You are on page 1of 3

?היצולובר וא היצולובא

הרבחה תוינמש תוביסה תחא יכ (23.5 "ץראה") רמוא , תרושקת תליגב ףתושמ ל"כנמ ,לדנמ ויז ,לדנמ הכמ םהילעש םיילוהינה םיאטחל סנכינ אל ."םידקוממ ונייה אל יכ" איה ןכרעמ 12%-ב תורחסנ לע עיבצמ-e-Learning, ה םוחתב תורחא תורבח לש םג ומכ ,תרושקת תליג לש הבצמש קפס ןיא ךא .קוחרמ הדימלה םוחתב הקומע תובכרומ

לע תורבדמ תורבחה לכ - תאז לכבו ,םינכתה ןיבל הניב ןוכנ בוליש םייק ,תינשדח היגולונכטה -ב רלוד דראילימ 3 לע םירבדמ ;םלועב ליבומה אוהש ,חיטבמה יאקירמאה קושה לע ,רידאה לאיצנטופה ,רמולכ - רלוד ןוילימ 550 לש ףקיהב אצמנ קושה ,ןיידעו ;2003-ב רלוד דראילימ 11.4 לעו 2001 .וילותיחב

םוק.טודה ומכ םיצוק הדשב שאכ תטשפתמ אל איהש קוחרמ הדימלב שי המ ?היעב שי םצעב עודמ זא :הטושפ ךכל הביסה .םימדקתמ םיחתפמהו םיימיטפוא םיטסילנאה ,םיצורמ םבורב םישמתשמה ירה ?ל"ז ,תויודגנתה תררועמ איה ,וזככו .הכפהמ איה .הדימל תייגולונכט וא יעצמא דוע אל איה קוחרמ הדימל .הכיפהמה תוטשפתה תא בכיע קושב םינקחשה לש יקסעה רוזיבה ,ףסונב .דחאכ תויולגו תויומס

היצולובר אלא היצולובא אל קוחרמ הדימלה רוצית ,תויזחתב ומכ תינכפהמ הכ היהת אל התעפשה םא םג יכ םיעד ימימת םיחמומה לכ םידמולהו הדימלה ךילהת לע תכל תוקיחרמ תועפשה ול ויהיש ,יוניש לש ךילהת ,קהבומ ירטיס וד ךילהת :םיאבה םיטביההמ רתוי וא דחאב

הדימלה תביבס

,סרוקל רתא שי םא ,המגודל ?ןהמ אצוי המו ןהב ללכיי המ ;הארוהה תביבסו הדימלה תביבס הארית דציכ הפיח תטיסרבינואב ;תאז תרשפאמ ,לשמל Mercy, תטיסרבינוא ?ירמגל ונממ רדעיהל לוכי ינא םאה .ךכ לע הצרמהמ רושיא לבקל ךירצ ןיידע

תיבה יקשמ בור ?יטרדנטס בשחמ תרזעב תיבב ישפוחה ינמזב ימצעב דומלל תמאב לוכי ינא המכ דע היהת המכ דע - ןוגראבו .לשמל ,ואידיו תדיעווב תופצל השק וידעלבו ,בחרה ספל םירבוחמ םניא ןיידע ?שיתמה הדובעה םוי רחאל ודבל דומלל תימצע תעמשמ דבועל

הדימלה ךילהת

יסחי ויהי המ ?הב םילגרומ הכ ונאש תילטנורפה הדימלה הארית דציכ ?ודרשי הדימל יכילהת וליא תא קפסי ןויד תוצובקו ינורטקלא ראוד תועצמאב בושמה םאה ?םידמלמל םידמולה ןיב ןילמוגה םתוא - הדימלה ירמוח ןיב דירפהל םילגוסמ םידמולה ויהי המכ דע - ךילהתה קמוע היהי המ ?םידמולה ?ומצע הדימלה ךילהת ןיבל - טנרטניאהמ דירוהל ולכוי

םידמולה גוס

ילעב םידמול וא תיעוצקמ הרשכהל תויגולונכט ישנא ,המגודל ?דבלב םיוסמ גוסמ םידמול ורחביי םאה ?תימדקא הדימלל ליגרהמ ההובג תימצע תעמשמ

םידמלמה גוס

לש תוחידבה תא וא המזירכה תא ףילחי המ ?ימלוע םש ילעב םיחמומ וא םיטרקונכט ?םידמלמה ויהי ימ ?הצרמה

לועפת

רבד לש ופוסב ףיקי תמאב םאה ?תויגולונכט תכמות הארוהב ךומתל ידכ שרדיי יטסיגול ךרעמ הזיא ךוניחה תודסומ וכרעיי דציכ - ךוניחה תכרעמבו ERP? תוכרעמ תוברל-IT, ה תוכרעמ לכ תא ךילהתה ?קוחרמ הדימלל תיתשת יריתע חרכהב אל םה ךא ,הטישה הצוחנ םהל אקוודשכ ,הירפירפב

ריחמ

המקהב הכורכה הברה העקשהה תא ומצעל ןוגראה ריזחי ךוראה חווטב םאה ?הז לכ לש ריחמה היהי המ ומיקיש ימדקא רמוח לש עדימה יזכרממ חיוורהל םיימדקאה תודסומה וחילצי םאה ?תכרעמה לועפתבו MIT?תטיסרבינוא השועש יפכ ,טנרטניאב

םלועב תומגמ ובור שמומי הב הכרדהל שוקיבב לודיגה יכ םיפוצ :קוחרמ הדימלה םוחתב הליבומה איה תירבה תוצרא (Corporate Training) תינוגראה הכרדהה קושמ 20%-מ רתוי םויכ e-Learning. תועצמאב ולוככ תנשב יכ הפוצ IDC תרבח e-Learning; תרזעב םייקתמ תירבה תוצראב (IT) עדימ תויגולונכט יאשונב .45%-מ רתוי דע הז רועיש הלעי 2003

חתפמ ןקחש איהש ,תוחיתפה תניחבמ ןה-e-Learning - ה לש ץולחה ליח אוה-IT ה םוחתש אלפ ןיא קט-ייה תרבחב שדח דבוע :לשמל .הידמל (לשמל הנכות) םינכתה תמאתה תניחבמ ןהו ,ןויערה םושייב לוהינ אשונב ינשה ,יגולונכט אשונב דחא - םיבשחוממ םיסרוק 3 תועצמאב ול ץוחנה עדיה תא שכור .הרבחב חתופש שכר לוהינ אשונב ישילשהו ,םיתווצ

LMS-Learning הכרדהה לוהינל ילכ םג תקפסמ אלא ,הכרדה ילכ קר הניא-e-Learning ה תכרעמ רתוי "םיכר" םיאשונל םג המיאתמ קוחרמ הדימל .בר ןוממ הרבחל ךסוחשManagement System, הכרדה תכרעמ הרצי ינורטקלא רחסמ תונורתפל Iplanet תרבח ,המגודל .םייח ןונגסו לוהינ ,תוריכמ ומכ .הלש הכרדהה תויולעמ 64%-ב הדירי לע החווידו ,םלועה יבחרב הלש תוריכמה ישנא 9,000-ל תנווקמ

-ה םוחתב לקרואו טפוסורקימ, HP, וקסיס תא תונמל ןתינ קוחרמ הדימלב םויכ תושמתשמה תורבחה ןיב תוילבולג תורבח ןה ךא IT, תורבח ןניאש תורבח םג םלוא-AT&T. ו טנסול ומכ תרושקת תויקנעוIT, ,רזייוודאב תינרצי - שוב-רזייהנא תרבחו סרפסקא ןקירמא ,הקירמא ףוא קנב ,ןגאווסקלופ ומכ .הינטירבו הדנק ,הילרטסואב םג הצופנ קוחרמ הדימל .קוחרמ הדימלב תושמתשמ

םימושיי דדועל ידכ ,קוחרמ הדימל לש תויתשתהו רקחמה םודיקל םיימואל םיפוג ומיקה ףא תובר תונידמ 12-18-ב רגפמ יפוריאה קושה IDC, יפל .דנלניפו קרמנד ,הדנק ,הילרטסוא ,תירבה תוצרא :ןהבו ,הלש ימלועה קושה יכ םיכירעמ-IDC ב .תוריהמב רעפה תא קיבדמ אוה ךא ,יאקירמאה קושה ירחא םישדוח .הקירמא םורדלו ןאפיל םג טשפתיו ,2004-ב דראילימ 23 לע הלעי םינוגראב

.םינוגראב תיעוצקמ הרשכהלו הארוה תודסומב הכרדהל אוה תנווקמה הדימלב רתויב ץופנה שומישה ורתווי ונידליש םינינועמ ונא םירוהכ םאה ,לבא .ילאיצנטופ שומיש הווהמ רפסה תיב םג יטרואית ןפואב .שממ אל ,בלה לע די םע ?תיבב םויה לכ וראשייו רפסה תיב לע

שומיש (Situationational Learning), תינויצאוטיס הדימלב שומיש לע םג םירבדמ םירדהמה .ןוגראב קוחרמ הדימלה לש תילאטוט העמטהל המגודכ - עדי לוהינב שומיש ןבומכו תילטיגיד היירפסב - םיחמומ םיכירדמב רבוגה רוסחמה ,םייגולונכטה םיעצמאה לש םתונימזב היילעה ,קפס ןיא .ודיגי םימי .קוחרמ הדימלה תוחתפתה תא םיציאמ ,ןכדועמו ןמוימ םדא חוכב םג ומכ

םהיניבש המו ןכות ,היגולונכט ידי לע תגהנומ תויהל הכירצ קוחרמ הדימל ךכ ,גולונכטה אלו ןכותה להנמ ליבוהל ךירצ רתאה תאש ומכ יכרוצל המיאתמ תכרעמה םא טילחיו ןחביש הז אוה הכרדהה להנמ .םיחתפמה ידי לע אלו ,הכרדה יחמומ בוליש .ילטנורפ רועיש ומכ ,"םייטרדנטס" םקלח - םירחאה םיעצמאה םע התוא בלשל דציכו וישמתשמ :קוחרמ הדימלל יוויטמיטלואה ןורתיפה תא ןתיי םיתורישו היגולונכט ,ןכות ןיב לכשומ ןכות .םירחאו םיימדקא םיסרוק ,לוהינ ,תוריכמ: IT, הכרדהה יאשונ היגולונכט .טנרטניאו בושחמ תוביבס ,הרבעה יעצמא ,ינורכניס-א ,ינורכניס :תונוש דומיל תויצקילפא םיתוריש הטישה תחלצה.םירחאו תינכט הכימת (hosting), חוריא ,הקפה יתוריש ,תומרופטלפ ,הכרדהה ןונכת הדימל וא תינורכניס הדימל לנסראהמ רחבתו ,תילטנורפ הדימלב התוא בלשתש ,תיתכרעמ השיגב הנומט : Blended Learning.תיעוצקמה הגעבו ,םישמתשמה יכרוצ יפל תינורכניס-א

לובלבכ רוזיבה קיזה יקסעה רוזיבה ךא - םיקסעל ןיוצמ יאדוובו ,קוחרמ הדימלה תוישואמ דחא אוה יפרגואיגה רוזיבה -e-ה יכ ,סרבמיי'צ ןו'ג) , תושדח/טוטיצ) וקסיס ל"כנמ ריהצה זאמ .תוחוקלה תא לבליבו דואמ םהל ץע לכ תחת e-Learning ןמצעל וארקש תורבח וצצ ,ינורטקלאה ראודה ירחא אבה דנרטה הזLearning .1999-2000 םינשה ןיב רקיעב ,ןנער

e-ןמצעל וארק ,קוחרמ הדימלל הינופלט תותיכ וחתיפש ,תליגו לארא :תוימוקמ תואמגוד המכ ןלהל תורבח e-Learning; ןמצעל וארק סיירב ןו'ג ומכ (CBT) בשחמ תועצמאב הכרדהל תורבחLearning; ולש ל"כנמה תא ביהלהל חילצהש ,הכרדהה להנמו e-Learning; ול וארקו רוטילקת ואיצוה הידמיטלומ .לבלובמ ראשנ ,ןוגראב רתויב ריכבה גרדל הטלחהה תלבק תא איבהלו

,תורגסנ םויק תוכז אלל תורבח .םיגוזימו תושיכר :היצדילוסנוק לש אירב ךילהת ריעצה קושה רבוע םויכ םיגיהנמ ןיא ןיידע יכ םא - םיישארה םינקחשה תא תוארל םיליחתמו ,הז םע הז םיגזמתמ םינוגרא ,התיכ-e-Learning ה קוש תא םילעמ ,היצזילבולגה םג ומכ ,היצדילוסנוקה ךילהת יכ קפס ןיא .םירורב .הריהמה החימצה בלשל (early adopting) ץומיא לש בצממ :תילאוטריו אקווד ואלו

1.6.2001 ךיראתב רקרמ-הדב םסרופ