281 - C¸c kho¶n nî chê xö lý ®· cã tμi s¶n xiÕt nî,
g¸n nî

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ®· qu¸ h¹n chê xö lý vμ cã tμi s¶n
xiÕt nî, g¸n nî lμm ®¶m b¶o. ChØ chuyÓn tõ nî qu¸ h¹n sang tμi kho¶n nμy nh÷ng kho¶n
nî ®· qu¸ h¹n ch−a thu ®−îc chê xö lý nh−ng ®· cã tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî (kÓ tõ ngμy
30-6-1998 vÒ tr−íc) .

HethonghoaHTTK.pdf 60
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè nî cho vay qu¸ h¹n ®· cã tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî.
- §iÒu chØnh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tμi s¶n thu ®−îc lín h¬n
kho¶n nî ng−êi vay ph¶i tr¶.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn nh−îng b¸n tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî Ng©n hμng ®· thu
®−îc (theo sè tiÒn thùc tÕ thu ®−îc do b¸n tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî).
- §iÒu chØnh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tμi s¶n thu ®−îc nhá h¬n
sè nî ng−êi vay ph¶i tr¶ (bï ®¾p rñi ro sau khi b¸n tμi s¶n xiÕt nî,
g¸n nî).
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè nî cho vay ®· qu¸ h¹n ®· cã tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî
®ang chê xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng cã kho¶n nî chê xö lý ®· cã tμi
s¶n g¸n nî, xiÕt nî.
Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Tæ chøc tÝn dông më sæ theo dâi chi tiÕt tõng tμi s¶n xiÕt
nî, g¸n nî cho tõng kho¶n nî t−¬ng øng trªn tμi kho¶n 281.

Tμi kho¶n 282 - C¸c kho¶n nî cã tμi s¶n thÕ chÊp liªn quan
®Õn vô ¸n ®ang chê xÐt xö

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî cã tμi s¶n thÕ chÊp liªn quan ®Õn vô
¸n ®ang trong thêi gian chê c¸c c¬ quan luËt ph¸p ph¸n xÐt. C¸c Ng©n hμng c¨n cø hå
s¬ vay nî vμ c¸c hå s¬ cã liªn quan ®Ó chuyÓn vμo tμi kho¶n nμy c¸c kho¶n d− nî vμ nî
qu¸ h¹n liªn quan tíi vô ¸n ®ang chê xÐt xö.

Bªn Nî ghi: - Sè nî cã tμi s¶n thÕ chÊp liªn quan tíi vô ¸n chê xÐt xö.

Bªn Cã ghi: - Sè nî ®−îc xö lý theo quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña c¬
quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè nî liªn quan tíi vô ¸n ®ang chê c¸c c¬ quan luËt
ph¸p ph¸n xÐt.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng cã kho¶n nî liªn quan ®Õn
vô ¸n ®ang trong thêi gian chê xÐt xö.

Tμi kho¶n 283 - Nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî tån ®äng cã tμi s¶n ®¶m b¶o cña
Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®−îc xö lý theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-TTg ngμy
05/10/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

Bªn Nî ghi: - Sè nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m.


Bªn Cã ghi: - Sè nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m ®· ®−îc xö lý tõ nguån:
+ Thu håi ®−îc tõ viÖc ng−êi vay tr¶ nî; hoÆc b¸n
kho¶n nî; hoÆc b¸n, cho thuª, khai th¸c, kinh doanh tμi s¶n
b¶o ®¶m nî ...

HethonghoaHTTK.pdf 61
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

+ Bï ®¾p b»ng dù phßng rñi ro ®èi víi sè nî tån ®äng


cßn l¹i kh«ng thu håi ®−îc (sau khi ®· tËn thu, nÕu tæng sè
tiÒn thu håi ®−îc nhá h¬n sè nî gèc tån ®äng).
- Sè nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m ®−îc chuyÓn giao ®Ó xö
lý theo quy ®Þnh.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m cßn ch−a xö lý
®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî tån ®äng cã tμi
s¶n b¶o ®¶m cßn ch−a xö lý ®−îc; hoÆc theo tõng tμi s¶n b¶o ®¶m
nî (nÕu tμi s¶n nμy ®· ®−îc g¸n nî, theo ®ã, Ng©n hμng ®· ghi
gi¶m nî cho kh¸ch hμng vay theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn
hμnh) cßn ch−a xö lý (b¸n) ®−îc.

Tμi kho¶n 284 - Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m vμ
kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu nî

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o
®¶m vμ kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®−îc xö lý theo QuyÕt
®Þnh sè 149/2001/Q§-TTg ngμy 05/10/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

Bªn Nî ghi: - Sè nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m vμ kh«ng cßn ®èi
t−îng ®Ó thu.
Bªn Cã ghi: - Sè nî tån ®äng ®· ®−îc xö lý theo quy ®Þnh.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m vμ
kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu cßn ch−a xö lý ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî tån ®äng kh«ng cã
tμi s¶n b¶o ®¶m vμ kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu cßn ch−a xö lý
®−îc.

Tμi kho¶n 285 - Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m
nh−ng con nî cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o
®¶m nh−ng con nî cßn tån t¹i ®ang ho¹t ®éng cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®−îc xö lý
theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-TTg ngμy 05/10/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

Bªn Nî ghi: - Sè nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng con nî
cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng.
Bªn Cã ghi: - Sè nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng con nî
cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng ®· ®−îc xö lý theo quy ®Þnh.
- Sè nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m ®−îc chuyÓn giao ®Ó xö lý.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng
con nî cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng ch−a xö lý ®−îc.

HethonghoaHTTK.pdf 62
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî tån ®äng kh«ng cã
tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng con nî cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng
ch−a xö lý ®−îc.

Tμi kho¶n 289 - Dù phßng rñi ro nî chê xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n nî chê xö lý.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 289 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219.

Tµi kho¶n 29 - Nî cho vay ®−îc khoanh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông cho c¸c kh¸ch hμng vay
®· qu¸ h¹n tr¶ vμ ®· ®−îc ChÝnh phñ chÊp thuËn cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n nμy kh«ng
ph¶i tr¶ l·i ®Ó chê xö lý.

Né dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


291- Cho vay ng¾n h¹n
292- Cho vay trung h¹n
293- Cho vay dμi h¹n

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn cho vay ®· ®−îc khoanh (chuyÓn tõ tμi kho¶n Nî
qu¸ h¹n sang).
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn c¸c kh¸ch hμng tr¶ nî.
- Sè tiÒn ®−îc ChÝnh phñ chÊp thuËn cho xö lý.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cho vay ®· ®−îc khoanh.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng cã nî cho vay ®−îc khoanh.

Tμi kho¶n 299 - Dù phßng rñi ro nî ®−îc khoanh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc Tæ chøc tÝn dông lËp dù phßng vμ xö lý c¸c
kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n nî cho vay ®−îc khoanh.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 299 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 219.

HethonghoaHTTK.pdf 63
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹i 3: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n Cã kh¸c

Lo¹i nμy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i TSC§ h÷u h×nh,
TSC§ v« h×nh theo chØ tiªu nguyªn gi¸ vμ gi¸ trÞ ®· hao mßn, tμi s¶n Cã kh¸c, t×nh h×nh
thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu vμ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t− XDCB ®ang diÔn ra t¹i
tæ chøc tÝn dông.

Tµi kho¶n 30 - Tµi s¶n cè ®Þnh

Tμi kho¶n 301 - Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña toμn bé
tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña Tæ chøc tÝn dông theo nguyªn gi¸.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam
sè 03-Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.

Tμi kho¶n 301 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3012 - Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc
3013 - M¸y mãc, thiÕt bÞ
3014 - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn
3015 - ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý
3019 - Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh kh¸c

Bªn Nî ghi: - NhËp tμi s¶n cè ®Þnh (do mua s¾m, x©y dùng, n¬i kh¸c
®iÒu ®éng ®Õn) ghi theo nguyªn gi¸.
- §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh.
Bªn Cã ghi: - XuÊt tμi s¶n cè ®Þnh (do thanh lý,nh−îng b¸n, ®iÒu ®éng
®i n¬i kh¸c) ghi theo nguyªn gi¸.
- §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh hiÖn cã cña
Tæ chøc tÝn dông .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt theo dâi gi¸ trÞ cña tμi s¶n, c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i
lËp thÎ tμi s¶n cè ®Þnh cho tõng tμi s¶n vμ c¸c sæ theo dâi kh¸c vÒ tμi s¶n cè ®Þnh theo
quy ®Þnh vÒ chÕ ®é h¹ch to¸n tμi s¶n cè ®Þnh cña Bé Tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 302 - Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña toμn bé
tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh cña Tæ chøc tÝn dông.

HethonghoaHTTK.pdf 64
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt
Nam sè 04-Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh.

Tμi kho¶n 302 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3021- QuyÒn sö dông ®Êt
3024- PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh
3029- Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh¸c

Bªn Nî ghi: - Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh t¨ng.


Bªn Cã ghi: - Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh gi¶m.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh hiÖn cã cña TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh.

- Tμi kho¶n 3021- QuyÒn sö dông ®Êt: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra cã
liªn quan trùc tiÕp tíi ®Êt sö dông bao gåm: tiÒn chi ra ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt (gåm c¶
tiÒn thuª ®Êt hay tiÒn sö dông ®Êt tr¶ mét lÇn, nÕu cã); chi phÝ cho ®Òn bï gi¶i phãng mÆt
b»ng, san lÊp mÆt b»ng...(kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ chi ra ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh
trªn ®Êt).
- Tμi kho¶n 3024- PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lμ toμn
bé c¸c chi phÝ thùc tÕ TCTD ®· chi ra ®Ó cã phÇn mÒm m¸y vi tÝnh.
- Tμi kho¶n 3029- TSC§ v« h×nh kh¸c.

Tμi kho¶n 303 - Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gÝa trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng toμn bé
TSC§ ®i thuª tμi chÝnh cña Tæ chøc tÝn dông.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam
sè 06-Thuª tμi s¶n.

Bªn Nî ghi: - Nguyªn gi¸ cña TSC§ ®i thuª tμi chÝnh t¨ng.
Bªn Cã ghi: - Nguyªn gi¸ cña TSC§ ®i thuª gi¶m do chuyÓn tr¶ l¹i cho bªn cho
thuª khi hÕt h¹n hîp ®ång hoÆc mua l¹i thμnh TSC§ cña Tæ chøc
tÝn dông .
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ thuª tμi chÝnh hiÖn cã t¹i TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i TSC§ ®i thuª tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 304 - BÊt ®éng s¶n ®Çu t−

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng bÊt ®éng s¶n
®Çu t− theo nguyªn gi¸ cña BÊt ®éng s¶n ®Çu t−.

Tμi kho¶n nμy chØ më vμ sö dông t¹i c¸c c«ng ty con cã chøc n¨ng kinh doanh bÊt
®éng s¶n (¸p dông hÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n) cña

HethonghoaHTTK.pdf 65
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tæ chøc tÝn dông v× theo §iÒu 73, LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh TCTD kh«ng ®−îc
trùc tiÕp kinh doanh bÊt ®éng s¶n.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam
(VAS) sè 05 BÊt ®éng s¶n ®Çu t−.

Bªn Nî ghi: - Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t− t¨ng trong kú.
Bªn Cã ghi: - Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t− gi¶m trong kú.
Sè d− Nî: - Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t− cña TCTD cuèi kú.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng lo¹i bÊt ®éng s¶n ®Çu t−.

Tμi kho¶n 305 - Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö
dông do trÝch khÊu hao TSC§ vμ nh÷ng kho¶n t¨ng, gi¶m hao mßn kh¸c cña TSC§.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- C¨n cø vμo nh÷ng quy ®Þnh vÒ tÝnh vμ trÝch khÊu hao TSC§ hiÖn hμnh cña Nhμ
n−íc vμ cña Thèng ®èc NHNN, c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i chÊp hμnh nghiªm chØnh. §èi
víi c¸c TSC§ ®· tÝnh ®ñ khÊu hao c¬ b¶n (®· thu håi ®ñ vèn) th× kh«ng tiÕp tôc trÝch
khÊu hao c¬ b¶n n÷a.
§èi víi nh÷ng TSC§ ch−a khÊu hao hÕt ®· háng, ph¶i thanh lý vμ xö lý theo c¸c
quy ®Þnh hiÖn hμnh.
2- §èi víi c¸c TSC§ v« h×nh ph¶i tuú theo thêi gian ph¸t huy hiÖu qu¶ cña tõng
TSC§ ®Ó trÝch khÊu hao c¬ b¶n t×nh tõ khi TSC§ ®−îc ®−a vμo ho¹t ®éng (theo hîp
®ång, cam kÕt hoÆc chu kú sö dông).
3- §èi víi TSC§ thuª tμi chÝnh, trong qu¸ tr×nh sö dông bªn ®i thuª ph¶i trÝch khÊu
hao c¬ b¶n trong thêi gian thuª theo hîp ®ång tÝnh vμo chi phÝ kinh doanh, ®¶m b¶o thu
håi ®ñ vèn. Bªn cho thuª ph¶i tÝnh chi phÝ ®Çu t− tμi chÝnh theo møc khÊu hao cña TSC§
cho thuª.
Tμi kho¶n 305 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
3051 - Hao mßn TSC§ h÷u h×nh
3052 - Hao mßn TSC§ v« h×nh
3053 - Hao mßn TSC§ ®i thuª
3054 - Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t−

Bªn Cã ghi: - Sè khÊu hao c¬ b¶n tμi s¶n cè ®Þnh trÝch hμng th¸ng ph©n bæ vμo
chi phÝ.
- T¨ng gi¸ trÞ hao mßn khi t¨ng nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh.
Bªn Nî ghi: - Gi¶m gi¸ trÞ hao mßn khi gi¶m nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh.
- TÊt to¸n gi¸ trÞ hao mßn cña tμi s¶n cè ®Þnh ®· xuÊt khái tμi s¶n
TCTD (thanh lý, nh−îng b¸n, ®iÒu ®éng ®i n¬i kh¸c).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã ë TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 66
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 3054 - Hao mßn BÊt ®éng s¶n ®Çu t−

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña BÊt ®éng s¶n ®Çu t− ®ang
n¾m gi÷.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t− gi¶m trong kú.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t− t¨ng trong kú do trÝch khÊu
hao, do chuyÓn sè khÊu hao luü kÕ cña bÊt ®éng s¶n chñ së h÷u sö
dông thμnh bÊt ®éng s¶n ®Çu t−.
Sè d− Cã: - Gi¸ trÞ hao mßn cña bÊt ®éng s¶n ®Çu t− hiÖn cã cña TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tµi kho¶n 31 - Tµi s¶n kh¸c

Tμi kho¶n 311 - C«ng cô lao ®éng ®ang dïng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng ®ang dïng cña Tæ chøc
tÝn dông.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng ®−a ra sö dông.


Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng xuÊt khái tμi s¶n cña TCTD
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng ®ang dïng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i c«ng cô lao ®éng, h¹ch to¸n
theo dâi c¶ hiÖn vËt (sè l−îng) vμ gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng.

Tμi kho¶n 312 - Gi¸ trÞ c«ng cô lao ®éng ®ang dïng ®· ghi vμo
chi phÝ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc ph©n bæ gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng ®ang
dïng vμo chi phÝ.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng ®−a ra sö dông ®· ®−îc ph©n bæ vμo
chi phÝ (ph©n bæ mét lÇn 100% gi¸ trÞ vμo chi phÝ khi ®−a ra sö
dông, ghi ®èi øng víi tμi kho¶n chi phÝ).
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng ®· xuÊt khái tμi s¶n cña ®¬n vÞ (ghi
®èi øng víi tμi kho¶n 311-C«ng cô lao ®éng ®ang dïng).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng ®ang dïng ®· ph©n bæ vμo
chi phÝ. Sè d− cña tμi kho¶n nμy ph¶i b»ng sè d− cña tμi kho¶n 311
nh−ng ng−îc vÕ.
H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 67
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 313 - VËt liÖu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vËt liÖu sö dông ë Tæ chøc tÝn dông nh−
giÊy tê in, vËt liÖu v¨n phßng, phô tïng thay thÕ, x¨ng, dÇu...

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- KÕ to¸n nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thùc tÕ.

2- Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt h¹ch to¸n theo gi¸ trÞ cña vËt liÖu, kÕ to¸n ph¶i më sæ
chi tiÕt vËt liÖu ®Ó h¹ch to¸n theo dâi sè l−îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu.
Thñ kho ph¶i më thÎ kho ®Ó h¹ch to¸n theo dâi sè l−îng cña tõng lo¹i vËt liÖu phï
hîp víi viÖc më sæ cña kÕ to¸n.
3- Hμng th¸ng, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho
cuèi th¸ng gi÷a sæ chi tiÕt vËt liÖu vμ sæ tμi kho¶n chi tiÕt. KÕ to¸n vμ thñ kho ph¶i ®èi
chiÕu khíp ®óng sè liÖu vÒ sè l−îng vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng gi÷a sæ chi tiÕt vËt liÖu vμ
thÎ kho. ViÖc ®èi chiÕu gi÷a sæ s¸ch vμ hiÖn vËt ®−îc thùc hiÖn theo c¸c ®Þnh kú kiÓm kª
tμi s¶n quy ®Þnh.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho.


Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng nhãm vËt liÖu hoÆc tõng lo¹i vËt liÖu.

Tµi kho¶n 32 - X©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m TSC§

Tμi kho¶n 321 - Mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh theo
dù to¸n ®· ®−îc duyÖt.

Bªn Nî ghi: - C¸c kho¶n chi mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn chi mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh ®· ®−îc duyÖt quyÕt
to¸n vμ thanh to¸n.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chi vÒ mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh ch−a ®−îc
duyÖt quyÕt to¸n vμ thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 322 - Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n

Tμi kho¶n nμy chØ sö dông trong thêi gian tiÕn hμnh x©y dùng c¬ b¶n ®Ó ph¶n ¸nh
c¸c vËt liÖu, dông cô vμ thiÕt bÞ dïng cho x©y dùng c¬ b¶n.

HethonghoaHTTK.pdf 68
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t− XDCB vμ chi phÝ cña Ban qu¶n lý c«ng tr×nh ®−îc tÝnh
vμo gi¸ trÞ c«ng tr×nh vμ h¹ch to¸n vμo chi phÝ kh¸c vÒ XDCB.
2- Khi c«ng tr×nh XDCB hoμn thμnh, tμi kho¶n nμy ph¶i tÊt to¸n hÕt sè d−, kÕ to¸n
ph¶i tiÕn hμnh tÝnh to¸n, ph©n bæ c¸c chi phÝ kh¸c vÒ XDCB theo nguyªn t¾c:
- C¸c chi phÝ kh¸c vÒ XDCB liªn quan ®Õn h¹ng môc c«ng tr×nh nμo th× tÝnh trùc
tiÕp cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã.
- C¸c chi phÝ chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t−îng tμi s¶n th× ph¶i ph©n bæ theo
nh÷ng tiªu thøc thÝch hîp (theo tû lÖ víi vèn x©y dùng hoÆc tû lÖ víi vèn l¾p ®Æt, vèn thiÕt
bÞ).
3-§èi víi vËt liÖu dïng cho XDCB më tiÓu kho¶n theo tõng nhãm vËt liÖu, h¹ch
to¸n theo gi¸ trÞ vËt liÖu. Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt vËt liÖu
®Ó h¹ch to¸n theo dâi sè l−îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu.
Thñ kho ph¶i më thÎ kho ®Ó h¹ch to¸n theo dâi sè l−îng cña tõng lo¹i vËt liÖu phï
hîp víi viÖc më sæ cña kÕ to¸n.
Hμng th¸ng kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi
th¸ng gi÷a sæ chi tiÕt vËt liÖu vμ sæ tμi kho¶n chi tiÕt. KÕ to¸n vμ thñ kho ph¶i ®èi chiÕu
khíp ®óng sè liÖu vÒ sè l−îng vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng gi÷a sæ chi tiÕt vËt liÖu vμ thÎ
kho. ViÖc ®èi chiÕu gi÷a sæ s¸ch vμ hiÖn vËt ®−îc thùc hiÖn theo c¸c ®Þnh kú kiÓm kª tμi
s¶n quy ®Þnh.

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3221 - Chi phÝ c«ng tr×nh
3222 - VËt liÖu dïng cho XDCB
3223 - Chi phÝ nh©n c«ng
3229 - Chi phÝ kh¸c

Bªn Nî ghi: - Chi phÝ cho ®Çu t− XDCB.


Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ TSC§ h×nh thμnh qua ®Çu t− XDCB.
- Gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ lo¹i bá vμ c¸c kho¶n duyÖt bá kh¸c kÕt
chuyÓn khi quyÕt to¸n ®−îc duyÖt y.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh chi phÝ XDCB dë dang hay gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB ®·
hoμn thμnh nh−ng ch−a bμn giao ®−a vμo sö dông hoÆc quyÕt to¸n
ch−a ®−îc duyÖt y.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.

L−u ý:
Tμi kho¶n 3221 “Chi phÝ c«ng tr×nh” sö dông h¹ch to¸n ®èi víi c«ng tr×nh ®Êu thÇu
hoÆc chØ ®Þnh thÇu toμn bé.
Tμi kho¶n 3222 “VËt liÖu dïng cho XDCB” vμ tμi kho¶n 3223 “Chi phÝ nh©n
c«ng” sö dông h¹ch to¸n ®èi víi c«ng tr×nh cã sö dông vËt liÖu, nh©n c«ng do bªn A tù
mua, tù thuª...

Tμi kho¶n 323 - Söa ch÷a tμi s¶n cè ®Þnh

HethonghoaHTTK.pdf 69
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ söa ch÷a TSC§ vμ t×nh h×nh quyÕt to¸n chi
phÝ söa ch−· TSC§. Tr−êng hîp söa ch÷a th−êng xuyªn kh«ng h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n
nμy mμ tÝnh th¼ng vμo chi phÝ trong kú.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 323 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 322.

Tµi kho¶n 34- Gãp vèn, ®Çu t− mua cæ phÇn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n gãp
vèn, ®Çu t− dμi h¹n cña Tæ chøc tÝn dông.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy bao gåm: C¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con, c¸c
kho¶n vèn gãp liªn doanh vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, c¸c kho¶n gãp vèn vμo
c«ng ty liªn kÕt vμ c¸c kho¶n ®Çu t− dμi h¹n kh¸c ch−a ®−îc niªm yÕt trªn thÞ tr−êng
chøng kho¸n (tr−êng hîp kho¶n ®Çu t− dμi h¹n ®· ®−îc niªm yÕt trªn thÞ tr−êng
chøng kho¸n ®−îc h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n 15 - Chøng kho¸n ®Çu t− s½n sμng ®Ó
b¸n thÝch hîp).

Tμi kho¶n 34 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II, III sau:

341 - §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ®ång ViÖt Nam


342 - Vèn gãp liªn doanh b»ng ®ång ViÖt Nam
3421 - Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c
3422 - Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ
343 - §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ®ång ViÖt Nam
344 - §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam
345 - §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ngo¹i tÖ
346 - Vèn gãp liªn doanh b»ng ngo¹i tÖ
3461 - Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c
3462 - Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ
347 - §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ngo¹i tÖ
348 - §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ
349 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n

Tμi kho¶n 341 - §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n 345 - §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng kho¶n ®Çu t−
vèn trùc tiÕp vμo c«ng ty con. C«ng ty con lμ doanh nghiÖp chÞu sù kiÓm so¸t cña TCTD.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn tu©n theo ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam
(VAS) sè 25 - B¸o c¸o tμi chÝnh hîp nhÊt vμ kÕ to¸n kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con vμ
c¸c quy ®Þnh sau:

1. ChØ h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n nμy khi TCTD n¾m gi÷ trªn 50% vèn chñ së
h÷u (n¾m gi÷ trªn 50% quyÒn biÓu quyÕt), cã quyÒn chi phèi c¸c chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ

HethonghoaHTTK.pdf 70
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Khi TCTD kh«ng cßn quyÒn kiÓm so¸t ®èi víi doanh
nghiÖp th× kÕ to¸n ghi gi¶m kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con trªn c¸c tμi kho¶n nμy.
2. C¸c tr−êng hîp sau, kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con vÉn tiÕp tôc ®−îc ghi nhËn
khi TCTD n¾m gi÷ Ýt h¬n 50% vèn chñ së h÷u (Ýt h¬n 50% quyÒn biÓu quyÕt) t¹i c«ng ty
con, nh−ng cã tho¶ thuËn kh¸c vÒ:
a. C¸c nhμ ®Çu t− kh¸c tho¶ thuËn dμnh cho TCTD h¬n 50% quyÒn biÓu quyÕt.
b. TCTD cã quyÒn chi phèi c¸c chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ ho¹t ®éng cña c«ng ty con
theo tho¶ thuËn.
c. TCTD cã quyÒn bæ nhiÖm hoÆc b·i miÔn ®a sè c¸c thμnh viªn trong Héi ®ång
qu¶n trÞ hoÆc cÊp qu¶n lý t−¬ng ®−¬ng.
d. TCTD cã quyÒn bá ®a sè phiÕu t¹i c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc
cÊp qu¶n lý t−¬ng ®−¬ng.
3. Vèn ®Çu t− vμo c«ng ty con ph¶i ®−îc ph¶n ¸nh theo gi¸ gèc, bao gåm Gi¸
mua céng (+) c¸c chi phÝ mua (nÕu cã), nh−: Chi phÝ m«i giíi, giao dÞch, lÖ phÝ, thuÕ vμ
phÝ ng©n hμng, ...
4. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh hîp nhÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh lμ bªn mua trong tr−êng hîp hîp nhÊt kinh doanh dÉn
®Õn quan hÖ c«ng ty mÑ - c«ng ty con ®−îc thùc hiÖn theo VAS sè 11 “Hîp nhÊt kinh
doanh” vμ Th«ng t− h−íng dÉn ChuÈn mùc nμy.
5. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi kho¶n ®Çu t− vμo tõng c«ng ty con theo
mÖnh gi¸, gi¸ thùc tÕ mua cæ phiÕu, chi phÝ thùc tÕ ®Çu t− vμo c«ng ty con.
6. Ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n thu nhËp tõ c«ng ty con (l·i cæ phiÕu,
l·i kinh doanh) cña n¨m tμi chÝnh vμo b¸o c¸o tμi chÝnh riªng cña c«ng ty mÑ. Cæ tøc, lîi
nhuËn ®−îc chia tõ c«ng ty con ®−îc h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n 78 “Thu nhËp gãp vèn,
mua cæ phÇn”.
7. Tr−êng hîp gãp vèn, ®Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ngo¹i tÖ, TCTD ph¶i quy ®æi
ra ®¬n vÞ tiÒn tÖ ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i do NHNN c«ng bè t¹i thêi ®iÓm gãp
vèn. TCTD kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i vèn gãp mua cæ phÇn, kÓ c¶ tr−êng hîp chªnh lÖch
tû gi¸ ®Ó ghi t¨ng/gi¶m vèn gãp.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ thùc tÕ kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con t¨ng.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ thùc tÕ kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con gi¶m.
Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ thùc tÕ kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng c«ng ty con.

Tμi kho¶n 342 - Vèn gãp liªn doanh b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n 346 - Vèn gãp liªn doanh b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh toμn bé vèn gãp vèn liªn doanh d−íi h×nh thøc
thμnh lËp c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t vμ t×nh h×nh thu håi l¹i vèn gãp liªn doanh
khi kÕt thóc hîp ®ång liªn doanh.

HethonghoaHTTK.pdf 71
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

C¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t ®−îc thμnh lËp bëi c¸c bªn gãp vèn liªn doanh,
c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t lμ c¬ së kinh doanh míi ®−îc thμnh lËp, ho¹t ®éng ®éc
lËp, ho¹t ®éng nh− mét doanh nghiÖp tuy nhiªn vÉn chÞu sù kiÓm so¸t cña c¸c bªn liªn
doanh theo hîp ®ång liªn doanh. C¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t ph¶i tæ chøc thùc
hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hμnh vÒ kÕ to¸n nh− c¸c
doanh nghiÖp kh¸c.

Vèn gãp vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i tμi s¶n, vËt
t−, tiÒn vèn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp kÓ c¶ tiÒn vay dμi h¹n dïng vμo viÖc
gãp vèn.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo VAS sè 08 - Th«ng tin tμi
chÝnh vÒ nh÷ng kho¶n vèn gãp liªn doanh vμ c¸c quy ®Þnh sau:

1. Kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn doanh h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy khi TCTD cã
quyÒn ®ång kiÓm so¸t c¸c chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nhËn ®Çu t−. Khi
TCTD kh«ng cßn quyÒn ®ång kiÓm so¸t th× ph¶i ghi gi¶m kho¶n ®Çu t− vμo c¬ së kinh
doanh ®ång kiÓm so¸t trªn c¸c tμi kho¶n nμy.
2. Vèn gãp liªn doanh ®−îc thùc hiÖn theo 3 h×nh thøc: Ho¹t ®éng kinh doanh
®ång kiÓm so¸t, Tμi s¶n ®ång kiÓm so¸t vμ C¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t (theo VAS
sè 08 “Th«ng tin tμi chÝnh vÒ nh÷ng kho¶n vèn gãp liªn doanh”). Tμi kho¶n 342, 346
chØ sö dông ®èi víi kÕ to¸n c¸c kho¶n gãp vèn liªn doanh vμo c¬ së kinh doanh ®ång
kiÓm so¸t, kh«ng ¸p dông cho ho¹t ®éng kinh doanh ®ång kiÓm so¸t vμ tμi s¶n ®ång
kiÓm so¸t.
3. Gi¸ trÞ vèn gãp vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t ph¶n ¸nh trªn tμi kho¶n
nμy ph¶i lμ gi¸ trÞ vèn gãp ®−îc c¸c bªn tham gia liªn doanh thèng nhÊt ®¸nh gi¸ vμ chÊp
thuËn trong biªn b¶n gãp vèn.
4. Tr−êng hîp gãp vèn liªn doanh b»ng vËt t−, hμng ho¸:
- NÕu gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña vËt t−, hμng ho¸ cao h¬n gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n ë thêi
®iÓm gãp vèn, th× kho¶n chªnh lÖch nμy ®−îc xö lý nh− sau:
+ Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i vËt t−, hμng ho¸ x¸c ®Þnh lμ vèn gãp cao h¬n
gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n th× ®−îc h¹ch to¸n ngay vμo “thu nhËp kh¸c” trong kú t−¬ng øng víi
phÇn lîi Ých cña c¸c bªn kh¸c trong liªn doanh.
+ PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i vËt t−, hμng ho¸ x¸c ®Þnh lμ vèn gãp cao
h¬n gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n t−¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh ®−îc ghi
nhËn lμ doanh thu ch−a thùc hiÖn (TK 488 - Doanh thu chê ph©n bæ). Khi c¬ së kinh
doanh ®ång kiÓm so¸t b¸n sè vËt t− hμng ho¸ cho bªn thø ba ®éc lËp, kho¶n doanh thu
ch−a thùc hiÖn nμy ®−îc kÕt chuyÓn qua thu nhËp kh¸c.
- NÕu gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña vËt t−, hμng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n ë
thêi ®iÓm gãp vèn, th× kho¶n chªnh lÖch nμy ®−îc ghi nhËn ngay vμo “Chi phÝ kh¸c”
trong kú.
5. Tr−êng hîp gãp vèn liªn doanh b»ng tμi s¶n cè ®Þnh:
- NÕu gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña TSC§ cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i ghi trªn sæ kÕ to¸n ë thêi
®iÓm gãp vèn th× kho¶n chªnh lÖch nμy ®−îc xö lý nh− sau:

HethonghoaHTTK.pdf 72
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

+ Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t−¬ng øng víi
phÇn lîi Ých cña c¸c bªn kh¸c trong liªn doanh th× ®−îc h¹ch to¸n ngay vμo “thu nhËp
kh¸c”.
+ Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t−¬ng øng víi
phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh sÏ ®−îc ho·n l¹i vμ ghi nhËn “doanh thu ch−a
thùc hiÖn (Doanh thu chê ph©n bæ)”. Hμng n¨m, kho¶n doanh thu ch−a thùc hiÖn nμy (l·i
do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ ®−a ®i gãp vèn liªn doanh) ®−îc ph©n bæ dÇn vμo “thu nhËp kh¸c”
c¨n cø vμo thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ mμ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t sö
dông.
- NÕu gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña TSC§ thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i ghi trªn sæ kÕ to¸n ë thêi
®iÓm gãp vèn, th× kho¶n chªnh lÖch nμy ®−îc ghi nhËn ngay vμo “Chi phÝ kh¸c” trong
kú.
6. Khi thu håi vèn gãp liªn doanh, c¨n cø vμo gi¸ trÞ vËt t−, tμi s¶n vμ tiÒn do c¬ së
kinh doanh ®ång kiÓm so¸t tr¶ l¹i ®Ó ghi gi¶m sè vèn ®· gãp. NÕu bÞ thiÖt h¹i do kh«ng
thu håi ®ñ vèn gãp th× kho¶n thiÖt h¹i nμy ®−îc ghi nhËn lμ mét kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng
kinh doanh cña TCTD. NÕu gi¸ trÞ thu håi cao h¬n sè vèn ®· gãp th× kho¶n l·i nμy ®−îc
ghi nhËn lμ thu nhËp gãp vèn, mua cæ phÇn.
7. Lîi nhuËn tõ kÕt qu¶ ®Çu t− gãp vèn liªn doanh vμo c¬ së kinh doanh ®ång
kiÓm so¸t lμ kho¶n thu nhËp tõ gãp vèn, ®Çu t− dμi h¹n vμ ®−îc h¹ch to¸n vμo bªn Cã
TK 78 “Gãp vèn, mua cæ phÇn”.
8. C¸c bªn gãp vèn liªn doanh vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t cã quyÒn
chuyÓn nh−îng gi¸ trÞ phÇn vèn gãp cña m×nh trong liªn doanh. Tr−êng hîp gi¸ trÞ
chuyÓn nh−îng cao h¬n sè vèn ®· gãp vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t th× chªnh
lÖch l·i do chuyÓn nh−îng vèn ®−îc ph¶n ¸nh vμo bªn Cã TK Thu nhËp kh¸c. Ng−îc l¹i,
nÕu gi¸ trÞ chuyÓn nh−îng thÊp h¬n sè vèn ®· gãp th× sè chªnh lÖch lμ lç do chuyÓn
nh−îng vèn ®−îc ph¶n ¸nh vμo bªn Nî TK Chi phÝ kh¸c.
9. C¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t kh«ng ®−îc ghi nhËn c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t
sinh liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn nh−îng vèn gãp cña c¸c bªn liªn doanh. KÕ to¸n chØ theo
dâi chi tiÕt nguån vèn gãp vμ lμm thñ tôc chuyÓn ®æi chñ së h÷u trªn giÊy chøng nhËn
®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t−.
10. C¸c bªn tham gia liªn doanh hoÆc ®èi t¸c kh¸c mua l¹i phÇn vèn gãp cña bªn
kh¸c trong liªn doanh th× ph¶n ¸nh phÇn vèn gãp vμo liªn doanh theo gi¸ thùc tÕ mua.
11. Tr−êng hîp gãp vèn, ®Çu t− vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t b»ng ngo¹i
tÖ, TCTD ph¶i quy ®æi ra ®¬n vÞ tiÒn tÖ ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i do NHNN
c«ng bè t¹i thêi ®iÓm gãp vèn. TCTD kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i vèn gãp liªn doanh, kÓ c¶
tr−êng hîp chªnh lÖch tû gi¸ ®Ó ghi t¨ng/gi¶m vèn gãp.

Bªn Nî ghi: - Sè vèn gãp liªn doanh ®· gãp vμo c¸c c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm
so¸t t¨ng.
Bªn Cã ghi: - Sè vèn gãp liªn doanh ®· gãp vμo c¸c c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm
so¸t gi¶m do ®· thu håi, chuyÓn nh−îng, do kh«ng cßn quyÒn ®ång
kiÓm so¸t.
Sè d− Nî: - Sè vèn gãp liªn doanh vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t hiÖn
cßn cuèi kú cña TCTD.

HethonghoaHTTK.pdf 73
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t.

Tμi kho¶n 343 - §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n 347 - §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− trùc tiÕp cña nhμ ®Çu t− vμo
c«ng ty liªn kÕt vμ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn
kÕt. Kho¶n ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh lμ kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt khi nhμ ®Çu t− n¾m
gi÷ trùc tiÕp tõ 20% ®Õn d−íi 50% vèn chñ së h÷u (tõ 20% ®Õn d−íi 50% quyÒn biÓu
quyÕt) cña bªn nhËn ®Çu t− mμ kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c.

H¹ch to¸n vμo tμi kho¶n nμy cÇn tu©n theo ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam sè 07
- KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt vμ mét sè quy ®Þnh sau:

1. Ho¹t ®éng ®Çu t− vμo c¸c c«ng ty liªn kÕt ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c quy
®Þnh hiÖn hμnh cña Ng©n hμng Nhμ n−íc vÒ tû lÖ b¶o ®¶m an toμn trong ho¹t ®éng cña
c¸c TCTD.
2. KÕ to¸n kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt khi lËp vμ tr×nh bμy b¸o c¸o tμi chÝnh
riªng cña nhμ ®Çu t− ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p gi¸ gèc. Khi kÕ to¸n c¸c kho¶n
®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt theo ph−¬ng ph¸p gi¸ gèc, gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− kh«ng ®−îc
thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ®Çu t−, trõ tr−êng hîp nhμ ®Çu t− mua thªm hoÆc thanh lý
toμn bé hoÆc mét phÇn kho¶n ®Çu t− ®ã hoÆc nhËn ®−îc c¸c kho¶n lîi Ých ngoμi lîi
nhuËn ®−îc chia.
3. Gi¸ gèc kho¶n ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
- Gi¸ gèc cña kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt bao gåm phÇn vèn gãp hoÆc gi¸
thùc tÕ mua kho¶n ®Çu t− céng (+) c¸c chi phÝ mua nh− chi phÝ m«i giíi, giao dÞch, thuÕ,
phÝ, v.v...(nÕu cã).
- Tr−êng hîp gãp vèn vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng TSC§, vËt t−, hμng ho¸ th× gi¸ gèc
kho¶n ®Çu t− ®−îc ghi nhËn theo gi¸ trÞ ®−îc c¸c bªn gãp vèn thèng nhÊt ®Þnh gi¸.
Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi sæ vμ gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i ®−îc xö lý nh− sau:
+ PhÇn chªnh lÖch lín h¬n gi÷a gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i vμ gi¸ trÞ ghi sæ/gi¸ trÞ cßn l¹i
cña TSC§ ®−îc ghi nhËn vμo thu nhËp kh¸c.
+ PhÇn chªnh lÖch nhá h¬n gi÷a gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i vμ gi¸ trÞ ghi sæ/gi¸ trÞ cßn l¹i
cña TSC§ ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ kh¸c.
4. KÕ to¸n ph¶i më sæ kÕ to¸n chi tiÕt theo dâi gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− vμo tõng c«ng
ty liªn kÕt. C¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt nh− sau:
- §èi víi c¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng
kho¸n, viÖc ghi sæ cña nhμ ®Çu t− ®−îc c¨n cø vμo sè tiÒn thùc tr¶ khi mua cæ phiÕu bao
gåm c¶ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua cæ phiÕu vμ th«ng b¸o chÝnh thøc cña
Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n vÒ viÖc mua cæ phiÕu cña c«ng ty liªn kÕt ®· thuéc
phÇn së h÷u cña nhμ ®Çu t−;
- §èi víi kho¶n ®Çu t− vμo c¸c c«ng ty cæ phÇn ch−a niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng
kho¸n, viÖc ghi sæ ®−îc c¨n cø vμo giÊy x¸c nhËn së h÷u cæ phiÕu vμ giÊy thu tiÒn b¸n cæ
phiÕu cña c«ng ty ®−îc ®Çu t− hoÆc chøng tõ mua kho¶n ®Çu t− ®ã;

HethonghoaHTTK.pdf 74
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- §èi víi kho¶n ®Çu t− vμo c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c viÖc ghi sæ ®−îc c¨n cø
vμo biªn b¶n gãp vèn, chia l·i (hoÆc lç) do c¸c bªn tho¶ thuËn hoÆc c¸c chøng tõ mua,
b¸n kho¶n ®Çu t− ®ã;
- Nhμ ®Çu t− chØ ®−îc ghi nhËn kho¶n cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia tõ c«ng ty liªn
kÕt khi nhËn ®−îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c«ng ty liªn kÕt vÒ sè cæ tøc ®−îc h−ëng
hoÆc sè lîi nhuËn ®−îc chia trong kú.
5. Tr−êng hîp gãp vèn vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ngo¹i tÖ, TCTD ph¶i quy ®æi ra
®¬n vÞ tiÒn tÖ ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam c«ng
bè t¹i thêi ®iÓm gãp vèn. TCTD kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i vèn gãp kÓ c¶ tr−êng hîp
chªnh lÖch tû gi¸ ®Ó ghi t¨ng/gi¶m vèn gãp.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ gèc c¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt t¨ng.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ gèc kho¶n ®Çu t− gi¶m do nhËn ®−îc c¸c kho¶n lîi Ých ngoμi
lîi nhuËn ®−îc chia.
- Gi¸ gèc kho¶n ®Çu t− gi¶m do b¸n, thanh lý toμn bé hoÆc mét
phÇn kho¶n ®Çu t−.
Sè d− Nî: - Gi¸ gèc kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt ®ang n¾m gi÷.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng c«ng ty liªn kÕt.

Tμi kho¶n 344 - §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n 348 - §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m
c¸c lo¹i ®Çu t− dμi h¹n kh¸c (ngoμi c¸c kho¶n ®Çu t− vμo c«ng ty con, vèn gãp vμo c¬ së
kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, ®Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt vμ c¸c lo¹i cæ phiÕu ®· ®−îc niªm
yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n), nh−: §Çu t− tr¸i phiÕu, cæ phiÕu hoÆc ®Çu t− vμo ®¬n vÞ
kh¸c mμ chØ n¾m gi÷ d−íi 20% vèn chñ së h÷u (d−íi 20% quyÒn biÓu quyÕt), v.v... vμ thêi
h¹n thu håi hoÆc thanh to¸n vèn trªn 1 n¨m.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. Ho¹t ®éng ®Çu t− dμi h¹n ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cña
Ng©n hμng Nhμ n−íc vÒ tû lÖ b¶o ®¶m an toμn trong ho¹t ®éng cña c¸c TCTD.
2. KÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt theo c¸c chØ tiªu sau:
- §èi víi ®Çu t− cæ phiÕu: theo dâi chi tiÕt theo tõng lo¹i mÖnh gi¸ cæ phiÕu, tõng
®èi t−îng ph¸t hμnh cæ phiÕu;
- §èi víi c¸c kho¶n gãp vèn theo hîp ®ång vμ kh«ng niªm yÕt trªn thÞ tr−êng:
theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi t−îng tham gia gãp vèn.
3. C¸c kho¶n gãp vèn vμo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t nh−ng kh«ng cã
quyÒn ®ång kiÓm so¸t mμ n¾m gi÷ d−íi 20% quyÒn biÓu quyÕt trong liªn doanh th× phÇn
vèn gãp nμy còng ®−îc h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n 344, 348 (§Çu t− dμi h¹n kh¸c) theo
gi¸ gèc.

HethonghoaHTTK.pdf 75
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4. Tr−êng hîp ®Çu t− dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ, TCTD ph¶i quy ®æi ra ®¬n vÞ tiÒn tÖ
ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi
®iÓm ®Çu t−. TCTD kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i vèn gãp kÓ c¶ tr−êng hîp chªnh lÖch tû gi¸
®Ó ghi t¨ng/gi¶m vèn gãp.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t− dμi h¹n kh¸c t¨ng.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t− dμi h¹n kh¸c gi¶m.
Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− dμi h¹n kh¸c hiÖn cã cña TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng ®èi t−îng ®Çu t−.

Tμi kho¶n 349 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng/gi¶m c¸c
kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t− dμi h¹n.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. ViÖc trÝch lËp dù phßng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ trÝch lËp vμ
sö dông dù phßng.
2. NÕu sè dù phßng ph¶i lËp n¨m nay cao h¬n sè dù phßng ®ang ghi trªn sæ kÕ
to¸n th× sè chªnh lÖch ®ã ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ trong kú. NÕu sè dù phßng ph¶i lËp
n¨m nay thÊp h¬n sè d− dù phßng ®· lËp n¨m tr−íc ch−a sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch
®ã ®−îc ghi gi¶m chi phÝ, tr−êng hîp sè d− trªn tμi kho¶n chi phÝ kh«ng ®ñ bï ®¾p hoμn
nhËp dù phßng, kÕ to¸n hoμn nhËp phÇn cßn l¹i vμo tμi kho¶n thu nhËp.
3. Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tμi chÝnh ®−îc dïng ®Ó bï ®¾p sè tæn thÊt cña
c¸c kho¶n ®Çu t− dμi h¹n thùc tÕ x¶y ra do c¸c nguyªn nh©n nh− bªn ®Çu t− bÞ ph¸ s¶n,
thiªn tai, v.v... dÉn ®Õn kho¶n ®Çu t− kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi hoÆc thu håi thÊp h¬n
gi¸ gèc cña kho¶n ®Çu t−. Kho¶n dù phßng nμy kh«ng dïng ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n lç do
b¸n thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t−.

Bªn Nî ghi: - Hoμn nhËp chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n
®Çu t− dμi h¹n n¨m nay ph¶i lËp nhá h¬n sè dù phßng ®· trÝch lËp
n¨m tr−íc ch−a sö dông hÕt.
- Bï ®¾p gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− dμi h¹n bÞ tæn thÊt khi cã quyÕt ®Þnh
dïng sè dù phßng ®· lËp ®Ó bï ®¾p sè tæn thÊt x¶y ra.
Bªn Cã ghi: - TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dμi h¹n
(TÝnh lÇn ®Çu vμ tÝnh sè chªnh lÖch dù phßng t¨ng).
Sè d− Cã: - Sè dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dμi h¹n hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

HethonghoaHTTK.pdf 76
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tµi kho¶n 35 - C¸c kho¶n ph¶i thu bªn ngoµi

Tμi kho¶n 351- Ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n (TSC§, nhμ cöa, ®Êt ®ai...), tiÒn cña
Tæ chøc tÝn dông mang thÕ chÊp, cÇm cè, ký quü t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c trong c¸c
quan hÖ kinh tÕ, tÝn dông...

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Tr−êng hîp dïng TSC§ ®em cÇm cè, thÕ chÊp:
- Khi Tæ chøc tÝn dông ®−a TSC§ cÇm cè, thÕ chÊp, ghi:
Nî TK 351 - Ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè.
Nî TK 305 - Hao mßn TSC§
Cã TK 301 - TSC§ h÷u h×nh

- Khi nhËn l¹i TSC§ cÇm cè, thÕ chÊp, ghi:


Nî TK 301 - TSC§ h÷u h×nh
Cã TK 351 - Ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè.
(ghi gi¸ trÞ TSC§ cßn l¹i khi ®i thÕ chÊp, cÇm cè)
Cã TK 305 - Hao mßn TSC§
(hao mßn luü kÕ khi ®i cÇm cè, thÕ chÊp)

2- Tr−êng hîp thÕ chÊp TSC§ mμ kh«ng ®−a TSC§ ra khái Tæ chøc tÝn
dông th× kh«ng ghi gi¶m TSC§.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n mang thÕ chÊp, cÇm cè.
- Sè tiÒn ®· ký quü
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè vμ sè tiÒn ký quü ®· nhËn l¹i hoÆc
®· thanh to¸n.
- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c TK thÝch hîp kh¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n cßn ®ang göi thÕ chÊp, cÇm cè vμ sè tiÒn
cßn ®ang ký quü.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng nhËn tμi s¶n thÕ
chÊp, cÇm cè hay nhËn tiÒn ký quü.

Tμi kho¶n 352 - C¸c kho¶n tham «, lîi dông

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n bÞ kh¸ch hμng tham «, lîi dông trong
qu¸ tr×nh giao dÞch víi Tæ chøc tÝn dông .

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng tham «, lîi dông.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ®· thu håi ®−îc hoÆc ®−îc phÐp xö lý.
Sè d− Nî: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông cßn ph¶i thu kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 77
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n.

Tμi kho¶n 353 - Thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhμ n−íc

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn thuÕ, khÊu hao c¬ b¶n... Tæ chøc tÝn dông
t¹m øng ®Ó nép Ng©n s¸ch Nhμ n−íc hay c¸c kho¶n chê Ng©n s¸ch Nhμ n−íc thanh
to¸n (c¸c kho¶n bï chªnh lÖch l·i suÊt cho vay −u ®·i...)

Tμi kho¶n 353 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3531 - T¹m øng nép Ng©n s¸ch Nhμ n−íc
3532 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vμo
3539 - C¸c kho¶n chê Ng©n s¸ch Nhμ n−íc thanh to¸n

Néi dung h¹ch to¸n 2 tμi kho¶n :


3531 - T¹m øng nép Ng©n s¸ch Nhμ n−íc
3539 - C¸c kho¶n chê Ng©n s¸ch Nhμ n−íc thanh to¸n

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn t¹m øng ®Ó nép cho Ng©n s¸ch Nhμ n−íc.
- Sè tiÒn ph¶i thu Ng©n s¸ch (Ng©n s¸ch cÊp bï...)
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn chuyÓn vμo tμi kho¶n thÝch hîp ®Ó thanh to¸n.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ®· t¹m øng nép hoÆc
ph¶i thu tõ Ng©n s¸ch Nhμ n−íc ch−a ®−îc thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n ph¶i thu Ng©n s¸ch .

Tμi kho¶n 3532 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vμo

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®Çu vμo khi mua
hμng ho¸, dÞch vô.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Tμi kho¶n nμy chØ ¸p dông cho ®èi t−îng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph−¬ng
ph¸p khÊu trõ thuÕ.
2- ViÖc h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n nμy theo quy ®Þnh cña Bé tμi chÝnh vÒ kÕ to¸n thuÕ
gi¸ trÞ gia t¨ng.

Bªn Nî ghi: - Sè thuÕ GTGT ®Çu vμo.


Bªn Cã ghi: - Sè thuÕ GTGT ®Çu vμo ®· khÊu trõ.
- KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vμo kh«ng ®−îc khÊu trõ.
- Sè thuÕ GTGT ®Çu vμo ®· hoμn l¹i.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vμo cßn ®−îc khÊu trõ; sè thuÕ
GTGT ®Çu vμo ®−îc hoμn l¹i nh−ng Ng©n s¸ch Nhμ n−íc ch−a
hoμn tr¶.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo lo¹i thuÕ GTGT ®Çu vμo vμ thuÕ gi¸ trÞ
HethonghoaHTTK.pdf 78
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

gia t¨ng ®−îc khÊu trõ .

Tμi kho¶n 3535 - Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tμi s¶n
thuÕ thu nhËp ho·n l¹i.

Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

Gi¸ trÞ ®−îc khÊu trõ


Tμi s¶n Chªnh lÖch chuyÓn sang n¨m sau ThuÕ suÊt thuÕ
thuÕ thu nhËp = t¹m thêi ®−îc + cña c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ x thu nhËp
ho·n l¹i khÊu trõ vμ −u ®·i thuÕ doanh nghiÖp
ch−a sö dông hiÖn hμnh (%)

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ
to¸n ViÖt Nam sè 17- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vμ c¸c quy ®Þnh sau:
1. TCTD chØ ®−îc ghi nhËn tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®èi víi c¸c kho¶n
chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu trõ, gi¸ trÞ ®−îc khÊu trõ cña kho¶n lç tÝnh thuÕ vμ −u ®·i
vÒ thuÕ ch−a sö dông tõ c¸c n¨m tr−íc chuyÓn sang n¨m hiÖn t¹i trong tr−êng hîp TCTD
dù tÝnh ch¾c ch¾n cã ®−îc lîi nhuËn tÝnh thuÕ thu nhËp trong t−¬ng lai ®Ó sö dông c¸c
kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu trõ, c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ vμ −u ®·i thuÕ ch−a sö
dông.

2. Cuèi n¨m tμi chÝnh, TCTD ph¶i lËp “B¶ng x¸c ®Þnh chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc
khÊu trõ”, “B¶ng theo dâi chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu trõ ch−a sö dông” (theo h−íng
dÉn cña Bé Tμi chÝnh), gi¸ trÞ ®−îc khÊu trõ chuyÓn sang n¨m sau cña c¸c kho¶n lç tÝnh
thuÕ vμ −u ®·i thuÕ ch−a sö dông lμm c¨n cø lËp “B¶ng x¸c ®Þnh tμi s¶n thuÕ thu nhËp
ho·n l¹i” ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®−îc ghi nhËn hoÆc hoμn
nhËp trong n¨m.

3. ViÖc ghi nhËn tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i trong n¨m ®−îc thùc hiÖn theo
nguyªn t¾c bï trõ gi÷a tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m nay víi tμi s¶n
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr−íc nh−ng n¨m nay ®−îc hoμn
nhËp, theo nguyªn t¾c:

- NÕu tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m lín h¬n tμi s¶n thuÕ
thu nhËp ho·n l¹i ®−îc hoμn nhËp trong n¨m, th× sè chªnh lÖch ®−îc ghi nhËn lμ tμi s¶n
thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vμ ghi gi¶m chi phÝ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i.
- NÕu tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m nhá h¬n tμi s¶n thuÕ
thu nhËp ho·n l¹i ®−îc hoμn nhËp trong n¨m, th× sè chªnh lÖch ®−îc ghi gi¶m tμi s¶n
thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vμ ghi t¨ng chi phÝ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i.

HethonghoaHTTK.pdf 79
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4. KÕ to¸n ph¶i hoμn nhËp tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i khi c¸c kho¶n chªnh
lÖch t¹m thêi ®−îc khÊu trõ kh«ng cßn ¶nh h−ëng tíi lîi nhuËn tÝnh thuÕ thu nhËp (khi tμi
s¶n ®−îc thu håi hoÆc nî ph¶i tr¶ ®−îc thanh to¸n mét phÇn hoÆc toμn bé).

5. KÕt thóc n¨m tμi chÝnh, TCTD ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
ch−a ®−îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr−íc khi dù tÝnh ch¾c ch¾n cã ®−îc lîi nhuËn tÝnh thuÕ
thu nhËp trong t−¬ng lai ®Ó ghi nhËn bæ sung vμo n¨m hiÖn t¹i.

6. Mét sè tr−êng hîp chñ yÕu ph¸t sinh tõ tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i :

- Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc
khÊu trõ do khÊu hao TSC§ theo môc ®Ých kÕ to¸n nhanh h¬n khÊu hao TSC§ cho môc
®Ých tÝnh thuÕ thu nhËp trong n¨m.
- Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®−îc
khÊu trõ do ghi nhËn mét kho¶n chi phÝ trong n¨m hiÖn t¹i nh−ng chØ ®−îc khÊu trõ vμo
thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m sau. VÝ dô: Chi phÝ trÝch tr−íc vÒ söa ch÷a lín TSC§ ®−îc
ghi nhËn trong n¨m hiÖn t¹i nh−ng chi ®−îc khÊu trõ vμo thu nhËp chÞu thuÕ khi c¸c
kho¶n chi phÝ nμy thùc tÕ ph¸t sinh trong c¸c n¨m sau;
- Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®−îc tÝnh trªn gi¸ trÞ ®−îc khÊu trõ cña kho¶n lç
tÝnh thuÕ vμ −u ®·i vÒ thuÕ ch−a sö dông tõ c¸c n¨m tr−íc chuyÓn sang n¨m hiÖn t¹i.
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i t¨ng

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i gi¶m

Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i cßn l¹i cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 355- Chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî nh− ®Çu t−
n©ng cÊp, c¶i t¹o, söa ch÷a tμi s¶n b¶o ®¶m nî ®Ó b¸n hoÆc khai th¸c; thuª tr«ng coi b¶o
vÖ, b¶o hiÓm cho tμi s¶n b¶o ®¶m nî; qu¶ng c¸o, m«i giíi ®Ó b¸n, cho thuª tμi s¶n b¶o
®¶m nî vμ c¸c chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî kh¸c theo quy ®Þnh ®Ó xö lý nî tån ®äng
cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-TTg ngμy 05/10/2001
cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

Bªn Nî ghi: - Chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu håi chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî ch−a thu ®−îc.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n b¶o ®¶m nî.

Tμi kho¶n 359 - C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vμ t×nh h×nh thanh to¸n vÒ
c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hμng.

HethonghoaHTTK.pdf 80
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ph¶i thu kh¸ch hμng.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông thu ®−îc.
- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp kh¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông cßn ph¶i thu kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng chÞu tr¸ch nhiÖm
thanh to¸n.

Tµi kho¶n 36 - C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé

Tμi kho¶n 361 - T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n b»ng ®ång ViÖt Nam mμ Tæ chøc tÝn
dông cÊp vèn cho c¸c c«ng ty trùc thuéc, t¹m øng ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô vμ c¸c kho¶n
nî còng nh− t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu ph¸t sinh trong ho¹t ®éng néi
bé Tæ chøc tÝn dông.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Ph¹m vi vμ néi dung ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n thuéc quan hÖ thanh to¸n néi bé
trong Tæ chøc tÝn dông. C¸c quan hÖ thanh to¸n cña Tæ chøc tÝn dông víi c¸c kh¸ch
hμng ®éc lËp, kh«ng ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n nμy.
2- Tμi kho¶n nμy ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ vμ
theo dâi riªng tõng kho¶n t¹m øng hay c¸c kho¶n ph¶i thu. Tõng ®¬n vÞ cÇn cã biÖn
ph¸p ®«n ®èc gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c kho¶n t¹m øng, ph¶i thu néi bé trong niªn ®é kÕ
to¸n.
3- Cuèi kú kÕ to¸n, ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu vμ x¸c nhËn sè ph¸t sinh, sè d− c¸c tμi
kho¶n 361 "T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé" vμ tμi kho¶n 46 "C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé" víi
c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ theo tõng néi dung thanh to¸n.

Tμi kho¶n 361 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3612 - T¹m øng ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô
3613 - T¹m øng tiÒn l−¬ng, c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn
3614 - Tham «, thiÕu mÊt tiÒn, tμi s¶n chê xö lý
3615 - C¸c kho¶n ph¶i båi th−êng cña c¸n bé, nh©n viªn TCTD
3619 - C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn t¹m øng.


- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ph¶i thu.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu håi t¹m øng.
- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông thu ®−îc.
- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp kh¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ®ang t¹m øng ®Ó phôc vô ho¹t
®éng nghiÖp vô hay cßn ph¶i thu.

HethonghoaHTTK.pdf 81
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ
thanh to¸n.

Tμi kho¶n 362 - T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n b»ng ngo¹i tÖ mμ Héi së chÝnh cña Tæ
chøc tÝn dông t¹m øng ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô cho c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë
n−íc ngoμi...

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3622 - T¹m øng cho c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë n−íc ngoμi
3623 – T¹m øng c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn
3629 - C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn t¹m øng.


- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ph¶i thu
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu håi t¹m øng.
- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông thu ®−îc.
- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp kh¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè vèn Tæ chøc tÝn dông ®ang t¹m øng hay cßn ph¶i thu.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng chi nh¸nh ë n−íc ngoμi ®−îc
t¹m øng hay tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ thanh to¸n .

Tμi kho¶n 366 - C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ
thèng TCTD
Tμi kho¶n 366 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
3661 – C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c chi nh¸nh
3662 – C¸c kho¶n ph¶i thu tõ Héi së chÝnh
Tμi kho¶n 3661 - C¸c kho¶n ph¶i thu c¸c chi nh¸nh
Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña TCTD, dïng ®Ó ph¶n ¶nh c¸c kho¶n ph¶i
thu c¸c chi nh¸nh ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ph¶i thu chi nh¸nh tõ c¸c giao dÞch néi bé

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ph¶i thu chi nh¸nh ®· thanh to¸n


- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp kh¸c
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Héi së chÝnh cßn ph¶i thu c¸c chi nh¸nh

H¹ch to¸n chi tiÕt: Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng chi nh¸nh.

HethonghoaHTTK.pdf 82
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 3662 - C¸c kho¶n ph¶i thu tõ Héi së chÝnh


Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh cña TCTD, ®Ó ph¶n ¶nh c¸c kho¶n ph¶i thu
Héi së chÝnh ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng TCTD.
Bªn Nî ghi: - C¸c kho¶n ph¶i thu Héi së chÝnh tõ c¸c giao dÞch néi bé

Bªn Cã ghi: - C¸c kho¶n ph¶i thu ®· ®−îc Héi së chÝnh thanh to¸n
- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp kh¸c
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Chi nh¸nh cßn ph¶i thu Héi së chÝnh

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt

Tμi kho¶n 369 - C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

Tμi kho¶n 369 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


3692- Gi¸ trÞ kho¶n nî giao C«ng ty qu¶n lý nî vμ khai th¸c tμi s¶n
3699- C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

Tμi kho¶n 3692- Gi¸ trÞ kho¶n nî giao C«ng ty qu¶n lý nî


vμ khai th¸c tμi s¶n

Tμi kho¶n nμy më t¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i, ®Ó ph¶n ¸nh viÖc chuyÓn giao c¸c
kho¶n nî gèc tån ®äng sang C«ng ty qu¶n lý nî vμ khai th¸c tμi s¶n trùc thuéc theo Hîp
®ång uû th¸c ®Ó xö lý theo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-TTg
ngμy 05/10/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

Bªn Nî ghi: - Kho¶n nî gèc tån ®äng bμn giao sang C«ng ty qu¶n lý nî
vμ khai th¸c tμi s¶n trùc thuéc.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu håi nî gèc tån ®äng do C«ng ty qu¶n lý nî vμ
khai th¸c tμi s¶n trùc thuéc chuyÓn tr¶.
- Xö lý sè tiÒn cßn l¹i cña kho¶n nî gèc tån ®äng kh«ng thu håi
®−îc theo quy ®Þnh (sau khi C«ng ty qu¶n lý nî vμ khai th¸c tμi
s¶n trùc thuéc ®· tËn thu vμ ®· chuyÓn tr¶ nÕu tæng sè tiÒn thu
håi d−îc nhá h¬n sè nî gèc tån ®äng).
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cßn l¹i cña kho¶n nî gèc tån ®äng ®ang giao
C«ng ty qu¶n lý nî vμ khai th¸c tμi s¶n trùc thuéc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî ®· chuyÓn giao sang C«ng ty qu¶n lý nî
vμ khai th¸c tμi s¶n trùc thuéc xö lý.

Tμi kho¶n 3699- C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c cña Tæ chøc tÝn dông
ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ngoμi nh÷ng kho¶n tiÒn ®· ®−îc h¹ch to¸n vμo c¸c

HethonghoaHTTK.pdf 83
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

tμi kho¶n thÝch hîp.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ph¶i thu.


Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông thu ®−îc.
- Sè tiÒn ®−îc xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp kh¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông cßn ph¶i thu.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ thanh to¸n.

Tµi kho¶n 38- C¸c tµi s¶n Cã kh¸c

Tμi kho¶n 381- Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông gãp
vèn vμo Tæ chøc tÝn dông ®Çu mèi ®Ó ®ång tμi trî cho mét dù ¸n víi møc tiÒn ®· tho¶
thuËn th«ng qua viÖc ký kÕt hîp ®ång ®ång tμi trî.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chuyÓn cho Tæ chøc tÝn dông ®Çu mèi ®Ó cho vay dù ¸n.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn tæ chøc tÝn dông ®Çu mèi ®· cho vay dù ¸n .

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· chuyÓn cho tæ chøc tÝn dông ®Çu mèi ®Ó
cho vay dù ¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tæ chøc tÝn dông ®Çu mèi.
Tμi kho¶n 382- Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông gãp vèn vμo Tæ
chøc tÝn dông ®Çu mèi ®Ó ®ång tμi trî cho mét dù ¸n víi møc tiÒn ®· tho¶ thuËn th«ng
qua viÖc ký kÕt hîp ®ång ®ång tμi trî.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 382 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 381.

Tμi kho¶n 383 - Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông chuyÓn
cho c¸c tæ chøc nhËn uû th¸c cho vay víi møc tiÒn ®· tho¶ thuËn theo hîp ®ång uû th¸c
®· ký kÕt gi÷a hai bªn.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chuyÓn vμo tæ chøc nhËn uû th¸c cho vay.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn tæ chøc nhËn uû th¸c cho vay, thanh to¸n (®· cho vay
kh¸ch hμng hoÆc chuyÓn tr¶ l¹i).
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· chuyÓn cho tæ chøc nhËn uû th¸c cho vay.

HethonghoaHTTK.pdf 84
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt :


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tæ chøc nhËn uû th¸c cho vay.

Tμi kho¶n 384 - Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông chuyÓn cho c¸c
tæ chøc nhËn uû th¸c cho vay víi møc tiÒn ®· tho¶ thuËn theo hîp ®ång uû th¸c ®· ký
kÕt gi÷a hai bªn.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 384 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 383.

Tμi kho¶n 385 - §Çu t− b»ng ®ång ViÖt Nam vμo c¸c thiÕt bÞ
cho thuª tμi chÝnh
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam C«ng ty cho thuª tμi
chÝnh ®· chi ra ®Ó mua s¾m tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh tr−íc thêi ®iÓm cho thuª tμi chÝnh
(tr−íc khi hîp ®ång cho thuª tμi chÝnh cã hiÖu lùc).

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chi ra ®Ó mua tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n chuyÓn sang cho thuª tμi chÝnh.

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· chi ra mua tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh ch−a
chuyÓn sang cho thuª tμi chÝnh.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng thuª tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 386 - §Çu t− b»ng ngo¹i tÖ vμo c¸c thiÕt bÞ


cho thuª tμi chÝnh
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ C«ng ty cho thuª tμi chÝnh ®· chi
ra ®Ó mua s¾m tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh tr−íc thêi ®iÓm cho thuª tμi chÝnh (tr−íc khi hîp
®ång cho thuª tμi chÝnh cã hiÖu lùc).
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 386 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 385.

Tμi kho¶n 387- Tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u


cho TCTD, ®ang chê xö lý
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u
cho TCTD, ®ang chê xö lý. TCTD ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ ph¸p lý vÒ quyÒn së h÷u hîp
ph¸p ®èi víi tμi s¶n ®ã. (quyÒn së h÷u ®èi víi tμi s¶n ®−îc x¸c lËp khi cã ®ñ 3 quyÒn:
quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông, quyÒn ®Þnh ®o¹t tμi s¶n-- quy ®Þnh t¹i ®iÒu 173 Bé
LuËt d©n sù).

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u cho TCTD,
®ang chê xö lý.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n g¸n nî ®· xö lý .
HethonghoaHTTK.pdf 85
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n g¸n nî.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n nhËn g¸n nî ®· chuyÓn
quyÒn së h÷u cho TCTD.
Tμi kho¶n 388- Chi phÝ chê ph©n bæ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh nh−ng cã liªn
quan ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhiÒu kú kÕ to¸n vμ viÖc kÕt chuyÓn ph©n bæ
c¸c kho¶n chi phÝ nμy vμo chi phÝ cña c¸c kú kÕ to¸n phï hîp víi quy ®Þnh cña chuÈn
mùc kÕ to¸n.

Bªn Nî ghi: - Chi phÝ chê ph©n bæ (chi phÝ tr¶ tr−íc) ph¸t sinh trong kú.

Bªn Cã ghi: - Chi phÝ tr¶ tr−íc ®−îc ph©n bæ vμo chi phÝ trong kú.

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr−íc chê ph©n bæ.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n chi phÝ tr¶ tr−íc chê ph©n bæ.
Tμi kho¶n 389 - Tμi s¶n Cã kh¸c
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i tμi s¶n cã kh¸c cña TCTD ngoμi nh÷ng tμi
s¶n ®· ®−îc h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp.
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n cã kh¸c cña TCTD t¨ng trong kú.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n cã kh¸c cña TCTD gi¶m trong kú.

Sè d− Nî: - Gi¸ trÞ tμi s¶n cã kh¸c t¹i thêi ®iÓm cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng lo¹i tμi s¶n cã kh¸c.

Tµi kho¶n 39 - L·i vµ phÝ ph¶i thu


Tμi kho¶n 391 - L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i thu dån tÝch tÝnh trªn sè tiÒn göi mμ
TCTD göi t¹i NHNN vμ t¹i c¸c TCTD kh¸c.
Tμi kho¶n 391 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
3911 - L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam
3912 - L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i tiÒn göi ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ tõng kú.
2- L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ TCTD ®· h¹ch to¸n vμo
thu nhËp nh−ng ch−a ®−îc tæ chøc nhËn tiÒn göi thanh to¸n (chi tr¶).
HethonghoaHTTK.pdf 86
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè l·i ph¶i thu tõ tiÒn göi t¹i NHNN vμ c¸c TCTD kh¸c tÝnh
céng dån.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn l·i do tæ chøc nhËn tiÒn göi ®· chi tr¶.

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè l·i tiÒn göi cßn ph¶i thu cña Tæ chøc tÝn dông .

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn göi.
Tμi kho¶n 392- L·i ph¶i thu tõ ®Çu t− chøng kho¸n
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i thu dån tÝch tÝnh trªn c¸c chøng
kho¸n (giÊy tê cã gi¸) cña tæ chøc ph¸t hμnh mμ Tæ chøc tÝn dông ®· ®Çu t− vμo.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i ®Çu t− chøng kho¸n ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ
tõng kú.
2- L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ TCTD ®· h¹ch
to¸n vμo thu nhËp nh−ng ch−a ®−îc tæ chøc ph¸t hμnh chøng kho¸n thanh to¸n (chi tr¶).
Tμi kho¶n 392 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
3921 - L·i ph¶i thu tõ tÝn phiÕu NHNN vμ tÝn phiÕu Kho b¹c
3922 - L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− s½n sμng ®Ó b¸n
3923 - L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngμy ®¸o h¹n
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 392 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 391.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i chøng kho¸n.

Tμi kho¶n 394- L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i thu dån tÝch tÝnh trªn ho¹t ®éng tÝn
dông.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ
tõng kú.
2- L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ TCTD ®·
h¹ch to¸n vμo thu nhËp nh−ng ch−a ®−îc kh¸ch hμng vay thanh to¸n (chi tr¶).
Tμi kho¶n 394 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
3941- L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam
3942- L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
3943- L·i ph¶i thu tõ cho thuª tμi chÝnh
3944- L·i ph¶i thu tõ kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng ®−îc b¶o l·nh
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 394 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 391.

HethonghoaHTTK.pdf 87
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 396- L·i ph¶i thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i thu dån tÝch tÝnh trªn c¸c c«ng cô tμi
chÝnh ph¸i sinh (derivatives) l·i suÊt mμ Tæ chøc tÝn dông tham gia.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ l·i
suÊt thùc tÕ tõng kú.
2- L·i ph¶i thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ
TCTD ®· h¹ch to¸n vμo thu nhËp nh−ng ch−a ®−îc kh¸ch hμng thanh to¸n (chi tr¶).

3- ¸p dông ®èi víi c¶ c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh hçn hîp l·i suÊt vμ tiÒn tÖ. Riªng
®èi víi c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ sÏ sö dông c¸c tμi kho¶n 47 "C¸c giao dÞch
ngo¹i hèi" vμ tμi kho¶n 486 "Thanh to¸n ®èi víi c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh".
Tμi kho¶n 396 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

3961- Giao dÞch ho¸n ®æi


3962- Giao dÞch kú h¹n
3963- Giao dÞch t−¬ng lai
3964- Giao dÞch quyÒn chän
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 396 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 391.
Tμi kho¶n 397 - PhÝ ph¶i thu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè phÝ ph¶i thu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña
TCTD.
H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. PhÝ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña TCTD ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ sè
phÝ thùc tÕ ph¶i thu tõng kú.
2. Sè phÝ ph¶i thu thÓ hiÖn sè phÝ dån tÝch mμ TCTD ®· h¹ch to¸n vμo thu nhËp
trong kú nh−ng ch−a ®−îc kh¸ch hμng thanh to¸n.

Bªn Nî ghi: - Sè phÝ ph¶i thu tõ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cña TCTD
(H¹ch to¸n ®èi øng vμo tμi kho¶n thu nhËp cña TCTD).
Bªn Cã ghi: - Sè phÝ ph¶i thu ®· ®−îc kh¸ch hμng thanh to¸n, chi tr¶.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè phÝ cßn ph¶i thu tõ kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng lo¹i dÞch vô cung cÊp h−ëng phÝ.

HethonghoaHTTK.pdf 88
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹i 4: C¸c kho¶n ph¶i tr¶

Lo¹i nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh mäi kho¶n nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng mμ
Tæ chøc tÝn dông ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c¸c chñ nî, bao gåm c¸c kho¶n nî tiÒn
vay Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c; tiÒn göi cña tæ chøc kinh tÕ c¸
nh©n trong n−íc.

Tµi kho¶n 40 - C¸c kho¶n Nî ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc

Tμi kho¶n 401 - TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng
®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i Nhμ n−íc (®−îc Ng©n hμng Nhμ
n−íc chØ ®Þnh) dïng ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam cña Kho b¹c Nhμ n−íc

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn Kho b¹c Nhμ n−íc göi vμo.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn Kho b¹c Nhμ n−íc lÊy ra.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Kho b¹c Nhμ n−íc ®ang göi t¹i TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ Kho b¹c Nhμ n−íc göi tiÒn.

Tμi kho¶n 402 - TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i Nhμ n−íc (®−îc Ng©n hμng Nhμ
n−íc chØ ®Þnh) dïng ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ cña Kho b¹c Nhμ n−íc .

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 402 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 401.

Tμi kho¶n 403 - Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông vay
Ng©n hμng Nhμ n−íc theo c¸c h×nh thøc t¸i cÊp vèn.

Tμi kho¶n 403 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III nh− sau:
4031 - Vay theo hå s¬ tÝn dông
4032 - Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸
4033 - Vay cÇm cè c¸c giÊy tê cã gi¸
4034 - Vay thanh to¸n bï trõ
4035 - Vay hç trî ®Æc biÖt
4038 - Vay kh¸c
4039 - Nî qu¸ h¹n

Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:


4031 - Vay theo hå s¬ tÝn dông

HethonghoaHTTK.pdf 89
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4032 - Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸
4033 - Vay cÇm cè c¸c giÊy tê cã gi¸
4034 - Vay thanh to¸n bï trõ
4035 - Vay hç trî ®Æc biÖt
4038 - Vay kh¸c (bao gåm c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n theo c¸c môc tiªu
ChÝnh phñ chØ ®Þnh )

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn vay Ng©n hμng Nhμ n−íc.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn tr¶ nî Ng©n hμng Nhμ n−íc.
- Sè tiÒn vay Ng©n hμng Nhμ n−íc chuyÓn sang tμi kho¶n nî qu¸ h¹n.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông ®ang vay NHNN.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 4039 - Nî qu¸ h¹n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam Tæ chøc tÝn dông vay Ng©n
hμng Nhμ n−íc ®· qu¸ h¹n tr¶.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn vay ®· qu¸ h¹n tr¶ (chuyÓn tõ c¸c tμi kho¶n vay Ng©n
hμng Nhμ n−íc sang).
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn tr¶ nî Ng©n hμng Nhμ n−íc.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn vay Ng©n hμng Nhμ n−íc ®· qu¸ h¹n tr¶.
H¹ch to¸n chi tiÕt :
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 404 - Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông vay NHNN.

Tμi kho¶n 404 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4041 - Nî vay trong h¹n.
4049 - Nî qu¸ h¹n.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4041 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4031
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4049 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4039

Tµi kho¶n 41 - C¸c kho¶n nî c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c

Tμi kho¶n 411 - TiÒn göi cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc
b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña c¸c Tæ chøc tÝn dông
kh¸c trong n−íc göi t¹i Tæ chøc tÝn dông.
HethonghoaHTTK.pdf 90
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 411 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4111 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4112 - TiÒn göi cã kú h¹n

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c trong n−íc göi vμo.
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c trong n−íc lÊy ra.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ®ang göi t¹i Tæ
chøc tÝn dông
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Tæ chøc tÝn dông göi tiÒn.

Tμi kho¶n 412 - TiÒn göi cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc
b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c
trong n−íc göi t¹i Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 412 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4121 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n .
4122 - TiÒn göi cã kú h¹n

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 412 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 411.
Tμi kho¶n 413- TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi
b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc
ngoμi göi t¹i TCTD.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 413 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 411.

Tμi kho¶n 414- TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi
b»ng ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi
göi t¹i TCTD.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 414 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 411.

Tμi kho¶n 415- Vay c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng
®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD vay c¸c TCTD kh¸c
trong n−íc hoÆc sè tiÒn vay ®· qu¸ h¹n tr¶.

HethonghoaHTTK.pdf 91
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 415 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4151 - Nî vay trong h¹n
4159 - Nî qu¸ h¹n

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4151 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4031.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4159 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4039.

H¹ch to¸n chi tiÕt: Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD cho vay.

Tμi kho¶n 416 - Vay c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc
b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông vay c¸c Tæ chøc tÝn
dông kh¸c trong n−íc.

Tμi kho¶n 416 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4161 - Nî vay trong h¹n
4169 - Nî qu¸ h¹n

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4161 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4141
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4169 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4149

Tμi kho¶n 417- Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng
®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam TCTD vay c¸c Ng©n hμng
ë n−íc ngoμi hoÆc sè tiÒn vay ®· qu¸ h¹n tr¶.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4171 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4031.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4179 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4039.

H¹ch to¸n chi tiÕt: Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng cho vay.

Tμi kho¶n 418- Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ TCTD vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc
ngoμi hoÆc sè tiÒn vay ®· qu¸ h¹n tr¶.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4181 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4031.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4189 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 4039.

H¹ch to¸n chi tiÕt: Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng cho vay.

Tμi kho¶n 419- Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu
vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c

HethonghoaHTTK.pdf 92
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn vay (cßn gäi lμ øng tr−íc) cña TCTD kh¸c
d−íi h×nh thøc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ giÊy tê cã gi¸ .

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn nhËn øng tr−íc cña TCTD kh¸c.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn tr¶ TCTD kh¸c

Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn TCTD ®ang nhËn øng tr−íc cña TCTD kh¸c.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD cÊp tÝn dông d−íi h×nh
thøc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu.

Tµi kho¶n 42 - TiÒn göi cña kh¸ch hµng

Tμi kho¶n 421 - TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng
®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña kh¸ch hμng trong n−íc
göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, vèn chuyªn dïng t¹i Ng©n hμng (t¹i Tæ chøc tÝn dông phi
Ng©n hμng chØ ®−îc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n trªn 1 n¨m theo quy ®Þnh cña Ng©n
hμng Nhμ n−íc) .

Tμi kho¶n 421 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4211 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4212 - TiÒn göi cã kú h¹n
4214 - TiÒn göi vèn chuyªn dïng

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng göi vμo.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng lÊy ra.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña kh¸ch hμng trong n−íc ®ang göi t¹i
Ng©n hμng, Tæ chøc tÝn dông.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- C¸c TK 4211; 4214 mçi tμi kho¶n më tμi kho¶n chi tiÕt
theo tõng kh¸ch hμng göi tiÒn.
- TK 4212 më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng mãn tiÒn göi (hîp
®ång...) cña kh¸ch hμng.

Tμi kho¶n 4214-TiÒn göi vèn chuyªn dïng: Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh
sè tiÒn ®ång ViÖt Nam chuyªn dïng vμo mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh cña kh¸ch hμng göi t¹i
Tæ chøc tÝn dông. Sè tiÒn ®−îc göi vμo tμi kho¶n nμy do yªu cÇu qu¶n lý cña Nhμ n−íc,
cña doanh nghiÖp ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc theo dâi, h¹ch to¸n (vÝ dô nh− vèn ®Çu t−

HethonghoaHTTK.pdf 93
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

XDCB, tiÒn göi Ban qu¶n lý c«ng tr×nh XDCB...). Sè tiÒn nμy kh«ng thuéc lo¹i ®Ó thanh
to¸n th−êng xuyªn cho s¶n xuÊt, kinh doanh.
ViÖc sö dông tiÒn l·i thu ®−îc tõ "TiÒn göi vèn chuyªn dïng” thùc hiÖn theo quy
®Þnh vÒ qu¶n lý tμi chÝnh ®èi víi Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 422 - TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc
b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng trong n−íc göi
kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, vèn chuyªn dïng t¹i Ng©n hμng (t¹i Tæ chøc tÝn dông phi
Ng©n hμng chØ ®−îc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n trªn 1 n¨m theo quy ®Þnh cña Ng©n
hμng Nhμ n−íc) .

Tμi kho¶n 422 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4221 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4222 - TiÒn göi cã kú h¹n
4224 - TiÒn göi vèn chuyªn dïng
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 422 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 421.

Tμi kho¶n 423 - TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt Nam
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña kh¸ch hμng göi vμo
Ng©n hμng theo c¸c thÓ thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm.

Tμi kho¶n 423 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4231 - TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n
4232 - TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n
4238 - TiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸c

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng göi vμo.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng lÊy ra.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña kh¸ch hμng ®ang göi t¹i Ng©n hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng göi tiÒn (Sæ tiÕt kiÖm).
- Riªng tμi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng
mãn tiÒn göi (hîp ®ång...) cña kh¸ch hμng.

Ngoμi sæ tiÕt kiÖm, c¸c Ng©n hμng më thªm c¸c sæ kÕ to¸n trung gian (thuéc h¹ch
to¸n chi tiÕt) ®Ó h¹ch to¸n theo dâi sè tiÒn göi tiÕt kiÖm ë tõng Quü tiÕt kiÖm c¬ së (®¬n
vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ), dïng lμm c¬ së kiÓm so¸t, ®èi chiÕu víi sao kª sè d− c¸c sæ tiÕt
kiÖm vμ lËp b¶ng c©n ®èi tμi kho¶n kÕ to¸n ngμy, th¸ng, n¨m.

HethonghoaHTTK.pdf 94
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 424 - TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng göi vμo Ng©n hμng
theo c¸c thÓ thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng.

Tμi kho¶n 424 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4241 - TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n
4242 - TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 424 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 423.

Tμi kho¶n 425 - TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng
®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam cña tæ chøc vμ ng−êi n−íc
ngoμi ë ViÖt Nam - ®¬n vÞ kh«ng th−êng tró (vÝ dô nh− c¸c ®¹i sø qu¸n, l·nh sù qu¸n,
c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c ®¹i diÖn qu©n sù n−íc ngoμi (nÕu cã) ®ãng ë ViÖt Nam vμ c¸c
chuyªn gia n−íc ngoμi c«ng t¸c t¹i ViÖt Nam víi thêi h¹n d−íi 01 n¨m...) göi kh«ng
kú h¹n, cã kú h¹n t¹i Ng©n hμng (t¹i Tæ chøc tÝn dông phi Ng©n hμng chØ ®−îc nhËn
tiÒn göi cã kú h¹n trong ph¹m vi quy ®Þnh cña NHNN).

Tμi kho¶n 425 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4251 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4252 - TiÒn göi cã kú h¹n
4254 - TiÒn göi vèn chuyªn dïng

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 425 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 421.

Tμi kho¶n 426 - TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng
ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña tæ chøc vμ ng−êi n−íc ngoμi
ë ViÖt Nam (vÝ dô nh− c¸c ®¹i sø qu¸n, l·nh sù qu¸n, c¸c chuyªn gia n−íc ngoμi c«ng
t¸c t¹i ViÖt Nam d−íi 01 n¨m...) göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n t¹i Ng©n hμng (t¹i Tæ
chøc tÝn dông chØ ®−îc nhËn tiÒn göi cã kú h¹n trong ph¹m vi quy ®Þnh cña Ng©n hμng
Nhμ n−íc).

Tμi kho¶n 426 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4261 - TiÒn göi kh«ng kú h¹n
4262 - TiÒn göi cã kú h¹n
4264 - TiÒn göi vèn chuyªn dïng

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 426 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n
421.

Tμi kho¶n 427- TiÒn ký quü b»ng ®ång ViÖt Nam

HethonghoaHTTK.pdf 95
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam mμ Tæ chøc tÝn dông
nhËn ký quü, ký c−îc cña kh¸ch hμng ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cung øng dÞch vô
thanh to¸n, cÊp tÝn dông ®−îc thùc hiÖn theo hîp ®ång, cam kÕt ®· ký.
C¸c tr−êng hîp nhËn ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè b»ng hiÖn vËt ®−îc h¹ch to¸n, theo
dâi ë tμi kho¶n ngoμi b¶ng C©n ®èi kÕ to¸n.
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

Tμi kho¶n 4271 - TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc

Tμi kho¶n 4272 - TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C)

Tμi kho¶n 4273 - TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ
C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn göi cña kh¸ch hμng ®Ó b¶o ®¶m
thanh to¸n c¸c lo¹i sÐc, th− tÝn dông vμ thÎ.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn göi ®· sö dông ®Ó thanh to¸n cho ng−êi h−ëng.
- Sè tiÒn göi cßn thõa, tr¶ l¹i kh¸ch hμng.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hμng ký göi ë TCTD ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng göi tiÒn.
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

Tμi kho¶n 4274 - Ký quü b¶o l·nh


Tμi kho¶n 4277 - Ký quü ®¶m b¶o thuª tμi chÝnh
C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn ký quü b¶o l·nh, ®¶m b¶o thuª
tμi chÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam vμ ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng göi t¹i Tæ chøc tÝn dông .

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ký quü kh¸ch hμng nép vμo .

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ký quü Tæ chøc tÝn dông tr¶ l¹i kh¸ch hμng hoÆc ph¶i
xö lý chuyÓn vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ký quü cña kh¸ch hμng ®ang göi t¹i TCTD.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng göi tiÒn.
Tμi kho¶n 4279 - B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ký göi cña kh¸ch hμng ®Ó b¶o ®¶m thanh
to¸n cho c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n cho c¸c kho¶n
thanh to¸n kh¸c.

HethonghoaHTTK.pdf 96
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ký göi ®· thanh to¸n cho ng−êi thô h−ëng.
- Sè tiÒn ký göi cßn thõa (sau khi ®· sö dông) tr¶ l¹i kh¸ch hμng.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hμng ®ang göi ë Tæ chøc tÝn dông ®Ó
b¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng kh¸ch hμng ký göi tiÒn.

Tμi kho¶n 428- TiÒn ký quü b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mμ mμ Tæ chøc tÝn dông nhËn ký
quü, ký c−îc cña kh¸ch hμng ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cung øng dÞch vô thanh
to¸n, cÊp tÝn dông ®−îc thùc hiÖn theo hîp ®ång, cam kÕt ®· ký.

Tμi kho¶n 428 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4281 - TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc
4282 - TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C)
4283 - TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ
4284 - Ký quü b¶o l·nh
4287 - Ký quü ®¶m b¶o thuª tμi chÝnh
4289 - B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 428 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 427.

Tµi kho¶n 43- Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ vμ thanh to¸n
giÊy tê cã gi¸ cña TCTD ph¸t hμnh.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ to¸n "Chi phÝ ®i vay".
2- Ph¶i ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c néi dung cã liªn quan ®Õn ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸,
gåm:
- MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸
- ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸
- Phô tréi giÊy tê cã gi¸
§ång thêi theo dâi chi tiÕt theo thêi h¹n ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸. Ngoμi sæ tμi
kho¶n chi tiÕt, c¸c Tæ chøc tÝn dông më sæ theo dâi chi tiÕt tõng lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®·
ph¸t hμnh ®Ó qu¶n lý viÖc ph¸t hμnh vμ ®èi chiÕu khi thanh to¸n.
3- TCTD ph¶i theo dâi chiÕt khÊu vμ phô tréi cho tõng lo¹i giÊy tê cã gi¸ ph¸t
hμnh vμ t×nh h×nh ph©n bæ tõng kho¶n chiÕt khÊu, phô tréi khi x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay
tÝnh vμo chi phÝ kinh doanh hoÆc vèn ho¸ theo tõng kú.

HethonghoaHTTK.pdf 97
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4- Tr−êng hîp tr¶ l·i khi ®¸o h¹n giÊy tê cã gi¸ th× ®Þnh kú TCTD ph¶i tÝnh l·i giÊy
tê cã gi¸ ph¶i tr¶ tõng kú ®Ó ghi nhËn vμo chi phÝ.
5- Khi lËp b¸o c¸o tμi chÝnh, trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong phÇn nî ph¶i tr¶ th× chØ
tiªu ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ ®−îc ph¶n ¸nh trªn c¬ së thuÇn (x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ giÊy tê cã
gi¸ theo mÖnh gi¸ trõ (-) chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ céng (+) phô tréi giÊy tê cã gi¸ ).
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

431- MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam


434- MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña giÊy tê cã gi¸ ph¸t hμnh theo
mÖnh gi¸ khi TCTD ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ vμ viÖc thanh to¸n
giÊy tê cã gi¸ ®¸o h¹n trong kú.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ giÊy tê cã gi¸ ph¸t hμnh theo mÖnh gi¸ trong kú.

Bªn Nî ghi: - Thanh to¸n giÊy tê cã gi¸ khi ®¸o h¹n


- Mua l¹i giÊy tê cã gi¸ do chÝnh TCTD ph¸t hμnh.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ GTCG ®· ph¸t hμnh theo mÖnh gi¸ cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo thêi h¹n ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸.
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

432- ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam


435- ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng
C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ ph¸t sinh khi
TCTD ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ cã chiÕt khÊu vμ viÖc ph©n bæ chiÕt
khÊu giÊy tê cã gi¸ trong kú.

Bªn Nî ghi: - ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ ph¸t sinh trong kú.

Bªn Cã ghi: - Ph©n bæ chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ trong kú.

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ ch−a ph©n bæ cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo thêi h¹n ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸.
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

433- Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam


436 - Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

HethonghoaHTTK.pdf 98
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh phô tréi khÊu giÊy tê cã gi¸ ph¸t sinh khi
TCTD ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ cã phô tréi vμ viÖc ph©n bæ phô
tréi giÊy tê cã gi¸ trong kú.

Bªn Cã ghi: - Phô tréi giÊy tê cã gi¸ ph¸t sinh trong kú.

Bªn Nî ghi: - Ph©n bæ phô tréi giÊy tê cã gi¸ trong kú.

Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh phô tréi giÊy tê cã gi¸ ch−a ph©n bæ cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo thêi h¹n ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸.

Tµi kho¶n 44 - Vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay

Tμi kho¶n 441 - Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay
b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¶nh sè vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång
ViÖt Nam cña ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc vμ n−íc ngoμi giao cho Tæ
chøc tÝn dông ®Ó sö dông theo c¸c môc ®Ých chØ ®Þnh, Tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm
hoμn tr¶ vèn nμy khi ®Õn h¹n.

Tμi kho¶n 441 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4411 - Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi
4412 - Vèn nhËn cña ChÝnh phñ
4413 - Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc

Bªn Cã ghi: - Sè vèn cña c¸c bªn ®èi t¸c giao cho TCTD.
Bªn Nî ghi: - Sè vèn chuyÓn tr¶ l¹i cho c¸c ®èi t¸c giao vèn.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¶nh sè vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay cña c¸c ®èi t¸c
TCTD ®ang sö dông.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i vèn cña tõng ®èi t¸c giao vèn.

Tμi kho¶n 442 - Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¶nh sè vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i
tÖ cña ChÝnh phñ vμ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc vμ n−íc ngoμi giao cho Tæ chøc tÝn
dông ®Ó sö dông theo c¸c môc ®Ých chØ ®Þnh, Tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm hoμn tr¶
vèn nμy khi ®Õn h¹n.

Tμi kho¶n 442 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4421 - Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi
4422 - Vèn nhËn cña ChÝnh phñ
4423 - Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc
Tμi kho¶n 442 cã néi dung h¹ch to¸n gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 441”

HethonghoaHTTK.pdf 99
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tµi kho¶n 45 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho bªn ngoµi

Tμi kho¶n 451 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ XDCB, mua s¾m TSC§

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¸t sinh vÒ x©y dùng c¬ b¶n,
mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh nh−: nhËn vèn XDCB, mua s¾m TSC§ do Héi së chÝnh chuyÓn
vÒ, c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n cho ®¬n vÞ b¸n hμng, c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n cho c¸n
bé, nh©n viªn x©y dùng c¬ b¶n...

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Nî ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n , ng−êi cung cÊp, ng−êi nhËn thÇu vÒ XDCB cÇn
®−îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t−îng ph¶i tr¶. Trong chi tiÕt tõng ®èi t−îng ph¶i tr¶
tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh c¶ sè tiÒn ®· øng tr−íc cho ng−êi b¸n, ng−êi cung cÊp, ng−êi
nhËn thÇu XDCB nh−ng ch−a nhËn ®−îc hμng ho¸, lao vô.
2- Kh«ng ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n nμy c¸c nghiÖp vô mua vËt t−, hμng ho¸ ...tr¶
tiÒn ngay (tiÒn mÆt,sÐc hay chuyÓn kho¶n).

Bªn Cã ghi: - C¸c kho¶n ph¶i tr¶.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ng−êi ®−îc thanh to¸n.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n cßn ph¶i tr¶ vÒ x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m TSC§.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ thanh to¸n.

Riªng nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh nhËn cña Tæ chøc tÝn
dông cÊp trªn chuyÓn vÒ, më theo tõng c«ng tr×nh ®−îc cÊp vèn.

Tμi kho¶n 452 - TiÒn gi÷ hé vμ ®îi thanh to¸n

Tμi kho¶n 452 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4521- TiÒn gi÷ hé vμ ®îi thanh to¸n
4523- Thanh to¸n víi kh¸ch hμng vÒ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý.

Tμi kho¶n 4521 - TiÒn gi÷ hé vμ ®îi thanh to¸n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn gi÷ hé theo quy ®Þnh vμ c¸c kho¶n
tiÒn ®ang chê thanh to¸n, xö lý cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ göi Ng©n hμng ®Ó nhê gi÷ hé.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn nhËn vμo gi÷ hé


- Sè tiÒn nhËn vμo Ng©n hμng ®îi thanh to¸n
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn tr¶ hoÆc thanh to¸n cho c¸ nh©n, ®¬n vÞ göi.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Ng©n hμng ®ang gi÷ hé vμ chê thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã tiÒn nhê gi÷ hé hay ®îi thanh to¸n.

Tμi kho¶n 4523 - Thanh to¸n víi kh¸ch hμng vÒ tiÒn kh«ng ®ñ

HethonghoaHTTK.pdf 100
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý
mμ Tæ chøc tÝn dông cÇn ph¶i thanh to¸n víi kh¸ch hμng.

Tμi kho¶n nμy h¹ch to¸n ®èi øng víi tμi kho¶n 1013- "TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u
th«ng chê xö lý"

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh Ng©n hμng ch−a
thanh to¸n cho kh¸ch hμng.
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng ®· ®−îc Ng©n hμng
thanh to¸n víi kh¸ch hμng.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng Ng©n hμng
ch−a thanh to¸n cho kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng kh¸ch hμng cã tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng.

Tμi kho¶n 453 - ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc

Tμi kho¶n 453 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4531- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép
4534- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
4535 - ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
4538- C¸c lo¹i thuÕ kh¸c
4539- C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
Tμi kho¶n 4531 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ph¶i nép, sè thuÕ
GTGT ®· nép vμ cßn ph¶i nép vμo Ng©n s¸ch Nhμ n−íc.

Bªn Nî ghi: - Sè thuÕ GTGT ®Çu vμo ®· khÊu trõ.


- Sè thuÕ GTGT ®−îc gi¶m trõ vμo sè thuÕ GTGTph¶i nép.
- Sè thuÕ GTGT ®· nép vμo NSNN.
Bªn Cã ghi: - Sè thuÕ GTGT ph¶i nép.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®· nép thõa vμo Ng©n s¸ch Nhμ n−íc.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép NSNN.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 4534 - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) ph¶i nép
vμ t×nh h×nh nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vμo Ng©n s¸ch Nhμ n−íc (NSNN).

HethonghoaHTTK.pdf 101
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè thuÕ TNDN ®· nép vμo Ng©n s¸ch Nhμ n−íc.
- Sè thuÕ TNDN ®−îc miÔn gi¶m trõ vμo sè ph¶i nép.
- Sè chªnh lÖch gi÷a thuÕ TNDN ph¶i nép theo th«ng b¸o hμng quý
cña c¬ quan thuÕ lín h¬n sè thuÕ TNDN thùc tÕ ph¶i nép khi b¸o
c¸o quyÕt to¸n n¨m ®−îc duyÖt.
Bªn Cã ghi: - Sè thuÕ TNDN ph¶i nép.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè thuÕ TNDN ®· nép lín h¬n sè ph¶i nép (sè thuÕ nép thõa).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè thuÕ TNDN cßn ph¶i nép vμo NSNN.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n thuÕ ph¶i nép.

Tμi kho¶n 4535 - ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m
cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh vμ ghi nhËn theo quy
®Þnh cña ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam sè 17 “ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp”.
H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc ghi nhËn cho tÊt c¶ c¸c kho¶n chªnh lÖch
t¹m thêi chÞu thuÕ, trõ khi thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ ghi nhËn ban ®Çu
cña mét tμi s¶n hay nî ph¶i tr¶ cña mét giao dÞch mμ giao dÞch nμy kh«ng cã ¶nh h−ëng
®Õn lîi nhuËn kÕ to¸n hoÆc lîi nhuËn tÝnh thuÕ thu nhËp (hoÆc lç tÝnh thuÕ) t¹i thêi ®iÓm
ph¸t sinh giao dÞch.

2. T¹i ngμy kÕt thóc n¨m tμi chÝnh, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh c¸c kho¶n chªnh lÖch
t¹m thêi chÞu thuÕ trong n¨m hiÖn t¹i lμm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i
tr¶ ®−îc ghi nhËn trong n¨m.

3. ViÖc ghi nhËn thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ trong n¨m ®−îc thùc hiÖn theo
nguyªn t¾c bï trõ gi÷a sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong n¨m nay víi sè
thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®· ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr−íc nh−ng n¨m nay ®−îc ghi gi¶m
(hoμn nhËp), theo nguyªn t¾c:

- NÕu sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong n¨m lín h¬n sè thuÕ
thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc hoμn nhËp trong n¨m, kÕ to¸n chØ ghi nhËn bæ sung sè
thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ lμ sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
ph¸t sinh lín h¬n sè ®−îc hoμn nhËp trong n¨m;
- NÕu sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong n¨m nhá h¬n sè thuÕ
thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc hoμn nhËp trong n¨m, kÕ to¸n chØ ghi gi¶m (hoμn nhËp)
sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ lμ sè chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i
tr¶ ph¸t sinh nhá h¬n sè ®−îc hoμn nhËp trong n¨m.
4. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong n¨m kh«ng liªn quan ®Õn c¸c
kho¶n môc ®−îc ghi nhËn trùc tiÕp vμo vèn chñ së h÷u ph¶i ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ thuÕ
thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m.

HethonghoaHTTK.pdf 102
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

5. KÕ to¸n ph¶i ghi gi¶m thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ khi c¸c kho¶n chªnh lÖch
t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ kh«ng cßn ¶nh h−ëng tíi lîi nhuËn tÝnh thuÕ (khi tμi s¶n ®−îc thu
håi hoÆc nî ph¶i tr¶ ®−îc thanh to¸n).
6. Mét sè tr−êng hîp chñ yÕu lμm ph¸t sinh thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶:
ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu
thuÕ. VÝ dô thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ do TCTD x¸c ®Þnh dμi h¬n thêi gian sö
dông h÷u Ých theo chÝnh s¸ch tμi chÝnh hiÖn hμnh ®−îc c¬ quan thuÕ chÊp nhËn dÉn ®Õn
møc trÝch khÊu hao TSC§ theo kÕ to¸n thÊp h¬n khÊu hao ®−îc khÊu trõ vμo lîi nhuËn
tÝnh thuÕ.
Bªn Nî ghi: - ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ gi¶m (®−îc hoμn nhËp).

Bªn Cã ghi: - ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc ghi nhËn trong kú.

Sè d− Cã: - ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ cßn l¹i cuèi kú.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

Néi dung h¹ch to¸n 2 tμi kho¶n:


Tμi kho¶n 4538 - C¸c lo¹i thuÕ kh¸c
Tμi kho¶n 4539 - C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a TCTD víi Nhμ n−íc vÒ c¸c
kho¶n thuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép, ph¶n ¸nh nghÜa vô vμ t×nh h×nh thùc hiÖn
nghÜa vô thanh to¸n cña TCTD víi Nhμ n−íc trong kú kÕ to¸n .

Bªn Cã ghi: - ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc.


Bªn Nî ghi: - ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép ®· nép Nhμ n−íc.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè thuÕ vμ c¸c kho¶n cßn ph¶i nép Nhμ n−íc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng kho¶n ph¶i nép vμ ®· nép
Trong tr−êng hîp c¸ biÖt, tμi kho¶n 453 cã thÓ cã sè d− Nî. Sè d− Nî (nÕu cã)
ph¶n ¸nh sè thuÕ vμ c¸c kho¶n ®· nép lín h¬n sè thuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhμ
n−íc, hoÆc cã thÓ thÓ hiÖn sè thuÕ ®· nép ®−îc xÐt miÔn hoÆc gi¶m cho tho¸i thu
nh−ng ch−a thùc hiÖn viÖc tho¸i thu.

Tμi kho¶n 454 - ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn b»ng ®ång ViÖt Nam tõ c¸c
Tæ chøc tÝn dông kh¸c chuyÓn ®Õn ®Ó tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh«ng cã tμi kho¶n ë
Tæ chøc tÝn dông.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn tõ c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c chuyÓn ®Õn ®Ó tr¶ cho ng−êi
®−îc h−ëng.
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn tr¶ cho ng−êi ®−îc h−ëng.
- Sè tiÒn chuyÓn tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn do ng−êi ®−îc h−ëng
kh«ng ®Õn nhËn hoÆc theo yªu cÇu cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn, cña

HethonghoaHTTK.pdf 103
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

ng−êi ®−îc h−ëng.


Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn chuyÓn ®Õn ch−a thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .
Ngoμi ra, tïy theo yªu cÇu qu¶n lý, theo dâi, c¸c Tæ chøc tÝn dông cã thÓ më tμi
kho¶n chi tiÕt theo Tæ chøc tÝn dông chuyÓn tiÒn ®Õn, theo tÝnh chÊt c¸c kho¶n chuyÓn
tiÒn.

Tμi kho¶n 455 - ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn b»ng ngo¹i tÖ tõ c¸c Tæ
chøc tÝn dông kh¸c chuyÓn ®Õn ®Ó tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh«ng cã tμi kho¶n ë Tæ
chøc tÝn dông.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 455 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 454.

Tμi kho¶n 458- Chªnh lÖch mua b¸n nî chê xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hoÆc mua nî víi
nî gèc (nî ®ang ®−îc h¹ch to¸n néi b¶ng) ®−îc b¸n hoÆc mua l¹i ch−a ®−îc xö lý.

Bªn Cã ghi: - Sè chªnh lÖch gi¸ mua l¹i nî nhá h¬n kho¶n nî gèc ®−îc mua l¹i.
- Sè chªnh lÖch gi¸ b¸n lín h¬n kho¶n nî gèc ®−îc b¸n.
- KÕt chuyÓn sè d− Nî (lç) vμo tμi kho¶n Chi phÝ theo quy ®Þnh (thùc
hiÖn sau khi ®· thu håi hoÆc xö lý hÕt toμn bé sè nî gèc ®−îc mua
hoÆc b¸n l¹i).
Bªn Nî ghi: - Sè chªnh lÖch gi¸ mua l¹i nî lín h¬n nî gèc ®−îc mua l¹i.
- Sè chªnh lÖch gi¸ b¸n nî nhá h¬n kho¶n nî gèc ®−îc b¸n.
- KÕt chuyÓn sè d− Cã (l·i) vμo tμi kho¶n Thu nhËp theo quy ®Þnh
(thùc hiÖn sau khi ®· thu håi hoÆc xö lý hÕt toμn bé sè nî gèc ®−îc
mua hoÆc b¸n l¹i).
Sè d− Cã hoÆc sè d− Nî:
- Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch Cã hoÆc sè chªnh lÖch Nî vÒ mua b¸n
nî ch−a ®−îc xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî ®−îc mua b¸n.

Tμi kho¶n 459- C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c

Tμi kho¶n 459 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

4591- TiÒn thu tõ viÖc b¸n nî, tμi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc khai th¸c tμi s¶n b¶o
®¶m nî
4599- C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c

Tμi kho¶n 4591- TiÒn thu tõ viÖc b¸n nî, tμi s¶n b¶o ®¶m nî

HethonghoaHTTK.pdf 104
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

hoÆc khai th¸c tμi s¶n b¶o ®¶m nî

Tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®−îc tõ viÖc b¸n nî, tμi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc
khai th¸c tμi s¶n b¶o ®¶m nî vμ viÖc xö lý thu håi nî vμ c¸c kho¶n nî ph¶i thu kh¸c tõ
nguån thu nμy.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu ®−îc tõ viÖc b¸n nî, tμi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc
khai th¸c tμi s¶n b¶o ®¶m nî.
Bªn Nî ghi: - Xö lý thu håi nî vμ c¸c kho¶n nî ph¶i thu kh¸c tõ sè tiÒn
thu b¸n nî , tμi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc khai th¸c tμi s¶n b¶o
®¶m nî.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®−îc tõ viÖc b¸n nî, tμi s¶n b¶o ®¶m
nî hoÆc khai th¸c tμi s¶n b¶o ®¶m nî ch−a ®−îc xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî hoÆc tμi s¶n ®¶m
b¶o nî ®−îc b¸n hoÆc khai th¸c.

Tμi kho¶n 4599- C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn Tæ chøc tÝn dông ®ang chê thanh
to¸n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ngoμi nh÷ng néi dung ®· ®−îc h¹ch to¸n vμo
c¸c tμi kho¶n thÝch hîp.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ch−a ®−îc thanh to¸n.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®· ®−îc thanh to¸n.
Sè d− Cã: -Ph¶n ¸nh sè tiÒn TCTD ®ang chê thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n chê thanh to¸n.

Tµi kho¶n 46 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng néi bé Tæ chøc tÝn dông .

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Ph¹m vi vμ néi dung ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n thuéc quan hÖ thanh to¸n néi bé
trong Tæ chøc tÝn dông. C¸c quan hÖ thanh to¸n cña Tæ chøc tÝn dông víi c¸c kh¸ch
hμng ®éc lËp, kh«ng ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n nμy.
2- Tμi kho¶n nμy ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ vμ
theo dâi riªng tõng kho¶n ph¶i tr¶.
3- Cuèi kú, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c tμi kho¶n 36 "C¸c kho¶n ph¶i thu
néi bé" vμ 46 " C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé" víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ theo tõng
néi dung thanh to¸n.

Tμi kho¶n 46 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

HethonghoaHTTK.pdf 105
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

461 - Thõa quü, tμi s¶n thõa chê xö lý


462 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn Tæ chøc tÝn dông
466 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng TCTD
467 – Gi¸ trÞ kho¶n nî nhËn cña NHTM ®Ó qu¶n lý vμ khai th¸c
469 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c

Néi dung h¹ch to¸n 3 tμi kho¶n:


461 - Thõa quü, tμi s¶n thõa chê xö lý
462 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn Tæ chøc tÝn dông
469 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé, ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Tæ chøc tÝn dông.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn TCTD ph¶i tr¶.


Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn TCTD ®· tr¶ hoÆc ®−îc gi¶i quyÕt chuyÓn vμo TK kh¸c.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông cßn ph¶i tr¶.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ thanh to¸n.

Tμi kho¶n 466 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ
thèng TCTD

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4661 – C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c¸c chi nh¸nh
4662 – C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Héi së chÝnh

Tμi kho¶n 4661 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c¸c chi nh¸nh

Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña TCTD, dïng ®Ó ph¶n ¶nh c¸c kho¶n ph¶i
tr¶ cho c¸c chi nh¸nh ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn Héi së chÝnh ph¶i tr¶ cho c¸c chi nh¸nh
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn Héi së chÝnh ®· tr¶ cho c¸c chi nh¸nh
- Sè tiÒn ®· ®−îc xö lý chuyÓn vμo tμi kho¶n thÝchh hîp kh¸c
Sè d− Cã: - Ph¶n ¶nh sè tiÒn Héi së cßn ph¶i tr¶ c¸c chi nh¸nh
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng chi nh¸nh

Tμi kho¶n 4662 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Héi së chÝnh

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh cña TCTD, dïng ®Ó ph¶n ¶nh c¸c kho¶n ph¶i
tr¶ Héi së chÝnh ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn chi nh¸nh ph¶i tr¶ cho Héi së chÝnh

HethonghoaHTTK.pdf 106
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chi nh¸nh ®· tr¶ cho Héi së chÝnh


- Sè tiÒn ®· ®−îc gi¶i quyÕt chuyÓn vμo tμi kho¶n kh¸c
Sè d− Cã: - Ph¶n ¶nh sè tiÒn Chi nh¸nh cßn ph¶i tr¶ Héi së chÝnh
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt

Tμi kho¶n 467- Gi¸ trÞ kho¶n nî nhËn cña NHTM ®Ó qu¶n lý
vμ khai th¸c

Tμi kho¶n nμy më t¹i C«ng ty qu¶n lý nî vμ khai th¸c tμi s¶n, ph¶n ¸nh viÖc tiÕp
nhËn c¸c kho¶n nî gèc tån ®äng tõ Ng©n hμng th−¬ng m¹i thμnh lËp C«ng ty theo Hîp
®ång uû th¸c ®Ó xö lý theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-TTg ngμy
05/10/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

Bªn Cã ghi : - Kho¶n nî gèc tån ®äng tiÕp nhËn ®−îc tõ Ng©n hμng th−¬ng
m¹i thμnh lËp C«ng ty.
Bªn Nî ghi: - ChuyÓn tr¶ sè tiÒn thu håi nî gèc tån ®äng cho Ng©n hμng
th−¬ng m¹i thμnh lËp C«ng ty.
- TÊt to¸n sè tiÒn cßn l¹i cña kho¶n nî gèc tån ®äng kh«ng
thu håi ®−îc ®Ó chuyÓn tr¶ Ng©n hμng th−¬ng m¹i thμnh lËp
C«ng ty (sau khi ®· tËn thu vμ ®· chuyÓn tr¶, nÕu tæng sè tiÒn
thu håi ®−îc nhá h¬n sè nî gèc tån ®äng).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cßn l¹i cña kho¶n nî gèc tån ®äng nhËn
cña NHTM thμnh lËp C«ng ty.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n nî tiÕp nhËn cña
NHTM thμnh lËp C«ng ty.

Tµi kho¶n 47 - C¸c giao dÞch ngo¹i hèi

Tμi kho¶n 471 - Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ kinh doanh mua b¸n cña Tæ chøc
tÝn dông .

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Thùc hiÖn x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh:
- Cuèi kú kÕ to¸n, x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· b¸n theo tû gi¸
thùc tÕ b¸n ra víi gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· b¸n theo tû gi¸ mua thùc tÕ b×nh qu©n trong
th¸ng, nÕu trong th¸ng kh«ng mua th× lÊy theo tû gi¸ mua thùc tÕ b×nh qu©n th¸ng tr−íc,
sau ®ã ®−a kho¶n chªnh lÖch nμy vμo tμi kho¶n Thu nhËp hay Chi phÝ vÒ kinh doanh
ngo¹i tÖ cho phï hîp.
- Tr−êng hîp Tæ chøc tÝn dông cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó ®¸nh
gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng giao dÞch mua hoÆc b¸n ngo¹i tÖ trong ngμy theo tû gi¸
thùc tÕ mua hoÆc b¸n vμ tû gi¸ b×nh qu©n trong ngμy th× còng ph¶i b¶o ®¶m sè liÖu chuÈn
HethonghoaHTTK.pdf 107
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

x¸c vμ phï hîp víi ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 10 “¶nh h−ëng cña viÖc thay ®æi
tû gi¸”.
2- §¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ: Sau khi thùc hiÖn b−íc 1 nªu trªn, tiÕn hμnh x¸c ®Þnh sè
chªnh lÖch t¨ng, gi¶m gi¸ trÞ ngo¹i tÖ kinh doanh (®Þnh kú vμo ngμy cuèi th¸ng) trªn c¬
së so s¸nh sè d− gi÷a tμi kho¶n 4711 "Mua, b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh" (sau khi ®· ®¸nh
gi¸ quy ®æi l¹i theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hμng
do Ng©n hμng Nhμ n−íc c«ng bè vμo ngμy cuèi th¸ng) víi sè d− tμi kho¶n 4712
"Thanh to¸n mua, b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh" ®Ó t×m ra sè chªnh lÖch. NÕu cã chªnh lÖch
th× h¹ch to¸n ®iÒu chØnh l¹i sè d− TK 4712 cho b»ng sè d− TK 4711 (quy ra ®ång ViÖt
Nam), sè chªnh lÖch nμy chuyÓn vμo bªn Cã hoÆc bªn Nî TK 631"Chªnh lÖch tû gi¸ hèi
®o¸i" (ghi ®èi øng víi TK 4712).

Tμi kho¶n 471 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4711 - Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh.
4712 - Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh

Tμi kho¶n 4711 - Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo vμ b¸n ra trªn c¬ së ngo¹i
tÖ mua vμo råi míi b¸n ra (b¸n ra tõ nguån ngo¹i tÖ kinh doanh).

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo.


Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ b¸n ra.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng mua vμo ch−a b¸n ra.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tõ c¸c nguån kh¸c b¸n ra ma ch−a
mua vμo ®−îc ®Ó bï ®¾p.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 4712 - Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn ViÖt Nam chi ra mua ngo¹i tÖ hay
thu vμo do b¸n ngo¹i tÖ t−¬ng øng víi gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo hay b¸n ra thuéc tμi kho¶n
4711 "Mua, b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh" .

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®ång ViÖt Nam chi ra ®Ó mua ngo¹i tÖ (tÝnh theo tû
gi¸ thùc tÕ mua vμo).
- KÕt chuyÓn chªnh lÖch l·i kinh doanh ngo¹i tÖ (®èi øng víi tμi
kho¶n 72 - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi)
- Sè ®iÒu chØnh t¨ng sè d− Nî cho b»ng sè d− tμi kho¶n 4711
khi ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖ kinh doanh theo tû gi¸ ngμy cuèi
th¸ng (®èi øng víi tμi kho¶n 631 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i).
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®ång ViÖt Nam thu vμo do b¸n ngo¹i tÖ.
(tÝnh theo tû gi¸ thùc tÕ b¸n ra).
- KÕt chuyÓn chªnh lÖch lç kinh doanh ngo¹i tÖ (®èi øng víi
tμi kho¶n 82 - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi)
HethonghoaHTTK.pdf 108
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Sè ®iÒu chØnh gi¶m sè d− Nî cho b»ng sè d− tμi kho¶n 4711


khi ®¸nh gi¸ l¹i sè d− ngo¹i tÖ kinh doanh theo tû gi¸ ngμy
cuèi th¸ng (®èi øng víi tμi kho¶n 631 - Chªnh lÖch tû gi¸
hèi ®o¸i)
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam chi ra t−¬ng øng cña sè
d− ngo¹i tÖ TCTD mua vμo ch−a b¸n ra.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ång ViÖt Nam thu vμo t−¬ng øng cña sè
ngo¹i tÖ b¸n ra tõ nguån kh¸c ch−a mua vμo ®Ó bï ®¾p.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt

Tμi kho¶n 473 – Giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP)

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo vμ b¸n ra trong thêi h¹n
tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi ®· ký gi−· hai
bªn ®èi víi tõng lo¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh.

Tμi kho¶n 473 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4731 - Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ
4732 - Gi¸ trÞ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ

Tμi kho¶n 4731- Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo vμ b¸n ra trong thêi h¹n
tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ ®· ký
gi−· hai bªn.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng cam kÕt sÏ mua vμo (theo tû gi¸
ngμy giao dÞch).
- TÊt to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· cam kÕt b¸n vμo ngμy thanh to¸n.
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng cam kÕt sÏ b¸n ra (theo tû gi¸
ngμy giao dÞch).
- TÊt to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· cam kÕt mua vμo ngμy thanh to¸n.
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng sÏ mua vμo.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng sÏ b¸n ra.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ.

Tμi kho¶n 4732- Gi¸ trÞ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn ViÖt Nam sÏ chi ra mua ngo¹i tÖ
hay sÏ thu vμo do b¸n ngo¹i tÖ t−¬ng øng víi gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo hay b¸n ra thuéc tμi
kho¶n 4731 "Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ" .

Bªn Nî ghi: - TiÒn ViÖt Nam sÏ chi ra mua ngo¹i tÖ (tÝnh theo tû gi¸ thùc tÕ mua
vμo/ngμy b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång).
HethonghoaHTTK.pdf 109
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- TiÒn ViÖt Nam thu vÒ do tÊt to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· cam kÕt b¸n
vμo ngμy thanh to¸n.
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch T¨ng gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ho¸n ®æi khi ®¸nh
gi¸ l¹i theo tû gi¸ ngμy cuèi th¸ng hay: Sè ®iÒu chØnh T¨ng sè d− Nî
cho b»ng sè d− tμi kho¶n 4731 khi ®¸nh gi¸ sè d− TK nμy (®èi øng
víi tμi kho¶n 633 - Chªnh lÖch ®¸nh l¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh).
Bªn Cã ghi: - TiÒn ViÖt Nam sÏ thu vÒ do b¸n ngo¹i tÖ (tÝnh theo tû gi¸ thùc tÕ
b¸n ra).
- TiÒn ViÖt Nam chi ra do tÊt to¸n gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· cam kÕt mua
vμo ngμy thanh to¸n.
- Sè ®iÒu chØnh Gi¶m sè d− Nî cho b»ng sè d− tμi kho¶n 4731 khi
®¸nh gi¸ l¹i sè d− TK nμy (®èi øng víi tμi kho¶n 633 - Chªnh lÖch
®¸nh gi¸ l¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh).
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ViÖt Nam chi ra mua ngo¹i tÖ ho¸n ®æi
(®èi øng víi sè d− tμi kho¶n 4731).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ViÖt Nam thu vÒ do b¸n ngo¹i tÖ ho¸n ®æi
(®èi øng víi sè d− tμi kho¶n 4731).
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ .

Tμi kho¶n 474 - Giao dÞch kú h¹n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo vμ b¸n ra theo hîp ®ång
cam kÕt cã kú h¹n ®· ký gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng ®Ó mua hay b¸n ngo¹i tÖ theo tû
gi¸ tho¶ thuËn. ViÖc thanh to¸n vμ giao tiÒn ®−îc thùc hiÖn vμo ngμy trong t−¬ng lai (qu¸
2 ngμy kÓ tõ ngμy giao dÞch).

Tμi kho¶n 474 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


4741- Cam kÕt giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ
4742- Gi¸ trÞ giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 474 gièng néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 473.

Tμi kho¶n 475- Giao dÞch t−¬ng lai

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo vμ b¸n ra trong thêi h¹n
tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai ®· ký gi−· hai
bªn ®èi víi tõng lo¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh.
Tμi kho¶n 475 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4751- Cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
4752- Gi¸ trÞ giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 475 gièng néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 473.

Tμi kho¶n 476 - Giao dÞch quyÒn chän

HethonghoaHTTK.pdf 110
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ mua vμo vμ b¸n ra trong thêi h¹n
tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch quyÒn chän ®· ký gi−·
hai bªn ®èi víi tõng lo¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh.
Tμi kho¶n 476 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4761- Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ
4762- Gi¸ trÞ giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 476 gièng néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 473.

Tμi kho¶n 478 - Tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè doanh thu tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý cña
Ng©n hμng.

Bªn Nî ghi: - TrÞ gi¸ vμng b¹c, ®¸ quý ®· tiªu thô theo gi¸ vèn.
- TiÒn chi phÝ gia c«ng chÕ t¸c.
Bªn Cã ghi: - Sè doanh thu vÒ tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý.
- Sè tiÒn thu vÒ gia c«ng chÕ t¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn lç vÒ tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i vÒ tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Cuèi th¸ng sè d− Cã cña tμi kho¶n nμy ®−îc kÕt chuyÓn vμo tμi kho¶n Thu vÒ
kinh doanh vμng b¹c, ®¸ quý vμ sè d− Nî cña tμi kho¶n nμy ®−îc kÕt chuyÓn vμo tμi
kho¶n Chi vÒ kinh doanh vμng b¹c, ®¸ quý.

Tµi kho¶n 48- C¸c tµi s¶n Nî kh¸c

Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:

481- NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt Nam
482- NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ
C¸c tμi kho¶n trªn më t¹i TCTD ®Çu mèi dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËn ®−îc
cña c¸c TCTD thμnh viªn ®Ó cho vay ®ång tμi trî dù ¸n víi møc tiÒn ®· tho¶ thuËn th«ng
qua viÖc ký kÕt hîp ®ång ®ång tμi trî.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®· nhËn cña c¸c TCTD thμnh viªn ®Ó cho vay ®ång tμi trî.

HethonghoaHTTK.pdf 111
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®· thanh to¸n víi TCTD thμnh viªn ®ång tμi trî (khi ®·
gi¶i ng©n cho kh¸ch hμng vay).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËn cña c¸c TCTD thμnh viªn nh−ng
ch−a gi¶i ng©n cho kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD thμnh viªn cho vay ®ång tμi trî.
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n:
483- NhËn tiÒn uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam
484- NhËn tiÒn uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ
C¸c tμi kho¶n trªn më t¹i TCTD nhËn uû th¸c ®Çu t−, cho vay dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè
tiÒn cña c¸c TCTD uû th¸c chuyÓn cho TCTD nhËn uû th¸c cho vay (gi¶i ng©n) kh¸ch
hμng ®· x¸c ®Þnh theo hîp ®ång uû th¸c ®Çu t−, cho vay.
Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n 483,484 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi
kho¶n 481,482.

Tμi kho¶n 485 - Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lμm
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc TCTD lËp vμ sö dông quü phßng vÒ trî cÊp
mÊt viÖc lμm ®−îc trÝch lËp theo chÕ ®é.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn trÝch lËp quü hμng n¨m.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn sö dông quü.

Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã t¹i quü.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .
Tμi kho¶n 486 - Thanh to¸n ®èi víi c¸c c«ng cô tμi chÝnh
ph¸i sinh
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4861- Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP)
4862 - Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch kú h¹n (FORWARD)
4863 - Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES)
4864 - Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS)

Tμi kho¶n 4861 – Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu hay ph¶i tr¶ b»ng tiÒn tÖ trong
thêi h¹n tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn
tÖ ®· ký gi−· hai bªn.

HethonghoaHTTK.pdf 112
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ cam kÕt tiÒn tÖ Ng©n hμng ph¶i thu.
- Gi¸ trÞ cam kÕt tiÒn tÖ tr¶ cho kh¸ch hμng.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ cam kÕt tiÒn tÖ Ng©n hμng ph¶i tr¶.
- Gi¸ trÞ cam kÕt tiÒn tÖ kh¸ch hμng tr¶.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cam kÕt tiÒn tÖ Ng©n hμng cßn ph¶i thu
kh¸ch hμng.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cam kÕt tiÒn tÖ Ng©n hμng cßn ph¶i tr¶ cho
kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn tÖ vμ theo tõng cam kÕt vÒ c«ng cô
ho¸n ®æi tiÒn tÖ .

Tμi kho¶n 4862 – Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch kú h¹n
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu hay ph¶i tr¶ b»ng tiÒn tÖ
trong thêi h¹n tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch kú h¹n
(FORWARD) ®· ký gi−· hai bªn ®èi víi tõng lo¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh .

Tμi kho¶n 4863 – Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch t−¬ng lai
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu hay ph¶i tr¶ b»ng tiÒn tÖ
trong thêi h¹n tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch t−¬ng
lai (FUTURES) ®· ký gi−· hai bªn ®èi víi tõng lo¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh .

Tμi kho¶n 4864 – Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch quyÒn chän
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu hay ph¶i tr¶ b»ng tiÒn tÖ
trong thêi h¹n tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hμng vμ kh¸ch hμng theo cam kÕt giao dÞch quyÒn
chän (OPTIONS) ®· ký gi−· hai bªn ®èi víi tõng lo¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh .

Tμi kho¶n 487 - CÊu phÇn Nî cña cæ phiÕu −u ®·i


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ cña cæ phiÕu −u ®·i
do TCTD ph¸t hμnh. Tμi kho¶n nμy chØ ®−îc më vμ sö dông khi c¬ chÕ tμi chÝnh cho
phÐp hoÆc cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¬ chÕ nghiÖp vô cña Ng©n hμng Nhμ n−íc. ViÖc h¹ch
to¸n trªn tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo h−íng dÉn cña Ng©n hμng Nhμ n−íc.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. Cæ phiÕu −u ®·i lμ c«ng cô tμi chÝnh phøc hîp bao gåm 2 cÊu phÇn (cÊu phÇn
Nî ph¶i tr¶ vμ cÊu phÇn Vèn chñ së h÷u).
2. ViÖc ph¸t hμnh cæ phiÕu −u ®·i ph¶i ®−îc tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cña
ph¸p luËt. ViÖc ph©n t¸ch 02 cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ vμ cÊu phÇn Vèn chñ së h÷u trong
viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ng©n hμng Nhμ n−íc.

3. ChØ h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy, gi¸ trÞ cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ cña cæ phiÕu −u
®·i do TCTD ph¸t hμnh.
4. CÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ cña Cæ phiÕu −u ®·i ®−îc h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy
vμ CÊu phÇn Vèn chñ së h÷u cña cæ phiÕu −u ®·i (h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n 65 - Cæ phiÕu

HethonghoaHTTK.pdf 113
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

−u ®·i - cÊu phÇn Vèn chñ së h÷u) lμ 2 hîp phÇn cña Cæ phiÕu −u ®·i do TCTD ph¸t
hμnh.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ cña cæ phiÕu −u ®·i TCTD ph¸t hμnh
Bªn Nî ghi: - Thanh to¸n cæ phiÕu −u ®·i khi ®¸o h¹n (cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶).
- Mua l¹i cæ phiÕu −u ®·i (cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶) trong kú.
- ChuyÓn ®æi cæ phiÕu −u ®·i thμnh cæ phiÕu phæ th«ng (cÊu
phÇn Nî cña cæ phiÕu −u ®·i).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ cÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ cña cæ phiÕu −u ®·i do
TCTD ph¸t hμnh.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng ®ît ph¸t hμnh.
Tμi kho¶n 488 - Doanh thu chê ph©n bæ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu chê ph©n bæ (ch−a thùc hiÖn) cña
TCTD trong kú kÕ to¸n. Doanh thu chê ph©n bæ bao gåm: kho¶n l·i nhËn tr−íc khi mua
c¸c c«ng cô nî (tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu...), l·i cho thuª tμi chÝnh, phÝ cam kÕt b¶o
l·nh (nhËn tr−íc) vμ c¸c kho¶n thu kh¸c cã néi dung, tÝnh chÊt t−¬ng tù.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ghi nhËn doanh thu chê ph©n bæ ph¸t sinh trong kú.

Bªn Nî ghi :- KÕt chuyÓn “Doanh thu chê ph©n bæ” sang tμi kho¶n Thu nhËp
theo quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ to¸n.
- TÊt to¸n Doanh thu chê ph©n bæ theo chÕ ®é quy ®Þnh (do l·i nhËn
tr−íc tõ viÖc ®Çu t− c¸c c«ng cô nî nh−ng sau ®ã l¹i b¸n ®i, hay khi
Hîp ®ång thuª tμi chÝnh kh«ng ®−îc thùc hiÖn v× lý do bÊt kh¶
kh¸ng...).

Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn doanh thu chê ph©n bæ ë thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n.

H¹ch to¸n chi tiÕt :


- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n doanh thu chê ph©n bæ.

Tμi kho¶n 489- Dù phßng rñi ro kh¸c


Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4891- Dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c
4892- Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho
4895- Dù phßng chung ®èi víi c¸c cam kÕt ®−a ra
4899- Dù phßng rñi ro kh¸c

Tμi kho¶n 4891 – Dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc lËp dù phßng vμ xö lý c¸c kho¶n dù phßng
cho c¸c dÞch vô thanh to¸n.
Bªn Cã ghi: - Sè dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n ®−îc trÝch lËp.
HethonghoaHTTK.pdf 114
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Xö lý rñi ro dÞch vô thanh to¸n.


- Hoμn nhËp sè chªnh lÖch thõa dù phßng ®· lËp.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng dÞch vô thanh to¸n.

Tμi kho¶n 4892 – Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc lËp dù phßng vμ xö lý c¸c kho¶n dù phßng
gi¶m gi¸ hμng tån kho khi cã nh÷ng b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ sù gi¶m gi¸ th−êng xuyªn
liªn tôc cña hμng tån kho ë Tæ chøc tÝn dông.
Bªn Cã ghi: - Sè dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho ®−îc lËp.
Bªn Nî ghi: - Hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo lo¹i hμng tån kho.

Tμi kho¶n 4895 - Dù phßng chung ®èi víi c¸c cam kÕt ®−a ra

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vμ sö dông dù phßng chung ®èi víi
c¸c kho¶n cam kÕt b¶o l·nh, cam kÕt cho vay, chÊp nhËn thanh to¸n... cña TCTD víi
kh¸ch hμng nh»m xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hμng theo quy ®Þnh hiÖn
hμnh vÒ ph©n lo¹i nî.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n nμy gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n "Dù
phßng rñi ro".

Tμi kho¶n 4899 - Dù phßng rñi ro kh¸c


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc lËp dù phßng vμ xö lý c¸c kho¶n dù phßng
kh¸c theo c¬ chÕ tμi chÝnh cña TCTD (nh−: Quü dù phßng rñi ro tû gi¸ ®èi víi nh÷ng
kho¶n huy ®éng vèn n−íc ngoμi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®Ó cho vay hé nghÌo
vμ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch mμ Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi ®−îc trÝch lËp...), ngoμi
nh÷ng néi dung ®· h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp.

Bªn Cã ghi: - Sè dù phßng ®−îc lËp.

Bªn Nî ghi: - Xö lý kho¶n rñi ro.


- Hoμn nhËp sè chªnh lÖch thõa dù phßng ®· lËp.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè dù phßng rñi ro hiÖn cã.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n ®−îc trÝch lËp
dù phßng rñi ro.
Tµi kho¶n 49- L·i vµ phÝ ph¶i tr¶
Tμi kho¶n 491 - L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi

HethonghoaHTTK.pdf 115
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i tr¶ dån tÝch tÝnh trªn sè tiÒn göi cña
kh¸ch hμng ®ang göi t¹i Tæ chøc tÝn dông .
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ
tõng kú.
2- L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ TCTD ®· h¹ch to¸n
vμo chi phÝ nh−ng ch−a chi tr¶ cho kh¸ch hμng.
Tμi kho¶n 491 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4911 - L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam.
4912 - L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ.
4913 - L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt Nam
4914 - L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn l·i ph¶i tr¶ dån tÝch.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn l·i ®· tr¶.

Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i ph¶i tr¶ dån tÝch, ch−a thanh to¸n.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kho¶n tiÒn göi.

Tμi kho¶n 492 - L·i ph¶i tr¶ vÒ ph¸t hμnh c¸c giÊy tê cã gi¸
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i tr¶ dån tÝch tÝnh trªn c¸c giÊy tê cã gi¸
do Tæ chøc tÝn dông ®· ph¸t hμnh.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i ph¶i tr¶ vÒ ph¸t hμnh c¸c giÊy tê cã gi¸ ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian
vμ l·i suÊt thùc tÕ tõng kú.
2- L·i ph¶i tr¶ vÒ ph¸t hμnh c¸c giÊy tê cã gi¸ thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ
TCTD ®· h¹ch to¸n vμo chi phÝ nh−ng ch−a chi tr¶ cho kh¸ch hμng.
Tμi kho¶n 492 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4921 - L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång Viªt Nam
4922 - L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 492 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 491.

Tμi kho¶n 493- L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i tr¶ dån tÝch tÝnh trªn sè tiÒn vay ChÝnh
phñ, Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ c¸c TCTD kh¸c.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

HethonghoaHTTK.pdf 116
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

1- L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ l·i suÊt thùc tÕ
tõng kú.
2- L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ TCTD ®· h¹ch to¸n vμo
chi phÝ nh−ng ch−a chi tr¶ cho kh¸ch hμng.
Tμi kho¶n 493 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4931- TiÒn l·i trªn tiÒn vay b»ng ®ång ViÖt Nam.
4932 - TiÒn l·i trªn tiÒn vay b»ng ngo¹i tÖ.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 493 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 491.

Tμi kho¶n 494- L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−,
cho vay
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i tr¶ dån tÝch tÝnh trªn c¸c kho¶n vèn tμi
trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay cña ChÝnh phñ vμ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ®· giao cho Tæ
chøc tÝn dông.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t− ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ
l·i suÊt thùc tÕ tõng kú.
2- L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t− thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ TCTD
®· h¹ch to¸n vμo chi phÝ nh−ng ch−a chi tr¶ cho kh¸ch hμng.
Tμi kho¶n 494 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
4941- L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ®ång ViÖt Nam.
4942 - L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ngo¹i tÖ.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 494 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 491.

Tμi kho¶n 496- L·i ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i tr¶ dån tÝch tÝnh trªn c¸c c«ng cô tμi
chÝnh ph¸i sinh l·i suÊt mμ Tæ chøc tÝn dông tham gia.
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- L·i ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi
gian vμ l·i suÊt thùc tÕ tõng kú.
2- L·i ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mμ
TCTD ®· h¹ch to¸n vμo chi phÝ nh−ng ch−a chi tr¶ cho kh¸ch hμng.

3- ¸p dông ®èi víi c¶ c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh hçn hîp l·i suÊt vμ tiÒn tÖ. Riªng
®èi víi c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ sÏ sö dông c¸c tμi kho¶n 47 "C¸c giao dÞch
ngo¹i hèi" vμ tμi kho¶n 486 "Thanh to¸n ®èi víi c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh".

Tμi kho¶n 496 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

HethonghoaHTTK.pdf 117
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4961- Giao dÞch ho¸n ®æi


4962- Giao dÞch kú h¹n
4963- Giao dÞch t−¬ng lai
4964- Giao dÞch quyÒn chän
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 496 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 491.

Tμi kho¶n 497 - PhÝ ph¶i tr¶

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè phÝ ph¶i tr¶ dån tÝch khi TCTD sö dông c¸c s¶n
phÈm, dÞch vô tõ c¸c nhμ cung cÊp.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. Sè phÝ ph¶i tr¶ cho c¸c nhμ cung cÊp ®−îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vμ sè
phÝ ph¶i tr¶ thùc tÕ trong kú.
2. PhÝ ph¶i tr¶ theo dâi trªn tμi kho¶n nμy thÓ hiÖn sè phÝ tÝnh dån tÝch mμ TCTD
®· h¹ch to¸n vμo chi phÝ trong kú nh−ng ch−a chi tr¶ cho nhμ cung cÊp.

Bªn Cã ghi: - Sè phÝ ph¶i tr¶ cho c¸c nhμ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô
(H¹ch to¸n ®èi øng vμo tμi kho¶n chi phÝ cña TCTD).
Bªn Nî ghi: - Sè phÝ ph¶i tr¶ ®· thùc hiÖn chi tr¶ cho nhμ cung cÊp.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè phÝ cßn ph¶i tr¶ cho c¸c nhμ cung cÊp.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng nhμ cung cÊp.

HethonghoaHTTK.pdf 118
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹i 5: Ho¹t ®éng thanh to¸n

Lo¹i nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong ho¹t ®éng Ng©n hμng;
nh÷ng kho¶n thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hμng vμ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c.

Tµi kho¶n 50 - Thanh to¸n gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông

Tμi kho¶n 501 - Thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n víi c¸c Ng©n hμng,
kh¸c theo ph−¬ng thøc thanh to¸n bï trõ.

Tμi kho¶n 501 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5011 - Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hμng chñ tr×
5012 - Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hμng thμnh viªn

Tμi kho¶n 5011 - Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hμng chñ tr×

Tμi kho¶n nμy më t¹i Ng©n hμng lμ ®¬n vÞ chñ tr× thanh to¸n bï trõ dïng ®Ó h¹ch
to¸n kÕt qu¶ thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hμng chñ tr× ®èi víi c¸c Ng©n hμng thμnh viªn
tham gia thanh to¸n bï trõ.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn chªnh lÖch c¸c Ng©n hμng thμnh viªn ph¶i tr¶ trong thanh
to¸n bï trõ.
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chªnh lÖch c¸c Ng©n hμng thμnh viªn ph¶i thu trong
thanh to¸n bï trõ.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n nμy sau khi thanh to¸n xong ph¶i hÕt sè d−.

Tμi kho¶n 5012 - Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hμng thμnh viªn

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c Ng©n hμng thμnh viªn tham gia thanh to¸n bï trõ dïng
®Ó h¹ch to¸n toμn bé c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n bï trõ víi c¸c Ng©n hμng kh¸c.

Bªn Cã ghi: - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho Ng©n hμng kh¸c.
- Sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i thu trong thanh to¸n bï trõ.
Bªn Nî ghi: - C¸c kho¶n ph¶i thu Ng©n hμng kh¸c.
- Sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i tr¶ trong thanh to¸n bï trõ.
Sè d− Cã: - ThÓ hiÖn sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i tr¶ trong thanh to¸n bï trõ
ch−a thanh to¸n.
Sè d− Nî: - ThÓ hiÖn sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i thu trong thanh to¸n bï
trõ ch−a thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 119
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n nμy sau khi kÕt thóc viÖc thanh to¸n bï trõ ph¶i hÕt sè d−.

Tμi kho¶n 502 - Thu, chi hé gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu, chi hé gi÷a hai Tæ chøc tÝn dông
cã ®Æt quan hÖ thanh to¸n trùc tiÕp víi nhau.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chi hé cho Tæ chøc tÝn dông kh¸c.


- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông kh¸c thu hé.
- Thanh to¸n sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i tr¶ cho TCTD kh¸c.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu hé cho Tæ chøc tÝn dông kh¸c.
- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông kh¸c chi hé.
- Thanh to¸n sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i thu TCTD kh¸c.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi hé nhiÒu h¬n thu hé TCTD kh¸c.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu hé nhiÒu h¬n chi hé TCTD kh¸c.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD cã quan hÖ thanh to¸n.

Tμi kho¶n 509 - Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam
hoÆc ngo¹i tÖ (ngoμi nh÷ng kho¶n thanh to¸n ®· h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp)
gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ph¶i thu Tæ chøc tÝn dông kh¸c.


- Sè tiÒn tr¶ cho Tæ chøc tÝn dông kh¸c.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho Tæ chøc tÝn dông kh¸c.
- Sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông kh¸c tr¶.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i thu Tæ chøc tÝn dông kh¸c.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho Tæ chøc tÝn dông kh¸c.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng TCTD cã quan hÖ thanh to¸n.

Tµi kho¶n 51 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn

Tμi kho¶n 511 - ChuyÓn tiÒn n¨m nay cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5111 - ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay
5112 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay
5113 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý

Tμi kho¶n 5111 - ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay

HethonghoaHTTK.pdf 120
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn
tiÒn ®i n¨m nay chuyÓn tíi Trung t©m thanh to¸n.

Bªn Nî ghi : - Sè tiÒn chuyÓn ®i theo LÖnh chuyÓn Nî .


Bªn Cã ghi : - Sè tiÒn chuyÓn ®i theo LÖnh chuyÓn Cã.
- Sè tiÒn chuyÓn theo LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®· chuyÓn.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c
LÖnh chuyÓn Nî lín h¬n sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c LÖnh chuyÓn
Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî .
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c LÖnh chuyÓn
Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî lín h¬n sè tiÒn huyÓn ®i theo c¸c
LÖnh chuyÓn Nî .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 5112 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn
tiÒn ®Õn n¨m nay do Trung t©m thanh to¸n chuyÓn.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo LÖnh chuyÓn Cã.


- Sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo LÖnh chuyÓn Nî.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c
LÖnh chuyÓn Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî lín
h¬n sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c LÖnh chuyÓn Nî .
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c
LÖnh chuyÓn Nî lín h¬n sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c
LÖnh chuyÓn Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî .
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 5113 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn
tiÒn ®Õn n¨m nay cã sai sãt ch−a ®−îc xö lý.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay cã sai sãt ch−a
®−îc xö lý.
- Sè tiÒn cña LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay cã sai sãt ®· ®−îc xö lý.
- LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay cã sai sãt ®· ®−îc xö lý.
Bªn Cã ghi : - Sè tiÒn cña LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay cã sai sãt ch−a
®−îc xö lý.
- LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay cã sai sãt ch−a ®−îc xö lý.

HethonghoaHTTK.pdf 121
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Sè tiÒn LÖnh chuyÓn Nî ®Õn cã sai sãt ®· ®−îc xö lý.


Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay cã sai sãt
ch−a ®−îc xö lý.
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay vμ LÖnh
huû chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay cã sai sãt ch−a ®−îc xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 2 tμi kho¶n chi tiÕt :
5113.1 - LÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay chê xö lý (D− Nî)
5113.2 - LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî
®Õn n¨m nay chê xö lý (D− Cã)

Tμi kho¶n nμy trªn B¶ng c©n ®èi tμi kho¶n ®Ó c¶ 2 sè d− Nî, d− Cã, kh«ng ®−îc bï
trõ cho nhau.

Tμi kho¶n 512 - ChuyÓn tiÒn n¨m tr−íc cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5121 - ChuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc
5122 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc
5123 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý

Tμi kho¶n 5121 - ChuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn
tiÒn ®i n¨m tr−íc ®· chuyÓn tíi Trung t©m thanh to¸n .

§Õn hÕt ngμy 31/12 hμng n¨m, nÕu Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay" cßn sè d−
th× sÏ ®−îc chuyÓn sang Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc" thμnh sè d− ®Çu n¨m míi
cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Bªn Nî vμ bªn Cã cña tμi kho¶n nμy chØ ghi sè ®iÒu chØnh vμ tÊt to¸n sè d− khi cã
lÖnh chuyÓn tiªu sè d− n¨m tr−íc.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 5122 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn
tiÒn ®Õn n¨m tr−íc do Trung t©m thanh to¸n chuyÓn.

§Õn hÕt ngμy 31/12 hμng n¨m, nÕu Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay" cßn sè
d− th× sÏ ®−îc chuyÓn sang Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc" thμnh sè d− ®Çu n¨m
míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Bªn Nî vμ bªn Cã cña tμi kho¶n nμy chØ ghi sè ®iÒu chØnh vμ tÊt to¸n sè d− khi cã
lÖnh chuyÓn tiªu sè d− n¨m tr−íc.

HethonghoaHTTK.pdf 122
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 5123 - ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn
tiÒn ®Õn n¨m tr−íc cã sai sãt ch−a ®−îc xö lý.

§Õn hÕt ngμy 31/12 hμng n¨m, nÕu Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö
lý" cßn sè d− th× sÏ ®−îc chuyÓn sang Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý"
thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

C¸ch ghi chÐp vμ h¹ch to¸n chi tiÕt gièng nh− Tμi kho¶n "ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay
chê xö lý".

Tμi kho¶n 513 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m nay t¹i
Trung t©m thanh to¸n

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5131 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay
5132 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay
5133 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý

Tμi kho¶n 5131 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Trung t©m thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn tiÒn
®i n¨m nay chuyÓn cho c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chuyÓn ®i theo LÖnh chuyÓn Nî.


Bªn Cã ghi : - Sè tiÒn chuyÓn ®i theo LÖnh chuyÓn Cã.
- Sè tiÒn chuyÓn ®i theo LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®· chuyÓn.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c
LÖnh chuyÓn Nî lín h¬n sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c
LÖnh chuyÓn Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî.
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c
LÖnh chuyÓn Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî lín
h¬n sè tiÒn chuyÓn ®i theo c¸c LÖnh chuyÓn Nî.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ nhËn chuyÓn tiÒn .

Tμi kho¶n 5132 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Trung t©m thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chuyÓn
tiÒn ®Õn n¨m nay tõ c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo LÖnh chuyÓn Cã.


- Sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî.
HethonghoaHTTK.pdf 123
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Cã ghi : - Sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo LÖnh chuyÓn Nî.


Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c
LÖnh chuyÓn Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî lín
h¬n sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c LÖnh chuyÓn Nî .
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c
LÖnh chuyÓn Nî lín h¬n sè tiÒn chuyÓn ®Õn theo c¸c
LÖnh chuyÓn Cã vμ LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn.

Tμi kho¶n 5133 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Trung t©m thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn tiÒn
®Õn n¨m nay ®ang cã sai sãt cÇn ®−îc xö lý.

Bªn Nî ghi : - Sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Nî n¨m nay cã sai sãt ch−a
®−îc xö lý .
- Sè tiÒn c¸c LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay ®· ®−îc xö lý.
- LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay ®· ®−îc xö lý
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay cã sai
sãt ch−a ®−îc xö lý;
- LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay cã sai sãt ch−a ®−îc
xö lý.
- Sè tiÒn c¸c LÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay ®· ®−îc xö lý.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m
nay ch−a ®−îc xö lý.
Sè d− Cã : - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay vμ
LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay ch−a ®−îc xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 2 tμi kho¶n chi tiÕt:
5133.1 - LÖnh chuyÓn Nî ®Õn n¨m nay chê xö lý (D− Nî)
5133.2 - LÖnh chuyÓn Cã ®Õn n¨m nay, LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî ®Õn
n¨m chê xö lý (D− Cã)

Tμi kho¶n nμy trªn B¶ng c©n ®èi tμi kho¶n ®Ó c¶ 2 sè d− Nî, d− Cã, kh«ng ®−îc bï
trõ cho nhau.

Tμi kho¶n 514 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m tr−íc t¹i
Trung t©m thanh to¸n

Tμi kho¶n cÊp II nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
5141 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc
5142 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc
5143 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý

Tμi kho¶n 5141 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc

HethonghoaHTTK.pdf 124
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Trung t©m thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn tiÒn
®i n¨m tr−íc .

§Õn hÕt ngμy 31/12 hμng n¨m, nÕu Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m
nay" cßn sè d− th× sÏ ®−îc chuyÓn sang Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc"
thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Bªn Nî vμ bªn Cã cña tμi kho¶n nμy chØ ghi sè ®iÒu chØnh vμ tÊt to¸n sè d− khi cã
lÖnh chuyÓn tiªu sè d− n¨m tr−íc.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn .

Tμi kho¶n 5142 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Trung t©m thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn tiÒn
®Õn n¨m tr−íc do c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng chuyÓn tíi.

§Õn hÕt ngμy 31/12 hμng n¨m, nÕu Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m
nay" cßn sè d− th× sÏ ®−îc chuyÓn sang Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m
tr−íc" thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Bªn Nî vμ bªn Cã cña tμi kho¶n nμy chØ ghi sè ®iÒu chØnh vμ tÊt to¸n sè d− khi cã
lÖnh chuyÓn tiªu sè d− n¨m tr−íc.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn .

Tμi kho¶n 5143 - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý

Tμi kho¶n nμy chØ më t¹i Trung t©m thanh to¸n ®Ó h¹ch to¸n c¸c LÖnh chuyÓn tiÒn
®Õn n¨m tr−íc ®ang cã sai sãt cÇn ®−îc xö lý.

§Õn hÕt ngμy 31/12 hμng n¨m, nÕu Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m
nay chê xö lý" cßn sè d− th× sÏ ®−îc chuyÓn sang Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn
n¨m tr−íc chê xö lý" thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp
phiÕu).

C¸ch ghi chÐp vμ h¹ch to¸n chi tiÕt gièng nh− Tμi kho¶n "Thanh to¸n chuyÓn tiÒn
®Õn n¨m nay chê xö lý".

ViÖc chuyÓn tiªu chuyÓn tiÒn n¨m tr−íc chØ thùc hiÖn khi Tμi kho¶n 5143 "Thanh
to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý" kh«ng cßn sè d−.

Tμi kho¶n 519 - Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ


trong tõng Ng©n hμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c (ngoμi thanh to¸n liªn

HethonghoaHTTK.pdf 125
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

hμng) gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong tõng hÖ thèng Ng©n hμng.

Tμi kho¶n 519 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5191 - §iÒu chuyÓn vèn
5192 - Thu hé, chi hé
5199 - Thanh to¸n kh¸c

Tμi kho¶n 5191 - §iÒu chuyÓn vèn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè vèn ®iÒu chuyÓn ®i, ®iÒu chuyÓn ®Õn gi÷a Héi
së chÝnh cña Ng©n hμng víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng hÖ thèng.

Bªn Nî ghi: - Sè vèn ®iÒu chuyÓn ®i.


Bªn Cã ghi: - Sè vèn ®iÒu chuyÓn ®Õn.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè vèn ®iÒu chuyÓn ®i lín h¬n sè
vèn ®iÒu chuyÓn ®Õn.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè vèn ®iÒu chuyÓn ®Õn lín h¬n sè
vèn ®iÒu chuyÓn ®i.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- T¹i Héi së chÝnh cña Ng©n hμng : Më tiÓu kho¶n theo tõng
®¬n vÞ trùc thuéc cã quan hÖ ®iÒu chuyÓn vèn.
- T¹i c¸c ®¬n vÞ trong tõng hÖ thèng Ng©n hμng : Më 1 tiÓu
kho¶n (®øng tªn Héi së chÝnh).

Néi dung h¹ch to¸n 2 tμi kho¶n:


Tμi kho¶n 5192 - Thu hé, chi hé
Tμi kho¶n 5199 - Thanh to¸n kh¸c

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu hé, chi hé hoÆc thanh to¸n
kh¸c (ngoμi nh÷ng kho¶n thanh to¸n ®· h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp) gi÷a c¸c
®¬n vÞ trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh giao dÞch.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®· chi hé c¸c ®¬n vÞ kh¸c.


- Sè tiÒn ph¶i thu ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®· thu hé cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c.
- Sè tiÒn c¸c ®¬n vÞ kh¸c tr¶.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i thu c¸c ®¬n vÞ kh¸c.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ cã quan hÖ thanh to¸n.

Tµi kho¶n 52 - Thanh to¸n liªn hµng

Tμi kho¶n 521 - Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong toμn
hÖ thèng Ng©n hμng
HethonghoaHTTK.pdf 126
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c ®¬n vÞ Ng©n hμng cã giao dÞch thanh to¸n liªn hμng.

Tμi kho¶n 521 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5211 - Liªn hμng ®i n¨m nay.
5212 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay.
5213 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu.
5214 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu.
5215 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm.

Tμi kho¶n 5211 - Liªn hμng ®i n¨m nay

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¸t sinh vÒ giao dÞch liªn hμng ®i n¨m
nay víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng .

Bªn Nî ghi: - C¸c kho¶n chi hé ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n
hμng theo giÊy b¸o Nî liªn hμng göi ®i.
Bªn Cã ghi: - C¸c kho¶n thu hé ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n
hμng theo giÊy b¸o Cã liªn hμng göi ®i.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch chi hé nhiÒu h¬n thu hé.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch thu hé nhiÒu h¬n chi hé.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tiÓu kho¶n.

Tμi kho¶n 5212 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÕp nhËn vÒ giao dÞch liªn hμng ®Õn
n¨m nay víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng .

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng thu hé
theo giÊy b¸o Cã liªn hμng nhËn ®−îc.
- Sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng ®· ®−îc ®èi chiÕu.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng chi hé
theo giÊy b¸o Nî liªn hμng nhËn ®−îc.
- Sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng ®· ®−îc ®èi chiÕu.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng ch−a ®−îc ®èi chiÕu.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng ch−a ®−îc ®èi chiÕu.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 2 tiÓu kho¶n:
1 - GiÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m nay ch−a ®èi chiÕu (D− Nî).
2 - GiÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m nay ch−a ®èi chiÕu (D− Cã).

Tμi kho¶n nμy trªn b¶ng c©n ®èi tμi kho¶n ®Ó c¶ 2 sè d− Nî, d− Cã, kh«ng ®−îc bï
trõ cho nhau.

Tμi kho¶n 5213 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu

HethonghoaHTTK.pdf 127
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c giÊy b¸o liªn hμng ®Õn n¨m nay ®· ®−îc ®èi
chiÕu.

Bªn Nî ghi: - Tæng sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m nay trªn sæ ®èi chiÕu.
Bªn Cã ghi: - Tæng sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m nay trªn sæ ®èi chiÕu.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng lín
h¬n sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng ®· ®−îc ®èi chiÕu.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng
lín h¬n sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng ®· ®−îc ®èi chiÕu.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tiÓu kho¶n, dïng sæ ®èi chiÕu lμm sæ kÕ to¸n chi tiÕt cña tμi kho¶n nμy.

Tμi kho¶n 5214 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn c¸c giÊy b¸o liªn hμng n¨m nay trªn sæ ®èi
chiÕu cã ghi nh−ng Ng©n hμng B ch−a nhËn ®−îc giÊy b¸o liªn hμng.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn cña c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng ®îi ®èi chiÕu.
- TÊt to¸n sè tiÒn cña c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng ®îi ®èi chiÕu.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn cña c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng ®îi ®èi chiÕu.
- TÊt to¸n sè tiÒn cña c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng ®îi ®èi chiÕu.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng ®îi ®èi chiÕu
ch−a ®−îc gi¶i quyÕt.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cña c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng ®îi ®èi chiÕu
ch−a ®−îc gi¶i quyÕt.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 2 tiÓu kho¶n:
1 - GiÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m nay ®îi ®èi chiÕu (D− Nî).
2 - GiÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m nay ®îi ®èi chiÕu (D− Cã).

Tμi kho¶n nμy trªn b¶ng c©n ®èi tμi kho¶n ®Ó c¶ 2 sè d− Nî, d− Cã, kh«ng ®−îc bï
trõ cho nhau.

Tμi kho¶n 5215 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n sai lÇm ph¸t sinh trong nghiÖp vô
thanh to¸n liªn hμng n¨m nay.

Bªn Nî ghi: - C¸c kho¶n sai lÇm trong nghiÖp vô thanh to¸n liªn hμng mμ
Ng©n hμng ph¶i t¹m øng tiÒn ®Ó thanh to¸n.
- §iÒu chØnh thanh to¸n sai lÇm.
Bªn Cã ghi: - C¸c kho¶n sai lÇm trong nghiÖp vô thanh to¸n liªn hμng mμ
Ng©n hμng t¹m gi÷ l¹i tiÒn ch−a thanh to¸n ®−îc.
- §iÒu chØnh thanh to¸n sai lÇm.

HethonghoaHTTK.pdf 128
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn trong nghiÖp vô thanh to¸n liªn hμng
n¨m nay mμ Ng©n hμng ph¶i t¹m øng tiÒn ch−a thanh to¸n ®−îc
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn trong nghiÖp vô thanh to¸n liªn hμng
n¨m nay mμ Ng©n hμng t¹m gi÷ l¹i tiÒn ch−a thanh to¸n ®−îc
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 2 tiÓu kho¶n:
1 - Sai lÇm Ng©n hμng ph¶i t¹m øng tiÒn (D− Nî).
2 - Sai lÇm Ng©n hμng ph¶i t¹m gi÷ tiÒn (D− Cã).

Tμi kho¶n nμy trªn b¶ng c©n ®èi tμi kho¶n ®Ó c¶ 2 sè d− Nî, d− Cã, kh«ng ®−îc bï
trõ cho nhau.

Tμi kho¶n 522 - Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong
toμn hÖ thèng Ng©n hμng

Tμi kho¶n 522 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

5221 - Liªn hμng ®i n¨m tr−íc.


5222 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc.
5223 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu.
5224 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu.
5225 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm.
5226 - ChuyÓn tiªu liªn hμng ®i n¨m tr−íc.
5227 - ChuyÓn tiªu liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc.

Tμi kho¶n 5221 - Liªn hμng ®i n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¸t sinh vÒ giao dÞch liªn hμng ®i
thuéc n¨m tr−íc víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng trong thêi gian
ch−a quyÕt to¸n chuyÓn tiªu liªn hμng n¨m tr−íc.

§Õn hÕt ngμy 31-12 hμng n¨m, sè d− trªn tμi kho¶n 5211 ®−îc chuyÓn sang tμi
kho¶n 5221 thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Bªn Nî vμ bªn Cã cña tμi kho¶n nμy chØ ghi sè ®iÒu chØnh sai lÇm vμ tÊt to¸n sè d−
khi chuyÓn tiªu liªn hμng.

H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më 1 tiÓu kho¶n.

Tμi kho¶n 5222 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÕp nhËn vÒ giao dÞch liªn hμng n¨m
tr−íc víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng tæ chøc tÝn dông.

§Õn hÕt ngμy 31-12 hμng n¨m, sè d− trªn tμi kho¶n 5212 ®−îc chuyÓn sang tμi
kho¶n 5222 thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

HethonghoaHTTK.pdf 129
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng thu hé theo
giÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m tr−íc nh−ng n¨m nay míi nhËn ®−îc.
- Sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m tr−íc ®· ®−îc ®èi chiÕu.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn ®¬n vÞ kh¸c trong cïng hÖ thèng Ng©n hμng chi hé theo
giÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m tr−íc nh−ng n¨m nay míi nhËn ®−îc.
- Sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m tr−íc ®· ®−îc ®èi chiÕu.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m tr−íc ch−a ®èi chiÕu.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m tr−íc ch−a ®èi chiÕu.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 2 tiÓu kho¶n:
1 - GiÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m tr−íc ch−a ®èi chiÕu (D− Nî).
2 - GiÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m tr−íc ch−a ®èi chiÕu (D− Cã).

Tμi kho¶n 5223 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c giÊy b¸o liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®−îc ®èi
chiÕu.

§Õn hÕt ngμy 31-12 hμng n¨m, sè d− trªn tμi kho¶n 5213 ®−îc chuyÓn sang tμi
kho¶n 5223 thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Bªn Nî ghi: - Tæng sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m tr−íc trªn sæ ®èi chiÕu.
- TÊt to¸n sè d− Cã khi chuyÓn tiªu liªn hμng.
Bªn Cã ghi: - Tæng sè tiÒn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m tr−íc trªn sæ ®èi chiÕu.
- TÊt to¸n sè d− Nî khi chuyÓn tiªu liªn hμng.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng lín
h¬n sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng n¨m tr−íc ®· ®−îc ®èi
chiÕu.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Nî liªn hμng lín
h¬n sè tiÒn trªn c¸c giÊy b¸o Cã liªn hμng n¨m tr−íc ®· ®−îc ®èi
chiÕu.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tiÓu kho¶n, dïng sæ ®èi chiÕu liªn hμng n¨m tr−íc lμm sæ kÕ
to¸n chi tiÕt cña tμi kho¶n nμy.

Tμi kho¶n 5224 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn c¸c giÊy b¸o liªn hμng n¨m tr−íc trªn sæ
®èi chiÕu cã ghi nh−ng Ng©n hμng B ch−a nhËn ®−îc giÊy b¸o liªn hμng.

§Õn hÕt ngμy 31-12 hμng n¨m, sè d− trªn tμi kho¶n 5214 ®−îc chuyÓn sang tμi
kho¶n 5224 thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

C¸ch ghi chÐp vμ h¹ch to¸n chi tiÕt nh− tμi kho¶n 5214.

HethonghoaHTTK.pdf 130
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 5225 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n sai lÇm ph¸t sinh trong nghiÖp vô
thanh to¸n liªn hμng thuéc n¨m tr−íc.

§Õn hÕt ngμy 31-12 hμng n¨m, sè d− trªn tμi kho¶n 5215 ®−îc chuyÓn sang tμi
kho¶n 5225 thμnh sè d− ®Çu n¨m míi cña tμi kho¶n nμy (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

C¸ch ghi chÐp vμ h¹ch to¸n chi tiÕt nh− tμi kho¶n 5215.

Tμi kho¶n 5226 - ChuyÓn tiªu liªn hμng ®i n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña Ng©n hμng ®Ó tËp trung sè d− tμi kho¶n liªn
hμng ®i n¨m tr−íc do c¸c ®¬n vÞ liªn hμng chuyÓn vÒ ®Ó chuyÓn tiªu liªn hμng.

Bªn Nî ghi: - Sè d− Nî trªn tμi kho¶n liªn hμng ®i n¨m tr−íc ë c¸c ®¬n vÞ liªn
hμng chuyÓn vÒ.
- ChuyÓn tiªu sè d− Cã cña tμi kho¶n khi quyÕt to¸n thanh to¸n liªn
hμng.
Bªn Cã ghi: - Sè d− Cã trªn tμi kho¶n liªn hμng ®i n¨m tr−íc ë c¸c ®¬n vÞ
liªn hμng chuyÓn vÒ.
- ChuyÓn tiªu sè d− Nî cña tμi kho¶n khi quyÕt to¸n thanh to¸n liªn
hμng.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tæng céng sè d− Nî lín h¬n tæng céng sè
d− Cã trªn c¸c tμi kho¶n liªn hμng ®i n¨m tr−íc cña toμn hÖ thèng
Ng©n hμng .
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tæng céng sè d− Cã lín h¬n tæng céng sè
d− Nî trªn c¸c tμi kho¶n liªn hμng ®i n¨m tr−íc cña toμn hÖ thèng
Ng©n hμng .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tiÓu kho¶n.

Tμi kho¶n 5227 - ChuyÓn tiªu liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña Ng©n hμng ®Ó tËp trung sè d− c¸c tμi kho¶n
liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc do c¸c ®¬n vÞ liªn hμng chuyÓn vÒ ®Ó chuyÓn tiªu liªn hμng.

Bªn Nî ghi: - Sè d− Nî trªn tμi kho¶n liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ë c¸c ®¬n vÞ liªn
hμng chuyÓn vÒ.
- ChuyÓn tiªu sè d− Cã cña tμi kho¶n khi quyÕt to¸n thanh to¸n liªn
hμng.
Bªn Cã ghi: - Sè d− Cã trªn tμi kho¶n liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ë c¸c ®¬n vÞ liªn
hμng chuyÓn vÒ.
- ChuyÓn tiªu sè d− Nî cña tμi kho¶n khi quyÕt to¸n thanh to¸n liªn
hμng.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tæng céng sè d− Nî lín h¬n tæng céng sè
HethonghoaHTTK.pdf 131
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

d− Cã trªn c¸c tμi kho¶n liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc cña toμn hÖ
thèng Ng©n hμng.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tæng céng sè d− Cã lín h¬n tæng céng sè
d− Nî trªn c¸c tμi kho¶n liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc cña toμn hÖ
thèng Ng©n hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tiÓu kho¶n.

Tμi kho¶n 523 - Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong tõng
tØnh, thμnh phè

Tμi kho¶n 523 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5231 - Liªn hμng ®i n¨m nay trong tõng tØnh, thμnh phè.
5232 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay trong tõng tØnh, thμnh phè.
5233 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thμnh phè.
5234 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thμnh phè.
5235 - Liªn hμng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thμnh phè.

Tμi kho¶n 524 - Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong tõng
tØnh, thμnh phè

Tμi kho¶n 524 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


5241 - Liªn hμng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè.
5242 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè.
5243 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thμnh phè.
5244 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thμnh phè.
5245 - Liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thμnh phè.
5246 - ChuyÓn tiªu liªn hμng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè.
5247 - ChuyÓn tiªu liªn hμng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè.

C¸c tμi kho¶n 523 vμ tμi kho¶n 524 më t¹i c¸c Ng©n hμng cã tæ chøc riªng viÖc
thanh to¸n liªn hμng gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng hÖ thèng trong tõng tØnh, thμnh phè. Néi
dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n nμy gièng nh− néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n t−¬ng øng
vÒ thanh to¸n liªn hμng trong toμn hÖ thèng Ng©n hμng ®· gi¶i thÝch ë phÇn trªn (c¸c tμi
kho¶n 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226,5227).

Tµi kho¶n 56 - Thanh to¸n víi c¸c Ng©n hµng ë n−íc ngoµi

Tμi kho¶n 562 - Thanh to¸n song biªn

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c Ng©n hμng cã quan hÖ thanh to¸n víi Ng©n hμng ë
n−íc ngoμi dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu, chi hé ngo¹i tÖ gi÷a Ng©n hμng vμ tõng
Ng©n hμng ë n−íc ngoμi cã quan hÖ thanh to¸n.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ chi hé cho Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng ë n−íc ngoμi thu hé.

HethonghoaHTTK.pdf 132
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Thanh to¸n sè chªnh lÖch ngo¹i tÖ ph¶i tr¶ cho Ng©n hμng
ë n−íc ngoμi.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ thu hé cho Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng ë n−íc ngoμi chi hé.
- Thanh to¸n sè chªnh lÖch ngo¹i tÖ ph¶i thu Ng©n hμng ë
n−íc ngoμi.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ chi hé nhiÒu h¬n thu hé Ng©n
hμng ë n−íc ngoμi.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ thu hé nhiÒu h¬n chi hé Ng©n
hμng ë n−íc ngoμi.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng ë n−íc ngoμi cã
quan hÖ thanh to¸n.

Tμi kho¶n 563 - Thanh to¸n ®a biªn

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c Ng©n hμng cã quan hÖ thanh to¸n víi Ng©n hμng ë
n−íc ngoμi dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu, chi hé ngo¹i tÖ gi÷a Ng©n hμng vμ nhiÒu
Ng©n hμng ë n−íc ngoμi cã quan hÖ thanh to¸n ®a biªn víi nhau.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 563 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 562.

Tμi kho¶n 569 - C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c

Tμi kho¶n nμy më t¹i c¸c Ng©n hμng cã quan hÖ thanh to¸n víi Ng©n hμng ë n−íc
ngoμi dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ (ngoμi nh÷ng kho¶n
thanh to¸n ®· h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp) gi÷a Ng©n hμng víi Ng©n hμng ë
n−íc ngoμi.

Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ph¶i thu Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tr¶ cho Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ph¶i tr¶ cho Ng©n hμng ë n−íc ngoμi.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ Ng©n hμng ë n−íc ngoμi tr¶.
Sè d− Nî : - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cßn ph¶i thu NH ë n−íc ngoμi.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cßn ph¶i tr¶ cho NH ë n−íc ngoμi.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng ë n−íc ngoμi
cã quan hÖ thanh to¸n.

HethonghoaHTTK.pdf 133
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹I 6: Nguån vèn chñ së h÷u

Lo¹i tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i nguån vèn, c¸c quü dù tr÷, dù
phßng rñi ro...vμ kÕt qu¶ kinh doanh cña Tæ chøc tÝn dông.

H¹ch to¸n lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Tæ chøc tÝn dông cã quyÒn chñ ®éng sö dông c¸c lo¹i nguån vèn vμ c¸c quü
hiÖn cã theo chÕ ®é hiÖn hμnh, nh−ng víi nguyªn t¾c ph¶i ®¶m b¶o h¹ch to¸n rμnh
m¹ch, râ rμng tõng lo¹i nguån vèn, quü. Ph¶i theo dâi chi tiÕt theo tõng nguån h×nh
thμnh vμ theo dâi tõng ®èi t−îng gãp vèn (tæ chøc hoÆc c¸ nh©n).
2- ViÖc chuyÓn dÞch tõ nguån vèn nμy sang nguån vèn kh¸c ph¶i theo ®óng chÕ
®é vμ lμm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt.

Tµi kho¶n 60 - Vèn cña Tæ chøc tÝn dông

Tμi kho¶n 601 - Vèn ®iÒu lÖ

Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña Tæ chøc tÝn dông dïng ®Ó ph¶n ¸nh vèn
®iÒu lÖ cña Tæ chøc tÝn dông.

Bªn Cã ghi: - Nguån vèn ®iÒu lÖ t¨ng.


Bªn Nî ghi: - Nguån vèn ®iÒu lÖ gi¶m.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh vèn ®iÒu lÖ hiÖn cã cña Tæ chøc tÝn dông.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .
- Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, c¸c Tæ chøc tÝn dông më thªm sæ theo
dâi Danh s¸ch c¸c cæ ®«ng vμ sè tiÒn gãp cæ phÇn.

Tμi kho¶n 602 - Vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m
tμi s¶n cè ®Þnh

Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña Tæ chøc tÝn dông dïng ®Ó ph¶n ¸nh
nguån vèn ®Ó x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh cña Tæ chøc tÝn dông (ngoμi
phÇn vèn ®iÒu lÖ ®−îc sö dông ®Ó x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh).

Bªn Cã ghi: - T¨ng nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh
cña Tæ chøc tÝn dông (®−îc Ng©n s¸ch Nhμ n−íc cÊp, trÝch tõ
quü ph¸t triÓn nghiÖp vô, quü phóc lîi...)
- §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh.
Bªn Nî ghi: - Gi¶m nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh.
- §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh vèn x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh hiÖn
HethonghoaHTTK.pdf 134
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

cã cña Tæ chøc tÝn dông.


H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 2 tμi kho¶n chi tiÕt :
1- Vèn Ng©n s¸ch Nhμ n−íc cÊp
2- Vèn cña Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 603 - ThÆng d− vèn cæ phÇn.

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ph¸t hμnh cæ phiÕu vμ
mÖnh gi¸ cæ phiÕu.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ thÆng d− vèn cæ phÇn t¨ng (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸
ph¸t hμnh cao h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu).
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ thÆng d− vèn cæ phÇn gi¶m (PhÇn chªnh lÖch gi÷a
gi¸ ph¸t hμnh thÊp h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu).
- KÕt chuyÓn thÆng d− vèn cæ phÇn ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ theo
c¬ chÕ tμi chÝnh vμ quy ®Þnh hiÖn hμnh cña ph¸p luËt.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ phÇn thÆng d− vèn cæ phÇn d−¬ng hiÖn cã.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ phÇn thÆng d− vèn cæ phÇn ©m hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 01 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tμi kho¶n 604 - Cæ phiÕu quü

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vμ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng/gi¶m
cña sè cæ phiÕu do TCTD mua l¹i trong sè cæ phiÕu do TCTD ®ã ®· ph¸t hμnh ra c«ng
chóng ®Ó sau ®ã t¸i ph¸t hμnh l¹i (gäi lμ cæ phiÕu quü).
Cæ phiÕu quü lμ cæ phiÕu do chÝnh TCTD ph¸t hμnh vμ ®−îc mua l¹i bëi chÝnh
TCTD ph¸t hμnh, nh−ng nã kh«ng bÞ huû bá vμ sÏ ®−îc t¸i ph¸t hμnh trë l¹i trong
kho¶ng thêi gian theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n. C¸c lo¹i cæ phiÕu quü do
TCTD n¾m gi÷ kh«ng ®−îc nhËn cæ tøc, kh«ng cã quyÒn bÇu cö hay tham gia chia phÇn
tμi s¶n khi TCTD gi¶i thÓ. Khi chia cæ tøc cho c¸c cæ phÇn, c¸c cæ phiÕu quü ®ang do
TCTD n¾m gi÷ ®−îc coi lμ cæ phiÕu ch−a b¸n.
TCTD chØ ®−îc më vμ sö dông tμi kho¶n nμy khi cã c¬ chÕ nghiÖp vô vμ thùc hiÖn
h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h−íng dÉn cña Ng©n hμng Nhμ n−íc.

H¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. TrÞ gi¸ cæ phiÕu quü mua vμo ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n nμy lμ gi¸ thùc tÕ bao
gåm: gi¸ thùc tÕ mua vμo vμ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua cæ phiÕu quü
nh− chi phÝ m«i giíi, chi phÝ giao dÞch cæ phiÕu quü (nÕu cã).
2. TrÞ gi¸ cæ phiÕu quü khi t¸i ph¸t hμnh, hoÆc khi sö dông ®Ó tr¶ cæ tøc, th−ëng,
v.v...®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn.
3. Sè tiÒn chªnh lÖch gi¸ t¸i ph¸t hμnh/sö dông vμ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü mua
vμo ®−îc h¹ch to¸n vμo bªn Nî hoÆc bªn Cã tμi kho¶n 603 “ThÆng d− vèn cæ phÇn”.

HethonghoaHTTK.pdf 135
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

4. Kh«ng theo dâi trªn tμi kho¶n nμy c¸c ®èi t−îng sau: (i) gi¸ trÞ cæ phiÕu mμ
TCTD mua cña TCTD kh¸c v× môc ®Ých n¾m gi÷ ®Çu t−; (ii) gi¸ trÞ cæ phiÕu TCTD mua l¹i
víi môc ®Ých thu håi ®Ó huû bá vÜnh viÔn (tr−êng hîp nμy ph¶i tiÕn hμnh ghi gi¶m trùc
tiÕp vèn cña TCTD).
5. Khi lËp vμ tr×nh bμy b¸o c¸o tμi chÝnh, sè d− bªn Nî tμi kho¶n 604 “Cæ phiÕu
quü” ®−îc ghi b»ng sè ©m d−íi h×nh thøc ghi bªn trong ngoÆc ®¬n (xxx) ®Æt trong chØ tiªu
Vèn cña TCTD (sau c¸c chØ tiªu: Vèn ®iÒu lÖ, vèn ®Çu t− XDCB, mua s¾m TSC§ vμ
thÆng d− vèn cæ phÇn) trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
6. Tr−êng hîp TCTD mua l¹i cæ phiÕu −u ®·i (c«ng cô phøc hîp), trÞ gi¸ cæ phiÕu
quü mua vμo h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy lμ gi¸ mua thùc tÕ (trõ ®i (-) cÊu phÇn Nî cña
cæ phiÕu −u ®·i (gi¸ trÞ h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n 487 - CÊu phÇn Nî cña cæ phiÕu −u
®·i).

Bªn Nî ghi: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü mua vμo.


Bªn Cã ghi: - TrÞ gi¸ cæ phiÕu quü t¸i ph¸t hμnh hoÆc t¸i sö dông.
(tr¶ cæ tøc hoÆc th−ëng b»ng cæ phiÕu, v.v...).
Sè d− Nî: - TrÞ gi¸ cæ phiÕu quü hiÖn TCTD ®ang n¾m gi÷.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng ®ît mua cæ phiÕu quü.

Tμi kho¶n 609 - Vèn kh¸c

Tμi kho¶n nμy më t¹i Héi së chÝnh cña Tæ chøc tÝn dông dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c
vèn kh¸c cña Tæ chøc tÝn dông ®−îc h×nh thμnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng theo chÕ ®é
quy ®Þnh.

Bªn Cã ghi: - Sè vèn ®−îc h×nh thμnh.


Bªn Nî ghi: - Sè vèn ®· sö dông.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh c¸c vèn kh¸c hiÖn cã.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i vèn.

Tµi kho¶n 61 - Quü cña Tæ chøc tÝn dông

Cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


611 - Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ
612 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn
613 - Quü dù phßng tμi chÝnh
619 - Quü kh¸c

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ ®−îc
trÝch lËp theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 87 LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông vμ c¸c quü nh− quü dù
phßng tμi chÝnh ...cña Tæ chøc tÝn dông theo chÕ ®é.

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn trÝch lËp quü hμng n¨m.

HethonghoaHTTK.pdf 136
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn sö dông quü.


Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã cña tõng quü.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tµi kho¶n 62- Quü khen th−ëng, phóc lîi


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quü khen th−ëng, phóc lîi cña Tæ chøc tÝn dông
®−îc trÝch lËp theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:
621 - Quü khen th−ëng
622 - Quü phóc lîi
623 - Quü phóc lîi ®· h×nh thμnh tμi s¶n cè ®Þnh

Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn trÝch lËp quü.

Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn sö dông quü.

Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã cña quü.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.
Tµi kho¶n 63- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, vµng b¹c ®¸ quý
TCTD kh«ng ®−îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ tøc trªn phÇn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi
®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tμi chÝnh cña c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ còng nh− c«ng cô
ph¸i sinh tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ
Tμi kho¶n 631 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch do thay ®æi tû gÝa hèi
®o¸i cña Tæ chøc tÝn dông, h¹ch to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam.
Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
6311- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i vμo thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o
6312- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB
6313- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tμi chÝnh

Tμi kho¶n 6311- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i
vμo thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch do thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i
qua viÖc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c tμi kho¶n ngo¹i tÖ cña Tæ chøc tÝn dông, h¹ch to¸n b»ng ®ång
ViÖt Nam.

HethonghoaHTTK.pdf 137
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Cã ghi: - Sè chªnh lÖch T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− c¸c tμi kho¶n ngo¹i tÖ
theo tû gi¸ cña ngμy cuèi th¸ng.
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ cuèi n¨m tμi chÝnh (lç tû gi¸) vμo tμi
kho¶n Chi phÝ.
Bªn Nî ghi: - Sè chªnh lÖch Gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− c¸c tμi kho¶n ngo¹i tÖ
theo tû gi¸ cña ngμy cuèi th¸ng.
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ cuèi n¨m tμi chÝnh (l·i tû gi¸) vμo
tμi kho¶n Thu nhËp .
Sè d− Cã hoÆc sè d− Nî:
- Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch Cã hoÆc sè chªnh lÖch Nî tû gi¸ hèi ®o¸i
ph¸t sinh trong n¨m ch−a xö lý.
Cuèi n¨m, tμi kho¶n nμy tÊt to¸n sè d−. NÕu tμi kho¶n nμy cã sè d− Cã, chuyÓn sè
d− Cã vμo tμi kho¶n Thu nhËp; NÕu tμi kho¶n nμy cã sè d− Nî, chuyÓn sè d− Nî vμo tμi
kho¶n Chi phÝ.

H¹ch to¸n chi tiÕt:- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo lo¹i ngo¹i tÖ.

Tμi kho¶n 6312- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n
®Çu t− XDCB
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch do thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i
qua viÖc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c tμi kho¶n ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (giai ®o¹n tr−íc
ho¹t ®éng, ch−a hoμn thμnh ®Çu t−).

Bªn Cã ghi: - Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vμ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c tμi kho¶n
ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng).
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh cña ho¹t ®éng
®Çu t− XDCB (khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t− XDCB) vμo Tμi kho¶n
Chi phÝ hoÆc Chi phÝ chê ph©n bæ.

Bªn Nî ghi: - Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vμ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c tμi kho¶n
ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng).
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh cña ho¹t
®éng ®Çu t− XDCB (khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t− XDCB) vμo Tμi
kho¶n Thu nhËp hoÆc Doanh thu chê ph©n bæ.
Sè d− Cã hoÆc sè d− Nî:
- Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch Cã hoÆc sè chªnh lÖch Nî tû gi¸ hèi
®o¸i ph¸t sinh cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (giai ®o¹n tr−íc ho¹t

HethonghoaHTTK.pdf 138
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

®éng, ch−a hoμn thμnh ®Çu t−) ë thêi ®iÓm lËp B¶ng c©n ®èi kÕ
to¸n cuèi n¨m tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 6313- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi
b¸o c¸o tμi chÝnh
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn
®æi b¸o c¸o tμi chÝnh cña c¬ së ë n−íc ngoμi ho¹t ®éng ®éc lËp.

Bªn Cã ghi: - Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tμi chÝnh cña
c¬ së ë n−íc ngoμi (l·i tû gi¸).
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tμi
chÝnh cña c¬ së ë n−íc ngoμi (lç tû gi¸) vμo Tμi kho¶n Chi phÝ khi thanh
lý kho¶n ®Çu t− thuÇn ®ã ë c¬ së n−íc ngoμi.

Bªn Nî ghi: - Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tμi chÝnh cña
c¬ së ë n−íc ngoμi (lç tû gi¸).
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tμi
chÝnh cña c¬ së ë n−íc ngoμi (l·i tû gi¸) vμo Tμi kho¶n Thu nhËp khi
thanh lý kho¶n ®Çu t− thuÇn ®ã ë c¬ së n−íc ngoμi.

Sè d− Cã hoÆc sè d− Nî:
- Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch Cã hoÆc sè chªnh lÖch Nî tû gi¸ hèi ®o¸i
ph¸t sinh tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tμi chÝnh cña c¬ së ë n−íc ngoμi
ch−a xö lý ë thêi ®iÓm lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi n¨m tμi chÝnh.

Tμi kho¶n 632 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i vμng b¹c, ®¸ quý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch gi¸ vμng b¹c, ®¸ quý do
®iÒu chØnh gi¸ vμng b¹c, ®¸ quý tån kho, h¹ch to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn chªnh lÖch t¨ng gi¸ trÞ vμng b¹c, ®¸ quý tån kho.
Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn chªnh lÖch gi¶m gi¸ trÞ vμng b¹c, ®¸ quý tån kho.
Sè d− Cã hoÆc sè d− Nî:
- Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch t¨ng, gi¶m gi¸ trÞ vμng b¹c, ®¸ quý ph¸t
sinh trong n¨m ch−a xö lý.

Cuèi n¨m, tμi kho¶n nμy tÊt to¸n sè d−. NÕu tμi kho¶n nμy cã sè d− Cã, chuyÓn sè
d− Cã vμo tμi kho¶n Thu nhËp; NÕu tμi kho¶n nμy cã sè d− Nî, chuyÓn sè d− Nî vμo tμi
kho¶n Chi phÝ.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 633 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i c«ng cô tμi chÝnh

HethonghoaHTTK.pdf 139
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

ph¸i sinh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch do thay ®æi tû gi¸ ngo¹i
tÖ khi ®¸nh gi¸ l¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh cña Tæ chøc tÝn dông, h¹ch to¸n gi¸
trÞ b»ng ®ång ViÖt Nam.

Bªn Cã ghi: - Sè chªnh lÖch T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− c¸c tμi kho¶n c«ng cô tμi
chÝnh ph¸i sinh b»ng ngo¹i tÖ theo tû gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña ngμy cuèi
th¸ng.
Bªn Nî ghi: - Sè chªnh lÖch Gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i sè d− c¸c tμi kho¶n c«ng cô tμi
chÝnh ph¸i sinh b»ng ngo¹i tÖ theo tû gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña ngμy cuèi
th¸ng.
Sè d− Cã hoÆc sè d− Nî:
- Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch Cã hoÆc sè chªnh lÖch Nî ph¸t sinh trong
n¨m ch−a xö lý.
Cuèi n¨m, tμi kho¶n nμy tÊt to¸n sè d−. NÕu tμi kho¶n nμy cã sè d− Cã, chuyÓn sè d−
Cã vμo tμi kho¶n thu nhËp; NÕu tμi kho¶n nμy cã sè d− Nî, chuyÓn sè d− Nî vμo tμi kho¶n
chi phÝ.

H¹ch to¸n chi tiÕt: Tμi kho¶n 633 cã 5 tμi kho¶n cÊp 3 sau:
6331 - Giao dÞch ho¸n ®æi
6332 - Giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ
6333 - Giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
6334 - Giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ
6338 - C«ng cô ph¸i sinh kh¸c

Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo néi
dung h¹ch to¸n cña tμi kho¶n 633.

Tµi kho¶n 64 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n

Tμi kho¶n 641- Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n hiÖn cã vμ
t×nh h×nh xö lý sè chªnh lÖch ®ã ë Tæ chøc tÝn dông. Tμi s¶n nμy lμ nh÷ng tμi s¶n trùc tiÕp
t¹o ra lîi nhuËn cho TCTD (nh− : chøng kho¸n, tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u
cho TCTD...)
H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
NÕu chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hoÆc c¬ chÕ tμi chÝnh cho phÐp: §Þnh kú khi lËp
b¸o c¸o tμi chÝnh, c¸c tμi s¶n thuéc lo¹i nμy ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ thÞ tr−êng. TÊt c¶
mäi l·i/ lç ch−a thùc hiÖn ®−îc ghi vμo tμi kho¶n nμy.

HethonghoaHTTK.pdf 140
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn Nî ghi : - Sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n;
- Xö lý sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n;
Bªn Cã ghi: - Sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n;
- Xö lý sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n;
Sè d− bªn Nî : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n ch−a
®−îc xö lý.
Sè d− bªn Cã : - Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n ch−a
®−îc xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n ®¸nh gi¸ l¹i.
Tμi kho¶n 642- Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TSC§
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n cè ®Þnh
hiÖn cã vμ t×nh h×nh xö lý sè chªnh lÖch ®ã ë Tæ chøc tÝn dông .
H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau
1- Tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i trong c¸c tr−êng hîp sau :
- Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhμ n−íc vÒ ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n;
- Khi gãp vèn liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn b»ng tμi s¶n mμ cã ph¸t sinh
chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n so víi gi¸ trÞ tμi s¶n ®−îc x¸c ®Þnh
lμm vèn gãp.
2- Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh l¹i trªn c¬ së b¶ng gi¸ Nhμ n−íc quy ®Þnh
hoÆc gi¸ ®−îc c¸c thμnh viªn tham gia liªn doanh, ®−îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng, hoÆc Héi
®ång thÈm ®Þnh gi¸ tμi s¶n thèng nhÊt x¸c ®Þnh.
3- Sè chªnh lÖch gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc h¹ch to¸n vμ xö lý theo ®óng
c¸c quy ®Þnh trong chÕ ®é qu¶n lý tμi chÝnh hiÖn hμnh.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 642 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 641.

Tµi kho¶n 65 - Cæ phiÕu −u ®·i

Cæ phiÕu −u ®·i lμ c«ng cô tμi chÝnh phøc hîp bao gåm 2 cÊu phÇn (cÊu phÇn Nî
ph¶i tr¶ vμ cÊu phÇn Vèn chñ së h÷u). Néi dung h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n 65 - Cæ phiÕu
−u ®·i lμ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cÊu phÇn Vèn chñ së h÷u cña Cæ phiÕu −u ®·i do TCTD ph¸t
hμnh. CÊu phÇn Nî ph¶i tr¶ cña Cæ phiÕu −u ®·i ®−îc h¹ch to¸n trªn Tμi kho¶n 487 -
CÊu phÇn Nî cña Cæ phiÕu −u ®·i.

Bªn Cã ghi: - Gi¸ trÞ cÊu phÇn vèn chñ së h÷u cña cæ phiÕu −u ®·i TCTD
ph¸t hμnh.
Bªn Nî ghi: - Gi¸ trÞ cÊu phÇn vèn chñ së h÷u cña cæ phiÕu −u ®·i thanh
to¸n khi ®¸o h¹n.

HethonghoaHTTK.pdf 141
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Gi¸ trÞ cÊu phÇn vèn chñ së h÷u cña cæ phiÕu −u ®·i chuyÓn
®æi thμnh cæ phiÕu phæ th«ng.
Sè d− Cã: - Gi¸ trÞ cÊu phÇn vèn chñ së h÷u cña cæ phiÕu −u ®·i TCTD
ph¸t hμnh, ®ang l−u th«ng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng ®ît ph¸t hμnh.

Gi¸ trÞ cña cæ phiÕu −u ®·i h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy lμ mÖnh gi¸ trong tr−êng
hîp kh«ng ph¸t sinh phÇn gi¸ trÞ ®−îc ghi nhËn vμo cÊu phÇn nî cña cæ phiÕu −u ®·i.
Tr−êng hîp cã ph¸t sinh phÇn gi¸ trÞ thuéc cÊu phÇn nî, gi¸ trÞ cæ phiÕu h¹ch to¸n trªn
tμi kho¶n nμy lμ mÖnh gi¸ trõ (-) ®i phÇn gi¸ trÞ h¹ch to¸n vμo cÊu phÇn nî cña cæ phiÕu
−u ®·i.

Tµi kho¶n 69 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ (l·i, lç) kinh doanh sau ThuÕ Thu nhËp
doanh nghiÖp vμ t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña TCTD.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1- KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh trªn tμi kho¶n 69 - Lîi nhuËn sau
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoÆc lç ho¹t ®éng kinh doanh.

2- ViÖc ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña TCTD ph¶i ®¶m b¶o râ rμng, rμnh
m¹ch vμ theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é tμi chÝnh hiÖn hμnh.

3- Ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng niªn ®é kÕ to¸n (n¨m tr−íc,
n¨m nay), ®ång thêi theo dâi chi tiÕt theo tõng néi dung ph©n chia lîi nhuËn cña TCTD
(trÝch lËp c¸c quü, bæ sung vèn kinh doanh, chia cæ tøc, v.v...).

4- Khi ¸p dông håi tè do thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vμ ®iÒu chØnh håi tè c¸c sai
sãt träng yÕu cña c¸c n¨m tr−íc nh−ng n¨m nay míi ph¸t hiÖn dÉn ®Õn ph¶i ®iÒu chØnh
sè d− ®Çu n¨m phÇn lîi nhuËn ch−a ph©n chia th× kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m
sè d− ®Çu n¨m cña tμi kho¶n 692 "Lîi nhuËn n¨m tr−íc" trªn sæ kÕ to¸n vμ ®iÒu chØnh
t¨ng hoÆc gi¶m chØ tiªu Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi trªn b¶ng C©n ®èi kÕ to¸n theo quy
®Þnh t¹i ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 29 “Thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n, −íc tÝnh kÕ
to¸n vμ c¸c sai sãt” vμ ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 17 “ThuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp”.
Bªn Cã ghi: - Sè d− cuèi kú cña c¸c Tμi kho¶n thu nhËp chuyÓn sang.
Bªn Nî ghi: - Sè d− cuèi kú cña c¸c Tμi kho¶n chi phÝ chuyÓn sang.
- TrÝch lËp c¸c quü.
- Chia lîi nhuËn cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cho c¸c
cæ ®«ng.
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh sè lîi nhuËn ch−a ph©n phèi hoÆc ch−a sö dông.
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh sè lç ho¹t ®éng kinh doanh ch−a xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 142
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt .

Tμi kho¶n 69 cã c¸c tμi kho¶n cÊp 2 sau:

Tμi kho¶n 691 - Lîi nhuËn n¨m nay: Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt
qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶ vμ sè lîi nhuËn ch−a ph©n phèi thuéc n¨m
nay cña Tæ chøc tÝn dông .

§Çu n¨m sau, sè d− cuèi n¨m cña tμi kho¶n 691 ®−îc chuyÓn thμnh sè d− ®Çu n¨m
míi cña tμi kho¶n 692- "Lîi nhuËn n¨m tr−íc" (kh«ng ph¶i lËp phiÕu).

Tμi kho¶n 692 - Lîi nhuËn n¨m tr−íc: Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vμ sè lîi nhuËn ch−a ph©n phèi thuéc n¨m tr−íc cña Tæ
chøc tÝn dông.

HethonghoaHTTK.pdf 143
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹i 7: Thu nhËp

Lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp cña Tæ chøc tÝn dông vμ bao
gåm: Thu nhËp ho¹t ®éng tÝn dông, kinh doanh, dÞch vô Ng©n hμng vμ thu nhËp bÊt
th−êng.

H¹ch to¸n lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
1- Lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c kho¶n thu nhËp cña TCTD. Cuèi ngμy
31/12, sè d− c¸c tμi kho¶n nμy ®−îc kÕt chuyÓn toμn bé sang tμi kho¶n lîi nhuËn n¨m
nay vμ kh«ng cßn sè d−.

2- §èi víi c¸c kho¶n thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n chøng kho¸n, vμng, ngo¹i
tÖ...chØ h¹ch to¸n phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vμ b¸n (kh«ng ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn
thu ®−îc tõ viÖc b¸n chøng kho¸n,vμng, ngo¹i tÖ...), sè l·i vÒ tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu hoÆc
cæ phiÕu.
3- §èi víi kho¶n tiÒn l·i ®Çu t− nhËn ®−îc tõ kho¶n ®Çu t− cæ phiÕu, tr¸i phiÕu th×
chØ cã phÇn tiÒn l·i cña c¸c kú mμ TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− nμy míi ®−îc ghi nhËn lμ
thu nhËp ph¸t sinh trong kú; cßn kho¶n l·i ®Çu t− nhËn ®−îc tõ c¸c kho¶n l·i ®Çu t− dån
tÝch tr−íc khi TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− ®ã th× ghi gi¶m gi¸ trÞ kho¶n ®Çu t− tr¸i phiÕu,
cæ phiÕu ®ã (kh«ng ghi thu nhËp).
4- Tr−êng hîp thanh lý, nh−îng b¸n TSC§, gi¸ trÞ dïng ®Ó h¹ch to¸n trªn tμi
kho¶n nμy lμ toμn bé sè tiÒn thu ®−îc vÒ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§. TÊt c¶ c¸c chi phÝ
ph¸t sinh liªn quan ®Õn thanh lý, nh−îng b¸n ®−îc h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n chÝ phÝ (lo¹i
8) .
5- Nh÷ng kho¶n ®· ghi vμo thu nhËp nh−ng sau ®ã kh«ng thu ®−îc ph¶i bï ®¾p
b»ng kho¶n dù phßng ®· lËp hoÆc h¹ch to¸n vμo chi phÝ ph¸t sinh trong kú (nÕu ch−a
®−îc lËp dù phßng hoÆc sè d− dù phßng lËp nhá h¬n sè nî kh«ng thu ®−îc ) mμ kh«ng
ghi gi¶m thu nhËp.
6- Cuèi n¨m, khi lËp b¸o c¸o tμi chÝnh th× c¸c kho¶n ph¸t sinh tõ giao dÞch néi bé
(thu l·i tiÒn göi, cho vay néi bé) ph¶i lo¹i trõ.
7- §èi víi thu nhËp tõ c¸c cam kÕt ngo¹i b¶ng ph¶i ph©n bæ trong suèt thêi h¹n
thùc hiÖn cam kÕt.

C¸c kho¶n thu nhËp ®−îc h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n:

Tμi kho¶n 70- Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông


Tμi kho¶n 71- Thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô
Tμi kho¶n 72- Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi
Tμi kho¶n 74- Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c
Tμi kho¶n 78- Thu nhËp gãp vèn, mua cæ phÇn

HethonghoaHTTK.pdf 144
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 79- Thu nhËp kh¸c

Trong c¸c tμi kho¶n cÊp I trªn ®©y, cã c¸c tμi kho¶n cÊp II ®−îc ph©n chia theo néi
dung vμ ph¹m vi thu.

Bªn Cã ghi: - C¸c kho¶n thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m.
Bªn Nî ghi: - ChuyÓn tiªu sè d− Cã cuèi n¨m vμo tμi kho¶n lîi nhuËn n¨m
nay khi quyÕt to¸n.
- §iÒu chØnh h¹ch to¸n sai sãt trong n¨m (nÕu cã).
Sè d− Cã: - Ph¶n ¸nh thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m cña TCTD.

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt.

Tµi kho¶n 70 - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông

Tμi kho¶n 70 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

Tμi kho¶n 701- Thu l·i tiÒn göi: gåm c¸c kho¶n thu l·i tiÒn göi cña Tæ chøc tÝn
dông göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc, göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c ë trong n−íc (nÕu
cã) vμ ë n−íc ngoμi.
Tμi kho¶n 702 - Thu l·i cho vay: gåm c¸c kho¶n thu l·i cho vay b»ng ®ång ViÖt
Nam, ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc, c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c
ë trong n−íc vμ n−íc ngoμi.
Tμi kho¶n 703 – Thu l·i tõ ®Çu t− chøng kho¸n: gåm tiÒn l·i cña c¸c kú
mμ TCTD mua l¹i kho¶n ®Çu t− nμy vμ ®−îc ghi nhËn lμ thu nhËp ph¸t sinh trong kú.
Tμi kho¶n 705- Thu l·i cho thuª tμi chÝnh: gåm c¸c kho¶n thu l·i tõ nghiÖp
vô cho thuª tμi chÝnh.
Tμi kho¶n 709 - Thu kh¸c tõ ho¹t ®éng tÝn dông: gåm c¸c kho¶n thu cña
Tæ chøc tÝn dông ngoμi c¸c kho¶n thu nãi trªn.

Tµi kho¶n 71 - Thu nhËp phÝ tõ ho¹t ®éng dÞch vô

Tμi kho¶n 71 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

Tμi kho¶n 711- Thu tõ dÞch vô thanh to¸n: gåm c¸c kho¶n thu phÝ dÞch vô
thanh to¸n cña Tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hμng nh− dÞch vô thanh to¸n, dÞch vô thu
hé, chi hé, thu lÖ phÝ hoa hång vμ c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c...
Tμi kho¶n 712 - Thu tõ nghiÖp vô b¶o l·nh: gåm c¸c kho¶n thu tõ kh¸ch
hμng ®−îc b¶o l·nh.
Tμi kho¶n 713 - Thu tõ dÞch vô ng©n quü: gåm c¸c kho¶n thu lμm dÞch vô
ng©n quü cña Tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hμng.

HethonghoaHTTK.pdf 145
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 714 – Thu tõ nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý


Tμi kho¶n 715 – Thu tõ dÞch vô t− vÊn
Tμi kho¶n 716 - Thu tõ kinh doanh vμ dÞch vô b¶o hiÓm
Tμi kho¶n 717 - Thu phÝ nghiÖp vô chiÕt khÊu
Tμi kho¶n 718 - Thu tõ cung øng dÞch vô b¶o qu¶n TS, cho thuª tñ kÐt
Tμi kho¶n 719 – Thu kh¸c

Tµi kho¶n 72 – Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi

Tμi kho¶n 72 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


Tμi kho¶n 721 - Thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ: c¸c kho¶n thu trùc tiÕp tõ
ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, gåm: sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vμo vμ gi¸ ngo¹i tÖ b¸n
ra, chªnh lÖch tû gi¸ /L·i do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ.
Tμi kho¶n 722 – Thu vÒ kinh doanh vμng : l·i vÒ mua b¸n vμng (sè chªnh
lÖch gi÷a gi¸ mua vμo vμ gi¸ vμng b¸n ra), L·i do ®¸nh gi¸ l¹i vμng.
Tμi kho¶n 723 - Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ : tμi
kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu nhËp tõ c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ
cña TCTD.

Tµi kho¶n 74-Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c


Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

Tμi kho¶n 741- Thu vÒ kinh doanh chøng kho¸n: sè chªnh lÖch gi÷a gi¸
b¸n lín h¬n gi¸ mua chøng kho¸n.

Tμi kho¶n 742- Thu tõ nghiÖp vô mua b¸n nî


Tμi kho¶n 748 - Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c: Tμi
kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c (kh«ng
ph¶i lμ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ) cña TCTD.
Tμi kho¶n 749- Thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c: thu tõ nghiÖp vô ho¸n
®æi l·i suÊt,...

Tµi kho¶n 78 - Thu nhËp gãp vèn, mua cæ phÇn


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp tõ viÖc gãp vèn, mua cæ
phÇn cña c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c vμ c¸c tæ chøc kinh tÕ.
Tµi kho¶n 79 - Thu nhËp kh¸c
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña TCTD ngoμi c¸c
kho¶n thu nhËp nãi trªn, kÓ c¶ thu nhËp bÊt th−êng (thu nhËp ®Æc biÖt), lμ nh÷ng kho¶n
thu mμ Tæ chøc tÝn dông kh«ng dù tÝnh tr−íc hoÆc cã dù tÝnh ®Õn nh−ng Ýt cã kh¶ n¨ng
thùc hiÖn hoÆc nh÷ng kho¶n thu kh«ng mang tÝnh chÊt th−êng xuyªn. Nh÷ng kho¶n thu
nhËp bÊt th−êng cã thÓ do chñ quan cña ®¬n vÞ hay do kh¸ch quan ®−a tíi.

HethonghoaHTTK.pdf 146
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Lo¹i 8: Chi phÝ

Lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ cña Tæ chøc tÝn dông vμ bao
gåm: Chi tr¶ l·i vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng l·i, chi tr¶ phÝ vμ dÞch vô, chi vÒ ho¹t ®éng
kinh doanh, chi tham gia thÞ tr−êng tiÒn tÖ, chi nép thuÕ, c¸c kho¶n lÖ phÝ chi phÝ qu¶n lý
chung vμ chi phÝ bÊt th−êng.

H¹ch to¸n lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1- Lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ cña TCTD. Cuèi ngμy 31/12,
sè d− c¸c tμi kho¶n nμy ®−îc kÕt chuyÓn toμn bé sang tμi kho¶n Lîi nhuËn n¨m nay vμ
kh«ng cßn sè d−.
2- Tr−êng hîp thanh lý, nh−îng b¸n TSC§, gi¸ trÞ h¹ch to¸n trªn tμi kho¶n nμy lμ
toμn bé phÇn chi phÝ liªn quan ®Õn thanh lý, nh−îng b¸n TSC§”. TÊt c¶ c¸c kho¶n thu ®−îc
tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ ®−îc h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n thu nhËp (lo¹i 7).

