ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ခိုလႈံခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
၃ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ

ဂ်ပန္အစိုးရက ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ျမန္မာဒုကၡသည္ (၂ရ)ဦးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ
ခိုလႈံ ေနထိုင္ခြင့္ စတင္ေပးလိုက္ျခင္းအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔မွ လိႈက္လွဲစာြ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာ
ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးအနက္ထား၍ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း
အတြက္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔မွ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳလိုက္ပါသည္။
ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ခိုလႈံခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ပင္ပန္းဆင္ရဲစာြ ျဖင့္
ခိုလံႈေနရသည့္

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား

ယေန႔ထက္တိုင္

ရွိေနေသးေၾကာင္း

ႏိုင္ငံရင္းသို႔ျပန္ရန္

စိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိမေနေသးေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ
တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ရွိေနေသးသည္ဆိုလွ်င္ ထိုစစ္အစိုးရေၾကာင့္ ျပည္တင
ြ ္း၌ ဒုကၡေရာက္ေနရသူမ်ား
ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိေနပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးလာရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္အစိုးရ
ကိုယ္တိုင္က
1.

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း၊

2.

လူမဆန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား (Crimes against humanity) က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊

3.

စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား (War crimes) က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊

4.

လူမ်ဳိးတုန္း သုတ္သင္ေရးမ်ား (Genocide) ကို စီမံခ်က္ခ်ကာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း စသည္တို႔က
အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ျမန္မာဒုကၡသည္ (၂ရ)ဦးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္
ကာ ခိုလႈံ ေနထိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ရံုျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့ ရမ္းကား ဖိႏွိပ္မႈ
မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္သည္ပါ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ က်န္ရွိ
ေနေသးေသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို ယခုထက္ပို၍ အဆေပါင္း
မ်ားစြာ ကူညီပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္ေနသည္။
ထိုသို႔ကူညီပံ့ပိုးရန္ကိစၥထက္ ပိုမို၍ အေရးတႀကီး ကူညီပံ့ပိုးေပးသင့္သည့္ကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္
ေနျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္၊ ထိုသို႔က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ထိေရာက္စာြ အျပစ္ေပး
အေရးယူႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဝိုင္းဝန္း ဖိအားေပး ႀကိဳးပမ္းေနရာတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရ
အေနျဖင့္ လက္ေတြ႔က်က် အတူတကြ ပါဝင္ ပူးေပါင္းရန္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစု
၃ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful