You are on page 1of 19

PETROVA CORA

turistlckl vodlc 1982.Blbllotecl SPOMENICI REVOLUCIJE dodllellena Ie ZLATNA PLAKETA na Devetom me(lunarodnom salmu turlzma I sporta 78. u Saralevu, marta 1978. godlne.

suno Ii see. krevet moj

iz nje krecern svakog dana 3 u krvavi. teski boj ...

znarnenjern, costojansrvorn I sumjorn upozorava nasu rruacost na cijenu slobode, bratstva i jedinstva, na mukotrpan put jedne ispa6ene historijske generacije koja je nesebleno davala sebe za

ideale ~ovje~nosti, slobode i socijalizma. 4

5

HaZVOJ oruzanog ustanxa

Jo~ prije oruzanoq ustanka, neposredno poslije aprilskog sloma,

na Kordunu je poeeo stravlcan ustaskt teror. 0 karakteru ustaskoq 6

_ ....... " .... _1'-' ......... ""' •• " ... ,.,' "'~ •• '."'-''':>~ I ............ LJ .... ' ... L, ''''''V ,11' .... ,.'-"), .... ", .... -

Gedfo, Stanko Maslek i Branko Nikoli~.

Tom prilikom Rade Koncar je rekao: "Mi komunisti, napadom

7 tasisticke Njema(:ke na Sovjetski Savez, smatramo sebe mobilizira-

skih bolnica (Vrletne strane, ~pano~o brdo, Centralna, K~pinj~k, Civilna, Perna, Pecka i Sivac). U partizanskim stamparuama starnpa-

ni su listovi "Partizan", "Glas Korduna", "Vjesnik" i "Naprijed". 8

9

toku rata izrastaju u legitimne organe narodne vlasti. Oni su bili sastavni dio revolucionarne uzajamnosti narodnooslobodllackoq pokreta.

10

11

I poslije slu!benog 'zavr§etka martovske ofenzive' neprijatelj je bio aktivan u okolici Petrove gore. U Gejkovcu, 19. aprila, partizani iz zasjede ubijaju petnaest ustasa Paveliceve tjelesne bojne, a na

... __ .• _. r--._- -- ..... r-- ......... II· ........ J_ ..... "" J- ." •........ ~ •.......... J"' ..... __ ...

vremenu u Petrovu goru, tim mi se raspoloziva rnorncad bar donekle odmori i pribere."

Uoci stezanja obruca Moskov je naredio: "Sve osobe koje se 12

13

~id~kl;~~ -n~ i;~b~~na- ;"j;st~-I~n~~,-t~- P-u;;;X~Ci ;s~pred sebe, jureCi i trceci velikom brzinom jednostavno su obarale i ponijele sobom nase postavljene zasjede".

orvrjanja I otrneriztja neurusuvosu ZIVOla.

Doba dalekog i krvavog ratnog prolje6a otkriva gotovo nemogu-

ca Ijudska otudenja. bijeg razuma u davno predena animalna prostranstva besmisla i potsvijesti. U tom vremenu je ispoljena sva 14

15

cr nu maramu, xazuje: "Ja sam rexra mOJoJ jeo anaeatoqomanj oj

6erkici da se sakrije pod neku zenu. I zavukla se ona sirota. 'fv\ene su udarili nozern ispod oka. Onda me je jako krv oblila. Uzeo me za kosu i ooceo klati. Kad je to vidjela moja k6erkica, za mnom je

16

17

18

19

sluzbu i Osma kordunaska udarna divizija, 22. novembra 1942. godine. Na podrucju Korduna (u Gornjem Sjenicaku) formirana je Trinaesta proleterska brigada.

I (;ellrl Dorea anevno; oa uxuprio ::lO.UUU paun ooraca U rtrvatsxoj, na podrucju Korduna je poginulo 5.500. Od ukupne materijalne stete u Hrvatskoj u iznosu od 105 milijardi predratnih dinara, na

Kordun otpada 15 milijardi. 20

21

-'-'~. - J " ':::' t-' , "' , J.

U visokom dijelu su prostori za muzej revolucije (718 rrr').

Unutrasn]u komunikaciju omogu6avaju dva lilta i dva stepenista. Liftovima se penje na vidikovac (visina 37 m, iii nadmorska visina

22

23

• r'."U:II, ~t'IU jJUIt'U l,;t::~Ht:: DUVIl,;-Ld::5IJIJd-LdYIt::U, U I'\.UIlIt' ~u

21. decembra 1941. godine ustase pobile oko 1.200 Ijudi. Na mjestu zlocina podignut je spomenik sa popisom zrtava.

• Debels koss, surna nedaleko od Krnjaka, u kojoj je formiran istoimeni partizanski cored. Na mjestu formiranja podignuti su

spomenik palim borcima i Spomen-dom .Bratstvo-jedlnstvo". 24

25

lucije, javili bi se grobovi Pet~;v~ -go~;,- ;~p;~e~ik s Petrovca budio bi ponos, pozivao na borbu i ulijevao hrabrost junaka Petrove gore svakom budu6em pokoljenju.

- 00 10pUSKOg, t-'erne \~U xrn, <:::> xrn oez asrarraj.

Od Zutog puta (kod cesrne) skrece se desno prema Centralnoj partizanskoj bolnici. Na trecern kilometru, s lijeve strane, nalazi se zqrada partizanske kovacnice, desno, na obali, zgrada partizanske 26

27

V"-'I uvo.. """J....-IVVI , ,....-"" ""0;;& ' t , 1"" - _J_ .. _._

Prve partizanske bolnice Vrletne strane, ratni fotosi 0 prijenosu ranjenika, sernatski prikaz rasporeda objekata Centralne partizanske bolnice, podaci 0 ishrani ranjenika, primjerci ratne stampe i

- -

-

28

29

1'-" VI} .... ...,..., .... I 'W'U VYVJ ~V, I.

14. mal - tradieionalni narodni zbor na Biljegu posve6en proboju neprijateljskog obruca na Petrovoj gori.

4. lui - tradieionalna proslava Dana borea u Krstinji.

Spomen-dom '~,Br~tstvo-iedlnst;o';~;';~' D~beloj kosi (asfalt 30 km, makadam '15 krn),

- Vukmanic, rodna kuca i porodlcna zbirka dr Ivana Ribara.

30

31

Vojnic - vrh Petrovac (Spomenik) . 13 km

Vojnic - Vrginmost . 15 km

Vojnic - Topusko . . 26 km

Vojni6 - Kartovac .

vojnlc - Zagreb.

vojnlc - Plitvicka jezera Vojnic - V, Kladu~a - Bihac,

,25 Km 69 km .71 km 83 km

Stan ice jayne sigurnosti 30

Izletilita u okolici , 30

UDAWENOSTI 31

PETROVA CORA