3- Cuèi n¨m, khi lËp b¸o c¸o tμi chÝnh th× c¸c kho¶n ph¸t sinh tõ giao dÞch néi bé
(chi tr¶ l·i tiÒn göi, tiÒn vay néi bé ) ph¶i lo¹i trõ. Tæng chi tiÒn l·i néi bé ph¶i b»ng
tæng thu tiÒn l·i néi bé trong hÖ thèng TCTD.

C¸c kho¶n chi phÝ ®−îc h¹ch to¸n trªn c¸c tμi kho¶n sau:

Tμi kho¶n 80- Chi phÝ ho¹t ®éng tÝn dông


Tμi kho¶n 81- Chi phÝ ho¹t ®éng dÞch vô
Tμi kho¶n 82- Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi
Tμi kho¶n 83- Chi nép thuÕ vμ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ
Tμi kho¶n 84 - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c
Tμi kho¶n 85 - Chi phÝ cho nh©n viªn
Tμi kho¶n 86- Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý vμ c«ng vô
Tμi kho¶n 87- Chi vÒ tμi s¶n
Tμi kho¶n 88- Chi phÝ dù phßng, b¶o toμn vμ b¶o hiÓm tiÒn göi
cña kh¸ch hμng
Tμi kho¶n 89- Chi phÝ kh¸c

Trong c¸c tμi kho¶n cÊp I trªn ®©y, cã c¸c tμi kho¶n cÊp II vμ cÊp III, ®−îc ph©n
chia theo néi dung lo¹i chi phÝ.

Bªn Nî ghi: - C¸c kho¶n chi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m.
Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn thu gi¶m chi c¸c kho¶n chi trong n¨m.
- ChuyÓn sè d− Nî cuèi n¨m vμo tμi kho¶n Lîi nhuËn n¨m nay khi
quyÕt to¸n
Sè d− Nî: - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m.

HethonghoaHTTK.pdf 147
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:


- Më 1 tμi kho¶n chi tiÕt hoÆc Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c TCTD cã
thÓ quy ®Þnh më c¸c tμi kho¶n chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ.

Tµi kho¶n 80 - Chi phÝ ho¹t ®éng tÝn dông


Tμi kho¶n 80 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:
Tμi kho¶n 801 - Tr¶ l·i tiÒn göi: gåm c¸c kho¶n tr¶ l·i tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt
Nam, ngo¹i tÖ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n ,Tæ chøc tÝn dông kh¸c ë trong n−íc vμ
n−íc ngoμi.
Tμi kho¶n 802 - Tr¶ l·i tiÒn vay: gåm c¸c kho¶n tr¶ l·i tiÒn vay Ng©n hμng Nhμ
n−íc, vay c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c trong n−íc vμ n−íc ngoμi.
Tμi kho¶n 803 - Tr¶ l·i ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸: gåm c¸c kho¶n tr¶ l·i
cho c¸c giÊy tê cã gi¸ mμ Tæ chøc tÝn dông ph¸t hμnh.
Tμi kho¶n 805 - Tr¶ l·i tiÒn thuª tμi chÝnh: gåm c¸c kho¶n tr¶ l·i ph¶i tr¶
cña ho¹t ®éng thuª tμi chÝnh.
Tμi kho¶n 809 - Chi phÝ kh¸c: gåm c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ l·i kh¸c vμ c¸c kho¶n
chi t−¬ng ®−¬ng tr¶ l·i cña Tæ chøc tÝn dông ngoμi c¸c kho¶n chi l·i nãi trªn.

Tµi kho¶n 81 - Chi phÝ ho¹t ®éng dÞch vô

Tμi kho¶n 81 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

Tμi kho¶n 811- Chi vÒ dÞch vô thanh to¸n


Tμi kho¶n 812- C−íc phÝ b−u ®iÖn vÒ m¹ng viÔn th«ng
Tμi kho¶n 813 - Chi vÒ ng©n quü: gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ vËn chuyÓn, bèc
xÕp, x¨ng dÇu dïng cho vËn chuyÓn tiÒn, kiÓm ®Õm, ph©n lo¹i , ®ãng gãi , b¶o vÖ tiÒn,
giÊy tê cã gi¸ vμ ph−¬ng tiÖn thanh to¸n thay tiÒn.
Tμi kho¶n 814- Chi vÒ nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý
Tμi kho¶n 815- Chi vÒ dÞch vô t− vÊn
Tμi kho¶n 816- Chi phÝ hoa hång m«i giíi
Tμi kho¶n 819- Chi kh¸c: gåm c¸c kho¶n chi tr¶ phÝ vμ dÞch vô cña Tæ chøc tÝn
dông ngoμi c¸c kho¶n chi tr¶ phÝ vμ dÞch vô nãi trªn nh− phÝ nhê tiªu thô ngo¹i tÖ, phÝ
dÞch vô thanh to¸n ngo¹i tÖ.

Tµi kho¶n 82 - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi

Tμi kho¶n 82 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

Tμi kho¶n 821 - Chi vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ: gåm sè chªnh lÖch gi÷a gi¸
mua vμo vμ gi¸ ngo¹i tÖ b¸n ra, chªnh lÖch tû gi¸ /Lç do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ vμ c¸c
kho¶n chi trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ nh− mua b¸n c¸c b¶n tin phôc vô
cho viÖc kinh doanh ngo¹i tÖ...
Tμi kho¶n 822 - Chi vÒ kinh doanh vμng : sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vμo vμ

HethonghoaHTTK.pdf 148
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

gi¸ vμng b¸n ra, Lç do ®¸nh gi¸ l¹i vμng vμ c¸c kho¶n chi trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh
doanh vμng nh− chi phÝ vËn chuyÓn, ®ãng gãi, chÕ t¸c vμng...
Tμi kho¶n 823 - Chi vÒ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ:Tμi
kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i
sinh tiÒn tÖ cña TCTD.

Tµi kho¶n 83- Chi nép thuÕ vµ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ

Tμi kho¶n 831- Chi nép thuÕ: gåm c¸c kho¶n chi nép thuÕ theo quy ®Þnh cña
Nhμ n−íc (kh«ng kÓ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) nh−: thuÕ nhμ ®Êt, thuÕ tr−íc b¹...
Tμi kho¶n 832- Chi nép c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ: gåm c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ
nh− lÖ phÝ giao th«ng c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i...
Tμi kho¶n 833- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: dïng ®Ó ph¶n ¸nh
chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh cña TCTD bao gåm chi phÝ thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp hiÖn hμnh vμ chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i lμm c¨n cø x¸c
®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña TCTD trong n¨m hiÖn hμnh.

H¹ch to¸n tμi kho¶n nμy cÇn thùc hiÖn theo ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam
sè 17 - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vμ c¸c quy ®Þnh sau:
1. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®−îc ghi nhËn vμo tμi kho¶n nμy bao gåm
chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hμnh vμ chi phÝ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i khi x¸c ®Þnh lîi nhuËn
(hoÆc lç) cña mét n¨m tμi chÝnh.

2. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh lμ sè thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp ph¶i nép tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m vμ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp hiÖn hμnh.

3. Chi phÝ thuÕ doanh nghiÖp ho·n l¹i lμ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sÏ ph¶i
nép trong t−¬ng lai ph¸t sinh tõ:
- Ghi nhËn thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ trong n¨m
- Hoμn nhËp tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®· ®−îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr−íc.
4. Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i lμ kho¶n gi¶m chi phÝ thuÕ
thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ:
- Ghi nhËn thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ trong n¨m
- Hoμn nhËp tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®· ®−îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr−íc

Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

TK 8331 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh
TK 8332 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i

TK 8331 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh

HethonghoaHTTK.pdf 149
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh
ph¸t sinh trong n¨m cña TCTD.

H¹ch to¸n lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. Hμng quý, kÕ to¸n c¨n cø vμo tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó ghi nhËn
sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh t¹m ph¶i nép vμo chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn
hμnh.

2. Cuèi n¨m tμi chÝnh, c¨n cø vμo tê khai quyÕt to¸n thuÕ, nÕu sè thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp t¹m ph¶i nép trong n¨m nhá h¬n sè ph¶i nép cho n¨m ®ã, kÕ to¸n ghi
nhËn sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép thªm vμo chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn
hμnh. Tr−êng hîp sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m ph¶i nép trong n¨m lín h¬n sè
ph¶i nép cña n¨m ®ã, kÕ to¸n ph¶i ghi gi¶m chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hμnh lμ sè chªnh
lÖch gi÷a sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m ph¶i nép trong n¨m lín h¬n sè ph¶i nép.

3. Tr−êng hîp ph¸t hiÖn sai sãt kh«ng träng yÕu liªn quan ®Õn kho¶n thuÕ thu
nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cña c¸c n¨m tr−íc, TCTD ®ù¬c h¹ch to¸n t¨ng (hoÆc gi¶m)
sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cña c¸c n¨m tr−íc vμo chi phÝ thuÕ thu nhËp
doanh nghiÖp hiÖn hμnh cña n¨m ph¸t hiÖn sai sãt.
4. Cuèi n¨m tμi chÝnh, kÕ to¸n ph¶i kÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp hiÖn hμnh ph¸t sinh trong n¨m vμo TK 69 “lîi nhuËn ch−a ph©n phèi” ®Ó x¸c
®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m.

Bªn Nî ghi:
- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép tÝnh vμo chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp hiÖn hμnh ph¸t sinh trong n¨m.
- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh cña c¸c n¨m tr−íc ph¶i nép bæ sung
do ph¸t hiÖn sai sãt kh«ng träng yÕu cña c¸c n¨m tr−íc ®−îc ghi t¨ng chi phÝ
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh cña n¨m hiÖn t¹i;
Bªn Cã ghi:
- Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh thùc tÕ ph¶i nép trong n¨m nhá
h¬n sè thuÕ thu nhËp hiÖn hμnh t¹m ph¶i nép ®−îc gi¶m trõ vμo chi phÝ thuÕ
thu nhËp hiÖn hμnh ®· ghi nhËn trong n¨m.
- Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép ®−îc ghi gi¶m do ph¸t hiÖn sai sãt
kh«ng träng yÕu cña c¸c n¨m tr−íc ®−îc ghi gi¶m chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp hiÖn hμnh trong n¨m hiÖn t¹i;
- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh
vμo bªn Nî TK 69 “lîi nhuËn ch−a ph©n phèi”

Tμi kho¶n 8331 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh kh«ng cã sè d−
cuèi kú.

Tμi kho¶n 8332 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i

HethonghoaHTTK.pdf 150
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n nμy dung ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i
ph¸t sinh trong n¨m cña TCTD.

H¹ch to¸n lo¹i tμi kho¶n nμy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

1. Cuèi n¨m tμi chÝnh, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®Ó
ghi nhËn vμp chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i. §ång thêi ph¶i x¸c ®Þnh tμi
s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®Ó ghi nhËn vμo thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (ghi
gi¶m chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i).

2. KÕ to¸n kh«ng ®−îc ph¶n ¸nh vμo Tμi kho¶n nμy tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
hoÆc thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch ®−îc ghi nhËn trùc tiÕp
vμo vèn chñ së h÷u.
3. Cuèi kú, kÕ to¸n ph¶i kÕt chuyÓn sè chªnh lÖch gi÷a sè ph¸t sinh bªn Nî vμ sè
ph¸t sinh bªn Cã TK 8332 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vμo tμi kho¶n 69 “lîi nhuËn
ch−a ph©n phèi”.

Bªn Nî ghi:
- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m tõ viÖc ghi
nhËn thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ (lμ sè chªnh lÖch gi÷a thuÕ thu nhËp ho·n
l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong n¨m lín h¬n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc
hoμn nhËp trong n¨m);
- Sè hoμn nhËp tμi s¶n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ®· ghi nhËn tõ c¸c
n¨m tr−íc (lμ sè chªnh lÖch gi÷a tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®−îc hoμn
nhËp trong n¨m lín h¬n tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m);
- KÕt chuyÓn chªnh lÖch gi÷a sè ph¸t sinh bªn Cã TK 8332 - Chi phÝ thuÕ thu
nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i lín h¬n sè ph¸t sinh bªn Nî TK 8332 - Chi phÝ
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh trong kú vμo bªn Cã tμi kho¶n
69 “lîi nhuËn ch−a ph©n phèi”.
Bªn Cã ghi:
- Ghi gi¶m chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i (sè chªnh lÖch gi÷a tμi
s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¸t sinh trong n¨m lín h¬n tμi s¶n thuÕ thu nhËp
ho·n l¹i ®−îc hoμn nhËp trong n¨m).
- Ghi gi¶m chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i (sè chªnh lÖch gi÷a thuÕ
thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®−îc hoμn nhËp trong n¨m lín h¬n thuÕ thu nhËp
ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong n¨m).
- KÕt chuyÓn chªnh lÖch gi÷a sè ph¸t sinh bªn Cã TK 8332 - Chi phÝ thuÕ thu
nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i nhá h¬n sè ph¸t sinh bªn Nî TK 8332 - Chi phÝ
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh trong kú vμo bªn Nî tμi kho¶n
69 “lîi nhuËn ch−a ph©n phèi”

Tμi kho¶n 8332 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i kh«ng cã sè d−
cuèi kú.

Tµi kho¶n 84 - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c


Tμi kho¶n nμy cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

HethonghoaHTTK.pdf 151
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 841- Chi vÒ kinh doanh chøng kho¸n: sè chªnh lÖch gi÷a gi¸
b¸n thÊp h¬n gi¸ mua chøng kho¸n, giÊy tê cã gi¸.

Tμi kho¶n 842- Chi phÝ liªn quan nghiÖp vô cho thuª tμi chÝnh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho thuª tμi
chÝnh cña TCTD nh−: Chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ký kÕt hîp ®ång, v.v....(nÕu cã).

Tμi kho¶n 848- Chi vÒ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn chi cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c
(kh«ng ph¶i lμ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ) cña TCTD.
Tμi kho¶n 849- Chi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c: nh− chi vÒ nghiÖp vô ho¸n
®æi l·i suÊt,...

Tµi kho¶n 85 - Chi phÝ cho nh©n viªn

Tμi kho¶n 85 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:

Tμi kho¶n 851- L−¬ng vμ phô cÊp l−¬ng: gåm c¸c kho¶n chi l−¬ng vμ phô
cÊp l−¬ng cho cho c¸n bé vμ nh©n viªn theo chÕ ®é quy ®Þnh.
Tμi kho¶n 852 - Chi trang phôc giao dÞch vμ ph−¬ng tiÖn b¶o hé L§
Tμi kho¶n 853 - C¸c kho¶n chi ®Ó ®ãng gãp theo l−¬ng: gåm c¸c kho¶n
chi nép b¶o hiÓm x· héi, ®ãng b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm lao ®éng, nép kinh phÝ c«ng
®oμn vμ c¸c kho¶n chi ®ãng gãp kh¸c theo chÕ ®é.
Tμi kho¶n 854 - Chi trî cÊp: gåm c¸c kho¶n chi trî cÊp khã kh¨n, trî cÊp th«i
viÖc... theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc.
Tμi kho¶n 855 - Chi c«ng t¸c x· héi
Tμi kho¶n 856 - Chi ¨n ca cho c¸n bé nh©n viªn TCTD: dïng ®Ó h¹ch
to¸n sè tiÒn chi ¨n ca cho c¸n bé, nh©n viªn cña TCTD theo chÕ ®é tμi chÝnh ®èi víi c¸c
TCTD
Tµi kho¶n 86 -Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô

Tμi kho¶n 86 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


Tμi kho¶n 861 - Chi vÒ vËt liÖu vμ giÊy tê in: gåm c¸c kho¶n chi mua s¾m
c¸c lo¹i vËt liÖu v¨n phßng, c¸c tμi s¶n mau h− rÎ tiÒn (kh«ng thuéc ph¹m vi c«ng cô lao
®éng), x¨ng dÇu (trõ x¨ng dÇu dïng cho vËn chuyÓn tiÒn), giÊy tê in th«ng th−êng...
Tμi kho¶n 862- C«ng t¸c phÝ: gåm c¸c kho¶n chi vÒ c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé
nh©n viªn Tæ chøc tÝn dông ®−îc cö ®i c«ng t¸c trong n−íc vμ n−íc ngoμi theo chÕ ®é
quy ®Þnh.
Tμi kho¶n 863- Chi ®μo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô: gåm c¸c kho¶n chi
cho c«ng t¸c ®μo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô cho nh©n viªn cña Tæ chøc tÝn dông nh− chi
phÝ tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, huÊn luyÖn nghiÖp vô...
Tμi kho¶n 864- Chi nghiªn cøu vμ øng dông khoa häc c«ng nghÖ,
s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn: gåm c¸c kho¶n chi nghiªn cøu, øng dông vμ chuyÓn giao c¸c ®Ò

HethonghoaHTTK.pdf 152
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

tμi khoa häc vμ c«ng nghÖ Ng©n hμng, chi thuª dÞch tμi liÖu n−íc ngoμi...
Tμi kho¶n 865- Chi b−u phÝ vμ ®iÖn tho¹i: gåm c¸c kho¶n chi vÒ b−u phÝ
(nh− tem th− göi c«ng v¨n, b−u phÈm...), c−íc phÝ sö dông m¸y ®iÖn tho¹i... tr¶ cho c¬
quan b−u ®iÖn.
Tμi kho¶n 866- Chi xuÊt b¶n tμi liÖu, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp
thÞ, khuyÕn m·i
Tμi kho¶n 867- Chi mua tμi liÖu, s¸ch b¸o: gåm c¸c kho¶n chi mua tμi liÖu,
s¸ch b¸o phôc vô cho c«ng t¸c ®μo t¹o, nghiªn cøu...
Tμi kho¶n 868 - Chi vÒ c¸c ho¹t ®éng ®oμn thÓ cña TCTD
Tμi kho¶n 869- C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý kh¸c: gåm c¸c kho¶n chi vÒ tiÒn
®iÖn, n−íc sö dông ë c¬ quan tr¶ cho c«ng ty ®iÖn lùc, c«ng ty cÊp n−íc, chi lμm vÖ sinh
c¬ quan (dông cô ph−¬ng tiÖn lμm vÖ sinh, thuª ng−êi lμm vÖ sinh...); chi y tÕ c¬ quan
(thuèc phßng, ch÷a bÖnh...); chi héi nghÞ (s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c, héi nghÞ chuyªn ®Ò
theo chÕ ®é quy ®Þnh); chi lÔ t©n, kh¸nh tiÕt; chi phÝ cho thanh tra, kiÓm to¸n ho¹t ®éng
Tæ chøc tÝn dông; chi phÝ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho c¬ quan (trõ kho¶n chi ®Ó b¶o vÖ
kho tiÒn) ...
Tµi kho¶n 87 - Chi vÒ tµi s¶n

Tμi kho¶n 87 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


Tμi kho¶n 871- KhÊu hao c¬ b¶n tμi s¶n cè ®Þnh: lμ sè tiÒn trÝch khÊu hao
c¬ b¶n tμi s¶n cè ®Þnh ë c¸c ®¬n vÞ ph©n bæ vμo chi phÝ.
Tμi kho¶n 872- B¶o d−ìng vμ söa ch÷a tμi s¶n: gåm c¸c kho¶n chi b¶o
d−ìng vμ söa ch−a tμi s¶n, mua phô tïng thay thÕ c¸c bé phËn cña tμi s¶n bÞ h− háng, chi
l¾p ®Æt vμ söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn n−íc cho c¸c c«ng tr×nh ®ang sö dông...
Tμi kho¶n 874- Mua s¾m c«ng cô lao ®éng: gåm c¸c kho¶n chi mua s¾m c¸c
tμi s¶n thuéc ®èi t−îng c«ng cô lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc.
Tμi kho¶n 875- Chi b¶o hiÓm tμi s¶n: gåm c¸c kho¶n chi nép cho c«ng ty b¶o
hiÓm vÒ tμi s¶n.
Tμi kho¶n 876- Chi thuª tμi s¶n

Tµi kho¶n 88 - Chi phÝ phÝ dù phßng, b¶o toµn vµ b¶o hiÓm tiÒn göi
cña kh¸ch hµng
Tμi kho¶n 88 cã tμi kho¶n cÊp II sau:
Tμi kho¶n 882- Chi dù phßng: gåm c¸c kho¶n chi dù phßng gi¶m gi¸ chøng
kho¸n, dù phßng Nî ph¶i thu khã ®ßi, dù phßng gi¶m gi¸ vμng, dù phßng cho c¸c dÞch
vô thanh to¸n vμ dù phßng rñi ro kh¸c theo quy ®Þnh.
Tμi kho¶n 883- Chi nép phÝ b¶o hiÓm, b¶o toμn tiÒn göi cña kh¸ch
hμng: gåm c¸c kho¶n chi phÝ cho c«ng ty b¶o hiÓm tiÒn göi cña kh¸ch hμng

Tµi kho¶n 89 - Chi phÝ kh¸c


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n lç n¨m tr−íc vμ c¸c kho¶n chi bÊt th−êng.
Chi phÝ bÊt th−êng lμ nh÷ng kho¶n lç do c¸c sù kiÖn hay c¸c nghiÖp vô riªng biÖt víi

HethonghoaHTTK.pdf 153
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

ho¹t ®éng th«ng th−êng cña ®¬n vÞ mang l¹i; còng cã thÓ lμ nh÷ng kho¶n chi phÝ bÞ bá
sãt tõ nh÷ng n¨m tr−íc. Nh÷ng kho¶n chi phÝ bÊt th−êng cã thÓ do nguyªn nh©n chñ
quan hay kh¸ch quan

Lo¹i 9: C¸c tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

Lo¹i nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ l−u hμnh, nh÷ng cam kÕt, nh÷ng
tμi s¶n hiÖn cã ë Tæ chøc tÝn dông nh−ng kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña Tæ chøc tÝn dông
nh−: tμi s¶n nhËn gi÷ hé, tμi s¶n g¸n nî, xiÕt nî chê xö lý...

ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tμi s¶n ®Ó h¹ch to¸n vμo c¸c tμi kho¶n nμy ®−îc c¨n cø vμo
hîp ®ång, biªn b¶n giao nhËn tμi s¶n hoÆc c¸c chøng tõ cã liªn quan kh¸c.

Tµi kho¶n 90 - TiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ l−u hµnh

Tμi kho¶n 901 - TiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ l−u hμnh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i tiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ l−u hμnh ®ang b¶o
qu¶n ë c¸c Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 901 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


9011 - TiÒn mÉu
9012 - TiÒn l−u niÖm
9019 - TiÒn nghi gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý

Tμi kho¶n 9011 - TiÒn mÉu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i tiÒn dïng lμm mÉu ®ang b¶o qu¶n ë Tæ
chøc tÝn dông.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn dïng lμm mÉu nhËp kho.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn dïng lμm mÉu xuÊt kho.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn dïng lμm mÉu ®ang b¶o qu¶n ë TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn mÉu ph¸t hμnh qua
tõng thêi kú. NÕu cã nhiÒu ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n,
c¸c Tæ chøc tÝn dông më thªm sæ theo dâi tõng lo¹i tiÒn mÉu
giao cho tõng ng−êi b¶o qu¶n.

Tμi kho¶n 9012 - TiÒn l−u niÖm

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i tiÒn l−u niÖm ®Ó b¸n cho kh¸ch hμng.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn l−u niÖm nhËp kho, nhËp quü.

HethonghoaHTTK.pdf 154
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn l−u niÖm xuÊt kho, xuÊt quü.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l−u niÖm ®ang cßn b¶o qu¶n trong kho,
trong quü.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn l−u niÖm vμ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm
b¶o qu¶n (thñ kho, thñ quü).

Tμi kho¶n 9019 - TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý

Tμi kho¶n 9019 "TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý" dïng ®Ó h¹ch
to¸n c¸c lo¹i tiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý, ®ang b¶o qu¶n ë c¸c
TCTD.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i nhËp kho chê xö lý.
Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i ®· ®−îc xö lý.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i
chê xö lý, ®ang b¶o qu¶n trong kho cña TCTD.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn nghi gi¶,
tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i vμ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n.

Tµi kho¶n 91 - Ngo¹i tÖ vµ chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n 911 - Ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i ngo¹i tÖ gi÷ hé kh¸ch hμng... Sè tiÒn
trªn c¸c tμi kho¶n ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vÒ ngo¹i tÖ ®−îc h¹ch to¸n theo nguyªn tÖ
(cã nghÜa lμ theo tû gi¸ quy −íc b»ng 1 (mét)) . Cuèi th¸ng, tiÕn hμnh quy ®æi (®Ó lËp b¸o
c¸o) sè d− tÊt c¶ c¸c tμi kho¶n ngo¹i tÖ nμy theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam víi
®ång ®«la Mü do NHNN c«ng bè vμo ngμy cuèi th¸ng.

Tμi kho¶n 911 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:

9113 - Ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng göi ®i n−íc ngoμi nhê thu
9114 - Ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh chê xö lý

Tμi kho¶n 9113 - Ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng göi ®i n−íc ngoμi nhê thu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng göi ®i n−íc ngoμi nhê
thu.

Bªn NhËp ghi: - Sè ngo¹i tÖ göi ®i n−íc ngoμi nhê thu.


Bªn XuÊt ghi: - Sè ngo¹i tÖ ®· ®−îc n−íc ngoμi thanh to¸n.

HethonghoaHTTK.pdf 155
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng göi ®i n−íc ngoμi
ch−a thu ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng ë n−íc ngoμi nhê thu.

Tμi kho¶n 9114 - Ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh chê xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c ngo¹i tÖ nghi gi¶, ngo¹i tÖ gi¶, bÞ ph¸ ho¹i (bÞ
c¾t xÐn, söa ch÷a, r¸ch n¸t) ®ang chê xö lý.

Bªn NhËp ghi: - Sè ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh Ng©n hμng, Tæ
chøc tÝn dông thu vμo ®Ó chê xö lý.
Bªn XuÊt ghi: - Sè ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh ®· ®−îc xö lý.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh
®ang b¶o qu¶n ë Tæ chøc tÝn dông ch−a ®−îc xö lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng cã ngo¹i tÖ
kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u hμnh nép vμo.

Tμi kho¶n 912 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ dïng lμm
mÉu, gi÷ hé kh¸ch hμng...

Tμi kho¶n 912 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


9121 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ dïng lμm mÉu.
9122 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ nhËn gi÷ hé hoÆc thu hé
9123 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i n−íc ngoμi nhê thu.
9124 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ do n−íc ngoμi göi ®Õn ®îi thanh to¸n.

Tμi kho¶n 9121- Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ dïng lμm mÉu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn trªn c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ
dïng lμm mÉu.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ nhËn cña Ng©n
hμng n−íc ngoμi dïng lμm mÉu.
Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ xuÊt göi cho
c¸c ®¬n vÞ kh¸c hoÆc tiªu hñy.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ dïng
lμm mÉu ®ang b¶o qu¶n .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i chøng tõ vμ ng−êi chÞu
tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n.

HethonghoaHTTK.pdf 156
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 9122 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ nhËn gi÷ hé hoÆc thu hé

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña
kh¸ch hμng trong n−íc göi nhê gi÷ hé hoÆc nhê thu hé.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ nhËn gi÷ hé
hoÆc nhËn thu hé kh¸ch hμng trong n−íc.
Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tr¶ l¹i cho kh¸ch
hμng hoÆc thanh to¸n cho kh¸ch hμng sau khi thu hé ®−îc.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®ang
nhËn gi÷ hé hoÆc thu hé kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng göi.

Tμi kho¶n 9123 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i n−íc ngoμi nhê thu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña
kh¸ch hμng trong n−íc göi ®i n−íc ngoμi nhê thu.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña kh¸ch hμng
göi ®i n−íc ngoμi nhê thu.
Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ ®· ®−îc n−íc
ngoμi thanh to¸n.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña
kh¸ch hμng trong n−íc göi ®i n−íc ngoμi ch−a thu ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng n−íc ngoμi nhê thu.

Tμi kho¶n 9124 - Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ do n−íc ngoμi göi ®Õn
®îi thanh to¸n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña
n−íc ngoμi göi ®Õn chê thanh to¸n.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña n−íc ngoμi
göi ®Õn.
Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña n−íc ngoμi
göi ®Õn ®· thanh to¸n.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cña
n−íc ngoμi göi ®Õn chê thanh to¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng Ng©n hμng ë n−íc ngoμi
göi chøng tõ ®Õn.

HethonghoaHTTK.pdf 157
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tµi kho¶n 92 - C¸c v¨n b¶n, chøng tõ cam kÕt ®−a ra

Tμi kho¶n 921 - Cam kÕt b¶o l·nh cho kh¸ch hμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn Ng©n hμng b¶o l·nh thùc hiÖn viÖc b¶o
l·nh vay, thanh to¸n, thùc hiÖn hîp ®ång, dù thÇu cho c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n.

Tμi kho¶n 921 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


9211 - B¶o l·nh vay vèn
9212 - B¶o l·nh thanh to¸n
9213 - B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång
9214 - B¶o l·nh dù thÇu
9215 - Cam kÕt trong nghiÖp vô L/C tr¶ chËm
9216 - Cam kÕt trong nghiÖp vô L/C tr¶ ngay
9219 - Cam kÕt b¶o l·nh kh¸c

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn b¶o l·nh.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn thanh to¸n tr¶ ®¬n vÞ nhËn b¶o l·nh.
- Sè tiÒn chuyÓn vμo tμi kho¶n trong b¶ng tæng kÕt tμi s¶n -
C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng ®−îc b¶o l·nh.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn b¶o l·nh cßn ph¶i thanh to¸n víi ®¬n vÞ
nhËn b¶o l·nh .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng ®−îc b¶o l·nh.

*L−u ý: Gi¸ trÞ ghi nhËn trªn tμi kho¶n nμy lμ toμn bé gi¸ trÞ cña cam kÕt b¶o
l·nh theo hîp ®ång. Tuy nhiªn, TCTD cÇn gi¶i tr×nh râ vÒ tæng gi¸ trÞ cam kÕt b¶o l·nh
theo hîp ®ång vμ gi¸ trÞ kh¸ch hμng ®· ký quü trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh.”

Tμi kho¶n 923 - C¸c cam kÕt giao dÞch hèi ®o¸i

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ Tæ chøc tÝn dông sÏ
thùc hiÖn theo cam kÕt hîp ®ång giao dÞch hèi ®o¸i ®· tho¶ thuËn. C¸c cam kÕt nμy sÏ
®−îc h¹ch to¸n theo sè tiÒn ghi trªn hîp ®ång.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn cam kÕt thanh to¸n.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn cam kÕt ®· thanh to¸n (hoÆc ®· huû cam kÕt hîp
®ång giao dÞch ).
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cam kÕt cßn ph¶i thanh to¸n víi kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng hîp ®ång vμ kh¸ch hμng
cïng cam kÕt.

Tμi kho¶n 9231 - Cam kÕt Mua ngo¹i tÖ trao ngay (spot)

Tμi kho¶n nμy h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ Tæ chøc tÝn dông sÏ thùc

HethonghoaHTTK.pdf 158
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

hiÖn theo cam kÕt hîp ®ång Mua ngo¹i tÖ thanh to¸n ngay ®Ó Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸
tho¶ thuËn ®· ghi trong hîp ®ång, viÖc thanh to¸n nμy ®−îc ng−êi b¸n thùc hiÖn trong
vßng 2 ngμy kÓ tõ ngμy giao dÞch.

Tμi kho¶n 9232 - Cam kÕt B¸n ngo¹i tÖ trao ngay (Spot)

Tμi kho¶n nμy h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ Tæ chøc tÝn dông sÏ thùc
hiÖn theo cam kÕt hîp ®ång B¸n ngo¹i tÖ thanh to¸n ngay ®Ó B¸n ngo¹i tÖ theo tû gi¸
tho¶ thuËn ®· ghi trong hîp ®ång, viÖc thanh to¸n nμy ®−îc ng−êi b¸n thùc hiÖn trong
vßng 2 ngμy kÓ tõ ngμy giao dÞch.

Tμi kho¶n 9233 - Cam kÕt Mua ngo¹i tÖ cã kú h¹n (forward)

Tμi kho¶n nμy h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ Tæ chøc tÝn dông sÏ thùc
hiÖn theo cam kÕt hîp ®ång Mua ngo¹i tÖ thanh to¸n cã kú h¹n ®Ó Mua ngo¹i tÖ theo tû
gi¸ tho¶ thuËn ®· ghi trong hîp ®ång, viÖc thanh to¸n nμy ®−îc ng−êi b¸n thùc hiÖn t¹i
thêi ®iÓm trong t−¬ng lai (theo quy ®Þnh nhiÒu h¬n 2 ngμy kÓ tõ ngμy giao dÞch).

Tμi kho¶n 9234 - Cam kÕt B¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n (forward)

Tμi kho¶n nμy h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ Tæ chøc tÝn dông sÏ thùc
hiÖn theo cam kÕt hîp ®ång B¸n ngo¹i tÖ thanh to¸n cã kú h¹n ®Ó B¸n ngo¹i tÖ theo tû
gi¸ tho¶ thuËn ®· ghi trong hîp ®ång, viÖc thanh to¸n nμy ®−îc ng−êi b¸n thùc hiÖn t¹i
thêi ®iÓm trong t−¬ng lai (theo quy ®Þnh nhiÒu h¬n 2 ngμy kÓ tõ ngμy giao dÞch).

Tμi kho¶n 9235- Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ TCTD sÏ thùc hiÖn
theo cam kÕt Hîp ®ång giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng. C¸c
cam kÕt hîp ®ång nμy sÏ h¹ch to¸n theo sè tiÒn ghi trªn hîp ®ång.

