ระบบนิ เวศแบบทุ่งหญ้า

ทุ่งหญ้ามีลักษณะเป็ นที่ราบ มีอาณาเขต
กระจายทัว่ ไปในสุวนที่เป็ นพื้ นดินของโลก มีปริมาณ

น้้าฝน 10-30 นิ้ วตุอปี มีอัตราการระเหยสูงท้าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็ นครั้งคราว แบุงเป็ นทุ่งหญ้าเขต
อบอุ่น(Temperate grassland) เชุน ในทวีป

อเมริกาเหนื อ และย่โรปตะวันตกที่เรียกทุ่งหญ้าวุา
แพรรี่(Prairie) รัสเซีย เรียกทุ่งหญ้าวุา สเตปส์

(Steppes) ฮังการีเรียกวุา พัสซา (Pustza) ทุ่งหญ้า

เขตร้อน(Tropical savanna grassland) อยุูในอัฟริกา
ใต้และตอนเหนื อของทวีป ออสเตรเลีย เรียกวุา ทุ่ง
หญ้าสะวันนา (Savanna) ทุ่งหญ้าสะวันนามีปริมาณ
น้้าฝนสูงกวุาทุ่งหญ้า เขตอบอุ่น มีฝนตกประมาณ
40-60 นิ้ วตุอปี น้้าและไฟปุ าเป็ นปั จจัยจ้ากัดของ

ระบบนิ เวศทุ่งหญ้า สิ่งมีชีวต
ิ ในทุ่งหญ้าต้องมีความ
ทนทานตุอความแห้งแล้งและไฟปุ าได้อยุางดีจึงจะ
ชีวิตรอดอยุูได้

หญ้าจัดเป็ นสิ่งมีชีวิตชนิ ดเดุนในทุ่งหญ้า
มีความสูงของล้าต้นแตกตุางกันตามปริมาณฝนที่ตก
ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นมีความสูงตั้งแตุ 1.5 ฟ่ต จนถึง 8

ฟ่ต หญ้าเหลุานี้ มีระบบรากหยัง่ ลึกมาก บางชนิ ดหยัง่
ลึกถึง 6 ฟ่ต พืชอื่น ๆ ที่พบ ได้แกุ ฟอร์บ(Forb)

ซึ่งเป็ นพืชล้มล่กชนิ ดหนึ่ ง พืชอื่นเฉพาะที่ปรากฎใน

ทุ่งหญ้าเขตร้อนไมุปรากฎในทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นคือ ไม้
ยืนต้น ไม้ยน
ื ต้นมีประปราย ขึ้นรวมเป็ นกลุ่มบ้าง ขึ้น
เดี่ยวๆ บ้าง

สัตว์ในทุ่งหญ้ามีท้ ังขนาดใหญุและขนาดเล็ก มีท้ ัง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม สัตว์กีบ สัตว์แทะ สัตว์ในเขต
อบอุ่น ได้แกุ วัวไบสัน แอนทีโลป ม้าลาย กระรอก
สุวนในทุ่งหญ้าเขตร้อน ได้แกุ แอนทีโลป ม้าลาย

ควายปุ า แรด สิงโต ส่นัขปุ า ในออสเตรเลีย ได้แกุ
จิงโจ้

ทุ่งหญ้าเป็ นแหลุงอาหารที่ดีของสัตว์
มน่ ษย์บ่กร่กเข้าไปท้าเกษตรกรรมในทุ่งหญ้า ด้วย

การเพาะปลูกธัญพืช และใช้ทุ่งหญ้าเป็ นที่เลี้ยงสัตว์

ถ้าการปลูกธัญพืชและการใช้เป็ นทุ่งเลี้ยงสัตว์ กระท้า
กันจนเกินขนาด (Over grazing) ยุอมมีผลให้ทุ่ง

หญ้าเปลี่ยนสภาพจากที่ชุ่มชื้ นเป็ นที่แห้งแล้งขึ้นท่กที
และเสียสมด่ลของระบบนิ เวศไปในที่ส่ด

ทุ่งหญ้าสะวันนา