Tμi kho¶n 9236- Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän Mua tiÒn tÖ

Tμi kho¶n 9237- Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän B¸n tiÒn tÖ
Hai tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ TCTD sÏ thùc
hiÖn (Mua hä¨c B¸n) theo cam kÕt Hîp ®ång giao dÞch quyÒn chän Mua hay B¸n tiÒn tÖ
®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng. C¸c cam kÕt hîp ®ång nμy sÏ h¹ch to¸n theo sè tiÒn ghi
trªn hîp ®ång.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn cam kÕt thùc hiÖn mua hoÆc b¸n tiÒn tÖ.

Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn cam kÕt mua hoÆc b¸n tiÒn tÖ ®· thùc hiÖn
hoÆc ®· huû bá cam kÕt.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cam kÕt mua hoÆc b¸n tiÒn tÖ cßn ph¶i
thùc hiÖn víi kh¸ch hμng.

HethonghoaHTTK.pdf 159
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng hîp ®ång vμ kh¸ch
hμng cïng cam kÕt.
Tμi kho¶n 9238- Cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thanh to¸n mμ TCTD sÏ thùc hiÖn
theo cam kÕt Hîp ®ång giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng. C¸c
cam kÕt hîp ®ång nμy sÏ h¹ch to¸n theo sè tiÒn ghi trªn hîp ®ång.

Tμi kho¶n 925 - Cam kÕt tμi trî cho kh¸ch hμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn Tæ chøc tÝn dông cam kÕt tμi trî mua tr¶
gãp hμng tiªu dïng cho kh¸ch hμng .

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn cam kÕt tμi trî.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn ®· tr¶ .
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cam kÕt tμi trî cßn ph¶i tr¶ .
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng ®−îc tμi trî
mua hμng tr¶ gãp hμng tiªu dïng.

Tμi kho¶n 929- C¸c cam kÕt kh¸c


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng cam kÕt mμ TCTD sÏ thùc hiÖn theo Hîp
®ång ®· ký kÕt tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng.
Tμi kho¶n 929 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
9291- Hîp ®ång ho¸n ®æi l·i suÊt
9293- Hîp ®ång mua b¸n giÊy tê cã gi¸
9299- Cam kÕt kh¸c

Tμi kho¶n 9291 - Hîp ®ång ho¸n ®æi l·i suÊt


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè nî gèc cña giao dÞch ho¸n ®æi l·i suÊt mμ Tæ
chøc tÝn dông ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng ®Ó lμm c¬ së tÝnh sè l·i th¶ næi, sè l·i cè ®Þnh
vμ sè l·i rßng ho¸n ®æi l·i suÊt sÏ thùc hiÖn theo cam kÕt hîp ®ång ho¸n ®æi l·i suÊt .

Bªn NhËp ghi: - Sè nî gèc cña giao dÞch ho¸n ®æi l·i suÊt khi Hîp ®ång
ho¸n ®æi l·i suÊt ®ang thùc hiÖn.
Bªn XuÊt ghi: - Sè nî gèc cña giao dÞch ho¸n ®æi l·i suÊt khi Hîp
®ång ho¸n ®æi l·i suÊt hÕt hiÖu lùc.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè nî gèc cña giao dÞch ho¸n ®æi l·i suÊt khi
Hîp ®ång ho¸n ®æi l·i suÊt vÉn cßn hiÖu lùc.

HethonghoaHTTK.pdf 160
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

H¹ch to¸n chi tiÕt:- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng cam kÕt hîp ®ång ho¸n
®æi l·i suÊt.
Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, TCTD ph¶i më sæ theo dâi L·i rßng ho¸n ®æi l·i suÊt
®èi víi tõng Hîp ®ång ho¸n ®æi l·i suÊt.
§Þnh kú lËp b¸o c¸o tμi chÝnh, Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn tÝnh vμ h¹ch to¸n dù thu
hoÆc dù chi ®èi víi l·i rßng ho¸n ®æi l·i suÊt ®−îc nhËn hoÆc ph¶i tr¶ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm
®ã ®Ó thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o tμi chÝnh cña TCTD.

Tμi kho¶n 9293- Hîp ®ång mua b¸n giÊy tê cã gi¸


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng cam kÕt mua b¸n giÊy tê cã gi¸ ®· tho¶
thuËn theo hîp ®ång gi÷a TCTD víi kh¸ch hμng.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn cam kÕt mua,b¸n giÊy tê cã gi¸.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn cam kÕt mua, b¸n giÊy tê cã gi¸ ®· thùc hiÖn
(hoÆc cam kÕt ®· bÞ huû bá).
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn cam kÕt mua, b¸n giÊy tê cã gi¸ ®ang
cã hiÖu lùc thùc hiÖn víi kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng hîp ®ång vμ kh¸ch
hμng cïng cam kÕt.
Tμi kho¶n 9299- Cam kÕt kh¸c
Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng cam kÕt kh¸c mμ TCTD sÏ thùc hiÖn theo
Hîp ®ång ®· ký kÕt tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng, ngoμi nh÷ng cam kÕt ®· ®−îc h¹ch to¸n
vμo c¸c tμi kho¶n thÝch hîp.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 9299 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 923.

Tµi kho¶n 93 - C¸c cam kÕt nhËn ®−îc

Tμi kho¶n 931 - C¸c cam kÕt b¶o l·nh nhËn tõ c¸c TCTD kh¸c

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n cam kÕt cho Ng©n hμng sÏ ®−îc
nhËn theo hîp ®ång ®· tháa thuËn tõ Ng©n hμng kh¸c (nh− Ng©n hμng Nhμ n−íc ...) .

Tμi kho¶n 931 cã c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:


9311- Vay vèn
9319- C¸c b¶o l·nh kh¸c

Bªn NhËp ghi: - Cam kÕt sÏ ®−îc thùc hiÖn.


Bªn XuÊt ghi: - Cam kÕt ®· thùc hiÖn .
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh cam kÕt cho Ng©n hμng sÏ ®−îc thùc hiÖn .
H¹ch to¸n chi tiÕt:

HethonghoaHTTK.pdf 161
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng hîp ®ång vμ Ng©n hμng
®−a ra cam kÕt.

Tμi kho¶n 932- B¶o l·nh nhËn tõ c¸c c¬ quan ChÝnh phñ
Tμi kho¶n 933- B¶o l·nh nhËn tõ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm
Tμi kho¶n 934- B¶o l·nh nhËn tõ c¸c tæ chøc Quèc tÕ
Tμi kho¶n 938- c¸c v¨n b¶n, chøng tõ cam kÕt kh¸c nhËn
®−îc: dïng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n cam kÕt b»ng c¸c v¨n b¶n, chøng tõ cam kÕt
kh¸c (kh«ng ph¶i lμ c¸c cam kÕt b¶o l·nh) TCTD nhËn ®−îc.
Tμi kho¶n 939- C¸c b¶o l·nh kh¸c nhËn ®−îc

C¸c tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n cam kÕt cho Ng©n hμng sÏ ®−îc
nhËn theo hîp ®ång ®· tháa thuËn tõ kh¸ch hμng (nh− ChÝnh phñ...) .

Néi dung h¹ch to¸n c¸c tμi kho¶n trªn gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 931.

Tµi kho¶n 94 - L·i cho vay vµ phÝ ph¶i thu ch−a thu ®−îc

Tμi kho¶n 941- L·i cho vay ch−a thu ®−îc b»ng ®ång ViÖt Nam

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam ®· mμ Tæ
chøc tÝn dông ch−a thu ®−îc.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn l·i ch−a thu ®−îc.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn l·i ®· thu ®−îc.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam Tæ chøc
tÝn dông ch−a thu ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ vay ch−a tr¶ l·i cho TCTD.

Tμi kho¶n 942 - L·i cho vay ch−a thu ®−îc b»ng ngo¹i tÖ

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i cho vay b»ng ngo¹i tÖ mμ Tæ chøc tÝn
dông ch−a thu ®−îc.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn l·i ngo¹i tÖ ch−a thu ®−îc.


Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn l·i ngo¹i tÖ ®· thu ®−îc.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i cho vay b»ng ngo¹i tÖ TCTD ch−a thu ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ vay ch−a tr¶ l·i cho
Tæ chøc tÝn dông.

Tμi kho¶n 943- L·i cho thuª tμi chÝnh ch−a thu ®−îc

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i cho thuª tμi chÝnh Tæ chøc tÝn dông
HethonghoaHTTK.pdf 162
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

ch−a thu ®−îc.

Néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n 943 gièng néi dung h¹ch to¸n Tμi kho¶n
941,942.

Tμi kho¶n 944 - PhÝ ph¶i thu ch−a thu ®−îc.

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè phÝ ph¶i thu cña TCTD ch−a thu ®−îc.

Bªn NhËp ghi: - Sè phÝ ph¶i thu ch−a thu ®−îc


Bªn XuÊt ghi: - Sè phÝ ph¶i thu ®· thu ®−îc
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè phÝ ph¶i thu ch−a thu ®−îc.
H¹ch to¸n chi tiÕt: - Më tμi kho¶n chi tiÕt cho tõng kh¸ch hμng.

Tµi kho¶n 95 - Tµi s¶n dïng ®Ó cho thuª tµi chÝnh

Tμi kho¶n 951 - Tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang
qu¶n lý t¹i c«ng ty

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang qu¶n
lý t¹i c¸c c«ng ty cho thuª tμi chÝnh. Gi¸ trÞ tμi s¶n ®−îc theo dâi theo gi¸ mua ban ®Çu.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh nhËn vÒ c«ng ty
cho thuª tμi chÝnh qu¶n lý.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh qu¶n lý t¹i c«ng
ty cho thuª tμi chÝnh ®−îc xö lý.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang
qu¶n lý t¹i c«ng ty cho thuª tμi chÝnh.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, c«ng ty cho thuª tμi chÝnh më sæ theo dâi chi tiÕt tõng
kh¸ch hμng thuª tμi s¶n (nÕu cã).

Tμi kho¶n 952 - Tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang
giao cho kh¸ch hμng thuª

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang giao
cho kh¸ch hμng thuª. Gi¸ trÞ tμi s¶n ®−îc theo dâi theo gi¸ mua ban ®Çu.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh giao cho kh¸ch
hμng thuª.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh giao cho kh¸ch
hμng thuª ®−îc xö lý hoÆc nhËn vÒ c«ng ty.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh ®ang

HethonghoaHTTK.pdf 163
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

giao cho kh¸ch hμng thuª.


H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n dïng ®Ó cho thuª tμi chÝnh.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, c«ng ty cho thuª tμi chÝnh më sæ theo dâi chi tiÕt tõng
kh¸ch hμng thuª tμi s¶n.

Tµi kho¶n 96 - C¸c giÊy tê cã gi¸ cña Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña giÊy tê cã gi¸ cña Tæ chøc
tÝn dông (Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®Ó huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc c¸
nh©n) ®ang b¶o qu¶n ë ®¬n vÞ.

Tμi kho¶n 96 cã c¸c tμi kho¶n cÊp II sau:


961 - C¸c giÊy tê cã gi¸ mÉu
962 - C¸c giÊy tê cã gi¸ cña Tæ chøc tÝn dông

Tμi kho¶n 961 - C¸c giÊy tê cã gi¸ mÉu

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ mÉu
(hèi phiÕu, cæ phiÕu...) ®¬n vÞ ®ang b¶o qu¶n .

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña hèi phiÕu... mÉu ®¬n vÞ nhËn vÒ.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña hèi phiÕu, tr¸i phiÕu... mÉu ®¬n vÞ
chuyÓn giao ®i.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ(mÖnh gi¸) cña hèi phiÕu, tr¸i phiÕu...
mÉu ®ang b¶o qu¶n ë ®¬n vÞ.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i mÖnh gi¸, kú h¹n cña
tr¸i phiÕu... mÉu ph¸t hμnh theo tõng ®ît.

Cã nhiÒu ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i më thªm sæ
theo dâi tõng lo¹i tr¸i phiÕu... mÉu giao cho tõng ng−êi b¶o qu¶n.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Tæ chøc tÝn dông ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt tõng thêi
h¹n thanh to¸n, l·i suÊt (nÕu cã) cña tr¸i phiÕu...mÉu .

Tμi kho¶n 962 - C¸c giÊy tê cã gi¸ cña Tæ chøc tÝn dông

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ cña
Tæ chøc tÝn dông ®ang b¶o qu¶n t¹i ®¬n vÞ.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña c¸c tr¸i phiÕu, cæ phiÕu... ®¬n vÞ
nhËn vÒ tõ nhμ in.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña c¸c tr¸i phiÕu, cæ phiÕu...Tæ chøc tÝn

HethonghoaHTTK.pdf 164
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

dông b¸n ra (ph¸t hμnh).


Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ (mÖnh gi¸) cña c¸c tr¸i phiÕu, cæ phiÕu...
®¬n vÞ ®ang b¶o qu¶n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i mÖnh gi¸ cña tr¸i
phiÕu..., ng−êi vμ n¬i b¶o qu¶n.

Tµi kho¶n 97 - Nî khã ®ßi ®· xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n nî bÞ tæn thÊt ®· dïng dù phßng rñi
ro ®Ó bï ®¾p, ®ang trong thêi gian theo dâi ®Ó cã thÓ tiÕp tôc thu håi dÇn. Thêi gian theo
dâi trªn tμi kho¶n nμy ph¶i theo quy ®Þnh cña Bé Tμi chÝnh, hÕt thêi gian quy ®Þnh mμ
kh«ng thu ®−îc th× còng huû bá.

§èi víi nh÷ng kho¶n xo¸ nî theo LÖnh cña ChÝnh phñ th× kh«ng h¹ch to¸n vμo tμi
kho¶n nμy.

Tμi kho¶n nμy cã 02 tμi kho¶ncÊp II sau:


971 - Nî bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi.
972 - Nî tæn thÊt trong thêi gian thanh to¸n.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn nî khã ®ßi ®· ®−îc bï ®¾p nh−ng ®−a ra theo
dâi ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n .
Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn thu håi ®−îc cña kh¸ch hμng.
- Sè tiÒn nî bÞ tæn thÊt ®· hÕt thêi h¹n theo dâi.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè nî bÞ tæn thÊt ®· ®−îc bï ®¾p nh−ng vÉn ph¶i
tiÕp tôc theo dâi ®Ó thu håi.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tiÓu kho¶n theo tõng kh¸ch hμng nî vμ tõng kho¶n nî.

Tμi kho¶n 971 - Nî bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi c¸c tμi
kho¶n cÊp III sau:

Tμi kho¶n 9711 - Nî gèc bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi.
Tμi kho¶n 9712 - Nî l·i bÞ tæn thÊt ®ang trong thêi gian theo dâi.

Tμi kho¶n 972- Nî tæn thÊt trong ho¹t ®éng thanh to¸n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n nî bÞ tæn thÊt trong ho¹t ®éng thanh
to¸n cña TCTD ®· dïng dù phßng rñi ro ®Ó bï ®¾p, ®ang trong thêi gian theo dâi ®Ó tËn
thu nî. Thêi gian theo dâi trªn tμi kho¶n nμy thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Bé
Tμi chÝnh, hÕt thêi gian theo dâi mμ vÉn cßn sè d− th× ®−îc huû bá.

Tµi kho¶n 98 - NghiÖp vô uû th¸c vµ ®¹i lý

HethonghoaHTTK.pdf 165
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Tμi kho¶n 981 - Cho vay, ®Çu t− theo hîp ®ång nhËn uû th¸c
Tμi kho¶n nμy më t¹i Ng©n hμng nhËn uû th¸c cho vay vèn, dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh
h×nh cho vay, thu nî kh¸ch hμng b»ng vèn nhËn uû th¸c (bªn nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i
chÞu rñi ro cho vay).
Tμi kho¶n 981 "Cho vay, ®Çu t− theo hîp ®ång nhËn uû th¸c" c¸c tμi kho¶n cÊp III
sau:
9811 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
9812 - Nî cÇn chó ý
9813 - Nî d−íi tiªu chuÈn
9814 - Nî nghi ngê
9815 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn

TCTD nhËn uû th¸c cho vay vèn c¨n cø t×nh h×nh tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña
kh¸ch hμng ®Ó thùc hiÖn ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay b»ng nguån vèn nhËn uû th¸c
(bªn nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i chÞu rñi ro cho vay) theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ ph©n lo¹i
nî vμ ph¶n ¸nh vμo c¸c tμi kho¶n cÊp III t−¬ng øng nªu trªn; §ång thêi th«ng b¸o ngay
cho Bªn uû th¸c (Bªn thø ba) t×nh h×nh tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng ®Ó Bªn
uû th¸c chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n lo¹i nî vμ trÝch lËp dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh.

Bªn NhËp ghi: - Sè tiÒn cho vay b»ng vèn nhËn uû th¸c.

Bªn XuÊt ghi: - Sè tiÒn kh¸ch hμng tr¶ nî.

Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®ang cho kh¸ch hμng vay.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng kh¸ch hμng vay.

Tμi kho¶n 982 - Cho vay theo hîp ®ång ®ång tμi trî
Tμi kho¶n nμy më t¹i Ng©n hμng ®Çu mèi, dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh cÊp tÝn
dông, thu nî kh¸ch hμng b»ng vèn ®ång tμi trî.
Tμi kho¶n 982 "Cho vay theo hîp ®ång ®ång tμi trî" c¸c tμi kho¶n cÊp III sau:
9821 - Nî ®ñ tiªu chuÈn
9822 - Nî cÇn chó ý
9823 - Nî d−íi tiªu chuÈn
9824 - Nî nghi ngê
9825 - Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn
TCTD ®Çu mèi c¨n cø t×nh h×nh tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng ®Ó thùc
hiÖn ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay b»ng nguån vèn ®ång tμi trî vμ ph¶n ¸nh vμo c¸c tμi
kho¶n cÊp III t−¬ng øng nªu trªn; §ång thêi th«ng b¸o ngay cho c¸c thμnh viªn tham gia

HethonghoaHTTK.pdf 166
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

cho vay hîp vèn (Bªn thø ba) t×nh h×nh tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng ®Ó Bªn
gãp vèn chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n lo¹i nî vμ trÝch lËp dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 982 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 981.

Tμi kho¶n 983- Chøng kho¸n l−u ký


Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ chøng kho¸n cña Tæ chøc tÝn dông vμ
cña ng−êi ®Çu t− uû th¸c Tæ chøc tÝn dông, ®ang göi l−u ký t¹i Trung t©m giao dÞch chøng
kho¸n, Së giao dÞch chøng kho¸n.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ chøng kho¸n cña TCTD vμ cña ng−êi ®Çu t− uû
th¸c, l−u ký göi t¹i Trung t©m chøng kho¸n.
Bªn XuÊt ghi : - Gi¸ trÞ chøng kho¸n cña TCTD vμ cña ng−êi ®Çu t− uû th¸c, lÊy ra.
- Gi¸ trÞ chøng kho¸n cña TCTD vμ cña ng−êi ®Çu t− uû th¸c,
®−îc thanh to¸n khi ®¸o h¹n.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ chøng kho¸n cña TCTD vμ cña ng−êi ®Çu t−
uû th¸c, ®ang l−u ký t¹i Trung t©m chøng kho¸n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo nhãm kú h¹n vμ l·i suÊt cña
chøng kho¸n göi l−u ký.
Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, cßn ph¶i më Sæ theo dâi chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ nhËn
chøng kho¸n l−u ký vμ theo tõng ng−êi ®Çu t− uû th¸c TCTD lμm dÞch vô nμy (tr−êng
hîp Tμi kho¶n L−u ký chøng kho¸n cña ng−êi ®Çu t−).

Tμi kho¶n 989- C¸c nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý kh¸c


Tμi kho¶n nμy më t¹i Ng©n hμng nhËn uû th¸c, lμm ®¹i lý, dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh
h×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý kh¸c.
Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 989 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 981.

Tµi kho¶n 99 - Tµi s¶n vµ chøng tõ kh¸c

Tμi kho¶n 991 - Kim lo¹i quý, ®¸ quý gi÷ hé

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kim lo¹i quý, ®¸ quý cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n
nhê Ng©n hμng gi÷ hé. Gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý gi÷ hé ®−îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc
tÕ cña hiÖn vËt (theo thêi ®iÓm giao nhËn). Tr−êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ th×
h¹ch to¸n hiÖn vËt theo gi¸ quy −íc mçi gãi, hép, thïng niªm phong lμ 1® (mét ®ång).

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý nhËp kho ®Ó gi÷ hé.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý xuÊt kho tr¶ l¹i cho ng−êi göi.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ kim lo¹i quý, ®¸ quý Ng©n hμng ®ang gi÷

HethonghoaHTTK.pdf 167
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

hé kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã kim lo¹i
quý, ®¸ quý nhê gi÷ hé.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Ng©n hμng l−u biªn b¶n giao nhËn kim lo¹i quý, ®¸ quý
gi÷ hé ®Ó theo dâi hiÖn vËt.

Tμi kho¶n 992 - Tμi s¶n kh¸c gi÷ hé

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n (trõ kim lo¹i quý, ®¸ quý ®· h¹ch to¸n
ë tμi kho¶n 991) cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c giao cho Ng©n hμng gi÷ hé theo chÕ ®é quy ®Þnh.
Gi¸ trÞ cña tμi s¶n gi÷ hé ®−îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ cña hiÖn vËt, nÕu ch−a cã gi¸ th×
t¹m x¸c ®Þnh gi¸ ®Ó h¹ch to¸n.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n nhËn gi÷ hé.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n tr¶ l¹i cho ng−êi göi.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n Ng©n hμng ®ang gi÷ hé kh¸ch hμng.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ cã tμi s¶n nhê gi÷ hé.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Ng©n hμng l−u biªn b¶n giao nhËn tμi s¶n gi÷ hé ®Ó theo
dâi hiÖn vËt.

Tμi kho¶n 993 - Tμi s¶n thuª ngoμi

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n Tæ chøc tÝn dông thuª ngoμi ®Ó sö
dông.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thuª ngoμi.


Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n tr¶ l¹i ng−êi së h÷u.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n thuª ngoμi TCTD ®ang b¶o qu¶n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tμi s¶n.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Tæ chøc tÝn dông më sæ theo dâi chi tiÕt tμi s¶n cña tõng
ng−êi së h÷u.

Tμi kho¶n 994 - Tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña kh¸ch hμng

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña c¸c tæ chøc, c¸
nh©n vay vèn Tæ chøc tÝn dông theo chÕ ®é cho vay quy ®Þnh.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè giao cho Tæ chøc tÝn dông
qu¶n lý ®Ó b¶o ®¶m nî vay.

HethonghoaHTTK.pdf 168
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè tr¶ l¹i tæ chøc, c¸ nh©n vay
khi tr¶ ®−îc nî.
- Gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè ®−îc ®em ph¸t m¹i ®Ó tr¶
nî vay Tæ chøc tÝn dông.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè Tæ chøc tÝn dông
®ang qu¶n lý.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Tæ chøc tÝn dông më sæ theo dâi chi tiÕt tμi s¶n thÕ
chÊp, cÇm cè cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n vay vèn.

Tμi kho¶n 995 - Tμi s¶n g¸n, xiÕt nî chê xö lý

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n g¸n, xiÕt nî cña tæ chøc, c¸ nh©n vay
vèn Tæ chøc tÝn dông ®Ó chê xö lý do thiÕu b¶o ®¶m nî vay.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n Tæ chøc tÝn dông t¹m gi÷ chê xö lý.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n Tæ chøc tÝn dông t¹m gi÷ ®· ®−îc xö lý.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n vay vèn ®ang
®−îc Tæ chøc tÝn dông t¹m gi÷ chê xö lý do thiÕu b¶o ®¶m nî
vay Tæ chøc tÝn dông.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i tμi s¶n t¹m gi÷.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Tæ chøc tÝn dông më sæ theo dâi chi tiÕt tμi s¶n g¸n, xiÕt
nî cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n vay.

Tμi kho¶n 996 - C¸c giÊy tê cã gi¸ cña kh¸ch hμng ®−a cÇm cè

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c giÊy tê cã gi¸ cña kh¸ch hμng ®−a cÇm cè ®Ó
vay vèn tæ chøc tÝn dông.

Néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 996 gièng nh− néi dung h¹ch to¸n tμi kho¶n 994.

Tμi kho¶n 997- Tμi s¶n nhËn cña NHTM hoÆc nhËn
tõ viÖc mua l¹i nî

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tμi s¶n b¶o ®¶m nî mμ C«ng ty qu¶n lý nî vμ
khai th¸c tμi s¶n nhËn uû th¸c tõ NHTM thμnh lËp C«ng ty hoÆc tõ viÖc mua l¹i nî.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n b¶o ®¶m nî nhËn uû th¸c tõ NHTM hoÆc tõ
viÖc mua l¹i nî.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ tμi s¶n ®· ®−îc xö lý theo quy ®Þnh.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tμi s¶n b¶o ®¶m nî nhËn uû th¸c tõ NHTM

HethonghoaHTTK.pdf 169
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

hoÆc tõ viÖc mua l¹i nî ®ang qu¶n lý t¹i C«ng ty.


H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng tμi s¶n b¶o ®¶m nî nhËn uû
th¸c tõ NHTM hoÆc tõ viÖc mua l¹i nî.

Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt tμi s¶n b¶o ®¶m nî cña
tõng tæ chøc, c¸ nh©n vay.

Tμi kho¶n 999 - C¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ kh¸c ®ang b¶o qu¶n

Tμi kho¶n nμy dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ mμ Ng©n hμng ®ang chÞu
tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n nh− sæ tiÕt kiÖm cña kh¸ch hμng nhê Ng©n hμng gi÷ hé... Gi¸ trÞ
cña c¸c chøng tõ ®−îc h¹ch to¸n theo ®óng sè tiÒn ghi trªn chøng tõ.

Bªn NhËp ghi: - Gi¸ trÞ c¸c chøng tõ nhËn vμo ®Ó b¶o qu¶n.
Bªn XuÊt ghi: - Gi¸ trÞ c¸c chøng tõ xuÊt ra.
Sè cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c chøng tõ Ng©n hμng ®ang b¶o qu¶n.
H¹ch to¸n chi tiÕt:
- Më tμi kho¶n chi tiÕt theo tõng lo¹i chøng tõ b¶o qu¶n.
Ngoμi sæ tμi kho¶n chi tiÕt, Ng©n hμng më sæ theo dâi chi tiÕt c¸c chøng tõ cña tõng
®¬n vÞ, c¸ nh©n nhê gi÷ hé.

iV - C¸c quy ®Þnh kh¸c

1 - Vô Tr−ëng Vô KÕ to¸n - Tμi chÝnh, Vô Tr−ëng Vô C¸c Ng©n hμng, Ch¸nh


Thanh tra Ng©n hμng Nhμ n−íc chÞu tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn vμ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn
QuyÕt ®Þnh nμy ®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông.
Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c Tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn vμ kiÓm
tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nμy trong ®¬n vÞ m×nh.
2 - ViÖc söa ®æi, bæ sung c¸c tμi kho¶n vμo HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc
tÝn dông ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nμy do Thèng ®èc Ng©n hμng Nhμ n−íc quyÕt
®Þnh.
tHèNG §èC NG¢N HμNG NHμ N¦íC

HethonghoaHTTK.pdf 170
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

b¶ng ký hiÖu c¸c lo¹i tiÒn tÖ cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 479/2004/Q§-NHNN ngµy 29/4/2004 cña Thèng ®èc NHNN )
ký hiÖu
tªn n−íc(tiÕng viÖt) tªn ngo¹i tÖ
ch÷ sè
viÖt nam ®ång vnd 00
ViÖt Nam VμNG xaU 01
slovakia slovakkoruna skk 09
mo z¨m bÝch metical mzm 10
nicaragua cordoba oro nio 11
nam t− new dinar yum 12
¸o euro eur 14
bØ euro eur 14
phÇn lan euro eur 14
ph¸p euro eur 14
®øc euro eur 14
ai len euro eur 14
ý euro eur 14
lóch x¨m bua euro eur 14
netherlands euro eur 14
thæ nhÜ kú euro eur 14
t©y ban nha euro eur 14
guinea- bissau guinea-bissau peso gwp 15
honduras lempira hnl 16
anbani lek all 17
ba lan zloty pln 18
bun ga ri lev bgl 19
liberia liberian dollar lrd 20
hungary forint huf 21
liªn bang nga russian ruble(new) rub 22
m«ng cæ tugrik mnt 23
rumani leu rol 24
tiÖp kh¾c (míi) czech koruna czk 25
trung quèc yan renminbi cny 26
b¾c triÒu tiªn north korean won kpw 27
cu ba cuban peso cup 28
lμo kip lak 29
cam pu chia riel khr 30
pakistan pakistan rupee pkr 31
achentina argentine peso ars 32
ca m¬ run cfa franc beac xaf 33
andur¸t spanisic peseta esp 34
guernsey,c.i. pound sterling gbp 35
isle of man pound sterling gbp 35
jersey,c.i pound sterling gbp 35
anh pound sterling gbp 35
hång k«ng hongkong dollar hkd 36
american samoa us dollar usd 37
bristish indian ocean territory us dollar usd 37
guam us dollar usd 37
haiti us dollar usd 37
marshall islands us dollar usd 37
micronesia (fererated states of) us dollar usd 37
northern mariana islands us dollar usd 37
palau us dollar usd 37
panama us dollar usd 37
puerto rico us dollar usd 37
turks and caicos islands us dollar usd 37

HethonghoaHTTK.pdf 171
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

mü us dollar usd 37
united states minor ou us dollar usd 37
virgin islands,bristish us dollar usd 37
virgin islands,u.s. us dollar usd 37
united states minor ou us dollar usd 37
ph¸p french franc frf 38
french southern terri french franc frf 38
guadeloupe french franc frf 38
mantinique french franc frf 38
mayotte french franc frf 38
monaco french franc frf 38
reunion french franc frf 38
saint pierre and miquel french franc frf 38
liechtenstein swiss franc chf 39
thuþ sÜ swiss franc chf 39
®øc deutsche mark dem 40
nhËt b¶n yen jpy 41
thæ nhÜ kú portuguese escudo pte 42
gine guinea franc gnf 43
somalia soma- shilling sos 44
thai land baht thb 45
brunei darussalam brunei dollar bnd 46
brazil brazilian real brl 47
thuþ ®iÓn swedish krona sek 48
bouvet island norwegian krone nok 49
nauy norwegian krone nok 49
svalbard and jan maye norwegian krone nok 49
®an m¹ch danish krone dkk 50
faeroe island danish krone dkk 50
greenland danish krone dkk 50
lóch x¨m bua luxembourg franc luf 51
óc australian dollar aud 52
chrismast island australian dollar aud 52
cocos(keeling) island australian dollar aud 52
kiribati australian dollar aud 52
norfolk island australian dollar aud 52
tuvalu australian dollar aud 52
canada canadian dollar cad 53
singapore singapore dollar sgd 54
malaysia malaysian ringgit myr 55
algieri algerian dinar dzd 56
yemen yemeni rial yer 57
ir¾c iraqi dinar iqd 58
libyan arb jamahiriya libyan dinar lyd 59
tunisia tunisian dinar tnd 60
bØ belgian franc bef 61
lóch x¨m bua belgian franc bef 61
ma rèc moroccan dirham mad 62
colombia colombian peso cop 63
cameroon cfa franc beac xaf 64
céng hoμ trung phi cfa franc beac xaf 64
sat cfa franc beac xaf 64
congo cfa franc beac xaf 64
equatorial guinea cfa franc beac xaf 64
gabong cfa franc beac xaf 64
angola kwanza reajustado aor 65
netherlands netherlands guilder nlg 66
benin cfa franc bceao xof 67
burkina faso cfa franc bceao xof 67

HethonghoaHTTK.pdf 172
Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn

coted'ivoire cfa franc bceao xof 67


guinea- bissau cfa franc bceao xof 67
mali cfa franc bceao xof 67
nigiª cfa franc bceao xof 67
senegal cfa franc bceao xof 67
togo cfa franc bceao xof 67
ai cËp egyptian pound egp 69
céng hoμ syrian arab syrian pound syp 70
li b¨ng lebanese pound lbp 71
ethiopia ethiopianbirr etb 72
ai len irish pound iep 73
thæ nhÜ kú turkish lira trl 74
holy see(vatican city state) italian lira itl 75
ý italian lira itl 75
san marino italian lira itl 75
phÇn lan markka fim 76
mexico mexican peso mxn 77
phi lip pin philippine peso php 78
pa ra guay guarani pyg 79
hi l¹p drachma grd 80
bhu tan indian rupee inr 81
Ên ®é indian rupee inr 81
sri lanka sri lanka rupee lkr 82
bangladet taka bdt 83
indonesia rupiah idr 84
¸o schilling ats 85
ecuador sucre ecs 87
new zealand newzealand dollar nzd 88
niue newzealand dollar nzd 88
pitcairn newzealand dollar nzd 88
tokelau newzealand dollar nzd 88
gibuti djibuti franc djf 89
andorra spanish peseta esp 90
t©y ban nha spanish peseta esp 90
arËp xª ót saudi ryal sar 91
pª ru nuevo sol pen 92
Panama balboa pab 93
®μi loan new taiwan dollar twd 94
ma cao pataca mop 95
iran (islamic republic of) iranian rial irr 96
c« oÐt kuwaiti dinar kwd 97
hμn quèc won krw 98
c¸c n−íc kh¸c c¸c ngo¹i tÖ kh¸c 99

HethonghoaHTTK.pdf 173
www.sbv.gov.vn HethonghoaHTTK.pdf